Page 1

Napi

dailywalk.indd 1

2015.03.19. 15:40:43


dailywalk.indd 2

2015.03.19. 15:40:44


Napi Áhítatos könyv

Egy év alatt végig a Biblián

útravaló Bruce H. Wilkinson szerkesztésében

Mindennapi Barangolás

dailywalk.indd 3

2015.03.19. 15:40:46


ónknál:

Originally published in the U.S.A. under the title: Your Daily Walk by Bruce H. Wilkinson Copyright © 1991 by Walk Thru the Bible Ministries Translation copyright © 2014 Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány Published by arrangement with The Zondervan Corporation L.L.C., a division of HarperCollins Christian Publishing, Inc. All rights reserved. Magyarországi felelős kiadó: Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány Foundation for Christian Education A Member of Entrust 1135 Budapest, Béke utca 35/A Tel.: 350-7201 www.kiakonyvek.hu Fordította: Molnár Zsolt és Hargitai Róbert Borító és tördelés: Zboray Szilárd Felelős kiadó: Monty Taylor A fordítás és a kiadás a kiadó engedélyével történt. Minden jog fenntartva. A könyv bármely részének felhasználásához vagy sokszorosításához a kiadó előzetes írott engedélye szükséges, kivéve rövid idézeteket folyóiratokban vagy elemző cikkekben. ISBN 978-615-5446-10-8

Bővebb információ kapcsolattartónknál: Kovács Balázs +36 20 252 8400 kovacsbalazs@bib.hu www.bib.hu www.facebook.com/www.bib.hu

Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány Budapest, 2015

dailywalk.indd 4

2015.03.19. 15:40:46


Ajánlás Ezt az áhítatos könyvet a legjobb szívvel ajánlom a Bibliai Barangolások (Walk Thru the Bible) vezetőségének azért a hűséges szeretetért és bátor céltudatosságért, amellyel hosszú éveken át végezték szolgálatukat. A Napi útravaló és a Bibliai Barangolások munkatársai jól kiegészítik egymást, mert e férfiak és nők életcéljával összhangban áll egy ilyen, Bibliáról szóló könyv kiadása. Örökké hálás leszek nekik azért, amiért ügyeltek rá, hogy a Bibliai Barangolások szolgálata megmaradjon az Istentől kapott elhívásunknak megfelelő engedelmes úton. Ha ez a csapat nem lenne ilyen türelmes és céltudatos, mi sem végezhetnénk a hívők bátorításának szolgálatát világszerte több mint 75 országban. Elkötelezték magukat amellett, hogy mind személyes életükben, mind szolgálatukban Isten dicsősége lesz számukra a legfőbb mérce – s ez az elkötelezettség újra meg újra kiárad a Bibliai Barangolások előadótermeiben. Feleségem, Darlene és én teljes szívünkből adunk hálát Urunknak és nekik hűségükért és szüntelen bátorításukért: Paul (elnök) és Marilyn Johnson Ron és Judy Blue Robert F. és Sara Boyd Howard és Jeanne Hendricks John és Mary Isch Ryland és Carol Scott John és Pat Van Diest

dailywalk.indd 5

2015.03.19. 15:40:47


Köszönetnyilvánítás A Napi útravaló a Bibliai Barangolások kiadványa; a Biblia tanulmányozását segítő, naponkénti csendességekből álló gyűjtemény, melyet a Daily Walk bibliaolvasó kalauzából állítottunk össze. Hálásak vagyunk mindazoknak, akik olyan sokat tettek ezért a kiadványért az elmúlt 25 évben. Külön köszönettel tartozunk a Bibliai Barangolások kiadójának (Walk Thru the Bible Publishing) éleslátásáért és támogatásáért. Istentől kapott áldásként tekintünk mindazon keresztyén szervezetek és gyülekezetek értékes munkájára és hozzájárulására, amelyek szolgálatukban felhasználták a Daily Walk-ot. Köszönjük a bátorítást és támogatást, amit Jim Gabrielsentől és Cathy Vaughn-tól, illetve csapatuktól, a WTB’s Specialized Publishing Group-tól kaptunk. Köszönet jár Jill Milligannek és Libby Purvisnak is, akiknek a vágya az, hogy minden keresztyén naponként olvassa Isten igéjét, és közelebb kerüljön az Úrhoz. Ők segítettek abban, hogy folyamatosan ez a cél lebegjen a szemünk előtt. Végül pedig külön köszönet jár a mi Daily Walk munkacsoportunknak: Michelle Stricklandnek, Martha Comeaux-nak, Randy Drake-nek, Tamilyn Hightowernek, Robyn Holmes-nak, Stuart McLellannek, a néhai Ruth Swansonnak, Peter Wallacenak és a néhai Myra Wilkinsonnak. Odaadásuk és kiválóságra való törekvésük segített, hogy a könyv megalkotása örömteli legyen.

