__MAIN_TEXT__

Page 1

Bevezetés az Újszövetségbe


BEVEZETÉS AZ ÚJSZÖVETSÉGBE

D. A. Carson és Douglas J. Moo


Originally published in English under the title AN INTRODUCTION TO THE NEW TESTAMENT Copyright © 1992, 2004 by D. A. Carson, Douglas J. Moo, and Leon Morris Requests for information should be addressed to: Zondervan Publishing House Academic and Professional Books Grand Rapids, Michigan 49530 Hungarian Copyright © 2007 by Project Hungary Magyarországon kiadja a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány A Member of Entrust 1135 Budapest, Béke utca 35/A Tel.: 350-7201 Felelős kiadó: Monty Taylor Fordította: Greizer Miklós Lektorálta: Göllner Zsófia Szaklektorok: Czövek Tamás, Csákány Tamás és Darvas-Tanács Erik A fordítás és a kiadás a kiadó engedélyével történt. Minden jog fenntartva. A könyv bármely részének felhasználásához vagy sokszorosításához a kiadó előzetes írott engedélye szükséges, kivéve rövid idézeteket folyóiratokban vagy elemző cikkekben. A bibliai idézeteket és neveket a Magyar Bibliatársulat által 1975-ben kiadott új fordítású Biblia 1992-ben megjelent javított kiadásából vettük. ISBN 978-963-9390-44-7

Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány Budapest, 2007


Hálával – Joynak és Jennynek


TARTALOM ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ ELŐSZÓ RÖVIDÍTÉSEK

9 11 14

1. Az újszövetségi tudományról 2. A szinoptikus evangéliumok 3. Máté evangéliuma 4. Márk evangéliuma 5. Lukács evangéliuma 6. János evangéliuma 7. Apostolok cselekedetei 8. Az újszövetségi levelek 9. Pál, az apostol és teológus 10. Pál apostol levele a rómaiakhoz 11. Pál első és második levele a korinthusiakhoz 12. Pál levele a galatákhoz 13. Pál levele az efezusiakhoz 14. Pál levele a filippiekhez 15. Pál levele a kolosséiakhoz 16. Pál első és második levele a thesszalonikaiakhoz 17. A pásztori levelek 18. Pál levele Filemonhoz 19. A zsidókhoz írt levél 20. Jakab levele 21. Péter első levele 22. Péter második levele 23. János első, második és harmadik levele 24. Júdás levele 25. Jelenések könyve 26. Az újszövetségi kánon

24 76 134 168 197 225 282 329 351 388 411 450 472 491 508 523 545 578 586 608 624 641 655 673 681 710

A SZENTÍRÁSI HELYEK JEGYZÉKE NÉVMUTATÓ TÁRGYMUTATÓ RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉK

727 749 759 769


ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ

A

Project Hungary végre elkészült Donald Carson és Douglas Moo régóta várt Bevezetés az Újszövetségbe magyar fordításával. Ez már a második könyvünk, mely méltó párja az időközben elhunyt Gleason Archer professzor Az ószövetségi bevezetés vizsgálata című művének. Carson és Moo könyve igen sokak szerint a témában írt egyik legjobb mű. Kiegyensúlyozott, közérthető és kellőképpen tudományos módon ismerteti a 21. század eleji újszövetségi kutatás eredményeit. A szerzők elismert szakértői területüknek, emellett széles körben elismert tanárok, szerzők és előadók az Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában és a világ más részeiben egyaránt. Ráadásul elkötelezett keresztyének is, akik bátran vállalják az újszövetségi Szentírás egységes evangéliumi üzenetét, és vallják: az Újszövetség Isten ihletett Igéje. Ezért igyekezett a Project Hungary ezt a könyvet is a magyar olvasók számára elérhetővé tenni. Vágyunk és célunk az, hogy az angol nyelvű teológiai tudomány legjobb evangéliumi műveit magyar nyelvre fordítsuk – ennek valóra válását látjuk ebben a könyvben is. Reméljük, jelen mű is erősíteni fogja a magyar lelkipásztorokat, tanárokat és a Bibliát tanulmányozókat abban, hogy határozottan hirdessék Isten Igéjét a gyülekezetben, az osztálytermekben és otthon, illetve mindenhol, ahol az emberek éheznek hallani és megérteni Isten szavát. Hisszük, hogy a Názáreti Jézus szavai és cselekedetei mögött a Szentlélek bizonysága áll. Imádságunk, hogy ez a könyv is része legyen Istennek Magyarországon végzett munkájában, hogy ezáltal is az ő nevét magasztalják. Legyen neki dicsőség egyszülött Fiában, Megváltó Jézus Krisztusunkban kijelentett kegyelméért. A Project Hungary által kiadott könyvek fordítását és kiadását amerikai keresztyének adományai teszik lehetővé. Mindegyik művet sok szeretettel ajándékozzuk magyar testvéreinknek. – Michael A. Braun, Th.M. www.projecthungary.com

