__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Het jaar 2020 in vogelvlucht Het roer om en alle zeilen bijzetten


Inhoud Voorwoord 3 Facts & Figures 2020 4 Programmalijnen 6 Projecten / Rapportages 10 Verbinden, delen, samenwerken & ontwikkelen 12 Interviews 13 Partners 54 Samenwerkingspartners 56 58 56 Contact Samenwerkingspartners

2. Kennisnetwerk Destinatie Nederland - Het jaar 2020 in vogelvlucht “Het roer om en alle zeilen bijzetten”


Foto: Ferander Bike

Voorwoord In deze uitgave nemen we je mee in de activiteiten van Kennisnetwerk Destinatie Nederland, het landelijke netwerk van destinatiemanagement organisaties (DMO’s). We kijken terug op het jaar 2020, waarin de COVID-19-pandemie wereldwijd toesloeg. Een jaar waarin we allemaal geconfronteerd werden met een andere, vaak moeilijk te bevatten realiteit, persoonlijk en ook zakelijk. Alles werd anders en elke organisatie moest opnieuw haar koers bepalen. Ten bate van het netwerk, nam onze kleine werkorganisatie bij VVV Nederland, een rol in de lobby, de verbinding en de communicatie. Dankzij ons brede netwerk hebben we steeds snel kunnen schakelen met, tussen en voor diverse organisaties en hun belangen. In samenwerking met de branches in de brede gastvrijheidssector, het culturele- en vrijetijdsdomein (Gastvrij Nederland). Ten bate van de bestemming Nederland. In dit verslag over het jaar 2020 benoemen we niet alleen alle partners en facts & figures. We hebben ook een hoofdrol gegeven aan de directies van DMO’s in het netwerk. Aan de hand van vijf vragen kijken zij terug op dit bewogen jaar. Daarmee wordt een goed beeld geschetst van de uitdagingen maar ook de kansen, die DMO’s willen aangrijpen. We kijken terug op een jaar waarin alle zeilen werden bijgezet. Een jaar waarin we de verbindingen met elkaar verder hebben kunnen verstevigen. Daarover lees je meer in het interview met Kees van Wijk. Met de zomer van 2021 in aantocht, nu er langzamerhand meer mogelijk is, werken we samen aan het aanjagen en realiseren van een duurzaam herstel van de bestemming Nederland. Dat doen we als netwerk van DMO’s graag samen met alle stakeholders lokaal, regionaal, provinciaal en nationaal. We staan samen, voor het duurzaam herstel van de Bestemming Nederland. Voor welzijn en welvaart. Daarbij wensen we eenieder van jullie veerkracht, creativiteit & energie toe. Voor nu wensen we je veel leesplezier! Namens het team bij VVV Nederland, Wendy Sieger-Kintzen

Kennisnetwerk Destinatie Nederland - Het jaar 2020 in vogelvlucht “Het roer om en alle zeilen bijzetten”

3.


Facts & figures 2020 2.

Digitaal platform www.mijnkennisnetwerk.nl DMO’s en VVV organisaties

67 135

184 80

1.

Organisaties

Digitale ontwikkeling

VVV Vestigingen VVV Informatiepunten VVV Informatiezuilen

Hospitality

Bijeenkomsten en kennissessies (Online) bijeenkomsten en kennissessies Deelnemers (online) bijeenkomsten

3.

DMO Lab

Data & Inzichten in de Customer Journey

Expertgroepen in 2020

CEO groep

710 38 192

Finance en Business modellen

74 1214

4. Kennisnetwerk Destinatie Nederland - Het jaar 2020 in vogelvlucht “Het roer om en alle zeilen bijzetten”

740

3208

Professionals Online groepen Redactionele artikelen Online berichten Reacties en likes op berichten

Human Resources

Lobby Programmalijnen

4.

Visie op gastvrijheidsontwikkeling voor en door DMO’s Data & Inzichten in de Customer Journey De Lobby: van grassroot tot Tweede Kamer Human Capital agenda: Next Tourism Generation


Projecten en rapporten

5.

ETFI

Stuurgroep Duurzaam Herstel

NHL Stenden Hogeschool

The Future TIC model Bedrijfseconomisch Perspectief DMO’s Lobby en public affairs behoefte peiling Rapport extra middelen duurzaam herstel door provincies Digitaal Corona informatie dossier voor DMO’s

Breda University

Taskforce Gastvrijheidsindustrie Programmaraad Landelijke Data Alliantie

Samenwerking met kennis­instellingen

Hotelschool The Hague

Communicatiegroep Duurzaam Herstel

G9 (grote steden) DMO overleg Gastvrij Nederland MKB Nederland | VNO-NCW

Hogeschool Inholland CELTH

Zakelijk account LinkedIn

730 659 882 107

Volgers

7.

Nieuwe volgers in 2020

Mediapartner

Unieke bezoekers

Samenwerking met NRIT:

Posts

9.

Digitale nieuwsbrief

21 100

Redactionele artikelen in vakblad R&T Redactionele artikelen NRIT online

8.

35 462

Nieuwsbrieven Abonnees

Gem. open rate

Gem. click rate

42,76%

13,98%

Vakblad R&T abonnement voor alle partners Kennisnetwerk Destinatie Nederland - Het jaar 2020 in vogelvlucht “Het roer om en alle zeilen bijzetten”

5.

Foto: Visit Zuid-Limburg

Hogeschool Zeeland

6.

Samenwerkingen en deelnames


In 2020 hebben we veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van specifieke vaardigheden op het gebied van Data & Inzichten, Gastvrijheidsontwikkeling en Lobby c.q. Public Affairs. Deze ontwikkeling vond plaats in samenwerking met DMO’s en externe specialisten. Op de volgende pagina’s kun je lezen hoe we dit hebben opgepakt.

Visie op Gastvrijheidsontwikkeling voor en door DMO’s Data & inzichten in de Customer Journey De Lobby: van grassroot tot Tweede Kamer

6. Kennisnetwerk Destinatie Nederland - Het jaar 2020 in vogelvlucht “Het roer om en alle zeilen bijzetten”

Foto: VisitVeluwe i.s.m. Jurjen Drenth

Programmalijnen


Foto: amsterdam&partners

Programmalijn

Visie op Gastvrijheids­ ontwikkeling voor en door DMO’s ‘Nederland Gastvrij’ is één van de pijlers van Perspectief 2030. Ook in de visie “De veranderende rol van destinatiemanagement organisaties” is gastvrijheid als belangrijk ontwikkelpunt benoemd. Wat is de rol van de DMO in de gastvrijheids­ ontwikkeling van een bestemming? Hoe kun je die rol invullen? 15 Gastvrijheidsexperts van DMO’s werkten aan een visie onder begeleiding van het lectoraat Cityhospitality van Hotelschool The Hague. In de loop van dit traject wordt een praktische toolkit voor DMO’s samengesteld.

Gastvrijheidsontwikkeling voor en door DMO’s Wanneer

2020 – 2021 Voor wie

Gastvrijheidscoördinatoren/ werkveldmanagers

• Professionalisering werkveld o.l.v. Hotelschool The Hague d.m.v.: - Ontwikkeling visie op gastvrijheid en praktische toolkit - Diverse co-creatie- en inspiratiesessies

Kennisnetwerk Destinatie Nederland - Het jaar 2020 in vogelvlucht “Het roer om en alle zeilen bijzetten”

7.


Data & inzichten in de Customer Journey Hoe kunnen we beter gebruik maken van beschikbare databronnen? En hoe kunnen we data uit onze eigen activiteiten en touchpoints beter benutten? Hoe krijgen we meer inzichten in de Customer Journey in onze werkgebieden?

Data & Inzichten in de Customer Journey (DMO Lab) Wanneer

2020 – 2021 Voor wie

Marketeers, data-analisten, projectcoördinatoren

Het Centre of Expertise voor leisure, tourism & hospitality (CELTH) begeleidde de marketeers en data-analisten van DMO’s op deze onderwerpen in het DMO Lab. Ook bespraken we in het DMO Lab onderwerpen die we adresseerden in de Landelijke Data Alliantie.