dailywalk.indd 6

2015.03.19. 15:40:47


Tartalom Bevezetés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 A Napi útravaló hatékony használatáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Bibliai Barangolások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

A bibliai idézeteket és neveket a Magyar Bibliatársulat által 1975-ben kiadott új fordítású Biblia 1992-ben megjelent javított kiadásából vettük. Ahol szükséges volt, felhasználtuk és a szövegben jelöltük a hagyományos Károli-fordítást (1908, „Károli”), és az újonnan revideált Károli-fordítást (2011, Veritas Kiadó, „új-Károli”).

Ószövetség Mózes első könyve . . . . . . . . . 15 Mózes második könyve . . . . . . . 35 Mózes harmadik könyve . . . . . . 51 Mózes negyedik könyve . . . . . . . 62 Mózes ötödik könyve . . . . . . . . 73 Józsué könyve . . . . . . . . . . . 83 Bírák könyve . . . . . . . . . . . . 92 Ruth könyve . . . . . . . . . . . . 99 Sámuel első könyve . . . . . . . . 102 Sámuel második könyve . . . . . . 111 A királyok első könyve . . . . . . . 120 A királyok második könyve . . . . . 128 A krónikák első könyve . . . . . . . 137 A krónikák második könyve . . . . 144 Ezsdrás könyve . . . . . . . . . . 156 Nehémiás könyve . . . . . . . . . 162 Eszter könyve . . . . . . . . . . . 169 Jób könyve . . . . . . . . . . . . 176 Zsoltárok könyve . . . . . . . . . 192 A példabeszédek könyve . . . . . . 224

dailywalk.indd 7

A prédikátor könyve . . . . . . . . Énekek éneke . . . . . . . . . . . Ézsaiás próféta könyve . . . . . . . Jeremiás próféta könyve . . . . . . Jeremiás siralmai . . . . . . . . . . Ezékiel próféta könyve . . . . . . . Dániel próféta könyve . . . . . . . Hóseás próféta könyve . . . . . . . Jóel próféta könyve . . . . . . . . . Ámósz próféta könyve . . . . . . . Abdiás próféta könyve . . . . . . . Jónás próféta könyve . . . . . . . . Mikeás próféta könyve . . . . . . . Náhum próféta könyve . . . . . . . Habakuk próféta könyve . . . . . . Zofóniás próféta könyve . . . . . . Haggeus próféta könyve . . . . . . Zakariás próféta könyve . . . . . . Malakiás próféta könyve . . . . . .

234 237 239 259 274 276 290 296 303 305 311 313 315 320 322 325 327 329 337

2015.03.19. 15:40:47


Újszövetség Máté evangéliuma . . . . . . . . . . Márk evangéliuma . . . . . . . . . . Lukács evangéliuma . . . . . . . . . János evangéliuma . . . . . . . . . . Az apostolok cselekedetei . . . . . . . Pál levele a rómaiakhoz . . . . . . . . Pál első levele a korinthusiakhoz . . . . Pál második levele a korinthusiakhoz . . Pál levele a galatákhoz . . . . . . . . . Pál levele az efezusiakhoz . . . . . . . Pál levele a filippiekhez . . . . . . . . Pál levele a kolosséiakhoz . . . . . . . Pál első levele a thesszalonikaiakhoz . . Pál második levele a thesszalonikaiakhoz

dailywalk.indd 8

341 352 359 369 378 390 398 404 408 410 413 415 418 420

Pál első levele Timóteushoz . . . 423 Pál második levele Timóteushoz . 425 Pál levele Tituszhoz . . . . . . 427 Pál levele Filemonhoz . . . . . 429 A zsidókhoz írt levél . . . . . . 431 Jakab levele . . . . . . . . . . 439 Péter első levele . . . . . . . . 441 Péter második levele . . . . . . 443 János első levele . . . . . . . . 445 János második levele . . . . . . 447 János harmadik levele . . . . . 449 Júdás levele . . . . . . . . . . 451 A jelenések könyve . . . . . . . 453

