__MAIN_TEXT__

Page 1

Hogyan neveljĂźnk tanĂ­tvĂĄnyokat?

HogyanNeveljunk.indd 1

2016.03.29. 17:15:00


HogyanNeveljunk.indd 2

2016.03.29. 17:15:00


Hogyan neveljünk tanítványokat?

Walter A. Henrichsen

A bevezető írta: Howard G. Hendricks

HogyanNeveljunk.indd 3

2016.03.29. 17:15:00


Impresszum

HogyanNeveljunk.indd 4

2016.03.29. 17:15:00


Tartalomjegyzék Bevezetés  7 1. Az ember, akit Isten felhasznál  9 2. Jézus az Úr  19 3. A tanítványság ára  27 4. Isten és ember helyes szemlélete  37 5. Az Evangélium és a tanítvány  45 6. Leendő tanítványok gyűjtése  55 7. Utómunka  67 8. Az alap átadása  77 9. Meggyőződés és perspektíva  95 10. A lelki ajándékok és az elhivatottság  115 11. Még több erőkifejtést –a megsokszorozódás elve  125 12. Az életcél kiválasztása  135

HogyanNeveljunk.indd 5

2016.03.29. 17:15:00


HogyanNeveljunk.indd 6

2016.03.29. 17:15:00


Bevezetés Tegyetek tanítvánnyá – ez a Mester megbízása (Mt 28,19–20). Figyelmen kívül hagyhatjuk, de nem térhetünk ki előle. Feltámadott Krisztusunk ránk hagyta ezt az örökséget – az Egyház Magna Chartáját. Átadta a modellt és a módszert is. Élete és halála az emberi életet szimbolizálta. Azt ábrázolta, hogy nem tettél addig semmit, amíg embertársaid életét meg nem változtattad. Kövessetek engem! – szorgalmazta embereit. S aztán a megdöbbentő ígéret: Én veletek vagyok minden napon... Valahogy elfelejtettük, hogy ígérete nem magában való, hanem egy folyamathoz kapcsolódik. Nem lehet az ígéretet elfogadni, a folyamatot pedig figyelmen kívül hagyni. A mai Egyház lázas és frusztráló tevékenységének nagy hányada nélkülözi a lényeget, nincs benne beteljesülés. Programunk nem a nevelés, hanem a szórakoztatás. A gyülekezeti tagság kiábrándult. Valami olyanban szeretnének részt venni, melynek örökkévaló jellege van. C. S. Lewis mondta: „Mindaz, ami nem örökkévaló, nem lesz aktuális örökké.” A Hogyan neveljünk tanítványokat? nem száraz, hitelvi eszmefuttatások gyűjteménye, hanem egy kiválóan gyakorlati és provokatív szellemi eledel. A szerző mindig fején találja a szöget. Walt Henrichsen nem csupán teoretikus. Hosszú ideje együttműködik a Navigátorokkal –azzal a szervezettel, amely a tanítványképzést tűzte ki céljául, kitartóan és mélyrehatóan vizsgálja a Szentírást, s hatékonyan tárja fel tanulmányának és tapasztalatainak eredményét.

7

HogyanNeveljunk.indd 7

2016.03.29. 17:15:01


Hogyan neveljünk tanítványokat? Emellett a családi élet valósága rejlik írása mögött. Feleségével, Leette-tel együtt örömmel végzik négy aktív gyermek tanítványképzését. S megismerték a gyász szívfájdalmát is, amikor idősebb fiuk fehérvérűségben meghalt. Ez a könyv a tanítványság alapelemeit tartalmazza, s annak ajánljuk, aki azon az úton kíván haladni, amelyen Jézus haladt, s végezni akarja a szaporodás szolgálatát. Nemzedékünk egyik hiányát töltik be ezek az oldalak, amikor a harc az emberek szívéért és szelleméért folyik. Aki pedig teljesen felkészült, az lesz olyan, mint a mestere – mondta az Úr (Lk 6,40). Ez a könyv arra hív fel, hogy vedd fel az Ő igáját, és tanulj tőle. Howard G. Hendricks a keresztyén nevelés professzora Dallas Teológiai Szeminárium

