__MAIN_TEXT__

Page 1

Bob George

AZ  I GAZI  K ERESZTYÉNSÉG Az élet túl rövid ahhoz, hogy elvesztegessük

Az_igazi_keresztenyseg__B_v06__print.indd 1

2019-09-12 17:27:26


Az_igazi_keresztenyseg__B_v06__print.indd 2

2019-09-12 17:27:26


Bob George

AZ  I GAZI  K ERESZTYÉNSÉG Az élet túl rövid ahhoz, hogy elvesztegessük

Az_igazi_keresztenyseg__B_v06__print.indd 3

2019-09-12 17:27:26


Originally published in the U.S.A. under the title: Classic Christianity by Bob George Copyright ©1989 by Harvest House Publishers Eugene, Oregon 97402 www.harvesthousepublishers.com All rights reserved. Hungarian edition © 2019 Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány Magyarországi felelős kiadó: Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány A member of Entrust 1135 Budapest, Béke út 35/A Tel.: +36 1 350 7201 info@kiakonyvek.hu www.kiakonyvek.hu és Grace Ministries Alapítvány Budapest 1043 Budapest, Hungária krt. 109. I/2. E-mail: graceministrieshun@gmail.com Fordította: Király Teodóra Szerkesztették: Füzesi Kornél, Beregi László, Beregi Lászlóné Felelős kiadó: Monty Taylor Ahol másképp nem jelöltük, a bibliai idézeteket a Magyar Bibliatársulat új fordítású Bibliájából (2014) vettük át. A könyv fordításában az angol szöveg pontos visszaadása érdekében különbséget tettünk lelki (személyiségünk működésére vonatkozó) és szellemi (Istennel való kapcsolatunkra vonatkozó) dolgok között. A fordítás és a kiadás a kiadó engedélyével történt. Minden jog fenntartva. A könyv bármely részének felhasználásához vagy sokszorosításához a kiadó előzetes írott engedélye szükséges, kivéve rövid idézeteket folyóiratokban vagy elemző cikkekben.

ISBN 978-615-5446-55-9 Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány Budapest, 2019

Az_igazi_keresztenyseg__B_v06__print.indd 4

2019-09-12 17:27:26


TARTALOM

Tartalom

5

Előszó

7

Bevezető

9

Első  fejezet

Meddő fáradozás

17

Második fejezet

Mi az igazság a hazugsággal kapcsolatban?

33

Harmadik fejezet

Az evangélium elfeledett részei

51

Negyedik fejezet 

Megbocsátott nekünk, hogy betöltse az életünket

69

Ötödik fejezet

A kép összeáll

85

Hatodik fejezet

A cél: a helyes énkép

Az_igazi_keresztenyseg__B_v06__print.indd 5

99

2019-09-12 17:27:27


6  az igazi keresztyénség

Hetedik fejezet

Szeretett és elfogadott

117

Nyolcadik fejezet

Kicserélt élet

131

Kilencedik fejezet

A kárhoztatás szolgálata

149

Tizedik fejezet

Vessük le a szolgaság igáját!

165

Tizenegyedik fejezet

Éljünk egy magasabb törvény szerint!

183

Tizenkettedik fejezet

Szabadság a függésben

201

Tizenharmadik fejezet

Növekedve a kegyelemben

219

Befejezés

Hová lett az igazi keresztyénség?

