Page 1

นิตยสารหลงใหลเชียงราย สือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว

Jan-Mar 2014 No. 7

l e v a r T

. . . w i a o l R S ng a i h C n i


Advertorial

The Biggest All Suites Resort

In Chiang Rai

ภายใต้แนวคิด และคอนเซ็ป ‘Where Luxury Meets Nature’ คาทิลิยา รีสอร์ทหรู ร่วมสมัยเปิดให้บริการเฉพาะห้องสวีททั้งรีสอร์ท ภายใต้หมอกหนาว โอบกอดด้วยขุนเขาที่ ปกคลุมไปด้วยป่าเขียวขจีที่ไม่สิ้นสุด Katiliya Mountain Resort & Spa, ChiangRai ตั้งอยู่บนเนินเขาระหว่างทางไป ดอยแม่สลองจากถนนพหลโยธินทางไปแม่สายเพียง 7 กม. ด้วยทำ�เลที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ส่วนตัว จึงเป็นรีสอร์ทที่หลายท่านที่ต้องการสัมผัสธรรมชาติของเชียงรายจึงไม่พลาด ที่ จ ะต้ อ งเข้ า เยี่ ย มชมหรื อ สั ม ผั ส กั บ การพั ก ผ่ อ น ด้ ว ยพื้ น ที่ ก ารใช้ ส อยของห้ อ งพั ก แต่ ละห้อง ตั้งแต่ 90-175 ตรม. (Mountain Suite 90 ตรม.), Katiliya Suite (100 ตรม.), Superior Suite (100 ตรม.) หรือห้องพักแบบ Family Suite 1, 2 และ 3 ห้องนอน ด้วยพื้นที่ แต่ละห้องนอน 100 ตรม. และห้องสำ�หรับทำ�กิจกรรมร่วมกันของครอบครัว อีก 75 ตรม. ทุกห้องสามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นหรือตก ได้จากระเบียงส่วนตัว พร้อมห้องน้ำ�ขนาดใหญ่ แยกเป็นสัดส่วนของคุณผู้หญิงและชาย ท่านจะได้เพลิดเพลินกับความหลายของสิ่งอำ�นวย ความสะดวก ทั้ง สปา ฟิตเนส บาร์ ห้องสมุด Kids Club พร้อมทั้งสระว่ายน้ำ�ขนาดใหญ่ จากุซซี่ น้ำ�ร้อนและเย็นท่ามกลางธรรมชาติ สระน้ำ�สำ�หรับ น้องๆ หนูๆ บริการฟรี Wi-Fi และหากเดินทางไปเที่ยวดอยแม่สลอง ดอยตุง เดินทางไปยังแม่สาย หรือต้องการสัมผัส ลิม้ ลองอาหารนานาชาติ อาหารพืน้ เมืองทางเหนือ ท่ามกลางธรรมชาติ อ้อมกอดแห่งขุนเขา เชิญได้ที The Terrace Restaurant By Katiliya.

เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ เวลา 10.00 – 22.30 น.

คาทิลิยา เมาน์เท่น รีสอร์ท แอนด์ สปา, เชียงราย 388/1 หมู่ 4 บ้านแม่สลองใน ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110 e-mail: info@katiliya.com, rsvn@katiliya.com GPS Location.: N20 12 34, E99 47 37

www.katiliya.com

+66 (0) 5360 3000


Editor’s Note

Contents

ช่วงนี้อะไรๆ ก็ดูร้อนแรงไปหมด ทั้งการบ้านการเมือง ก็ยังวุ่นวาย ไม่รู้ว่าจะเป็นไปในทิศทางใด แต่ถึงอย่างไร ก็อยากให้ทุกคนอย่าเครียดมากจนเกินไป รักษาสุขภาพใจ และกายกันไว้บ้างนะครับ... ฉบับนี้เราพาหนีความวุ่นวาย ไปเที่ยวแบบผ่อนคลาย สบายใจ ไม่เร่งรีบ แถมยังมีสขุ ภาพดีอกี ด้วย นัน่ คือการเทีย่ ว แบบ Slow Travel โดยการปั่นจักรยาน ซึ่งกำ�ลังเป็นที่นิยม ในหลายประเทศ และเชียงรายเองก็ถอื ว่าเป็นเมืองทีเ่ หมาะ สำ�หรับการเที่ยวแบบนี้ซะด้วย! ปัจจุบนั เชียงรายเป็นเมืองทีก่ �ำ ลังเติบโตแบบก้าวกระโดด สังเกตุจากนักท่องเทีย่ วทีห่ ลัง่ ไหลกันมาช่วงปีใหม่ทงั้ คนไทย และต่างชาติ จึงมีโรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหารเกิดขึ้นใหม่ มากมายเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และเราก็ไม่พลาดที่จะไปอัพเดตให้เพื่อนๆ ทราบว่ามี ที่ไหนน่าหลงใหลกันบ้าง อยากรู้แล้วหละซิ! งั้นเปิดเข้าไป อ่านด้านในกันเลยครับ!

X-Ray News

6-7

อัพเดทข่าวสารและกิจกรรมการท่องเที่ยวของเชียงราย

X-Ray News Special

8, 10

สวนผักอินทรีย์, ลูกประคบสมุนไพรไทย

Story 12 "พินเปี๊ยะ" เครื่องดนตรีที่กังวานจากหัวใจ

Coverstory 14-19 ปั่นจักรยานเที่ยว ชมเมืองเชียงราย

Travelling Around

20-22

ปั่นจักรยาน เที่ยวเมืองหลากมิติ "Copenhagen Denmark"

Recommended 24-28 ร้านหรูเปิดใหม่ อาหารรสเลิศ "MELT IN YOUR MOUTH" รีสอร์ทใหม่ไซน์มนิ ิ แต่เต็มด้วยคุณภาพ "เฮือนฮิมน�ำ้ ", "November Garden & Resort"

Books

30

แนะนำ�หนังสือดีๆ แบบคิดนอกกรอบ แต่ไม่นอกลู่นอกทาง

บรรณาธิการอำ�นวยการ สัญชัย ขัตคิ รุฑ บรรณาธิ ก ารอำ � นวยการ สั ญ ชั ย ขั ติค รุ ฑ กองบรรณาธิ ก าร พิ ช ญ์ บุ ษ เนี ย ร, ธนั ย นั น ท์ กิ จ ชั ย วั ฒ นาการ นั ก เขี ย น ขุ น เขา, แม่ ม ณี , ชายเรี ย ง ศิ ล ปกรรม iDesign STUDIO, ช่ า งภาพ s.kattikrut ผู้ อำ � นวยการฝ่ า ย โฆษณา พรภั ท รานิ ษ ฐ์ กิ จ ชั ย วั ฒ นาการ, ผู้ อำ � นวยการฝ่ า ยการตลาด พุฒิกุล ไชยสาร, ฝ่ายประสานงานลูกค้า เฉลิม กลิน่ จันทร์ ทีป่ รึกษา สมาคมท่อง เทีย่ วเชียงราย 272 ม.2 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์: 053-742493 โทรสาร: 053-742787 www.chiangraitourism.org สงวนลิขสิทธิโ์ ดย iDesign STUDIO 438-439 ม.9 ต.รอบเวียง อ.เมืองจ.เชียงราย 57000 ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ท่ี

longlaichiangrai@gmail.com หรือ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และคณะที่ปรึกษา

Longlaichiangraimagazine

Cover Photo: Ryan-heffernan

ร่วมสนับสนุนลงโฆษณา

โทร: 089-8101464, 081-1710307

e-mail: ponp.kit@gmail.com, longlaichiangrai@gmail.com ขอขอบคุณ

Executive Consultant

พระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ - ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ และติดตามการบริหารงานตำ�รวจ กต.ตร - ผู้อำ�นวยการโครงการ สติรู้ตัว ปัญญารู้คิด ให้กับข้าราชการตำ�รวจภูธร จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา - ประธานที่ปรึกษาโครงการพัฒนา และปรับปรุงศาลารอยพระบาท ร. 9 และพิพิธภัณฑ์จอมพล ป. อภิชา ตระสินธุ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชียงราย ดร.นาวิน พรหมใจสา ที่ปรึษาสมาคมท่องเที่ยวเชียงราย

WHERE TO FIND US: สถานทีร่ าชการ และหน่วยงานต่างๆ : ททท. สำ�นักงานเชียงราย, ท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดเชียงราย, ท่าอากาศยานนานาชาติ แม่ฟา้ หลวง, บริษทั การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) สำ�นักงาน เชียงราย สภาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว จังหวัดเชียงราย เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย : จุดประชาสัมพันธ์, Starbucks Coffee, Black Canyon, Kanom Jeen Street & Yoddoi Coffee โรบินสัน เชียงราย : จุดประชาสัมพันธ์, โรงแรม และรีสอร์ท ชัน้ นำ�ในจังหวัดเชียงราย, ร้านอาหาร และเครือ่ งดืม่ ชัน้ นำ�ในจังหวัดเชียงราย, ร้านกาแฟชัน้ นำ� จังหวัดเชียงราย, จังหวัดเชียงใหม่. จังหวัดพะเยา


