Page 1

doen dit vooral om de dader te laten bestraffen en om bescherming te krijgen.

Het is de rechter in deze rechtzaak die onafhankelijk zal beslissen of de feiten

naar brievenbus@kjt.org. Voor meer informatie kan je ook de website bezoeken:

voldoende bewezen zijn om een straf uit te spreken tegen de dader van de

www.kjt.org Het Jongeren Advies Centrum (JAC). Jongeren van 12 tot 25 kunnen

Een klacht indienen omwille van kindermishandeling kan meestal tot 10 jaar

mishandeling.

nadat de mishandeling gebeurde. Bv. voor opzettelijke slagen en verwondingen,

Straffen voor kindermishandeling kunnen zeer verschillend zijn. De rechter kan

bij het JAC aankloppen met al hun vragen rond relaties, school, vrije tijd,

verkrachting, aanranding van de eerbaarheid, foltering,,… Een klacht indienen

een geldboete en/of een gevangenisstraf opleggen. De gevangenisstraf kan gaan

jongerenrechten, problemen thuis, seksualiteit, zelfstandig wonen, drugs,…

omwille van seksueel misbruik kan zelfs tot 10 jaar nadat het slachtoffer 18

van enkele dagen (voor lichtere vormen van kindermishandeling) tot zelfs 30

Bij het JAC kunnen jongeren dus terecht met een gewone vraag om informatie

werd.

jaar (bv. voor een verkrachting van een kind dat jonger is dan 10 jaar, wanneer

maar het JAC probeert ook jongeren te helpen met een ernstig probleem. Voor

Het wordt natuurlijk wel moeilijker om de mishandeling of het misbruik te

de minderjarige overleden is aan de gevolgen van de mishandeling,…).

meer informatie: www.jac.be

bewijzen als er ondertussen veel tijd verstreken is… Zelfs als de dader van de kindermishandeling gestraft wordt door de rechter Wanneer je ervoor kiest om een klacht in te dienen bij de politie, zal je natuurlijk

betekent dit niet altijd dat al jouw problemen of die van je gezin opgelost zijn. Jullie

De “’tZitemzo…”-reeks bestaat uit meerdere folders over verschillende

moeten vertellen waarom je een klacht wil indienen, wat er precies gebeurd is, …

hebben misschien nog hulp nodig om alles te verwerken wat er gebeurd is. Ook

thema’s die belangrijk voor je kunnen zijn. Je leest meer uitleg over bijvoorbeeld

Dit noemt men een verhoor. Het kan zijn dat dit gesprek tussen jou en de politie

in dat geval kan je terecht bij een Vertrouwenscentrum kindermishandeling.

‘het hoorrecht’, over ‘als ouders uit elkaar gaan’ en over ‘de bijstand van een

op video wordt opgenomen. Dit wordt soms gedaan om ervoor te zorgen dat

advocaat’. Ook een folder ‘als je slachtoffer bent van een misdrijf’ en ‘als je

je niet telkens opnieuw je verhaal moet vertellen aan de politie, aan het parket,

dader bent van een misdrijf’,… maken deel uit van deze reeks. Alle folders uit de

aan de rechter,… Als je wil, mag je je tijdens dit gesprek laten vergezellen door een volwassene die je vertrouwt. Alleen de rechter kan verbieden dat je iemand meebrengt naar het verhoor.

Nog vragen?

“’tZitemzo…”-reeks kunnen besteld worden bij de Kinderrechtswinkel.

Wanneer je vragen of problemen hebt, probeer je hier best eerst met iemand over te praten. Vrienden, familieleden, leerkrachten, leiders van de

Van zodra je een klacht ingediend hebt bij de politie heb je recht op hulp van de

jeugdbeweging, mensen die je vertrouwt, kunnen je helpen om alles voor jezelf

justitieassistenten slachtofferonthaal. Zij moeten je voldoende informatie geven

op een rijtje te zetten

over de procedure en over je rechten en mogelijkheden én zij helpen je bij je contacten met het gerecht.

Je kan natuurlijk ook contact opnemen met het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling. Je kan hen bereiken via :

Gevolgen van een aangifte van kindermishandeling

VK Antwerpen : info@vkantwerpen.be VK Brussel : kindinnood@az.vub.ac.be

Eens je een klacht ingediend hebt, zal men je in de eerste plaats proberen te

VK Limburg :info@vklimburg.be

beschermen als men denkt dat je in ernstig gevaar verkeert.

VK Oost-Vlaanderen : info@vkgent.be VK Vlaams-Brabant : vk.vlaams-brabant@uzleuven.be

Je kan de Kinderrechtswinkel bereiken via :

In de tweede plaats zal men de dader proberen te bestraffen. Dit kan echter

VK West-Vlaanderen : info@vertrouwenscentrumwvl.be

070/21 00 71

maar gebeuren als er voldoende bewijzen gevonden worden die aantonen dat

Je vindt hun adres en telefoonnummer, maar ook nog meer informatie

er sprake is geweest van mishandeling.

over kindermishandeling op de website www.kindermishandeling.org

Het parket zal beslissen of er voldoende bewijzen zijn om een rechtzaak te

Er zijn naast het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling natuurlijk ook

starten tegen de dader van de mishandeling. Als het parket niet voldoende

nog een aantal andere diensten waarbij je terecht kan met vragen of voor hulp:

bewijzen vindt, zal ze de zaak moeten seponeren (dit betekent dat ze er geen

Bij de Kinder- en jongerentelefoon (KJT). De KJT is er als je gewoon iets

rechtzaak kan van maken). Jij of je familie hebben hierover niets te beslissen.

kwijt wil over jouw belevenissen, als je over een probleem wil praten of over een

Wanneer er wel voldoende bewijzen zijn, zal een rechtzaak gestart worden.

bepaald onderwerp informatie zoekt. Je kan gratis bellen naar 102 of mailen

ui tgav e d e c e mb e r 2 0 0 7

info@kinderrechtswinkel.be

me t st eun van de V laamse overheid

... als je mishandeld wordt


Soorten mishandeling Er bestaan verschillende soorten van kindermishandeling, maar deze

... als je mishandeld wordt

verschillende soorten komen vaak samen voor. 1. Lichamelijke (of fysieke) mishandeling Men bezorgt minderjarigen pijn op lichamelijk vlak. Men slaat, bijt, stampt of schopt, met blauwe plekken, kneuzingen, brandwonden, breuken, … tot

Wat is kindermishandeling?

gevolg. Ook het niet verzorgen van een kind of het niet laten behandelen van

hun kinderen mogen straffen indien dat nodig is. Een straf moet natuurlijk wel

Ten tweede kan het slachtoffer een klacht indienen bij de politie om de dader

redelijk zijn, én moet in verhouding zijn met wat het kind mispeuterde.

van de mishandeling te laten bestraffen. Beide oplossingen hebben hetzelfde doel: het stoppen van de mishandeling.

