__MAIN_TEXT__

Page 1

Teljesíthető küldetés

TeljesithetoKuldetes.indd 1

2016.03.30. 15:04:50


TeljesithetoKuldetes.indd 2

2016.03.30. 15:04:51


Teljesíthető küldetés Igaz történet arról, hogy a lehetetlen lehetségessé válhat

Marilyn Laszlo

TeljesithetoKuldetes.indd 3

2016.03.30. 15:04:51


Mission Possible, Hungarian Copyright © 1998 by Marilyn Laszlo Hungarian edition © 2005 by Foundation for Christian Education – BEE Hungary with permission of Tyndale House Publishers, Inc. All rights reserved. Magyarországon kiadja: Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány 1135 Budapest, Béke u. 35/A Telefon: 350 -7201 A member of BEE International Felelős kiadó: Monty Taylor Fordította: Kisházy Mária Borító: Janneke de Leeuw A fordítás és a kiadás a kiadó engedélyével történt. Minden jog fenntartva. A könyv bármely részének felhasználásához vagy sokszorosításához a kiadó előzetes írott engedélye szükséges, kivéve rövid idézeteket folyóiratokban vagy elemző cikkekben.

ISBN 963 9390 34 8 Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány Budapest, 2005

TeljesithetoKuldetes.indd 4

2016.03.30. 15:04:51


Hálás szívvel ajánlom könyvemet Dr. Kenneth Taylornak, a missziók, különösen a Wycliffe Bibliafordítók fáradhatatlan támogatásáért és azért az életre szóló odaszánásért, amellyel felvette a bibliafordítás gondját, aminek következtében számtalan nép hallgathatja Isten Igéjét az anyanyelvén.

TeljesithetoKuldetes.indd 5

2016.03.30. 15:04:51


TeljesithetoKuldetes.indd 6

2016.03.30. 15:04:51


Tartalom

Előszó  Köszönetnyilvánítás  Bevezetés  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 0 . 1 1 . 1 2 . 1 3 . 1 4 . 1 5 . 1 6 . 1 7 . 1 8 . 1 9 . 2 0 . 2 1 . 2 2 . 2 3 .

Halottsirató ének  Fe j v e s z t e t t v i s s z a v o n u l á s   Házasság vagy misszió?  A stadion lelátóján  Asszonyok vagy szellemek?  A m a g á n  - é s m á s s a l h a n g z ó k o n t ú l   Tizennégy fiú meg egy sámán  Tö v i s k ú r a   Krokodilok és zsebszámológépek  Légiposta  Gyógyíthatatlan betegség  Fo r d u l ó p o n t o k a f o r d í t á s b a n   Köpködőkből szentek  Nem kell benzin – Isten elég nekünk  Shirley megadja magát  Te m p l o m k e r e s z t y é n e k n é l k ü l   Nem adom fel!  A teher megosztása  Itt más erő uralkodik  Júdás 25  Hat haunai fér fiegy repülő kenuban  Isten Igéje örökké megmarad  A hithősök csarnoka 

Epilógus  A Wycliffe -ről 

TeljesithetoKuldetes.indd 7

9 11 13 17 27 33 41 49 57 63 75 83 89 93 103 113 119 127 139 145 149 157 163 169 179 183 187 189

2016.03.30. 15:04:51


TeljesithetoKuldetes.indd 8

2016.03.30. 15:04:51


Előszó

Egyik kedvenc fejezetem a Bibliában a Zsidókhoz írt levél tizenegyedik része, ahol az évezredekkel ezelőtt élt hithősökről olvashatunk. Az olvasó is fel fogja fedezni, hogy a könyv, amelyet kezében tart, az evangélium ügye iránti hősiesség XX. századi története. Marilynnel majd húsz évvel ezelőtt találkoztam először, amikor Bill Cristoballal, egyetemi szobatársammal tengerentúli utazást tettem. Bill beszélt nekem Marilyn bibliafordítói munkájáról, amelyet Pápua Új -Guineában, a Szepik -folyó mellett, a világtól elzárt Haunában végzett, de semmi, amit mondott, nem készített fel igazán a vele való találkozásra. Hauna faluba csak csónakkal vagy repülőgéppel lehet eljutni. Ha az ember Hauna földjére lép, időben a föld egyik legkevésbé feltárt vidékére kerül. Akad, aki szerint a falu alig egy napi járóföldre fekszik a világ végétől. Vad vidék, sűrű őserdő borítja, és a trópusok burjánzó szépsége gyönyörködteti a szemet, de olyan kalandok és veszélyek várnak az idegenre, melyek még a hollywoodi filmesek fantáziáját is felülmúlják. A folyó partján élő színesre festett Szepik Ájvam nép hagyományosan, saját kezűleg készített fegyverekkel teríti le a krokodilt és a vaddisznót. Nemzedékeken keresztül rövid és nehéz élet jutott osztályrészül ennek a népnek, mármint azoknak, akik elég szerencsések voltak ahhoz, hogy túléljék a csecsemőkort, hogy aztán általában valamilyen sebesülés vagy trópusi betegség vigye el őket még negyvenéves koruk előtt. A lelki sötétség felhője úgy gomolygott az életük fölött, mint amilyen vastag rétegben ült meg fejük fölött az üst alatt rotyogó tűz füstje. A falu életét okkult sámánok irányították. 9

