Page 1

หน่วยที่ 10

Computer System And Peripherals

การติดตั้งอุปกรณ์ ต่อพ่ วงและการวิเคราะห์ แก้ ไขปัญหา (Installation Of Peripherals And Solving Problem Analysis) แนวคิด อุปกรณ์ต่อพ่วงในระบบคอมพิวเตอร์น้ นั มีอยูด่ ว้ ยกันมากมายหลายชนิด เช่น เครื่ องพิมพ์ สแกนเนอร์และโมเด็ม เป็ นต้น สมัยก่อนการนําอุปกรณ์ต่อพ่วงมาต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์เป็ นเรื่ อง ที่ค่อนข้างยุง่ ยาก เนื่องจากอุปกรณ์แต่ละชนิดมีข้วั ต่อและสายสัญญาณที่ต่างกัน แต่ปัจจุบนั ปัญหา เหล่านี้เริ่ มหมดไป เนื่องจากอุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหลายสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์โดยผ่านทาง พอร์ต USB เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงเข้าไปใหม่ เครื่ องคอมพิวเตอร์จะทําการตรวจสอบอุปกรณ์ให้ โดยอัตโนมัติ อุปกรณ์ต่อพ่วงบางชนิดในระบบปฏิบตั ิการจะมีไดร์ฟเวอร์มาให้อยูแ่ ล้ว แต่ถา้ ใน ระบบปฏิบตั ิการไม่มี ก็ตอ้ งทําการติดตั้งไดร์ฟเวอร์ของอุปกรณ์เหล่านั้นเข้าไปใหม่ ซึ่งไดร์ฟเวอร์ ของอุปกรณ์ต่อพ่วงแต่ละชนิดจะมีมาให้ตอนที่เราซื้ออุปกรณ์น้ นั ๆ มา หรื อไม่เช่นนั้นก็สามารถเข้า ไปดาวน์โหลดในอินเทอร์เน็ต ได้จากบริ ษทั ผูผ้ ลิตโดยตรง การทํางานบางครั้งอาจไม่ราบรื่ นเสมอ ไป อาจจะต้องประสบกับปัญหาในการใช้งานเครื่ องคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจเป็ นปัญหาที่เกิดจากทาง ด้านฮาร์ดแวร์หรื อซอฟต์แวร์ ดังนั้นเราจึงควรที่จะ ทราบว่าปั ญหาที่เรากําลังประสบอยูน่ ้ ีเกิดจาก สาเหตุใดและจะได้หาวิธีการในการแก้ปัญหาในเบื้องต้นให้ได้ดว้ ยตนเอง

สาระการเรียนรู้  การติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วง  การวิเคราะห์แก้ไขปัญหา

จุดประสงค์ การเรียนรู้ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

ติดตั้งเครื่ องพิมพ์และลงไดร์ฟเวอร์เครื่ องพิมพ์ได้ ติดตั้งสแกนเนอร์และไดร์ฟเวอร์สแกนเนอร์ได้ ติดตั้งโมเด็มและไดร์ฟเวอร์โมเด็มได้ วิเคราะห์และแก้ไขปั ญหาอาการเสี ยที่เกิดจากฮาร์ดแวร์ในเบื้องต้นได้ วิเคราะห์และแก้ไขปั ญหาอาการเสี ยที่เกิดจากซอฟต์แวร์ในเบื้องต้นได้ นําความรู ้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีกิจนิสยั ที่ดีรอบคอบคํานึงถึงความปลอดภัยและปฏิบตั ิงานได้อย่างมีคุณภาพ


