__MAIN_TEXT__

Page 1

2018

INFOGIDS

VAN GEMEENTE NEDER-BETUWE

IN DIT NUMMER • Informatie over de gemeente • Evenementenkalender • Burgemeester “on tour” • Vrouwelijke ondernemers vertellen • Alle kinderen kunnen sporten dankzij Jeugdsportfonds

JO-ANNE VAN ZETTEN

melkveehouderij

WIL LATER DE VAN HAAR OUDERS OVERNEMEN.

LEES MEER OP PAGINA 16


Huis verkopen? DĂŠ 4 redenen om te kiezen voor Stenfert Makelaars 1% courtage (incl. btw) Geen opstartkosten (funda & fotografie gratis) Geen kosten vooraf Gratis waardebepaling

Lambartus van Ingenstraat 1A | 4051 BR Ochten | 0344 – 72 51 77 info@stenfertmakelaars.nl | www. stenfertmakelaars.nl


GEMEENTEINFORMATIE

GEMEENTEHUIS Burgemeester Lodderstraat 20 4043 KM Opheusden Postadres: Postbus 20, 4043 ZG Opheusden T. 14 0488 (6 cijfers) E. info@nederbetuwe.nl I. www. nederbetuwe.nl Inloopspreekuur: donderdagavond 17.00 – 19.30 uur Openingstijden Let op! Vanaf 1 oktober 2017 werken we volledig op afspraak. Te regelen via www.nederbetuwe.nl. Kies ‘inwoners’, tabblad ‘direct regelen’, vervolgens ‘afspraak maken’. Het wijst zich vanzelf. Burgerzaken; Op afspraak overdag: • maandag t/m donderdag van 9.00-16.00 uur • vrijdag van 9.00-12.00 uur Op afspraak 's avonds: • donderdagavond van 17.00-19.30 uur Afhalen van aangevraagde documenten (zonder afspraak): • op bovengenoemde tijden Overige afdelingen; Op afspraak • maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur

INFOGIDS VAN GEMEENTE NEDER-BETUWE IS EEN UITGAVE VAN ELAN MEDIA GROUP BV Elan Media Group BV Hoofdstraat 8 Kesteren (0488) 44 20 36 info@elan-media.nl www.elan-media.nl

n i e u w

ELAN UITGEVERIJ - MARKETING - COMMUNICATIE

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenig­ vuldigd of gekopieerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever. Eventuele wijzigingen, druk- en/of zetfouten voorbehouden. Voor vragen / opmerkingen kunt u contact op­ nemen met Elan Media Group BV

3


KERNPUNTEN WELZIJN WONEN WERK ZORG

Kernpunten welzijn wonen werk zorg

Voor informatie, advies en hulpvragen

T. (0488) 44 99 92 (maandag t/m vrijdag

U kunt dicht bij huis terecht voor al uw vragen op het ge-

van 09.00 - 12.00 uur.

bied van welzijn, wonen, werk en zorg. Op 1 januari 2014 is

Mailen kan natuurlijk dag en nacht. Heeft u een nieuwe

namelijk in Dodewaard, Kesteren, Ochten en Opheusden

vraag, dan kunt u het beste bellen of mailen naar onder-

het ‘Kernpunt welzijn wonen werk zorg’ opgericht. Hierin

staande mailadressen.

zijn verschillende loketten samengebracht. In de ‘Kernpunten welzijn wonen werk zorg’ werken vanaf

Post voor Kernpunt

2015 mensen met verschillende achtergronden en ervaring

Kernpunt (vermeld locatie), Postbus 20,

samen om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

4043 ZG Opheusden Afgeven in het gemeentehuis kan ook

Deze mensen helpen u op weg om hulp en zorg zo veel mogelijk zelf en in uw eigen omgeving te organiseren. Als het nodig is, regelen zij hulp (vrijwillig of professioneel) of verwijzen u door naar de specialisten van het Sociaal Team.

4

Kernpunt Ochten

Kernpunt Kesteren

in Huis van Ochten, Bartus van de Walstraat 2.

in Ons Dorpshuis, Nedereindsestraat 27a.

ochten@kernpunten.nl.

kesteren@kernpunten.nl.

Inloopspreekuur: woensdagochtend 9.00 – 11.00 uur

Inloopspreekuur: woensdagmiddag 14.00 – 16.00 uur

Kernpunt Opheusden

Kernpunt Dodewaard

in De Reigerhof, Dr. G. van Empelstraat 11.

in Gezondheidscentrum Steegakker, Steegakker 14.

opheusden@kernpunten.nl.

dodewaard@kernpunten.nl.

Inloopspreekuur: dinsdagochtend 9.00 – 11.00 uur

Inloopspreekuur: maandagochtend 9.00 – 11.00 uur


GEMEENTEINFORMATIE Omgevingsloket

GEMEENTEVLAG

Op afspraak via Omgevingsdienst Rivierenland, T. (0344) 57 93 14 of info@odrivierenland.nl voor inplannen afspraak op dinsdagmorgen tussen 09.00 en 12.30 uur in het gemeentehuis Neder-Betuwe. Inzage van stukken zonder overleg met medewerker is mogelijk tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Bellen, faxen of mailen T. 14 0488 (telefonische bereikbaarheid: maandag t/m woensdag van 8.30-17.00 uur; op donderdag van 8.3019.30 uur en op vrijdag van 8.30-12.30 uur) F. (0488) 44 99 99 E. info@nederbetuwe.nl Sinds 18 september 2014 heeft Neder-Betuwe een ofStoringen/meldingen/klachten

ficiële gemeentevlag die is goedgekeurd door de Hoge

Geen spoedeisende zaken: Geef online uw melding door

Raad van Adel en vastgesteld door de gemeenteraad.

Spoedeisende zaken (sinds 1 mei 2017 via Avri):

De omschrijving luidt:

Bel tijdens kantooruren: (0345) 58 53 53 Buiten kantooruren: (06) 21 89 64 20

‘Twee horizontale banen van blauw en wit. Over de twee banen een klimmende leeuw, gedeeld van boven geel en

Spreekuur bestuur

van onderen rood. De nagels en tong van de bovenste

Wanneer u een gesprek wilt met de burgemeester, een

helft in rood, de nagels van de onderste helft eveneens

wethouder, de griffier of de gemeentesecretaris/directeur,

in rood.’

dan kunt u een afspraak maken met de bestuurssecretaresse via 14 0488.

De kleuren van de vlag zijn gebaseerd op het gemeente­ wapen van Neder-Betuwe, zie pagina 10. De gele Gelderse

Politie

leeuw representeert Dodewaard, Kesteren en Opheusden.

Telefoonnummer politie voor niet spoedeisende zaken 0900 - 88 44.

Dodewaard is een van de vroegste Gelderse bezittingen en Kesteren en Opheusden zijn ook altijd Gelders bezit

Online gemeentewinkel

geweest. De leeuw stond in de wapens van de voorma-

Via de Digitale Balie kunt u een aantal zaken direct met de

lige gemeenten Dodewaard en Kesteren.

gemeente regelen.

De rode leeuw op een witte achtergrond is het wapen van de familie Van Wijhe tot Echteld, tevens het wapen van

Betalingen

de voor­malige gemeente Echteld. Deze familie woonde

Betalingen kunt u doen op bankrekeningnummer

gedurende lange tijd in kasteel De Wijenburg in de ge-

NL71BNGH028.50.96.141 ten name van

meente.

gemeente Neder-Betuwe. De vlag bestaat dus uit de kleuren blauw, geel, rood en wit, net als ons gemeentewapen. Bovendien komen deze kleuren steeds terug in de wapens van (adellijke families of landgoederen in) dorpen/gemeenten die in het verleden zijn opgegaan in de gemeenten Kesteren en Echteld: Opheusden (Wolfswaard), Kesteren (Schenkhof), IJzendoorn, Ochten (Van Ochten). Ook de gemeente Hemmen, die in 1955 werd opgeheven en voor een klein deel bij Dodewaard werd gevoegd (de rest ging naar

Volg de gemeente op Twitter: @Gem.Neder_Betuwe

Valburg, nu Overbetuwe), voerde geel, blauw en wit in de vlag (en tevens zwart).

5


Gemeentewapen Het gemeentewapen van Neder-Betuwe is door de Hoge Raad van Adel bij Koninklijk besluit nummer 01.005932

goedgekeurd

op 6 mei 2002. De omschrijving van het gemeentewapen luidt: Gevierendeeld I. in azuur, bezaaid met

Gemeentelogo

blokjes van goud, een omgewende leeuw van hetzelfde,

Ons logo bestaat uit gebogen banen. Deze banen ver-

getongd en genageld van keel;

tegenwoordigen de identiteit van de gemeente Neder-

II. in zilver, bezaaid met blokjes van azuur, een leeuw van

Betuwe. De blauwe banen staan symbool voor de drie

keel, gekroond van goud;

rivieren die langs en door de gemeente stromen: de Rijn,

III. in goud een half naar links gewende wolfskop en -hals

de Linge en de Waal. Deze drie blauwe banen vormen

van keel;

door hun positionering uiteindelijk een blad. Dit blad

IV. in azuur een dubbelnap van goud.

staat voor groei in het algemeen: van gewas, flora, fauna

Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren

en op sociaal en economisch gebied. Het blad groeit op

en twee parels.

een solide basis. Deze basis wordt gevormd door een

(Keel = een soort van rood; azuur = een soort van blauw).

groene en oranje baan, waarbij groen synoniem staat voor het groengebied van de gemeente en de oranje

De gemeente Neder-Betuwe is op 1 januari 2002 ontstaan

baan voor bebouwing. Het geheel creëert een gevoel van

door de samenvoeging van de voormalige gemeenten

ge­borgenheid en kracht. Dit is ook waar de gemeente

Kesteren, Echteld en Dodewaard. In het huidige wapen

Neder-Betuwe voor staat!

zijn de invloeden van de oude gemeentewapens terug te vinden: - Kwartier I is afkomstig uit het gemeentewapen van Dodewaard. De leeuw komt uit het wapen van de graven van Gelre, die vroeger bezitters waren van Dodewaard. - Kwartier II is afkomstig uit het gemeentewapen van Echteld. De leeuw is afkomstig uit het wapen van het inmiddels uitgestorven riddergeslacht van Wijhe dat enkele eeuwen woonde op het nog bestaande kasteel De Wijenburg in Echteld. - De kwartieren III en IV zijn afkomstig uit het gemeente­ wapen van Kesteren. De wolfskop duidt op de hoge heerlijk­ heid Wolfswaard in Opheusden. De dubbelnap

6

herinnert aan de perceelsnaam Schenkhof in Kesteren en

Dienstvlag

is het embleem van het zogenoemde schenkambt, één

De gemeentelijke organisatie heeft sinds 2014 een

der hofambten waarover de hertog van Gelre de beschikking

eigen dienstvlag die is afgeleid van het logo: drie banen in

had.

afnemende grootte in de kleuren blauw, groen en oranje.


GEMEENTEINFORMATIE COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

WETHOUDER EN TWEEDE LOCO-BURGEMEESTER DE

De gemeenteraad heeft op 26 april 2018 vier wethouders

HEER N. VAN WOLFSWINKEL

gekozen die vervolgens zijn geĂŻnstalleerd. Samen met de

Taakvelden:

burgemeester vormen de wethouders het college van bur-

Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting, WABO-vergunnin-

gemeester en wethouders oftewel het dagelijks bestuur

gen, Grondzaken/grondexploitaties, Gebouwenbeheer

van de gemeente.

Projecten: Huisvesting arbeidsmigranten, Aanpak recreatieterreinen,

Het college bestaat uit:

Omgevingswet/Omgevingsvisie

burgemeester A.J. Kottelenberg

Vertegenwoordigingen:

wethouder J.W. Keuken MBA

Speerpuntenberaad Wonen Regio Rivierenland, plaatsver-

wethouder N. van Wolfswinkel

vangend lid algemeen bestuur van Omgevingsdienst Re-

wethouder W.E.A. van Dijkhuizen

gio Rivierenland, plaatsvervangend lid algemeen bestuur

wethouder S.H.R. van Someren

van AVRI

BURGEMEESTER DE HEER J. KOTTELENBERG

WETHOUDER EN DERDE LOCO-BURGEMEESTER

Taakvelden:

MEVROUW W.E.A. VAN DIJKHUIZEN

Openbare orde en veiligheid, Brandweer, Algemeen be-

Taakvelden:

stuurlijke aangelegenheden, Gemeentelijke dienstverle-

Recreatie en toerisme, Sport, Wmo, Volksgezondheid, Ac-

ning/Klantcontactcentrum (KCC), Regionale samenwer-

commodatiebeleid, Kunst en cultuur, Speelruimtebeleid,

king, Personeel en organisatie, Informatisering en auto-

Welzijnsbeleid (inclusief bibliotheekwerk en subsidiebe-

matisering (inclusief Documentaire Informatievoorziening

leid), Participatiebeleid

(DIV) en gegevensbeheer), Facilitaire zaken, Juridische za-

Project:

ken, Communicatie, Huisvesting

Veerhaven Ochten

Vertegenwoordigingen:

Vertegenwoordigingen:

Lid algemeen bestuur van Regio Rivierenland, lid algemeen

Lid algemeen bestuur van GGD Gelderland-Zuid, lid alge-

bestuur van Regionaal Archief Rivierenland, lid algemeen

meen bestuur van Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal,

bestuur van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, plaatsver-

lid algemeen bestuur van Werkzaak Rivierenland, Speer-

vangend lid algemeen bestuur van Industrieschap Medel,

puntenberaad Recreatie en Toerisme Regio Rivierenland

plaatsvervangend lid algemeen bestuur GGD WETHOUDER EN VIERDE LOCO-BURGEMEESTER WETHOUDER EN EERSTE LOCO-BURGEMEESTER

DE HEER S.H.R. VAN SOMEREN

DE HEER J.W. KEUKEN

Taakvelden:

Taakvelden:

Economie, Mobiliteit/verkeer en vervoer, Milieu/duurzaam-

FinanciĂŤn, Gemeentelijke belastingen, Control, Onderwijs,

heid/klimaat, Beheer en onderhoud openbare ruimte, Be-

Jeugdbeleid, Kinderopvang, Leerlingenvervoer, Archeolo-

graafplaatsen, Afvalinzameling, Handhaving

gie, Monumenten, Waterveiligheid

Projecten:

Projecten:

Verbreding Rijnbrug, Rondweg Ochten

Dijkversterking, Ontwikkeling ABC, Rondweg Opheusden,

Vertegenwoordigingen:

Casterhoven

Lid algemeen bestuur Industrieschap Medel, lid algemeen

Vertegenwoordigingen:

bestuur Omgevingsdienst Regio Rivierenland, lid algemeen

Lid algemeen bestuur van Industrieschap Medel, Caster-

bestuur van AVRI, commanditair vennoot (CV) van Caster-

hoven: Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA),

hoven, Speerpuntenberaad Logistiek en Economie Regio

Speerpuntenberaad

Rivierenland, plaatsvervangend lid algemeen bestuur van

Agribusiness

Regio

Rivierenland,

plaatsvervangend lid algemeen bestuur van Regio Rivie-

Werkzaak

renland, plaatsvervangend lid algemeen bestuur van Regionaal Archief Rivierenland, plaatsvervangend lid algemeen

GEMEENTESECRETARIS

bestuur van Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal

DE HEER MR. G.S. (GERRIT) STAM Contact met burgemeester en wethouders Als u met de burgemeester, de wethouders of de gemeentesecretaris een gesprek wilt hebben, dan kunt u het bestuurssecretariaat bellen een afspraak maken via 14 0488.

7


COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS De heer A. J. Kottelenberg Burgemeester

De heer G.S. Stam Gemeentesecretaris/ algemeen directeur

8

De heer J.W. Keuken Wethouder (SGP) en eerste loco-burgemeester

De heer N. van Wolfswinkel Wethouder (SGP) en tweede loco-burgemeester

Mevr. W.E.A. van Dijkhuizen Wethouder (CDA) en derde loco-burgemeester

De heer S.H.R. van Someren Wethouder (VVD) en vierde loco-burgemeester

De heer D.A. Waasdorp

De heer J. Eerbeek

De heer M. Jonkers

De heer W.F. Keuken

Fractievoorzitter (SGP)

(SGP)

(SGP)

(SGP)

De heer G.R. van Leeuwen

De heer J.G. Meijering

De heer G. Roseboom

De heer E.P. Arends

(SGP)

(SGP)

(SGP)

(SGP)


GEMEENTEINFORMATIE

De heer J.H.A.M. Woldberg

Mevrouw A.E.M. den Hartog

Mevrouw S.A. Mathijssen

Fractievoorzitter (PvdA)

(PvdA)

(PvdA)

De heer K. van Hattum Fractievoorzitter (CU)

Mevr. G.R.F. Berends-Jansen Fractievoorzitter (GB)

Mevr. M.K. Gunther-van Eck

De heer E.C.A. de Bruine

De heer G.G. van der Lugt

(GB)

(GB)

Fractievoorzitter (CDA)

SAMENSTELLING GEMEENTERAAD De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan binnen de gemeente. De burgemeester is voorzitter De heer C.M. Hommerson

De heer P.A.C. van Essen

De heer N. van Andel

(CDA)

Fractievoorzitter (VVD)

(VVD)

van de gemeenteraad. De raadsgriffier ondersteunt de gemeenteraad op secretarieel, procesmatig en inhoudelijk gebied. De gemeenteraad heeft op 26 april 2018 vier wet­ houders benoemd. Samen met de burgemeester vormen de wethouders het college van burgemeester en wethouders oftewel het dagelijks bestuur van de gemeente.

