Page 1

Ik denk dat er bij mij op school geen leerlingenraad bestaat, kan dat?

Thuisblijven, ziek of spijbelen? Voor mijn ouders zou het goedkoper zijn als we buiten de schoolvakanties op reis vertrekken.

In het basisonderwijs is een leerlingenraad verplicht als 10% van de

u i t g a v e 2 0 11

Leerlingenparticipatie

Nog vragen? Meer info over alles wat met onderwijs te maken heeft, vind je o.a. op de website van de overheid www.ond.vlaanderen.be, op de site van de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) www.vsknet.be, en op de site van het tijdschrift Maks www.maks.be

leerlingen uit de leeftijdsgroep 11 – 13 jaar erom vraagt. De wijze waarop een

In principe moet je op school zijn van 1 september tot en met 30 juni. Ben

leerlingenraad wordt samengesteld moet vastgelegd zijn in het schoolreglement.

je ziek dan kan je uiteraard thuisblijven mits je een bewijsje van je ouders kan

Wanneer je vragen of problemen hebt op of met de school, probeer je hier

voorleggen. Ben je meer dan 3 dagen ziek dan moet je een briefje van de dokter

best met iemand over te praten. Op school kan je misschien bij je klastitularis

voorleggen. Tijdens de examens moet je in het secundair onderwijs altijd een

of bij een vertrouwensleerkracht terecht. Let wel op: leerkrachten hebben geen

doktersbriefje binnenbrengen.

beroepsgeheim en kunnen dus wat je hen vertelde, misschien niet verzwijgen

In het secundair onderwijs is de oprichting van een leerlingenraad verplicht tenzij het schoolreglement reeds een andere vorm van leerlingenparticipatie voorziet of tenzij minder dan 10% van de leerlingen erom vraagt. Met de leerlingenraad kan je advies geven over alle onderwerpen die de leerlingen rechtstreeks aanbelangen. Ofwel vraagt de directie of de leerkrachten

voor hun collega’s, de directie, of je ouders! Bij andere omstandigheden zoals bv. religieuze feestdagen van een door

Aan elke school is ook een CLB (Centrum voor LeerlingenBegeleiding)

de grondwet erkende godsdienst zoals bv. het suikerfeest, een overlijden in de

verbonden waar je met je vragen over leren en studeren terecht kan. Ook met

familie, … moet je mits een bericht van je ouders ook niet naar school.

allerlei andere zorgen of problemen kan je bij het CLB terecht. De medewerkers

de mening van de leerlingenraad over een bepaald item maar evengoed kunnen leerlingen via de raad thema’s op de agenda plaatsen. Het kan dus gaan over een drankautomaat op de speelplaats, sport op school, het uurrooster, het schoolreglement, of... Over participatie op school en leerlingenraden in het bijzonder kan je

van het CLB hebben trouwens wel beroepsgeheim. Wat je hen vertelt, blijft, Je vindt hierover ook bepalingen in het schoolreglement, maar niet naar school gaan om op vakantie te gaan staat daar zeker niet bij.

behalve in zeer uitzonderlijke gevallen, dus tussen jullie. De contactgegevens van het CLB vind je in het schoolreglement. En voor uitleg over de wet kan je steeds bij de Kinderrechtswinkel terecht… De “‘tZitemzo…”-reeks bestaat uit meerdere folders over verschillende

informatie en ondersteuning krijgen bij de Vlaamse Scholierenkoepel,

thema’s die belangrijk voor je kunnen zijn. Je leest meer uitleg over bijvoorbeeld

www.vsknet.be

‘als je minderjarig bent’, over ‘als je ouders uit elkaar gaan’ en over ‘minderjarige vreemdelingen’. Ook een folder over ‘je rechten als patiënt’, over ‘je rechten in de

In het secundair onderwijs kan je naast bij de leerlingenraad ook betrokken

integrale jeugdhulp’ en over ‘het beroepsgeheim’,… maken deel uit van deze reeks.