9


ELŐSZÓ

K

önyvünk elsősorban „speciális bevezetés”, azaz a könyvek szerzőségével, keletkezési időpontjával, forrásaival, céljával, címzettjeivel és hasonló kérdésekkel foglalkozó történeti kérdéseket vizsgálja. A mostanában megjelent könyvek közül nem sok tárgyalja az irodalmi formákat, a retorikakritikát és a történeti párhuzamokat ilyen részletességgel. Mi fontosnak tartottuk ezeket a témákat, és a megfelelő helyeken kitérünk rájuk. Tapasztalatunk azonban az, hogy jobb exegetikai kurzusokon, különösen is az egyes könyvek exegézisénél foglalkozni ezekkel. Úgy véljük, ha a bevezetés hagyományos témáinak rovására tulajdonítunk nekik túlságosan nagy jelentőséget, akkor az Újszövetség könyveit történeti hátterük nélkül vizsgáljuk, ráadásul a diákok sem ismerik meg az első századi keresztyén egyház fontosabb vitáit. Éppen ezért számos helyen hivatkozunk az elsődleges forrásokra. Az olyan kérdéses helyeken, mint pl. hogy kit értett Papiász „János presbiter”-en, általában idézzük és részletesen megvizsgáljuk az adott szakaszt, hogy a diákok saját szemükkel lássák a döntő bizonyítékokat (vagy legalábbis azt, hogy miknek kellene lenni a döntő bizonyítékoknak!). Bár könyvünk hangsúlyozottan „speciális bevezetés”, minden újszövetségi könyvnél megadtuk a könyv rövid áttekintését vagy vázlatát, és néhol meg is indokoltuk, hogy miért választottuk az adott felosztást. Ugyanakkor röviden beszélünk a legújabb kutatásokról, és az újszövetségi könyvek kanonikus teológiai jelentőségéről is. Végső célunk az volt, hogy a teológiai diákok új nemzedéke jobban értse Isten Igéjét. Megpróbáltuk anyagunkat az első- és másodéves teológushallgatók igényeit szem előtt tartva megírni. Az anyag nagy részét minden bizonnyal előadások fogják kísérni, és így lesznek olyan tanárok, akik más sorrendben fogják azt leadni, mint ahogyan könyvünkben szerepel (pl. a szinoptikusokkal foglalkozó fejezet előtt veszik a Máté, Márk és Lukács evangéliumáról szóló fejezeteket). A bibliográfia nagy része angol nyelvű, de vannak köztük német, francia és más modern nyelvű kiadások is. Kerültük a riasztó mennyiségű hivatkozást, de egyúttal elég átfogóvá is akartuk őket tenni ahhoz, hogy ne tűnjünk minimalistáknak. A tanároknak javasoljuk, hogy segítsenek a diákoknak kiválasztani, hogy az adott helyzetben mely könyvek hasznosak. 11


