Page 1

nummer 1 . ja nua r 2007

Tag på tur med horYsont – tema om pilgrimsvandring Debat: Hvorfor lukker mikroforeningerne ikke? Ekstra: Bliv medarbejder på Ung Uge 2007

Hvem har brug for KFUM og KFUK? � Generalsekretæren ser på fremtiden � Ekstraordinært Delegeretmøde

KFUM og KFUK i Danmark


Tema: Pilgrimsvandring Mød Mai-Britt, der gik fra Haderslev til Rom. Sammen med sin veninde kæmpede hun sig igennem fire måneders strabadser og fantastiske oplevelser. Pilgrimsvandring side

6-12

Loppemarked Brugt, men godt. Per har taget sine rodeskuffer og sit kamera med til loppemarked hos Alderslyst Y’s men. Side

16-17

Ekstraordinært Delegeretmøde

Ung Uge 2007

Frem med stemmesedlerne!

Sommerens store festival nærmer sig. Mark

Eventmedlemskab og ændringer i Grundloven

er en af dem, der skal trække 1000 unge til

er på dagsorden, når de delegerede tager til

Løgumkloster. Læs hvordan det skal ske.

ekstraordinært møde i Århus.

Side

15

Side

18

å rg a ng 8 – F EBRUAR 20 07 – IS SN 1399 -9117 Ansvarshavende redaktør

Lone Sørensen

Annonceredaktion:

Deadlines:

Astrid Bjørg Mortensen

ls@kfum-kfuk.dk

horYsont

horYsont nr. 2/2007 udkommer ultimo marts

Valby Langgade 19

Tlf. 86 25 94 47

KFUM og KFUK i Danmark

Deadline for annoncer og tekster er den 20.

Valby Langgade 19 . 2500 Valby

februar 2007.

2500 Valby Tlf. 36 14 15 37

Per Køhler Vestergaard

Tlf. 36 16 60 33

horYsont nr. 3/2007 udkommer ultimo maj.

E-mail abm@kfum-kfuk.dk

perkohler@kfum-kfuk.dk

Mandag – torsdag 10.00-16.00

Deadline er 20. apri

Tlf. 87 40 06 56

Fredag 10.00-15.00

Redaktionssekretær: Emil Rottbøll

Evan Johansen

er@kfum-kfuk.dk

evan@kfum-kfuk.dk

Tlf. 28 92 17 90

Tlf. 97 12 12 01

Redaktionen:

Maria Boll Jensen

Bjarke Friis

mariaboll@kfum-kfuk.dk

Bjarkefriis@gmail.com

Tlf. 86 25 05 29

Abonnement for medlemmer afLayout: Pernille Rosenbak

KFUM og KFUK: 200 kr. Tryk: Reklametryk Herning De i artiklerne fremførte synspunkter er forfatterens og deles ikke nødvendigvis

Tlf. 33 15 13 31

Oplag: 4.500

af udgiver og redaktion.

Forsidefoto: Scanpix


Af Kirsten Lund Larsen

”’One size fits all’ har aldrig været et godt motto i KFUM og KFUK.”

Eventmedlemskab Det er snart tre år siden, vi i KFUM og KFUK

Det er ikke fordi, der ikke kommer børn og

de, som er indkaldt til lørdag d. 3. februar.

fik noget, der hedder ”De fem Mål”. Fem

unge i KFUM og KFUK. Det gør der bestemt.

Tanken er, at hvis den ordinære medlems-

korte formuleringer af, hvad vi som bevægel-

De kommer til børnedisko, sommerlejre,

form ikke passer til alle de unge, der rent

se gerne ville nå i løbet af en fireårs periode.

festivaler, Ung Uge osv. Men ikke alle synes,

faktisk bruger vores tilbud, så må vi indføre

Store sus. Synlighed som bevægelse. En for-

det ligger lige for at blive medlem og komme

en medlemsform, der gør. ”One size fits all”

kyndelse med nutidige udtryk. Flere unge på

fast i en klub. I nogle tilfælde er der slet ikke

har aldrig været et godt motto i en bevægel-

lederuddannelse. Og sidst, men ikke mindst:

en aktiv forening i nærheden. Hvorfor så

se, der er så forskellig fra sted til sted som

10 % flere medlemmer under 30.

ikke have en anden form for medlemskab at

KFUM og KFUK!

tilbyde dem? Der er stadig et godt stykke tid til, vi skal gøre endelig status over målene. Det skal vi på

Det er baggrunden for et forslag fra Hoved-

Lands- og Delegeretmødet næste år i april.

bestyrelsen om at indføre en ny medlems-

Men det er op ad bakke at nå nogle af dem.

form – eventmedlemskab. Forslaget skal

Ikke mindst det med flere unge medlemmer.

drøftes på det ekstraordinære delegeretmø-

Læs generalsekretærens tanker om fremtiden på side 22-23 >>

KFUM og KFUK i Danmark KFUM og KFUK i Danmark er en

og KFUK sig som en del af.

Generalsekretær

Unitas Forlag

børne- og ungdomsbevægelse, som

KFUM og KFUK er en økumenisk

Kirsten Lund Larsen

Peter Bangs Vej 1D

har til formål at forkynde evangeliet

bevægelse og bygger på Folkekirkens

Mail: kll@kfum-kfuk.dk

2000 Frederiksbjerg

om Jesus Kristus. Forkyndelsen finder

evangelisk-lutherske lære.

sted blandt børn, unge og voksne ud

Administrationschef

Landskontor

Gorm Skat Petersen

lesskab, til deltagelse i menighedens

Valby Langgade 19, 2500 Valby

Mail: gsp@kfum-kfuk.dk

liv, i mission og tjeneste, og til ansvar

tlf. 36 16 60 33, fax 36 16 08 18

og medindflydelse i forening, kirke og

mail: national@kfum-kfuk.dk

samfund. KFUM og KFUKs grundlag er

www.kfum-kfuk.dk

bekendelsen til den treenige Gud. Gud

giro 3 00 73 32

fra Bibelen til styrkelse af tro og fæl-

sendte sin Søn for at frelse verden og Gud sender sin Ånd for at oplyse og vejlede, så mennesker sendes ud med evangeliet. Denne sendelse ser KFUM

Åbningstider: mandag-torsdag kl. 10-16, Fredag kl. 10-15

Formand for KFUM og KFUK Ole Thomsen Hammershusvej 47, 4 th. 8210 Århus V Tlf. 86 24 33 76 E-mail: ot@kfum-kfuk.dk

Tlf. 36 16 64 81 Mail: info@unitasforlag.dk www.unitasforlag.dk Forlagsleder: Peder Gundersen Unitas Rejser Højbovej 1F, 8600 Silkeborg Tlf. 86 82 56 11 Mail: rejser@unitas.dk www.unitas.dk Ledere: Knud Erik Bjerre og Anker Olsen
Af Evan Johansen

Foto Evan Johansen

Kirken satser mere på de unge Folkekirken er i de seneste år blevet mere opmærksom på de unge. En af årsagerne er Samtaleforum Unge og Kirke, der har skubbet på for at få kirken til at satse på de unge. Det skal være slut med at konfirmere dem ud af kirken.Flere og flere kirker er begyndt at tænke

at styrke indsatsen over for børn og unge.

jo lokalt, arbejdet skal gøres,” understreger

over, hvordan de kan holde på de unge. Sam-

Jens Maibom Pedersen.

taleforum Unge og Kirke, SUK, skal hjælpe

10 teser

”Vi har valgt også at sende oplægget til prov-

dem med det.

SUK har brugt en del tid på at udarbejde 10

stiudvalgene, da det er dem, der sidder på de

”Vi oplever en stigende interesse for at gøre

teser om Unge og Kirke.

kirkelige midler. En satsning på ungdommen

noget for de unge. Dermed har vi nået før-

”Vi er ved at lægge sidste hånd på dem. I

i kirken koster penge, og derfor er det vigtigt

ste skridt, men vi vil gerne endnu længere i

løbet af foråret bliver teserne sendt til alle

at disse udvalg også bliver inddraget.”

vores samtaleforum,” fastslår højskolelærer

menighedsråd, præster og provstiudvalg.

Jens Maibom Pedersen, der er formand for

Tanken er, at de skal diskuteres på et menig-

Kirkepiloter skal lede vejen

SUK.

hedsrådsmøde. Men det er vigtigt, at menig-

SUK er kun et samtaleforum, men det forhin-

Det er de folkekirkelige børne- og ungdoms-

hedsrådene også inddrager de lokale børne-

drer dem ikke i at tage konkrete initiativer.

organisationer, der står bag det nye tiltag for

og ungdomsorganisationer i debatten. Det er

”Vi har ikke mandat til at træffe en masse


INTERVIEW Jens Maibom Pedersen Formand for SUK og højskolelærer på Silkeborg Højskole Formand for menighedsrådet ved Silkeborg Kirke Medlem af FDFs Hovedbestyrelse

beslutninger – vi skal inspirere. Men det be-

flere steder. Der bliver nogle steder ansat

SUK: Samtaleforum Unge og Kirke

tyder ikke, at vi ikke også handler, når der

præster med særlige opgaver over for unge.

Formål: At styrke og udvikle forholdet

er noget konkret at tage fat på. Derfor har vi

På den baggrund ser vi i SUK flere mulighe-

mellem ungdommen og kirken.

søsat et projekt med titlen Kirkepiloter. Over

der for, at de unge kommer højt på dagsor-

Medlemmer: KFUM og KFUK, KFUM-

en weekend uddanner vi en gruppe unge

denen i fremtiden.”