2015.03.19. 15:40:47


Bevezetés A Napi útravalót úgy szerkesztettük, hogy segítségedre legyen lelki előrehaladásodban. A könyvet használva mindennap gyümölcsöző időt tölthetsz Isten igéjével. Kényelmes, kezelhető tempóban olvashatod a Szentírást napról napra, és betekintést nyerhetsz az adott bibliai résszel kapcsolatban. Egyre inkább megértheted, hogy mi Isten hatalmas terve az emberrel, és az igéje feletti csendességben mélyülhet az Úrral való kapcsolatod. A Napi útravalóból gyakorlati válaszokat kapsz mindazokra a zavarba ejtő kérdésekre, amelyekkel hétköznapjaid során találkozol, és a Bibliát így új megvilágításban fogod látni. Megtanulod, hogy miként kezeld a nehézségeket, hogyan dicsőítsd Istent, és hogyan támaszkodj az ő erejére minden pillanatban. A Napi útravaló segítségedre lesz, hogy a Szentírás alapelvei szerint élhess ebben a kaotikus és bizonytalan világban. Ahogy erősödik az Isten szeretetébe és szuverenitásába vetett bizalmad, olyan alapelvekre is szert teszel, melyek révén megoszthatod családtagjaiddal és barátaiddal a megváltás örök üzenetét. A Bibliai Barangolások és a Napi útravaló célja az, hogy a keresztyének minél komolyabb bibliai alapismeretekre tegyenek szert. Bruce H. Wilkinson főszerkesztő

9

dailywalk.indd 9

2015.03.19. 15:40:47


A Napi útravaló hatékony használatáról A Napi útravalót úgy terveztük, hogy egy év alatt végighaladhass vele a Biblián. Minden lapon szerepel a dátum hónap és nap szerint. Kezdheted az olvasást rögtön január elsején, Mózes első könyvével, és végighaladhatsz az éven. De azt is megteheted, hogy év közben egyszerűen csak odalapozol a megfelelő naphoz (pl. 195. nap). Ebben az esetben tégy egy pipát az arra szolgáló négyzetbe, hogy tudd, hol tartottál. A Napi útravaló a Biblia mind a 66 könyvét bemutatja tematikus összefoglalók és az egyes könyvekhez kapcsolódó tartalmi táblázatok segítségével. A napi áhítatok általában erre a három részre oszlanak: • Az Összefoglalás áttekinti a napi bibliai olvasnivalót és érinti a főbb témákat. A táblázatnak az a szerepe, hogy egy pillanat alatt átlásd, hol jársz a történetben, vagy hogyan bontakozik ki a bibliai tanítás. • A Napi útravaló arra biztat, hogy gondolkodj el alaposan az aznap olvasott témák valamelyikén. Megmutatja, hogyan alkalmazd a saját életedre Isten igéjének alapelveit a mindennapok zajos forgatagában. • A betekintés kiemel egy különleges eseményt vagy történelmi érdekességet, amivel bibliaismeretedet gyarapítja. Időről-időre alkalmad lesz megpihenni az „úton” egy olyan kivételes csendesség révén, amely a nemrég olvasott gondolatra vagy témára támaszkodik. Ezeken az oldalakon rövidebbek az ajánlott igerészek és nem illeszkednek a bibliai könyvek addigi rendjébe. A rövidebb igei olvasnivalók miatt ezek az oldalak három lehetőséget tartogatnak a számodra: 1. T ekints vissza és vedd számba az elmúlt héten olvasottakat! Ha lemaradtál az elmúlt néhány napban, most utolérheted magad az olvasásban. 2. N ézz fel imádsággal és dicsőítéssel a Teremtőre, ugródeszkaként használva az aktuális témákat! 3. Haladj tovább a gyakorlati alkalmazásban! A Napi útravalónak az a rendeltetése, hogy a lehető legtöbbet kaphasd csendességeidben: igéjén keresztül találkozhass az Úrral, és közelebb kerülhess hozzá.