หน่วยที่ 10

Computer System And Peripherals

10.1 การติดตั้งอุปกรณ์ ต่อพ่ วง ในการใช้งานเครื่ องคอมพิวเตอร์น้ นั จะต้องมีอุปกรณ์รอบข้างประกอบ (Peripherals) เพื่อให้ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผูใ้ ช้ได้สูงสุ ดซึ่งลําพังเพียงแค่คอมพิวเตอร์ อย่างเดียวนั้นไม่ สามารถสนองตอบได้ครบทุกขบวนการ เช่น หากเราต้องการนําข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ มาแสดงผล อยูใ่ นรู ปของเอกสารรายงาน เราก็ตอ้ งใช้ เครื่ องพิมพ์ มาช่วยในการจัดพิมพ์เอกสารรายงาน หรื อถ้า เราต้องการสแกนรู ปภาพที่อยู่ในหนังสื อ ก็ตอ้ งนําสแกนเนอร์ มาเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ สิ่ ง ต่าง ๆ เหล่านี้เป็ นสิ่ งจําเป็ นที่เราจะต้องใช้งาน ดังนั้นเราจึงจําเป็ นต้องทําการศึกษาถึงวิธีการติดตั้ง อุปกรณ์รอบข้างหรื ออุปกรณ์ที่จะนํามาต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การดําเนิ นงานเป็ นไปตาม วัตถุประสงค์ของผูใ้ ช้ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดตามมา ซึ่งอุปกรณ์ต่อพ่วงที่จะกล่าวถึงใน ที่น้ ี จะขอยกตัวอย่างการติดตั้งเครื่ องพิมพ์ สแกนเนอร์และโมเด็ม เพื่อให้เป็ นแนวทางในการติดตั้ง อุปกรณ์ตวั อื่น ๆ ต่อไป 10.1.1 การติดตั้งเครื่องพิมพ์ เครื่ องพิมพ์ในปั จจุบนั ขั้วต่อของสายสัญญาณจะเป็ นแบบ USB เสี ยส่ วนมาก ดังนั้น ในที่น้ ีจะขอยกตัวอย่างการติดตั้งเครื่ องพิมพ์ที่มีพอร์ตแบบ USB ซึ่งขั้นตอนการติดตั้งทําได้ดงั นี้ 1. ให้ทาํ การต่อสายไฟของเครื่ องพิมพ์ให้เรี ยบร้อย 2. ทําการต่อสายสัญญาณเครื่ องพิมพ์เข้าที่พอร์ต USB ของเครื่ องคอมพิวเตอร์ พอร์ตใดก็ได้ดงั รู ป

รู ปที่ 10.1 การเชื่อมต่ อสายสั ญญาณระหว่ างคอมพิวเตอร์ กบั เครื่องพิมพ์ 3. หลังจากติดตั้งสายเครื่ องพิมพ์เรี ยบร้อยแล้ว ให้ทาํ การเปิ ดสวิทช์เครื่ องพิมพ์ ให้อยูใ่ นสถานะพร้อม 4. เริ่ มทําการติดตั้ง Driver เครื่ องพิมพ์ โดยใส่ แผ่นซีดี Driver ลงในไดร์ฟ แผ่นจะ รันอัตโนมัติ


หน่วยที่ 10

Computer System And Peripherals

รู ปที่ 10.2 หน้ าต่ างติดตั้ง Driver อัตโนมัติ 5. ทําตามขั้นตอนของโปรแกรมที่ปรากฏ แล้วรอจนกระทัง่ โปรแกรมติดตั้งเสร็ จ สมบูรณ์ ซึ่งในแต่ละขั้นตอนของการติดตั้งแผ่น Driver ของเครื่ องพิมพ์แต่ละรุ่ นอาจแตกต่างกันไป สําหรับรุ่ นที่ทาํ การติดตั้งนี้ ขั้นตอนต่อไปจะเป็ นดังนี้ 6. เลือกภาษาในการติดตั้ง แล้วคลิกปุ่ ม Next

รูปที่ 10.3 หน้ าต่ างเลือกภาษาในการติดตั้ง 7. เลือกหัวข้อ Typical installation for a local printer แล้ว คลิกปุ่ ม Next การติดตั้งเครื่ องพิมพ์ในลักษณะนี้ เป็ นการติดตั้งเครื่ องพิมพ์ที่ต่อใช้กบั เครื่ อง คอมพิวเตอร์เพียงตัวเดียว