237

Személyes hívás

245

Az_igazi_keresztenyseg__B_v06__print.indd 6

2019-09-12 17:27:27


ELŐSZÓ

Kevés dolog van, ami annyira unalmas, mint vallásosnak lenni, de semmi sincs, ami annyira izgalmas, mint keresztyénnek lenni! A legtöbb ember még sohasem fedezte fel a különbséget a kettő között, ezért vannak olyanok, akik őszintén megpróbálnak egy olyan életet élni, ami nem az övék. Istent a vallással, Krisztust a keresztyénséggel, a Szentlélek örömét és erejét pedig saját nemes törekvésükkel helyettesítik. A valóság hiánya miatt csak a viselkedést, a szokásokat, a rituálét tudják megragadni, amelyeket makacsul védenek, hiszen ha ezek sincsenek a birtokukban, akkor semmijük sem marad. Olyanok, mint a lámpás olaj nélkül, mint az autó benzin vagy a toll tinta nélkül. Működésképtelenségük korlátai közé szorultak, mert pont az az egy dolog hiányzik az életükből, ami működőképessé tudja tenni az embert. Isten ugyanis úgy teremtette meg az embert, hogy a benne jelenlévő Teremtő nélkülözhetetlen igazi emberi voltának megéléséhez. Jézus Krisztus önmagát adta értünk, hogy nekünk adhassa önmagát. Az ő jelenléte visszahelyezi Istent az em-

Az_igazi_keresztenyseg__B_v06__print.indd 7

2019-09-12 17:27:27


8  az igazi keresztyénség

berbe. Azért jött, hogy életünk lehessen, hogy Isten élete legyen bennünk. Vannak olyanok, akik rendelkeznek ezzel az élettel, mégsem élnek. Krisztushoz tértek meg, megköszönték neki, amit értük tett, de nem élnek az ő feltámadott életének erejében. Szellemi vákuumban élnek aközött, aki Jézus volt, amikor itt élt a földön, és aközött, aki Jézus lesz, amikor eljön. Nem kis lelkesedéssel, buzgósággal megpróbálnak egy olyan életet élni Krisztusért, amit csak ő tud élni bennük és rajtuk keresztül. Folyamatosan azért könyörögnek, ami már az övék Krisztusban. Bob George könyve azoknak íródott, akik megpróbálnak olyan életet élni, amivel nem rendelkeznek, és azoknak, akik nem azt az életet élik, amely Krisztusban már az övék. A szerző saját életéből és azoknak az embereknek a tapasztalataiból merít élő példákat, akikkel lelkigondozói szolgálata során kapcsolatba került. Ebben a könyvben megtalálhatjuk az igazságot, amely szabaddá tesz bennünket. Olvasmányos, élvezetes formában tárja elénk a szellemi igazságokat. Meg vagyok róla győződve, hogy mindazok, akik belefáradtak az eddigi hiábavaló erőfeszítéseikbe, e könyv olvasása közben találkozni fognak Jézus Krisztussal, aki a végső válasz minden szükségükre.

W. Ion Thomas őrnagy Fáklyavivők Missziós Közössége, Capernwray

Az_igazi_keresztenyseg__B_v06__print.indd 8

2019-09-12 17:27:27


BEVEZETŐ

Ennek a könyvnek az eredeti címe Classic Christianity. A classic angol szó megfelelője a Webster értelmező szótár szerint: kiváló, standard, hiteles, irányadó, megalapozott. A Magyar értelmező nyelv szótára szerint a klasszikus szó jelentése: mintaszerűen tökéletes; utolérhetetlen, páratlan, remek, az általánostól, a közönségestől eltérő; nem mindennapi; rendkívüli, nagyszerű, tökéletesen találó, kétségbevonhatatlan, pompás.1 Klasszikusnak nevezzük továbbá azt is, ami „kiegyensúlyozott, formális, objektív, visszafogott, egyszerű, mintaszerű”2. Ebben a könyvben a „klasszikus keresztyénséget” próbálom felkutatni. Isten és az ő szavának ereje soha nem lett kisebb. Isten szava ma is ugyanolyan mértékben „élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál” (Zsidók 4,12), mint az első században, amikor Krisztus követői fenekestül felforgatták a világot. A gondot mindig is mi, emberek jelentettük. Hajlamosak vagyunk arra, hogy vallást csináljunk egy élő, sze1 2

http://ertelmezo.oszk.hu/kereses.php?kereses=klasszikus Webster’s Dictionary

Az_igazi_keresztenyseg__B_v06__print.indd 9

2019-09-12 17:27:27


10  az igazi keresztyénség

mélyes kapcsolatból, Krisztus életének megtapasztalásából. Állandóan elfordulunk az alapoktól, állandóan találunk valami „jót” a legjobb helyett, állandóan ránk telepszik és megmerevít bennünket a hagyomány, állandóan hátrahagyjuk az első szeretetet. Velem is ez történt. Ebben a könyvben azt írom le, hogyan találtam vissza „az igazihoz”. Nem vagyok egyedül abban, hogy az igazságot szomjazom. Az évszázadok során rengeteg hívő ember járta már ezt az utat, híresek és elfeledettek egyaránt. Számos különböző kultúrából és háttérből akadtak már emberek – Isten gyermekei – akik magát Krisztust keresték, olyanok, akik hajlandóak voltak „kárnak ítélni mindent Krisztus Jézus… ismeretének páratlan nagyságáért” (Filippi 3,8). Ennek pedig általában meg kell fizetni az árát. Hívők ezrei veszítették már el az életüket a rendszerrel folytatott harcban. Másoknak el kellett szenvedniük a kirekesztést, a megbélyegzést, ami ugyan enyhébb, de szintén fájdalmas büntetés. De mindannyian megtalálták a végén, amit kerestek. A. W. Tozer így írt a „másság” hátulütőiről: A keresztyén íróknak manapság az Egyesült Államokban nagyon szorosan kell követniük egy bizonyos gondolkodásmódot, nem térhetnek el tőle, ha nem akarják elveszíteni korunk keresztyén vezetőinek jóváhagyását. Ötven év alatt önelégültekké és megelégedettekké váltunk. Szolgai módon utánozzuk egymást, minden erőnkkel azon vagyunk, hogy ugyanazt mondjuk, amit körülöttünk mindenki.3 3

A. W. Tozer: Isten utáni vágy

Az_igazi_keresztenyseg__B_v06__print.indd 10

2019-09-12 17:27:27


bevezetŐ  11

Tozer ugyan 1948-ban írta ezeket a szavakat, de a dolgok nem sokat változtak. Még ma is kockázatos dolog arra kérni az embereket, hogy gondolják újra, vizsgálják meg a hagyományokat és a régóta fennálló hiedelmeket. Szeretném az elején leszögezni, hogy az én hitvallásom a hit minden fontos területén teljes mértékben konzervatív és ortodox. Egyáltalán nem kérdőjelezem meg a keresztyén élet alapvető tanításait, így Krisztus istenségét, a szűztől való születést, azt, hogy Isten valóban emberré vált, Isten Szavának hitelességét, a Krisztusba vetett hit egyedüli üdvözítő erejét, vagy azt, hogy az Úr Jézus egyszer valóban eljön dicsőségben. Én azt szeretném megkérdőjelezni, ahogy a mindennapi életben alkalmazzuk ezeket az igazságokat és a belőlük levont következtetéseket. A hagyományos és elfogadott rendszernek vannak olyan részei, amelyek olyan mértékben beivódtak az emberek agyába, mint maga az Ige. Ezeket pedig újra meg kell vizsgálni. keresztyénként szeretünk egyfajta „kánaáni” nyelvet beszélni, és azt feltételezzük, hogy mindenki ugyanarra gondol, mint amire mi. Az emberek, akiknek a fülében ismerősen csengenek a kifejezéseink, lelkesen bólogatnak, de valójában komoly félreértések áldozatai vagyunk. Mondok erre egy példát. Előadásaimban gyakran tettem fel a kérdést a hallgatóságnak, hogy mi jut elsőre az eszükbe az angol „trunk” szó hallatán. Mindenféléket mondanak: „elefánt”, „fa”, „csomag”, „kocsi”, „felsőtest”. Pont ez a probléma rengeteg keresztyén tanítással. Ugyanazokat az ismerős kifejezéseket ismételgetjük, és amíg ki nem derül, hogy másra gondolunk, boldogok vagyunk, mert mintha ugyanarról beszélnénk. De rögtön baj van, ha valaki megkérdezi, mit is értünk pontosan a szavainkon.

Az_igazi_keresztenyseg__B_v06__print.indd 11

2019-09-12 17:27:27


12  az igazi keresztyénség

Lelkigondozói szolgálatunk eléggé hasonlít egy márkafüggetlen autójavító műhelyhez. A munkások mindenféle autóval találkoznak, ezért jól fel tudják becsülni, hogy melyik márka milyen, melyek a rá jellemző erős vagy gyenge pontok stb. Ez a szerelő mondhatja, hogy „X márkával vigyáznunk kell, mert gond szokott lenni a váltóval.” Vagy: „Y cég egész jó autót csinál, de a karosszériája gyenge.” Vagy ezt is mondhatja: „Z cég szerintem nagyon megbízható autókat gyárt.” Ez a szerelő a helyi autókereskedővel ellentétben nem érdekből beszél, hanem tapasztalatból. A szerelőhöz hasonlóan én sem vagyok elfogult. Nem vagyok egy felekezet mellett vagy ellen. Lelkigondozóként viszont kénytelen voltam feltenni bizonyos kényes kérdéseket, és feltárni azokat a rejtett hazugságokat, amelyek fájdalmat okoznak az embereknek. Amikor ott ülünk szemtől-szemben valakivel, akinek viharba került az élete és tőlünk várja a választ a kérdéseire, akkor nem lehet általánosságokban beszélni. Ha tehát írásommal érzékeny területeket érintek, azt soha nem az emberek ellen teszem, hanem azért, hogy célkeresztbe vegyem a tévedéseket, amelyek károsak az emberek számára. Ugyanakkor az is gond lehet, hogy nagyon tágan értelmezem Krisztus testét. Az emberek nehezen veszik komolyan azokat a félreértéseket és téveszméket, amelyekkel ők maguk személyesen még nem találkoztak. Amikor rámutatok egy téves gondolatsorra, akkor sokan azt mondják: „Én ilyet még soha nem hallottam”, „Én ezt soha nem gondoltam”, vagy „Én soha nem találkoztam még ezzel a tanítással”. Azoknak, akik soha semmilyen rossz tanítással nem találkoztak, azt tudom mondani: „Adj hálát Istennek a jó tanításért, amelyben részed volt, de hidd el, hogy azok a tévtanítások is létez-

Az_igazi_keresztenyseg__B_v06__print.indd 12

2019-09-12 17:27:27


bevezetŐ  13

nek, amelyeket említek, és sok ezer hívőt zavarnak össze és tesznek tönkre szerte az országban.” Ami tehát azokat a téveszméket illeti, amelyek nem jelentenek számunkra problémát, vagy még sohasem találkoztunk velük, azokra azt mondom: akinek nem inge, ne vegye magára. Azonban ne jussunk túl hamar arra a következtetésre, hogy körülöttünk senki sincs, aki tévesen gondolkodna. Rengeteg lelkésszel találkoztam, akik nyíltan kijelentették: „Az én gyülekezetem tagjainak nem jelentenek problémát ezek a tévedések, ők értik a hallott tanítást.” De amikor túllépünk az ismerősen csengő kifejezéseken és belemegyünk a részletekbe, akkor az emberek érvelése és gondolkodása rendkívül hiányosnak és gyengének bizonyul. Egy dolog, ha valaki jó tanítást kap, de más dolog, ha valaki értelmes, és érti is azokat a kifejezéseket, amelyeket használ. Bárkit meg lehet tanítani arra, hogy megfelelő válaszokat adjon bizonyos kérdésekre, de ez egyáltalán nem ugyanaz, mint amikor valaki megtanul önállóan gondolkodni. Rendkívül nagy a különbség aközött, hogy valaki tudja, mi áll a Bibliában, és aközött, hogy tudja, mit állít, vagyis mit jelent a Biblia egyegy üzenete. Ez a könyv a lényegre fókuszál, és szeretne kiigazítani bizonyos gyengeségeket, amelyek tapasztalatom szerint előfordulnak keresztyén körökben. Tehát nem szándékozom a keresztyén élet egészére kiterjedő tanítást adni. Ez a könyv nem ad útmutatót a teljes keresztyén életútra. Arra szeretne bátorítani mindenkit, hogy vizsgáljuk meg életünk és viselkedésünk alapjait és előfeltevéseit. Bőven rendelkezésünkre áll tanítás a keresztyén élet minden egyes konkrét területére nézve. De, ahogy az első fejezetben is kifejtem, hiába áll rendelkezésünkre több útmutató segédanyag, mint bármikor a történe-

Az_igazi_keresztenyseg__B_v06__print.indd 13

2019-09-12 17:27:27


14  az igazi keresztyénség

lem során, szerintem elfelejtettük, hogyan kell élni, és elfelejtkeztünk az élet igazi forrásáról, magáról Krisztusról is! Ha elkóboroltunk az első szeretettől, ha már nincs meg a személyes kapcsolatunk magával Krisztussal, akkor az összes gyakorlati útmutatóval csak olyan anyagot gyártunk, ami Isten szemében csak gyújtósnak való: fát, szénát és pozdorját. Számos lelkigondozói történet található a könyvben, amelyekkel vagy személyesen, vagy a rádióműsorunkon keresztül találkoztam. Mindegyik történet igaz, és rengeteg idézetet emeltem át közvetlenül ezekből a beszélgetésekből. Az olvashatóság kedvéért azonban eltekintettem a szó szerinti idézéstől. A valós életben ritkán olyan tömörek ezek a beszélgetések, hogy változtatás nélkül jól olvasható szöveggé lehetne őket alakítani. De a beszélgetések lényegét képező problémákat és megoldásokat abszolút hitelesen adtam vissza. A legtöbb esetben megváltoztattam az érintettek nevét, hogy megvédjem a személyiségi jogaikat, de valódi emberekről van szó, akikkel ma is találkozhatnának. Végül szeretném megköszönni két különleges személy közreműködését, akiket Isten nagymértékben használt az életemben. Hálás vagyok Dr. Bill Brightnak, aki Krisztushoz vezetett engem, és W. Ian Thomas őrnagynak, aki megtanított annak az igeversnek az értelmére, hogy „Krisztus közöttetek van: reménysége az eljövendő dicsőségnek” (Kolossé 1,27). Amit tanítok, az a személyes igetanulmányaim során született meg, illetve ennek a két embernek és más keresztyéneknek a hatására. A könyv idézheti akár az itt említett két embert, akár másokat, anélkül hogy jelezném a forrást. Kérem, vegyék ezt hódolatom legőszintébb jelének. Pál apostol azt írta 1900 évvel ezelőtt: „Félek azonban, hogy amint a kígyó megcsalta Évát ravaszságával, úgy tán-

Az_igazi_keresztenyseg__B_v06__print.indd 14

2019-09-12 17:27:27


bevezetŐ  15

torodnak el a ti gondolataitok is a Krisztus iránti őszinte és tiszta hűségtől.” (2Korinthus 11,3) Pál itt azért aggódik, mert az ember hajlamos arra, hogy letévedjen a keskeny útról. Az igazi keresztyénséget már számtalanszor elhanyagolták, eltemették, majd újra előásták a történelem során, de mindig is feltört a felszínre, ha valaki őszintén vágyakozott arra, hogy megismerje Isten valóságát. Szívem mélyéről fakad az az imakérés, hogy Isten használja ezt a könyvet arra, hogy az ő terve szerint ma is sokakat visszavezessen az igazi keresztyénséghez.

Az_igazi_keresztenyseg__B_v06__print.indd 15

2019-09-12 17:27:27


Az_igazi_keresztenyseg__B_v06__print.indd 16

2019-09-12 17:27:27


Első  fejezet

MEDDŐ  FÁRADOZÁS

Tipikus hétfő reggel volt. A központi gyorsforgalmi úton araszoltam Dallas belvárosa felé. A naptáramba lehetetlen lett volna még egy feladatot belezsúfolni. És ahogy ott ültem tehetetlenül a közlekedési dugóban, ismét könnyek gyűltek a szemembe. Miért éreztem magam annyira szerencsétlennek? Miért vált a sírás szinte mindennapossá nálam? Mivel mindent úgy csináltam, ahogy a keresztyének szerint kell, végképp nem értettem, hogy mi történik velem. Sok időt töltöttem a Biblia tanulmányozásával, több száz igeverset tudtam már fejből, mindenkinek bizonyságot tettem, akivel csak találkoztam, és szüntelenül imádkoztam. A gyülekezetem oszlopos tagja voltam: ott voltam a templomban nemcsak minden vasárnap, hanem a hétközi alkalmakon is, hétfőnként családokat látogattam, és rengeteg bizottsági ülésen vettem részt. Nem igazán tudtam volna ennél több szerepet vállalni a gyülekezet életében. De ez még mind semmi. Főállásban is keresztyén szolgálatot végeztem, ami valóban teljes munkaidőt jelentett. Tanítottam egy keresztyén főiskolán, az Egyesült Államok egyik legnagyobb gyülekezetében voltam missziós titkár, és köz-

Az_igazi_keresztenyseg__B_v06__print.indd 17

2019-09-12 17:27:27


18  az igazi keresztyénség

ben az általam alapított misszió elnökeként is szolgáltam. Bibliatanulmányokat írtam, mindennap szerepeltem a rádióban egy negyedórás műsorral, valamint Dallasban és az ország különböző pontjain tartottam szemináriumokat. Vitathatatlan, hogy elfoglalt voltam. Nem világi javak után sóvárogtam, nem ez volt a baj. Abba már korábban belekóstoltam az üzleti szférában. Harminchat éves koromig azon dolgoztam, hogy milliomos legyek, hogy értelmet és célt találjak a tárgyakban, ettől azonban nem lettem elégedettebb. Ekkor saját virágzó vállalkozást alapítottam, azt gondolván, hogy teljes lesz az életem, ha a magam főnöke leszek. Azonban ettől sem változott meg semmi. Hollywoodi hírességekkel ismerkedtem össze, még sok partijukon is részt vettem, de rájöttem, hogy ők éppen olyan üresek, mint jómagam. Az életem az autók, a mulatozás és a filmsztárok körül forgott, mégsem voltam boldog és elégedett. Ekkor drámai események láncolatán keresztül megtudtam, hogy Jézus Krisztus meghalt a bűneimért, és feltámadt, hogy benne megkaphassam Isten bocsánatát és az új életet. Abban a pillanatban átadtam az életem Krisztusnak, és így imádkoztam: „Úr Jézus, ha meg tudsz engem változtatni, lépj be az életembe, és tedd meg! Valóban arra van szükségem, hogy megváltozzak.” És Jézus tényleg megváltoztatott! Életemben először tapasztaltam meg, mi a szeretetet. Isten kezébe vette megroppant házasságunkat, és ismét egybeforrasztott bennünket. Felfedeztem az apaság örömét – korábban túl elfoglalt voltam hozzá. Már nem önmagam körül forogtam, nem a sikereim hajszolása kötött le, hanem elkezdtem azzal foglalkozni, hogyan lehet másokhoz eljuttatni az emberiség legfontosabb üzenetét, és hogyan lehet az életemet megváltoztató Úr Jé-

