Férfi a bibliai tükrében 1 20

Page 1

A

FÉRFI A

aferfi.indd 1

BIBLIA

tükrében

2014.03.28. 12:44:16


aferfi.indd 2

2014.03.28. 12:44:16


Gene A. Getz

A

FÉRFI A

aferfi.indd 3

BIBLIA

tükrében

2014.03.28. 12:44:16


Originally published in the U.S.A. under the title: The Measure of a Man Copyright © 2004 by Gene A. Getz Originally published in the U.S.A. by Regal Books, A Division of Gospel Light Publications, Inc. Ventura, CA 93006 U. S. A. All rights reserved. Magyarországi felelős kiadó: Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány A Member of Entrust 1135 Budapest, Béke utca 35/A Tel.: 350-7201 www.kiakonyvek.hu Fordította: Hargitai Róbert Borító és tördelés: Zboray Szilárd Felelős kiadó: Monty Taylor A fordítás és a kiadás a kiadó engedélyével történt. Minden jog fenntartva. A könyv bármely részének felhasználásához vagy sokszorosításához a kiadó előzetes írott engedélye szükséges, kivéve rövid idézeteket folyóiratokban vagy elemző cikkekben. ISBN 978-963-9390-93-5

Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány Budapest, 2014

aferfi.indd 4

2014.03.28. 12:44:18


Tartalom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

aferfi.indd 5

Előszó Igaz történetek A hűséges férfi A jó hírnév kialakítása Az erkölcsi tisztaság megőrzése Kiegyensúlyozott élet Bölcsességet tanúsítani Isten igazságát vonzóvá tenni Megosztani másokkal, amink van Tapintatos kommunikáció Mértékletesség mindenben Az önzés legyőzése A harag helyes kezelése A romboló magatartás elkerülése Méltányos bánásmód Békességteremtés Nagylelkűség Isten szerinti apaság Szívből jövő szeretet Isten iránt Igazságosság és egyenesség Szent élet A fegyelmezett férfi

7 9 17 23 33 47 57 69 81 91 103 115 129 145 159 173 187 201 215 227 241 255

2014.03.28. 12:44:30


aferfi.indd 6

2014.03.28. 12:44:30


Előszó Remekművet tart a kezében az olvasó! Kedves barátom és lelkész‑ társam, Dr. Gene Getz ezzel az időtlen művével úttörő módon elősegítette a férfimozgalom kialakulását. A könyv Gene gyüleke‑ zetalapítási tapasztalataira épül, melyeket akkor szerzett, amikor rendszeresen találkozott egy férficsoporttal, hogy együtt tanulmá‑ nyozzák a Bibliát és imádkozzanak. Gene azt javasolta, hogy az érettségnek azokat a jellemzőit vizsgálják meg, amelyeket Pál vá‑ zolt fel Timóteusnak és Titusznak (lásd 1Tim 3 és Tit 1). A Szent‑ írásból merített meglátásoktól és e férfiak saját élettapasztalataitól indíttatva Gene naplót kezdett írni. Egy napon ifj. Bill Greig, a Gospel Light kiadó akkori elnöke Dallasba utazott, és meglátogatta Gene hivatalát, hogy tájékozód‑ jon az általa újonnan alapított Fellowship Bible Church (FBC) nevű gyülekezet felől. Ekkor számolt be Gene a férfiak bibliaórájá‑ ról származó följegyzéseiről. Mielőtt Bill távozott volna a hiva­tal‑