Vroeger werd algemeen aanvaard dat ouders een (pedagogische) tik mochten uitdelen wanneer het gedrag van hun kinderen de spuigaten uitliep. Tot op de dag van vandaag wordt dit nog steeds getolereerd. Slaan is dus (nog) niet helemaal uitgesloten wanneer dit gebeurt in het kader van de opvoeding. Kinderrechtenorganisaties zijn het hier natuurlijk niet mee eens en proberen dan ook in de wet te laten opnemen dat ook een pedagogische tik niet kan!

Kindermishandeling is elke vorm van geweld op een minderjarige (= een persoon jonger dan 18 jaar), door toedoen of nalaten2 van personen van wie de minderjarige op een of andere manier afhankelijk is3, waarbij de minderjarige lichamelijke of emotionele schade lijdt of zou kunnen lijden. 1. Het geweld kan van lichamelijke, emotionele of seksuele aard zijn. 2. De mishandeling kan zowel gebeuren door bepaalde dingen te doen, bv. slaan, aanraken op plaatsen waar het kind het niet wil, schoppen, schelden, vernederen…, als door belangrijke dingen net niet te doen, vb. een kind niet verzorgen, geen eten en drinken geven, … Wanneer de mishandeling bestaat uit iets nalaten, dan spreekt men van verwaarlozing. 3. Er is sprake van kindermishandeling wanneer het geweld gebeurt door personen waarvan de minderjarige afhankelijk is en van wie de minderjarige bescherming, verzorging en liefde moet krijgen. Ouders maar ook andere volwassenen (grootouders, leerkrachten, leiders uit de jeugdbeweging,…) of zelfs andere jongeren (broers of zussen, neven of nichten, buurmeisjes, de babysit, …) kunnen een minderjarige mishandelen. Kindermishandeling gebeurt vaak door personen die de minderjarige kent en zelfs vertrouwt.

men van lichamelijke verwaarlozing.

minderjarigen dat ze niet gewenst zijn, dat ze nooit iets goed kunnen doen, dat ze dom of lui zijn, ... Ze worden uitgescholden, vernederd, uitgelachen en afgewezen. Ook het nooit eens iets positiefs zeggen, nooit eens iets liefs zeggen of doen alsof je kind niet bestaat, … kan kindermishandeling zijn. In dat laatste geval spreekt men van emotionele verwaarlozing. 3. Seksueel misbruik Van seksueel misbruik is er sprake wanneer iemand in een machtspositie zit en seksueel contact met de minderjarige heeft. De minderjarige wordt bijvoorbeeld aangeraakt waar hij dat niet wil, gedwongen om naar porno te kijken, enz.

De ‘pedagogische tik’ De Belgische strafwet verbiedt dat men op mensen slaat en voorziet gevangenisstraffen en geldboetes voor mensen die toch opzettelijke slagen en verwondingen toebrengen aan andere mensen. Wanneer het slachtoffer nog minderjarig is en wanneer de dader iemand is die verantwoordelijk is voor die minderjarige, zijn de straffen die voorzien worden zelfs nog zwaarder. Ouders hebben het ouderlijk gezag over hun minderjarige kinderen. Dat betekent dat ze verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van hun kinderen en dat ze

Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling is een hulpverleningscentrum ongerustheid kan gaan over geweld, mishandeling, verwaarlozing of misbruik.

Twee manieren om kindermishandeling te stoppen: hulpverlening of bestraffing Een minderjarige die betrokken is bij geweld, verwaarlozing of misbruik maar

2. Emotionele (of psychische) mishandeling Bij emotionele mishandeling zit de pijn vooral binnenin. Men zegt tegen

mishandeling ( VK ) waar iedereen die ongerust is over een kind of een gezin terecht kan. Deze

een wonde of een breuk, is kindermishandeling. In dat laatste geval spreekt 1

De hulpverlening van het Vertrouwenscentrum Kinder-

ook andere personen die een vermoeden hebben dat een minderjarige wordt Artikel 19 van het Verdrag van de Rechten van het Kind zegt dat de Staat

mishandeld (zoals familieleden, buren, leerkrachten, …), kunnen hiervan

verplicht is om kinderen te beschermen tegen elke vorm van mishandeling door

melding doen bij het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling.

ouders of door andere personen die verantwoordelijkheid dragen voor de zorg voor het kind, en om in verband hiermee preventieve maatregelen te nemen en

Het VK probeert steeds, gratis, hulp te bieden vanuit de behoeften van de

behandelingsprogramma’s op te zetten.

minderjarige. Elke aangemelde situatie is uniek. Bij elke situatie moet dus worden ingeschat welke stappen er nodig zijn om meer informatie te verzamelen over

In artikel 39 van het Verdrag staat dat de Staat de plicht heeft ervoor te zorgen

een situatie en welke hulp er precies nodig is. Het belang en de veiligheid van de

dat kinderen die het slachtoffer geweest zijn van gewapende conflicten, foltering,

minderjarige en zijn gezin staan hierbij steeds centraal.

verwaarlozing, mishandeling of uitbuiting een aangepaste behandeling krijgen met het oog op hun herstel en wederaanpassing in de maatschappij.

Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling geeft o.a. informatie over kindermishandeling en verleent advies in verband met het vaststellen van

Wanneer je zelf met geweld of verwaarlozing te maken krijgt, en zeker wanneer

kindermishandeling. Het is ook gespecialiseerd in de eerste opvang van

dit gebeurt door personen die je kent en vertrouwt, denk je misschien dat er

slachtoffers van kindermishandeling en kindermisbruik, en hun familie,...

voor jou geen hulp mogelijk is… Het is belangrijk dat je weet dat er altijd een oplossing te vinden is, ook al vind je die niet alleen. We hopen dat je de moed

In elke provincie is er een Vertrouwenscentrum Kindermishandeling. Meer

vindt om iemand in vertrouwen te nemen uit je omgeving (een leerkracht op

informatie over hun werking, over hoe je hen kan contacteren maar ook over

school, een vriend(in), het CLB, ouders van vrienden, je huisarts,…) zodat jullie

kindermishandeling, vind je op de website www.kindermishandeling.org .

samen naar een oplossing kunnen zoeken en samen hulp kunnen zoeken. De mishandeling mag niet blijven duren!

Het bestraffen van de dader van kindermishandeling

Er zijn twee oplossingen om kindermishandeling te stoppen.