12

Bevezetés az Újszövetségbe Bevezetésünk terjedelmét nem utolsósorban azért is megpróbáltuk korlátok közé szorítani, hogy tankönyvként is használható legyen. Néhány jól ismert bevezetés olyannyira terjedelmes, hogy csak kis részüket lehet kiadni a diákoknak tanulmányozásra. Ez azonban azt jelenti, hogy el lehet végezni egy teológiát anélkül, hogy végig kelljen olvasni teljes egészében egy újszövetségi bevezetést. Bár könyvünk rövidsége miatt néhány témával nem tudtunk olyan részletességgel foglalkozni, mint szerettük volna, remélhetőleg ez az önmegtartóztatás csak emelni fogja a könyv értékét. A két szerző hitvallás szempontjából evangelikál keresztyén. Hátterünk minden bizonnyal valamilyen szinten befolyásolja saját olvasmányainkat is, de azt (remélhetőleg) nem, hogy ennek ne legyünk tudatában, illetve annál jobban nem befolyásolja, mint amennyire az Újszövetséggel foglalkozó teológusokra általában hatással van saját hátterük. Miközben megpróbáltuk elkerülni a maradiság látszatát, olyan lehetőségeket és kérdéseket vetettünk fel, melyeken más bevezetések sokszor gyorsan átugornak. Célunk volt továbbá az is, hogy reprezentatív mintát nyújtsunk korunk irodalmának széles választékából, néhol a hagyományos ösvényt követve, máshol viszont új nézőpontokból vizsgálva a témákat. Ahol a bizonyítékok nem voltak számunkra meggyőző erejűek, nyitva hagytuk az adott kérdést. Lesznek olvasók, akik tudni szeretnék, hogyan kapcsolódik ez a könyv az előző (1992-es) kiadáshoz, mely bár ugyanezt a címet viseli, három szerző tollából ered: Carson, Moo és Leon Morris. A mostani könyv sok szempontból az előző átdolgozása, ám jó néhány fontos változás történt. (1) Mivel az évek előrehaladtával ezen az újabb kiadáson Leon Morris már nem tudott velünk dolgozni, az ő beleegyezésével úgy döntöttünk, hogy az lesz a legegyszerűbb, ha az ő fejezeteit felosztjuk egymás között. Így mindketten körülbelül a felét írtuk a könyvnek. Saját részünket átnéztük és átdolgoztuk, illetve hasonlóképpen átdolgoztuk vagy újraírtuk Leon Morris eredeti fejezeteit is. (2) A Pálról szóló fejezetet kiegészítettük az „új megközelítés” ismertetésével. (3) Írtunk egy fejezetet arról, hogy az első kéziratos dokumentumok olvasásától hogyan jutottunk el korunk újszövetségi tudományához. Ez a fajta áttekintés ijesztőnek tűnik, de célunk az volt, hogy segítsünk a diákoknak, hogy korunk irányzatait el tudják helyezni a történeti viták és kérdések áradatában. (4) A pásztori levelek „Pszeudonimitás” című részét jelentősen kibővítettük, kiemeltük a fejezetből, és egy Pál leveleiről szóló új fejezetbe helyeztük, mely „Az újszövetségi levelek” címet viseli. (5) Minden fejezetben nagyobb részt szántunk a bibliai könyvek tartalmi összefoglalójának, és ahol szükséges, beszélünk az Újszövetség értelmezésének újabb irodalmi és társadalomtudományi megközelítéseiről is. A fenti változások megnövelték a könyv terjedelmét, de reményeink szerint még így is sikerült megőrizni azt a rövidséget, amely a diákok új nemzedéke számára még mindig használhatóvá – sőt még használhatóbbá – teszi írásunkat.


Előszó Mindketten tettünk egymásnak kritikai javaslatokat, eközben pedig megpróbáltuk a stilisztikai és más jellegű különbségeket a minimumra csökkenteni. Bár néhány esetben a hivatkozások elárulják a szerző személyét, a mű közös munka eredménye. Azok az olvasók, akik szeretik összehasonlítani egymással a régi és újabb kiadásokat, felfedezhetnek helyeket, ahol néhány dologról már másként vélekedünk. Ezen a helyen szeretnénk hálánkat kifejezni Jonathan Davisnek és Michael Thatenek a tárgymutató elkészítéséért. Soli Deo gloria. D. A. Carson és Douglas J. Moo