Spejderne, De grønne Pigespejdere,

som kirkepiloter. De skal i samarbejde med

”Vi håber, at mange vil følge med i vores

KFUMs Idrætsforbund FDF, Teologisk

deres menighedsråd og præster arrangere

arbejde, og derfor kan jeg kun opfordre til at

Pædagogisk Center, Landsforenin-

aktiviteter for unge i kirken,” fortæller Jens

gå ind i arbejdet, når teserne bliver udsendt.

gen af Menighedsrådsmedlemmer og

Maibom Pedersen.

De kan lige nu læses på vores hjemmeside

repræsentanter fra stifterne.

”Vi venter os en del af det projekt. Det skal

www.ungeogkirke.dk. Her kan man også

Karen Klemmed Lorenzen er KFUM og

være med til at sætte endnu mere skub i de

tilmelde sig vores nyhedsbrev.”�

KFUKs repræsentant i SUK.

gode initiativer, der i forvejen er sat i gang
Af Emil Rottbøll

Foto Unitas Rejser

Med Unitas Rejser bestemmer du selv, hvor mange kilometer du vil gå ad ”El Camino” – pilgrimsruten til Santiago de Compostella.

Pilgrimsvandring På de kommende sider kan du høre Elisabeth Lidell fortælle om den moderne pilgrim, læse om Mai-Britt, der gik til Rom, eller tage med sognet på vandring herhjemme.
Flere steder er de gamle ruter bevarede. Her er det El Camino i Spanien, som pilgrimme i middelalderen også fulgte.

Pilgrimsrejser bliver revet væk Flere og flere sogne snører skoene og tager på vandring og også hos KFUM og KFUKs rejsebureau Unitas Rejser oplever de en markant øget interesse for bibeltematiske og meditative rejser. Pilgrimsvandring er igen blevet moderne. Folk rejser i stigende grad, for at komme ind

Hvert år tager 60-80 menigheder af sted

Lokal pilgrimsvandring

i sig selv. Når Unitas Rejser annoncerer i

med deres præst gennem Unitas Rejser. Det

Men man behøver ikke at rejse til udlandet

Kristeligt Dagblad, bliver der ofte udsolgt på

er dobbelt så mange som for bare fem år

for at tage på pilgrimsfærd. Herhjemme

24 timer.

siden.

skyder flere pilgrimsforeninger op omkring i

”Folk er meget interesserede i de rejser,

Der er ikke tale om pilgrimsrejser i traditionel

landet og mange sogne følger trenden og ar-

der indebærer noget meditativt eller bi-

forstand, hvor sognet vandrer til Jerusalem,

rangerer pilgrimsvandringer for menigheden.

beltematisk,” forklarer Anker Olsen, der er

men ture af op til 10 dages varighed til for-

Fælles for alle pilgrimsvandringer er tiden til

bureauchef for grupperejser i Unitas Rejser.

skellige kirkelige steder, der har haft betyd-

stilhed og refleksion. Mange føler, det hjæl-

”I stedet for bare at ligge på stranden, vil folk

ning i kristenheden.

per dem til at finde sig selv.

gerne på en rejse, der kan relatere til deres

Det mest populære rejsemål er Israel/Palæ-

Pilgrimspræst Elisabeth Lidell har et bud på,

tro.”

stina, når der er fred, og ellers Grækenland

hvordan det hænger sammen:

Især bureauets sognerejser er efterspurgte.

og Tyrkiet, hvor Paulus vandrede på sine

”Måske er man nødt til at bevæge sig fysisk

missionsrejser.

for at kunne flytte sig mentalt.”

Af Astrid Bjørg Mortensen

Flyt fødderne og vær til stede For nogle år siden var jeg i Tanzania, og her havde de gæstfrie afrikanske værter selvfølgelig skaffet biler. Da vi en dag foreslog, om vi ikke bare kunne gå, lignede tanzanianerne store velformede spørgsmålstegn: ”Jamen har I da ikke biler i Danmark, hvorfor vil I så gå?” For dem er benene oftest den eneste transportmulighed – også selvom det drejer sig om transport af store mængder gods. Det går langsomt og er besværligt. Men i vores travle tilværelse, hvor vi kan tilbagelægge adskillige hundrede kilometer på få timer i tog, bil eller fly, mangler vi noget. For når man går eller vandrer, ser og oplever man naturen og kulturen omkring sig, og man har tid til at fordøje indtrykkene, snakke med hinanden, være eftertænksom og reflektere over andre ting end dagens næste programpunkt. For det er jo bare at flytte fødderne og være til stede.
Af Mette Gubi Axelsen, FDF Lederen

Foto Unitas Rejser

Pilgrimsvandring

Den Moderne Pilgrim Ordet ’pilgrim’ klinger måske af bodsgang, korstog og løse lærredsgevandter, men det er en mere og mere anvendt måde at praktisere sin tro på. Den rejse, man foretager bliver en fysisk, ydre måde at bede til Gud på, men det er også en indre rejse, hvor der er rig mulighed for at konfrontere sig selv med sin tro.Den delvist passive rolle, man har under

gemmes og glemmes i hverdagens travlhed:

Hvorfor gå over åen efter vand?

mange kirkelige handlinger, bliver med pil-

Hvor kommer jeg fra? Hvor går jeg hen?

Elisabeth Lidell møder mange mennesker,

grimsvandringen afløst af en særdeles aktiv

Hvad er meningen med mit liv, den korte

der søger det religiøse og eksperimenterer

måde at udøve kristendom på. Og turen

stund, jeg har fået tildelt?” forklarer Elisabeth

med at sammensætte deres eget religiøse

behøver ikke at være hverken eksotisk eller

Lidell. ”På en pilgrimsvandring beder man

patchworktæppe ved at ty til Østens filosofier

langvarig for at være en rigtig pilgrimsvan-

med fødderne!”

og religioner.

dring. Der findes selvfølgelig de klassiske

Pilgrimmen ser det indre landskab bag det

”Men man behøver jo ikke gå over åen efter

pilgrimsruter, som tusinder valfarter til, men

ydre, som en usynlig, ekstra dimension bag

vand. Vi har en kæmpeskat i folkekirken. Vi

en vandring på en naturskøn plet her i konge-

de jordiske og mere håndgribelige dimensio-

skal blot have gravet arvesølvet frem og pud-

riget går sagtens an. Det er nemlig ikke kun

ner.

set det, så det er klar til at blive brugt: bøn,

de ydre omstændigheder, der er vigtige, men

”Her er man nødt til at bevæge sig fysisk for

bibelmeditation, retræte, åndelig vejledning,

derimod det, der sker indeni.

at kunne flytte sig mentalt,” foreslår Elisabeth

skriftemål og pilgrimsvandring.”

Elisabeth Lidell er sognepræst i Risskov

Lidell.

”De mange søgende mennesker tørster ef-

Kirke, men er derudover pilgrimspræst med

Pilgrimsvandringen kan ses som vidnesbyrd

ter det levende ord. Når kirkebænkene er

erfaringer fra små og store vandringer i

om, at mange mennesker faktisk gerne vil

tomme, er det ikke fordi, kristendommen ikke

ind- og udland. Hun mener, at pilgrimstanken

praktisere deres tro gennem de forskellige

har noget at byde på for de mange søgende,

fremstår som en anden livsstil end den, mo-

muligheder, der byder sig. Pilgrimsvandring

men tværtimod fordi folk er skræmte over de

derne mennesker udlever, med tid til stilhed,

handler som flere andre kirkelige handlinger

tykke mure, ritualerne og dogmatikken,” me-

eftertanke, langsomhed, enkelhed og indre

om at søge efter rødder, identitet og sam-

ner Elisabeth Lidell.

ro – netop i en tid med mange hurtige skift,

menhæng.

”Vi skal, som menighed og som ’levende sten’,

endeløse informationsstrømme, højt tempo

”Men det handler også om opbrud fra tidens

ikke mure os inde bag tykke mure eller stivne-

og overfyldte kalendere.

materialisme og selvoptagethed og om en

de ritualer. Ligesom Guds søn, der hele tiden

”Det er under vandringen, at de gode sam-

søgen efter helt andre værdier: Fællesskab

begav sig ud på gader og torve og bjerge og

taler finder sted. Med i rygsækken bærer vi

med Gud, med hinanden og med skabervær-

søer, må vi også bevæge os derud, hvor folk

kun de mest nødvendige ting som en sove-

ket,” tilføjer Elisabeth Lidell.

er. Vi må møde medmennesket med evangeli-

pose og en vanddunk. Denne enkelhed frigør

et og håbe, at Ordet rammer og giver mening,

tanker og overvejelser, der ellers ofte kan

så de flere får lyst til at komme i kirken.”


Et af de klassiske pilgrimsmål er Sankt Jakobs grav i Santiago de Compostella.

Når kirken i dag tager valfart og pilgrims-

De tre klassiske pilgrimsmål:

færd op, er det en af vor samtids former for

Jerusalem

at leve som kristne. På pilgrimsvandringer

Rom

slår vi følge med hinanden om evangeliet

Santiago de Compostella,

– evangeliet om den levende Gud, der slår

Sankt Jakobs grav

følge med levende, spørgende og søgende mennesker.

