Page 1

WEST BETUWE

inZAKEN

jaargang 1 nummer 1 november 2011 oplage 27.500

Dankzij onze specialisaties bieden wij kwaliteit pagina 31

Koren Autoparts zet kwaliteit in beweging pagina 17

pagina 5

AT&C: ‘plannen kabinet 2012: wat valt op?’ Magazine voor inwoners van de gemeenten Culemborg, Geldermalsen en Neerijnen


Interieur van DERKSON:

Met oog voor perfectie LIENDEN – Maatwerk in interieurbouw. Dat is de grote kracht van DERKSON in Lienden. Met oog voor perfectie, service en duurzaamheid opent Dick van Dam binnenkort zijn showroom aan de Molenstraat 67a. Dat vergt nog enige tijd, omdat deze vakman naar volle tevredenheid een volledige inrichting wil tonen aan de klant. Van maatwerk keukens, kasten, deuren tot vloeren en meer, staan Dick en zoon garant. Dick van Dam eist van zichzelf, zo ook van zijn personeel: kwaliteit, een kritische instelling, oog voor perfectie, details, en hierbij een eerlijk advies. “Dus voor een interieur op maat, kunt u bellen voor een afspraak en wij creëren tijd!”

Lifecoaching streeft naar een goede balans in het leven én in de persoonlijkheid Als je eerst de basis legt en jezelf met alles wat je bent accepteert, begrijp je waarom je de dingen doet zoals je ze doet. Dan kun je besluiten of je iets wilt veranderen. Het is belangrijk dat je je eigenheid behoudt en jouw tempo aanhoudt. Ik, Thea van Dam, kan jou niet vertellen hoe je iets moet doen, je hebt je eigen waarheid. Tijdens het coachen ga ik naast je staan om je te begeleiden naar jouw waarheid. Gaandeweg onze gesprekken (met of zonder coachtechniek), wordt het je steeds duidelijker hoe je achter jouw waarheid moet komen. Je weet daardoor waar je heen wilt in je leven en maakt je wensen waar. De doelgroep variëert van particulier tot zakelijk • individueel • teamcoaching • loopbaan,-/bedrijfscoaching verhuizing, vanaf 12-11 naar: Molenstraat 67A in Lienden. Let op: postadres blijft: Laan van Nieuw Meerten 33, 4033 DC LIENDEN

Op een avond, die u schikt, kunnen wij dan uitgebreid en nauwkeurig kijken, of wij u kunnen bieden, datgene wat u voor ogen heeft betreffende welk segment dan ook. Behalve op zon- en feestdagen kunt u de gehele zaterdag bij vader en zoon terecht. DERKSON Molenstraat 67a, Lienden Binnenkort verschijnt: WEBSITE: DERKSON, interieur op maat Voorlopig postadres: Laan van Nieuw Meerten 33 4033 DC Lienden E: d.van.dam@online.nl T: (06) 20 17 79 81

T: (06) 54 90 39 78 E: t.van.dam@live.nl I: www.coachingunique.nl Neem eens een kijkje op onze website!


inhoud

COLOFON is een uitgave van: Ton Keuken Mediaservice bv Dalwagenseweg 5b 4043 MS Opheusden T: (0488) 44 20 36 F: (0488) 44 30 20 E: info@keukenmedia.nl I: www.keukenmedia.nl

Redactie

Ton Keuken Alette Keuken Marco Diepeveen Jasper van de Bovenkamp

14

Stimuleringsfonds Bruisende Binnenstad

15

AT&C: ‘Plannen kabinet 2012: wat valt op?’

10

Japanse topkeuken op stokjes

11

Elands Body Fashion over nieuwe indeling winkel

26

Bij Visscher heeft men 1200 jaar ervaring in huis. Alles over auto’s

28

13 15

Aletta van Noord: ‘Ik ga voor kwaliteit’

17

Koren Autoparts zet kwaliteit in beweging

19

Aandacht voor de mens achter de ondernemer

22

Exploitatie

Cindy Sukkel Ton Keuken Karin Arends Adrie Wilshaus Henk van Dorland

Bedrijfscontactfunctionaris: voor alle vragen op ondernemersgebied

23 24

33 35

Klaartje de Heus-van Wijk: ‘Geef mij maar mensen… en dieren!’ Nu ook feesten en partijen bij Het Dijkhuis Moderne accommodatie voor Medicall Life Support Bos Boomverzorging: ‘Wij kunnen voor u de boom in’ KCB Culemborg: ‘Elkaar ontmoeten, van elkaar leren en elkaar business gunnen’ Le Carrouge: ‘Als het maar van hout is’

Vormgeving

Grafisch bureau Brust, Nijmegen

Druk

Senefelder Misset, Doetinchem

Oplage

27.500 ex.

5

Verspreiding

11

Gerto Streekpost, Dodewaard

Copyright

Het auteursrecht op de in dit tijdschrift verschenen artikelen wordt door de uitgever voorbehouden. Het verlenen van toestemming tot publicatie in dit tijdschrift houdt in dat de auteur de uitgever onherroepelijk machtigt de bij of krachtens de Auteurswet door derden verschuldigde vergoeding voor kopiëren te innen en dat de auteur alle overige rechten overdraagt aan de uitgever. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of gekopieerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

26

28

In de Betuwe wordt het nog handgemaakt

Keukens, kasten en trappen etc. Rijksen Speciaal Timmerwerk Rijksen Speciaal Timmerwerk woon- en winkelinterieur De Woerd 3 4021 CL Maurik

Telefoon (0345) 55 89 24 Fax (0345) 55 89 28 Website: www.speciaal-timmerwerk.nl E-mail: info@speciaal-timmerwerk.nl

3


Stimuleringsfonds Bruisende Binnenstad CULEMBORG – De gemeente Culemborg zet zich actief in om Culemborg aantrekkelijker te maken voor toeristen. Dit doet zij onder meer door middel van de marketingcampagne Culemborg Klopt en het daaruit voortkomende Stimuleringsfonds Bruisende Binnenstad. Heeft u een leuk idee of initiatief? Geef het door! Foto’s: © Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland In maart 2009 is de gemeente Culemborg gestart met een meerjarige city-

opdracht van de gemeente Culemborg en in samenwerking met het Plat-

marketingcampagne Culemborg Klopt. De betrokkenheid vanuit bedrijfsle-

form Toerisme & Recreatie (PRET) en NORT Gelderland.

ven en organisaties in Culemborg is vastgesteld in een Platform Recreatie & Toerisme (PRET), waarin ambassadeurs voor horeca, winkeliers, evenemen-

Stimuleringsfonds

ten, musea en overnachtingslocaties hun achterban vertegenwoordigen.

Vanuit de marketingcampagne heeft gemeente Culemborg een Stimule-

Daarnaast nemen Regionaal Bureau Toerisme (RBT) Rivierenland en NORT

ringsfonds Bruisende Binnenstad ingesteld. Doel van dit stimuleringsfonds

Gelderland plaats als adviseurs in het platform.

is het ondersteunen van initiatieven die een stimulerend effect hebben op (dag-)toerisme in en om de binnenstad van Culemborg. Het beschikbare

Aantrekkelijker voor toeristen

budget wordt verdeeld op grond van volgorde van binnenkomst van de

Jeroen van Noort van RBT Rivierenland is lid van het platform Recreatie &

aanvragen. Een bijdrage uit het fonds kan maximaal 1000 euro bedragen.

Toerisme. ‘We bespreken met elkaar hoe de gemeente Culemborg de stad

Jeroen van Noort: ‘Voorbeelden van evenementen die hebben plaatsgevon-

aantrekkelijker kan maken voor toeristen. Er zijn al diverse producten ont-

den dankzij een ondersteuning uit het Stimuleringsfonds zijn een fairtrade-

wikkeld en marketingacties uitgevoerd ten behoeve van de campagne. Zo

markt, een tangoworkshop en een Dijk van een Ontbijt.’ Dit laatste vond

is bijvoorbeeld een eigen stadsmagazine (CLMBRG) ontwikkeld. De huidige

plaats op zaterdag 2 juli 2011 en was het grootste openlucht ontbijt van de

campagne duurt drie jaar en loopt tot eind 2011. Er wordt op dit moment

Betuwe. Aan lange ontbijttafels werd er gezellig gepicknickt.

gekeken naar een mogelijke verlenging tot 2015.’ Alle marketingactiviteiten worden gecoördineerd door RBT Rivierenland in

Voorwaarden Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Stimuleringsfonds moet het initiatief aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moet een initiatief hoofdzakelijk in en om de binnenstad van Culemborg plaatsvinden en moet er sprake zijn van een nieuw initiatief met een duidelijk stimulerend effect op het (dag-)toerisme in en om de binnenstad van Culemborg. Het initiatief mag niet gebonden zijn aan één enkele onderneming of instelling. De bijdrage kan nooit meer bedragen dan vijftig procent van de kosten die verbonden zijn aan de uitvoering van het initiatief. De aanvraag moet ingediend zijn voordat met het project wordt gestart. Na afloop van een activiteit dient de aanvrager binnen zes weken een kort verslag in van de activiteit waaruit duidelijk wordt hoe de bijdrage is ingezet. De volledige regeling is te lezen op de website van de gemeente Culemborg www.culemborg.nl.

Meer informatie Heeft u een leuk idee dat valt binnen de voorwaarden? Dien dan een aanvraag in voor een bijdrage uit het stimuleringsfonds! Voor meer informatie 4

kunt u contact opnemen met Jeroen van Noort van RBT Rivierenland via telefoon (088) 63 63 892.


‘Plannen kabinet 2012: wat valt op?’ TIEL – Voor AT&C Accountants en Belastingadviseurs is het van belang op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Deze kunnen voor hun cliënten van belang zijn. Aan Gert-Jan van Zuijdam (accountant) en Sjacco Freriks (belastingadviseur) de vraag wat hen is opgevallen in de kabinetsplannen.

KvK bijdrage vervalt Eén ding dat opvalt is het afschaffen van de jaarlijkse heffing die de Kamer van Koophandel ondernemers in rekening brengt. De jaarlijkse heffing wordt in 2012 10% lager en vanaf 1 januari 2013 verdwijnt de heffing helemaal. Het afschaffen van de heffing is onderdeel van de modernisering van

mogelijkheid is in 2011 vervallen. Alleen premie die in 2011 is betaald kan in

de Kamer van Koophandel. Ondernemers kunnen straks bij het Onderne-

mindering worden gebracht!’

mersplein terecht voor al hun overheidszaken: informatie en advies, aanvragen van subsidies, btwnummers en inschrijving in het handelsregister.

Investeren door ondernemers

Gert-Jan van Zuijdam: ‘De heffing was nu een vast bedrag. Dit werd door

Aandachtspunt voor ondernemers is dat de tijdelijke regeling willekeurige

kleine bedrijven en zzp-ers als een zware last ervaren. Het is goed dat de

afschrijving (met een maximum van 50% per jaar) per 1 januari 2012 komt

financiering van het nieuwe Ondernemersplein door de overheid wordt

te vervallen. Investeringen gedaan voor 31 december 2011 vallen nog wel

geregeld. Ook het bundelen van meerdere diensten is een vooruitgang.’

onder deze regeling, investeringen die worden gedaan na 1 januari 2012 vallen daar buiten. Gert-Jan van Zuijdam: ‘Deze tegemoetkoming is als

Sparen voor later

crisismaatregel ingevoerd. Hoewel de crisis nog niet voorbij is heeft het

Het kabinet schaft de spaarloonregeling helemaal en de levenslooprege-

kabinet toch besloten de regeling te beëindigen. Als een bedrijf overweegt

ling gedeeltelijk af. Hiervoor in de plaats komt in 2013 het vitaliteitssparen.

nieuwe investeringen te plegen, kunnen de verplichtingen daarvoor het

Het vitaliteitssparen is een nieuwe regeling in de inkomstenbelasting

beste dit jaar nog worden aangegaan.’ Sjacco Freriks: ‘Zo zijn er tal van

waarmee fiscaal voordelig kan worden gespaard. De regeling is niet alleen

wijzigingen waar je alert op moet zijn. Dit geldt vooral voor bedrijven. Om

toegankelijk voor werknemers, maar ook voor ondernemers. Als belasting-

te checken of de fiscale positie van de onderneming nog optimaal is bieden

adviseur is Sjacco Freriks niet blij met weer een nieuw systeem. ‘Sparen voor

wij een Quickscan aan. Op onze website www.atcaccountants.nl kan men

de oudedag vergt een lange termijn planning. Als de Wetgever om de paar

zich aanmelden. Daar zijn ook onze nieuwsbrieven met wetenswaardighe-

jaar het fiscale systeem omgooit kun je daar niet meer op vertrouwen. Ge-

den en informatie over onze dienstverlening te vinden.’

volg is dat daardoor steeds meer mensen aarzelen om volgens een nieuw systeem te gaan sparen. Dat is jammer, omdat het opbouwen van een goede oudedagsvoorziening absoluut noodzakelijk is.’ Hij wijst tevens nog op de storting van een (jaarlijkse) lijfrente premie. ‘Tot 2011 was het mogelijk om een lijfrente premie ná het kalenderjaar te betalen en deze toch in de belastingaangifte van het jaar daarvoor als aftrekpost op te voeren. Deze a

d

v

e

r

t

Laan van Westroyen 2, 4003 AZ Tiel Postbus 6114, 4000 HC Tiel Telefoon (0344) 63 61 61 - Fax (0344) 61 52 44 E-mail: info@atcaccountants.nl Internet: www.atcaccountants.nl e

n

t

i

e

s

AUTOMATISERING CONSTRUCTIE - MACHINEBOUW - LOODSEN

Wie aan de toekomst bouwt, bouwt met Van Doorn

Industrieterrein De Heuning Industrieweg 21 4051 BW Ochten T (0344) 64 36 22 F (0344) 64 27 29 E info@vandoorn.net I www.vandoorn.net

TRANSPORT - GRONDVERZET - VERHUUR

uw netwerk voor u Als uw netwerk voor u éénAlsgroot mysterie blijft... • Netwerkbeheer één groot mysterie blijft... Dan moet u snel eens contact opnemen! • Internet diensten Dan moet u snel eens contact opnemen!

Itécom is• Beveiliging de betrouwbare ICT leverancier voor het midden- en kleinbedrijf. Itécomnetwerken, is de betrouwbare ICT leverancier Gespecialiseerd kleine en middelgrote alle mogelijke manieren • Leverenin van hardware voor het middenen kleinbedrijf. van periodiek onderhoud en calamiteitenservice, is Itécom bij uitstek de firma in kleine en middelgrote waar u uw automatisering aan zouGespecialiseerd moeten toevertrouwen. netwerken, alle mogelijke manieren van Itecom Automatisering b.v. periodiek onderhoud en calamiteitenserGrote Brugse Grindweg 161 B vice, is Itécom bij uitstek de firma waar u 4005 AE Tiel uw automatisering aan zoub.v. moeten Itecom Automatisering T: 0344 - 654 966 F: 0344 - 654 412 toevertrouwen. Grote Brugse Grindweg 161 B • 4005 AE Tiel E: info@itecom.nl T: 0344 - 654 966 • F: 0344 - 654 412 • E: info@itecom.nl

5


Een warm onthaal bij Betuws Haardenhuis HEESSELT – Haardvuur is een bron van warmte en gezelligheid in huis. Het biedt ook rust en ontspanning en bespaart op de stookkosten. Vandaar dat er jaarlijks veel mensen kiezen voor de aanschaf van een kachel of haard. Voor een gezellig knisperend haardvuur bent u bij Betuws Haardenhuis aan het goede adres. Midden in het prachtige rivierenlandschap vindt u de sfeervolle kleine boerenschuur waar vele modellen staan opgesteld. Sommige zelfs brandend. U kunt er vrijblijvend rondkijken en uw wensen bespreken.

Aantrekkelijke nieuwe modellen Het merk Dik Geurts is nieuw in het ruime aanbod van Betuws Haardenhuis. Het staat garant voor exclusief design en vakmanschap. De kachels hebben een zeer schone verbranding en hebben daarom een hoog rendement. Betuws Haardenhuis is ook dealer van onder andere Dru, Contura, Jacobus,

aanpassen of het reinigen van de bestaande schoorsteen behoort tot de

Jotul en Scan. Bij het gerenommeerde merk Jotul zijn er nieuwe modellen

mogelijkheden.

uit. Zo is er het F260 concept. Een elegante gietijzeren kachel met groot zicht op het vuurbeeld. De kachel is er in zes ontwerpen.

Wilt u dit najaar ook genieten van comfortabele warmte in huis? Loopt u dan eens binnen bij Betuws Haardenhuis en laat u inspireren.

Van kachel tot schoorsteen Het plaatsen van een kachel is maatwerk. Of u kiest voor een gashaard, een vrijstaande houtkachel, een inzethaard of een pelletkachel, het begint natuurlijk altijd bij goed advies. Is uw huis niet voorzien van een rookkanaal? Dat kan Betuws Haardenhuis op professionele wijze realiseren. Ook het

Onbetwist de grootste SEAT specialist!

