Lelki vezetés 1 20

Page 1

Lelki vezetĂŠs

LelkiVezetes.indd 1

2016.03.30. 14:40:35


LelkiVezetes.indd 2

2016.03.30. 14:40:36


Lelki vezetés Alapelvek és módszerek minden keresztyénnek

J. Oswald Sanders

LelkiVezetes.indd 3

2016.03.30. 14:40:36


A mű eredeti címe: SPIRITUAL LEADERSHIP This book was first published in the United States by Moody Press with the title of Spiritual Leadership by J. Oswald Sanders, copyright © 1967, 1980, 1994 by The Moody Bible Institute of Chicago. Translated by permission. All rights reserved. Magyarországon kiadja a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány A Member of Entrust 1135 Budapest, Béke utca 35/A Tel.: 350-7201 E-mail: info@kiakonyvek.hu www.kiakonyvek.hu Felelős kiadó: Monty Taylor Fordította: Hargitai Róbert Borító: Janneke de Leeuw van Weenen A fordítás és a kiadás a kiadó engedélyével történt. Minden jog fenntartva. A könyv bármely részének felhasználásához vagy sokszorosításához a kiadó előzetes írott engedélye szükséges, kivéve rövid idézeteket folyóiratokban vagy elemző cikkekben. ISBN 978 963 9390 14 0 Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány Budapest, 2003 Második kiadás, 2009

LelkiVezetes.indd 4

2016.03.30. 14:40:36


Tartalomjegyzék A kiadó előszava  A szerző Előszava  1. Nemes törekvés  2. Vezetők kerestetnek  3. A Mester vezetési alapelvei  4. Természetes és lelki vezetés  5. Válhat-e belőlünk vezető?  6. Pál tanácsai a vezetőknek  7. Péter tanácsai a vezetőknek  8. Nélkülözhetetlen vezetői tulajdonságok  9. további, nem nélkülözhető tulajdonságok  10. Ami mindennél fontosabb  11. A vezető és az imádság  12. A vezető és az idő  13. A vezető és az olvasás  14. A vezetői képesség fejlesztése  15. A vezetés ára  16. A vezetők feladatai  17. A vezetés próbái  18. A delegálás művészete  19. A vezetőváltás  20. Új vezetők képzése  21. A vezetés veszélyei  22. Nehémiás, a vezető  Kérdések kiscsoportos beszélgetésekhez

7 9 11 17 21 27 35 41 51 57 77 91 97 107 117 127 133 143 149 155 161 167 175 187 193

5

LelkiVezetes.indd 5

2016.03.30. 14:40:36


LelkiVezetes.indd 6

2016.03.30. 14:40:36


A kiadó előszava Oswald Sanders első alkalommal 1967-ben megjelent műve mára elismerten klasszikus olvasmánnyá vált keresztyén körökben. Az eredetileg az Overseas Missionary Fellowship (OMF, Tengerentúli Missziós Közösség) 1 számára tartott előadás-sorozat tartalmán vezetők ezrei nőttek fel, és kötelezték el magukat hatására még jobban Isten országának építése mellett. Az olvasó az eredeti könyv átdolgozott kiadását tartja kezében. Az átdolgozás hűen megőrzi minden szakasz eredeti jelentését és célját, azonban számos új jegyzettel látja el a szöveget, azonosítva a Sanders által idézett személyeket, akikre ma már a legtöbb ember nem emlékszik. Sanders idéz ébredést elindító evangélistákat, igehirdetőket, tudósokat és misszionáriusokat, gyakran a brit egyház köréből. A szerző nagyon kedvelte a második világháborúban harcoló hadvezérek egy részét is, akiknek a neve ma már nem feltétlenül közismert. Ahol lehetséges volt, lábjegyzetben megadtuk az életrajzi adatokat. Előfordulhat, hogy miközben az olvasó olvassa majd ezeket az oldalakat, „hallani” is fogja őket. Akárcsak egy jó prédikáció esetében, Sanders gondolatai gyakran ismétlődnek; egyes bekezdések a fő mondanivalón túli területekre is elkalandoznak, s a fejezetek gyakran meglehetősen váratlanul érnek véget, mintha a beszélő hirtelen rájött volna, hogy kifutott az időből, és gyorsan befejezte volna mondandóját. Mivel e könyv anyaga eredetileg előadás-soro

1

A Hudson Taylor által alapított Kínai Belföldi Misszió (CIM) későbbi neve – a fordító.

