__MAIN_TEXT__

Page 1

keresztseg.indd 1

keresztsĂŠg

2013.12.02. 13:22:12


keresztseg.indd 2

2013.12.02. 13:22:12


keresztseg.indd 3

keresztség czövek tamás

2013.12.02. 13:22:15


keresztseg.indd 4

© 2013 Czövek Tamás All rights reserved. Magyarországi felelős kiadó: Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány A Member of Entrust 1135 Budapest, Béke utca 35/A Tel.: 350-7201 www.kiakonyvek.hu Borító és tördelés: Zboray Szilárd Felelős kiadó: Monty Taylor Minden jog fenntartva. A könyv bármely részének felhasználásához vagy sokszorosításához a kiadó előzetes írott engedélye szükséges, kivéve rövid idézeteket folyóiratokban vagy elemző cikkekben. ISBN 978-963-9390-99-7

Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány Budapest, 2013

2013.12.02. 13:22:15


keresztseg.indd 5

előszó Az egyház történetében rendszeresen felmerültek olyan teológiai témák, amikben nem volt egyetértés, és ennek a következménye túl gyakran feszültség és harc lett. A Látásmód sorozat célja nem a harc elindítása, hanem egymás megértésének segítése. Lehet, hogy a könyvet végigolvasva nem lesz köztünk egyetértés, de ha megértjük egymást, akkor tisztelhetjük is egymást. Teológiai kérdésekben fontos a tárgyilagos kommunikáció, az alázat és a tisztelet. Testvérek vagyunk az Úrban, nem ellenségek. Ez a könyv egy teológiai látást tartalmaz. A szerző elmondja, hogy hova jutott el egy teológiai kérdésben. Nem az az elvárása, hogy mindenki egyetértsen vele, de azt igenis elvárja, hogy az olvasó megfontolja a bibliai igazságokat. Fontos, hogy először alaposan tanulmányozzuk a Szentírást, és utána alakítsunk ki egy meggyőződést. Pál ezt mondta Timóteusnak a 2Timóteus 2,1415-ben: „Ezekre emlékeztesd, és az Isten színe előtt bizonyságot téve kérd őket: ne folytassanak haszontalan szóharcot a hallgatók romlására. Igyekezz kipróbált emberként megállni az Isten előtt, 5

2013.12.02. 13:22:16


keresztseg.indd 6

keresztség

mint olyan munkás, aki nem vall szégyent, hanem helyesen fejtegeti az igazság igéjét.” A kiadó nem feltétlenül ért egyet mindenben a szerzővel, de elismerjük alapos kutatómunkáját, és fontosnak tartjuk, hogy egészséges párbeszéd legyen erről a kérdésről. Budapest, 2013. november 20.

Monty Taylor

Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány

6

2013.12.02. 13:22:16


keresztseg.indd 7

tartalom Előszó

5

Ajánló

9

1 | Bevezetés

13

2 | Zűrzavar egyházszerte

19

3 | A bibliai tanúság

35

4 | A keresztség jelentősége

61

5 | Három álláspont

81

6 | Teológiai és gyakorlati kérdések

89

7 | Kihívások

165

Válogatott irodalom

177

7

2013.12.02. 13:22:17


keresztseg.indd 8

2013.12.02. 13:22:17


keresztseg.indd 9

ajánló „…hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést…” (Filippi 3,10) Ez a tanulmány kiváló tömörséggel, mindenki számára érthető módon, ugyanakkor teológiai magasságokban foglalja össze mindazokat a „kérdéseket”, amelyek a keresztség sákramentuma kapcsán felmerülhetnek bennünk. Miközben ezt teszi, az a szándék vezérli, hogy a szentírási helyekből kiindulva kellő ismerettel rendelkezzünk a különböző keresztelési gyakorlatokat illetően, és a magunk keresztelési gyakorlatára nézve is merjünk feltenni kikerülhetetlen kérdéseket, ahogy a Szerző ezt munkája során meg is teszi. Ez a munka: tanítás a keresztségről. Az egy keresztség történeti megjelenése máig háromféle hangsúllyal tapasztalható: a gyerekkeresztelő, a baptista és a pünkösdi álláspont megjelenésében. Mindegyik le tudja vezetni hangsúlyait az Újszövetségből. Amikor a Szerző egymás mellé állítja e három véleményt, megállapítja, hogy a há9