Betuws Haardenhuis Waalbandijk 74, 4063 CC Heesselt - Telefoon (0344) 65 29 41 Internet: www.kachelkopen.nl Geopend do/vrij: 12.00 - 18.00 uur. Za: 10.00 - 16.00 uur

Astrid Lindgren

. Opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar

. Vanuit een liefdevolle en vertrouwde omgeving de wereld ontdekken

SEAT Ibiza FR 2.0 TDi 5 drs 12-2010, 53.000 km, navigatie voorbereiding, Technic pakket, F 8500,- onder nieuwprijs, etc.

L 18.500,-

. Ontwikkelingsgericht

SEAT Ibiza 1.4 SC Reference SEAT Alhambra 1.8 20-VT

2002

SEAT Toledo 1.6 Executive

2006

SEAT Toledo 1.6 Stella

2002

SEAT Altea 1.4 Tsi Styl

2009

11-2008, 17.000 km, nieuwstaat, radio/ CD/ MP3

K I N D E R O P V A N G

speels en natuurlijk

L 11.900,-

SEAT Altea 1.6 Stylance (2x) 2004 SEAT Altea 1.6 Reference

SEAT Ibiza ST 1.4 Reference 11-2010, 10 km!, airco, radio/CD/ MP3, etc.

L 15.750,-

SEAT Ibiza 1.4 Styl 5 drs 03-2010, 41.000 km, Climatronic, lichtmetalen velgen, ESP

L 14.900,-

2004

SEAT Cordoba Vario 1.6 SE

1998

SEAT Ibiza ST 1.4 Styl (2x)

2010

SEAT Ibiza 1.4 Styl 5 drs (2x) 2009 SEAT Ibiza 1.4 Sport 5 drs

2008

SEAT Ibiza 1.4 Styl 5 drs (2x) 2008 SEAT Ibiza 1.4 Styl 5 drs

2004

SEAT Ibiza 1.4 Spirit 5 drs

2004

SEAT Arosa 1.4 Stella Aut.

2003

SEAT Inca 1.4 Rolstoelauto

1999

Ford Ka 1.3i Airco

2006

Opel Astra 2.0 Diesel 5 drs

1999

Opel Astra 1.6i GL 3 drs

1996

Opel Agila 1.2i Comfort

2001

Suzuki Splash 1.2 Exclusive

2008

Volkswagen Golf Plus 1.4 Fsi 2006 Volkswagen Golf 2.0 Highline 2002

SEAT Ibiza 1.4 Last Edition 04-2008, 48.000 km, airco, lichtmetalen velgen, radio/CD

L 9.900,-

SEAT Ibiza 1.4 Spirit 01-2005, 90.000 km, Climatronic, lichtmetalen velgen, navigatie

L 7.750,-

Autobedrijf Van Zanten v.o.f. 6

DOOR SEAT S.A. ERKEND SERVICE PARTNER VOOR GEHEEL NEDERLAND

Beemdstraat 10 • Deil • Tel. (0345) 65 20 80 • www.seatvanzanten.nl

. Prijsseweg 8

4105 LE Culemborg info@astrid-lindgren.nl

Telefoon 0345-520172 www.astrid-lindgren.nl

Kinderdagverblijven

. Houtweg 7 4104 AA Culemborg . Otto v. Reesweg 2 4105 AA Culemborg . Prijsseweg 8 4105 LE Culemborg . Ook locaties in Utrecht en Nieuwegein

Telefoon 0345-522331 Telefoon 0345-520997 Telefoon 0345-523946


Iedere debiteur een eerlijke kans TIEL – Het Centraal Nederlands Incasso Bureau in Tiel kiest voor

Juridische weg

een vriendelijke doch dringende aanpak. Met zachte en zekere

‘Deze derde en tevens laatste aan-

hand worden uw debiteuren tot schuldvereffening aangezet.

maning is dan ook meteen een

Redelijkheid en billijkheid voeren de boventoon.

aankondiging tot een gerechtelijke procedure. Ons kantoor be-

Post uit Leeuwarden? Nee, uit Tiel. Notoire hardrijders herkennen de lay-out

schikt over juridische expertise en

van de envelop en de site. Een aanmaning van het Centraal Nederlands

zeer veel ervaring in direct korte

Incasso Bureau (CNIB) kan u onmogelijk ontgaan. ‘Bewust kozen we voor

trajecten/beslagleggingen. En,

een herkenbare huisstijl’, aldus directeur Saskia Valen. ‘Vaak beweren schul-

als laatste stap, in faillissements/

denaren dat ze de aanmaning niet opmerkten in de bus. Dat gaat nu dus

executieverkoop.’ Het CNIB werkt

niet meer op.’

met gerenommeerde deurwaarders en advocatenkantoren. ‘Wij

Drie stappen

doen ook aan mediation bij on-

Het CNIB volgt een helder en vast traject voor haar opdrachtgevers, vooral

derlinge betalingsconflicten. Dit alles vanuit een professionele, objectieve

MKB-bedrijven en ook de nodige particulieren. Zo weet iedereen waar hij

en eerlijke werkwijze.’

of zij aan toe is. ‘De eerste aanmaning is een voorstel tot een minnelijke schikking. Wie dan de vordering vereffent, hoeft maar de helft van de incassokosten te betalen. Dat geldt voor een termijn van tien dagen. De beste en voordeligste oplossing voor iedereen.’ Na dit nette verzoek volgt een tweede aanmaning voor de volledige incassosom. Indien ook hieraan niet is

MET ZACHTE EN ZEKERE HAND WORDEN UW DEBITEUREN TOT SCHULDVEREFFENING AANGEZET. REDELIJKHEID EN BILLIJKHEID VOEREN DE BOVENTOON.

voldaan, wordt de derde en laatste aanmaning persoonlijk bezorgd door de eigen pakketbus. Geen prettige reclame voor de wanbetaler, want de bus is voorzien van een duidelijke opdruk van het Centraal Nederlands Incasso Bureau Tiel. Dus de hele omgeving is hier getuige van.

Centraal Nederlands Incasso Bureau Achterweg 1-3, 4001 MV Tiel - Telefoon (0344) 61 50 85 E-mail: post@cnibt.nl - Internet: www.cnibt.nl

H.J. VAN OORT VERHUIZINGEN

Ruim veertig jaar veilig, betrouwbaar en efficiënt tot uw dienst ECK EN WIEL – Verhuizen doe je niet dagelijks. H.J. van Oort Verhuizingen echter wél. Profiteer van de kennis en techniek door de verhuisprofessionals. Al ruim veertig jaar levert de erkende verhuizer uit Eck en Wiel vakwerk binnen Nederland en ver daar buiten. Bij H.J. van Oort Verhuizingen

Bedrijfsverhuizing

nemen ze u een hoop zorgen uit

Met dezelfde efficiëntie biedt H.J. van Oort Verhuizingen de helpende hand

handen. Zowel voor particulieren,

bij bedrijfsverhuizingen en interne verhuizingen. Niet alleen een kantoor-

bedrijfs of zelf-uit-te-voeren ver-

verhuizing is voor het verhuisteam gesneden koek. Regelmatig maakt ook

huizing. De mogelijkheid tot in-

de bouwsector gebruik van Van Oorts kennis en expertise. ‘We leveren full

boedelopslag is daarbij eveneens

service. Zo verzorgen we bijvoorbeeld het inhuizen van een complete di-

een onderdeel van het geboden

rectiekeet op locatie. En bouwen we de gehele inventaris volgens tekening

gemak. Voor wie het nog niet

op. Nadat de nieuwbouw heeft plaats gevonden verzorgen we het uithui-

wist: verhuizen kost veel tijd en energie. Het oude pand moet leeg en op

zen van de keet. Dit alles met uiterste flexibiliteit.’

orde gebracht worden. Het nieuwe huis behoeft minstens zoveel voorbereiding. Aangezien verhuizen voor velen geen dagelijkse aangelegenheid

Boedelopslag

is, is het goed en prettig hierin bijgestaan te worden door de échte vakman.

Desgewenst kan gebruik gemaakt worden van de tijdelijke opslagmogelijkheid. H.J. van Oort Verhuizingen beschikt hiervoor over een droge,

Particulier

verwarmde en beveiligde opslagruimte. ‘Onze klanten kiezen de mate

Johan Atema is teamleider van de Verhuisafdeling bij Van Oort. ‘We maken

waarin wij ingezet worden. Of het nu enkel gaat om het aanleveren van

vooraf goede afspraken, zodat niemand voor verrassingen komt te staan.

verhuismateriaal, of het verzorgen van het complete vertrek: we doen het

Meubels en apparatuur worden met de grootst mogelijke voorzichtigheid

graag, veilig en efficiënt. Kortom: ‘Van Oort verhuist zoals het hoort, zoals

en efficiëntie ingepakt en vervoerd.’ Desgewenst draagt Walters team ook

onze klanten zeggen.’

zorg voor het inpakken van de complete inboedel. ‘Bij een buitenland verhuizing gaat ons niets te ver: Of er nu een motorfiets, een fiatje 500 of een oude Amerikaanse legerauto meegaat, de gediplomeerde medewerkers zorgen dat deze emotionele en waardevolle spullen netjes en naar alle tevredenheid van de klant overkomen.’

H.J. van Oort Verhuizingen Homoetsestraat 72 - 4024 HJ Eck en Wiel - Telefoon (0344) 69 90 20 E-mail: verhuizingen@oort.nl - Internet: www.oort.nl

7


&ZO SKIN CARE ADVISEERT U OVER COSMETICA

‘Weet wat u smeert!’ CULEMBORG – Het grootste en meest zichtbare orgaan van het menselijk lichaam is de huid. Het behoeft dan ook geen betoog dat het belangrijk is uw huid gezond te houden. &ZO skin care in Culemborg adviseert u vanuit een professionele benadering over gezonde cosmetica en effectieve behandeling. Eigenaar Arianne Elderman: ‘Bijna niemand kent de gevaren van cosmetica.’ Net als gezond leven en eten belangrijk is voor een gezond lichaam, is ge-

lijk is dat helemaal niet zo verwonderlijk. De voorlichting is minimaal en infor-

zonde cosmetica van belang voor een gezonde huid, zegt Arianne. ‘Eigenlijk

matie is maar lastig te krijgen.’ &ZO skin care heeft zich daarom nadrukkelijk

kunnen we cosmetica zien als de dagelijkse voeding voor onze huid.’ Het is

gespecialiseerd in de eigenschappen, schaduwzijden maar ook de mooie

daarom belangrijk dat de samenstelling van de cosmetica gezond én doel-

kanten van cosmetica. ‘In mijn praktijk wordt alleen gewerkt met zorgvuldig

treffend is, aldus de cosmeticaspecialiste. ‘Deze producten moeten huidver-

samengestelde producten van bionome kwaliteit. Dat wil zeggen dat de

rijkende ingrediënten bevatten zoals vitamines, ceramide en ureum.’ Van die

samenstelling is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. De cosmetica

laatste twee hebben veel mensen waarschijnlijk maar amper gehoord, en

bestaan uit huideigen, huidgelijkende en huidvriendelijke ingrediënten, met

net zo min is er veel bekend over de kwalijke kanten van diverse cosmetica.

hoogwaardige voedingsstoffen. Iedere huid kan ermee overweg.’

‘Cosmetica kunnen de huid ziek maken’, zegt Arianne. ‘Dat komt omdat in de meeste cosmetica veel ingrediënten zitten die de

Gratis intake

huid uit balans brengen. Minerale oliën, parfum en conserveringsmiddelen

Wie zijn huid graag goed verzorgt, doet er wellicht goed aan een bezoek te

doen de huid geen goed en hebben nogal eens irritatie, jeuk, huidschilfers,

brengen aan &ZO skin care. ‘Een intake-gesprek is gratis’, verzekert Arianne.

roodheid of een droge en trekkerige huid tot gevolg. In sommige gevallen

‘Iedereen is welkom. Mensen met een normale huid, maar ook als je last hebt

kan verkeerde cosmetica zelfs leiden tot ernstige allergie-aanvallen’, aldus de

van bijvoorbeeld acne, eczeem, couperose of psoriasis kan een kwalitatief

gediplomeerde schoonheidsspecialiste.

goede behandeling veel betekenen.’

Bionome kwaliteit Het credo van Arianne is dan ook: ‘Weet wat u smeert!’ ‘Veel consumenten weten maar amper hoe de cosmeticaproducten zijn samengesteld, en eigen-

&ZO skin care Arianne Elderman Pelmolenweg 59, 4105 XM Culemborg - Tel. 06 46 119 996 E-mail: info@enzoskincare.nl - Internet: www.enzoskincare.nl

ZORG V ER L ENI NG PER SO ONL IJ K E BEGEL EIDI NG

Op zoek naar hulpmiddelen? Huis ter Leede levert alle hulpmiddelen binnen 24 uur bij u aan huis. Of het nu gaat om een hoog-laagbed, een tillift of kleine zaken, zoals krukken, een ondersteek, rollator of rolstoel. Een telefoontje en wij doen de rest. Huis ter Leede Eiland 1 4143 EN Leerdam Tel. 0345-614 241

WWW.HUISTERLEEDE.NL

8

U I T L EEN H U L PM IDDEL EN DAG V ER ZORGI NG M A A LT IJ DSERV IC E H U ISHOU DEN V ER PL EGI NG

Huis ter Leede is de werknaam van de Protestants Interkerkelijke Stichtingen: Huis ter Leede, Rondas & Beukelaar, de Vijfheerenlanden.

Zorg(t) voor iedereen van 0 tot 100+!


Aangenaam: jouw online accountant! METEREN – Jacco de Jong, eigenaar van Online Accountants MKB is een ervaren accountant in de Betuwe. Het werken met cijfers en de vertrouwensrelatie met ondernemers is Jacco op het lijf geschreven. Ben je ondernemer en gevestigd in de regio Culemborg, Geldermalsen of Leerdam? Dan is Jacco de Jong uit Meteren jouw online accountant. Online Accountants MKB is een landelijk netwerk van accountants, fiscalisten

hij waardevolle ervaring opgedaan

en administrateurs. Online Accountants MKB levert eigentijdse financiële

en zijn netwerk opgebouwd. ‘Als

dienstverlening voor MKB-ondernemers. Bel, mail, chat of Skype met jouw fi-

ondernemer ga ik met onderne-

nancieel adviseur online, met wie je ook regelmatig live zaken bespreekt!

mers op basis van de huidige gegevens een gesprek aan over doel-

Vast maandtarief

stellingen en toekomst. Niet alleen

Als ondernemer bepaal je zelf hoe ver je met Online Accountants MKB in zee

met starters, zzp’ers, verenigingen

gaat: je kunt je hele administratie uitbesteden of alleen het deel dat jij nodig

en stichtingen, maar ook met BV’s. Als online accountant overleg ik regelmatig

vindt. Je accountant kijkt voortdurend mee met je bedrijfsprocessen en hoe

met andere accountants. Op die manier kunnen we onze krachten bundelen.’

die efficiënter kunnen. Tegen een vast maandtarief optimaliseert Jacco je boekhouding, waardoor deze minder tijd vergt en 24/7 inzichtelijk is. Jacco de

Online accountancy is de nieuwe stijl. Ook jouw stijl?

Jong: ‘Meerwerk overleg ik vooraf met de ondernemer, zodat men nooit voor verrassingen komt te staan. Communicatie, dus telefoon- en e-mailverkeer, zijn bij de vaste prijs inbegrepen.’ Op deze manier besparen zowel ondernemer als accountant tijd en kosten. Slim online, transparant, efficiënt, in jouw voordeel.

Toekomstgericht Voordat Jacco zich in 2010 aansloot bij Online Accountants MKB was hij werkzaam bij regionale accountantskantoren in de Betuwe. Bij deze kantoren heeft

Jacco de Jong AA J.H. Derksenstraat 14, 4194 WJ Meteren KvK: 50482998 - Telefoon (06) 16 48 40 50 E-mail: jacco.dejong@oamkb.nl - Internet: www.oamkb.nl/jaccodejong

Percussie - Dans - Entertainment- Bedrijfsuitje

‘Muziek is universeel en is er voor iedereen’ Workshops op maat Djembé Dans Percussie Teambuilding Training Bedrijfsuitje

Voor wie? Scholen Bedrijven Instellingen Particulieren

Gespecialiseerd in grote groepen 20 tot 1200 personen! www.africanlembo.nl Telefoon 06 - 10 30 20 14

9


Japanse topkeuken op stokjes TIEL – Proef de traditionele Japanse cuisine in een eigentijds concept. Restaurant Tokyo Lounge in Tiel verrast als geen ander met culinaire specialiteiten. Toegankelijk en tegelijk heel betaalbaar.

De naam zegt genoeg: de relaxte sfeer roept een heerlijk loungegevoel op. Gastvrouw Anna Yu: ‘Precies wat wij voorstaan. Onze gasten eten in een rustig tempo, om optimaal van de culinaire kwaliteit te kunnen genieten. Een gemiddeld diner met eetstokjes duurt zo’n tweeënhalf tot drie uur.’ Die tijd gebruiken de (Japanse) koks voor een uitgebreide en zorgvuldige bereiding. ‘Men eet onbeperkt voor een vaste prijs. Het zijn vaak kleine gerechten waaraan heel veel aandacht wordt besteed. Daar ‘spelen’ wij mee als het ware.’