8

HogyanNeveljunk.indd 8

2016.03.29. 17:15:01


1. Az ember, akit Isten felhasznál Jézus, amikor közel kétezer évvel ezelőtt önként vállalta a kereszthalált, életét adta az emberekért, az emberiségért. Földi szolgálata alatt tizenkettőt választott ki arra, hogy vele legyenek és azután elküldje őket, hogy hirdessék az igét... (Mk 3,14). Kereszthalála előtt Jézus imádkozott az övéiért (1Jn 17). Ebben az imában negyvenszer említette a tizenkettőt. Rövid földi életében Jézus szívén viselte a világ gondjait, de a világot tanítványai szemén keresztül nézte. Mennybemenetele előtt utasította tanítványait, hogy hajtsák végre küldetésüket. Amint Máté említi (28,19), Jézus felszólította őket, hogy hirdessék az Evangéliumot és tegyenek tanítványokká minden népet. Jézus elvárta övéitől, hogy a világot úgy szemléljék, ahogy Ő szemlélte; azt remélte, hogy tanítványai az ő szemével nézik a világot, ahogy ő látta a tizenkét tanítvány szemén át –feltámadása után. Ennek lényege: a tanítványok sokasága által eljutni a világhoz. Ez nem elrejtett, homályos célzás a Bibliában, hanem oldalról oldalra felbukkanó üzenet. Ez volt a szándéka Pál apostolnak is, amikor „utolsó akaratát, végrendeletét” írta hit általi fiának, Timóteusnak. 2Tim 2,2: És amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. A „te” jelzi az egyén fontosságát. Amikor Péterrel találkozott, Jézus a Jn 1,42 szerint ezt mondta: Te Simon vagy, Jóna fia: téged

9

HogyanNeveljunk.indd 9

2016.03.29. 17:15:01


Hogyan neveljünk tanítványokat? Kéfásnak fognak hívni. (Te Simon leszel, a kőszikla). Ha Jézus Péterre nézett, olyannak látta, amilyen majd lesz egy napon. Ez óriási lehetőség az ember életében. A te...én... jelzik a személyes kapcsolatok, a kölcsönös bizalom fontosságát, és ezek az együtt töltött évek folyamán reménységet táplálnak. Amikor Pál a börtönből írt a filippibeli gyülekezetnek, minthogy nem tudta őket meglátogatni, hitbeni fiát, Timóteust küldte ezekkel a szavakkal: amikor Timóteus megérkezik – vegyétek úgy, mintha én magam lennék jelen. Évekkel azelőtt Pál távlati lehetőséget látott ebben az Ázsiából származó fiatalemberben, és elhatározta, hogy tanítványává fogadja. Ez azt jelenti, hogy átad neki valamit, bizalmába fogadja. Pál ezt mondta Timóteusnak: „Te vagy az én tanítványom”. Ez az a kapcsolat, amely a „te” és „én” között fennáll. „Most elküldelek téged, mint tanítványt más tanítványokhoz”. Amikor másokat tanítványul fogadunk, akkor nemcsak ismereteinket adjuk át, hanem önmagunkat is, ami még sokkal fontosabb. Bárki közülünk olyan emberré lesz, amilyennel összekapcsoljuk. Bizonyos, hogy ha találkoznánk Pállal és Timóteussal, sok vonatkozásban hasonlónak találnánk őket. Később Pál ezt írta neki: Te azonban követőjévé lettél az én tanításomnak, életmódomnak, szándékomnak, hitemnek, türelmemnek, szeretetemnek, állhatatosságomnak, üldöztetéseimnek (2Tim 3,10–11). Ez egyfelől összegezését adja annak, amit Pál átruházott Timóteusra, másfelől annak, amit Timóteus ruházott át hű emberekre. Hű ember – a tanítványság ezen a két kis szón áll vagy bukik. Salamon, az ősi Izráel bölcs királya mondta: Sok ember hirdeti, hogy ő hűséges, de ki találhat megbízható embert? (Péld 20,6). Hű férfiakat és nőket mindig nehéz találni. Isten még most is keresi azokat: Mert az ÚR szemei áttekintik az egész földet, és ő megmutatja erejét azoknak, akik tiszta szívvel az övéi (2Krón 16,9). Tanítani másokat – itt kezdődik a tanítványság folyamata. Mi most a 4. generációban vagyunk. Kezdtük Pállal, azután Timóteussal, a hű emberekkel, és végül másokkal folytatjuk. Ez a tanítás azonban