> X-Ray News

มูลนิธิเมเจอร์แคร์ จัดกิจกรรม

"ปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม" เมื่อเร็วๆ นี้ มูลนิธิเมเจอร์แคร์ จัดกิจกรรม ”เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม” โดยกิจกรรมครั้งนี้ มูลนิธิเมเจอร์แคร์ ได้รับเกียรติจาก พันตำ�รวจเอก ธนพล โอบอ้อม (ผกก.ตชด. 32) เป็นประธานในงาน พร้อมด้วย พระอาจารย์เอกชัย สิรญ ิ าโณ เจ้าอาวาสวัดใหม่ศรีรม่ เย็น, คุณวิชา พูลวราลักษณ์ (ประธาน กรรมการบริหาร บ.เมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์ กรุป๊ จำ�กัด มหาชน และทีมงาน, พันเอกยงยุทธ เหล่าเขตต์กา (ผูบ้ งั คับการ ฉกม.3) , พตอ.บุญวาสน์ มังคราช (ผกก.สภ.แม่ฟา้ หลวง) พันเอกณุตชิ าติ รัตนกาฬ (หัวหน้าสถานีวทิ ยุกระจาย เสียงทหาร 914), คุณชัยมงคล ทัดเทียมเพชร (ผูจ้ ดั การทัว่ ไป ศูนย์การค้าเซ็น ทรัลพลาซา เชียงราย ) ร่วมกันเปิดโอกาสให้นอ้ งๆ จาก 9 โรงเรียนตำ�รวจ ตระเวนชายแดน ชมภาพยนตร์ฟรี พร้อมมอบอุปกรณ์เครื่องเขียน ผ้าห่ม ของที่ระลึกมากมาย รวมทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มจาก แม็คโดนัล และ ทุนการศึกษาจำ�นวน 18 ทุน จากผู้สนับสนุนใจดีอีกด้วย

ททท. สำ�นักงาน เชียงราย จัดโครงการ ปั่น ปั่น สองฝั่งโขง เปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 4 เชียงของ-ห้วยทราย

เมือ่ เร็วๆ นี้ ททท. สำ�นักงาน เชียราย ร่วมกับชมรมท่องเทีย่ ว เชียงของ, ชมรมแม่โขงไบค์ และเครือข่ายพัฒนาการท่องเทีย่ วอำ�เภอ เชียงของ โดยความสนับสนุนของเทศบาลเวียงเชียงของ เทศบาลตำ�บล เวียง จัดโครงการปัน่ จักรยานชมสะพานแม่น�ำ้ โขงเพือ่ ประชาสัมพันธ์ การท่องเทีย่ ว ทีส่ ะพานข้ามแม่น�ำ้ โขง แห่งที่ 4 ทีอ่ �ำ เภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายและเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว เพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วสองฝัง่ โขงให้ เป็นทีร่ จู้ กั กันมากขึน้ อย่างแพร่หลาย 06

หลงใหลเชียงราย


Chiangrai Remembrance Festival 2014

เชียงรายรำ�ลึก ครัง้ ที่ 1

ระหว่างวันที่ 14-15 ก.พ. 2557 สำ�นักงานการท่องเทีย่ ว และกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำ�นักงานวัฒนธรรม จังหวัดเชียงราย จัดเทศกาล วัฒนธรรมเพือ่ การท่องเทีย่ ว เทศกาลเชียงรายรำ�ลึก Chiangrai Remembrance 2014 ประจำ� ปีพ.ศ. 2557 ณ ลานกาสะลองคำ� โซนทะเลหมอก ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย โดย ดร.สุวตั ร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวง การท่องเทีย่ วและกีฬา เป็นประธานเปิดงานฯ ณ ลานกาสะลอง คำ�โซนทะเลหมอก ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับ และร่วมพิธเี ปิด บรรยายธรรมะโดยพระมหาวุฒชิ ยั วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) บรรยายธรรมะ"ธรรมคีตา" “เทศกาลเชียงรายรำ�ลึก” Chiangrai Festival 2014 มี วัตถุประสงค์ เพือ่ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีทอ้ งถิน่ ของจังหวัด เชียงรายขึน้ เป็นประจำ�ต่อเนือ่ งทุกปี ซึง่ เป็นการต่อเนือ่ งจากงาน วันสืบสานวัฒนธรรมเชียงราย อีกทัง้ เพือ่ เผยแพร่ภมู ปิ ญ ั ญาด้าน ดนตรี บทกวี และงานศิลปะของคนเชียงรายให้เป็นทีร่ จู้ กั อย่าง แพร่หลาย ทัง้ นีย้ งั เป็นการส่งเสริมแหล่งท่องเทีย่ ว เชิงศิลปะการ แสดงวัฒนธรรมท้องถิน่

สอนศิลป์… กับศิลปินเชียงราย เมือ่ เร็วๆ นี้ การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (ททท.) สำ�นักงานเชียงราย ได้จดั โครงการ “สอนศิลป์…กับศิลปิน เชียงราย” ซึง่ เป็นหนึง่ ในโครงการตามแผนตลาดการท่องเทีย่ ว ของ ททท. ประจำ�ปี 2557 เพือ่ การสร้างสรรค์และแบ่งปัน ประสบการณ์การเดินทางท่องเทีย่ ว ในการเรียนรูง้ านศิลป์ กับศิลปินเชียงราย โดย ททท.สนง.เชียงราย ร่วมกับศิลปิน เชียงราย นำ�เสนอกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมการท่องเทีย่ วในรูปแบบ ใหม่ “การท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์” คือการเดินทางท่องเทีย่ ว ทีท่ �ำ ให้เกิดการเรียนรู้ เกิดประสบการณ์ใหม่จากการท่องเทีย่ ว และมีการแบ่งปันบอกต่อ บอกเล่าประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั นีค่ อื พฤติกรรมการเดินทางท่องเทีย่ วในทิศทางใหม่ โดยคัดเลือก ศิลปินทีม่ คี วามพร้อมในการถ่ายทอดงานศิลป์ให้แก่นกั ท่อง เทีย่ ว หรือกลุม่ เยาวชนทีส่ นใจด้านงานศิลป์ จำ�นวนทัง้ สิน้ 5 ศิลปิน หลงใหลเชียงราย 07


> X-Ray News > Special

สวนอินทรีย์

@ Dusit Island Resort Chiang Rai ด้วยตระหนักถึงความสำ�คัญของสิง่ แวดล้อมและสังคม คุณมานะ จันทร์หอม ผูจ้ ดั การทัว่ ไป, ผูบ้ ริหาร และพนักงานโรงแรมดุสติ ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย จึงมุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาด้านสิง่ แวดล้อม ควบคูก่ บั ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงริเริม่ โครงการสวนอินทรียข์ น้ึ ภายในพืน้ ทีเ่ ปล่าบริเวณโรงแรมดุสติ ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย เพือ่ เป็นอีกแรงทีส่ นับสนุน ส่งเสริมการอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อม และ ใช้พน้ื ทีเ่ ปล่าให้เกิดประโยชน์ เนือ่ งจากปัจจุบนั มีการใช้สารเคมีใน การเกษตรเป็นอย่างมาก ซึง่ เป็นอันตรายทัง้ ต่อผูบ้ ริโภคและ สิง่ แวดล้อม เกิดปัญหาทำ�ให้สภาพดินและน้�ำ เป็นมลพิษ ส่งผล กระทบหลายด้าน จึงอยากเป็นอีกหนึง่ แรงผลักดันให้สงั คมตระหนัก ถึงความสำ�คัญของสิง่ แวดล้อม โครงการสวนอินทรีย์ ได้เกิดขึน้ เมือ่ ปลายปี พ.ศ. 2555 จากการ ร่วมมือของพนักงานตลอดจนผูบ้ ริหารทำ�ให้โครงการพัฒนาขึน้ อย่าง รวดเร็ว ซึง่ ภายในโครงการมีการเพาะพันธุพ์ ชื ต่างๆ บางชนิดนำ�เข้า จากต่างประเทศเพือ่ ทดลองปลูกและมีการขยายพันธุพ์ ชื ขึน้ การปลูก พืชแบบไม่ใช้สารเคมี โดยใช้พน้ื ทีเ่ ปล่ารอบเกาะของโรงแรม การปลูก พืชแบบกางมุง้ เพือ่ ป้องกันการรบกวนของแมลงศัตรูพชื และผล กระทบจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ โรงเพาะเห็ด ซึง่ เป็น โรงเพาะทีส่ ร้างขึน้ มาง่ายๆ ไม่ได้ลงทุนสร้างให้เป็นอาคารใหญ่โต แข็งแรง เพียงแต่ให้มหี ลังคาพอคุม้ แดดฝน โรงเรือนส่วนนีต้ อ้ ง ทำ�ให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้ดี ยังมีการเลีย้ งไส้เดือน เพือ่ ย่อยสลาย เศษอาหารภายในโรงแรมและยังได้ปยุ๋ จากมูลไส้เดือนมาใช้ภายใน โครงการ ทัง้ นีย้ งั มีการทำ�น้�ำ หมักชีวภาพเพือ่ เร่งอัตราการเจริญ เติบโตของพืช และยังสามารถใช้ไล่แมลงศัตรูพชื ได้อกี ด้วย