10

dailywalk.indd 10

2015.03.19. 15:40:47


Bibliai Barangolások A Bibliai Barangolások (Walk Thru the Bible) egy nemzetközi keresztyén oktatói szervezet, amely a Biblia korszerű tanításával kiadványok, szemináriumok és videók segítségével világszerte hozzájárul a lelki növekedéshez. Több embert tanítottak az életváltoztató igazságokra, mint bármely más hasonló szervezet, ugyanis 1976 óta több millió résztvevőt fogadtak élő Biblia-szemináriumaikon. A Biblia megértése nehéz és évekig tartó folyamat. A Bibliai Barangolások ezt élménnyé tette, a lehető legrövidebbre szabta, és elnevezte Barangolásnak. Magyarországon két „Barangolás” létezik jelenleg, melyek közös vonása, hogy a fél Bibliát egyetlen nap alatt 3 percbe tömörítik. Az Ó- és Újszövetségi Barangolás a ma létező leghatékonyabb tanulási technikákat alkalmazza. Ezek közül a leginkább elhíresült módszer a kézjelek alkalmazása, melyek segítségével a nap végére minden résztvevő megtanulja 3 percben összefoglalni a teljes Ó- vagy Újszövetséget. A látszólag gyerekes módszer nagyon hamar megtöri a jeget az előadó és a résztvevők között, és valódi élménnyé teszi a Biblia összképének megértését. A Bibliai Barangolások 1997-ben kezdett el Magyarországon is tevékenykedni a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány részeként. A szervezet az elmúlt 17 évben több mint 150 helyszínen, több mint 5000 résztvevővel tarthatta meg rendezvényeit. Maguk a szemináriumok nem teológiai tanítói alkalmak, hanem a Biblia összképét, kronológiai, térbeli és szerkezeti összefüggéseit segítenek elsajátítani. Ez az oka annak, hogy egyre több egyház szívesen használja eszközként ezeket a rendezvényeket – esetenként közös szervezésben is. A Bibliai Barangolások azonban nem csak egyházaktól fogad el meghívásokat, hanem bármilyen hátterű, a Biblia iránt érdeklődő csoportoktól, közösségektől, településektől. A nemzetközi program célja, hogy a világ minden ötvenezer főt meghaladó népességi csoportjának legyen egy képzett, felszerelt és anyagilag támogatott bibliaoktatója. Ez a merész program országról-országra teret hódított magának, méghozzá úgy, hogy az oktatói szolgálat az egyes régiók számára keresztyén vezetőket képez. Ennek eredményeként az egész világon évente emberek milliói vesznek részt a bibliai képzéseken. A Bibliai Barangolások azáltal, hogy a Szentírás központi mondanivalóit igyekszik megragadni, valamint az azokból fakadó gyakorlati alkalmazásra koncentrál, a különböző felekezetek és közösségek széles körű elfogadásának örvend az egész világon. Az éppen aktuális generáció felé végzett szolgálatában ­– az első bibliatanulmányozó alkalomtól a jelen kiadványig – a Bibliai Barangolások célja mindig is a teljes életváltozás volt – Isten dicsőségére! További információkért látogass el a www.bib.hu vagy www.walkthru.org honlapra!

11

dailywalk.indd 11

2015.03.19. 15:40:47


dailywalk.indd 12

2015.03.19. 15:40:47


Ószövetség

dailywalk.indd 13

2015.03.19. 15:40:47


dailywalk.indd 14

2015.03.19. 15:40:47


Mózes első könyve

„K

ezdetben” – így kezdődik Mózes első könyve, amely elénk tárja a világmindenség, a férfi, a nő, a házasság, az imádat, a bűn, az ítélet, a kultúra és

a megváltás eredetét. Az első szakasz (1–11. fejezetek) széles körű áttekintést ad Isten tevékenységéről a teremtéstől Bábelig. Erre a korszakra az emberiség hűtlensége a jellemző. Viszont a 12–50. fejezetek Istennek egyetlen emberrel (Ábrahámmal) és utódaival való kapcsolatára összpontosítanak az elkövetkező négy évszázadon keresztül. Ez idő alatt Isten létrehozza népét, és a bukott emberiségnek ígéretet tesz a megváltásra.