worden bij de schoolraad. De schoolraad is samengesteld uit ouders, leraren,

Alle folders uit de “’tZitemzo”-reeks kunnen besteld worden bij de Kinderrechts-

leerlingen en lokale vertegenwoordigers van sociale, economische en culturele

winkel of in PDF gedownload worden via de website www.tzitemzo.be.

milieus. Je kan de Kinderrechtswinkel bereiken via : 070/21 00 71 info@kinderrechtswinkel.be

met st eun van de V laamse overheid

... op school


Naar school Ik zou graag naar het VTI gaan, maar mijn ouders zijn er tegen. Ik

... op school

word 16 jaar, mag ik dan niet zelf kiezen naar welke school ik ga?

Veranderen van school of studierichting

Bij de inschrijving op school hebben jouw ouders dit schoolreglement ondertekend. Als jij en/of je ouders het niet eens zijn met het schoolreglement

Ik ben zopas gestart in het eerste jaar latijn. Ik weet nu al dat ik dit

kiezen jullie best voor een andere school want eens jullie zich met het

niet ga volhouden. Kan ik na de herfstvakantie nog veranderen van richting?

schoolreglement akkoord hebben verklaard, zullen jullie zich aan de regels uit het reglement moeten houden. Veranderingen in het schoolreglement kan je

Meestal kiezen je ouders de school. Maar naarmate je ouder wordt, zal dat

Bij het begin van elk schooljaar kan je veranderen van school. Tijdens

veelal in overleg met jou gebeuren. Komen jullie er samen niet uit, dan zijn het

het schooljaar kan je dit ook nog, maar dan zijn er uiterste data waarmee

wel je ouders die de uiteindelijke beslissing nemen.

je rekening moet houden. Tot aan het eerste jaar van de derde graad kan je

misschien wel proberen doorvoeren via de leerlingenraad of de schoolraad. Het schoolreglement bevat minstens 3 delen:

veranderen van studierichting mits je over een oriënteringsattest A beschikt. Van Alles begint met de inschrijving in een school.

Leerplicht Alle minderjarigen die in België wonen, hebben recht op onderwijs. (Het maakt hierbij niet uit of ze Belg zijn of niet.) Meer nog: in België is er niet alleen een recht op onderwijs, er is ook een leerplicht tot 18 jaar. Er is wel geen schoolplicht dus in principe kan je ook thuis onderwijs krijgen. In de praktijk komt dit echter niet zo veel voor en gaan de meeste minderjarigen wel naar school. De leerplicht geldt voor alle kinderen die officieel in België verblijven, dus ook voor jongeren met een andere nationaliteit dan de Belgische (van zodra zij ten minste 60 dagen ingeschreven zijn in het vreemdelingen- of bevolkingsregister). Mocht je reeds vroeger je ganse secundair hebben afgemaakt, bv. op 17 jaar, dan ben je niet langer leerplichtig. Je bent voltijds leerplichtig tot 15/16 jaar. Nadien kan je ook deeltijds leren. Ofwel heb je de eerste 2 jaren van het secundair onderwijs gevolgd en dan kan het vanaf 15 jaar. Ofwel heb je de eerste 2 jaren nog niet gevolgd en dan kan het pas vanaf 16 jaar.

deze algemene regel kan in het schoolreglement eventueel afgeweken worden.

- het studiereglement waarin het studieaanbod, de examen-regeling,

Dat doen je ouders. Pas als je meerderjarig bent kan je dat zelf.

de beroepsmogelijkheden tegen beslissingen van de delibererende

Scholen kunnen in principe geen leerlingen weigeren. Zij kunnen dat wel als

klassenraad, het verlof,… worden besproken.

de school volzet is en het om veiligheidsredenen niet meer mogelijk is om nog meer leerlingen toe te laten. Of zij kunnen je weigeren als je eerder via een tuchtprocedure uit de school bent gezet. De school moet elke weigering motiveren. Ben je niet akkoord dan kan je klacht indienen bij de Commissie inzake leerlingenrechten.

