Infogids van gemeente Neder-Betuwe 2017

Page 1

2017

INFOGIDS

VAN GEMEENTE NEDER-BETUWE

IN DIT NUMMER • Informatie over de gemeente • Evenementenkalender • Wethouders vertellen over hun politieke carrière én geven kijkje in hun priveleven • Familiebedrijven in beeld • Interview met de vrouw van de burgemeester • Geschiedenis kerncentrale Dodewaard

JAN KOTTELENBERG

VAN BOER TOT

burgemeester LEES MEER OP PAGINA 13


Dit team staat voor U klaar

0344 - 64 70 70 | www.primavoorelkaar.com


GEMEENTEINFORMATIE

GEMEENTEHUIS Burgemeester Lodderstraat 20 4043 KM Opheusden Postadres: Postbus 20, 4043 ZG Opheusden t. 14 0488 (6 cijfers) e. info@nederbetuwe.nl i. www. nederbetuwe.nl

Openingstijden Gemeentewinkel: voor bevolkingszaken en burgerlijke stand - Zonder afspraak: maandag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur. - Op afspraak maandag t/m donderdag 13.00-16.00 uur en

donderdagavond 17.00-19.30 uur.

- Afspraak regelen via www.nederbetuwe.nl of via

t. 14 04 88 (6 cijfers).

- Afhalen van aangevraagde documenten maandag t/m

woensdag 09.00 - 16.00 uur, donderdag 09.00 - 19.30 uur

en vrijdag 09.00 - 12.00 uur

- Spreekuur voor bouwzaken en vergunningen

uitsluitend op afspraak!

- maandag t/m vrijdag tussen 9.00-12.00 uur. Afspraak maken

via de mail omgevingsloket@nederbetuwe.nl of via 14 0488.

INFOGIDS VAN GEMEENTE NEDER-BETUWE IS EEN UITGAVE VAN ELAN MEDIA GROUP B.V. Elan Media Group B.V. Hoofdstraat 8 Kesteren (0488) 44 20 36 info@elan-media.nl www.elan-media.nl

n i e u w

ELAN UITGEVERIJ - MARKETING - COMMUNICATIE

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenig­ vuldigd of gekopieerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever. Eventuele wijzigingen, druk- en/of zetfouten voorbehouden. Voor vragen / opmerkingen kunt u contact op­ nemen met Elan Media Group B.V.

3


KERNPUNTEN WELZIJN WONEN WERK ZORG

Kijk voor de openingstijden van de Kernpunten:

Voor informatie, advies en hulpvragen

- in de colofon op de gemeentepagina Neder-Betuwe

U kunt dicht bij huis terecht voor al uw vragen op het ge-

bied van welzijn, wonen, werk en zorg. Op 1 januari 2014 is

- op onze website www.nederbetuwe.nl/Kernpunten

namelijk in Dodewaard, Kesteren, Ochten en Opheusden

in ‘Hét Gemeentenieuws’ of bel naar de Kernpunten via 0488 – 44 99 92.

het ‘Kernpunt welzijn wonen werk zorg’ opgericht. Hierin zijn verschillende loketten samengebracht. In de ‘Kernpunten welzijn wonen werk zorg’ werken vanaf 2015 mensen met verschillende achtergronden en ervaring samen om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Deze mensen helpen u op weg om hulp en zorg zo veel mogelijk zelf en in uw eigen omgeving te organiseren. Als het nodig is, regelen zij hulp (vrijwillig of professioneel) of verwijzen u door naar de specialisten van het Sociaal Team.

4

Kernpunt Ochten

Kernpunt Kesteren

in Huis van Ochten, Bartus van de Walstraat 2.

in Ons Dorpshuis, Nedereindsestraat 27a.

kernpuntochten@nederbetuwe.nl

kernpuntkesteren@nederbetuwe.nl

Kernpunt Opheusden

Kernpunt dodewaard

in De Reigerhof, Dr. G. van Empelstraat 11.

in Gezondheidscentrum Steegakker, Steegakker 14.

kernpuntopheusden@nederbetuwe.nl

kernpuntdodewaard@nederbetuwe.nl


GEMEENTEINFORMATIE Omgevingsloket

GEMEENTEVLAG

Het Omgevingsloket is gevestigd in het gemeentehuis, Burgemeester Lodderstraat 20, Opheusden. - U kunt er op afspraak terecht op werkdagen tussen

9.00-12.00 uur. Maak tevoren een afspraak via t. 14 04 88

(6 cijfers) of per e. omgevingsloket@nederbetuwe.nl

Storingen/ meldingen/ klachten Geen spoedeisende zaken. Geef via internet uw melding door (www.nederbetuwe.nl/digitale balie of contact) of bel tijdens kantooruren: t. 14 04 88 (6 cijfers). Spoedeisende zaken

Sinds 18 september 2014 heeft Neder-Betuwe een of-

t. 14 0488 of buiten kantooruren t. (0488) 44 28 96.

ficiële gemeentevlag die is goedgekeurd door de Hoge

Of 06 - 51 51 23 09.

Raad van Adel en vastgesteld door de gemeenteraad. De omschrijving luidt:

Meldingen openbaar gebied U kunt dit bij de Avri melden met het formulier dat op de

‘Twee horizontale banen van blauw en wit. Over de twee

homepage www.nederbetuwe.nl is te vinden. Klik op

banen een klimmende leeuw, gedeeld van boven geel en

‘melding openbare ruimte’.

van onderen rood. De nagels en tong van de bovenste helft in rood, de nagels van de onderste helft eveneens

Een gesprek met de burgemeester of een wethouder?

in rood.’

U kunt hiervoor een afspraak maken via het bestuurssecretariaat, t. 14 04 88 (6 cijfers).

De kleuren van de vlag zijn gebaseerd op het gemeente­ wapen van Neder-Betuwe, zie pagina 10. De gele Gelderse

Een gesprek met een raadslid?

leeuw representeert Dodewaard, Kesteren en Opheusden.

U kunt hiervoor een afspraak maken via de griffie, t. 14 04 88 (6 cijfers).

Dodewaard is een van de vroegste Gelderse bezittingen en Kesteren en Opheusden zijn ook altijd Gelders bezit

Betalingen

geweest. De leeuw stond in de wapens van de voorma-

Betalingen kunt u doen op bankrekeningnummer

lige gemeenten Dodewaard en Kesteren.

NL71BNGH028.50.96.141 ten name van

De rode leeuw op een witte achtergrond is het wapen van

gemeente Neder-Betuwe.

de familie Van Wijhe tot Echteld, tevens het wapen van de voor­malige gemeente Echteld. Deze familie woonde gedurende lange tijd in kasteel De Wijenburg in de gemeente. De vlag bestaat dus uit de kleuren blauw, geel, rood en wit, net als ons gemeentewapen. Bovendien komen deze kleuren steeds terug in de wapens van (adellijke families of landgoederen in) dorpen/gemeenten die in het verleden zijn opgegaan in de gemeenten Kesteren en Echteld: Opheusden (Wolfswaard), Kesteren (Schenkhof), IJzendoorn, Ochten (Van Ochten). Ook de gemeente Hemmen, die in 1955 werd opgeheven en voor een klein deel bij Dodewaard werd gevoegd (de rest ging naar

Volg de gemeente op Twitter: @Gem.Neder_Betuwe

Valburg, nu Overbetuwe), voerde geel, blauw en wit in de vlag (en tevens zwart).

5


Gemeentewapen Het gemeentewapen van Neder-Betuwe is door de Hoge Raad van Adel bij Koninklijk besluit nummer 01.005932

goedgekeurd

op 6 mei 2002. De omschrijving van het gemeentewapen luidt: Gevierendeeld I. in azuur, bezaaid met

Gemeentelogo

blokjes van goud, een omgewende leeuw van hetzelfde,

Ons logo bestaat uit gebogen banen. Deze banen ver-

getongd en genageld van keel;

tegenwoordigen de identiteit van de gemeente Neder-

II. in zilver, bezaaid met blokjes van azuur, een leeuw van

Betuwe. De blauwe banen staan symbool voor de drie

keel, gekroond van goud;

rivieren die langs en door de gemeente stromen: de Rijn,

III. in goud een half naar links gewende wolfskop en -hals

de Linge en de Waal. Deze drie blauwe banen vormen

van keel;

door hun positionering uiteindelijk een blad. Dit blad

IV. in azuur een dubbelnap van goud.

staat voor groei in het algemeen: van gewas, flora, fauna

Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren

en op sociaal en economisch gebied. Het blad groeit op

en twee parels.

een solide basis. Deze basis wordt gevormd door een

(Keel = een soort van rood; azuur = een soort van blauw).

groene en oranje baan, waarbij groen synoniem staat voor het groengebied van de gemeente en de oranje

De gemeente Neder-Betuwe is op 1 januari 2002 ontstaan

baan voor bebouwing. Het geheel creëert een gevoel van

door de samenvoeging van de voormalige gemeenten

ge­borgenheid en kracht. Dit is ook waar de gemeente

Kesteren, Echteld en Dodewaard. In het huidige wapen

Neder-Betuwe voor staat!

zijn de invloeden van de oude gemeentewapens terug te vinden: - Kwartier I is afkomstig uit het gemeentewapen van Dodewaard. De leeuw komt uit het wapen van de graven van Gelre, die vroeger bezitters waren van Dodewaard. - Kwartier II is afkomstig uit het gemeentewapen van Echteld. De leeuw is afkomstig uit het wapen van het inmiddels uitgestorven riddergeslacht van Wijhe dat enkele eeuwen woonde op het nog bestaande kasteel De Wijenburg in Echteld. - De kwartieren III en IV zijn afkomstig uit het gemeente­ wapen van Kesteren. De wolfskop duidt op de hoge heerlijk­ heid Wolfswaard in Opheusden. De dubbelnap

6

herinnert aan de perceelsnaam Schenkhof in Kesteren en

Dienstvlag

is het embleem van het zogenoemde schenkambt, één

De gemeentelijke organisatie heeft sinds 2014 een

der hofambten waarover de hertog van Gelre de beschikking

eigen dienstvlag die is afgeleid van het logo: drie banen in

had.

afnemende grootte in de kleuren blauw, groen en oranje.


GEMEENTEINFORMATIE COLLEGE VAN B&W De gemeenteraad heeft drie wethouders benoemd.

WETHOUDER EN TWEEDE LOCO-BURGEMEESTER

Samen met de burgemeester vormen de wethouders het

DE HEER H. GERRITSEN (CDA)

college van burgemeester en wethouders oftewel het Reguliere portefeuille:

dagelijks bestuur van de gemeente.

Communicatiebeleid, financiën, planning & control, Het college bestaat uit:

recreatie en toerisme, mobiliteit, glasvezelverbindingen,

burgemeester J. Kottelenberg

waterplan, waterketen, duurzaamheid, duurzaam woon-

wethouder J.W. Keuken MBA

milieu, aanpak zwerfvuil, bodemkwaliteit, milieu, klimaat,

wethouder H. Gerritsen

beheer openbare ruimte, openbaar groen, gebouwenbe-

wethouder mr. R.E. Benschop

heer, riool, wegen, begraven, aandeelhouderschap BNG, aandeelhouderschap Vitens

BURGEMEESTER DE HEER J. KOTTELENBERG

Projecten: Ontsluiting ABC in westelijke richting

Reguliere portefeuille:

Rol t.a.v. verbonden partijen:

Algemeen bestuurlijke zaken, bestuurlijke vernieuwing*,

Algemeen Bestuur Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal,

regionale samenwerking en verbonden partijen (algemeen),

GEM Casterhoven (CV), Tijdelijke Programmaraad Fysieke

integrale handhaving, openbare orde, veiligheid, brandweer,

Leefomgeving* (afhankelijk van de agenda)

dienstverlening/gemeentewinkel,

Personeel&Organisatie/

bedrijfsvoering (incl. intergemeentelijke samenwerking

WETHOUDER EN DERDE LOCO-BURGEMEESTER

op bedrijfsvoeringstaken), informatieveiligheid, gegevens­

DE HEER MR. R.E. BENSCHOP (VVD)

beheer (w.o. BGT, BAG en WOZ) Projecten:

Reguliere portefeuille:

Laanboomcentrum ABC, Kegelaar, eventuele toetreding

Bestuurlijke vernieuwing*, accommodatiebeleid, werk, in-

tot gemeenschappelijke regeling BSR, bibliotheek, nieuw-

komen, participatiebeleid, armoedebeleid, volksgezond-

bouw Pantarijn.

heid, zorg (incl. jeugdzorg, mantelzorg, zorg voor ouderen

Rol t.a.v. verbonden partijen: Algemeen

Bestuur

Regio

en gehandicapten), welzijn, sport, sociaal-economische Rivierenland,

Algemeen

gezondheidsverschillen, Kernpunten, wijkgericht werken,

Bestuur Regionaal Archief Rivierenland, Algemeen Be-

leefbaarheid kleine dorpen Echteld en IJzendoorn, speel-

stuur Omgevingsdienst Rivierenland, Algemeen Bestuur

ruimtebeleid, kunst en cultuur, subsidiebeleid

Industrieschap Medel*, GEM Casterhoven (AVA), Alge-

Projecten:

meen Bestuur Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Transities in het sociaal domein, woon-zorgprojecten. Rol t.a.v. verbonden partijen:

WETHOUDER EN EERSTE LOCO-BURGEMEESTER

Tijdelijke programmaraad Sociale Ontwikkeling Regio

DE HEER J.W. KEUKEN MBA (SGP)

Rivierenland, Algemeen Bestuur GGD Gelderland-Zuid, Algemeen Bestuur Werkzaam Rivierenland.

Reguliere portefeuille: Ruimtelijke Ordening, Economie, Volkshuisvesting en

GEMEENTESECRETARIS

Water(veiligheid) en Onderwijs. Overig: grondzaken en

MEVROUW DRS. M.G.J. (MARIET) NIJHUIS-QUANJEL

-exploitaties, bouwzaken, vergunningverlening (Wabo),

(secretaris en tevens algemeen directeur, op

monumenten, archeologie, welstand, erfgoed.

interim-basis)

Projecten: Biezenburg, Logistieke Hotspot Rivierenland, Greenport Gelderland/Laanboompact/ISVL,

Waalweelde,

Winkel-

concentraties, Dijkversterking en Woningbouw.

Ten aanzien van de met een * aangegeven onderwerpen zijn meerdere collegeleden portefeuillehouder. Het lidmaatschap van een aantal AB-organen van gemeenschappelijke regelingen is nog onder voor­ behoud van benoeming door de raad.

Rol t.a.v. verbonden partijen: Tijdelijke programmaraad Fysieke Leefomgeving Regio Rivierenland (afhankelijk van de agenda)*, Tijdelijke

Contact met burgemeester en wethouders

programmaraad Economische Zaken Regio Rivierenland,

Als u met de burgemeester, de wethouders of de gemeente-

Algemeen Bestuur Industrieschap Medel*.

secretaris een gesprek wilt hebben, dan kunt u het bestuurssecretariaat bellen een en afspraak maken via 14 0488.

7


SAMENSTELLINGGEMEENTERAAD De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan binnen de gemeente. In Neder-Betuwe bestaat de gemeenteraad uit 19 raadsleden. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad. De raadsgriffier ondersteunt de gemeenteraad op secretarieel, procesmatig en inhoudelijk gebied.

De heer J Kottelenberg Burgemeester

8

De heer N. van Wolfswinkel Fractievoorzitter (SGP)

De heer E.P. Arends

De heer J. Eerbeek

De heer G.R. van Leeuwen

(SGP)

(SGP)

(SGP)

De heer W.F. Keuken

De heer Th.J. de Vree

De heer drs. J. Pul

De heer D.A. Waasdorp

(SGP)

(SGP)

(SGP)

(SGP)

Mevrouw A.E.M. den Hartog Fractievoorzitter (PvdA)

Mevrouw M.E. Elzing-Platzer

De heer J.H.A.M. Woldberg

Mevrouw S.A. Mathijssen

(PvdA)

(PvdA)

(PvdA)


GEMEENTEINFORMATIE

COLLEGE VAN B&W Lees meer OVER DE WETHOUDERS ZOWEL ZAKELIJK ALS PRIVE LEES JE VANAF PAGINA 16

De heer J.W. Keuken Wethouder en eerste loco-burgemeester

De heer H. Gerritsen Wethouder en tweede loco-burgemeester

De heer mr. R.E. Benschop Wethouder en derde loco-burgemeester

Mevr. W.E.A. van Dijkhuizen Fractievoorzitter (CDA)

De heer A. Keuken

De heer G.G. van der Lugt

(CDA)

(CDA)

Mevr.G.R.F. Berends-Jansen Fractievoorzitter (GB)

Mevr. M.K. Gunther-van Eck

De heer C. van Hattum Fractievoorzitter (CU)

De heer S.H.R. van Someren Fractievoorzitter (VVD)

De heer drs. E. van der Neut Griffier

(GB)

REKENKAMER

De heer J.M. van Neerbos Plaatsvervangend griffier

Marijke van de Plasse rekenkamercommissie

Rein Langelaar rekenkamercommissie

Cornelis van Woerkom rekenkamercommissie

Meer info: http://www.nederbetuwe.nl/Politiek_en_organisatie/Gemeenteraad/Samenstelling/Samenstelling_raad

9


Monumentencommissie

Rayonarchitect

De gemeente laat zich bij monumentenzaken adviseren

De vergaderingen met een afgevaardigde van de wel-

door de Monumentencommissie. Dit is een onafhan-

standscommissie (rayonarchitect) vinden plaats in het

kelijke commissie waarin geen gemeentebestuurders

gemeentehuis van Neder-Betuwe.

zitting hebben, maar vertegenwoordigers van het Gelders

U kunt altijd de behandeling van uw bouwplan bijwonen,

Genootschap, de Bond Heemschut, de Historisch Kring

de vergadering van de welstandscommissie is openbaar.