József szenvedései | 37–50

Jákób küzdelmei | 27–36

Izsák családja | 25–26

Ábrahám hite | 12–24

Egy nép eredete Bábel tornya | 10–11

Özönvíz Nóé idejében | 6–9

Az ember bukása | 3–5

Az események háttere A világmindenség teremtése | 1–2

Felosztás

Fókusz

Az emberiség története

A zsidó nép története

Az emberiség hűtlensége

Egy hűséges család

Helyszín

Keleten: Édentől Úrig

Nyugaton: Kánaántól Egyiptomig

idő

2000+ év (az 1Mózes 20%-a)

Körülbelül 350 év (az 1Mózes 80%-a)

Témák

15

dailywalk.indd 15

2015.03.19. 15:40:47


A teremtés hat napja  1Mózes 1–2 Összefoglalás

Az első két fejezet a kezdetekig nyúlik vissza. Az első

Központi fejezet tömör áttekintést nyújt a teremtés folyamatáról, melynek csúcspontja igerész:

az ember teremtése. A második fejezet nagyítón keresztül láttatja velünk a ha1Mózes todik napot. Nyilvánvalóvá válnak a részletek, hogyan is teremtette Isten saját 2,4–25 képmására a férfit a föld porából, az asszonyt pedig a férfi oldalbordájából. A színpad kész, a szereplők a helyükön, kezdődhet az előadás!

A teremtés egyrészt Isten hatalmának dicsőséges emlékműve, másrészt bölcsességé‑ nek szemmel látható tükröződése.

1. fejezet

2. fejezet

Hat nap teleszkópon keresztül

A hatodik nap mikroszkópon keresztül

A világmindenség teremtése

Az ember teremtése

Napi útravaló  „Amikor már nincs más megoldás, kövesd az utasításokat!” A megkésett tanács egy törvényszerűségen alapul, amely annyira általános, mint a gravitáció – a Tervező Törvényén, amely kijelenti: „A dolgok jól működnek, amíg betartják a használati utasítást, de rosszul (vagy egyáltalán nem) működnek, ha megsértik azt.” Isten, a Mesteri Tervező megalkotta a vizet, az eget, a földet; aztán megalkotta a különböző közegeknek megfelelő élőlényeket. Bizonyára nem hat rád a felfedezés erejével, hogy a madár szörnyen érzi magát a víz alatt, a halnak pedig problémái vannak a fáramászással… Az Alkotónak ugyanaz a nyilvánvaló elgondolása jelenik meg mondjuk a Naprendszerben vagy a sivatagi virágban, mint az emberben és kapcsolataiban. A terv szerint a család feje a férj, az asszony pedig a segítője. Vedd semmibe a tervet, és máris megvan a baj. Kövesd a tervet, és harmónia, beteljesedés lesz az eredmény. Végy egy üres papírt és figyeld meg, hányféleképpen tudod befejezni a következő mondatot: „Isten terve szerint én __________ vagyok.” (1–3: kezdetnek jó; 4–7: majdnem Biblia-zseni; 8 vagy több: bizonyára tervezőmérnök vagy!) Ha elakadtál, nézz utána a Zsoltárok 139,14; 1Korinthus 11,3; Efezus 2,10; 5,21–6,9; Titusz 2,14-ben egy kis segítségért! Isten segítségével azzá válhatsz, amivé teremtettél! betekintés  Komoly kérdések, még komolyabb válaszok – Az első vers a magyar nyelvű Bibliában 8 szóval válaszol a gondolkodó emberek valaha feltett négy legalapvetőbb kérdésére: (1) Mi az, ami körülvesz minket? (2) Hogyan jött létre? (3) Van eredete a dolgoknak? (4) Minek vagy kinek köszönhető mindez? A válaszokat attól az Egyetlentől kaphatjuk csak meg, aki ott volt a kezdeteknél. (A helyes válaszok: 1. A menny és a föld; 2. Teremtés által; 3. Igen; 4. Istennek.)

