Page 1

2016

infoGiDS

van gemeente neder-betuwe

In dit nummer • Informatie over de gemeente • Evenementenkalender • Raadsleden vertellen over hun politieke carrière én geven kijkje in hun priveleven • Special Rondweg Dodewaard

Maurice van der Ven, Mirella van der ven, Hennie van de haar

kinderen Nederland

stichting van de Voedsel­ bank uit dodewaard maakt voor kinderen in heel het verschil Lees meer op pagina 15


Signaleren verdacht gedrag Klopt dat wel?

Wat kunt u zelf doen?

U ziet iemand in uw buurt die met veel belangstelling

Let (bij uzelf of bij uw buren) op takjes tegen de deur,

bij verschillende huizen naar binnen kijkt. Die persoon

papiertjes tussen de deur of een foldertje dat dagenlang

loopt even weg, komt weer terug, maakt een rondje om

uit de bus blijft steken. Dat zijn aanwijzingen die inbrekers

het huis. Een beetje raar, maar misschien is het wel ge­

mogelijk achterlaten om te bepalen of iemand al dan niet

woon een schilder die een offerte wil maken? U voelt dat

thuis is.

het niet klopt. Ook als u twijfelt, belt u de politie op 112. Want de politie komt liever een keer te veel dan te weinig.

Ziet u een verdacht persoon, spreek hem dan aan. Vraag

Dankzij uw tip kan de politie inbraken voorkomen. Wist u

of hij de weg zoekt of hulp nodig heeft. Is degene inder­

dat de politie 80% van de woninginbraken oplost dankzij

daad zich aan het voorbereiden op een inbraak, dan zal

oplettendheid van buren.

die persoon zich mogelijk bedenken nu hij zich betrapt voelt. Durft u dit niet, bel dan 112. U geeft door wat en wie

Hoe herkent u een inbreker?

u ziet en de politie kan dan dankzij uw melding misschien

Er is niet één type inbreker. Inbrekers kunnen professio­

een inbraak voorkomen. In sommige gevallen is het zelfs

neel en georganiseerd bezig zijn, maar het kunnen ook

strafbaar om voorbereidende handelingen uit te voeren.

jongens en meisjes uit uw eigen buurt zijn die inbre­

Twijfel dus niet maar bel de politie. De politie komt liever

ken. U kunt het beste letten op het gedrag van personen

een keer voor niets dan een keer te weinig!

die in uw buurt lopen. U weet zelf wat normaal is in uw wijk. U weet wanneer er bekende of onbekende mensen

Wat wil de politie weten?

langs lopen. Welke routes normaal gesproken gereden

De politie gaat op zoek naar de perso(o)n(en) die u heeft

en gefietst worden. Plekken waar het logisch is om stil

gezien. Daarom is het belangrijk om op het uiterlijk te

te staan of waar je juist doorloopt. Afwijkend gedrag kan

letten. Schrijf op wat u zag:

be­tekenen dat er een inbreker op onderzoek uit is. Bel dan

Lengte (groter of kleiner dan uzelf)

meteen de politie op 112.

Postuur (dik of dun) Leeftijd (schatting)

Wat is verdacht gedrag?

Haarkleur

Veel inbrekers bereiden zich (goed) voor als zij gaan in­

Kapsel

breken. Zij selecteren een huis, schatten in hoe makkelijk

Kleding (kleur en soort)

ze binnen kunnen komen en bekijken van buitenaf wat er

Tas of rugzak (kleur en soort)

binnen allemaal als buit voor het grijpen ligt. Ook schatten

Opvallende kenmerken zoals tatoeage of litteken

ze in hoe snel ze kunnen wegkomen en of buurtbewoners

Welk vervoersmiddel? (merk, model, kleur en kenteken)

opletten. Dus lopen ze speurend rond, lopen ze meerdere malen dezelfde route, kijken ze bij huizen naar binnen,

112 bellen, waarom niet?

bellen ze aan, voelen ze aan deuren of ramen, lopen ze

Na een inbraak blijkt achteraf vaak dat buren iets op­

om huizen heen en verstoppen soms gereedschap of een

vallends hebben gezien. En dat ze de politie niet belden,

hard voorwerp zoals een steen.

omdat ze dachten dat het toch niets was. U hoeft niet bang te zijn dat de politie er direct met sirene en zwaai­ licht aan komt. Degene die de 112-melding aanneemt vraagt u eerst wat er aan de hand is. Hij of zij zal dan een inschatting maken of de situatie aanleiding geeft om

Nieuw!

Burgernet heeft ook een gratis app. Te downloaden in de App Store en Google Play.

2

agenten te sturen. Bellen met de politie Spoed en melden verdacht gedrag: 112 Voor doven en slechthorenden: 0900-8112 Geen spoed: 0900-8844 Voor doven en slechthorenden: 0900-1844


gemeenteinformatie

GEMEENTEHUIS Burgemeester Lodderstraat 20 4043 KM Opheusden Postadres: Postbus 20, 4043 ZG Opheusden t. 14 0488 (6 cijfers) e. info@nederbetuwe.nl i. www. nederbetuwe.nl

Openingstijden Gemeentewinkel: voor bevolkingszaken en burgerlijke stand - Zonder afspraak: maandag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur. - Op afspraak maandag t/m donderdag 13.00-16.00 uur en

donderdagavond 17.00-19.30 uur.

- Afspraak regelen via www.nederbetuwe.nl of via

t. 14 04 88 (6 cijfers).

- Afhalen van aangevraagde documenten maandag t/m

woensdag 09.00 - 16.00 uur, donderdag 09.00 - 19.30 uur

en vrijdag 09.00 - 12.00 uur

- Spreekuur voor bouwzaken en vergunningen

uitsluitend op afspraak!

- maandag t/m vrijdag tussen 9.00-12.00 uur. Afspraak maken

via de mailomgevingsloket@nederbetuwe.nl of via 14 0488.

Infogids van gemeente neder-betuwe is een uitgave van Elan Media Group B.V. Elan Media Group B.V. Dalwagenseweg 5b, Opheusden (0488) 44 20 36 info@elan-media.nl www.elan-media.nl

n i e u w

ELAN UITGEVERIJ - MARKETING - COMMUNICATIE

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenig足 vuldigd of gekopieerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever. Eventuele wijzigingen, druk- en/of zetfouten voorbehouden. Voor vragen / opmerkingen kunt u contact op足 nemen met Elan Media Group B.V.

3


KERNPUNTEN WELZIJN WONEN WERK ZORG

Kijk voor de openingstijden van de Kernpunten:

Voor informatie, advies en hulpvragen

- in de colofon op de gemeentepagina Neder-Betuwe

U kunt dicht bij huis terecht voor al uw vragen op het ge­

bied van welzijn, wonen, werk en zorg. Op 1 januari 2014

- op onze website www.nederbetuwe.nl/Kernpunten

is namelijk in Dodewaard, Kesteren, Ochten en Opheus­

in ‘Hét Gemeentenieuws’ of bel naar de Kernpunten via 0488 – 449992.

den het ‘Kernpunt welzijn wonen werk zorg’ opgericht. Hierin zijn verschillende loketten samengebracht. In de ‘Kernpunten welzijn wonen werk zorg’ werken vanaf 2015 mensen met verschillende achtergronden en ervaring samen om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Deze mensen helpen u op weg om hulp en zorg zo veel mogelijk zelf en in uw eigen omgeving te organiseren. Als het nodig is, regelen zij hulp (vrijwillig of professioneel) of verwijzen u door naar de specialisten van het Sociaal Team.

4

Kernpunt Ochten

Kernpunt Kesteren

in Huis van Ochten, Bartus van de Walstraat 2.

in Ons Dorpshuis, Nedereindsestraat 27a.

kernpuntochten@nederbetuwe.nl

kernpuntkesteren@nederbetuwe.nl

Kernpunt Opheusden

Kernpunt dodewaard

in De Reigerhof, Dr. G. van Empelstraat 11.

in Gezondheidscentrum Steegakker, Steegakker 14.

kernpuntopheusden@nederbetuwe.nl

kernpuntdodewaard@nederbetuwe.nl


gemeenteinformatie Omgevingsloket

GEMEENTEVLAG

Het Omgevingsloket is gevestigd in het gemeentehuis, Burgemeester Lodderstraat 20, Opheusden. - U kunt er op afspraak terecht op werkdagen tussen

9.00-12.00 uur. Maak tevoren een afspraak via t. 14 04 88

(6 cijfers) of per e. omgevingsloket@nederbetuwe.nl

Storingen/ meldingen/ klachten Geen spoedeisende zaken. Geef via internet uw melding door (www.nederbetuwe.nl/digitale balie of contact) of bel tijdens kantooruren: t. 14 04 88 (6 cijfers). Spoedeisende zaken

Sinds 18 september 2014 heeft Neder-Betuwe een of-

t. 14 0488 of buiten kantooruren t. (0488) 44 28 96.

ficiële gemeentevlag die is goedgekeurd door de Hoge

Of 06 - 51 51 23 09.

Raad van Adel en vastgesteld door de gemeenteraad. De omschrijving luidt:

Meldingen openbaar gebied U kunt dit bij de Avri melden met het formulier dat op de

‘Twee horizontale banen van blauw en wit. Over de twee

homepage www.nederbetuwe.nl is te vinden. Klik op

banen een klimmende leeuw, gedeeld van boven geel en

‘melding openbare ruimte’.

van onderen rood. De nagels en tong van de bovenste helft in rood, de nagels van de onderste helft eveneens

Een gesprek met de burgemeester of een wethouder?

in rood.’

U kunt hiervoor een afspraak maken via het bestuurssecretariaat, t. 14 04 88 (6 cijfers).

De kleuren van de vlag zijn gebaseerd op het gemeente­ wapen van Neder-Betuwe, zie pagina 10. De gele Gelderse

Een gesprek met een raadslid?

leeuw representeert Dodewaard, Kesteren en Opheusden.

U kunt hiervoor een afspraak maken via de griffie, t. 14 04 88 (6 cijfers).

Dodewaard is een van de vroegste Gelderse bezittingen en Kesteren en Opheusden zijn ook altijd Gelders bezit

Betalingen

geweest. De leeuw stond in de wapens van de voorma­

Betalingen kunt u doen op bankrekeningnummer NL71B­

lige gemeenten Dodewaard en Kesteren.

NGH028.50.96.141 ten name van gemeente

De rode leeuw op een witte achtergrond is het wapen van

Neder-Betuwe.

de familie Van Wijhe tot Echteld, tevens het wapen van de voor­malige gemeente Echteld. Deze familie woonde gedurende lange tijd in kasteel De Wijenburg in de ge­ meente. De vlag bestaat dus uit de kleuren blauw, geel, rood en wit, net als ons gemeentewapen. Bovendien komen deze kleuren steeds terug in de wapens van (adellijke families of landgoederen in) dorpen/gemeenten die in het verleden zijn opgegaan in de gemeenten Kesteren en Echteld: Opheusden (Wolfswaard), Kesteren (Schenkhof), IJzendoorn, Ochten (Van Ochten). Ook de gemeente Hemmen, die in 1955 werd opgeheven en voor een klein deel bij Dodewaard werd gevoegd (de rest ging naar

Volg de gemeente op Twitter: @Gem.Neder_Betuwe

Valburg, nu Overbetuwe), voerde geel, blauw en wit in de vlag (en tevens zwart).

5


Gemeentewapen Het gemeentewapen van Neder-Betuwe is door de Hoge Raad van Adel bij Koninklijk besluit nummer 01.005932

goedgekeurd

op 6 mei 2002. De omschrijving van het gemeentewapen luidt: Gevierendeeld I. in azuur, bezaaid met

Gemeentelogo

blokjes van goud, een omgewende leeuw van hetzelfde,

Ons logo bestaat uit gebogen banen. Deze banen ver­

getongd en genageld van keel;

tegenwoordigen de identiteit van de gemeente Neder-

II. in zilver, bezaaid met blokjes van azuur, een leeuw van

Betuwe. De blauwe banen staan symbool voor de drie

keel, gekroond van goud;

rivieren die langs en door de gemeente stromen: de Rijn,

III. in goud een half naar links gewende wolfskop en -hals

de Linge en de Waal. Deze drie blauwe banen vormen

van keel;

door hun positionering uiteindelijk een blad. Dit blad

IV. in azuur een dubbelnap van goud.

staat voor groei in het algemeen: van gewas, flora, fauna

Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren

en op sociaal en economisch gebied. Het blad groeit op

en twee parels.

een solide basis. Deze basis wordt gevormd door een

(Keel = een soort van rood; azuur = een soort van blauw).

groene en oranje baan, waarbij groen synoniem staat voor het groengebied van de gemeente en de oranje

De gemeente Neder-Betuwe is op 1 januari 2002 ontstaan

baan voor bebouwing. Het geheel creëert een gevoel van

door de samenvoeging van de voormalige gemeenten

ge­borgenheid en kracht. Dit is ook waar de gemeente

Kesteren, Echteld en Dodewaard. In het huidige wapen

Neder-Betuwe voor staat!

zijn de invloeden van de oude gemeentewapens terug te vinden: - Kwartier I is afkomstig uit het gemeentewapen van Dodewaard. De leeuw komt uit het wapen van de graven van Gelre, die vroeger bezitters waren van Dodewaard. - Kwartier II is afkomstig uit het gemeentewapen van Echteld. De leeuw is afkomstig uit het wapen van het in­ middels uitgestorven riddergeslacht van Wijhe dat enkele eeuwen woonde op het nog bestaande kasteel De Wijen­ burg in Echteld. - De kwartieren III en IV zijn afkomstig uit het gemeente­ wapen van Kesteren. De wolfskop duidt op de hoge heerlijk­ heid Wolfswaard in Opheusden. De dubbelnap

6

herinnert aan de perceelsnaam Schenkhof in Kesteren en

Dienstvlag

is het embleem van het zogenoemde schenkambt, één

De gemeentelijke organisatie heeft sinds 2014 een

der hofambten waarover de hertog van Gelre de beschikking

eigen dienstvlag die is afgeleid van het logo: drie banen in

had.

afnemende grootte in de kleuren blauw, groen en oranje.


gemeenteinformatie College van B&W

Reguliere portefeuille

De gemeenteraad heeft drie wethouders benoemd.

Bestuurlijke vernieuwing*, accommodatiebeleid, werk,

Samen met de burgemeester vormen de wethouders het

inkomen,

college van burgemeester en wethouders oftewel het

wijs (incl. passend onderwijs), voor- en vroegschoolse

dagelijks bestuur van de gemeente.

educatie, onderwijshuisvesting, volksgezondheid, zorg

participatiebeleid,

armoedebeleid,

onder­

(incl. jeugdzorg, mantelzorg, zorg voor ouderen en Het college bestaat uit:

gehandicapten), welzijn, sport, sociaal-economische

burgemeester ir. C.W. Veerhoek

gezondheidsverschillen, Centrum voor Jeugd en Gezin,

wethouder J.W. Keuken MBA

Kernpunten, wijkgericht werken, leefbaarheid kleine

wethouder V.M. van Neerbos

dorpen Echteld en IJzendoorn, speelruimtebeleid, kunst

wethouder H. Gerritsen

en cultuur, subsidiebeleid Projecten

Burgemeester De heer ir. C.W. Veerhoek

Transities in het sociaal domein, woon-zorgprojecten, nieuwbouw Pantarijn

Reguliere portefeuille

Rol t.a.v. verbonden partijen

Algemeen bestuurlijke zaken, bestuurlijke vernieuwing*,

Tijdelijke programmaraad Sociale Ontwikkeling Regio

regionale

Rivierenland, Algemeen Bestuur GGD Gelderland-Zuid,

(algemeen),

samenwerking integrale

en

verbonden

handhaving,

partijen

openbare

orde,

Algemeen Bestuur Lander, Algemeen Bestuur Presikhaaf

veiligheid, brandweer, dienstverlening/gemeentewinkel, Personeel&Organisatie/bedrijfsvoering (incl. intergemeen­

Wethouder en derde loco-burgemeester

telijke samenwerking op bedrijfsvoeringstaken), informa­

De heer H. Gerritsen (CDA)

tieveiligheid, gegevensbeheer (w.o. BGT, BAG en WOZ) Projecten

Reguliere portefeuille:

Laanboomcentrum ABC, Kegelaar, eventuele toetreding

Communicatiebeleid, financiën, planning & control,

tot gemeenschappelijke regeling BSR

recreatie en toerisme, mobiliteit, glasvezelverbindingen,

Rol t.a.v. verbonden partijen

waterplan, waterketen, duurzaamheid, duurzaam woon­

Algemeen Bestuur Regio Rivierenland, Algemeen Bestuur

milieu, aanpak zwerfvuil, bodemkwaliteit, milieu, klimaat,

Regionaal Archief Rivierenland, Algemeen Bestuur Om­

beheer openbare ruimte, openbaar groen, gebouwenbe­

gevingsdienst Rivierenland, Algemeen Bestuur Industrie­

heer, riool, wegen, begraven, aandeelhouderschap BNG,

schap Medel*, GEM Casterhoven (AVA), Algemeen Bestuur

aandeelhouderschap Vitens

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Projecten: Ontsluiting ABC in westelijke richting

Wethouder en eerste loco-burgemeester

Rol t.a.v. verbonden partijen:

De heer J.W. Keuken MBA (SGP)

Algemeen Bestuur Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal, GEM Casterhoven (CV), Tijdelijke Programmaraad Fysieke

Reguliere portefeuille Ruimtelijke

Ordening,

Leefomgeving* (afhankelijk van de agenda) Economie,

Volkshuisvesting

en

Water(veiligheid). Overig: grondzaken en -exploitaties, bouw­

Ten aanzien van de met een * aangegeven onder­werpen

zaken, vergunningverlening (Wabo), monumenten, archeolo­

zijn meerdere collegeleden portefeuillehouder. Het lid­

gie, welstand, erfgoed.

maatschap van een aantal AB-organen van gemeen­

Projecten

schappelijke regelingen is nog onder voorbehoud van

Biezenburg, Logistieke Hotspot Rivierenland, Greenport

benoeming door de raad.

Gelderland/Laanboompact/ISVL,

Waalweelde,

Winkel­

concentraties, Dijkversterking en Woningbouw.

Gemeentesecretaris

Rol t.a.v. verbonden partijen

De heer drs J.J.J. van Huffelen (secretaris en tevens

Tijdelijke programmaraad Fysieke Leefomgeving Regio

algemeen directeur)

Rivierenland (afhankelijk van de agenda)*, Tijdelijke pro­ grammaraad Economische Zaken Regio Rivierenland, Al­

Contact met burgemeester en wethouders

gemeen Bestuur Industrieschap Medel*.

Als u met de burgemeester, de wethouders of de gemeente­ secretaris een gesprek wilt hebben, dan kunt u het bestuurs­

Wethouder en tweede loco-burgemeester

secretariaat bellen een afspraak maken via 14 0488

De heer V.M. van Neerbos (PvdA)

7


s m o e l e n b o e k 8

Samenstellinggemeenteraad De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan binnen de gemeente. In Neder-Betuwe bestaat de gemeenteraad uit 19 raadsleden. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad. De raadsgriffier ondersteunt de gemeenteraad op secretarieel, procesmatig en inhoudelijk gebied.