De 7 pilgrimsord:

”I den sammenhæng,” forklarer Elisabeth Li-

Langsomhed

dell, ”fungerer præster som åndelige vejlede-

Bekymringsløshed

re, der kan hjælpe mennesker til at se deres

Enkelhed

liv – og alle dets korsveje i troens lys.”�

Frihed

Stilhed

Spiritualitet

Fællesskab

Pilgrimmens kendetegn �

Staven

Tasken

Hatten på hovedet

Af latin: peregrinus (på fremmed ager, udenbys, forbipasserende) eller: pelegrinus (udlænding, valfartende)
Af Evan Johansen

Foto Viborg Pilgrimscentrum

Undervejs på pilgrimsvandringen gøres der holdt ved en ”station”,

Sognet på vandring

hvor gruppen fordyber sig i en tekst.

En pilgrimsvandring behøver ikke at være en større udlandsrejse. Det kan også være en gåtur i sognet. Det giver en anderledes måde at være sammen på, og det skaber mulighed for ro, tanker og fordybelse.

10

Pilgrimsvandring er opbrud, rejse, mål og en

dan en pilgrimsvandring skal være, for at

Nystartet forening

rejse på ny. Sådan står der i en brochure for

den er rigtig. Det er op til de enkelte præster,

Viborg Pilgrimsvandring har eksisteret i

en pilgrimsvandring arrangeret af sogne på

menigheder, foreninger eller hvem, der står

godt to år. Foreningens mål er at fremme

Vestkysten.

bag, at finde ud af, hvad de vil,” mener Ulla

pilgrimsvandringer i Danmark med udgangs-

”At gå på pilgrimsvandring er også at drive

Kobberup.

punkt i Viborg. Foreningen har eget kontor,

diakoni. Vi hjælper hinanden til at finde ro,

”Når vi laver pilgrimsvandringer fra Viborg,

hvor man kan hente inspiration til at lave

få tid til overvejelse, fordybelse, eftertanke

begynder turen som regel med et oplæg i

pilgrimsvandringer. Endvidere hjælper for-

og fred. En pilgrimsvandring er på mange

den kirke, vi starter fra. Undervejs standser

eningen også med at sende pilgrimme af

måder bare en anden form for gudstjeneste,”

vi ved nogle stationer. Her kan der være en

sted uden for Danmarks grænser.

fortæller Ulla Kobberup, som er medlem af

tekstlæsning eller en sang i relation til te-

”Vi vil gerne være med til at hjælpe andre i

bestyrelsen for Viborg Pilgrimscentrum.

maet. Normalt slutter vi af med en lille sam-

gang med pilgrimsvandringer. Derfor kom-

”I starten af en vandring taler vi ofte sam-

menkomst i vores lokaler, hvor deltagerne

mer vi gerne ud og fortæller om vores ar-

men, men som vi går, bliver der mere og

kan fortælle om, hvad de har oplevet under-

bejde. Ligesom vi giver gode råd til, hvordan

mere stilhed. Stilheden i fællesskabet er en

vejs. Men der er ingen krav om, at man skal

man kan planlægge en lokal vandring,” lover

styrke. Selvom vi vender blikket ind mod os

fortælle. En pilgrimsvandring kan for mange

Ulla Kobberup.

selv, oplever vi, at vi er i et fællesskab,” for-

være en form for terapi, hvor nogle ting fra

klarer hun.

dagligdagen bearbejdes, som man ikke lige

har lyst til at dele med andre,” fortæller Ulla

Ingen bestemt formel

Kobberup.

En pilgrimsvandring planlægges altid efter de

lokale forhold og ønsker.

Du kan læse mere på foreningens hjemmeside www.viborgpilgrimscentrum.dk

”Der findes ingen bestemt formel for, hvor-

eller ringe på tlf. 86 62 11 21 for flere oplysninger.


Af Lone Sørensen Fra smukke oplevelser til smukke mennesker. Over alt blev Mai-Britt og Johanne taget imod med åbne arme. Yderst til venstre er det Lüneburger Heide, mens billedet ved siden af er fra et kristent kollektiv. På billedet herunder har pigerne fået en halskæde af munkene og nonnerne på det kloster, hvor de sov en nat.

Fra Haderslev til Rom på pilgrimsrejse Hvorfor skulle man vandre hele vejen ned gennem Europa? Mai-Britt og Johanne gjorde det, og det har stadig betydning for deres liv. Fire måneder og syv dage efter at have vinket farvel til Haderslev stod de på Peterspladsen i Rom. Det hele startede egentlig som en spøg – de

en blodbank.

troede ikke engang selv, at planerne ville blive

”Vi er blevet inviteret ind i mange forskel-

ført ud i livet. Men i efteråret 2005 tog Mai-

lige menigheder – og jeg har opdaget, at det

Britt og Johanne af sted fra Haderslev for at

vigtigste er at lære af hinanden. Det betyder

gå til Rom. Det blev til fire måneders strabad-

ikke så meget, hvilken menighed, man bliver

ser og fantastiske oplevelser.

en del af,” fortæller Mai-Britt.

Men hvad får man ud af sådan en tur – udover vabler, vådt tøj og god motion?

Tempoet ned i livet

”Jeg fik mulighed for at leve et liv uden en

”Jeg har fået et mere afslappet forhold til

stresset hverdag. Jeg havde tid til at finde ud

Gud. Gennem flere måneder har Han været

af, hvem jeg selv er,” siger Mai-Britt.

nærværende og holdt hånden over os. Flere gange dumpede hjælpen nærmest ned i

Overnattede i blodbank

hovedet på os, næsten inden vi vidste, at vi

I oppakningen havde pigerne et brev fra en

havde brug for den,” siger Mai-Britt.

præst i Danmark, der beskrev, at pigerne var

Hun fortæller videre om en Gud, der har

pilgrimme, og bad andre menigheder om at

hjulpet hende igennem svære stunder, når

tage godt imod dem. Det viste sig at være det

hun for eksempel mistede troen på at finde

vigtigste, de havde taget med. Overalt blev de

et sted at overnatte. En Gud, der viser sig

taget imod med åbne arme og tilbudt husly

gennem et fællesskab på tværs af sprogbar-

og mad. Kun fem gange måtte de to betale

rierer og kulturelle forskelle.

for en overnatning, resten af tiden sov de

Turen har ændret noget konkret i hendes liv,

hos private, i klostre, børnehaver, ja sågar i

siger Mai-Britt.

”Jeg har sat tempoet ned. Når man først har prøvet et liv, hvor fokus er på refleksion og tid til det hele, ønsker man ikke at vende tilbage til en stresset hverdag.” Aldrig mere 4 måneder Til påske skal Mai-Britt af sted igen, men denne gang kun en uge. ”Jeg tager ikke en tur på fire måneder igen,” siger hun. ”Det er alt for hårdt, aldrig at vide, hvor man skal sove næste gang.”

11


Af Bjarke Friis og Emil Rottbøll

Tag selv på tur Hvis du selv vil prøve kræfter med pilgrimsvandring i klubben, er der hjælp at hente flere steder. Du kan finde råd i bogen ”Pilgrimsvandring med børn og unge”. Her finder du hjælp til kortlægning af pilgrimsruten, rekvisitlister, temavandringer, andagter 'lige-til-at læse-op-af', salmevalg og forslag til gudstjenester med pilgrimsvandring. Bogen er anmeldt på side 30. Du kan også gå ind på www.pilgrimsvandring.dk. Her kan du finde aktuelle pilgrimsvandringer, artikler og fotos. Der er også links til lokale pilgrimsforeninger og ruter. Endelig kan du tage på virtuel vandring med Nationalmuseet på www.pilgrimsrejsen.dk.

Bøn Må Kristus være foran dig og vise dig vejen. Må Kristus være ved siden af dig og ledsage dig. Må Kristus være bagved dig og beskærme din ryg. Må Kristus være nedenunder dig og holde dig oppe, når du falder. Må Kristus være inden i dig og fylde dig med sin ånd. Må Kristus være omkring dig og

At bryde op, at være ubekymret, at være på vej, at være i bevægelse, at komme til et

bevare dig fra alt ondt.

mål. Dybest set bliver hver vandring et billede på vort liv i det hele taget fra vugge til grav.

Må Kristus være oven over dig og velsigne dig.

Fra pilgrimsvandring.dk

Således velsigne dig Gud Fader, Søn og Helligånd! (Traditionel keltisk bøn, Carmina Gaedelica, bearbejdet af Peter Millar,

Pilgrimsvandringen er et kristent fællesskab, som medinddrager kroppen. Eftersom

Iona.)

vore kroppe ikke så ofte som fornuften komplicerer begreberne, får pilgrimmen jævnt hen påmindelser om et enkelt forhold til Gud og livet – fødderne afslører hovedets

Fra bogen ”Pilgrimsvandring med

selvhøjtidelighed.

børn og unge”

Af præst og pilgrim Jonas Ahlner, Vallda, Sverige i ”Om pilgrimsvandringens væsen”. Kilde: pilgrimsvandring.dk

Bibelord at vandre på Vis mig dine veje, Herre, lær mig dine

Martin Luther

stier! Sl. 25, 4.