หน่วยที่ 10

Computer System And Peripherals

รู ปที่ 10.4 หน้ าต่ างเลือกชนิดของการติดตั้ง 8. โปรแกรมจะทําการตรวจสอบการเชื่อมต่อเครื่ องพิมพ์กบั เครื่ องคอมพิวเตอร์ ใน ขั้นตอนนี้ถา้ หากเรายังไม่ได้ต่อสายเครื่ องพิมพ์ไว้ครั้งแรกให้ทาํ การต่อสายให้เรี ยบร้อยและต้องเปิ ด เครื่ องพิมพ์ ด้วย

รู ปที่ 10.5 หน้ าต่ างตรวจสอบการเชื่อมต่ อระหว่ างเครื่องพิมพ์กบั เครื่องคอมพิวเตอร์


หน่วยที่ 10

Computer System And Peripherals

9. โปรแกรมจะดําเนินการติดตั้ง อัตโนมัติ

รู ปที่ 10.6 หน้ าต่ างโปรแกรมดําเนินการติดตั้งอัตโนมัติ 10. ถ้าต้องการทดสอบการพิมพ์ ให้ คลิกเลือก Yes,I'd like to print a test page แล้ว คลิกปุ่ ม Next แต่ถา้ ไม่ตอ้ งการทดสอบก็ไม่ตอ้ งเลือก คลิก Next ได้เลย

รู ปที่ 10.7 หน้ าต่ างทดสอบการพิมพ์


หน่วยที่ 10

Computer System And Peripherals

11. คลิก ปุ่ ม Finish ก็จะเสร็ จขั้นตอนของการติดตั้งเครื่ องพิมพ์

รูปที่ 10.8 หน้ าต่ างสิ้นสุ ดการติดตั้ง การติดตั้ง Driver เครื่ องพิมพ์น้ นั สามารถติดตั้งแบบวิธีอื่นได้อีก 2 วิธี คือโดยการ ติดตั้งแบบ Manual หรื อเมื่อเราต่อเครื่ องพิมพ์ที่ยงั ไม่ได้ติดตั้ง Driver เครื่ องจะตรวจสอบฮาร์ดแวร์ และทําการค้นหา Driver ให้ ดังรู ป

รู ปที่ 10.9 เครื่องตรวจสอบพบฮาร์ ดแวร์ ใหม่


หน่วยที่ 10

Computer System And Peripherals

หากเราต้องการติดตั้ง ให้เลือก Yse , this time only จากนั้นก็เลือกว่าจะให้ โปรแกรมค้นหา Driver ให้อตั โนมัติในเครื่ อง หรื อให้ทาํ การติดตั้งจากไดร์ฟ ที่เราเลือก

รูปที่ 10.10 เลือกการติดตั้ง สําหรับการติดตั้งแบบ Manual นั้นสามารถทําได้ดงั นี้ 1. คลิกที่เมนู เลือก Setting 2. คลิกเลือก Printer and Faxes

รู ปที่ 10.11 หน้ าต่ าง Printer and Faxes 3. ในส่ วนของ Printer Tasks คลิกเมนู Add a Printer จะพบหน้าต่างต้อนรับเข้าสู่ การ Add Printer ทําตามขั้นตอนคลิก Next ไปเรื่ อย ๆ


หน่วยที่ 10

Computer System And Peripherals

รูปที่ 10.12 หน้ าต่ าง ต้ อนรับเข้ าสู่ การ Add Printer 4. เมื่อมาถึงขั้นตอนข้างล่างนี้ เลือกว่าเป็ นเครื่ องพิมพ์ที่ใช้ในเครื่ องเดี่ยว ๆ หรื อใช้ ในระบบเครื อข่าย (Network Printer) คลิกปุ่ ม Next

รู ปที่ 10.13 หน้ าต่ างเลือกการใช้ งานเครื่องพิมพ์


หน่วยที่ 10

Computer System And Peripherals

5. คลิกเลือกปุ่ ม Have Disk และคลิกเลือกที่อยูข่ อง Driver ว่าอยูท่ ี่ Drive ใด จากนั้น คลิกเลือก Next ไปจนกระทัง่ ติดตั้งเสร็ จ