08

หลงใหลเชียงราย

ทัง้ นีย้ งั มีแผนพัฒนาพืน้ ทีเ่ ปล่าในบริเวณโรงแรมให้เป็นสวน สมุนไพรและจะเปิดให้แขกผูเ้ ข้าพักในโรงแรมตลอดจนบุคคลทัว่ ไปได้ เข้าเยีย่ มชม และศึกษาหาความรูด้ า้ นพฤษศาสตร์และสมุนไพร ทางโครงการยังคิดต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรอบแห้ง, ลูกประคบ และผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ทีไ่ ด้มาจากสวนสมุนไพร มีรา้ นค้าส่วนบริการ และร้านนวดเพือ่ สุขภาพเพือ่ บริการแขกของทางโรงแรมและ นักท่องเทีย่ วทัว่ ไป นอกจากนีย้ งั เปิดโปรแกรมสอนทำ�อาหารที่ สามารถเข้าเก็บผักและสมุนไพรจากแปลงผักเองเพือ่ ทีจ่ ะได้ศกึ ษาการ ปลูกผักแบบสวนอินทรียแ์ ละสร้างจิตสำ�นึกทีด่ ตี อ่ สิง่ แวดล้อมไปในตัว อุปกรณ์ทใ่ี ช้โครงการส่วนมากได้น�ำ เอาวัสดุทเ่ี หลือใช้ภายใน องค์กรกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เพือ่ ไม่ท�ำ ให้วสั ดุเหลือใช้เสีย ประโยชน์ ลดการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติของโลกไม่ให้ ถูกนำ�มาใช้สน้ิ เปลืองมากเกินไป ทำ�ให้โลกมีจ�ำ นวนขยะลดน้อยลง เป็นการอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อมอีกทางหนึง่ ด้วย การนำ�กลับมาใช้ใหม่จงึ เป็นวิธกี ารหนึง่ ทีช่ ว่ ยเพิม่ คุณภาพให้กบั ชีวติ เพิม่ คุณค่าให้กบั สิง่ แวดล้อมช่วยถนอมรักษาทรัพยากรธรรมชาติของโลกไว้ได้ดที ส่ี ดุ ผลผลิตของโครงการได้น�ำ ไปทำ�เป็นอาหารให้กบั ลูกค้าและ พนักงาน เพือ่ ลดอัตราการใช้จา่ ยภายในโรงแรมส่วนนีล้ งซึง่ ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นอีกหนึง่ ปัจจัยต่อการริเริม่ โครงการ และด้วย ความร่วมมือของพนักงานตลอดจนผูบ้ ริหารโรงแรมดุสติ ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย ทำ�ให้โครงการสวนอินทรียพ์ ฒ ั นาขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง และมีแนวโน้มว่าจะพัฒนาขึน้ เรือ่ ยๆ เพือ่ ทีจ่ ะได้เป็นแหล่งศึกษาและ แหล่งท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ตอ่ ไป


> X-Ray News > Special

ลูกประคบสมุนไพรไทย

@ Dusit Island Resort Chiang Rai นอกจากสวนผักอินทรียแ์ ล้ว ทางคุณมานะ จันทร์หอม ผูจ้ ดั การ ทัว่ ไป, ผูบ้ ริหาร และพนักงานโรงแรมดุสติ ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย ยังได้เล็งเห็นถึงคุณค่าและถึงความสำ�คัญของ สมุนไพรไทย นัน้ มีประโยชน์และสรรพคุณมากมาย พืชสมุนไพร เป็นผลผลิตจากธรรมชาติ ทีเ่ รารูจ้ กั นำ�มาใช้เป็นประโยชน์เพือ่ การ รักษาโรคภัยไข้เจ็บตัง้ แต่โบราณกาลแล้ว สมุนไพรไทยบ้างชนิด สามารถรักษาโรคบางชนิดได้ โดยไม่ตอ้ งใช้ยาแผนปัจจุบนั ทีบ่ าง ครัง้ มีผลข้างเคียงแก่ผใู้ ช้ และกำ�ลังเป็นทีส่ นใจของชาวต่างชาติ ทาง โรงแรมจึงได้จดั สรรพืน้ ทีว่ า่ งเปล่าให้เกิดประโยชน์ โดยการปลูกพืช ผักสมุนไพรไว้ใช้ โดยเริม่ ทำ�กันมาตัง้ แต่เดือนสิงหาคม 56 โดยแบ่ง ในส่วนของการนำ�สมุนไพรมาใช้ท�ำ อาหารก็จะได้วตั ถุดบิ สมุนไพร จากธรรมชาติปลอดสารพิษ และยังสามารถนำ�มาทำ�ลูกประคบ สมุนไพรไทยได้อกี ด้วย

10

หลงใหลเชียงราย

โดยผ่านกระบวนการทำ�แบบธรรมชาติการนำ�มาอบตูพ้ ลังงาน แสงอาทิตย์ และทางโรงแรมดุสติ เองก็ได้จดั กิจกรรมให้แขกต่างชาติ ทีพ่ กั อยู่ ได้เรียนรูค้ ณ ุ ประโยชน์เกีย่ วกับสมุนไพรไทย การนวดด้วย สมุนไพรไทยและการทำ�ลูกประคบเพือ่ นำ�ไปใช้เอง สำ�หรับลูกค้า ชาวไทยทีส่ นใจก็สามารถเข้ามาร่วมทำ�กิจกรรมสนุกๆ กันได้ เพราะ ทางโรงแรมดุสติ ไอแลนด์รสี อร์ท เชียงราย มีบริการสุขภาพทีเ่ ปิด ให้ใช้บริการ ไม่วา่ จะเป็น เทนนิส ฟิสเนส สระว่ายน้�ำ โดยมี คุณพิมพาลัย กระแสโสม เป็นโค้ชผูเ้ ชีย่ วชาญดูแลอีกด้วย


> Story > ภาพเก่าเล่าอดีต เรื่อง แม่มณี

พิณเปีย๊ ะ

เครือ่ งดนตรีทเ่ี สียงเบา

แต่จะดังกังวานเมือ่ เล่นออกมาจากหัวใจ... ดินแดนแห่งนี้ คือ อาณาจักรล้านนา ทีแ่ นบแน่น ศรัทธา วิถชี วี ติ ทีเ่ รียบง่ายประเพณีทง่ี ดงาม แหล่งกำ�เนิดภูมปิ ญ ั ญา ชาวบ้าน สะสมจากบรรพชน ถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากรุน่ สู่ รุน่ เครือ่ งดนตรีประเภทเครือ่ งสายทีก่ ล่าวกันว่าเป็นของชัน้ บรมครู ใช้ประกอบในศาสนาพิธี สือ่ สารถึงพระผูเ้ ป็นเจ้าเล่น ให้เทวดา-ทวยเทพฟัง เล่นยากในบรรดาเครือ่ งสายทัง้ หมดทัง้ มวล หาผูท้ เ่ี ล่นดีๆ ได้ยากมาก ซึง่ เกือบและใกล้จะสูญหายไป กับกาลเวลาเต็มที…นัน่ คือ "พิณเปีย๊ ะ" พิณเปีย๊ ะ หรือ พิณเพียะ เป็นเครือ่ งดนตรีพน้ื เมืองล้านนา ชนิดหนึง่ เป็นเครือ่ งดนตรีประเภทดีด ลักษณะของพิณเปีย๊ ะ มีคนั ทวนยาวประมาณ 1 เมตรเศษ ตอนปลายคันทวนทำ� ด้วยเหล็กรูปหัวช้าง ทองเหลือง สำ�หรับใช้เป็นทีพ่ าดสาย ใช้ สายทองเหลืองเป็นพืน้ สายทองเหลืองนีจ้ ะพาดผ่านสลักตรง กะลาแล้วต่อไปผูกกับสลักตรงด้านซ้าย สายของพิณเปีย๊ ะมี ทัง้ 2 สายและ 4 สาย กะโหลกของพิณเปีย๊ ะทำ�ด้วยเปลือกน้�ำ เต้าตัดครึง่ หรือกะลามะพร้าว เวลาดีดใช้กะโหลกประกบติด กับหน้าอก ขยับเปิดปิดให้เกิด

เสียงตามต้องการ เช่นเดียวกับพิณน้�ำ เต้าของภาคกลาง ในสมัย ก่อนชาวเหนือมักจะใช้พณ ิ เปีย๊ ะดีดคลอกับการขับลำ�นำ�ในขณะที่ ไปจีบสาว พิณเปีย๊ ะไม่ได้รบั ความนิยมเท่าทีค่ วรเพราะเป็นเครือ่ ง ดนตรีทเ่ี ล่นยากทีส่ ดุ อย่างหนึง่ ในบรรดาเครือ่ งสายทัง้ หมดทัง้ มวล ต้องใช้เวลาฝึกฝนเรียนรูน้ านหลายปี หาผูท้ เ่ี ล่นได้เก่ง ๆ ได้ยาก เพราะต้องใช้เทคนิคและความชำ�นาญเป็นอย่างมาก ผูห้ ดั จำ�ต้อง มีพน้ื ฐานทางดนตรีทด่ี มี าก่อน การดีดต้องดีดด้วยเทคนิคพิเศษที่ เรียกว่า "ป๊อก" เพือ่ ให้เกิดเสียง คม ใส ดังก้องกังวาลนานกว่าเสียง ธรรมดา ไม่เพียงมีวธิ ดี ดี ทีพ่ เิ ศษ เปีย๊ ะยังมีโครงสร้างของระบบเสียง ทีพ่ เิ ศษอีกด้วยคือ เสียงทีเ่ กิดจากการ "ป๊อก" จะส่งผ่านตามสายไป ยังหัวเปีย๊ ะ แล้วไหลผ่านตามสายมายังกล่องเสียงซึง่ ทำ�จากกะลา มะพร้าวผ่าครึง่ ทีแ่ นบอยูก่ บั หน้าอกผูเ้ ล่น คลืน่ เสียงจะผ่านอากาศ ในช่องของกล่องเสียง ไปสะท้อนกับแผ่นอกผูเ้ ล่น แล้วสะท้อนออก มาทางช่องว่างระหว่างกะลากับหน้าอก ผูเ้ ล่นต้องปรับขนาดช่อง ว่างนีด้ ว้ ยมือซ้ายเพียงมือเดียว เพือ่ ให้ได้น�ำ้ เสียงทีน่ มุ่ นวลและทุม้ แหลม หนัก-เบา หรือโทนเสียงต่างๆ ได้อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ เกือบ และใกล้จะสูญหายไปกับกาลเวลา แต่ยงั นับว่าโชคดีทอ่ี าจารย์ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ อาจารย์นคร พงษ์นอ้ ย ผูอ้ �ำ นวยการไร่แม่ฟา้ หลวง หรือว่าอ้ายจรัล มโนเพชร ได้รอ้ื ฟืน้ สิง่ ต่างๆ เหล่านีข้ น้ึ มา จึง ทำ�ให้เรายังได้เห็นกันอยูใ่ นปัจจุบนั ในงานพิธี ประเพณีส�ำ คัญต่างๆ ของล้านนา อ้างอิงโดย www.wikipedia.org / ภาพ เชียงรายโฟกัส