Verrassing Neem nu de kipwrap, waarin zeven verschillende kruiden zijn verwerkt. Geeft een frisse en tegelijk kruidige smaak. Of de rijk gevulde sushi’s, waar Tokyo Lounge om bekendstaat. Met uiteenlopende ingre diënten als sesam, avocado en tonijn. ‘Japanse restaurants zijn vrij zeldzaam in Nederland. Daarom worden mensen vaak aangenaam verrast als ze hier aanschuiven. Ze kennen onze keuken niet. Voor gasten die niet van sushi houden, hebben we ook nog teppan- en wokgerechten.’

Wijnen De wijnkaart is helemaal afgestemd op het Verre Oosten. Zo leent Hongaarse sushi-wijn zich uitstekend voor een Japanse maaltijd. Wilde wijn die door de sushi mild getemd wordt. Of koude sake, de traditionele Japanse drank. Tokyo Lounge, gevestigd in hartje Tiel, ontdekken steeds meer fijnproevers van de Aziatische keuken. Daarom is het raadzaam om te reserveren, zeker in het weekend. Het afhalen van menu’s is ook mogelijk.

Tokyo Lounge Kleibergsestraat 6, 4001 LE Tiel - Telefoon (0344) 68 37 77 E-mail: info@tokyo-lounge.nl - Internet: www.tokyo-lounge.nl 10


ELANDS BODY FASHION

‘Drempel lager dankzij nieuwe indeling winkel’ CULEMBORG – Dankzij de verbouwing van Elands Body Fashion is de drempel van de lingeriewinkel in hartje Culemborg een stuk lager. Dat constateert mede-eigenaar Anja Elands, ruim een jaar na de vernieuwde winkelindeling. Samen met haar moeder staat zij aan het roer van deze mooie lingeriespeciaalzaak. ‘We zijn veel toegankelijker. Klanten kunnen lekker zelf rondsnuffelen.’

Al ruim 38 jaar is Elands Body Fashion een begrip in Culemborg en omgeving

mannen is er keuze genoeg. Met merken als Tommy Hilfiger, Sloggy, Björn Borg

als het gaat om lingerie, badmode en nachtkleding. Sinds jaar en dag biedt de

en Mey biedt de Culemborgse winkel de heren - van jong tot oud - ruime moge-

winkel aan de Markt een zeer ruim assortiment voor zowel dames als heren. ‘En

lijkheden. ‘Het mannengedeelte zit tegenwoordig vóór in de winkel’, aldus Anja.

de collectie is recent zelfs uitgebreid’, vertelt Anja Elands. ‘We hebben een aantal

‘Daardoor is ook voor de man de drempel lager om bij ons binnen te lopen.’

merken toegevoegd. Daarnaast gaan we vanaf volgend jaar voorjaar een speciale lingerielijn voeren voor tienermeisjes tussen pakweg tien en veertien jaar. Ze

Daarnaast volgen alle medewerksters van Elands Body Fashion een lingerie-

vallen nu een beetje tussen wal en schip; kinderondergoed willen ze niet meer,

stylingsprogramma; dit houdt in dat er geregeld bijscholing is over de nieuwste

maar volwassen lingerie is nét een stap te ver. We gaan met deze tienerlingerie

trends en modellen. Klanten kunnen er dus vanuit gaan, dat ze bij Elands Body

echt een gat vullen.’

Fashion deskundig worden geadviseerd.

Hele jaar badkleding

Protheses

Daarnaast hangt bij Elands Body Fashion vier seizoenen lang een ruime collectie

Sinds de verbouwing van de Culemborgse winkel, beschikt Elands Body Fashion

badkleding in de rekken. ‘Steeds meer mensen vertrekken ‘s winters naar de

bovendien over een zeer ruime paskamer voor het aanmeten van protheses.

zon’, constateert Anja. ‘Bij veel winkels is de badmode dan allang opgeruimd. Wij

‘Ideaal voor klanten. Ze hebben alle ruimte en optimale privacy. Dat is - met

bieden het hele jaar door een ruime collectie aan.’

de andere verbeteringen - een grote vooruitgang ten opzichte van de oude situatie.’

Kenmerkend aan het assortiment van Elands Body Fashion is de kwaliteit. ‘We

Elands Body Fashion Markt 51, 4101 BW Culemborg - Telefoon (0345) 51 27 74 E-mail: info@elands.nl - Internet: www.elands.nl

verkopen zowel luxe als functionele lingerie in het midden- en hogere segment. Denk aan merken als Marie Jo, Prima Donna, Marlies Dekkers en Anita.’ Ook voor A

Floor installatiebedrijf b.v. Prinses Julianaweg 2 • 4191 WK Geldermalsen Telefoon (0345) 57 13 03 • Fax (0345) 57 70 40 info@installatiebedrijf-floor.nl www.installatiebedrijf-floor.nl

D

V

E

R

Gas

T

E

N

T

I

E

S

Boekhouding • Salarisverwerking • Belastingaangifte

Water Cv Elektra Sanitair

Niemand betaalt bij ons de hoofdprijs voor zijn administratie. U nog wel? Maak kennis met de CijferMeester in uw regio

CijferMeester Peter Bertrand Prof. P.H. Buismanlaan 31 • 4007 WB • Tiel ®

0344 695 560 p.bertrand@cijfermeester.nl www.cijfermeester.nl/tiel

Meer dan alleen cijfers!

11


Totaalpakket voor de gehele woning KESTEREN – Dekker Schilderwerken is meer dan alleen een ambachtelijk schildersbedrijf. Het vakkundige team van Dirk Dekker uit Kesteren opereert namelijk veelzijdig. Voor een complete verbouwing van uw woning draaien zij hun hand niet om. Neem bijvoorbeeld de pittoreske Brabantse boerderij die Dekker heeft

maten glas. Zelfs een complete

verbouwd. Deze in 1925 gebouwde boerderij heeft een complete me-

dakkapel plaatsen ze op uw wo-

tamorfose ondergaan. Naast het schilderwerk deden zij de kozijnen, de

ning.

keuken, de vloeren en de wanden. Klanten krijgen een totaalpakket. Dit is stukken voordeliger en efficiënter dan het inschakelen van afzonderlijke

Kleurgevoel

vakmensen.

Het gevoel voor kleur en stijl zit in het bloed. Zij voelen dat aan, dankzij de opgebouwde kennis en ervaring.

Binnen en buiten

Dat zie je ook goed terug in de boerderij in Dreumel. Het bedrijf bestaat

Schilderen vormt de hoofdactivi-

inmiddels twaalf jaar. Vanaf volgend jaar wordt de service uitgebreid met

teit. Zowel voor binnen als voor

binnenhuisarchitectuur. Dat hoeft niet duur en/of ingrijpend uit te pakken.

buiten, waarbij ze gebruik maken

Spelen met de bestaande elementen kan al leiden tot een prachtig nieuwe

van professionele en milieuvrien-

look. Klanten kunnen langskomen voor vrijblijvend advies en een offerte op

delijke verf- en lakmiddelen. Het

maat. Dekker Schilderwerken onderscheidt zich door te werken met korte

bedrijf is gespecialiseerd in com-

en persoonlijke lijnen.

plete wandafwerking, van schil-

Op 1 januari 2012 verhuist Dekker Schilderwerken naar Bemerdweg 3 in

der- tot stukadoorswerk.

Dreumel.

Wachten uw kozijnen op een fris

Dekker Schilderwerken Jan Steenstraat 31, 4041 GC Kesteren Telefoon (0487) 57 17 11 - Mobiel (06) 21 81 10 06 E-mail: info@dekkerschilderwerken.nl Internet: www.dekkerschilderwerken.nl

kleurtje? Of kiest u voor nieuwe ramen? Dekker Schilderwerken mag zich erkend glaszetter noemen en levert alle soorten en

Pottenbakkerij

Klei-allerlei

Wilt u met uw bedrijf een uitje organiseren, en u heeft geen idee wat u moet gaan doen? Dan is het een leuk idee om bij Klei Allerlei gezellig met uw collega’s te gaan pottenbakken! Vanwege een verandering in ons atelier is er bij ons nu ruimte voor 25 personen. Uiteraard kunt u bij ons ook terecht voor: Familiefeestjes, workshops, kinderfeestjes e.d.

12

Dorpsstraat 8 • 4061 AM Ophemert • Tel. (0344) 65 12 91 • E-mail: info@kleiallerlei.nl • Internet:

www.kleiallerlei.nl


60 JAAR VISSCHER AUTOBEDRIJVEN

Henk Visscher: ‘We hebben met elkaar 1200 jaar Visscher ervaring in huis’

CULEMBORG – Visscher Autobedrijven is zestig jaar jong. Vader Visscher startte op 11 september 1951 op dertigjarige leeftijd een autobedrijf in de Kerkstraat in Tricht. Moeder Visscher had toen zeven kinderen. Er zouden er nog vier volgen, waarvan huidig directeur Henk Visscher de op één na laatste was. Een groot en druk gezin en een dynamisch bedrijf. Henk: ‘Zoiets gaat natuurlijk niet vanzelf, al lijkt dat voor de buitenwereld soms wel zo. Er waren moeilijke momenten maar ook succesmomenten. En hilarische momenten, zoals die mevrouw die brandstofverbruikproblemen met haar auto had. Laten we eens samen gaan rijden, zei pa. Mevrouw stapte in, trok de choke uit en hing haar tasje er aan…’

Bovenste foto: nieuwe pand. Onderste foto: eerste pand

Een klantenverwendag, uitvoeringen van Het Betuws Symphonie Orkest,

‘Afgelopen zaterdag reden mijn vrouw en ik van Rennes in Frankrijk naar

Koninklijke Harmonie Pieter Aafjes en vrouwenkoor Otherwise, vuurwerk,

Beusichem in onze Peugeot 403 Cabriolet van 3 oktober 1959. Na een kort

een Visscher Klassiek verjaardagskalender, een inzamelingsactie voor Kunst

oponthoud door een technische storing die ik zelf kon verhelpen, reden we

en Cultuur en een prachtig jubileumconcert met een bijzonder gevarieerd

de 850 kilometer in 9,5 uur. Het ging als een speer. Toen realiseerden wij

programma. Het zestigjarig jubileum van Visscher Autobedrijven is groots

ons dat dit ging zonder: ABS, hoofdsteunen, pyrotechnische gordelspan-

gevierd. Henk Visscher: ‘Levend in het heden, bouwen wij met kennis en

ners, lendesteunen, airbags, centrale vergrendeling, gelaagd en getint

ervaring uit het verleden aan de toekomst.’

glas, mistlampen voor en achter, elektrische ramen, achteruitverwarming, climate control, 5 versnellingsbak, navigatiesysteem, parkeerhulp, elektri-

Peugeot en Citroën

sche verwarmbare buitenspiegels, multiplexbekabeling en zo kan ik nog

Visscher Autobedrijven is een bedrijf met twee topmerken: Peugeot en

wel even doorgaan. Ongelooflijk wat monteurs allemaal hebben moeten

Citroën. In 1961 werd vader Visscher Simca dealer. In 1979 werd Simca door

bijleren om alles bij te houden!’

Peugeot van Chrysler Amerika gekocht, omgedoopt in Talbot en daarna ging het op in Peugeot. Henk Visscher: ‘Peugeot werd ons merk op 15 de-

Hoofd koel houden

cember 1982. Ik mocht als vijfentwintigjarige daaraan leiding geven en er

Henk Visscher is trots op zijn bedrijf, klanten en medewerkers. ‘Met honderd

in Culemborg en Vianen mee starten. We hebben diverse bedrijven overge-

man die samen tachtig FTE’s zijn, hebben we 1200 jaar Visscher ervaring

nomen, samengevoegd en gezocht naar het optimum. De ingebruikname

in huis. De in 2002 hoopvol geïntroduceerde euro is door slecht beheer

van ons pand in Culemborg, zeven jaar geleden, was een echt hoogtepunt.

en een aantal zwakke landen een zorgenkind geworden. Hier kunnen we

Toen kwam ook Citroën erbij.’

helaas allemaal niets aan doen. Wat wij wel kunnen, is het hoofd koel houden en heel erg ons best doen op de plek waar wij werken. Met als doel: fijn

Tevreden klanten

samenwerken, tevreden klanten en over vijftien jaar een 75-jarig jubileum

Al zestig jaar lang is de tevredenheid van klanten het doel van Visscher

vieren. Bij gezondheid zou dat voor mij een mooi moment kunnen zijn om

Autobedrijven. Als we kijken naar zestig jaar geleden en nu, praten we over

afscheid te nemen.’

een wereld van verschil, aldus Lars Koggel. Als Manager Kwaliteit & Marketing noemt hij vooral de komst van elektrische auto’s als grote verandering. ‘Maar ook de mens is veranderd in al die jaren. Ik pas met mijn lengte niet in een oldtimer van zestig jaar geleden!’ Over de veranderingen in auto’s in de afgelopen zestig jaar zou Henk Visscher wel een boek kunnen vullen. Klassieke auto’s is één van zijn passies.

Visscher Autobedrijven Pascalweg 29 - 31, 4104 BE Culemborg - Telefoon (0345) 54 55 00 E-mail: info@visscher.nl - Internet: www.visscher.nl

13


DE BRUIN ADMINISTRATIE & ADVIES B.V.

Het adres voor uw bedrijfsadministratie GELDERMALSEN – Bent u ondernemer in het midden- en kleinbedrijf? Laat dan uw administratie door medewerkers van De Bruin Administratie & Advies B.V. verzorgen. Zij zijn gediplomeerd en beschikken over ruime ervaring. Vakkennis, marktkennis en betrokkenheid zijn de sleutelwoorden. Heeft u alleen behoefte aan controle van cijfers of het samenstellen van een jaarrekening? Of heeft u af en toe ondersteuning nodig bij het bijwerken van uw administratie? Ook dan bent u bij De Bruin Administratie & Advies B.V. aan het juiste adres! De Bruin Administratie & Advies B.V. in Geldermalsen richt zich zowel op

Extra openingstijden in maart

ondernemers als particulieren. U kunt bij hen terecht voor uw (loon)ad-

Kunt u overdag niet langskomen bij De Bruin Administratie & Advies B.V.?

ministratie, belastingaangifte, toeslagen en (bedrijfs)adviezen. Het kleine

Kom dan in maart naar de extra openingsavonden voor uw aangifte inkom-

administratie- en advieskantoor kan op al uw wensen inspelen met een

stenbelasting. Uw aangifte wordt elektronisch ingediend voor 1 april. Dat

‘maatkostuum’. Het kantoor is aangesloten bij Nirpa, een register voor sa-

betekent dat u voor 1 juli al bericht krijgt van de belastingdienst. Als klant

larisadministrateurs en bij het Register Belastingadviseurs. Dit betekent dat

ontvangt u van De Bruin Administratie & Advies B.V. een overzichtelijke rap-

de medewerkers gecertificeerd zijn en door vakstudie en bijscholing altijd

portage van de aangifte. Voorkom wachten, maak een afspraak!

op de hoogte blijven van de laatste fiscale ontwikkelingen. Bij complexe zaken zijn er op de achtergrond fiscaal juristen aanwezig. Ook is er samenspel met pensioenadviseurs, accountants en BTW specialisten. U bent welkom voor een vrijblijvend gesprek.

De Bruin Administratie & Advies B.V. Willem de Zwijgerweg 113 4191 WD Geldermalsen Telefoon (0345) 58 15 71 E-mail: info@debruinadministratie.nl Internet: www.debruinadministratie.nl

Vernieuwde website Kijk op de vernieuwde website van De Bruin Administratie & Advies B.V. voor informatie over de verschillende diensten: www.debruinadministratie. nl.

Nieuw i

Kies nu voor

n de

B e t u we !

glasvezel van Kliksafe! 2

vanaf

€ 42,50 per maand

14

vanaf

€ 45,- per maand

Bestel direct op www.glasvezelindebetuwe.nl. Kijk op deze website voor een verkooppunt bij u in de buurt of bezoek de informatieavonden.

Foto: S. van Hove - StyleXclusief

Kliksafe biedt gefilterd internet. Geen porno, geweld, godslastering, hacks, illegale software, TV en topsport. Daarnaast is uw e-mail beschermd tegen spam en virussen.

Kleur- & Sfeer advies voor iedere woonstijl en budget. Dealer van Pure & Original.

Kleur & Sfeeradvies bv Steenweg 68 4181 PV Waardenburg T 06 - 55 70 18 82 www.kleursfeer.nl

Een nieuwe service van uw vertrouwde vakman


ALETTA VAN NOORD:

‘Ik ga voor kwaliteit’ HAAFTEN – ‘Eigenlijk had ik binnenhuisarchitect moeten worden,’ lacht Aletta van Noord. Ze is aan het schilderen in huis en heeft daar zichtbaar plezier in. Aletta is mede-eigenaar van G.A. Van Noord Transport v.o.f. aan de Graaf Reinaldweg in Haaften en voorzitter van Ondernemersvereniging Neerijnen. Ze is zakelijk graag bezig met opdrachten op het gebied van kwaliteitszorg, personeel en organisatie. Haar missie? ‘Zorgen dat de boel weer op de rit komt en dat alles tot in de puntjes geregeld wordt. Als iets slecht georganiseerd is, erger ik me daaraan. Ik ga voor kwaliteit. Als ik daarop gericht ben, leg ik de lat vrij hoog en moet ik goed letten op mijn grenzen!’