aferfi.indd 7

2014.03.28. 12:44:36


8

a férfi a biblia tükrében

ból, megígértette Gene-nel, hogy könyvet ír a Pál által vázolt 20 jellemvonásról. Sem Bill, sem Gene nem sejtette, mi lesz ebből. Az először 1974-ben kiadott könyvet azóta rendszeresen újranyomják, szá‑ mos nyelven megjelent, és világszerte krisztusibb életre ösztönzi a férfiakat. Ha könyvének hihetetlen népszerűségéről kérdezik Gene-t, egyszerűen azt feleli: „A vázlatot Pál apostoltól vettem át, ő pedig a Szentlélektől kapta.” Majd tréfálkozva hozzáteszi: „Ami‑ kor a mennyben leszünk, alighanem Pálé lesz a jutalom, engem pedig megbüntetnek plagizálásért.” Ez az új, átdolgozott kiadás még több meglátással gazdagít‑ ja az érettség bibliai jellemzőit. Lelkipásztorként évekkel ezelőtt olvastam először ezt a könyvet, s azóta használom gyülekezetem vezetőségével. Alapműnek tartom olyan férfiak számára, akik lelki vezetőkké akarnak válni. Nagyon ajánlom az elolvasását. Ha ko‑ molyan vesszük, saját életünket és a gyülekezetünk életét egyaránt átformálja. John C. Maxwell, az INJOY és az EQUIP alapítója

aferfi.indd 8

2014.03.28. 12:44:36


Bevezetés:

Igaz történetek Öt Super Bowl1 után Egy napon felhívott D. D. Lewis, a Dallas Cowboys egykori vé‑ dőjátékosa. „Bajban vagyok – mondta –, és segítségre van szüksé‑ gem! Segítenél nekem?” D. D. hangja kétségbeesettnek tűnt. „Persze – feleltem. – Talál‑ kozzunk csütörtök délelőtt!” Abban az időben, amikor D. D. a Dallas Cowboysban játszott, abba a gyülekezetbe járt, amelynek a lelkipásztora voltam. Miután Tom Landry edző irányításával öt Super Bowlon vett részt, végül visszavonult, és az üzleti életben kezdett tevékenykedni. Egy idő múlva elmaradt a gyülekezetből, és megszakadt vele a kapcsola‑ tom. Sajnos, D. D. dolgai nem alakultak jól. Kétszer is csődbe ment, 1 A legrangosabb amerikaifutball-bajnokság, az NFL szinte nemzeti ünnepnek számító döntője. (A ford. megj.)

aferfi.indd 9

2014.03.28. 12:44:42


10

a férfi a biblia tükrében

s végül fájdalmas váláson esett át, úgyhogy a gyermekeitől is elide‑ genedett. Annak ellenére, hogy hitvalló keresztyén volt, az élete romokban hevert. Amikor azon a csütörtök délelőttön találkoztunk, a férfi, aki an‑ nak idején nagy ember volt a futballpályán, előadta szomorú törté‑ netét. Tudta, hogy lelki segítségre és fokozott számonkérhetőségre van szüksége. Visszatérés a helyes pályára

Amikor aznap D. D. mellett ültem, láttam a szemében a kétség‑ beesést. „Segítek neked – feleltem. – Hetente egyszer reggelizzünk együtt, és utána vegyük át A férfi a Biblia tükrében című könyve‑ met!” D. D. hálás volt. Minden héten elolvasott egy fejezetet, majd találkoztunk, hogy beszélgessünk, megvitassuk a dolgokat és imádkozzunk. „Őszintének kell lenned hozzám – mondtam. – Semmi titkoló‑ zás. Ha kudarcot vallasz életed valamely területén, nyíltan be kell ismerned, és vissza kell térned az Úrral való helyes kapcsolathoz.” D. D. ebbe is beleegyezett, és átvettük vele e könyv fejezeteit. Később a következőket írta nekem: A veled való találkozások és a könyved átnézése elősegítet‑ te, hogy megújuljon a kapcsolatom Isten családjával. Ez a bibliatanulmányozás megmutatta nekem, hogy Istennek csakugyan van egy terve és mércéje az istenfélő férfiak szá‑ mára. Szeretetteljes bátorításod mellett megláthattam, hogy Isten a múltbeli viselkedésem ellenére is szeret engem (Tit 3,3–7), és az érettséghez vezető utam egy folyamat, nem pe‑ dig egyik napról a másikra bekövetkező, de csupán átmeneti szenzációs érzés. Az együtt töltött idő hatására valóban vágyni kezdtem Is‑

aferfi.indd 10

2014.03.28. 12:44:42


bevezetés: igaz történetek

11

ten Igéjére. Ez tartott meg nehéz időszakaim és próbáim során. Rájöttem, hogy a legtöbb férfi az évek folyamán azo‑ nos problémákon megy át, és a gyógyulás akkor kezdődik, amikor megnyitjuk magunkat más istenfélő férfiak előtt. Egy élmény, melyet sosem fogok elfelejteni