8. Kennisnetwerk Destinatie Nederland - Het jaar 2020 in vogelvlucht “Het roer om en alle zeilen bijzetten”

• Tweemaandelijkse DMO-lab bijeenkomsten met kennis- en inspiratiesessies, o.a. op het gebied van visitor management • Professionalisering werkveld door: - Ontwikkeling toolkit bezoekersinformatie o.l.v. CELTH - Zitting in programmaraad Landelijke Data Alliantie

Foto: Marrigt van der Valk

Programmalijn


De Lobby: van grassroot tot Tweede Kamer Hoe beïnvloed je beleidsmakers en bestuurders? Hoe brengen we het belang van onze activiteiten, in het kader van een duurzaam herstel van de bezoekerseconomie, goed onder de aandacht? Samen met DMO’s en externe experts investeerden we in (het professionaliseren van) de lobby activiteiten. Met het oog op de Tweede Kamer verkiezingen en een nieuw regeerakkoord in voorjaar 2021 én de gemeentelijke verkiezingen in voorjaar 2022.

Foto: The Hague Marketing Bureau

Programmalijn

De Lobby: van grassroot tot Tweede Kamer Wanneer

2020 – 2021 Voor wie

Directieleden en Public Affairs Experts van DMO’s

• Vertegenwoordiging in Gastvrij Nederland & Taskforce samenwerking Gastvrijheidssector • Behoefte peiling lobby en public affairs • Zitting stuurgroep en communicatiewerkgroep Duurzaam Herstel Bestemming Nederland • Contentcreatie i.s.m. redactie van Vakblad Recreatie & Toerisme. Kennisnetwerk Destinatie Nederland - Het jaar 2020 in vogelvlucht “Het roer om en alle zeilen bijzetten”

9.


Projecten / Rapportages Naast de activiteiten in de expertgroepen én de programmalijnen hebben we, deels in samenwerking met experts, gewerkt aan een aantal specifieke projecten / rapportages. Op deze pagina een overzicht hiervan. De specifieke rapporten zijn beschikbaar via de Kennisbank op het intranet voor DMO’s: www.mijnkennisnetwerk.nl.

Onderzoek naar bedrijfseconomisch perspectief DMO’s

Inventarisatie DMO-behoefte m.b.t. Lobby/Public Affairs

Rapportage extra middelen duurzaam herstel door provincies

10. Kennisnetwerk Destinatie Nederland - Het jaar 2020 in vogelvlucht “Het roer om en alle zeilen bijzetten”


Foto: MarketingOost

The Future TIC Project waarin zes internationale master­ studenten van NHL Stenden een duurzaam model voor VVV’s ontwierpen Faciliteren actueel Corona informatiedossier voor DMO’s

UNWTO Student Challenge Project waarin studenten innovatieve oplossingen voor visitor management ontwierpen

Kennisnetwerk Destinatie Nederland - Het jaar 2020 in vogelvlucht “Het roer om en alle zeilen bijzetten”

11.


Verbinden, delen, samenwerken & ontwikkelen Onze belofte: actief bijdragen aan de ontwikkeling en versterking van het vakgebied destinatiemanagement door middel van kennisdeling, verbinding en ontmoeting. Met als doel: bijdragen aan de ontwikkeling van aantrekkelijke bestemmingen om te bezoeken en te verblijven, voor bewoners en bezoekers. Als professionals ondersteunen we elkaar in onze ontwikkeling als toekomstgerichte destinatiemanagement organisatie (DMO). Dit is de rode draad in al onze expertgroepen. Daarbij laten we ons inspireren door externe vakspecialisten. Het belang van de DMO-sector als geheel staat bij ons centraal. Wij verbinden organisaties, mensen en initiatieven, onderhouden ons netwerk en benaderen partijen die een meerwaarde leveren voor ons netwerk.

12. Kennisnetwerk Destinatie Nederland - Het jaar 2020 in vogelvlucht “Het roer om en alle zeilen bijzetten”


Foto: VisitBrabant

Interviews Kennisnetwerk Destinatie Nederland is een netwerk van, voor en door DMO’s. Daarom hebben we in deze uitgave over de activiteiten in het jaar 2020, ervoor gekozen om de DMO’s zelf aan het woord te laten. Op de volgende pagina’s blikken we eerst met Kees van Wijk, directeur VVV Nederland, en vervolgens met een aantal DMO directies terug op dit bewogen jaar. Aan de hand van vijf vragen die we hen begin 2021 stelden. Naast uitdagingen, lezen we vooral ook waar DMO’s kansen zien voor de periode van herstel van de bestemming én wat daarvoor nodig is.

Kennisnetwerk Destinatie Nederland - Het jaar 2020 in vogelvlucht “Het roer om en alle zeilen bijzetten”

13.


Kees van Wijk Directeur VVV Nederland

Wat hebben we bereikt als DMO-netwerk?

Hoe kijk je terug op het jaar 2020? Een bewogen jaar dat wat betreft de gastvrijheidssector volledig werd gedomineerd door de corona-uitbraak, de maatregelen zoals de verschillende lockdowns en de gevolgen daarvan voor de bedrijven en organisaties in toerisme, recreatie, horeca, congressen, evenementen, buitensport en cultuur.

Omdat de DMO’s in hun werkgebied van stad of regio een spin in het web functie vervullen, betekende de coronacrisis voor hen een soort van versneld opschakelen in een ontwikkelingsproces dat al voor corona was begonnen en dat ook na corona door zal gaan. Dat is het ontwikkelingsproces van promotie of marketing van de bestemming naar evenwichtige toeristisch-recreatieve ontwikkeling van de bestemming en het beïnvloeden en managen van het hiervoor relevante stakeholdersnetwerk. Dat betekent een fundamenteel andere positie in een krachtenveld dat ook breder is dan de toeristisch-recreatieve sector alleen. Waarbij de inbreng van bijvoorbeeld kennis en expertise, onderzoek & inzichten en het vermogen om partijen en belangen te verbinden steeds belangrijker kwaliteiten zijn die van een DMO worden verwacht.

Welke ontwikkelingen zag je in onze sector?

14. Kennisnetwerk Destinatie Nederland - Het jaar 2020 in vogelvlucht “Het roer om en alle zeilen bijzetten”

We zijn er in geslaagd om elkaar beter te vinden en op inhoud en belangen samen te werken. Ook is de positie van de DMO als medeontwikkelaar van de bestemming sterk voor het voetlicht gekomen. Dat is bijvoorbeeld te merken aan de essentiële rol en positie die aan de DMO’s wordt toegekend in de Herijkte Actieagenda voor de Gastvrijheidssector die door het Ministerie van EZK, IPO (Interprovinciaal Overleg), VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten), Kennisinstellingen en Gastvrij Nederland is opgesteld. En het thema bezoekersmanagement is door de DMO’s in één klap op de kaart gezet.


Foto: Ramon Mosterd

“De positie van de DMO als medeontwikkelaar van de bestemming is sterk voor het voetlicht gekomen” Wat heb je met Gastvrij Nederland bereikt? Voor wie Gastvrij Nederland niet (goed) kent: dit is de Nationale Raad toerisme, recreatie, horeca en vrije tijd. Gastvrij Nederland is onderdeel van VNO-NCW/MKB-Nederland en de leden zijn met name brancheorganisaties in de gastvrijheidssector. Ook NBTC en Kennisnetwerk Destinatie Nederland (als onderdeel van VVV Nederland) zijn actief lid.

Het afgelopen jaar heeft Gastvrij Nederland zich vooral gericht op de effecten van de coronacrisis op de bedrijven in de gastvrijheidssector en diverse steunpakketten vanuit de rijksoverheid om die bedrijven in staat te stellen de crisis te overleven. Veel van de lobby van Gastvrij Nederland loopt via de landelijke lobby van VNO-NCW/MKB-Nederland, en dat betekent dat we dus ook veel aan ‘interne’ lobby doen bij onze moederorganisaties. Daarnaast is de oprichting op 25 juni 2020 van de Taskforce Gastvrijheidssector als hét bestuurlijke platform waarbinnen de verschillende overheden (rijk, provincie, gemeente), de kennisinstellingen en Gastvrij Nederland samenwerken aan een structurele en duurzame ontwikkeling van de bestemming Nederland echt een mijlpaal.

Wat wens je de DMO’s en de bestemming Nederland toe in 2021? Een jaar waarin in ieder geval vanaf het voorjaar alle Nederlanders en misschien ook al wel de gasten uit onze directe buurlanden op een veilige en attractieve manier kunnen genieten van al het moois dat de bestemming Nederland te bieden heeft.

Kennisnetwerk Destinatie Nederland - Het jaar 2020 in vogelvlucht “Het roer om en alle zeilen bijzetten”

15.


Cinto Prosperi Directeur VVV Ameland

Cinto, je bent directeur van VVV Ameland, hoe kijk je terug op 2020? Een jaar met veel gezichten. Negatief door de pandemie en de gevolgen voor gezondheid en economie, maar ook een jaar waarin je wel moest nadenken over wat je organisatie en jijzelf bijdraagt aan je omgeving. Waarom ben je er eigenlijk en hoe maak je het verschil?