De heer ir. C.W. Veerhoek Burgemeester

De heer N. van Wolfswinkel Fractievoorzitter (SGP)

De heer C. van Tuijl

De heer J. Eerbeek

(SGP)

(SGP)

De heer G.R. van Leeuwen

De heer W.F. Keuken

De heer Th.J. de Vree

De heer drs. J. Pul

(SGP)

(SGP)

(SGP)

(SGP)

De heer D.A. Waasdorp

Mevrouw A.E.M. den Hartog Fractievoorzitter (PvdA)

Mevrouw M.E. Elzing-Platzer

De heer J.H.A.M. Woldberg

(PvdA)

(PvdA)

(SGP)


gemeenteinformatie

Mevrouw S.A. Mathijssen

(PvdA)

Mevr. M.K. Gunther-van Eck

(GB)

Mevr. W.E.A. van Dijkhuizen Fractievoorzitter (CDA)

(CDA)

De heer A. Keuken

Mevr.G.R.F. Berends-Jansen Fractievoorzitter (GB)

De heer C. van Hattum Fractievoorzitter (CU)

De heer S.H.R. van Someren Fractievoorzitter (VVD)

De heer drs. E. van der Neut Griffier

rekenkamer

De heer J.M. van Neerbos Plaatsvervangend griffier

Marijke van de Plasse rekenkamercommissie

Rein Langelaar rekenkamercommissie

Cornelis van Woerkom rekenkamercommissie

Meer info: http://www.nederbetuwe.nl/Politiek_en_organisatie/Gemeenteraad/Samenstelling/Samenstelling_raad

s m o e l e n b o e k 9


Monumentencommissie

Rayonarchitect

De gemeente laat zich bij monumentenzaken adviseren

De vergaderingen met een afgevaardigde van de wel­

door de monumentencommissie. Dit is een onafhanke­

standscommissie (rayonarchitect) vinden plaats in het

lijke commissie waarin geen gemeentebestuurders zit­

gemeentehuis van Neder-Betuwe.

ting hebben, maar vertegenwoordigers van het Gelders

U kunt altijd de behandeling van uw bouwplan bijwonen,

Genootschap, de Bond Heemschut, de Historisch Kring

de vergadering van de welstandscommissie is openbaar.

Kesteren & Omstreken, een restauratiedeskundige en een

Houdt u er wel rekening mee dat hier alleen om wel­

stedenbouwer.

standsaspecten gaat. Als het om een bouwplan gaat van een beschermd

Zij mag gevraagd en ongevraagd advies geven aan burge­

monument of een beschermd stads- of dorpsgezicht,

meester en wethouders over zaken met betrekking tot

dan wordt altijd om advies van de welstandscommissie

monumenten, dorpsgezichten en archeologie. In de

gevraagd.

commissie hebben zitting: • de heer J. van Ingen namens de Bond Heemschut,

Voltallige commissie

voorzitter

In de voltallige welstandscommissie worden bouwplannen

• de heer R.J.A. Crols namens het Gelders Genootschap,

besproken die niet zelfstandig (volgens de mandaatrege­

bouwhistoricus

ling) door de rayonarchitect afgehandeld kunnen worden.

• de heren J. Borgstein en J. van Ingen namens

Ook deze vergaderingen zijn openbaar en worden ge­

houden in het gemeentehuis van Renkum in Oosterbeek.

Historische Kring Kesteren & Omstreken

• de heer J.D. Bruyn, stedenbouw en landschap

Tijdens deze vergadering zijn er naast de rayonarchitect

• de heer L. van Ingen, uitvoerder restauratieprojecten

ook nog twee externe leden en een voorzitter aanwezig. De aanvragers worden automatisch door de gemeente

De Monumentencommissie vergadert gemiddeld zes keer

uitgenodigd voor deze vergaderingen.

per jaar. De vergaderingen worden ‘s avonds gehouden in

De agenda van deze vergaderingen is in te zien op

het gemeentehuis en zijn in principe openbaar.

www.geldersgenootschap.nlonder vermelding van de gemeente­naam Neder-Betuwe.

Welstandscommissie De welstandscommissie beoordeelt (ver)bouwplannen.

Meer informatie

De gemeente heeft de welstandsnota vastgesteld. In deze

Voor meer informatie kunt u terecht bij het Omgevings­

nota is bepaald dat bouwplannen beoordeeld moeten

loket afdeling Vergunningverlening & Handhaving (alleen

worden door de welstandscommissie.

op afspraak) via (0488) 44 99 00 of omgevingsloket@nederbetuwe.nl.

Beroepsverkeersregelaars Voor al uw activiteiten zoals tent­ feesten,

markten,

voetbalwed­

strijden en natuurlijk ook bedrijven die beroepsverkeersregelaars nodig hebben staan wij voor u klaar met een professioneel team. Vraag ge­ rust vrijblijvend een offerte aan. Dit kan via onze site of bel gerust naar 06 - 50 97 40 54 Henk Roesink

10


gemeenteinformatie Brandweer

Jeugdbrandweer ‘The next generation Firefighters’ De jeugdbrandweer bestaat uit serieuze jongens en meisjes

Voor spoedgevallen: 112

in de leeftijd van 12 tot 18 jaar, die zich willen voorbereiden

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid: 088-457 50 00

op een taak als brandweerman/-vrouw in de maatschappij. Zij leren alles over de brandweer, brandpreventie, de

Sinds 1 januari 2013 valt onze brandweer onder de

brandbestrijding en hulpverlening. Deze kennis bestaat

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ). De brandweer

zowel uit theorie als praktijk. Na de jeugdbrandweer be­

in Neder-Betuwe heeft vier uitruklocaties: in Dodewaard,

schikken de jongeren over voldoende kennis om snel en

Kesteren, Ochten en Opheusden. De brandweerteams

succesvol de brandweeropleiding te doorlopen en inge­

werken met bereikbaarheidsdiensten door 75 vrijwilligers.

zet te worden als beroeps of vrijwilliger binnen het ‘echte’

De Officieren van Dienst werken samen met het korps

korps. De jeugdbrandweer is hierdoor te beschouwen als

van Tiel in een piket.

een ‘kweekvijver’.

Meer informatie over de gemeentelijke brandweer via de

Lees meer over ‘The next generation Firefighters’ op

website: www.brandweerneder-betuwe.nl.

pagina 41

Team Leider: Luc Demarteau Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Telefonische bereikbaarheid

De brandweer Neder-Betuwe maakt, samen met de politie

Alarmnummer 112 (alleen voor spoedeisende hulp)

en de ambulancediensten, deel uit van de Veiligheids­

T: 088-4575700

regio Gelderland-Zuid. Taak van de regionale brandweer

Brandweergroepen in Neder-Betuwe

is het ondersteunen van een doelmatig georganiseerde

Omdat de organisatie geen 24-uurs diensten heeft, zijn

brandweerzorg, rampenbestrijding en bevordering van

onderstaande locaties beperkt bereikbaar:

een gecoördineerde uitvoering ervan.

Kazerne groep Dodewaard

Contactgegevens Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Oranjelaan 1b, 6669 AH Dodewaard,

Groenewoudseweg 275, 6524 TV Nijmegen

T: 088-4575750, groepsleider is G. Koenraads

Postbus 1120, 6501 BC Nijmegen T: 088-457 50 00

Kazerne groep Kesteren

www.vrgz.nl

Vincent van Goghstraat 18, 4041 GG Kesteren, T: 088-4575730, groepsleider is H. van Binsbergen Kazerne groep Ochten Cuneraweg 4, 4051 CE Ochten, T: 088-4575720, groepsleider is G. Hommerson Kazerne groep Opheusden Hamsestraat 24, 4043 LH Opheusden, T: 088-4575740, groepsleider is J. van Wendel de Joode

11


Neder-Betuwe Kan Meer Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk

nodig te hebben, dan kunt u terecht bij de Kernpunten

voor lichte zorg en ondersteuning, jeugdzorg en arbeids­

welzijn wonen werk zorg. Samen met u wordt – in een

participatie. Om dit goed voor haar inwoners te regelen,

keukentafelgesprek – bekeken welke mogelijkheden er

heeft de gemeente Neder-Betuwe afspraken gemaakt

zijn voor ondersteuning.

met veel zorgaanbieders en de Kernpunten welzijn wonen werk zorg hierop voorbereid. Via de pagina’s

Wat kunt u nog zelf?

‘Neder-Betuwe kan meer’ in het huis-aan-huis-blad en

Voor alle hulpaanvragen geldt vanaf 2015 dat eerst ge­

deze website informeert de gemeente alle inwoners over

keken wordt wat u zelf kunt en wat eventueel door uw

de nieuwe situatie.

directe omgeving (kinderen, buren of bijvoorbeeld vrij­ willigers) kan worden gedaan. Tijdens het keukentafel­

Zoekt u hulp of heeft u een vraag? Wilt u zich als vrij­

gesprek wordt uw situatie in beeld gebracht. Is er geen

williger aanmelden? Ga dan naar een van de Kernpunten

goede oplossing in uw directe omgeving mogelijk en

welzijn wonen werk zorg . Zij zijn de ingang voor al uw

is er volgens het Kernpunt wel hulp bij het huishouden

vragen. Kijk voor algemene informatie ook op de lande­

nodig, dan krijgt u professionele ondersteuning door een

lijke websites www.hoeverandertmijnzorg.nl,

zorgaanbieder. Dat kan een van de gecontracteerde zorg­

www.zorgwijzer.nl en www.zorgverandert.nl.

aanbieders zijn of een andere zorgaanbieder naar eigen keuze, via een PGB.

Nu nog geen hulp nodig? Gelukkig maar. Maar dat kan toch veranderen, zeker als u

Mantelzorg

een dagje ouder wordt. Denk bijvoorbeeld goed na over

Mantelzorgers zijn geen professionele zorgverleners,

een aanvullende zorgverzekering. Bekijk of uw huis ook

maar bieden zorg omdat zij een persoonlijke band hebben

geschikt blijft als u minder goed ter been wordt. Denk tijdig

met degene die hulp nodig heeft (vaak een familielid,

aan verhuizing naar een ander soort woning, of kies goede

huisgenoot of vriend). De gemeente vindt het belang­

oplossingen als u misschien toch al gaat verbouwen.

rijk dat deze ondersteuning goed wordt geregeld en dat

Maar vooral: help elkaar.

mantel­zorgers niet overbelast raken. Voor meer informatie kunt u terecht bij het Steunpunt Mantelzorg, telefoon­

Hulp bij het huishouden

nummer 0344-625106 of bij de Kernpunten.

Bent u inwoner van Neder-Betuwe en heeft u in 2014 via de gemeente hulp bij het huishouden ontvangen? Dan

Ondersteuning

houdt u deze ondersteuning net zolang als uw indicatie

In 2015 is het landelijke mantelzorgcompliment, waarbij

loopt, maar uiterlijk tot 1 juli 2015.

mensen 200 euro krijgen, afgeschaft. In plaats daarvan krijgen gemeenten geld waarmee ze zelf iets moeten doen

Uiterlijk 6 weken voordat uw indicatie afloopt, krijgt u een

voor mantelzorgers. Neder-Betuwe krijgt 90.000 euro en

uitnodiging voor een gesprek van de Kernpunten welzijn

besteedt 40.000 euro aan algemene onder­steuning aan

wonen werk zorg. De Kernpuntmedewerker komt hier­

jongeren, gezinnen en vrijwilligers. Van de overige 50.000

voor bij u thuis. Op basis van de nieuwe regels vindt een

euro gaat de helft naar het mantelzorgcompliment. De

eventuele toekenning plaats. Het kan ook zijn dat de hulp

andere helft wordt besteed aan specifieke ondersteuning

anders wordt ingevuld of dat de gemeentelijke inbreng na

voor mantelzorgers.

1 juli stopt. Alle inwoners die huishoudelijke hulp vanuit de Wmo krijgen, ontvangen een persoonlijke uitnodiging

Mantelzorgcompliment

voor dit gesprek.

Inwoners die mantelzorg ontvangen, kunnen voor hun mantelzorger een mantelzorgcompliment aanvragen. Het

12

Hulp aanvragen

mantelzorgcompliment is een cadeaubon of geldbedrag

Iedereen in Nederland moet zo lang mogelijk zelfstandig

van 50 euro dat namens de zorgvrager aan de mantel­

kunnen leven en wonen. Dat geldt ook voor u. Het kan zijn

zorger wordt gegeven. Hiermee worden mantelzorgers

dat u hiervoor hulp op grond van de Wet maatschappe­

gewaardeerd voor hun inzet en worden zij, voor een klein

lijke ondersteuning (Wmo) nodig heeft: bijvoorbeeld hulp

deel, gecompenseerd voor de kosten die zij maken in het

bij het huishouden. Als u denkt hulp bij het huis­houden

kader van mantelzorgen.


gemeenteinformatie

Participatiewet

Veilig Thuis

De Participatiewet is vanaf 1 januari 2015 van kracht. Deze

Sinds 1 januari 2015 is er in onze regio één advies- en

wet vervangt de Wet Werk en Bijstand (Wwb), de Wet

meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling:

Sociale Werkvoorziening (WSW) en gedeeltelijk de Wajong.

Veilig Thuis Gelderland-Zuid. U kunt 24 uur per dag bij

Van iedereen die kan werken wordt gevraagd zich naar

Veilig Thuis terecht met al uw zorgen of meldingen over

vermogen in te zetten. Bij voorkeur in een reguliere baan.

huiselijk geweld en kindermishandeling. Het nieuwe

De gemeente ondersteunt bij het vinden van werk.

meldpunt is er voor iedereen - kinderen, volwassenen en ouderen, slachtoffer en pleger - die hulp nodig heeft.

Ontving u in 2014 een bijstandsuitkering, dan valt u vanaf

Veilig Thuis biedt advies en ondersteuning.

1 januari 2015 dus onder de Participatiewet. Dat geldt ook als u op de wachtlijst staat voor de Wsw of als u gedeel­

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de organisatie van

telijk arbeidsgeschikt bent. De Participatiewet vergroot de

Veilig Thuis. De werkwijze is een integrale aanpak: één

kans dat u aan de slag kunt bij een gewone werkgever.

gezin, één plan. Daarom kunnen burgers en professionals bij één punt terecht met hun zorgen en vragen over en

Meer kans op werk

meldingen van zowel huiselijk geweld als kindermishan­

Werkgevers en de overheid zorgen de komende jaren

deling. Er is een landelijk nummer, 0800-2000. Als u belt,

voor 125.000 extra banen. Deze banen zijn bedoeld voor

wordt u gevraagd om uw plaatsnaam in te spreken. Daar­

mensen met weinig kans op werk. Bijvoorbeeld mensen

mee komt u vanzelf terecht bij het steunpunt in uw eigen

met een handicap en mensen die op de wachtlijst voor

regio. Meer informatie vindt u op de website

de Wsw staan. De gemeente kan u en de werkgever een

www.vooreenveiligthuis.nl.

handje helpen. Met aanpassing van de werkplek, extra be­ geleiding of met loonkostensubsidie. En als u werkt, krijgt

Ook bij de Kernpunten kunt u terecht met vermoedens

u salaris en ontvangt u niet langer een uitkering.

over huiselijk geweld en kindermishandeling. Samen met u bespreken we de signalen en overleggen we wat daar­

Nieuwe spelregels

mee te doen.

Vanaf 1 januari 2015 worden de regels strenger. Dat kan betekenen dat u werk moet accepteren waarvoor u langer moet reizen. Ook bent u verplicht om uw kans op werk

Wmo 2015

te vergroten, bijvoorbeeld door een cursus te volgen. De

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) helpt u

gemeente kan u ook vragen om activiteiten te doen

om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen en mee te

die nodig zijn voor de samenleving. Dit heet de tegen­

doen in de samenleving. De gemeente is vanaf 1 januari

prestatie. Meer uitleg over de strengere regels en de

2015 verantwoordelijk voor de volgende Wmo-voorzie­

tegenprestatie leest u hier (pdf, 164 kB)

ningen: hulp bij het huishouden, woningaanpassing of woonvoorzieningen, hulpmiddelen, rolstoelen, vervoers­

Beursplein Rivierenland

voorzieningen, maatschappelijke opvang (met name van

Een bijstandsuitkering kunt u aanvragen bij het loket Werk

dak- en thuislozen) en vrouwenopvang, dagbesteding

en Inkomen, dat is aangesloten bij Beursplein Rivieren­

voor ouderen en mensen met een beperking, begeleid

land, Nieuwe Tielseweg 112a, Tiel, tel. 0344-656600. Kunt

wonen en beschermd wonen Ggz.

u gedeeltelijk werken of bent u tijdelijk arbeidsongeschikt, dan kunt u hier ook terecht met een ondersteuningsvraag.

U kunt deze hulpmiddelen aanvragen bij het Kernpunt welzijn wonen werk zorg. We bespreken uw persoonlijke

Wajong of niet?

situatie én we kijken samen wat u zelf nog kunt doen,

Had u in 2014 al een Wajong-uitkering van het UWV, dan

eventueel met hulp door iemand uit uw omgeving. Een­

houdt u recht op Wajong als u aan de voorwaarden blijft

voudige hulpvragen worden telefonisch of met een kort

voldoen. Het UWV blijft uw aanspreekpunt. Wordt u in

gesprek afgehandeld. Bij nieuwe cliënten en ingewikkelde

2015 18 jaar? Of vraagt u vanaf 2015 Wajong aan? Dan

hulpvragen komt er een afspraak met het dichtstbijzijnde

valt u onder de regels van Wajong 2015. U krijgt dan al­

Kernpunt. Zij gaan, bij u thuis of op de spreekuurlocatie,

leen nog Wajong als u helemaal niet (meer) kunt werken.

met u in gesprek over uw situatie en wat er nodig is.

13


gemeenteinformatie Huis van Opheusden Huis van Opheusden is van, voor en door de inwoners van

Ons Huis van IJzendoorn is gevestigd in een deel van het

Opheusden. Inwoners kunnen activiteiten bedenken en

dorpshuis. Het heeft een eigen ingang en terras aan de zijde

uitvoeren waarbij je elkaar bijvoorbeeld kunt ontmoeten

van de speeltuin.

of waar je samen dromen voor het dorp kunt realiseren. Of

Adres: J.R. Zeemanstraat 12a, 4053 JN IJzendoorn

waar je samenwerkt aan het oplossen van problemen of

Voor meer informatie

vragen.

Facebookpagina: Dorpstafel IJzendoorn Wilhelm Vervat: wvervat@kliksafe.nl of

Het Huis van Opheusden is toegankelijk voor iedere

telefoon: 0344-642567

bewoner en elke groep, ongeacht leeftijd, beperking of ge­ loofsvoorkeur. Doe mee of organiseer zelf iets nieuws!

