Page 1

2. Je kan ook gaan inwonen bij een ander gezin. Dit pleeggezin zorgt voor jouw, elke dag. Je pleegouders worden natuurlijk niet je nieuwe ouders. Je

Eénmaal een jaar verstreken is, heb jijzelf het recht om op elk moment een

hebt het recht om regelmatig contact te hebben met je ouders, broers of

herziening van je zaak te vragen.

zussen.

te praten. Vrienden, familieleden, mensen die je vertrouwt of een dienst als de

3. Men kan je ook tijdelijk plaatsen in een voorziening voor Bijzondere

Kinderrechtswinkel kan je helpen om alles voor jezelf op een rijtje te zetten.

* Welke hulp kan je krijgen binnen de Bijzondere Jeugdbijstand?

Wanneer je problemen hebt, probeer je hier best eerst met iemand over

Jeugdzorg (ook wel ‘instelling’ of ‘tehuis’ genoemd). Er bestaan veel soorten voorzieningen die heel sterk van elkaar verschillen. Meestal verblijf

De “‘tZitemzo...”-reeks bestaat uit meerdere folders over verschillende

je er in een leefgroep. De opvoeders begeleiden je en helpen jou en je gezin

thema’s die belangrijk voor je kunnen zijn. Je leest meer uitleg over bijvoorbeeld

wat hulp betreft. Het kan dus zijn dat de jeugdrechter jou gedwongen plaatst

zoeken naar oplossingen voor de problemen.

‘het hoorrecht’, over de bijstand van ‘een advocaat’ en over de werking van ‘de

in een voorziening terwijl een andere jongere binnen je leefgroep er vrijwillig

4. Wanneer je gespecialiseerde psychiatrische hulp nodig hebt, kan men

jeugdrechtbank’ in één van deze folders. Ook een folder ‘als je slachtoffer bent

verblijft via het CBJ.

je laten opnemen in een afdeling voor jongeren van een psychiatrisch

van een misdrijf’ en ‘als je dader bent van een misdrijf’,... maken deel uit van

ziekenhuis of instelling.

deze reeks. Alle folders uit de “’tZitemzo”-reeks kunnen besteld worden bij één

5. Heel soms kan je ook opgevangen worden in het internaat van een

van de Kinderrechtswinkels:

Zowel het CBJ als de jeugdrechter beschikken over dezelfde mogelijkheden

De hulp die men aanbiedt, kan zeer verschillend zijn, want het is belangrijk dat je de hulp krijgt die het best past bij het probleem dat jij hebt.

school. 6. Wanneer je 17 bent en uit huis geplaatst wordt, dan is de kans groot dat

Als het kan, krijgen jij en je gezin hulp, terwijl je thuis blijft wonen. Dit noemt men ook wel ‘ambulante’ hulpverlening.

je niet meer terug naar huis wil gaan wonen maar dat je op je eigen benen wil staan. Daarom kan je tijdens je plaatsing eventueel aan kamertraining doen. Woon je helemaal alleen op een studio of appartement dan doe

1. Sommige gezinnen krijgen hulp van een thuisbegeleidingsdienst. Deze

je aan begeleid zelfstandig wonen. Je begeleider heeft regelmatig contact

hulpverlener komt minstens één keer per week bij jou thuis om uit te

met je en helpt je met alle formaliteiten die bij het alleen gaan wonen,

zoeken welke problemen er precies zijn en hoe deze best kunnen aangepakt

komen kijken.

worden. 2. Een andere mogelijkheid is dat je na school of tijdens vakantieperiodes

* Klachten?

opgevangen wordt in een dagcentrum. Men zorgt er voor eten, je krijgt er de kans om je huiswerk te maken en om samen met de andere jongeren te

Jo-lijn is de informatie- en klachtenlijn van de Bijzondere Jeugdbijstand.

ontspannen. Elke jongere krijgt een eigen begeleider om de problemen die

Jongeren, ouders of iedereen met vragen of klachten over de Bijzondere

er zijn te bespreken en op te lossen. Een dagcentrum is niet gemaakt om er

Jeugdbijstand kunnen terecht bij de Jo-lijn..

te blijven slapen. Je gaat dus elke avond naar huis. Soms is ambulante hulp echt niet mogelijk en moet je tijdelijk ergens anders

Je kan bellen naar het gratis nummer 0800-90033

Je kan de Kinderrechtswinkel bereiken via :

Maandag van 9 tot 13u.

070/21 00 71

wonen. Dit noemt men ‘residentiële’ hulpverlening.