Doelgroepen die vroeger een Nederlandse bestemming niet overwogen en al helemaal geen Waddeneiland. Is het eigenlijk wel cool om na je vakantie bij het kopieerapparaat of de koffie te vertellen dat je op Ameland op vakantie bent geweest? Ja, blijkt nu.

Welke nieuwe doelgroepen zie je op Ameland?

16. Kennisnetwerk Destinatie Nederland - Het jaar 2020 in vogelvlucht “Het roer om en alle zeilen bijzetten”


Foto: Shutterstock

“Draagvlak binnen mijn destinatie is nog belangrijker geworden. We moeten het samen doen” We zijn de komende jaren nog niet op de weg terug en dat moeten we ook niet willen. Kijk hoe het beter kan nu je toch je organisatie opnieuw moet vormgeven. We zullen voorlopig nog dichter bij huis blijven. Dat kan voor sommige doelgroepen overigens wel eens structureel zijn. Thuiswerken is versneld geaccepteerd, dus kan ook een paar uren tijdens een vakantie. Veiligheid en zekerheid en zeker niet alleen wat betreft gezondheid, worden belangrijker.

Wat zijn je verwachtingen voor 2021? Heb je een andere rol voor ogen? Welke trends zie je?

Draagvlak binnen mijn destinatie is nog belangrijker geworden. We moeten het samen doen.

Wat heb je nodig om als organisatie VVV Ameland succesvol te kunnen zijn in 2021?

Tenslotte Cinto: wat wens je Ameland toe voor 2021? Ik wens dat we deze crisis straks achter ons laten met meer besef waarom we dingen doen, hoe we ze doen en voor wie we ze doen.

Kennisnetwerk Destinatie Nederland - Het jaar 2020 in vogelvlucht “Het roer om en alle zeilen bijzetten”

17.


Manuel Hezeman Directeur Achterhoek Toerisme

Ik hoef niet uit te leggen dat het een uiterstturbulent jaar is geweest. Het vergde (en nog steeds) het nodige aan crisismanagement. Zowel aan de front-end als aan de backend zijde. Onze sector heeft een pijnlijk jaar achter de rug. Als DMO hebben we vooral veel moeten schakelen en hebben vooral onszelf en onze positie in de markt beter leren kennen.

Welke nieuwe doelgroepen zie je in de Achterhoek?

Het is niet dat we ons nu radicaal op een andere doelgroep zullen gaan richten. Wel hebben we als nieuwe activiteit ingezet op het buitensporten. Iets waar we al mee bezig waren, maar nu tijdens de pandemie was het right time, right place. Het past goed bij onze (natuur)waarden en we kunnen het nu individueel inzetten om straks op te schalen naar groepen. Kijk maar eens op www.outdoorachterhoek.nl.

Manuel, hoe kijk je terug op 2020?

18. Kennisnetwerk Destinatie Nederland - Het jaar 2020 in vogelvlucht “Het roer om en alle zeilen bijzetten”

Wat zijn je verwachtingen voor 2021? Heb je een andere rol voor ogen? Welke trends zie je?

Nee, niet direct een andere rol. Wel verwacht ik dat we onze activiteiten nog aangepast op de markt zullen brengen. Het eerste deel van 2021 zal waarschijnlijk niet veel anders zijn dan 2020. Men zal nog steeds meer dan ‘normaal’ in Nederland verblijven. Maar alles zal afhangen van maatregelen en het effect van vaccinatie.


Foto: Sven Scholten

Foto: Achterhoek Toerisme

“Werken aan een nog stabielere organisatie, waar inkomsten vooral een structureel karakter hebben en niet te één dimensionaal zijn”

Een stabiele basis. En die hebben we. Echter blijft het belangrijk te werken aan een nog stabielere organisatie, waar inkomsten vooral een structureel karakter hebben en niet te één dimensionaal zijn. Dus op zoek gaan naar nieuwe verdienmodellen is een must.

Wat wens je de Achterhoek toe voor 2021?

Wat heb je nodig om als Achterhoek Toerisme succesvol te kunnen zijn in 2021?

Dat het herstel van onze sector niet te lang op zich laat wachten. Faillissementen vallen gelukkig nog mee. We gaan ervan uit dat de Achterhoek weer wat meer ontdekt zal gaan worden en dat ondernemers eind 2021 kunnen terugkijken op een intensief maar geslaagd jaar.

Kennisnetwerk Destinatie Nederland - Het jaar 2020 in vogelvlucht “Het roer om en alle zeilen bijzetten”

19.


Shirley Benoit

Directeur Bureau Toerisme Laag Holland 2020 stond bij ons onder andere in het kader van de campagne Laag Holland ‘de achtertuin van Amsterdam’. Hierdoor hebben veel Amsterdammers de weg naar Laag Holland (opnieuw) gevonden. Verder zijn ook de regiobewoners bewuster op zoek gegaan naar recreatieve mogelijkheden in de buurt met de #supportyourlocals beweging. Het jaar 2020 was in Laag Holland, net als in de rest van de wereld, een bizar jaar. Het ging meerdere malen van hollen naar stilstaan, schakelen en weer door. Van een bestemming geliefd bij internationale bezoekers naar een gebied waar men meer dan ooit geniet van de natuur en recreatieve momenten dichtbij huis. Een jaar waarin de noodzaak tot samenwerken in de versnelling kwam en de creativiteit en het aanpassingsvermogen van eenieder op de proef werden gesteld. Een jaar waarin ik (nog meer) bewondering heb voor eenieder om mij heen.

Welke nieuwe doelgroepen zie je in de regio Laag Holland?

Shirley, hoe kijk je terug op 2020?

20. Kennisnetwerk Destinatie Nederland - Het jaar 2020 in vogelvlucht “Het roer om en alle zeilen bijzetten”

Voor 2021 verwacht ik een langzame start van het seizoen, mede door de strenge maatregelen die nu anno januari 2021 gelden. De behoefte om erop uit te gaan is er bij iedereen, maar de angst houdt anderzijds ook een hoop tegen. Men zal zich voorzichtig oriënteren op (binnenlandse) vakanties. De vaccinaties en maatregelen zullen hierin allesbepalend zijn en last minute boeken zal meer regel dan uitzondering zijn.

Wat zijn je verwachtingen voor 2021? Heb je een andere rol voor ogen? Welke trends zie je?


Foto: Bureau Toerisme Laag Holland

Over creativiteit, veerkracht en omarmen Destinatie marketing is een omvangrijke taak. Om de regio sterk te kunnen (blijven) positioneren op de regionale-, binnenlandseof internationale markt zijn er (financiële) middelen, kwalitatief aanbod, maar bovenal omarming, samenwerking en heldere communicatie nodig. Onze organisatie kan Laag Holland succesvol onder de aandacht blijven brengen als het aanbod (binnen de maatregelen) duidelijk is/meeveert en er support en vertrouwen blijft komen vanuit de stakeholders om investeringen te durven doen. Omarming in de vorm van het inzetten van bestaande middelen (van partners) is ook heel welkom. Als we gezamenlijk communiceren hoe bijzonder de regio is dan is dat nog sterker natuurlijk!

Wat heb je nodig om als organisatie Bureau Toerisme Laag Holland succesvol te kunnen zijn in 2021?

Wat wens je jouw regio Laag Holland toe voor 2021? Ik wens de ondernemers in onze mooie regio, maar ook daarbuiten, heel veel duidelijkheid en voorspoed in 2021. Duidelijkheid om een koers mee kunnen te bepalen, te doen waar zij goed in zijn en hun gastvrijheid en bijzondere locaties met onze bezoekers te delen. De regio zelf wens ik heel veel bezoekers die de kwaliteit van het gebied kunnen waarderen, daarvan genieten en dit doorvertellen aan iedereen die hun lief is. Er is hier nog zoveel te ontdekken!

Kennisnetwerk Destinatie Nederland - Het jaar 2020 in vogelvlucht “Het roer om en alle zeilen bijzetten”

21.