De heer E. van der Neut Griffier

De heer J.M. van Neerbos Plv. griffier

9


Welstandscommissie

Voltallige commissie

De welstandscommissie beoordeelt (ver)bouwplannen.

In de voltallige welstandscommissie worden bouwplan-

De gemeente heeft de welstandsnota vastgesteld. In deze

nen besproken die niet zelfstandig (volgens de mandaat-

nota is bepaald dat bouwplannen beoordeeld moeten

regeling) door de rayonarchitect afgehandeld kunnen

worden door de welstandscommissie.

worden. Ook deze vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het gemeentehuis van Renkum in Oos-

Rayonarchitect

terbeek. Tijdens deze vergadering zijn er naast de rayo-

De vergaderingen met een afgevaardigde van de wel-

narchitect ook nog twee externe leden en een voorzitter

standscommissie (rayonarchitect) vinden plaats in het

aanwezig.

gemeentehuis van Neder-Betuwe. U kunt altijd de behandeling van uw bouwplan bijwonen,

De aanvragers worden automatisch door de gemeente

de vergadering van de welstandscommissie is openbaar.

uitgenodigd voor deze vergaderingen.

Houdt u er wel rekening mee dat hier alleen om wel-

De agenda van deze vergaderingen is in te zien op

standsaspecten gaat.

www.geldersgenootschap.nl onder vermelding van de

Als het om een bouwplan gaat van een beschermd mo-

gemeentenaam Neder-Betuwe.

nument of een beschermd stads- of dorpsgezicht, dan wordt altijd om advies van de welstandscommissie ge-

Meer informatie

vraagd.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). De medewerkers van de ODR werken op afspraak. U kunt hen bereiken via (0344) 57 93 14 of info@odrivierenland.nl.

BEROEPSVERKEERSREGELAARS Voor al uw activiteiten zoals tentfeesten,

markten,

voetbalwed­

strijden en natuurlijk ook bedrijven die beroepsverkeersregelaars nodig hebben, staan wij voor u klaar met een professioneel team. Vraag gerust vrijblijvend een offerte aan. Dit kan via onze site of bel gerust naar (06) 50 97 40 54 Henk Roesink

10


GEMEENTEINFORMATIE BRANDWEER

JEUGDBRANDWEER 'THE NEXT GENERATION FIREFIGHTERS’

Voor spoedgevallen: 112

De jeugdbrandweer bestaat uit jongens en meisjes in de

Geen spoed, wel brandweer: (024) 35 55 555

leeftijd van 12 tot 18 jaar, met als belangrijkste doel:

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid: (088) 457 50 00

• Jongeren kennis te laten maken met de brandweer • Het bewustzijn en kennis te vergroten met betrekking

Sinds 1 januari 2013 valt onze brandweer onder de Veilig­

heidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ). De brandweer in

hulpverlening

Neder-Betuwe heeft vier uitruklocaties: in Dodewaard,

• De doorstroming naar de opleiding 'Manschap A' van

Kesteren, Ochten en Opheusden. De brandweerteams

de brandweer te bevorderen door een voorsprong in

werken met bereikbaarheidsdiensten door 70 vrijwilligers.

kennis en ervaring

tot brandbestrijding, het voorkomen van brand en

De Officieren van Dienst werken samen met het korps van Tiel in een piket.

De jeugdbrandweer is hierdoor te beschouwen als een ‘kweekvijver’ waarin zowel theoretische als praktische

Iedere kazerne heeft een tankautospuit (blusvoertuig)

kennis wordt opgedaan.

en een personeel-/materieelwagen. Daarnaast staat er

Wie meer wil weten over de jeugdbrandweer, kan

in Ochten een haakarmvoertuig klaar om met schuim te

contact opnemen met Dick van Zetten (hoofdjeugdleider)

kunnen blussen. Daarnaast is er ook een actieve jeugd-

via (06) 12 65 66 90. Nadere informatie kun je krijgen op

brandweer van 15 korpsleden met een eigen blusvoertuig.

de website van de Jeugdbrandweer Nederland.

Telefonische bereikbaarheid

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

• Alarmnummer 112 (alleen voor spoedeisende hulp)

In de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (www.vrgz.nl)

• Geen spoed, wel brandweer: (024) 35 55 555

werken de hulpdiensten van de brandweer en ambulance­ zorg en de zestien gemeenten samen om grootschalige

Brandweergroepen in Neder-Betuwe

incidenten, rampen en crises te voorkomen, te bestrijden

Omdat de organisatie geen 24-uurs diensten heeft, zijn

en te beperken. De taken van de brandweer bestaan uit

onderstaande locaties beperkt bereikbaar. Teamleider van

risicobeheersing en incidentbestrijding.

de brandweer is de heer L. Demarteau. Kazerne groep Dodewaard

Contactgegevens Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Oranjelaan 1b, 6669 AH Dodewaard,

Groenewoudseweg 275, 6524 TV Nijmegen

T. (088) 45 75 750, groepsleider is G. Koenraads

Postbus 1120, 6501 BC Nijmegen

Kazerne groep Kesteren

T. (088) 457 50 00

Vincent van Goghstraat 18,

I. www.vrgz.nl

4041 GG Kesteren, T. (088) 45 75 730, groepsleider is H. van Binsbergen Kazerne groep Ochten Cuneraweg 4, 4051 CE Ochten, T. (088) 45 757 20, groepsleider is G. Hommerson Kazerne groep Opheusden Hamsestraat 24, 4043 LH Opheusden, T. (088) 45 75 740, groepsleider is J. van Wendel de Joode

11


HET MELDEN VAN KLACHTEN EN SCHADE

PARTICIPATIEBUDGET OPENBAAR GROEN

Avri voert het beheer van de openbare ruimte in de ge-

Inwoners vragen om een participatiebudget als zij zelf helpen

meente uit. Hieronder vallen wandelparken, plantsoen-

bij de (her)inrichting en het onderhoud van groenstroken

stroken in woonwijken, wegbermen, sloten en watergan-

naast de deur.

gen, vijvers en waterpartijen.

Groenstroken in eigendom van de gemeente Neder-Betuwe. Er zijn nogal eens vragen over, maar met het ‘ Groenbeleids-

MELDING DOEN

plan 2017-2021 Neder-Betuwe’ is alles veranderd. Groen-

Heb je een melding of klacht over bijvoorbeeld kapot

stroken zijn van de gemeente en die kunnen tegenwoordig

straatmeubilair, overlast van gemeentelijk groen, kapotte

worden ingezaaid of ingeplant. Aanwonenden die willen

riolering of straatverlichting, zwerfafval of een losliggende

participeren kunnen daarvoor een verzoek indienen als ze

stoeptegel? Dan kun je die melding aan Avri doorgeven

vinden dat ‘hun’ groenstrook beter en mooier moet worden

via (0345) 58 53 53 of melding@avri.nl.

ingericht en ze kunnen daar zelfs budget voor krijgen. We hebben het hierbij over groenstroken die in de open-

Als je een melding wilt maken, vragen heeft over gebreken

baar toegankelijke ruimte liggen en dus niet bij een tuin zijn

aan de openbare weg, riolering, ongedierte bestrijding,

getrokken. Dorpsgenoten kunnen ook een rol spelen in het

openbare verlichting of openbare groen voorziening, kun

onderhoud van deze openbare groenstroken.

je direct het Meldingsformulier klachten openbare ruimte

Heb je ideeën? Meld je dan bij de gemeente! Een van de me-

van Avri op de website www.nederbetuwe.nl invullen.

dewerkers zal je bijpraten over mogelijkheden en verwachte

Je kunt ook mailen naar melding@avri.nl.

inspanningen en dan kun je aan de slag! ........................................................................................................................

Een calamiteitenmelding is er alleen voor zaken die absoluut niet kunnen wachten tot de volgende werkdag. Bijvoorbeeld een boom die bij harde wind dreigt te knappen, een plotseling ontstane schade aan de weg of aan een gebouw die een levensgevaarlijke situatie veroorzaakt. Ook dan kun je die melding aan Avri doorgeven via (0345) 58 53 53. ........................................................................................................................ WAAROM ZIJN BOMEN AAN MOLENDAM IN OCHTEN

WIE WIL EEN WEEK GASTGEZIN ZIJN VOOR EEN

VOORZIEN VAN GELE MARKERING?

POOLS KIND?

Avri heeft markering aangebracht

Bij wie mag een Pools kind van 11 of 12 jaar logeren

Aan de Molendam in Ochten heeft Avri gele markering

in de week van 23 – 30 juni?

aangebracht in verband met de slechte levensduur van

Stichting Neder-Betuwe / Pepowo zoekt gastgezinnen.

vijf kastanjebomen. De kastanjebloedingsziekte maakt dat deze bomen gerooid moeten worden.

Gemeente Neder-Betuwe heeft een stedenband met de

De gemeente Neder-Betuwe is voornemens om de vijf

Poolse gemeente Pepowo en de stichting verzorgt de

kastanjebomen - na aanvraag en goedkeuring van de

contacten. Eén van de activiteiten die eenmaal per twee

kapvergunning bij ODR - in de zomermaanden van 2018

jaar worden georganiseerd is de vakantieweek. Een groep

te rooien.

van zo’n 20 kinderen komt dan naar Neder-Betuwe om

Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met de flora &

eens te ervaren hoe zo’n vakantie voelt. Thuis is daar na-

faunawetgeving.

melijk geen geld en gelegenheid voor. De kinderen logeren bij gastgezinnen. Misschien bent u zo’n gastgezin? Heeft u zelf ook kinderen, dan is het mogelijk dat zij ook meedraaien in het programma van die week. Meer informatie en aanmelding: • Chris van der Werf, T. (0488) 41 19 27 • Alie Wennekes, T. (0488) 41 19 23 • Ries Hoogakker, T. (06) 55 36 55 18 GELD VOOR KINDERARMOEDE Neder-Betuwe ontvangt van het rijk vanaf 2017 jaarlijks

12


GEMEENTEINFORMATIE Inwoners in Neder-Betuwe die hulp willen bij het aanschaffen van een douchestoel kunnen contact opnemen met Welzijn Rivierstroom door te mailen naar folkertkooistra@welzijnrivierstroom.nl of te bellen naar (0344) 60 23 37. Vrijwilligers van de Stichting Welzijns Activiteiten Neder-Betuwe kunnen dan helpen met informatie over het aanschaffen van een douchestoel. Inwoners kunnen ook zelf kijken op www.mijnhuisopmaat.nl voor een uitgebreide woningtest waarin ook de douche­ stoel aan bod komt. ongeveer € 78.000 voor de bestrijding van kinderarmoede, de zogenaamde ‘Klijnsmagelden’. De gemeente

........................................................................................................................

besteedt dit geld aan een ‘Kindpakket’ voor sport, cultuur, kleding en andere behoeften. Laten we de voorzieningen in grote lijnen eens specificeren: • Sport: recreatief zwemmen, contributie sport­ vereniging, sportkleding en -attributen, sport-, scouting- of zomerkampen, zwemles diploma A; • Cultuur: muziekles, dans- en balletles, beeldende vorming, kleding en toebehoren; • School: schoolreisje en -kamp, fiets (tweedehands), laptop; • Overig: kleding- en schoenenpakket, verjaardagsbox om verjaardagen te kunnen vieren en niet buiten

VRIJWILLIGERSORGANISATIES NEDER-BETUWE

de groep te vallen.

Ontvang advies over de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het is de bedoeling dat de inwoners nog voor de zomer-

Vrijwilligersorganisaties in Neder-Betuwe kunnen een

vakantie een aanvraag voor een ‘Kindpakket’ kunnen in-

adviesgesprek aanvragen bij Welzijn Rivierstroom over de

dienen. De start zal uitgebreid via de media worden be-

nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming

kendgemaakt.

(AVG). Op 25 mei 2018 gaat deze nieuwe wet in en zijn

De gemeente Neder-Betuwe wil hiermee bereiken dat

ook vrijwilligersorganisaties verplicht te registreren welke

zoveel mogelijk kinderen uit gezinnen met een laag in-

informatie van personen ze verzamelen en hoe ze dat be-

komen zich kunnen zich ontplooien op sportief, sociaal,

waren. Vrijwilligersorganisaties die dit niet doen kunnen

cultureel en educatief gebied.

hoge boetes krijgen. Het doel van deze nieuwe wet is het voorkomen dat informatie van andere mensen op straat

........................................................................................................................

komt te liggen. Dat kan steeds makkelijker gebeuren nu er meer informatie gedigitaliseerd is. Welzijn Rivierstroom

DOUCHESTOEL AANSCHAFFEN

ondersteunt organisaties met een adviesgesprek en

Welzijn Rivierstroom raadt inwoners aan een dou-

helpt ze op weg om dit goed te regelen. Bel voor meer

chestoel aan te schaffen als ze er moeite mee hebben

informatie of een adviesgesprek met Folkert Kooistra op

om lang te blijven staan.

(06) 19 54 41 60 of mail naar

Vrijwilligers van Welzijn Rivierstroom horen vaak dat

folkertkooistra@welzijnrivierstroom.nl.

mensen geen douchestoel willen aanschaffen: “want dan voel ik me zo oud!”. Welzijn Rivierstroom vindt het belangrijk dat inwoners beseffen dat het gebruik van een douchestoel de kans om te vallen vermindert. Veel 65-plussers vallen in huis en er zijn diverse mogelijkheden om dit risico te verminderen. Een goede douchestoel is tegenwoordig op veel plekken aan te schaffen. Het is juist erg prettig om zo’n hulpmiddel te gebruiken, omdat het gemakkelijker wordt om te douchen.

13


IK WORD GEK VAN DIE BUREN!

BURGERNET WERKT!

Gelukkig kun je tegenwoordig vragen om buurtbe­

Samenwerken met gemeente en politie aan veiligheid in

middeling.

uw buurt. Hoe meer mensen aan Burgernet deelnemen, hoe groter de kans dat een verdacht of vermist persoon

Ik word gek van die harde muziek bij de buren!

wordt opgespoord.

De hond van onze buren blaft de hele dag...

Meld u vandaag nog aan via ww.burgernet.nl.

Waarom parkeren ze hun auto altijd bij ons op de stoep? Hoe werkt Burgernet? Wanneer u deelnemer bent, ontBuurtbemiddeling helpt buren om conflicten als

vangt u een spraak- of sms-bericht met het verzoek in

deze op te lossen. Getrainde vrijwilligers,

uw buurt uit te kijken naar een persoon of voertuig. Heeft

de buurtbemiddelaars, luisteren naar het

u informatie dan kunt u rechtstreeks met de meldkamer

verhaal van beide partijen. Ze geven

bellen via het gratis Burgernetnummer (0800) 00 11.

zelf geen oordeel. Buurtbemiddelaars begeleiden het contact tussen

Burgernet wordt ingezet bij bijvoorbeeld:

u en uw buren. Ze proberen de par-

• diefstal of inbraak

tijen weer aan de praat te krijgen en

• doorrijden na een aanrijding

hen zelf een oplossing te laten be-

• beroving

denken. Een oplossing die voor beide

• vermiste personen

partijen aanvaardbaar is. Zo is de kans kleiner dat een probleem zich in de toekomst opnieuw voordoet.

In sommige gemeenten maakt Burgernet gebruik van email om u te informeren over een verdachte of onveilige situatie, of om te vragen of u iets gezien heeft in uw

Wanneer?

buurt.

Voor de inschakeling van buurtbemiddeling kun je denken aan geluidsoverlast, overlast door huisdieren, problemen met de erfafscheiding, rommel in het trappenhuis en meer van dat zo zaken. Voor overlastsituaties waarbij sprake is

........................................................................................................................

van buitensporige agressie of alcohol- en drugsproblemen

NIEUWE STRAATNAMEN

moet je contact opnemen met de politie.

in Kesteren, Opheusden en Echteld

Hoe werkt het?

‘Vicuslaan’

Je neemt contact op met buurtbemiddeling en legt uit wat

Ten westen van de Hoofdstraat in Kesteren komt er uit-

er aan de hand is. Dat kan via de telefoon: (0345) 51 52 27 of

breiding voor woningbouw en een nieuwe school. Er is

bijvoorbeeld via buurtbemiddeling@elkwelzijn.nl.

gekozen door de straatnaamcommissie voor een Ro-

Als het conflict bemiddelbaar is, dan vormt de coördinator

meinse naam. De naam ‘Vicus’ betekent nederzetting in

een team van twee vrijwillige bemiddelaars, die bij je langs-

de buurt van een Romeins castellum, vandaar ‘Vicuslaan’.

komen om naar jouw verhaal te luisteren. Daarna leggen zij

‘Grebbezicht’

contact met de buren met wie je de overlast wilt bespre-

Aan de Rijnbandijk in Opheusden komt een nieuw ap-

ken. Als beide partijen daarmee instemmen, dan maken de

partementencomplex. De projectontwikkelaar noemt het

bemiddelaars een afspraak voor een gesprek tussen jou en

project ‘Grebbezicht’. Aangezien het complex qua huis-

je buren. Dit vindt plaats op neutraal terrein en onder bege-

nummering niet meer past in de bestaande situatie is het

leiding van de bemiddelaars, die het gesprek afsluiten met

voorstel van de straatnaamcommissie om het complex

(schriftelijke) afspraken.

een zelfstandige naam te geven. Door het mooie uitzicht op de Grebbeberg is gekozen voor de naam ‘Grebbezicht’.