Január 1.  1. nap

dailywalk.indd 16

16

2015.03.19. 15:40:47


A bűn megjelenik és elhatalmasodik  1Mózes 3–5 Összefoglalás  A bűn megjelenése megrontotta azt a tökéletes környeKözponti zetet, amelybe Isten az embert helyezte. A Sátán titokzatos kígyónak álcázva igerész: magát kétségbe vonta az embernek adott egyetlen tilalmat, amit Isten adott a kert használatára vonatkozóan. Azzal, hogy az első család evett a tiltott fáról, 1Mózes 3 megjelent életükben az engedetlenség, s ezért kiűzettek a kertből. Bűnük következménye végigsöpört az emberiségen, és a teremtett világ a halál büntetése alá került. Káin lett az első gyilkos, az ember Ádámtól Nóéig egyre mélyebbre süllyedt a bűnben, a világ gonoszsága pedig Isten ítéletének áradatát vonta maga után. 3. fejezet

4. fejezet

5. fejezet

A bűn gyökere: Ádám lázadása

A bűn gyümölcse: A káini ág – az istentelenek

A hit gyümölcse: A séti ág – az istenfélők

A bűn megjelenése

A bűn elhatalmasodása

Napi útravaló  Történt már veled ehhez hasonló? Bekapcsoltad a rádiót vagy a tévét, ahol éppen a legújabb „csodakészítményt” reklámozták lelkesen. Meggyőztek, elmentél és megvetted, csakhogy rá kellett döbbenned: nem érte meg az árát. A Sátán évezredek óta így üzletel „termékével”, a bűnnel. A megkörnyékezésnek ezt a módját először Évánál alkalmazta az Édenkertben. „Amelyik napon esztek abból, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten: jónak és gonosznak tudói.” (3,5 – új-Károli) Éva elhitte a hazugságot és kipróbálta a „terméket”. Az eredmény? Fájdalom, keserű csalódottság, és kizáratás az édenkertből. Hol teszi próbára a te kísértéssel szembeni ellenállásodat a Sátán? Mi az a néhány hamis ígéret, amelyet szeretne elhitetni veled, hogy rád sózza a bűnt? „Ha jól érzem magam benne, akkor biztos jó.” „Más is ezt csinálja, akkor nincs ezzel semmi baj.” „Amíg nem próbáltad ki, nem tudhatod, miről maradsz le.” „Attól az egytől nem lesz semmi bajod.” Amikor ma hamis ígéretei valamelyikével kísért meg a Sátán, és azt akarja, hogy elbukj, ez a bibliai ígéret legyen a válaszod a Jakab 4,7-ből: „Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek!”

Aki elbukik, az ember. Aki bánkódik miatta, az szent. Aki büszke rá, az bolond.

betekintés  Ugyanaz az ármány, de eltérő az eredmény – Hasonlítsd össze az 1Mózes 3-at a Máté 4,1–11-el és érdekes dolgot találsz. A Sátán ugyanazzal a három dologgal kísértette Jézust, mint Évát (a test kívánsága, a szem kívánsága, az élettel való kérkedés; 1János 2,16). De Krisztussal szemben a Sátán mindhárom esetben alulmaradt!

17

dailywalk.indd 17

2. nap  Január 2.

2015.03.19. 15:40:47


A teremtés sáfárai Amikor az olvasásban ezekhez a különleges oldalakhoz érsz, lehetőséged lesz

Bibliai megpihenni az úton „bibliai barangolásodban”. Arra is használhatod ezeket a olvasmány:

napokat, hogy utolérd magad a rendszeres olvasásban, de még fontosabb, hogy Kolossé visszatekintve meglásd a kép egészét. Töprengj el az átfogó témákon, melyeket 1,16; olvasol, és dicsőítsd a Szerzőt – Istent magát! Ézsaiás 45,18 Tekints vissza!  A Szentírás legnagyobb lélegzetvételű témáinak egyike a