Kesteren & Omstreken, een restauratiedeskundige en een

Houdt u er wel rekening mee dat hier alleen om wel-

stedenbouwer.

standsaspecten gaat. Als het om een bouwplan gaat van een beschermd mo-

Zij mag gevraagd en ongevraagd advies geven aan burge­

nument of een beschermd stads- of dorpsgezicht, dan

meester en wethouders over zaken met betrekking tot

wordt altijd om advies van de welstandscommissie ge-

monumenten, dorpsgezichten en archeologie. In de

vraagd.

commissie hebben zitting: • de heer J. van Ingen namens de Bond Heemschut,

Voltallige commissie

voorzitter

In de voltallige welstandscommissie worden bouwplan-

• de heer R.J.A. Crols namens het Gelders Genootschap,

nen besproken die niet zelfstandig (volgens de mandaat-

bouwhistoricus

regeling) door de rayonarchitect afgehandeld kunnen

• de heren J. Borgstein en J. van Ingen namens

worden. Ook deze vergaderingen zijn openbaar en wor-

den gehouden in het gemeentehuis van Renkum in Oos-

Historische Kring Kesteren & Omstreken

• de heer J.D. Bruyn, stedenbouw en landschap

terbeek. Tijdens deze vergadering zijn er naast de rayo-

• de heer L. van Ingen, uitvoerder restauratieprojecten

narchitect ook nog twee externe leden en een voorzitter aanwezig.

De Monumentencommissie vergadert gemiddeld zes keer

De aanvragers worden automatisch door de gemeente

per jaar. De vergaderingen worden ‘s avonds gehouden in

uitgenodigd voor deze vergaderingen.

het gemeentehuis en zijn in principe openbaar.

De agenda van deze vergaderingen is in te zien op www.geldersgenootschap.nl onder vermelding van de

Welstandscommissie

gemeentenaam Neder-Betuwe.

De welstandscommissie beoordeelt (ver)bouwplannen.

Meer informatie

De gemeente heeft de welstandsnota vastgesteld. In deze

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Omgevings-

nota is bepaald dat bouwplannen beoordeeld moeten

dienst Rivierenland (ODR). De medewerkers van de ODR

worden door de welstandscommissie.

werken op afspraak. U kunt hen bereiken via 0344 - 57 93 14 of info@odrivierenland.nl.

BEROEPSVERKEERSREGELAARS Voor al uw activiteiten zoals tentfeesten,

markten,

voetbalwed­

strijden en natuurlijk ook bedrijven die beroepsverkeersregelaars nodig hebben, staan wij voor u klaar met een professioneel team. Vraag gerust vrijblijvend een offerte aan. Dit kan via onze site of bel gerust naar 06 - 50 97 40 54 Henk Roesink

10


GEMEENTEINFORMATIE BRANDWEER

Jeugdbrandweer ‘The next generation Firefighters’ De jeugdbrandweer bestaat uit serieuze jongens en meisjes

Voor spoedgevallen: 112

in de leeftijd van 12 tot 18 jaar, die zich willen voorbereiden

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid: 088-457 50 00

op een taak als brandweerman/-vrouw in de maatschappij. Zij leren alles over de brandweer, brandpreventie, de

Sinds 1 januari 2013 valt onze brandweer onder de

brandbestrijding en hulpverlening. Deze kennis bestaat

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ). De brandweer

zowel uit theorie als praktijk. Na de jeugdbrandweer be-

in Neder-Betuwe heeft vier uitruklocaties: in Dodewaard,

schikken de jongeren over voldoende kennis om snel en

Kesteren, Ochten en Opheusden. De brandweerteams

succesvol de brandweeropleiding te doorlopen en inge-

werken met bereikbaarheidsdiensten door 75 vrijwilligers.

zet te worden als beroeps of vrijwilliger binnen het ‘echte’

De Officieren van Dienst werken samen met het korps

korps. De jeugdbrandweer is hierdoor te beschouwen als

van Tiel in een piket.

een ‘kweekvijver’.

Meer informatie over de gemeentelijke brandweer via de

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

website: www.brandweerneder-betuwe.nl.

De brandweer Neder-Betuwe maakt, samen met de politie en de ambulancediensten, deel uit van de Veiligheids­

Telefonische bereikbaarheid

regio Gelderland-Zuid. Taak van de regionale brandweer

Alarmnummer 112 (alleen voor spoedeisende hulp)

is het ondersteunen van een doelmatig georganiseerde

T: 088 - 45 75 700

brandweerzorg, rampenbestrijding en bevordering van

Brandweergroepen in Neder-Betuwe

een gecoördineerde uitvoering ervan.

Omdat de organisatie geen 24-uurs diensten heeft, zijn onderstaande locaties beperkt bereikbaar:

Contactgegevens Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Groenewoudseweg 275, 6524 TV Nijmegen

Kazerne groep Dodewaard

Postbus 1120, 6501 BC Nijmegen

Oranjelaan 1b, 6669 AH Dodewaard,

T: 088 - 45 75 000

T: 088 - 45 75 750, groepsleider is G. Koenraads

www.vrgz.nl

Kazerne groep Kesteren Vincent van Goghstraat 18, 4041 GG Kesteren, T: 088 - 45 75 730, groepsleider is H. van Binsbergen Kazerne groep Ochten Cuneraweg 4, 4051 CE Ochten, T: 088 - 45 75 720, groepsleider is G. Hommerson Kazerne groep Opheusden Hamsestraat 24, 4043 LH Opheusden, T: 088 - 45 75 740, groepsleider is J. van Wendel de Joode

11


party restaurant | zalencentrum | vergaderen


NIEUWE BURGEMEESTER

ONZE NIEUWE BURGEMEESTER JAN KOTTELENBERG WORDT 7 APRIL GEÏNSTALLEERD IN DE GEMEENTE NEDER BETUWE.

NIEUWE burgemeester ‘IK WIL VOORAL EEN VERBINDER ZIJN EN DE AMBITIES VAN BURGERS EN BEDRIJVEN IN DEZE MOOIE GEMEENTE HELPEN REALISEREN.

JAN KOTTELENBERG

Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in het bedrijfsleven en in het openbaar bestuur. Ik was van jongs af aan actief betrokken bij het politieke jongerenwerk. Je zou zeggen dat mijn agrarische achtergrond iets totaal anders is dan het burgemeesterschap. Toch heeft het allemaal met leven, zorgen en managen te maken. Ik wil mensen verbinden, uitdagingen zien en aangaan, en waar mogelijk helpen deze om te zetten in realiteit.’

13


WETHOUDER HERMAN GERRITSEN WAAROM CDA? CDA is geen partij van extremen en is vóór samen verantwoordelijkheid nemen, zowel door mensen als organisaties. Samen zorgen voor de maatschappij met als richtsnoer de Christelijke grondslag.

WAT DEED U HIERVOOR VOOR WERK? Bij de gemeente Overbetuwe heb ik gewerkt als medewerker sociale zaken, medewerker financiën en uiteindelijk als teammanager op het gebied van financiën.

HOE BENT U POLITIEK BETROKKEN GERAAKT? Ik was bestuurslid bij Christelijke basisschool De Hien in Dodewaard en daar hield ik mij alleen bezig met onderwijszaken. Ik sprak met een kennis uit de politiek over het feit dat politiek veelzijdiger is. Ik ben heel breed geïnteresseerd. Hij nodigde me uit eens naar een fractievergadering te gaan. Die vergaderingen zijn heel informeel en ik kon daar gelijk mijn eigen inbreng geven. Toen kwam ik op de kieslijst voor de raadsverkiezingen van de toenmalige gemeente Dodewaard. Na de samenvoeging in 2002 van Dodewaard, Echteld en Kesteren naar gemeente Neder-Betuwe kwam ik in 2006 in de gemeenteraad en dat duurde tot 2014; toen werd ik wethouder.

HEEFT U ALTIJD AL DE WENS GEHAD WETHOUDER TE WORDEN? Toen ik in de gemeenteraad zat, begon die wens pas echt te groeien. Als wethouder ben je toch dichter betrokken bij de uitvoering en het tot stand komen van beleid.

WELKE PERSOONLIJKE EIGENSCHAPPEN HEEFT U DIE BELANGRIJK ZIJN ALS WETHOUDER? Ik ben rustig; ik raak niet gelijk in paniek. Ik houd niet van vooroordelen, maar laat iedereen zijn zegje doen voordat ik besluiten neem. Door samenwerking wil ik resultaten bereiken.

WAT ZOU U GRAAG WILLEN REALISEREN? Rondweg Opheusden. Nu gaat al het (vracht)verkeer door het centrum en het winkelgebied. Dat moet anders. De schets van de rondweg is er wel, nu de financiële middelen nog.

14


VRIJE TIJD: Wandelen, fietsen, kamperen, schaatsen, amateurvoetbal kijken. Ik vind het trouwens erg mooi om te zien hoe alle vrijwilligers zich inzetten om een (sport)vereniging in stand te houden waar jong en oud plezier aan beleven.

FAVORIETE PLEK IN DE NEDER-BETUWE: In Dodewaard heb je ‘De Snor’, daar kom ik al sinds mijn jeugd. Het is een mooi plekje aan de Waal waar een paar bankjes staan. Daar kun je heel fijn zitten en alle scheepvaart rustig voorbij zien komen. Ik wandel regelmatig langs de uiterwaarden en dan kom ik daar langs. Als je bij ons in Dodewaard zegt: “Ik ga naar De Snor”, dan weet iedereen waar je bent. Als ik daar de schepen langs zie komen, denk ik nogal eens: niet alles hoeft met een snelheid van 180 kilometer per uur. Ik kom er echt tot rust.

NAAM:

HERMAN GERRITSEN

WOONPLAATS:

DODEWAARD

GEBOORTEDATUM:

17 SEPTEMBER 1955 OPLEIDING:

SPD-BEDRIJFSADMINISTRATIE

POLITIEKE PARTIJ:

CDA

WETHOUDER SINDS:

MEI 2014

NEDER-BETUWE - 15


WETHOUDER ROB BENSCHOP WAAROM VVD? De VVD is een volkspartij en staat voor alle mensen in hun waarden respecteren en zoveel mogelijk vrijlaten in hun eigenheid. Wij streven ernaar voor alle mensen de juiste voorwaarden te scheppen om zélf hun leven te organiseren.

WAT DEED U HIERVOOR VOOR WERK? Ik was manager en directielid bij verschillende grote organisaties in de energie- en telecomsector.

HOE BENT U POLITIEK BETROKKEN GERAAKT? In de politiek was ik altijd al zeer geïnteresseerd, hoewel mijn directe activiteit eigenlijk alleen het stemmen betrof. Jaren geleden werd ik benaderd met de vraag of ik niet actief zou willen worden in de partij. Altijd heb ik mij maatschappelijk betrokken gevoeld, ik deed veel vrijwilligerswerk in verenigingsverband. Vanuit die maatschappelijke ervaring werd ik bestuurslid van een afdeling van de VVD.

HEEFT U ALTIJD AL DE WENS GEHAD WETHOUDER TE WORDEN? Zo’n mooie functie komt op je pad. Zeker als je je verantwoordelijk voelt voor het sociale werkveld waarmee ik door mijn achtergrond en ervaring een sterke band heb. Toen ik klein was, wilde ik politieagent worden, dus ging ik bij de politie. Motoragent werd het. Dat deed ik als ‘werkstudent’ tijdens de studie Rechten aan de Erasmus Universiteit. Na mijn afstuderen - wat een vreemde term eigenlijk, je bent nooit ‘afgestudeerd’ - bekleedde ik beleids- en bestuurlijke functies in het bedrijfsleven. Mede door deze achtergrond en mijn politieke interesse, kwam de functie van wethouder in zicht. Als ik eerder had geweten hoe mooi en veelzijdig de functie van wethouder is, dan had ik veel eerder wethouder willen worden en ‘mijn vinger opgestoken’.

WELKE PERSOONLIJKE EIGENSCHAPPEN HEEFT U DIE BELANGRIJK ZIJN ALS WETHOUDER? Mijn maatschappelijke betrokkenheid in combinatie met de ervaringen die ik heb opgedaan in het bedrijfsleven en de publieke sector, kan ik combineren en dat leidt tot meerwaarde. Van problemen tot oplossingen komen, is wat ik nastreef.

WAT ZOU U WILLEN REALISEREN? Een solide samenwerking en afstemming met de raad over de belangrijkste onderwerpen in mijn portefeuille. Dat gaat over welzijn, waaronder ouderenzorg en jeugdzorg, mensen aan het werk helpen en maatschappelijke ondersteuning. En een goede basis voor de toekomst voor alle inwoners.

16


VRIJE TIJD: Motorrijden in een mooie en afwisselende omgeving. Met een beschaafd model dat wel ‘een snelle voortgang’ in het polderlandschap van Neder Betuwe bereikt zonder onnodig ‘ketelgeluid’. Onder het motto, je bent er wel maar mensen hebben geen last van je. Leven en samen leven.

FAVORIETE PLEK IN NEDER-BETUWE: Ik kom veel in het rivierenland, al voor ik hier actief was. Dan ga ik via de Waalbandijk van Dodewaard naar Echteld. Als ik in Echteld ben, rijd ik vaak via de straat tussen het kerkje en de begraafplaats. Ik vind dat plekje heerlijk rustgevend en pittoresk.

NAAM

ROB BENSCHOP

WOONPLAATS

OOSTERBEEK

OPLEIDING

RECHTEN EN BEDRIJFSKUNDE

POLITIEKE PARTIJ

VVD

WETHOUDER SINDS

DECEMBER 2016 NEDER-BETUWE - 17


WETHOUDER HANS KEUKEN

WAAROM SGP? Het is de partij waar ik me het meest aan verbonden voel om vanuit een Bijbelse visie richting te geven aan het hier en nu. Sinds 2013 mag ik ook deel uitmaken van het hoofdbestuur.

WAT DEED U HIERVOOR VOOR WERK? Bij de Rabobank was ik achtereenvolgens accountmanager, manager en adjunct-directeur. Ik was vooral actief in de zakelijke markt.

HOE BENT U POLITIEK BETROKKEN GERAAKT? De politieke betrokkenheid werd mij met de paplepel ingegoten. Mijn vader was 26 jaar raadslid en vier jaar wethouder namens de SGP in de gemeente Echteld. Ik kom dus uit een politiek nest; bij ons aan tafel ging het over politiek óf over politiek.

HEEFT U ALTIJD AL DE WENS GEHAD WETHOUDER TE WORDEN? Nee, integendeel. Het was niet mijn ambitie. Ik zat wel in de gemeenteraad. Toen mijn voorganger opstapte dacht ik dat er genoeg geschikte kandidaten in onze fractie zaten om wethouder te worden, maar tot mijn schrik waren de ogen op mij gericht. Ik moest een keuze maken: ga ik door bij de Rabobank, waar ik dertig jaar gewerkt heb, of ga ik de politiek in. Nadat ik de keuze had gemaakt om wethouder te worden, viel alles wat Rabobank was weg. Ik heb nooit spijt gehad van mijn overstap naar het wethoudersvak.

WELKE PERSOONLIJKE EIGEN­ SCHAPPEN HEEFT U DIE BELANGRIJK ZIJN ALS WETHOUDER? Ik ben gedreven, oplossingsgericht en resultaatgericht en ik sta voor het algemeen belang.

WAT ZOU U WILLEN REALISEREN? Onder meer het opwaarderen van woon­ wijken, het realiseren van goede winkel­ voorzieningen, ruimte voor bedrijvigheid en bouwen in kleine kernen en in Dodewaard een boost geven aan de woningbouw.

18


VRIJE TIJD: Orgel spelen, een geschiedenisboek lezen, tuinieren om zuurstof binnen te halen. En een vakantie in Oostenrijk, het liefst met de hele club: met mijn vrouw, onze vijf kinderen én inmiddels zes kleinkinderen.

FAVORIETE PLEK IN NEDER-BETUWE: Buurtschap Eldik, het middelpunt van onze gemeente; tussen vier grote kernen, rustiek en idyllisch, met een eigen ijsclub en buurt­ vereniging, vanaf de dijk een prachtig vergezicht. Voorheen een besloten gemeenschap, op elkaar gericht. Hoewel nu meer naar buiten gericht is die warmte van het nabuurschap nog voelbaar.

NAAM

HANS KEUKEN

WOONPLAATS

OCHTEN

GEBOORTEDATUM

19 JULI 1960 OPLEIDING

DIVERSE BANCAIRE OPLEIDINGEN, BEDRIJFSECONOMIE, MAKELAARDIJ, POSTHBO BEDRIJFSKUNDE EN EEN MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION POLITIEKE PARTIJ

SGP

WETHOUDER SINDS

SEPTEMBER 2008 NEDER-BETUWE - 19


De spijker op z’n kop slaan? Damitech. Sanitair CV Elektra Gereedschap Bouwstoffen Dakbedekkingen Dakbedekkingen

Nijverheidsweg 5, Kesteren Telefoon (0488) 48 02 32

ma - vrij: 6.30 - 18.00 uur za: 8.00 - 12.00 uur

WWW.DAMITECH.NL


CORRY VAN RHEENEN MAKELAARDIJ!

PASSIE

DAADKRACHT AANDACHT MARKTKENNIS DENKT MEE DURFT PERSOONLIJK ENTHOUSIAST BETROKKEN

NASSAULAAN 9 | 4041 CE KESTEREN TELEFOON (KESTEREN): 0488 - 441133 SPOORSTRAAT 12/PLEIN 12 (OP AFSPRAAK) | 4001 CN TIEL TELEFOON (TIEL): 0344-664779 INFO@CORRYVANRHEENEN.NL | WWW.CORRYVANRHEENEN.NL


‘DE TRADITIONELE BURGEMEESTERSVROUW ZIJN, IS NIET VOOR MIJ WEGGELEGD’ DE MAN VAN MARIJKE VAN DIJK, JAN KOTTELENBERG, WORDT 7 APRIL GEÏNSTALLEERD ALS BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE NEDER-BETUWE. MARIJKE: ‘IK VIND HET PRIMA OM DE VROUW VAN DE BURGEMEESTER TE ZIJN. MAAR OM ALS BURGEMEESTERSVROUW NAAR ALLE (KLEINE) GELEGENHEDEN MEE TE GAAN, DAT IS NIKS VOOR MIJ. IK HEB MIJN EIGEN WERK, JAN HEEFT ZIJN WERK. IK ZAL ZÉKER MEEGAAN NAAR BELANGRIJKE EVENEMENTEN, NET ALS DAT HIJ MEEGAAT NAAR MIJN BELANGRIJKE EXPOSITIES.’