14

Gratis

‘Vaaltstraat’

De bemiddeling is gratis. Het is goed te weten dat buurtbe-

De nieuwe op- en afrit vanaf de N323 wordt aangesloten

middelaars geen partij trekken en ook geen oordeel geven.

op de Voorstraat in Echteld. Er komt een nieuwe aftak-

Iedere bemiddelaar heeft een goede training gevolgd en

king naar de Meersteeg, deze straat krijgt een nieuwe

doet dit werk vrijwillig. Deelname aan bemiddeling gebeurt

naam. Op het punt van de op- en afrit lag vroeger de

ook op vrijwillige basis. Iedereen werkt toe naar afspraken

steeg die de Voorstraat met de boerderij De Vaalt aan

die voor beide partijen aanvaardbaar zijn. Bovendien zijn

de Medelsestraat verbond, vandaar dat gekozen is voor

bemiddelingsgesprekken en -afspraken strikt vertrouwelijk.

‘Vaaltstraat’.


GEMEENTEINFORMATIE

VAARSCHEMA

DRUTEN-DODEWAARD 2018

INFORMATIE: 1. Maximum: 24 passagiers. 2. Betreden en gebruik loopbrug, steiger Dit voetveer heet D’n Overkant en wordt geëxploiteerd door

en voetveer zijn voor eigen risico.

Uit®waarde in samenwerking met de gemeenten Druten en

3. Oevervoorzieningen en voetveer zijn

Neder-Betuwe. Het vaart sinds 2000 over de Waal. Het maxi-

niet ingericht voor het gebruik met

mum aantal passagiers per overtocht is 24.

scootmobiel, rolstoel, scooter en bromfiets.

Het vaarschema ziet er als volgt uit:

4. Voetveer alleen betreden of verlaten

Juni

za. 2 en zo. 3, za. 9 en zo. 10,

op aanwijzing van de bemanning.

dagelijks van 16 t/m 30

5. Aanwijzingen gegeven door de

Juli dagelijks

bemanning dienen te worden

Augustus dagelijks

opgevolgd.

September

dagelijks: 1 t/m 16,

6. Passagiers, die het voetveer verlaten

za. 22 en zo. 23, za. 29 en zo. 30

hebben voorrang. 7. Uit®waarde aanvaardt geen enkele

Telefoonnummer (06) 30 28 34 89

aansprakelijkheid.

8. Vaarschema en -tijden: onder

VAARTIJDEN

voorbehoud.

Eerste afvaart 10.00 uur vanaf Druten

9. Voor stremmingen zie:

Laatste afvaart vanaf Druten 17.30 uur

www.uiterwaarde.nl of

http://twitter.com#voetveren.

vanaf Dodewaard 17.45 uur

TARIEVEN PER OVERTOCHT

Deze veerverbinding over de Waal tussen

Voetgangers € 1,00, 10-rittenkaart € 8,00

Druten en Dodewaard wordt verzorgd

Fietsers

door Uit®waarde in opdracht van de ge-

€ 1,50, 10-rittenkaart € 12,00

Kinderen t/m 12 jaar en onder begeleiding zijn gratis

meenten Druten en Neder-Betuwe en in

(max. 2 per betalende begeleider).

samenwerking met vrijwilligers.

15


WOONPLAATS Kesteren

JO-ANNE VAN ZETTEN

GEBOORTEDATUM 10 maart 2000 OPLEIDING 2e jaars student MBO melkveehouderij aan Aeres in Barneveld TOEKOMST wil boerin worden

16


BOERENLEVEN Waarom boerin? Ik wil later de melkveehouderij van m’n vader en moeder overnemen. Nu nog niet hoor, zij zijn er net in de veertig en na mijn opleiding bij Aeres wil ik eerst nog wat ervaring opdoen op andere boerderijen. Ben je een uitzondering op school als vrouw? Bij mij in de klas zijn negen jongens en er is nog één ander meisje. Het is dus inderdaad zo dat meer mannen dan vrouwen boer willen worden, maar volgens mij verandert dat langzaam. Ik zie het trouwens niet als handicap dat ik vrouw ben. Volgens mij zijn er op de boerderij geen dingen die mannen wel en vrouwen niet zouden kunnen doen, hooguit dat mannen het misschien sneller kunnen of zo? Vertel eens iets over de boerderij van je ouders. Het is een bedrijf dat door mijn opa is begonnen en volledig is gericht op melkproductie. We hebben zo’n tachtig koeien. Toen ik tussen de koeien liep, wist ik als meisje van acht of negen al: dit wil ik later ook. De dieren, de variatie, geen dag is hetzelfde. Boerin worden is niet echt een keuze geweest, het zat altijd al in me. Wat zou je willen veranderen aan het bedrijf van je ouders? We hebben een vrij nieuwe stal en eigenlijk draait alles al

'TOEN IK TUSSEN DE

zoals het zou moeten, daar heb ik weinig op aan te merken. Misschien zou ik kiezen voor uitbreiding als ik later de kans krijg om het over te nemen. Het is wel zo dat m’n vader me serieus neemt. Als we aan de

keukentafel

bijvoorbeeld

een discussie hebben over de keuze voor een fokstier, dan weegt hij mijn mening wel degelijk mee.

koeien

LIEP, WIST IK ALS

meisje VAN

ACHT OF NEGEN AL: DIT WIL IK

later OOK.'

Wat maakt je nou zo gelukkig op de boerderij? Ik word er blij van om gezonde dieren te zien die ik geboren heb zien worden en van kalf toe koe heb zien opgroeien. Dat vroege opstaan, dat is toch niks? Sterker nog: je bent er 24/7 mee bezig, het is altijd, dag en nacht. Maar dat is een keuze die je maakt. Het hoort bij het vak.

KESTEREN - 17


WELKOM IN NEDER-BETUWE!

18


TOERISME

Het beleid op het gebied van

HERMAN GERRITSEN:

recreatie en toerisme heeft in de

'NEDER-BETUWE IS

een hoge vlucht genomen. Voor-

afgelopen gemeenteraadsperiode

aantrekkelijk

malig wethouder en portefeuille­

toerist.'

Hij is bijzonder te spreken over

VOOR RECREANT EN

houder Herman Gerritsen: ‘De gemeente Neder-Betuwe is in de afgelopen vier jaar aantrekkelijker geworden.’ de samenwerking met de lokale recreatie­ondernemers in het Platform Recreatie & Toerisme.‘Een keer in het kwartaal bespraken we samen

mogelijke initiatieven om onze gemeente aantrekkelijker te maken voor recreanten en toeristen. Zo is de recreatie­ kaart ‘Welkom in Neder-Betuwe’ tot stand gekomen, die in opdracht van de gemeente Neder-Betuwe is ontwikkeld door het Regionaal Bureau van Toerisme Rivierenland. Deze kaart is enthousiast ontvangen en er wordt gretig gebruik van gemaakt.’ GRATIS RECREATIEKAART De (gratis) recreatiekaart voor de bezoeker wordt verspreid via de ondernemers en ligt op een aantal uitgifte- en informatiepunten in de gemeente en in de regio. Je kunt ‘m ook vinden op www.rivierenland.biz. De kaart maakt duidelijk dat de gemeente Neder-Betuwe niet voor niets ook wel de ‘binnentuin van Nederland wordt genoemd. Een gebied met rust en ruimte. Van kronkelende dijken en uitgestrekte uiterwaarden. Als je ergens het rivierenlandschap kunt bewonderen, dan is dat wel in de Neder-Betuwe. Maar er is meer! Met recreatiekaart weet je precies waar je moet zijn voor bezienswaardigheden en om te wandelen, fietsen, eten, drinken en slapen.

Lees verder >

NEDER-BETUWE - 19


> vervolg ECHTE PUBLIEKSTREKKERS ‘We zijn een echte wandel- en fietsgemeente geworden’, zegt Herman Gerritsen. ‘Ieder jaar komen er meer mensen. Het voetveer Dodewaard-Druten draagt daar aan bij. De elektrische fiets speelt daarin een rol. De goede bereikbaarheid via de A15 en het spoor Arnhem-Tiel. De ontwikkeling van de klompenpaden in Opheusden, Dodewaard,

HERMAN GERRITSEN:

Ochten en IJzendoorn gaan dat alleen maar versterken. En

‘WE ZIJN EEN ECHTE

langrijke rol gaat spelen? Ik noem ook het Nationaal Fruitpark

wandel- EN fietsGEMEENTE GEWORDEN’,

wat denk je dat het Veerhavengebied in Ochten voor een bemet het Fruithotel in Ochten, de bowlingbaan bij Molen de Zwaluw in Kesteren. Dat zijn ook echte publiekstrekkers.’ ‘KOM IN DE KWEKERIJ’ Gerritsen benadrukt dat we de beleving van de gemeente als het gaat om de fruit- en laanboomteelt sterker moeten uitdragen. ’Er is een concept voor een Laanboomteeltroute aan de hand van de ‘Kom in de kas’ formule. Door de bezoekers te vertellen over de laanboomteelt, kunnen we de bekendheid

onze gemeente als internationaal laanboomcentrum sterk vergroten.’ FINANCIËLE STEUN Maar wie zal dat allemaal betalen? De ondernemers? ‘Je moet hun rol niet onderschatten’, zegt Herman Gerritsen, ‘maar de gemeente, de provincie Gelderland en onder meer het Regionaal Investerings Fonds dragen financieel bij aan een Neder-Betuwe waar het prettig te vertoeven is.’

20


OUDEVEERHAVEN

OCHTEN, HET PARELTJE AAN DE WAAL

In de samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd hoe de genoemde partijen met elkaar gaan samenwerken om de uiterwaarden van de Waal bij Ochten opnieuw in te richten. Bezoekers moeten het Waalgebied gaan ‘beleven’. Dat biedt kansen voor de lokale economie door het stimuleren van recreatie en toerisme.

DE ONTWIKKELING VAN DE OUDE VEERHAVEN AAN DE WAAL BIJ OCHTEN TOT TOERISTISCHE OVERSTAP PLAATS IS EEN STUKJE DICHTERBIJ GEKOMEN. BEGIN MAART 2018 HEBBEN DE PROVINCIE GELDERLAND, GEMEENTE NEDER-BETUWE, WATERSCHAP RIVIERENLAND EN RIJKSWATERSTAAT HIERVOOR EEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST GETEKEND. REGIO RIVIERENLAND EN DE GEMEENTE DRUTEN ONDERSTEUNEN DEZE ONTWIKKELING.

MEER HORECA Vanaf 2020 wordt er een hoogwatervrij terrein aangelegd dat is gekoppeld aan de dijkversterking. Dit terrein wordt de basis voor een Toeristische Overstap Plaats (TOP) met ruimte voor onder meer horeca, een uitkijktoren, een parkeervoorziening en de mogelijkheid om te sporten. Daarnaast zijn er plannen om de oude rivierstrang te herstellen en de uiterwaarde te verlagen. Dit maakt het weer mogelijk om wandelpaden aan te leggen, een aanlegsteiger te bouwen, de natuur verder te ontwikkelen en de publieke ruimtes op te waarderen. TOERISTISCHE OVERSTAPPLAATS Daarna kunnen de private partijen aan de slag om de locatie verder kunnen ontwikkelen. Hierbij wordt gedacht aan een informatie- annex waterbelevingscentrum, recreatieve dag- en verblijfs­ recreatie, horeca en een eventuele innovatieve verbinding over de Waal. WAALWEELDE De samenwerking vindt plaats onder de vlag van WaalWeelde. Het doel is een mooie, veilige, natuurlijke en economisch sterke Waal te ontwikkelen en het gebied voor bewoners en bezoekers aantrekkelijker te maken. Ochten wordt het pareltje aan de Waal.

OCHTEN - 21


BURGEMEESTER “ON TOUR”

EEN GOED OPLETTENDE INWONER ZIET BURGEMEESTER JAN KOTTELENBERG REGELMATIG OP DE FIETS DOOR NEDERBETUWE ‘KOERSEN’.

22


BURGEMEESTER “ON TOUR”

‘OMDAT NEDER-BETUWE ZOGEZEGD

‘befietsbaar’ IS, PROBEER IK ZO VEEL MOGELIJK DE FIETS TE PAKKEN.’

Recreatief of op weg naar het gemeentehuis of naar een afspraak buiten de deur. Bewegen is een van de redenen waarom de burgemeester de fiets pakt in plaats van de auto. ‘Op de boerderij (in Zwiep bij Lochem, red.) was ik natuurlijk altijd in beweging. Maar nu doe ik veel zittend werk en daardoor kom ik er minder aan toe. En omdat Neder-Betuwe zogezegd ‘befietsbaar’ is, probeer ik zo veel mogelijk de fiets te pakken.’ Maar er is nog een andere reden. In Zwiep woonde de familie ‘in the middle of nowhere’ en hadden Jan en Marijke Kottelenberg beiden een auto. Dat vinden ze nu niet meer nodig, sinds ze in het centrum van Kesteren wonen. Dus is een van de auto’s verkocht en bepaalt de agenda wie die dag over de auto kan beschikken. Een duurzame gedachte! ‘Als ik een dag op het gemeente­huis ben, ga ik automatisch op de fiets, dus dat is goed te doen.’ Fietsen heeft nog meer voordelen voor de burgemeester. ‘Het is goed om op gewicht te blijven’, zegt hij lachend. ‘Ik ga altijd aan huis feliciteren als een bruidspaar 60 jaar getrouwd is. Dat gebeurt nogal eens en daar hoort natuurlijk een gebakje bij. En die sla ik nooit af, want ik hou erg veel van zoet. Fietsen compenseert.’ Het belangrijkste voordeel noemt burgemeester Kottelenberg dat hij zo steeds weer een nieuw stukje van de gemeente leert kennen. Je ziet leuke dingen, die je nog niet wist. Straatjes en weg­getjes waar je nog niet van had gehoord, maar je ziet ook dingen waarvan je denkt dat die niet in de haak zijn. Soms vraag ik in de vergaderingen van het college van B&W na hoe dat zit, een andere keer zet ik het uit in de organisatie. Het ligt er aan wiens verantwoordelijkheid het is.’ Van fietsgemeente Lochem is burgemeester Kottelenberg terechtgekomen in fiets- en wandelgemeente Neder-Betuwe. Ondanks dat hij er al meer dan een jaar is, zeggen ze hier nog steeds: ‘Kek, dao gao de nije burregemister op de fiets.’

‘DAAR HOORT

natuurlijk EEN gebakje

BIJ. EN DIE SLA IK NOOIT AF.’

NEDER-BETUWE - 23


WAT ZOU JIJ DOEN ALS JE ÉÉN DAG BURGEMEESTER MOCHT ZIJN? ANDREA VAN BREUKELEN (GROEP 6) ‘Ik zou álle auto’s vervangen door botsauto’s. Als er dan een ongeluk gebeurt zou het minder erg zijn dan dat het nu is. En ik zou de trein vervangen door een achtbaan. Dat is leuker. Scholen moeten niet alleen saaie sommetjes geven, maar ik zou zorgen dat je op school via spelletjes leert. Dan is het leuk om te doen en merk je eigenlijk niet echt dat je er ook van leert. Ook bij Engels en Nederlands. Ik wil eigenlijk ook een sportschool die ook voor kinderen onder de 18, die daar dan zelf en zonder begeleiding heen mogen. En een skatebaan, dan kan ik daar eerst skeeleren -dat vind ik leuk- en als dat goed gaat pennyboarden. Maar wat ik echt wil is dat er olifant, als postbode, bij íedereen in

NOUD VAN DEN BERG (GROEP 7)

het dorp kittens en snoep bezorgt.’

‘Ik zou veel melkveebedrijven neerzetten en boerderijen. En een kleine supermarkt in Echteld, waar ze ook heel veel, de helft ofzo, van de producten van die boerderijen verkopen. En er is dan niet alleen een school, maar ook een peuterspeelzaal en een kindercrèche. Er moet meer zijn om te spelen. Een grote zandbak, een klimrek en een brandweerpaal. En… ik zou als burgemeester overal camera’s plaatsen. Dan zou ik op mijn kantoor zo al die schermen bekijken en alles in de gaten houden en op ééntje kun je dan gamen.’

DIDO VAN DEN BERG (GROEP 8) ‘Om de week moet het squichies regenen – je weet wel, die knijpballetjes. En de paraplu moet ook een squichy zijn! Als je erin knijpt, gaat ‘ie open. En er moeten heel veel snackbars komen. Ik hou heel veel van eten. En ijscozaken! En overal hangen garfieldposters. En er zijn heel veel dieren. Puppy’s, kittens, koeien en schapen. Oh, en hamsters en konijnen. Dan zijn er ook meer bossen waar de dieren los kunnen lopen. In de winkels is alles gratis en als het dan geld kost, dan is het 50 cent. Ieder huis heeft een zwembad en er komt een achtbaan op het schoolplein.’

24


BURGEMEESTERVOOR ÉÉN DAG

JEROEN SMIT (GROEP 6) ‘Er moeten veel meer boerderijen komen. Mijn opa heeft een boerderij en dat is heel leuk. Ik ga elke vakantie en ook in weekenden naar opa. Hij zit in het buiten­gebied en ik help hem op de boerderij. Het is heel leuk als er lammetjes zijn. Er moet een grote supermarkt in Echteld komen en een gamehal. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Dat is leuk, ik speel thuis op de Playstation ook altijd spellen.’