TeljesithetoKuldetes.indd 9

2016.03.30. 15:04:51


4 Teljesíthető Küldetés Nehezen hittem a szememnek, hogy Isten ezt a 157 centi magas törékeny asszonyt küldte el Indiana államból, hogy eljuttassa szeretetét ennek a népnek és elmondja nekik az evangéliumot. A Szepik Ájvam nép pedig minden jel szerint szerette ezt az okos és határozott nőt, aki teljesen arra szánta magát, hogy a Szentírást lefordítsa e nép addig még soha le nem jegyzett nyelvére. Sem a magány, sem a patkányok, sem a mérges kígyók, a sárgaság, a malária és számtalan más ijesztő esemény nem tudta eltántorítani attól a küldetéstől, hogy ezeket az embereket – akik nyilvánvalóan nem hallották még az evangéliumot – Krisztus tanítványaivá tegye. Amikor megismertem történetét, azt, hogy miként vezette el Isten ahhoz a néphez, és hogyan használta fel őt arra, hogy áthidaljon egy, még a Grand Canyonnál is szélesebb nyelvi és kulturális szakadékot, valóban hősi tettek tanúja lehettem. Az Úr hűségének bizonyságát is láthattam abban, ahogyan előkészítette szolgái útját, elképzelhetetlen nehézségek közepette is megőrizte őket, és lehetővé tette, hogy bármilyen lehetetlennek tűnt, teljesítsék az Ő akaratát. A következő oldalakon érdekfeszítő, csodálatos és magával ragadó események tanúi leszünk. Megtudjuk, Isten mit végzett el ezen a keresztyén nőn keresztül. Meggyőződésem, hogy hite, türelme és az elveszettek iránti mindenre elszánt szeretete nagyobb vágyat ébreszt minden olvasóban arra, hogy Istent engedje magán keresztül munkálkodni. Rám legalábbis ilyen hatást gyakorolt Marilyn. A könyv olvasása közben talán úgy érezzük, hogy az Úr nekünk is ugyanazt mondja, amit Marilynnek mondott évekkel ezelőtt: „Bízz bennem!” Azokat a szavakat, amelyek erre a hihetetlen utazásra késztették. A kérdés csak az, hogy mi hogyan válaszolunk rá. Franklin Graham

10

TeljesithetoKuldetes.indd 10

2016.03.30. 15:04:52


Köszönetnyilvánítás

Dr. Kenneth Taylor és Dr. Wendell Hawley, a Tyndale House kiadó munkatársai nagyon sok mindenben segítették a Wycliffe Bibliafordítókat. Hálásak vagyunk mindkettőjüknek a könyv kiadásában nyújtott segítségükért is. Évekkel ezelőtt, amikor a Tyndale House -nál dolgoztam, nem is álmodtam arról, hogy első könyvemet ők fogják kiadni. Nagyon hálás vagyok Ken Andersonnak fáradhatatlan kutatómunkájáért, a Marilynnel folytatott első interjúkért, több fejezet első piszkozatáért és javaslataiért. Évek óta arról álmodott, hogy egyszer könyv jelenik meg a Szepik Ájvam Újszövetség elkészültének történetéről. Külön köszönettel tartozom több Wycliffe -es kollégámnak. Robin Thurman, a Pápua Új -Guineában szolgáló ágazat igazgatója szívesen áldozta idejét sok más munkája ellenére arra, hogy szerkesztői tanácsokkal lásson el az egész kézirattal kapcsolatban, és ellenőrizze az adatok pontosságát. Barbara Colborn is lekötelezett rendkívül alapos és segítőkész szerkesztői munkájával. Köszönet illeti barátaimat, Betty Wendlandet és Joy Sewardot is adataikért és szerkesztői javaslataikért. Szeretném megemlíteni a Broadway Keresztyén Gyülekezetet az Indiana állambeli Fort Wayne -ből, akik rendelkezésemre bocsátották faxgépüket és nyomtatójukat, amikor csak szükségem volt rá. A munka azzal az áldással is járt, hogy jobban megismerhettem Marilyn Laszlot. Bár a Pápua Új -Guineában töltött tizenöt évem részben egybeesett azzal az idővel, amíg Marilyn ott élt, útjaink nem keresztezték egymást elég gyakran ahhoz, hogy úgy ismerjem meg, ahogyan ma ismerem. Köszönettel tarto11