Martin Luther gjorde op med gerningsretfærdighed med sit fokus på ”retfærdiggørelse

Dit ord er en lygte for min fod, et lys

ved tro alene”. I 1519 bestemte han, at valfarter skulle afskaffes på grund af det mis-

på min sti. Sl. 119, 105.

brug, det efterhånden udartede sig til. Luthers opgør med misbrug er imidlertid ikke nødvendigvis det samme som afskaf-

Jesus siger: Jeg er vejen, sand-

felse af pilgrimsvandringer. Vore egne erfaringer viser da også, at der under vandrin-

heden og livet. Joh. 14, 6.

gen gang på gang skal skabes plads til det, der ifølge Luthers Lille Katekismus er det vigtigste, der kan siges om et menneske: At det modtager hele sit liv med alt, hvad der

Fra bogen ”Pilgrimsvandring med

hører til legeme og sjæl som Guds gave: ”...og for alt det skylder jeg at takke og prise

børn og unge”

og tjene Gud”. Fra bogen ”Pilgrimsvandring med børn og unge”

12


Af Astrid Bjørg Mortensen

Nyt om navne Nye foreningsformænd

10 år i KFUM og KFUK

Bølling-Sædding:

I november kunne konsulent i KFUM og KFUK, Dorte Hougaard

Helle Cæsar-Madsen

Madsen, fejre 10 års jubilæum som ansat i KFUM og KFUK.

(Hans Peter Søe fratrådt)

Dorte Hougaard Madsen startede i 1996 som kredssekretær og blev senere konsulent for børneområdet og en række distrikter

Hellerup:

i Nord- og Midtjylland. Ved sit 10 års jubilæum er Dorte stadig

Katrine Juul

konsulent for børneområdet, men er også konsulent ved lokale

(Lisbeth Frølund fratrådt)

ansættelser og ansvarlig for kontakt og støtte til lokale konsulenter.

Vorgod: Ole Olesen (Christina Mikkelsen fratrådt) Vojens: Bjarne Madsen (Malene Madsen fratrådt)

Nyt grafikerteam på Landskontoret Den 2. januar vendte grafiker Pernille Rosenbak Hansen tilbage fra et års barselsorlov. Stine Nielsen takker af som barselsvikar. I mellemtiden er det besluttet, at layout på KFUM og KFUKs tre blade fremover skal laves på Landskontoret for at spare på udgifterne til bladproduktion.

Nyt medlem af HB

I den forbindelse er der ansat en ny grafisk medarbejder, Kathrine Winther Iversen. 27-årige Kathrine har layoutet Børnebi-

Hovedbestyrelsen har indsuppleret

len og alt tilbehøret samt Ung Uge magasinet. Hun kommer fra

Jens Christian Meldgaard, fordi HB

en stilling på en tegnestue. Pernille og Kathrine skal fremover

ønsker at styrke kontakten til Voksen

varetage alt layoutarbejde i landsorganisationen.

– og Familieudvalget. Jens Christian Meldgaard er tidligere forstander på Vesterbølle Efterskole.

Farvel

til forlagsdirektør på Unitas

Forlagsdirektør Peder Gundersen på Unitas Forlag fratræder stillingen pr. 1. marts 2007. Peder Gundersen har været ansat i 10 år og var med til at fejre forlagets 90 års fødselsdag. Han har formået at sætte fart i bogudgivelser og drive forlaget til stor vækst. Især de senere år er såvel antallet af udgivelser som kundegruppen og forretningens overskud vokset markant. Unitas Forlag er et aktieselskab under KFUM og KFUK i Danmark.

Kender du en person, der har

Forstander stopper på HuH

jubilæum som medlem i KFUM og KFUK eller på anden måde fortjener

Den netop tiltrådte forstander på Haslev Udvidede Højskole, Per Vibskov, stopper

omtale i horYsont, er du altid

efter kun nogle måneder på skolen. Per Vibskov gjorde sig bemærket ved at

velkommen til at skrive til

profilere højskolen som eliteskole, men er nået frem til den konklusion, at opgaven

Astrid Bjørg Mortensen på

ikke var den rette for ham.

E-mail abm@kfum-kfuk.dk eller i brev

Indtil videre skal Signe Bo, der er KFUM og KFUK’er fra Århus, være konstitueret

til Landskontoret.

forstander på HuH.

13


Sæt Ung Uge på klubbens program Lederne i klubberne spiller en afgørende rolle i at få de unge med på Ung Uge til sommer. Aktiviteter på klubprogrammet kan være med til at tænde de unge, så de melder sig til.

Ung Uge på klubprogrammet i foråret: Ung Uge MGP 07: skriv tekst og musik til en MGP-sang og få chancen for at optræde på Ung Uge og indspille sangen i et lydstudie. Brug

Når de unge skal tilmelde sig Ung Uge er det

Aktiviteter på klubprogrammet

ikke nok at sende Ung Uge magasinet ud. Der

Også fra Programudvalgets side er der ideer

skal også personlige opfordringer til fra de

til, hvordan man kan sætte Ung Uge på klub-

ledere, der kender de unge.

bens dagsorden.

”Al erfaring siger, at hvis lederne skal med

”Selvom klubben ikke er Y-movie eller Ten

og gør et stort nummer ud af at fortælle om

Sing kan man sagtens være med i konkur-

en begivenhed, så er der flere af de unge,

rencerne og optræde på Ung Uge,” forsikrer

der tager med,” siger Bodil Christine Ander-

Jakob Lyngs fra Ung Uges programudvalg.

sen fra Ung Uges kommunikationsudvalg.

”Brug fantasien og find klubbens særpræg

Hun opfordrer også lederne til at melde de

eller særlige kompetence. Der er plads til alle

unge til samlet, så de ved, at det er noget, de

i programmet,” siger Jakob Lyngs.

klubaftner til at skrive tekst, øve, lave sceneshow osv. 60 Seconds of Fame – lav en videofilm med en mobiltelefon og vær med i konkurrencen. Filmen må maks vare 60 sekunder og skal være med temaet ”Spred budskabet”. Film – lav en film og vær med i konkurrencen om den fornemme

skal opleve sammen med venner og ledere

Olfert-pris.

fra klubben.

Se mere om de forskellige muligheder på www.unguge.dk og i Ung Uge magasinet.

Gaveartikler fra Medlemsbutikken Her er gaveidéen du lige stod og manglede. Perfekt som bryllupsgave til det unge par der har mødt hinanden i foreningen. Eller gaven til den afgående formand. Som sølvbryllupsgave eller hovedgevinst i et lot-

NYHED

Forklæde med logo kr. 99,-

teri eller bankospil.

EVA solo vase 20 cm. høj. Hvid med gråt påtrykt logo. kr. 399,-

Se de andre gaveartikler på hjemmesiden. www.kfum-kfuk.dk/medlemsbutik

14


Af Astrid Mortensen

Foto Jakob Lyngs Seks unge er gennemgående figurer i materialet om Ung Uge 2007, der skal lokke 1000 unge med på festivalen til sommer.

6 unge

skal blive til

1000 Seks unge skal markedsføre Ung Uge 2007 og give de unge medlemmer lyst til at tage med på sommerens store KFUM og KFUK-oplevelse: Ung Uge 2007 i

der,” siger Bodil Christine Andersen fra Ung

1000 unge drager til Løgumkloster i dagene

Uges kommunikationsudvalg.

14.-21. juli 2007. Dertil kommer flere hun-

Løgumkloster.

præsenterer en af de unge i hvert num-

Peter, Sofie, Mark, Janne, Mathias og Katrine er klar til at tage med på Ung Uge 2007.

De seks unge vil komme ud i klubberne på plakater og postkort. Man kan også møde dem i Ung Uge-magasinet og i FAZE, der mer. Endelig kan man på hjemmesiden www.unguge.dk stille spørgsmål til dem.

Men inden skal de lige have 1000 andre unge

”De skal både informere og få nogle med,

med. De seks meget forskellige unge er nem-

men de skal i høj grad også skabe en stem-

lig de gennemgående figurer i PR-materialer-

ning omkring Ung Uge, som noget man bare

ne for Ung Uge, og netop deres forskellighed

må med på. Det er lettere at fortælle den

er deres styrke.

gode historie gennem nogle figurer, som for-

”De unge er forskellige ”typer” og formålet med dem er, at alle unge kan finde en at identificere sig med og se, at Ung Uge lige er noget for dem. Vi skulle gerne ramme bredt

drede medarbejdere og festivalguider.

tæller om deres oplevelser og forventninger, end hvis vi voksne skal forsøge at overbevise dem om, at det skam bliver sjovt,” siger Bodil Christine Andersen.

med de profiler, vi har skabt, og samtidig

Denne sommers festival bliver den niende i

bruger vi også personerne til at fortælle,

række. Sidste Ung Uge var i 2004 i Aulum.

hvad Ung Uge er, og hvad man kan opleve

Festivalkomitéen satser på, at mere end

15


Af Per Køhler Vestergaard

16

Foto Per Køhler Vestergaard


Stegepander, antik, 70'er lamper og fede ting! Gemt i et industrikvarter ligger Genbrugshallen på Lillehøj i Silkeborg. Men inden for døren ligger din bedstemors stue – i gigantstørrelse. Fyldt op med møbler, så hver en plads er udnyttet. Indrettet i små hyggelige miljøer med en potteplante eller et kaffestel til at pynte på det antikke mahogni- eller kakkelbord fra 70’erne. I den næste hal står møblerne i lag og madrasserne findes i alle farver, længder og tykkelser. Her kan man købe næsten alt, brugt men godt, og til de lave priser. 1200 m2 og en del frivillige i Alderslyst Y´s Men udgør kernen i arbejdet. Tre gange om ugen holder de åbent. De frivillige er glade og godt tilfredse. For hvert år kan de give penge til gode formål. De har en stor omsætning og udgifterne til driften er nemt tjent ind. Både lokale og mennesker i hele verden bliver tilgodeset. Alt sorteres, prismærkes og repareres, hvis det trænger. Næsten alt kan sælges. Jeg fik ryddet op i skufferne. Små lysestumper og gamle frimærker fra juleposten tager de imod med stor tak. Tænk, at en lysestump kan være med til at hjælpe en ude i verden, der lige har oplevet en katastrofe!

