Page 1

อ้อยหวาน

จุลสาร

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เม.ย. - มิ.ย. 56


บทบรรณาธิการ จุลสารอ้อยหวานฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 1 ของปี พ.ศ. 2556 โดยเริ่มตั้งแต่เดือน เมษายน - มิถุนายน ในแต่ละเดือน ก็มีวันส�ำคัญแตกต่างกันไป ซึ่งคณะผู้จัดท�ำ ขอน�ำประวัติความเป็นมาของวันสงกรานต์ มาฝากพี่น้องชาวไร่อ้อยทุกๆ ท่าน ค�ำว่า “สงรานต์” มาจากภาษาสันสฤกตว่า สํ-กรานต แปลว่า ก้าวขี้น ย่างขึน้ หรือก้าวขึน้ การย้ายที่ เคลือ่ นที่ คือพระอาทิตย์ยา่ งขึน้ สูร่ าศีใหม่ หมายถึง วันขึ้นปีใหม่ ซึ่งตกอยู่ในวันที่ ๑๓, ๑๔, ๑๕ เมษายนทุกปี แต่วันสงกรานต์นั้นคือ วันที่ ๑๓ เมษายน เรียกว่า วันมหาสงกรานต์ วันที่ ๑๔ เป็นวันเนา วันที่ ๑๕ เป็น วันเถลิงศก กิจกรรมส่วนใหญ่ที่ท�ำในเทศกาลนี้ก็มี การท�ำความสะอาดบ้านเรือน ท�ำบุญท�ำทาน สรงน�้ำพระ รดน�้ำขอพรผู้ใหญ่ และเล่นสาดน�้ำกัน เป็นต้น ถ้าวันเสาร์เป็นวันมหาสงกรานต์ นางสงกรานต์นาม มโหธรเทวี แต่ทางล้านนาจะมีความเชื่อว่าวัน เสาร์ ชื่อ นางสามาเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกสามหาว อาภรณ์แก้วนิลรัตน์ ภักษาหารเนื้อทรายพระหัตถ์ขวา ทรงจักร พระหัตถ์ซ้ายทรงตรีศูล เสด็จมาบนหลังมยุรา (นกยูง)

ค�ำท�ำนาย : ถ้าวันเสาร์เป็นวันมหาสงกรานต์ โจรผู้ร้ายจะชุกชุม จะเกิดการเจ็บไข้ร้ายแรง ถ้าวัน

เสาร์เป็นวันเนา ข้าวปลาจะแพง ข้าวจะได้น้อย ผลไม้จะแพง น�้ำน้อย จะเกิดเพลิงกลางเมือง ขุนนางจะต้อง โทษ ถ้าวันเสาร์เป็นวันเถลิงศก บรรดาทหารทั้งปวงจะมีชัยชนะแก่ข้าศึกศัตรู โรงงานน�้ำตาลครบุรี ขอขอบคุณพี่น้องชาวไร่อ้อยทุกท่าน ที่ให้การ สนับสนุนโรงงานน�้ำตาลครบุรี ด้วยดีเสมอมา หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดบกพร่องในปีที่ ผ่านมา เราขอน้อมรับไว้เพื่อแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นในปีหน้า สุดท้ายนี้ เริ่มเข้าฤดูฝนและชาวไร่เริ่มปลูกอ้อยบางส่วนแล้วนั้น โรงงาน น�้ำตาลครบุรี ขอให้ชาวไร่อ้อยและคนขับรถบรรทุกอ้อยทุกท่าน โปรดรักษาสุขภาพ ร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอนะค่ะ

*** ชาวไร่ร�่ำรวย โรงงานยั่งยืน ท้องถิ่นเจริญ ***


ขนมไทย วิถีชีวิตของคนไทยนั้นเป็นสังคมเกษตรที่มีผลิตผลทางธรรมชาติอยู่มากมาย เช่น กล้วย อ้อย มะม่วง รวมไปถึงข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ฯลฯ ที่สามารถปรุงเป็น ขนมได้มากมายหลายชนิด เช่น อยากได้กะทิ ก็เก็บมะพร้าวมาขูดคั้นน�้ำกะทิ อยากได้แป้งก็น�ำข้าวมาโม่เป็นแป้งท�ำขนมอร่อยๆ เช่น บัวลอยกินกันเองใน ครอบครัว

ขนมไทย มีคู่เมืองไทยมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล ทั้งที่เป็นขนมไทยดั้งเดิมและขนมที่รับมาจากต่างชาติมา