Mialatt hétről hétre leültünk D. D.-vel, hogy átvegyük ezt a könyvet, a gondolataim visszatértek egy másik bibliatanulmá‑ nyozáshoz, amelyet annak idején egy férficsoporttal folytattam Dallasban. Húsz egymást követő csütörtök reggel jöttünk össze – 6.45-től 7.45-ig – a Downtowner Motel konferenciatermében, mielőtt napi munkánkba indultunk volna. A Szentírás és egymás segítségével föl akartuk fedezni, hogyan lehet belőlünk jobb férj, jobb apa, jobb keresztyén – egy szóval Isten érettebb embere. A D. D. Lewis-szal töltött idő azért volt olyan különleges, mert az említett korábbi bibliatanulmányozásból származó könyv segít‑ ségével vizsgáltuk meg, hogyan válhatunk Isten szerinti érett em‑ berré. Annyira föllelkesített ugyanis mindaz, ami mindnyájunk életében történt, hogy elkezdtem írásba foglalni az élményeket. Így született meg ez a könyv.

Lelkesítő történet egy apáról és a fiáról Az egyetem új élmény volt számomra. Elsőévesen új bará‑ tokra tettem szert. Egyre gyorsabban zajlott az életem. Részt vettem ugyan néhány keresztyén programban, de a tetteim nagy része csupán pótcselekvés volt. Nem éreztem magam igazán közel Istenhez. Egy napon édesapám felhívott, és föltett egy egyszerű kér‑ dést: „Mi van veled mostanában, Grant – hogy vagy lelki‑ leg?” Sokáig tartott, mire válaszolni tudtam: „Nem vagyok

aferfi.indd 11

2014.03.28. 12:44:43


12

a férfi a biblia tükrében

valami jól, apa – már ami az Istennel való kapcsolatomat illeti. Néha egyenesen színlelem, hogy vele járok.” Édesapámnak ez az egyszerű, de egyenes kérdése remek be‑ szélgetéshez vezetett. Apa nem prédikált, és nem igyekezett bennem bűntudatot kelteni. Úgy éreztem, őszintén érdek‑ lődik irántam és az életem iránt. Még sosem láttam ilyen vi‑ lágosan, milyen kiváltságos helyzetben vagyok, hogy olyan apám van, aki valóban törődik velem. A beszélgetésünkön gondolkodva írtam apának egy leve‑ let, és javasoltam, hogy csináljunk valamit együtt a nyáron, amikor hazamegyek. Lényegében azt mondtam: „Nagyon köszönöm, hogy a minap föltetted nekem azt a kérdést, amikor felhívtál. Szeretnék közelebb lenni hozzád a nyáron. Alig várom, hogy hazamehessek, és közelebb kerüljek hoz‑ zád – meg Istenhez.” Mondanom sem kell, hogy Ron (Grant apja) lelkesen fogadta ezt az új lehetőséget. Első alkalommal korán reggel találkoztak egy Starbucks kávéházban, melynek a nyár folyamán törzsvendégeivé váltak. Beszélgetésük vezérfonalául A férfi a Biblia tükrében című könyvemet választották. Minden alkalom előtt elolvastak belőle két fejezetet, majd megbeszélték, hogyan fejlődhetnek e jellemvo‑ nások terén. A fejezetek végén található alkalmazások segítségével célokat is tűztek ki maguk elé. Az egyes fejezetekben olvasottak gyakran váltottak ki mély, sze‑ mélyes beszélgetést apa és fia között. Grant: Azt hiszem, a legjelentőségteljesebb pillanatok azok voltak, amikor egyszerűen letettük a könyvet, és szemtől szemben beszélgettünk. Apa mesélt a saját egyetemi éveinek élményeiről – a sikereiről és kudarcairól –, megmutatva ne‑ kem, hogy ő is hús-vér férfi, aki ugyanolyan küzdelmeket és