10

HogyanNeveljunk.indd 10

2016.03.29. 17:15:01


1. Az ember, akit Isten felhasznál nem iskolai jellegű feladat, hanem maga után vonja az élet átadását ugyanúgy, ahogyan Pál és Timóteus között történt. A folyamat megsokszorozódik. Amíg a hívő ember másokat tanít, életre kelt még több hívő embert, akik képesek lesznek ismét másokat tanítani. A megsokszorozódás a krisztusi megbízatás teljesítésének egyedüli útja. Más szolgálatok és más megközelítések növelhetik, de sohasem pótolhatják azt. Dawson Trotman, a Navigátorok alapítója mondta: „Akármilyen szolgálattal is vagyunk elfoglalva, annak újjáteremtőnek, megsokszorozónak kell lennie.” Rámutattunk arra, hogy a tanítványságra felkészítő szolgálat lényege: hűséges férfiak és nők. Milyen legyen a hűséges ember? Milyen emberi tulajdonságok jellemezzék életét? 1. Életcélul kell elfogadnia azt a célt, amelyet Isten előre megadott az írásokban. Jézus mondta: Keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind megadatnak nektek (Mt 6,33). Jézus ritkán kérte az embert, hogy keressen valamit, de ezt a két dolgot javasolja: az Ő országát és igazságát. Jézus nem mondja, hogy keressünk pénzt, feleséget, vagy egy tucat egyéb dolgot, amely olyan könnyen lekötheti figyelmünket. Ha Ő azt mondja, hogy országát és igazságát keressük, akkor felelősséget vállal életünk minden szükségletének kielégítéséről. Az egyik barátom ügyvéd egy tekintélyes ügyvédi irodánál. Évről-évre neki volt a legmagasabb keresete, de kollégái nem akarták, hogy a vezetőjük legyen. Ezek az emberek a cégnek szentelték az életüket, idejüket, energiájukat. De mivel a barátom keresztyén volt, a jogászi gyakorlatot nem tartotta mindenek felettinek. Nagyszerű ügyvéd volt; ezt igazolta jó állása, anyagi sikere. Azonban az ő célja a Máté 6,33 volt. Az ügyvédi hivatást eszköznek, nem pedig öncélnak tekintette. Hiszem, hogy Isten keresztyéni elkötelezettsége miatt jutalmazta sikerrel.