Gerben Baaij

Directeur Dordrecht Marketing & Partners Hectisch, roerig, lastig. Ook leerzaam. Wij zaten in dit coronajaar bovendien midden in een fusieproces. Ik heb het gevoel dat we een marathon op sprintsnelheid hebben gelopen en nog niet bij de finish zijn. Een enorme impact op iedereen in de stad: ondernemers, culturele instellingen, evenementenorganisatoren, inwoners, gemeente. Tegelijk heb ik veel creativiteit, weerbaarheid inzet en samenwerking gezien. En een gemeente die daarbij nadrukkelijk haar verantwoordelijkheid nam. Ik ben trots op de manier waarop we dat als stad hebben opgepakt. En blij dat wij daarbij als organisatie onze toegevoegde waarde hebben kunnen bewijzen. Er was pre-corona veel gemopper over de vrijetijdseconomie; niet bij ons overigens. Hoe cynisch misschien ook, corona heeft in heel Nederland wél laten zien hoe onmisbaar die is. Economisch, sociaal en maatschappelijk. Zelf heb ik de ‘live’ menselijke contacten erg gemist. Persoonlijk, met directe collega’s, met collega’s in het land, maar ook zakelijk. Schermen zijn een uitkomst, maar hebben ook hun beperkingen.

Gerben, hoe kijk je terug op 2020?

Welke nieuwe doelgroepen zie je voor Dordrecht? Wij zien niet meteen nieuwe of andere doelgroepen na corona. Onze focus ligt al jaren op België en Nederland. En op dagbezoek en evenementen, als belangrijke economische factor. Ons product is na corona in essentie hetzelfde. De regionale samenhang en samenwerking in ons gebied tussen Dordrecht, Biesbosch en Kinderdijk -de ‘Waterdriehoek’- blijven we koesteren en uitbouwen. Onze rol als citymarketingorganisatie was al breder en onder andere ook gericht op de ontwikkeling van onze binnenstad. De focus lag in 2020 natuurlijk (nog) veel meer op Dordtenaren en mensen van dichtbij dan anders. De regionale ontwikkeling van de riviercruisemarkt loopt door corona vertraging op.

22. Kennisnetwerk Destinatie Nederland - Het jaar 2020 in vogelvlucht “Het roer om en alle zeilen bijzetten”

Afgelopen jaar hebben we vooral geleerd het onverwachte en het onmogelijke te verwachten. En daar toch op voorbereid te zijn. Door flexibel inspelen, korte onderlinge lijnen, creativiteit, samenwerken en saamhorigheid, denken in scenario’s. Ik verwacht dat we daar in 2021 nog wel even mee bezig zijn; de wereld is voor september niet terug naar ‘min of meer normaal’. De vraag is hoe snel daarna wel. We hebben in Dordrecht op evenementengebied steeds gekeken naar wat nog wel veilig kon. Dat verandert niet in 2021. Vorig jaar juli herstelden bezoekersstromen uit Nederland en België zich toen er even ruimte was heel snel. Niet helemaal verrassend, maar nog sneller dan ik had verwacht. Ik hoop dat mensen blijven popelen om iets te mogen.

Wat zijn je verwachtingen voor 2021?


Foto: Maartje Brockbernd

Zonder flauw te willen zijn: om te beginnen een zo snel mogelijke afronding van het vaccinatieprogramma. De gemeente Dordrecht heeft in 2020 haar verantwoordelijkheid genomen en blijft dat doen. Lokaal zijn de voorwaarden er. Maar wij kunnen het als stad en organisatie niet alleen. Er zijn investeringen nodig, ook van het rijk en de provincie, om onze culturele en vrijetijds-infrastructuur te helpen bij overeind blijven en herstel. Zeker in Zuid-Holland is het besef dat toerisme een hele belangrijke pluriforme sector is onvoldoende. De vrijetijdssector heeft een belangrijke eigen intrinsieke waarde, economisch, sociaal en maatschappelijk, voor bedrijven, bewoners en bezoekers. En is meer dan een vehikel voor andere beleidsdoelstellingen. Misschien is dat besef niet zozeer wat we als organisatie nodig hebben, maar als stad, als provincie en als sector.

Wat heb je nodig om als organisatie succesvol te kunnen zijn in 2021?

Rust en herstel. Onze ‘evenementenbasisinfrastructuur’, horeca, culturele instellingen, ‘couleur locale’-winkels vormen één van de pijlers onder onze aantrekkelijkheid. We gaan door ze te steunen waar dat mogelijk is. Ik wens hen en ons als stad toe dat de klappen uiteindelijk meevallen. Ik hoop dat we in de loop van 2021 de opgaande lijn op velerlei gebied van de stad en de regio van het afgelopen decennium weer kunnen oppakken en er gezamenlijk verder aan kunnen bouwen.

Wat wens je Dordrecht en regio toe voor 2021?

Kennisnetwerk Destinatie Nederland - Het jaar 2020 in vogelvlucht “Het roer om en alle zeilen bijzetten”

23.

Foto: Dordrecht Marketing & Partners

“Corona heeft in heel Nederland wel laten zien hoe onmisbaar de vrijetijdseconomie is. De vrijetijdssector heeft een belangrijke eigen intrinsieke waarde; economisch, sociaal en maatschappelijk, voor bedrijven, bewoners en bezoekers”


Astrid Crum

Wat zijn je verwachtingen voor 2021? Heb je een andere rol voor ogen? Welke trends zie je?

Directeur Marketing Drenthe

Astrid, hoe kijk je terug op 2020? Hectisch, spannend, maar ook waardevol. 2020 gaf ons de bevestiging dat onze organisatie met de pijlers verkennen-verbinden-verleiden goed in elkaar zit. Vanuit onderzoek naar impact en sentiment (verkennen) en intensief contact met ons werkveld (verbinden) konden we op het juiste moment met de juiste boodschap gasten verleiden naar Drenthe te komen.

Afgelopen jaar kwamen er meer gasten uit het zuiden van het land en gasten die wat meer te besteden hebben. Uit ons bezoekersonderzoek blijkt dat 4 op de 10 gasten minstens 3 jaar niet in Drenthe was geweest en 7% nog nooit. Bij driekwart van deze ‘nieuwe’ gasten overtrof Drenthe de verwachtingen. Het verblijf wordt door deze groep gewaardeerd met een 8,4. 94% van hen komt graag weer terug in Drenthe en maar liefst 95% van hen raadt een bezoek aan Drenthe aan, aan vrienden en familie. Een zeer mooie score dus!

Welke nieuwe doelgroepen zie je in Drenthe?

24. Kennisnetwerk Destinatie Nederland - Het jaar 2020 in vogelvlucht “Het roer om en alle zeilen bijzetten”

Ik vind het interessanter om naar de langere termijn te kijken. De keuzes van ons Perspectief 2030 zijn al van voor de crisis en blijven ook na de coronacrisis overeind staan. Dit omdat ze zijn gebaseerd op het verstevigen van de waarden, het DNA van Drenthe en een duurzame ontwikkeling van toerisme en recreatie. Onze natuur en onze ruimte zijn door de coronacrisis alleen maar nog zichtbaarder en aantrekkelijker geworden. Het verzilveren van de kansen gaat uiteraard niet vanzelf. Daarvoor zijn pionierskracht en samenwerking nodig. Vaak over sector- en beleidsgrenzen heen. Hier zijn wij voor ons een rol van aanjager en regisseur.


Foto: Marketing Drenthe

Over de rol die haar organisatie heeft, als aanjager en regisseur, in de duurzame ontwikkeling van toerisme en recreatie in de provincie Drenthe Wat wens je Drenthe toe voor 2021? Perspectief voor de toekomst!

Het team van Marketing Drenthe, vertrouwen in onze organisatie en inspiratie. Het laatste is makkelijker te realiseren als we er weer op uit mogen en je ook fysiek mensen ontmoet. Dus het zou fijn zijn als dat weer snel kan.

Wat heb je nodig om als organisatie Marketing Drenthe succesvol te kunnen zijn in 2021?

Kennisnetwerk Destinatie Nederland - Het jaar 2020 in vogelvlucht “Het roer om en alle zeilen bijzetten”

25.


Barbara Risselada Directeur Marketing Groningen

Barbara, hoe kijk je terug op 2020? Een zeer bewogen en leerzaam jaar. Vooral de enorme impact van de coronacrisis op de Groninger vrijetijdseconomie heeft veel indruk gemaakt. Het was vreselijk om te zien hoe zwaar getroffen onze hardwerkende ondernemers en instellingen in de retail, horeca, cultuur, evenementen en recreatie werden. Aan de andere kant zagen we veel creativiteit en Groninger ‘ommekracht’. Daar hebben we met onze (aangepaste) campagnes volop de spotlights op gezet. De campagnes waren gericht op de Groningers zelf onder het motto ‘Gelukkig ben je in Groningen’. De impact van de Groninger vrijetijdseconomie op de leefbaarheid en de economie van Groningen werd wél in een keer duidelijk en hopelijk leidt dit tot meer beleidsprioriteit bij de lokale en regionale overheden.