FINN VAN DEN BERG (GROEP 7) ‘Ik wil een website maken, een hondenTinder. Dan kunnen hondjes elkaar opzoeken! En als burgemeester begin ik zelf ook een programmeerbedrijf, waar ik allemaal robots maak. Dat is mijn droom. En er moet een bank komen, waarbij ze geld drukken. Dat gaat een jackpot in die heel Echteld wint. En er moet een héle grote sportschool en een zwembad zijn. Er is dan ook een speelgoedwinkel waar je, als je één euro besteedt, alle games gratis krijgt. Oh, en overal moeten aapjes lopen, net als in de Apenheul, maar dan mag je ze óók eten geven.'

ROAN KOOIJMAN (GROEP 8) ‘Ik zou een zwembad willen! En er moeten veel meer buitenactiviteiten komen, want de speeltuin is saai. Die blijft altijd hetzelfde. Wat nieuws, iets cools. Een kabelbaan! Er moeten meer leuke dingen komen in Echteld. Niet alleen dansen, maar ook voetbal! Nu is er hier alleen voetbal voor grote mensen, ik zou zorgen dat dat er ook voor kinderen is. Er komt een dierenasiel, maar geen zielige, eentje die heel leuk is. En ook een strand in Echteld, dat zou ééécht heel leuk zijn!’

Dat vroegen we aan een zestal leerlingen van de Prins Willem-Alexanderschool in Echteld. ECHTELD - 25


Kuus Totaaltuinen, verrassend anders!

25 jaar ervaring en deskundigheid

Persoonlijke aanpak en betrokken bij de klant

Originele en praktische oplossingen

Creatief en doordacht ontwerp

Ruimte om zelf dingen te doen

Veranda bouw ingepast in tuinontwerp

Bel voor een vrijblijvende afspraak!

Industrieweg 19 - Ochten (0488) 48 10 40 Kuus Totaaltuinen, info@totaaltuinen.nl verrassend anders!

www.totaaltuinen.nl

Eigenlijk zou u uw tuin wel aan willen passen. Maar hoe? En wat mankeert er nu eigenlijk aan? Is mijn tuin wel groot genoeg om er iets leuks van te maken?

TUINONTWERP

TUINAANLEG

Kuus TotaaltuinenTUINONDERHOUD heeft het antwoord op deze vragen. Sommige TUINBEPLANTING tuinbezitters zijn een beetje terughoudend om een hovenier in te schakelen. Dat hoeft helemaal niet, een hovenier kan meer voor u betekenen dan u denkt. Bovendien bieden wij oplossingen voor praktische hindernissen waar u zelf niet snel aan zult denken en voorzien wij uw tuin van de nodige creativiteit. Het optimaal benutten van de aanwezige ruimte, het verbinden van de elementen en een uitgebalanceerde beplanting zijn de hoofd ingrediënten voor uw nieuwe tuin.

We drukken zelfs uw kosten

Bel voor een vrijblijvende afspraak!

folders boeken

briefpapier

jaarverslagen manuals presentatiemappen flyers

visitekaarten

scripties 100.000 stuks

schrijfblokken 2 stuks

brochures

enveloppen

magazines

familiedrukwerk

maar in print zijn we ook scherp . . . . R&H A5_ADV_Liggend.indd 1

Broekdijk 40e 4041 CW Kesteren T (0488) 48 32 33 F (0488) 48 22 68 www.rhdruk.nl info@rhdruk.nl

25-3-2017 12:16:37


Dan is het zover! Het besluit om de woning te verkopen is genomen, de vraagprijs is bepaald en het bord staat in de tuin. De fotograaf heeft prachtige foto’s gemaakt en de eerste indruk is perfect.

Maar hoe zorgt u ervoor dat potentiële kopers bij een bezichtiging bij de woning nog enthousiaster worden en tot koop overgaan?

1

Zorg voor een frisse en stralende eerste indruk. Denk aan een schone gevel en kozijnen, zeem de ramen, maak de tuin onkruidvrij en maai het gras.

2

Een lichte woning is altijd fijn! Laat de gordijnen open, doe eventuele lampen aan en zorg voor wanden in een neutrale lichte tint voor een ruime en frisse indruk.

3

Schoon en fris zijn toverwoorden bij de verkoop van uw woning. Laat het toilet, de badkamer en de keuken glimmen. Een nieuw randje kit voor de frisse aanblik en bijvoorbeeld een bloementje op tafel voor het huiselijke gevoel.

De makelaar zorgt ervoor dat de koper zich welkom voelt in uw woning en geeft de kopers alle tijd om de woning en de buurt te ’voelen‘ en te ’ervaren’. De juiste behandeling van de kopers zorgen voor de uiteindelijke verkoop van uw woning. En vergeet vooral ook de aftersales niet! Kennis maken met een professional die als geen ander uw woning kan verkopen? Bel en maak een afspraak met Corry van Rheenen op 0488 - 44 11 33 of info@corryvanrheenen.nl.

Torenstraat 5 - 4041 GA Kesteren Telefoon (Kesteren): (0488) 44 11 33 Spoorstraat 12/Plein 12 (op afspraak) 4001 CN Tiel - Telefoon (Tiel): (0344) 66 47 79 E-mail: info@corryvanrheenen.nl Internet: www.corryvanrheenen.nl

27


‘IK HAD HET VROEGER NOOIT VERWACHT, MAAR IK WIL NOOIT MEER IETS ANDERS DAN HORECA.’ MIRA VAN KOETSVELD (46) IS GEBOREN EN GETOGEN IN TIEL. DAAR ONTMOETTE ZE JACCO, DE BARMAN UIT OCHTEN. WAS HET LIEFDE OP HET EERSTE GEZICHT? ‘ER WAS GELIJK EEN KLIK, MAAR HET IS PAS LATER GAAN GROEIEN. IK DACHT HIJ IS EEN BARMAN. JE WEET HOE BARMANNEN ZIJN… DAT ZAL TOCH NIETS SERIEUS WORDEN.’ DAT BLEEK WÉL TE KUNNEN, WANT HET STEL IS INMIDDELS AL 20 JAAR SAMEN! EN… WAT ZE TOEN NÓÓIT VERWACHT HADDEN, IS DAT ZE NU DE TROTSE EIGENAREN VAN CAFÉ DE LAMP IN OPHEUSDEN ZIJN.

28


VROUWELIJKEONDERNEMER

'JE WEET HOE

‘Ik was vroeger een heel verlegen en rustig meisje en hield niet zo van drukte. Ik weet wel zeker dat mensen die mij alleen nog van toen kennen heel raar op zullen kijken als weten dat ik nu een eigen bar heb.’ Ze vertelt hoe ze in café De Lamp verzeild is geraakt. ‘Ik

barmannen

ZIJN… DAT ZAL TOCH

werd gevraagd of ik hier wilde werken, alleen daar moest ik eens heel goed over nadenken. Ik had geen flauw idee of ik dat leuk zou vinden. Tot die tijd werkte ik op kantoor, maar dat paste sowieso niet bij me’, vertelt Mira, terwijl ze hevig nee schudt. ‘De hele dag achter

NIETS

serieus

WORDEN.’

een bureau zitten is vreselijk saai! Nee, hier, met ruimte en gezelligheid om me heen, dat hóórt echt bij mij.’ Ze werkte er ongeveer een half jaar, toen ze de vraag voorgelegd kreeg of zij en haar vriend het bedrijf over wilde nemen. ‘Het was hier toen net zo’n ouderwetse huiskamer met tafels met van die vloerkleedjes erop. Nadat we het hadden over­ genomen, veranderden we steeds weer wat. Een ander be­ hangetje, een verfje, nieuwe tafeltjes en zo ging dat door.’ Het is in de stijl van een bruin café met zo’n lekker gemoedelijke sfeer. Zes keer per jaar houden ze een feestavond. ‘We hebben door de jaren heen allerlei tapprijzen gewonnen. Toen we eerste van Nederland werden, was dat ook een reden voor een hele gezellige feestavond en trad Xander de Buisonje op.’ VASTE GASTEN Toen Mira 13 jaar geleden een zoontje kreeg, is ze minder gaan werken. Tegenwoordig vind je haar op de dinsdag en donderdag van drie tot zeven uur in het café. Mira vindt het heerlijk om te werken en kijkt er ook echt naar uit. Ze heeft vaste gasten die al 18 jaar langskomen. ‘Met sommigen heb ik echt een band, dat vind ik heel gezellig.’ Even is Mira serieuzer. ‘Ik ben bezorgd over dat er straks niet meer gerookt mag worden in een aparte rookruimte. De gasten moeten dan naar buiten en ik vrees dat dat voor overlast gaat zorgen.’ Samen met Jacco heeft ze afgesproken dat als één van

‘WE HEBBEN

hen het werk zat wordt, dat

DOOR DE JAREN

den het alleen allebei nog

HEEN ALLERLEI

te houden. Toch zie ik me-

tapprijzen GEWONNEN.'

ze ermee stoppen. ‘We vinveel te leuk om ermee op zelf er in de toekomst ook wel een leuke lunchzaak of koffietent bij hebben. Eén ding is zeker: het moet horeca blijven, ik wil niet meer anders.’

29


SASKIA ZELLER KAN HAAR CREATIEVE BREIN NIET ZOMAAR UITZETTEN. ALS ZE BIJVOORBEELD TIJDENS DE BOODSCHAPPEN MET EEN KENNIS AAN DE PRAAT RAAKT, IS ER BEHALVE HET GESPREK NÓG IETS DAT HAAR FASCINEERT: HET LICHTSPOTJE BOVEN HAAR GESPREKSPARTNER.

DE MENS MAAKT HET PLAATJE 30


VROUWELIJKEONDERNEMER

'LELIJKE

mensen

BESTAAN NIET.'

Daar worden je wallen zichtbaarder van, denkt ze dan. En wanneer de kennis een stapje naar achter zet en de belichting verandert: zó dat

is opgelost. Het fotograaf-zijn kan ze in haar vrije tijd niet zomaar uitzetten. ‘Wanneer iemand naast een rode muur staat, blijf ik de rode weerspiegeling op de wang zien’, vertelt Saskia met een lach. ‘Ideaal

voor mijn werk, want daar heb je een oog voor detail voor nodig… Maar ik zou het wél fijn vinden als ik die knop soms even om zou kunnen switchen.’ 7 jaar geleden werkte Saskia nog als districtmanager met 25 bouwmarktfilialen onder haar hoede, maar toen besloot ze als zzp’er haar grote hobby achteraan te gaan: de fotografie. En daar heeft ze geen seconde spijt van gehad. ‘Ik mag dicht bij mensen komen. Letterlijk. Bij een bruiloft lig ik zomaar ineens onder de jurk of zit ik bijna in iemands haar.’ En mensen, die maken voor Saskia het plaatje. ‘Er is áltijd iets in mensen dat heel mooi is. Die oprechte, spontane lach. Een twinkeling in de ogen. Lelijke mensen bestaan niet.’ De camera werd ook een groot onderdeel van haar gezinsleven, want mooie momenten, die moeten vastgelegd worden. Tot ze twee jaar geleden met haar man en kinderen in de dierentuin stond en allerlei prachtige foto’s maakte. ‘Toen ik ze thuis bewerkte, dacht ik: het zijn

leuke foto’s… maar ik heb er geen gevoel bij. Het lijkt alsof ik er zelf niet bij ben geweest. Toen heb ik mezelf de vraag gesteld: is het een goede herinnering als ik het moment zelf niet heb meegemaakt? Ik heb het een halt toegeroepen en sindsdien neem ik de camera niet meer mee op gezinsuitjes of -vakanties. Of ik neem deze alleen onder zware restricties mee’, zegt Saskia met een lach. ‘En dat gaat heel goed! Fotografie is mijn vak én mijn hobby, maar ik kan er niet altijd mee bezig zijn.’

'IS HET EEN GOEDE

herinnering

ALS IK HET MOMENT ZELF NIET HEB

meegemaakt?'

31


‘HET BABBELTJE MET DE PATIËNT VOORAF IS NET ZO BELANGRIJK ALS DE BEHANDELING’

TANDARTS NARMEEN IESA (38) STARTTE MEI 2016 HAAR TANDARTSENPRAKTIJK IN OPHEUSDEN. ‘IK WILDE GRAAG AAN DE SLAG ALS ZELFSTANDIGE EN BEGON MET EEN KLANTENBESTAND VAN NUL PATIËNTEN, IN COMBINATIE MET MIJN WERK IN DE ANDERE PRAKTIJK.’ NA GEWERKT TE HEBBEN IN DODEWAARD, LIENDEN EN BEMMEL, VOND ZE HAAR EIGEN PLEK IN EEN KLEIN, MAAR FIJN PAND IN OPHEUSDEN. ‘IK WIL NIET DAT DE PATIËNT VERDWAALT’, ZEGT NARMEEN LACHEND.

32


VROUWELIJKEONDERNEMER

Narmeen komt uit Irak en is Rooms-Katholiek opgevoed. Van jongs af aan wist ze al dat ze een dokter wilde worden en op de middelbare school viel haar keuze op de universitaire opleiding Tandheelkunde. Dat studeerde ze en op 25-jarige leeftijd kwam ze naar Nederland. Het interview vindt plaats op haar verjaardag, in haar werkpauze. Dat is voor Narmeen geen enkel probleem en goedlachs staat ze me te woord. ‘Twee maanden nadat ik mijn praktijk in

‘EEN WORTELKANAALBEHANDELING VIND IK HET

állerleukst OM TE DOEN.’

Opheusden startte, heb ik er ook een huis gekocht. Het was een beetje een gok, maar ik heb er geen seconde spijt van gehad. Opheusden heeft alles: het gemeentehuis, alle nodige winkels en het is gewoon een erg levendig dorp. Alles is goed bereikbaar, de sfeer is goed en de mensen zijn aardig.’ Het werk als zelfstandige had haar voorkeur boven het werken in een groepspraktijk. ‘Daar

miste ik het echte contact met de patiënt. Het was vooral snel-snel, terwijl ik juist de tijd wil nemen. Het babbeltje met de patiënt vooraf is net zo belangrijk als de behandeling. Die rust verzacht “de pijn” van de behandeling. Kinderen vertel ik niet: “ik ga je nu een verdovingsspuitje geven”, maar “Ik ga slaapwater geven aan de kies, zodat die lekker gaat slapen”. Dat werkt heel goed.’ Tijdens haar werk kan Narmeen écht ontspannen. Ze geniet van het oplossen van problemen en het voorkomen daarvan. ‘Ik vind alles leuk, maar een wortelkanaalbehande­ ling het állerleukst. Ik heb er extra veel cursussen over gevolgd en hou wel van een ingewikkelde wortelkanaalbehandeling.’ Nadat ze mijn verschrikte gezichtsuitdrukking heeft gezien, vertelt ze: ‘Het kan écht pijnloos. 99 procent van mijn patiënten heeft geen echte pijn en ook geen extreme napijnen. Ik kan er wel een ruim een uur mee bezig zijn, want het komt echt heel precies, maar het resultaat is dan ook geweldig. Ik vind het mooi om de röntgenfoto aan het einde te zien, dan kan ik best een beetje trots zijn.’ Tijdens het interview drinkt ze een kopje koffie, wat een grote uitzondering blijkt te zijn. ‘Dat doe ik bijna nooit. Behalve dan mijn “speciale” koffie in de ochtend. Dat is oploskoffie in halfvolle melk, en daarnaast heb ik altijd een dadel.’ Lachend zegt ze: ‘Zie je het al voor je? Dan zitten mijn collega’s aan de boterhammen en dan heb ik dat voor mijn neus. Dat doe ik al 20 jaar iedere ochtend.’ Haar werk is haar allereerste hobby, vertrouwt ze me toe. Er is veel waar ze van kan genieten. Een terrasje pakken, het lezen van wetenschappelijke boeken of tijdschriften over tandheelkunde, hardlopen door rustige straten, het maken van kinder­jurken. Zo maakt ze voor haar dochtertje (8) de mooiste verkleedkleren en prinsessenjurken. Ook maak je haar zéker blij met een leuke stedentrip. ‘Overmorgen vertrek ik naar

‘ALS IK DE

röntgenfoto AAN HET EINDE

ZIE, KAN IK BEST EEN BEETJE ZIJN.’

trots

Lissabon’, zegt ze. ‘Op Koningsdag. Dan heb ik een lang weekend en hoef ik de praktijk dus niet te sluiten.’

33


‘IK PARKEERDE MIJN FIETS HEEL SNEAKY OM DE HOEK’

ALETTE KEUKEN (31) VAN NIEUW ELAN/ELAN MEDIA GROUP BV: ‘IK WAS DE LUIERS NOG NIET EENS UIT EN IK SCHEEN AL GEFASCINEERD TE ZIJN DOOR DE TYPEMACHINE EN MEE TE GAAN NAAR RAADSVERGADERINGEN EN KLANTENBEZOEKEN. OOK GING IK MEE NAAR KANTOOR EN ZAT DAAR UREN IN MSDOS WORDPERFECT BOEKEN TE SCHRIJVEN.'