Het huis van Ochten In Ochten organiseren vrijwilligers activiteiten en ontmoe­

De vrijwilligers van het Huis van Opheusden organiseren in

ting in en via het Huis van Ochten. Een groot aantal zeer

de Reigerhof en in de Snellenburg activiteiten en ontmoeting.

betrokken dorpsbewoners zet zich in, elk op de manier die het beste bij hem of haar past. De één gaat wandelen met

Reigerhof, Dr. G. van Empelstraat 11:

een rolstoelgebonden persoon, een ander legt huisbezoek­

Donderdagochtend koffieochtend van 9.30 uur tot 11.30

jes af, weer anderen tuinieren met kinderen, willen samen

uur. Tijdens deze ochtend wordt er over van alles gepraat en

een boodschapje doen in Ochten of geven een cursus of

worden er soms oude herinneringen opgehaald. Voor meer

workshop.

informatie: bel Geertje, tel. (0488) 440898. Iedere 1e woensdag van de maand van 9:30 tot 11:30 uur

Wat gebeurt er?

koffieochtend voor iedereen die behoefte heeft aan ge­

Om te beginnen zijn de gastvrouwen van maandag t/m

zelschap. Kom kennismaken onder het genot van een

vrijdag aanwezig tussen 10.00 uur en 12.00 uur. Dan kan

kopje koffie of thee. U kunt uw kapotte kleding laten

iedereen binnenlopen voor een kopje koffie of thee en

repareren, terwijl u een praatje maakt of een spelletje doet.

eventueel een tijdschrift lezen. Er is ook een boekenruilkast

Breng ook gerust uw brei- of borduurwerk mee. Vervoer

die intensief wordt benut. Het vaste, wekelijkse programma

nodig of andere vragen? Bel dan Petra van de Gaarden, tel.

bestaat uit een inloopavond breien en haken, een spelle­

06-27525255.

tjesavond, een kaartavond, bridgen, een repaircafé en een kledingrepaircafé. Elke donderdagochtend helpt een vrijwil­

Ontmoetingspunt Snellenburg, Mahoniastraat 35:

ligster mensen met kleine dingen zoals een knoop aanzet­

Iedere maandagochtend is het sociaal trefpunt open van

ten of een nieuwe rits in een rok zetten. Dit wordt enorm

9.30 uur tot 12.30 uur. Er wordt gezellig koffie gedronken

gewaardeerd, en zij leert als nieuweling in het dorp zo meer

en er is gelegenheid voor een spelletje. Andere leuke ideeën

mensen kennen. Een mooie match.Daarnaast worden er

zijn ook welkom; in overleg is van alles mogelijk. Neem voor

ook regelmatig éénmalige activiteiten georganiseerd, zoals

meer informatie contact op met Gerda, ook als u vervoer

een workshop naaldvilten, een planten- en stekjesbeurs, een

nodig heeft; tel. 06-10626008.

voorlichtingsavond over gezondheid en themamaaltijden. Er komen nog steeds activiteiten bij.

Een paar keer per jaar worden er thema-avonden georgani­

Van samen koffie drinken tot groententuin, repaircafé

seerd. Deze worden via flyers en op Facebook bekend gemaakt.

en workshop naaldvilten

Huis van IJzendoorn

Hoe heeft de gemeente geholpen?

Het Huis van IJzendoorn is elke donderdagmorgen

De gemeente heeft het initiatief genomen om het Huis van

van 10.00 uur tot 12.00 uur geopend. Dan is iedereen

Ochten op te starten, heeft mensen bij elkaar gebracht en

welkom om een kopje koffie te drinken, mee te doen aan een

een locatie geregeld. Ook heeft ze een klein startkapitaal

activiteit of gezellig met elkaar te praten. Alles mag, niets

beschikbaar gesteld en er is een vaste contactpersoon als

moet! Wilt u dammen, schaken, kaarten, breng het mee

vraagbaak voor de gastvrouwen. Het Huis van Ochten is

en er is altijd wel iemand die mee wil spelen. Verder zijn er

één van de vijf ‘buurtontmoetingspunten’ die in 2013 in een

regelmatig andere bijeenkomsten die worden aangekon­

pilot met subsidie van de provincie Gelderland zijn gestart.

digd via Facebook en op de verenigingen in het dorp.

Inmiddels faciliteert Neder-Betuwe de start van ‘Huizen van het Dorp’ in de vijf andere dorpen in haar gemeente.

14


kinderen van devoedselbank

Zet een klavertje 4 actie op met je school of vereniging

Hoe werkt het.

langs de deur gaan. Aan het eind van de actie wordt er

Een klavertje 4 actie opzetten met je school of ver­

geteld hoeveel pakketjes er zijn verkocht.

eniging is een leuke en makkelijke actie om op te zetten

Het verkochte aantal klavertjes wordt kosteloos vanuit de

met een aantal kinderen uit de klas of vereniging, en

stichting geleverd naar de school of vereniging, en

kan op twee manieren.

vervolgens brengen de kinderen de pakketjes naar de mensen die ze hebben besteld, en rekenen het klaver­

Optie 1

doosje af.

Meld je aan bij de stichting met je school of vereniging en

Deze actie is op te zetten met minimaal 5 vrijwilligers

ontvang een pakket met flyers en bestellijsten om deze

voor de verkoop van de klavertjes 4.

klavertjes 4 te verkopen net als de kinderpostzegel

actie, van deur tot deur.

gelukje

Koop een voor de kinderen van de voedselbank

Via de bestel lijsten kunnen de mensen een mooi ​ doosje met klavertjes 4 kopen, bij de kinderen die

Waarom

een stichting voor Kinderen van de Voedselbank?

Optie 2 Optie 2 is een losse verkoop actie, zonder bestellijsten en makkelijk op te zetten, ook geschikt als een leuke actie

‘Om het jongetje dat ging slapen met

op een schoolmarkt of ander evenement.

zijn nieuwe Nikes aan omdat hij

Heeft uw school of vereniging een leuk evenement,

bang was dat ze de volgende dag niet

of vind er een andere leuke actie plaats, en wilt u

meer van hem zouden zijn! Om

het gelukkige meisje dat voor het

haar klas kon trakteren.’

eerst in haar leven

Daarom!

graag iets doen voor de stichting, verkoop dan rechtstreeks onze klavertjes 4, en steun op deze manier de kinderen waar de stichting zich voor inzet. Voor het aanvragen van een informatiepakket van

g o e d e d o e l

de klaveractie, stuur dan gerust een e-mail naar, info@kinderenvandevoedselbank.nl

neder-betuwe - 15


p o l i t i e k

vvd

Naam

Stefan van Someren

Woonplaats

IJzendoorn

Geboortedatum

10 december 1969, Nijmegen

Opleiding

HTS electrotechniek

Werkt bij

Translink

Hobby

politiek

Politieke partij

VVD

Hoe bent u bij de politiek betrokken geraakt?

Ik was al sinds 1998 lid van de VVD, maar vlak na mijn verhuizing naar NederBetuwe (2003) werd ik benaderd door een kleine enthousiaste groep liberalen en daar was meteen een klik. Bovendien kampte de pas gevormde gemeente (her足indeling) met talrijke problemen en aangezien ik liever dingen aanpak dan erover klaag, ben ik enkele jaren later in de gemeenteraad gekozen.

Vanaf wanneer maakt u deel uit van de gemeenteraad?

van 2006-2010 en van 2014 tot nu

Wat is uw vurigste politieke wens?

Een kleine, maar daad足krachtige overheid die de samenleving niet onnodig belast, maar faciliteert zodat iedereen in vrijheid het beste uit zichzelf kan halen.

16


Stefanvan Someren Gezin, Verliefd, verloofd, getrouwd getrouwd met Mariëlle, geen kinderen

vrije tijd

Lekker ontspannen in de sauna

favoriete gerecht? Eigengemaakte sajoer lodeh met saté van varkenshaas en een echte Indonesische pindasaus op basis van een pittige boemboe petjel, op een bordje met gestoomde witte rijst.

favoriete vakantiebestemming? Zuid Duitsland

Wat had u gedaan als u niet in de politiek actief was geweest? Meer tijd vrijgemaakt voor mijn echtgenote om samen op stap te gaan (zoals film, theater en gezellig uit eten). Maar ook vaker en langer met vakantie buiten het seizoen.

Wat is uw werk? Innovatie Architect OV-chipkaart bij Translink in Amersfoort

Wat zou u graag nog een keer willen doen/welke droom zou u nog willen realiseren

p r i v e

Ik wil graag veel eerder kunnen stoppen met werken dan op mijn 67e. Maar waarschijnlijk blijf ik toch wel van alles onder­ nemen mijzelf kennende...

17


p o l i t i e k 18

Gemeentebelangen Naam Rudine Berends Woonplaats Opheusden Geboortedatum 20 juni 1972 te Wageningen

Opleiding Hoger Bestuursambtenaar/

Interuniversitair opleiding (SIOO) organisatie-en veranderkunde

Werkt bij Gemeente Buren Hobby Lezen, winkelen, leuke

raadsleden Hoe bent u bij de politiek rudine berends betrokken geraakt?

dingen doen met kinderen

Politieke partij

Gemeentebelangen

Ik woon vlakbij Mimi Günther en zo kwamen we met elkaar in contact. Zij heeft mij gevraagd om eens bij de fractie van Gemeente­belangen te komen kijken. Na een tijdje in de fractie mee te lopen ben ik lid geworden.

Vanaf wanneer maakt u deel uit van de gemeenteraad? Maart 2014 Wat is uw vurigste politieke wens? Transparantie

van de lokale democratie. Dit kan echt verbeterd worden. Transparantie is “essentieel door het vertrouwen” en “onontbeerlijk voor betrokkenheid van burgers bij de samenleving”. Door meer transparantie vergroot je de betrokkenheid van burgers bij de politiek.

Wat zou u graag nog een keer willen doen/welke droom zou u nog willen realiseren Ik zou willen dat er meer

bestuurlijke aandacht is voor de mensen in de zorg. Ik maak het van dichtbij mee, mijn moeder woont in een verpleeghuis, en dan maak ik me zorgen over hoe dit in de toekomst verder moet. De bezuini­­­g­ingen gaan te ver. Ook voor het personeel in de zorg is dit een moeilijke opgave. Dat de burger meer vertrouwen krijgt in de politiek. Dat vertrouwen moet de politiek verdienen. Dit kan door integer te handelen, open te zijn, duidelijk, verantwoordelijkheid te nemen, authenticiteit en consequent te zijn. De zes basis regels. En door burgers meer te betrekken bij het maken van beleid en wensen vanuit hun eigen woonomgeving.


RudineBerends Gezin, Verliefd, verloofd, getrouwd Getrouwd in 1996 met Dick Twee kinderen, dochter Nikki (11) en zoon Luc (9)

vrije tijd

Lezen, leuke dingen doen met kinderen/Dick, tuinieren, dagjes uit en vakantie houden

favoriete gerecht? Chinees, nasi maar ook sushi is erg lekker

favoriete vakantiebestemming? Kamperen in Europa (Frankrijk, Italië maar ook in eigen land Friesland bijvoorbeeld), zou graag nog een keer naar Australië gaan, daar woont familie.

Wat had u gedaan als u niet in de politiek actief was geweest? Meer gaan sporten, dat schiet er nu wel eens bij in. Ik deed aan Volleybal, fitness en zwemmen. En wat vaker mijn moeder bezoeken in het verpleeghuis.

Wat is uw werk?

Ik werk bij de gemeente Buren als teamleider Juridische Zaken.

Wat zou u graag nog een keer willen doen/ welke droom zou u nog willen realiseren

p r i v e

Ik zou graag een keer parachute springen en een reis met mijn gezin door Australië maken. Daar woont nog veel familie, die ik graag nog eens wil ontmoeten.

19


p o l i t i e k 20

Partij van de Arbeid Naam Amy Mathijssen Woonplaats Dodewaard Geboortedatum 14 november 1983 te Nijmegen

Opleiding HBO bestuurskunde/over-

heidsmanagement

Hobby Ik maak graag muziek en speel

saxofoon bij ‘de Borrelnootjes’ in HerveldAndelst. Verder ben ik erg betrokken in de samenleving door het vervullen van bestuursactiviteiten bij verschillende verenigingen en stichtingen. Daarnaast houd ik van lezen, koken en ga ik er graag op uit met mijn vriend.

Politieke partij

Partij van de Arbeid

Hoe bent u bij de politiek betrokken geraakt? Ik ben

een aantal keren op de markten aan­ gesproken door Ton Schouten en in het dorp door Vincent van Neerbos met de vraag: “Zou je niet een keer een fractie­ vergadering bij willen wonen?’ Ik ben zelf ook van mening dat als je dingen veranderd wilt hebben of het ergens niet mee eens ben, je niet alleen vanaf een afstandje moet blijven roepen, maar ook zelf actief moet worden of iets moet doen om iets veranderd te krijgen. Ik ben dus al vrij snel een fractie­­vergadering bij gaan wonen en vanaf dat moment is het balletje snel gaan rollen. Ik ben in 2006 gestart als burgerraadslid voor de PvdA.

Vanaf wanneer maakt u deel uit van de gemeenteraad? Sinds 2010 maak ik deel uit van

de gemeenteraad. Ik ben na de ver­kiezingen in 2014 niet direct teruggekomen in de gemeenteraad. Op het moment dat Ton Schouten aan gaf te willen stoppen als raadslid heb ik hem in november 2014 op mogen volgen in de gemeenteraad van Neder-Betuwe.

Wat is uw vurigste politieke wens? Gelijke kansen voor iedereen en leven in een samenleving met wederzijds respect en begrip voor elkaar!


AmyMathijssen Gezin, Verliefd, verloofd, getrouwd Relatie met Erik

vrije tijd

Ik wandel graag met mijn hond en lees graag

favoriete gerecht? Ik ben enorme fan van sushi

favoriete vakantie足 bestemming? Parijs is mijn favoriete stad maar wil heel graag naar IJsland

Wat had u gedaan als u niet in de politiek actief was geweest? Wat ik nu ook doe mijn tijd aan vrijwilligerswerk besteden door zitting te nemen in verschillende besturen. Nu ben ik bestuurslid van DGV, v.v. Dodewaard, Nannenberghuis Dodewaard en bestuurslid van stichting bedrijven beveiliging Dodewaard (SBBD).

Wat is uw werk?

Ik ben hard op zoek naar een uitdagende en interessante baan. Als er een werkgever op zoek is naar een gemotiveerde enthousiaste werknemer, dan mogen ze contact met mij opnemen.

p r i v e 21


p o l i t i e k 22

ChristenUnie Naam Kees van Hattum Woonplaats Dodewaard Geboortedatum 27 december 1957 Opleiding MEAO, MBA Politieke partij ChristenUnie Vanaf wanneer maakt u deel uit van de gemeenteraad Vanaf mei 2014 Hoe bent u bij de politiek betrokken geraakt Ik ben al vanaf 1982 betrokken bij de plaatselijke politiek. In Dodewaard sprak ik het voorjaar van 1981 het toenmalige 2e kamerlid Mijndert Leerling, van de Reformatorische Politieke Vereniging (RPF). Samen met twee dorpsgenoten hebben we toen een plaatselijke vereniging van de RPF opgericht. We volgden de lokale politiek en hebben later, samen met de SGP uit Dodewaard, met een gezamenlijke lijst aan de gemeenteraadsverkiezingen meegedaan. Na 25 jaar ben ik gestopt vanwege de drukte op mijn werk. In het voorjaar van 2013 vroeg de ChristenUnie mij om gemeenteraadslid, Martin van Veen, op te volgen. Vanaf mei 2013 heb ik nu zitting in de gemeeteraad van Neder-Betuwe.

Wat is uw vurigste politieke wens?

Mijn politieke wens vloeit voort uit het gedachten足goed van de ChristenUnie. Wij willen ook in de politiek het geluid van een Chrsitelijke samenleving laten horen. ChristenUnie mensen in de politiek willen zich laten inspireren door antwoorden die in de Bijbel te vinden zijn. De Bijbel is verrassend actueel en gaat ook over maatschappij en samenleving. Het houdt ons de spiegel voor. Het is een uitdaging om ook in de politiek de te nemen besluiten steeds te toetsen aan die uitgangspunten.


Keesvan Hattum Gezin, Verliefd, verloofd, getrouwd Getrouwd met Ellie. 4 kinderen: Els, 29 jaar. Janneke, 26 jaar. Jan-Willem, 22 jaar. Bart, 20 jaar.

vrije tijd

Mijn vrije tijd is schaars, maar op de schaarse momenten ga ik er graag opuit. De natuur in. Aan zee.

favoriete gerecht? De Hollandse pot voor mij:

Spruitjes met spekjes uit de wok. Gekookte aardappelen beetje mosterd en een stukje verse worst.

favoriete vakantie­ bestemming? Terschelling

Wat had u gedaan als u niet in de politiek actief was geweest? Dan zou ik actief zijn voor de plaatselijke kerkelijke gemeenschap

Wat is uw werk?

Helaas zit ik sinds 1 dec. j.l. zonder werk.Ik heb ruim 30 jaar bij Stichting Thuiszorg MiddenGelderland (STMG) gewerkt. In een ondersteunende functie. Na de jongste reorganisatie is mijn functie daar komen te vervallen. Ik ben dus op zoek naar een baan. Liefst weer in de gezondheidszorg.

Wat zou u graag nog een keer willen doen/welke droom zou u nog willen realiseren

p r i v e

Een reis naar IndonesiĂŤ.

23


p o l i t i e k 24

CDA Naam Geerten van der Lugt

Woonplaats

Ochten

Geboortedatum

30 oktober 1960, De Lier

Opleiding

Landbouwhoge School Wageningen (tegenwoordig Wageningen Universiteit)

Politieke partij

CDA

Vanaf wanneer maakt u deel uit van de gemeenteraad?

11 februari, daarvoor 1,5 jaar burgerraadslid

Hoe bent u bij de politiek betrokken geraakt

In vorige woonplaats Westland ook steunraadslid voor CDA

Wat is uw vurigste politieke wens?

Geen scheiding in de samenleving tussen arm en rijk.


Geertenvan der Lugt Gezin, Verliefd, verloofd, getrouwd Getrouwd met Elisabeth, 2 kinderen: Emma 12 jaar en Coen 11 jaar

vrije tijd?

Sporten en tuinieren

favoriete gerecht? Italiaanse keuken is mijn favoriet

favoriete vakantie­ bestemming?

Europa, elk jaar een ander land

Wat had u gedaan als u niet in de politiek actief was geweest? Actief voor sportvereniging. Ik ben tot nu toe voorzitter van Stichting Waterman Natuurlijk, die het openlucht zwembad “De Waterman” in Wateringen beheert.

Wat is uw werk? Zelfstandig Adviseur in de tuinbouw: vooral op gebied van gewas, water en plantenvoeding

Wat zou u graag nog een keer willen doen/welke droom zou je nog willen realiseren

Eigen bedrijf verder uitbouwen

p r i v e 25


p o l i t i e k 26

SGP Naam Willem Keuken

Woonplaats

Ochten

Geboortedatum

1 juli 1981, Kesteren

Opleiding

Diverse, mbo 3 grond-, weg- en waterbouw, uitvoerder utiliteitsbouw, Svm nivo makelaar/ taxateur( hbo niveau) Cursus projectontwikkeling en landmeten.

Politieke partij

SGP

Vanaf wanneer maakt u deel uit van de gemeenteraad?