17


Af Astrid Bjørg Mortensen

Så er det igen frem med stemmesedlerne Nu skal der blandt andet stemmes om Eventmedlemskab og ændringer i Grundloven.

Ekstraordinært Delegeretmøde Der skal træffes vigtige beslutninger om fremtidens medlemsformer på det ekstraordinære Delegeretmøde den 3. februar.

Nye medlemsformer, forenkling af medlems-

”Når emnerne skal på et ekstraordinært

kontingenter, afskaffelse af foreningsbidrag

møde, er det fordi, Hovedbestyrelsen vurde-

til landsbevægelsen og lettere administration

rer, at det haster med at iværksætte de æn-

for foreningerne. Det var nogle af de emner,

dringer, beslutningerne vil medføre,” forkla-

man nedsatte en Medlemsarbejdsgruppe til

rer administrationschef Gorm Skat Petersen.

at se på efter Lands- og Delegeretmødet i maj 2006. Gruppen har brugt efteråret på at diskutere og er nu kommet med et oplæg. Derfor er alle foreninger inviteret til ekstraordinært Delegeretmøde på Diakonhøjskolen i Århus lørdag den 3. februar.

18

Se mere på www.kfum-kfuk.dk/exld


Sogneindsamling til aids i Afrika KFUM og KFUKs Break the Silence-projekt får del i den årlige sogneindsamling fra Folkekirkens Nødhjælp. Søndag den 4. marts 2007 inviterer Folkekir-

af de indsamlede midler til Break the Silence-

kens Nødhjælp igen alle sogne i Danmark til

projektet.

samarbejde om en fælles og meget konkret opgave – at række verdens nødlidende men-

Bliv indsamlingsleder

nesker en hånd. Denne gang sætter sogne-

”Det er oplagt at være med i sogneindsamlin-

indsamlingen fokus på aids, og pengene går

gen, fordi det ligger så tæt op ad Break the

især til forebyggelse blandt unge piger i Afri-

Silence-projektet og støtter samme formål,”

ka, som er i stor risiko for at få sygdommen.

siger formand Ole Thomsen. Han opfordrer alle KFUM og KFUK'ere til

KFUM og KFUK samarbejder med Folkekir-

at deltage aktivt i deres sogn - enten som

kens Nødhjælp om netop dette års sogne-

indsamlingsledere eller indsamlere på selve

indsamling og kampagnen standsaids.nu.

dagen.

Læs mere om kampagnen og opgaverne som indsamlingsleder på www.sogneindsamling.dk. Det er også her, du skal melde dig som indsamler.

Derfor får KFUM og KFUK i Danmark en del

Standsaids.nu for klubber Før jul fik alle klubber tilsendt et flot undervisningsmateriale til at sætte aids i Afrika på dagsordenen i teen- og konfirmandklubberne. Materialet indeholder en film med to unge danskere i Afrika og en række aktivitetsforslag til mødeaftner, weekender, fester og ungdomsgudstjenester med fokus på Afrika. Der er også meget inspiration at hente både for unge og voksne på hjemmesiden www.standsaids.nu. Folkekirkens Nødhjælp står bag materialet som en del af kampagnen Standsaids.nu, der får pengene fra dette års sogneindsamling.

19


Foto: Af Astrid Per Bjørg Vestergaard, Mortensen Lone Sørensen m.fl. Af Astrid Bjørg Mortensen Unge kristne mødes på tværs af kirker i fremtidsuniverset UTROPIA for at udforske livets og troens store spørgsmål. Det sker i Roskilde 16.-18.marts.

Rollespil om fremtidens tro Tænker du over din egen og andres tro, og vil du møde andre, der tror? Rollespillet UTROPIA er et tilbud for 15-25-årige om en weekend med totalteater og rollespil i et fremtidsmiljø, som udfordrer din kristne tro.

spørgsmål. Det bliver ikke helt ligetil, for un-

Udvid din kirkelige horisont

dervejs venter der overraskelser. Og selvom

Berit Weigand Berg er formand for projekt-

alle deltagere har kristendommen som fælles

gruppen om Unge og Økumeni i Danske Kirk-

tro, forholder de sig forskelligt til etiske, teolo-

ers Råd. Hun forklarer om formålet med ar-

giske og åndelige spørgsmål og problemstill-

rangementet:

inger.

”Weekenden skal være med til at give unge kristne en forståelse af, at de som kristne er

Mere end sværdkamp i skoven ”Rollespil er blevet en populær måde for

en del af et større fællesskab. Forhåbentlig kan weekenden også være med til at afmys-

KFUM og KFUK er medarrangør af et nyt rol-

mange unge at være sammen på. Men det

lespil, UTROPIA, der i løbet af weekenden 16.-

er mere end sværdkamp i skoven, det er

18. marts 2007 vil udfordre deltagernes tro.

en måde at lære sig selv og andre at kende

Deltagerne skal sammen forme et kirkesam-

på. Man kan udforske og se verden på nye

fund, som det kunne se ud i fremtiden. Rol-

måder. Udover at rollespil er sjovt i sig selv,

Rollespilsweekenden er arrangeret i et sa-

lespillet er bygget op om fantasiverdenen

kan man også tage oplevelserne med derfra

marbejde mellem KFUM og KFUK, Roskilde

UTROPIA, hvor der findes otte forskellige

og reflektere over dem i hverdagen,” siger

Stift, Danske Kirkers Råd, DUF og Danmarks

kristne kirker. Som deltager i rollespillet bliv-

Hanna Smidt, der er arrangør af UTROPIA.

Unge Katolikker.

tificere personer fra andre kirker og kirkelige organisationer og udvide den kirkelige horisont.”

er du medlem af en af disse kirker og skal tage stilling til forskellige etiske og teologiske

Se mere og tilmeld dig på www.spilenrolle.dk

Rollespil om menneskerettigheder ”PROJECT: Earth” er et andet nyt rollespil, udviklet af DUF sammen med de nordiske og baltiske lande. Det er led i en kampagne om forskellighed. Rollespillet konkretiserer menneskerettighederne ved at sætte fokus på nogle problemstillinger, som børn og unge møder i deres hverdag. DUF sender to rollespilsledere ud i hele landet, og alle foreninger er velkomne til at benytte sig af det gratis tilbud.

20


Mere af det hele på nyt LUV Næste Landsstævne for Unge Voksne (LUV) bliver en del af det store fælleskirkelige arrangement Danske Kirkedage i Haderslev i Kristi Himmelfartsferien 2007. KFUM og KFUK er med når dansk kirkeliv

der – det bliver bare et større sus. Det er de

ger og fortæller om Kirkedage. Kontakt kon-

samles til Danske Kirkedage i Haderslev i Kri-

samme elementer: at være sammen med

sulent Dorte Mosbæk Kjeldsen på

sti Himmelfartsferien. Der bliver nemlig ar-

mange andre KFUM og KFUKere, møde gam-

dmk@kfum-kfuk.dk eller 60 21 44 01

rangeret en ”lejr i lejren” så KFUM og KFUKs

le venner” siger Lenette Schultz-Knudsen.

Landsstævne for Unge Voksne bliver en del af Kirkedagene.

Frit valg på mange hylder Som deltager på LUV på Danske Kirkedage

Danske Kirkedage samler mellem 2000 og

kan man vælge frit mellem mere end 50

3000 mennesker fra forskellige kirker til

forskellige workshops og foredrag i løbet af

workshops og foredrag, gudstjenester og

dagen, og mellem programmet på ungdoms-

koncerter, og ifølge generalsekretær Kirsten

fladen og voksenfladen om aftenen. Der vil

Lund Larsen, der selv har deltaget på kirke-

være fælles LUV samling i cafételtet, så der

dagene, er det et helt oplagt sted for både

er masser af tid til gensyn med gamle og nye

KFUM og KFUKs Unge Voksne grupper og

venner i KFUM og KFUK. Der vil også være

DKGere at få fyldt ny inspiration på.

mange forskellige typer gudstjenester og koncerter.

Mere af det hele Lenette Schultz-Knudsen, der før har været

”Workshops og program ligner det, mange

med på LUV, er med til at arrangere LUV på

kender fra LUV, men der er selvfølgelig

Danske Kirkedage. Og hun er ikke i tvivl om,

lidt mere at vælge i mellem” siger Lenette

at det er en god ide at lægge LUV samtidigt

Schultz-Knudsen, og henviser til et alsidigt

med Danske Kirkedage, fordi det giver man-

program, der både giver plads til workshops

ge flere muligheder for aktiviteter.

om moderne kirkemusik, verdens gadebørn, Bønneværksted og Da Vinci mysteriet. Programmet kan rekvideres på Landskonto-

”Der bliver simpelthen mere af det hele: mere stemning, flere folk og flere mulighe-

Lenette Schultz-Knudsen og konsulent Dorte

ret eller via downloades på www.kfum-kfuk.

Mosbæk Kjeldsen besøger gerne UV-afdelin-

dk/udvalgomraader/unge/unge_voksne

Om Danske Kirkedage

Danske Kirkedage 2007

Tilmelding: www.danskekirkedage.dk eller

Danske Kirkedage er et økumenisk arrange-

Foregår 17.-20. maj 2007

Landsstævne for Unge Voksne på: www.

ment, hvor forskellige kristne kirker mødes.