Een klacht indienen bij de politie

Ten eerste kan het slachtoffer hulp zoeken bij een organisatie die gespecialiseerd is in het helpen van slachtoffers van kindermishandeling en die ook de dader zal

Minderjarigen die slachtoffer zijn van kindermishandeling, kunnen zelf een

proberen te behandelen.

klacht indienen bij de politie tegen de dader van het misdrijf als ze dit willen. Ze


Soorten mishandeling Er bestaan verschillende soorten van kindermishandeling, maar deze

... als je mishandeld wordt

verschillende soorten komen vaak samen voor. 1. Lichamelijke (of fysieke) mishandeling Men bezorgt minderjarigen pijn op lichamelijk vlak. Men slaat, bijt, stampt of schopt, met blauwe plekken, kneuzingen, brandwonden, breuken, … tot

Wat is kindermishandeling?

gevolg. Ook het niet verzorgen van een kind of het niet laten behandelen van

hun kinderen mogen straffen indien dat nodig is. Een straf moet natuurlijk wel

Ten tweede kan het slachtoffer een klacht indienen bij de politie om de dader

redelijk zijn, én moet in verhouding zijn met wat het kind mispeuterde.

van de mishandeling te laten bestraffen. Beide oplossingen hebben hetzelfde doel: het stoppen van de mishandeling.

Vroeger werd algemeen aanvaard dat ouders een (pedagogische) tik mochten uitdelen wanneer het gedrag van hun kinderen de spuigaten uitliep. Tot op de dag van vandaag wordt dit nog steeds getolereerd. Slaan is dus (nog) niet helemaal uitgesloten wanneer dit gebeurt in het kader van de opvoeding. Kinderrechtenorganisaties zijn het hier natuurlijk niet mee eens en proberen dan ook in de wet te laten opnemen dat ook een pedagogische tik niet kan!

Kindermishandeling is elke vorm van geweld op een minderjarige (= een persoon jonger dan 18 jaar), door toedoen of nalaten2 van personen van wie de minderjarige op een of andere manier afhankelijk is3, waarbij de minderjarige lichamelijke of emotionele schade lijdt of zou kunnen lijden. 1. Het geweld kan van lichamelijke, emotionele of seksuele aard zijn. 2. De mishandeling kan zowel gebeuren door bepaalde dingen te doen, bv. slaan, aanraken op plaatsen waar het kind het niet wil, schoppen, schelden, vernederen…, als door belangrijke dingen net niet te doen, vb. een kind niet verzorgen, geen eten en drinken geven, … Wanneer de mishandeling bestaat uit iets nalaten, dan spreekt men van verwaarlozing. 3. Er is sprake van kindermishandeling wanneer het geweld gebeurt door personen waarvan de minderjarige afhankelijk is en van wie de minderjarige bescherming, verzorging en liefde moet krijgen. Ouders maar ook andere volwassenen (grootouders, leerkrachten, leiders uit de jeugdbeweging,…) of zelfs andere jongeren (broers of zussen, neven of nichten, buurmeisjes, de babysit, …) kunnen een minderjarige mishandelen. Kindermishandeling gebeurt vaak door personen die de minderjarige kent en zelfs vertrouwt.

men van lichamelijke verwaarlozing.

minderjarigen dat ze niet gewenst zijn, dat ze nooit iets goed kunnen doen, dat ze dom of lui zijn, ... Ze worden uitgescholden, vernederd, uitgelachen en afgewezen. Ook het nooit eens iets positiefs zeggen, nooit eens iets liefs zeggen of doen alsof je kind niet bestaat, … kan kindermishandeling zijn. In dat laatste geval spreekt men van emotionele verwaarlozing. 3. Seksueel misbruik Van seksueel misbruik is er sprake wanneer iemand in een machtspositie zit en seksueel contact met de minderjarige heeft. De minderjarige wordt bijvoorbeeld aangeraakt waar hij dat niet wil, gedwongen om naar porno te kijken, enz.

De ‘pedagogische tik’ De Belgische strafwet verbiedt dat men op mensen slaat en voorziet gevangenisstraffen en geldboetes voor mensen die toch opzettelijke slagen en verwondingen toebrengen aan andere mensen. Wanneer het slachtoffer nog minderjarig is en wanneer de dader iemand is die verantwoordelijk is voor die minderjarige, zijn de straffen die voorzien worden zelfs nog zwaarder. Ouders hebben het ouderlijk gezag over hun minderjarige kinderen. Dat betekent dat ze verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van hun kinderen en dat ze

Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling is een hulpverleningscentrum ongerustheid kan gaan over geweld, mishandeling, verwaarlozing of misbruik.

Twee manieren om kindermishandeling te stoppen: hulpverlening of bestraffing Een minderjarige die betrokken is bij geweld, verwaarlozing of misbruik maar

2. Emotionele (of psychische) mishandeling Bij emotionele mishandeling zit de pijn vooral binnenin. Men zegt tegen

mishandeling ( VK ) waar iedereen die ongerust is over een kind of een gezin terecht kan. Deze

een wonde of een breuk, is kindermishandeling. In dat laatste geval spreekt 1

De hulpverlening van het Vertrouwenscentrum Kinder-

ook andere personen die een vermoeden hebben dat een minderjarige wordt Artikel 19 van het Verdrag van de Rechten van het Kind zegt dat de Staat

mishandeld (zoals familieleden, buren, leerkrachten, …), kunnen hiervan

verplicht is om kinderen te beschermen tegen elke vorm van mishandeling door

melding doen bij het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling.

ouders of door andere personen die verantwoordelijkheid dragen voor de zorg voor het kind, en om in verband hiermee preventieve maatregelen te nemen en

Het VK probeert steeds, gratis, hulp te bieden vanuit de behoeften van de

behandelingsprogramma’s op te zetten.

minderjarige. Elke aangemelde situatie is uniek. Bij elke situatie moet dus worden ingeschat welke stappen er nodig zijn om meer informatie te verzamelen over

In artikel 39 van het Verdrag staat dat de Staat de plicht heeft ervoor te zorgen

een situatie en welke hulp er precies nodig is. Het belang en de veiligheid van de

dat kinderen die het slachtoffer geweest zijn van gewapende conflicten, foltering,

minderjarige en zijn gezin staan hierbij steeds centraal.

verwaarlozing, mishandeling of uitbuiting een aangepaste behandeling krijgen met het oog op hun herstel en wederaanpassing in de maatschappij.

Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling geeft o.a. informatie over kindermishandeling en verleent advies in verband met het vaststellen van

Wanneer je zelf met geweld of verwaarlozing te maken krijgt, en zeker wanneer

kindermishandeling. Het is ook gespecialiseerd in de eerste opvang van

dit gebeurt door personen die je kent en vertrouwt, denk je misschien dat er

slachtoffers van kindermishandeling en kindermisbruik, en hun familie,...

voor jou geen hulp mogelijk is… Het is belangrijk dat je weet dat er altijd een oplossing te vinden is, ook al vind je die niet alleen. We hopen dat je de moed

In elke provincie is er een Vertrouwenscentrum Kindermishandeling. Meer

vindt om iemand in vertrouwen te nemen uit je omgeving (een leerkracht op

informatie over hun werking, over hoe je hen kan contacteren maar ook over

school, een vriend(in), het CLB, ouders van vrienden, je huisarts,…) zodat jullie

kindermishandeling, vind je op de website www.kindermishandeling.org .

samen naar een oplossing kunnen zoeken en samen hulp kunnen zoeken. De mishandeling mag niet blijven duren!