Welke nieuwe doelgroep zie je in Groningen? We hebben in 2020 onze focus verlegd naar de Groningers en de inwoners van NoordNederland met als doel ze te verleiden hun eigen gebied te (her)ontdekken. We zagen daarnaast een vervijfvoudiging van de bezoekintentie van binnenlandse bezoekers. Groningen bleef tijdens de eerste golf redelijk coronavrij, ons vermoeden is dat dit een grote rol daarin heeft gespeeld. De hotels boekten een behoorlijk goede zomer, net als de meeste logiesaccommodaties in het Ommeland zoals (boeren)campings. In totaal realiseerden we de zomer maar liefst 33% meer overnachtingen ten opzichte van het jaar 2019, de hoogste stijging landelijk gezien. Van ondernemers kregen we teruggekoppeld dat hun bezoekers en gasten erg verrast waren over Groningen. We hopen dat veel Nederlanders die onze stad en provincie eerder niet op de radar hadden staan de smaak van Groningen te pakken hebben gekregen en dat zij vaker onze kant op zullen komen.

26. Kennisnetwerk Destinatie Nederland - Het jaar 2020 in vogelvlucht “Het roer om en alle zeilen bijzetten”

Als relevante trend zie ik een herwaardering van gebieden met ruimte, gezonde lucht en een hoge leefkwaliteit. Dit kan gunstig uitpakken voor de aantrekkelijkheid van Groningen voor bezoekers, bewoners, bedrijven, talent en congressen. Het merk Groningen gaan we vanaf 2021 integraler uitrollen met daarbij meer focus en prioriteit voor de zakelijke doelgroepen. Voor onze activiteiten binnen het vrijetijdsdomein heb ik er goede hoop op dat we vanaf de zomer er weer op uit kunnen in eigen land. Wij koersen daarom op een mooie zomer- en najaarscampagne voor de inwoners van Noord-Nederland en de binnenlandse bezoeker. Gedurende de coronaperiode zullen wij uitlichten wat er nog wél kan op het gebied van vrijetijdsbesteding en winkelen binnen de dan geldende coronamaatregelen. En we hopen natuurlijk van harte dat ondernemers en instellingen alsnog kunnen meeprofiteren van de blockbuster tentoonstelling ‘Rolling Stones Unzipped’ in het Groninger Museum.

Wat zijn je verwachtingen voor 2021?


Foto: Deon Prins

“Het is nu zaak dat bestuurders, ondernemers, instellingen en bewoners de kracht van Groningen met één stem en met één gezicht eenduidig gaan uitdragen” Kernwoorden voor ons zijn ‘focus’ en ‘continuïteit’. We hebben een roerige periode achter de rug met een intensief transitietraject van twee jaar naar de DMO van de toekomst. En daaropvolgend een financieel zeer spannend jaar door corona en terugvallende subsidiebudgetten, waardoor we scherpe keuzes hebben moeten maken en ook afscheid hebben moeten nemen van meerdere geliefde collega’s. We hebben kernactiviteiten geformuleerd vanuit onze kracht, onze passie en de vraag vanuit de markt. Dit zijn merkmanagement, digitale infrastructuur, marktbewerking en gastvrijheid. We zijn momenteel hard bezig om een solide en meerjaren financieringsstructuur te realiseren voor deze kernactiviteiten. Zodat wij optimaal van waarde kunnen zijn voor Groningen en ons team de rust en focus kunnen geven die het verdient.

Wat heb je nodig om als organisatie succesvol te kunnen zijn in 2021?

Ik hoop ten eerste dat stad en provincie Groningen na de coronacrisis snel kunnen floreren als bestemming voor vakantie, vrije tijd en congressen. Daarnaast wens ik Groningen een sterk en positief economisch imago toe. Stad en Ommeland Groningen hebben veel te bieden: de vijfde stad van Nederland, een buitengewoon hoog kennisniveau, veel leefkwaliteit, volop ruimte voor pionieren en groeien en een enorme ambitie om de grote transitievraagstukken van de 21e eeuw aan te pakken op het gebied van gezondheid, digitalisering en verduurzaming. Uit recent uitgevoerd imago-onderzoek blijkt echter dat de kracht van Groningen als plek om een baan te vinden, te ondernemen of te studeren nog erg onderbelicht is. Het is nu zaak dat bestuurders, ondernemers, instellingen en bewoners de kracht van Groningen met één stem en met één gezicht eenduidig gaan uitdragen. Wij pakken hier graag de regie in om zo samen te bouwen aan een sterk merk Groningen. Er gaat immers niets boven Groningen.

Wat wens je Groningen toe voor 2021?

Kennisnetwerk Destinatie Nederland - Het jaar 2020 in vogelvlucht “Het roer om en alle zeilen bijzetten”

27.


Evelyn Borgsteijn Directeur MarketingOost

Een enerverend jaar! Een paar maanden voor de uitbraak van Corona gestart als directeurbestuurder, maakte ik meteen kennis met de vrijetijdssector in crisistijd. Dat bood forse uitdagingen, maar ook hele mooie kansen. We hebben onze toegevoegde waarde als Marketing Oost nog meer kunnen laten zien. Supertrots ben ik op mijn team: in dit lastige jaar hebben we toch maar mooi vier internationale Lovie awards gewonnen en een inspirerende symposiumweek neer gezet!

Welke nieuwe doelgroepen zie je in Overijssel? ‘Bewoners, maar ook meer bezoekers die normaal voor het buitenland kiezen en nu voor een Nederlandse bestemming.’

Evelyn, hoe kijk je terug op 2020?

28. Kennisnetwerk Destinatie Nederland - Het jaar 2020 in vogelvlucht “Het roer om en alle zeilen bijzetten”

Wat zijn je verwachtingen voor 2021? Heb je een andere rol voor ogen? Welke trends zie je? Ik hoop dat het een beter jaar voor onze ondernemers gaat worden, met een langere doorloop van het seizoen. Het afgelopen jaar zagen we de enorme behoefte van ondernemers en overheden aan informatie, kennis, maar ook coördinatie. Die rol gaan we verder uitbouwen. Ik verwacht een grote behoefte aan intensieve marketingcampagnes, wanneer daar de tijd rijp voor is, om onze regio’s goed op de kaart te zetten. We kunnen ons werkgebied nog meer dan voorheen positioneren als een heerlijke omgeving waar je kunt genieten van ruimte, cultuur en natuur. Een provincie met iconen en onontdekte plekken en waar je ontvangen wordt met een enorme dosis gastvrijheid, hartelijkheid en nuchterheid.


Foto: Ann Sophie Falter

Verder verwacht ik dat, zodra we onze vrijheid weer terugkrijgen, we een grote piek in reisbewegingen gaan zien, om onze reisbehoefte te vervullen. Dit is een cruciaal moment voor veel bestemmingen. Krijgen we het voor elkaar om de juiste balans tussen lusten en lasten te vinden met elkaar? Kunnen we ervoor zorgen dat ook de onontdekte plekken kunnen profiteren van toerisme, en tegelijkertijd de druk op andere plekken verlichten? Hierin is die coördinatie rol die we willen/gaan pakken van groot belang. Over de langere termijn wordt er verwacht dat zowel bestemmingen als bezoekers bewustere keuzes gaan maken over toerisme. Wie willen wij graag ontvangen? Wat dragen ze bij aan de leefbaarheid van onze regio’s? Ook de opkomende vliegschaamte, de verwachte daling in aantal zakenreizigers en de toenemende waarde die wordt gehecht aan ‘lokaal’ zorgen voor andere keuzes bij bezoekers. Hier moeten we als bestemming op inspringen met zowel gebied- en aanbodontwikkeling als onze promotie.

Foto: MarketingOost

“Bewoners, maar ook meer bezoekers die normaal voor het buitenland kiezen en nu voor een Nederlandse bestemming” Wat heb je nodig om als organisatie MarketingOost succesvol te kunnen zijn in 2021? Bevlogen medewerkers, betrokken ondernemers en overheden en data! Het gaat helpen als de landelijke overheid meer aandacht voor onze sector heeft, het belang en de toegevoegde waarde van de vrijetijdssector ziet en daar ook op voorsorteert.

Wat wens je Overijssel toe voor 2021? Ik wens heel Overijssel, met al haar gastvrije regio’s, een spoedig herstel van de economie toe. Dat door veerkracht en innovatieve ideeën veel bezoekers en gasten op zowel de bekende als ook op de onontdekte prachtige plekken in onze provincie zullen verblijven.

