Page 1

Bot st u in uw w e r k op onrecht tegenover

kinderen en jongeren? Contacteer de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat

Klac hten lijn

Zit u vast Wij h elpe ? nuv erde r


Klac hten lijn

Wat is de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat? De Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat is een ombudsdienst. De Klachtenlijn ontvangt elke dag klachten van kinderen, jongeren, ouders en praktijkwerkers of professionals. De Klachtenlijn luistert, onderzoekt de klacht en bemiddelt wanneer de betrokkenen er onderling niet uit geraken, of wanneer diensten, organisaties of bevoegde instanties het probleem niet kunnen oplossen.

Wie kan terecht bij de Klachtenlijn? ■■ kinderen en jongeren ■■ praktijkwerkers of professionals, zoals hulpverleners, leerkrach■■

ten, jeugdwerkers, buurtwerkers, artsen, politieagenten, maatschappelijk werkers, kinderverzorgers, rechters,… ouders, buren, vrienden, familie,…

Waarvoor kan u terecht bij de Klachtenlijn?

Klac hten lijn

Wanneer u botst op onrecht tegenover kinderen en jongeren, zowel in de praktijk als in regelgeving, dan kan u aankloppen bij de Klachtenlijn. Klachten kunnen gaan over overheidsdiensten of -instanties van onderwijs, gezondheidszorg, jeugdhulp, wonen, justitie, asiel, media, verkeer, openbaar vervoer, milieu, sport, jeugdwerk, politie, kinderopvang, arbeid, cultuur,… Soms ervaren kinderen en jongeren problemen in hun relatie met deze diensten, overheden en instanties:

■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

Ze krijgen geen toegang tot dienst- of hulpverlening. Ze worden niet correct behandeld. Ze krijgen niet de info waar ze recht op hebben. Ze worden gediscrimineerd. Ze worden geconfronteerd met ongemotiveerde beslissingen. Ze moeten lang wachten alvorens hun vragen, problemen of dossiers behandeld worden. Ze botsen op onduidelijke, discriminerende of ontbrekende regelgeving. …


Wat doet de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat? ■■ We luisteren naar het probleem. ■■ We onderzoeken de klacht als de rechten van de minderjarige ■■

■■

niet gerespecteerd werden. We bemiddelen tussen alle betrokken partijen en zoeken samen naar een oplossing met bijzondere aandacht voor het belang van het kind of de jongere. We verwijzen door, indien dit nodig of wenselijk is.

Jens zit in het buitengewoon onderwijs, maar door ernstige gedragsproblemen en ADHD, mag hij maar twee dagen per week naar school. Daarnaast bestaat er geen ambulante opvang, waardoor zijn ouders noodgedwongen een interCarine, medewerkster CLB naat hebben gezocht.

Een meisje heeft problemen thuis en wil bij familie gaan wonen. Haar moeder trekt het zich niet aan. Ik heb haar doorverwezen naar de jeugdzorg. Daar kreeg ze te horen dat ze niet kunnen helpen. Betekent dit dat er geen hulp is voor haar? Maarten, hulpverlener JAC

Mijn minderjarige cliënt werd naar een instelling gebracht vanwege een zeer moeilijke thuissituatie. Hij werd door de politie met de handen op de rug geboeid. Nochtans werden op voorhand afspraken gemaakt dat dit niet zou gebeuren. Meester Deschepper, jeugdadvocaat

Vanaf deze zomervakantie zijn, volgens een beslissing van de gemeenteraad, kinderen met gedragsproblemen niet meer toegelaten op de speelpleinwerking. Dit is een discretionaire beslissing. Wie bepaalt wat gedragsproblemen precies zijn? Job, woordvoerder van de gemeentelijke jeugddienst

Een leerling van mijn klas werd door haar ouders bij haar tante achtergelaten. We gaan op bosklassen en hebben daarvoor de toestemming van de ouders nodig. De tante wacht al maanden op de aanstelling van een voogd, maar dat wordt maar niet geregeld door de rechtbank. Dat zorgt voor heel wat praktische en administratieve problemen in het nadeel van deze leerling. Mevrouw Verhoeven, leerkracht