aferfi.indd 12

2014.03.28. 12:44:43


bevezetés: igaz történetek

13

kísértéseket tapasztalt, mint én. Ron: Többek között azért volt a beszélgetéseink igen hasznos vezérfonala A férfi a Biblia tükrében, mert így rengeteget ta‑ nultam. Emlékszem, ahogy ott ültem a fiammal szemben, és azon gondolkodtam: Meglett emberként nekem kéne megosztanom atyai bölcsességemet, de Grant olyan meglátásokat közöl velem, az apjával, amelyek mély benyomást tesznek rám. A beszélgetéseink határozottan kétirányúak voltak. Együtt tanultunk. Ez a nyár apának és fiának is nagyszerű élményt nyújtott – oly‑ annyira, hogy folytatni akarták a beszélgetéseiket, miután Grant visszatér az egyetemre. Közösen kidolgoztak egy tervet, és elhatá‑ rozták, hogy ugyanazt a mintát követik, amelyet egész nyáron al‑ kalmaztak. Kedd reggelenként Ron elment a Starbucksba, rendelt egy kávét, és várta a mobiltelefonja megcsörrenését. Grant – több‑ nyire 6.30-kor – felhívta apját. Mindkettőjük előtt ott volt A férfi a Biblia tükrében. Áttekintették az érettség egyes fejezetekben leírt jellemzőit, majd kiértékelték a nyáron kitűzött célokat, megvizs‑ gálva, hogyan haladnak. Visszatekintve így látják tapasztalataikat: Ron: Meg vagyok róla győződve, hogy ez a könyv tökéletes arra, hogy az apák közelebb kerüljenek a fiaikhoz. Megnyit‑ ja számunkra a lehetőséget, hogy mélyebben beavassuk fi‑ unkat az életünkbe. Grant: Rendkívül hálás vagyok azért, hogy növekedhettem az Istennel való kapcsolatomban, s ami még fontosabb, nö‑ vekedhettem az apámmal való kapcsolatomban. Rájöttem, hogy jobban megismerhetem Istent, ha jobban megisme‑ rem apát.

aferfi.indd 13

2014.03.28. 12:44:43


14

a férfi a biblia tükrében

Hogyan mérhető az érettség? Pál apostol az érettség mércéjeként húsz dinamikus jellemvonást vázolt fel két pásztori levelében – a Timóteushoz írt első és a Ti‑ tuszhoz írt levélben (lásd 1Tim 3,1–7; Tit 1,5–10). Ezek a jellem‑ vonások képezték a korábban említett bibliatanulmányozás alap‑ ját. Csütörtök reggelenként a csoportunk egy-egy tagja mintegy 30 percben elmondta, mit tanulhatunk a Szentírásból az adott jellemvonásról, majd további 30 percet töltöttünk személyes be‑ szélgetéssel, elsősorban arra összpontosítva figyelmünket, hogyan fejlődhetünk jobban az egyes jellemvonások terén. Közös bibliatanulmányozásunk mindegyikünkre mély hatást gyakorolt. Amikor segítettem némelyik alkalom vezetésében, vagy amikor egyszerűen hallgattam a többieket, és részt vettem a be‑ szélgetésben, a saját életemben is alapvető változások következtek be. A mindnyájunk életében megtapasztalt dolgok arra indítottak, hogy más férfiakkal is megosszam ezt az élményt. A jelen könyv A férfi a Biblia tükrében frissített változata. Miközben tanulmányoz‑ zuk, gondoljunk arra, amit Pál közel 2000 éve írt Timóteusnak: Amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbíz‑ ható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesz‑ nek. (2Tim 2,2)