Woensdag van 13 tot 18u

Minstens 1 keer per jaar moet grondig onderzocht worden of een verdere

Vrijdag van 13 tot 18u.

info@kinderrechtswinkel.be

plaatsing nog noodzakelijk is. via mail : jolijn@vlaanderen.be 1. Wanneer men een duidelijker zicht wil over jou, je karakter, je problemen en de hulp die je best kan krijgen, kan men je laten opnemen in een centrum voor onthaal, oriëntatie en observatie. Zo’n opname duurt maar heel kort, max. 1 tot 4 maanden.

u i t g a v e d e c e mb e r 2 0 1 0

Nog vragen?

Tenzij er een kortere termijn voorzien is op een maatregel van de jeugdrechter, is de jeugdrechter verplicht om een maatregel jaarlijks te herzien.

met st eun van de V laamse overheid

... als je problemen hebt thuis


De Bijzondere Jeugdbijstand problemen opgelost worden Sommige ig proble oble bleme men ku kun kunnen hela hel helaas niet zomaar op pg geelo o door een goed gesprek. Wanneer jongeren in een moeilijke situatie leven én

... a als llss jje problemen bl hebt thuis

Problemen? Ki d Kinderen en jjongeren kkunnen allerlei problemen hebben thuis. Je ouders begrijpen je niet en je hebt constant ruzie, je blijft ’s nachts alleen thuis omdat je ouders moeten gaan werken, je wordt gepest op school en je blijft stiekem thuis, je grote zus gebruikt drugs, je vecht veel, je moeder drinkt te veel, je hebt een groot gezin en je ouders kunnen jullie opvoeding even niet meer aan, ... Veel problemen kunnen opgelost worden door er samen over te praten en een oplossing te zoeken. Afhankelijk van je probleem kan je terecht bij je ouders, grootouders, broer, zus of andere familieleden. Je kan ook raad vragen aan vrienden, bij iemand van het jeugdhuis of de jeugdbeweging. Misschien is er een leerkracht die je vertrouwt en waarmee je een goede relatie hebt. Het komt er eigenlijk op neer dat je bij iemand terecht kan die je vertrouwt en die naar je luistert, waarmee je kan praten, die je hulp en goede raad kan geven. Soms wil je liever praten met iemand die jou niet persoonlijk kent en aan wie je jouw naam niet hoeft te zeggen. Minderjarigen kunnen o.a. terecht bij:

opvoedingssituatie (ook wel POS).

Wanneer de BC denkt dat het probleem niet zo ernstig is, of dat het probleem zich over enige tijd vanzelf zal oplossen, laat de BC de zaak zo.

betrokken zijn maar moet ook gebonden zijn door het beroepsgeheim of het

Als de Bemiddelingscommissie er niet in slaagt om een oplossing te vinden waar

mag ook een leerkracht zijn van de school waar je les volgt.

iedereen zich goed bij voelt; én als de BC ervan overtuigd is dat hulp echt nodig

wanneer het gezin echt hulp nodig heeft, spreekt men van een problematische

is, dan kan ze de zaak doorverwijzen naar de jeugdrechtbank. De jeugdrechter De oplossing die het CBJ voorstelt of die jullie samen hebben gevonden,

De 3 voornaamste diensten waarmee je te maken kunt krijgen als je in een

kan maar effectief starten als je ouders ermee akkoord gaan. Het CBJ moet ook

problematische opvoedingssituatie verkeert, zijn het Comité voor Bijzondere

jouw toestemming hebben als je 12 jaar of ouder bent. Als je jonger bent dan

Jeugdzorg, de Bemiddelingscommissie en de Jeugdrechtbank.

12 moet je altijd eerst gehoord worden. Dit betekent dat de consulent met jou moet praten en naar je mening moet vragen.

Het is belangrijk om te weten dat minderjarigen tot hun 18 jaar onder het

moet dan beslissen of gedwongen hulp noodzakelijk is.

* Verplichte hulpverlening De jeugdrechtbank komt slechts uitzonderlijk tussen bij een problematische opvoedingssituatie. Zoals gezegd is het gewoonlijk het CBJ die hulp biedt

ouderlijk gezag van hun ouders vallen. Dat betekent dat ouders o.a. alle

Als er iemand niet akkoord is (jij of je ouders) over de hulp die het CBJ

belangrijke beslissingen mogen nemen over de opvoeding, de woonplaats,

wil bieden én het is echt wel belangrijk dat er hulp komt, dan kan de zaak

de opleiding, de vrije tijd,... van hun kinderen.

doorgegeven worden aan de Bemiddelingscommissie. Zowel jij, als je ouders,

* wanneer de vrijwillige hulpverlening bij het CBJ en de BC mislukt is én

Ook wanneer er thuis problemen zijn, blijven je ouders normaal

als de consulent kunnen dit doen.

hulp noodzakelijk is.

verantwoordelijk voor je. Daarom dat men binnen de Bijzondere

Wanneer er wél hulp en bijstand wordt geboden, moeten die regelmatig

* wanneer er dringende hulp nodig is én het kind ernstig gevaar loopt.