Van Noord Transport v.o.f. Vijfentwintig jaar geleden zijn Aletta van Noord en haar man zelfstandig

ging. Nu kreeg Aletta de vraag of ze zijn plaats wilde innemen. Zij was ie-

uit een familiebedrijf verder gegaan. Samen zijn ze directeur-eigenaar.

mand met bestuurservaring en al sinds de oprichting lid van de OVN. Aletta

Lange tijd was hun specialiteit het vervoer van gevaarlijke stoffen. Later

nam in 2007 de voorzitterstaak op zich.

veranderde dat in algemeen internationaal vervoer. Aletta hield zich naast het ondernemerschap vooral bezig met bestuurlijk werk bij werkgeversor-

Ondernemersvereniging Neerijnen

ganisatie Transport en Logistiek Nederland en veel later bij de Onderne-

De Ondernemersvereniging Neerijnen OVN (www.ovneerijnen.nl) is de be-

mersvereniging Neerijnen. Vanuit AB-Consultancy, onderdeel van G.A. Van

langenvereniging van het bedrijfsleven uit de gemeente Neerijnen. De OVN

Noord Transport v.o.f., verricht zij opdrachten als adviseur en begeleider.

zet zich in voor een goed ondernemersklimaat. Dit betekent voldoende

Het transportbedrijf Van Noord wordt momenteel afgebouwd vanwege

ruimte voor bedrijven om te ondernemen. Het onderhouden van een

gezondheidsredenen. Het transportonderdeel werkt op basis van collegiale

goede verstandhouding met de gemeente is hiervoor belangrijk en de OVN

inleen voor andere bedrijven.

wil voorwaarden scheppen voor contacten tussen bedrijven onderling. De OVN is opgericht in 1988 op initiatief van een aantal ondernemers uit

Voor haar vele bestuurstaken bij TLN is Aletta in april 2010 benoemd tot

de gemeente Neerijnen. Inmiddels telt de OVN ruim 110 leden. Vier keer

Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Deze onderscheiding kreeg zij in Den

per jaar organiseert men een ledenvergadering. Deze bijeenkomst wordt

Haag uit handen van demissionair minister Eurlings. Aletta is bestuurlijk

meestal gecombineerd met een bedrijfsbezoek bij één van de leden. Daar-

actief voor de transportsector en was wethouder in de gemeente Neerij-

naast vindt jaarlijks een informeel uitje plaats met de leden en hun partners.

nen. ‘Ik werk veel in lobbysfeer en achter de schermen. Dat vind ik leuk.’

Nieuw is de jaarlijkse lunchbijeenkomst. Sinds enkele jaren geeft de OVN elk

Bij Transport en Logistiek Nederland is Aletta inmiddels erelid en treedt zij

jaar een bedrag aan een goed maatschappelijk doel binnen de gemeente.

nog op als ambassadeur en adviseur. Ze onderhoudt contacten bij diverse

Een belangrijke taak van de Ondernemersvereniging Neerijnen is volgens

overheden en het Europees Parlement.

Aletta het bieden van netwerkmogelijkheden voor bedrijven. ‘Nieuwe leden uit de gemeente Neerijnen zijn van harte welkom. Bij de OVN leer je

Interim-wethouder

andere bedrijven in je directe omgeving kennen en kun je van elkaar leren

Toen Aletta in 2004 gevraagd werd als interim-wethouder in de Gemeente

en wellicht iets opsteken voor wat betreft bedrijfsvoering. Een gezond

Neerijnen, heeft ze haar werkzaamheden als bestuurslid van de Onderne-

bedrijfsleven is erg belangrijk voor de werkgelegenheid en leefbaarheid in

mersvereniging Neerijnen neergelegd. Zaken moeten niet verstrengeld

onze plattelandsomgeving. Als OVN willen wij deze bedrijvigheid stimule-

worden, is haar mening. Twee jaar werkte Aletta als interim-wethouder.

ren. Maak gebruik van elkaars expertise en gun elkaar wat!’

Daarna werd ze opnieuw gevraagd als bestuurslid van de OVN, maar Aletta bedankte. Drie weken later overleed plotseling de voorzitter van de vereni-

15


THIJS MAGIELSE TUINEN

‘Denk tijdens de winter alvast na over het voorjaar!’ EST – Het is herfst. Hoog tijd om uw tuin winterklaar te maken. En om vervolgens alvast na te denken over uw voorjaarsplannen. Thijs Magielse wil u als fullservice tuinaannemer graag helpen bij ontwerp, aanleg en beheer. Thijs Magielse Tuinen is een jong en dynamisch bedrijf met een overtui-

en maak een afspraak. Met Thijs

gende filosofie. Tuinen met allure. Dat is de slogan die Thijs hanteert en

Magielse Tuinen bent u verzekerd

in praktijk brengt. ‘De beplanting van tuinen krijgt bij ons extra aandacht.

van een goede winterbeurt.

Groen is leven, en daarom mag groen in tuinen niet ontbreken!’ Dankzij zijn ruime expertise en kennis kan Thijs zijn klanten vakkundig adviseren. De

Voorjaarsplannen

tuinaannemer is werkzaam voor zowel de particuliere als de zakelijke markt.

Ook voor tuinontwerp, aanleg en regulier onderhoud kunt u bij Thijs Magielse Tuinen terecht. Met dat

Winterklaar

eerste kunt u nu alvast beginnen, want de winter is hét jaargetijde om na

Is uw tuin al voorbereid op het winterseizoen? Dat is volgens Thijs van groot

te denken over uw plannen voor het voorjaar! ‘Een goed ontwerp is toe-

belang. Heeft u er zelf geen tijd voor of bezit u niet voldoende kennis om

komstgericht en verdient zichzelf in de loop van de jaren terug,’ vindt Thijs.

uw tuin professioneel winterklaar te maken? Neem dan snel contact op

‘Ook doet een goed ontwerp recht aan de woning en de geboden ruimte. Daarbij zijn de eisen van de opdrachtgever het uitgangspunt.’ Borders, straatwerk, vlonders, vijvers, sculpturen, pergola’s: uw wensen worden gecombineerd met de ideeën van Thijs en komen tot uiting in een helder uitgewerkt ontwerp met een gedetailleerde offerte.

Thijs Magielse Tuinen Dreef 16, 4185 NG Est Telefoon (0345) 56 84 99 - Mobiel (06) 52 66 62 29 E-mail: info@thijsmagielse.nl - Internet: www.thijsmagielse.nl

Stegehuis Verhuizingen Tel: 0344 - 752041

Verhuisplannen?

Van Huis naar Thuis met Stegehuis

06 - 83165066 Neerijnen • Particuliere verhuizingen • Verhuisassistentie t.b.v. kleine- of seniorenverhuizingen • Piano of vleugeltransporten • Inpakken breekbare serviezen e.d. • De- en montage van bedden- en kastsystemen • Kantoor en Projectverplaatsingen • Projectmanagement • Handyman diensten 16

Vraag vrijblijvende en kosteloze offerte aan

www.stegehuisverhuizingen.nl


Koren Autoparts zet kwaliteit in beweging

GELDERMALSEN/CULEMBORG – Bij Koren Autoparts grijpt u nooit mis. In de forse magazijnen in Geldermalsen en Culemborg vindt de automobilist alles voor optimaal rijplezier. Een compleet en totaal aanbod aan onderdelen, materialen en accessoires uit voorraad leverbaar. Kwaliteit tot in het kleinste detail. Koren Autoparts is een algemeen gros-

de klant. Dit vanuit onze ruime expertise in de automotivebranche. Wij

siersbedrijf voor de automotivebranche. Twintig jaar geleden opgericht

weten wat klanten nodig hebben om hun processen optimaal te stroom-

door Kees Koren en uitgegroeid tot een respectabele en vertrouwde speler

lijnen. Wij adviseren bijvoorbeeld over de indeling van het bedrijf, het

op de markt. Tal van dealers, garagebedrijven, benzinestations en auto-

leidingwerk en de installatie van allerhande apparatuur. Indien gewenst

shops putten dagelijks uit de onuitputtelijke voorraden.

demonstreren wij de systemen die we leveren. Wij beschikken over hoog-

Want Koren Autoparts is ook een speler met een flink volume. Eigenaar

waardige testapparatuur voor diesel- en benzine-injectoren.’

Kees Koren: ‘Ons filiaal aan de Poppenbouwing in Geldermalsen meet maar liefst 1000 vierkante meter. Aan de Erasmusweg in Culemborg presenteren

Digitaal bestellen

we 500 vierkante meter aan de klant. Bovendien zijn er voor de toekomst

Bestellen is uiterst eenvoudig. Klanten registreren zich onder andere op

volop ruimte en mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen.’

www.mijngrossier.nl en vinden vervolgens snel en makkelijk hun weg in het aanbod. Koren Autoparts staat erom bekend snel en adequaat te

Bekende merken

leveren, om uw bedrijfsactiviteiten optimaal te ondersteunen. De eigen

Banden, plaatwerk, verlichting, onderdelen: werkelijk alles voor op en aan

bezorgdienst brengt bestellingen binnen één à twee uur bij de klant. Die

de auto. Het specialistische bedrijf werkt met bekende namen als Bosch,

hoeft dus lang niet te wachten.

Hella, SKF, Gates en Purflux. De professionele service en bijbehorende expertise horen hier natuurlijk bij. Koren Autoparts maakt deel uit van het Bosch Car Service netwerk. Verder bestaat er een partnerschap met Hella en Diesel Büchli. Diesel Büchli richt zich op gespecialiseerde dieseltechniek. Voor (koel)gassen van GASCO fun-

Koren Autoparts Geldermalsen Poppenbouwing 4, 4191 NZ Geldermalsen Telefoon (0345) 57 13 41 - Fax (0345) 57 70 85 E-mail: koren@koren-autoparts.nl - Internet: www.korenautoparts.nl

geert Koren Autoparts als afhaaldepot. Kentekenplaat nodig? Klaar terwijl u wacht, want u bent hier bij een RDW-erkend kentekenplaatfabrikant.

Facilitaire ondersteuning ‘Ook op logistiek en facilitair gebied kunnen wij het nodige betekenen voor

Koren Autoparts Culemborg Erasmusweg 6, 4104 AK Culemborg Telefoon (0345) 63 91 63 - Fax (0345) 51 60 08 E-mail: culemborg@koren-autoparts.nl - Internet: www.korenautoparts.nl

17


Scheiden?... ook een nieuw begin REGIO – Een nieuw begin, een begrip wat op veel manieren ingevuld kan worden. Scheiden betekent onzekerheid, financiële en juridische zaken die geregeld moeten worden, de zorg en vaak ook schuldgevoel bij gezinnen met kinderen. Als scheidingsbemiddelaar neem je de mensen mee in een proces, waarbij financiën en emotie een grote rol spelen. Mijn taak is naast de analyse en de verwerking van de financiële en juridische situatie, om de mensen bij te staan in het scheidingsproces en de besluiten voor het nieuwe begin niet te veel van de huidige emotie af te laten hangen. Een belangrijke taak is om de mensen de ruimte en gelegenheid te geven om hun gevoelens te uiten zonder daarbij de rol op je te nemen van psycholoog of maatschappelijk werker. Een luis-

Achterberg en Van Doornspeek v.o.f. Internationaal & Nationaal Transport – Huiftrailer vervoer

terend oor of de juiste vraag stellen is vaak al voldoende. In veel gevallen is communicatie of het langs elkaar heen leven een reden voor beëindiging van een huwelijk of andere relatievorm. Hoe verwacht je dit dan na de scheiding te doen, zeker in combinatie met de zorg voor de kinderen? Wanneer wantrouwen de reden is voor een scheiding, hoe sta je dan in het scheidingsproces? Belangrijk is dat uw scheidingsproces haalbaar maar zeker ook houdbaar is! Los het samen op om ‘problemen’ voor uw toekomst te voorkomen, waar met name de kinderen veel last van hebben! Er is niets zo erg als strijdende ouders...

Bel of mail voor meer informatie of een gratis adviesgesprek (06) 20 67 91 26, vanderploeg@scheidingsmakelaar.nl of www.scheidingsmakelaar.nl.

Waterfeesten.nl

Iets te vie(a)ren? Recreatiegebied de Zandmeren Kerkdriel

– Dieplader vervoer – Door heel Europa

Domani 120 pers

Columbus 250 pers

HET GEHELE JAAR DOOR VOOR WAT U MAAR TE VIE(A)REN HEEFT VAN 10 TOT 250 PERS.

Zaterdag 17 december: vaart naar Kerstmarkt Dordrecht vanuit Zaltbommel 9 uur vertrek vanaf € 15,00 pp Zondag 25 december: 1e kerstdag kerstcruise met uitgebreid buffet over de Maas € 45,00 pp Uw feest vanaf € 23,00 pp bij ons aan boord 18

Doejenburg 22 // 4024 HE Eck & Wiel // Telefoon (0344) 69 40 52 Mobiel: 06 - 51 37 82 94 // E-mail: achterbergtransport@hetnet.nl

Meer info, reserveringen op www.waterfeesten.nl info@waterfeesten.nl / 0655130067


Aandacht voor de mens achter de ondernemer TIEL – Eén partner voor het MKB, drie bedrijven en één gezicht naar buiten toe. Van Herwijnen & Co Accountants, ALH Hommersom & Co Belastingadviseurs en Kellenstaete Business Services in Tiel bundelen hun krachten. Hiervoor geldt: het geheel is meer dan de som der delen. Drie meesters in meedenken, rekenen en vooruitkijken. Simpel gezegd zijn

nis, maar ook over het kennen van de ondernemer en de ondeneming.

dat de taken van Van Herwijnen, Hommersom en Kellenstaete Business

Daarin zijn we uniek.’

Services. Specialisten in respectievelijk accountancy, belastingconsultancy

Dat laatste vraagt om een nadere toelichting. Kenny van Oort, eveneens

en administratieve dienstverlening. Hun kennis verbinden zij met de klant,

partner, vervolgt: ‘Omdat we zelf ondernemer zijn, ervaren wij hetzelfde als

in zijn belang. En dat al bijna dertig jaar.

de klant. We spreken dezelfde taal en voelen hem feilloos aan in zijn doen

Martin Hommersom, partner bij het kantoor: ‘Alle drie de namen bieden

en laten. Het gaat ons om de mens achter de ondernemer, met zijn emoties,

dezelfde kwaliteit. Omdat ze elkaar versterken in hun dienstverlening

familieomstandigheden, noem maar op. Dat speelt een cruciale rol.’

aan de ondernemer, geeft dat meerwaarde. Het bespaart ook kosten. Wie bijvoorbeeld alleen administratieve ondersteuning nodig heeft, kan bij

Relatie

Kellenstaete terecht. Dat scheelt hem op dat moment de gang naar een

Het draait om het ontwikkelen van een hechte en wederzijdse relatie met

accountant.’

de klant. Net als in een goed huwelijk. Van Herwijnen, Hommersom en Kellenstaete Business Services lopen met u mee, staan naast u en delen lief en

Ontzorgen

leed met u. Dat betekent dat ook proactieve hulp wordt geboden.

De kracht van het drietal ligt hem in het ontzorgen van de klant. ‘Van

‘Wanneer je met een ondernemer op weg gaat, moet je hem soms afrem-

kleine eenmanszaken tot grote (inter)nationale spelers, wij staan ieder-

men en wijzen op valkuilen. Niet als ja-knikker maar als kritische partner. Wij

een terzijde. Ook Nederlandse dochters van buitenlandse multinationals.

durven tegengas te geven als dat in het belang is van de ander. Doet soms

Zowel de eenmanszaak als het grote bedrijf mag kwaliteit op hoog niveau

even pijn, maar uiteindelijk waardeert men dat.’

verwachten.’ Voor de ondernemer wordt daarom het onderste uit de kan

De veelzijdige bedrijvenpartner ankert diep in de regio. Het economische

gehaald. Een brede en diepe dienstverlening, waarachter een schat aan

belang van Regio Rivierenland dragen zij met verve uit. ‘Wij kennen de

expertise schuilgaat. ‘We praten niet

regionale markt en zijn er trots op. Vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid ondernemen wij in deze regio en zijn wij hier nadrukkelijk

alleen over vak-

aanwezig. Onderschat niet de potentie van Rivierenland. Rivierenland

inhoudelijke ken-

is geografisch het hart van ondernemend Nederland. Wij stimuleren dat zoveel mogelijk.’

Van Herwijnen & Co Accountants Stephensonstraat 19, 4004 JA Tiel Telefoon (0344) 62 12 22 E-mail: info@van-herwijnen.nl Internet: www.van-herwijnen.nl

ALH Hommersom & Co Belastingadviseurs Stephensonstraat 17d, 4004 JA Tiel Telefoon (0344) 62 12 22 E-mail: info@hommersomadvies.nl Internet: www.hommersomadvies.nl

Kellenstaete Business Services Stephensonstraat 17a, 4004 JA Tiel Telefoon (0344) 63 12 46 E-mail: info@kbservices.nl Internet: www.kbservices.nl

19


(advertorial)

‘Vuur als bron van inspiratie’ RHENEN – Bij Kachelspecialist van Walsem in Rhenen kunt u volop ideeën opdoen over haarden. In de sfeervolle showroom inspireren ze u tot het nemen van de juiste beslissing. In die warme omgeving wordt u zich tevens bewust van kwaliteit, degelijkheid en duurzaamheid. Door het deskundige advies van Rijk van Walsem en zijn medewerkers leert u pas echt de inhoud van die begrippen kennen. Rustig formulerend dragen zij de kennis over, zodat u zelf overtuigd raakt van de keuze die u moet maken.