TeljesithetoKuldetes.indd 11

2016.03.30. 15:04:52


4 Teljesíthető Küldetés zom neki, hogy megnyitotta előttem a szívét, és most közösen mesélhetjük el ezt a történetet. Hálás vagyok irántam tanúsított türelméért, amikor egyes történeteket többször is elmondott, hogy meggyőződjön róla, vajon pontosan írom -e le őket. Férjem, John nagyon aktívan vett részt munkámban. Hónapokon át kínos pontossággal szerkesztett mindent, amit leírtam, még a dolgozószobánkat megtöltő fejezeteknek azokat az állandó felborulással fenyegető halmait is, amelyek végül nem is kerültek bele a könyvbe! Ő biztosította, hogy a határidők feszített időszakaiban sem én, sem a háztartás nem omlott össze. Bár utolsónak hagytam a felsorolásban, John érdemli a legnagyobb köszönetet. Luci Brockway Tumas

12

TeljesithetoKuldetes.indd 12

2016.03.30. 15:04:52


Bevezetés

A világ 6703 ismert nyelve közül több mint 850 -et Pápua Új Guineában beszélnek, egy akkora országban, mint Kalifornia, de lakóinak száma nem haladja meg a négymilliót. Az ott beszélt nyelvek közül soknak még írott ábécéje sincs. Ilyen volt a Szepik Ájvam is, amikor Marilyn Laszlo és Judy Rehberg megkezdte munkáját Haunában, Pápua Új -Guineában. A közoktatás szinte megoldhatatlan feladatnak bizonyult ebben a Brit Nemzetközösséghez tartozó országban azóta, hogy 1975 -ben elnyerte függetlenségét. A Nyári Nyelvészeti Egyetem (a SIL, a Wycliffe Bibliafordítók testvérszervezete) 1956 -ban kezdte meg a munkát Pápua Új Guineában. Mivel a szigetet benépesítő különböző népcsoportok meg kívánják őrizni anyanyelvüket, ezért a SIL kiterjedt munkát végez, hogy az írás -olvasás tanításához megfelelő anyagról tudjon számukra gondoskodni. Pápua Új -Guinea kormánya kezdettől fogva örömmel látta a SIL törzsi nyelvek leírásában kifejtett munkáját. A kormány törekvése sok éven át arra irányult, hogy mindenki tanuljon meg angolul. Részben a SIL befolyására és a folyamatos írás -olvasás oktatás közben gyűjtött adatai alapján az ország úgy döntött, hogy változtat a kizárólag angol nyelvű oktatási rendszeren. A falusi iskolák ma már a helyi törzsi nyelvet használják az óvodai és az első és második osztályos oktatásban. Az új irányelvek bevezetésében a SIL nagy segítséget nyújtott a kormánynak. A SIL jelenleg 186 nyelvcsoportban végzi munkáját Pápua Új -Guineában, miután több mint száz Újszövetség fordítás készült el. Pápua Új -Guineában ma már ezrek olvashatják Isten Igéjét a szívükhöz közel álló nyelven, sok ezren maradtak azon13

TeljesithetoKuldetes.indd 13

2016.03.30. 15:04:52


4 Teljesíthető Küldetés ban még egyetlen igevers nélkül. Isten segítségével és népének csapatmunkájával azonban nem teljesíthetetlen küldetés azoknak is gondoskodni Szentírásról, akiknek még mindig várniuk kell rá.