34


VROUWELIJKEONDERNEMER

'Vanaf dat ik 13 jaar was, werkte ik ook als bijbaan bij mijn vaders uitgeverij Ton Keuken Mediaservice BV. Ha, ik herinner mijn eerste interview nog heel goed. Ik moest naar een bloemenwinkel in Dode-

TOT

verbazing

VAN FAMILIE, VRIENDEN EN COLLEGA'S IS ZE ERG DRUK MET HAAR DRIE

kippen EN HAAN.

waard en ik wilde niet dat ze wisten hoe jong ik wel niet was en dus parkeerde ik mijn fiets heel sneaky om de hoek.’ Alette moet hard lachen. ‘Haha, niet dat ik er oud genoeg uitzag om auto te rijden’. Duidelijk is dat ze zich van jongs af aan al interesseerde in het bedrijfsleven. Ook op 17-jarige leeftijd, toen ze Communicatiewetenschappen ging studeren aan de Radboud Universiteit Nijmegen, koos ze in plaats van een baantje bij de supermarkt of drogist ervoor om haar centen te blijven verdienen met het schrijven van artikelen en commerciële

teksten. ‘Tja, ik woonde toen net op mijzelf en had zo’n 600 euro nodig om rond te komen. Dus ik dacht ik kan megaveel uren draaien in een winkel óf ik begin een eenmanszaak en schrijf 10 teksten à 60 euro en dan ben ik er ook. Zo is het begonnen eigenlijk, later kwamen daar ook aanvragen voor websites, marketingadvies etc. bij.’ ‘Zo’n 6 à 7 jaar geleden kwam mijn vader naar me toe. Hij zei: “ik heb dit kunstje 30 jaar gedaan, ik ben er klaar mee. Of ik sluit de deur, of jij neemt het over”. Mijn eerste reactie was “Wie gaat er nou in de crisis een bedrijf overnemen? En uitgeverijen, die gaan massaal failliet!” Ik ben vervolgens eens goed gaan nadenken. Binnen mijn eenmanszaak, die ik dus begon tijdens mijn studie, kreeg ik veel vraag vanuit klanten voor héle andere zaken, zoals websites, een nieuwe huisstijl of logo en meer. Ik besloot dat ik zijn bedrijf over wilde nemen, om meer slagkracht te krijgen. Maar dat marketing en communicatie de hoofdmoot zou worden naast de uitgeverij. Ik had echter wel mijn eigen idee bij de look and feel die de onderneming moest uitstralen, hoe mijn team er moest zien én last but not least: de naam. Ik dacht ga ik nu 30 jaar naamsbekendheid weggooien óf is het een goede keus om een naam te nemen die uitstraalt wat ik wil zijn.’ Glimlachend: ‘Gelukkig gaf mijn vader de doorslag toen hij meedeelde dat ik z’n naam niet meekreeg. Dat scheelde keuzestress.’ Voor haar ontspanning rijdt Alette paard, reist ze veel, verslindt ze zo’n zes tot zeven boeken in de week. En tot verbazing van familie, vrienden en collega's is ze

'WAT BIJNA

niemand WEET,

IS DAT IK GRAAG EEN

potje Olvarit EET.'

erg druk met haar drie kippen en haan. Er zijn zelfs kuikentjes onderweg! In de broodtrommel naar het werk zit weinig vastig­heid. ‘Ik doe niet aan broodtrommels, ook niet aan strijken trouwens. Soms haal ik een belegd broodje bij het tankstation, de andere keer haal ik lekker brood bij de bakker. Bijna niemand weet dat ik soms een potje Olvarit als maaltijd eet. Alleen de Spaghetti Bolognese smaak. Hilariteit alom wanneer er nieuwe werknemers of stagiaires zijn. Maar ja, het is lekker, warm én gezond.'

35


EEN KIJKJE IN DE GRIJZE SOKKEN­WERELD VAN HET POTTENBAKKEN

JOSÉ VAN ALFEN (47): ‘ALS KIND WAS IK ER GEK OP OM, ALS HET WATER LAAG STOND, DRIJFHOUT TE VERZAMELEN EN DAAR KRANSEN VAN TE MAKEN. HET WAS ONGEBRUIKELIJKER IN MIJN TIJD OM NAAR EEN KUNSTACADEMIE GAAN EN DUS HEB IK DAT NOOIT GEDAAN. TOCH BEN IK IN MIJN HOBBY TERECHT GEKOMEN. IK HEB HET MEZELF GELEERD.’

36


VROUWELIJKEONDERNEMER

'HET

meisje WILDE

OOK GELIJK EEN

POTTENBAKKERSSET VOOR

Eerst opende José haar eigen woonwinkel in Ochten, Seizoen

HAAR VERJAARDAG, DAT VOND IK

geweldig!’

& Stijl. Het begon met een pand van 50m2 en dat groeide door de jaren uit naar 500m2. Ze verkocht er bloemen en veel meer op het gebied van interieur en

wonen. Vijf jaar geleden heeft José de winkel van de hand gedaan en ging ze zich bezighouden met wat ze écht wilde: schilderen en keramiek. Een spannende overstap was het wel. ‘Ze zeggen dat je geen geld kunt verdienen met pottenbakken, maar daar ben ik het niet helemaal mee eens. Ik vind zelf dat het er vanaf hangt op welke manier je de kunst toepast. Ik maak geen kunst-kunst maar kunst die gericht is op het interieur. Het kunnen wel hele lange werk­dagen zijn, maar gelukkig is het ook mijn hobby.’ Met een verre vakantie maak je José niet per se blij. ‘Ik ben niet zo iemand die de onbedwingbare drang heeft naar het verre buitenland te gaan. Er zijn in Nederland zat leuke plekjes die ik nog niet gezien heb.’ PRIMITIEVE STOOKTECHNIEK In haar atelier vind je van alles, van sieraden tot serviesgoed en wandornamenten. ‘Op zomeravonden ga ik vaak ook even langs het atelier om nog een uur of twee lekker verder te werken. Ik

‘ELKE NIEUWE LADING

potten DIE IK UIT

DE VELDOVEN HAAL, VOELT ALSOF IK EEN

cadeautje UITPAK.’

vind het geweldig als ik uit de veldoven -een primitieve stooktechniek- weer een nieuwe lading potten haal. Dat voelt élke keer alsof ik een cadeautje uitpak. Het potten­bakken is een vak dat bijna uitgestorven is, een echte grijze sokkenwereld. Ik hoop dat de nieuwe generatie niet vergeet dat handwerk óók bestaat en dat niet alles uit de machine komt. Laatst, tijdens een open atelierdag, liet ik een meisje zien hoe dat nou gaat, het pottenbakken. Het meisje wilde ook gelijk een pottenbakkersset voor haar verjaardag, dat vond ik geweldig!’

37


Als brood- en banketbakker weten we als geen ander wat lekker is

C O M P L E E T, G O E D , B E T R O U W B A A R

EÉN TOTAAL ADRES VOOR UW PERSONENAUTO, BEDRIJFSWAGEN, CAMPER EN AANHANGER.

Industrieweg 11 6669 CW Dodewaard

• VERKOOP en BEMIDDELING

Telefoon (0488) 41 11 65

van NIEUW en GEBRUIKT

info@autobedrijfcrum.nl

• ONDERHOUD en REPARATIE • AUTO-ELEKTRONICA • STORINGS DIAGNOSE en REPARATIE

S T E R K

I N

E L K

M E R K

W W W. A U T O B E D R I J F C R U M . N L

MOLEN DE ZWALUW

• APK-KEURINGEN Automotive

• AIRCO-, ACCU-, UITLAAT- en BANDENSERVICE

Service Injection Systems

• SCHADE HERSTEL

SFEERVOL RESTAURANT Smaakvolle gerechten, gastvrijheid en een warme sfeer staan centraal bij Molen ‘De Zwaluw’ in Kesteren. Geniet van een heerlijke lunch, diner of ambachtelijke pannenkoek bereid door onze topkoks.

BRUILOFTEN EN RECEPTIES Molen ‘De Zwaluw’ is de perfecte locatie als het gaat om het vieren van jullie feestelijke dag. Kom eens langs om onze mogelijkheden te bekijken en jullie wensen voor te leggen.

BOWLING DE ZWALUW Kom gezellig bowlen met vrienden of familie. Uniek aan onze bowling is de stijlvolle inrichting met diverse gezellige zitjes. Ook in het bargedeelte is het aangenaam vertoeven. Reserveer vooraf!

Batterijenweg 19c, Kesteren • Tel. 0488 48 8833 • www.molendezwaluw.nl


“Dankzij de containerterminal en de A15 is ons bereik aanzienlijk groter geworden”

Ondernemen op formaat Bedrijvenpark Medel ligt centraal in Nederland, midden in de Betuwe. Met een flexibele verkaveling en kavelgroottes van 2000 m2 tot 20 hectare kan elke ondernemer hier ondernemen op formaat. De eigen aansluiting op de A15 en de containerterminal aan het Amsterdam-Rijnkanaal maken Bedrijvenpark Medel bij Tiel de ideale locatie voor grote en kleine ondernemingen in de logisitieke en productiesector, maar ook in de bouw, handel en nijverheid.

Advertentie gemeentegids NederBetuwe.indd 1

Bovendien biedt de regio veel gemotiveerde, talentvolle werknemers. Samen met sterk parkmanagement, hoogwaardige uitstraling van gebouwen en continue aandacht voor flora en fauna maakt dit Bedrijvenpark Medel aantrekkelijk voor werkgevers én werknemers. Benieuwd naar alle mogelijkheden? Kijk op www.medel.nl of bel Monique Spijker 0344 - 673 700.

04-04-18 10:52


Kraamzorg

Betuwe & Gelderse Vallei

Nedereindsestraat 30b 4041 XG Kesteren Tel. 0488 - 482151 Fax. 0488 - 483939 Internet: www.bgvallei.nl E-mail: info@bgvallei.nl

Dáárom kies je voor

Kraamzorg Betuwe & Gelderse Vallei! • • • • •

Persoonlijke aandacht voor moeder en kind. Een kraamverzorgende per gezin. Gratis gebruik elektrische borstkolf en persoonlijke set. Flexibele kleinschalige organisatie. Goede contacten met de verloskundige in de regio.

“Christelijke basisschool Rehoboth geeft ruimte aan hart, hoofd en handen!” Onz e sc ore land elijk ond erzo klan ek ttev rede nhe id:

9,2

Sinds 1990 een vertrouwd adres in de regio voor een onvergetelijke kraamperiode

CBS Rehoboth - Plataanstraat 12 - 4051 GS Ochten - Telefoon: 0344 - 641373 E-mail: rehobothschool@cpov.nl - Internet: www.rehobothschoolochten.nl

Het Palet geeft kleur aan talent Fysiotherapie Groene Kruisgebouw Torenstraat 3 4041 GA Kesteren Tel. 0488 - 48 27 32 info@praktijkdetoren.nl www.praktijkdetoren.nl

Oedeem Fysiotherapie (Kinder) Oefentherapie Cesar Logopedie

Boekhandel van der Meijden

Daltonschool Het Palet geeft kleur aan talent! Onze school werkt volgens de uitgangspunten van het Daltononderwijs. Het doel is de zelfwerkzaamheid en de onderlinge samenwerking van leerlingen te bevorderen. Daltononderwijs is een manier van werken waarbij het kind centraal staat. We hebben naast ons Daltononderwijs een talentvol onderwijsaanbod voor hoogbegaafden en kinderen met achterstanden. O.B.S. Het Palet - J. Catsstraat 2a - 4041 XV Kesteren - tel: 0488 - 48 13 98 www.paletkesteren.nl

Trivium

kwaliteit in onderwijs

De stichting Trivium een onderwijsorganisatie met 14 protestants-christelijke basisscholen in Zuid-Gelderland. Twee van deze scholen staan in de gemeente Neder – Betuwe.

Brede School CBS Het Kompas in Kesteren CBS Het Kompas staat voor een brede ontwikkeling van de leerlingen. Naast een stevige basis in de cognitieve ontwikkeling bieden wij ruimte aan ieder kind om zijn talenten te ontdekken.

Joost van den Vondelstraat 1b, 4041 XJ Kesteren. Tel. 0488 - 48 18 54 www.kompaskesteren.nl

Geschenken met blijvende waarde. Veel nieuwe boeken in ons assortiment! Nedereindsestraat 7 – 4041 XE Kesteren Tel. 0488-482226 (Bgg. 0488-482134) Maandags gesloten

Email: info@vdmeijden-boekhandel.nl www.vdmeijden-boekhandel.nl

Samen spelen, samen leren, samen leven. • Wij zijn een vitale dorpsschool met een modern christelijke identiteit. • Onze school is overzichtelijk, ruim, met moderne faciliteiten en gelegen in een veilige buurt. • Ons team is enthousiast, zelfkritisch en professioneel, met een gedeelde visie en verantwoordelijkheid. • Wij werken bewust aan de ontwikkeling van vaardigheden die kinderen nodig hebben om actief deel te nemen in de maatschappij van morgen. Emmalaan 4, 6669 AR Dodewaard. Tel. 0488 - 41 12 26 www.dehien.nl


ONDERWIJS

OPENBAAR ONDERWIJS IN DE NEDER-BETUWE DE WERELD IS GEKLEURD, DE WERELD IS DIVERS; ZO OOK DE SCHOLEN VAN DE ONDERWIJSGROEP SPOENK, OPENBAAR BASIS­ONDERWIJS TE NEDER-BETUWE. IEDER KIND, ELKE OUDER, ELKE LEERKRACHT, ZIJ DOEN ER TOE. OP DE OPENBARE SCHOOL IS IEDEREEN WELKOM, WAT OOK ZIJN ACHTER­ GROND IS. VAN JONGS AF AAN LEREN DE KINDEREN OP DE OPENBARE SCHOOL RESPECT TE HEBBEN VOOR DE MENING, DE OVERTUIGING VAN DE ANDER. De zes basisscholen van de Onderwijsgroep Spoenk gaan hun kinderen actief voor in het samenbrengen van verschillende opvattingen en leren de kinderen daarin het gesprek met elkaar aan te gaan. Op basis van gelijk­ waardigheid kijken kinderen kritisch naar verschillen en overeenkomsten en leren gaandeweg eigen opvattingen te ontwikkelen. Juist in deze tijd is het van groot belang democratisch burgerschap te ontwikkelen, om nog meer tot samenleven te komen. Kinderen verkennen diverse culturele, levensbeschouwelijke en economische achtergronden om te begrijpen waarom de wereld zo gekleurd is. En zij leren dat dat vanzelfsprekend is. De basisscholen van de Onderwijgroep Spoenk hebben allen een bepaalde eigen-

KINDEREN VERKENNEN DIVERSE

culturele,

LEVENSBESCHOUWELIJKE EN ECONOMISCHE ACHTERGRONDEN OM TE BEGRIJPEN WAAROM DE

wereld ZO GEKLEURD IS.

heid, een lokale kleur. Samen met de ouders voelen zij zich verantwoordelijk voor de kinderen, opdat zij zich ontwikkelen tot gelukkige mensen die de gekleurde wereld nog meer kleuren. De zes basisscholen van de Onderwijsgroep Spoenk kunt u vinden op onze website: www.onderwijsgroepspoenk.nl.

NEDER-BETUWE - 41


Eerbeek bestaat 50 jaar

Onze kas is weer open! De jaarlijkse verkoop aan consumenten is begonnen! Kom naar Plantencentrum Eerbeek voor de beste kwaliteit perk-, kuip- en hangplanten.

Elk plantje telt!

In 1968 begon Dick Eerbeek, de vader van Jan, met de teelt van komkommer en sla, die hij verkocht aan de lokale groenteboer en aan de groenteveiling....Lees het hele verhaal op onze site!

www.plantencentrumeerbeek.nl Dalwagenseweg 25 - 4043 MS Opheusden - Telefoon (0488) 44 14 89 Openingstijden: ma t/m vr 8.00 - 18.00 uur | zaterdag 8.00 - 16.00 uur

Heeft u vragen over uw medicijnen of over zelfzorg geneesmiddelen? Voor informatie of een goed advies kunt u altijd bij ons terecht!

Apothekers: J. Wisman, B. Nowicki, M. van Gessel, M. Mol en M. van Hunnik en medewerkers zijn u graag van dienst. Burgemeester Houtkoperlaan 3 4051 EW Ochten T. (0344) 64 23 00 Open van 8.00 - 18.00 uur

Dalwagen 29B 6669 CA Dodewaard T. (0488) 41 29 99 Open van 8.00 - 17.00 uur

Hoofdstraat 2 4041 AD Kesteren T. (0488) 48 21 33 Open van 8.00 - 17.00 uur

Dokter G. van Empelstraat 17 4043 LZ Opheusden T. (0488) 44 25 44 Open van 8.00 - 18.00 uur

www.apotheekdebongerd.nl | www.apotheekdelinge.nl


SPORT

HOI! OOK JIJ KUNT SPORTEN! HALLO ALLEMAAL! WIL JE VOETBALLEN? TENNISSEN? DANSEN? DE GEMEENTE NEDERBETUWE BEGRIJPT HEEL GOED DAT ER GEZINNEN ZIJN MET EEN LAAG INKOMEN, WAARDOOR VEEL KINDEREN DE CONTRIBUTIE NIET KUNNEN BETALEN. MAAR HET GOEDE NIEUWS IS DAT DAARVOOR HET JEUGDSPORTFONDS IN HET LEVEN IS GEROEPEN.

Dat fonds biedt aan kinderen en jongeren de mogelijkheid om lid te worden van een sportvereniging. De contributie wordt betaald en wanneer noodzakelijk ook de spullen die je nodig hebt om je sport te kunnen beoefenen. Dat is een goede zaak. Zo zijn er vorig jaar 88 kinderen met steun van het fonds gaan sporten. Dat waren er in 2016 nog 51. Dat komt vooral omdat de gemeente buurtsportcoaches in dienst heeft. Die komen met de jongeren in contact en helpen ze om van de regeling gebruik te maken. Dat gebeurt op een informele manier, zodat de drempel niet al te hoog is. EVEN GEEN GELD? HET JEUGDSPORTFONDS HELPT! Alle kinderen moeten kunnen sporten, vindt de gemeente Neder-Betuwe. Twijfel je of je voor de regeling in aanmerking komt? Dat moet je vooral niet doen. Als je wilt weten hoe het zit, stuurt dan een e-mailtje naar joris@healthclubjulien.nl of bel hem gewoon op. Het mobiele nummer van Joris Maier is (06) 48 07 25 63. Doen hoor! Want sporten is niet alleen gezond, het is ook goed voor je ontwikkeling.