In de periode 2010 -2014 burgerraadslid, 2014 tot heden raadslid

Hoe bent u bij de politiek betrokken geraakt

In onze familie heerst een politiek virus en ik ben daar al jong besmet meegeraakt. In 2008 ben ik gevraagd of ik wilde deelnemen als burgerraadslid en dit heb ik toen gedaan.

Wat is uw vurigste politieke wens?

Mijn wens is dat we een onafhankelijke, financieel gezonde gemeente kunnen blijven. Waarin een gezond ondernemers klimaat is en er ruimte is voor vitale dorpskernen.


WillemKeuken Gezin, Verliefd, verloofd, getrouwd? Getrouwd met Cristine Arends

vrije tijd? Vissen

favoriete gerecht? Chinese gerechten

favoriete vakantie足 bestemming? Nieuw Zeeland / Amerika

Wat had u gedaan als u niet in de politiek actief was geweest? Dat is lastig, durf ik echt niet te zeggen

Wat is uw werk? Projectleider prefab betonbouw

Wat zou u graag nog een keer willen doen/welke droom zou u nog willen realiseren? Samen met mijn vrouw een wereldreis maken voor een lange periode

p r i v e 27


• EIGEN WERKPLAATS VOOR ONDERHOUD EN REPARATIES • VERKOOP VAN TUINMACHINES EN GEREEDSCHAPPEN • VOOR ALLE MOTORBRANDSTOFFEN • GASFLESSEN • VERHUURAFDELING

Firma van Wamel | Voorstraat 45 | Echteld Telefoon (0344) 64 12 14 | www.vanwamel.net

Kerkstra Loodgietersbedrijf BV

Lid van

• Lood- en zinkwerk • Water- en gasinstallatie • Sanitaire installatie • CV-installatie • Zonneboilersysteem • Warmtepompen

De Hofstede 34, Lienden Telefoon (0344) 60 41 28 E-mail info@kerkstraloodgietersbedrijf.nl Website www.kerkstraloodgietersbedrijf.nl A u t o To t a a l S e r v i c e

COMPLEET, GOED, BETROUWBAAR COMPLEET, GOED, BETROUWBAAR

HET JUISTE ADRES Eén TOTAAL ADRES voor UwVOOR

Industrieweg11 11 Industrieweg

•Personenauto, VERKOOP ENBedrijfswagen, BEMIDDELING VAN NIEUW / GEBRUIKT Camper en Aanhanger.

6669CW CWDodewaard Dodewaard 6669

DODEWAARD

• ONDERHOUD EN REPARATIE • VERKOOP en BEMIDDELING

Telefoon (0488) 41 11 65 Telefoon (0488) 41 11 65 Fax (0488) 41 11 63

• AUTO-ELEKTRONICA van NIEUW en GEBRUIKT

info@autobedrijfcrum.nl

SSTTEERRKK I INN EEL LKK MMEERRKK AT UO TO BE WW WW W.WA. U BE DD RRI JI JFFCCRRUUMM. .NNLL

• ONDERHOUD en REPARATIE • STORINGS DIAGNOSE/REPARATIE • AUTO-ELEKTRONICA

BOSCH

Service

Automotive

Service Injection Systems

Car Service

STORINGS DIAGNOSE en REPARATIE •• APK-KEURINGEN • APK-KEURINGEN •• AIRCO, ACCU, UITLAAT EN BANDEN AIRCO-, ACCU-, UITLAATen BANDENSERVICE • SCHADE HERSTEL • SCHADE HERSTEL


ondernemen

bezoekers

‘De van de bijeenkomsten moeten naar huis gaan met het gevoel ‘ dat ik er geweest ben’

Goed

Nieuwe OVNB-voorzitter René van Eck: ‘Mijn per­ soonlijke motivatie is onder­ nemen’

Als directeur van Van Eck & Oosterink communicatie­regisseurs in Dodewaard, is communicatie zijn dagelijks werk. Vanuit dat perspectief wil René van Eck voor de OVNB meer doen dan alleen de voorzittershamer hanteren. ‘De overdracht is vrij soepel gegaan. Natuurlijk zijn er officiële momenten geweest, maar vanaf het begin dat ik heb gezegd een poosje mee te willen lopen voordat ik definitief ja zou zeggen, heeft Ton mij alle ruimte gegeven om aan mijn ideeën inhoud te geven en te werken aan een programma voor 2016. Ja, en toen was er eigenlijk geen weg meer terug. Ton is iemand van ‘dat regel ik wel even’. Daar doe ik hem wel tekort mee, maar ik wil eigenlijk aangeven dat ik meer aan het bestuur wil overlaten door een goede taakverdeling. Dat draagvlak is er en daar ben ik blij mee.’ René heeft in het tweede half jaar van 2015 heel veel ener­ gie gestoken in de programmering. Het bestuur kreeg al snel een aantal kandidaat-sprekers voorgedragen. De keuze was snel gemaakt en de agenda samengesteld. ‘De data en de

‘Ik heb ja gezegd, omdat ik denk dat ik er klaar voor ben.’ René van Eck is sinds enkele maanden de nieuwe voorzitter van de Ondernemers Vereniging Neder-Betuwe en heeft dezelfde functie op zich genomen in het gemeentelijk platform van onder­nemersverenigingen, dat overleg voert met het gemeentebestuur. Hij is de opvolger van Ton Keuken. ‘Mijn persoonlijke motivatie is ondernemen en daar haal ik ook voor deze functie mijn energie uit.’

sprekers staan vast en onze leden kunnen dat alvast in hun agenda plannen. Ik denk dat ze dat fijn vinden.’ Alle informatie hierover staat op www.ovnb.nl. De eerstvolgende bijeen­ komst is op woensdag 16 maart bij Alfa Accountants in Dodewaard, waar wethouder Hans Keuken (ruimtelijke ordening) en ir. Bruno Fabre het woord zullen voeren. Fabre is innovator, spreker en schrijver van Bankroots in 2020. Het is al jaren zo dat B. en W. en de gemeenteraad worden uitge­ nodigd voor de bijeenkomsten van de OVNB. René van Eck wil nog een tandje opschakelen. ‘Op iedere bijeenkomst zal een gemeente­ bestuurder kort het woord voeren over zijn portefeuille of over nieuwe ontwikkelingen. De bezoekers van de bijeenkomsten moeten naar huis gaan met het gevoel ‘Goed dat ik er geweest ben’. Dan hebben we ons doel bereikt. Bovendien willen we er nadrukkelijker naar streven dat on­ dernemers op hun bedrijf als gastheer van de OVNB fungeren. Een kijkje in de keuken van een ander bedrijf is niet alleen

v o o r z i t t e r

leerzaam, maar geeft ook het gevoel van saamhorigheid.’

neder-betuwe -29


Fysiotherapie en Fitness Van Leeuwen hoofdsponsor Airtracks!

Sponsors Airtracks: Motivatie voor jeugd voor deelname aan prachtige sport! Naast hoofdsponsor Arjan van Leeuwen van Fysiotherapie en Fitness Van Leeuwen zijn ook Roy Leeuw van YourWFN en 2TB Verkeerstechniek sponsors van de Airtracks. Roy Leeuw vertelt: ‘Mijn dochter Veerle is een enthousiast lid van de gymnastiekvereniging. Daardoor verdiep je je vanzelfsprekend in de materialen die nodig zijn voor het prettig beoefenen van de sport. De oude matten hadden een veel grote impact op de gewrichten van de gymniasten. Youtube maar eens op Airtracks, dan zie je wat een verlichting deze materialen brengen. Daarbij is het ook zo dat onze springgroep onder training van Ruben Boot maar liefst 2e geworden is in de Ere­ divisie. En willen we de jeugd motiveren om enthousiast deel te nemen aan de uitdagende sport. Deze Airtraicks zijn een goed begin voor prachtige sportmomenten!’ De genoemde bedrijven hebben in samenwerking met Kluswijs De Wit en A. Arends Timmerwerken ook trainingspakken en shirts gesponsord.

30


sport Arjan van Leeuwen van Fysiotherapie en Fitness Van Leeuwen is hoofdsponsor van de airtracks (kussens die gebruikt worden om oefeningen op uit te voeren red.) voor de gymnastiekver­eniging. Eerder sponsorde hij in samenwerking met Stichting Sport Promotie Neder-Betuwe al eens trampolines. ‘Gymnastiek is een onderbelichte sport in de gemeente. Als fysiotherapeut kwam ik in contact met ‘onze’ turners en de lokale springgroep. Toen ik naar een wedstrijd ging kijken, viel me op dat het materiaal van onze club niet van hetzelfde niveau was als dat van andere clubs. Daar moest wat aan gedaan worden!’ Bijdrage aan maatschappij Als ondernemer vind ik bovendien dat je verplicht bent Arjan van Leeuwen

om ook een bijdrage te leveren aan de maatschappij, aldus Arjan. ‘Bovendien is deze sport een kunst om te zien! Drie­ dubbele salto’s, dubbele schroeven, indrukwekkend om te zien. Bij dergelijke oefeningen zijn goede materialen be­ langrijk. Niet alleen omdat het er mooi uitziet, maar ook om blessures en ongevallen te voorkomen. Goed materiaal werkt preventief!’ Geen salto voor u? Wel beweging! Is een salto voor u te hoog gegrepen? Dat geeft niks! Maar

s p o r t

vergeet niet om zelf ook genoeg te bewegen. Fysiothe­ rapie en Fitness Van Leeuwen is in korte tijd bekend ge­ worden door de hoogwaardige, persoonlijke begeleiding in de fitnessruimte. Én, niet geheel onbelangrijk, gezellig is het ook! De kleinschaligheid van de sportschool draagt bij aan de gemoedelijke sfeer en een als vanzelfsprekende persoonlijke begeleiding. Is uw doel afvallen, simpelweg gezonder leven of werken aan uw spieropbouw? Een persoonlijk programma staat al na de eerste intake voor

‘Is het tijd dat uw hele gezin gaat ? Maak gebruik van de

gezonder leven Gezinskorting!’

u klaar. Ook biedt Arjan speciale programma’s voor mensen met hartfalen en COPD. Daarnaast is er een nieuw echo-apparaat aan­ wezig! Hierdoor kan er gericht worden gekeken naar de toe­ stand van gewrichten, spieren en bloedvaten.

Fysiotherapie en Fitness Van Leeuwen Dr. G. van Empelstraat 9 4043 LZ Opheusden T. (0488) 44 25 50 info@fysiotherapievanleeuwen.nl www.fysiotherapievanleeuwen.nl

Fitness

opheusden - 31


www.de-engel.nl Respect voor alle wensen

Wij koken volgens onze “Code van Eer” met verse streekproducten en garanderen het behoud van natuurzuivere smaken in onze gerechten.

• Voor- en nazorg • Begeleiding en advies • Ongeacht waar u verzekerd bent • Verzorgt uitvaarten in de gehele regio • Opbaring thuis of in een rouwcentrum • Professionele begeleiding rouwverwerking • Dag en nacht bereikbaar en beschikbaar Uitvaartverzorging Erik van Zoest De Brenk 1a 4031 JL Ingen Tel. 0344 - 65 55 32 info@uitvaartverzorging.erikvanzoest.nl www.uitvaartverzorging.erikvanzoest.nl

( Waalbandijk 120 ( 6669 ME Dodewaard ( T 04488 411 280 (

Aandacht voor alle mensen

info@de-engel.nl

• Electrotechnische installaties

• Videobewaking

• Datacommunicatie

• Inbraakbeveiliging

• Telefonie

www.mare-electrotechniek.nl

Prunusstraat 45 • 4043 NT Opheusden Telefoon 0488 - 44 39 09 • Fax 0488 - 44 39 79

Maatwerk in tuinhout Geïmpregneerd vuren • Hardhout • Grote voorraad los hout

Eenvoudig digitaal bestellen Houthandel De Tolbrug BV • Spoorstraat 1 • 4054 MA Echteld • 0344-641351 • www.detolbrug.nl


ondernemen

Ton Keuken heeft het voorzitter­ schap van de Ondernemers Vereni­ ging Neder-Betuwe eind vorig jaar overgedragen aan René van Eck. De Opheusdense ondernemer blijft wel lid van het bestuur, maar had al ruim twee jaar geleden aangege­ ven de voorzittershamer te willen overdragen. ‘Ik vond het tijd voor nieuwe ideeën, maar ja, de praktijk leert dat de opvolgers niet in de rij staan. Uiteindelijk heeft René ja ge­ zegd en daar ben ik erg blij om. In de overgangsperiode heeft hij aan het bestuur zijn visie met vernieu­ wende ideeën gepresenteerd. Dat heeft een vereniging ook nodig.’ Ton Keuken volgde 14 jaar geleden Jan van Dijkhuizen op als voorzitter van de OVNB, maar zat al geruime tijd in het bestuur. ‘Ik schat zelf ruim 20 jaar, maar ik ben geen man van ge­ talletjes, meer een doener.’ In 2014 stapte de voormalige media-onder­ nemer in de politiek en stelde zich

Ton Keuken erelid van de Onder­ nemers Vereniging NederBetuwe

met succes verkiesbaar voor het CDA in de gemeenteraad van Neder-Betuwe. Dat verhoogde de druk om de voorzittersfunctie neer te leggen. ‘Want als je als gemeenteraadslid in de functie van voorzitter van de on­ dernemersvereniging met de gemeente over economische ontwikkelingen spreekt, praat je in feite tegen jezelf. Dat is niet

e r e l i d

handig.’ Tijdens zijn afscheid is Ton Keuken door de OVNB be­ noemd tot erelid, de eerste in de geschiedenis van de vereni­ ging. ‘Een gebaar dat ik zeer op prijs stel. Maar als ik er goed bij nadenk hadden de vorige voorzitters dat ook verdiend.’ Keuken heeft ze eerst als lid en later als bestuurslid mee­ gemaakt: de voorzitters Moree, Stas, De Lange en Van Dijk­ huizen. Onder zijn leiding werd er meer inhoud gegeven aan het overleg met de gemeente en de regio, maar ook de deel­ name aan de bijeenkomsten nam door de programma’s zeer aanzienlijk toe. ‘René zal

daar

op

zijn

eigen

manier invulling aan geven en dat is goed. Ik zal daar mijn steentje aan bijdragen, maar hij heeft ongetwijfeld in de afgelopen periode ge­ merkt dat ik iemand ben die

‘ik ben geen man van getalletjes, meer

een doener.’

iets makkelijk aan een ander kan overlaten. Het is goed geweest.’

opheusden -33


g e r r i t 34

Gerrit Baars uit Wely is een unieke uitvinder van honderden rariteiten

Het tv-programma Man bijt hond schakelde hem en zijn eierbak­machine in om onze oosterburen een handje te helpen om van de eierbesmettingsvrees af te komen. Het is te gek om hem en zijn familie met deze omgebouwde landbouwmachine eieren te zien bakken.

ze dat. Het filmpje staat op ge­ noemde website. Nou ja, een ‘drank-orgel’? De deksel eraf en draaien maar en de flesjes bier komen op een ludieke manier te­ voorschijn. Je kunt Gerrit op een festijn ook tegenkomen als fakir. De slang die op ‘zijn toonhoogte’ uit de mand komt is gemaakt van een normale slang. Niet ge­

Telegraaf TV (www.telegraaf.nl) vond dat ook heel

vaarlijk dus en niet om te voeren tijdens de show.

apart en wilde er een opname van maken. Maar

Of Gerrit kan spelen, weten we niet, maar wel dat

de verslaggevers raakten helemaal van slag van

er een computer voor de dag komt als hij op de

op het hoogte verstelde urinoir. ‘Bizar’, noemden

trappers van een harmonium trapt. Of je nu over


bijzondereman

de loopauto van Fred Flintstone spreekt of een

het resultaat komen op afspraak in het voorjaar en

rariteitenauto, die je nauwelijks kunt beschrijven.

de zomer hele groepen kijken. De moeite waard.

Je kunt ze tegenkomen, want de 73-jarige is

Een laatste voorbeeld: Gerrit zet een draaiende

regelmatig met zijn vrouw onderweg om evene­

(hoe moet ik het noemen?) stierenkop aan. De

menten op te luisteren. Daar krijgen ze geld voor.

tong hangt een stukje uit de mond, zijn hond rent

Niet voor zichzelf, maar voor het kinderkanker­

er direct naar toe om er aan te trekken. Haha, een

fonds KIKA. Bij elkaar soms wel 20.000 euro per

echt boe-geluid als resultaat.

jaar. Mensen, het is werkelijk teveel om op te noemen wat we hebben gezien. Om een indruk te geven, plaatsen we een paar foto’s. Rariteiten die gemaakt zijn van spullen die Gerrit en

Coby

verzamelen

op

rommel­ markten, uit contai­ ners halen, bij woonwagen­ kampen opladen of zo maar krijgen. Gerrit’s standpunt is: ‘Alles is te hergebruiken’. Naar

b a a r s

Gerrit’s standpunt is: ‘Alles is te hergebruiken’. Naar het resultaat komen op afspraak in het voorjaar en de zomer hele groepen kijken. De moeite waard.

wely -35


De complete aanleg van uw tuin

OOK VOOR BEDRIJVEN

Als het ontwerp akkoord is, is het tijd voor de uitvoering. Dat kunt u onze hoveniers toevertrouwen. We hebben alles in huis: de mensen en het materieel. We leggen uw tuin compleet aan, inclusief de afvoer van oude materialen uit uw tuin. Met het ontwerp voor ogen leggen onze hoveniers uw tuin aan. Waar keuzes gemaakt worden, overleggen we. Het resultaat is een fraaie tuin. Stijlvol en sfeervol. En al moeten de planten nog uitgroeien en hun volle omvang krijgen, de hagen nog strak en de borders nog vol worden, u ziet meteen dat de aanblik compleet veranderd is. Vraag onze brochure aan: (0488) 44 30 93

v. d . B i j l & H e i e r m a n H o v e n i e rs d i e m ĂŠ ĂŠ r d o e n!