เหล็กรูปหัวช้าง ทองเหลือง สำ�หรับใช้เป็นที่พาดสาย

12

หลงใหลเชียงราย

อุ้ยบุญมา ไชยมะโน (2465-2548) ครูเพลงเปี๊ยะ อ.ห้างฉัตร จ.ลำ�ปาง ิตแล้ว พ่อครู พิณเปี๊ยะ คนสุดท้าย ปัจจุบันเสียชีว


สแกน QR Code เพื่อติดตามอ่าน

นิตยสารหลงใหลเชียงราย

แบบออนไลน์ ฟรี ได้ทุกที่ทุกเวลา มือถือ iPhone, iPad

ดาวน์โหลด Barcodes Scanner ได้จาก App Store

มือถือ BB

ดาวน์โหลด ScanLife Barcode Reader ได้จาก BlackBerry App World

มือถือ Android

ดาวน์โหลด Barcode Scanner ได้จาก Market / Play Store


> Cover Story > เที่ยวแบบ Slow Travel เรื่อง: กองบรรณาธิการ / ภาพ : s.kattikrut

Slow Travel ปั่นไปกับสายลม ชื่นชมวิถีธรรม

Travel ารเที่ยวแบบ Slow ด่ำ�กับ ปัจจุบันกระแสก ด ้มีโอกาส ื่ม ักท่องเที่ยวจะได น ง ่ ึ ซ รง าแ ม า ว่ อ ื ถ สองข้างทางใน ิถีชีวิตของผู้คนใน มในเมืองที่ต่าง ๆ ะว แล ิ ต ชา รม ธร ที่นิย าง และกำ�ลังเป็น ระหว่างการเดินท ยด้วย ไท ศ เท รวมทั้งประ ศ เท ระ ป ย ทุกวันนี้ ลา ห ใน ารทำ�งานของเรา ก ต ิ ว ี ะช รา เพ น ็ ...อาจเป าะหัวเมืองใหญ่ๆ ออยู่แล้วโดยเฉพ พ าก ม น ั ก บ รี ง ร่ เ ็ ก นาทีต่อนาที งขันกับเวลาแบบ ข่ งแ อ ้ ต น ะค ล ่ ต แ ่ ี ท นั้นการเที่ยวแบบ ไม่ทันอยู่แล้ว ดัง ใจ าย ห เสมือน จะ บ แท จน กอีกวิธี ที่เปรียบ อ ื เล าง ท น ็ เป ง จึ ไปได้ Slow Travel ากที่สุดเท่าที่เป็น าม เร บ ั ก ่ ู ย อ ง ่ ิ น ด ุ รีบเร่ง ทำ�ให้เวลาหย เบื่อ วุ่นวาย จำ�เจ า ่ น ม วา ค ี น ห ก ลี เพื่อเป็นการห รอบตัว...

14

หลงใหลเชียงราย

การปัน่ จักรยานท่องเทีย่ วไปยังทีต่ า่ งๆ ถือว่าเป็นการเทีย่ ว แบบ Slow Travel ทีไ่ ด้ทง้ั ความสุขทางใจ แถมได้สขุ ภาพแข็งแรง อีกด้วย เชียงรายก็ถอื ว่าเป็นเมืองท่องเทีย่ วทีม่ ที ศั นียภาพ และ ธรรมชาติทส่ี วยงาม ภูมปิ ระเทศทีเ่ หมาะแก่การท่องเทีย่ วโดย จักรยาน เพราะความทีเ่ ป็นเมืองแบบ Slow Life มีวถิ ชี วี ติ แบบ สบายๆ ไม่เร่งรีบ จึงเป็นเสน่หด์ งึ ดูดใจให้นกั ท่องเทีย่ วเข้ามา สัมผัสเมืองทีน่ า่ หลงใหลแห่งนี.้ .. เชียงรายมีเส้นทางปัน่ จักรยานให้ทอ่ งเทีย่ วมากมายหลาก หลายรูปแบบ ทัง้ ลัดเลาะริมโขงชมสองฝัง่ ไทย-ลาว, ปัน่ ขึน้ เขา ลงดอย ชมสวนดอกไม้ แม้กระทัง่ ปัน่ เทีย่ วตัวเมืองเชียงรายก็มี หลายเส้นทางให้เลือก...ว่าแล้วก็ไปเทีย่ วในตัวเมืองกันเลยดีกว่า!


เริม่ ต้นสถานทีแ่ รกด้วยการไปสักการะขอพรทีอ่ นุสาวรีย์ พ่อขุนเม็งรายมหาราช (พ่อขุนเม็งราย หรือพญามังราย) เป็น กษัตริยอ์ งค์ท่ี 25 แห่งราชวงศ์ลวจักราช ปฐมกษัตริยแ์ ห่ง อาณาจักรล้านนา ไหว้ขอพรเสร็จก็เริม่ ต้นปัน่ ไปตามถนน อุตรกิจ ปัน่ มาเรือ่ ยๆ ก็แวะพักเหนือ่ ยเล็กน้อยทีพ่ ระวิหาร วัดกลางเวียง เป็นสถาปัตยกรรมล้านนาประยุกต์วดั กลางเวียง ตัง้ อยูใ่ จกลางเมืองเชียงราย ตรงสีแ่ ยกระหว่างถนนอุตรกิจ กับ ถนนรัตนาเขต วัดนีไ้ ม่มปี รากฏหลักฐานชัดว่าสร้างขึน้ ในปีใด พบแต่หลักฐานการก่อสร้างถาวรวัตถุทจ่ี ารึกบนแผ่นอิฐว่าสร้าง ขึน้ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 1975 เดิมชาวบ้าน เรียกว่า วัดจัน๋ ตะโลก หรือ วัดจันทน์โลก เพราะในวัดเคยมีต้นจันทน์แดงขนาดใหญ่ขึ้นอยู่ ถือเป็นไม้มงคลใช้บูชาพระตามธรรมเนียมโบราณ แต่ปัจจุบัน ได้สร้างเจดีย์ครอบไว้ จนกระทั่งเมื่อมีการรังวัดเมืองเชียงราย ใหม่ เมื่อครั้งสร้างเมืองครั้งที่ 2 เสร็จสมบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2417 และพบว่าวัดแห่งนี้อยู่ใจกลางเมืองพอดี จึงได้สถาปนา สะดือเวียง หรือ เสาหลักเมืองขึ้น เปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดจันทน์ โลกกลางเวียง บริเวณใกล้เคียง มีหอประวัติเมืองเชียงราย 750 ปี เป็น สถานที่รวบรวมเรื่องราวหลักฐานทางประวัติศาสตร์สำ�คัญ ตั้งแต่การสร้างเมืองในสมัยของพญามังรายมหาราช เมื่อ พ.ศ.1805 จนถึงปัจจุบัน ภายในจัดแสดงข้อมูลประวัติเมือง เชียงราย จำ�นวน 7 ห้อง ตั้งแต่การก่อร่างสร้างเมืองเชียงราย การค้นพบวัฒนธรรมหิน มาจนถึงยุคแคว้นโยนกไชยบุรีศรี ช้างแสน ยุคประวัติศาสตร์ก่อนสมัยอาณาจักร ยุคแคว้น เชียงราย ยุคสมัยอาณาจักรล้านนาราชวงศ์มังราย โดยจัด แสดงการเล่าเรื่องประวัติความเป็นมาของเมืองเชียงรายและ พญามังรายมหาราช ด้วยระบบมัลติมิเดีย รวมทั้งประวัติ ของวัด 10 วัด และพระธาตุ 9 จอม เป็นต้น เปิดทุกวัน อังคาร-อาทิตย์ เวลา 09.00-18.00 น.

หลังจากไหว้พระเสร็จก็ไปเทีย่ วกาดหลวง เป็นตลาดเก่าแก่ ดัง่ เดิม คำ�ว่า “กาด” เป็นภาษาพืน้ บ้านของล้านนา หมายถึง “ตลาด” มีการจำ�หน่ายสินค้าอยูต่ ลอดทัง้ วัน ได้สมั ผัสวิถชี วี ติ ความเป็นอยูข่ องผูค้ นในเมืองและเผ่าต่างๆ จากบนดอยลงมา ขายพืช ผัก ผลไม้ แนะนำ�ให้มาช่วงเช้าตรู่ ก็จะได้เห็นอาหารสด แปลกๆ หรือถ้าอยากชิมอาหารประจำ�ถิน่ รสเด็ดให้มาช่วงเย็น จะซือ้ แคบหมู น้�ำ พริกหนุม่ ใส่อว่ั หรือของฝากก็ซอ้ื ทีน่ ไ่ี ด้เลย จะอยูแ่ ถวหอนาฬิกาเก่า >>