เป็นเวลาช้านาน จนกลืนกลายเป็นขนมของไทยด้วยวิธกี ารช่างประดิษฐ์ประดอยของคนไทย ท�ำให้ขนมไทยมีเอกลักษณ์ เฉพาะตัวอันแสดงถึงความเป็นไทยและคุณค่า อันงดงามในตัวเอง ..........แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป ค่านิยมในอารยธรรมของตะวันตกที่ทะลักเข้ามาอย่างหลากหลาย ท�ำให้คนไทย หันไปเลียนแบบต่างชาติ โดยการอวยพรปีใหม่กันด้วยขนมเค้กกันเต็มบ้านเต็มเมือง จนขนมเค้กได้กลายเป็น สัญลักษณ์ของปีใหม่ไปทั่วโลก เค้กซึ่งมีสีสันฉูดฉาดบาดตาและหลายราคาจึงขายดี สั่งท�ำล่วงหน้าแทบไม่ทัน ในโอกาสสงกรานต์นี้ คนไทยน่าจะหันกลับมาหาภูมปิ ญ ั ญาไทยดัง้ เดิม ซึง่ บรรพบุรษุ ของเรา ได้สร้างเอาไว้ดว้ ยการให้ของขวัญกัน เป็นขนมไทยเพือ่ ช่วยกันส่งเสริมคุณค่าของ ขนมไทย และเปลีย่ นค่านิยมใหม่เพือ่ แสดงถึงความเป็นไทย โดยไม่จำ� เป็นต้อง ตามหลังใคร มิหน�ำซ�้ำผู้ทีได้รับของขวัญเป็นขนมไทย มิใช่ขนมเค้ก อันมีอยูด่ าษดืน่ ในหน้าเทศกาลสงกรานต์

สงกรานต์นี้ท่านคิดได้หรือยัง ว่าจะมอบขนมไทยอะไรให้แก่คนที่ท่านรัก

ฝ่ายการตลาด จุลสารอ้อยหวาน

3


มุมวิชาการ

ประโยชน์ของน�้ำตาล....ที่คุณควรจะรู้ น�้ำตาลทรายที่เราใช้บริโภคมีอยู่ด้วยกัน 3 ชนิด คือ น�้ำตาลทรายดิบ น�้ำตาล ทรายขาว และน�้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ซึ่งนอกจากจะช่วยให้อาหารมีรสหวานแล้ว น�้ำตาลทรายยังใช้ในการถนอมอาหารและหมักอาหารได้อีกด้วย ในสิ่งมีชีวิต น�้ำตาลท�ำหน้าที่คือ เป็นสารให้พลังงานที่ส�ำคัญที่สุดแก่เซลล์ และเป็นสารตั้งต้นส�ำหรับการ สังเคราะห์ชีวโมเลกุลต่างๆ ในเซลล์ ซึ่งเมื่อเราบริโภคอาหารเข้าไป อาหารจะถูกสกัดย่อยด้วยกรดในกระเพาะก่อน จะถูกย่อยและดูดซึมไปเลี้ยงร่างกายโดยล�ำไส้เล็ก ตรงนี้เอง ที่น�้ำตาลซูโครสในอาหารจะถูกเปลี่ยนสภาพให้กลาย เป็นน�้ำตาลกลูโคสและฟรุคโทส ซึ่งจะไหลไปตามหลอดเล็กๆ ผ่านผนังล�ำไส้เข้าสู่กระแสเลือดไปตามหลอดเส้นเลือด ใหญ่ โดยละลายอยู่ในเลือดและไหลกลับมาทางน�้ำเหลืองเพื่อเข้าสู่ตับ โดยน�้ำตาลบางส่วนจะถูกสะสมไว้ในตับใน รูปของแป้งสีขาวที่ไม่สามารถละลายได้ แต่เมื่อระดับน�้ำตาลในเลือดลดลง แป้งส่วนนี้จะสามารถละลายกลายเป็น น�้ำตาล เพื่อส่งเข้ากระแสเลือด และหากมีน�้ำตาลเหลืออยู่อีก ร่างกายจะเปลี่ยนน�้ำตาลส่วนเกินเหล่านั้นเป็นไขมัน และเก็บไว้ในชั้นไขมันต่อไป อย่างไรก็ตาม ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนที่ว่า ความอ้วนเกิดจากการบริโภคอาหารที่มี “น�้ำตาล” และ “แป้ง” เป็นส�ำคัญ ทั้งที่ในความเป็นจริง ภาวะน�้ำหนักเกินมีสาเหตุมาจากพลังงานที่ได้รับจากการบริโภคมีมากกว่า พลังงานที่ร่างกายใช้ไป ท�ำให้เกิดการสะสมของพลังงานส่วนเกินในรูปของไขมัน ดังนั้นสาเหตุของความอ้วนจึงอยู่ ที่ “ปริมาณของอาหาร” มากกว่า “ชนิดของอาหาร” แม้น�้ำตาลจะเป็นสารที่ให้พลังงานสูง (4 กิโลแคลอรี่ ต่อ 1 กรัม) แต่อาหารกลุ่มที่เป็นสาเหตุของความอ้วน ได้มากกว่าคาร์โบไฮเดรตและน�้ำตาล กลับเป็น “ไขมัน” ซึ่งจากการศึกษาของนักวิจัย พบว่า ร่างกายของมนุษย์จะมี วิธีจัดการกับน�้ำตาลส่วนเกินได้หลายวิธี ทั้งการเปลี่ยนรูปเป็นไขมัน รวมถึงการขับปริมาณน�้ำตาลส่วนเกินในเลือด ออกมาในรูปของปัสสาวะ ข้อพิสูจน์ก็คือ สัดส่วนของปริมาณไขมันที่สะสมในร่างกายมนุษย์มากกว่าครึ่ง (55- 90%) มิได้มาจากน�้ำตาล แต่มาจากไขมันที่เราบริโภคเข้าไป นอกจากนี้ ผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย King College พบว่า ผู้ที่บริโภคสารที่ให้ความหวานแทนน�้ำตาล มีแนวโน้มที่จะบริโภคไขมันเพิ่มขึ้นจากปกติถึง 11% และมีโอกาสที่จะเป็นโรคอ้วนมากกว่าเดิมด้วย อย่างไรก็ตาม มีคนกล่าวว่า การบริโภคไขมันท�ำให้อิ่มได้ง่ายกว่าน�้ำตาลที่สามารถบริโภค ได้อย่างต่อเนื่องไม่หยุด ดังนั้นแม้ไขมันจะให้พลังงานที่สูงและเป็นสาเหตุของโรคอ้วนได้ มากกว่า แต่น�้ำตาลอาจไม่ใช่สิ่งที่จะมองข้ามไปได้ และต้องย้อนกลับมาที่ พฤติกรรมการบริโภคอยู่ดี สรุปก็คือ กินอย่างรู้ทันนั่นเอง... ที่มา : จากหนังสือความรู้เกี่ยวกับ “น�้ำตาลทราย” ภายใต้โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิจัยการบริโภคน�้ำตาล และสุขภาพ ส�ำนักงานคณะกรรมการการอ้อยและน�้ำตาล กระทรวงอุตสาหกรรม