L a ke m o n d s e s t r a a t 13 b | 4 0 4 3 J C O p h e u s d e n t (0 4 8 8) 4 4 3 0 9 3 | e i n f o @ v d b h . n l | i w w w.v d b h . n l

v.d. Bijl & Heierman b.v.


s p o r t

sport telt Gert-Jan, ‘Wijlen Bertus van Eck heeft ons overgehaald om in verenigingsverband te gaan spelen.’ In 2008 en 2011 werd het elftal kampioen. ‘We staan er weer goed voor’, zegt Gert-Jan te­vreden. In feite is het één grote familie, dat Boomkwekers­team. Ook gestopte spelers komen nu nog naar de wedstrijden. Gert-Jan geeft toe dat niet iedereen erbij past. ‘Soms werkt het gewoon niet.’ Er zijn op dit moment zo’n 25 teamleden. Sommigen trainen alleen maar mee of komen voor de befaamde derde helft. Aan het eind van het seizoen wordt het in­ middels traditionele Boom­kwekerstoernooi gehouden, gesponsord door uit­

Boom­kwekersteam met passie voor voetballen en schaatsen

geverij en communicatie­ bureau Nieuw Elan in Opheusden. Daar­ aan wordt meegedaan door vriendenteams, wijk­ teams en bedrijven­teams. Ook is er al voor goede doelen gespeeld, bijvoorbeeld na de vreselijke brand in Volendam. Van het voetballen stappen we over naar het schaatsen, want als het begint te vriezen worden de boom­kwekers met koorts bevangen. In 2000 is dat begonnen en in 2013 maakte men de tot nu toe laatste baan klaar. Bedrijven doen volop mee met het leveren van de

Het 4e elftal van de sv DFS is bekender onder de naam

nodige materialen en het op voorraad houden van de

Boomkwekersteam. Voetballen is de passie van het

koek en zopie. De fooienpot doet zijn werk, voor de

team, saamhorigheid vanzelfsprekend. Een team

rest kost het niets. Zoveel plezier is onbetaalbaar en

met een ‘status aparte’. Een woord dat me zo maar te

heel Opheusden en

binnen schiet, maar dat volgens Wikipedia Papia-

omstreken staat op

ments is voor een aparte status. Ontstaan door in

de verlichte ijsbaan,

de vrije tijd tegen een balletje te trappen en even

die spontaan wordt

niet over het werk te praten. Eerst op een veld in

aangelegd. En gaat

Dodewaard en later op een terrein wat nu dient als

het dooien? Dan

parkeerterrein voor de supermarkt Albert Heijn in

gaan de organisa­

Opheusden.

toren weer bomen rooien en voetbal­

Gert-Jan Meijering is leider van dat team, dat zelfs een

len. Mooi toch?

Zoveel plezier is en heel Opheusden en omstreken staat op de , die spontaan wordt aangelegd.

onbetaalbaar

ijsbaan

verlichte

eigen website heeft: www.boomkwekersteam.nl. Daar staat onder andere op te lezen dat de vriendenkring in 1998 bij de toenmalige v.v. Opheusden onderdak vond en dat Arie van Schenkhoff, Pelly van de Bijl, Arnoud en Alfred Schaap, Leo en Roel Wilshaus, GertJan Meijering, Jacco Breunissen en Jan en Govert van Dorland de pioniers van het eerste uur waren. ‘Rond 1995 zijn we in Dodewaard begonnen’, ver­

opheusden -37


Eethuis ‘De Veerstoep’ Eethuis de Veerstoep staat iedere dag, behoudens de maandag, 12 uur voor u klaar met onze kwaliteitsproducten. Op zonnige dagen is het, onder genot van een vers kopje koffie met warm appelgebak of een sorbet, heerlijk vertoeven op ons grote terras. En bij regenachtig weer bent u welkom in ons eethuis, waar u tevens kunt genieten van de scheepvaart en het polderpanorama! Tijdens feestdagen verzorgen wij graag uw koude schotels, warme hapjes e.d. Een greep uit ons assortiment: plateservice voor slechts 6 7.25 (keuze uit diverse menu’s) Kinderfeestjes • partijtjes enz.

AAR ELE J HET H ND GEME R O DO IJS! SOFT

Waalbandijk, Ochten Telefoon (0344) 64 24 91

Eethuis ‘De Veerstoep’

Correspondentieadres Jan Walravenstraat 47 6658 XC Beneden Leeuwen

Sfeervol wonen

Burgemeester Houtkoperlaan 3 • 4051 EW Ochten • Tel. (0344) 64 23 00 Hoofdstraat 2 • 4041 AD Kesteren • Tel. (0488) 48 21 33 Bezoek ons op: www.apotheekdebongerd.nl

OPENINGSTIJDEN Apotheek Ochten • van 8.00 - 18.00 uur Apotheek Kesteren • van 8.00 - 17.00 uur Onze apothekers J.P.W. Wisman, B.J. Nowicki en medewerkers zijn u graag van dienst.

Dalwagenseweg 43 * 4043 MT Opheusden Tel: 0488 - 441351 info@hdvwonen.nl * www.hdvwonen.nl

H.D. Verwoert en Zn.

De mooiste doosjes voor de mooiste gifts!

Broekdijk 40e 4041 CW Kesteren T (0488) 48 32 33 F (0488) 48 22 68 I www.rhdruk.nl

Wij drukken zelfs uw kosten . . .

E info@rhdruk.nl

Mailings Huisstijlen Brochures Magazines Notitiebloks Bureauleggers Ansichtkaarten Familiedrukwerk Verenigingsbladen Programmaboekjes En nog veel meer!

Rechtstreeks bij de drukker. Sneller en voordeliger kan niet. Van 10 doosjes tot 100.000 bedrukte doosjes: alles is mogelijk. Producten verpakken? Klanten verrassen? Laat bedrukte doosjes maken bij Promotiedoosje.nl. Ook geschikt voor verzending. Lekker snel, voordelig en onderscheidend!

Kijk op www.promotiedoosje.nl voor de mogelijkheden!


sport

De v.v. Kesteren roeit met de riemen die het heeft

v e r e n i g i onmisbaar’ n g

Daarvoor heeft de club een extern bureau in­ gehuurd.

De penningmeester constateert teruglopende sponsor- en kantine-inkomsten. ‘Daarom hebben we nu FOX Sports in de kantine, om de mensen

langer vast te houden. Je moet gewoon extra

dingen doen om de inkomsten op peil te houden. Bijvoorbeeld een buffetje na een activiteit. We

hebben meegedaan aan acties van de Rabobank, ING en de VriendenLoterij. Zo zijn we altijd op zoek naar nieuwe bronnen van inkomsten,’ legt

Hoe hou je een club tegenwoordig draaiende?

Jochem uit. ‘De Pitpas van de lokale Pitpartners

‘Het voornaamste is dat je handjes hebt’, zegt

kan eveneens een steuntje in de rug zijn. Het

Jochem Budding, penningmeester van de v.v.

winkelend publiek moet ons dan wel als spon­

Kesteren. ‘Het wordt steeds moeilijker om mensen

sordoel aanklikken, zodat een deel van de punten

voor bestuursfuncties te vinden. Er zijn altijd wel

aan onze vereniging wordt uitgekeerd.’

vrijwilligers voor activiteiten en hand- en span­ diensten - en daar zijn we erg blij mee, maar de meesten voelen niets voor vaste verplichtingen. Daarom werken wij bij de v.v. Kesteren met commissies die bepaalde werkzaamheden voor

‘ons klusteam is

rekening nemen. Zo is ons klusteam onmisbaar.

De v.v. Kesteren telt zo’n 400 leden, voor het

Dik Meurs, Henk Takken, Henk v.d. Scheur, Kees

merendeel jeugdleden. Omdat vaak meer kinderen

de Haas en mijn vader Jochem Budding knappen

uit een gezin komen die willen voetballen, kent de

heel wat op. Anders zou dat onbetaalbaar zijn.’

club gezinstarieven. Als jeugdleden de contributie

Verder werkt men aan de opleiding van onbe­

niet kunnen betalen, kunnen ze een beroep doen

taalde trainers en leiders om de boel draaiende te

op het Jeugdsportfonds. ‘Dat functioneert goed’,

houden. Mensen die vaak geen bal kunnen raken,

zegt de penningmeester tevreden.

maar wel heel graag willen helpen.

kesteren -39


L. Chr. van den Dikkenberg Wees mij een Rots, om in te wonen

Dhr. J. van Leeuwen Dhr. J. van Leeuwen Dhr. J. van Leeuwen Tolsestraat 5, 4043 KB Opheusden Tolsestraat 5 Tel.: (0488)-441818 Tel.: (0488)-441818 | Fax: (0488)-442973 E-mail: vanleeuwenwandafwerking@kliksafe.nl 4043 KB Opheusden Fax: Tolsestraat 5 Tel.: (0488)-442973 (0488)-441818

E-mail: vanleeuwenwandafwerking@kliksafe.nl 4043 KB Opheusden Fax: (0488)-442973 E-mail: vanleeuwenwandafwerking@kliksafe.nl

€ 29,95 Boekhandel

R. vd. Meijden - Maandag gesloten Nedereindsestraat 7 Kesteren Telefoon 0488 - 48 22 26 info@vdmeijden-boekhandel.nl www.vdmeijden-boekhandel.nl

Ter gelegenheid van de ingebruikname van de Petrakerk te Ochten op 7 mei 2014 wordt dit boek uitgegeven. Het bevat een beschrijving van het ontstaan van een kerkelijke gemeente te Ochten t.e.m. de ingebruikname van de nieuwe Petrakerk. Met veel foto’s. Met een voorwoord van Ds. J. Roos, de predikatie van Ds. J. Roos bij de ingebruikname van de kerk, de eerste predikatie in de nieuwe kerk door Ds. A. van Voorden en een oudejaarspredikatie van Ds. Chr. van de Woestijne. 280 pagina’s.

MAKELAARS- EN ASSURANTIEKANTOOR

BUDDING BV Budding heeft alles onder 1 dak, al 50 jaar service en gemak.

Alle verzekeringen

Alle postzaken

Alle bankzaken

Makelaardij o.g. Taxaties o.g.

Hypotheekadvies

ACHTERSTRAAT 30 • 4054 MT ECHTELD • TEL. 0344 - 64 16 08 • FAX 0344 - 64 25 07

WWW.BUDDINGBV.NL


jeugdbrandweer

The next generation firefighters De jeugdbrandweer bestaat uit een groep serieuze jongens en meisjes in de leeftijd van 12 tot 18 jaar, die zich willen voorbereiden op een taak als brandweerman/-vrouw in de maatschappij. De jongeren leren alles over de brandweer, brandpreventie, de brandbestrijding en hulpverlening. Deze kennis bestaat zowel uit theorie als praktijk. Na de jeugdbrandweer beschikken de jongeren over voldoende kennis om

snel

en

succesvol

de

Activiteiten

brandweerop­ leiding te doorlopen

Naast de opleiding en oefening zijn er ook regelmatig

en ingezet te worden als beroeps of

uitwisselingen met andere jeugdbrandweerkorpsen.

vrijwilliger binnen het ‘echte’ korps.

Verder worden er activiteiten en werkbezoeken ge­

De jeugdbrandweer is heirdoor te

organiseerd aan andere bij de hulpvelening betrokken

beschouwen als een ‘kweekvijver’.

diensten. De kwaliteit van een jeugdbrandweerkorps wordt gemeten via wedstrijden waar gesimuleerde branden moeten worden bestreden op basis van de

genegen zijn om op termijn brandweerman te worden.

opgedane kennis uit de opleiding.

Een uitgebreide informatiebrochure is verkrijgbaar bij het bedrijfsbureau van het brandweerkorps.

Taken Binnen een ploeg zijn er diverse taken. zo is er een

Meer informatie

bevelvoerder, pompbediener, aanval- en waterploeg.

Wie meer wil weten over deze jeugdbrandweer,

Deze zes personene moeten om een brand deskundig

kan contact opnemen met de medewerkers van het

en veilig te kunnen bestrijden als een team samen­

bedrijfsbureau brandweer. Nadere informatie kun je

werken.

krijgen op de website: www.jeugdbrandweerneder-betuwe.nl

Uitrusting De jeugdbrandweer beschikt over een eigen blus­ voertuig. Slangen, straalpijpen en portofoons. Daar­ naast heeft elk jeugdlid een blusoveral, laarzen en helm. Aanmeldingen Aanmeldingen voor de jeugdbrandweer zijn altijd welkom, mits men in de gemeente Neder-Betuwe woont, 12 jaar is, bereid is de nodige opleidingen te volgen en bereid is om elke week op dinsdagavond te oefenen. Natuurlijk moeten aspirant jeugdleden

b r a n d w e e r

Aanmeldingen voor de

jeugdbrandweer zijn altijd welkom

neder-betuwe - 41


P r i m a

Het team van Prima voor elkaar staat dagelijks klaar voor haar relaties, de inwoners van de Neder Betuwe en Lienden.

Kees van Klaarbergen Kesteren

Hans van Klaarbergen Kesteren

‘Vrijheid in vriendelijke geborgenheid’

‘Positief ondernemersklimaat, saa mhorigheid, bloeiend verenigingsleven’

afdeling Schade

afdeling advies

Wijco van Zoelen woont in Tiel komt uit Echteld

‘Bloesem en fruit!’

42

Mechteld Smit Meteren

Rutger van Benthem Nijmegen

Jolanda Geurts Lienden

‘Prettig werken in een mooie omgeving mét een ruim winkelaanbod’

‘Gemoedelijke mensen’

“Fantastische omgeving om foto’s te maken”

Wendy beer Zetten

Jan de Jongh afkomstig uit Kesteren woont in Didam

Tanja Willemsen – De Jong Kesteren

Gerard Valkenburg Opheusden

‘Recht toe- recht aan mentaliteit’

‘Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg’

‘Respect voor elkaar’

‘Harde werkers mét hu mor’


quotes

Wij stelden aan een aantal medewerkers van Prima afdeling voor elkaar financiën de vraag: ‘Wij zeggen NederBetuwe, jij zegt...’

afdeling zorg

Simone van Westrenen Bunnik

‘Kerstcadeautjes shoppen met de kortingsbonnen’

Danielle van Amersfoort Ochten

‘Blij met het verenigingsleven in Ochten’

Arianne van den Hoofdakker - Ochten

‘Geboren en getogen in deze gemeente; vertrouwd’ Wilma Hommersom Opheusden

‘Geniet van het vrijwilligerswerk bij Huis van Opheusden in de Reigershof; Sinterklaasintocht’ Annemieke van Esseveldt - ochten

Peter Beer Zetten

“Beschermde omgeving voor opgroeiende kinderen, ons-kent-ons dat geeft een vertrouwde sfeer.”

‘Leuke evenementen zoals Winter Wonderland’

Anuschka Rozenbrand Opheusden

‘Uiterwaarden, het pontje, DFS en ‘onze’ boomkwekers’

De volgende medewerkers waren niet aanwezig tijdens het interview: Marianne Metz, Marianne Welvaart, Netta van Esse, Wiebe van Klaarbergen, Kevin Dirksen.

afdeling polisadministratie

Ageeth Feenstra Dodewaard

‘Saa mhorigheid!’

Ottolien Hoog Antink Ochten

‘Iedereen zegt gedag!’

John van Meeteren Ochten

‘Gezelligheid’

Rico van Beek Ederveen

‘Plezierige werkomgeving, prettige mensen’

Bonegraafseweg 6 4051 CH Ochten 0344 - 64 70 70 www.primavoorelkaar.com

v o o r e l k a a r

ochten -43


Ne f it houdt Nede rland war m

NIEUW!

Nefit Easy de slimste thermostaat

Hoe simpel kan het zijn?

Maak kennis met Nefit Easy. Neem vrijblijvend contact met ons op:

Verwarmen zoals u het wilt Makkelijk te bedienen, altijd en overal met handige app Zelflerend en service op afstand mogelijk Maak kennis met Nefit Easy. Neem vrijblijvend contact met ons op: Hoe simpel kan het zijn? De ideale hulp om energie te besparen Verwarmen zoals u het wilt Zonder contract abonnementskosten Makkelijk te bedienen, altijd enof overal met handige app Zelflerend en service op afstand mogelijk De ideale hulp om energie te besparen Zonder contract of abonnementskosten

Dalwagenseweg 2 | 4043 MX Opheusden Tel (0488) 44 13 74

www.roelofsen-installatie.nl

Achterstraat 55 4054 MS Echteld Telefoon (0344) 64 12 56 Fax (0344) 64 40 34 www.garagedegreef.nl Kerkstraat 7, 6669 DA Dodewaard - Telefoon +31 (0)488 - 417 272 - E-mail info@geurts.com - www.geurts.com

constructie machinebouw montage dak en wand transport loodsen grondverzet constructie machinebouw montage dak en wand constructie transport machinebouw loodsen montage grondverzet

dak en wand transport loodsen grondverzet

Industrieterrein De Heuning Industrieweg 21 4051 BW Ochten T: (0344) 64 36 22 E: info@vandoorn.net

www.vandoorn.net

Industrieterrein De Heuning Industrieweg 21 Industrieterrein De Heuning - Industrieweg 21 4051 BW Ochten 4051 BW Ochten T: (0344) 64 36 22 E: info@vandoorn.net T: (0344) 64 36 22 E: info@vandoorn.net www.vandoorn.net

I I 4 T E

www.vand


godsdienst

Kerk in Echteld zet een nieuwe stap met jeugddiensten Met jeugdwerker Marije Bos en gemeentelid Elisa Derksen hebben

begrijpelijke taal de puntjes

we in de consistorie van de kerk van de Protestantse gemeente

op de i. Samen musiceren,

in Echteld een gesprek over de jeugddiensten in deze kerkelijke

samen bezig zijn. Goed om

platte­landsgemeente. Met de komst van Marije in januari 2015 is

te horen en te zien. Op zoek

door de kerkenraad een impuls gegeven aan het jeugdwerk. On-

naar nieuwe mogelijkheden

dertussen zijn er twee jeugddiensten gehouden. ‘De gemeente

om met het evangelie bezig

van Echteld heeft heel positief gereageerd’, zegt Marije. ‘De op-

te zijn. Na afloop verzamelen

komst was ook beduidend hoger. Het Bijbelse thema van een

de aanwezigen zich rondom

jeugddienst wordt op een begrijpelijke wijze toegespitst op het

de kansel voor wat fris en

dagelijkse leven. We zingen uit het liedboek, opwekkingsliederen,

wat lekkers om even met

maar ook top 40 nummers die passen bij het Bijbelse thema.’

elkaar na te praten. De reacties zijn positief. Ook van de jon­

‘Jongeren van 12 t.m. 25 jaar denken actief

geren die voor het eerst een jeugddienst hebben

mee over het thema van de dienst’, vertelt Elisa.

bijgewoond. Ze reageren soms wat onwennig op

‘Senioren komen graag omdat ze het leuk vinden

de vraag: wat vond jij ervan? Maar als het hoge

dat de jongeren voorgaan in gebed en aan sketches

woord eruit komt: het is toch wel goed.’

meewerken, maar zeker ook omdat het Bijbels thema laagdrempelig wordt uitgelegd.’

J e u g d

Elisa, een actief betrokken jongere binnen de kerk van Echteld, beseft als geen ander dat men met

Marije en Elisa zijn met de jongeren in gesprek ge­

de invulling van de jeugd­

gaan over wat ze graag zouden willen bespreken.

diensten

Daarbij kwamen vragen ter tafel als bijvoorbeeld:

van aftasten zit. ‘Ik probeer

waarover whatsappen jullie? Of welk Bijbelverhaal

Marije zoveel mogelijk te

vinden jullie leuk? Al pratend kwamen de jongeren

onder­steunen en één van de

voor de laatstgehouden dienst uit bij het thema

mensen te zijn die het samen

‘Vergeving’.

met haar doen.’ Marije: ‘We

Deze dienst hebben wij als redactie bijgewoond.

willen jongeren betrekken bij

Op die avond noteren we het volgende. ‘De op­

het gemeente zijn, zij horen

in

het

stadium

komst is hoopgevend. De jongeren geven met

erbij en dat willen we ook uit­

Marije in sketches weer hoe zij vergeving voor

stralen.’