Kirkedagenes program løber fra torsdag den

kfum-kfuk.dk/kurser

Første gang det blev arrangeret var i 1968.

17. maj (kristi himmelfart) kl. 16.30,

Kirkedagene i Haderslev er de 14. i rækken.

hvor der er åbningsgudstjeneste, til søndag den 20. maj kl. 10.00 hvor der rundes af

Kirkedagene har som fællestræk haft:

med en afslutningsgudstjeneste.

Fælleskirkelighed, hvor folkekirke og frikirker

Men det er også muligt at være med fra

samles

fredag aften til søndag.

Møde med kirkefolk fra udlandet Samling om konkrete og aktuelle sociale og

Kirkedagsavisen med hele programmet kan

politiske problemstillinger

rekvireres på landskontoret eller downloades

Laboratorium for nye gudstjenester og

fra www.danskekirkedage.dk

salmer. Sted: Der arbejdes denne gang med fire

Idrætscenteret,

hovedtemaer:

Stadionvej 5,

1. Danmark i Verden og Verden i Danmark

6100 Haderslev

2. Grænser for religion? 3. Tro i praksis

Overnatning i klasselokaler

4. Mellem mennesker

21


Af generalsekretær Kirsten Lund Larsen

Fremtiden bag os?? Da jeg blev ansat som generalsekretær,

som det ofte er meget sjovere at stille end at

længere ud i sognene på den måde. Det er

spurgte en kritisk journalist mig – formentlig

svare på. Svaret er ikke givet alene i kraft af

desuden en vigtig opgave at styrke folkekir-

for at provokere: ”Er KFUM og KFUK ikke i

de fem mål, vi har opstillet frem til 2008. For

ken og hjælpe den med at gribe tidens mulig-

virkeligheden en bevægelse, der har sin

der er også en fremtid derefter. Og jeg tror

heder.

fremtid bag sig?”

ikke, det er dybtgående nok bare at forlænge

I det andet scenario lægges der vægt på, at

Det var jeg selvfølgelig uenig i. Og det er jeg

dem. I hvert fald ikke før vi finder ud af, hvad

KFUM og KFUK er en livsstil for medlem-

stadig. Men for at vi kan blive ved med at

KFUM og KFUK for alvor bør give sig i kast

merne og eksisterer for at være et tilhørs-

have fremtiden foran os – og ikke bag os –

med efter næste Lands- og Delegeretmøde.

sted for dem, der ikke føler sig hjemme i

må vi også stille os selv nogle lige så provo-

22

andre kirkelige grupperinger. Det vigtigste er

kerende spørgsmål.

Tre scenarier

derfor at bevare og udvikle KFUM og KFUK's

Hvem har brug for KFUM og KFUK i fremti-

Valgmulighederne bliver måske lidt tydeli-

foreninger, så vores unge har et godt sted at

den – lokalt og på landsplan? Så meget, at de

gere, hvis man opstiller tre forskellige scena-

komme og får gode venner der. Derfor skal

er villige til at betale for et kontingent? Hvad

rier.

der først og fremmest fokuseres på at ud-

er KFUM og KFUK's kerneydelse eller særlige

I det første scenario satser KFUM og KFUK

vikle aktiviteterne i foreninger og klubber

fortrinsområder? Hvad kan KFUM og KFUK,

målrettet på at hjælpe Folkekirken med at

lokalt.

som ingen andre kan? Og hvilke økonomiske

udvikle tilbud til børn og unge. Vores vigtigste

I det tredje scenario er udgangspunktet et

muligheder har vi?

"salgsvare" er nutidig forkyndelse for børn og

samfund med børn og unge, der ikke er kir-

Det er mange store og svære spørgsmål,

unge, og tankegangen er, at vi når meget

kevante, men åbne og søgende efter åndeligt


indhold. Folk ved ikke meget om kristendom-

ring for KFUM og KFUK? Hvad ville der ske,

men, men der er interesse for det. KFUM og

hvis dette mål blev det overordnede fokus,

KFUK kan forkynde evangeliet på en måde,

som alle aktiviteter skulle understøtte?

som taler til moderne børn og unge. Den

Der er stadig længe til næste Lands- og

udfordring kan og skal KFUM og KFUK tage

Delegeretmøde, og vi er stadig i fuld gang

op, fordi tærsklen til kirken er for høj.

med De fem Mål. Men det her er de emner, vi må drøfte gennem hele 2007, og der vil

Det allervigtigste mål?

blive rig lejlighed til det – ansigt til ansigt på

Scenarierne er bare "tankespind". Men de

møder, måske på stormøder, på hjemmesi-

kan bruges til at tydeliggøre for én selv og

den, på mail og i telefonen. Først til novem-

andre, hvilken retning man hælder mest til.

ber vil Hovedbestyrelsen begynde at samle

Man kan også spørge sig selv, hvilke af de

de forskellige input og formulere det oplæg,

fem mål, der er allervigtigst for én selv og for

der skal bidrage til, at fremtiden stadig ligger

hele bevægelsen. Måske er det mål 3: ”at

foran os.�

KFUM og KFUK giver kristendommen nutidige udtryk – og er kendt for det”? Måske kunne et totalt fokus på dette mål fremover medføre en mere markant place-

23


Af Louise Bjerg og Maria Boll Jensen

Foto: Maria Boll Jensen

Turen til Leicester knyttede nye venskaber

Kristne og muslimer i dialog En gruppe unge danske kristne og muslimer er taget til Leicester for at deltage i et multireligiøst dialogmøde. Målet er at blive klogere på hinanden. Vi befinder os i en kirke. Omkring 50

kunne leve sammen og acceptere hinandens

mennesker sidder fordelt i fire grupper.

forskelligheder.

Det usædvanlige er, at der både er kristne,

Et lige så vigtigt formål med denne tur er, at

muslimer, præster og imamer. Men hvad

vi som unge muslimer og kristne skal komme

laver de sammen i en kirke?

ind på livet af hinanden og finde ud af, hvad

De drøfter forskellige temaer i forbindelse

vi har til fælles, samt hvor der er vigtige

med advent, for i dag er det søndag d.

forskelle og derved skabe dialog.

3. december. Men hvad er det for et

Fredagsbøn, foredrag, gudstjeneste,

arrangement, og hvor kan det finde sted?

samtaler, tempelbesøg med videre vækker

Det er den muslimsk/kristne dialoggruppe,

vores sanser, rejser spørgsmål, sætter

der jævnligt mødes her i Leicester – en

følelser på prøve og gør os klogere på

multireligiøs og multikulturel by i England på

hinanden. Stort som småt bliver vendt:

størrelse med Århus. I aften er her dog lidt

Sover en muslimsk pige med tørklæde på?

flere end sædvanligt, for vi er en gruppe på

Hvordan kan man tro på treenigheden i en

12 muslimer og 12 kristne fra Danmark, som

monoteistisk religion? Må de kristne godt

deltager. Vi er sammen taget til Leicester for

drikke alkohol? Hvad betyder Jesus for

at blive inspireret af de tiltag, der sker her

muslimerne?

for, at hinduer, muslimer, kristne, buddhister

Vi har lært meget på denne tur og håber,

og andre religiøse og kulturelle grupper skal

at vi kan bruge vores erfaringer til at sætte gang i dialogen mellem kristne og muslimer i Danmark.

Afmagt Afmagt, med dit klamme greb holder du mig fast og forkynder at jeg intet kan gøre Afmagt, du usynlige, som viser mig de tusinder af nødlidende og siger at ”det nytter jo ikke” ”En dråbe i havet” og dog ”kun en dråbe” Afmagt, jeg hader dig og vælger at bekæmpe dig – give dig den kolde skulder Ingen kan hjælpe alle, men alle kan hjælpe lidt siger jeg i mig selv og forhøjer mit bidrag… Jakob Damm Knudsen (deltager på Kenya-turen 2006)

24

Dialogseminaret er arrangeret i samarbejde mellem Muslimer i Dialog, KIVIK, IKON, Danmission, Folke- og Religionsmøde og KFUM og KFUK. Seminaret gentages i år og du kan komme med. Hold øje med www.kfum-kfuk.dk


Af Evan Johansen

Foto Henrik Pedersen

Tove Kristiansen var med sine 64 år ældste leder på sidste års børnefestival.

Leder for børn og unge Hver uge bruger ledere landet over mange timer på at være blandt børn og unge i KFUM og KFUK. De har et betydningsfuldt job, fordi de er med til at give børn og unge gode oplevelser og fortælle dem, at de har mulighed for at tro. I løbet af 2007 vil horYsont tegne portrætter af forskellige ledere i KFUM og KFUK. Vi starter i Aabenraa hos en af landets ældste børneklubledere. Hver torsdag begiver Tove Kristiansen sig sammen med sin mand Aksel Kristiansen sig af sted til klubmøde i Høje Kolstrup i udkanten af Aabenraa. Her venter 16-20 børn på nye oplevelser. ”Det er dejligt at komme i klubben. Børnene venter på os, og vi får store knus af dem. Det er med til at holde os i gang,” fortæller Tove

Blå bog Tove Kristiansen Børneklubleder i Kirkeklubben MOK, Aabenraa 64 år Aktiv leder siden hun var 16 år. Først i søndagsskolen, men de sidste knap 25 år i KFUM og KFUK.