11

HogyanNeveljunk.indd 11

2016.03.29. 17:15:01


Hogyan neveljünk tanítványokat? Akármi a hivatásod, az sohasem lehet életed egyetlen célja; akármilyen nagyszerű is, végeredményben világi, földi dolog. Az írás azt tanítja, hogy az életünket az örökkévaló dolgoknak szenteljük. A hívő embernek az a kötelessége, hogy életének örök célt válasszon. 2. Az Ő akarata az, hogy – bármilyen árat fizetve – Isten akaratát töltsük be az életünkben. Ez döntő kérdés. Pál apostol Timóteusnak szánt utasítása a hívő ember részére is tanács: Vállald velem együtt a szenvedést, mint Krisztus Jézus jó katonája. Egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak a tetszését, aki harcosává fogadta (2Tim 2,3–4). A hívő ember csak Isten célja szerint tud állhatatosan ellenállni a kísértőnek, aki a világ csillogó, csábító dolgaival akarja tőrbe csalni. Hadd kérdezzelek meg téged! Van-e valami közted és Isten között? Vannak-e kis kedvenc bűneid, amelyeket nem vagy hajlandó bevallani vagy elhagyni? Vannak-e életednek olyan területei, amelyeket nem helyeztél az Ő ellenőrzése, felügyelete alá? Hogyan állsz az anyagi dolgokkal? Tudod-e, hogy mit jelent áldozatot hozva adni? A vagyontárgyaid nem játszanak-e mértéktelen szerepet életedben? Pál mondja: Mert sokan élnek másképpen: akikről sokszor mondtam nektek, most pedig sírva is mondom, hogy ők a Krisztus keresztjének ellenségei; az ő végük kárhozat, a hasuk az istenük, és azzal dicsekszenek, ami a gyalázatuk, mert földi dolgokra törődnek (Fil 3,18–19). A Biblia szerint tehát, akik földi dolgokkal törődnek, azok Krisztus keresztjének ellenségei. Mindent, ami drága számodra – a családod, az egészséged, az álmaid, a törekvésed, a céljaid – nyitott kézben kell tartanod. Ha életedben minden áron Isten akaratát akarod betölteni, akkor mindezekért kárpótol téged a Jézus Krisztushoz tartozás. Ő szabadon cselekszik veled, és neked nem félelemérzéssel kell kezedet Isten felé nyújtanod, mert Ő tökéletes szeretettel szeret téged, és szívén hordja sorsodat. Ezek után elmondhatjuk, hogy hűséges

12

HogyanNeveljunk.indd 12

2016.03.29. 17:15:01


1. Az ember, akit Isten felhasznál ember az, aki kész bármi árat megfizetni azért, hogy Isten betölthesse életében az Ő akaratát. 3. A hívő ember szereti Isten Igéjét. Jeremiás próféta mondta: Ha eljutott hozzám igéd, én élveztem, igéd vidámságot szerzett nekem és szívbeli örömöt, hiszen rólad neveztek el engem, Uram, Seregek Istene (Jer 15,16). Van-e telhetetlen étvágyad Isten Igéje után? Sóvárogsz-e úgy utána, ahogy az étel után vágyódol? Engedelmeskedsz-e Isten Igéjének? Vagy megválogatod, hogy miben higgyél és minek engedelmeskedjél? Egy ács – akit évek óta ismertem – minden héten átlagban 10 órát tanulmányozta a Bibliát. Ez az ember sohasem járt bibliaiskolába. Nem iskolás módon tanult, de az írás elsőrendű helyet foglalt el életében. Hiszek abban, amit szent Jeromos mondott: Az írás (vize) elég sekély ahhoz, hogy a csecsemők odajöjjenek, és igyanak belőle félelem nélkül, és elég mély ahhoz, hogy a teológusok ússzanak benne anélkül, hogy az alját elérnék. Egyik nap egy sebész irodájában voltam. Tanulmányai során sok könyv tartalmát elsajátította. Ha ő műtött volna meg engem, vagy családom valamelyik tagját, bíztam volna benne. Ahogy ezen elgondolkodtam, az jutott eszembe, hogy nekünk, Krisztus tanítványainak valójában egyetlen könyvet kellene elsajátítani –az írásokat. Amikor arról beszéltem embereknek, hogy minden héten öt órát fordítsanak a Biblia tanulmányozására, és hetente néhány verset tanuljanak meg könyv nélkül, sokan túlzásnak gondolták kérésemet. Melyik írásokból táplálkozol? Van rendszeres Biblia olvasási programod? Tanulmányozod rendszeresen az írásokat? Olyan ellenállhatatlan nagy a vágyad a Biblia iránt, hogy azt szinte lehetetlen kielégíteni? 4. A hívőnek szolgáló lelkülettel kell rendelkeznie. Jézus egyszer emlékeztette a tanítványokat, hogy a nem keresztyének szeretnek mások felett hatalmat gyakorolni. Ezzel ellentétben