7

LelkiVezetes.indd 7

2016.03.30. 14:40:36


Lelki vezetés zat volt, igyekeztünk megőrizni az élőbeszéd hatását és szerkezetét. Reméljük, hogy az olvasó ugyanúgy érezni fogja ezeknek az előadásoknak a közvetlen és friss jellegét, mint Sanders első közönsége, amely közel három évtizede hallotta őket.

8

LelkiVezetes.indd 8

2016.03.30. 14:40:36


A szerző Előszava Ez a könyv két olyan előadás-sorozat alapján jött létre, melyek az OMF vezetői előtt hangzottak el 1964-ben és 1966-ban Szingapúrban. Akkor merült fel az az ötlet, hogy ezeket az előadásokat jó lenne kibővíteni, és nagyobb közönség számára is hozzáférhetővé tenni. Örömmel teljesítettem a kérést. A földi és lelki vezetés elveit egyrészt a Szentírás, másrészt Isten kiemelkedő szolgáinak életrajza segítségével mutatom be és illusztrálom. Az illusztrációk alapjául szolgáló életrajzok jelentős részéhez nem minden olvasó juthat hozzá, ami arra ösztönzött, hogy leírjak néhány idevágó esetet olyan emberek életéből, akik rendkívül sikeres vezetők voltak. Lehetőség szerint jeleztem a forrásokat. A bibliai idézetek esetében azt a fordítást használtam, amelyet a legpontosabbnak és legérthetőbbnek tartottam. Az anyag bemutatásakor az volt a célom, hogy segítséget nyújtsak a fiatalabb keresztyéneknek is, akiknek szívében a Szentlélek azt a szent törekvést munkálja ki, hogy minden képességüket a Megváltó rendelkezésére bocsássák. Ha könyvem olyasmit is tartalmaz, ami ismét lángra lobbantja a vágyat, és kikristályosítja a célt azoknak a szívében, akik már előrébb járnak a vezetés útján, akkor eléri célját. J. Oswald Sanders

9

LelkiVezetes.indd 9

2016.03.30. 14:40:36


LelkiVezetes.indd 10

2016.03.30. 14:40:36


1. Nemes törekvés Ha valaki püspökségre törekszik, nemes munkára vágyik. (1Timóteus 3:1, Csia) És neked nagy kívánságaid vannak? Ne legyenek! (Jeremiás 45:5) A legtöbb keresztyénnek fenntartásai vannak a vezetésre való törekvéssel szemben. Nem tudják, tényleg helyes-e, ha valaki vezető akar lenni. Végül is nem jobb, ha a pozíció jelöli ki az embert, mint ha az ember szemeli ki a pozíciót? Nem okozta-e a nagyravágyás több olyan ember bukását, akik egyébként nagyszerű egyházi vezetők voltak, de „a nemes lelkek utolsó gyengeségének” áldozatává váltak? Shakespeare mély igazságot fogalmazott meg, amikor a VIII. Henrikben Wolsey a következőt mondja a nagy angol hadvezérnek: Cromwell, tartsd meg ezt: Kevély 1 ne légy! E bűnben estek el

1

Az angol szövegben az ambition (törekvés, nagyravágyás) szó szerepel – a ford.