Marijke van Dijk en haar man wonen nu nog op de boerderij en melkvee­houderij in Lochem. Voor de zomer gaat er een verhuizing plaatsvinden naar de NederBetuwe. Jan Kottelenberg wordt 7 april geïnstalleerd als burgemeester in de gemeente Neder-Betuwe, maar dat betekent volgens Marijke niet dat ze 8 april verhuizen. ‘We hebben nog geen woning gevonden, maar het wordt elke week een beetje concreter. Het is wel de bedoeling dat we uiterlijk in de zomervakantie naar de Neder-Betuwe verhuizen. Voor mij als kunstenaar - maakt de woonplaats niet uit, mijn werk kan ik overal doen.’

22


NIEUWE ‘FIRST LADY’ VAN NEDER-BETUWE staat mijn atelier wel even op een lager pitje. Ik werk nu vooral veel met houtskool. Dat is makkelijk om even tussendoor te doen.’ Mede omdat haar eigen werkweek al druk is, ziet ze haarzelf niet snel als burgemeestersvrouw naar alle (kleine) gelegenheden meegaan. ‘Ik denk dat het eerder uitzondering wordt dan regel. Dat geldt ook voor Jan, hij gaat ook niet naar alles van mij mee. Maar als ik een belangrijke expositie heb, maakt hij wel tijd vrij.’ Marijke heeft in Lochem veel creatieve cursussen en workshops gegeven. Haar studie neemt nu een groot deel van haar tijd in beslag, maar in overleg is ze eventueel beschikbaar voor dergelijke creatieve activiteiten en lezingen op het gebied van kunst en kunsthistorie. In haar vrije tijd gaat ze wandelen, lezen of tuinieren. Voor het wandelen wordt bijna iedere dag wel tijd gemaakt. ‘Achter de boerderij heb je van die kleine, verborgen wandelpaden die bijna niemand kent. Die rust en stilte in de natuur, ik zoek het elke dag wel even op.’ Marijke heeft er geen moeite mee om hun pittoreske boerderij in Lochem te verruilen ‘MEVROUW, UHM, KOTTELENBERG?’

voor een woning in de Neder-Betuwe. ‘Toen de vacature voor burgemeester vrijkwam,

Marijke is al 34 jaar getrouwd met Jan Kottelenberg. Samen

klopte de timing gewoon. Ik wist van Jan al dat hij langer

hebben ze vier kinderen en inmiddels drie klein­kinderen. ‘Ik

de ambitie had en een plattelandsgemeente als de Neder-

snap dat het aanhouden van mijn meisjesnaam verwarring

Betuwe ligt hem wel. Ik kijk ook zelf uit naar een nieuw

kan veroorzaken’, geeft Marijke aan. ‘Het heeft er voor mij er

avontuur. Nu alle kinderen het huis uit zijn en onze dochter

niets mee te maken dat ik iets tegen de achternaam Kotte-

op het punt staat de melkveehouderij over te nemen,

lenberg heb, integendeel. Maar mijn eigen naam is belang-

weten we dat we met een gerust hart kunnen gaan. Ik heb

rijk voor mij als kunstenaar, ik sta bekend onder die naam.

het rivieren­landschap altijd al geweldig gevonden, met de

Als iemand mij echter mevrouw Kottelenberg noemt, luister

prachtige uitwaarde en de mooie natuur. Ik zie mezelf er al

ik wel hoor.’

echt wel wonen.’ Nieuwsgierig geworden naar het werk van Marijke?

Op dit moment is Marijke druk bezig met de opleiding

www.marijkevandijk.nl

kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit, waardoor ze veel van huis is. In de overige uurtjes is ze in haar atelier aan het werk. Marijke laat een gevarieerd beeld zien van haar eerdere werk. Zo heeft ze vrolijke, mooie en ironische werken, maar ook hele

heftige,

indrukwekkende

werken. ‘Nu ik de opleiding volg,

NEDER-BETUWE - 23


‘HET GAAT OM DE INHOUD VAN HET GELOOF, NIET DE BUITENKANT’

DS. WYA DE KAM- DIEPEVEEN UIT ECHTELD VERTELT OVER HAAR WERK ALS VROUWELIJKE DOMINEE. ‘IK ZIE HET NIET ALS BELEMMERING DAT IK ALS VROUW DOMINEE BEN. IK MERK WEL DAT MENSEN ERAAN MOETEN WENNEN. VOORAL DE AANNAME DAT VROUWELIJKE DOMINEES OOK VRIJZINNIG ZIJN, DÁÁR HEB IK VAAK MEE TE MAKEN. IK ZIE MEZELF ZEKER NIET ALS VRIJZINNIG.’

Tegenover de kerk in Echteld, woont dominee De Kam-

de ruimte. Laat het niet tussen de distels komen, die het

Diepeveen. De tuin voor haar huis valt gelijk op. Er staan

kunnen verstikken. Ds. De Kam-Diepeveen geeft aan dat

tientallen planten en bomen, inclusief bordjes met Bij-

veel fietsgroepen uit de omgeving nabij haar huis even

belteksten. Ze moet lachen wanneer het ter sprake komt.

pauze houden. ‘Heel leuk, veel van hen staan dan voor de

‘Ja, toen we hier kwamen wonen, wisten we nog niet wat

tuin alle teksten te lezen. Dat is ook mijn doel: mensen op

we met de tuin moesten doen. Mijn man en ik besloten

een ongedwongen manier kennis te laten maken met de

planten neer te zetten waar je in de Bijbel over leest. Daar

Bijbel.’

hebben we A4’tjes bij geplaatst met toepasselijke teksten.’

24

Zo is er te lezen Jezus zegt: ‘Ik ben de wijnstok en jullie

Dominee worden, was oorspronkelijk niet haar plan. Zij

zijn de ranken’ en Geef het bevrijdende Woord van God

en haar man studeerden af in de richting van sociaal


GELOOF werker en wilden daarmee de zending in. Het was met deze opleiding heel moeilijk in de zending terecht te komen, dus volgden zij ook de opleiding Theologie. Nadat zij dat beiden succesvol hadden afgerond, kwam er verandering in hun situatie. ‘We hadden drie kinderen en ons ook aangemeld voor een pleegkind. Op een dag kregen wij de vraag voorgelegd of we misschien een gehandicapt kind op wilden nemen. Dat wilden we, maar dat betekende ook dat de zending daardoor was uitgesloten. We zijn altijd blij met deze keuze geweest.’ Ds. De Kam-Diepeveen was actief als maatschappelijk werker, toen ze de vraag kreeg uit gemeente Hemmen of ze daar dominee wilde worden. Met die keuze ging ze er pas echt over nadenken en besloot ze het beroep aan te nemen. Ze komt uit de reformatorische traditie en haar ouders stonden er helemaal achter dat ze dominee werd. ‘Mijn ouders hebben me altijd het out-of-the-box-denken bijgebracht. Dat houdt in dat het gaat om de inhoud van het geloof, niet om de buitenkant.’ In de gemeente Hemmen kon ze haar achtergrond in het

maatschappelijke

werk

goed

toepassen.

‘Ik heb daar met veel plezier kunnen werken en zag dat het goed was voor de gemeente.

‘ALS JE NIET IN

zonde WILT

GELOVEN, HEB JE

geen genade NODIG!’ OOK

Ik ben daar misschien ouderwets in, maar dat voelde echt als een roeping. Het moest zo zijn.’ Vervolgens kreeg ds. De Kam-Diepeveen een beroep in Echteld. Ook daar, net als in Hemmen, zou ze de eerste vrouwelijke dominee zijn. ‘Ik weet nog goed dat ik hier voor het eerst op kennismakingsgesprek kwam. Van tevoren had ik al gehoord dat niet iedereen even blij was dat er een vrouwelijke dominee kwam. Toch is er na dat gesprek unaniem voor me gekozen. Ik denk niet dat de grootste belemmering voor mensen is dat ik een vrouwelijke dominee ben, maar de aanname dat een vrouwelijke dominee dan ook wel vrijzinnig zal zijn. Dat ben ik niet, zeker niet. Misschien wel als het gaat om opgelegde regels vanuit de traditie van de kerk. Maar als het gaat om de inhoud van het geloof, ben ik van de oude stempel. Het geloof is het evangelie van zonde en genade. Als je niet in zonde wil geloven, heb je ook geen genade nodig. Ik heb het in mijn preken ook over zonden, maar dan vooral in het licht van de genade door onze Heer Jezus Christus.’ Ds. De Kam-Diepeveen werkt met veel plezier in de gemeente Echteld. ‘Het is echt een warme, open kerkgemeenschap met heel veel mensen die zich inzetten voor anderen en omzien naar elkaar.’

ECHTELD - 25


Helicon VMBO Kesteren

Burgemeester Houtkoperlaan 3 • 4051 EW Ochten • Tel. (0344) 64 23 00 Hoofdstraat 2 • 4041 AD Kesteren • Tel. (0488) 48 21 33 Bezoek ons op: www.apotheekdebongerd.nl

OPENINGSTIJDEN Apotheek Ochten • van 8.00 - 18.00 uur Apotheek Kesteren • van 8.00 - 17.00 uur

helicon.nl

“Christelijke basisschool Rehoboth geeft ruimte aan hart, hoofd en handen!”

Onze apothekers J.P.W. Wisman, B.J. Nowicki en medewerkers zijn u graag van dienst.

Het Palet geeft kleur aan talent Daltonschool Het Palet geeft kleur aan talent! Onze school werkt volgens de uitgangspunten van het Daltononderwijs. Het doel is de zelfwerkzaamheid en de onderlinge samenwerking van leerlingen te bevorderen. Daltononderwijs is een manier van werken waarbij het kind centraal staat. We hebben naast ons Daltononderwijs een talentvol onderwijsaanbod voor hoogbegaafden en kinderen met achterstanden.

CBS Rehoboth - Plataanstraat 12 - 4051 GS Ochten - Telefoon: 0344 - 641373 E-mail: rehobothschool@cpov.nl - Internet: www.rehobothschoolochten.nl

Kraamzorg Betuwe & Gelderse Vallei

O.B.S. Het Palet - J. Catsstraat 2a - 4041 XV Kesteren - tel: 0488 - 48 13 98 www.paletkesteren.nl

Trivium

kwaliteit in onderwijs

De stichting Trivium een onderwijsorganisatie met 14 protestants-christelijke basisscholen in Zuid-Gelderland. Twee van deze scholen staan in de gemeente Neder – Betuwe.

Brede School CBS Het Kompas in Kesteren CBS Het Kompas staat voor een brede ontwikkeling van de leerlingen. Naast een stevige basis in de cognitieve ontwikkeling bieden wij ruimte aan ieder kind om zijn talenten te ontdekken.

Joost van den Vondelstraat 1b, 4041 XJ Kesteren. Tel. 0488 - 48 18 54 www.kompaskesteren.nl

Sinds 1990 een vertrouwd adres in de regio voor een onvergetelijke kraamtijd • Deskundige zorg • Eén kraamverzorgende per gezin • Sterk in de regio • Huisbezoek in de 7e maand

Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op: tel: 0488 48 21 51 • info@bgvallei.nl • www.bgvallei.nl

Samen spelen, samen leren, samen leven. • Wij zijn een vitale dorpsschool met een modern christelijke identiteit. • Onze school is overzichtelijk, ruim, met moderne faciliteiten en gelegen in een veilige buurt. • Ons team is enthousiast, zelfkritisch en professioneel, met een gedeelde visie en verantwoordelijkheid. • Wij werken bewust aan de ontwikkeling van vaardigheden die kinderen nodig hebben om actief deel te nemen in de maatschappij van morgen. Emmalaan 4, 6669 AR Dodewaard. Tel. 0488 - 41 12 26 www.dehien.nl


ONDERWIJS De wereld is gekleurd, de wereld is divers; zo ook de scholen van de Onderwijsgroep

Spoenk,

openbaar

basis­onderwijs te Neder-Betuwe. Ieder kind, elke ouder, elke leerkracht, zij doen er toe. Op de openbare school is iedereen welkom, wat ook zijn achter­grond is. Van jongs af aan leren de kinderen op de openbare school respect te hebben voor de mening, de overtuiging van de ander. De zes basisscholen van de Onderwijsgroep Spoenk gaan hun kinderen actief voor in het samenbrengen van verschillende opvattingen en leren de kinderen daarin het gesprek met elkaar aan te gaan. Op basis van gelijkwaardigheid

KINDEREN VERKENNEN , LEVENSBESCHOUWELIJKE EN ECONOMISCHE ACHTERGRONDEN OM TE BEGRIJPEN WAAROM DE ZO GEKLEURD IS.

culturele

diverse

wereld

kijken kinderen kritisch naar verschillen en overeenkomsten en leren gaandeweg eigen opvattingen te ontwikkelen. Juist in deze tijd is het van groot belang democratisch burgerschap te ontwikke-

OPENBAAR ONDERWIJS IN DE NEDERBETUWE

len, om nog meer tot samenleven te komen. Kinderen verkennen diverse culturele, levensbeschouwelijke en economische achtergronden om te begrijpen waarom de wereld zo gekleurd is. En zij leren dat dat vanzelfsprekend is. De basisscholen van de Onderwijsgroep Spoenk hebben allen een bepaalde eigenheid, een lokale kleur. Samen met de ouders voelen zij zich verantwoordelijk voor de kinderen, opdat zij zich ontwikkelen tot gelukkige mensen die de gekleurde wereld nog meer kleuren. De zes basisscholen van de Onderwijsgroep Spoenk kunt u vinden op onze website: www.onderwijsgroepspoenk.nl.

NEDER-BETUWE -27


‘HET WAREN ALLESBEHALVE VREEDZAME HIPPIES’ HET IS DINSDAG 22 SEPTEMBER 1981. HET LOOPT AL DAGEN UIT DE HAND BIJ DE DEMONSTRANTEN VAN DE ANTIKERNENERGIEBEWEGING. HET HEKWERK VAN OMLIGGENDE BOERDERIJEN WORDT UIT DE GROND GEHAALD EN NEERGEZET ALS BLOKKADES, DE SCHADE VOOR DE BOEREN IN DE NABIJE OMGEVING IS GROOT. EEN VAN DIE BOEREN IS GERRIT BAARS. ZIJN WEILAND VAN 10 HECTARE IS GEKRAAKT EN ZIT HELEMAAL VOL MET DEMONSTRANTEN.

Het is niet de kerncentrale die voor Gerrit en Coby Baars

een koper. Die vond ik. Diezelfde dag nog hebben we het

het probleem is. ‘Nee hoor’, zegt Gerrit. ‘Als de gemeente

hoge gras weggemaaid, voordat alles plat zou zijn door

tegen ons zegt: jullie hebben stroom nodig en jullie kun-

de tenten. We maaiden zo langs de tenten van de eerste

nen kiezen tussen een olie-, kolen- of kerncentrale, dan

demonstranten door.’

zou ik niet weten wat ik zou kiezen. Dat heeft allemaal zijn voor- een nadelen.’ Die ene week vanaf vrijdag 18 sep-

SEMI-POPFESTIVALLETJE

tember 1981, daar draait het allemaal om. Die beleefden

Gerrit werd eerst benaderd door demonstranten, of zij zijn

Gerrit en zijn vrouw Coby in een soort roes. Het eerste

land mochten huren. Dat wilde Gerrit niet, hij wilde neu-

deel van de demonstranten van de antikernenergiebe-

traal blijven. Ook toen de gemeente hem benaderde, of zij

weging komt aan in Dodewaard, bij de kerncentrale. Een

het land voor de demonstranten mochten huren, hield hij

aangekondigde demonstratie, die uiteindelijk duizenden

voet bij stuk. Niet veel later hadden de demonstranten zijn

demonstranten trekt. Gerrit Baars heeft op 800 meter

land al gekraakt en stonden er honderden tenten op. ‘Het

afstand zijn weiland en de eerste demonstranten zetten

leek naast een demonstratie ook op een semi-popfesti-

daar hun kamp op. ‘Op ons land groeide gras dat gemaaid

valletje’, vertelt Gerrit. ‘Er waren steeds bandjes aan het

kon worden, dus ik ging - toen het nog kon - op zoek naar

spelen in de grote tent en de hele dag door hadden ze allemaal activiteiten.’ In de tussentijd kreeg

‘ER IS NIKS MIS MET EEN

28

vreedzame DEMONSTRATIE. MAAR DIT WAS anders.’

Gerrit verschillende dreigtelefoontjes. ‘We komen je land platbranden’, bijvoorbeeld. Gerrit vervolgt: ‘Ik had geen idee van wie het was of uit welke hoek het kwam.’


GESCHIEDENIS

EN TOEN Er is niks mis met een vreedzame demonstratie, is Gerrit Baars van mening.

riep EEN JOCHIE

VAN EEN JAAR OF 12: “WE GAAN

‘Dat is ieders recht. Maar dit was anders. Ze liepen over de tuinen bij boerderijen,

NAAR DE

pakten alles wat ze maar vinden konden

tenten TOE”

voor de blokkades. De omheining van weilanden, prikkeldraad en palen, werd gewoon meege-

Omdat iedereen halsoverkop vertrokken was, lag er veel

nomen. We wisten niet wat ons overkwam. Het waren

afval en scherpe voorwerpen op het land waar de tenten

allesbehalve vreedzame hippies. Alle omliggende boeren

hadden gestaan. Gerrit kreeg veel steun van andere om-

en burgers werden boos. Veel mensen uit Dodewaard en

wonenden die hem hielpen met het opruimen. Ondanks

omliggende dorpen kwamen kijken hoe het er aan toe-

dat zijn er toch enkele koeien doodgegaan omdat ze toch

ging en iedereen was van mening: dit kan niet zomaar.

nog iets van scherpe voorwerpen binnenkregen.