รู ปที่ 10.14 หน้ าต่ าง Install Printer Software 10.1.2 การติดตั้งสแกนเนอร์ ในการเชื่อมต่อสแกนเนอร์เข้ากับพอร์ตของคอมพิวเตอร์น้ นั มีดว้ ยกัน 3 รู ปแบบ คือ 1. ผ่านพอร์ตขนาน (Parallel) เป็ นวิธีที่นิยมใช้ค่อนข้างมากในสแกนเนอร์ประเภท แท่นราบ ปั จจุบนั การเชื่อมต่อในลักษณะนี้ไม่ค่อยมีใช้แล้ว 2. การเชื่อมต่อผ่านทางพอร์ต SCSI เร็ วที่สุดสําหรับการโอนย้ายข้อมูลจาก สแกนเนอร์ ไปยังเครื่ องคอมพิวเตอร์ สแกนเนอร์ที่ใช้วิธีการเชื่อมต่อแบบนี้ จะต่อผ่านการ์ด SCSI ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ 3. เชื่อมต่อผ่านทางพอร์ต USB เป็ นที่นิยมใช้ทวั่ ไปในปัจจุบนั สแกนเนอร์ที่ เชื่อมต่อด้วยพอร์ต USB จะให้ความเร็ วได้ดี สะดวกต่อการใช้งานและติดตั้งง่าย ซึ่งการเชื่อมต่อใน ลักษณะนี้จะเป็ นวิธีที่ทาํ การติดตั้งให้ทราบ การติดตั้งสแกนเนอร์ที่มีพอร์ตแบบ USB นี้มีลกั ษณะคล้ายกับการติดตั้งเครื่ องพิมพ์ โดยเมื่อติดตั้งสแกนเนอร์เข้ากับคอมพิวเตอร์แล้ว ระบบปฏิบตั ิการ Windows จะรายงานผลให้ ทราบว่า พบสแกนเนอร์ดงั กล่าวโดยอัตโนมัติ ซึ่งขั้นตอนการติดตั้งสแกนเนอร์โดยรวมมีดงั นี้ 1. ต่อสายสแกนเนอร์เข้ากับพอร์ต USB ของเครื่ องคอมพิวเตอร์ วิธีการเดียวกับ เครื่ องพิมพ์


หน่วยที่ 10

Computer System And Peripherals

2. ต่อสายไฟเข้าเครื่ อง โดยส่ วนมากจะต่อผ่านเครื่ องแปลงไฟหรื อ Adapter โดยการ ต่อเข้าที่ช่องสายไฟ ซึ่งมีสญ ั ลักษณ์บอกไว้ แต่บางรุ่ นสามารถต่อได้โดยตรงเพราะมีการติดตั้ง Adapter ไว้ในเครื่ องเรี ยบร้อยแล้ว 3. เมื่อต่ออุปกรณ์เรี ยบร้อยแล้ว เปิ ดสวิทช์ไฟเพื่อตรวจสอบการทํางาน 4. ใส่ แผ่น Driver ของสแกนเนอร์ เมื่อใส่แผ่นแล้ว รอสักครู่ ระบบจะดําเนินการ เปิ ดหน้าต่าง ติดตั้งโดยอัตโนมัติ

รู ปที่ 10.15 หน้ าต่ าง Install Scanner Software 5. กรณี ที่ไม่ข้ ึนหน้าต่างติดตั้งโดยอัตโนมัติ ให้ เลือก Icon ที่ชื่อว่า My Computer บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ดับเบิ้ลคลิกเลือก CD ที่ติดตั้ง Driver