M

et ‘vuur als bron van inspiratie’ adviseert Kachelspecialist van Walsem u al meer dan vijfenzeventig jaar. Het is raadzaam om van alle details kennis te nemen op de website www.kachelspecialist.nl. Heeft u ondertussen behoefte gekregen aan een persoonlijke stookdemonstratie? Dan wordt het tijd om een afspraak te maken. ‘Stoken’ lijkt eenvoudig, maar van een degelijke uitleg en een goed advies heeft u jarenlang plezier. Dat geldt natuurlijk ook voor de noviteiten op het vakgebied. Rijk van Walsem volgt die markt op de voet en schroomt niet om in zijn showroom de nieuwste snufjes te presenteren. ‘Zo hebben we nu meer moderne opstellingen in de collectie opgenomen. Die kenmerken zich door de strakke vormgeving, nieuwe designtechnieken en fraaier vuur. Zo’n vlammenspel is altijd bijzonder fascinerend en heerlijk om naar te kijken. Maar let vooral ook eens op de haardplateaus. Die kunnen bijvoorbeeld worden voorzien van laden, zodat ze steeds meer op geïntegreerde kasten gaan lijken. Écht unieke meubelstukken.’ Ja, bij Kachelspecialist van Walsem bent u altijd bij de tijd en raakt u in ‘vuur en vlam’ door al dat moois dat u ziet en hoort.

U heeft waarschijnlijk ondertussen al op de website gekeken naar het brede assortiment van Kachelspecialist van Walsem. Graag leggen we een extra accent op de houtgestookte cv haarden. Met één houtkachel verwarmt u een heel huis. ‘Wij adviseren onze cliënten altijd om doelmatig te investeren in zo’n waardevolle en duurzame energiebron. Bij kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid past geen stuntprijs. Wij werken met kwalitatief hoogwaardige materialen en besteden veel aandacht aan de afwerking. De mensen die daarvoor kiezen weten dat en komen automatisch bij ons terecht.

Kachelspecialist Van Walsem Groeneweg 15b, 3911 PD Rhenen Telefoon (0317) 61 25 28 - Fax (0317) 61 37 34 E-mail: info@kachelspecialist.nl Internet: www.kachelspecialist.nl

Bezoek onze INSPIRATIEDAGEN op woensdag 23, donderdag 24 en vrijdag 25 november van 13.00-18.00 uur en op zaterdag 26 november van 10.00-17.00 uur. Wij hebben diverse verrassingen voor u in petto! TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON ONTVANGT U GRATIS EEN INSPIRATIE-DVD. V E E N E N D A A L

M A G A Z I N E

|

S E P T E M B E R

2 0 1 1

P A G I N A 11


Vragen over uw hypotheek? ECHTELD – Zit u met vragen over uw hypotheek? Dan is het wel heel prettig én aangenaam om u te laten adviseren door Madelon Plaisier, erkend hypotheekadviseur van Makelaars- en Assurantiekantoor Budding BV in Echteld. Zij wijst met gedegen kennis van zaken starters en doorstromers de weg naar ‘hun’ hypotheek op maat. Maar Madelon Plaisier denkt vooral ook mee met de bestaande relaties van Budding BV. ‘Zo zijn er cliënten die, toen dat nog gewoon was, een aflossingvrije hypotheek hebben afgesloten. Nu de financiële wereld ingrijpend is veranderd, krijgt men de behoefte om toch eigen vermogen op te bou-

Madelon Plaisier adviseert een klant

wen. De mensen zijn zich bewust geworden welke risico’s het niet aflossen

loodsen. Een relatie onderhoudsgesprek is een goede manier om te kijken

van een hypotheek met zich meebrengt. Ze denken er meer over na. Dit

of de hypotheek met de daarbij behorende financiële producten nog

beeld past bij deze tijd waarin de behoefte aan zekerheid groeit. Wij probe-

aansluit aan de huidige woonsituatie en/ of persoonlijke wensen. Daarom

ren de relaties op een verantwoorde manier van een weloverwogen advies

doen wij veel aan relatieonderhoud. Onze cliënten stellen dit zeer op prijs.’

te voorzien. Zo’n advies leidt zeker niet vanzelfsprekend tot verhoging van

Ook als u geen bestaande relatie bent van kantoor Budding,verwelkomt

de bestaande hypotheek.’ Madelon schetst in ons gesprek een helder beeld

Madelon Plaisier u graag met een kopje koffie om uw bestaande situatie

van de situatie van toen en nu. Ze spreekt over de stimulans die de woning-

tegen het licht te houden. Grote kans dat zij u met haar deskundigheid de

markt nodig heeft. Toont zich in die zin een voorstander van de overheids-

juiste balans kan brengen in uw financiële huishouding.

maatregel tot verlaging van de overdrachtsbelasting en onderbouwt de kansen die de redelijke rentetarieven bieden. ‘Decennia lang was ‘the sky is the limit’. Maar die tijd is voorbij. Zo zie je dat er in korte tijd veel kan veranderen en het is onze taak om onze cliënten door die veranderingen heen te

Makelaars- en Assurantiekantoor Budding BV Achterstraat 30/32, 4054 MT Echteld Telefoon (0344) 64 16 08 - Internet: www.buddingbv.nl

Unieke decoratieshop voor Home and Garden KERK-AVEZAATH – Steeds vaker worden in de gezellige winkel van decoratiehandel H.J. verkoopparty’s gehouden. Voor particulieren, maar ook voor bedrijven. Het is tekenend voor de brede aanpak van de shop. Zelfs voor het uitzoeken van kerstpakketten kunt u terecht in Kerk-Avezaath. Een oude koelcel van het perenbedrijf van haar man is door Henny Lager-

moederdag, pasen of

weij omgetoverd tot een verrassend gezellige winkel. Op deze plek kunnen

kerst. In opkomst zijn

particulieren, maar ook winkels, bedrijven en verenigingen op zoek naar de

ook de zogenaamde

leukste decoratie-artikelen voor huis en tuin.

kerstpakketten-party’s. De decoratiehandel

Vijf jaar geleden is de uit de hand gelopen hobby een winkel geworden.

verzorgt in het najaar

De groothandel is zes dagen in de week, op afspraak, toegankelijk. Aan

volledige kerstpakket-

particulieren wordt uitsluitend verkocht via verkoopparty’s. Ook ’s avonds.

ten samen met dagac-

Lagerweij is altijd op zoek naar nieuwe, onderscheidende spullen voor haar

tiviteitencentrum de Linge-Oever in Gelder-

collectie. Zo zorgt ze voor een breed aanbod aan unieke decoratie.

malsen, of levert delen van deze pakketten. ‘Het is echter het leukst als De decoratiehandel fungeert tevens als groothandel. Winkels, maar ook

mensen hun eigen spullen in het kerstpakket mogen uitzoeken’, zegt

voor verenigingen die met de verkoop van decoratieve voorwerpen een

Lagerweij. Zij organiseert dan samen met een werkgever een speciale party,

zakcentje kunnen bijverdienen, kunnen dan de landelijk artikelen inko-

waarbij de baas betaalt. ‘Hij kan dan bijvoorbeeld zijn nieuwjaarstoespraak

pen tegen groothandelsprijs. De service van de winkel is zeer speciaal te

geven. Wij verzorgen altijd koffie en thee, maar kunnen ook zorgen voor

noemen. Detaillisten en verenigingen mogen namelijk hun niet-verkochte

andere hapjes en drankjes.’

waar terugbrengen, zonder dat er meerkosten worden gerekend. Uiteraard moeten de spullen nog in goede staat verkeren. Er is bij de shop steeds meer animo voor decoratieparty’s, waarbij de gastvrouw of gastheer minimaal acht gasten mee moet nemen. Alle groepen zijn welkom. Tijdens deze party’s wordt vaak ingespeeld op een bepaald thema, Bijvoorbeeld

Decoratiehandel H.J. Burensedijk 6, 4012 KG Kerk-Avezaath Telefoon (0344) 57 16 10 E-mail: decoratiehandelhj@live.nl Internet: www.decoratiehandelhj.nl

21


Bedrijfscontactfunctionaris: voor alle vragen op ondernemersgebied GELDERMALSEN – Ludolf van Lith (39) uit Opijnen is bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente Geldermalsen. Wanneer u als ondernemer problemen ervaart, kunt u met hem contact opnemen. ‘Samen lossen we de problemen op. Als we weten welke problematiek door bedrijfsleven wordt ervaren, kan ook onze dienstverlening verbeteren. Onze processen kunnen bij veel voorkomende problemen aangepast worden en beleidskaders kunnen worden aangepast door ons gemeentebestuur als ze niet werkzaam zijn in de praktijk.’

Ludolf van Lith was werkzaam bij de gemeente Zaltbommel (grondzaken)

opgesteld en voor het bedrijventerrein Oude Waag/Homburg in Beesd is

en gemeente Lingewaal (juridische zaken). Sinds april 2008 werkt hij bij de

een plan in voorbereiding. Doel van deze revitalisering is de verouderde

gemeente Geldermalsen als beleidsmedewerker economische zaken en, als

bedrijventerreinen weer toekomstgericht maken, zodat een aantrekkelijk

onderdeel daarvan, als bedrijfscontactfunctionaris.

vestigingsklimaat wordt gecreëerd. Ik ben actief betrokken bij het opstellen van deze plannen.’

Aanspreekpunt op ambtelijk niveau Sinds de komst van Ludolf heeft gemeente Geldermalsen een bedrijfscon-

Problemen oplossen

tactfunctionaris. ‘De reden van het aanstellen van een bedrijfscontactfunc-

Volgens Ludolf weten ondernemers de bedrijfscontactfunctionaris steeds

tionaris is dat het gemeentebestuur van Geldermalsen het bedrijfsleven

beter te vinden. ‘Bijvoorbeeld als er problemen zijn met het vergunningen-

hoog in het vaandel heeft. Voor het bedrijfsleven is er daarom een eerste

proces. Gemeente Geldermalsen heeft een goede dienstverlening, maar

aanspreekpunt op ambtelijk niveau gerealiseerd. Verder is het doel om de

soms kan het gebeuren dat zaken niet goed gaan. Als bedrijfscontactfuncti-

verbindingen tussen bedrijfsleven en locale overheid te verstevigen.’

onaris zorg ik er bij problemen voor dat processen helder worden afgesproken zodat zowel gemeente als ondernemer weten waar ze aan toe zijn. Met

Aanspreekpunt voor uitgifte bedrijventerrein Hondsgemet De bedrijfscontactfunctionaris onderhoudt de contacten met onderne-

Dynamische functie

mersvereniging Beesd, Bedrijfskring Groot Geldermalsen en winkeliers-

‘Bedrijfscontactfunctionaris is een afwisselende functie waarbij begrip

vereniging Gastvrij Geldermalsen. ‘Voor vestiging van bedrijven binnen

tussen overheid en bedrijfsleven centraal staan. Dit maakt de functie dy-

de gemeente Geldermalsen ben ik het eerste aanspreekpunt,’ vertelt

namisch. Het gaat van hoog naar laag abstractieniveau. Het ene moment

Ludolf. ‘Men kan bij mij terecht voor de uitgifte van nieuwbouwkavels op

ben ik in overleg met ondernemers over een revitaliseringplan van een

het bedrijventerrein Hondsgemet.’ Bedrijventerrein Hondsgemet langs de

bedrijventerrein. Het andere moment ben ik in overleg met ondernemers

A15 biedt kavels vanaf 2500 m² met prijzen vanaf € 138,- per m² exclusief

over het realiseren van een terras. Ik merk dat het bedrijfsleven gewend is

BTW. Het bedrijventerrein heeft parkmanagement. Het bestuur van de

om snel te schakelen. Het klaar-terwijl-u-wacht-principe. Als overheid heb

Parkmanagementvereniging zorgt voor gezamenlijke voorzieningen zoals

je tijd nodig voor besluitvormingsprocessen met de daarbij behorende

glasvezel en centrale beveiliging. Bedrijfscontactfunctionaris Ludolf van

rechtsbescherming voor andere bedrijven en inwoners. Dit geeft spanning

Lith onderhoudt de contacten met het bestuur van de Parkmanagement-

bij het genoemde principe. Door een goed verwachtingsmanagement

vereniging. ‘Ondernemers kunnen bij mij met alle vragen op ondernemers-

willen wij aan de ondernemer aangeven wat de doorlooptijd is van zijn

gebied terecht. Ik zorg er dan voor dat deze vraag bij de juiste afdeling

verzoek.’

wordt uitgezet binnen de gemeente. Voor de verouderde bedrijventerrei22

als doel een spoedige vergunningverlening.’

nen zet het gemeentebestuur in op revitalisering van deze terreinen. Voor het bedrijventerrein West-Betuwe in Geldermalsen is hier een plan voor


KLAARTJE DE HEUS-VAN WIJK:

‘Geef mij maar mensen… en dieren!’ DEIL – Klaartje de Heus- Van Wijk (67) is bekend als gemeenteraadslid en fractievoorzitter van Dorpsbelangen. Daarnaast runt ze samen met haar familie een boerderijcamping, is ze elke maandag oppasoma voor haar twee kleinkinderen en denkt ze

en kreeg Klaartje de meeste stemmen. ‘Dat zegt wel iets over dat de burgers

als bestuurslid mee bij LANDER. Een druk bezette agenda dus.

zich gehoord voelen.’

Dat past wel bij deze bevlogen vrouw. ‘Ik ga niet zomaar bij de

Ieder mens telt mee

pakken neerzitten. Als je eenmaal bij A bent, moet je door naar

Als afgevaardigde vanuit de gemeente is Klaartje commissielid bij LANDER.

B. Maar plannen doe ik niet meer, want ik merk wel dat ik een

Deze organisatie heeft de maatschappelijke taak om voor passend werk en

dagje ouder word.’

participatiemogelijkheden te zorgen voor arbeidsgehandicapten en langdurig werkzoekenden in de regio Rivierenland. Klaartje: ‘Een mindervalide

Klaartje de Heus is al achttien jaar raadslid in de gemeente Geldermalsen,

persoon heeft net zo goed recht op een leven zoals wij. Ieder mens telt mee

waarvan de laatste jaren als fractievoorzitter van Dorpsbelangen. ‘Ze had-

met zijn eigen talenten.’

den me achttien jaar geleden op de derde plaats gezet bij het toenmalige Gemeentebelang. Bij de verkiezingen kreeg Gemeentebelang drie zetels

Boerderijcamping

in plaats van twee. Door overal aanwezig te zijn en veel te lezen, kreeg

Klaartje de Heus woont met haar man aan de Hooiweg in Deil. Op het erf

ik snel kennis. Op die manier blijf je op de hoogte van alles wat er in een

blijkt niet alleen een boerderij te zijn, maar ook een paardenstalling, een

dorp speelt. In 2001 fuseerde Gemeentebelang met de VVD. Klaartje heeft

vakantiewoning en minicamping De Kijfakker (www.kijfakker.nl). De restan-

toen samen met ‘dorpsgezinden’ Dorpsbelangen opgericht omdat zij zich

ten van de vroegere slachterij zijn nog aanwezig. Klaartje: ‘Dit is een fami-

niet kon vinden in deze fusie. Op 6 maart 2002 is Dorpsbelangen van start

liebedrijf. Op dit erf woont inmiddels de vijfde generatie. Onze zoon woont

gegaan. ‘Ik heb gevochten voor bijvoorbeeld het dorpshuis in Gellicum en

met zijn vrouw en twee dochtertjes in het huis van mijn mans ouders,

voor het openblijven van het zwembad de Steenvliet. Je krijgt niet alles

naast onze woning. De oorspronkelijke boerderijwoning is nu bestemd als

voor elkaar, maar ik heb doorzettingsvermogen. Iemand zei eens tegen me:

vakantiewoning. We doen het werk met z’n allen. Sinds acht jaar hebben

je bent net een terriër. Je bijt je vast en laat nooit meer los. Ja, dat klopt wel!

we een camping. Op onze camping mag veel en moet niets. Maar er zijn

Maar daarbij vind ik het ook belangrijk om elkaar in waarde te laten.’ Klaar-

wel campingregels. Het contact met de mensen vind ik erg leuk. Ik merk dat

tje vindt het leuk om iets te kunnen betekenen voor de dorpsbewoners

ik door mijn levenservaring wat kan betekenen voor anderen. Ja, geef mij

uit de verschillende dorpen van de gemeente Geldermalsen. ‘Daarom ben

maar mensen… en dieren!’

ik geen raadslid van een landelijke partij maar van Dorpsbelangen. Vicefractievoorzitter Ed Goossens en ik vormen zogenaamd een tandem: we

Gezamenlijk aanpakken

vullen elkaar aan en verdelen de taken, samen met onze andere fractiele-

Of Klaartje haar politieke ervaring kan gebruiken op het boerenerf? ‘Het is

den. Wat ik in de politiek lastig vind, is dat processen vaak jarenlang lopen.

eerder andersom: ik heb hier op de boerderij en camping leren aanpakken.