4

จุลสารอ้อยหวาน


มุมวิชาการ

การให้น�้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อย

น�้ำ เป็นปัจจัยส�ำคัญมากที่มีผลต่อการเพิ่มผลผลิตอ้อย หากอ้อยได้รับน�้ำอย่างเพียงพอตลอดช่วงการเจริญเติบโต

ผลผลิต อ้อยจะได้ไม่ต�่ำกว่า 15 ตันต่อไร่ อ้อยต้องการน�้ำเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตและสร้างน�้ำตาล อ้อยที่ขาดน�้ำ จะเจริญเติบโตช้า ผลผลิตต�่ำและให้ความหวานต�่ำ

ความต้องการน�้ำและการตอบสนองต่อการให้น�้ำอ้อย

ระยะตั้งตัว (0-30 วัน)

ระยะเจริญเติบโตทางลำ�ต้น (31-170 วัน)

เป็นระยะที่อ้อยเริ่มงอกและมีใบจริงและเป็นต้น อ่อน ในระยะ นี้อ้อยต้องการน�้ำในปริมาณไม่มาก เพราะรากอ้อยยังสั้นและ การคายน�้ำยังมีน้อย

ระยะนี้รากอ้อยเริ่มแพร่กระจายออก และเป็น ระยะที่อ้อย ก�ำลังแตกกอและสร้างปล้องเป็นช่วงที่ อ้อยต้องการน�้ำมาก ถ้าอ้อยได้รับน�้ำในปริมาณที่ เพียงพอในระยะนี้ จะท�ำให้อ้อยมี ล�ำต่อกอมาก ปล้องยาวและผลผลิตสูง การให้น�้ำจึงต้องให้ อย่าง สม�่ำเสมอ

ระยะสร้างน�้ำตาลหรือช่วงสร้างผลผลิต

ระยะเจริญเติบโตทางล�ำต้น

(171-295 วัน) ช่วงนี้พื้นที่ใบอ้อยที่ใช้ประโยชน์ได้จะน้อยลง อ้อย จะคายน�้ำ น้อยลง และตอบสนองต่อแสงแดดน้อย ลง จึงไม่จ�ำเป็นต้อง ให้น�้ำบ่อย ให้เฉพาะช่วงที่อ้อย แสดงอาการขาดน�้ำ (ใบอ้อย เริ่มเหลือง)