Klac hten lijn


Welke garanties bieden wij u? ■■ Wij zijn onafhankelijk. ■■ Wij richten ons op samenwerking en bemiddeling. ■■ Onze dienstverlening is gratis. We ondernemen niets zonder ■■ ■■ ■■ ■■

uw toestemming. We geven feedback over het verloop van de klacht. Waar mogelijk, vragen we het mandaat van de minderjarige. Dringende klachten krijgen voorrang. We behandelen alle informatie discreet. Wij houden rekening met uw beroepsmatige positie en met het delicate karakter van elke melding.

U kent een minderjarige wiens rechten werden geschonden en u kunt hem of haar niet verder helpen? U botst op een schending van kinderrechten in uw buurt, werk, organisatie,…? U ergert zich aan onrecht dat in het systeem ingebakken zit?

Wij helpen u verder De Klachtenlijn dat zijn wij: Bruno, Alex, Inge, Chris en Dominique.

Zit u vast? Cont acte e

www. r dan ki de klach nderrecht en.be Klachte tenlij nlijn n@ 0800 20 80 kinderre c 8 hten. be

Klac hten lijn


Hoe kan u ons bereiken?

Telefoon: 0800 20 808 van maandag tot vrijdag van 13u tot 16u en op dinsdagavond van 18u tot 20u

@

E-mail: klachtenlijn@kinderrechten.be Onze website: u kan een klacht sturen via het klachtenformulier op www.kinderrechten.be Adres: Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel Spreekuur: Brussel: op afspraak (telefonisch of per mail) zie hierboven. Gent: elke 2de donderdag van de maand, van 16u – 18u op het kantoor van de Ombudsvrouw, Mammelokker, Botermarkt 17, 9000 Gent Antwerpen: elke 4de donderdag van de maand, van 16u – 18u op het kantoor van de Ombudsvrouw, Permeke (Ingang Muizenstraat), De Coninckplein 25, 2000 Antwerpen

Een jongen van 10 wordt al jaren gepest op school. De ouders klopten aan bij de directie, het CLB en de zorgleerkracht. Onlangs werd hij op de speelplaats in elkaar geslagen. Ik heb hem verzorgd, maar hij moest naar het ziekenhuis. De ouders zijn radeloos. Het is onverantwoord dat de school niet ingrijpt. Dokter Devuist, huisarts


Kinderen en jongeren hebben rechten

Klac hten lijn

Het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties bundelt de rechten van minderjarigen op vlak van onderwijs, wonen, gezondheid, cultuur, justitie, … Het Kinderrechtencommissariaat verdedigt de rechten en belangen van kinderen en jongeren in Vlaanderen. De Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat onderzoekt klachten over onrecht en bemiddelt. Het Kinderrechtencommissariaat signaleert knelpunten en adviseert het beleid.

Het kinderrechtencommissariaat en haar Klachtenlijn

■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

onafhankelijk toezichtsorgaan onderzoeksbevoegdheid opgericht in 1998 door het Vlaams Parlement Kinderrechtencommissaris = Bruno Vanobbergen multidisciplinair team Toetssteen = Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties + wettelijk kader + ombudsnormen* signalen omzetten in beleidsadvies kosteloos en discreet * Ombudsnormen hebben vooral te maken met behoorlijkheid en zorgvuldigheid van de dienstverlening van overheden, diensten en voorzieningen.

Signaleren aan en adviseren van het beleid Sommige meldingen bij de Klachtenlijn signaleren dat er meer aan de hand is. Dat ook het beleid in actie moet treden. Wijst een individuele klacht op onduidelijke, inconsequente, discriminerende of ontbrekende regelgeving? Botst u ook op regels of praktijken die in strijd zijn met het kinderrechtenverdrag? Laat het ons weten, dan signaleren wij dat bij de bevoegde overheid. Dat lost het probleem van de minderjarige niet meteen op. Maar het kan voorkomen dat de problemen zich blijven voordoen.

Folder praktijkmedewerkers  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you