NEDER-BETUWE - 43


Elke akte is uniek want ieder mens is uniek

De notaris vo

Er zijn beslissingen en wensen die zo belangrijk voor u zijn dat u ze goed vastgelegd wilt hebben. Wij voorzien in deze vraag. Zowel op het gebied van onroerende zaken, boedels en testamenten, als ook zakelijk zijn wij uw adviseur.

Per 1 maart 2 0 1 1 i notaris in de gemeent mr. E. Versluys. Het kantoor is per die Lemstra notariskantoo pand te Kesteren.

L E M S T R A

N O T A R I S K ABezoekadres: N TO O R

Stationsstraat 34 4041 CJ Kesteren

Bezoekadres: Stationsstraat 34 4041 CJ Kesteren

Mooi vakwerk Met de M van Polman Bouwbedrijf M. Polman in Kesteren (ver)bouwt en renoveert woningen en bedrijfspanden. Ons dna? Hoogstaand vakwerk en persoonlijke betrokkenheid. www.mpolman.nl

T: 0488 441 644 info@lemstranotariskantoor.nl www.lemstranotariskantoor.nl


DUURZAAM

BIODIVERSITEIT IS EEN TREND Heel veel fruitbomen van de kwekerij van de Batterijen dragen het Milieukeur en zijn Skal gecertificeerd. ‘Je kunt je ongetwijfeld indenken dat het bij Milieukeur gaat over het inzetten van biologische middelen, mechanische onkruidbestrijding en het beperken van chemische gewasbescherming. Ook worden meststoffen efficiënt ingezet en emissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen naar grond- en oppervlaktewater voorkomen’, legt Erik Stuurbrink uit. BLOEMEN, VOGELS EN BIJEN Andere punten zijn het realiseren van bloeiende kruiden- of bloemenranden, nestgelegenheden voor vogels, bijen en andere nuttige insecten, het verminderen van watergebruik en energie, het gebruik van groene energie en het scheiden van afval.’ Een serieuze zaak, want De Batterijen staat ook onder de Skal biocontrole, zoals ieder Nederlands bedrijf dat biologische producten wil

‘HET REALISEREN VAN PROJECTEN MET EEN LEUKE BIODIVERSITEIT IS EEN TREND’, ZEGT ERIK STUURBRINK VAN FRUITBOMENSPECIALIST EN GROENCENTRUM DE BATTERIJEN IN OCHTEN. ‘DE BIOLOGISCHE DIVERSITEIT HEEFT VANUIT DE VRAAG VAN DE KLANTEN POST GEVAT BIJ DE KETENS DIE ZICH HIERMEE BEZIG HOUDEN.’

produceren, verhandelen of opslaan. ‘Milieukeur is de borging voor een duurzamer assortiment’, zegt Erik, die de belangstelling grote afnemers snel ziet groeien. Zo gaan er vanaf 2019 diverse tuincentrum ketens fruitbomen van De Batterijen afnemen. VOEDSELBOS Erik Stuurbrink vertelt dat De Batterijen graag een steentje bijdraagt aan projecten voor duurzaamheid in de natuur, zoals NL Doet en NL Zoemt. Om kennis op te doen en over te brengen. Vervolgens geeft hij ons college over het aanleggen van een voedselbos in relatie tot permacultuur. ‘Je kunt bijvoorbeeld in een woonwijk een voedselbos aanleggen met bessen, hazelnoten, walnoten, appels, peren en kersen. Zo breng je ook een maatschappelijk en sociaal belang in woonwijken en parken. PERMACULTUUR Je laat hierin de natuur zoveel mogelijk zijn eigen gang gaan door natuurlijke veerkracht in te bouwen. Dat kan door een ontwerp te maken waarin je meer met de natuur meewerkt in plaats van er tegen in. Dat is een stukje permacultuur, waarbij je werkt aan het realiseren van een duurzame leefomgeving. Juist daarom hebben wij een landschapsarchitect in dienst. Voor particulieren en bedrijven hebben we de kennis in huis om alle vragen te beantwoorden.’ Boomkwekerij en Groencentrum de Batterijen | Bonegraafseweg 68 | 4051 CH Ochten T. (0344) 64 12 71 | E. info@batterijen.nl | I. www.batterijen.nl

OCHTEN - 45


´De Driesprong´ v.o.f.

jgt kri ! ns ten ij o pun k b sOo Pitpa u

Dierenspeciaalzaak

CONSTRUCTI E | M ACHI NEBOUW | M ONTAGE | LOOD SEN | T RANS PO RT

Broekdijk 37 4041 CT Kesteren Tel. (0488) 48 13 73 www.driesprongkesteren.nl

HONDENTRIMSALON

BOUWENS BOOGERD Hilde Boelhouwers-Koops Markstraat 2a 4041 EB Kesteren Telefoon 0488 - 48 29 85 of 06 - 53 35 46 64

THUIS OPHALEN EN BRENGEN IS MOGELIJK

Al 30 jaar sterk in staal!

Bij Van Doorn BV zijn we in staat de meest uiteenlopende projecten te realiseren. Mede doordat onze verschillende bedrijven ieder hun eigen specialisatie hebben en toch nauw samenwerken.

constructie machinebouw montage dak en wand transport loodsen grondverzet

constructie machinebouw montage dak en wand transport loodsen grondverzet Industrieterrein ‘De Heuning’ | Industrieweg 21 Ochten T: 0344 - 64 36 22 | info@vandoorn.net | www.vandoorn.net

Breng ook kleur in uw interieur! Industrieterrein De Heuning - Industrieweg 21 4051 BW Ochten T: (0344) 64 36 22 E: info@vandoorn.net

www.vandoorn.net

Industrieterrein De Heuning - Industrieweg 21 4051 BW Ochten T: (0344) 64 36 22 E: info@vandoorn.net

www.vandoorn.net

Bekijk onze interieurideeën in de winkel in Opheusden of bezoek onze nieuwe website: www.reedoo.nl

Onze adresgegevens:

Openingstijden:

Hamsestraat 38 4043 LH Opheusden 0488 440905

Donderdag 10.00 - 17.30 uur Vrijdag 10.00 - 20.00 uur Zaterdag 10.00 - 16.00 uur


DUURZAAM

WORD LID VAN DE ENERGIECOÖPERATIE! NEDER-BETUWSE RIVIERENSTROOM HELPT JE TE VERDUURZAMEN

BINNEN DE GEMEENTE NEDER-BETUWE IS DE ENERGIECOÖPERATIE RIVIERENSTROOM ACTIEF. DE COÖPERATIE HOUDT ZICH BEZIG MET HET OPZETTEN EN EXPLOITEREN VAN DUURZAME PROJECTEN VOOR EN DOOR INWONERS. LATEN WE ALS VOORBEELD EEN GEZAMENLIJK ZONNEPANELENPROJECT NOEMEN.

SAMEN BESPAREN Dat kan bijvoorbeeld via de zogenaamde Regeling Verlaagd Tarief, ook wel de postcoderoosregeling genoemd. Leden van coöperaties en verenigingen van eigenaren komen in aanmerking voor een korting op de energiebelasting. Deze regeling geldt voor kleinverbruikers die samen eigenaar zijn van een productie-installatie en die in de zogenaamde postcoderoos van deze installatie wonen. Een postcoderoos kan bestaan uit jouw postcode en aangrenzende postcodes. Dus het geeft een breed perspectief. LAGERE ENERGIEBELASTING

Deelnemers in een postcoderoosproject hebben recht op een verlaging van het tarief van de energiebelasting tot nihil op de persoonlijke energierekening. Wel met een maximum van het eigen verbruik en tot maximaal 10.000 kWh per jaar. Leden hebben met deze regeling lagere kosten en de coöperatie heeft inkomsten van de verkochte stroom. Wil je er meer over weten. Vraag dan de energiecoöperatie om persoonlijk advies en begeleiding of

DEELNEMERS HEBBEN

op met Rivierenstroom.

recht OP EEN

ANDERE OPLOSSINGEN

VERLAGING VAN HET

kijk voor meer informatie op www.hieropgewekt.nl en neem dan contact

Maar dat ook voor andere duurzame oplossingen of energiebesparende maatregelen. Bovendien kan iedere inwoner en elk bedrijf in de gemeente Neder-Betuwe lid worden van deze coöperatie. Meer informatie en contact­mogelijkheden zijn te vinden op de website www.rivierenstroom.eu.

tarief VAN DE

ENERGIEBELASTING

NEDER-BETUWE - 47


0344 64 70 70 info@primavoorelkaar.com Bonegraafseweg 6 | 4051 CH Ochten

Prima verhalen.

Dagelijks zetten wij ons met vijfentwintig specialisten in om de verzekeringen van onze relaties zo goed mogelijk te beheren. Service en snelheid staan daarbij voorop. Trots zijn wij op een aantal mooie verhalen van ons relaties bij “Zorgen voor zekerheid” en natuurlijk ook op de publieksprijs “Ondernemer van het jaar”.

Lees de échte verhalen van onze relaties op

www.primavoorelkaar.com


DUURZAAM

CORETEC KOPLOPER IN DUURZAME VLOEREN CORETEC PVC VLOEREN ZIJN REVOLUTIONAIR DUURZAAM DOOR HUN UNIEKE SAMENSTELLING. DE VLOEREN WORDEN NAMELIJK GEMAAKT VAN DUURZAME MATERIALEN ALS GERECYCLED HOUT, BAMBOE EN KALKSTEEN. NA GEBRUIK WEER RECYCLEBAAR, DUS HEEL MILIEUVRIENDELIJK.

Het

paradepaardje

van

de

Opheusdense

Woninginrichter H.D. Verwoert & Zn is in veel verschillende uitvoeringen verkrijgbaar. Een groot voordeel is dat de COREtec vloeren geschikt zijn voor elke ondergrond, extreem stabiel zijn en heel eenvoudig te plaatsen. ‘Maar ik kan Voor de helderheid zetten we de vier lagen waaruit de

nog meer pluspunten opnoemen, het zal heel

COREtec vloeren zijn opgebouwd nog even op een rijtje:

veel mensen als muziek in de oren klinken dat

• Dit bovenste laag is de slijtlaag en maakt de vloer

deze vloeren erg huisdiervriendelijk zijn door de

gemakkelijk te onderhouden en vlekbestendig.

hoge kras-weerstand. Bovendien zijn ze geluid-

• De volgende laag bestaat uit 100% vinyl en geeft de

dempend en 100% watervast. Dus eenvoudig

vloer het duurzame karakter.

schoon te maken. Een uniek product, want zelfs

• De derde laag is de zeer stabiele COREtec laag die ervoor

een ondervloer is niet altijd noodzakelijk.’

zorgt dat de vloer watervast is en niet zal krimpen of uitzetten wanneer die nat wordt.

WATERVAST EN HUISDIERVRIENDELIJK PVC

• De onderste laag is gemaakt van kurk. Die vult

Om even op de details in te gaan: elke COREtec

kleine oneffenheden op, waardoor de vloer door

plank heeft een onderlaag van kurk, die kleine

het uitvlakkend vermogen in veel situaties

oneffenheden opvangt. Het is ook een natuur-

zo over uw huidige vloer heen gelegd kan

lijk isolatiemateriaal dat warmte opneemt – en

worden. Zonder te egaliseren leg je de

zo schimmel en meeldauw in vochtige ruimten

COREtec vloer over tegels met kleine of

tegengaat - en geluid dempt. Krimpen of uitzet-

geen voeg. Natuurlijk wordt elke situatie

ten is dus ook niet aan de orde. Wat wil je nog

in uw woning beoordeeld en krijgt u ge­

meer in een vochtige ruimte?

degen advies. Kortom een mooie en duurzame vloer om in gedachte te houden wanneer u op zoek gaat naar een pvc vloer.

COREtec kun je zien bij: Woninginrichter H.D. Verwoert & Zn | Dalwagenseweg 43 | 4043 MT Opheusden T. (0488) 44 1351 | E. info@hdvwonen.nl | I. www.hdvwonen.nl

OPHEUSDEN - 49


DIES ZIT VOL BLAUWE ENERGIE HET SCHOEPENRAD IS WEER TERUG!

DIES MEURS UIT KESTEREN WIL ENERGIE OPWEKKEN BIJ DE STUWEN IN DE LINGE IN POTTUM EN OPHEUSDEN. ‘WINDENERGIE EN ZONENERGIE ZIJN BEPERKT DUURZAAM, STROMEND WATER IS ER ALTIJD’, ZEGT HIJ. ‘DUS OOK DE RIVIEREN ZIJN GESCHIKT VOOR DE OPWEKKING VAN HERNIEUWBARE ENERGIE.’ Door EQA Products in Werkendam zijn daarvoor oplossingen ontwikkeld, waaronder de EQA-Box, een schoepenwiel dat aan alle eisen voldoet. Het Waterschap Rivierenland heeft de watermolen van de 21e eeuw onder de loep genomen. Belangrijk was of het wiel visvriendelijk was. 'Kortom geschikt voor flora en fauna. ‘Het antwoord was ‘ja’ en daar was ik heel blij mee’, zegt Dies, 'want een bijkomend voordeel is dat door de mechanische beweging extra zuurstof wordt toegevoegd aan het water.’

50


DUURZAAM

ENERGIELEVERANCIER Het Waterschap Rivierenland wil zelf eigenaar worden van de installaties, maar aan de initiatiefnemers is het een uitdaging om een afnemer te vinden voor de energie. Een energieleverancier dus. ‘Op dit moment zijn we daarmee in gesprek. Met beide projecten kan het waterschap de stuwen laten draaien en kunnen we 160 gezinnen van stroom voorzien.’

'Belangrijk

WAS OF HET WIEL

visvriendelijk WAS. KORTOM GESCHIKT VOOR FLORA EN FAUNA.'

BEHEERSVRIENDELIJK Hoe Dies aan het idee komt? ‘Nou ja, ik ben lid geweest, mede-oprichter en naamgever van de Energiecoöperatie Rivierenstroom Neder-Betuwe, maar daar had mijn idee geen voedingsbodem maar had men vooral oog voor wind- en zonne-energie. Ik ben blij dat in de Klimaatnota nu staat dat alle initiatieven ondersteuning verdienen. Het is tenslotte een ecologisch goedgekeurd project.’ Eerst wilde Meurs een burgerinitiatief beginnen, maar dat is door de positieve houding van het waterschap en het bestaan van een energiecoöperatie niet nodig. Dat snapt Dies ook, want met sensoren en camera’s kunnen temperatuur, stroming, vuil en hoogte instelling op locatie worden bekeken en ingesteld. Beheersvriendelijk dus. Nu rijdt daarvoor speciaal een auto de stuwen af. TOEPASSEN IN RIVIEREN Meurs missie is nog niet af. ‘Ik pleit er voor dat het Waterschap Rivierenland de EQA-Box gaat toepassen en de gemeente Neder-Betuwe een stimulerende rol gaat spelen bij het plaatsen van de energie­ vriendelijke EQA-Smartstuw en in de rivieren de EQA-River. Dat is een drijvende waterkrachtkrachtcentrale waarmee we constant hernieuwbare energie kunnen opwekken en de energietransitie in de Neder-Betuwe een positieve push kunnen geven’ ‘Tenslotte vraag ik de Energiecoöperatie Rivieren­ stroom Neder-Betuwe waterkracht weer op te nemen in het programma van duurzame energie­ oplossingen in de gemeente.' Alles over de producten van EQA-projects, dat samenwerkt met waterschappen en universiteiten, is te vinden op www.eqaprojects.com.

IJZENDOORN - 51


Kozijnen | Ramen | Deuren | Schuifpuien | Dakkapellen | Zonwering | Vouwwanden

Maatwerk is bij ons standaard Kozijnen van hout, kunststof of aluminium

Achterstraat 47, Echteld | Zandstraat 53-04, Beneden-Leeuwen Tel. (0344) 64 25 30 | info@vangessel.nl

www.vangessel.nl

Sepa Green Solutions helpt bij het terugdringen van energiegebruik door inzet van duurzame energiebronnen als wind, zon en biomassa.

Wij doen u graag offerte voor: • Groene energie in Nederland opgewekt, met groencertificaat • Zonnepanelen • Zonnecollectoren • Windturbines • Miniwarmtekrachtcentrales • Biomassaketels. Wij bieden u voor elke situatie een passende

Bel voor een afspraak: Ton Keuken (06) 53 63 87 78 Ton Snijders (06) 27 37 07 65

Ton Keuken Consultancy

oplossing. Praktisch toepasbaar, technisch

De goedkoopste energieleverancier!

haalbaar en economisch rendabel.

Middenweg 7 4043 MD Opheusden


‘APOTHEKEN DICHT BIJ DE MENSEN’ ‘Onze apotheken zitten dichtbij de mensen en zijn laag­

HOGE KLANTTEVREDENHEID VOOR APOTHEKEN

drempelig en klantvriendelijk’, zegt John Wisman. Apotheker

DE BONGERD EN DE LINGE

John Wisman is eigenaar van De Bongerd in Ochten en

Voor mensen die dat beter uitkomt, is er in Kesteren en nu

Kesteren en samen met Bartek Nowicki heeft hij De Linge in

nieuw Dodewaard een afhaalkluis waar men 24 uur per

Opheusden en Dodewaard. De apothekers Marian van Gessel

dag de medicijnen kan afhalen. Wel van tevoren afspreken

en Manon van Hunnik zijn onmisbare schakels in dit kwartet

natuurlijk.

apotheken, maar dat geldt voor alle 40 medewerkers.