Kennisnetwerk Destinatie Nederland - Het jaar 2020 in vogelvlucht “Het roer om en alle zeilen bijzetten”

29.


Martin Cnossen Directeur Merk Fryslân

Voor de toerismesector was het een extreem jaar, met winnaars en zware verliezers. We leven met hen mee. Spanning over wat kon en mocht, hollen en stilstaan. Met een voor Friesland overall uiteindelijk goed hoogseizoen. Nederland wist ons te vinden vanwege waardes die we in onze positionering belangrijk vinden: authenticiteit, rust, ruimte (vanuit een nieuwe dimensie inzake corona), veiligheid, gezondheid, duurzaamheid etc.; en dit seizoen meer dan ooit fietsen, wandelen en VAREN. Een ware revival van watersport deze zomer.

Martin, hoe kijk je terug op 2020?

Welke nieuwe doelgroepen zie je in Friesland? Deels op herkomst; veel meer Nederlanders; veel meer bezoekers uit Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht dan normaal. Daarbij zagen we veel bezoekers die aangaven normaal gesproken all-inclusive naar bijvoorbeeld mediterrane bestemmingen af te reizen. We zagen daarnaast ook een toename in de doelgroep ‘postmodernist’ of Nora. Dat is onze focus-doelgroep, passend bij de waarden zoals genoemd in de eerste vraag. Daar zijn we dus erg blij mee.

30. Kennisnetwerk Destinatie Nederland - Het jaar 2020 in vogelvlucht “Het roer om en alle zeilen bijzetten”

Wat zijn je verwachtingen voor 2021? Heb je een andere rol voor ogen? Welke trends zie je? Het eerste half jaar zal wederom veel afhangen van de ontwikkelingen. Wij blijven inzetten op kwaliteitstoerisme (liefhebbers van natuur en cultuur, op zoek naar een kleinschalige en authentieke ervaring), dat is onze stip op de horizon. Daarbij is onze rol vanaf 2020 breder, en zullen we als destinatie-management-organisatie actief en verbindend meehelpen de stip op de horizon te zien, en mee te bouwen aan passend aanbod en het genereren van ondersteunende data waarop beleid gebaseerd kan worden en voortgang getoetst kan worden.


Foto: Marcel van Kammen

“Aan de slag met een bredere rol voor de organisatie Merk Fryslân” Onze organisatie staat er inmiddels goed voor, en de randvoorwaarde ‘vertrouwen’ zowel in onze organisatie als in de sector uit zich in fors toegenomen budgetten en ambities. We zullen ons inzetten om te blijven verbinden zowel landelijk als lokaal. We zullen investeren in kennis van ons team en dit delen met onze achterban. Ook investeren we in een aangescherpte rolverdeling tussen Merk Fryslân en onze kernrelaties, zoals de regio’s, eilanden, LF2028, musea, hotels etc. Want alleen gaat snel, samen komen we veel verder.

Wat wens je Friesland toe voor 2021? Dat we corona snel achter ons laten, en dat we zien dat het achteraf juist een versneller kan zijn geweest voor de waardes die we nastreven, zoals gezond, duurzaam met een accent op cultuur en natuurbeleving. Die passen bij het aanbod dat we voor de toekomst nodig hebben. En dat we zo in 2021 allemaal weer stap voor stap herstellen van de crisis en doorbouwen naar een gezonde toekomst.

Wat heb je nodig om als organisatie Merk Fryslân succesvol te kunnen zijn in 2021?

Kennisnetwerk Destinatie Nederland - Het jaar 2020 in vogelvlucht “Het roer om en alle zeilen bijzetten”

31.


Quirine Kamphuisen Directeur Bestuurder Noordwijk Marketing

Quirine, hoe kijk je terug op 2020? Als een heel bewogen en onzeker jaar voor iedereen, bewoners, ondernemers en bezoekers. Maar het was ook het jaar van saamhorigheid. Met veel inventiviteit, ondernemerslust en veerkracht zijn er ook hele mooie nieuwe dingen ontstaan en verbindingen gelegd. Op 7 oktober 2020 heeft Noordwijk het predicaat ‘Heilzame zeebadplaats’ ontvangen van de ESPA (European Spas Association), een belangrijke stap in de ontwikkeling naar gezonde en energieke bestemming die de komende jaren concreet gestalte krijgt.

Van oudsher is Noordwijk een bestemming die vooral bezoekers uit Duitsland trekt. En dan vanuit Duitsland voornamelijk uit de gebieden Nordrhein-Westfalen en Niedersaksen. Als gevolg van de coronamaatregelen en reisbeperkingen hebben we het afgelopen jaar een groeiend aantal bezoekers uit Nederland en Vlaams-België mogen verwelkomen. Ook was de focus in 2020 meer dan ooit gericht op de bewoners uit Noordwijk en Noordwijkerhout met lokale initiatieven en campagnes.

Welke nieuwe doelgroepen zie je voor Noordwijk?

32. Kennisnetwerk Destinatie Nederland - Het jaar 2020 in vogelvlucht “Het roer om en alle zeilen bijzetten”

Wat zijn je verwachtingen voor 2021? Heb je een andere rol voor ogen? Welke trends zie je? Omdat er nog veel onzekerheid blijft over internationaal reizen, zal het aantal Nederlandse bezoekers ook in 2021 groeien, zowel op de leisure als op de zakelijke vergadermarkt. Het belang van zorgen voor je welzijn van body & mind zal een steeds grotere rol in ons leven gaan vervullen, wat enorme kansen voor Noordwijk biedt, voor ondernemers, bezoekers maar zeker ook voor de bewoners. Noordwijk Marketing zal als DMO steeds meer een rol als kennispartner en city developer gaan vervullen waarbij we betrokken zijn in strategische keuzes.


Foto: Noordwijk Marketing

“Noordwijk verder doorontwikkelen naar een gezonde, heilzame en energieke bestemming”

In 2020 is de basis gevormd: het team Noordwijk Marketing bestaat uit specialisten die met hun talenten en eigenschappen individueel het verschil kunnen maken en in het team elkaar aanvullen en versterken. De relatie met onze partners en stakeholders is gebaseerd op wederzijds respect, vertrouwen en steeds meer samenwerking. Voor 2021 zal nog meer de verbinding worden gezocht, omdat blijkt dat op deze manier de meest succesvolle positionering en profilering tot stand kan komen.

Wat wens je Noordwijk toe voor 2021? Ruimte en ideeën. Ontmoeten en genieten. Gezond en energiek. Een succesvol, inspirerend en leefbaar Noordwijk voor bezoekers, ondernemers en bewoners.

Wat heb je nodig om als organisatie succesvol te kunnen zijn in 2021?

Kennisnetwerk Destinatie Nederland - Het jaar 2020 in vogelvlucht “Het roer om en alle zeilen bijzetten”

33.


Michiel van der Schaaf

Directeur Regionaal Bureau voor Toerisme Heuvelrug & Vallei

Michiel, hoe kijk jij terug op 2020? Als een extreem jaar met ongekende impact op onze samenleving en ook op onze sector. Onze organisatie is een ondernemersclub en veel van de aangesloten 600 regiopartners zijn hard geraakt. We leven mee en proberen te ondersteunen waar dat kan. 2020 heeft me ook positief verrast. Over de betrokkenheid van bewoners en gemeentes bij onze ondernemers, en de veerkracht en creativiteit bij mensen om er in moeilijke tijden samen toch iets goeds van te maken. Een voorbeeld is het herstelplan dat we samen met de sector hebben gemaakt om de vraag in en na de crisis zo goed en duurzaam mogelijk te herstellen. Daardoor zijn de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei met name de zomer goed doorgekomen en hebben veel mensen kunnen genieten van onze regio. Ik hoor vaak dat we er zo hebben uit gehaald wat erin zat. Daar word je dan toch een beetje blij van.

Op de langere termijn wijzigt er niet zo veel. Het Perspectief Bestemming Heuvelrug 2030 dat we eind 2018 maakten en de keuzes daarin om de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei ook in de toekomst economisch vitaal en leefbaar te houden zijn nog steeds actueel. Het is wel zo dat door corona dingen ineens zijn veranderd of in een stroomversnelling komen. Zo richten we ons behalve op inzicht- en stijlzoekers nu vooral op inwoners uit eigen regio. En is in Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug spreiding van recreatiedruk aan de orde van de dag, terwijl onze berekening eerder was dat dat pas in 2026 actueel zou worden.

Welke nieuwe doelgroepen zie je in jouw bestemming?