14

TeljesithetoKuldetes.indd 14

2016.03.30. 15:04:52


TeljesithetoKuldetes.indd 15

2016.03.30. 15:04:52


TeljesithetoKuldetes.indd 16

2016.03.30. 15:04:52


első fejezet

Halottsirató ének Miközben a sámán és a fordító farkasszemet nézett egymással, mintha megállt volna az idő.

– Ejí -ó! Ejí -ó! Marilyn Laszlo hirtelen felült durván ácsolt ágyában, egy mozdulattal félretolta a szúnyoghálót, és még az álomtól kábultan erőltette a szemét, hogy áthatoljon Hauna falu sötétségén. – Ejí -ó! Ejí -ó! A gyászos jajveszékelés az egyik távolabb álló házból szállt felé, de olyan átható erővel tört rá, mintha a közelből hangzott volna fel, és baljós sejtelmekkel markolt szívébe. Marilyn lelki szemével maga előtt látta, ahogyan a „köpködő” a beteg fölé hajol, miközben az őt körülvevő jajveszékelő tömeg aggódva reménykedik, hogy el lehet riasztani a szellemeket és meg lehet menteni a haldokló életét. Marilyn csak ködös ismeretekkel rendelkezett az Új -Guinea nagy Szepik -folyójának felső folyásánál zajló élet sok részletéről. Judy Rehberggel, a másik fordítóval csak nemrég érkeztek a Szepik Ájvam nép közé. Azt azonban tudta, hogy Hauna ősi gyógyítóit „köpködőknek” nevezik, hiszen a szertartásos köpködés legfontosabb feladataik közé tartozott. A köpködők alaposan ismerték az esőerdők gyógyfüveit is, amelyekkel sikeresen gyógyították az enyhébb betegségeket. 17

TeljesithetoKuldetes.indd 17

2016.03.30. 15:04:52


4 Teljesíthető Küldetés – Ejí -ó! Ejí -ó! – Marilyn – kiáltotta Judy a szoba másik végéből. – Hallak! Nem alszom – felelte Marilyn. – Judy, biztosan haldoklik valaki. A várható élettartam ezen a vidéken harminc -ötven év között volt, a csecsemőhalandóság pedig elérte a 90 százalékot. A folyó alsó folyásánál egy falu a száz százalékos csecsemőhalandóság miatt lassan kezdett kihalni. Első hónapjukat töltötték Hauna faluban. A két misszionárius először került szembe a halottsiratással – amikor az emberek az őket körülvevő éjszakánál is mélyebb sötétségből sírták el gyászukat. Marilyn úgy tekintett a rá váró falusi életre, mint személyes sorsának beteljesedésére. Ezekben az első hetekben, amikor egy kölcsönkapott házban laktak, mint az várható volt, küzdött a mindenütt jelenlevő szúnyogok, a magánélet teljes hiánya, a rájuk nehezedő hőség, a rágcsálók és a hüllők ellen, amelyekkel kénytelen -kelletlen meg kellett osztaniuk lakóterületüket. Ám sem ő, sem Judy nem azzal az elképzeléssel érkezett ide, hogy Hauna faluban idillikus élet vár rájuk. Azért jöttek, hogy Isten Igéjét elérhetővé tegyék a Szepik Ájvam nép számára. Kedves, vidám népet ismertek meg Hauna lakóiban. Úgy tűnt, mintha minden napi tevékenységet játéknak tekintenének, a hálóikat elhelyező férfiaktól kezdve a főzés közben kedélyesen beszélgető asszonyokig és a hol versenyt futó, hol játszadozó gyerekekig. A falu visszhangzott a nevetéstől. A két misszionárius tetszését megnyerte a Szepik Ájvam kultúra sok részlete: a szülők családszeretete, az egész életet meghatározó illemkódex és az egymás iránt tanúsított méltóság és tisztelet. Marilynnek és Judynak azonban az elkövetkező néhány órában a Szepik Ájvam nép lelki sötétségének és rabszolgaságának valósága olyan megrázkódtatást okozott, első benyomásaik alapos átértékelésére késztette őket.