2013.12.02. 13:22:18


keresztseg.indd 10

keresztség

rom nagyon is összetartozik. Miközben a három álláspontot kifejti és összegzi, igen fontos megállapításra jut: „Mindhárom nélkülözhetetlen része a keresztyén beavatásnak, a keresztyén élet kezdetének. Keresztség-értelmezésünk felekezeti hangsúlyaink miatt annyira megszegényedett és kizárólagossá vált, hogy nem is látjuk, milyen szükségünk van e hármas kötél erejére. A keresztség betagol az egyházba. A keresztség Isten kegyelmére adott válaszunk. Ám ha csak vízzel vagyunk megkeresztelve, s nem a Szentlélekkel, nem fogjuk élvezni Isten ajándékait, hanem megelégszünk a csomagolópapírral… Az egy keresztségnek ez a három összetevője. Ne érd be kevesebbel! Ne tekintsd tévelygőnek, eretneknek, aki mást hangsúlyoz, mint te!” Ez a mondat a tanulmány alaptétele is lehetne, amely végig meghatározza ezt a munkát, tárgyának kifejtését, és amelyet én magam is jó lelkiismerettel tudok támogatni, mert biblikus, mert figyelembe veszi az abból következő keresztyén hagyományokat, mert abban látja a maga helyét, úgy, hogy figyelembe vesz más felismeréseket is, és mert ez az egyetlen út az egy keresztségről való gondolkodásunk és gyakorlatunk biblikus, Istennek is tetsző érlelődéséhez. 10

2013.12.02. 13:22:18


keresztseg.indd 11

ajánló

Ennek érdekében a Szerző, a három álláspont egységének szemléletében, a keresztségre vonatkozó bibliai tanúságból indul ki, majd erre alapozva fejti ki a keresztség értelmét, tartalmát, jelentőségét, ezután pedig visszatér a három keresztség-értelmezési állásponthoz, hogy megérkezzen a ma is izgalmas teológiai és gyakorlati kérdésekig és válaszokig. Nagy ajándéka a könyvnek, hogy nem megkerüli a témával kapcsolatos kényes kérdéseket, hanem éppen ide akart megérkezni ez a munka: szükség van-e keresztségre; a hívők megkeresztelése vagy csecsemőkeresztség; a hívők gyermekeinek megkeresztelése; újrakeresztelés; vízkeresztség és Lélekkeresztség; keresztség és konfirmáció; keresztség és életmód; keresztség és közösség; meghintés vagy bemerítés? Az aktuális, nehéz teológiai kérdéseket, amelyek a keresztség kapcsán óhatatlanul felmerülnek, magas szinten, biblikusan, minden oldalról megvizsgálva, közérthetően, példákkal, képekkel szemléltetve teszi befogadhatóvá a Szerző. A tanulmány nagy értéke, hogy itt a Szerzőn keresztül egyszerre szól a nagy tudású teológus, az élő hitű keresztyén, a református lelkész, aki mindenekelőtt az egy szent és egyetemes keresztyén Anyaszentegyház tagja. „Az egy keresztség gazdag 11

2013.12.02. 13:22:18


keresztseg.indd 12

keresztség

sákramentum. Krisztus tanítványaként arra kaptunk elhívást, hogy az egy keresztség révén Krisztusban meghaló és feltámadó életünket egyénileg és közösségben megéljük a Lélek erejével, aki által Krisztus testének, Isten szent, egyetemes és apostoli egyházának tagjai lettünk.” Jó lelkiismerettel ajánlom ezt a munkát minden keresztyénnek és minden érdeklődőnek, mert részrehajlás nélkül igazít el ezen a területen és alapja lehet érlelődésnek, megújulásnak. Használja az Úr az itt olvasható ismereteket, hogy Szentlelke által egyre inkább megismerjük a Krisztust, és az Ő feltámadásának erejét – ez ugyanis a keresztség titka is. Steinbach József Pápa-Balatonalmádi, 2013-10-30

12

2013.12.02. 13:22:18


keresztseg.indd 13

1

bevezetés

Egy asszony kopogtat be a lelkészi hivatalba: szeretné unokáját megkereszteltetni. A gyülekezet hűséges tagja, rendszeresen jár templomba, bár unokája szülei nem vallásosak. Igaz, nem ő fogja unokáját nevelni, de mégsem maradhat a kislány pogány! Ifjú pár érkezik, lányukat akarják kereszteltetni. Csak a férj van megkeresztelve, de ez nem lehet akadály. Hogy miért akarják megkereszteltetni a kislányt? Szép szokás, a kisgyerek ünnepélyes körülmények közt kap nevet, keresztszüleitől szép ajándékokra számíthat. Egy fiatalember telefonál: szülei gyerekként nem keresztelték meg, most szeretné ezt pótolni. Munkatársával beszélgetve hitre jutott, elkezdett járni a gyülekezetbe. Úgy érzi, erre is szüksége van Krisztus követésében. Háromféle ember, háromféle indíték – a keresztség háromféle értelmezése. A 4. században gyilkos indulatokat váltott ki, hogy Jézusnak volt-e emberi értelme vagy nem. 1529-es marburgi vitájuk során Luther és Zwingli 13

2013.12.02. 13:22:19


keresztseg.indd 14

keresztség

minden vitás kérdésről meg tudott egyezni, egyet leszámítva, s ez az úrvacsora volt. A „laikusok” gyülekezeti részvétele tekintetében áthidalhatatlan elvi különbségek voltak a felekezetek közt csak egy évszázaddal ezelőtt is. Ám az idők változnak. Ma már nem azok a meghatározó és felekezeteket elválasztó kérdések, mint korábban. A kevés kivétel közé tartozik a keresztség. A keresztyénség első másfél évezredében a keresztség kérdésében messzemenő egyetértés uralkodott, jóformán senki nem vitatta a gyerekkeresztséget. Ám a reformációval ez a kérdés is napirendre került, s azóta megosztja Krisztus egyházát. A gyerek- és felnőttkeresztség-pártiak nézetei kibékíthetetlen ellentétben állnak egymással. Nem ismerek olyan magyar nyelvű tanulmányt, mely átfogó, alapos, és világos teológiai álláspontja mellett igyekszik szintézist teremteni a különböző nézetekből. Ha gyülekezetemben valaki a keresztség jelentőségéről, a konfirmációról, a gyerekkeresztségről, az újrakeresztelésről, a Szentlélek-keresztségről érdeklődik, nem tudok a kezébe nyomni könyvet magyarul. Ezen írásban nem a dogmatikai, hanem a bibliai-teológiai érveket vizsgálom, szándékom a Biblia gazdag keresztség-teológiáját megszólaltatni. Hibás keresztséggyakorlatunk talán 14

2013.12.02. 13:22:19


keresztseg.indd 15

1 | bevezetés

elsődleges oka, hogy nem ismerjük és értékeljük a keresztség bibliai, teológiai alapjait és jelentőségét. Bármilyen égető kérdés is, hogy pl. kétnapos vagy kéthónapos korukban kell-e a csecsemőket megkeresztelni; mit mondjunk az unokáját kereszteltetni akaró nagymamának; vagy hogyan járjunk el, ha egy másik gyülekezetből jelentkeznek nálunk keresztségre – ezek nem kimondottan teológiai kérdések, így nem ebbe az írásba tartoznak. Ugyanakkor a keresztségről szóló biblikus tanítás ezen kérdésekben is eligazíthat. Noha az óegyház (kb. 2–6. század) gyakorlata nem normatív (a legtöbb protestáns keresztyén számára elvileg a Biblia az), sokat tanulhatunk belőle, így erre is igyekszem a lehetőségek szerint kitérni. E tanulmány a gyülekezeti lelkésznek, a gyülekezeti tagnak, a gyülekezetnek készült. Ez az írás a Heidelbergi Káté és a II. Helvét Hitvallás szellemével összhangban van. Isten szuverenitásának és megelőző kegyelmének, a gyermekkeresztségnek és a szövetség teológiai gondolatának a hangsúlyozásával, valamint a bibliai tanúság elemzésével és teológiai értékelésével szintén a református hagyományból merít. Ugyanakkor Michael Green könyvének (lásd az irodalomjegyzékben, a 15

2013.12.02. 13:22:19


keresztseg.indd 16

keresztség

könyv végén) felépítését, célját és gyakran érvelését is sok tekintetben követve igyekszik megérteni és értékelni a nem református nézeteket, valamint a különböző teológiai hagyományok között lehetőség szerint hidat verni. Remélhetőleg az itt képviselt nyitott református álláspont másokat is meg fog erősíteni, a keresztséget a gyülekezetek jobban meg fogják becsülni, illetve az érvek láttán a gyerekkeresztséget elutasítók legalább elgondolkodnak. Ezen írás minden felekezet és gyülekezet, gyülekezeti vezető és tag felelősségévé teszi a keresztség felelősebb és hűségesebb gyakorlatát és megbecsülését, mert ezt várja el az Egyház Ura. Nem láttam okot rá, hogy a hagyományos kifejezés helyett a „bemerítés”-t használjam. Míg a gyakorlatnak van, a szóhasználatnak nincs teológiai jelentősége, ezért a bevett „keresztség” szónál maradok. Az egyszerűség kedvéért nem teszek különbséget gyerek- és csecsemőkeresztség, ill. felnőtt- és hitvallókeresztség közt. Bár nem túl bevett a szóhasználat, elkerülhetetlen, hogy a keresztségre több ízben mint beavatási szertartásra utaljak. Ha másként nem jelzem, az 1990-es Biblia-fordítást fogom használni. Örültem volna, ha a könyv egyházam, a Magyar16

2013.12.02. 13:22:20


keresztseg.indd 17

1 | bevezetés

országi Református Egyház gondozásában jelenik meg, ez rajtam kívül álló okok miatt meghiúsult. Végül köszönettel tartozom mindazoknak, akik a kéziratot átolvasták, és hasznos észrevételeket tettek. Ha e könyv pontatlan vagy bármely szempontból elégtelen maradt, nem az ő hibájuk.

17

2013.12.02. 13:22:20


keresztseg.indd 18

2013.12.02. 13:22:20


keresztseg.indd 19

2

zűrzavar egyházszerte

„Magam nem járok templomba, de szeretném gyermekemet megkereszteltetni. Engem is megkereszteltek, ez szép szokás.” Az embereknek sokszor fogalmuk sincs arról, mi célt szolgál a keresztség, a sákramentumot saját képzeteikkel és elvárásaikkal ruházzák fel. Miután ezek ritkán egyeznek a Szentháromság-Isten szándékával, az egyház hamis elvárásokat erősít meg, amennyiben kiszolgálja az ilyen kéréseket. Ez óhatatlanul zavart eredményez. „Tanulmányoztam a Bibliát, és arra a meggyőződésre jutottam, hogy a felnőttkeresztség a helyes.” Ezt református egyháztagoktól is hallani. Ami azért zavaró, mert más Biblia-olvasók más eredményre jutnak. Bár indíték tekintetében óriási a különbség, mindkét esetben individualista szempontok érvényesülnek. Jóllehet nem elhanyagolhatók az adott egyházon belüli gyülekezeti eltérések, a keresztség elvében és gyakorlatában megfigyelhető különbségek jórészt felekezetiek. Az egyik véglet szerint aki nem úgy csinálja, mint mi, nem Krisztus követője. Ez 19

2013.12.02. 13:22:21


keresztseg.indd 20

keresztség

többnyire a felnőtt- és újrakeresztelőket jellemzi. A másik véglettel egy amerikai gyülekezetben találkoztam, ahol a lelkész az érdeklődőknek tartott ismertetőben bejelentette, ők nem rendeznek hitvitát a kérdésről, nekik mindegy, tagjaik felnőttvagy gyerekkeresztség-pártiak-e. Míg az első álláspont kizárólagosságával megosztja Krisztus testét, a második nem tiszteli a Krisztus-testbe való felvétel, betagozódás szentségét. Református egyházunkra gyakran a közöny a jellemző: leginkább akkor háborodunk fel vagy ütközünk meg, ha a másik gyakorlata élesen elüt a mienktől (például ha a lelkész komolyan véve a keresztséget nem hajlandó mindenkit megkeresztelni), de nem feltétlenül akkor, ha a gyakorlat nem biblikus. Ám az álláspontok közötti különbség éppoly kevéssé elhanyagolható, mint a szervitarend és a rendszervita közti. A zűrzavart fokozza, hogy mindig voltak olyanok, akár gyerekként, akár felnőttként keresztelkedtek meg, akik Krisztust nem követik, keresztségüket nem becsülik meg. Ahogy mindig voltak és lesznek, akik ezzel, illetve a helytelen keresztelési gyakorlattal elégedetlenek.

20

2013.12.02. 13:22:21

Profile for KIA

Keresztség1 20  

Keresztség1 20  

Profile for kia35
Advertisement