13

HogyanNeveljunk.indd 13

2016.03.29. 17:15:01


Hogyan neveljünk tanítványokat? Ő azt mondta: De közöttetek ne így legyen: hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Mint ahogy az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért (Mt 20,26–28). Jézus Krisztus erre példát is mutatott, amikor megmosta a tanítványok lábát (Jn 13). Ha Uruk megmosta lábukat, akkor nekik is ezt kell cselekedniük másokkal. Arra kell törekednünk, hogy segítsünk másoknak megvalósítani Istentől kapott hivatásukat. 5. A hívő nem helyezheti bizalmát a testbe. Az írások gyakran hangsúlyozzák ezt az elvet. Pál mondta: Sőt mi magunk is elszántuk magunkat a halálra azért, hogy ne önmagunkban bizakodjunk, hanem az Istenben, aki feltámasztja a halottakat (2Kor 1,9). Ismételten mondja: Mert tudom, hogy énbennem, vagyis a testemben nem lakik jó... (Róm 7,18). A világiasság és a test szerinti élet közeli rokonságban vannak. A világiasságot ugyanis meghatározhatjuk: „úgy élni, mintha nem volna szükségünk Istenre.” Például, ha reggel munkába mégy anélkül, hogy egy kis időt az Úrnak szentelj, az azt jelenti, hogy óriási mértékben bízol önmagadban. Ezzel egyenértékű, ha azt mondod: „ma Istentől való abszolút függés nélkül is megélek.” Egyik módja annak, hogy pontosan meghatározzuk, mekkora a „bizalmunk a testben”, hogy leltárt készítünk: hányszor beszéltem arról, milyen vagyok, hányszor emlegettem az általam végzett dolgokat. 6. A tanítványoknak nem lehet önálló, független szellemi élete. Manapság sokat lehet ezt hallani: „csináljátok a saját dolgotokat!”. Ebben a tekintélyellenes társadalomban, amelyben élünk, sokan mondják: „Ne hagyjátok, hogy mások mondják meg, mit kell csinálnotok!” Isten munkáját végezni közösségi munka. Hasonló gondolkodású hivő férfi- és nőtestvérekkel egyetértésben kell azt

14

HogyanNeveljunk.indd 14

2016.03.29. 17:15:01


1. Az ember, akit Isten felhasznál végezni. A tanítvány életében nincs helye a zárkózott magatartásnak, az ilyenfajta állásfoglalásnak, mely azt mondja: „Ha nem járhatom a magam útját, akkor egyáltalán nem csinálok semmit.” Egyszer egy fiatalember mondta nekem: „Én hallgatni fogom, hogy Isten mit mond számomra, de más embertől nem fogok tanulni.” Ha ilyen az állásfoglalásunk, önmagunkat csaljuk meg. Az emberek gyakran kommunikációs eszközei Istennek. Isten keresi a hű embereket, akik készek alárendelni saját gondolataikat a közösség döntésének. 7. A tanítvány szereti az embereket. János apostol mondta: Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük az Istent, hanem az, ahogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért (1Jn 4,10). Istenfélőnek lenni azt jelenti, hogy Istenhez kell hasonlítani. Istenhez hasonlónak lenni – ez magában foglalja az emberek szeretetét, mert Isten szereti az embereket. Olvastam egyszer egy vicclapban, amint Charlie Brown ezt mondta: „Szeretem a világot. Azt gondolom, hogy a világ csodálatos. De az embereket nem tudom elviselni.” Igen, az ember az oka, hogy Jézus belépett a történelembe, azért jött, hogy megváltsa az embereket. Ezt mondja az Evangélium. A tanítvány emberek között él. A hűséges tanítványnak szeretnie kell az embereket! 8. A tanítvány nem hagyja, hogy a keserűségek tőrbe csalják. A Zsidókhoz írt levél írója figyelmeztet bennünket az éberségre: Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön (Zsid 12,15). Ez a vers rendreutasítást tartalmaz. Sok ember azért hordoz magában keserűséget, mert valaki életének valamilyen hiányosságára mutatott rá. Erre így válaszolnak: „Kinek gondolja magát, hogy bűneimről beszél? A saját szemében miért nem látja meg a gerendát, mielőtt az én szememben meglátná a szálkát?”