De ME stond er vanaf het begin bij. Als een demonstrant op hen spuugde of hen een knietje gaf, mochten ze geen

BLOEDGELD

actie ondernemen. Alleen als iemand langs hun opstel-

De wél vreedzame demonstranten waren zondag al ver-

ling heen probeerde te gaan, spoten zij traangas. Op een

trokken. Zij zagen dat de demonstratie er veel te baldadig

kilometer afstand had je daar nog last van, de kalveren

aan toe ging en zij zamelden geld in voor de getroffen

in de schuren waren aan het huilen.’ De politie had een

boeren. Het geld werd apart gezet en als één boer het

nieuwe aanhangwagen van een vrachtwagen neergezet

geld niet hoefde, kregen alle boeren het niet. Om een an-

met daarin ook gloednieuwe communicatieapparatuur

dere boer te helpen - die het geld hard nodig had - gaf

zodat zij een ambulance in konden schakelen als een van

Gerrit toe. Maar het ‘bloedgeld’ - in zijn woorden - hoefde

de demonstranten ziek zou worden. ‘Die wagen stond er

hij niet. Gerrit doneerde het aan het goede doel.

om hen te helpen! En wat deden ze? Ze gooiden het gewoon de sloot in.’ En toen kreeg hij het telefoontje met de vraag ‘Ben jij een goede Nederlander? Kom dan vanavond om 7 uur naar de kruidenierszaak.’ Gerrit vervolgt. ‘Toen ik daar aankwam zag ik zo’n honderd man staan. Heel veel waren er bewapend met de gekste voorwerpen. Ik kreeg een stalen buis in mijn hand gedrukt. En toen riep een jochie van - hoe oud zal hij zijn geweest - een jaar of 12: “We gaan naar de tenten toe”. En iedereen volgde. De maat was vol.’ Eenmaal bij de tenten werden ze tegengehouden door de ME. ‘Maar goed ook’, geeft Coby aan. ‘Ik weet niet wat er anders was gebeurd, iedereen zat bomvol emotie en dan had het niet goed afgelopen.’ Door de dreiging van de boeren zat de schrik er bij de hippiebeweging goed in. De laatsten vertrokken woensdagochtend. De demonstranten waren weg en Gerrit en zijn broer, wiens boerderij ook in het gebied lag, konden de schade aan hun land pas echt goed zien.

DODEWAARD - 29


Boekhandel van der Meijden

Kwaliteit in combinatie met vakmanschap van het hoogste niveau. Wij weten uw wensen naadloos te vertalen in elk project

Voor boeken met blijvende waarde.

NIEUWBOUW

LANDHUIS KEMPISCHE STIJL AANNEMERSBEDRIJF M. POLMAN

Veel nieuwe boeken in ons assortiment!

Een nostalgisch landhuis, een kempische woning of een authentieke hooiberg? Bouwen op traditionele wijze is bij M.Polman geen vreemd begrip. Meer weten? Neem vandaag nog contact met ons op.

Broekdijk 28-30 4041 CV Kesteren Tel.: 0488 48 4030 Mobiel: 06 10 838234

Nedereindsestraat 7 – 4041 XE Kesteren Tel. 0488-482226 (Bgg. 0488-482134) Maandags gesloten

Email: info@vdmeijden-boekhandel.nl www.vdmeijden-boekhandel.nl

is K un L ie O m k en O ST et n E an ie R de t te L E re v V lab erg E N els eli . jke n

W W W. MPOL M AN.NL

Magnesium citraat

Magnesium bisglycinaat & tourine

Eeuwenlang zijn monniken met hun voeding en heilzame kruiden het voorbeeld geweest voor de mensheid en hebben zij de gemeenschap hiermee gediend.

14,95

17,95 Vitamine D3

Vitamine B Complex

19,95

Omega 3 plus

11,95

29,95

Vitamine C 1000 mg

13,

95

Kloosterleven is een exclusief label van DIO drogisterij Kesteren. Binnenkort ook via eigen webshop verkrijgbaar in een nog breder assortiment.

Omega 3 500 mg

Nu in te winkel af te halen of te bestellen via info@drogisterijkesteren.nl. Telefonisch kan ook. Bestellingen boven de 50 euro worden gratis thuisbezorgd.

18,95 Vega omega

22,85

Multivitamine

27,95

Vanuit die gedachte zijn de vitaminen en voedingssupplementen van Kloosterleven samengesteld en zorgen zij ervoor dat uw lichaam DAT steuntje in de rug krijgt dat het nodig heeft. Vooral in combinatie met goede voeding en voldoende beweging is de PLUS duidelijk merkbaar.

Multimeg

29,95 DROGISTERIJ-PARFUMERIE-NATUURVOEDING-REFORMERIE

DIO DROGISTERIJ KESTEREN NEDEREINDSESTRAAT 11A, 4041 XE KESTEREN TELEFOON: 0488 481 772


CREATIEVE CONCEPTEN

VERFRISSENDE VORMGEVING

PAKKENDE TEKSTEN

FLASHING FOTOSHOOTS

FRAAIE MAGAZINES

WIJ HOUDEN ONS BEZIG MET CREATIEVE CONCEPTEN & VERFRISSENDE VORMGEVING, WIJ SCHRIJVEN PAKKENDE TEKSTEN, VERZORGEN FLASHING FOTOSHOOTS EN WIJ MAKEN FRAAIE MAGAZINES!

GRAFISCH ABONNEMENT € 1500 = 1 JAAR VORMGEVING

ELAN MEDIA GROUP B.V. - HOOFDSTRAAT 8 - 4041 AD KESTEREN - TELEFOON 0488 - 44 20 36 INFO@ELAN-MEDIA.NL - WWW.ELAN-MEDIA.NL


IN 1 SECONDE JE DROOM IN DUIGEN

Fotograaf: Oscar van den Bosch.

GIOYA LANCEE UIT KESTEREN WAS 7 JAAR TOEN ZE ZICH BIJ EEN SCHAATSKLAS AANSLOOT. ‘MIJN MOEDER ZEI ALTIJD: ALS ER NATUURIJS IS, MOET JE WEL KUNNEN SCHAATSEN.’ DUS GING DE KLEINE GIOYA GING OP LES EN HET BEVIEL GELIJK GOED. VAN SIMPELE OEFENINGETJES TOT HET ECHTE WERK. EN NU, ALS 18-JARIGE, HEEFT ZE DRIEMAAL DE TITEL NEDERLANDS KAMPIOEN EN EENMAAL DE TITEL EUROPEES KAMPIOEN IN DE CATEGORIE SHORTTRACK BEHAALD. TIJDENS HET WK JUNIOREN IN JANUARI KWAM ZE TEN VAL EN LIEP ZE EEN DUBBELE BEENBREUK OP.

32

Elisa, de moeder van Gioya, vertelt. ‘Ik weet nog goed

Afgelopen seizoen begon Gioya moeilijk. Tijdens een

dat Gioya nog niet zo lang op haar schaatsjes stond en

training viel iemand voor haar waardoor ze meegenomen

de voorzitter van de schaatsclub al tegen me zei: “We

werd in de val. Ze liep een hersenschudding, gekneusde

volgen haar”. Ik vond dat zo gek. Ze was een ukkie en voor

rug en nek op, maar maakte de training wel af. Vervolgens

mijn gevoel was ze nog maar wat aan het krabbelen. Ze

was Gioya maandenlang niet meer op haar oude niveau.

hadden haar dus al van jongs af aan in de gaten.’ Aan

In oktober werd ze sneller en in januari wist ze zich toch

het einde van elk schaatsseizoen kwam de vraag: ‘Doe je

te kwalificeren voor het Wereld Kampioenschap junioren

volgend jaar nog mee?’ en dat beantwoorde Gioya stee-

in Innsbruck.

vast met een enthousiaste ‘ja’.


SPORT

Gioya

‘TOEN IK NIET ZAG OPSTAAN WIST IK DAT ER ; GIOYA STAAT ALTIJD OP’

was

wat mis

WK JUNIOREN

Gioya weet het moment nog goed te herinneren. Het

Toen het WK was aangebroken was Gioya er helemaal

duurde slechts enkele seconden, maar haar hoofd schoot

bovenop. 28 februari 2017 schaatste ze haar wedstrijden

vol met gedachten. ‘Ik voelde dat er iets niet klopte en ik

met nieuwe persoonlijk records. Ook de kwartfinale

wist dat mijn ploeggenoot mij op de hielen zat. Ik dacht

500 meter shorttrack begon veelbelovend tot daar het

nog, o nee, nu komt ze erlangs. En vervolgens: huh,

moment was dat ze voelde dat er wat mis was.

mijn ijzer is verschoven. Ik keek omlaag en zag dat het ijzer nog gewoon op zijn plek zat en toen kwam de pijn

Op dat moment zat haar moeder Elisa met visite thuis, in

en de val.’ Nog voor de val had ze een dubbele been-

Kesteren. Het was hartstikke gezellig en Elisa had de wed-

breuk opgelopen. ‘De pijn was echt onbeschrijfelijk, zó

strijden allemaal via de livestream gevolgd. Gioya reed

intens. Die gekneusde rug stelde helemaal niks voor

echt top. ‘Ik was trots op haar’, vertelt Elisa. ‘De volgende

vergeleken dit. Ik scheen de eerste vijf minuten alles bij

wedstrijd begon en ik zei tegen de visite dat ik die wilde

elkaar geschreeuwd te hebben.’

volgen, dus die waren we aan het bekijken. Ik zag Gioya onderuit gaan en in eerste instantie leek het echt een on-

De plek waar Gioya ten val kwam, was beschadigd om-

benullig valletje. Ik dacht, ze staat zo weer op. Maar dat

dat daar twee ronden eerder, tijdens dezelfde wedstrijd,

deed ze niet. En toen wist ik dat er echt wat mis was, want

iemand anders was gevallen. Ze baalde er ontzettend

Gioya staat altijd op.’

van. ‘Ik merkte eindelijk dat ik weer echt vooruit ging. En nou kon ik mijn titel van het NK en EK ook niet meer verdedigen.’ En nu zit Gioya thuis en moet ze haar been laten rusten. Haar bed staat beneden want traplopen is nog even geen optie. Ze hoopt haar opleiding havo dit jaar af te ronden voordat het nieuwe schaatsseizoen in augustus weer begint. ‘Volgens de fysiotherapeut zou ik dan weer op de schaatsen kunnen staan’, geeft Gioya aan. ‘Ik hoop dat dat ook lukt. Als ultiem doel had ik altijd - en heb ik nog steeds - het meedoen aan de Olympische Spelen.’

Gioya 7 jaar

Gioya (middens) wist zich tijdens de starclas te plaatsen voor het EK junioren, december 2016

KESTEREN - 33


Als brood- en banketbakker weten we als geen ander wat lekker is

Dhr. J. van Leeuwen Dhr. J. van Leeuwen Dhr. J. van Leeuwen Tolsestraat 5, 4043 KB Opheusden Tolsestraat 5 Tel.: (0488)-441818 Tel.: (0488)-441818 | Fax: (0488)-442973 E-mail: vanleeuwenwandafwerking@kliksafe.nl 4043 KB Opheusden Fax: Tolsestraat 5 Tel.: (0488)-442973 (0488)-441818

E-mail: vanleeuwenwandafwerking@kliksafe.nl 4043 KB Opheusden Fax: (0488)-442973 E-mail: vanleeuwenwandafwerking@kliksafe.nl AFVALINZAMELING | GEVAARLIJK AFVAL | RECYCLING | RIOOLSERVICE | GEMALEN

REMONDIS is één van ‘s werelds grootste dienstverleners op het gebied van recycling, afvalinzameling en afvalwaterbehandeling. De REMONDIS groep is aanwezig in Europa, Afrika Azië en Australië met zijn uitgebreide activiteiten voor duurzame grondstoffen en watervoorzieningen.

REMONDIS Nederland biedt u doordachte en heldere totaaloplossingen op het gebied van afvalinzameling en rioolservice. Deze totaaloplossingen zijn voor uw branche op maat gemaakt in samenspraak met uw organisatie. Zo zijn wij in staat om uw organisatie te ontzorgen op het gebied van het verwerken van afvalstromen en recycling en rioolservice.

Waalbandijk 67, 4051 CK Ochten T. 0344 - 69 33 03 ochten@remondis.nl www.remondisnederland.nl

RIJSDIJK NIEUWBOUW - VERBOUW - ONDERHOUD

! w u o b e d in d e o g n e te S Uw verbouwingen, groot of klein, wij voeren het uit.

Nieuwe Dam 11e | 4051 BA Ochten Telefoon 0344 - 64 28 70 info@rijsdijkbouw.nl | www.rijsdijkbouw.nl


In beeld FAMILIEBEDRIJVEN UIT DE NEDER-BETUWE

35


FAMILIEBEDRIJF IN BEELD

HD VERWOERT & ZN. COMPLETE WONINGINRICHTING

‘ZIJN GORDIJNEN WERDEN BEROEMD EN GEROEMD’

Dick en Johan Verwoert

VANAF HALVERWEGE DE VORIGE EEUW HEEFT DE NAAM VERWOERT ALTIJD DE GEVEL GESIERD AAN DE DALWAGENSEWEG 43 VAN OPHEUSDEN. BIJNA 60 JAAR LANG IS DIT HÉT ADRES VOOR COMPLETE WONINGINRICHTING. MAAR WIST U DAT IN DE JAREN DAARVOOR DE GEUR VAN BROOD EN ANDERE BAKSELS KLANTEN AANTROK? DE BROERS DICK EN JOHAN EN ZUS ANITA NEMEN ONS MEE IN HUN FAMILIEGESCHIEDENIS.

‘Onze opa Dirk Verwoert was bakker, op deze locatie! Hoewel hij Verwoert heette werd hij in de volksmond Djerk Engelen genoemd. Dit is ontstaan doordat hij bij een tweetal tantes met die achternaam was opgevoed. Vandaar dat onze vader ook wel ‘Henk van Djerk Engelen genoemd werd. Hoe Henk Verwoert startte met dit bedrijf? Hij werkte korte tijd bij zijn broer Dirk, maar op een dag zocht hij het avontuur op en vertrok naar Frankrijk om daar te werken. Enige tijd later kwam hij terug en besloot voor zichzelf te beginnen. Hij was nog niet getrouwd met onze moeder Stieni. Zij was er echter wel een groot voorstander van dat hij voor zichzelf begon. Zo kwam het ervan, dat hij van haar het geld voor zijn eerste naaimachine leende. Daarnaast werkte hij in die tijd als zzp’er bij de huidige meubelcollega’s Van Hunnik en Van Dam.

36


FAMILIEBEDRIJF IN BEELD

naaimachine

‘DE WAS TOENTERTIJD DE EERSTE GROTE STAP’ NAAIMACHINE

opdracht in Valkenburg tot orders in Charleroi, St. Mont

Onze vader had een enorme drive, hij werd beroemd en

Michel, Luxemburg stad en Bremen. Van die eerste

geroemd om zijn gordijnen. Precisie, vasthoudendheid,

opdracht in Valkenburg maakten we destijds nog een

doorgaan tot het goed is. Kortom, een echte vakman.

gezinsuitje. Maar dat zit er allang niet meer in. In één

Dat vakmanschap is tot op de dag van vandaag de pijler

week rijden we tegenwoordig heel wat landen door.’

van ons bedrijf. Een waarde waarop wij verder bouwen. De naaimachine was toentertijd de eerste grote stap, de

Dick: ‘Er is een mooie werkverdeling ontstaan. Anita en ik

tweede stap werd de aankoop van een noodwoning van

zijn meer honkvast en houden ervan om samen met onze

het voormalige kamp “tijdelijk thuis” in de volksmond

particuliere klanten met geduld en precisie een mooi ge-

Buchenwalt genaamd, daarin werd het eerste stoffeerate-

heel samen te stellen. Johan daarentegen geniet ervan

lier gevestigd. Van daaruit werd als derde stap het pand

om onderweg te zijn en veel verschillende projecten

uitgebreid tot de zaak voor woninginrichting die het nu is.

onder handen te hebben met de daarbij behorende hectiek en deadlines. Zo hebben we allemaal bepaalde eigenschappen geërfd van onze ouders. Het is fantastisch

eerste

‘VAN DIE OPDRACHT IN VALKENBURG MAAKTEN WE DESTIJDS NOG EEN

gezinsuitje’

dat we die door deze nieuwe uitdagingen binnen HD Verwoert & Zn. Woninginrichting allemaal kunnen inzetten. De basis van al deze verschillende werkzaamheden? Oud en vertrouwd vakmanschap, zoals we dat van vader Henk geleerd hebben.’ Natuurlijk zouden wij dit allenmaal nooit tot stand kunnen brengen zonder onze vrouwen Ditsy en Carolien die ook in het bedrijf werkzaam zijn. En onze medewerkers Gerrit, Harold, Joop, Henk, Minke, Jannie en Gert-Jan.

EUROPA De laatste jaren hebben er prachtige ontwikkelingen plaatsgevonden, de vierde grote stap hebben wij namelijk gemaakt. Johan is een aantal jaren geleden gestart met projecten in binnen- en buitenland.’ Johan vertelt: ‘Ik ben tegenwoordig veel onderweg. Wij verzorgen de stoffering voor grote bedrijven als Rosada Fashion Outlet, Batavia Stad en tal van andere partijen. De vloeren in het gemeentehuis van de gemeente Neder-Betuwe? Die komen bij ons vandaan. Ongemerkt komen mensen ons tegen in heel Europa. Van een eerste Henk Verwoert met dochter Anita.

HD VERWOERT & ZN. WONINGINRICHTING Dalwagenseweg 43 4043 MT Opheusden Telefoon (0488) 44 13 51 E-mail: info@hdvwonen.nl Internet: www.hdvwonen.nl Henk Verwoert, Adrie Jansen van Doorn en Dick Verwoert.