Jeugdbijstand in de eerste plaats op zoek gaat naar oplossingen waardoor

besproken worden. De consulent moet minstens om de 6 maanden contact

Bijvoorbeeld: tijdens het weekend loop je weg omdat je mishandeld wordt,

je thuis kan blijven wonen of waardoor je snel terug naar huis kan keren.

opnemen met je gezin om te bekijken of alles nog goed gaat en of iedereen nog

maar de meeste organisaties, zoals de KRW, het JAC en de CBJ’s, zijn

Pas wanneer het echt niet anders kan, zal men voorstellen om een tijdje

akkoord is met de aangeboden hulp.

gesloten in het weekend.

wanneer er problemen zijn thuis. In 2 gevallen zal de jeugdrechter ingrijpen :

ergens anders te wonen!

De Bemiddelingscommissie (BC) Zowel jij als je ouders kunnen binnen de Bijzondere Jeugdbijstand hulp

Problematische opvoedingssituaties kunnen enkel bij de jeugdrechter terechtkomen via de procureur des Konings. Niet alleen de Bemiddelings-

vragen. Er zal meestal ook aan jullie gevraagd worden of jullie akkoord gaan met

De Bemiddelingscommissie biedt zelf geen hulp aan jongeren in een

commissie maar iedereen die weet heeft van een ernstige probleemsituatie

de voorgestelde oplossingen voor de problemen. Dat noemt men dan vrijwillige

problematische opvoedingssituatie maar probeert te bemiddelen wanneer er

waarbij een kind in gevaar is en dringend hulp nodig heeft, kan een situatie

hulp. Maar in de Bijzondere Jeugdbijstand is er ook zoiets als verplichte of

tegenstrijdige meningen zijn.

signaleren aan de procureur.

gedwongen hulp. In dat geval kunnen jij en/of je ouders niet zelf beslissen om

Wanneer het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg, de ouders en de jongere (als

hulp te krijgen. Je wordt ertoe verplicht door de jeugdrechter.

die ouder is dan 12) het niet eens geraken over de hulp die het gezin nodig

Als je voor de jeugdrechter verschijnt, heb je recht op de bijstand van een

heeft, kan ieder van hen aan de BC vragen om de zaak te bekijken. Jij en je

advocaat. Deze moet jouw belangen verdedigen bij de jeugdrechter. Als je

ouders worden per brief uitgenodigd, zeker 7 dagen vóór jullie samenkomen

zelf geen advocaat kent of kunt kiezen, zal de jeugdrechtbank een advocaat

(tenzij het zeer dringend is).De BC probeert dan te bemiddelen om zo toch een

aanduiden. Deze advocaat werkt pro Deo voor jou. Dat wil zeggen dat je

oplossing te vinden waarmee iedereen akkoord kan gaan.

hem niet moet betalen voor zijn werk. De jeugdrechter moet jou persoonlijk

* Vrijwillige hulpverlening Het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg (CBJ)

De Kinder- en Jongerentelefoon (KJT)__________(102 of www.KJT.org) Het Jongeren Adviescentrum (JAC)___________________(www.jac.be) De Kinderrechtswinkel (KRW)_________(www.kinderrechtswinkel.be) Het vertrouwenscentrum Kindermishandeling__(www.kindinnood.org) Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) ...

Je kan je bij je contacten met het Comité eventueel laten bijstaan door een bijstandpersoon. Deze persoon mag niet rechtstreeks bij jouw hulpverlening

uitnodigen om je te horen. Tenminste als je 12 jaar bent of ouder. Het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg probeert gezinnen te helpen die

Bij elk contact met de BC mag je je laten bijstaan door een vertrouwens-

problemen hebben. Gewoonlijk kom je bij het CBJ terecht met de hulp van een

persoon! Dit kan bijvoorbeeld een vriend, een familielid of een leerkracht zijn.

leerkracht, het CLB, de KRW, het JAC, ...

Maar ook een advocaat of een medewerker van de KRW of van een JAC, ...

Iemand van de sociale dienst van het CBJ, nl. de consulent zal naar jou en je ouders luisteren. Deze consulent gaat met jullie rond tafel zitten en probeert samen met jullie een oplossing te zoeken.

De jeugdrechter beslist uiteindelijk welke hulp jij en je gezin moeten krijgen. Deze hulp moeten jullie verplicht aanvaarden. De consulent van de sociale dienst van de jeugdrechtbank moet jou en je gezin hierbij verder begeleiden en

Als de BC een oplossing vindt, blijft jouw dossier bij het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg. Iedereen is dan akkoord, dit is dus nog steeds vrijwillige hulp.

helpen. Als je niet akkoord gaat met de beslissing van de jeugdrechter, kan je tegen deze beslissing in beroep gaan bij het Hof van Beroep.

tzitemzo_problementhuis  
tzitemzo_problementhuis