11

LelkiVezetes.indd 11

2016.03.30. 14:40:37


Lelki vezetés Az angyalok; hogy illenék e bűn Emberhez, a teremtő képihez? 2 A keresztyéneknek kétségkívül ellen kell állniuk a törekvések egy bizonyos fajtájának, és ki kell irtaniuk az életükből. Más törekvéseket viszont nemesnek, kiválónak és tiszteletre méltónak kell tartanunk. A fejezet elején található igeversek egyike figyelmeztetést, a másik viszont bátorítást fogalmaz meg, melyek segítenek felismerni a különbséget. Ha arra törekszünk, hogy hatékonyan szolgáljuk Istent – hogy maradéktalanul megvalósítsuk életünkre vonatkozó tervét –, akkor mindkét verset szem előtt tartjuk, nem felejtve el a köztük levő ellentétet. Ez az ellentét részben abból adódik, hogy Pál helyzete eltért a miénktől. Kijelentését annak a tekintélynek és tiszteletnek a szempontjából is értelmezhetjük, amely a mai keresztyén vezetőket övezi. Ez azonban távol állt Pál szándékától. Az ő korában az elöljáró – vagy „püspök” – nagy veszélynek volt kitéve, és gyötrő felelősség nehezedett rá. A gyülekezet vezetésével járó munka jutalmát a nehézségek, a megvetés és az elutasítás jelentették. Üldöztetés esetén a vezetőt érte először bántalom, ő volt az első, aki szenvedett. Ennek fényében Pál bátorító megjegyzését nem olyan könnyű félreérteniük azoknak, akik csupán pozícióra vágynak a gyülekezetben. A szélhámosoknak nem sok kedvük lenne egy ilyen nehéz feladathoz. Az első században uralkodó veszélyes körülmények közepette még a rettenthetetlen keresztyéneknek is biztatásra és ösztönzésre volt szükségük a vezető szerep vállalásához. Pál ezért „nemes törekvésnek” nevezte a vezetést. A világ egyes részein a keresztyéneknek még ma is ugyanilyen helyzettel kell szembenézniük. A kínai egyház vezetőinek rendkívül sok szenvedést okoztak a kommunisták. A nepáli Kicsiny Nyáj gyü Shakespeare: VIII. Henrik király, III. felvonás, II. szín (ford. Szász Károly)

2

12

LelkiVezetes.indd 12

2016.03.30. 14:40:37


1. Nemes törekvés lekezet lelkipásztora még évekig szenvedett a börtönben, miután a gyülekezet tagjait szabadon engedték. Sok olyan veszélyes vidék van, ahol a lelki vezetés nem azoknak való, akik biztos előnyökre és pazarul berendezett irodára vágynak. Pál a gyülekezet vezetésére biztat minket, amely a világon a legfontosabb munka. Ha az indítékaink helyesek, akkor ez a munka örökkévaló hasznot hoz. Pál korában csak Krisztus mélységes szeretete és a gyülekezet iránti őszinte odaadás indíthatta a vezetés vállalására az embert. Ma viszont sok olyan helyen, ahol ez a pozíció presztízzsel és kiváltságokkal jár, egyesek nagyon méltatlan és önző okokból akarnak vezetők lenni. Ezért Jeremiás igen bölcs és egyszerű tanácsot adott Bárúknak: „És te kívánsz-é magadnak nagyokat? Ne kívánj!” (Jeremiás 45:5; Károli). A próféta nem kárhoztatott minden ambíciót, csak az önző indítékra mutatott rá, amely helytelenné teszi a törekvést – „kívánsz é magadnak nagyokat”. Ha az ember nagy akar lenni, az nem bűn. Az indíték határozza meg a törekvés jellegét. Urunk sosem beszélt a kimagasló teljesítményre vágyás ellen, viszont leleplezte és elítélte a méltatlan indítékot. Minden keresztyénnek feladata, hogy fejlessze Istentől kapott adottságait, a legtöbbet hozza ki életéből, s a lehető legteljesebben kibontakoztassa Isten által ráruházott képességeit és tehetségét. Jézus azonban azt tanította, hogy az énközpontú törekvés helytelen. Stephen Neill püspök, a nagy misszionárius, felszentelés előtt álló fiatal lelkészekhez szólva kijelentette: „Hajlamos vagyok azt gondolni, hogy hétköznapi emberek esetében az ambíció a szó megszokott értelmében szinte mindig bűnös. Biztos vagyok benne, hogy az ambíció a keresztyének esetében mindig bűnös, és a felszentelt lelkész esetében menthető a legkevésbé.” 3 3

Stephen Neill: „Address to Ordinands”, The Record, 1947. március 28., 161. o. Neill (1900-1984) Dél-Indiában szolgált, és később missziológiát tanított.