13


RÖVIDÍTÉSEK AB Anchor Bible ABD Anchor Bible Dictionary Achtemeier / Green / Thompson Paul J. Achtemeier, Joel B. Green és Marianne Meye Thompson: Introducing the New Testament: Its Literature and Theology (Grand Rapids: Eerdmans, 2001) AGJU Arbeiten zur Geschichte des antiken Judentums und des Urchristentums AGSU Arbeiten zur Geschichte des Spätjudentums und Urchristentums AJT American Journal of Theology ALGHJ Arbeiten zur Literatur und Geschichte des hellenistischen Judentums AnBib Analecta Biblica ANRW Aufstieg und Niedergang der römischen Welt Ant Josephus: Antiquities of the Jews (A zsidók története) ANTC Abingdon New Testament Commentaries ASNU Acta Seminarii Neotestamentici Upsaliensis ATR Anglican Theological Review AusBibRev Australian Biblical Review AUSS Andrews University Seminary Studies BAGD Walter Bauer, William F. Arndt, F. Wilbur Gingrich és Frederick W. Danker: A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, 2. kiadás (Chicago: University of Chicago Press, 1979) Barker / Lane / Michaels Glenn W. Barker, William L. Lane és J. Ramsey Michaels: The New Testament Speaks (San Francisco: Harper & Row, 1969) BBR Bulletin for Biblical Research BCBC Believers Church Bible Commentary 14


Rövidítések BDAG

Walter Bauer, Frederick W. Danker, William F. Arndt és F. Wilbur Gingrich: A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, 3. kiadás (Chicago: University of Chicago Press, 2000) BECNT Baker Exegetical Commentary on the New Testament BETL Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium BFCT Beiträge zur Förderung christlicher Theologie BGBE Beiträge zur Geschichte der biblischen Exegese BI Biblical Interpretation Biblica Bib BIP Biblical Institute Press BIS Biblical Interpretation Series BJRL Bulletin of the John Rylands Library BL Bampton Lectures Black’s New Testament Commentaries (= HNTC) BNTC Bornkamm Günther Bornkamm, The New Testament: A Guide to Its Writings (London: SPCK, 1974) Brown Raymond E. Brown, An Introduction to the New Testament (New York: Doubleday, 1997) BR Biblical Research BS Bibliotheca Sacra BTB Biblical Theology Bulletin Biblische Untersuchungen BU BWANT Beiträge zur Wissenschaft vom Alten und Neuen Testament BZ Biblische Zeitschrift BZNW Beihefte zur Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft c. circa CAH Cambridge Ancient History CBET Contributions to Biblical Exegesis and Theology CBQ Catholic Biblical Quarterly CBQMS Catholic Biblical Quarterly Monograph Series CEB Commentaire Évangélique de la Bible CGSTJ China Graduate School of Theology Journal CGTC Cambridge Greek Testament Commentary Childs Brevard S. Childs: The New Testament as Canon: An Introduction (Philadelphia: Fortress, 1984) CIL Corpus Inscriptionum Latinarum CJT Canadian Journal of Theology Clogg Frank Bertram Clogg: An Introduction to the New Testament (London: University Press and Hodder & Stoughton, 1940)

15


16

Bevezetés az Újszövetségbe CNT Commentaire du Nouveau Testament ConBNT Coniectanea neotestamentica vagy Coniectanea biblica: New Testament Series Contra Ap. Josephus: Contra Apionem (Apión ellen) Davies W. D. Davies: Invitation to the New Testament (London: DLT, 1957) De Vita Contemp. Philó: De Vita Contemplativa (A szemlélődő életről) DBI A Dictionary of Biblical Interpretation Dibelius Martin Dibelius: A Fresh Approach to the New Testament and Early Christian Literature (London: Ivor Nicholson & Watson, 1936) DJG Dictionary of Jesus and the Gospels DLNT Dictionary of the Later New Testament and Its Developments DLT Darton, Longman és Todd DPL Dictionary of Paul and His Letters EBC The Expositor’s Bible Commentary EBib Etudes bibliques ECC Eerdmans Critical Commentary EFN Estudios de Filologia Neotestamentaria EGGNT Exegetical Guide to the Greek New Testament EGT The Expositor’s Greek Testament Ehrman Bart D. Ehrman: The New Testament: A Historical Introduction to the Early Christian Writings, 3. kiadás (New York: Oxford University Press, 2004) EKKNT Evangelisch-katholischer Kommentar zum Neuen Testament Ellis E. Earle Ellis: History and Interpretation in New Testament Perspective, BIS 54 (Leiden: Brill, 2001) Enslin Morton Scott Enslin: Christian Beginnings (New York: Harper, 1936) EphThLov Ephemerides Theologicae Lovanienses EQ Evangelical Quarterly ERT Evangelical Review of Theology EstBib Estudios bíblicos ET English translation (angol fordítás) EuroJTh European Journal of Theology The Expositor Exp ExpTim Expository Times FRLANT Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testaments Fs. Festschrift (emlékkönyv) GBS Guides to Biblical Scholarship GNC Good News Commentaries