OPHEUSDEN - 37


FAMILIEBEDRIJF IN BEELD

VIER GENERATIES BETUWSE SLAGERS…

WILLEM EN CHANTAL, HET STEL VORMT DE DERDE GENERATIE UIT DE BEKENDE NEDER-BETUWSE SLAGERSFAMILIE BOR. NET ALS DE GENERATIES VOOR HEN, WERKEN ZE ZIJ AAN ZIJ IN HUN SLAGERIJ EN CATERINGBEDRIJF. VOOR DIT SPECIALE KATERN ‘FAMILIEBEDRIJVEN UIT NEDER-BETUWE’ GINGEN WE OM ‘HET SLAGERSBLOK’ MET HET ECHTPAAR, HEBBEN WE FOTOBOEKEN DOORGEBLADERD, KENNISGEMAAKT MET DE 4E GENERATIE EN GEPRAAT OVER VLEES, PASSIE, LANGE DAGEN, KORTE NACHTEN EN TOEKOMSTPLANNEN.


FAMILIEBEDRIJF IN BEELD In de tijd van opa Joachim en oma Oda Bor zag de wereld er totaal anders uit. Veel mensen hadden eigen vee, een eigen rund of varken. Huisslachtingen waren destijds vanzelfsprekend. Een slagerswinkel, zoals we die nu kennen,

smaak

‘ECHTE EN KWALITEIT BLIJFT’

bestond niet. In de Kerklaan hadden zij hun eerste winkel, zónder toonbank. Een aantal jaren

2 bedrijven niet bij. Ik ben verantwoordelijk voor Bor

later kwam de toonbank er alsnog. Dat was een hele bij­

Catering. We zijn enorm gegroeid in de afgelopen jaren.

zonderheid. Mijn vader en moeder Wim en Alie hebben

Willem zijn voornaamste prioriteit ligt in de slagerij. Ik

het bedrijf verder ontwikkeld, de basis gelegd voor de

regel de planning van de catering, de aankleding op

keurslagerij waar wij vandaag de dag verder op doorbou-

locatie en ben zelf vaak aanwezig als gastvrouw of kok.

wen. Het slagerijwezen heeft enorme verandering onder-

We werken allebei veel. Daarom begrijpen we elkaar ook

gaan, ditzelfde geldt voor de consument. In Nederland

goed. Het is een enerverend en pittig bestaan maar wij

vindt veel veredeling plaats, meer dan in de rest van de

houden ervan! Daarbij is de keurslagerij de basis voor Bor

wereld. We maken de prachtigste creaties en combinaties.

Catering. De beste producten van onze slagerij worden

Als slager moet je je door ontwikkelen, leren, creëren en

ook gebruikt in onze catering.’ Willem vult aan: ‘Wij

inspelen op de wensen van je klanten. Bijzonder is dat

werken alleen samen met leveranciers die net zo gepas-

onze topproducten, de favorieten van onze klanten zoals

sioneerd zijn als wij dat zijn. 80% van de runderen en

de rookworsten, salades en leverworsten, nog steeds naar

varkens komt uit de regio. Laatst hebben wij met onze

het oude recept van opa en oma gemaakt worden. Echte

collega’s een stal bezocht. Zodat ook zij weten hoe de

smaak en kwaliteit blijft.

dieren leven. De boer weet alles van elk rund. ‘Onze’ dieren krijgen respect en leven in rust en kalmte.’

Chantal werd verliefd op Willem. ‘Met vlees was ik niet bekend maar met hard werken gelukkig wel. Ik ben af-

‘Onze toekomstplannen? ‘Het eerste ‘doel’ hebben we

komstig uit een ondernemersfamilie. Gelukkig maar!

zojuist bereikt. Bor Catering is nu ook volledig digitaal.

Want stilzitten is er met een gezin van 4 kinderen en

Online bestellen en betalen kan via borcatering.nl. Het tweede doel is het volledig moderniseren van de slagerij. De consument wil graag ‘zien’ waar het vlees vandaan komt en wat ermee gebeurd. Waarschijnlijk duurt het nog even maar we zijn ermee bezig. Verder zijn onze kinderen Niels, Lieke, Noud en Mark er ook nog. Misschien zit daar nog een vierde generatie slagers bij!’.

KEURSLAGERIJ WILLEM BOR Swaenenstate 2a 4043 KE Opheusden Telefoon: (0488) 44 13 27 E-mail: info@bor.keurslager.nl Internet: www.bor.keurslager.nl BOR CATERING Nijlandseweg 7a 4043 KA Opheusden Telefoon (0488) 44 01 77 E-mail: info@bor-catering.nl Internet: www.bor-catering.nl

OPHEUSDEN - 39


FAMILIEBEDRIJF IN BEELD

BIJ VAN GESSEL RAMEN EN DEUREN VULT DE EEN DE ANDER AAN

‘Een begrip in Echteld en omgeving als het gaat om kunst-

kleine ondernemer.’ Toch kijkt hij met genoegen naar het-

stof kozijnen, ramen, deuren, vouwwanden en schuif-

geen hij met zijn familie en werknemers heeft opgebouwd.

puien’, zo luidt de intro op de website www.vangessel.nl.

Gert is inmiddels 66 jaar jong en werkt nog vier dagen in

Dit familiebedrijf, dat door Gert van Gessel, zijn dochter

de week. ‘Het is goed om bezig te blijven, dan heb je ten­

Willy en schoonzoon Johan Kerpentier wordt gerund, is

minste een doel. Het is ook goed om te zien dat de kinderen

uitgegroeid tot een onderneming die staat voor kwaliteit

het goed doen.’

en service. Sinds de opening van het filiaal in BenedenLeeuwen actief in de regio Echteld, Tiel, Ochten, Kesteren,

Willy begon in de

Opheusden,

schoolvakanties

Dodewaard,

Zetten,

Beneden-Leeuwen,

Druten en Wamel.

rommelig bureau IS HET

op

het bedrijf van haar

‘EEN

vader mee te werken. ‘Het begon zo’n 30 jaar geleden met de vraag of ik een

‘Met het typen van

draai-kiepraam kon maken’, vertelt Gert van Gessel. ‘Maar

facturen, want dat

ja, daar heb je gereedschap voor nodig en gereedschap

ging toen zo.’ Na

kost geld. Dat had ik nog niet eens om een machine­beitel

haar schoolperiode,

te kopen, die heb ik toen moeten lenen om de klus te

zo’n 24 jaar geleden,

klaren.’ De wil om voor zichzelf een bedrijf op te bouwen

nam Willy stap voor

was echter geboren.

stap het roer op kan-

KENMERK VAN EEN

genie’

toor over. ‘Ik begon Als Gert van Gessel zijn memoires zou moeten schrijven

met het opruimen van de enorme rommel op het bureau

(wees maar niet bang, want dat doet hij niet!), zou het

van mijn vader.’ Een kleine poster op het prikbord vertelt

een verhaal van ups en downs zijn. Daar is hij eerlijk in. ‘Ik

hoe Gert daar over denkt: ‘Een rommelig bureau is het

zeg weleens: je kunt beter een grote knecht zijn, dan een

kenmerk van een genie.’ DE EERSTE COMPUTER Gert heeft altijd de druk om te presteren

gevoeld.

‘Voor

mijn

gevoel hebben de kinderen het makkelijker. Die kunnen verder bouwen op het fundament dat is gelegd.’ Willy kijkt er iets anders tegenaan. ‘Voor mij voelde het werken in eigen bedrijf vanaf het begin dat je voor jezelf bezig was.’ In 1991 werd Van Gessel dealer van Weru kunststof ramen en deuren. Een spannend moment was de komst van een computer op de zaak (1993). Offertes, orders, bestellingen en facturen werden geauto­ matiseerd. Een nieuw tijdperk was Johan, Willy, Gert en Gerard

40

aangebroken.


FAMILIEBEDRIJF IN BEELD

‘Zo is er veel veranderd in de loop der jaren’, zegt Gert.

Gezellig keuvelen over het wel en wee

Willy kijkt nuchter terug op de afgelopen decennia waarin

van een familiebedrijf is fantastisch,

zij en Johan met haar vader hebben samengewerkt. ‘Mijn

maar Willy en Johan willen ook nog

vader is de man van de praktijk en ik zorg er met Johan voor

even aandacht voor de noviteiten van de

dat alles wordt georganiseerd. Mijn broer Gerard en ik gaan

onderneming. Hier volgen ze.

samen het bedrijf van mijn vader overnemen. Mijn vader en Gerard blijven de mannen van de praktijk en ik blijf samen

Alulux aluminium rolluiken zijn steviger,

met Johan alles organiseren en de klanten in onze show-

duurzaam

rooms adviseren.’

Daarnaast hebben ze een hoge isolatie-

en

onderhoudsvriendelijk.

waarde en door de speciale geleiders zijn IN DE VIJVER

de rolluiken stiller.

Als broer Gerard binnenkomt hebben we het nog even over vermakelijke voorvallen. Zoals die van Gerard toen hij met

Ferroline

aluminium

kozijnen

medewerker Rien een serre aan het plaatsen was. Gerard liep

kozijnen met een staallook profiel. Dit

achteruit om te zien of alles goed was en belandde daarbij

raamsysteem met uitstekende thermische

in de vijver.

isolatiewaarde is de perfecte oplossing

zijn

voor de renovatie /transformatie van moZo kunnen we uren doorgaan om verhalen op te halen en u

numentale gebouwen. Het slanke aanzicht

een kijkje te geven in de keuken van een familiebedrijf, waar

van de “oude” stalen ramen blijft behouden.

de een de ander aanvult. Solarlux heeft vanaf dit voorjaar ver­ nieuwende vouwwanden in het assortiment opgenomen; de Ecoline en Highline genoemd. Deze vouwwanden worden uitgevoerd met slankere profielen zodat het glasoppervlak groter is. Het zijn op maat gemaakte, flexibele glazen vouwwanden, kunnen op velerlei manieren geopend worden en zorgen voor een royale ver­ binding met buiten. Weru Safe & Go. Met de unieke Safe & Go Oude werkplaats anno 1993

ventilatie van Weru kan uw draaikiepraam

Gerard en Gert

veilig open blijven staan, ook als u even weg bent. Zo blijft uw woning gegarandeerd van een permanente basisventilatie. Het speciale beslag zorgt ook in de ventilatiestand voor extra inbraakbeveiliging. Geen tochtverschijnselen door de rondom aanwezige ventilatieopening. Van alle andere producten kunt u kennis nemen op de website www.vangessel.nl. Of breng een bezoek aan de showroom aan de Achterstraat 47 in Echteld of Zandstraat 53-04 in Beneden-Leeuwen. Voor informatie kunt u bellen naar telefoon (0344) 64 25 30 of e-mailen naar info@vangessel.nl. Gert

ECHTELD - 41


FAMILIEBEDRIJF IN BEELD

DAMCON, MEER DAN HET MECHANISATIEBEDRIJF VOOR DE BOOMKWEKERIJ

Gerrit Massink, Rico van Dam, Jan van Dam jr. en Jan van Dam Sr.

Damcon in Opheusden is in meer dan 40 jaar tijd uitge-

GROEI DOOR INNOVATIE

groeid tot hèt mechanisatiebedrijf voor de boomkwekerij.

Een ding is hetzelfde gebleven. Vanaf de eerste dag heeft

Door engineering, fabricage, reparatie en service in eigen

Van Dam ingespeeld op de wensen van zijn klanten en dat

huis aan te bieden is de onderneming flexibel in het zoeken

is nog steeds zo. Zij het nu internationaal. Van kwaliteit,

naar passende antwoorden op vragen uit de markt.

betrouwbaarheid en technisch vakmanschap was al sprake vanaf het eerste uur, het gebruik van geavanceerde technie-

‘Onze sleutelfunctionarissen hebben allemaal een telefoon

ken groeide met de behoefte van de markt aan innovatie.

van het bedrijf, want de klanten sturen tegenwoordig een

Jan sr. heeft zich in 2007 teruggetrokken uit de dagelijkse

app of afbeeldingen en filmpjes over wat zij gerepareerd of

leiding van de zaak. Maar vormt met Jan jr. en Rico van Dam

gefabriceerd willen hebben’, vertelt directeur Gerrit Massink

nog steeds het ‘hart’ van dit unieke familiebedrijf. Jan jr. heeft

van Damcon in Opheusden.

de tuin- en parkmachines onder zijn beheer en is actief in

Dat had Jan van Dam niet kunnen bedenken toen hij bijna

het magazijn en Rico voelt zich als een vis in het water in de

50 jaar geleden een landbouwmechanisatiebedrijf begon in

machinebouw.

de smederij aan de Hamsestraat in Opheusden. Ook niet dat

42

anno 2017 de eerste machines zouden worden geleverd in

Een niet onbekend verhaal is, dat vanuit de boomkweke-

China. Nog minder dat er dit jaar een nieuwe fabriek zou

rijen in de directe omgeving de vraag kwam naar specifieke

worden gebouwd op het Agro Business Centre Opheusden,

oplossingen voor deze sector. De eerste eigen machine

op de grens van Opheusden en Dodewaard.

was de bestuurbare CDO-60 bomenrooiploeg met de LR-3


FAMILIEBEDRIJF IN BEELD kabellier in 1970. In de loop der jaren is

‘KLANTEN STUREN

ranciers, in binnen- en buitenland de

tegenwoordig EEN APP OVER WAT ZIJ gefabriceerd

mechanisatiepartner voor de boom-

WILLEN HEBBEN’

Damcon uitgegroeid tot een fabrikant van boomkwekerijmachines en is het bedrijf, met een netwerk van toeleve-

kwekerij. ‘Maar ook voor de wijnbouw,

moeten professionaliseren om te kunnen doen wat we nu doen. De slogan in 1998 was niet voor niets: van

ambachtelijk

naar

professioneel.’ Zo heeft de onderneming zich door

fruitteelt en de groenvoorziening be-

de

internationale

ont­

denken wij passende oplossingen om te voorzien in de

wikkeling in de loop der jaren ook moeten toeleggen op het

mechanisatiebehoefte’, licht Gerrit Massink toe.

naleveren van onderdelen, de naleving van de regelgeving, het aanleggen van documentatie en bijvoorbeeld samenstellen van handleidingen. De tekentafel is vervangen door

MULTITRIKE BREED INZETBAAR

3D ontwerpcomputers waarmee aanzichten, doorsnedes

Voor de diverse sectoren is de Damcon Multitrike dé oplos-

en andere details nauwkeurig worden weergegeven. Gerrit

sing. De Damcon portaaltractoren zijn geschikt voor rijen-

Massink kijkt met genoegen op deze ontwikkeling terug.

culturen, met smalle rijen van 80 tot 150 cm. Een uitkomst

‘De eerste personal computer was bedoeld voor de boek­

voor met name de kerstboomkwekerij, vruchtboomteelt en

houding. Ik weet nog dat we hier vier stand alone pc’s met

coniferenteelt. Het grote voordeel van de portaal­tractoren is

floppydrives hadden, die we later met elkaar verbonden tot

de mogelijkheid om in een werkgang te werken in meerdere

een netwerk. Ja, er is in de loop der tijd veel veranderd.’

rijen. De portaaltractoren zijn met verschillende werktuigen uit te rusten voor zowel gewasbehandeling als bodem­ bewerking.

VOORUITGANG DOOR INTERNET

Massink verwacht dat het werktuig erg belangrijk wordt nu

Internet heeft voor Damcon heel veel betekend. ‘Er komen

de bestrijding met chemicaliën een kwestie is. Een verdere

veel potentiële klanten uit allerlei landen naar Opheusden’,

robotisering om dit de machine autonoom te laten doen,

vertelt Gerrit Massink. ‘Uit Rusland, Polen, Noorwegen, Duits-

noemt hij realistisch. Alle informatie over bomenrooi­

land en noem maar op. Vaak nemen zij een bezoek aan dit

machines, plantmachines en het verdere leveringspro-

laanboomcentrum in hun zakenreis op om zaken te doen

gramma vindt u op www.damcon.nl.

of te kijken hoe het er hier aan toe gaat. Nederland heeft immers als leverancier een goede naam. In het beginstadium werd het internet gebruikt om koopjes te zoeken. Nu

VAN AMBACHTELIJK NAAR PROFESSIONEEL

zoekt men vooral informatie en komt men bekijken hoe

‘Damcon is gestart als een ambachtelijk bedrijf’, zegt Massink.

de machines er in werkelijkheid uitzien en hoe ze werken.

‘Je maakt wat je ziet, was het uitgangspunt. Maar we hebben

Daarom is de vindbaarheid op het net erg belangrijk. Enige tijd geleden was hier nog iemand uit Tasmanië. Wij kijken daar niet meer van op.’ En zo kunnen we uren doorpraten over dit bedrijf, dat volgens Jan van Dam sr. voor de familie belangrijker is dan geld. Het is hun leven. DAMCON Hamsestraat 14 4043 LH Opheusden Telefoon (0488) 44 28 28 E-mail: info@damcon.nl Internet: www.damcon.nl

OPHEUSDEN - 43


Eethuis ‘De Veerstoep’ Eethuis de Veerstoep staat iedere dag, behoudens de maandag, 12 uur voor u klaar met onze kwaliteitsproducten. Op zonnige dagen is het, onder genot van een vers kopje koffie met warm appelgebak of een sorbet, heerlijk vertoeven op ons grote terras. En bij regenachtig weer bent u welkom in ons eethuis, waar u tevens kunt genieten van de scheepvaart en het polderpanorama! Tijdens feestdagen verzorgen wij graag uw koude schotels, warme hapjes e.d. Een greep uit ons assortiment: plateservice voor slechts 6 7.25 (keuze uit diverse menu’s) Kinderfeestjes • partijtjes enz.

AAR ELE J HET H NGD GEME R O DO IJS! SOFT

INTERNET & BELLEN VOOR THUIS

wij regelen het voor u!