13

LelkiVezetes.indd 13

2016.03.30. 14:40:37


Lelki vezetés Az Isten dicsőségére és a gyülekezet jólétére összpontosító törekvés hatalmas pozitív erőt jelent. Az ambíció egy latin szóból ered, amely „előléptetés érdekében történő kampányolást” jelent. Ez a szó több elemre utal: a társadalom előtti ismertségre és jóváhagyásra, a népszerűségre, a kortársak elismerésére, a mások feletti hatalom gyakorlására. Az ambiciózus emberek ebben az értelemben a pénzzel és a tekintéllyel járó hatalmat élvezik. Jézusnak nem volt ideje ilyen egoista törekvésekre. Az igazi lelki vezető sosem „kampányol az előléptetés érdekében”. Jézus a nagyság új mércéjét mutatta meg „ambiciózus” tanítványainak: „Tudjátok, hogy azok, akik a népek fejedelmeinek számítanak, uralkodnak rajtuk, és nagyjaik hatalmaskodnak rajtuk. De nem így van közöttetek, hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen szolgátok; és aki első akar lenni közöttetek, az legyen mindenki rabszolgája.” (Márk 10:42-44) Erre a megdöbbentő kijelentésre egy későbbi fejezetben részletesen kitérek majd. Egy lelki vezetésről szóló könyv elején mindenképpen nyíltan szembe kell néznünk ezzel a vezetői alapelvvel: az igazi nagyság, az igazi vezetés mások odaadó szolgálatát jelenti, nem pedig azt, hogy önmagunk szolgálatára csábítunk vagy indítunk másokat. Az igazi szolgálatnak mindig ára van. Gyakran jár együtt a szenvedés fájdalmas keresztjével. Azonban az igazi lelki vezető nem a kiemelkedő tisztséggel és szent címmel járó előnyökre és haszonra összpontosítja figyelmét, hanem arra, hogyan szolgálhatja Istent és az embereket. Arra kell törekednünk, hogy többet adjunk az életbe, mint amennyit kiveszünk belőle. „A történelem különös iróniája, hogy az emberek egymás megítélésekor egyáltalán nem veszik figyelembe a rangokat és címeket – mondta Samuel Brengle, az Üdvhadsereg ébredésre hívó nagy igehirdetője. – Az emberek végső értékelése azt mutatja, hogy a történelem jottányit sem törődik azzal a ranggal vagy címmel, amit valaki viselt, illetve a tisztséggel, amellyel rendelkezett; csakis tetteinek minősége, valamint elméjének és szívének jelleme érdekli.”4

14

LelkiVezetes.indd 14

2016.03.30. 14:40:37


1. Nemes törekvés „Értsük meg végre, hogy az embernek az a rendeltetése, hogy beleilleszkedjen Isten rá vonatkozó tervébe, s van egy mindig látható vezérlő csillaga, amely biztosan átvezeti őt minden tengeren, bármily parttalannak tűnik is az – írta S. D. Gordon egyik ismert áhítatoskönyvében. – Olyan iránytűvel rendelkezik, amely a legsűrűbb ködben és a legádázabb viharban is helyes irányba mutat, függetlenül a zavaró mágneses szikláktól.” Nikolaus von Zinzendorf grófot (1700-1760), a kiemelkedő vezetőt megkísértette a rang és a gazdagság – s valóban, az itt említett megtisztelő címen ismerik a legtöbben. Azonban az ambícióhoz való hozzáállását egy egyszerű kijelentésben foglalta össze: „Egyetlen szenvedélyem van: Ő, csakis Ő.” Zinzendorf hátat fordított az önzésnek, és a morvaországi egyház megalapítója és vezetője lett. Követői tanultak a vezetőjüktől, és az övéhez hasonló szenvedéllyel járták be a világot. Mielőtt a missziós munka népszerűvé vagy jól szervezetté vált volna, a morva testvérek olyan tengerentúli gyülekezeteket hoztak létre, amelyek létszáma a hazai gyülekezeteik háromszorosa volt, ami rendkívüli teljesítményt jelent. Sőt, minden kilencvenkettedik morva testvér elhagyta otthonát, hogy misszionáriusként szolgáljon. Mivel mi, Ádám gyermekei nagyok akarunk lenni, Ő kicsivé lett. Mivel mi nem akarunk lehajolni, Ő megalázta magát. Mivel mi uralkodni akarunk, Ő szolgálni jött.