‘Jongeren denken actief mee over het thema van de dienst’

zich zien. Het gebruik van een beamer om teksten of beelden weer te geven is absoluut van toege­

Ter informatie: Marije Bos is te bereiken via

voegde waarde. Ook makkelijk bij het zingen.

jeugdwerk@kerkechteld.nl of 06 19 61 5761.

Ds. Wya de Kam-Diepeveen zet in haar preek in

Haar werkdagen zijn woensdag en donderdag

echteld -45


Nieuwbouw Verbouw Aanbouw Renovatie Restauratie

tu Daar kuonuwen! op b

Broekdijk 26 4041 CV Kesteren Tel. (0488) 483235 info@bouwbedrijftornbroers.nl www.bouwbedrijftornbroers.nl

Bezorgen is mogelijk, informeer naar de mogelijkheden! Huren voor een langere periode? Vraag naar de aantrekkelijke kortingen!

• Groenvoorziening • Grondverzet • Beton- en straatwerken • Aanhangwagens

Reser veer nu online!

• Hijs- en hefwerktuigen • Houtbewerking • Elektra • etc!

Tielsestraat 85C | Opheusden | Telefoon (0488) 44 12 28 | info@willemsenverhuur.nl | www.willemsenverhuur.nl


vrijwilligerswerk Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 6 januari 2016 in het gemeentehuis in Opheusden is de Vrijwilligersprijs 2015 uitgereikt. Winnaars zijn Jos en Els Van Tilborg-Korevaar uit Kesteren.

Vrijwilligers prijs 2015 De heer Van Tilborg is mede-oprichter van het

de gemeente. Naast de oorkonde ontvingen de

comité Woord en Daad afdeling Betuwe-Midden

winnaars ook een glazen bokaal met gravure

en mevrouw Van Tilborg werkt ‘achter de scher­

‘Winnaar Vrijwilligersprijs 2015’.

men’ mee. Het gaat om acties en collectes voor

Voor de vrijwilligers die geholpen hebben met de

deze organisatie die vanuit Bijbels perspectief

opvang van 131 Syrische vluchtelingen in sport­

mensen over de hele wereld verbindt in hun

hal De Eng in Dodewaard in de periode van 2 tot

strijd tegen armoede. In het jury-rapport staat:

9 november 2015 was er nog een verrassing: zij

“Met de oprichting in 1989 van de afdeling Be­

kregen een oorkonde voor een bijzondere ver­

tuwe-Midden voor het Comité Woord en Daad

melding. Ook was er voor alle vrijwilligers een

en de inzet gedurende

bijzonder aandenken: een fotocollage van het

de

schilderij en het kunstwerk dat de vluchtelingen

‘Dankzij de

spontane hulp

van de vele vrijwilligers was de gemeente in staat om aan de een tijdelijke op­ vang te bieden.

vluchte­ lingen

daarop

volgende

meer dan 25 jaren voor

als dank aanboden aan de gemeente.

acties voor de mede­ mens ver weg, tonen de

In het juryrapport staat: “Dankzij de spontane hulp

heer en mevrouw Van

van de vele vrijwilligers uit heel de gemeente, en

Tilborg-­Korevaar

aan

georganiseerd binnen een zeer korte tijd, was de

dat ieder op zijn eigen

gemeente in staat om aan de vluchtelingen een

plek mee kan helpen aan

tijdelijke opvang te bieden.

armoede­bestrijding we­ reldwijd. Zij verdienen

Met deze hulp kregen kernwaarden als saam­

respect en bewondering

horigheid, medemenselijkheid en hartelijkheid

en zijn een voorbeeld

in de week van 2-9 november 2015 een duidelijk

voor de samenleving”.

gezicht. Een sterk staaltje van vrijwilligerswerk dat in meerdere opzichten onbetaalbaar is!”

Aan de prijs is een geld­ bedrag van € 250,00 verbonden dat het echt­ paar dient te besteden aan vrijwilligerswerk in

v r w l l g r s p r s

opheusden -47


AFVALINZAMELING | GEVAARLIJK AFVAL | RECYCLING | RIOOLSERVICE | GEMALEN

REMONDIS is één van ‘s werelds grootste dienstverleners op het gebied van recycling, afvalinzameling en afvalwaterbehandeling. De REMONDIS groep is aanwezig in Europa, Afrika Azië en Australië met zijn uitgebreide activiteiten voor duurzame grondstoffen en watervoorzieningen.

REMONDIS Nederland biedt u doordachte en heldere totaaloplossingen op het gebied van afvalinzameling en rioolservice. Deze totaaloplossingen zijn voor uw branche op maat gemaakt in samenspraak met uw organisatie. Zo zijn wij in staat om uw organisatie te ontzorgen op het gebied van het verwerken van afvalstromen en recycling en rioolservice.

Waalbandijk 67, 4051 CK Ochten T. 0344 - 69 33 03 ochten@remondis.nl www.remondisnederland.nl

De notaris voor Neder-Betuwe Per 1 maart 2 0 1 1 is mr. J.W. Lemstra benoemd als notaris in de gemeente Neder-Betuwe, als opvolger van mr. E. Versluys. Het kantoor is per die datum voortgezet onder de naam Lemstra notariskantoor, vanuit een geheel gerenoveerd pand te Kesteren.

Bezoekadres: Stationsstraat 34 4041 CJ Kesteren

L E M S T R A N OTA R I S K A N TO O R

T: 0488 441 644 info@lemstranotariskantoor.nl www.lemstranotariskantoor.nl

Van Gessel Ramen en Deuren weru® kunststof, hout en aluminium

SNEL EXTRA RUIMTE NODIG? EEN DAKKAPEL PLAATSEN WIJ IN 1 DAG!

WIJ MAKEN ELKE DAKKAPEL NAAR UW WENSEN!

OOK SPECIALE VORMEN ZIJN GEEN PROBLEEM!

Een dakkapel is een bijzonder mooi en functioneel product om een huis groter te maken en op die manier meer ruimte en licht te creëren. Wij bieden u een compleet afgewerkte dakkapel met de hoogste isolatie waarde van Nederland!

GRATIS OFFERTE BEL (0344) 64 25 30

KOZIJNEN VAN HOUT, KUNSTSTOF OF ALUMINIUM

MAATWERK IS BIJ ONS STANDAARD

Alles wordt op maat gemaakt dus zijn de mogelijkheden ongekend. Kunststof en aluminium kozijnen zijn onderhoudsarm. Aan u de keus! In onze showroom kunt u een greep uit ons assortiment bewonderen. U bent van harte welkom!

DE ABSOLUTE SPECIALIST IN KOZIJNEN | RAMEN | DEUREN | DAKKAPELLEN | ZONWERING | VOUWWANDEN | TUINKAMERS

Achterstraat 47 4054 MS Echteld Tel. (0344) 64 25 30 info@vangessel.nl

www.vangessel.nl

Open: maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 12:30 en van 13:15 tot 16:45 uur. Buiten deze tijden alleen op afspraak.


rondwegdodewaard De Beijer heeft oog en hart voor de omgeving waarin wij werken. Bij de winning van de grond­ stoffen creëren we ruimte voor natuurontwikke­ ling. Duurzaam ondernemen krijgt vorm binnen onze organisatie door een milieuvriendelijk wagenpark, de inzet van energiezuinige en ge­ luidsarme machines en een optimalisatie van onze logistieke dienstverlening. We overleggen met direct betrokkenen en organisaties op het gebied van natuur en milieu. Ditzelfde oog en hart hebben we ook voor de omgeving waar we ons gaan vestigen: Dodewaard, in de gemeente Neder-Betuwe! Onze manier van werken op andere plaatsen toont dit ook aan.

en hart

‘Oog voor Neder-Betuwe’ Gedegen relatie Ons bedrijf én wij als familie de Beijer houden van warme en gedegen relaties. Wij kunnen ons voorstellen dat u onze komst met belangstelling en wellicht met gemengde gevoelens tegemoet ziet. Door middel van een open manier van communicatie en een transparante werkwijze zien wij er naar uit om een prettige en duur­ zame verstandhouding met u op te bouwen.

Aangenaam!

Heeft u vragen of opmerkingen over onze komst naar Dodewaard? Neem dan contact met

U bent als inwoner van de gemeente

ons op via 0481-439 111 of stuur een email naar

Neder-Betuwe

marketing@debeijerbv.com .

ongetwijfeld

op

de

hoogte van de komst van De Beijer Groep naar Dodewaard.

Hartelijke groet, Han & Willem de Beijer

Graag stellen wij onze organisatie kort aan u voor. Ons familiebedrijf is in 1956 op­

Volg ons

gericht door W. de Beijer sr. In Duitsland maken wij gebruik van een groeve waar we ons eigen materiaal produceren, be­ handelen en vermarkten. Door middel van vervoer via water en wegen leveren we ons materiaal bij onze klanten.

dodewaard -49


‘Lang gekoesterde wens’

Zonder de Beijer geen rondweg, geen rondweg zonder de Beijer.

Door Alette Keuken

Verbindingsweg Matensestraat-Waalbandijk Op dit moment worden de eerste contouren van de rondweg in Dodewaard zichtbaar. De werkzaamheden aan de Matensestraat zijn in volle gang. Wat gaf nu eigenlijk de doorslag? In de raadsvergadering van 20 juni 2011 (zie kader) wordt het nieuwbouwplan Fructus nog als voorwaarde gesteld voor de aanleg van de weg. Maar in de afgelopen moeilijke jaren voor de woningmarkt, was er geen sprake van nieuwbouw. Echter, er kwam ge­ luid uit Kekerdom. Dit betekent dat het zanden grindoverslagbedrijf De Beijer Groep BV, gevestigd in de uiterwaarden van de Waal in

Uit het raadsvoorstel in de raads­ vergadering d.d. 30 juni 2011:

Kekerdom, niet op de huidige locatie kan blijven.

De aanleg van een verbindingsweg tussen de A15 en de

Dodewaard aangekocht, als alternatieve ves­

Waalbandijk is een lang gekoesterde wens.

tigingslocatie voor De Beijer. De gemeente

Achtergrond voor deze wens is het ontlasten van de

zag de bestaande ontsluiting van de locatie in

Dalwagen van (vracht)verkeer ten behoeve van een betere

relatie tot de grote hoeveelheid zwaar verkeer

leefbaarheid en verkeersveiligheid. Al in 1997 is deze ver­

die het bedrijf met zich meebrengt als proble­

bindingsweg opgenomen in de ruimtelijke structuurvisie

matisch. Zowel de ontsluiting via de kern

kom Dodewaard. In 2001 heeft de raad van de toenmalige

Dodewaard (Dalwagen) als via het buurtschap

gemeente Dodewaard met betrekking tot de aanleg van de

Wely stuitte op grote bezwaren. In dat kader

verbindingsweg ingestemd met een specifieke variant. In

kwam de verbindingsweg tussen de Matense­

het kader van de aanleg van de Betuwe­route is het eerste

straat en de Waalbandijk ter sprake.

In juni 2010 heeft de provincie de locatie van de voormalige steenfabriek de Waalwaard in

deel van de verbindingsweg aangelegd, tussen de A15 en de Matensestraat. Het afmaken’ van de verbindingsweg is ook opgenomen in de recent vastgestelde structuurvisie 2010-2020 en in de verkeersvisie Neder-Betuwe 2009-

2020. De structuurvisie spreekt zich uit over het gedeelte

tussen de Matensestraat en de Kalkestraat. Daarbij wordt nadrukkelijk de relatie gelegd met de ontwikkeling van de toekomstige woningbouwlocatie Fructus en aangegeven

dat de weg voor 2020 wordt gerealiseerd. Gelijktijdig met

het verkeersonderzoek om de effecten van de vestiging van een bedrijf als De Beijer Groep BV in beeld te brengen

is een aanvullend onderzoek uitgevoerd naar de effecten van het realiseren van een verbindingsweg rond Dode­

waard (Goudappel Coffeng, 1 maart 2011) . Hieruit blijkt dat de aanleg van een nieuwe verbindingsweg zorgt voor een grote ontlasting van verkeer door het centrum van Dode­

waard. Er is door DHV een globale raming opgesteld van de kosten van de aanleg van de verbindingsweg. De uit­ komst is een investeringsopgave van circa 6 miljoen euro.

50

Foto: Erik van ‘t Hullenaar


rondwegdodewaard ‘De komst van De Beijer heeft nog meer voordelen dan alleen de komst van de rondweg die de kern van Dodewaard aanRhenense Betuwse Courant - 6 maart 2013

gaan. Er zullen ook economische en maatschappelijke gevolgen zijn. Zo is De Beijer een grote partij met veel werknemers; ook zij zullen er hun dagelijkse boodschappen en wellicht an-

Geen rondweg zonder De Beijer

dere activiteiten in de gemeente bij plaatselijke ondernemers

DODEWAARD - Projectleider Jan van

de vruchten van. Ook het industrieterrein van Dodewaard kan

Dooren van de provincie Gelderland liet

naar alle waarschijnlijkheid een impuls verwachten, aldus

er tijdens de thema-avond van de ge­

René van Eck, voorzitter van het Platform van Ondernemers-

meente Neder-Betuwe geen misverstand

verenigingen: ‘Het is fantastisch dat een groot bedrijf als De

over bestaan: als de verplaatsing van De

Beijer BV voor ons kiest.’

onderbrengen. Het bedrijf zelf is een betrokken onderneming die bekend staat om haar ‘maatschappelijke aanwezigheid’. Lokale ondernemers, verenigingen en dergelijke plukken daar

Beijer Bouwstoffen B.V. van Kekerdom naar de Waalwaard niet door zou gaan,

Goede samenwerking partijen

stelt de provincie Gelderland geen geld

Ook vanuit gemeente Neder-

beschikbaar voor de aanleg..

Betuwe

mochten

wij

een

reactie ontvangen. Paul Hospers, projectleider van de verbin­ dingsweg: ‘In het voortraject was er veel bezorgdheid vanuit omwonenden en betrokkenen. De angst voor groot vrachtverkeer langs hun wo­ ningen was aanwezig. Door deze mensen persoonlijk te bezoeken, te informeren, themabijeenkomsten te houden én de uitnodiging van De Beijer BV om eens op

Hans Keuken

bezoek te komen in Kekerdom voor een kennismaking, namen veel bezwaren weg. Iets om trots op te zijn!’ Wethouder Hans Keuken geeft aan: ‘De Beijer én de rondweg zijn een multiplier voor Dodewaard, de komst van beide brengt een kettingreactie op gang die Dodewaard een impuls geeft.’ Toekomst In de toekomst is het plan om de rondweg door te trekken richting Rhenen/aansluiting Rhenen- A15. Het doel is hetzelfde als in Dodewaard: het verlichten van de dorpskern

Jerphaas Rustenhoven

in Opheusden. Hoewel het boomkwekers­ dorp en laanboomcentrum van Europa ‘haar’ boomkwekers omarmt, wordt de kern toch zwaar belast door werk- en vrachtverkeer. Met het oog op het veel Paul Hospers

veel besproken ‘ABC-terrein’ voor de boomkwekerijsector en de voor­delen van verbeterde logistieke bereikbaarheid, geeft Paul Hospers aan dat de schop binnenkort de grond in gaat. ‘Ook de vergunning voor ver­plaatsing van Kege­ laar Transport BV is inmiddels rond. Het traject ‘Verbindingsweg Opheusden/ Kesteren’, ligt nog ver in de toekomst. Maar het begin is er!’ Jerphaas Rustenhoven namens de

werkgroep Tree Centre Opheusden.

‘Ontwikkelingen in de infrastructuur van onze omgeving zien wij altijd als een verbetering. De aanleg van de rondweg richting Opheusden is voor ons

R o n d w e g

even belangrijk als deze eerste fase. Laat de rondweg maar komen, óók voor Opheusden!’ René van Eck

dodewaard - 51


Foto: Werkzaamheden aan de rond­ weg. Bart Pauw (L), Dirk Jan Valken­ burg (R) en Bas van Schaijk (in de graafmachine) aan de Matensestraat te Dodewaard.

Pauw Dodewaard

Legt fundament Rondweg Dodewaard Pauw Dodewaard BV uit Dodewaard: deze prachtige,

Commercieel directeur Dirk Jan Valkenburg vertelt: ‘Onze

landelijk opererende onderneming met Betuwse

opdrachtgevers zijn onder andere particulieren, onder­

wortels, heeft in de afgelopen jaren een enorme groei-

nemers en de gemeenten Nieuwegein, Utrecht, Schijndel,

spurt doorgemaakt. Voor veel particulieren, onder­

Werkendam, Houten, Enschede en Neder-Betuwe. Er is

nemers en gemeenten in Nederland is het bedrijf een

hard gewerkt om de benodigde ISO, VCA **, PSO, BRL en

waardevolle partner inzake grond-, weg- en waterbouw,

NIWO certificeringen te behalen om zo een professionele

(24-uurs service) rioolontstoppingsdienst en het loon-

partner voor opdrachtgevers te zijn.’ Inmiddels werkt de

en verhuurbedrijf. Eigenaar en algemeen directeur

firma met plusminus 55 arbeidskrachten.

Bart Pauw: ‘Wij maken vanaf 2012 grote stappen.’

52


rondwegdodewaard Nuchter Waarom opdrachtgevers kiezen voor Pauw Dodewaard? ‘We zijn een nuchter bedrijf met korte lijnen. Beslissingen worden snel gemaakt en gaan niet over meerdere schijven. Onze prijs/kwaliteit verhouding is bovendien goed’, aldus Dirk Jan. Bart vult aan: ‘Het motto van ons team is ‘schouders eronder’. Wij ontzorgen de op­ drachtgever en gaan net een stapje verder.’ Uitdaging Met de komst van grondstoffenbedrijf De Beijer naar Dodewaard werd groen licht gegeven voor de rond­ weg, Pauw Dodewaard is aannemer van de eerste fase van het project en stortte dagelijks 5.000 ton zand in de voorgegraven sleuf die de rondweg om het dorp

motto

‘Ons is: schouders eronder!’ moet worden, van Matensestraat tot Waalbandijk. In 150 vrachten per dag kiepten 18 vrachtwagens in totaal 20.000 kuub zand op de klei. ‘Wij vinden het fantastisch dat wij als lokaal bedrijf het fundament mogen leggen

Bart Pauw stond in 2004 zelf aan de basis van Pauw Dodewaard BV. Zijn

voor dit omvangrijke project in de regio. Op termijn zal het immers grote economische en maatschappelijke voordelen met zich meebrengen. Het is in feite in onze

vader Guus Pauw startte echter in 1979

achtertuin, daar komt een zeker sentiment bij kijken.

al met Pauw Bestratingen. Dit solide be-

Daarom zijn we trots dat wij aan de basis ervan

drijf vormde de bakermat voor Bart’s vak-

mogen staan’, vertelt Bart. Dirk Jan vult aan: ‘Voor ons was het bovendien een hele uitdaging. Er duiken altijd

kennis, vakmanschap én ondernemer­

verrassingen op. Zo zijn we op explosieven uit WOII ge­

schap. Pauw Bestratingen is enkele

stuit. Bleken er beschermde modderkruipers te huizen

jaren geleden opgegaan in Pauw Dodewaard. In 2012 zijn Brigitte Pauw Van Rooijen en Dirk Jan Valkenburg de zich snel ontwikkelende onderneming komen versterken. Samen met het

samen met vleermuizen waar een nieuw thuis voor moest worden gezocht. Dan is het de kunst om mee te denken met de opdrachtgever en samen de voortgang van het project te bewaken.’ Bent u ook verrast door de veelzijdigheid en vele activiteiten van dit bedrijf uit onze eigen gemeente?

hardwerkende, gedreven team hebben

Kijk eens op www.pauwdodewaard.nl voor een nog

zij Pauw Dodewaard B.V. opgebouwd tot

breder overzicht van hun werkzaamheden in de Neder-

wat het nu is.