teremtés, hiszen minden ezzel kezdődik. Annak ellenére, hogy – főleg az elmúlt években – komoly viták dúltak a világegyetem keletkezését illetően, a bibliai kijelentés egészen határozott és világos: Isten teremtett mindent. És nem csupán az 1Mózes nyitó fejezeteit jellemzi ez a világosság. Az Újszövetség is – miközben még nagyobb fény járja át – ezt az igazságot visszhangozza. Itt olvasható a kijelentés, miszerint Isten Fián, Jézus Krisztuson „keresztül” történt a teremtés: „Mert benne [Jézus Krisztusban] teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok: minden általa és reá nézve teremtetett.” (Kolossé 1,16; lásd még János 1,3 és Zsidók 1,2) Lépj oda az ablakhoz és alaposan nézz körül a kinti világban! Mit érzel, ha belegondolsz, hogy a látható és a láthatatlan, természetfeletti világ is mind Isten saját keze munkája? Ahogyan egy könyv feltételez egy szerzőt, a teremtés is egy Teremtőt feltételez.

Nézz fel!  Legyen ez az ige az alapja a mai imádságodnak, melyet a mindeneket teremtő, mindenható Istennek mondasz: „Mert így szól az Úr, aki az egeket teremté; Ő az Isten, aki alkotá a földet és teremté azt és megerősíté; nem hiába teremté azt, hanem lakásul alkotá: Én vagyok az Úr és több nincsen!” (Ézsaiás 45,18 – Károli) Haladj tovább!  Isten azt mondta, hogy „nem hiába” teremtette a világot, hanem céllal: „lakásul alkotá”. Mindannak tudatában, hogy Isten alkotta a világot és te ennek egy lakója vagy, kérdezd meg magadtól: elég felelősen törődsz vele? A teremtés sáfáraként milyen lépéseket teszel? Újrahasznosítható papír, alumíniumdoboz és más szelektív hulladékok… a természeti erőforrások körültekintő felhasználása… részvétel a környezetvédelemben… és még hos�szan sorolhatnánk. Határozd el ma, hogy tudatos és aktív védelmezője leszel mindannak, amit Isten adott neked. A teremtett világ különleges bánásmódot érdemel.

Január 3.  3. nap

dailywalk.indd 18

18

2015.03.19. 15:40:47


Nóé bárkája  1Mózes 6–9 Összefoglalás  Lázadása során az emberiség oly mértékben bűnössé lett, központi hogy Isten kész volt kimondani a halálos ítéletet az egész emberi nem felett. igerész: De kegyelmében arra vezette Nóét – az egyetlen igaz embert, aki Istennel járt –, hogy építsen egy hatalmas hajót a közelgő ítélet elkerülése érdekében. Nóé 1Mózes 6 engedelmeskedett Istennek, s miközben az özönvíz megtisztította a földet, a bárka megőrizte az emberek és állatok életét egy új kezdetre. Az Ararát-hegyen történő biztonságos partraszállást követően Isten új rendelkezéseket adott és újra elkötelezte magát Nóé és utódai mellett: „megemlékezem szövetségemről” (9,15). 6. fejezet

7. fejezet

8. fejezet

9. fejezet

Az ítélet előkészítése

Az ítélet „áradata”

Az ítélet utáni állapot

Ígéret, hogy ilyen ítélet nem lesz többé

A bárka építése

A bárkában

A bárka elhagyása

Napi útravaló  Képzeld el a következőt: „Azt mondod, hogy néha fárasztó Istenre várni, míg helyrehozza az elrontott dolgaidat? Talán ott kéne hagynod a munkádat, és be kéne állnod a Nóé és Fiai Hajóépítő Társasághoz! Egyrészt rájuk férne egy kis segítség, másrészt meg duplán örülnének neked, amennyiben bármit is értesz a háromfedélzetű teherszállító hajók építéséhez. Úgy tűnik, ilyesmire még nem volt példa, de Nóé meg van róla győződve, hogy Isten mondta neki, hogy kezdjen hozzá, ráadásul határidőre készen kell lennie! A megállapodás 120 évre szól – se többre, se kevesebbre. Az öreg Nóé rájött, hogy Isten még egy esélyt ad az embereknek, hogy visszatérjenek Hozzá. Isten nem siet el semmit, mert hosszútűrő – de nem is vár örökké! Amikor eljön az ideje, bizony itt minden vizes lesz! Isten mindig megtartja a szavát – és mindig a maga idejében. Nos, akkor el is kezdhetsz azokból a góferfa rönkökből deszkákat fűrészelni…” Készíts egy listát azokról a hitből fakadó lépésekről, amelyeket Nóé tett a 6–9. fejezetekben. Nóé azzal engedelmeskedett Istennek, hogy kézbe vette a kalapácsot és a fűrészt. Mit kér Isten tőled, hogy a hűséges „Nóék” közé tartozhass?