Het bestraffen van de dader van kindermishandeling

Er zijn twee oplossingen om kindermishandeling te stoppen.

Een klacht indienen bij de politie

Ten eerste kan het slachtoffer hulp zoeken bij een organisatie die gespecialiseerd is in het helpen van slachtoffers van kindermishandeling en die ook de dader zal

Minderjarigen die slachtoffer zijn van kindermishandeling, kunnen zelf een

proberen te behandelen.

klacht indienen bij de politie tegen de dader van het misdrijf als ze dit willen. Ze


Soorten mishandeling Er bestaan verschillende soorten van kindermishandeling, maar deze

... als je mishandeld wordt

verschillende soorten komen vaak samen voor. 1. Lichamelijke (of fysieke) mishandeling Men bezorgt minderjarigen pijn op lichamelijk vlak. Men slaat, bijt, stampt of schopt, met blauwe plekken, kneuzingen, brandwonden, breuken, … tot

Wat is kindermishandeling?

gevolg. Ook het niet verzorgen van een kind of het niet laten behandelen van

hun kinderen mogen straffen indien dat nodig is. Een straf moet natuurlijk wel

Ten tweede kan het slachtoffer een klacht indienen bij de politie om de dader

redelijk zijn, én moet in verhouding zijn met wat het kind mispeuterde.

van de mishandeling te laten bestraffen. Beide oplossingen hebben hetzelfde doel: het stoppen van de mishandeling.

Vroeger werd algemeen aanvaard dat ouders een (pedagogische) tik mochten uitdelen wanneer het gedrag van hun kinderen de spuigaten uitliep. Tot op de dag van vandaag wordt dit nog steeds getolereerd. Slaan is dus (nog) niet helemaal uitgesloten wanneer dit gebeurt in het kader van de opvoeding. Kinderrechtenorganisaties zijn het hier natuurlijk niet mee eens en proberen dan ook in de wet te laten opnemen dat ook een pedagogische tik niet kan!

Kindermishandeling is elke vorm van geweld op een minderjarige (= een persoon jonger dan 18 jaar), door toedoen of nalaten2 van personen van wie de minderjarige op een of andere manier afhankelijk is3, waarbij de minderjarige lichamelijke of emotionele schade lijdt of zou kunnen lijden. 1. Het geweld kan van lichamelijke, emotionele of seksuele aard zijn. 2. De mishandeling kan zowel gebeuren door bepaalde dingen te doen, bv. slaan, aanraken op plaatsen waar het kind het niet wil, schoppen, schelden, vernederen…, als door belangrijke dingen net niet te doen, vb. een kind niet verzorgen, geen eten en drinken geven, … Wanneer de mishandeling bestaat uit iets nalaten, dan spreekt men van verwaarlozing. 3. Er is sprake van kindermishandeling wanneer het geweld gebeurt door personen waarvan de minderjarige afhankelijk is en van wie de minderjarige bescherming, verzorging en liefde moet krijgen. Ouders maar ook andere volwassenen (grootouders, leerkrachten, leiders uit de jeugdbeweging,…) of zelfs andere jongeren (broers of zussen, neven of nichten, buurmeisjes, de babysit, …) kunnen een minderjarige mishandelen. Kindermishandeling gebeurt vaak door personen die de minderjarige kent en zelfs vertrouwt.

men van lichamelijke verwaarlozing.

minderjarigen dat ze niet gewenst zijn, dat ze nooit iets goed kunnen doen, dat ze dom of lui zijn, ... Ze worden uitgescholden, vernederd, uitgelachen en afgewezen. Ook het nooit eens iets positiefs zeggen, nooit eens iets liefs zeggen of doen alsof je kind niet bestaat, … kan kindermishandeling zijn. In dat laatste geval spreekt men van emotionele verwaarlozing. 3. Seksueel misbruik Van seksueel misbruik is er sprake wanneer iemand in een machtspositie zit en seksueel contact met de minderjarige heeft. De minderjarige wordt bijvoorbeeld aangeraakt waar hij dat niet wil, gedwongen om naar porno te kijken, enz.

De ‘pedagogische tik’ De Belgische strafwet verbiedt dat men op mensen slaat en voorziet gevangenisstraffen en geldboetes voor mensen die toch opzettelijke slagen en verwondingen toebrengen aan andere mensen. Wanneer het slachtoffer nog minderjarig is en wanneer de dader iemand is die verantwoordelijk is voor die minderjarige, zijn de straffen die voorzien worden zelfs nog zwaarder. Ouders hebben het ouderlijk gezag over hun minderjarige kinderen. Dat betekent dat ze verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van hun kinderen en dat ze

Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling is een hulpverleningscentrum ongerustheid kan gaan over geweld, mishandeling, verwaarlozing of misbruik.

Twee manieren om kindermishandeling te stoppen: hulpverlening of bestraffing Een minderjarige die betrokken is bij geweld, verwaarlozing of misbruik maar

2. Emotionele (of psychische) mishandeling Bij emotionele mishandeling zit de pijn vooral binnenin. Men zegt tegen

mishandeling ( VK ) waar iedereen die ongerust is over een kind of een gezin terecht kan. Deze

een wonde of een breuk, is kindermishandeling. In dat laatste geval spreekt 1

De hulpverlening van het Vertrouwenscentrum Kinder-

ook andere personen die een vermoeden hebben dat een minderjarige wordt Artikel 19 van het Verdrag van de Rechten van het Kind zegt dat de Staat

mishandeld (zoals familieleden, buren, leerkrachten, …), kunnen hiervan

verplicht is om kinderen te beschermen tegen elke vorm van mishandeling door

melding doen bij het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling.

ouders of door andere personen die verantwoordelijkheid dragen voor de zorg voor het kind, en om in verband hiermee preventieve maatregelen te nemen en

Het VK probeert steeds, gratis, hulp te bieden vanuit de behoeften van de

behandelingsprogramma’s op te zetten.

minderjarige. Elke aangemelde situatie is uniek. Bij elke situatie moet dus worden ingeschat welke stappen er nodig zijn om meer informatie te verzamelen over

In artikel 39 van het Verdrag staat dat de Staat de plicht heeft ervoor te zorgen

een situatie en welke hulp er precies nodig is. Het belang en de veiligheid van de

dat kinderen die het slachtoffer geweest zijn van gewapende conflicten, foltering,

minderjarige en zijn gezin staan hierbij steeds centraal.

verwaarlozing, mishandeling of uitbuiting een aangepaste behandeling krijgen met het oog op hun herstel en wederaanpassing in de maatschappij.

Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling geeft o.a. informatie over kindermishandeling en verleent advies in verband met het vaststellen van

Wanneer je zelf met geweld of verwaarlozing te maken krijgt, en zeker wanneer

kindermishandeling. Het is ook gespecialiseerd in de eerste opvang van

dit gebeurt door personen die je kent en vertrouwt, denk je misschien dat er

slachtoffers van kindermishandeling en kindermisbruik, en hun familie,...

voor jou geen hulp mogelijk is… Het is belangrijk dat je weet dat er altijd een oplossing te vinden is, ook al vind je die niet alleen. We hopen dat je de moed

In elke provincie is er een Vertrouwenscentrum Kindermishandeling. Meer

vindt om iemand in vertrouwen te nemen uit je omgeving (een leerkracht op

informatie over hun werking, over hoe je hen kan contacteren maar ook over

school, een vriend(in), het CLB, ouders van vrienden, je huisarts,…) zodat jullie

kindermishandeling, vind je op de website www.kindermishandeling.org .

samen naar een oplossing kunnen zoeken en samen hulp kunnen zoeken. De mishandeling mag niet blijven duren!

Het bestraffen van de dader van kindermishandeling

Er zijn twee oplossingen om kindermishandeling te stoppen.

Een klacht indienen bij de politie

Ten eerste kan het slachtoffer hulp zoeken bij een organisatie die gespecialiseerd is in het helpen van slachtoffers van kindermishandeling en die ook de dader zal

Minderjarigen die slachtoffer zijn van kindermishandeling, kunnen zelf een

proberen te behandelen.

klacht indienen bij de politie tegen de dader van het misdrijf als ze dit willen. Ze


Soorten mishandeling Er bestaan verschillende soorten van kindermishandeling, maar deze

... als je mishandeld wordt

verschillende soorten komen vaak samen voor. 1. Lichamelijke (of fysieke) mishandeling Men bezorgt minderjarigen pijn op lichamelijk vlak. Men slaat, bijt, stampt of schopt, met blauwe plekken, kneuzingen, brandwonden, breuken, … tot

Wat is kindermishandeling?

gevolg. Ook het niet verzorgen van een kind of het niet laten behandelen van

hun kinderen mogen straffen indien dat nodig is. Een straf moet natuurlijk wel

Ten tweede kan het slachtoffer een klacht indienen bij de politie om de dader

redelijk zijn, én moet in verhouding zijn met wat het kind mispeuterde.

van de mishandeling te laten bestraffen. Beide oplossingen hebben hetzelfde doel: het stoppen van de mishandeling.

Vroeger werd algemeen aanvaard dat ouders een (pedagogische) tik mochten uitdelen wanneer het gedrag van hun kinderen de spuigaten uitliep. Tot op de dag van vandaag wordt dit nog steeds getolereerd. Slaan is dus (nog) niet helemaal uitgesloten wanneer dit gebeurt in het kader van de opvoeding. Kinderrechtenorganisaties zijn het hier natuurlijk niet mee eens en proberen dan ook in de wet te laten opnemen dat ook een pedagogische tik niet kan!

Kindermishandeling is elke vorm van geweld op een minderjarige (= een persoon jonger dan 18 jaar), door toedoen of nalaten2 van personen van wie de minderjarige op een of andere manier afhankelijk is3, waarbij de minderjarige lichamelijke of emotionele schade lijdt of zou kunnen lijden. 1. Het geweld kan van lichamelijke, emotionele of seksuele aard zijn. 2. De mishandeling kan zowel gebeuren door bepaalde dingen te doen, bv. slaan, aanraken op plaatsen waar het kind het niet wil, schoppen, schelden, vernederen…, als door belangrijke dingen net niet te doen, vb. een kind niet verzorgen, geen eten en drinken geven, … Wanneer de mishandeling bestaat uit iets nalaten, dan spreekt men van verwaarlozing. 3. Er is sprake van kindermishandeling wanneer het geweld gebeurt door personen waarvan de minderjarige afhankelijk is en van wie de minderjarige bescherming, verzorging en liefde moet krijgen. Ouders maar ook andere volwassenen (grootouders, leerkrachten, leiders uit de jeugdbeweging,…) of zelfs andere jongeren (broers of zussen, neven of nichten, buurmeisjes, de babysit, …) kunnen een minderjarige mishandelen. Kindermishandeling gebeurt vaak door personen die de minderjarige kent en zelfs vertrouwt.

men van lichamelijke verwaarlozing.

minderjarigen dat ze niet gewenst zijn, dat ze nooit iets goed kunnen doen, dat ze dom of lui zijn, ... Ze worden uitgescholden, vernederd, uitgelachen en afgewezen. Ook het nooit eens iets positiefs zeggen, nooit eens iets liefs zeggen of doen alsof je kind niet bestaat, … kan kindermishandeling zijn. In dat laatste geval spreekt men van emotionele verwaarlozing. 3. Seksueel misbruik Van seksueel misbruik is er sprake wanneer iemand in een machtspositie zit en seksueel contact met de minderjarige heeft. De minderjarige wordt bijvoorbeeld aangeraakt waar hij dat niet wil, gedwongen om naar porno te kijken, enz.

De ‘pedagogische tik’ De Belgische strafwet verbiedt dat men op mensen slaat en voorziet gevangenisstraffen en geldboetes voor mensen die toch opzettelijke slagen en verwondingen toebrengen aan andere mensen. Wanneer het slachtoffer nog minderjarig is en wanneer de dader iemand is die verantwoordelijk is voor die minderjarige, zijn de straffen die voorzien worden zelfs nog zwaarder. Ouders hebben het ouderlijk gezag over hun minderjarige kinderen. Dat betekent dat ze verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van hun kinderen en dat ze

Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling is een hulpverleningscentrum ongerustheid kan gaan over geweld, mishandeling, verwaarlozing of misbruik.

Twee manieren om kindermishandeling te stoppen: hulpverlening of bestraffing Een minderjarige die betrokken is bij geweld, verwaarlozing of misbruik maar

2. Emotionele (of psychische) mishandeling Bij emotionele mishandeling zit de pijn vooral binnenin. Men zegt tegen

mishandeling ( VK ) waar iedereen die ongerust is over een kind of een gezin terecht kan. Deze

een wonde of een breuk, is kindermishandeling. In dat laatste geval spreekt 1

De hulpverlening van het Vertrouwenscentrum Kinder-

ook andere personen die een vermoeden hebben dat een minderjarige wordt Artikel 19 van het Verdrag van de Rechten van het Kind zegt dat de Staat

mishandeld (zoals familieleden, buren, leerkrachten, …), kunnen hiervan

verplicht is om kinderen te beschermen tegen elke vorm van mishandeling door

melding doen bij het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling.

ouders of door andere personen die verantwoordelijkheid dragen voor de zorg voor het kind, en om in verband hiermee preventieve maatregelen te nemen en

Het VK probeert steeds, gratis, hulp te bieden vanuit de behoeften van de

behandelingsprogramma’s op te zetten.

minderjarige. Elke aangemelde situatie is uniek. Bij elke situatie moet dus worden ingeschat welke stappen er nodig zijn om meer informatie te verzamelen over

In artikel 39 van het Verdrag staat dat de Staat de plicht heeft ervoor te zorgen

een situatie en welke hulp er precies nodig is. Het belang en de veiligheid van de

dat kinderen die het slachtoffer geweest zijn van gewapende conflicten, foltering,

minderjarige en zijn gezin staan hierbij steeds centraal.

verwaarlozing, mishandeling of uitbuiting een aangepaste behandeling krijgen met het oog op hun herstel en wederaanpassing in de maatschappij.

Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling geeft o.a. informatie over kindermishandeling en verleent advies in verband met het vaststellen van

Wanneer je zelf met geweld of verwaarlozing te maken krijgt, en zeker wanneer

kindermishandeling. Het is ook gespecialiseerd in de eerste opvang van

dit gebeurt door personen die je kent en vertrouwt, denk je misschien dat er

slachtoffers van kindermishandeling en kindermisbruik, en hun familie,...

voor jou geen hulp mogelijk is… Het is belangrijk dat je weet dat er altijd een oplossing te vinden is, ook al vind je die niet alleen. We hopen dat je de moed

In elke provincie is er een Vertrouwenscentrum Kindermishandeling. Meer

vindt om iemand in vertrouwen te nemen uit je omgeving (een leerkracht op

informatie over hun werking, over hoe je hen kan contacteren maar ook over

school, een vriend(in), het CLB, ouders van vrienden, je huisarts,…) zodat jullie

kindermishandeling, vind je op de website www.kindermishandeling.org .

samen naar een oplossing kunnen zoeken en samen hulp kunnen zoeken. De mishandeling mag niet blijven duren!

Het bestraffen van de dader van kindermishandeling

Er zijn twee oplossingen om kindermishandeling te stoppen.

Een klacht indienen bij de politie

Ten eerste kan het slachtoffer hulp zoeken bij een organisatie die gespecialiseerd is in het helpen van slachtoffers van kindermishandeling en die ook de dader zal

Minderjarigen die slachtoffer zijn van kindermishandeling, kunnen zelf een

proberen te behandelen.

klacht indienen bij de politie tegen de dader van het misdrijf als ze dit willen. Ze


doen dit vooral om de dader te laten bestraffen en om bescherming te krijgen.

Het is de rechter in deze rechtzaak die onafhankelijk zal beslissen of de feiten

naar brievenbus@kjt.org. Voor meer informatie kan je ook de website bezoeken:

voldoende bewezen zijn om een straf uit te spreken tegen de dader van de

www.kjt.org Het Jongeren Advies Centrum (JAC). Jongeren van 12 tot 25 kunnen

Een klacht indienen omwille van kindermishandeling kan meestal tot 10 jaar

mishandeling.

nadat de mishandeling gebeurde. Bv. voor opzettelijke slagen en verwondingen,

Straffen voor kindermishandeling kunnen zeer verschillend zijn. De rechter kan

bij het JAC aankloppen met al hun vragen rond relaties, school, vrije tijd,

verkrachting, aanranding van de eerbaarheid, foltering,,… Een klacht indienen

een geldboete en/of een gevangenisstraf opleggen. De gevangenisstraf kan gaan

jongerenrechten, problemen thuis, seksualiteit, zelfstandig wonen, drugs,…

omwille van seksueel misbruik kan zelfs tot 10 jaar nadat het slachtoffer 18

van enkele dagen (voor lichtere vormen van kindermishandeling) tot zelfs 30

Bij het JAC kunnen jongeren dus terecht met een gewone vraag om informatie

werd.

jaar (bv. voor een verkrachting van een kind dat jonger is dan 10 jaar, wanneer

maar het JAC probeert ook jongeren te helpen met een ernstig probleem. Voor

Het wordt natuurlijk wel moeilijker om de mishandeling of het misbruik te

de minderjarige overleden is aan de gevolgen van de mishandeling,…).

meer informatie: www.jac.be

bewijzen als er ondertussen veel tijd verstreken is… Zelfs als de dader van de kindermishandeling gestraft wordt door de rechter Wanneer je ervoor kiest om een klacht in te dienen bij de politie, zal je natuurlijk

betekent dit niet altijd dat al jouw problemen of die van je gezin opgelost zijn. Jullie

De “’tZitemzo…”-reeks bestaat uit meerdere folders over verschillende

moeten vertellen waarom je een klacht wil indienen, wat er precies gebeurd is, …

hebben misschien nog hulp nodig om alles te verwerken wat er gebeurd is. Ook

thema’s die belangrijk voor je kunnen zijn. Je leest meer uitleg over bijvoorbeeld

Dit noemt men een verhoor. Het kan zijn dat dit gesprek tussen jou en de politie

in dat geval kan je terecht bij een Vertrouwenscentrum kindermishandeling.

‘het hoorrecht’, over ‘als ouders uit elkaar gaan’ en over ‘de bijstand van een

op video wordt opgenomen. Dit wordt soms gedaan om ervoor te zorgen dat

advocaat’. Ook een folder ‘als je slachtoffer bent van een misdrijf’ en ‘als je

je niet telkens opnieuw je verhaal moet vertellen aan de politie, aan het parket,

dader bent van een misdrijf’,… maken deel uit van deze reeks. Alle folders uit de

aan de rechter,… Als je wil, mag je je tijdens dit gesprek laten vergezellen door een volwassene die je vertrouwt. Alleen de rechter kan verbieden dat je iemand meebrengt naar het verhoor.

Nog vragen?

“’tZitemzo…”-reeks kunnen besteld worden bij de Kinderrechtswinkel.

Wanneer je vragen of problemen hebt, probeer je hier best eerst met iemand over te praten. Vrienden, familieleden, leerkrachten, leiders van de

Van zodra je een klacht ingediend hebt bij de politie heb je recht op hulp van de

jeugdbeweging, mensen die je vertrouwt, kunnen je helpen om alles voor jezelf

justitieassistenten slachtofferonthaal. Zij moeten je voldoende informatie geven

op een rijtje te zetten

over de procedure en over je rechten en mogelijkheden én zij helpen je bij je contacten met het gerecht.

Je kan natuurlijk ook contact opnemen met het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling. Je kan hen bereiken via :

Gevolgen van een aangifte van kindermishandeling

VK Antwerpen : info@vkantwerpen.be VK Brussel : kindinnood@az.vub.ac.be

Eens je een klacht ingediend hebt, zal men je in de eerste plaats proberen te

VK Limburg :info@vklimburg.be

beschermen als men denkt dat je in ernstig gevaar verkeert.

VK Oost-Vlaanderen : info@vkgent.be VK Vlaams-Brabant : vk.vlaams-brabant@uzleuven.be

Je kan de Kinderrechtswinkel bereiken via :

In de tweede plaats zal men de dader proberen te bestraffen. Dit kan echter

VK West-Vlaanderen : info@vertrouwenscentrumwvl.be

070/21 00 71

maar gebeuren als er voldoende bewijzen gevonden worden die aantonen dat

Je vindt hun adres en telefoonnummer, maar ook nog meer informatie

er sprake is geweest van mishandeling.

over kindermishandeling op de website www.kindermishandeling.org

Het parket zal beslissen of er voldoende bewijzen zijn om een rechtzaak te

Er zijn naast het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling natuurlijk ook

starten tegen de dader van de mishandeling. Als het parket niet voldoende

nog een aantal andere diensten waarbij je terecht kan met vragen of voor hulp:

bewijzen vindt, zal ze de zaak moeten seponeren (dit betekent dat ze er geen

Bij de Kinder- en jongerentelefoon (KJT). De KJT is er als je gewoon iets

rechtzaak kan van maken). Jij of je familie hebben hierover niets te beslissen.

kwijt wil over jouw belevenissen, als je over een probleem wil praten of over een

Wanneer er wel voldoende bewijzen zijn, zal een rechtzaak gestart worden.

bepaald onderwerp informatie zoekt. Je kan gratis bellen naar 102 of mailen

ui tgav e d e c e mb e r 2 0 0 7

info@kinderrechtswinkel.be

me t st eun van de V laamse overheid

... als je mishandeld wordt


doen dit vooral om de dader te laten bestraffen en om bescherming te krijgen.

Het is de rechter in deze rechtzaak die onafhankelijk zal beslissen of de feiten

naar brievenbus@kjt.org. Voor meer informatie kan je ook de website bezoeken:

voldoende bewezen zijn om een straf uit te spreken tegen de dader van de

www.kjt.org Het Jongeren Advies Centrum (JAC). Jongeren van 12 tot 25 kunnen

Een klacht indienen omwille van kindermishandeling kan meestal tot 10 jaar

mishandeling.

nadat de mishandeling gebeurde. Bv. voor opzettelijke slagen en verwondingen,

Straffen voor kindermishandeling kunnen zeer verschillend zijn. De rechter kan

bij het JAC aankloppen met al hun vragen rond relaties, school, vrije tijd,

verkrachting, aanranding van de eerbaarheid, foltering,,… Een klacht indienen

een geldboete en/of een gevangenisstraf opleggen. De gevangenisstraf kan gaan

jongerenrechten, problemen thuis, seksualiteit, zelfstandig wonen, drugs,…

omwille van seksueel misbruik kan zelfs tot 10 jaar nadat het slachtoffer 18

van enkele dagen (voor lichtere vormen van kindermishandeling) tot zelfs 30

Bij het JAC kunnen jongeren dus terecht met een gewone vraag om informatie

werd.

jaar (bv. voor een verkrachting van een kind dat jonger is dan 10 jaar, wanneer

maar het JAC probeert ook jongeren te helpen met een ernstig probleem. Voor

Het wordt natuurlijk wel moeilijker om de mishandeling of het misbruik te

de minderjarige overleden is aan de gevolgen van de mishandeling,…).

meer informatie: www.jac.be

bewijzen als er ondertussen veel tijd verstreken is… Zelfs als de dader van de kindermishandeling gestraft wordt door de rechter Wanneer je ervoor kiest om een klacht in te dienen bij de politie, zal je natuurlijk

betekent dit niet altijd dat al jouw problemen of die van je gezin opgelost zijn. Jullie

De “’tZitemzo…”-reeks bestaat uit meerdere folders over verschillende

moeten vertellen waarom je een klacht wil indienen, wat er precies gebeurd is, …

hebben misschien nog hulp nodig om alles te verwerken wat er gebeurd is. Ook

thema’s die belangrijk voor je kunnen zijn. Je leest meer uitleg over bijvoorbeeld

Dit noemt men een verhoor. Het kan zijn dat dit gesprek tussen jou en de politie

in dat geval kan je terecht bij een Vertrouwenscentrum kindermishandeling.

‘het hoorrecht’, over ‘als ouders uit elkaar gaan’ en over ‘de bijstand van een

op video wordt opgenomen. Dit wordt soms gedaan om ervoor te zorgen dat

advocaat’. Ook een folder ‘als je slachtoffer bent van een misdrijf’ en ‘als je

je niet telkens opnieuw je verhaal moet vertellen aan de politie, aan het parket,

dader bent van een misdrijf’,… maken deel uit van deze reeks. Alle folders uit de

aan de rechter,… Als je wil, mag je je tijdens dit gesprek laten vergezellen door een volwassene die je vertrouwt. Alleen de rechter kan verbieden dat je iemand meebrengt naar het verhoor.

Nog vragen?

“’tZitemzo…”-reeks kunnen besteld worden bij de Kinderrechtswinkel.

Wanneer je vragen of problemen hebt, probeer je hier best eerst met iemand over te praten. Vrienden, familieleden, leerkrachten, leiders van de

Van zodra je een klacht ingediend hebt bij de politie heb je recht op hulp van de

jeugdbeweging, mensen die je vertrouwt, kunnen je helpen om alles voor jezelf

justitieassistenten slachtofferonthaal. Zij moeten je voldoende informatie geven

op een rijtje te zetten

over de procedure en over je rechten en mogelijkheden én zij helpen je bij je contacten met het gerecht.

Je kan natuurlijk ook contact opnemen met het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling. Je kan hen bereiken via :

Gevolgen van een aangifte van kindermishandeling

VK Antwerpen : info@vkantwerpen.be VK Brussel : kindinnood@az.vub.ac.be

Eens je een klacht ingediend hebt, zal men je in de eerste plaats proberen te

VK Limburg :info@vklimburg.be

beschermen als men denkt dat je in ernstig gevaar verkeert.