De apotheken De Bongerd en De Linge zijn dienstbaar, ‘We

Kesteren en Dodewaard waren eerst uitgiftepunten, ze func-

moeten echter wel de regels van de zorgverzekeraars op-

tioneren beiden als volwaardig apotheek tot tevredenheid

volgen en dat zorgt weleens voor een dilemma, maar wij

van de inwoners. Die kunnen er tijdens de ruime openings-

doen altijd onze uiterste best en scoren een hoge klanten-

tijden even met de fiets of lopend naar toe. ‘Het is een keuze

tevredenheid’, besluit Wisman.

die we hebben gemaakt. Centraliseren past niet in onze visie’, ALLE INFORMATIE

zegt John Wisman.

Voor alle informatie over deze Neder-Betuwse apotheken, ELEKTRISCHE BEZORGAUTO’S

openingstijden, tips en meer belangrijke informatie verwijzen

In de regel komen de inwoners van IJzendoorn en Echteld naar

wij u naar www. apotheekdebongerd.nl en

de apotheek in Ochten. Maar de apotheek heeft ook een be-

www.apotheekdelinge.nl.

zorgservice voor alle dorpen. En passant vertelt John dat er twee duurzame nieuwe elektrische bezorgauto’s de weg op gaan.

is verhuisd Ochten naar

Ons nieuwe adres is Industrieweg 19 te Ochten.

www.aspremontadvocaten.nl


DE WINKELIERS VERENIGING OPHEUSDEN HEEFT VORIG JAAR DE HANDSCHOEN OPGEPAKT OM EEN PLAN TE MAKEN VOOR EEN (GROEN) DORPSPLEIN IN OPHEUSDEN EN DE REALISATIE VAN PARKEERVOORZIENINGEN AAN DE BURG. LODDERSTRAAT EN DE DORPSSTRAAT. HET IS MEER GEWORDEN DAN DAT; EEN CENTRUMPLAN.

Voordat

METAMORFOSE OPHEUSDEN CENTRUM?

de

commissie

Centrumontwikkeling

Opheusden - bestaande uit Trudy v.d. Wardt, Willem Bor, Derk Martijn Dekker, Cees Meijering en Ton Keuken - aan de slag kom, moest er eerst geld ‘gevonden’ worden om de deskundigen te betalen. ‘Zoveel had de WVO niet in kas’, vertelt Cees Meijering. ‘Samen met Ton Keuken heb ik toen een kopje koffie gedronken bij Henk Roodbeen van Van Soest B.V. in Kesteren. Om een lang verhaal kort te maken, Henk heeft het financieel mogelijk ge-

Opgave:

Meer mo Beeldbe Centrum Identiteit Parkeers Groen m

maakt dat wij het plan door een deskundig bureau konden laten maken. Wij hebben daarbij de

OPHEUSDEN Centrumplan helpende hand gehad van Andries Heierman van Van de Bijl & Heierman. Als lokaal onder­nemer

heeft hij met zijn mensen voor de juiste input gezorgd en er is meer uitgekomen

dan wij van tevoren hadden kunnen bedenken.’ Hoe moet het centrum er uit komen zien? ‘Het concept bestaat uit ongeveer 10 tot 12 deelplannen, die in fases kunnen worden gerealiseerd. Wij willen

samen met de aanwonenden, de politiek en de Hersteld Hervormde gemeente bouwen aan het definitieve format. Dus er is nog wel een hele weg te gaan, ook om het financiële plaatje rond te krijgen’, legt Cees Meijering uit.

OPHEUSDEN Centrumplan PLEIN GEMEENTEHUIS

54

Om een paar grote lijnen te schetsen, beginnen we aan de Dorpsstraat. In het plan is een soort pleingedachte ontworpen tussen Swaenenstate en de hui-


CENTRUMOPHEUSDEN dige Aldi. Daarbij wordt het plein voor Swaenen­ state groener en komen er parkeerplaatsen met een beperkte parkeerduur. Dat is belangrijk voor de winkels en de makelaardij aan de Dorpsstraat. Die hebben dringend behoefte aan meer parkeerruimte, omdat men de loop van de Aldiconsumenten verliest door de verhuizing van deze supermarkt. Bovendien zal het moeilijk worden om een nieuwe winkel in de huidige Aldi te krijgen als er niet meer parkeerruimte komt. Verdere details laten we even achterwege. In het centrumplan wordt ook voorgesteld om het gemeentehuis te ontsluiten door de hekken op te ruimen en ook daar een plein vorm te geven. Heel anders, dan nu het geval is, maar natuurlijk wel met veel groen. In het midden wordt gedacht aan een verhoogde rand om op te kunnen zitten, terwijl er ’s winters door die rand een ijsbaan kan worden aangelegd. Door een verharde ring aan te leggen, zou daar

:

plaats zijn voor de weekmarkt en standplaatsen

ogelijkheden voor activiteiten epalend gemeentehuis beter accentueren mfunctie versterken t + uitstraling verbeteren situatie herzien multifunctioneel plein met verblijfskwaliteit

voor de ambulante handel, zoals ‘de visboer’. Voor het gemeentehuis zouden tegenover Geertrude’s Broodhuys weer parkeerplaatsen moeten komen om de doorstroming van het verkeer op de Burgemeester Lodderstraat te bevorderen. Ook dit is maar een korte omschrijving van het gedetailleerde plan voor dit gebied. Met de kerkvoogdij van de Hersteld Hervormde Kerk is gesproken over een meer open karakter van de kerk aan de zijde van Albert Heijn, zo-

OPHEUSDEN Centrumplan SWAENESTATE / ALDI

dat de kerk er mooier bij komt te staan. Op de plaats van de stelconplaten zou een definitieve parkeerplaats moeten komen. Nou ja, wie weet wat er voor andere ideeën voor de dag komen. De kerkvoogdij staat er open voor. Tenslotte is er goed nagedacht over de Hamse­ straat. De verkeersdeskundige heeft voorgesteld de weg breder te maken vanwege het vele vrachtverkeer. Dat vraagt eveneens om goed na te denken over de verkeersveiligheid.

HERSTELD HERVORMDE KERK OPHEUSDEN Centrumplan

De komende maanden zal er met alle betrokken partijen worden gesproken. Heb je ook ideeën? Stuur die dan per e-mail naar Cees Meijering, e-mail: ceesop@icloud.com.

OPHEUSDEN- 55


EEN DUIM VOOR VAN DE BIJL & HEIERMAN

AANNEMER VAN DE BIJL & HEIERMAN UIT OPHEUSDEN HEEFT DE INRICHTING VAN HET PLEIN EN OMGEVING HOOFDSTRAAT-NOORD/ STATIONSSTRAAT IN KESTEREN OP INDRUKWEKKENDE WIJZE GEREALISEERD. OP TIJD VOOR DE OPENING VAN SUPERMARKT PLUS VAN DE POL OP JONGSTLEDEN 24 APRIL.

‘Een sterk staaltje vakmanschap’, noemt Eric Damme het. ‘Echt klasse!’ De voorzitter van de ondernemersorganisatie PITpartners geeft de aannemer een dikke duim. GROTE SLAGKRACHT ‘Een lokaal visitekaartje’, zegt Andries Heier­man, die vertelt dat het programma van eisen voor de aanbesteding erg zwaar was. ‘Maar we hebben een organisatie met een hoog kennisniveau en een grote slagkracht, dus dat kunnen we wel aan.’

56


CENTRUMKESTEREN

Van de Bijl & Heierman is met meer dan 80 werk­ nemers werkzaam

in

advies,

aan-

leg en onderhoud van infra­ structurele

werken,

groen-

voorzieningen en een grote diversiteit aan projecten. ‘Wij nemen projecten aan in een groot deel van Nederland, maar vanzelfsprekend zijn we erg blij met zo’n werk dicht bij huis. Natuurlijk kenden wij de zorgen van de ondernemers over de tijdsplanning, maar juist dan is het voor ons een uitdaging, want dat zijn we wel gewend.’ BEREIKBAARHEID Voor Van de Bijl & Heierman was de bereikbaarheid van de apotheek, tandarts en andere ondernemers aan het nieuwe plein een bijzonder punt van aandacht. ‘Goede

ANDRIES HEIERMAN:

communicatie is van belang, we hebben geen enkele

‘EEN LOKAAL

ook nog de vinger legt op het duurzaam ondernemen.

visitekaartje’

klacht gehad’, meldt de Opheusdense ondernemer, die ‘Een werk dicht in de buurt is natuurlijk duurzaam, omdat je de vervoersbewegingen beperkt. Maar daar komt bij dat transportbedrijf Piet Spies uit Kesteren de oude bestratingsmaterialen afgevoerd en tot puin verwerkt. En dat puin hebben we weer hergebruikt voor de stabiele ondergrond van de nieuwe bestrating.’ CENTRUMPLAN OPHEUSDEN De herinrichting Hoofdstraat-Zuid zit bij de gemeente

eveneens in de planning. ‘Natuurlijk willen we dit karwei afmaken, dus dat houden we nauwlettend in de gaten’, zegt Heierman, die ook de Opheusdense onder­ nemers faciliteert bij het ontwikkelen van het centrumplan voor dát dorp. ‘We staan graag aan de basis.’

VAN DE BIJL & HEIERMAN B.V. Lakemondsestraat 13b 4043 JC Opheusden T. (0488) 44 30 93 E. info@vdbh.nl I. www.vdbh.nl

KESTEREN- 57


Advocatenkantoor Looijen Mr. C.J. Looijen Advocaat

Ne f it houdt Nede rland war m

NIEUW!

Bakkerstraat 17 6671 AA Zetten Postbus 90 6670 AB Zetten

Tel. 0488 - 45 48 86

Nefit 0488Easy - 45 14 55 de slimste thermostaat

Fax. 0488 - 45 30 76 E-mail: contact@looijenadvocaat.nl Internet: www.looijenadvocaat.nl

Algemene praktijk, waaronder familierecht & strafrecht Hoe simpel kan het zijn?

Bakkerstraat 17 6671 AA ZETTEN

T F E I

0488 - 45 48 86 / 0488 - 45 14 55 0488 - 45 30 76 contact@looijenadvocaat.nl www.looijenadvocaat.nl

Maak kennis met Nefit Easy. Neem vrijblijvend

Verwarmen zoals u het wilt Makkelijk te bedienen, altijd en overal met handige app Zelflerend en service op afstand mogelijk Maak kennis met Nefit Easy. Neem vrijblijvend contact met ons op: Hoe simpel kan het zijn? De ideale hulp om energie te besparen Verwarmen zoals u het wilt Zonder contract abonnementskosten Makkelijk te bedienen, altijd enof overal met handige app Zelflerend en service op afstand mogelijk De ideale hulp om energie te besparen Zonder contract of abonnementskosten

Dalwagenseweg 2 | 4043 MX Opheusden Tel (0488) 44 13 74

www.roelofsen-installatie.nl

AFVALINZAMELING | GEVAARLIJK AFVAL | RECYCLING | RIOOLSERVICE | GEMALEN

60 x 42 mm Bedrijven Advocaten REMONDIS is één van ‘s werelds grootste dienstverleners op het gebied van recycling, afvalinzameling en afvalwaterbehandeling. De REMONDIS groep is aanwezig in Europa, Afrika Azië en Australië met zijn uitgebreide activiteiten voor duurzame grondstoffen en watervoorzieningen.

REMONDIS Nederland biedt u doordachte en heldere totaaloplossingen op het gebied van afvalinzameling en rioolservice. Deze totaaloplossingen zijn voor uw branche op maat gemaakt in samenspraak met uw organisatie. Zo zijn wij in staat om uw organisatie te ontzorgen op het gebied van het verwerken van afvalstromen en recycling en rioolservice.

Waalbandijk 67, 4051 CK Ochten T. 0344 - 69 33 03 ochten@remondis.nl www.remondisnederland.nl

UW VAKANTIEPLEZIER BEGINT HIER!

,

,

Met een camper heeft u alles binnen handbereik. Tevens is de camper ideaal om verschillende steden of zelfs verschillende landen te bezoeken. WAAROM: U heeft alles bij de hand en kunt gaan en staan waar u wilt. Wilt u de camper compleet ingericht hebben met het gratis inboedelpakket of regelt u het liever

Akkoord

Niet akkoord zelf? Alles is mogelijk! Wijzigingen aangegeven op deze proef / per mail gestuurd. Kijk op de website voor meer

....................................................................... (handtekening)

informatie of bel vrijblijvend met Niet akkoord Ellen van Zwetselaar: Nieuw bestand volgt. 06 - 51 91 35 58

WWW.ITRAVELCAMPERS.NL

Brinkstraat 11, Lienden | Telefoon: 06 - 51 91 35 58 | info@itravelcampers.nl

RP


POLITIEK

GEMEENTELIJKE HERINDELING NIET NODIG Juist het werk als vertegenwoordiger in de regionale verbanden heeft Thomas de Vree in de afgelopen jaren erg leuk gevonden. Specifiek noemt hij de AVRI en het Regionaal Archief Rivierenland. 'Leuk wil niet zeggen dan er nooit harde noten zijn gekraakt, integendeel. Maar het is belangrijk beleid te maken en de grote lijnen in de gaten te houden. Je moet visie hebben en doelen stellen. Be­ sturen moet zeker vooral niet gaan over stoeptegels, daarvoor hebben we het ambtenarenapparaat.'

THOMAS DE VREE

pleit VOOR

SAMENWERKEN EN

uitbesteden.

GEEN BESTAANSRECHT Hij moet even lachen als hij terugdenkt aan de periode dat hij raadslid van de gemeente Dodewaard. 'Toen besliste de raad bijvoorbeeld nog

GEMEENTELIJKE HERINDELING IS VOORALSNOG NIET NODIG, MEENT THOMAS DE VREE, VOORMALIG RAADSLID VOOR DE SGP IN DE GEMEENTE NEDER-BETUWE. 'ALS WE GOED SAMENWERKEN MET ONZE BUURGEMEENTEN EN WERK UITBESTEDEN WAAR HET KAN, ZIJN WE PRIMA IN STAAT OM ZELFSTANDIG TE BLIJVEN. WAT MIJ BETREFT IS DE GEMEENTE GROOT GENOEG.'

over de aanschaf van drie ketting­ zagen. Dat is nu ondenkbaar. Als ik kijk welke taken er nu op gemeenten afkomen is er veel veranderd. Een gemeente als Dodewaard zou absoluut geen bestaansrecht hebben. Het is goed dat Neder-Betuwe is ontstaan. De dorpen in onze gemeente passen prima bij elkaar.'

Lees verder >

NEDER-BETUWE - 59


> vervolg VERLAGING OZB De Vree geeft toe dat het in de begin­periode niet altijd even soepel is verlopen. Er zijn zaken waar hij met minder genoegen op terugkijkt. 'De personele problematiek en de verhoging van de Onroerend Zaak Belasting hebben wat zweetdruppels gekost. Maar we hebben ook behoorlijke slagen kunnen maken als ik denk aan de brandweer en de dienst Openbare Werken. Inmiddels hebben we vanuit de huidige financiële positie ook beleid kunnen maken van het verlagen van de OZB. Zo kan ik nog veel meer positieve dingen noemen, natuurlijk naast de zorgen die ik op bepaalde punten heb. Bijvoorbeeld de risico's in het sociaal domein.' GOEDE RELATIE Collegiaal bestuur heeft gedurende zijn raadslidmaatschap bij Thomas de Vree hoog in het vaandel gestaan. Samenwerken zonder aanziens des persoons. Talrijke namen passeren de revue. 'Je moet eerlijk naar elkaar toe zijn. Dit is een van de belangrijke dingen die je als christen hoort te zijn, dan is er ook meer ruimte om bijbels principiële zaken naar voren te

'IK HEB HET

gevoel DAT IK

een goede relatie heb gehad, van welke partij dan ook. Zo heb ik in mijn Dodewaardse periode veel waardering gehad voor de kwaliteit van de PvdA-wethouders Vondel en Van Ingen. Maar ook burgemeester De Laat heeft veel goeds gedaan. Net zoals

PERSOONLIJK

burgemeester Veerhoek, want die heeft naar mijn volle overtui-

ALTIJD MET

Vanzelfsprekend wil ik daarmee natuurlijk niemand anders te-

IEDEREEN EEN

relatie

GOEDE HEB GEHAD.'

60

brengen. Ik heb het gevoel dat ik persoonlijk altijd met iedereen

ging Neder-Betuwe ‘neergezet’, dwars door de recessie heen. kort doen.' VOLGENDE GENERATIE Thomas heeft afscheid genomen, maar met zijn zoon Herman als burgerraadslid dient de nieuwe generatie politici zich aan. ‘Het is goed geweest’, besluit hij.