34. Kennisnetwerk Destinatie Nederland - Het jaar 2020 in vogelvlucht “Het roer om en alle zeilen bijzetten”

Wat zijn je verwachtingen voor 2021? Met name het eerste kwartaal wordt zwaar, die maanden zijn sowieso mager en reserves zijn uitgeput. We zullen er alles aan moeten doen om ondernemers op de been te houden. Ik hoop dat dat lukt, want het is de moeite waard: als buiten van de regio Utrecht en de Randstad heeft onze regio goede toekomstperspectieven, een gezonde gastvrijheidssector is daarbij nodig. De rol van RBT Heuvelrug en Vallei blijft ook dit jaar veranderen, ook bij ons wordt dit naast marketing ontwikkeling steeds belangrijker. Bijvoorbeeld als het gaat om verduurzaming van de regio en de vitaliteit van verblijfsrecreatie en retail. Maar ook het ontwikkelen van zakelijk toerisme, dat niet alleen economisch belangrijk bijdraagt, maar bovendien weinig druk legt op onze kwetsbare natuur.


Foto: RBT Heuvelrug & Vallei

“… gezamenlijke ambitie La Vuelta geeft mensen hoop en perspectief”

Vijf jaar na de oprichting staan we er goed voor: er is een grote beweging ontstaan waarbij vrijwel alle belangrijke regiopartners zijn aangesloten, activiteiten en campagnes verlopen succesvol, markt en overheden werken steeds beter samen, er ligt een goede inhoudelijke agenda voor de toekomst. Die basis kan ons belangrijk helpen bij regionale opgaves die op ons afkomen. En waarvoor betere verbinding met natuur en cultuur, intensievere samenwerking met steden en regio’s om ons heen en ontwikkeling van relevant aanbod aan de flanken van onze regio (zoals de Grebbelinie) nodig is. Zodat bij de verwachte bezoekersstijging na corona de recreatiedruk kan worden gespreid, de sector vitaal en de regio leefbaar blijft.

Wat heb je nodig om als RBT Heuvelrug & Vallei succesvol te kunnen zijn in 2021?

Wat wens je jouw regio toe voor 2021? Dat we de ellende en onzekerheid van corona snel achter ons kunnen laten, en dat de sector zich goed herstelt met behoud van werkgelegenheid en voorzieningen. Zodat we weer vooruit kunnen kijken. Bijvoorbeeld naar 2022, waarin we alsnog La Vuelta Holanda naar de regio Utrecht willen halen. Ik vind dat belangrijk: zeker nu geeft zo’n gezamenlijke ambitie mensen hoop en perspectief. Het zou mooi zijn als we achteraf kunnen concluderen dat de pandemie ook goede dingen heeft opgeleverd, partijen bij elkaar heeft gebracht en mooie ontwikkelingen in beweging heeft gebracht. Niet alleen in onze eigen stad of regio maar ook in onze bedrijfstak als geheel.

Kennisnetwerk Destinatie Nederland - Het jaar 2020 in vogelvlucht “Het roer om en alle zeilen bijzetten”

35.


Ger Welbers

Directeur Regio VVV Hart van Noord-Holland Welke nieuwe doelgroepen zie je in jullie regio?

Ger, hoe kijk je terug op 2020?

De Nederlander die vanwege goede ervaringen in eigen land ook het komend seizoen Nederland weer als vakantiebestemming kiest. En de Belgen en Duitsers die vakantie dichtbij huis willen vieren vanwege de onzekere situatie in de wereld. Wij communiceren ook vooral ‘ruimte’ omdat mensen naar verwachting minder snel de massale vakantiebestemmingen gaan kiezen.

2020 was een turbulent jaar, met een wisselend beeld voor de toeristische sector in onze regio. Het zomerseizoen was druk, vooral vanwege de vele Nederlanders die vakantie vierden in eigen land en ook onze regio profiteerde daarvan. Daarnaast wisten de Duitse gasten onze veilige regio massaal te vinden. Tijdens de lockdown perioden was het erg rustig.

36. Kennisnetwerk Destinatie Nederland - Het jaar 2020 in vogelvlucht “Het roer om en alle zeilen bijzetten”

Wat zijn je verwachtingen voor 2021? Heb je een andere rol voor ogen? Welke trends zie je? Kijkend naar het vaccinatieprogramma denk ik dat 2021 nog een onrustig/onzeker jaar wordt waarbij de consument opnieuw kiest voor een vakantie dichtbij huis. Voorlichting over andere zaken dan ‘leuke tripjes’ wordt belangrijker dan ooit. Wat zijn de lokale richtlijnen, hoe is lokaal de medische zorg geregeld etc. Dat vraagt meer deskundigheid van onze mensen.


Foto: Ed van de Pol

We zijn klaar voor de uitdagingen die op ons wachten. We willen onze online infrastructuur verder verbeteren om op die manier veel vragen online te kunnen afhandelen. Daarnaast steken we veel energie in het trainen van ons team en stellen we onze deskundigheid op het terrein van gastvrijheid beschikbaar aan de lokale markt omdat een gastvrije houding helpt aan het creëren van een ontspannen omgeving.

Wat heb je nodig om als Regio VVV Hart van Noord-Holland succesvol te kunnen zijn in 2021?

Wat wens je jouw regio toe voor 2021? In de regio is een sterke saamhorigheid zichtbaar. Die willen we vasthouden. Per 1 januari doen wij naast Alkmaar ook de marketing voor Bergen en Castricum. Wij willen de verbindende partij zijn voor alle ondernemers en instanties die actief zijn in die regio, met als doel met elkaar een succesvol jaar te realiseren, ondanks alle onzekerheden.

Kennisnetwerk Destinatie Nederland - Het jaar 2020 in vogelvlucht “Het roer om en alle zeilen bijzetten”

37.

Foto: Alkmaar Marketing

“Wij willen de verbindende partij zijn voor alle ondernemers en instanties die actief zijn in die regio met als doel met elkaar een succesvol jaar te realiseren, ondanks alle onzekerheden”


Wilbert Lek

Directeur Rotterdam Partners

Een ontzettend intensief en roerig jaar dat veel impact heeft gehad. Zeker voor onze partners in de vrijetijdsindustrie. Deze sector is en wordt nog steeds ongelooflijk hard geraakt en veel ondernemers in de stad proberen te overleven. Maar 2020 liet ook zien hoe veerkrachtig Rotterdammers zijn. Tijdens de lockdown in maart lanceerden we het platform ‘Rotterdam Zet Door’ – een bundeling van Rotterdamse initiatieven die tijdens de lockdown ontstonden. Honderden initiatieven hebben we hierop getoond, dat was wel heel bijzonder.

Wilbert, hoe kijk je terug op 2020?

Welke nieuwe doelgroepen zie je in Rotterdam? We zien niet zo zeer een nieuwe doelgroep voor Rotterdam. Begin 2020, vlak voor de lockdown, hebben we samen met de gemeente een nieuwe visie ‘Toerisme voor Rotterdam’ gepresenteerd, waarbij toerisme en de groei daarvan niet langer een doel op zich is, maar een middel om de ambities van de stad te realiseren. Onze primaire doelgroep is en blijft de bezoekers die geïnteresseerd zijn in kunst, cultuur en architectuur en de zakelijke toerist. Aan die visie is niets veranderd. Wel zullen we ons door alle reisbeperkingen, die nog steeds gelden, ook in 2021 meer dan normaal op de nationale bezoekers richten. En als het internationale reisverkeer weer wat op gang komt zal de focus in eerste instantie op de buurlanden liggen.

38. Kennisnetwerk Destinatie Nederland - Het jaar 2020 in vogelvlucht “Het roer om en alle zeilen bijzetten”

Wat zijn je verwachtingen voor 2021? We zitten helaas nog steeds in een onvoorspelbare situatie, zeker wat reizen betreft. Onze focus is dus nog meer komen te liggen op online distributie. Gelukkig kunnen we met onze marketing en PR nog steeds een hoop op afstand betekenen en werken we onverminderd hard aan de internationale profilering van Rotterdam. In mei vindt bovendien het Eurovisie Songfestival plaats in Rotterdam. We werken momenteel hard aan een internationale marketingcampagne om de stad volop in de schijnwerpers te zetten. Hopelijk is dit één van de eerste evenementen waar we weer bezoekers kunnen verwelkomen. Dat zou een mooie start zijn van het post-corona tijdperk!