15

HogyanNeveljunk.indd 15

2016.03.29. 17:15:01


Hogyan neveljünk tanítványokat? Emlékszem, amikor kezdő keresztyén voltam, egy prédikációt hallgatva erről az igeversről, a következőket jegyeztem fel Bibliám szélére: „A keserűség valódi vagy feltételezett méltatlan bánásmód eredményeként támad.” Valaki rosszat tesz neked, vagy csak úgy gondolod, hogy valaki rosszat tett veled, mindegy. Ha nem vagy óvatos, bármi keserűséget okozhat. Egyszer egy öreg bölcs szent mondta: „Sohasem fogom megengedni a másiknak, hogy elpusztítsa az életem azáltal, hogy gyűlöletet hordozzak magamban iránta.” A keserűség gyökere felnövekszik szívedben, ha azt érzed, hogy nyers bánásmódban volt részed, ha megbomlik a kapcsolat közted és testvéred közt. Úgy hiszem, több tanítvány válik erőtlenné a keresztyén életben a keserűség miatt, mint bármi más bűn következtében. A hű keresztyén jól őrzi a szívét ezen a területen. 9. A tanítványnak meg kell tanulnia magát fegyelmezni Pál apostol írta: Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Aki pedig versenyben vesz részt, mindenben önmegtartóztató: azok azért, hogy hervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant. Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél, úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág, hanem megsanyargatom és szolgává teszem a testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre (1Kor 9,24–27). Egyik nap leültem, és azon meditáltam, hogy mi a legborzalmasabb dolog, ami velem mint keresztyénnel történhetne. A következtetés, amire jutottam, ez volt: amikor meghalok, Isten maga elé szólítana és ezt mondaná nekem: „Henrichsen, hadd mutassam meg neked, milyen lehetett volna az életed, ha csak azt csinálod, amit én kértem, ha csak hűséges lettél volna hozzám, ha csak fegyelmezetten éltél volna, és csak azt vetted volna figyelembe, amit én akartam számodra!”

16

HogyanNeveljunk.indd 16

2016.03.29. 17:15:01


1. Az ember, akit Isten felhasznál Megtanultad fegyelmezni magad az életben? Megtanultad, hogy nemet mondj a kísértőnek? Lehet, hogy már szokásoddá vált azt gondolni, hogy képtelen vagy győzni? Tudod, hogy Isten Szelleme győztesnek szeretne látni téged, bár te nem teszel semmit ennek érdekében, csak okoskodsz, mondván: „Ha Isten azt akarja, hogy abbahagyjam ezt a szokást, akkor Ő fog erőt adni ahhoz, hogy megtegyem.” Egyébként az az igazság, hogy Isten már megadta neked az erőt. Rendelkezésedre áll a Szentlélek által. Például este leülsz Bibliát tanulmányozni, de közben felfedezed, hogy egyik kedvenc programod megy a TV-ben. Megmagyarázod magadnak, hogy a Bibliát más időpontban fogod olvasni. Nem csak a Biblia tanulmányozását mulasztottad el, hanem olyan későn feküdtél le este, hogy a következő reggel képtelen voltál idejében felkelni. ügy munkába indulás előtt nem tudtál néhány percig elmélyülten Istennel foglalkozni. Nem egy-két alkalmi megalkuvásról van szó. A probléma az, hogy ha egyszer kivételt teszel, később olyan könnyű azt újra, ismételten megtenned. Elvetsz egy gondolatot, és akarsz egy cselekedetet. Elvetsz egy cselekedetet, és akarsz egy szokást. Elvetsz egy szokást, és akarsz egy örökkévalóságot. Nyilvánvaló, hogy a hű tanítványhoz nem való a „hétvégi keresztyénség”. Aki hűséges, az élete minden területén alkalmazza a Szentírást. A tanítvány élete fegyelmezett élet. (Az angol nyelvben a tanítvány és a fegyelem szavaknak ugyanaz a gyökere.) A fegyelmezett élet nem könnyű, de Isten sohasem ígérte, hogy könnyű lesz annak az élete, aki Őt követi. Az aranyérmet az a sportoló kapja meg, aki keményen megdolgozott érte: aki megtanulta, hogyan kell magát fegyelmezni; aki le tud mondani, ha arra van szükség; aki ellenáll a kísértéseknek; akinek világos célja van, s aki elhatározza, hogy kitart az úton, amíg célba nem ér. Az ilyen embert használja fel Isten céljai megvalósítására.