4

C. W. Hall: Samuel Logan Brengle (New York: Salvation Army, 1933), 274. o. Brengle (1860-1939) a XX. század első évtizedeiben világszerte népszerű igehirdető volt, mint a szentségről beszélő előadó.

15

LelkiVezetes.indd 15

2016.03.30. 14:40:37


LelkiVezetes.indd 16

2016.03.30. 14:40:37


2. Vezetők kerestetnek Mert nem keletről, nem nyugatról, nem is a puszta felől jön a fölmagasztalás, hanem Isten fog ítélni: egyiket megalázza, másikat fölmagasztalja. (Zsolt 75:7-8) Adjatok nekem egy istenfélő embert, Az Úr egyetlen hatalmas prófétáját, És én földi békét fogok adni nektek, Melynek kard helyett ima adta meg árát. (George Liddell) 1 Kevés az igazi vezető. Az emberek és egyes csoportok állandóan keresik őket. Isten is lépten-nyomon vezetőket keres a Biblia lapjain. „Keresett magának az Úr szíve szerint való embert, és őt tette az Úr népe fejedelmévé” (1Sámuel 13:14). „Járjátok be Jeruzsálem utcáit, nézzetek szét, tudakozódjatok, kutassátok át tereit! Található-e, van-e olyan ember, aki törvény szerint 1

Henry G. Liddell (1811-98) az oxfordi Christ Church esperese és a királynő lelkésze volt. Lewis Carroll az ő lányának, Alice-nek írta az Alice csodaországbant.

17

LelkiVezetes.indd 17

2016.03.30. 14:40:37


Lelki vezetés él, és igazságra törekszik? Akkor megbocsátok ennek a városnak!” (Jeremiás 5:1) „Kerestem köztük valakit, aki építené a falat.” (Ez 22:30) A Biblia rámutat, hogy ha Isten megtalálja azt az embert, aki kész vezetni, elkötelezni magát a teljes tanítványságra, és felelősséget vállalni másokért, akkor rendkívüli módon felhasználja őt. Az ilyen vezetőknek is vannak fogyatékosságaik és hibáik, de mindezek ellenére lelki vezetővé válnak. Ilyen ember volt Mózes, Gedeon és Dávid, az egyház történetében pedig Luther Márton, John Wesley, Adoniram Judson, William Carey és még sokan mások. Ahhoz, hogy valaki az egyházban vezető lehessen, mindig is az emberi mértéket meghaladó erőre és hitre volt szükség. Miért van olyan nagy szükségünk a vezetőkre, és miért pályáznak oly kevesen a vezetésre? Minden nemzedék szembe találja magát a lelki vezetés szigorú követelményeivel, és örömmel üdvözli azon keveseket, akik vállalják ezt a szolgálatot. „Az egyháznak fájdalmasan nagy szüksége van vezetőkre – panaszolta William Sangster, az angol metodista igehirdető. – Várok egy hangot, de nem hallom... Jobb szeretnék hallgatni, mint beszélni – de nincs harsány hang, melyre hallgathatnék.” 2 Ahhoz, hogy a világ ma meghallja az egyház hangját, tekintélyt parancsoló, lelki és áldozatkész vezetőkre van szükség. Tekintélyt parancsolónak kell lenniük, mert az emberek olyan vezetőkre vágynak, akik tudják, hová tartanak, és meg vannak róla győződve, hogy el is jutnak oda. Lelkinek kell lenniük, mert Istennel való erős kapcsolat nélkül még a legvonzóbb és legügyesebb emberek sem tudnak másokat Istenhez vezetni. Végül áldozatkésznek kell lenniük, mert így követik Jézus példáját, aki odaadta önmagát az egész világért, és arra hív minket, hogy nyomdokain járjunk. 2

Paul E. Sangster idézi Doctor Sangster című művében (London: Epworth, 1962), 109. o. William Sangster (1900-1960) a brit metodizmus egyik vezetője volt.

18

LelkiVezetes.indd 18

2016.03.30. 14:40:37


2. Vezetők kerestetnek A gyülekezetek minden szempontból növekednek, ha olyan erős, lelki vezetők irányítják őket, akiken érezhető szolgálatuk természetfölötti kisugárzása. Ilyen vezetők nélkül azonban a gyülekezet zűrzavarba és erőtlenségbe süllyed. Ma kevesen vannak azok, akik méltóságteljesen és lelki erővel hirdetik az igét, az egyház zúgó hangja pedig szánalmas suttogássá vált. A valóban lelki vezetőknek legfontosabb feladata továbbadni a szívükben égő tüzet a fiatalabbaknak. Sokan úgy gondolnak a vezetőkre, mint természetüknél fogva éles elmével, erős egyéniséggel és lelkesedéssel megáldott emberekre. Az ilyen tulajdonságok kétségkívül növelik a vezetői képességeket, de nem ezek határozzák meg a lelki vezetőt. Az igazi vezetőknek késznek kell lenniük szenvedni olyan célokért, melyek elég nagyok ahhoz, hogy teljes engedelmességet követeljenek tőlük. A lelki vezetőket nem zsinatok vagy gyülekezeti közösségek választják, jelölik ki vagy nevelik fel. Egyedül Isten teszi őket vezetőkké. Senki sem válik lelki vezetővé pusztán azáltal, hogy betölt egy tisztséget, ilyen irányú tanulmányokat folytat, vagy önmaga elhatározza, hogy vállalja ezt a feladatot. Az embernek alkalmassá kell válnia a lelki vezetésre. A valóban tekintélyt parancsoló vezetői szerep gyakran azoknak jut, akik már évekkel előbb fegyelmezetten arra törekedtek, hogy először Isten országát keressék. Amint azután az illető érettebbé válik, Isten vezető szereppel ruházza föl, és Isten Lelke munkálkodni kezd általa. Amikor Isten kutató tekintete talál egy vezetésre alkalmas embert, Isten fölkeni őt a Szentlélekkel, és konkrét szolgálatra hívja el. (ApCsel 9:17; 22:21) Samuel Brengle, a tehetséges vezető, aki hosszú évekig szolgált az Üdvhadseregnél, így vázolta a lelki tekintélyhez és vezetéshez vezető utat: Nem előléptetéssel lehet megszerezni, hanem sok imádsággal és könnyel; a bűn megvallásával és az Isten előtti kitartó lelkiismeret-vizsgálattal és megalázkodással, önmagunk átadásával,

19

LelkiVezetes.indd 19

2016.03.30. 14:40:37


Lelki vezetés minden bálvány bátor feláldozásával, a kereszt merész és panasz nélküli vállalásával, valamint azzal, hogy állandóan, rendíthetetlenül a megfeszített Krisztusra tekintünk. Nem azáltal érhetjük el, hogy nagy dolgokat kívánunk magunknak, hanem azáltal, hogy – Pálhoz hasonlóan – Krisztusért kárnak ítéljük mindazt, ami nyereség volt számunkra. Ez nagy árat jelent, de ezt mindenkinek meg kell fizetnie, aki nem csupán névleges vezető akar lenni, hanem az emberek igazi lelki iránymutatója, akinek hatalmát elismerik és megérzik a mennyben, a földön és a pokolban. 3 Isten meg akarja mutatni az ilyen embereknek, milyen erős ő valójában (2Krónikák 16:9). Ám nem minden vezetni vágyó ember hajlandó fizetni érte ennyit. Itt azonban nincs alku: a szív titkos zugaiban megfizetjük az árat, mielőtt bármilyen nyilvános tisztséget vagy megbecsülést kapnánk. Urunk egyértelművé tette Jakab és János számára, hogy Isten országában a kiemelkedő helyek azoknak vannak fenntartva, akiknek a szíve alkalmas – még az elrejtett sarkokban is, ahová senki más nem pillanthat be. Félelmetes látni, hogy Isten szuverén módon megvizsgálja szívünket, majd elhív minket vezetőnek. S mindez nagyon alázatossá teszi az embert. Utoljára azt szeretném mondani, egyfajta figyelmeztetésképpen: ha a másokra befolyással bíró emberek nem vezetik a többieket a lelki hegyvidék felé, akkor az alföldre vezető út kétségkívül alaposan ki lesz taposva. Az emberek együtt utaznak; senki sem él elkülönülten és egyedül.

Samuel Logan Brengle: The Soul-Winner’s Secret (London: Salvation Army, 1918), 22. o.

3

20

LelkiVezetes.indd 20

2016.03.30. 14:40:37