Gondolkodjunk közösen és növekedjünk együtt! Isten úgy tervezte meg Krisztus testét, hogy minden tag hozzá‑ járul a test többi tagjának lelki növekedéséhez. Amint Pál írta az efezusiaknak, „a kölcsönös támogatás kapcsán és minden egyes tagra kimért munkálkodás révén” növekszik és válik éretté a test

aferfi.indd 14

2014.03.28. 12:44:43


bevezetés: igaz történetek

15

szeretetben (Ef 4,16; Vida-ford.). „Egymásnak tagjai” vagyunk (Róm 12,5), és szükségünk van egymásra. Ezért mindegyik fejezet végén találunk egy „Gondolkodjunk együtt és növekedjünk!” című szakaszt. Ha a legtöbbet akarjuk kihozni ebből a könyvből, csatlakozzunk férfiak egy kis csoportjá‑ hoz, és vegyük át együtt ezeket a kérdéseket. Örülni fogunk, hogy megtettük.

aferfi.indd 15

2014.03.28. 12:44:43


aferfi.indd 16

2014.03.28. 12:44:43


1. fejezet:

A hűséges férfi A szürke hétköznapok tapasztalata Magával ragadó élményben volt részem, amikor egyszer elő‑ adás-sorozatot tartottam Chicagóban „A férfi a Biblia tükrében” címmel. Az első sorokban ült két férfi, akiket szemmel láthatóan érdekelt mindaz, amit elmondtam az érettség 20 jellemzőjéről, melyeket Pál a Timóteusnak és Titusznak írt levelében felvázolt. Az előadás során nemcsak gesztusaikkal jelezték egyetértésüket, hanem ilyesfajta szavakkal is: „Úgy van, Gene!”, „Így igaz!”, „Jó meglátás!”. Ezen felbátorodva a következő kávészünetben odamentem hozzájuk és leültem az asztalukhoz. Megtudtam, hogy mindket‑ ten felső vezetők egy nagy acélgyárban, amely az Indiana állambeli Garyben található. Amellett mindketten újdonsült keresztyének. Egyikük azt mondta: „Gene, ez kitűnő anyag. Hallottuk már, de nem a Bibliából.” A társa egyetértésének adott hangot, majd

aferfi.indd 17

2014.03.28. 12:44:49


18

a férfi a biblia tükrében

hozzátette: „Igen, Timóteusról már hallottam, de erről a Tituszról még sosem.” Abban a pillanatban rájöttem, hogy olyan férfiakkal van dolgom, Hogyan akik nemcsak hogy új keresztyének, de a Bibliáról is keveset tudnak. ismerhetjük föl Hamarosan azt is megtudtam, hogy „Isten emberét”? tapasztalt vezetők. Volt egy észrevé‑ telük, melyet sosem fogok elfelejte‑ Melyek az ni. „Tudod – mondták – most hal‑ ismertetőjegyei? lottunk először a jellemvonásoknak erről a bibliai felsorolásáról. De a középvezetők felvételével kapcsolatos tapasztalatainkból megta‑ nultuk, hogy éppen ilyen embereket kell keresnünk. Jó hírben álló alkalmazottakra van szükségünk. Nem akarunk fölvenni olyan férfit, aki megcsalja a feleségét, vagy mindenkivel lefekszik, mert jó eséllyel a céget is be fogja csapni. Semmiképpen nem akarunk alkalmazni olyan embert, aki tele van otthoni problémákkal. Ha a saját családját sem tudja kezelni, hogy a csudába fogja kezelni az acélgyárunk alkalmazottait?” Ezek a férfiak egymás után sorol‑ ták azokat a jellemvonásokat, amelyekről tapasztalatból tudták, hogy az érettség jellemzői. Érdekes módon rájöttek, hogy az érett jellemvonások általuk alkotott alapvető listája szoros párhuzamot mutat Pál listájával. Nem győztem csodálkozni. Az érettségnek a Szentlélek által ih‑ letett jellemzőit tárgyaltuk, melyeket Pál közel 2000 évvel ezelőtt foglalt írásba. S itt volt két frissen megtért ember, akik keveset tudtak a Bibliáról, ám a tapasztalat megtanította őket arra, hogy ez a bibliai jellemrajz gyakorlatias és nélkülözhetetlen szempont‑ rendszert nyújt olyan emberek kiválasztásához, akik felelősségtel‑ jes tisztségeket fognak betölteni.