Rövidítések Goodspeed Edgar J. Goodspeed: An Introduction to the New Testament (Chicago: University of Chicago Press, 1937) GP Gospel Perspectives: Studies of History and Tradition in the Four Gospels, 6 kötet, szerk. R. T. France, David Wenham és Craig Blomberg (Sheffield: JSOT, 1980-86) Grant Robert M. Grant: A Historical Introduction to the New Testament (London: Collins, 1963) Donald Guthrie: New Testament Introduction, 4. kiadás (Downers Guthrie Grove, Ill.: IVP, 1990) Harrison Everett F. Harrison: Introduction to the New Testament, átdolg. kiadás (Grand Rapids: Eerdmans, 1971) Hennecke E. Hennecke, szerk: New Testament Apocrypha, 2 kötet (ET London: Lutterworth, 1963-65) Hermeneia Hermeneia – A Critical and Historical Commentary on the Bible HNT Handbuch zum Neuen Testament HNTC Harper’s New Testament Commentaries (= BNTC) HTKNT Herders theologischer Kommentar zum Neuen Testament HTR Harvard Theological Review HTS Harvard Theological Studies Hunter A. M. Hunter: Introducing the New Testament (London: SCM, 1945) HUT Hermeneutische Untersuchungen zur Theologie IB Interpreter’s Bible IBS Irish Biblical Studies Interpreting Biblical Texts IBT ICC International Critical Commentary ICE Institute for Christian Economics IDB Interpreter’s Dictionary of the Bible IDBSup Interpreter’s Dictionary of the Bible Supplement Int Interpretation ISBE International Standard Bible Encyclopedia ISCAST Bulletin Bulletin of the Institute for the Study of Christianity in an Age of Science and Technology IVP InterVarsity Press IVPNTC IVP New Testament Commentary JASA Journal of the American Scientific Affiliation JB Jerusalem Bible JBL Journal of Biblical Literature JBR Journal of Bible and Religion JCE Journal of Christian Education

17


18

Bevezetés az Újszövetségbe JETS JNES Johnson

Journal of the Evangelical Theological Society Journal of Near Eastern Studies Luke T. Johnson: The Writings of the New Testament, átdolg. kiadás (Minneapolis: Fortress, 1999) JPTSS Journal of Pentecostal Theology Supplement Series JSHJ Journal for the Study of the Historical Jesus JSNT Journal for the Study of the New Testament JSNTSup Journal for the Study of the New Testament Supplements JSOT Journal for the Study of the Old Testament JTC Journal for Theology and the Church JTS Journal of Theological Studies Jülicher Adolf Jülicher: An Introduction to the New Testament (London: Smith, Elder, 1904) Katholisches Bibelwerk KBW KEK Meyers Kritish-exegetischer Kommentar über das Neue Testament KJV King James Version Klijn A. F. J. Klijn: An Introduction to the New Testament (Leiden: Brill, 1967) Kümmel Werner Georg Kümmel: Introduction to the New Testament, átdolg. kiadás (Nashville: Abingdon, 1975) Lake Kirsopp Lake és Silva Lake: An Introduction to the New Testament (London: Christophus, 1938) LCL Loeb’s Classical Library LEC Library of Early Christianity Literary and Linguistic Computing LLC LouvStud Louvain Studies LSJ Henry George Liddell, Robert Scott és Henry Stuart Jones: A GreekEnglish Lexicon, 9. kiadás (Oxford: Clarendon, 1940) Luther’s Works LW LXX Septuaginta McDonald / Porter Lee Martin McDonald és Stanley E. Porter: Early Christianity and its Sacred Literature (Peabody: Hendrickson, 2000) McNeile A. H. McNeile: An Introduction to the Study of the New Testament, 2. kiadás, átdolgozta: C. S. C. Williams (Oxford: Clarendon, 1953) Martin Ralph P. Martin: New Testament Foundations: A Guide for Christian Students, 2 kötet (Grand Rapids: Eerdmans, 1975-78) Marxsen Willi Marxsen: Introduction to the New Testament (Philadelphia: Fortress, 1968)