Betuwe en de rest van Nederland. Pauw Dodewaard BV - Keizersstraatje 6 6669 CL Dodewaard - T 0488 - 41 23 69 info@pauwdodewaard.nl www.pauwdodewaard.nl

dodewaard -53


UITVERKOOP VAN TOPMEUBELEN – DOORLOPEND NIEUWE AANVOER

LEEGVERKOOP NIEK VAN HUNNIK OPHEUSDEN COMPLEET NIEUWE AANVOER VAN:

TOPBANKEN (ÉCHT STUK VOOR STUK KLASSE!) IN DIVERSE COMBINATIES MODERN, DESIGN EN KLASSIEK, STOF OF LEDER • LOSSE 2 EN 3 ZITTERS • UITGEBREIDE COLLECTIE EETTAFELS MET STOELEN • COLLECTIE FAUTEUILS • RELAXFAUTEUILS • SALONTAFELS • KLEIN MEUBELEN • SPIEGELS • MATRASSEN • BOXSPRINGS • DEKBEDDEN

40 RELAXFAUTEUIL DIK RUNDLEDER, VOLLEDIG ELEKTRISCH VAN € 1795,VOOR

€1077,-

% KORTING

OP ALLES! VAN € 2598,VOOR

BOXSPRING VOLLEDIG ELEKTRISCH MATRASSEN POCKET VEER DE LUX. TOPPER KOUDSCHUIM

€1558,-

GLOEDNIEUWE MEUBELEN RECHTSTREEKS UIT DE FABRIEKSMAGAZIJNEN

KERKLAAN 2 4043 ME OPHEUSDEN TELEFOON: 0488- 44 16 41 WWW.NIEKVANHUNNIK.NL OPENINGSTIJDEN: MA.13.00 - 17.30 UUR | DI. T/M DO. 9.00 - 17.30 UUR VRIJ. 9.00 - 21.00 UUR | ZA. 9.00 - 17.00 UUR

UITVERKOOP VAN TOPMEUBELEN – DOORLOPEND NIEUWE AANVOER

TOTALE


natuur

‘De familie Eend bewoonde het een reeks van jaren’

Nieuw vogel­ eiland siert Echteld

Decennia lang bepaalde dat mede het aanzicht van Echteld van en naar Tiel De familie Eend bewoonde het een reeks van jaren, maar aangetast door de tand des tijds verdween het uit het straatbeeld. De Dorpstafel Echteld nam het initiatief voor de bouw van een nieuw drijvend vogel­ huis. Maar ja, na een enthousiast besluit moeten er vrijwilligers gevonden worden om het te verwezenlijken. Rien van Hal trommelde uiteindelijk een aantal enthou­

v o g e l s

siastelingen bij elkaar. ‘Het is een prachtig eiland geworden. We hebben er van oktober tot januari een avond per week aan gewerkt. Dik van Arkel heeft er heel

In het water aan de Stationsweg drijft vanaf medio maart een nieuw vogeleiland. Gefinancierd door de voor­ malige Dorpstafel Echteld en de Stichting Woningbeheer Betuwe.

wat meer uurtjes in gestopt. Als gepensi­ oneerde had hij daarvoor de gelegenheid en dat was natuurlijk erg fijn.’ Een exacte datum voor de tewaterlating heeft Rien tijdens ons gesprek nog niet. ‘Hou het maar op half maart.’ Het bouwwerk is echt een compliment waard. Dat kunt u op de foto’s zien.

Echteld -55


Champignon – het witte wonder

Van Soest Champi’mer

U bent al vaak (misschien wel dagelijks) langs dit bedrijf gereden, maar wat doen ze nu precies? Het koel- en vriesbedrijf Van Soest heeft haar thuis al sinds 1948 in de Betuwe. Als je de snelweg afrijdt richting Kesteren word je verwelkomt door het aangezicht van het vriesveembedrijf.

56


ondernemen

Met veel enthousiasme geeft Henk, gehuld in beschermende kleding tegen de koude, een rondleiding door de fabriek. Het wassen, snijden, vriezen en verpakken van de champignons vindt plaats door middel van een efficiënt, hygiënisch en grotendeels geautomatiseerd proces. Duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid ‘ Wij streven naar eerlijk zaken doen en verantwoordelijkheid nemen voor werk­ nemers en toeleveranciers.’ De maat­ schappelijke betrokken­heid van Van Soest Chamipi’mer is bekend bij veel mensen, Van Soest Champi’mer bestaat uit het koel- en vries­ bedrijf Van Soest en Champi’mer dat champig-

verenigingen en stichtingen.

Verrassend is overigens dat na de Verenigde Staten en China de derde van de wereld is.

nons verwerkt. In de relatief kleine diepvrie-

Nederland

schampignonsektor is Champi’mer de grootste speler met op dit moment ongeveer 51.000 ton per jaar. Om een idee te geven: elke 3 uur worden 2 vrachtwagens met champignons ver-

champignonproducent

werkt. Vanuit de locatie in Kesteren vinden de champignons vervolgens voor het grootste gedeeltelijk hun weg naar het (soms verre) buitenland. Kijken naar gebruiken, luisteren naar mensen Door

de

internationale

oriëntatie

is

een

aan­

Op dit moment worden de

tal mensen van Champi’mer veel aan het reizen.

voorbereidingen

‘Kijken naar de lokale gebruiken, praten met en vooral goed

voor de bouw van een fust­

luisteren naar de mensen is hierbij van groot belang.”

loods. Dit wordt een com­

getroffen

pleet ‘groene’ uitvoering van Het bedrijf vindt haar kracht onder meer in de inspan­

het bouwwerk. Ook weer met

ningen van de circa 50 werknemers. Algemeen directeur

het oog op maatschappelijke

en aandeelhouder Henk Roodbeen geeft hoog op van het

verantwoord ondernemen.

personeel en noemt hen één van de succesfactoren van het bedrijf. ‘Over het algemeen blijven mensen lang bij ons in dienst. Dienstverbanden van 25 jaar en langer zijn zeker geen uitzondering.’ De onderneming biedt dan ook veel werkgelegenheid in de regio. Zelf is Henk Roodbeen ook al meer dan een kwart eeuw actief bij het bedrijf.

Henk Roodbeen Van Soest BV Meezendreef 5 - 4041 AC Kesteren. T.0488 - 48 89 88 processing@vansoest-nl.com - www.vansoest-be.eu

kesteren -57


Fysiotherapie

Wijnie van Doodewaard Otto Knetemann Nadine van Westreenen oedeem Fysiotherapie

Het Palet geeft kleur aan talent

Lineke Drent Groene Kruisgebouw Torenstraat 3 4041 GA Kesteren Tel. 0488 - 48 27 32 info@praktijkdetoren.nl www.praktijkdetoren.nl

Samantha Damen - Versteeg Terri van der Wal LoGopedie

Annelotte Coljee Simone van Rhijn Paulien van Groeningen

´De Driesprong´ v.o.f.

Een moderne Daltonschool waar kinderen middels de Daltonwaarden eerlijkheid, respect, vertrouwen, (samen) inspireren en loslaten groeien naar een zelfstandige wereldburger. Waar heldere afspraken zijn en waar rust en structuur de voorwaarde vormt voor het leren op alle niveaus. We hebben speciale verrijkingsprogramma’s en ateliers voor hoogbegaafden en kinderen met achterstanden.

O.B.S. Het Palet - J. Catsstraat 2a - 4041 XV Kesteren - tel: 0488-48 1398 www.paletkesteren.nl

jgt kri ! ns ten ij o pun k b sOo Pitpa u

Dierenspeciaalzaak

(Kinder) oeFentherapie Cesar

“Christelijke basisschool Rehoboth geeft ruimte aan hart, hoofd en handen!”

Broekdijk 37 4041 CT Kesteren Tel. (0488) 48 13 73 www.driesprongkesteren.nl

Kraamzorg Betuwe & Gelderse Vallei

CBS Rehoboth - Plataanstraat 12 - 4051 GS Ochten - Telefoon: 0344 - 641373 E-mail: rehobothschool@cpov.nl - Internet: www.rehobothschoolochten.nl

Trivium

kwaliteit in onderwijs

De stichting Trivium een onderwijsorganisatie met 14 protestants-christelijke basisscholen in Zuid-Gelderland. Twee van deze scholen staan in de gemeente Neder – Betuwe.

BREDE SCHOOL CBS HET KOMPAS IN KESTEREN CBS Het Kompas staat voor een brede ontwikkeling van de leerlingen. Naast een stevige basis in de cognitieve ontwikkeling bieden wij ruimte aan ieder kind om zijn talenten te ontdekken.

Al 20 jaar een vertouwd adres in de regio voor een onvergetelijke kraamtijd • Deskundige zorg • Eén kraamverzorgende per gezin • Sterk in de regio • Huisbezoek in de 7e maand

Joost van den Vondelstraat 1b, 4041 XJ Kesteren. Tel. 0488 - 48 18 54 www.kompaskesteren.nl

d Ieder kinijn! mag er z

U vindt bij ons: - een traditioneel jaarklassensysteem met zorg voor het individuele kind - circa 200 leerlingen verdeeld over 8 groepen - een plusklas voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben - een zorgsysteem met zicht op alle kinderen - structuur, orde, waarde en normen

Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op: tel: 0488 48 21 51 • info@bgvallei.nl • www.bgvallei.nl

Emmalaan 4, 6669 AR Dodewaard. Tel. 0488 - 41 12 26 dehien@cnbdehien.nl www.cnbdehien.nl


onderwijs De wereld is gekleurd, de wereld is divers; zo ook de scholen van de Onderwijsgroep

Spoenk,

openbaar

basis­onderwijs te Neder-Betuwe. Ieder kind, elke ouder, elke leerkracht, zij doen er toe. Op de openbare school is iedereen welkom, wat ook zijn achter­grond is. Van jongs af aan leren de kinderen op de openbare school respect te hebben voor de mening, de overtuiging van de ander. De zes basisscholen van de Onderwijs­ groep Spoenk gaan hun kinderen actief voor in het samenbrengen van verschil­ lende opvattingen en leren de kinderen daarin het gesprek met elkaar aan te gaan. Op basis van gelijkwaardigheidkij­

Kinderen verkennen , levensbeschouwelijke en economische achtergronden om te begrijpen waarom de zo gekleurd is.

culturele

diverse

wereld

ken kinderen kritisch naar verschillen en overeenkomsten en leren gaandeweg eigen opvattingen te ontwikkelen. Juist in deze tijd is het van groot belang de­ mocratisch burgerschap te ontwikkelen,

Open­ baar Onder­ wijs in de NederBetuwe

om nog meer tot samenleven te komen. Kinderen verkennen diverse culturele, levensbeschouwelijke en economische achtergronden om te begrijpen waarom de wereld zo gekleurd is. En zij leren dat dat vanzelfsprekend is. De basisscholen van de Onderwijsgroep Spoenk hebben allen een bepaalde eigenheid, een lokale kleur. Samen met de ouders voelen zij zich verantwoor­ delijk voor de kinderen, opdat zij zich ontwikkelen tot gelukkige mensen die de gekleurde wereld nog meer kleuren. De zes basisscholen van de Onderwijsgroep Spoenk kunt u vinden op onze website: www.onderwijsgroepspoenk.nl

neder-betuwe -59


korteberichten

Heb jij de weggeef­ kast al gespot? Waar? In de Bieb van Opheusden natuurlijk! De weggeefkast is een onderdeel van Gelderland helpt. In de weggeefkast mag u een voorwerp plaatsen waar u iemand anders een plezier mee kan doen. Heeft u bijvoorbeeld nog een spel, schilderij of speel­ goedauto liggen waar u niets mee doet? Plaats het dan in één van de kasten! In deze weggeefkast gelden de volgende regels: • Alle spullen zijn welkom, zolang ze in de weggeefkast

passen. Er mogen dus geen artikelen voor/naast/op de

kast geplaatst worden

• Het voorwerp moet nog in goede staat zijn • Voedingsmiddelen zijn niet toegestaan • Ziet u iets moois, maar heeft u zelf geen voorwerp bij

u? Alleen iets meenemen mag ook!

• Voor uw eigen veiligheid en die van anderen, ga niet

aan de kast hangen

• In de kast liggen kaartjes, hierop kunt u een bood

schap achter laten voor de volgende eigenaar

. Locaties met het icoontje

zijn tevens een Kinder­

zwerfboek-station. In deze weggeefkasten liggen kinder­ boeken met een zwerfsticker op de kaft. Ze zijn niet van één kind, maar van alle kinderen. U mag dus gerust een Kinderzwerfboek uit de kast meenemen en deze later er­ gens anders achter laten.

Heeft u bijvoorbeeld nog een spel,

schilderij of

speelgoedauto liggen waar

u niets mee doet? Plaats het dan in één van

60- opheusden

de kasten!


korteberichten

Maaltijdproject Opheusden Het Maaltijdproject Opheusden bereidt elke laatste zondag van de maand een heerlijke, gratis, gezellige maaltijd. Deze maaltijden worden gehouden bij OBS Het Palet in Opheusden (Patrijsstraat 2) en beginnen om 16.00uur. Men wil een samenbindende factor zijn voor de mensen in de nabije omgeving. Ben je alleen of voel je je eenzaam. U of jij bent welkom. ‘De reden dat wij dit doen, komt vanuit onze christe­ lijke visie. Wij willen vanuit liefde, aandacht, oprechte interesse, respect en acceptatie een positieve, kleurrijke indruk geven aan wat het christelijk geloof voor ons betekent. Namelijk: liefhebben en delen!’ Maaltijdproject Opheusden probeert een plek te creëren waar u of jij centraal staat en een ieder kan en mag zijn wie hij/zij is. Ongeacht geloof, achtergrond en/of eventuele problemen.

Vrouwen van Nu Wij zijn een afdeling van de landelijke vereniging Vrouwen van Nu, Nederlands grootste vrouwenorganisatie. Een ontmoetingsplaats voor vrouwen die hart hebben voor hun leefomgeving, die hun creativiteit willen ontplooien, aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en die hun stem willen laten horen in de maatschappij. Het is een actieve en gezellige vereniging met tal van activiteiten. We organiseren diverse bijeenkomsten, lezingen en uitstapjes. Vrouwen delen verschillende hobby’s met elkaar in onze zogenaamde ‘interessegroepen’. Leden van Vrouwen van Nu kunnen niet alleen gebruik maken van het aanbod in de eigen afdeling, maar ook deelnemen aan activiteiten die provinciaal en landelijk worden georganiseerd. Daarnaast krijgt u zes maal per jaar het ledenblad. Elke 3e donderdag van de maand in Ons Dorpshuis, Wilhelminalaan 3 in Dodewaard. Contactpersoon: Mw.Carjens, T. (0488) 41 31 35 www.vrouwenvannu.nl/hiendodewaard

neder-betuwe - 61


korteberichten Rommelmarkt Hoek­ steen Dodewaard rommelmarkt bij verenigingsgebouw de Hoeksteen

Nederlandse kampioenschappen zwemmen

aan de Margrietlaan in Dodewaard.

Met trots wil ik mededelen dat ons nichtje Femke

Op d.v. zaterdag 28 mei is weer de jaarlijkse

Spiering uit Kesteren heeft meegedaan met de Heeft u nog spullen staan die niet meer gebruikt

Nederlandse

worden maar er nog wel goed uitzien dan kunnen

daar heeft ze in verschillende categorieën 1 gouden

die ingeleverd worden bij Fam. van Ommeren aan

medaille 2 zilveren en 2 bronsen medailles gewonnen.

de Kalkestraat 40 te Dodewaard.

En nog een aantal indrukwekkende tijden neergezet.

kampioenschappen

zwemmen

en

Restaurant castra Weekend van 30-31 januari Elke zaterdag tussen 10.00 en 12.00 kunt u bij hen te­ recht. GEEN bankstellen, bedden, tv’s en videobanden

Ochten krijgt nieuw hart OCHTEN – Met de sloop van het voormalige ge­ meentehuis van de gemeente Echteld in Ochten is het startsein van de herinrichting van de omgeving van het dr. M. van Drielplein gegeven. Stap twee was

Fotograaf: Kees-Jan van Overbeeke

de verplaatsing van het oorlogsmonument 19401945 naar groenstrook op de locatie Kerkstraat/Mo­

permarkt. Het ontmoetingscentrum De Vicary zal

Wandelkeuzenet­ werk Rivierenland

worden gesloopt en in twee lagen opnieuw worden

Een netwerk van 1000 kilometer aan wandelroutes

gerealiseerd. Daarvoor wordt een programma van

wordt met elkaar verbonden in één wandel­

eisen opgesteld. Ook zal de supermarkt MCD een

keuzenetwerk. Het herkenbare bewegwijzerings­

nieuw jasje krijgen. Projectontwikkelaar Castella ver­

systeem zorgt ervoor dat wandelaars hun eigen route

wacht dat de nieuwe Aldi-supermarkt na de zomer­

kunnen samenstellen, die kan variëren van een korte

vakantie de deuren zal openen.

wandeling tot een meerdaagse tocht. Bestaande

lendam bij de Hervormde kerk aan de Molendam, stap drie zal zijn de bouw van de nieuwe Aldi-su­

thematische routes zoals de Lange-Afstand-Wande­ lingen (LAW) en Streekpaden, Klompenpaden en de Struinroutes, maar ook lokale ommetjes en diverse themaroutes zijn in het netwerk geïntegreerd. Uit®waarde ontwikkelde gedurende 2015 het fysieke netwerk, RBT Rivierenland zorgt voor de marketing & promotie. Met o.a. reportages in diverse magazines, een stand op de fiets- en wandelbeurs, promotie­ video’s en beeldmateriaal en de ontwikkeling van de website www.wandeleninrivierenland.nl worden de diverse wandelmogelijkheden onder de aandacht gebracht.