E n dan de examens Alhoewel het door de overheid niet verplicht wordt, zal je in bijna elke

- het ordereglement: hier lees je wat de school van jou verwacht op vlak van houding, kleding en gedrag. - in het tuchtreglement wordt bepaald welke procedures er moeten gevolgd worden als de school jou een tuchtsanctie (=straf) wil opleggen.

school op het einde van het schooljaar examens moeten afleggen. Op basis

(Je kan een tuchtsanctie, zoals een schorsing of uitsluiting, krijgen wanneer

van de behaalde resultaten beslist de delibererende klassenraad welk attest

jouw gedrag een gevaar vormt voor het normale onderwijsgebeuren.)

je krijgt. Deze klassenraad is een vergadering met alle leerkrachten waarvan

Welke lessen

je dat schooljaar les hebt gekregen. Ben je niet akkoord met de beslissing

Wanneer je je niet aan de regels uit het schoolreglement houdt, kan je

van de klassenraad dan kan je daartegen in beroep gaan. Het zijn jouw

gestraft worden met o.a. een berisping, straf schrijven, strafstudie, het tijdelijk

ouders die, als je wettelijke vertegenwoordigers, dit beroep zullen moeten

afnemen van een voorwerp dat de les verstoorde,… Let wel, de school mag een

aantekenen. Welke procedure zij daarvoor moeten volgen, moet vermeld

voorwerp enkel afnemen en bijhouden zolang dit noodzakelijk is voor de goede

vindt heeft vaak te maken met de leerkracht die voor de klas staat.

staan in het studiereglement van het schoolreglement (zie verder onder

gang van zaken tijdens de les of het schoolgebeuren. Niet langer.

De overheid heeft ook eindtermen vastgelegd. Dat zijn minimumdoelen

‘Schoolreglement’).

Daarnaast zijn mogelijke tuchtsancties bv. ook een schorsing (= een tijdelijk

Of je een bepaald vak of een bepaalde richting interessant of prettig

verbod om de lessen te volgen) of zelfs een definitieve uitsluiting (= een definitieve

op het vlak van kennis, inzicht en attitudes voor de verschillende vakgebieden. In het leerplan van een school staat hoe ze deze eindtermen wil bereiken. Hoe de eindtermen worden ingevuld kan dus verschillend zijn van school tot school maar is ook afhankelijk van diegene die de les geeft. Ga je naar een officiële school dan kan je kiezen tussen een erkende

Schoolreglement

verwijdering uit school). Omdat dit ingrijpende maatregelen zijn, moeten steeds een aantal regels nageleefd worden vooraleer de school zo’n tuchtsanctie kan opleggen. Deze regels vind je zoals gezegd terug in het tuchtreglement in het

Ik zou graag een piercing laten zetten maar mijn vriendinnen zeggen

schoolreglement. Zo moeten jij en je ouders o.a. gehoord worden vooraleer

dat dit van de school niet mag. Ik wou nu weten of mijn school iets mag

de maatregel genomen wordt, moeten jullie inzage krijgen in je tuchtdossier,

zeggen van mijn kleding of mijn piercing ?

moet de school de beslissing schriftelijk motiveren en ook schriftelijk laten weten aan je ouders,... In het tuchtreglement moet ook vermeld staan bij wie je in

godsdienst of niet-confessionele zedenleer. Elk schooljaar kan je deze

beroep kan gaan tegen een definitieve uitsluiting en welke regels hierbij moeten

keuze wijzigen. Je kan er eventueel ook voor vrijgesteld worden, je moet

Bij vragen over wat kan en mag op school lees je best eerst het

deze lessen dan niet volgen. Maar je moet hiervoor wel een grondige

schoolreglement na. Elke school moet een schoolreglement hebben dat in de

worden nageleefd.

reden hebben en je moet sowieso aanwezig zijn op school.

loop van het schooljaar niet mag gewijzigd worden. Daarin worden de rechten

De school mag geen geweld gebruiken als straf. Lichamelijke straffen zoals bv.

In een vrije school heb je geen keuze.

en plichten van de leerling, de ouders en de school bepaald.

slaan of nijpen kunnen dus nooit.

tztemzo_op_school  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you