Dan ben ik soms wel wat ongeduldig en denk ik: doe het gewoon!’ Bij de

Dat is in de gemeenteraad ook nodig. En op beide plaatsen werken we niet

laatste gemeenteraadsverkiezingen werd Dorpsbelangen de grootste partij

alleen maar gezamenlijk!’

a

* Ontstoppen

d

v

e

r

t

e

n

t

i

e

Rioolproblemen!

* Grond- en straatwerk * Camera-inspectie

WWW.

AANPAK .EU

0344-661699

RioolReiniging

* Zenderdetectie * Rookdetectie * Wortelfrezen

23


Nu ook feesten en partijen bij Het Dijkhuis OPHEMERT – Bij Restaurant en Eetcafé Het Dijkhuis in Ophemert kunt u niet alleen lekker eten, ook voor een gezellig feest of een geslaagde partij bent u hier helemaal aan het juiste adres. Beperkingen zijn er niet. ‘We hebben een groot aantal basisarrangementen, maar in goed overleg is alles mogelijk’, aldus eigenaar Hans de Lang en Tracy Wright. Een verjaardag te vieren? Bruiloftsfeest? Gewoon een borrel? Of een zakelijk

avond. Wright: ‘We hebben een capaciteit tot ongeveer 120 gasten. We

bijeenkomst? Voor alle soorten feesten en partijen biedt Het Dijkhuis een

regelen alles tot in de puntjes. De feestavond duurt van acht uur ‘s avonds

passend arrangement. Vier bijvoorbeeld uw verjaardag op zondagmiddag

tot ongeveer één uur ’s nachts. We verzorgen drankjes, hapjes en desge-

van 13.00 tot 17.00 uur in een gereserveerde zaal. Voor nog geen twintig

wenst een dj of live artiest. Voor € 28,50 per persoon bieden we mensen een

euro per persoon ontvangt u uw gasten met prosecco of koffie en gebak.

geweldige feestavond.’

Warme en koude hapjes in overvloed, gezelligheid alom en aan lekkere drankjes geen gebrek. ‘Het is voor gasten een heel ontspannende manier

Uitgebreide keuken

om hun verjaardag te vieren’, aldus De Lang. ‘Mensen hebben nergens

Met een speciaal dinerarrangement genieten gasten voor € 32,50 van een

omkijken naar; alles wordt perfect verzorgd.’ Zo ook op een reguliere feest-

heerlijk 3-gangenmenu. Het menu is vanaf de kaart – beschikbaar via de website – vooraf vast te stellen. ‘We hebben een zeer uitgebreide keuken’, aldus De Lang. ‘We maken met hetzelfde plezier een lekker sateetje klaar als een luxe vijfgangenmenu met exquise gerechten.’Zomaar een paar voorbeelden van een breed scala aan mogelijkheden. Op de website van Het Dijkhuis, www.hetdijkhuis.eu, zijn alle twintig arrangementen uitgewerkt. ‘Het gaat puur om basisarrangementen’, benadrukt Wright. ‘Ook specifieke wensen van klanten zijn welkom. Bij ons is veel mogelijk.’

Het Dijkhuis Waalbandijk 33, 4061 AL Ophemert - Telefoon (0344) 652 736 E-mail: info@hetdijkhuis.eu - Internet: www.hetdijkhuis.eu A

D

V

E

R

Voor:

24

Kinderfeestjes op de boerderij Overdekte kinderspeelboerderij Boerengolf Familiereünies Bedrijfs- en personeelsuitjes Barbecue Mini Camping Bed and Breakfast Kamelen & Kerststalverhuur Mobiele Kinderboerderij

Leo en Ria van Doorn Ameronger Wetering 2 3958 MD Amerongen Tel: (0343) 45 17 57

www.boterbloem.com

T

E

N

T

I

E

S


Verloskundigenpraktijk Geldermalsen e.o. bevalt beter GELDERMALSEN – Een zwangerschap is één van de meest spannende en indrukwekkende gebeurtenissen in iemands leven. Als zwangere heb je veel vragen en is er behoefte aan uitgebreide persoonlijke zorg en aandacht. Daarin voorziet Verloskundigenpraktijk Geldermalsen e.o. Het team verloskundigen bestaat uit Fian Wolfs, Margriet van de Plasse,

prettige sfeer ontstaat. Kinderen

José van de Ven en Marinde Rutten. Allen zijn enthousiaste en betrokken

vermaken zich in de gezellige

verloskundigen met hart voor hun vak! ‘We proberen iedereen op een

speelhoekjes. In de praktijk wordt

passende, persoonlijke manier te begeleiden. Het krijgen van een kind is

tevens zwangerschapsgym en ba-

zo’n bijzondere periode: iedereen ervaart het op z’n eigen manier. Buiten

bymassage gegeven. Caesarthe-

de medische controles nemen we ruimschoots de tijd om elkaar te leren

rapeute Marjolein Duijster zorgt

kennen, bieden we een luisterend oor en begeleiden we de weg naar het

voor een verantwoorde en pret-

ouderschap. Dit persoonlijke contact schept vertrouwen, wat een gunstig

tige begeleiding.

effect op de zwangerschap en bevalling heeft.’ Op de website en aan de levensboom in de wachtkamer kan iedereen de

Spreekuren

foto’s en geboortekaartjes van de pasgeboren baby’s bewonderen. Tevens

‘Onze begeleiding strekt zich uit over het gehele traject. Dus van het kinder-

biedt de website www.zwangeringeldermalsen.nl veel informatie over

wensspreekuur voor de zwangerschap tot het kraambed en de nacontrole

zwanger worden en zijn.

na de bevalling. Voortdurend houden we de vinger aan de pols, controleren we moeder en kind en informeren we de ouders over de ontwikkelingen.

Het werkgebied van Verloskundigenpraktijk Geldermalsen e.o. omvat de

Onze flexibele manier van werken vertaalt zich in een continue bereikbaar-

gemeenten Geldermalsen, Buren, Neerijnen en een gedeelte van de ge-

heid, diverse avondspreekuren en een altijd beschikbare ruimte met echo-

meente Lingewaal.

apparaat voor spoedgevallen.’ Spreekuur is er op maandag of dinsdag van 8.30 tot 17.00 uur. Op woensdag en donderdag van 12.00 tot 20.15 uur.

De praktijk De spreek- en wachtkamer zijn fris en ruim van opzet, waardoor een

Verloskundigenpraktijk Geldermalsen e.o. De Panoven 27b, 4191 GW Geldermalsen - Telefoon (0345) 57 33 34 E-mail: info@zwangeringeldermalsen.nl Internet: www.zwangeringeldermalsen.nl

PRINTSTRAAT VAN R&H DRUKKERIJ TE KESTEREN VOORZIET IN BEHOEFTE

Kant en klare boekjes uit een printer: groot succes! KESTEREN – De unieke printstraat van R&H Drukkerij te Kesteren was nog maar net geïnstalleerd of de opdrachten rolden binnen. ‘Het lijkt een wondermachine’, verklaart Roel. ‘Een digitaal bestand of een stapeltje originelen verandert binnen luttele seconden in een folder, krantje, blaadje of boekje. Compleet met (full colour) omslag.’ De splinternieuwe printstraat doet zijn werk met een bescheiden geluid. Een hal verderop stampt een vierkleurenpers er duizenden vellen drukwerk uit. ‘We kunnen drukwerk maken in bijna elk formaat en elke oplage. Maar we zien dat de vraag naar digitaal drukwerk groeit’, zegt eigenaar Roel van

klaar. ‘Voor de prijs hoeft niemand het te laten’, glimlacht Roel. ‘Dat is echt

Gessel. ‘En om in die vraag te voorzien, hebben we geïnvesteerd in deze

centenwerk. We berekenen startkosten, maar de afdrukken zelf kosten

machine. De ideale oplossing voor iedereen die één of meer documenten

bijna niets. En het vouwen en nieten doen we zelfs gratis.’

wil laten printen. De machine kan printen, nieten, vouwen en snijden. Dat gaat allemaal automatisch. De pagina’s worden, enkel- of dubbelzijdig, be-

Van 1 tot 7000 pagina’s

drukt en samengevoegd. Het maximale formaat is ruim A3.’

De printstraat tuft moeiteloos bijna 7000 printjes per uur uit. Handig voor wie veel pagina’s wil laten vermenigvuldigen. Maar ook de student die twee

Kant en klaar, inclusief omslag

exemplaren van zijn scriptie wil laten maken, is welkom. ‘We zijn flexibeler

Veel particulieren en bedrijven hebben de printstraat van R&H Drukkerij

dan ooit. Ik zou zeggen: probeer het gewoon eens uit!’

inmiddels ontdekt. En dat is niet verwonderlijk. Verenigingskrantjes, clubblaadjes, kerkblaadjes, prijslijsten, catalogi, scripties, werkstukken: ze rollen kant en klaar uit de printer. Een kwestie van een bestandje mailen naar info@rhdruk.nl en de volgende dag ligt het gewenste aantal exemplaren

R&H Drukkerij - Roel van Gessel Broekdijk 40-E, 4041 CW Kesteren - Telefoon (0488) 48 32 33 Fax (0488) 48 22 68 - Internet: www.rhdruk.nl

25


Moderne accommodatie voor Medicall Life Support KESTEREN – Kantoor, trainingscentrum en magazijn ineen. Medicall Life Support in Kesteren heeft eind september een nieuw bedrijfspand betrokken. Van alle gemakken voorzien en prachtig gelegen in het groene buitengebied. De rustige en landelijke omgeving stimuleert de concentratie tijdens de EHBO- en BHV-opleidingen. ‘In onze educatieruimte kunnen we circa twintig cursisten ontvangen’, vertelt Margreet van Schaik van Medicall Life Support. ‘De zalen zijn flexibel in te delen voor meerdere deelnemers per cursus.’ Op een digitaal trainingsbord verschijnen virtuele simulaties van praktijksituaties. Dit voor een zo realistisch mogelijke benadering van

Nazorg

de werkelijkheid. Indien gewenst kan Medicall Life Support ook op locatie

Aan de service wordt bijzonder veel aandacht geschonken. Medicall Life

training geven en realistisch oefenen.

Support geeft advies over en draagt zorg voor de plaatsing van AED’s. Dankzij optionele onderhoudscontracten heeft u geen omkijken naar pe-

Planning

riodieke controles en keuringen. Medicall Life Support houdt uw uitrusting

Medicall Life Support maakt met u afspraken over de trainingsdagen en

gebruiksklaar, omdat elke seconde telt. Medicall Life Support is een NIBHV,

–tijden. Verder bestaat de mogelijkheid tot open inschrijving op vaste data.

Oranje Kruis en NRR gecertificeerd opleidingsinstituut en werkt met prak-

Alle cursussen worden afgestemd op de specifieke wensen en behoeften

tijkervaren instructeurs.

van de opdrachtgever. Met kennis die vanzelfsprekend up-to-date is. ‘Vanuit ons ruime magazijn voorzien wij in complete EHBO- en BHV-uitrustingen. Van defibrillatieapparatuur (AED’s) tot verbandkoffers en van beschermingsmiddelen tot kleding. Echt alles op dit gebied. De materialen zijn af te halen bij ons bedrijf en ‘s avonds op afspraak. En te bestellen via onze vernieuwde en overzichtelijke webshop.’

Bedrijfshulpverleners Bedrijfshulpverleners (BHV’ers) zijn werknemers die bij calamiteiten op de werkvloer in actie komen. Zij weten wat er moet gebeuren als er brand is of als er iemand gereanimeerd moet worden. Bij ontruimingen zorgen de BHV’ers ervoor dat de mensen zo rustig mogelijk, maar wel snel het pand kunnen verlaten. Bedrijfshulpverleners zijn opgeleid om binnen een bedrijf een voorpostfunctie te vervullen totdat de professionele hulpverleningsdiensten zijn gearriveerd. Zij nemen maatregelen om letsel en schade zo mogelijk te beperken. Iedere werkgever moet zorgen dat de deskundige bijstand op het gebied van BHV is geregeld. Met de Risico-Inventarisatie en –Evacuatie (RIE) als uitgangspunt wordt bepaald welke deskundige bijstand op BHV-gebied nodig is. Afhankelijk van de grootte, ligging van het bedrijf en de restrisico’s moeten één of meerdere werknemers worden opgeleid als bedrijfshulpverlener. Het schriftelijk vastleggen van de BHV-organisatie in het bedrijf en de genomen maatregelen gebeurt in een BHV-plan. Vanuit haar nieuwe vestiging in Kesteren geeft Medicall Life Support invulling aan deze opleidingen met pratijkervaren en gecertificeerde 26

instructeurs.

Medicall Life Support Hogedijkseweg 20, 4041 AW Kesteren Telefoon (0488) 48 43 50 - Fax (0488) 48 49 24 E-mail: info@medicalllifesupport.nl Internet: www.medicalllifesupport.nl


Glasvezel in de Betuwe REGIO – Het internetverkeer in Nederland neemt dagelijks pijlsnel toe. Hierdoor is het huidige kopernetwerk niet meer toereikend en is er een nieuwe techniek ontwikkeld. Glasvezel: razendsnel internet door een flinterdunne vezel. Om glasvezel in de Betuwe te krijgen, dient voor 13 februari 2012 minimaal

De woning en de tuin hoeven daarvoor niet overhoop te worden gehaald.

30 procent van de huishoudens te kiezen voor glasvezel. Betuwse ICT-

Via de openbare weg kan de kabel op elke gewenste plaats het huis in

bedrijven hebben in een gezamenlijk initiatief als doel gesteld deze 30 pro-

komen zonder veel omslachtige bijkomstigheden.’

cent te halen. Eén van de initiatiefnemers is Gerrit-Jan van de Pol van Van de Pol Automatisering uit Opheusden. Gerrit-Jan: ‘Vijf jaar geleden was ik

Providerkeus

al bezig met glasvezel. Toen was de tijd er nog niet rijp voor, nu echter wel.

Voor de montage en het gebruiksklaar maken van uw internet-, telefonie-

De glasvezeltechniek is ondertussen veel goedkoper, stabieler en sneller

en televisieaansluiting zijn de Betuwse automatiseerders de aangewezen

geworden wat uiterst interessant is voor bedrijven en particulieren.’

partij. Gerrit-Jan: ‘Mensen vinden het fijn als een lokale en betrouwbare partner dat verzorgt. Wij hebben specialisten die een vakkundige installatie

Promotiecampagne

kunnen bieden. Daarbij fungeren wij als helpdesk.’ Eventueel kunt u kiezen

Er wordt hard gewerkt door

voor een doe-het-zelfpakket. De internetproviders Solcon en Kliksafe leve-

de initiatiefnemers en de

ren een glasvezelverbinding in de Betuwe. Solcon levert internet, bellen en

promotiecampagne loopt

tv. Kliksafe biedt internet en bellen met hoogwaardige filtering van onge-

op volle toeren. Via lokale in-

wenste informatie. Gebruikers kiezen zelf voor hun provider.

formatieavonden en de site www.glasvezelindebetuwe. nl komt u alles te weten over glasvezel in de Betuwe.

Glasvezel in de Betuwe Lijsterbesstraat 4a, 4043 NC Opheusden Telefoon (0488) 44 10 68 E-mail: info@glasvezelindebetuwe.nl Internet: www.glasvezelindebetuwe.nl

Gerrit-Jan: ‘Als de deadline is gehaald, kan de Betuwe al binnen acht maanden op glasvezel zijn aangesloten.

-

GLUCOSAMINE – MSM : – CHONDROÏTINE

Goed voor bindweefsel en kraakbeen. Helpt ook bij slijtage. De ideale verhouding van 3:2:1. Met MSM voor een betere opname.

90 tabl. € 15,95

180 tabl.

€ 27,50

360 tabl. € 49,95 VISOLIE 1000 MG. -

Voor de hersenfuncties. Goed voor hart- en bloedvaten. Voor soepele spieren en gewrichten. Voor de algehele gezondheid van het lichaam.

120 caps. € 12,95

240 caps. € 22,00

360 caps. € 30,00 Bestellen via onze website?? Ga dan naar WWW.ROELVITAL.NL Of bel 0345-651948 ROELOFSEN REFORM in Deil Wekelijks bij u op de markt!!

27


BOS BOOMVERZORGING

Wij kunnen voor u de boom in IJZENDOORN – De herfst brengt altijd weer een drukke periode met zich mee als het gaat om boomonderhoud. Bos Boomverzorging uit IJzendoorn kan u hierbij helpen. Het vakkundige team verzorgt vanaf één boom tot heel veel exemplaren. De najaarsstormen veroorzaken heel wat ongemak. Afgerukte takken en blade-

en verantwoord volgens de eisen. Snoeien, (ver)planten, ruimen, versnipperen,

ren vliegen massaal door de lucht. Materiële schade en persoonlijk letsel liggen

periodiek controleren, standplaatsverbetering. Een boom krijgt bij Bos Boom-

dan op de loer. Snoeionderhoud is uiterst belangrijk uit het oogpunt van veilig-

verzorging alle zorg en aandacht. Net wat een dokter of chirurg doet. ‘Zo moet

heid en aansprakelijkheid.

je dat ook zien’, benadrukt Hindry. ‘De conditie van bomen houden wij op peil.’