A jutalmazás vagy a büntetés sokkal inkább a jellem, mintsem az egyes cselekedetek alapján történik.

betekintés  Mikor tűnt fel a szivárvány? – Isten a szivárványt ígérete érzékelhető jeleként rendelte, hogy soha többé nem pusztítja el özönvízzel a földet. A Szentírás nem beszél arról, hogy a szivárvány létezett-e már korábban, és Isten most csak jelül választotta; vagy esetleg új jelenségnek számított, amely azt sejteti, hogy az özönvíz után megváltozott az éghajlat.

19

dailywalk.indd 19

4. nap  Január 4.

2015.03.19. 15:40:48


Bábel és a nemzetek szétszéledése  1Mózes 10–11 Összefoglalás

A 10. és 11. fejezet tisztázza, honnan származnak az

központi özönvíz utáni népek. Kezdve Nóéval és három fiával, Isten újra benépesítette igerész:

a Földet. De mivel a bűn gyökere kigyomlálatlan maradt az emberi szívben, 1Mózes gyümölcsei csakhamar újra nyilvánvalókká lettek a büszke és engedetlen tet11,1–9; tekben. Isten a nyelvek összezavarásával válaszolt az emberi engedetlenségre, 27–32 elérve ezzel, hogy az emberiség szétszóródjon az egész földkerekségen – Isten eredeti rendelésének megfelelően. Az egymást követő önző nemzedékek általános bemutatása után a történet egy emberre koncentrál – Abrámra –, akitől Isten új népet hív életre. 10. fejezet Jáfet utódai 1–5

Hám utódai 6–21

11. fejezet Sém utódai 22–32

Ősi probléma: Büszkeség 1 –4

Nóé családfája Nincsenek új bűnök, a régieket ismételjük újra meg újra.

Új probléma: Nyelvek 5–9

Új fókuszpont: Abrám 10–32

Bábel tornya

Napi útravaló  Miért olyan fontos Istennek engedelmeskedni? Ő úgyis türelmes és megbocsát, és mindig ad egy második esélyt, nem igaz? Gondolj vissza az 1Mózes nyitó fejezeteire! Isten az Édenkertben Ádámnak és Évának egy fákkal teli erdőt adott, hogy kedvüket leljék benne. Egyetlen fától tiltotta el őket, s erre mi történt? Ettek a tiltott fa gyümölcséből, és így távozniuk kellett az Édenkertből. Az özönvíz után egyetlen parancsot adott Isten Nóé leszármazottainak: „Töltsétek be a földet!” (9,1) Szétszélesztette és újranépesítette a földet. Mi volt erre a válasz? „Gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot… hogy el ne széledjünk az egész föld színén.” (11,4) Az engedetlenséget ezért újfent isteni ítélet követte. Isten komolyan gondolja, amikor parancsba ad valamit. Nincs helye semmiféle elemzésnek vagy vitatkozásnak, s nem lehet parancsait figyelmen kívül hagyni sem. Aminek helye van, az az engedelmesség. Hiszel ebben? Egészítsd ki a következő mondatot: „Megkímélem magam némi fájdalomtól, ha ma engedelmeskedem Istennek [miben?]__________________.” betekintés  Négyezer évvel Bábel után – Hány nyelvet beszélnek ma a világon? A Wycliffe Bibliafordítók szerint jelenleg közel 6170-et, és ebből csak 400 nyelvre fordították le a Bibliát. Néhány ország hatalmas kihívást jelent a bibliafordítók számára. Ilyen a maga 849 nyelvével Pápua és Új-Guinea; 669cel Indonézia; 381-gyel India; 241-gyel Mexikó. Csak az afrikai kontinensen 1918 különböző nyelvet beszélnek!

Január 5.  5. nap

dailywalk.indd 20

20

2015.03.19. 15:40:48

Profile for KIA

Nai útravaló 1 20  

Nai útravaló 1 20  

Profile for kia35
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded