__MAIN_TEXT__

Page 1

-

oúl Éva

ORA-SZIGET Jézussalegy hajóban


lla <,lindulunku ltit tit'jtitl'|'tl|1l|lt1n ws:ltklntrk

rfuirú,.s itú...

t1snvglc1Íi c'uxlúk lc.s:'ttck

Hosszújáratú'egyiirbocos biirkiittk tiircInletleniiItiincol a hul|ámokon' Azt mondod,kockáZatosegy vitor|ássalilyen hosszúútfaindulni? Igazad van. De gondolj anlt' hogy KAPITÁNYUNK MAGAJÉzUs KRISZTUS, aki megmutatjaa helyes irányt.ésura nlilrad a legviharosabbhelyzetnekis. Nem hajózol egyedül, testvéreidmár várnak a l.edé|zeten:

Bemát, a kormányos. Bátorságát,nyugalmát mindnyájantiszteljük.

Balambér'az őtszem, Figyeli a veszélyeket, és az evezésritmusátdiktílja.

Az ikrek a hajót gondozzák. Béla hősködik, hogy leplezze nyúlszívét. Bella mégfélénkebb, de mindketten ugranak, ha segítenikell.

Berti veÍselgetésénekel' Sokszor nagyon is belejön a vezénylésbe.

Beátaismeria gyógyftiveket, bekötözi a sebeket,de szereti beleütni az orrát más doleába.

BEEESZÁLLÁS! Útra.tettre késza csapat: Bemát, Berti' Bé|a'Bella' BalambérésBeáta. A hetedik Tc vlgy rnuga<l!


VI}IAR T.](;Yt\tA'I'RoZSAPKA MIA'IT

iirlr:rr'lt'k:

| | lltr\.\.dh)ttilt!\'li)' t t t t ' \ t ' , ' s . t l l , ' l t ' u t i í l ' , . .(' ' / , v t l t l t , l I i , , ' t , I t ' ( , l t | , \ . ' t t t l | , t t . l , l t , t l t tt, t ' ! t . ( . \ : , ! ( | ! , n ( kn Á i n l e t u t k . . ' ' ' ! I ' t j l l l l l t , l . ' * l t k l , I l i | ' ! l \ . , | , \t I l | | l I l ! | t t t ' t t t t . '''' (l,rúlikúlor .},l ). i d c j t | ] l ( ! ' | i I l l x ) Í | ll'Il|)|'A I l , r t \ r / , . / \ \ r /l /' , ' A , ' s t ,q l , , t t

i(rl szigcl viit fiink il lllcsszl lcngcrcn.

u , .! i l j , ' t r ' lt-g . t r t irsrt/

)i' l.l'

rll trrtlszrrrilrlig vcliink t rllni' ezcn az olda|on elmeséljük,m€ r r€ rt vc|íinkútkiizlrcn'

/rr;Ár,.r.r r'3/ll.lt.

)1

V^\l

\

, Lr,;J

jártumk, ésmi

fogásait'a nyíltviZekrehrajóztunk. a tengerészélet Llliinit prrrtok|ncIlctt|rregtanultuk a állatok órizték félté.kenyen sáÍga -sligctcn irigységtól ki, ahol ki't(j(tünk in ll( l(;Y Tre is megjutnunk, némi ravaszsággal és víZheZ élelenrhez, sikcr|iIt Múgis liiltyrrkat. ! Szebbnél tch"nct.McnrryiveImiísszívvel lbgadtakminket az ÖRoJr4-szigeten "gy partján, tó ésmikor csil|ánrló a naptti| megpihentünk össze, bilr.ltkoztunk l:ii.ig.,kkrr| sietett' a Segítségére azonnal csclt.'l'lvir(lzsa il t(ibil eljutottunka s(itét'kopár ARVA-szigetre, ahonnana kőszívű lip |,ip(il scgítségévc| j.,, sok iZga|omutánsike'ült a kis érZőszívűBenjámintkimenteni lá*'t.''.ukat' .itúi,rÚk tovább.A HÚSÉG-szigeténa kutyák,ebek, kutyusok hajóZtunk vclc egyiitt nriir iik. i's nagy szeretettelfogadtakbennünket, de a KtlInondrlrral, a fa|krrvezér éliiki'n tyt||it(. a hős Kromondor' srn kívti|ú|ólarkasoknak bárányhúsral.ájta lbguk. Bernát ébersége, a pusztulástó|. minket meg mentettek őrei rettenthetetlen kapu a KoksZ. l]rlksz ós llii

!r (i ( )( S-r

-\:\ ._\__-..__

Zúg a tenger habja, Hitzzá| beee|e,Beeella !

a kolrttiittyke hátranézett vidárnanénekelveeveztünk.Berrr1tt Egy ritrnusban, cvcze|. rékmellől éselismerőnbólinton feléd'mikor látta' milyen kattrnjtsatr ()sszcgltlllt az evezíjcl Csak pár napja történt,hogy elvétetteda ritmust,és IyodottBélaevezőjével.Mikor rrtárrakapott,a Sapkájax VíZ[]cP()tlylllll.(i\ azonnalelmerti|ta habok k(izött. |iiI Béla dti|röscn. K(jZbcn Illcg|(ik(iIlc!l\. A kct|vcttcsllPkií|ll! trgr.tÍt i'S Ieel Icllrlígc(ctl. lt Iiihiilla.Bó|a táitlaInlasan kicsit.ttrir.c'I.c 1tilhclcr.rigtlí| lcllc ill evc/()lcl. l l c l l i t s z r i r r t i l iki l

r rl r t ' l \ r ' r rr'i.sr ' r c z n i k c z d c l tl r c l y c t t c .


. l I ,I. I ,t.r r ' ,t .r ' t t t l ( t ) t \ ( ) l l i l t L t t 1 t , t t t l l l l tl tsi t r l s | o t t t l r , ' t t \' ( r r r , l t " . l l ( ) l l \ 'l r r r l r r r l l l r l l . i r r l r l r l ti l i r l l r i l l l i l x r r rt t g t l i l Y a . l ) ) ! i !llx ( ( l ( l l l l \ l l l r ' \ / s l r k l r r l i l I l t t l r ' t t t l i l t ] l t t l a rlll.I i l i ( l I l l í ( i l ( I aItl ] t | t i I t v (i li S s Z c k t t 1 r t r r , t l i l l l Ii lr'r s s z t i . | l ; l r ' \( \ i ) l l ( ll r ' t (r r l r ' , l r . i l z t l e t t . l , k i l r . k i i I i i r l i i s( | ( ) l ( ) gt i i | t ó n 1 :a l a n k í S | - r u l l / r n r ohk á t á r r , m i n t e g y k i s h a j ó ' r s l r 1 l k l i j l tr i ( i z c I c t l c t t . ' f c t c j ó n o t t p i r o s l o t t a p o m p á S p o m p o n . M i k o r m e l -

( ) r t i l r i r r l ]' .t r t l ' \r r r , . ' rr r , l r , l t r r l ' l

t t t r r t t r l l l tL t t t l t l . l l ' r ' s z r ' t tI 't t Io It Ir' I' r' r

l e l e l ) t l t ( i n \ \ l l ! , \. '|.crlgcr.i I I c r . k c r r t 1 |. ci íl t l t l t r r l l r t t .k i c r r t c ] k c t l c tl tL r i z l l í í |t.i s l i t s s l t trtt t t . g I i l r r l r r l I .fcstót s t l | * s z ú t [1ía. r . k a b a r k lltl i k k c l y [ l t l l . í t r l t l lLl .| \ / l' l | \ . | \ ( i l ] ( ' l i l 1 c l l g . c ] y ck ( i r Í i l . g y ( ) n g y s o r c l í s z í t e t t eó, I - i í t s is z c r n e e n y h é n k i c l i i l I c t l t . ó s r n i k t l r . I l l ( ) s ( ) l y g ( ) l l .

tűnt,mint íílnaga. szl,rjanla.jclnern olyan hosszútnak

tirl lt sil1lka. Illcgcnlolkedctt kicsit, és udVariasan köszönt. t t l j i i r t r.rj t i t t i t p o t!

r1lklrltlril cgy ktil()n(is ha|Íélernosolygott ránk'

Még egy]|tg.cÍi Ilc|.kcntyűVagyok! nrutatkozottbe tisztességtudóan. Íöpítette. a Íétlélzetre t'arkilrval sapki'.lt, majd l]lcutcllllcttca iI'lirtyilkhilz Villl SZcfencSém, nelnde'/

azt sem aki hirtelenjében Ít.trgyc' . ' - n]otyogottbizonytalanulBalarnbér, lr. brilirny-evagy sem. l.clta|áltadnlagad: rztrrtllarr vagyunk,ki véveengem... i rlt|llyirjan bírr,rnyok lcg rnatrtizokis vagyunk, és a hit útjátjárjuk! jelentetteki büszkén ! rri ri n . csaptzl.t ! folytattaBéla,ésÍejébe ' czcr k(jsz(inet,hogy visszajuttattad kos slpkÍt. nrárapró herkentyűkoromtólarraoktatott, Édesanyeim l csak tor-tllészetes. Se tartsammeg más tulajdonát. y Iuóg tévedésbőI

..- it,.

(Nr'" ,

,_

,

\rV


llllillll . l | . r , 1 ,l ( ] | r ' ( r r L , I ), , |. ( |I |\ r I rL t I 1 ' r r t t l ' { l t l l l l t t t l r r l r I r l l r l i ' r r r t 1 Ll , l r r r l , r l ] | l r ' r 'l L l l ( \ , / (\ ( ) ll l l l t ' l \ ' l ) i i l ( ) il \ . t l l e ! ( i l t ) i l l .( l ( l ' l t ( ) l l ( ) \ l i l l l l l ' ( ) | \i l S l l l l I l .l \ l i l ) c l t . l . l l l t I t tl rl . . ||\ l ] ( . ,]Il i l 1' \ ( )l )|) l l \ i I i | ] , ( ' | ]t l. c r r i l l t t l 1 l ] ó g l 1 e l | |

VAI,ODI.VIHARII,\N

(t

'' ,].( től... nt,g vt,,st'cdelcm .' 7i, ltt3r. o!lultnttnt, tIk',,|!|'s;

l . l ll i l l l l .

'fengcri Ilerkcnty[i t , r l r r ( 1 ,r r t r r tl t i l e z ( e k l e l ! l i i r l r i i l tl c I i ' L j d t l r r a s a r l ta]álkozrll A l r r c n n y i b e n l ' g ) l t ' . | r t rl ' s z t . l l l l l et.] ) e ! l ' L í l ] l e 1 l c k s Z í v c s s ó g I e ' l l t t t l . j s s l t ll.r \ , / i e I ] ( ) | ( i g r I s lSl il iIr|l.r j l t t s s a \l ' a g y p e d l l g ó l l u s s a l .t i l . i é k o 7 t a s ( l . r l r t l t l i gt t e t t lt c I j c s l t 1 r t i l t r t l t i i t liyI l.] r í gc n g c n l f o l n e I l ]Í . e c l c 7 l l c kl n! l L - .i l l r l t l ' r l t . i l l cl ll i í l i l r ' t l L r l i 'hi scil y c r l l t i ) | y t a t t aé' s t . t s z t l t r y í t vka. jl | b e n l u t a ( o ti tl i 1 I ] l l l i l t I itLeIl]l 9 c r c l ]- . l ) ( ) ltl( ) s l b l - r a cl lt:t ő | a h t r l | 1 r n l t taicl l d i ga f b c l r o st a r é j i g . Sn l e g t ( i r . i ] ! l c t tae t l t t l , l r r l i z l aI.l ) i l i ( c| l ( i V c t tc g y c s r t t . t t t t l v i z Zc sS c l r k c n d ő t é e l l l r i l . \ l . . t gl r c s i l l a g l ó r - g c k c iIS i s r t t e t . i k . . . c S u k l o t t a h i l n g i i l ' z . . . l . l t i lIl lrc. t . k en t y í í !' s ú g t aB c i i l a | ] e r { il . i i I é b c_. S z i ! r n y í í| c h c t .h a v a l a ' i l l r z t s e r t t u ( l i i t k .h o g y v a n . { ' l l ( ( , / .|/l c r k c n t r ' í í IÜ g 1 ' e | . j i i n lkI l ) ( ) l l t o sm eg I ] a t . l | o Z i i S r a .. j a r ' í t o t tkai . lilr.dtrlt'_ lls nrclIeslcg etttlítsdtlcg. hogy kitííníí itl istllettlt krrt.tll1ttty<lshoz l I l l i s r l r l l . . ] - i l l i i b bnl ie l . c l e j t s de l t u c l a t n i l z t S c l ] l 'h i l g y a h a l l é l é kr . e n i l j é t í í l ' r i j e l l .l l c s z ó l r l i i s t L r c l o kn. l i t ö t ] b . i g e t r. e a z c l a ga s z t i k i n c s e I l t . . a s i k e r t i l l e g a l á b be g y s z . l l l e r l rl L ' | c ' j t c rctll! t l l t l l t d t aB e r n / l t . F ' e | t ó v e h risslrl lLlrilkoztrottt. r g c li I I c r . k c n t y í í r licj kr ( i | l l ó b c nl . t i I i gs z a l a c l ta s z á j l l .é sp i k k c l y e i t i i n d ( i k ö l ,c/(lleK. ' . t i g t c l e r t (licl k ( j t c l c z t ó l .f o . e i l d t el l í j r c i s h 1 r ] á d a t oks ö s z ö r r e t e m e t ! B l i r - a z c I l c l . l l ( ) ! Y r . a l ój i i b a n t l e t l ti s l ó t e z e I r rc. s a k / t l m o d o m | n i l g i l | n a t . .l.- e h e t . n]aJd l ; t i i s e s a k i i l n l i l t l t o ke Í ] g c l 1 1 . ' ' Í i ) | y t a t t aé' s h a | v á n y o d n ik e z d e t t , - ' o l rl t l t e g v h u l l l i n t b i t . a szettlccl.ós kiir|ilnóztéla letlé]zeten. rrlcr:tliir.zs(iltcd l r s z t l t l ] t l t ú l tl .t ) g t I t t ax f e i ó t ' ' z l r i r i k i s s i t p k á t l l . . a z a . | t ik i s s a p k í r m . ' . _ kérclcztecl. lil tlcttl |ltlzlit r'issza it Totrgeri IJerkcntyíí,7

l i | Ú | c l l e r k c r r t 1 ' Í íbr c' (sjzl é l s z ' ] g L r r ' url tn é r c g b eB é l a . M i a t t a ( lV c S Z e t et l . . . l agad! z t t er t t r l l l 1 . j t ,vl i c c ! l ] é g c t e tlt] e l | Lils . - S z é g y e l l c m l t l r l ll ij l t r tk ( j r Í i l r i l l t L r nóks' n l é ] t a t l a n k t l c l t u n k . / l l \ l r f l i l r t t l l t L kt g l a t l :

o l r o e s r i n i r l .i .t .z t l t i s z c t l c. t1 . . c. l a l u d t a t t l . . . t tc g . E l r ( i r i i s i i d rc k a p t a d L l n l i t s z . l r i l l ( k i r r t e l cl l L ' i c t l . r t i h l i ilnil l i t l . r t l t l om ' r l rr r l l r : l t p l ' l i r l l t l . t i s t r i l l t l t t l l l t t lI l . 1 l i ' t l t i t k . z r s ! r t I ' i s \ i l l ) l \ i l .r ' \ l l l ( 1 1l ) l l o s l ) ( ) l ) l l ) ( )I!sl \ i l l l

r i r j l r r.. \ ' i s Ll , l , , ' , . ' t t ,1 ' ! t ' l l

ffi,,r1 '

_ _-:-t-\Ni

\,

..-,j':r

:*:,,Ii,,ffi\, -

.!"

r

'2---' '-

- - ' - - - - <\.' - ' -

:!- -. .:---"?

o

,,,-' _,--"--

\\

\

\-)

.''

::: tr.t,r.,.

Kora cléIut'rnegy l.elhőcske keZdett g.jmbölyiiclrri a ragytlgt.l lÍl(iIlillll|1|||, t Mirjcl olyan gyorsan. l-rogyszinte észre seIl-tvettiik. |rieg.ic|entcgr'tttlistl'. lt|. ltzllrtl egy harmaclik is. Összekapaszkodtak. j.)l teIeszívtírkl)ragtlkal 1lÍtrlir aZ eget. akkorára dagadtak. hogy besijtétítették Balanrbér rragyokat ÍSítdt. lecstlkódott a S7emc. TÍtvcs(jr'e;l llil.rliltrrzt.'...tt és ela]trdta cleszkapadlón. lassan ő is rnellécsúszott. rrraj<1 k o n r a .é sV é g i g n y L l f g aal tÍ c t l é l z c t c nl t. k i t . : i s z L ' l |'.] ' S z é l m e g S i v í t v aé r k c z e t t . e n j á n i n c l i c l e r e g r kr ic Z C l e t (B. c i l t l l l l t a g l i I l i l zi i l c l t e . r l l r . | . . r r i j c c l t e ne l i r r a l t a k B g c t t e . B e l l a k e c | v e t l e n ü lg u b b a s z t o t ta z á t . b t t ct . i V ó l r c | ) t. l t i l t l l t 1|l ] t i l l tr i z r . t h L i z o t ta t c n g e r . b í íl rl .t l g y l . e l n l o s s lhr e l v c t t c i t t l c s z k l t p l r t l l t i Il .i g \ c ( l i i l | } ( ' l I l ' I l 'l i i | | ta I r e t l . ó r lI.l g v i k k c z c í b e na z i r . Í r r y t Ílít t .t t l í s i k l l l titttk t l t ' t t t l i t l r ' k c t e |I.l(|'|l l \ IIl ( .f c! ( 'Il ( ' ' ut .tttt i l. l t t l g Ye l l l c l c í cr s s z c i t I t cl v c s i r l i r t l .

Profile for KIA

Óra sziget  

Óra sziget  

Profile for kia35
Advertisement