SNEL, MAKKELIJK EN VOORDELIG

Waalbandijk, Ochten Telefoon (0344) 64 24 91

Eethuis ‘De Veerstoep’

Correspondentieadres Jan Walravenstraat 47 6658 XC Beneden Leeuwen

Beschermd wonen en begeleiding thuis: Espalier@eleos.nl

Ambulante behandeling Kesteren, Ochten en Ede: info@eleos.nl

Heeft u psychische of psychosociale problemen? Dan kunt u bij ons terecht voor respectvolle behandeling en begeleiding. Eleos is de specialist in christelijke ggz.

www.eleos.nl

Kesteren Telefonade

Nijverheidsweg 9 0488 440391

www.telefonade.nl

constructie machinebouw montage dak en wand transport loodsen grondverzet

Industrieterrein De Heuning - Industrieweg 21 4051 BW Ochten T: (0344) 64 36 22 E: info@vandoorn.net

www.vandoorn.net


AGRO BUSINESS CENTRE

JAN EN RICO VAN DAM KIJKEN UIT NAAR HUN NIEUWE FABRIEK

‘Machinery for growing business’ staat prominent op de website van Damcon. En die slogan zal nog meer inhoud krijgen met de ingebruikname van de nieuwe fabriek op het Agro Business Centre

‘DAMCON IS HET

eerste

BEDRIJF DAT ZICH

zijn we in de afgelopen jaren gegroeid. Goed voor de kwekers, maar ook voor de andere doelgroepen. Mensen willen

vestigt IN HET AGRO

graag bij de vakhandel kopen voor uit-

BUSINESS CENTRE’

ratie. Het heeft wat moeite gekost om

Opheusden, dat wordt ont-

leg en ondersteuning, maar ook voor de zekerheid van de mogelijkheid tot repade gang erin te krijgen, maar door de

wikkeld op de grens van Opheusden en Dodewaard. In

positieve reclame van onze klanten is de afzet weer gaan

september van dit jaar hoopt het centrum voor ‘Machinery

groeien.’ Hij ziet er naar uit om in de nieuwe fabriek aan de

for growing business’. Jan jr. en Rico van Dam kijken er naar

slag te gaan. ‘Het is een droom die wordt verwezenlijkt: alle

uit. Twintig jaar geleden begon Jan van Dam sr. plannen te

ruimte voor machinebouw, het afmonteren en het spuiten.

maken voor een nieuwe productieruimte. Uiteindelijk werd

Het is een uitkomst voor alle afdelingen en zal veel gemak

een aantal jaren geleden grond gekocht op het industrie-

en voordeel opleveren.’ Rico is al even enthousiast. ‘Wat er

terrein in Dodewaard. Maar op het moment dat het Agro

nu van de grond komt, hebben we samen voor elkaar ge-

Business Centre gestalte kreeg, was de keuze snel gemaakt.

kregen. Het nieuwe pand maakt het werk veel gemakkelij-

Damcon is het eerste bedrijf dat er zich vestigt. Jan van

ker, omdat we veel meer ruimte hebben en alles overzich-

Dam jr. kwam in 1997 in het bedrijf van zijn vader. Hij is ver-

telijker is. Met de juiste mensen op de juiste plaats hopen

antwoordelijk voor de tuin- en parkmachines en is actief in

we het vertrouwen van de sectoren waarin we actief zijn

het magazijn. Op het moment dat men overwoog die tak af

nog verder te kunnen uitbouwen.’ Rico is sinds 1998 werk-

te stoten, zette Jan jr. er zijn schouders onder en zullen die

zaam in het bedrijf, hij is actief in de machinebouw. Beide

machines ook in het nieuwe onderkomen een prominente

broers zijn mensen van de werkvloer en laten de dagelijkse

plaats krijgen. De bouw van een nieuwe fabriek geven Rico

leiding graag aan directeur Gerrit Massink over. Maar als er

en hem nieuwe impulsen ‘om gas te geven’. ‘Maar dat geldt

zaken moeten worden opgelost of er problemen zijn steken

voor alle medewerkers, we zijn er blij mee.’ De tuin- en

ze de koppen bij elkaar om tot een oplossing te komen. ‘We

parkmachines lopen mee in het totale spectrum van Dam-

voeren dit bedrijf samen’, zegt Rico, ‘de familie, de directie

con. ‘Machinebouw is natuurlijk het hoofddoel’, zegt Jan

en de medewerkers . Dat is de kracht van Damcon.’

jr., ‘maar ook in de verkoop van tuin- en parkmachines

NEDER-BETUWE - 45


MET TREE CENTRE OPHEUSDEN ZET BOOMTEELT EEN NIEUWE KOERS UIT NU IN TREE CENTRE OPHEUSDEN ALLE LOKALE VERENIGINGEN ÉÉN VUIST MAKEN, WIL DE ORGANISATIE FERME STAPPEN VOORUIT MAKEN. DAT IS ONZE CONCLUSIE NA EEN GESPREK MET DE NIEUWE VOORZITTER KEES VAN ROOIJEN UIT ANDELST EN BESTUURSLID WIM CRUM UIT DODEWAARD. Kees van Rooijen

‘Nu alle neuzen één kant uit staan, is het tijd om een

SLAGVAARDIGER

cultuuromslag te maken’, zegt Kees van Rooijen, die door

Innovatie, opleiding, rendementsgesprekken en zorgen

zijn werk bij LTO bekend staat als een netwerker in de

delen zijn thema’s die tegenwoordig in de volle breedte

land- en tuinbouw. ’Wij denken vanuit het Laanboom-

aan de orde komen. ‘De huidige marges vragen om de in-

pact, dat de doelstelling heeft om als overheid en sector

tensivering van innovatieve initiatieven’, zegt Wim Crum.

de laanboomteelt in de Betuwe nadrukkelijker op de kaart

‘Daarvoor hebben we ook een aparte werkgroep. Door in

te zetten.’

werkgroepen bepaalde vraagstukken of activiteiten uit te

Het Laanboompact is een initiatief van de Tree Centre

diepen, zijn we slagvaardiger geworden.’

Opheusden, gemeente Neder-Betuwe, gemeente Overbetuwe, gemeente Buren, Provincie Gelderland en Rabo-

Kees van Rooijen vindt het een gemis dat De Boutenburg

bank West Betuwe.

in Lienden is verdwenen en daarmee het doelgerichte praktijkonderzoek. ‘Daar moet wat aan gedaan worden,

De laanboomteelt is een belangrijke bedrijfstak in de

want dat is eigenlijk onmisbaar.’

Betuwe. In de regio Opheusden zijn 160 kwekers en handelsbedrijven actief, die samen met toeleverende en

Tree Centre Opheusden wil met de tijd mee. Meer naar

dienstverlenende bedrijven voor ruim negenhonderd

buiten treden, meer aandacht aan de business schenken,

voltijds arbeidsplaatsen zorgen.

meer aan de samenleving en meer aandacht voor de overheid.

De stuurgroep van het Laanboompact heeft de Visie en het meerjaren werkprogramma vastgesteld, beoordeelt activiteiten en projecten en is verantwoordelijk voor de financiën en communicatie. De projectgroep is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van thema’s en daarbij behorende projecten en activiteiten. Een onafhankelijke programmamanager assisteert de stuurgroep en geeft leiding aan de projectgroep.

46

‘HET LAANBOOMGEBOUW MOET HET

kloppend

hart VAN TCO WORDEN’


AGRO BUSINESS CENTRE

‘NU DE VERENIGINGEN

samen ZIJN

GEGAAN, KUNNEN WE EEN

flinke stap VOORUIT ZETTEN.’ KOELHUIS De ontwikkeling van het Agro Business Centre in casu het

‘Het is noodzakelijk om dit onderwijs dicht bij huis te

Laanboomgebouw in Opheusden vindt Wim Crum erg

houden’, verklaart Wim Crum, ‘anders haken geïnteres-

belangrijk. ‘Het Laanboomgebouw moet het kloppend

seerde leerlingen al gauw af.’

hart van TCO worden. Een loket waar je terecht kunt met vragen over gewas tot juridische zaken. Het biedt boven-

Kees van Rooijen vindt TCO ook daarom een goede ont-

dien logistieke voordelen als het gaat om transport en

wikkeling. ‘De concentratie van business en opleiding is

veiligheid. Dat gerij van het vrachtverkeer door de dorpen

goed voor het vakmanschap. Bovendien is het nu het

kan eigenlijk niet meer. Ook kunnen we nadenken over de

goede moment om in de sector belangenbehartiging,

realisatie van een koelhuis, zodat we door het koelen ook

innovatie, mechanisatie en onderwijs te combineren tot

langer kunnen uitleveren. Het is heel veel waard dat deze

een geloofwaardige organisatie voor gemeente, provin-

business case nu wordt rondgemaakt. Het eerste plan was

cie, Den Haag en Brussel.’

ambitieus en wordt nu bijgesteld en het financiële traject moet definitief worden afgerond.’ De bedoeling is dat

Met Tree Centre Opheusden en het Laanboompact heeft

TCO samen met de provincie Gelderland en de gemeente

de boomteelt in de regio Opheusden en nieuwe koers in-

Neder-Betuwe voor de financiering zorgt.

gezet. ‘Opheusden heeft een zodanige structuur dat het zich wel moet manifesteren’, zegt Wim Crum. ‘Zo hebben

Wim Crum heeft een goed gevoel bij de positieve houding

we de grond mee. Deze is geschikt om bomen van een

om de uiteenlopende doelen rond het ABC/Laanboom-

kluit te voorzien. We hebben specialisme en kennis in

gebouw te realiseren. ‘We zijn er al 15 jaar mee bezig.

huis, dit in combinatie met diverse andere factoren maakt

Nu de verenigingen samen zijn gegaan, kunnen we een

dat we voldoende redenen hebben om dit breed uit te

flinke stap vooruit zetten. Het mag niet mislukken, want

dragen.’ Dat is een van de doelen die de sector voor ogen

nieuwe energie om dit te ontwikkelen krijg je niet meer.

heeft.

Maar laten we helder zijn, zonder gebruikers komt het nooit rond, dus daar moet flink aan worden getrokken.’ Burgemeester ir. C.W. Veerhoek noemt hij nadrukkelijk de drijvende kracht achter dit project. ONDERWIJS BIJ HUIS Bij Helicon Opleidingen kun je een veelzijdige opleiding volgen om aan de slag te kunnen bij boomkwekerijen die werken met de nieuwste technologieën. Beide gesprekspartners zijn blij dat Helicon ook in het laanboomgebouw gaat participeren.

NEDER-BETUWE - 47


ER IS VRIJWEL GEEN LEIDING BINNEN HET BEDRIJF

WIE DENKT DAT GROOTSCHALIG PRODUCTIEWERK ALLEEN GEESTDODEND, EENTONIG LOPENDE BAND WERK BETREFT, HEEFT HET GOED MIS. BIJ MAJONI HEBBEN ZE HET OVER EEN ANDERE BOEG GEGOOID. EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID STAAT HOOG IN HET VAANDEL EN ER IS VRIJWEL GEEN LEIDING BINNEN HET BEDRIJF. VRAGEN KOMEN NIET TERECHT BIJ DE BAAS, MAAR KAN HET PERSONEEL IN 99 PROCENT VAN DE SITUATIES ZELF OPLOSSEN – STERKER NOG – BÉTER OPLOSSEN. EN OP DAT PERSONEEL WORDT DAN OOK NIET BEZUINIGD. BEDRIJFSUITJES GAAN NAAR PRESTON PALACE, DOLFINARIUM, CENTER PARCS OF DISNEYLAND PARIJS, VAAK MÉT HET HELE GEZIN.

We gaan in gesprek met de grote baas van het bedrijf,

Hier in het bedrijf heet ik gewoon Nico. Ik heb zelf

Nico Kneepkens. En hij vindt het woord “baas” overigens

nooit tegen een baas gekund die mij vertelde wat

een vreselijk woord. ‘Een hond heeft een baas.

ik oest gaan doen. Dat wil ik dus ook niet voor de productiemedewerkers gaan bepalen.’ Majoni is een familiebedrijf en Nico’s vader was in

‘EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID EN

flexibiliteit, ZORGEN ERVOOR DAT HET ZIEKTEVERZUIM uitzonderlijk LAAG IS’

48

de bedrijfsvoering wel van de oude stempel. In het begin was het even wennen toen Nico daar verandering in bracht. ‘Dan kwam er geregeld nog iemand bij me aankloppen. “Help. Er is iets misgegaan, wat moet ik doen?” En dan vroeg ik aan hem wat hij zou doen, waar dan ook een mogelijke


BIJZONDERE MENSEN

WIST JE DAT…

oplossing uit kwam. “Dan mag je dat gaan doen.” Dat heeft geholpen. Iedereen kan naast de eigen taken in het bedrijf, ook problemen oplossen,

MAJONI DE PLASTIC VOETBAL EN SKIPPYBAL HEEFT

uitgevonden?

meedenken voor nieuwe producten en eigen inbreng geven.’ Sommige dingen kunnen niet anders in een productie­

‘Bij ons wordt veel gedaan in onderling overleg’, vertelt

bedrijf. Majoni is marktleider in Europa en Australië

Nicolien, de dochter van Nico. ‘De een zit liever aan

op

voor

een machine, de ander werkt liever in het magazijn.

boten. 95 procent van het werk bestaat dan ook uit het

Iedereen in de fabriek kan wel alle activiteiten.’ Het

maken van fenders, in alle soorten en maten. Daar

personeel zelf is bescheiden, maar Nico en zijn dochter

zitten nou eenmaal veel soortgelijke handelingen in.

zijn trots. ‘Een nieuwe machine uit de VS kwam in

Monica houdt zich bijvoorbeeld

duizend onderdelen binnen. Dat kon onze technische

voornamelijk bezig met het scheren van fenders:

man Henk probleemloos in elkaar zetten.’

het

gebied

van

fenders:

stootkussens

het weghalen van overtollig loszittend plastic bij de randen. Maar dat is wel de plek binnen het bedrijf waar

Van bezuinigingen op personeel of bedrijfsuitjes, is

zij het goed naar haar zin heeft.

geen sprake bij Majoni. De eigen verantwoordelijkheid en flexibiliteit binnen het bedrijf, zorgen ervoor dat het ziekteverzuim uitzonderlijk laag is voor een productiebedrijf. Veel van de medewerkers hebben er al jubilea meegemaakt: 25, 40 of 50 jaar werkzaam bij Majoni. Dit jaar bestaat het bedrijf 65 jaar en dáár hoort een nieuw bedrijfsuitje bij. De ideeënbus in de kantine stroomt alweer vol met suggesties. Het mooie van deze uitjes is volgens Nico toch echt dat je daardoor het personeel beter leert kennen. ‘Mensen die normaal heel stil zijn, zijn dan opeens heel initiatiefvol.’ Lees verder >

KESTEREN - 49


Authentieke gebintconstructies Bekijk de foto’s op willemsenhout.nl of bel 0488 - 44 12 28 voor meer informatie

Bezorgen is mogelijk, informeer naar de mogelijkheden! Huren voor een langere periode? Vraag naar de aantrekkelijke kortingen!

• Groenvoorziening • Grondverzet • Beton- en straatwerken • Aanhangwagens

Reser veer nu online!

• Hijs- en hefwerktuigen • Houtbewerking • Elektra • etc!

Tielsestraat 85C | Opheusden | Telefoon (0488) 44 12 28 | info@willemsenverhuur.nl | www.willemsenverhuur.nl


BIJZONDERE MENSEN > vervolg

WERKNEMERS MAJONI

vertellen...

Henk (59): ‘Toen ik 14 was begon ik hier met vakantiewerk en een paar jaar nadat ik van school af was kon ik hier vast aan de slag. Sindsdien heb ik hier altijd gewerkt. Als ik het niks vond, was ik wel weggegaan in die 40 jaar. Het werk is heel afwisselend, ik doe eigenMonica (44) werkt nu 8 jaar bij

lijk alles op het technische vlak.’ Het doseersysteem van Majoni is in

Majoni. ‘Ik ben hier terechtgekomen via

eigen huis bedacht en gemaakt, door Henk.

mijn zusje Miranda, die hier al langer werkt. Ik doe verschillende dingen, maar houd me voornamelijk bezig met het scheren van de fenders. Toen ik hier voor het eerst kwam dacht ik echt, wow, wat zijn ze hier flexibel. Ik werkte één dag in de week, maar door een privésituatie moest ik meer werken. Toen ik vroeg of een dag extra in de week mogelijk was, kon dat ook. Als een van mijn twee kindjes ziek is, wordt daar nooit moeilijk over gedaan. Natuurlijk spring ik ook weleens bij wanneer een andere collega niet kan werken. De bedrijfsuitjes twee keer per jaar vind ik echt hartstikke leuk. En om

William (36) werkt nu 2 jaar bij het bedrijf en zijn hoofdwerkzaam-

het jaar wordt er met Sinterklaas wat

heden zijn zagen en lassen. ‘Bij mijn vorige werk werd ik ontslagen

leuks georganiseerd voor de kinderen

vanwege bezuinigingen en ik kon toen bij Majoni binnen een week

met cadeautjes.’

terecht. Ik heb helemaal niet thuisgezeten. Ik heb het hier goed naar mijn zin, het werk is heel leuk en de collega’s gezellig.’

KESTEREN - 51


Extern adviseur Coöperatie Peter van den Berg en wethouder Herman Gerritsen.

NEDER-BETUWSE COÖPERATIE RIVIERENSTROOM De Neder-Betuwse Coöperatie Rivierenstroom wordt gevormd door een stel enthousiaste inwoners uit de Neder-Betuwe. Op 28 juni 2016 is de coöperatie gestart en richt zich met name op duurzame energie. Lokale projecten met energieopwekking en –besparing starten en ondersteunen, die bijdragen aan een duurzame energievoorziening en/of het milieu in onze gemeente. Dit kan variëren van zonnepanelen, biomassa, waterkrachtstroom tot windenergie. We proberen Groene en Duurzame Energie beschikbaar te maken voor onze inwoners en die ook goedkoper te maken. Iedereen kan profiteren!