Kroonreductie

Vormbomen

‘De veiligheid staat voorop’, zegt Hindry Bos, eigenaar van Bos Boomverzorging.

Het (ver)plantseizoen begint binnenkort weer. ‘Bij verscheidene kwekers uit

‘Als in een bos een boom het begeeft, is er niets aan de hand. Maar in de drukke

de buurt worden bomen geleverd en door ons op een juiste manier geplant.

openbare ruimte moet je tijdig ingrijpen.’ Met de juiste snoeibegeleiding wor-

Een juiste soortkeuze is zeer belangrijk voor een probleemloze toekomst voor

den bomen veiliger. ‘Je snoeit om een gezonde boom te krijgen die mooi en

boom én eigenaar.’ Naast de traditionele leilinde plant Bos Boomverzorging

veilig oud kan worden.’ Door vooraf de juiste takken te ontlasten ontstaan er

steeds vaker de ‘anders dan andere’ lei- en vormbomen. ‘Vanaf drie jaar voorge-

minder uitgebroken en getordeerde takken. Kroonreductie reduceert de wind-

leid vanaf de kwekerij tot vers aangeleide vormbomen op locatie zorgen voor

druk tegen de kroon aan. Wind waait dan beter door de uitgelichte kroon heen,

nieuwe verrassende resultaten. Ook planten we fruitbomen als minileiboom of

terwijl de vorm van de boom hetzelfde blijft. Het vrijkomende snoeihout en het

als haag.’ De combinatie van uw ideeën en de vakkennis van Bos Boomverzor-

wegfrezen van de stobbe behoort ook tot de mogelijkheden.

ging combineren prima tot een prachtig resultaat voor jaren boomplezier.

Certificaat Door professionele en veilige klim- en afvangtechnieken is elke boom overal bereikbaar. Het team van Bos Boomverzorging beschikt over het European Treeworker-certificaat. Maar weinig bedrijven in deze branche opereren zo bekwaam

Bos Boomverzorging Keizerstraat 21, 4053 HH IJzendoorn - Telefoon (0344) 66 32 75 Fax (0344) 66 36 42 - E-mail: info@bosboomverzorging.nl Internet: www.bosboomverzorging.nl

Als ondernemer heeft u te maken met risico’s voor uzelf, uw bedrijf en uw personeel. Met de zakelijke verzekeringen van Univé Rivierenland vangt u de meeste van deze risico’s op. Uiteraard kiest u zelf welke risico’s u wilt verzekeren en welke u liever zelf draagt. Profiteer direct van: Een gepast advies: wij geven u graag advies over hoe u zich het beste kunt voorbereiden op onverwachte situaties, zoals arbeidsongeschiktheid, rechtshulp en aansprakelijkheid. Wij bemiddelen niet alleen voor Univé, maar ook voor andere maatschappijen. Zo bent u verzekerd van het beste product; Het gemak van één zakelijke adviseur: breng naast uw verzekeringen ook uw bankzaken bij ons onder. Als intermediair van de RegioBank hebben wij aantrekkelijke betaal- en spaarrekeningen voor u. Bel voor een vrijblijvend adviesgesprek (0345) 58 80 30 of ga naar www.univezakelijk.nl

Univé Rivierenland

Van Dam van Isseltweg 4, 4191 KC Geldermalsen Tel. (0345) 58 80 30 E-mail: rivierenland@unive.nl

28

* Rente Meerkeuze Sparen per 08-09-2011. Rentewijzigingen voorbehouden.

www.unive-rivierenland.nl

www.univezakelijk.nl


Support op afstand bij Roos Computer Service B.V. WAARDENBURG – Systeembeheer en automatisering: elk bedrijf heeft ermee te maken. Roos Computer Service B.V. biedt ondersteuning. Zowel op software- als hardwaregebied kunt u bij deze partner voor het MKB terecht. Dankzij onder andere remote support wordt u snel en doeltreffend geholpen aan ICT-oplossingen. Jochem Roos startte zeven jaar geleden zijn eigen bedrijf. Roos Computer Service B.V. richt zich op zowel bedrijven als particulieren. ‘Problemen worden bij ons zo klantgericht mogelijk opgelost.

Storingen voorkomen en oplossen Roos Computer Service B.V. vraagt, inventariseert, luistert en komt met ideeën voor de inrichting van elke ICT-omgeving. Roos Computer Service B.V. installeert complete systemen en netwerken en draagt zorg voor actief beheer. Hierdoor kunnen storingen voorkomen óf opgelost worden voordat ze tot merkbare incidenten leiden.

Remote support Via de support tool kan Roos Computer Service B.V. op afstand ondersteuning bieden. Op die manier kunnen veel problemen extern opgelost worden waardoor er geen consultant bij u langs hoeft te komen, en u dus

webshop of community. Roos Computer Service B.V. is daarbij uw aan-

kosten bespaart.

spreekpunt!

Webdesign Het geheim van een effectieve website is de combinatie van ICT en marketing. Door de slimme toepassing van technische mogelijkheden ontwikkelt u een sterk marketinginstrument. Van een eenvoudige online folder tot

Roos Computer Service B.V. De Koeldert 24a, 4181 CK Waardenburg Telefoon (0418) 20 20 00 - Fax (0418) 20 20 02 - Mobiel (06) 41 47 30 52 E-mail: info@rooscs.nl - Internet: www.rooscs.nl

Adres Mercuriusweg 1a 4051 CV Ochten Contact +31 (0) 344 64 24 75 www.flier.nl

Wij bieden een totaalpakket - Ontwerp en Advies

- Gas en Water Installaties

- Inbraakbeveiliging Systemen

- Elektrotechnische Installaties

- CV - Installaties

- Risico Analyse

- Nen 3140 Keuringen

- Zonneboiler Installaties

- Brandmeld Installaties

- Domotica Installaties

- Dak- en Zinkwerken

- Ontruimings Installaties

- Glas & Data Netwerken

- Sanitair

- Toegangscontrole Systemen

- Telefooninstallaties en VoIP

- Service en Onderhoud

- Camerabewaking

29


Wijnproeverij bij Slijterij De Prins RHENOY – Op donderdagavond 8 december kunt u bij Slijterij De Prins aan de Dorpsstraat in Rhenoy mousserende wijnen proeven. Vinoloog Anton van Balveren geeft u graag advies. ‘Klanten komen steeds vaker met een recept naar de slijterij om tips te vragen voor een bijpassende wijn.’ Een jaar geleden onderging Slijterij De Prins een ware metamorfose. De fiet-

gezellige en informatieve basis-

sen en het witgoed maakten plaats voor een forse uitbreiding van Slijterij

cursussen voor wijnliefhebbers

De Prins, inclusief een proeflokaal. Anton van Balveren is specialist in wijn

die hun kennis willen uitbreiden.

en gedestilleerd. Dit jaar kwam hij opnieuw in de finale van de landelijke

Deze cursus duurt zes avonden.

wedstrijd Vinoloog van het Jaar. Hij eindigde op de derde plaats. Dankzij

Aan de orde komen: de geschie-

zijn grote kennis en ervaring kan Anton zijn klanten goed adviseren. Bin-

denis van wijn, wijnbouw, het maken van wijn, druivenrassen, wijnwet-

nenkort wil de vinoloog zich verder ontwikkelen in gedistilleerd en likeuren

geving, de belangrijkste wijngebieden van Frankrijk en vele andere wijn-

door te starten met de liquoristenopleiding.

landen en natuurlijk het proeven van wijn. Ook wordt aandacht besteed aan de combinatie van wijn en eten. Elke avond proeven de cursisten tien

Wijnproeverij 8 december 2011

wijnen. Neem voor meer informatie contact op met Slijterij De Prins!

Ieder voor- en najaar organiseert Anton een wijnproeverij. Op 8 december is er een speciale wijnproeverij met mousserende wijnen zoals champagne. Anton: ‘Deze proeverij organiseer ik met het oog op kerst en de jaarwisseling. De wijnproeverij is kosteloos toegankelijk en vindt plaats tussen 20.00

De Prins Specialist in Wijn en Gedestilleerd Dorpsstraat 52, 4152 ER Rhenoy - Telefoon (0345) 68 13 90 E-mail: deprins@vanbalveren.com - Internet: www.slijterijdeprins.nl

en 22.00 uur in het proeflokaal van de slijterij.’

Wijncursussen Naast de wijnproeverijen geeft Anton van Balveren ook jaarlijks één of twee

Openingstijden: Dinsdag: 13.00-18.00 uur. Woensdag en donderdag: 9.00-12.00 en 13.00-18.00 uur. Vrijdag: 9.00-12.00 en 13.00-21.00 uur. Zaterdag: 9.00-17.00 uur.

ARVEL FIETSEN

De nummer één in kennis en kunde BUREN – De elektrische fiets heeft de voorbije jaren een sterke opmars in tweewielerland gemaakt. En als vanzelf brengt dat een wildgroei van aanbieders met zich mee. Wie boven het maaiveld wil uitsteken, moet zich dus onderscheiden. En als er één is die dat doet, is het wel ArVel Fietsen in Buren. ArVel doet er alles aan de beste te zijn. En dat is zeker geen holle kreet. Im-

Objectief

mers, naar het oordeel van de Tweewieler Academy in Nieuwegein mag

Die vooruitstrevende aanpak blijft niet onopgemerkt. ArVel ziet klanten tot

ArVel zich uit 700 aanbieders van elektrische fietsen de beste noemen.

uit Den Haag naar Buren komen. ‘Je kunt zo’n fiets overal kopen, maar toch

Onlangs is dat geconstateerd uit meerdere Branche Kwalificatie Toetsen

komen ze bij ons. Dat geeft wel wat aan.’ ArVel heeft een ruim assortiment

die ook bij ArVel heeft zijn afgenomen. ‘Een elektrische fiets kun je overal

aan elektrische fietsen. ‘We zijn hier niet gebonden aan één merk, maar

kopen, maar wij hebben ons echt in de verkoop, de reparatie en het on-

hebben een breed assortiment van A-merkfietsen. Dat is wel zo objectief.

derhoud van elektrische fietsen gespecialiseerd’, zegt eigenaar Arjen van

Maar wij gaan wel voor kwaliteitsfietsen!’

Veldhoven van ArVel. Behalve de nieuwe en gebruikte (elekrische) fietsen, voorziet ArVel ook in Dat betekent bijvoorbeeld dat de fietsentechnici van ArVel zich tegelij-

onder meer fietsendragers. ‘Elektrische fietsen zijn zwaarder dan gewone

kertijd elektromonteur mogen noemen. Dat moet ook wel, want bij het

fietsen, waardoor niet alle kleinere auto’s geschikt zijn om het kogeldruk-

onderhouden en repareren van een elektrische fiets of zelfstandig rijdende

gewicht te dragen’, zegt Van Veldhoven. ‘Daarom bieden we als een van

fiets komt heel wat kijken. ‘Daarom hebben we geïnvesteerd in kennis en

de weinigen in Nederland de Trailer2bike aan.’ Het is een kleine, lichte en

kunde op het gebied van elektronica, accu’s en motoren.’ Ook wordt er met

demontabele mini-aanhangwagen, waar twee elektrische fietsen zonder

regelmaat flink in de werkplaats geïnvesteerd. Onlangs bijvoorbeeld nog in

problemen mee vervoerd kunnen worden. ‘En na demontage past ‘ie in je

een computergestuurde accutester, om zo de klant veel informatie te kun-

kofferbak. Uiteraard is er ook de Trailer4bike leverbaar.’

nen geven over de staat van zijn accu. Daarnaast zijn alle medewerkers van ArVel behept met een flinke dosis kennis en zoeken ze voortdurend naar 30

een klantgerichte aanpak. ‘Dus ook voor advies zijn klanten bij ons aan het juiste adres.’

ArVel Fietsen Randweg 2, 4116 GH Buren (Gld) Telefoon (0344) 57 26 97 - Internet: www.arvel.nl


VAN DER MEIJDEN C.S. ADVOCATEN

‘Dankzij onze specialisaties bieden wij kwaliteit’ CULEMBORG – Van der Meijden c.s. Advocaten onderscheidt zich door haar specialisatie op een aantal rechtsgebieden. Bij dit advocatenkantoor in Culemborg kunt u terecht voor zaken die behoren tot het ondernemersrecht, het contractenrecht en het personen- en familierecht. Daarnaast zijn zij gespecialiseerd in mediation. In 2007 startte Jeroen van der Meijden na vijf jaar ervaring als advocaat zijn

kosten veel tijd, energie en geld.

eigen advocatenkantoor in Culemborg. Vanwege de vele verzoeken voor

Bovendien is een vonnis van de

echtscheidingsbemiddeling, breidde het kantoor uit met advocaat Linda

rechtbank niet altijd een oplos-

Nelissen, specialist in personen- en familierecht.

sing. Het is tenslotte de rechter, en niet de partijen, die over de

Ondernemersrecht

zaak beslist. Er is een andere mo-

Ten opzichte van andere kantoren in de regio Culemborg kenmerkt Van der

gelijkheid: mediation. Steeds meer geschillen worden opgelost door me-

Meijden c.s. Advocaten zich door haar specialiteit op het ondernemersrecht

diation, zowel in persoonlijke als in zakelijke kwesties. Een groot voordeel

en het personen- en familierecht. Van der Meijden: ‘Je moet doen waar je

daarvan is dat de relatie tussen de partijen niet onnodig wordt beschadigd.’

goed in bent. Dankzij onze specialisaties kan men bij ons kwaliteit verwach-

Zowel Jeroen als Linda zijn geregistreerd NMI-mediator. Jeroen verzorgt

ten. Mijn focus ligt vooral op het ondernemings- en vennootschapsrecht.

zakelijke mediation en Linda houdt zich bezig met echtscheidingsbemid-

Hierbij horen ook het faillissementsrecht, contracten en het vermogens-

deling. Zij is lid van de Vereniging voor Familierecht Advocaten en -Schei-

recht.’

dingsbemiddelaars (VFAS).

Mediation Wie een geschil heeft, wil daar zo snel mogelijk van af. Liever normale, werkbare verhoudingen tussen partijen dan juridische gevechten. Van der Meijden: ‘Die laatste monden vaak uit in procedures bij de rechter en

Van der Meijden c.s. Advocaten Postmastraat 52, Culemborg - Postbus 161, 4100 AD Culemborg Telefoon (0345) 54 41 00 - Fax (0345) 51 70 42 E-mail: info@vandermeijdencs.nl - Internet: www.vandermeijdencs.nl

Nog meer planten bij De Batterijen OCHTEN – Na 10 fantastische jaren als werknemer van Floor en Marieke Peters, heeft Erik Stuurbrink samen met zijn vrouw Maurita dit jaar Boomkwekerij De Batterijen in Ochten van hen overgenomen. De Batterijen is een begrip in Nederland vanwege het enorme assortiment vrucht- en laanbomen. Oude rassen zijn een absolute specialiteit. Het groencentrum van het be-

gaat verkopen in alle

drijf is door het indrukwekkende assortiment vaste planten, rozen, grassen,

maten. Ook dat is vrij

heesters, coniferen en kleinfruit, een oase voor de liefhebber van tuinieren.

nieuw bij De Batterijen.

Voor de leek én voor de kenner. Het groencentrum is open van half septem-

Voor wie een tuin wil

ber tot en met mei; van half oktober tot en met half april worden bomen en

inplanten maakt Erik

hagen verkocht.

Stuurbrink graag een beplantingsplan. ‘Wij

Terwijl het personeel met veel plezier bezig is met het aanvullen en het

zoeken er dan de juiste

ordenen van de planten, leidt Erik ons rond door het groencentrum. ‘We

bomen en planten bij.’

hebben het centrum uitgebreid om het grote assortiment bloemen en planten visueel beter tot z’n recht te laten komen en de routing te kunnen

De Batterijen heeft een schat aan kennis van bomen en planten. Kijk maar

verbeteren.’

eens op de website www.batterijen.nl. Daarop staat alles te lezen over bomen, planten, bestuiving, cursussen en allerhande andere zaken. Over

‘Ook werken we voortaan met thema’s, die we op de website aankondigen.

mispels, bosbessen en kweeperen, over plantinstructies en snoeien. Een

Op dit moment is het thema ‘Hortensia’s’. In de herfst zal het wellicht ‘Herfst-

digitale encyclopedie over groen.

planten’ zijn en op een ander moment ‘Exclusief fruit’. Daarmee willen we de verschillende onderdelen van ons assortiment extra onder de aandacht

Ook uw specialist:

brengen.’ Opvallend is dat het aanbod in vaste planten sterk is uitgebreid. ‘Met zeker honderd soorten’, zegt Erik , terwijl hij de plantensoorten in al hun verscheidenheid opsomt. Hij kondigt nu al aan dat hij bij de start van ‘het seizoen van bomen en hagen’, half oktober, groenblijvende leivormen

Boomkwekerij De Batterijen Bonegraafseweg 68, 4051 CH Ochten Telefoon (0344) 64 12 71 - E-mail: info@batterijen.nl

31


Totaalleverancier van houten- en aluminiumoverkappingen LIENDEN – Naast de bekende houten zijn nu ook aluminium overkappingen op maat te bestellen. Op zoek naar een veranda, waarin je écht kunt genieten van licht, lucht, ruimte en gezelligheid? ‘Een kwestie van zorgvuldig materialen kiezen, stelt Marcel van Viegen. Het is de combinatie van een eigen werkplaats en de enorm scala aan ma-

terialen aan voor

terialen. In bijzondere gevallen van tuinoverkappingen, komt Marcel altijd

een breed publiek.

eerst inventariseren. Vervolgens wordt er een maatpakket samengesteld.