รู ปที่ 10.16 เลือก Drive ทีต่ ิดตั้งโปรแกรม Driver


หน่วยที่ 10

Computer System And Peripherals

6. เลือกหัวข้อ Install จะปรากฏ หน้าต่าง ดังรู ป ให้คลิกเลือก Next

รู ปที่ 10.17 เลือก Install Driver 7. เลือกหัวข้อ Easy Install (recommend) แล้ว คลิกปุ่ ม Next

รู ปที่ 10.18 เลือกการติตดตั้งแบบง่ าย


หน่วยที่ 10

Computer System And Peripherals

8. โปรแกรมจะดําเนินการติดตั้ง อัตโนมัติ

รู ปที่ 10.19 โปแรกมดําเนินการติดตั้ง 9. คลิกปุ่ ม Finish ก็ทาํ การติดตั้งสแกนเนอร์เสร็ จแล้ว

รู ปที่ 10.20 ติดตั้ง Driver สแกนเนอร์ เสร็จเรียบร้ อย


หน่วยที่ 10

Computer System And Peripherals

10.1.3 การติดตั้งโมเด็ม โมเด็มเป็ นอุปกรณ์ที่ใช้สาํ หรับการเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ต ซึ่งมีท้ งั แบบ External สําหรับติดตั้งภายนอก และแบบ Internal เป็ นการ์ดสําหรับติดตั้งภายในเครื่ องคอมพิวเตอร์ แต่ เครื่ องคอมพิวเตอร์ในปั จจุบนั ส่ วนใหญ่จะเป็ นโมเด็มแบบ Onboard เป็ นชิปติดมากับเมนบอร์ดเลย ตัว Driver ก็จะมาพร้อมกับแผ่น Driver ของเมนบอร์ด สําหรับขั้นตอนการติดตั้งโมเด็มมีดงั นี้ 1. ให้ทาํ การต่อสายที่มากับตัวโมเด็มเข้ากับพอร์ตของคอมพิวเตอร์หากไม่เข้าใจ สามารถเปิ ดและทําตามคู่มือที่ให้มา 2. คลิกปุ่ ม Start เลือก Setting เลือก Control Panel จากนั้น ดับเบิ้ลคลิกที่ Printer and Other Hardware

รูปที่ 10.21 หน้ าต่ าง Control Panel 3. ดับเบิ้ลคลิกที่ Phone and Modem Options

รูปที่ 10.22 หน้ าต่ าง Printers and other Hardware


หน่วยที่ 10

Computer System And Peripherals

4. เลือกหน้าต่าง Modem ทางด้านบน

รู ปที่ 10.23 หน้ าต่ าง Phone and Modem Options 5. กดปุ่ ม Add ถึงแม้นว่า Windows Xp จะสามารถทําการติดตั้งโมเด็มได้ดว้ ยตัวเอง แต่ในบางกรณี อาจได้ค่าที่ไม่ถูกต้อง หากเป็ นเช่นนี้ควรเลือกที่หวั ข้อ don’t detect my modem; I will select it from a list จากนั้น คลิกปุ่ ม next

รูปที่ 10.24 หน้ าต่ าง Add Hardware Wizard


หน่วยที่ 10

Computer System And Peripherals

6. หน้าต่างต่อมา เลือกบริ ษทั ผูผ้ ลิตโมเด็มจากรายการทางด้านซ้าย และเลือกรุ่ นของ โมเด็มจากรายการทางด้านขวา หากไม่พบรายการของโมเด็มที่ตอ้ งการ หรื อมีแผ่นสําหรับติดตั้ง โมเด็ม ซึ่งมาพร้อมกับโมเด็ม กดปุ่ ม Have Disk จากนั้นคลิกปุ่ ม Next