52


GROENESTROOM

EERSTE PROJECT IS POSTCODEROOS SAMEN MET DE GEMEENTE NEDER-BETUWE De coöperatie is in gesprek met de gemeente Neder-Betuwe. Samen werken we aan de start van een “PostcodeRoos project”. Hierbij kunnen ook huurders en mensen die geen geschikt dak voor zonnepanelen hebben, investeren in zonne­ panelen die bijvoorbeeld op een gemeentelijk dak worden gelegd. Deze regeling staat dan open voor adressen met een vooraf bepaalde postcode. Hiermee krijgen deelnemers direct een (maandelijks) belasting voordeel op de energierekening. NEDER-BETUWSE COÖPERATIE RIVIERENSTROOM Om dit “PostcodeRoos” project en andere projecten mogelijk te maken, heeft de coöperatie meer leden nodig. Lid worden gaat op persoonlijke titel. EEN LIDMAATSCHAP WORDT NU WEL HEEL AANTREKKELIJK: Als u nu lid wordt, krijgt u een gratis Energiescan met bespaaradvies, inclusief een infraroodscan. Met deze infraroodscan zijn energielekken te achterhalen en krijgt u van ons advies hoe die te dichten en daarmee energie en kosten te besparen. MEER INFORMATIE LEZEN OF VRAGEN STELLEN AAN DE COÖPERATIE? Website: www.rivierenstroom.eu Email: info@rivierenstroom.eu NU LID WORDEN MET EEN GRATIS ENERGIESCAN ALS WELKOMSTCADEAU: •

Infraroodcamera-scan van pand

• Bespaarsadvies •

LIDMAATSCHAP: Het lidmaatschap betreft slechts €10,per kalenderjaar (via auto-incasso). Inschrijfkosten zijn eenmalig €25,-. - Voor groepen, verenigingen, ZZP’ers en bedrijven wordt in overleg een lidmaatschap op maat samengesteld. - Scholieren en studenten t/m 25 jaar betalen geen inschrijfkosten.

Ondersteuning aanvraag isolatiesubsidie

Wethouder dhr. Herman Gerritsen:

‘DE

coöperatie STREEFT DEZELFDE

DUURZAAMHEIDSDOELSTELLINGEN NA ALS DE GEMEENTE NEDER-BETUWE EN ONZE VERWACHTING IS DAT WE ELKAAR DE KOMENDE JAREN HIERIN KUNNEN

versterken. WIJ ONDERSTEUNEN DIT BURGERINITIATIEF DAN OOK VAN HARTE.’

NEDER-BETUWE -53


‘GREBBEZICHT’, UNIEKE BUITENDIJKSE APPARTEMENTEN IN OPHEUSDEN

OP EEN SCHITTERENDE BUITENDIJKSE LOCATIE AAN DE RIJNBANDIJK EN EEN PROMINENTE PLEK IN HET VERLENGDE VAN DE DORPSSTRAAT, DICHTBIJ HET CENTRUM VAN OPHEUSDEN, WORDT EIND VAN HET JAAR GESTART MET DE BOUW VAN 16 LUXE APPARTEMENTEN MET ZEER GROTE BALKONS. 129 m2

137 m2

128 m2

110 m2

104 m2

m2 zijn netto en inclusief terrassen

BEGANE GROND

I

5 APPARTEMENTEN PER LAAG

157 m2 167 m2

183 m2

145 m2

54

I

3 APPARTEMENTEN PER LAAG

13

1E / 2E VERDIEPING

128 m2

121 m2

m2 zijn netto en inclusie

m2 zijn netto en inclusief terrassen

m2 zijn netto en inclusief terrassen

3E VERDIEPING

129 m2

182m2

181 m2

I

4 APPARTEMENTEN PER LAAG

BEGANE GROND

I

5 APPARTEMENTEN PER LAAG

157 m2


WONEN IN DE REGIO

DE GEMEENTE NEDERBETUWE NOEMDE HET AL EERDER

‘De Poort van Opheusden’.

Een complex dat enerzijds een uitzicht biedt op de kom van het dorp en anderzijds een onvergelijkbaar uitzicht heeft op de uiterwaarden met een grote verscheiden­ heid aan natuurlijke ontwikkelingen en de rustieke lijnen van de Grebbeberg op de achtergrond. Vanuit huis loop je zo de uiterwaarden in richting de Rijn. Woongenot in optima forma aan de rand van de natuur en toch dicht bij de dorpskern.

Onlangs is het bestemmingsplan vastgesteld. De gemeente Neder-Betuwe is blij met dit bijzondere project en noemde het al eerder ‘De Poort van Opheusden’. Wethouder Hans Keuken: ‘De slingerende dijk tussen de uiterwaarden en oeverwallen is kenmerkend voor het Betuwse landschap. Met deze unieke ontwikkeling ver­ betert de kwaliteit van de entree van Opheusden en de gevarieerde en vriendelijke bebouwing doet recht aan de oorspronkelijke dijkbebouwing.’ Het appartementencomplex telt vier bouwlagen en een parkeerkelder. Er zal gebruik worden gemaakt van kwalitatief hoogwaardige materialen met een luxe uitstraling. De planning is dat er op de begane grond vijf appartementen komen, op de eerste en tweede verdieping vier, en op de bovenste verdieping drie appartementen. Deze drie hebben zelfs meerdere balkons zodat u van verschillende uitzichten kunt genieten. In de kelder is er voor ieder appartement een parkeerplaats en een eigen berging voor fietsen en dergelijke. Buiten zijn er nog eens vele parkeerplaatsen beschikbaar. Inmiddels hebben zich al een groot aantal gegadigden gemeld. De aanvragen zullen worden afgewerkt in volgorde van binnenkomst. Wie belangstelling heeft en zich nog niet heeft aangemeld wordt geadviseerd om zich zo

huis

VANUIT LOOP JE ZO DE UITERWAARDEN IN

richting DE RIJN.

snel mogelijk vrijblijvend in te schrijven, omdat er in dit stadium nog rekening kan worden gehouden met specifieke wensen en indelingen. De exacte prijzen zijn nog niet bekend, maar de verwachting is dat de prijzen vanaf zo’n €350.000 komen te liggen.

DE VERKOOP VAN DE APPARTEMENTEN ZAL WORDEN VERZORGD DOOR JOOP VAN MOURIK MAKELAARS, SWAENENSTATE 3 4043 KE OPHEUSDEN, T. (0488) 44 29 06. INFO@JOOPVANMOURIK.NL

OPHEUSDEN- 55


Advocatenkantoor Looijen

NIEUW! Groene Kruisgebouw Torenstraat 3 4041 GA Kesteren Tel. 0488 - 48 27 32 info@praktijkdetoren.nl www.praktijkdetoren.nl

Fysiotherapie Wijnie van Doodewaard Otto Knetemann Nadine van Westreenen N e Fysiotherapie f it houdt Oedeem N e Drent derland warm Lineke (Kinder) Oefentherapie Cesar Samantha Damen - Versteeg Terri van der Wal Marieke Hakkert Logopedie Annelotte Coljee Dominique Langeraar

Nefit Easy de slimste thermostaat

Nefit Easy de slimste thermostaat

Bakkerstraat 17, 6671 AA Zetten Tel. 0488 - 45 48 86 / 0488 - 45 14 55 Fax. 0488 - 45 30 76 contact@looijenadvocaat.nl

www.looijenadvocaat.nl

Dierenspeciaalzaak

´De Driesprong´ v.o.f.

Hoe simpel kan het zijn?

Maak kennis met Nefit Easy. Neem vrijblijvend contact met ons op:

Verwarmen zoals u het wilt Makkelijk te bedienen, altijd en overal met handige app Zelflerend en service op afstand mogelijk Maak kennis met Nefit Easy. Neem vrijblijvend contact met ons op: Hoe simpel kan het zijn? De ideale hulp om energie te besparen Verwarmen zoals u het wilt Zonder contract of abonnementskosten Makkelijk te bedienen, altijd en overal met handige app Zelflerend en service op afstand mogelijk De ideale hulp om energie te besparen Zonder contract of abonnementskosten

Dalwagenseweg 2 | 4043 MX Opheusden Tel (0488) 44 13 74

www.roelofsen-installatie.nl

Kuus Totaaltuinen, verrassend anders! Eigenlijk zou u uw tuin wel aan willen passen. Maar hoe? En wat mankeert er nu eigenlijk aan? Is mijn tuin wel groot genoeg om er iets leuks van te maken? Kuus Totaaltuinen heeft het antwoord op deze vragen. Sommige tuinbezitters zijn een beetje terughoudend om een hovenier in te schakelen. Dat hoeft helemaal niet, een hovenier kan meer voor u betekenen dan u denkt. Bovendien bieden wij oplossingen voor praktische hindernissen waar u zelf niet snel aan zult denken en voorzien wij uw tuin van de nodige creativiteit. Het optimaal benutten van de aanwezige ruimte, het verbinden van de elementen en een uitgebalanceerde beplanting zijn de hoofd ingrediënten voor uw nieuwe tuin.

Bel voor een vrijblijvende afspraak!

Kuus Totaal Tuinen Industrieweg 19 - Ochten (0488) 48 10 40 Internet: www.totaaltuinen.nl E-mail: info@totaaltuinen.nl

jgt kri ! ns ten ij o pun k b sOo Pitpa u

Ne f it houdt Nede rland war m

NIEUW!

Mr. C.J. Looijen Advocaat

Broekdijk 37 4041 CT Kesteren Tel. (0488) 48 13 73 www.driesprongkesteren.nlEN DAN STAAT ER EEN WINDMOLEN IN JE TUIN

MARINUS VAN DEE WOONT IN HET BUITENGEBIED VAN IJZENDOORN. BINNEN EEN STRAAL VAN EEN KILOMETER VAN ZIJN HUIS, STAAN SINDS 2008 ACHT WINDMOLENS, WAARVAN ÉÉN OP ZIJN EIGEN GROND. GEREGELD WORDT HIJ GEBELD DOOR MENSEN MET DE VRAAG: ‘HOE IS HET NOU, ZO’N WINDMOLEN OP EIGEN TERREIN. HEB JE ER VEEL LAST VAN?’

58


MILIEU

‘ALS IK UIT MIJN

keukenraam

KIJK, ZIE IK VAN DIE ENORME

kolossen STAAN

Daar staat Marinus vrij nuchter in. ‘Ik denk dat alles in het leven voor 10 procent wordt bepaald door wat je overkomt en voor 90 procent door hoe je ermee omgaat. Kijk, we zitten hier prachtig, in het buitengebied. Ik kan de hele dag wel gaan zitten sacherijnen omdat er nu een paar windmolens staan, maar ik kan ook genieten van het totaal en de ontwikkeling die er gemaakt wordt.’ Zo vond Marinus de bouw van de windmolens erg interessant om te zien, hoe dat iedere week weer een meter hoger werd. Het is niet zo dat Marinus er helemaal geen last van heeft. ‘Als ik uit mijn keukenraam kijk, zie ik van die enorme kolossen staan. En vooral als het heel hard waait, dan krijg je dat zwiepende geluid. Eén van de redenen dat ze hier geplaatst zijn, is omdat er al omgevingsgeluid is. De A15, die je altijd hoort en het geluid van het spoor. Toch vind ik het wel drie duidelijk verschillende bronnen van geluid, maar ik snap het wel dat windmolens meer impact hebben voor iemand die volledige stilte gewend is.’ In het buitengebied krijg je er nou eenmaal mee te maken, geeft Marinus aan. ‘Het is wel een eerlijke en duurzame manier van energie opwekken en dat moedig ik wel aan. Het is beter dan een rokende steenkolencentrale. Het zou natuurlijk ideaal zijn als het nog weer anders opgelost kon

‘IK DENK DAT ALLES IN HET

worden, bijvoorbeeld met

LEVEN VOOR 10 PROCENT

Wie weet, ik wacht rustig

WORDT BEPAALD DOOR WAT

over 10 jaar allemaal weer

overkomt EN VOOR 90 PROCENT DOOR HOE JE ermee omgaat.

zonnepanelen op elk huis. af. Misschien ziet het er heel anders uit.’

JE

IJZENDOORN -59


IBTISSAM EL KANDOUSSI UITGEROEPEN TOT BESTE JONGEREN­ DEBATER DE JURY LIET ER GEEN ENKELE TWIJFEL, IBTISSAM EL KANDOUSSI (15) UIT KESTEREN WERD UNANIEM AANGEWEZEN ALS DE BESTE DEBATER TIJDENS JONGERENDEBAT NEDER-BETUWE. VOORAL HAAR ‘COUNTERATTACK’ OP EEN STELLING OF AANVAL GAF DE DOORSLAG. AAN HET JONGERENDEBAT NAMEN DE DRIE SCHOLEN VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS IN KESTEREN DEEL. HELICON (1), VAN LODENSTEIN COLLEGE (2) EN RSG PANTARIJN (3). HELICON SLEEPTE ALS SCHOOL DE EERSTE PRIJS IN DE WACHT DOOR, ZOALS DE JURY DAT BENOEMDE, ‘UITSTEKEND TEAMWORK’.

Ibtissam El Kandoussi

Tijd voor een paar vragen aan Tiessam, zoals ze op Pantarijn wordt genoemd, die er niet op had gerekend gekozen te worden tot de beste jongerendebater van Neder-Betuwe. ‘Nee, daar had ik geen moment aan gedacht, want toen ik in de raadzaal kwam dacht ik: dit ga ik nooit meer doen!’ Als zij de uitslag

‘TOEN IK IN DE KWAM DACHT IK: DIT GA IK MEER DOEN!’

raadzaal

nooit

had moeten bepalen, had die er anders uitgezien. ‘Als school vond ik het Van Lodenstein College het beste en individueel Richard van het VLC. Maar natuurlijk was ik blij dat de jury mij uitkoos en ook mijn ouders vonden het erg leuk.’ Op de momenten dat president Donald Trump in de discussie werd genoemd en zij zelf werd aangesproken op terrorisme, was Ibtissam het sterkst in haar antwoorden. Duidelijk op de hoogte van wat er in de wereld speelt. Op correcte wijze wist ze haar stellingen te verdedigen en argumenten aan te dragen die er toe deden. Haar hobby’s, lezen en schrijven, hebben daar zeker toe bijgedragen.

60


POLITIEK Tijdens ons gesprek informeerden we natuurlijk even wat haar bindt met het land van herkomst, Marokko. ‘Los van de vakanties eigenlijk niet zoveel. Ik ben hier geboren en opgegroeid. Mijn vader was 8 jaar toen hij in Nederland kwam wonen en mijn moeder 3.’ Tiessam is iemand die haar doelen duidelijk op het netvlies heeft. VWO gekwalificeerd, volgt ze nu de opleiding VMBO TL om stap voor stap door te

‘ZIJ WERD OP JONGE LEEFTIJD

geïnspireerd

DOOR EEN TANTE DIE IN MAASTRICHT GING

studeren’

studeren om iets in de psychologie te gaan doen of een opleiding tot sociaal pedagogisch hulpmede­ werkster te volgen. Zij werd daar op jonge leeftijd toe geïnspireerd door een tante die in Maastricht ging studeren. ‘Ik dacht toen: dat wil ik ook!’ Tiessam voelt zich thuis op Pantarijn. ‘Het is een kleine school waar je veel dingen samen doet. Je merkt in positieve zin dat er wat gebeurt.’ De beste jongerendebater is van mening dat de lokale politiek ver van de jongeren af staat. Het Jongerendebat zal daar voor haar niets aan veranderen. ‘Soms hoor ik van mijn ouders iets uit de lokale politiek, maar daar blijft het bij. Ik heb geen ambities om iets in de politiek te gaan doen.’ De jury van het Jongerendebat, onder leiding van

wethouder

Rob

Benschop, zal dat zeer zeker jammer vinden. Zij was erg onder de indruk van de bijdrage van Ibtissam. Een moslima uit Kesteren die voor haar standpunt uitkomt en dat van een ander respecteert. Zo is ze opgevoed.

Winnend team Helicon

NEDER-BETUWE - 61


Elke akte is uniek want ieder mens is uniek

De notaris voor Neder-Betuwe

Er zijn beslissingen en wensen die zo belangrijk voor u zijn dat u ze goed vastgelegd wilt hebben. Wij voorzien in deze vraag. Zowel op het gebied van onroerende zaken, boedels en testamenten, als ook zakelijk zijn wij uw adviseur.

Per 1 maart 2 0 1 1 is mr. J.W. Lemstra benoemd als notaris in de gemeente Neder-Betuwe, als opvolger van mr. E. Versluys. Het kantoor is per die datum voortgezet onder de naam Lemstra notariskantoor, vanuit een geheel gerenoveerd pand te Kesteren. Kerkstraat 7, 6669 DA Dodewaard - Telefoon +31 (0)488 - 417 272 - E-mail info@geurts.com - www.geurts.com

www.de-engel.nl

L E M S T R A

N O T A R I S K ABezoekadres: N TO O R

Stationsstraat 34 4041 CJ Kesteren

Bezoekadres: Stationsstraat 34 4041 CJ Kesteren

T: 0488 441 644 info@lemstranotariskantoor.nl www.lemstranotariskantoor.nl

Wij koken volgens onze “Code van Eer� met verse T: 0488 441 644 streekproducten en info@lemstranotariskantoor.nl garanderen het behoud van natuurzuivere smaken in www.lemstranotariskantoor.nl onze gerechten. ( Waalbandijk 120 ( 6669 ME Dodewaard ( T 04488 411 280 (

info@de-engel.nl

Achterstraat 55 4054 MS Echteld Telefoon (0344) 64 12 56 Fax (0344) 64 40 34 www.garagedegreef.nl


TEN EVENEMENE 7 1 0 2 R E D N L A K Passage Betuwe Classic

Zaterdag 1 april (klassieke automobielen) georganiseerd door Stichting A-vents door Dodewaard, Ochten, Kesteren en Echteld tussen 10.30 en 13.30 uur.