(296-330 วัน) เป็นช่วงที่อ้อยต้องการน�้ำน้อยและในช่วงก่อนเก็บ เกี่ยว 6-8 สัปดาห์ ควรหยุดให้น�้ำเพื่อลดปริมาณ น�้ำในล�ำต้นอ้อยและ บังคับให้น�้ำตาลทั้งหมดในล�ำ อ้อยเปลี่ยนเป็นน�้ำตาลซูโครส จุลสารอ้อยหวาน

5


ลม ฟ้า อากาศ WEATHER ลักษณะอากาศทั่วไป ประเทศไทยตอนบน เดือนเมษายน ในระยะแรกบริเวณความกดอากาศสูงยังคงแผ่ลงมาปกคลุม บริเวณตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ กับจะมีลมใต้หรือลมตะวันออกเฉียงใต้พัด ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้บริเวณตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือยังคง มีอากาศเย็นในตอนเช้า แต่ส�ำหรับในตอนกลางวันประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศร้อนเกือบทั่วไป และจะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ อนึ่ง หย่อมความกดอากาศต�่ำเนื่องจากความร้อนจะปกคลุม ประเทศไทยตอนบนในบางช่วง ท�ำให้มีอากาศร้อนอบอ้าวและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในบางวัน อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 40-42 °ํc เดือนพฤษภาคม ประมาณครึ่งแรกของเดือน ลักษณะ อากาศจะแปรปรวน จากนั้นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเริ่มพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทย โดยจะมีก�ำลังแรงขึ้นและต่อเนื่อง ประกอบกับจะมีร่อง ความกดอากาศต�่ำพาดผ่านบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกในบางช่วง ลักษณะ ดังกล่าวส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกเพิ่มมากขึ้น ปริมาณฝนรวมจะสูงกว่าค่า ปกติ ส่วนอุณหภูมเิ ฉลีย่ ส่วนใหญ่จะต�ำ่ กว่าค่าปกติเล็กน้อย

ข้อควรระวัง เดือนเมษายน มักจะเกิดพายุฤดูร้อนบ่อยครั้ง โดยจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและอาจมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือน และเรือกสวนไร่นาได้ ปลายเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม อาจมีหย่อมความกดอากาศต�่ำ ก่อตัวขึ้นบริเวณทะเลอันดามันและทวีก�ำลังแรงขึ้นเป็นพายุไซโคลน โดยมีแนวโน้มการ เคลือ่ นตัวทางทิศเหนือค่อนไปทางตะวันออกเข้าใกล้ดา้ นตะวันตกของประเทศไทยได้ ซึ่งจะท�ำให้ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้น จึงขอให้ ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศประจ�ำวันจากกรมอุตุนิยมวิทยา อย่างใกล้ชิดต่อไปด้วย

6

จุลสารอ้อยหวาน


สนใจติดต่อเขตส่งเสริมใกล้บ้านท่าน หรือ โทร (044) 448-338, (044) 448-017 ต่อฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ

ข่าวดี !!! สำ�หรับพี่น้องชาวไร่อ้อย บริษัท จักรกลเกษตรบริการ จ�ำกัด (AMAS) มีรถตัดอ้อยมาน�ำเสนอให้ชาวไร่อ้อย ที่สนใจอยากจะซื้อรถตัดอ้อยยี่ห้อ AUSTOFT รุ่นปี 1992-1995 จ�ำนวน 6-8 คัน ราคาตั้งแต่ 3-4.2 ล้านบาท

สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่

บริษัท จักรกลเกษตรบริการ จำ�กัด (AMAS) หรือ เขตส่งเสริมใกล้บ้านท่าน ด่วนมีจำ�นวนจำ�กัด จุลสารอ้อยหวาน

7


คำ�ถามเพื่อส่งชิงรางวัล

ชื่อสามัญของ เวลปาร์-เค คืออะไร ? ................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................

รางวัล : กระเป๋าเป้ บาก้า 20 รางวัล ส่งค�ำตอบมาได้ที่ : บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน) เลขที่ 289 ม.13 ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250 ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2556 เท่านั้น ข้อมูลเพิ่มเติม : เวลปาร์-เค คือ สารก�ำจัดวัชพืช คุม + ฆ่า หญ้าในอ้อยตอ ตัดเสร็จ รอฝนลง ลากริปเปอร์ ฝังปุ๋ย แล้วใช้ เวลปาร์-เค + บาก้าโซน ฉีดพ่นทั้งคุม และฆ่าหญ้า ในอ้อยตอ ครั้งเดียวจบ บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน) 289 หมู่ที่ 13 ต�ำบลจระเข้หิน อ�ำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250 โทร. (044) 448-338, (044) 449-020 โทรสาร. (044) 448-500 เว็บไซต์ : www.kbs.co.th

จุลสารอ้อยหวาน ปีที่ 10 ฉบับที่ 1  

จุลสารอ้อยหวาน "หรรษา หน้าร้อน"

Advertisement