Az_igazi_keresztenyseg__B_v06__print.indd 18

2019-09-12 17:27:27


meddŐ  fáradozás  19

zust megismertetni másokkal. Minden nap egy újabb izgalmas kalandot jelentett. Életemben nem voltam még ilyen boldog, mint ekkor. Mindez azonban nyolc évvel ezelőtt volt. Mi történt azóta? Ahogy végiggondoltam az életemet, egyre keservesebben hullottak a könnyeim. Egy Andraé Crouch dal szövege jutott az eszembe: „Uram, vigyél vissza azokba az időkbe, amikor megismertelek téged!” Csendesen dúdolni kezdtem magamban ezt a dalt, és közben a szívemben Istenhez kiáltottam. Sehogy sem értettem, mi történt velem. Néhány évvel azelőtt virágzó, gazdag, boldog keresztyén életet éltem. Most viszont úgy éreztem magam, mint egy dugóban araszoló autó. Hol rontottam el? Ma már tudom, hogy ezzel az élményemmel nem voltam egyedül. Országszerte sok olyan emberrel találkozok, akik hozzám hasonlóan azt kérdezik, hol rontották el. Sokan, csakúgy, mint én, mindent a nagykönyv szerint csinálnak, mégis úgy érzik, hogy egy szellemi mókuskerékben rohannak őrült tempóban. Roppant tevékenyek, csak épp nem haladnak előre. Rengetegen vannak, akik előadásról előadásra járnak, egymás után hallgatják a keresztyén üzeneteket, olvassák a keresztyén életről szóló könyveket, hogy megtalálják a hiányzó láncszemet, amitől a keresztyén életük tényleg működni fog. A mi generációnknak több audiovizuális segédanyag áll a rendelkezésére, mint bármelyik másik generációnak a történelem során. Mégis fel kell tennem a kérdést: tényleg jobb nekünk ettől? Boldogabbak vagyunk? Hűségesebbek? Jobban ismerjük Istent és az ő szeretetét? Eszembe jut, amit Ian Thomas őrnagy mondott nekem egyszer:

Az_igazi_keresztenyseg__B_v06__print.indd 19

2019-09-12 17:27:27


20  az igazi keresztyénség

Ha egy nem hívő besétálna egy keresztyén könyvesboltba, azt látná, hogy a polcokon vég nélkül sorakoznak a kézikönyvek az élet minden területével kapcsolatban: hogyan vezessünk keresztyén vállalkozást, hogyan néz ki a keresztyén fitnesz-edzés, hogyan készítsünk el keresztyén módon egy vacsorát és így tovább. Valószínűleg azt gondolná magában: Hát ezek a keresztyének semmit sem tudnak maguktól? Igazat kell adnom Thomas őrnagynak. Messze kerültünk azoktól a dolgoktól, amelyek Istennek igazán számítanak. A sok életvezetési kalauz mellett azt hiszem, csupán azt felejtettük el, hogyan kell élni. Elfelejtettük, hogy a keresztyén élet nem csupán egy életmódváltás – hanem maga Krisztus. Ha viszont eltávolodtunk Krisztus személyétől, akkor arra kényszerülünk, hogy feladatok és szolgálatok hajszolásával pótoljuk az ő jelenlétét. Ez a jelenség odáig fajult, hogy ma már sok amerikai gyülekezetnél a tagság feltétele nem a tanítás ismerete, hanem a puszta fizikai erőnlét. A vezető pozíciók betöltésekor fontosabbá vált az, hogy mennyire teherbíró a szervezetünk, mint hogy a szellemiek terén mekkora világosságunk van. Isten egy felejthetetlen eseménnyel hívta fel magára a figyelmemet. Volt egy Mac nevű, hetven év körüli, nagyon kemény, törekvő üzletember, aki régóta tagja volt a gyülekezetnek. Egyik szerda este azonban, ahogy meghallotta a személyes bizonyságtételemet, rájött, hogy ő maga még soha nem bízta rá az életét Jézus Krisztusra, a Szabadítóra. Sokféle vallásos tevékenységben vett részt, mégsem tudta soha igazán, mit jelent keresztyénnek lenni.

Az_igazi_keresztenyseg__B_v06__print.indd 20

2019-09-12 17:27:27

Profile for KIA

Az igazi keresztyénség 1-20  

Az igazi keresztyénség 1-20  

Profile for kia35
Advertisement