aferfi.indd 18

2014.03.28. 12:44:49


1 | A hűséges férfi

19

Timóteus Efezusban Amikor Pál a Timóteusnak szóló második levelét írta, említést tett „Isten emberéről”, aki „minden jó cselekedetre felkészített” (2Tim 3,17). Ez fölvet egy fontos kérdést. Hogyan ismerhetjük föl „Isten emberét”? Melyek az ismertetőjegyei? Ezek nem új kérdések. Timóteus fejében is megfordultak, ami‑ kor Pál Efezusban hagyta őt, hogy megszilárdítsa a gyülekezetet. Neki kellett foglalkoznia azokkal a férfiakkal, akik lelki vezetők akartak lenni. Pál megdicsérte azokat, akik arra törekedtek, hogy vezetőként szolgálhassanak. Ugyanakkor a lelkére kötötte Timóteusnak, hogy mindegyik leendő szolgáló egy bizonyos fajta férfi kell hogy legyen (lásd 1Tim 3,1).

Titusz Krétán Titusznak hasonló feladattal kellett megbirkóznia a szolgálata so‑ rán. Pál azért hagyta Krétában, hogy lelki vezetőket jelöljön ki azokon a településeken, ahol korábban gyülekezeteket alapítottak (lásd Tit 1,5). Pál Titusznak is a lelkére kötötte, hogy ezeknek a férfiaknak meg kell felelniük bizonyos követelményeknek. Úgy látszik, Titusznak nehezebben megoldható problémákkal kellett szembenéznie Krétán, mint Timóteusnak Efezusban. Már‑ is felléptek olyan emberek, akik nyilván keresztyénnek mondták magukat, és „egész családokat feldúltak azzal, hogy aljas nyere‑ ség kedvéért azt tanították, amit nem [lett] volna szabad” (11. v.). Elsősorban a pénz ösztönözte őket. Tituszra félelmetes feladat várt: egyrészt vezetőket kellett találnia és istenfélelemre tanítania, másrészt el kellett hallgattatnia azokat, akik „fecsegők és ámítók” (10. v.).

aferfi.indd 19

2014.03.28. 12:44:49


20

a férfi a biblia tükrében

Az érettség jellemzői Pál szerint Pál Timóteusnak és Titusznak írt leveleiben van két bekezdés, mely hatékony jellemrajzot nyújt Krisztusban való érettségünk felmérésére (lásd 1Tim 3,1–7; Tit 1,5–10). Az alábbi fölsorolás mindkét levél lelki követelményeit tartalmazza. 1 Általános lelki érettség (lelkileg nagykorú ember) 2 Feddhetetlen (jó hírben áll) 3 Egyfeleségű férfi (erkölcsileg tiszta) 4 Megfontolt (szavaiban és tetteiben kiegyensúlyozott) 5 Józan (bölcs és alázatos) 6 Tisztességes (tiszteletre méltó, jó példakép) 7 Vendégszerető (önzetlen és nagylelkű) 8 Tanításra alkalmas (tapintatosan kommunikál anélkül, hogy fenyegető lenne vagy védekezne) 9 Nem részeges (nem rabja alkoholnak vagy kábítószernek) 10 Nem önkényeskedő (nem önközpontú, és nem uralkodik másokon) 11 Nem indulatos (mentes a bűnné fajuló haragtól); 12 Nem kötekedő (nem erőszakos) 13 Szelíd (megértő, tapintatos, szeretetteljes és jóságos) 14 A viszálykodást kerülő (békés, nem veszekedő) 15 Nem pénzsóvár (nem anyagias) 16 A maga háza népét jól vezeti (jó férj és apa) 17 A jóra hajlandó (Isten szerinti tevékenységeket folytat) 18 Igazságos (bölcs, jó ítélőképességű, elfogulatlan és méltá‑ nyos) 19 Kegyes (szent, istenfélő) 20 Önmegtartóztató (fegyelmezett)

aferfi.indd 20

2014.03.28. 12:44:49