หลงใหลเชียงราย 15


บริเวณใกล้กนั ยังมีวดั พระสิงห์ ซึง่ เป็นทีป่ ระดิษฐานพระ พุทธสิหงิ ค์จ�ำ ลอง จากซุม้ ประตูโขง มีลวดลายปูนปัน้ ประดับ สวยงาม ทิศตะวันออกมองเห็นพระอุโบสถเก่าแก่ซง่ึ มีบาน ประตูทางเข้าพระอุโบสถเป็นไม้แกะสลักชิน้ ใหญ่ออกแบบโดย ดร.ถวัลย์ ดัชนี แกะสลักโดยสล่าอำ�นวย บัวงาม รูปสัตว์ 4 ชนิด สือ่ ถึงธาตุ ดิน น้�ำ ลม ไฟ ด้านหลังพระอุโบสถมีพระเจดียส์ ที อง สถาปัตยกรรมล้านนา สร้างสมัยเดียวกับพระอุโบสถ บริเวณ ใกล้เคียงมีตน้ สาละลังกาขนาดใหญ่ออกดอกบานส่งกลิน่ หอม อ่อนๆ ตลอดวัน จากนัน้ ปัน่ ตามเส้นทางไปวัดพระแก้ว ซึง่ เป็นสถานทีค่ น้ พบพระแก้วมรกต (พระแก้วมรกต หรือพระพุทธมหามณีรตั น ปฏิมากร ทีป่ ระดิษฐานอยู่ ณ วัดศรีรตั นศาสดาราม หรือวัด พระแก้ว กรุงเทพฯ ในปัจจุบนั ) ภายในวัดมีสง่ิ ทีน่ า่ สนใจคือ พระอุโบสถ สถาปัตยกรรมสมัยเชียงแสน สร้างขึน้ เมือ่ หนึง่ ร้อยปีกอ่ น มีลกั ษณะฐานเตีย๊ เชิงหลังคาลาดต่�ำ ทรงคล้าย แม่ไก่กกไข่ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสำ�ริด ปางมาร วิชยั ศิลปะสกุลช่างปาละทีม่ ขี นาดใหญ่ และสวยงามทีส่ ดุ ใน ประเทศไทย ด้านหลังคือ พระเจดียส์ ที อง สถานทีค่ น้ พบองค์ พระแก้วมรกต ถัดออกไปคือ หอพระหยก อาคารทรงล้าน นาโบราณ ประดิษฐานองค์พระหยกเชียงราย จำ�ลองขึน้ จาก พระแก้วมรกตในขนาดใกล้เคียงกัน ภายในตกแต่งด้วยภาพจิต กรรมฝาผนังบอกเล่าตำ�นานพระแก้วมกรกต และเหตุการณ์ การสร้างองค์พระหยก และพิธอี ญ ั เชิญพระหยกสูว่ ดั พระแก้ว 16

หลงใหลเชียงราย

เมือ่ พ.ศ. 2534 ถัดออกมาด้านข้างพระอุโบสถ คือ โฮงหลวงแสง แก้ว อาคารทรงล้านนาประยุกต์ คือ พิพธิ ภัณฑ์ขนาดเล็กของวัด จัดแสดงของโบราณและศิลปวัตถุทเ่ี กีย่ วข้องกับพุทธศาสนาและ วัฒนธรรม อาทิ พระพุทธรูปสำ�คัญ เครือ่ งอัฐบริขาร และโบราณ วัตถุเก่าแก่อน่ื ๆ เป็นต้น ไปต่อด้วยวัดพระธาตุดอยจอมทอง และเสาสะดือเมือง เชียงราย โดยเป็นสถานทีท่ พ่ี ญามังรายได้เสด็จมาพบชัยภูมทิ ่ี เหมาะสมในการสร้างราชธานี จึงได้สร้างเมืองเชียงรายขึน้ ภายใน วัดมีพระธาตุจอมทอง แต่เดิมเป็นสถูปบรรจุพระบรมสาริกธาตุ เก่าแก่ตง้ั แต่สมัยโยนกนาคพันธ์ ต่อมาเมือ่ คราวพญามังรายทรง สร้างเมืองเชียงรายขึน้ ได้ทรงสร้างเจดียอ์ งค์ใหม่ทรงล้านนาพุกาม ครอบซากสถูปเจดียเ์ ดิมไว้ บริเวณใกล้เคียงยังมีเสาสะดือเมือง เชียงราย สร้างขึน้ ตามรูปแบบเสาใจกลางบ้านของชาวไทลือ้ ทีต่ ง้ั ถิน่ ฐานอยูใ่ นเชียงรายในรูปแบบศิลปะขอมแบบพนมบาแกง


นอกจากวัดทีเ่ ก่าแก่บง่ บองถึงเรือ่ งราวในอดีต สถานทีอ่ กี แห่งไม่ควรพลาด คือ พิพธิ ภัณฑ์บา้ นจอมพล ป. สร้างขึน้ มา เมือ่ ปี พ.ศ. 2484 เพือ่ เป็นทีพ่ กั รับรองจอมพล แปลก (ป.) พิบลู สงคราม อดีตนายกรัฐมนตรีผมู้ บี ทบาทสำ�คัญในการนำ� นโยบายชาตินยิ มมาใช้ ทำ�ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทางประเพณี และวัฒนธรรมต่างๆ ของไทย ทีส่ �ำ คัญคือ การเปลีย่ นชือ่ ประเทศจาก "สยาม" เป็น "ไทย" ทีน่ ถ่ี อื ว่าเป็นบ้านตึกทรง สวิส 2 ชัน้ หลังแรกของเชียงราย ภายในอาคารชัน้ ล่างจัดแสดง ประวัตกิ องทหารเมืองเชียงรายและศาสตราวุธ ชัน้ บนแบ่งเป็น หลายห้อง เช่น ห้องพักจอมพล ป. พิบลู สงคราม เป็นต้น ส่วน บริเวณรอบตัวอาคาร จัดเป็นสวนดอกไม้สวยงามสไตล์องั กฤษ มีรา้ นกาแฟจอมพลไว้ให้บริการ สามารถนัง่ จิบกาแฟ และเค้ก เพิม่ พลังแล้วค่อยไปต่อ...

หลังจากเติมพลังด้วยคาเฟอีนและเค้กแล้วเรียบร้อย ก็ไปต่อยัง วัดดอยงำ�เมือง เป็นวัดเก่าแก่ทต่ี ง้ั ของสถูป (กู)่ พญามังราย ตัง้ อยู่ ด้านบนดอยงำ�เมือง สร้างขึน้ เมือ่ พ.ศ.1860 แต่เดิมมีเพียงสถูป บรรจุพระอัฐขิ องพญามังรายมหาราช สร้างโดยพญาไชยสงคราม โอรสพญามังรายมหาราชตัง้ อยู่ ต่อมาได้มกี ารบูรณะและสร้าง เป็นวัดขึน้ โดยได้รบั การตัง้ ชือ่ ว่า "วัดงำ�เมือง" สิง่ ทีน่ า่ สนใจภายใน วัด ได้แก่ บันไดนาคทางขึน้ วัดทอดยาวจากเชิงดอยด้านล่างสูท่ าง เข้าด้านบนบริเวณหน้าพระอุโบสถ อนุสาวรียแ์ ละกูพ่ ญามังราย มี พระประธานศิลปะเชียงแสนองค์ใหญ่ภายในพระอุโบสถ และเสา ไม้สลักแกะสลักเล่าพระราชประวัตขิ องพญามังราย และเรือ่ งราว การสร้างเมืองเชียงราย >> หลงใหลเชียงราย 17


เริม่ บ่ายคล้อยก็ปน่ั ลงมาสุดถนนงำ�เมือง เลีย้ วซ้ายเข้าถนน บรรพปราการจะเจอวัดมิง่ เมือง เป็นวัดไทใหญ่เรียกวัดเงีย้ ว หรือวัดจ๊างมูบ (ช้างหมอบ) สร้างขึน้ ในเขตกำ�แพงเมือง มีมา ตัง้ แต่การสร้างเมืองเชียงราย อายุกว่า 800 ปี สิง่ ทีน่ า่ สนใจ ภายในวัดคือ พระวิหารไม้ลายคำ�ศิลปะไทใหญ่ผสมล้านนา ซึง่ ถือว่าเป็นวิหารไม้หลังเดียวทีเ่ หลืออยูใ่ นเมืองเชียงราย ภายใน ประดิษฐานหลวงพ่อศรีมง่ิ เมือง พระประธานศิลปะเชียงแสน สิงห์ 1 อายุกว่า 400 ปี ด้านหลังเป็นเจดีย์ “พระธาตุมง่ิ เมือง” บรรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุ สร้างแบบศิลปะล้านนาทีส่ วยงาม น่าชม นอกจากนีย้ งั มีกจิ กรรมตักบาตรเทีย่ งคืน (เป็งปุด๊ ) ของ เมืองเชียงรายจะเริม่ จากวัดนี้

ปิดท้ายช่วงค่�ำ ด้วยถนนบรรพปราการ เส้นนีเ้ ป็นทีต่ ง้ั ของร้าน อาหาร ร้านกาแฟ และร้านจำ�หน่ายของทีร่ ะลึก จำ�นวนมาก มีหลายร้านทีน่ า่ สนใจ ทัง้ ของกินอร่อยๆ อาหารพืน้ เมือง และ ของกินจากทีอ่ น่ื มีให้เลือกมากมาย จุดทีส่ �ำ คัญและเป็นไฮไลท์บนถนนเส้นนี้ คือ หอนาฬิกาเฉลิม พระเกียรติฯ ซึง่ ออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒ ั น์ หอนาฬิกานีจ้ ะมีการแสดงแสง สี เสียง เวลา 19.00 น. 20.00 น. ทุกวัน ...วันนีป้ น่ั จักรยานเทีย่ วแบบ Slow Travel เทีย่ วแบบไม่ตอ้ ง รีบเร่ง ปล่อยให้เวลาวิง่ ตามเรา ไม่ใช่ให้เราวิง่ ตามซะอย่างเดียว รูจ้ กั ใช้เวลาให้มนั เดินตามจังหวะของหัวใจเราบ้าง! ข้อมูลโดย: การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย สำ�นักงานเชียงราย