รู ปที่ 10.25 หน้ าต่ างให้ เลือกบริษัทผู้ผลิตและรุ่นของโมเด็ม 7. ใส่ แผ่นติดตั้งเข้าสู่ คอมพิวเตอร์ และเลือกตําแหน่งสําหรับแผ่นติดตั้ง หากแผ่น แผ่นติดตั้งเป็ น CD-ROM เลือกตําแหน่งสําหรับ CD-ROM ให้ถูกต้อง 8. กดปุ่ ม OK จากนั้นเลือกตําแหน่งสําหรับไฟล์ที่ใช้ติดตั้งค่าโมเด็ม ไฟล์ติดตั้ง จะ กําหนดค่าของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เช่น โมเด็ม หรื อ เครื่ องพิมพ์ ไฟล์สาํ หรับติดตั้ง โมเด็มจะมี นามสกุลเป็ น .inf ซึ่งอาจอยูใ่ นแฟ้ มย่อยในแผ่นติดตั้ง 9. เลือกไฟล์ติดตั้งที่ตอ้ งการ จากนั้นคลิกปุ่ ม Next 10. เลื อกพอร์ ตสําหรั บต่อโมเด็ม แล้วคลิ กปุ่ ม Next หากพบปั ญหาในการเลื อก พอร์ตสามารถตรวจดูดา้ นหลังเครื่ องคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะแสดงหมายเลขของแต่ละพอร์ต หรื อหากยัง ไม่ทราบสามารถอ่านได้จากคู่มือของเครื่ องคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 11. เสร็ จสิ้ นการติดตั้งโมเด็มคลิกปุ่ ม Finish จะกลับสู่หน้า Modem And Phone Options จากนั้นคลิกปุ่ ม Finish อีกครั้งเพื่อปิ ดหน้าต่าง Phone and Modem Options


หน่วยที่ 10

Computer System And Peripherals

รู ปที่ 10.26 หน้ าต่ างเสร็จสิ้นการติดตั้งโมเด็ม หลังจากที่เราทําการติดตั้งโมเด็มเรี ยบร้อยแล้วหากเราต้องการเชื่อมต่อกับ อินเทอร์เน็ตสามารถทําได้ดงั นี้ 1. คลิกปุ่ ม Start เลือก Setting เลือก Control Panel จากนั้นคลิกที่ Network and Internet Connection

รู ปที่ 10.27 หน้ าต่ าง Control Panel


หน่วยที่ 10

Computer System And Peripherals

2. คลิก Network Connections

รู ปที่ 10.28 หน้ าต่ าง Network and Internet Connection 3. คลิก Create a new connection จากรายการทางด้านซ้าย จากนั้นจะเข้าสู่ หน้าต่าง Welcome to the New Connection Wizard ให้คลิกปุ่ ม Next

รู ปที่ 10.29 หน้ าต่ าง Network Connections 4. เลือกชนิดของการเชื่อมต่อ Network เป็ น Connect to the Internet แล้วคลิกปุ่ ม Next


หน่วยที่ 10

Computer System And Peripherals

รูปที่ 10.30 หน้ าต่ าง New Connect Wizard 5. เลือก Set up connection manually คลิกปุ่ ม Next

รูปที่ 10.31 เลือกลักษณะการติดตั้ง


หน่วยที่ 10

Computer System And Peripherals

6. เลือก Connect Using a dial-up modem คลิกปุ่ ม Next

รู ปที่ 10.32 เลือก Connect Using a dial-up modem 7. ใส่ ชื่อ ISP แล้วคลิกปุ่ ม Next

รู ปที่ 10.33 ตั้งชื่อ ISP ผู้ให้ บริการ


หน่วยที่ 10

Computer System And Peripherals

8. ใส่ ขอ้ มูลเบอร์ โทรศัพท์ที่จะติดต่อกับผูใ้ ห้บริ การอินเทอร์ เน็ต จากนั้นใส่ user name และ Password

คลิกปุ่ ม Next

รู ปที่ 10.34 ใส่ เบอร์ โทรศัพท์ ผู้ให้ บริการ 9. จะพบหน้าต่าง Completing the New Connection คลิกปุ่ ม Finish เป็ นอันว่าเสร็ จ เรี ยบร้อย

รู ปที่ 10.35 หน้ าต่ างสุ ดท้ ายเสร็จสมบูรณ์

หน่วยที่ 10_การติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงและการวิเคราะห์แก้ไขปัญหา Part1.pdf