VK Oost-Vlaanderen : info@vkgent.be VK Vlaams-Brabant : vk.vlaams-brabant@uzleuven.be

Je kan de Kinderrechtswinkel bereiken via :

In de tweede plaats zal men de dader proberen te bestraffen. Dit kan echter

VK West-Vlaanderen : info@vertrouwenscentrumwvl.be

070/21 00 71

maar gebeuren als er voldoende bewijzen gevonden worden die aantonen dat

Je vindt hun adres en telefoonnummer, maar ook nog meer informatie

er sprake is geweest van mishandeling.

over kindermishandeling op de website www.kindermishandeling.org

Het parket zal beslissen of er voldoende bewijzen zijn om een rechtzaak te

Er zijn naast het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling natuurlijk ook

starten tegen de dader van de mishandeling. Als het parket niet voldoende

nog een aantal andere diensten waarbij je terecht kan met vragen of voor hulp:

bewijzen vindt, zal ze de zaak moeten seponeren (dit betekent dat ze er geen

Bij de Kinder- en jongerentelefoon (KJT). De KJT is er als je gewoon iets

rechtzaak kan van maken). Jij of je familie hebben hierover niets te beslissen.

kwijt wil over jouw belevenissen, als je over een probleem wil praten of over een

Wanneer er wel voldoende bewijzen zijn, zal een rechtzaak gestart worden.

bepaald onderwerp informatie zoekt. Je kan gratis bellen naar 102 of mailen

ui tgav e d e c e mb e r 2 0 0 7

info@kinderrechtswinkel.be

me t st eun van de V laamse overheid

... als je mishandeld wordt


doen dit vooral om de dader te laten bestraffen en om bescherming te krijgen.

Het is de rechter in deze rechtzaak die onafhankelijk zal beslissen of de feiten

naar brievenbus@kjt.org. Voor meer informatie kan je ook de website bezoeken:

voldoende bewezen zijn om een straf uit te spreken tegen de dader van de

www.kjt.org Het Jongeren Advies Centrum (JAC). Jongeren van 12 tot 25 kunnen

Een klacht indienen omwille van kindermishandeling kan meestal tot 10 jaar

mishandeling.

nadat de mishandeling gebeurde. Bv. voor opzettelijke slagen en verwondingen,

Straffen voor kindermishandeling kunnen zeer verschillend zijn. De rechter kan

bij het JAC aankloppen met al hun vragen rond relaties, school, vrije tijd,

verkrachting, aanranding van de eerbaarheid, foltering,,… Een klacht indienen

een geldboete en/of een gevangenisstraf opleggen. De gevangenisstraf kan gaan

jongerenrechten, problemen thuis, seksualiteit, zelfstandig wonen, drugs,…

omwille van seksueel misbruik kan zelfs tot 10 jaar nadat het slachtoffer 18

van enkele dagen (voor lichtere vormen van kindermishandeling) tot zelfs 30

Bij het JAC kunnen jongeren dus terecht met een gewone vraag om informatie

werd.

jaar (bv. voor een verkrachting van een kind dat jonger is dan 10 jaar, wanneer

maar het JAC probeert ook jongeren te helpen met een ernstig probleem. Voor

Het wordt natuurlijk wel moeilijker om de mishandeling of het misbruik te

de minderjarige overleden is aan de gevolgen van de mishandeling,…).

meer informatie: www.jac.be

bewijzen als er ondertussen veel tijd verstreken is… Zelfs als de dader van de kindermishandeling gestraft wordt door de rechter Wanneer je ervoor kiest om een klacht in te dienen bij de politie, zal je natuurlijk

betekent dit niet altijd dat al jouw problemen of die van je gezin opgelost zijn. Jullie

De “’tZitemzo…”-reeks bestaat uit meerdere folders over verschillende

moeten vertellen waarom je een klacht wil indienen, wat er precies gebeurd is, …

hebben misschien nog hulp nodig om alles te verwerken wat er gebeurd is. Ook

thema’s die belangrijk voor je kunnen zijn. Je leest meer uitleg over bijvoorbeeld

Dit noemt men een verhoor. Het kan zijn dat dit gesprek tussen jou en de politie

in dat geval kan je terecht bij een Vertrouwenscentrum kindermishandeling.

‘het hoorrecht’, over ‘als ouders uit elkaar gaan’ en over ‘de bijstand van een

op video wordt opgenomen. Dit wordt soms gedaan om ervoor te zorgen dat

advocaat’. Ook een folder ‘als je slachtoffer bent van een misdrijf’ en ‘als je

je niet telkens opnieuw je verhaal moet vertellen aan de politie, aan het parket,

dader bent van een misdrijf’,… maken deel uit van deze reeks. Alle folders uit de

aan de rechter,… Als je wil, mag je je tijdens dit gesprek laten vergezellen door een volwassene die je vertrouwt. Alleen de rechter kan verbieden dat je iemand meebrengt naar het verhoor.

Nog vragen?

“’tZitemzo…”-reeks kunnen besteld worden bij de Kinderrechtswinkel.

Wanneer je vragen of problemen hebt, probeer je hier best eerst met iemand over te praten. Vrienden, familieleden, leerkrachten, leiders van de

Van zodra je een klacht ingediend hebt bij de politie heb je recht op hulp van de

jeugdbeweging, mensen die je vertrouwt, kunnen je helpen om alles voor jezelf

justitieassistenten slachtofferonthaal. Zij moeten je voldoende informatie geven

op een rijtje te zetten

over de procedure en over je rechten en mogelijkheden én zij helpen je bij je contacten met het gerecht.

Je kan natuurlijk ook contact opnemen met het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling. Je kan hen bereiken via :

Gevolgen van een aangifte van kindermishandeling

VK Antwerpen : info@vkantwerpen.be VK Brussel : kindinnood@az.vub.ac.be

Eens je een klacht ingediend hebt, zal men je in de eerste plaats proberen te

VK Limburg :info@vklimburg.be

beschermen als men denkt dat je in ernstig gevaar verkeert.

VK Oost-Vlaanderen : info@vkgent.be VK Vlaams-Brabant : vk.vlaams-brabant@uzleuven.be

Je kan de Kinderrechtswinkel bereiken via :

In de tweede plaats zal men de dader proberen te bestraffen. Dit kan echter

VK West-Vlaanderen : info@vertrouwenscentrumwvl.be

070/21 00 71

maar gebeuren als er voldoende bewijzen gevonden worden die aantonen dat

Je vindt hun adres en telefoonnummer, maar ook nog meer informatie

er sprake is geweest van mishandeling.

over kindermishandeling op de website www.kindermishandeling.org

Het parket zal beslissen of er voldoende bewijzen zijn om een rechtzaak te

Er zijn naast het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling natuurlijk ook

starten tegen de dader van de mishandeling. Als het parket niet voldoende

nog een aantal andere diensten waarbij je terecht kan met vragen of voor hulp:

bewijzen vindt, zal ze de zaak moeten seponeren (dit betekent dat ze er geen

Bij de Kinder- en jongerentelefoon (KJT). De KJT is er als je gewoon iets

rechtzaak kan van maken). Jij of je familie hebben hierover niets te beslissen.

kwijt wil over jouw belevenissen, als je over een probleem wil praten of over een

Wanneer er wel voldoende bewijzen zijn, zal een rechtzaak gestart worden.

bepaald onderwerp informatie zoekt. Je kan gratis bellen naar 102 of mailen

ui tgav e d e c e mb e r 2 0 0 7

info@kinderrechtswinkel.be

me t st eun van de V laamse overheid

... als je mishandeld wordt

tzitemzo_kindermishandeling