18

หลงใหลเชียงราย


> Travelling Around > หลงใหลต่างแดน "เมืองโคเปนเฮเกน" เรื่อง : ชายเรียง

ปั่นจักรยาน เที่ยวเมืองหลากมิติ

Copenhagen Denmark พลันที่สายตาเหลือบไปเห็นขบวนนักปั่นจักรยานชาวเมือง โคเปนเฮเกน (Copenhagen) เมืองหลวงของราชอาณาจักร เดนมาร์ก ผู้มาเยือนต่างจ้องมองดูอย่างไม่ลดละสายตา ในใจ ก็คิดไปว่า สมแล้วที่เมืองแห่งนี้ได้รับสมญานามว่าเป็น 'เมือง หลวงแห่งจักรยาน' หากลองชะเง้อมองตามสถานที่สำ�คัญ ต่างๆ ในเมือง ภาพที่เห็นจนชินตาคือจักรยานน้อยใหญ่ หลากสีสันที่จอดเรียงรายกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย เสน่ห์ชวนหลงใหลของเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุด ของแดนโคนมไม่ได้มีแค่วัฒนธรรมการใช้จักรยานที่แทรกซึม อยู่ในสายเลือดของชาวเดนนิช ความที่ถือกำ�เนิดขึ้นมาราว คริสต์ศตวรรษที่ 10 โคเปนเฮเกนจึงเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่ง ของยุโรป เมือ่ ได้ยนิ อย่างนีน้ กั ท่องเทีย่ วผูห้ ลงใหลในร่องรอยแห่ง อารยธรรมเก่าแก่คงยิม้ แก้มปริ แต่อกี ด้านหนึง่ โคเปนเฮเกน ก็โมดิฟายด์ตวั เองให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ได้อย่างเหมาะเจาะ 20

หลงใหลเชียงราย

เพราะท่ามกลางตึกโบราณตระการตายังมีสง่ิ ก่อสร้างสมัย ใหม่แทรกตัวอยูเ่ คียงข้างกันดังพีน่ อ้ งทีค่ ลานตามกันมา โคเปนเฮเกนจึงมีหลากหลายมิตใิ ห้นกั ท่องเทีย่ วค้นหา แม่เหล็กทรงพลังที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวในโคเปนเฮเกน คือ สถาปัตยกรรมเก่าแก่ เริ่มต้นเดินสำ�รวจร่องรอยความเจริญ


รุ่งเรืองเมื่อครั้งอดีตของเมืองที่พระราชวังอามาเลียนบอร์ก (Amalienborg Palace) ที่ประทับของราชวงศ์เดนมาร์ก สถาปัตกรรมแบบร็อคโคโคของพระราชวังร่ายมนต์สะกด นักท่องเที่ยวให้เคลิบเคลิ้ม อย่าแปลกใจหรือทำ�หน้าเหวอหากเห็นฝูงชนยืนเฝ้าหน้า พระราชวังเพื่อรอชมการสับเปลี่ยนเวรยามของทหารผู้สง่า งาม สายตาที่จดจ้องไปที่เหล่าทหาร และรอยยิ้มพิมพ์ใจที่ผุด ขึ้นบนใบหน้าของนักท่องเที่ยว ทำ�ให้เดาได้ว่าพวกเขาตั้งใจ มาชื่นชมการสับเปลี่ยนเวรยามของทหารอย่างแท้จริง และ ไม่ได้มีใครบังคับให้มาหรอก ยืนยันได้จากเมื่อเหล่าทหารใน ชุดเครื่องแบบสุดเท่เดินเข้าประจำ�ตำ�แหน่งเป็นที่เรียบร้อย แล้ว นักท่องเที่ยวหลายคนยังหยุดยืนดูอย่างสบายอารมณ์ ประหนึ่งกำ�ลังชมการแสดงมหรสพ สถานที่ท่องเที่ยวสำ�คัญในเมืองเป็นเวลานานสองนานมัก มีตำ�นานเล่าขานที่ชวนให้นักท่องเที่ยวเกิดอาการฉงนสนเทห์ เช่นที่น้ำ�พุแห่งราชินีเกฟิออน (Gefion Fountain) ว่ากันว่า รูปปั้นหญิงถือแส้โบยตีวัว 4 ตัวที่เห็นอยู่นั้น ผู้หญิง คือ

พระราชินี ส่วนโค 4 ตัว คือลูกชายที่ถูกนางร่ายมนต์สะกด ให้กลายเป็นพระโคเพื่อไถพื้นดินขึ้นมาจากใต้น้ำ�จนเกิดเป็น ประเทศเดนมาร์กในที่สุด ไม่ขอฟันธงว่าสิ่งที่ได้ยินมาจะจริง หรือเท็จ แต่รู้อย่างเดียวว่า เป็นบุญตาของนักท่องเที่ยวที่ได้มา สัมผัสความงดงามของน้ำ�พุแห่งนี้

หลงใหลเชียงราย 21


เดินไปตามถนนสำ�คัญทัว่ เมือง จะเห็นการแสดง สตรีทโชว์ ของนักมายากลและศิลปินอิสระทีพ่ ร้อมใจกันมาสร้างความ บันเทิงให้กบั ผูค้ นทีเ่ ดินผ่านไปผ่านมา ความน่ารักของศิลปิน ชาวโคเปนเฮเกน คือการหยอกล้อกับผูช้ มอย่างเป็นกันเอง และแม้ฝงู ชนทีส่ ญ ั จรไปมาจะไม่คอ่ ยให้ความสนใจกับโชว์เปิด หมวกสักเท่าไหร่ แต่ศลิ ปินอิสระก็ 'จัดเต็ม' โชว์การแสดงอย่าง สุดฝีมอื หากแมวมองชาวไทยมาเห็นคงชักชวนให้ไปแข่งขันใน รายการประกวดประชันความสามารถทีม่ ใี นบ้านเราก็เป็นได้ เปลีย่ นบรรยากาศมาทำ�กิจกรรมแสนหวาดเสียวในต่าง แดนกันบ้าง ได้ยนิ อย่างนีอ้ ย่าคิดลึกเป็นอันขาดล่ะ จะชวน ไปเทีย่ วสวนสนุกในตำ�นานของเมืองโคปาเฮเกน สวนติโวลิ (Tivoli Gardens) ให้ได้สนุกสุขสันต์กบั เครือ่ งเล่นหลากประเภท บรรยากาศไม่ตา่ งจากสวนสนุกในบ้านเราสักเท่าไหร่ เพราะมัก มีเสียงหวีดร้องแว่วมาเข้าหูเป็นระยะ นักท่องเทีย่ วทีช่ อบอะไร ชิลล์ๆ แนะนำ�ให้ไปพักผ่อนในสวนทีเ่ ต็มไปด้วยดอกไม้นานา พันธุใ์ นสวนติโวลิ ใกล้ๆ กันเป็นทีต่ ง้ั ของโรงแรมดีไซน์เก๋ Nimb Hotel เก๋แค่ไหนไม่ตอ้ งพูดถึงเพราะการันตีดว้ ยรางวัลโรงแรมทีด่ ี ทีส่ ดุ (Gold List) ปี 2011 จากนิตยสาร Conde Nast 22

หลงใหลเชียงราย

Traveller แค่นก้ี ร็ บั ประกันได้วา่ ผูม้ าพักจะสุขกายสบายใจกับ บริการชัน้ เยีย่ มของโรงแรม ก่อนโบกมือลาโคเปนเฮเกน สิง่ ทีผ่ ดุ ขึน้ มาในห้วงคำ�นึงคือ วัฒนธรรมการปัน่ จักรยานทีฝ่ งั รากลึกในดินแดนแห่งนี้ นักปัน่ ขาวไทยคงอิจฉาตาร้อนผ่าว เพราะทีโ่ คเปนเฮเกนมีทาง จักรยานเชือ่ มต่อไปได้ทง้ั ประเทศ และมีทางเท้าทีเ่ ก่าแก่และ ถือว่ายาวทีส่ ดุ ในโลกด้วย แต่เหมือนเป็น 'โชคสองชัน้ ' ของนัก ปัน่ ต่างแดน เพราะทีน่ ม่ี จี กั รยานให้นกั ท่องเทีย่ วได้เช่าด้วย ส่วนเรือ่ งช็อปปิง้ ก็หายห่วงได้เลย เพราะโคเปนเฮเกนมี โชว์รมู เครือ่ งเสียงระดับไฮเอนด์แบรนด์ดงั ระดับโลก Bang & Olufsen หรือจะเลือกช็อปเฟอร์นเิ จอร์หลากสไตล์ทอ่ี อกแบบ โดยดีไซเนอร์ชอ่ื ก้องโลก อาร์น จาคอบเซน (Arne Jacobsen) ก็ท�ำ ได้ตามกำ�ลังทรัพย์