18

TeljesithetoKuldetes.indd 18

2016.03.30. 15:04:52


1. Halottsirató ének 3

Marilyn kibújt szúnyoghálója alól és bekente magát szúnyogriasztóval. Felnézett az összetákolt polcon heverő horgászfelszerelésre, amely egyben az elsősegélydoboz szerepét is betöltötte. Kinint tartott benne malária ellen és penicillint fertőzések esetére. Egyiküknek sem volt ápolónői képesítése, és Marilyn fenntartásokkal küzdött a betegségek és sebesülések kezelése terén. Gyomra már annak a gondolatára is felfordult, hogy ki kell tisztítania egy gennyesedő sebet. A Wycliffe alapkiképzéshez azonban hozzátartoztak a legegyszerűbb betegellátási eljárások, és kérte Istent, hogy Judyval minél előbb alkalmuk nyílhasson a gyógyszerek előnyeinek bizonyítására. Tudta azonban, hogy segítségüket egyelőre nem fogadnák örömmel, mert még újnak számítottak a faluban és Hauna hagyományos gyógyítói hallani sem akartak külvilágból érkező gyógyszerekről. Felkapcsolta zseblámpáját, amely egy pillanatra megvilágította rövidhullámú rádiójukat, felbecsülhetetlen kapcsolatukat az 560 km -re fekvő ukarumpai missziói központtal. A központban szolgáló kollégáik már szinte családjukká váltak, de ezen az éjszakán olyan messze érezte magától misszionárius társait, mint a feje fölött sziporkázó csillagokat. Miközben kitekintett a falura, mély lélegzetet vett, hogy erőre kapjon, és orrát megcsapta a szágóból készült vacsora illata. A levegőben a kihunyó tüzek csípős fuvallatai a halból, kókuszdióból és őserdei zöld füvekből álló vacsora aromájával, valamint a folyó és az őket körülölelő őserdő nyirkos szagával keveredtek. A fák és indák őket körülvevő falából egy éjszakai madár kiáltásainak hangzavara hatolt füléig. Szárnyukkal csapkodó denevérek siklottak a sötétben tetőről tetőre és fáról fára. És a könyörtelen, szívbe markoló halottsiratás csak nem akart véget érni. Marilyn érzékelte a hangokat, de nem félt. Bár időbe fog telni, amíg elfogadja a falubeliek szinte teljes meztelenségét és egészen más életvitelét, nehezen tudta elhinni, hogy ezek az emberek alig néhány évvel ezelőtt szertartásaikon még em19

TeljesithetoKuldetes.indd 19

2016.03.30. 15:04:52


4 Teljesíthető Küldetés berhúst ettek. Szelídek voltak és kedvesen kíváncsiskodtak a törékeny, világos bőrű furcsa lények iránt, akik eljöttek, hogy megosszák velük világukat. Judy Marilyn vállára tette a kezét. – Azt hiszem, Makapobija házából jön a halottsirató ének – suttogta. Makapobija aznap reggel tett náluk látogatást egy a folyó felső folyásánál elterülő falu fél tucat tagjával. A kenuval érkezett férfiak agyagedényeket akartak cserélni fonott kosarakra és gyékényekre. Makapobija tudta, hogy az idegeneket szórakoztatni fogja a faluban élő fehér asszonyok látványa. Bár Marilyn aggódott barátjukért, Makapobijáért, mégis rabul ejtette az a különleges szépség, amelyet a sötétség kölcsönzött a falunak három és fél méter magas cölöpökre épített házaival, a települést átszelő mellékfolyóval, a tisztást körülölelő őserdővel és a háttérben magasodó hegyek vonulatával. A látvány olyan volt, mint egy gyerek mesekönyv illusztrációja, vagy mint egy kalandfilmbeli jelenet. A halottsirató ének egyre erősödött, miközben Marilyn vis�szabújt szúnyoghálója alá és végül nyugtalan álomba merült. – Marilyn! Judy szólította, de mintha álmában hallaná. Társa szelíden rázni kezdte: – Gyere, nézd! A hajnal első sugarainál a temetkezőhely felé siető emberek látványa tárult elé. Több férfi vitte a tizenkét éves Bopia, Makapobija és Níbiáre fiának fakéregbe tekert kis testét. A gyásztól megtört és kialvatlanságtól kimerült szülőket egy másik nemzetség tagjai támogatták. Közvetlenül a nyomukban két férfi haladt, akik felhasogatott fakéregcsíkokat, a fiú egykori kenujának darabjait vitték. Minden irányból hatalmas tömeg gyülekezett fülsiketítő jajveszékelés közepette. A mellékfolyón szinte közlekedési dugó ala20

TeljesithetoKuldetes.indd 20

2016.03.30. 15:04:52

Profile for KIA

Teljesithető 1 20  

Teljesithető 1 20  

Profile for kia35
Advertisement