Kristiansen. ”Den dag jeg ikke kan fange børnene mere med fortællingerne, så stopper jeg. Jeg er faktisk på mine gamle dage blevet lidt nervøs

Lederens blog

lige før, jeg skal af sted i klub. Men når jeg så

En af de allerbedste ting i min tid som leder er helt sikkert de store sus.

kommer derhen, forsvinder det. Jeg glæder

Sommerlejrene og Børnefestivalerne står som noget af det bedste.

mig hver gang over, at jeg får lov til at for-

En anden ting som betyder meget for mig, er, at et af vores tidligere klub-

tælle børnene bibelhistorie. Det er dejligt at

børn, Dorte Grandt, nu er blevet leder i klubben. Det viser, at arbejdet nytter

kunne give det videre.”

noget.

”Vi nyder stor opbakning i klubben, og det er

Det er også en stor oplevelse, at flere børn af tidligere klubbørn nu er beg-

med til at holde os i gang. Det betyder meget,

yndt i klubben. Flere af vores gamle børn er ikke kirkevante, men det er

at menighedsråd og Y´s Men´s klub bakker

godt at se, at de så sender deres børn til os.

os op på det økonomiske område. Så kan vi koncentrere os om klubarbejdet.”

25


eÄb

fh

Do

s på Foku musik og sang

Få mere at vide på:

;\j[hiaeb[ ·\kbZW\iWd]e]cki_a · Flerstemmig sang for alle · Mini-kor for dig, der vil mere · Mulighed for soloundervisning i sang og musikinstrument · Veludstyret musiklokale

mmm$h_da[dW[i$Za 26


Af: kristendomskonsulent Karen Klemmed Lorentzen � Foto: Per Køhler Vestergaard

Vi er altid på vandring ”Pilgrimmens vandring er at bede med fødderne” – Elisabeth Lidell

KFUM og KFUK er en bevægelse. Så enkelt kan det siges. Vi tror på en levende Gud, og vores arbejde og forkyndelse må også være levende og i bevægelse. På vores vandring i livet er vi undervejs, som på én lang pilgrimsvandring, hvor målet er at skabe rum for mødet med den levende Gud. Pilgrimsvandring er en gammel tradition i kirken. Men i grove træk kan vi skitsere middelalderens pilgrimsvandringer som en higen efter vandringens endemål – med målet i fokus. Hvor vor tids pilgrimstanke har fokus på vandringen undervejs og lægger vægt på, at vi altid vil være undervejs, både på vandringen og i livet. ”I en tid med mange hurtige skift, endeløse informationsstrømme, højt tempo og overfyldte kalendere fremstår pilgrimsvandringen som en anden livsstil med tid til stilhed, eftertanke, langsomhed, enkelhed og indre ro,” siger Elisabeth Lidell, der er Danmarks første pilgrimspræst og sognepræst i Risskov. Pilgrimmens vandring er ”at bede med fødderne”. Hvor turistens ydre rejse går fra a til z, horisontalt, har pilgrimsvandringen også den vertikale dimension med: indad og opad. Kristenlivet er ikke at have nået et endeligt mål eller at have fundet facit på alle livets store spørgsmål. For Livets vej går ad korsveje og T-kryds, hvor vi skal vælge, og af og til kan vi blive i tvivl, om vi nu vælger den rigtige vej. Som disciplene bad, kan også vi bede: ”Herre, vis os vejen!” Og Jesus svarer os: ”Jeg er vejen, sandheden og livet!”(Joh 14,6). Disse ord kan vi altid have med os, både når vejen er let og lys, og når vejen er stenet og vores byrde tung at bære. Vi kommer alle ud for at måtte rave rundt i mørke og fortvivlelse – og da er det godt at vide, at der altid er en udvej. En af de gammeltestamentlige salmedigtere udtrykker det således: ”Guds ord er en lygte lys for min fod, et lys på min sti” (Sl 119,105).

Artiklen er inspireret af en pilgrimsvandring til Nidaros Domkirke i Trondheim, og af EliPilgrimsvandringen er en bevægelse mod Gud – en søgen efter Gud, og samtidig en bevægelse mod dig selv. Du kan ikke komme til dig selv uden

sabeth Lidell og Anette Foged Schultz’ bog ”Pilgrimsvandring med børn og unge”.

om Gud, og du kan ikke komme til Gud uden at have dig selv med. Jesus siger: ”Jeg er vejen!”. Vejen til Gud. Vejen til livet, som fornyes og forvandles i mødet med Gud.

27


deb a t

Debatstafetten

Hvorfor lukker de små foreninger ikke? Kære mikroforeninger – jer med 2-3 med-

Jane Bang-Jensen, medlem i Farum,

lemmer. Hvorfor stadig have en forening? Er

der har 8 medlemmer

Debatstafet ten

det fordi, I ikke vil give jeres formue til lands-

Det er da noget, der er oppe og vende en

Debatstafetten går ud på, at man

bevægelsen, så den kan komme børn andre

gang imellem: hvorfor bliver vi ved? Vi er

sender et spørgsmål videre og til en

steder i landet til gode?

med på store landsarrangementer, men det

person, der svarer på det i næste blad

lokale er på vågeblus. Der kommer børn,

og samtidig sender et nyt spørgsmål

Svarene på det spørgsmål kan være forskel-

men det er umuligt at få dem til at blive med-

videre. Sidste gang stillede Børneudval-

lige fra sted til sted, så horYsont har spurgt

lemmer. Vores politik er, at vi ikke vil lukke

get og formanden Natashia Petterson

fire af de 38 foreninger med under 10 med-

nogen ude, og vi kan jo ikke tvinge dem til at

et spørgsmål til alle ”mikroforeninger”.

lemmer.

melde sig ind. Vi har solgt foreningshuset, da vi var for få til at få det til at løbe rundt økonomisk. Så ungerne kommer her privat hos os

Henning Bang Nielsen, formand i Sejerslev-

Tine T. Jørgensen, formand i Svendborg,

(formanden og hans kone, red.).

Ejerslev-Jørsby, der har 3 medlemmer.

der har 8 medlemmer

Vi holder ikke møder og bibelkreds, men det

Det er lidt det med, at det er svært at be-

Vi lukker ikke, fordi vi gerne vil have sat

er mere socialt og på hyggeplan. Men de

grave flaget. Man kan altid lægge ting ned,

noget i gang på et tidspunkt. Hvis der kom-

ved, hvor vi står. Vi lukker ikke foreningen og

men det har vi ikke lyst til. Selvom fremtids-

mer nogle, der gerne vil lave noget, så har

laver det fuldt ud privat, fordi KFUM og KFUK

udsigterne til at få gang i mere og blive flere

vi viljen. Der er ikke nogen resursepersoner

er et kendt navn i byen og en god garant i

ikke er gode. Vi gør nok for lidt for det. Der

lige nu. Vi gør ikke så meget aktivt for at

forhold til kommunen.

er en fælles familieklub på hele øen (Mors,

finde nogen, men vi er hele tiden åbne og har

red.), men det er ikke aktuelt at slå forenin-

en hjemmeside. Vi har tænkt tanken om at Leif dam Christensen, formand i Lunder-

mere er det ikke blevet til. Vi kører nok bare,

kommer nogen, så er det sværere at komme

skov, der har fire medlemmer

fordi det er det nemmeste at gøre, som man

i gang igen. Vi har jo hus og det hele. Tanken

Vi er ved et vadested lige nu, for vi vil gerne

plejer. Så vi har ikke rigtig planer om at gøre

om at sælge huset og bruge pengene til at

slå os sammen med en større forening. For

noget.

lave nogle aktiviteter har da strejfet os. Vi har

7-8 år siden skulle foreningen overgives til

rimelig mange penge og har også snakket

IMU, men vi var nogle stykker, der synes, at

ingen microforeninger havde spørgsmål på

om, at pengene ikke gør så meget gavn, så vi

de ikke bare skulle have det hele. Vi håbede,

hjertet så horYsont-redaktionen stiller her-

giver støtte til unge i KFUM og KFUK. Vi har

der ville komme flere, men nu arbejder vi på,

med et spørgsmål til Niels Jørgen Hansen,

en pulje, hvor vi støtter et eller andet projekt

at der skal ske noget andet. Det er også ud

forstander på Midtsjællands Efterskole:

hvert år.

fra den tanke, at det er nemmere at starte

Hvordan kan KFUM og KFUK udbygge samar-

Det bliver dog ikke ved sådan her i så mange

noget nyt end at støve noget gammelt af og

bejdet med efterskolerne?

år, men så længe vi har en bestyrelse, vil vi

få liv i det igen.

gerne fortsætte.

28

gerne sammen. Vi har da tænkt tanken, men

lukke, men vi håber hele tiden. Og hvis der så


Af Søren Axelsen Unge skal lære, hvordan de kan bruge Gud i hverdagen, så de kan bære kristendommen med sig ud i livet.

Bærbar kristendom Både kirken og organisationer som KFUM og KFUK er for optagede af at få ”kunder i butikken”, mener Suzette Munksgaard. Det vigtigste må være at sende de unge ud – med Gud i ”rygsækken”. Konkret, kropslig og kultisk er nøgleord, hvis

Det kan være:

Tænk nyt i foreningerne

man vil fortælle de unge noget om Gud i

- at lære de unge at tænde lys

Ud over at fjerne fokus fra medlemsfiksering,

dag, siger Suzette Munksgaard. Hun har en

- gå forbi kirken i frokostpausen og snuppe et

opfordrer Suzette Munksgaard også

master i teologi og kristendomsformidling og

”take away-bibelvers” med i lommen

foreninger som KFUM og KFUK til at tænke

kender de unge fra sit virke som lærer på

- at sende dem bibelvers på sms

mere radikalt nyt ud fra deres formål.