> Recommended > Dining Out เรื่อง: แม่มณี / ภาพ: s.kattikrut

MELT in YOUR MOUTH

ใครทีช่ น่ื ชอบร้านสวยหรู บรรยากาศดีๆ ริมแม่น�ำ้ กก เพลิด เพลินกับการดืม่ ด่�ำ และการรับประทานอาหารเลิศรสคุณภาพ ระดับพรีเมีย่ ม เรามีรา้ นใหม่มาแนะนำ� คือ ร้าน "Melt in Your Mouth Chiangrai" คุณเปิล้ เจ้าของร้านเล่าให้ฟงั คอนเซปของร้านว่า ตัวอาคาร ตกแต่งสไตล์ France Vintage มีหลายมุมให้เลือกทัง้ ด้านนอกและ ภายใน พอเดินเข้ามาจะเห็นสวนสวยตกแต่งสไตล์ฝรัง่ เศส มีน�ำ้ พุท่ี ถูกออกแบบมาเพียงหนึง่ เดียวสำ�หรับทีน่ ่ี ภายในร้านด้านหน้าเป็น โดมกระจกใสรับแสงแดด ด้านหลังมองเห็นวิวแม่น�ำ้ กก ทุกอย่าง ทีน่ ท่ี ง้ั ป้าย โลโก้รา้ น ตัวอาคาร ของตกแต่งถูกออกแบบรังสรรค์ขน้ึ มาอย่างรอบครอบและพิถพี ถิ นั ทุกขัน้ ตอน โดยเฉพาะสูตรอาหาร ถูกถ่ายทอดโดยตรงจากรุน่ พีท่ เ่ี ป็นคนไทยรุน่ แรกๆ ทีไ่ ปเรียน การทำ�อาหารจาก เลอ กอร์ดอง เบลอ (โรงเรียนสอนทำ�อาหาร ฝรัง่ เศส) แม้กระทัง่ อาหารเหนือก็ถกู ถ่ายทอดจากคุณแม่โดยตรง... ทีน่ จ่ี งึ มีหลากหลายเมนูให้เลือก เริม่ ด้วยเครือ่ งดืม่ ทีอ่ ยาก แนะนำ� คือ "Affogato Brownie" เป็นกาแฟเอสเพรสโซ่สกัดจาก

24

หลงใหลเชียงราย

เมล็ดกาแฟสด เสิรฟ์ พร้อมไอศกรีมวนิลาและวิปปิง้ ครีมรสเข้มข้น หอมมันอย่างลงตัวในสไตล์ Melt และชาเขียวจะเป็น Matcha Green Tea ทีเ่ ป็นสูตรเฉพาะของร้านโดยใช้ชาเขียวคุณภาพดีสองตัวมาผสม กันจนลงตัวมีรสชาติทเ่ี ป็นเอกลักษณ์ของร้าน อาหารคาวทีต่ อ้ งลอง คือ "ขาหมูเยอรมัน" ทีอ่ บโดยไม่ผา่ นการ ทอดและใช้เครือ่ งอบคุณภาพดีทร่ี ดี น้�ำ มันออกจากขาหมูจนหมด เนือ้ จึงกรอบนอกนุม่ ไม่มนี �ำ้ มัน หอยลายอบชีสเสิรฟ์ พร้อมขนมปัง กระเทียม ส่วนเบเกอรีใ่ ครทีช่ อบเค้กรสชาติเปรีย้ วของชีสเค้กและผล ไม้กม็ ใี ห้เลือกมากมาย ขอแนะนำ� "บานอฟฟีค่ าราเมลซอส" ทานคู่ กับกล้วยหอมจะได้รสคาราเมลทีก่ ลมกล่อม ส่วนพระเอกของร้านที่ ขาดไม่ได้ คือ "พานาคอตตา" ทีม่ สี ตรอว์เบอร์รส่ี ดด้านบนเมือ่ ทาน คูก่ บั ซอสสตรอว์เบอร์รแ่ี ละพุดดิง้ อิตาเลียนทีม่ เี จลลีน่ มุ่ ๆ ยิง่ ทำ�ให้ รสชาติลงตัวเข้ากันดีได้ทเี ดียว...

ที่ตั้ง 268 หมู่ 21 เกาะลอย (ติดสวนสาธารณะ) ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย โทร. 053-711199 เปิดทุกวัน 10:30 - 21:00 (จันทร์-ศุกร์) 09:00 -21:00 (เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)


> Recommended > Resort & Spa เรื่อง : ชายเรียง / ภาพ : Chatchawan และ TelecomSix Bank

บ้านสวนพิจิกา เชียงราย

November Garden & Resort

บ้านพักทัง้ หมดมี 5 หลัง แต่ละหลังมีดไี ซน์ทเ่ี ด่นสะดุดตา ตัง้ อยูห่ า่ งกันในระยะทีพ่ อเหมาะเพือ่ ให้แขกผูม้ าพักมีความเป็น ส่วนตัว แต่ละหลังมีเตียงนอนขนาด 5 ฟุต ห้องน้�ำ และห้องอาบน้�ำ พักสบาย เที่ยวสนุกที่เชียงราย ลมหนาวพัดมากระทบ ในตัว มีเครือ่ งทำ�น้�ำ อุน่ มีทน่ี อนตรงห้องใต้หลังคาสุดน่ารัก มีลาน ผิวกายทีไร ต้องไปลั้ลลาที่เชียงรายให้สบายอุรา กางเต็นท์ตรงสนามหญ้าไว้บริการ นอกจากเหมาะกับวันพักผ่อน ช่วงหลายปีมานี้ ปรากฏการณ์สงั คมอย่างหนึง่ ทีเ่ กิดขึน้ ที่ เชียงรายคือการทีน่ กั ท่องเทีย่ วจากทัว่ สารทิศต่างหลัง่ ไหลกันไป แสนสบายของครอบครัว บ้านสวนพิจกิ า เชียงราย ยังเหมาะกับ เทีย่ วดินแดนเหนือสุดในสยามกันอย่างไม่ขาดสาย ยิง่ ช่วงฤดูกาล การจัดกิจกรรมของนักศึกษาและบุคคลทัว่ ไป เช่น งานอบรม ท่องเทีย่ วยิง่ เห็นชัด เพราะหากขับรถไปตามท้องถนน ในเมือง งานสัมมนา หรืองานรับน้องใหม่ บ้านสวนพิจกิ า เชียงราย ตัง้ อยูถ่ นนหลังเทศบาลตำ�บลบ้าน เชียงราย รถทีอ่ ยูร่ ายล้อมรถของคุณมีอยูเ่ กินครึง่ ทีต่ ดิ แผ่นป้าย ดู่ หมู่ 6 โป่งพระบาท ต.บ้านดู่ อ.เมือง ห่างจากน้�ำ พุรอ้ นโป่ง ทะเบียนทีไ่ ม่ใช่ของจังหวัดเชียงราย พระบาท 1 กิโลเมตร ห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 10 เป็นนิมติ หมายอันดี ทีเ่ ชียงรายกำ�ลังบูมเรือ่ งการท่องเทีย่ ว กิโลเมตร เพียง 20 นาทีจากสนามบินเชียงราย โทร. 089-633อานิสงค์ของกระแส 'เชียงรายฟีเวอร์' ทำ�ให้มที พ่ี กั เปิดใหม่ผดุ ขึน้ ทัว่ เมือง จะเลือกทีพ่ กั เปิดใหม่ให้ได้อย่างทีใ่ จต้องการต้องคิด 4641 และ www.facebook.com/NovemberGardenresort หลายรอบหน่อย เรามีตวั เลือกทีน่ า่ สนใจมาแนะนำ�ครับ นัน่ คือ รีสอร์ทเปิดใหม่ไซส์มนิ ิ 'บ้านสวนพิจกิ า เชียงราย หรือ November Garden & Resort' บ้านสวนพิจกิ า เชียงราย ตัง้ อยูท่ า่ มกลางต้นไม้ใบหญ้า และภูเขาลูกสวย ก้าวแรกเมือ่ มาถึงรีสอร์ทเปิดใหม่แห่งนี้ ผูม้ า เยือนเหมือนหลุดเข้าไปอยูใ่ นอีกโลกหนึง่ ซึง่ แตกต่างจากสภาพ แวดล้อมทีค่ นุ้ ชิน รอบบริเวณรีสอร์ทเต็มไปด้วยสีเขียวสบายตา ของต้นไม้นานาพันธุ์ ในช่วงหน้าหนาว บ้านสวนพิจกิ เชียงราย สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีต่ ง้ั อยูไ่ ม่ไกล ได้แก่ น้�ำ พุรอ้ นโป่งพระบาท โทร.0-5315-0676, พิพธิ ภัณฑ์บา้ นดำ� ก่อตัง้ โดย อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี มอบของขวัญสุดพิเศษให้แขกผูม้ าพักด้วยไอหมอกทีป่ กคลุมไป ทัว่ บริเวณบ้านพัก รวมถึงนำ�เสนอความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ โทร. 053-705-834, 053–776-333 และ 081-673-1155, บ้านดอย ดินแดง โรงงานผลิตและจำ�หน่ายเซรามิกและเครือ่ งปัน้ ดินเผา ก่อตัง้ ด้วยท้องฟ้าและแสงแดดในยามเช้าทีส่ วยงามติดตรึงใจ พร้อม โดย อาจารย์สมลักษณ์ ปันติบญ ุ โทร.0-5370-5291 ส่วนร้านก๋วยเตีย้ ว สนามหญ้าหน้าบ้านพักสำ�หรับใช้ท�ำ กิจกรรมเชือ่ ความสัมพันธ์ น้�ำ เงีย้ วทีอ่ ยากแนะนำ�คือ ร้านก๋วยเตีย่ วป้าสวย แสนอร่อยเข้าไป ของสมาชิกในครอบครัวให้แน่นแฟ้นมากยิง่ ขึน้ 26

