__MAIN_TEXT__

Page 1

Stelt

Gérasok.sokéWe|eze|őtt, a Bib|iakorábané|t. AKKOR is összegyűltekaz emberek, hogyIstenttiszte|jék' mintMoST is, Gergő fa|ujában' ésszerteaz egészvi|ágon...

Bib|Íoisorozot kisgyermekeknek


t?

.. !.1

a '" é.

Lf {..

t ,..;

-o**o*l**11-$' t"*-.

.; ,'''t

L-..

|,

I

s

A nyugaIomnapján már korán regge|hal- A m i k o rm e g h a | | o mé, n i s s i e t e k .A p u k á m latszika sófár zengő hangja,ami azt je|zi. n a k n e m k e l ls z ó l n i a :. . G é r ak' é s z ü l ő d jo,t t h o g y i t t a z ü n n e p . E g y p a p f e | m á s z i ka a h e | y Ü n ka t e m p l o m b a n |_' ' m e r t é n m á r tempIomsaroktornyáraés megfújja a kos- Ú t r a k é s z e ná | l o k .| | y e n k om r i n d e ne m b e r szarv-kÜrtÖt' Persze, hogy nem mehet eI eIindu|,hogy Istentdicsérje,és egyÜttle. m j n d e n k i h e ze I m o n d a n i ':' G y e r t e ka z Ú r gyen a többiekke|.En is szoktam Istenháh á z á b a i m á d k o z n ié s a j á n d é k o th o z n i ! ' ' zában Ia|á|kozn i a barátaimma|.


ir{

A harangúgyfény|ik' minthaaranybó||en- meg,Gergő,hogy csendbenmaradsz,és ne. Hívogatóhangjamessziree|ha||atszik. nemnyÜzsögszá||andóan!'' Megígérem, de Amikormegkondu|, bemehetünk a temp|om- nem mindigsikerü|'Nem tudom,miért, de jÖba' kezdődikaz istentiszte|et. Mindenki |egtöbbszörnem bíromsokáig,ha nyugodhet'aki kíváncsiarra,mitüzenaz |sten.Egy- tan ke||tj|niésharangoznikezdeka |ábamSzeregy kutyais besomfordá|t, de kizavar. ma|.Szerencsére nem szó|a|meo.mintaz ták. Mie|őttbe|épünk, apukámkéri:..Ígérd igaziharang.


Mikora temp|omba bemegyünk,már ha||atszik a papokésa |éviták éneke.Mindenfé|e zeneszerszámonjátszanak.Van itt hárfa' fuvo|a,citeraés|ant.Halkanpengetika hárfát' vagy hangosantrombitá|nak. A kÜrtöket csak kü|on|eges a|ka|omma| fújjákmeg.

A karéneket zenemesterek vezetik'A papok ének|őbeszédde| adnakhá|át|stennek,és ígyá|danakmegbennünketis. Énjó hangosan éneke|ek, milyen hadd|ássákésha||ják' buzgi ez a Géra!|stenbiztosnagyonörü| a mi énekünknek'


-::*1-, llltir

A temp|omban szó| az orgona.Ez nem vi- csak tátogok'nehogyazt mondják:..Eza rág,hanemhosszÚfényessípoká||nakegy- Gergő hiábaVan itt!''Mégnemtudoko|vasmás me||ett. E|ő|nyomogatják az énekeskönyvet. Apua bi||entyűket, ni,csak Iapozgatom és hátu|szó| a zene. Aztán éneke|ni szok- kám haragszik,mikorkiejtema könyvje|zőtunk:zso|tárokat ésdicséreteket. Örü|ök,ha ket'pedigbemászoma székeka|á,ésmindismeremaz éneket,ha pedignem,akkor egyiketmegkeresem.

Profile for KIA

Isten háza  

Isten háza  

Profile for kia35
Advertisement