Marcel: ’Naast de

Wie handig is, bouwt de overkapping zelf, maar u kunt hem ook door het

particuliere markt

Van Viegen-team laten opbouwen.

zijn we inmiddels ook toeleveran-

Veranda’s

cier voor bedrijven

‘Naast het leveren van losse materialen, bouwen we ook veranda’s op loca-

als bouwmarkten,

tie.’ Goed, snel en mooi. Binnen twee dagen opgebouwd en geschilderd.

klussenbedrijven

De aluminium veranda’s zijn in alle RAL kleuren leverbaar, dus onderhouds-

en hoveniers.’ Kijk voor een over-

vriendelijk en kleurecht. Maatwerk op plaatsen, die onmogelijk leken, voor een uitbouw.

zichtelijke indruk van de materialen op www.vanviegen.com, of bezoek de Vogelezangseweg 36. Hier vindt u diverse showmodellen overkappin-

Hoe de overkappingen worden samengesteld is nooit een standaard

gen, speeltoestellen en houtbouw- en aluminiumvoorbeelden. Bijzondere

verhaal. ‘Volledig hout en nu dus ook aluminium is een mogelijkheid. Wie

bouwmaterialen, mooi maatwerk.

compleet wil genieten van licht, lucht en ruimte kiest voor een veranda met doorzichtig dak: helder, opaal of de meest nieuwe mogelijkheid: hittewe-

Einde jaarsactie 15% korting op de aluminium veranda’s.

rend. Nu ook leverbaar met voorgemonteerde EcoLed-verlichting welke in

Kom dus snel naar:

de kunststofplaten wordt geïntegreerd.

www.vanviegen.com Handelsonderneming Van Viegen biedt deze en alle andere bouwma-

Handelsonderneming Van Viegen Vogelezangseweg 36, 4033 AH Lienden - Telefoon (06) 30 67 46 60 E-mail: info@vanviegen.com - Internet: www.vanviegen.com

Voor totaal oplossingen op het gebied van automatisering • Automatiseren tegen een vaste prijs per werkplek. • Hosted-service op eigen hardware met alle producten van Microsoft. • Het nieuwe werken tegen een vaste prijs per gebruiker. • Telecom oplossingen via voip, adsl, sdsl, glasvezel. • Leveren van hard- en software. • Partner van glasvezelindebetuwe.nl

32

Van de Pol Automatisering • Lijsterbesstraat 4a • 4043 NC Opheusden Tel: ( 0488) 44 10 68 • M: (06) 23 77 83 13 www.polautomatisering.nl • info@polautomatisering.nl


KCB CULEMBORG

Elkaar ontmoeten, van elkaar leren en elkaar business gunnen CULEMBORG – ‘In de Kring van Culemborgse Bedrijven vinden bedrijven en instellingen een inspirerend en nuttig platform voor ontmoeting en uitwisseling.’ Dat is het motto van de KCB. Voorzitter Henk Visscher van Visscher Rivierenland BV uit Culemborg: ‘Een belangrijke taak van de KCB is het overleggen met gemeentebestuur en overheidsorganisaties. Daarnaast biedt de KCB veel netwerkmogelijkheden voor bedrijven.’

Elkaar ontmoeten, van elkaar leren, en elkaar business gunnen: de KCB be-

alarmcentrale gebruikt ze binnen enkele seconden na alarm bij een deelne-

vordert goede relaties tussen leden. De Kring Culemborgse Bedrijven bestaat

mend bedrijf voor observatie van vluchtwegen. Inbrekers maken daardoor

ruim vijfentwintig jaar en telt zo’n honderdvijfendertig leden uit Culemborg.

op Pavijen geen kans ongezien weg te komen. Hun signalement gaat direct

Henk Visscher is sinds vijftien jaar lid van het bestuur, waarvan de laatste

naar de politie. Sinds het camerasysteem werkt, is er bij de deelnemende

twee jaar als voorzitter. De andere leden van het bestuur zijn: Peter van den

bedrijven nagenoeg geen poging tot inbraak meer ondernomen. De KCB

Broecke (vice-voorzitter, Ton & Van den Broecke Notarissen), Frans Geurts

organiseert elk jaar een veiligheidsbijeenkomst voor haar leden.

(secretaris, Autobedrijf Gecu B.V.), Cor Kroes (penningmeester, Mazars), Jaco Gulmans (bestuurslid, Centraal Boekhuis), Friso Henningsbacker (ad-

Lidmaatschap

viseur, Kamer van Koophandel), Paula Koppes (secretariaat, Keep it Going).

Geïnteresseerde vertegenwoordigers van bedrijven en instellingen uit de gemeente Culemborg zijn van harte welkom om zich via www.kcbculem-

Ontmoeting en uitwisseling

borg.nl aan te melden als kandidaat-lid van de Kring Culemborgse Bedrij-

Culemborg is een bedrijvige gemeente met een actief ondernemers-

ven. Het bestuur toetst de aanmelding aan de statuten en neemt daarna

klimaat. In de KCB vinden bedrijven en instellingen een inspirerend en

contact op met de aanmelder. De contributie bedraagt € 200,- per jaar en

nuttig platform voor ontmoeting en uitwisseling. Het bestuur van de

het lidmaatschap loopt elk jaar van september tot en met augustus.

KCB organiseert jaarlijks gemiddeld twee bedrijfsbezoeken en een aantal bijeenkomsten met interessante sprekers uit de top van het bedrijfsleven.

Nieuwjaarsbijeenkomst 18 januari 2012

Daarnaast kunnen leden zich aanmelden voor het geven van een workshop

Op woensdag 18 januari 2012 organiseert ondernemersorganisatie VNO-

‘voor leden door leden’. Zo werd er in oktober bijvoorbeeld een workshop

NCW Rivierenland een nieuwjaarsbijeenkomst. Gastspreker is staatssecre-

gegeven over social media. Voor de grote bedrijven met meer dan twintig

taris van financiën Frans Weekers. ‘Dit beloofd een spetterende netwerk-

werknemers organiseert men tweemaandelijks een lunchbijeenkomst. In

bijeenkomst te worden waarbij hopelijk iedereen uit het bedrijfsleven in

juni wordt het seizoen altijd feestelijk afgesloten.

Rivierenland aanwezig is,’ vertelt Henk Visscher. De bijeenkomst wordt gehouden op de bovenverdieping van Visscher Rivierenland BV aan de

Contact met gemeente en overheid

Pascalweg in Culemborg.

Naast het bieden van netwerkmogelijkheden is de KCB een belangrijke gesprekspartner voor het gemeentebestuur als het gaat om bijvoorbeeld de

Meer informatie over de KCB:

revitalisering van bedrijventerrein Pavijen, milieu- en verkeerszaken, ruimtelijke ordening en de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Volgens voorzitter Henk Visscher zijn de contacten met de gemeente, de politie en de brandweer erg goed. ‘In samenwerking met deze organen is ook de Stichting Collectieve Beveiliging Pavijen (SCBP) opgericht. Deze stichting heeft als doel de beveiliging van de bedrijven op het bedrijventerrein te verbeteren.’ Pavijen is voorzien van een proactieve camerabewaking. Bij iedere toegang tot het bedrijventerrein en op de belangrijkste kruisingen van het bedrijventerrein staan camera’s. Deze zijn permanent actief. De

Secretariaat KCB - Paula Koppes Postbus 572, 4100 AN Culemborg - Telefoon (06) 44 98 08 74 E-mail: paula@keepitgoing.com - Internet: www.kcbculemborg.nl

33


Hoogstad Automaten staat voor úw smaak BUREN – Al twee decennia lang voorziet Hoogstad Automaten Operating Nederland z’n klanten van automaten in de breedste zin van het woord. Of het nou om koffie, frisdrank, soep, belegde broodjes, zuivelproducten of zoetwaren gaat, Hoogstad Automaten levert een automaat op maat. Miljoenen Nederlanders worden iedere och-

De A-merkautomaten van Hoogstad leveren niet alleen koffie en

tend wakker met een bak koffie. En het liefst

thee, maar ook wiener melange, chocolademelk en cappuccino in

eentje waar het aroma en de goede smaak

tal van smaken, varianten en sterktes.

van afdruipen. En wie heeft er niet trek in een gezond broodje of een lekkere snack, om even

Werkplaats

te genieten tussen al het werken door. Hoogstad Automaten uit Buren voorziet al

Hoogstad Automaten is meer dan een leverancier alleen, vertelt de directeur.

twintig jaar in die behoefte. En met succes, vertelt directeureigenaar Leen Hoogstad.

‘Vanuit onze ruime werkplaats staan we garant voor een degelijk en betrouwbaar onderhoud van automaten en apparatuur. Ook leveren wij gereviseerde Douwe

Smaak

Egberts koffieautomaten met garantie voor de helft van de prijs ten opzichte van

De wens van de klant neemt een voorname plaats in in de werkzaamheden van de

een nieuw automaat. Juist omdat koffie-, frisdrank-, zoetwaren- en soepautomaten

automatenleverancier. ‘De klant bepaalt zelf welk automatenmerk hem het beste

zo veelvuldig worden gebruikt, hecht Hoogstad Automaten aan snelle, adequate en

past. We zijn een onafhankelijke leverancier, dus we serveren geen sigaren uit eigen

betrouwbare service, zegt Hoogstad. ‘Omdat we centraal in ons verzorgingsgebied

doos. De klant heeft z’n smaak, en daar hebben wij respect voor.’ Daar komt bij dat er

zijn gevestigd, is snelle en persoonlijke service gegarandeerd.’ Dat verspreidingsge-

bij de automaten een ruime keuze is uit de ingrediënten. ‘Zo

bied bestrijkt een belangrijk deel van Midden-Nederland, van Den Bosch tot Utrecht,

kunnen klanten zelf bepalen welk karakter en welke smaak

en van Arnhem tot Gorinchem. ‘Als specialist in automatische catering zorgen we

ze aan hun automaat verbinden’, aldus Hoogstad. Ook het

ervoor dat dagelijks duizenden mensen gebruik kunnen maken van onze verstrek-

dagelijks vullen en reinigen van de koffieautomaten door

kende service. En daar zijn we trots op.’

onze Operating service behoort tot de mogelijkheden.

Alleen in november 35% korting op Douwe Egberts koffieautomaten

Hoogstad Automaten Operating Graafschapsstraat 4c, 4116 GE Buren Telefoon (0344) 57 15 76 Internet: www.hoogstadautomaten.nl

VERKOOP VAN GARAGEDEUREN VOOR WONING EN INDUSTRIE VERKOOP VAN ZONWERING • VERKOOP VAN HEKWERKAANDRIJVINGEN VERKOOP VAN CARPORTS • MONTAGE EN REPARATIE

KIJK OP ONZE SITE: WWW.BETUWSEDEUREN.NL 34

Boveneindsestraat 21A • 4041 EH Kesteren • Tel. (0488) 48 11 33 • info@betuwsedeuren.nl


LE CARROUGE

Als het maar van hout is CULEMBORG – Heel veel restricties kent de Culemborgse onderneming niet. ‘Als het maar van hout is, kunnen we het waarschijnlijk maken’, zegt Tonny van Meeteren van houtbewerkingsbedrijf Le Carrouge.

Gelegen op het industrieterrein van Culemborg verwacht de particuliere klant wellicht niet direct een warm welkom bij Le Carrouge. Niets is minder waar. Bij binnenkomst ontluikt een gezellig ingerichte toonzaal van maar liefst 200 vierkante meter met tal van vloeropstellingen, kasten, lambriseringen en andere houten producten. Eén ding is meteen duidelijk: hier wordt ambachtelijk en met passie gewerkt.

Open keuken ‘Ons houtbewerkingsbedrijf bestaat sinds 1990’, vertelt Tonny van Meete-

Traprenovatie

ren. ‘Sinds 2000 hebben we ons binnen Le Carrouge gespecialiseerd in hou-

Behalve vloeren vervaardigt Le Carrouge tal van andere maatwerkproduc-

ten vloeren. Onze focus ligt daarbij op particuliere klanten. Om die reden

ten van hout. Of het nu gaat om een tafel, een lijst, een lambrisering, een

hebben we een ruime showroom ingericht.’ Het warm aangeklede vertrek

wijnrek, een radiatorombouw, een buitenkeuken, een badmeubel of een

biedt een doorkijkje naar de grote hal, waar de machinale houtbewerking

katheder: Le Carrouge maakt het. Overigens niet alleen het creëren van

plaatsvindt. ‘Als klanten hier zijn, bieden we ze altijd even de mogelijkheid

nieuwe producten behoort tot de expertise van Le Carrouge, ook het re-

een kijkje in de keuken te nemen. Het gaat dan echt leven voor ze.’

noveren van trappen is een specialiteit. Van een uitgeleefde, met versleten vloerbedekking beklede trap maken de houtbewerkers een vitaal, chique of

Bij Le Carrouge kunnen klanten voor alle soorten, maten en kleuren vloeren

juist nostalgisch trapwerk. Een mooi gefreesd profiel, dito stootborden, een

terecht. ‘Omdat we alles zelf maken, vervaardigen we altijd maatwerk. In

nieuw hekwerk, sierlijke balusters en gietijzeren spijltjes: met Le Carrouge

een oriënterend gesprek bepalen we samen met de klant zijn wensen.

bent u verzekerd van een kwalitatieve traprenovatie!

Welke kleur spreekt hem of haar aan? Wat is de situatie van het vertrek waar de vloer komt te liggen? Welke ondervloer ligt er? Ik geef een korte uitleg

De omvang projecten doet er bij Le Carrouge niet toe. Als het maar van

over onze mogelijkheden. Spreekt het de klant aan? Dan komen we graag,

hout is. En dat is de kracht van het Culemborgse houtbewerkingsbedrijf.

geheel vrijblijvend, een keer langs om de situatie zelf te bekijken en op te

Van een strak parket tot een krakende cafévloer en van een moderne si-

meten. Aan de hand daarvan maken we een transparante offerte.’ In het

detable tot een doorleefd tafelblad: het is allemaal mogelijk. Alles wordt

gehele proces, van het eerste gesprek tot de uiteindelijke oplevering, is Van

vervaardigd en gelegd door eigen mensen.

Meeteren de contactpersoon.

Groei Niet voor niets groeide Le Carrouge de afgelopen jaren sterk van de mondtot-mondreclame. Van Meeteren: ‘We hebben veel te maken met terugkerende klanten. We kennen een familie die de passie voor ons bedrijf zelfs van vader op zoon overdraagt. Is er iemand nieuw in de familie? Dan is het min of meer vanzelfsprekend dat ze bij ons hun houten vloer afnemen. Ja, dat zijn leuke dingen.’

Le Carrouge Nijverheidsweg 9, 4104 AN Culemborg Telefoon (0345) 56 96 97 - Fax (0345) 51 54 71 E-mail: info@allesvoordehoutenvloer.nl Neem ook een kijkje op de webshop! Op www.allesvoordehoutenvloer.nl vindt u alles voor de houten vloer!

35


Molen “de Zwaluw” Wilt u een intiem samenzijn met uw familie en een selecte groep vrienden, of geeft u liever de voorkeur aan een spectaculaire dag met zoveel mogelijk vrienden, familie en kennissen? Waar uw keus ook naar uit gaat, Molen ‘de Zwaluw’ is een prachtige locatie voor een onvergetelijke dag. Op deze bijzondere dag zorgen wij ervoor dat alles tot in de puntjes geregeld wordt. U en uw gasten zal het aan niets ontbreken. Centraal gelegen in Nederland op de Meubelboulevard in Kesteren. Natuurlijk hebben wij ook aan onze kleine gasten gedacht. Zij kunnen zich volop vermaken in de kinder speelzaal of speeltuin.

Huwelijksvoltrekking Het is zover, u gaat het huwelijksbootje instappen, maar waar? Molen ‘de Zwaluw’ heeft de bevoegdheid om middels een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, een huwelijksceremonie te volbrengen.

Zakelijk Ook voor bedrijven is de Molen ‘de Zwaluw’ een uitstekende locatie. Wij hebben verschillende themazalen voor al uw vergaderingen. Een bedrijfsuitje met een uitgebreid buffet of diner, of gewoon een hapje eten met uw zakelijke relatie? Het is allemaal mo-gelijk bij Molen ‘De Zwaluw’ in Kesteren! Openingstijden : Zondag: gesloten Maandag: gesloten Dinsdag: 10 - 20 uur Woensdag: 10 - 20 uur Donderdag: 10 - 20 uur Vrijdag: 10 - 21 uur Zaterdag: 10 - 17 uur (Voor feesten en partijen zijn andere tijden mogelijk)

Bon appetit! Batterijenweg 19 • 4041 DA • Kesteren • www.molendezwaluw.nl • 0488 48 8833

West Betuwe In Zaken - november 2011  
Advertisement