หลงใหลเชียงราย

ดูรายละเอียดในเฟซบุค๊ พิมพ์ 'ร้าน น้�ำ เงีย้ วป้าสวย' ในช่องค้นหา


Happy House


> Recommended > Resort & Spa เรื่อง: แม่มณี / ภาพ: เจี๊ยบ

เฮือนฮิมน้ำ�รีสอร์ท เชียงราย Hueanhimnam Maechan Chaingrai

เอนกาย สบายใจ พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ บรรยากาศริมน้ำ�ต้องที่นี่... เฮือนฮิมน้ำ� รีสอร์ท เป็นที่พักน่ารักๆ ขนาดกะทัดรัดแต่ เต็มไปด้วยความอบอุ่นที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ รายล้อมด้วย ทุ่งข้าว ช่วงที่ต้นข้าวโตเต็มที่จะสีเขียวขจี หากข้าวสุกงอมทั่ว ทั้งพื้นที่จะเป็นสีเหลืองทองงามตา ด้านหน้าเป็นบึงน้ำ�ขนาด กำ�ลังพอดี มีเรือปั่นจักรยานน้ำ�ไว้ให้บริการ เฮือนริมน้ำ�อยู่ ห่างจากอำ�เภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เพียง 10 กิโลเมตร เหมาะสำ�หรับนักท่องเที่ยวที่สนใจมาเที่ยวและชมบรรยากาศ สวยงามของภาคเหนือ เฮือนฮิมน้ำ�รีสอร์ท มีห้องพักจำ�นวน 4 แบบ โดยทุกห้อง มีเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำ�น้ำ�อุ่น โทรทัศน์ wifi ไว้บริการ ทางรีสอร์ทมีบริการอาหารเครื่องดื่มหลากหลายไว้บริการ ทางรีสอร์ท มีบริการลานกางเต้นท์ สัมผัสกับบรรยากาศ นอนดูดาวกลางทุ่งโล่ง มีร้านกาแฟนั่งพักผ่อน ชิลล์ๆ สถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ไม่ไกลจากเฮือนฮิมน้ำ� ได้แก่ ไร่ชา

28

หลงใหลเชียงราย

ฉุยฟง เป็นไร่ชาที่มีทิวทัศน์สวยงาม ชม และชิมชา ท่ามกลาง บรรยากาศที่ถูกโอบล้อมด้วยขุนเขา พระขี่ม้าบิณฑบาตร ก็เป็น ไฮไลท์อีกที่เช่นเดียวกัน ที่เคยเป็น Unseen Thailand อุทยาน ดอกไม้ดาวจำ�รัสแสง มีดอกไม้นานาพันธ์ ให้เลือกชมเลือกซื้อ มากมาย สวนสตอเบอร์รี่ม่อนเคียงดาว ฯลฯ นอกจากนั้นยัง สามารถผ่านไปเที่ยว อำ�เภอแม่สาย ดอยแม่สลอง อำ�เภอแม่ฟ้า หลวง ได้อีกด้วย รับรองมาพักที่นี้ ได้เที่ยวแบบสุขกายสบายใจ แน่นอน เฮือนฮิมน้ำ�รีสอร์ท เลขที่ 5/2 หมู่ที่ 4 บ้านสันสลีหลวง ตำ�บลศรีค้ำ� อำ�เภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053-779458-9 , 086-1189892, 094-6079599 www.hueanhimnammaechan.com


หาเวลาอ่านหนังสือดีๆ กันบ้างซิจ๊ะ! งานเยอะไม่มีเวลาว่างมานั่งอ่านหนังสือหรอก!!!...เสียงกึกก้องในใจของใครหลายคนที่บ่นพรึมพรำ�กับตัวเอง ที่มัวแต่ก้มหน้าก้มตาทำ�งาน จ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือโทรตามลูกค้าทั้งวัน จนไม่มีเวลาหาหนังสือดีๆ มาอ่าน ครั้งนี้เลยจัดให้...แนะนำ�หนังสือเกี่ยวกับการบริหารความคิดแบบนอกกรอบ ที่ใช้ได้ในธุรกิจและชีวิตประจำ�วันล้วนๆ... ยกเครื่องความคิด • ผูเ้ ขียน Jason Fried, David Heinemeier Hansson • ผูแ้ ปล อาสยา ฐกัดกุล หนังสือ “ยกเครือ่ งเรือ่ งความคิด” ซึง่ แปลมาจากหนังสือ “Rework” ซึง่ เป็นหนังสือทีข่ ายดีและน่าสนใจมากๆ เป็น หนังสือให้ค�ำ แนะนำ�แบบนอกรอบ แต่ไม่ไร้เหตุผล ถือว่าให้ แง่คดิ อีกมุมมองทีอ่ าจคาดไม่ถงึ หนังสือธุรกิจส่วนใหญ่ให้ คำ�แนะนำ�เดิมๆ แต่หนังสือเล่มนี้ มีค�ำ ตอบสำ�หรับคนคิด นอกกรอบ ทำ�งานอ่ยางมีความสุขในขีดจำ�กัดของธุรกิจ

การตลาด 2.1 • ผูแ้ ต่ง: รุง่ โรจน์ ศิรพิ รมงคล,อรนุช เลิศสุวรรณกิจ หนังสือเล่มนีก้ ล่าวถึงการทำ�ตลาดในโซเชียลมีเดียเป็นหลัก การสร้างแบรนด์ เน้นให้เราสร้างแบรนด์ในช่องทางทีถ่ กู ต้อง เน้นการจดจำ� เพือ่ ให้แบรนด์เราน่าสนใจ การบริหารลูกค้า สัมพันธ์ เน้นทำ�ความเข้าใจกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ใน โซเชียลมีเดีย การเปิดตัวสินค้าและบริการ ขายของบน โซเซียลมีเดีย เมือ่ e-Commerce ได้เคลือ่ นย้ายมาสูโ่ ซเชียล มีเดีย เราจะได้รจู้ กั กับ Social Commerce และแนวทางการประยุกต์ใช้งานกรณี ศึกษาของธุรกิจไทยกับโซเชียลมีเดีย ทิง้ ท้ายด้วยการพาไปดูงาน ของธุรกิจไทยๆ ทีน่ �ำ โชเชียลมีเดียมาใช้งาน

เลิกขมวดคิ้วซะ เพราะคุณคือ อัจฉริยะนักแก้ปัญหา ผูแ้ ต่ง: เคน วาตานาเบะ ความแตกต่างระหว่างอัจฉริยบุคคลกับคนธรรมดาคือ เมือ่ เผชิญกับปัญหา พวกเขาไม่เคยท้อถอย ไม่วา่ ปัญหานัน้ จะ ยากเพียงใดก็ตาม ลองนึกภาพดูวา่ โลกนีจ้ ะมีหน้าตาเป็น อย่างไร ถ้าอัลเบิรต์ ไอน์สไตน์ บิลล์ เกตส์ หรือโทมัส เอดิสนั เจอปัญหาแล้วท้อถอยถอดใจ! เมือ่ เผชิญกับปัญหายากๆ คนส่วนใหญ่อาจรูส้ กึ เครียด จนคิว้ ขมวด เพราะไม่รจู้ ะแก้อย่างไร ทัง้ ๆ ทีศ่ กั ยภาพในการแก้ปญ ั หานัน้ มีอยู่ ในสมองของเราทุกคน…เพียงแต่เรายังไม่รู้ วิธกี ารปลดปล่อยมันออกมาเท่านัน้ หนังสือเล่มนีจ้ ะเปลีย่ นทัศนคติทม่ี ตี อ่ ปัญหาให้เป็นไปในทางบวก ปลดล็อก ศักยภาพในการแก้ปญ ั หาทีแ่ ฝงเร้นอยูใ่ นตัวพวกเราทุกคน 30

หลงใหลเชียงราย

นั่งรถไฟไปหลังคาโลก

• ผูเ้ ขียน: สกาวเดือน งามศิรอิ ดุ ม, ณฑิรา ว่องไพฑูรย์, สิทธิพร ญาณวรุตม์วงศ์ เรื่องราวของวัยรุ่นไทย 3 คน ที่เพิ่งเรียน จบจากรั้วมหาวิทยาลัย แทนที่พวกเค้า จะเลือกใช้ชีวิตเหมือนกับคนอื่น คือ เรียนจบหางานทำ� แต่พวกเค้ากลับเลือก ทำ�ตามความฝันของตัวเอง คือ การนั่ง รถไฟไปเที่ยวหลังคาโลก (ทิเบต) โดย มีแรงบันดาลใจคือ "เรย์ แมคโดนัล" หนังสือบอกเล่าถึงการเดินทางด้วยตัว เองเป็นครั้งแรกของวัยรุ่น 3 คน ผ่าน 4 ประเทศ โดยขึ้นรถไฟจากหัวลำ�โพง– ลาว–เวียดนาม–จีน–ทิเบต พบเจอเรื่อง ราวและเรื่องเล่ามากมายใน 23 วัน กับ การเดินทางสู่หลังคาโลก เป็นหนังสือที่ อ่านจบแล้วกระตุ้นแรงบันดาลใจในการ ออกไปเที่ยว ออกไปใช้ชีชีวิต ชวนให้ มองโลกในมุมใหม่ๆ ปลุกความเป็นวัย รุ่นในตัวให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง


32

หลงใหลเชียงราย


10% รับส่วนลด

เพียงแสดงชิน้ ส่วนนี้


• บริหารงานและรับจัดทำ�สื่อประชาสัมพันธ์ทุกประเภท ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด, สื่อมัลติมีเดีย, เวปไซต์

• บริหารงานและออกแบบจัดรูปเล่ม

หนังสือองค์กร, วารสาร, รายงานประจำ�ปี

• บริหารงานผลิตสิ่งพิมพ์

รับพิมพ์ระบบ Offset และงานพิมพ์ ไวนิล

Graphic Design

Package Design

Web Design

Magazine Design

Product Design

งานดี มีคณ ุ ภาพ คุม้ เกินราคา e-mail: istylecreation@gmail.com

facebook.com/istyle.creation

Tel.

ยินดีให้คำ�ปรึกษางานออกแบบทุกชนิด

081.171.0307


36

หลงใหลเชียงราย

นิตยสารหลงใหลเชียงราย 07  
นิตยสารหลงใหลเชียงราย 07  

นิตยสารหลงใหลเชียงราย เป็นนิตยสารแจกฟรี จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียง เพื่อประชาสัมพันธ...

Advertisement