Midtsjællands Efterskole.

- lære dem at gøre korsets tegn

”For mange steder sidder en lille bestyrelse

Det handler ikke om at holde på de unge

- give dem en kristuskrans eller et personligt

og venter i deres store foreningshuse. De

i så lang tid som muligt, men at give dem

husalter

venter på, at de unge skal komme til dem. Hvorfor går de i stedet ikke ud, hvor de unge

redskaber til, at de kan bære kristendommen med sig ud af klubben og kirken, mener

Usikkerhed som grundvilkår

er?” spørger hun.

Suzette Munksgaard.

Kristendommen skal ikke være et klippefast

Et konkret forslag kunne være, at

system, men give de unge et bud på, hvordan

foreningerne sælger foreningshuset og laver

Kristendommen skal være ”kult”

de kan leve i den usikkerhed, der er et

en skole-fritids ordning på et idébestemt

Ordet kult klinger dårligt i almindelig

grundvilkår i deres liv, og give dem et sprog

grundlag.

folkekirkelig forstand. Men kult betyder

til at beskrive den.

”Så ville børnene automatisk komme og

egentlig ”at dyrke”, og det er en overset

”Udfordringen for kirken og foreningerne er

de ”frivillige” ville få løn for arbejdet, så

måde at sætte de unge i et gudsforhold,

at formulere, hvad ’det gode budskab’ er for

foreninger ikke mere skulle konkurrere om

mener Suzette Munksgaard. Ved at give

unge i dag”, siger Suzette Munksgaard.

de unge med deres fritidsjobs,” forklarer

dem konkrete og kropslige anvisninger på,

Suzette Munksgaard.

hvordan de kan møde og bruge Gud i deres hverdagsliv, kan kirken frisætte de unge, så de kan bære kristendommen med sig ud i livet.

29


Kirken som Guds folk på vandring Bogen ”Pilgrimsvandring med børn og unge” gør i høj grad op med

teenklubber.

mine fordomme om pilgrimsvandring som et kedeligt levn fra for-

”Pilgrimsvandring med børn og unge” er ikke en bog, der får lov at

tiden. Skal man tro forfatterne, så er pilgrimsvandring tværtimod en

samle støv. Det er en bog man henter ideer og inspiration i, men

måde, hvorpå kirken kan få det moderne menneske i tale.

også færdige andagter og vandringer - og der er rigtig meget stof

To erfarne folkekirkepræster deler ud af deres erfaringer med at

at hente i den.

tage børn og unge med på pilgrimsvandring, og det på en måde, så Elisabeth Lidell og Anette Foged Schultz,

jeg straks får lyst til at komme af sted med mine unge.

Pilgrimsvandring med børn og unge

Bogen er fyldt med konkrete eksempler og færdige lektioner til

Religionspædagogisk forlag 2006, 216 sider,

hjælp og inspiration for bl.a. præster, lærere og ledere i børne- og

248,- kr. Anmeldt af Gitte Thorsøe Bak

Årets børnebog

Forkyndende børnesange med fagter

”Så sagde Gud til Noa: ”Aldrig vil der komme en oversvømmelse

Iben Brogård og Henriette S. Larsen har lavet et levende og med-

igen, som vil dække jorden. Se, jeg sætter en vidunderlig regnbue på

rivende sang- og forkyndelsesmateriale, der er særdeles anven-

himlen, så alle vil huske, hvad jeg har lovet”

deligt for alle KFUM og KFUK’s børneklubber. Materialet består af et node- og teksthæfte, en cd med tre versioner af alle sange – en

Kan en bog blive en klassiker på en dag? Hvis man spørger min

”almindelig”, karaoke og instrumental - og endelig en dvd, hvor man

datter på 3 år, så er hun ikke i tvivl. ”NOA og hans store båd” er

ser Silkeborg Moksing synge, danse og lave fagter til sangene.

ubetinget den bedste og sjoveste bog, hun længe har haft mellem

Man behøver således ikke som klubleder at være meget nodestærk

hænderne.

for at bruge sangene i sin børneklub. Man kan bruge den del af

Bogen er kraftig og solid, og siderne er magnetiske, så de medføl-

materialet, der passer til en selv og til børnene i klubben. På denne

gende magneter med dyr og mennesker kan flyttes rundt i bogen

måde er materialet særdeles anvendeligt.

(og sættes på køleskabet). Tegningerne er flotte og farverige, og

Man kan bruge det til klubaftenerne, man kan lave en koncert ud

historien er så godt fortalt, at Maria på 3 år ved, hvorfor der er en

af det eller man kan udvikle klubbens eget skuespil, hvori sangene

regnbue på himlen..

indgår. Børneområdet har til stadighed brug for nyt forkyndelses-

Mangler du en gaveidé til en 2-4 årig, så kan både Maria og jeg

materiale og nye børnesange. ”Han er supermand” er et glimrende

varmt anbefale denne bog.

bud til børnearbejdet.

Tim Dowley, NOA og hans store båd

Iben Brogård og Henriette S. Larsen; Han er supermand

Unitas forlag, 10 sider, 128,- kr.

Købes i Medlemsbutikken, 200,- kr

Anmeldt af Gitte Thorsøe Bak

Anmeldt af Christian Hougaard-Jakobsen, HB-medlem, musiklærer og organist.

30


Bisseruplejren Hermed indkaldes til generalforsamling i foreningen Bisseruplejren på Bisseruplejren, Gl. Strandvej 135, Bisserup, 4243 Rude den 26. marts 2007. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab til godkendelse eller anden foranstaltning 4. Indkomne forslag 5. Budget og kontingent for det kommende år for foreningsmedlemmer og for enkeltmedlemmer af foreningen Bisseruplejren, som ikke er medlem af KFUM og KFUK i Danmark. 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år 8. Eventuelt Forslag der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling under dagsordenens punkt 4,5, 6 og 7 må indsendes skriftligt til foreningen Bisseruplejrens formand senest 2 uger før generalforsamlingen. Endelig dagsorden tilsendes medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen. Der kan ingen beslutninger tages i sager, som ikke er optaget på dagsordenen.

KFUMs SOLDATERHJEM i O K S B Ø L v e d E s b je rg og i H Ø VELTE ved Kbh www.barnetro.dk Danmarks kirkelige mediecenter har lavet en hjemmeside for de 38-årige for at introducere kirke og kristendom for børnene og deres forældre (og bedsteforældre). Hjemmesidens ”hovedattraktion” er et spil, hvor præsten beder barnet hjælpe med at få folk i kirke. Man skal blandt andet trøste små babyer ved barnedåb, hjælpe Adam og Eva med at finde hinanden og pynte bedstemors gravsted. Hjemmesiden er flot og enkelt bygget op, og Peter Belli er helt i hopla som præsten. Hans mange sjove kommentarer undervejs gør, at man som forældre sagtens kan holde til at sidde med ved computeren, når de små spiller. Ideen er, at spillet kan være udgangspunkt for en snak om de kirkelige begivenheder, men jeg må tilstå, at jeg som voksen mangler lidt flere informationer. Hvis man forestiller sig, at også kirkefremmede skal kunne bruge siden til at snakke med deres børn, så mangler der en ”voksen-side” i menuen, hvor man kan finde beskrivelser af de enkelte kirkelige begivenheder.

www.barnetro.dk,

o g fle re s te d e r i 2 0 0 7

søger m e d a rb e jd e re cafémedarbejder med sociale funktioner Køkkenarbejde, ekspedition og rengøring indgår i jobbet, og desuden kommer du med i tjenesten for at udbrede evangeliet og for at skabe den gode menneskelige kontakt. Medarbejderen skal være medlem af Folkekirken og helst mellem 17 og 26 år. Det er et job, hvor du får værdifulde kompetencer på områder, som efterspørges overalt: teamwork, åbenhed, kundekontakt, ansvarlighed, koordinering, økonomi og omstillingsparathed. Se mere på www.kfums-soldatermission.dk Kost og logi hører normalt med til jobbet. Ansøgning til medarbejderkonsulent, Torben Jensen, Næringen 13, 8240 Risskov eller til tj@kfums-soldatermission.dk tlf 21 45 05 13

Hjemmeside lavet af Danmarks Kirkelige Mediecenter Anmeldt af Maria og Gitte Thorsøe Bak

www.kfums-soldatermission.dk 31


Afsender:

Magasinpost B

KFUM og KFUK i Danmark Valby Langgade 19 2500 Valby ID.nr.: 15528

”Fra svundne tider” Ungdommen nu om dage…

De unge ved åbenbart stadig ikke, hvad de går glip af. Indlæg fra De unges Blad nr. 11/1933

Hvad står der mon i den folder?

Måske har han fat i noget…?

Ja, det er jo så moderne med alt det medbestemmelse og brugerinddragelse. Indlæg fra De unges Blad 1947

Ja, så skulle alle spørgsmål med unge piger og drenge jo være løst. Folderen er videregivet til Ung Uges Festivalkomité. Anmeldelse fra KFUM Missionsblad 1960

32

horYsont nr.1 2007  

horYsont er et medlemsblad udgivet af KFUM og KFUK i Danmark

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you