17

HogyanNeveljunk.indd 17

2016.03.29. 17:15:01


HogyanNeveljunk.indd 18

2016.03.29. 17:15:01


2. Jézus az Úr Egy jamaikai férfi néhány évvel ezelőtt egy banántársaságnál dolgozott, nem messze szülővárosától, Kingstontól. Olyan jó munkát végzett, hogy a társaság egyik vezetője egy napon behívatta az irodájába, hogy a jövőjéről beszélgessen vele. „Önnek nagy jövője van a társaságunknál” – mondta a funkcionárius – „ragyogó kilátásai vannak a gyors előrehaladásra. Nekünk elkötelezett emberekre van szükségünk. Ha tehát sikeres ember szeretne lenni, akkor életét kell adnia a banánokért.” A fiatalember néhány percig gondolkodott, és úgy döntött, hogy a banánokért, a társaságért nem adja cserébe az életét. Ez a kis történet lehetőséget ad arra, hogy elgondolkodjunk, hogyan lehet ura Krisztus életünknek. Ezt négyféle szempontból vizsgálhatjuk: 1. Jézus mindenképpen Úr, akár akarjuk, akár nem. 2. Miért nem akarjuk Krisztust elismerni Úrnak? 3. Mit jelent az, hogy őt Úrnak ismerjük el? 4. Miért akar Jézus Urunk lenni? Jézus mindenképpen Úr, akár akarjuk, akár nem. Jézus Krisztus minden dolog teremtője, hatalma szavával tart ös�sze mindent. Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár

19

HogyanNeveljunk.indd 19

2016.03.29. 17:15:01


Hogyan neveljünk tanítványokat? fejedelemségek, akár hatalmasságok: minden általa és reá nézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden őbenne áll fenn. Ő a feje a testnek, az egyháznak is, ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első. (Kol 1,16–18). Megfontoltad-e már, hogy milyen kevés hatalmad van az életed fölött? Te határoztad-e meg, hogy mikor szeretnél megszületni, vagy azt, hogy kik legyenek a szüleid? És azt, hogy melyik országban szeretnél megszületni? Tőled függ-e a bőröd színe, vagy a szemed és a hajad színe? Az intelligenciád, adottságaid vagy képességeid tőled rajtad állnak-e? Tehetsz-e arról, hogy milyen magas vagy? A válasz mindezekre a kérdésekre: nem! Ezekbe nincs beleszólásod, szavazati jogod. Az élet melyik területe állhat ellenőrzésed alatt? A Biblia azt javasolja, hogy ellenőrizd életednek egy kicsi, de annál fontosabb területét: az akaratodat. Gyakorolj uralmat akaratod fölött! Ez magában foglalja azt is, hogy akaratodat Krisztusnak adod. Ez azt jelenti, hogy benned Jézus az Úr. Ha akaratodat átadod, akkor Jézus ellenőrzést gyakorol minden dolog fölött, ami téged érint! Vajon akarod ezt, vagy nem? Miért nem akarjuk elismerni Krisztust Úrnak? Bár minden személynek megvan a sajátos oka, amiért nem ismeri el Jézust Úrnak, most mégis említsünk meg néhány gyakran előforduló és figyelemre méltó okot 1. Olyan cselekedetre kérhet bennünket, amit mi nem akarunk megtenni. Természetesen Ő akarja! Ha Jézust teszed meg életed Urának, akkor számíthatsz rá, hogy olyan dolgokra fog kérni, amelyeket inkább nem tennél meg. Ábrahám nem akarta Izsákot égő áldozatként feláldozni. Mózes nem akart a Fáraó elé menni. József nem akarta azokat az éveket börtönben tölteni. Jézus Krisztus nem akart a keresztre men-

20

HogyanNeveljunk.indd 20

2016.03.29. 17:15:02

Profile for KIA

Hogyan neveljünk 1 20  

Hogyan neveljünk 1 20  

Profile for kia35
Advertisement