62


advertorial

De Straatwerkstunter geeft complete service OPHEUSDEN - Handelsonderneming A. Vroegindeweij uit Opheusden wordt niet voor niets ‘De Straatwerk­stunter’ genoemd. Deze naam is te danken aan een scherpe partijenverkoop en een bijzonder omvangrijk assortiment. Letter­ lijk en figuurlijk kwaliteit tot op de bodem. Bij A. Vroegindeweij mag u rekenen op een compleet scala

Eigen transport

aan diensten. Zoals de levering van oud en nieuw gebakken

Via de site, de brochure of een bezoek aan het show­

|straat- en sierwerk, het uitvoeren van straatwerk, levering

terrein doet u eenvoudig een bestelling. Grote partijen, iets

van zwarte grond en het verhuur van materialen. Ook het

speciaals of slechts een bestrating? Handelsonderneming

plaatsen van containers met 20 m3 inhoud voor o.a. puin,

A. Vroegindeweij regelt het voor u. Doordat het bedrijf de

bouw- en sloopafval etc. en het ophalen van groenafval.

beschikking heeft over eigen transportmiddelen, is het mogelijk om in heel Nederland te leveren. Wilt u liever het vervoer in eigen hand houden? Huur dan een zij- en achter­waartse kipper of een kleine aanhangwagen. Daar­ mee neemt u alles mee naar huis.

te.

ops r de goedko maar zeke te ts ! o .2 o m gr p. ,25,Niet de vanaf € 10 Bestrating

Showterrein Het veelzijdige assortiment bestaat uit onder andere oud en nieuw gebakken straatwerk, tegels, opsluitbanden en palissades, grind en split. Alles voor ‘grondige’ projecten en

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot

verkrijgbaar in de meest uiteenlopende kleuren, vormen en

17.30 uur en zaterdag van 8.00 tot 16.00 uur. ‘s Avonds:

formaten. Op het showterrein aan de Parallelweg 15 doet u

maandag en woensdag van 18.30 uur t/m 21.00 uur en

beslist inspiratie op. Honderden soorten opstellingen

vrijdag van 18.30 t/m 19.30 uur, afhalen en buiten deze

en partijen, dus keus te over. A. Vroegindeweij kiest voor

tijden op afspraak.

materialen van gerenommeerde fabrikanten als Excluton, MBI, Red Sun en Wieneberger. Handelsonderneming Vroegindeweij - Parallelweg 15, 4043 KG Opheusden - Mobiel (06) 15 07 17 08 E-mail: bvroegindeweij@kliksafe.nl - Internet: www.avroegindeweij.nl

HONDENTRIMSALON

Dierenpension Handwerkspeciaalzaak Kesteren

BOUWENS BOOGERD Hilde Boelhouwers-Koops Marktstraat 2a 4041 EB Kesteren Telefoon 0488 - 48 29 85 of 06 - 53 35 46 64

THUIS OPHALEN EN BRENGEN IS MOGELIJK

Dagopvang • Trimsalon

Handwerkspeciaalzaak & Jaap van Veenendaal Piano’s

Dierenpension Kesteren Oude Broekdijk 1 - 4041 AR Kesteren Telefoon (0488) 48 10 46

Boveneindsestraat 25 Kesteren 0488-482324

Ook voor:

www.dierenpensionkesteren.nl


ten evenemene 6 1 0 2 r e d n l a k Kaartavond

Kaartavond sv DFS in kantine op sportcomplex ’t Heerenland, van 20.00 tot 23.30 uur: - vrijdag 12 februari - vrijdag 26 februari - vrijdag 11 maart - vrijdag 25 maart - vrijdag 1 april - vrijdag 15 april Kaartmiddag sv DFS in kantine op sportcomplex ’t Heerenland, van 14.30 tot 17.30 uur: - zaterdag 18 juni - zaterdag 25 juni - zaterdag 2 juli - zaterdag 9 juli - zaterdag 16 juli

Kaartavond v.v. Uchta in kantine op sportpark “De Hoeken”, IJzendoorn van 19.00 tot 23.30 uur: - vrijdag 19 februari - vrijdag 18 maart - vrijdag 8 april - vrijdag 29 april - vrijdag 20 mei - vrijdag 10 juni - vrijdag 1 juli - vrijdag 22 juli - vrijdag 12 augustus - vrijdag 2 september - vrijdag 23 september - vrijdag 14 oktober - vrijdag 4 november - vrijdag 25 november - vrijdag 16 december - zaterdag 31 december Oudejaars Kaartmiddag met trekking verloting.

‘Foute party’ zaterdag 13 februari “Foute Party” De Meeting in kantine sporthal De Eng, Dodewaard van 20.00 tot 01.00 uur.

Hollandse Avond

zaterdag 2 april Hollandse Avond, Café Het Centrum in Dorpshuis Dodewaard, vanaf 20.00 uur

Betuwe Classic

zaterdag 2 april Passage 5e editie Betuwe Classic, Stichting A-vents uit Westervoort tussen 13.00 en 17.00 uur

64

Bingo

Bingo Stichting Welzijn Senioren N-B in Ons Dorpshuis, Kesteren van 19.00 tot 23.30 uur: - zaterdag 13 februari - zaterdag 12 maart - zaterdag 9 april - zaterdag 14 mei - zaterdag 11 juni - zaterdag 9 juli - zaterdag 13 augustus - zaterdag 10 september - zaterdag 8 oktober - zaterdag 12 november - zaterdag 10 december

Bingo v.v. Uchta in kantine op sportpark “De Hoeken”, IJzendoorn van 19.00 tot 23.30 uur - zaterdag 20 februari - zaterdag 19 maart - zaterdag 16 april - zaterdag 21 mei - zaterdag 17 september - zaterdag 15 oktober - zaterdag 19 november - zaterdag 24 december - zaterdag 18 juni

Markt zaterdag 23 april Marktdag georganiseerd door Woonzorgcentrum Anker, Kesteren van 10.00 tot 15.30 uur donderdag 5 mei Braderie/rommelmarkt met feestavond in tent georganiseerd door Buurtvereniging De Kersen­ bongerd op de Kersenbongerd in Dodewaard van 10.00 tot 24.00 uur dinsdag 26 t/m donderdag 28 juli De Duikenburgse Zomermarkt Echteld van 12.00 tot 21.00 uur (donderdag tot 17.00 uur) zaterdag 24 september Rommelmarkt IJzendoorn aanvang 11.00 uur woensdag 19 en donderdag 20 oktober Jaarmarkt Opheusden woensdag 7 september Jaarmarkt Kesteren

Maaltijdproject Opheusden

Elke laatste zondag van de maand een heerlijke, gratis, gezellige maal­ tijd. Locatie: OBS Het Palet, Op­ heusden 16.00 uur. Lees meer over het maaltijdproject op pagina 61

Megakids

Kinderclub voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Wat doen ze? Knutselen, spelletjes, luisteren naar verhalen uit de bijbel, zingen, vossejacht en soms gaan we naar het bos! Megakids is tijdens het maaltijd­ project van 16.30 uur tot 17.00 uur in de Snellenburg Opheusden (naast de peuterspeelzaal Dribbel) Kinderen eten eerst gezellig mee en daarna krijgen ze een eigentijds, fris en gezellig programma op niveau!

Vakantiebijbelweek

Dodewaard: maandag 25 t/m vrijdag 29 juli Opheusden: maandag 17 oktober t/m woensdag 19 oktober IJzendoorn: vrijdag 8 juli t/m donderdag 14 juli

Koningsdag

woensdag 27 april

Dodenherdenking woensdag 4 mei

Bevrijdingsdag donderdag 5 mei

Voor meer informatie kijk op: Opheusden www.koningsdagopheusden.nl www.facebook.com/ Koningsdag-Opheusden Ochten/Eldik www.oranjeverenigingochteneldik.nl www.facebook.com/ Oranjevereniging-Ochten-Eldik IJzendoorn www.oranjevereniging.ver­ enigingen-ijzendoorn.nl Dodewaard www.oranjeverenigingdodewaard.nl www.facebook.com/ oranjevereniging.dodewaard Kesteren www.oranjeverenigingkesteren.nl www.facebook.com/ Oranje-Vereniging-Kesteren


Soosactiviteiten Dodewaard

In de ontmoetingsruimte, Steegakker 11 Dodewaard, zijn er elke woens­ dagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur soosactiviteiten. U kunt er diverse spellen doen zoals sjoelen, rummi­ cub, schaken enz. Kosten € 2,50 per persoon.

Gezellige avond

In Het Dorpshuis, Wilhelminalaan 3, Dodewaard is er eens per maand op de donderdagavond een ontspan­ nings/gezellige avond verzorgd door de vrijwilligers uit Dodewaard. U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur, loop gewoon eens binnen. Voor eventueel vervoer kan men bellen met mevrouw Corrie van de Berg, telefoon: 0488-41 23 65, tussen 10.00 en 12.00 uur. Aanmelden/informatie: Kantoor SWS, tel. 0488-441035

Samen eten

In de Steegakker op de Dalwagense­ weg kunt u op de 4e donderdag van de maand samen eten. Opgave gaat via de contactpersoon, Geert Pepping: 06 - 12 89 69 31

Vrouwenvereniging

Vrouwenvereniging Bidt en Werkt Hervormde gemeente Hien en Dodwaard. Deze vrouwenvereni­ ging komt eens in de 14 dagen bij elkaar op de donderdagavond van 19.30 - 21.30 uur in de Hoeksteen. Contactpersoon: Mevr. G.H.Jansen, Molenhofstraat 10, Dodewaard. T. 0488 - 41 22 19

Nannenberghuis

In het Nannenberghuis in Dodewaard zijn verschillende activiteiten, de vergaderingen van de PvdA en ver­ schillende clubs zoals de visclub. Het Nannenberghuis kunt u vinden op de Matensestraat 22 A. Contactpersoon is mevr. Van Welij, T. 06 - 12 86 74 61 of 0488 - 41 29 32

Huis van Opheusden

Elke donderdagochtend is het ontmoetingspunt Reigerhof in Opheusden open van 9.30 - 12.00 uur. Hier kunt u onder het genot van een kopje koffie/thee van dorpsge­ noten ontmoeten, de krant of een tijdschrift lezen, van de computer gebruik maken of spelletjes doen. Elke tweede woensdag van de maand van 09.30 - 11.30 uur is er een bij­ eenkomst voor iedereen die behoefte heeft aan gezelschap.

Toneel

zaterdag 05 maart Dit seizoen brengen de Waalzoomrui­ ters het toneelstuk van D.J. Eggeng­ oor: ‘De Gouden Theepot’ ten tonele. Aanvang 19.30 uur in de Carrézaal van zalencentrum ‘De Vicary’, Dokter M. van Drielplein 2 te Ochten. De zaal gaat open om 18.45 uur.

Ponykamp

maandag 15 t/m zaterdag 20 maart Het 40ste ponykamp van de Waal­ zoomruiters. Een jubileumeditie (waar ook weer een nieuwe Pony­ kampmol actief zal zijn). Leden- en niet lede, vrienden en familie (met eigen paard en/of pony) zijn van harte welkom om deel te nemen aan een week voor pony- en paarden­ plezier. Bij voldoende deelnemers zijn de kosten ca. € 135,- per persoon. Opgeven bij Sandra Angelino via sandra_angelino@hotmail.com

Giro d’Italia vrijdag 6 mei Giro Italia in en rond Apeldoorn zaterdag 7 mei Giro Italia door gemeente NederBetuwe (N233 bij gemeentewerf en over de PWA brug in Echteld), van Arnhem naar Nijmegen zondag 8 mei Giro Italia van Nijmegen naar Arnhem

Collectes

maandag 1 februari Collecte Hersenstichting t/m 6 februari maandag 7 maart Collecte Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton t/m 12 maart. maandag 14 maart Collecte Amnesty International t/m 19 maart. maandag 21 maart Collecte Reumafonds t/m 26 maart maandag 25 april Collecte Nationaal Fonds Kinderhulp t/m 30 april maandag 9 mei Collecte Nationaal Fonds Kinderhulp t/m 14 mei. maandag 23 mei Collecte Stichting Longfonds t/m 28 mei maandag 6 juni Collecte Epilepsiefonds t/m 11 juni maandag 13 juni Collecte Maag Lever Darm Stichting t/m 18 juni maandag 24 oktober Collecte Vereniging Bartimeus Sonneheerdt t/m 29 oktober maandag 12 december Collecte VBOK t/m 17 december

Sponsortoernooi zaterdag 4 juni 7x7 sponsortoernooi DFS op sport­ complex ‘t Heerenland, aanvang 10.00 uur

Oldtimer festival in Dodewaard zaterdag 27 augustus of zaterdag 1 oktober (in optie)

Truck & Tractorpulling vrijdag 15 juli 17.00 - 23.00 uur feestelijke afsluiting: 23.00 - 01.00 uur Locatie: Molenstraat 22 IJzendoorn

Volksdansen

Volksdansen maandagmiddag 15.15 - 16.15 uur. Contactpersoon Reina Lodder, T. 0488 - 41 15 02 Locatie: Verenigingshal De Eng, Dodewaard

Alle evenementen zijn onder voorbehoud van wijzigingen

65


ten evenemene 6 1 0 2 r e d n l a k Taarten workshop bij Molen de Zwaluw

Kom gezellig samen met je zussen, vriendinnen of collega’s bij Molen ‘De Zwaluw’ een leerzame workshop taart bakken en versieren volgen. Taarten workshop ‘Valentijn’ Donderdag 11 februari. Aanvang 19.00 uur Walking Dinner Event Een avond van beleven, proeven, shop­ pen, inspiratie en vooral gezelligheid. Een leuke modeshow, 7-gangen diner en de nieuwste trends op het gebied van mode, auto’s, sieraden en accessoires. Donderdag 18 februari. Aanvang 18.00 uur Taarten workshop ‘Pasen’ Donderdag 17 maart. Aanvang 19.00 uur. Taartenworkshop ‘Koningsdag’ Woensdag 20 april. Aanvang 19.00 uur. Taarten workshop ‘Moederdag’ Dinsdag 3 mei. Aanvang 19.00 uur. Taarten workshop ‘Vaderdag’ Donderdag 9 juni. Aanvang 19.00 uur. Taarten workshop ‘Herfst’ Woensdag 12 oktober. Aanvang 19.00 uur. Taarten workshop ‘Kerst’ en ‘Sint’ Donderdag 1 december. Aanvang 19.00 uur. Inschrijven en meer info: www.molendezwaluw.nl/events

Vissen

Zaterdag 13 februari Competitie feeder­ vissen 2015 - 2016 in de Rijn aan de Marsdijk bij Lienden. Zaterdag 27 februari Competitie feeder­ vissen 2015 - 2016 in de Rijn aan de Marsdijk bij Lienden. Zaterdag 12 maart Competitie feeder­ vissen 2015 - 2016 in de Rijn aan de Marsdijk bij Lienden. Zaterdag 26 maart Paaswedstrijd in het kanaal in Hemmen Zaterdag 09 april Koppelwedstrijd feeder­ vissen ‘t Alvertje - HSVD in de zuigerplas in Opheusden Zaterdag 16 april Competitie vaste hengel in de grondput Maandag 18 april 50+ competitie in de Linge naast de Dalwagen Zaterdag 23 april Competitie vaste hengel vanaf de strekdam in de Rijn Maandag 09 mei 50+ competitie in de Linge naast de Dalwagen Zaterdag 14 mei Competitie vaste hengel in het kanaal in Hemmen Maandag 23 mei 50+ competitie in de Linge naast de Dalwagen Zaterdag 28 mei Competitie vaste hengel in de Linge naast de Dalwagen Maandag 06 juni 50+ competitie in de Linge naast de Dalwagen Zaterdag 18 juni Competitie vaste hengel in het kanaal in Hemmen Maandag 20 juni 50+ competitie in de Linge naast de Dalwagen Zaterdag 25 juni Koppelwedstrijd vrije hengel vanaf de strekdam in de Rijn Maandag 04 juli 50+ competitie in de Linge naast de Dalwagen Zaterdag 16 juli Competitie vaste hengel in de grondput Maandag 18 juli 50+ competitie in de Linge naast de Dalwagen

Zaterdag 20 augustus Marathon in de grondput in Opheusden Maandag 22 augustus Jeugdwedstrijden voor leden tot en met 13 jaar (peildatum is 1 januari) in de grondput in Opheusden Maandag 29 augustus Jeugdwedstrijden voor leden tot en met 13 jaar (peildatum is 1 januari) in de grondput in Opheusden Zaterdag 03 september Betuwecup in het gat van Dekker in IJzendoorn Maandag 05 september Jeugdwedstrijden voor leden tot en met 13 jaar (peildatum is 1 januari) in de grondput in Opheusden Zaterdag 10 september Competitie vaste hengel vanaf de strekdam in de Rijn Zaterdag 17 september Koppelwedstrijd vaste hengel in de Linge naast de Dalwagen Zaterdag 24 september Competitie vaste hengel in het kanaal in Hemmen Zaterdag 01 oktober Competitie vaste hengel in de Linge naast de Dalwagen Zaterdag 15 oktober Competitie feeder­ vissen 2016 - 2017 vanaf de strekdam in de Rijn Zaterdag 29 oktober Competitie feeder­ vissen 2016 - 2017 vanaf de strekdam in de Rijn November 2016 Zaterdag 12 november Competitie feedervissen 2016 - 2017 vanaf de strekdam in de Rijn Zaterdag 26 november Competitie feedervissen 2016 - 2017 vanaf de strekdam in de Rijn Zaterdag 10 december Competitie feedervissen 2016 - 2017 vanaf de strekdam in de Rijn Zaterdag 17 december Kerstwedstrijd in het kanaal in Hemmen De details kunt u vinden op www.hsv-alvertje.nl.

Nieuw! Een tattoo voor je konijn. Het tatoeëren van de konijnen vindt plaats bij de Dierenspeciaal­ zaak De Driesprong Broekdijk 37 Kesteren. Tijd: 10.00 - 11.00 uur. Zaterdag 26 maart Zaterdag 30 april Zaterdag 28 mei Zaterdag 25 juni Zaterdag 30 juli

Zaterdag 27 augustus Zaterdag 24 september Zaterdag 29 oktober Graag uiterlijk een week van te voren opgeven hoeveel konijnen er getatoeëerd moeten worden bij: Tatoeëerder: Johan Berends T. 0488 - 78 50 30 / 06 - 27 23 83 21 E. johan@deweerhaan.nl

Alle evenementen zijn onder voorbehoud van wijzigingen

66


www.medel.nl

Meer informatie? Bezoekadres: Medelsestraat Oost 13 Postbus 6278 4000 HG Tiel Tel. (0344) 67 37 00 Fax (0344) 67 37 10 info@medel.nl www.medel.nl

Kwaliteit op elk terrein  Centraal gelegen aan de A15 en het Amsterdam-Rijnkanaal bij Tiel en Neder-Betuwe  Kavels van 2000 m2 tot 2 hectare direct uitgeefbaar  Goede bereikbaarheid  Eigen oprit aan de A15  Eén loket gedachte  Geschikt voor bouw, nijverheid, transport en handel  Beste bedrijfsvereniging van Gelderland


BURGLAND BOUW

Dodewaard

Winkelpand met appartementen te Utrecht

MFA De Heerd te Heerde

Eben-HaĂŤzerschool te Barneveld

Zorgappartementen De Hucht te Wageningen

Distributiecentrum te Tiel

36 woningen te Opheusden

Woning met bedrijfshal te Opheusden

U W

V O O R T V A R E N D E

Woonvoorziening t.b.v. St. Adullam te Barneveld

P A R T N E R

B I J

H U I S V E S T I N G

Profile for Alette  Keuken

Infogids van gemeente Neder-Betuwe 2016  

Infogids van gemeente Neder-Betuwe 2016  

Advertisement