Koningsbal

Woensdag 26 april Georganiseerd door Oranje­ vereniging Dodewaard in tent op Dorpsplein in Dodewaard van 20.30 tot 01.00 uur.

Bergtoer

Koningsdag 27 april

Kleding- en speelbeurs

• Koningsdagactiviteiten (aubade en diverse activiteiten) op het Dorpsplein en een gedeelte van de Dalwagen (tussen Julianalaan en Pluimenburgsestraat) te Dodewaard van 10.00 tot 18.00 uur.

Zaterdag 1 april Bergtoer van Ochten, fiets toertocht georganiseerd door Fiets toerclub ’t Versnellertje “Ochten” vanaf de ijsbaan, Bonegraafseweg 22 te Dodewaard tussen 08.00 en 18.00 uur.

Zaterdag 4 en 6 april Kleding- en speelbeurs VBOK/Siriz in verenigingsgebouw Het Baken, Kerkstraat 1/Molendam te Ochten van 13.30 tot 15.00 uur. Dinsdag 3 en 4 oktober Kleding- en speelbeurs VBOK/Siriz in verenigingsgebouw Het Baken, Kerkstraat 1/Molendam te Ochten van 13.30 tot 15.00 uur.

Themaconcert 2017

Zaterdag 1 april Georganiseerd door Christelijke Muziekvereniging Amicitia uit Dodewaard in sporthal De Eng, Dalwagen 78b te Dodewaard van 19.30 tot 22.30 uur.

Zomerconcert

Woensdag 12 juli Georganiseerd door Christelijke Muziekvereniging Amicitia uit Dodewaard op het Dorpsplein te Dodewaard van 19.30 tot + 21.00 uur.

Concert Mannenkoor

Zaterdag 21 Oktober Concert georganiseerd door Dodewaards Mannenkoor in verenigingshal De Eng, Dalwagen 78b in Dodewaard van 19.00 tot 23.00 uur.

Paasoptocht

Zondag 16 april Guling Batu georganiseerd door de Molukse Kerk Opheusden door een gedeelte van de wijk (rondom kerk aan de Jabbok) van 05.30 tot 06.00 uur.

• Aubade voor het gemeentehuis, Burgemeester Lodderstraat 20 te Opheusden tussen 08.30 en 10.00 uur

• Koningsdagactiviteiten Café De Lamp, Tielsestraat 50 te Opheusden in café en op het terras (eventueel open tent achter) van 13.30 tot 20.30 uur.

Kermis Dodewaard

Woensdag 3 t/m zaterdag 6 mei

Markten Jaarmarkt Dodewaard 15 april 10.00 - 17.00. Zomermarkt Ochten zaterdag 6 mei van 10.00 tot 14.00 uur. Rommelmarkt Kesteren zaterdag 6 mei. Op kerkplein van 10.00 tot 15.00 uur. Voorjaarsmarkt Ochten 24 mei Schoolstraat 1 te Ochten van 13.00 tot 16.00 uur. Braderie/rommelmarkt Opheusden Zaterdag 2 september. Rondom sporthal De Biezenwei, Fazantstraat 30 te Opheusden van 09.00 tot 16.00 uur. Jaarmarkt Kesteren Woensdag 6 september. Hoofdstraat, Nedereindsestraat, Kerkstraat, Torenstraat van 11.00 tot 20.30 uur. Chinees-Indisch Restaurant HongKong terras met tap en muziek­ activiteiten op locatie Hoofdstraat 9 te Kesteren van 13.30 tot 22.30 uur;

Najaarsrommelmarkt Zaterdag 23 september met verloting op het traject Dorps-, Gasthuis-, Smid-, Slot- en Cockenhofstraat te IJzendoorn van 11.00 tot 16.00 uur Wintermarkt met verloting Zaterdag 25 november. Georganiseerd door Protestantse Gemeente De Voorhof op de locatie Tielsestraat 112 te Kesteren van 09.30 tot 13.00 uur.

Duikenburgse Dagen

Dinsdag 25 t/m donderdag 27 juli

Holland Classic

Passage van de fietstoertocht Holland Classic tussen 09.00 en 17.00 uur.

Avondvierdaagse Opheusden

Dinsdag 9 t/m vrijdag 12 mei

Avondvierdaagse Kesteren

Dinsdag 12 t/m vrijdag 15 september

Oldtimerfestival Dodewaard Zaterdag 10 juni

Verkoopdag De Schutse

Zaterdag 17 juni Stationsstraat 28 te Kesteren van 10.00 tot 16.00 uur;

Wielerronde van Ochten

Zaterdag 22 juli Het parcours start Molendam, Bevrijdingssingel, Ambachtstraat, Schoolstraat met finish op de Molendam van 13.30 tot 20.00 uur. Catering-Slijterij van de Kolk uit Ochten inrichten van terras en tap, verkoop snacks en muziekactiviteiten op de Bagijnestraat, parkeerplaats voor Bloem & Zo en ventweg langs Molendam te Ochten t.b.v. de wielerronde van 13.30 tot uiterlijk 23.00 uur;

Fietstocht

Zaterdag 12 augustus Reichswald klimtocht, fiets toertocht georganiseerd door Fiets toerclub ’t Versnellertje “Ochten” vanaf de ijsbaan, Bonegraafseweg 22 te Dodewaard tussen 08.00 en 18.00 uur. Zaterdag 16 september Waterschap Lingetocht, fiets toertocht georganiseerd door Fiets toerclub ’t Versnellertje “Ochten” vanaf de ijsbaan, Bonegraafseweg 22 te Dodewaard tussen 08.00 en 18.00 uur.

63


HONDENTRIMSALON

BOUWENS BOOGERD

Cuneraweg 173a - 3911 RH Achterberg - Tel. 0317-61 53 53 info@korpershoek.eu - www.korpershoek.eu

Hilde Boelhouwers-Koops

Verkoop en reparatie, Witgoed (ook inbouw), Telecom, Hifi, Klein huishoudelijke apparatuur, Onderdelen, Fotoapparatuur, enz. Openingstijden: Ma. - Di. - Do. 08.30 - 12.30 en 13.30 - 18.00 uur | Woe. 08.30 - 12.30 uur Vrij. 08.30 - 12.30 en 13.30 - 21.00 uur | Za. 08.30 - 16.30 uur

A u t o To t a a l S e r v i c e

Markstraat 2a 4041 EB Kesteren Telefoon 0488 - 48 29 85 of 06 - 53 35 46 64

THUIS OPHALEN EN BRENGEN IS MOGELIJK

COMPLEET, GOED, BETROUWBAAR COMPLEET, GOED, BETROUWBAAR

HET JUISTE ADRES Eén TOTAAL ADRES voor UwVOOR

Industrieweg11 11 Industrieweg

•Personenauto, VERKOOP ENBedrijfswagen, BEMIDDELING VAN NIEUW / GEBRUIKT Camper en Aanhanger.

6669CW CWDodewaard Dodewaard 6669

DODEWAARD

• ONDERHOUD EN REPARATIE • VERKOOP en BEMIDDELING

Telefoon (0488) 41 11 65 Telefoon (0488) 41 11 65 Fax (0488) 41 11 63

• AUTO-ELEKTRONICA van NIEUW en GEBRUIKT

info@autobedrijfcrum.nl

SSTTEERRKK I INN EEL LKK MMEERRKK AT UO TO BE WW WW W.WA. U BE DD RRI JI JFFCCRRUUMM. .NNLL

• ONDERHOUD en REPARATIE • STORINGS DIAGNOSE/REPARATIE • AUTO-ELEKTRONICA STORINGS DIAGNOSE en REPARATIE •• APK-KEURINGEN • APK-KEURINGEN •• AIRCO, ACCU, UITLAAT EN BANDEN AIRCO-, ACCU-, UITLAATen BANDENSERVICE

BOSCH

Service

Automotive

Service Injection Systems

• SCHADE HERSTEL • SCHADE HERSTEL

Car Service

We drukken zelfs uw kosten folders boeken

briefpapier

jaarverslagen manuals presentatiemappen flyers

visitekaarten

scripties 100.000 stuks

schrijfblokken 2 stuks

brochures

enveloppen

magazines

familiedrukwerk

maar in print zijn we ook scherp . . . . R&H A5_ADV_Liggend.indd 1

Broekdijk 40e 4041 CW Kesteren T (0488) 48 32 33 F (0488) 48 22 68 www.rhdruk.nl info@rhdruk.nl

25-3-2017 12:16:37


TEN EVENEMENE 7 1 0 2 R E D N L A K Demorace

Zaterdag 9 september Demorace van klassieke motoren georganiseerd door de Stichting Classic Demo Motoren uit Dodewaard i.s.m. SAM Motorsport op het traject Edisonring, Nobelweg, Houtmanskampweg, Vorenswei en Vlasman tussen 08.00 en 20.00 uur.

Trimloop

Zaterdag 7 oktober Trimloop georganiseerd door De Dijkrunners uit Dodewaard met start op ijsbaan, Bonegraafseweg/Peijenkampseveldweg/Paardendreef/De Dreef/Kalkestraat/ Waalbandijk /Oude Veerweg/terug naar ijsbaan van 14.00 tot 18.00 uur (najaarsloop).

Vakantie bijbel week Dodewaard:

Zaterdag 15 juli t/m vrijdag 21 juli

Vakantie bijbel week Ochten

Zaterdag 12 t/m zondag 20 augustus

Vakantie bijbel week Opheusden

Zaterdag 14 oktober t/m 22 oktober

Kinderbouwdorp Kesteren

Maandag 7 t/m vrijdag 11 augustus

Megakids

Kinderclub voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Wat doen ze? Knutselen, spelletjes, luisteren naar verhalen uit de bijbel, zingen, vossejacht en soms gaan we naar het bos! Megakids is tijdens het maaltijd­project van 16.30 uur tot 18.00 uur in basisschool ‘Het Palet’. Kinderen eten eerst gezellig mee en daarna krijgen ze een eigentijds, fris en gezellig programma op niveau! Voor vragen kun je bellen/mailen met Gerda Hoogenboom. T. 0488 - 41 20 74 E.kinderclub@solcon.nl

Nannenberghuis

Woensdag 26 april, Vrouwencafé inloop tussen 19.30 en 20.00 uur Woensdag 24 mei, Vrouwencafé inloop tussen 19.30 en 20.00 uur

Maaltijdproject Opheusden

Elke laatste zondag van de maand een heerlijke, gratis, gezellige maaltijd. Locatie: OBS Het Palet, Opheusden 16.00 uur. 29 januari, 26 februari, 26 maart, 30 april, 28 mei, 25 juni, 30 juli (onder voorbehoud, i.v.m. vakantie), 27 augustus, 24 september, 29 oktober, 26 november, 31 december (onder voorbehoud, i.v.m. vakantie) Voor info of vragen: E. maaltijd@live.nl T. 06 11 93 05 03 (Bram van Eldik)

Ponykamp

Woensdag 9 t/m zaterdag 12 augustus (Biezenmortel) Waalzoomruiters op Ponykamp naar Kampeerboerderij ‘De Zandkant’, gelegen aan de rand van Nationaal Park Opgeven voor dit avontuur kan vanaf heden bij Sandra Angelino. Opgeven bij Sandra Angelino via sandra_angelino@hotmail.com Kosten: € 135,00 (o.v.b.)

Kaartavond

Kaartavond sv DFS in kantine op sportcomplex ’t Heerenland, van 20.00 tot 23.30 uur: - vrijdag 14 april Kaartavond v.v. Uchta in kantine op sportpark “De Hoeken”, IJzendoorn van 19.00 tot 23.30 uur: - vrijdag 7 april - vrijdag 28 april - vrijdag 12 mei - vrijdag 9 juni - vrijdag 30 juni - vrijdag 21 juli - vrijdag 11 augustus - vrijdag 8 september - vrijdag 6 oktober - vrijdag 3 november - vrijdag 1 december - vrijdag 15 december - zaterdag 30 december Oudejaars Kaartmiddag met trekking verloting

Bingo

Bingo Stichting Welzijn Senioren N-B in Ons Dorpshuis, Kesteren van 19.00 tot 23.30 uur: - zaterdag 8 april - zaterdag 13 mei - zaterdag 10 juni - zaterdag 8 juli - zaterdag 12 augustus - zaterdag 9 september - zaterdag 14 oktober - zaterdag 11 november - zaterdag 9 december Bingo v.v. Uchta in kantine op sportpark “De Hoeken”, IJzendoorn van 19.00 tot 23.30 uur - zaterdag 15 april - zaterdag 20 mei - zaterdag 17 juni - zaterdag 15 juli - zaterdag 16 september - zaterdag 21 oktober - zaterdag 18 november - zaterdag 23 december

Collectes

Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp 10 april t/m 15 april. Stichting Dierenhulp/ambulance Tiel 1 mei t/m 6 mei. Epilepsiefonds, de Macht van het Kleine 29 mei t/m 3 juni. Stichting Woord en Daad 28 augustus t/m 2 september. Nierstichting 18 september t/m 23 september. Bartiméus Sonneheerdt 23 oktober t/m 28 oktober. Huis-aan-huis verkoop van olie­bollen zaterdag 4 november. Door Christelijke Muziek­vereniging Amicitia uit Dodewaard in Dodewaard en Wely tussen 09.00 en 14.00 uur. Stichting Dierenasiel Tiel 4 december t/m 9 december.

65


TEN EVENEMENE 7 1 0 2 R E D N L A K Vissen Nationale Hengeldag bij De Rietvoorn in Elst zaterdag 28 mei vanaf 9:00. • zaterdag 1 April Competitie feedervissen in de Rijn aan de Marsdijk bij Lienden. • zaterdag 8 April Koppelwedstrijd feedervissen ‘t Alvertje - HSVD in de strang voorbij “de Engel” in Dodewaard • zaterdag 15 April wedstrijden federatie Midden Nederland Oude IJssel te Laag Keppel • zaterdag 15 April Paaswedstrijd in de grondput • zaterdag 22 April Competitie vaste hengel in de grondput • zaterdag 29 April ‘t Alvertje - Ons Genoegen Wageningen in de grondput in Opheusden » • zaterdag 6 Mei Competitie vaste hengel in de Rijn aan de Marsdijk bij Lienden. • maandag 8 Mei 50+ competitie in de Linge naast de Dalwagen • zaterdag 20 Mei (Selectie) wedstrijden federatie Midden Nederland Merwede Kanaal te Arkel • maandag 22 Mei 50+ competitie in de Linge naast de Dalwagen • zaterdag 27 Mei ‘t Alvertje HSVD in de strang voorbij “de Engel” in Dodewaard

• maandag 29 Mei 50+ competitie in de Linge naast de Dalwagen » • zaterdag 03 Juni Competitie vaste hengel in de grondput • zaterdag 10 Juni (Selectie) wedstrijden federatie Midden Nederland Oude IJssel • maandag 12 Juni 50+ competitie in de Linge naast de Dalwagen • zaterdag 17 Juni Competitie vaste hengel in de Rijn aan de Marsdijk bij Lienden. • maandag 26 Juni 50+ competitie in de Linge naast de Dalwagen • zaterdag 1 Juli Competitie vaste hengel in de Linge naast de Dalwagen • maandag 3 Juli 50+ competitie in de Linge naast de Dalwagen • zaterdag 15 Juli Competitie vaste hengel in het kanaal in Hemmen • maandag 17 Juli 50+ competitie in de Linge naast de Dalwagen » • zaterdag 19 Augustus Marathon in de grondput in Opheusden • dinsdag 22 Augustus Jeugdwedstrijden voor leden tot en met 13 jaar (peildatum is 1 januari) in de grondput in Opheusden • dinsdag 29 Augustus Jeugdwedstrijden voor leden tot en met 13 jaar (peildatum is 1 januari) in de grondput in Opheusden » • zaterdag 2 September Betuwecup in het gat van Dekker in IJzendoorn

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

66

• dinsdag 5 September Jeugdwedstrijden voor leden tot en met 13 jaar (peildatum is 1 januari) in de grondput in Opheusden • zaterdag 9 September Competitie vaste hengel in het kanaal in Hemmen • zaterdag 16 September Koppelwedstrijd vaste hengel in de Linge naast de Dalwagen • zaterdag 23 September Competitie vaste hengel in de Linge naast de Dalwagen » • zaterdag 14 Oktober Competitie feederkoppelvissen vanaf de strekdam in de Rijn • zaterdag 28 Oktober Competitie feederkoppelvissen vanaf de strekdam in de Rijn » • zaterdag 11 November Competitie feederkoppelvissen vanaf de strekdam in de Rijn • zaterdag 25 November Competitie feederkoppelvissen vanaf de strekdam in de Rijn » • zaterdag 9 December Competitie feederkoppelvissen vanaf de strekdam in de Rijn • zaterdag 16 December Kerstwedstrijd in de Rijn aan de Marsdijk bij Lienden. »


www.medel.nl

Meer informatie? Bezoekadres: Medelsestraat Oost 13 Postbus 6278 4000 HG Tiel Tel. (0344) 67 37 00 info@medel.nl www.medel.nl

Kwaliteit op elk terrein  Centraal gelegen aan de A15 en het Amsterdam-Rijnkanaal bij Tiel en Neder-Betuwe  Kavels van 2000 m2 tot 2 hectare direct uitgeefbaar  Beschikbaarheid kavels groter dan 3,5 hectare in 2018 (Medel Afronding)  Goede bereikbaarheid  Eigen oprit aan de A15  Eén loket gedachte  Geschikt voor bouw, nijverheid, transport en handel  Beste bedrijfsvereniging van Gelderland  Groene uitstraling op het gehele industrieterrein


BURGLAND BOUW

Dodewaard

De Shelter te Veenendaal

Distributiecentrum te Tiel

Eben-HaĂŤzerschool te Barneveld

Zorgappartementen te Wageningen

Eengezinswoningen te Opheusden

Talita Koemischool te Nijmegen

Woning met bedrijfshal te Opheusden

U W

V O O R T V A R E N D E

Woonvoorziening t.b.v. St. Adullam te Barneveld

P A R T N E R

B I J

H U I S V E S T I N G