__MAIN_TEXT__

Page 1

Gaテ。l Eva

テ》G)C$ffi *a

,.テゥ,,,-,I

{:

***1 *.テュ,1"'' .'

:-"rr

-* ,..--.


il

Gaál Éva

AGOENKA

A szerzó rajzaiva|

KeresztyénIsmeretterj esztó Alapífuány Budapest,2013


't |.

d


.....RVA ZIRKE A PUSZTASAGBAN Gr

*ls r

- Ebredi , Zirket - utogette meg Szirti Borz Úrr a torott cserépkorsőoldalát. _ Már megint rosszat álmodtál? A vinnyogás abbamaradt, ésrovid idó után elótíínta kis Zerge nedves orra ésfátyolos, álmos Szeme. - A leopárd... _ mekegterémulten.- Mintha bejottvolna a barlangba. Lehet' hogy igazán itt volt? - Nem volt itt senki - legyintett a borz határozottan. _ Ne \jedezz]. Aludj nyugodtan' mert mégfelébreszteda kicsinyeimet! A kis barlangban, a f velrkibéleltfészekbenegymás hegyén-hátán szuszogtaka borzgyerekek. Borz asszonyság is felriadt, megszem|é|te eS megnyalogatta óket, majd szemrehányó pillantást vetett Borz Útrra. Pedig Zirke cseppet Sem volt gyáva. Hajnalonkéntegyedul ment le a volgybe' ahol a sziklamé|yedésekben osszegg Itvízhezjártak inni a xisebb-nagyobb állatok. KóróI kóre, bátran ugrált |efe|éa nyaktoró sziklákon. Idónként megállt, gyorsan korulkémlelt,ésa Ievegóbe szi::latolt:nem f'enyegeti-e valamiveszély?!Még nem is olyan régenéIes :titty'el figy elm e ztettea ZergeC.sapatot az ór szem, h a v eszé|ykoze\edett. Il''enkor ó mégszorosabbanaz anyja me\l.é simult, ésteljesbiztonság.:an éreztemagát. Már nincs órszem, ésnincs J /

:sapat. szulei sincsenek.

Apját egy

\lt'5lal':*$m'

\****.=

.;cpárd kapta el. Mama menekulés .'-..z.cen eIvétette az ugrást,szakadékba .'..: ant éstobbénem mozdult. Zirke két . j.-]ollát sírdogáltmellette _ amíg egy nénje :-ál-roznem vefte,ésszoptattaa saját gidájá..'..g''utt. Már éppenkibÚrjtZirke Szarvacskája, .".-:.suly'osragályos betegségtámadta meg a csa. .. es inínd elpusztultak.

: -:\j i,. ;Üt

"''r

'

t tlti

:"*i.i ''


5 ';'' edul ó. a kis árva maradt éIetben.Egy meredéIyentalált ott.. ahol befogadta barlangjába a kedves szirti borz család. Ha . ]]Vomasztotta,egy nagy torott korsÓban kuporodott ossze, és , nrekegve bátorítgattamagát. ' .: is bátorságra szuksége,mert Kósivatag birodalmában nap. l.akeservesebbvolt az éIet.A kopár tájat kiégett.ék a nap Suga'..sebb-nagyobbdombok, mint tíllf tott kemencék ontották a : A forrő sziklákon nem maradtak meg a novények,mégaz ár-.:b volgyekben is víz után sÓvárogtak a gyérf száIak. 'csze|ekszántottak végiga kovek hátán, sziszegvekeringtek a 'carlangokban, éselfÚrjtáka novényekalÓl azt a maradékkis foldet is. fu esó nagy ritkán esett,de akkor Sem sze|íden érkezett:tajtékozvarohant az ár a dombok kozott, magával gorgefue a koveket. A kemény,konok sziklák el akarták foglalni az egészbirodalmat: egyre tobbet kiharaptak a termótalajből, hogy pusztasággá tegyék.

Y

''

i!.'

'"

**.S! i í'J ,"*S

' :''

t,t'':::. ,

?


A volgyekben is élet-halálkuzdelem zajlott,a novényekerósen kapaszkodtak gyokereikkel, harcolva minden darabka foldért,minden csepp harmatért.Borz asszonyság naponta százszor is fordult, hogy pofazac.skÓjában vizethozzon a volgyból a kicsinyeinek . Borz rir pedig folyvást éIe\emután kutatott, egy perc pihenést sem engedett meg magának. Ennek e|Ienérea barlangből egésznap kihallatszotta koveteIózó sivalkodás. Nyilvánvalő volt, hogy a szuleik már nem sokáig képesekgondoskodni rőluk. E\érkezettazidó, amikor Kósivatag állatainak donteni kellett:Vagy maradnak éselpusztulnak,Vagy j hazát keresnek, ahol találnak vizet és ennivalÓt. Csupán két ország kozul választhattak: Jobbra Patália, balra Illuzionterultel. Megkezdódott a kivánszorgás: |ege\ószora korgő gyomr vadszamarak ésa csonttá soványodott vadkecskék támolyogtak át a Szomszédosbirodalmakba, aztán a hiűrzok,sakálok, hiénák éssivatagi rőkák mentettéka bóruket. Utoljára a leopárdok ésa struccok menekultek el, majd szárnyra kaptak a baglyok is.

,fu

e

e'

o_

I

te

vo

'-

Í(,

9

e ]t. ..a1.

1, 19 it' (t-

,a

,r?

I

.á=|. ítEJ \fe

ot rrí

I I

*

a q1 Q

:ffs

::!.'rl .{-.:#

\tS

':"

a

',

' ...-.á

..*."s: .t..

't14.. d,

I

$*

* *";

\a\

*t\

ri

rt'h

"+1.

I

:tÍ* ,*;e:*

\t

v

j''\,

s-".

II r

,

:

't i1

J,

1..,

P

?

i

i,

t

\

Profile for KIA

Magocska  

Magocska  

Profile for kia35
Advertisement