POLITIEK

BIJNA 27 JAAR POLITIEK ACTIEF Thomas de Vree (51) uit Dodewaard heeft afscheid genomen als raadslid van de gemeente Neder-Betuwe, na een lange periode een belangrijke rol te hebben gespeeld in de politiek. Voor vriend en vijand, als hij die al had, deed zijn mening er wat toe. Als deze vriendelijke terriÍr ergens zijn tanden in zette, deed hij er alles aan om zijn doel te bereiken, met oog en oor voor andermans argumenten. In zijn Neder-Betuwse periode was hij vooral verantwoordelijk voor de openbare ruimte (wegen en groen), het begrafenisbeleid en het regionaal beleid. Ruim 10 jaar was hij voor de Staatkundig Gereformeerde Partij actief in de Commissie Milieu van de gemeente Dodewaard. Vervolgens maakte Thomas van mei 2000 tot januari 2002 deel uit van de gemeenteraad van Dodewaard en daarna van 9 januari 2003 tot 5 maart 2006 en van 13 april 2006 tot 27 maart 2018 van de gemeenteraad van Neder-Betuwe. Een raadslid met een zittingstermijn van 16 jaar, 8 maanden en 26 dagen. Met het commissiewerk in Dodewaard dus bijna 27 jaar politiek actief. Bij zijn afscheid werd De Vree benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Wat gaat Thomas doen? Nou ja, gewoon verder met fruit telen, zoals hij dat al vanaf 1986 doet. Bovendien is hij enige tijd ge­ leden gekozen tot ouderling-kerkrentmeester

van

de Hervormde gemeente Valburg-Homoet.

Evenals

het raadslidmaatschap een tijdrovende functie.

NEDER-BETUWE - 61


B. Bunt

Service & Dienstverlening

Bernard Bunt www.buntdienstverlening.nl info@buntdienstverlening.nl Tel. 06 4986 1768

Stukadoor | Tegelzetter | Schilder | Metselaar | Bestrating | Montage

Eethuis ‘De Veerstoep’ Eethuis de Veerstoep staat iedere dag, behoudens de maandag, 12 uur voor u klaar met onze kwaliteitsproducten. Op zonnige dagen is het, onder genot van een vers kopje koffie met warm appelgebak of een sorbet, heerlijk vertoeven op ons grote terras. En bij regenachtig weer bent u welkom in ons eethuis, waar u tevens kunt genieten van de scheepvaart en het polderpanorama! Tijdens feestdagen verzorgen wij graag uw koude schotels, warme hapjes e.d. Een greep uit ons assortiment: plateservice voor slechts 6 7.50 (keuze uit diverse menu’s)

Kinderfeestjes • partijtjes enz.

AAR ELE J HET H NGD GEME DOOR IJS! T F O S

Veerstoep 1, Ochten Telefoon (0344) 64 24 91

Eethuis ‘De Veerstoep’

Correspondentieadres Jan Walravenstraat 47 6658 XC Beneden Leeuwen

specialist in christelijke ggz

Kun jij vanwege je psychische klachten wel wat ondersteuning gebruiken?

Achterstraat 55 4054 MS Echteld Telefoon (0344) 64 12 56 Fax (0344) 64 40 34 www.garagedegreef.nl

Eleos biedt jou de begeleiding die je nodig hebt. We gaan samen met jou op weg naar herstel. Dit kan thuis, of (tijdelijk) in de woonvorm Espalier in Kesteren.

Kijk voor meer informatie over de specialistische begeleiding thuis of de woonvorm Espalier op www.eleos.nl. Bellen of mailen kan ook: 088-892 00 50 of welkom@eleos.nl.


GOEDEDOEL

‘DIT VRIJWILLIGERSWERK IS EEN VERSLAVING’ DESIREE SCHWARZ OVER STICHTING KINDEREN VAN DE VOEDSELBANK De landelijke Stichting Kinderen van de Voedselbank in Dodewaard voorziet op aanvraag kinderen die in armoede leven van nieuwe kleding, nieuwe schoenen en een aantal leuke nieuwe cadeautjes. Kinderen die de basisschool bezoeken krijgen bovendien voor hun verjaardag een verjaardagsbox, zodat zij op school kunnen trakteren en hun vriendjes en vriendinnetjes voor de verjaardag kunnen uitnodigen. Aan deze stichting is de Stichting STOP Kinderarmoede gelieerd, die zich speciaal richt op het faciliteren van gemeenten bij het kinderarmoedebeleid. Desiree is via de gemeente Neder-Betuwe in 2014 als vrijwilliger aan de slag gegaan. Op dit moment houdt ze zich voornamelijk bezig met de aanvragen voor kledingpakketten. ‘Maar ik spring bij waar het nodig is. Het is echt onwijs leuk en dankbaar werk om de pakketten naar eigen smaak in te vullen. Natuurlijk moet je daarbij wel rekening houden met leeftijd en of het om een jongen of meisje gaat.’ De

talrijke

bedank-

berichtjes die binnen komen maken soms diepe indruk op haar.

‘HET IS HARTSTIKKE LEUK WERK. WE HEBBEN EEN VROLIJK TEAM. DIT VRIJWILLIGERSWERK IS EEN VERSLAVING’, ZEGT DESIREE SCHWARZ UIT OCHTEN.

‘Die zijn een bevestiging van het feit dat dit werk hard nodig is.’

DESIREE DOET EEN

dringend BEROEP OP IEDEREEN OM ZICH AAN TE MELDEN ALS

vrijwilliger.

‘Ik voel me echt thuis hier. Er wordt overal rekening mee gehouden. Ik heb groot respect voor de mensen achter de stichting. Ze hebben er keihard aan gewerkt dat de stichting zo hard is gegroeid en dat we daardoor heel veel kinderen gelukkig kunnen maken.'

Word ook vrijwilliger! Groepsvervoer mogelijk.

DODEWAARD - 63


EVENEMENTEN KALENDER 2018

Maaltijdproject Opheusden

Elke laatste zondag van de maand een heerlijke, gratis, gezellige maaltijd. Locatie: OBS Het Palet, Opheusden. Tijd: 16.00 uur. Exacte data 2018: 27 mei, 24 juni, in juli geen maaltijd i.v.m. vakantie, 26 augustus, 30 september, 28 oktober, 25 november, 30 december Voor info of vragen: E. maaltijd@live.nl T. (06) 11 93 05 03 (Bram van Eldik)

Kaartavond

Kaartavond v.v. Uchta in kantine op sportpark “De Hoeken”, IJzendoorn van 19.00 tot 23.30 uur: - vrijdag 1 juni - vrijdag 22 juni - vrijdag 13 juli - vrijdag 3 augustus - vrijdag 24 augustus - vrijdag 14 september - vrijdag 12 oktober - vrijdag 9 november - vrijdag 14 december - maandag 31 december Oudejaars Kaart­middag met trekking verloting

Bingo

Bingo Stichting Welzijn Senioren N-B in Ons Dorpshuis, Kesteren van 19.00 tot 23.30 uur: - zaterdag 9 juni - zaterdag 14 juli - zaterdag 11 augustus - zaterdag 8 september - zaterdag 13 oktober - zaterdag 10 november - zaterdag 8 december Bingo v.v. Uchta in kantine op sportpark “De Hoeken”, IJzendoorn van 19.00 tot 23.30 uur - zaterdag 16 juni - zaterdag 22 september - zaterdag 20 oktober - zaterdag 24 november - zaterdag 22 december Vrijdag 21 december Kerstbingo met verloting georganiseerd door Vogelvereniging OVL in dorpshuis Ochten, Dr. M. van Drielplein 2 te Ochten 19.00 tot 23.00 uur;

64

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Megakids

Kinderclub voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Wat doen ze? Knutselen, spelletjes, luisteren naar verhalen uit de bijbel, zingen, vossejacht en soms naar het bos! Megakids is tijdens het maaltijd­ project van 16.30 uur tot 18.00 uur in basisschool ‘Het Palet’. Kinderen eten eerst gezellig mee en daarna krijgen ze een eigentijds, fris en gezellig programma op niveau! Voor vragen kun je bellen/mailen met Gerda Hoogenboom. T. (0488) 41 20 74 E. kinderclub@solcon.nl


EVENEMENTENKALENDER

Vakantiebijbelweek

Markten

Zaterdag 2 juni Rommelmarkt met verloting georganiseerd door Nederlands Hervormde Kerk Ochten. 10.00 tot 14.30 uur. Zaterdag 2 juni Fancy Fair op het plein van De Hervormde School, Hamsestraat 4 te Opheusden. Van 10.00 tot 14.00 uur. Zaterdag 16 juni Landelijke verkoopdag De Schutse Op Stationsstraat 28 te Kesteren van 10.00 tot 16.00 uur. Zaterdag 16 juni Kledingbeurs (2e hands spullen) georganiseerd door Stichting “Ons Huis” Nannenberghuis. Matensestraat te Dodewaard vanaf 10.00 tot 16.00 uur. Zaterdag 8 september Fair in de Schapenwei op weiland aan De Kalkestraat te Dodewaard van 10.00 tot 17.00 uur. Georganiseerd door Buurtvereniging De Achterhoek.

Donderdag 27 september Tweedehands kledingbeurs in gebouw Eben-Haëzer, Kerkstraat 2a te Kesteren van 13.30 tot 15.00 uur. Georganiseerd door Stichting Abdullam. Dinsdag 2 en donderdag 4 oktober Kledingbeurs VBOK/Siriz in verenigingsgebouw Het Baken, Kerkstraat 1/Molendam te Ochten van 13.30 tot 15.00 uur. Vrijdag 12 oktober / zaterdag 13 oktober Tweedehands kledingmarkt op Nedereindsestraat 30c te Kesteren van 18.30 tot 20.30 uur. Georganiseerd door PKN gemeente De Voorhof.

Zaterdag 7 juni t/m vrijdag 13 juni Vakantiebijbelweek Dodewaard bij De Hoeksteen, Margrietlaan 13 te Dodewaard van 18.00 tot 22.00 uur. Maandag 13 augustus t/m donderdag 16 augustus Kinderbouwdorp Kesteren, op het korfbalveld op sportpark “de Leede”. Zaterdag 18 augustus t/m zondag 26 augustus Vakantiebijbelweek Ochten. Dinsdag 16 oktober t/m 18 oktober Vakantiebijbelweek Opheusden.

Zaterdag 24 november Wintermarkt met verloting door Protestantse Gemeente De Voorhof op de locatie Tielsestraat 112 te Kesteren van 09.30 tot 13.00 uur.

Dieren

Donderdag 15 november / vrijdag 16 november Kleindier tentoonstelling op de locatie Dieren­speciaalzaak De Driesprong, Broekdijk 37 te Kesteren van 09.00 tot 22.00 uur. Georganiseerd door De Weerhaan uit Opheusden. Zaterdag 17 november Kleindier tentoonstelling op de locatie Dieren­speciaalzaak De Driesprong, Broekdijk 37 te Kesteren van 10.00 tot 16.00 uur. Georganiseerd door De Weerhaan uit Opheusden. Donderdag 22 november t/m zaterag 24 november Vogeltentoonstelling met diverse activiteiten in dorpshuis Ochten, Dr. M. van Drielplein 2 te Ochten van 19.30 tot 22.00 uur. Georganiseerd door Vogel­vereniging OVL.

65


EVENEMENTEN KALENDER 2018

Sport

Zaterdag 2 juni Familiesportdag vrijwilligers Dodewaardse IJsclub op locatie Bonegraafseweg 22 te Dodewaard van 14.00 tot 18.00 uur.

Zaterdag 23 juni / zondag 24 juni Slotweekend op sportpark De Eng, Dalwagen 78 te Dodewaard van 10.00 tot 24.00 uur. Georganiseerd door de v.v. Dodewaard.

Woensdag 13 juni Nationale straatspeeldag op gedeelte Anna van Buren-/Emmalaan te Dodewaard tussen 08.00 tot 14.00 uur. Georganiseerd door CNB De Hien.

Zaterdag 23 juni Trimloop Dijkrunners

Zaterdag 16 juni Volleybaltoernooi oud leden in sportzaal De Linie, Liniestraat 2a te Ochten van 18.30 tot 01.00 uur. Georganiseerd door SV Olympia Vrijdag 22 juni Voetbalkamp op sportpark De Hoeken, Keizerstraat 102 in IJzendoorn vanaf 18.00 uur t/m 24 juni uiterlijk 14.00 uur. Georganiseerd door v.v. Uchta. Vrijdag 22 juni Truck & Tractorpulling IJzendoorn Zaterdag 23 juni Schutserit van 09.00 tot 13.30 uur. Georganiseerd door De Schutse uit Kesteren.

66

Zaterdag 23 juni Parijs/Amsterdam rally door gedeelte van de gemeente tussen 15.00 en 17.00 uur. Georganiseerd door Rally Round. Zondag 24 juni Passage HomeRide (80 fietsteams) door gemeente tussen 09.00 en 13.00 uur – opbrengst voor Ronald McDonald Kinderfonds. Maandag 2 juli t/m zondag 7 juli Beachtoernooi op speelveld De Kuip, achter eethuisje De Veerstoep aan de Waalbandijk te Ochten. Georganiseerd door Evenementen Vereniging Ochten. Zaterdag 21 juli Wielerronde van Ochten

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Zaterdag 11 augustus Reichswald klimtocht, fiets toertocht vanaf de ijsbaan, Bonegraafseweg 22 te Dodewaard tussen 09.00 en 16.00 uur. Georganiseerd door Fiets toerclub ’t Versnellertje “Ochten”. Dinsdag 11 september t/m vrijdag 14 september Wandel avondvierdaagse door Kesteren en buitengebied van 17.45 tot 21.00 uur. Georganiseerd door De Hoenderik. Zaterdag 15 september Waterschap Lingetocht, fiets toertocht vanaf de ijsbaan, Bonegraafseweg 22 te Dodewaard tussen 09.00 en 16.00 uur. Georganiseerd door Fiets toerclub ’t Versnellertje “Ochten”. Zaterdag 22 september Demorace van klassieke motoren op het traject Edisonring, Nobelweg, Houtmanskampweg, Vorenswei en Vlasman tussen 08.00 en 20.00 uur. Georganiseerd door de Stichting Classic Demo Motoren uit Dodewaard i.s.m. SAM Motorsport.


EVENEMENTENKALENDER

Muziek

Zaterdag 2 juni CD presentatie Marlane in Dorpshuis Ons Tehuis, J.R. Zeemanstraat 12a in IJzendoorn van 20.00 tot 01.00 uur.

Zaterdag 20 oktober Ochtoberfest op Dr. M. van Drielplein in Ochten van 19.00 tot 01.00 uur. Georganiseerd door Evenementenvereniging Ochten.

Zaterdag 2 juni Klankdag in sporthal De Eng, Dalwagenseweg 78b te Dodewaard van 19.00 tot 23.00 uur. Georganiseerd door 6 Dodewaardse verenigingen.

Zaterdag 3 november Muziekavond (met Jannes, Marlène en Paul Poets) op Dr. M. van Drielplein 2 te Ochten van 19.30 tot 01.00 uur. Georganiseerd door Stichting Ontmoetingscentrum Ochten.

Woensdag 4 juli Zomerconcert op het Dorpsplein te Dodewaard van 19.30 tot 21.00 uur. Georganiseerd door Christelijke Muziekvereniging Amicitia uit Dodewaard. Zaterdag 1 september Smartlappenkorendag op het Dorpsplein te Dodewaard van 13.00 tot uiterlijk 24.00 uur. Georganiseerd door De Waredo’s uit Dodewaard.

Zaterdag 17 november Hollandse avond Op J.R. Zeemanstraat 12a in IJzendoorn van 19.30 tot 01.00 uur. Georganiseerd door V.O.F. Ons Tehuis.

Sinterklaas

Zaterdag 17 november Intocht Sinterklaas in Ochten met aankomst op loswal, optocht en activiteiten in Dorpshuis Ochten, Dr. M. van Drielplein 2 te Ochten tussen 14.00 en 16.00 uur. Georganiseerd door de Evenementen Vereniging Ochten.

Collectes

14 t/m 19 mei Longfonds Stichting 28 mei t/m 2 juni Prins Bernhard Cultuur fonds 4 t/m 9 juni Epilepsiefonds 11 t/m 16 juni Natuurmonumenten in Nederland 18 t/m 23 juni Maag Lever Darm Stichting 25 t/m 30 juni Rode Kruis 2 t/m 7 juli Stichting Dierenhulp/ -ambulance Tiel 27 augustus t/m 1 september Stichting Woord en Daad 3 t/m 8 september KWF Kankerbestrijding 10 t/m 15 september Prinses Beatrix Spierfonds 17 t/m 22 september Nierstichting Nederland 24 t/m 29 september Fonds verstandelijke gehandicapten 1 oktober t/m 6 oktober Dierenbescherming 8 t/m 13 oktober Brandwonden stichting 15 t/m 20 oktober Bartiméus Sonneheerdt 28 oktober t/m 3 november Diabetes fonds 11 t/m 17 november NSGK 18 t/m 24 november MS Fonds 25 november t/m 1 december Leger des Heils Zaterdag 3 november Huis-aan-huis verkoop van oliebollen door Christelijke Muziek­ vereniging Amicitia uit Dodewaard in Dodewaard en Wely tussen 09.00 en 14.00 uur.

67


WIJ ZIJN 10 En we gaan voor de 10

www.burglandbouw.nl

10 jaar Burgland Bouw!

We zijn al 10 jaar bouwers met daadkracht. En daar zijn we trots op. Daarom hebben we onszelf getrakteerd op een nieuwe huisstijl. Nieuw logo, nieuwe kleuren. Zodat we vol energie de volgende 10 jaar volbouwen. PS: ga jij ook altijd voor de 10? We zoeken nieuwe collega’s: werkvoorbereider, uitvoerder, timmerlieden, calculator en hoofd afdeling service en onderhoud.

Bouwers met daadkracht

Profile for Alette  Keuken

Infogids van gemeente Neder-Betuwe 2018  

Infogids van gemeente Neder-Betuwe 2018  

Advertisement