Rövidítések Metzger

Bruce M. Metzger: A Textual Commentary on the Greek New Testament (London: UBS, 1971) MNTC Moffatt New Testament Commentary Moffatt James Moffatt: An Introduction to the Literature of the New Testament, átdolg. kiadás (Edinburgh: T. & T. Clark, 1918) Moule C. F. D. Moule: The Birth of the New Testament, 3. kiadás (San Francisco: Harper & Row, 1981) MS(S) manuscript(s) (kézirat[ok]) NA26 Nestle-Aland görög Újszövetség, 26. kiadás NA27 Nestle-Aland görög Újszövetség, 27. kiadás NABPRDS The National Association of Baptist Professors of Religion Dissertation Series NAC New American Commentary Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, philologischNAG historische Klasse NCB New Century Bible NCBC New Cambridge Bible Commentaries NClarB New Clarendon Bible NEB New English Bible Neot Neotestamentica NewDocs New Documents Illustrating Early Christianity NIBC New International Bible Commentary NICNT New International Commentary on the New Testament NIGTC New International Greek Testament Commentary NIV New International Version NIVAC New International Version Application Commentary NovT Novum Testamentum NovTSup Supplements to Novum Testamentum NPNF2 The Nicene and Post-Nicene Fathers, szerk. Philip Schaff and Henry Wace, 2. sorozat, 14 kötet (reprint kiadás, Grand Rapids: Eerdmans, 1975) NRSV New Revised Standard Version Nouvelle Revue Théologique NRT NSBT New Studies in Biblical Theology NTAbh Neutestamentliche Abhandlungen NTC New Testament Commentary NTD Das Neue Testament Deutsch NTG New Testament Guides NTL The New Testament Library NTS New Testament Studies

19


20

Bevezetés az Újszövetségbe NTT New Testament Theology (series from Cambridge University Press) ÖstK Östkirchliche Studien Penguin Penguin New Testament Commentaries Perrin / Duling Norman Perrin and Dennis C. Duling: The New Testament: An Introduction, 2. kiadás; szerk. Robert Ferm (San Diego: Harcourt Brace Jovanovich, 1982) PL Patrologia Latina (Migne) PNTC Pillar New Testament Commentaries Pullan Leighton Pullan: The Books of the New Testament (London: Rivingtons, 1926) Readings Readings: A New Biblical Commentary RevBib Revue biblique Revue de Qumran RevQ RHPR Revue d’histoire et de philosophie religieuses RNT Regensburger Neues Testament Robert / Feuillet A. Robert és A. Feuillet, szerk.: Introduction to the New Testament (New York: Desclée, 1965) RSV Revised Standard Version Reformed Theological Review RTR RVV Religionsversuche und Vorarbeiten SacPag Sacra Pagina SBET Scottish Bulletin of Evangelical Theology SBG Studies in Biblical Greek SBL Society of Biblical Literature SBLDS Society of Biblical Literature Dissertation Series SBLMS Society of Biblical Literature Monograph Series SBS Stuttgarter Bibelstudien SBT Studies in Biblical Theology Schürer E. Schürer: The History of the Jewish People in the Age of Jesus Christ, 3 kötet, új kiadás (Edinburgh: T. & T. Clark, 1973-87) SD Studies and Documents SE Studia Evangelica SIL Summer Institute of Linguistics SJLA Studies in Judaism in Late Antiquity SJT Scottish Journal of Theology SN Studia Neotestamentica SNT Studien zum Neuen Testament SNTSMS Society of New Testament Studies Monograph Series SNTU Studien zum Neuen Testament und seiner Umwelt

Profile for KIA

Bev újsz 1 20  

Bev újsz 1 20  

Profile for kia35
Advertisement