Foto: Guido Pijper

Rotterdam zet door, over veerkracht en de ‘best of both worlds’ Op afstand blijkt ook een hoop mogelijk - van digitale missies tot beursbezoeken en ontvangsten. Mijn collega’s gaan vanuit hun woonkamer nog steeds de hele wereld over en weten zo ook business naar de stad te halen. Dat is wel een van de inzichten van 2020, ook op afstand kun je mensen raken en een stad laten ervaren. Het gaat uiteindelijk nog steeds om de passie voor je destinatie en niet om het middel dat je gebruikt. Al hoop ik natuurlijk vooral dat we straks al die nieuwe fans ook weer echt in Rotterdam kunnen ontmoeten, en zelf ook weer eens buiten Nederland te kunnen zijn.

Wat heb je nodig om als organisatie succesvol te kunnen zijn in 2021?

Wat wens je Rotterdam toe voor 2021? Ik wens vooral alle mensen in de zorg, ziekenhuizen, hulpverleners en mensen in andere publieke diensten die het nu extreem druk hebben wat meer rust, minder stress en wellicht tijd voor een welverdiende vakantie. Voor alle partijen in de vrijetijdsindustrie hoop ik het tegenovergestelde en dat ze in 2021 juist weer meer drukte gaan ervaren. Dat zou namelijk betekenen dat we het einde van deze moeilijke periode in zicht hebben. Dit lijkt mij ‘the best of both worlds’!

Kennisnetwerk Destinatie Nederland - Het jaar 2020 in vogelvlucht “Het roer om en alle zeilen bijzetten”

39.


Marco Esser

Directeur The Hague & Partners Marco, hoe kijk je terug op 2020? Het was natuurlijk een bizar jaar. Ik ben wel trots op hoe we snel de bakens hebben verzet. Met de “Hou je Haags” campagnes hebben we Hagenaars en Hagenezen een hart onder de riem gestoken en hun trots op de stad versterkt. Met de succesvolle campagne “Zee van Ruimte” hebben we de goede toon getroffen in de 1,5 metersamenleving. Met de start van de alliantie van hybride congressteden en het digitale soft landing programma voor internationale bedrijven, hebben we op de andere werkterreinen een forse digitaliseringsslag geslagen.

Den Haag is van oudsher ook een zakelijke bestemming voor congressen en individueel zakelijk bezoek. Dat is weggevallen. De noodzaak van het werven van leisure bezoek is dus nog groter geworden. We waren al sterk op de Nederlandse markt en de dichtbij markten (Duitsland!), maar dat zal voorlopig ook onze focus blijven. Met Nationaal Park Hollandse Duinen zijn we niet meer alleen interessant voor stadsbezoekers of strandbezoekers, maar ook voor bezoekers die de natuur in willen.

Welke nieuwe doelgroepen zie je in Den Haag?

40. Kennisnetwerk Destinatie Nederland - Het jaar 2020 in vogelvlucht “Het roer om en alle zeilen bijzetten”

Wat zijn je verwachtingen voor 2021? Welke trends zie je? Mijn stelling is: dat wat voor corona profijtelijk was, heeft de potentie om ook na corona profijtelijk te zijn. We zullen alles op alles moeten zetten om de kwalitatief hoogstaande infrastructuur van congressen, bedrijvigheid, cultuur, evenementen, winkels, en horeca overeind te houden. Dat vereist ook een rol voor ons in lobby en bijdragen aan het publieke debat. Onze doelstelling is bijdragen aan welvaart en welzijn in Den Haag. Zonder welvaart is er geen welzijn.


De coronacrisis heeft laten zien hoe belangrijk de zakelijk- en toeristisch-recreatieve sector is. In Den Haag verdient bijvoorbeeld 1 op de 10 Hagenaars zijn brood dankzij deze sector. Dat besef moet ook doordringen in “het andere Den Haag”, namelijk: op het Binnenhof. Gezien het belang van de sector voor de werkgelegenheid, is integraal beleid voor de bezoekerseconomie hard nodig. Dat draagt uiteindelijk bij aan het draagvlak voor alle regionale- en stedelijke DMO’s.

Wat heb je nodig om als The Hague & Partners succesvol te kunnen zijn in 2021?

Wat wens je jouw stad Den Haag toe voor 2021? Dat 2021 in het teken staat van economisch en sociaal herstel. Den Haag kent kansenongelijkheid en armoede. Het hebben van werk is het beste medicijn voor deze kwaal. Daar kan The Hague & Partners aan bijdragen met activiteiten op het terrein van het werven van bezoekers, congressen, en internationale bedrijven en instellingen.

Kennisnetwerk Destinatie Nederland - Het jaar 2020 in vogelvlucht “Het roer om en alle zeilen bijzetten”

41.

Foto: The Hague Marketing Bureau

“We zullen alles op alles moeten zetten om de kwalitatief hoogstaande infrastructuur van congressen, bedrijvigheid, cultuur, evenementen, winkels en horeca overeind te houden. Dat vereist ook een rol voor ons in lobby en bijdragen aan het publieke debat”


Herre Dijkema

Directeur Toerisme Veluwe, Arnhem, Nijmegen Het was een ongelofelijk jaar: we startten met hele goede vooruitzichten voor de binnenlandse en inkomende markt, maar de uitbraak van het coronavirus gooide roet in het eten. Verdrietige of gewoon heel erg bezorgde ondernemers, onduidelijkheid over de maatregelen en dagkoersen aan de ene kant en een gevoel van saamhorigheid, verandering en (hernieuwde) kennismaking voor veel Nederlanders met het eigen land als bestemming voor een vakantie of dagje weg aan de andere kant. Kortom: een jaar van uitersten. Voor onze organisatie betekende het vooral: goed luisteren naar wat er speelt in de sector, heel snel en adaptief producten ontwikkelen die ertoe doen, ondernemers helpen waar dat kan en je rol als verbinder en netwerker in volle overgave oppakken. In die zin vond ik het ook niet alleen maar een moeilijk jaar; het was daardoor juist ook een heel creatief jaar dat me nog trotser heeft gemaakt op onze mensen, de relaties die we hebben met onze partners en de toegevoegde waarde die we ondanks alles toch hebben kunnen leveren.

Welke nieuwe doelgroepen zie je in jouw bestemming? Meer dan een nieuwe doelgroep, hebben we ons versneld en meer op onze bestaande doelgroep inwoners van de eigen regio gericht. Met onder andere de Monitor Bezoekersdrukte die we ontwikkelden om inzicht in drukte te geven en alternatieven te bieden, zijn we ons meer dan ooit in onze productontwikkeling ook op de eigen inwoners gaan focussen. We zullen dat de komende jaren ook blijven doen aangezien de eigen regio-inwoner ook de belangrijkste recreant en bezoeker van de regio is.

Herre, hoe kijk je terug op 2020? 42. Kennisnetwerk Destinatie Nederland - Het jaar 2020 in vogelvlucht “Het roer om en alle zeilen bijzetten”

Wat zijn je verwachtingen voor 2021? Het is dit jaar vooral van belang dat we laten zien dat de zo noodzakelijke verandering in toerisme vorm krijgt, dat we echt werk gaan maken van spreiding in tijd en ruimte. Maar ook dat we beleidsmakers laten zien dat de bezoekerseconomie met zijn enorme relevantie voor de hele regionale economie vraagt om anticyclische investeringen waarmee we én de bestaande ondernemers ondersteunen om weer vet op de botten te krijgen én de zo noodzakelijke bestemmingsontwikkeling gaan realiseren waarmee we mensen een reden geven om op andere momenten en andere plekken onze regio’s te bezoeken.


Foto: VisitVeluwe i.s.m. Jurjen Drenth

Anti-cyclisch investeren om door te kunnen bouwen aan het herstel en de noodzakelijke bestemmingsontwikkeling In een tijd waarin gemeenten het financieel nog lastiger hebben gekregen als gevolg van COVID-19, bovenop de al bestaande vraagstukken met betrekking tot de jeugdzorg en de WMO, is het van belang dat gemeenten, provincie en het Rijk blijven investeren in de vrijetijdseconomie en de toeristische samenwerking, om de zo noodzakelijke stappen op het gebied van bestemmingsmanagement, spreiding en bestemmingsontwikkeling te kunnen gaan zetten. Alleen zo kunnen we werken aan de breed gedragen wens om tot een balans tussen de belangen van bewoners, natuur en bezoekers te komen.

Wat wens je jouw regio toe voor 2021? Ik wens onze drie bestemmingen, Rijk van Nijmegen, regio Arnhem en de Veluwe, vooral veel energie, creativiteit en samenwerkingsgerichtheid toe. Daarmee kunnen we de broodnodige stappen in het herstellen, versterken en veranderen van onze vrijetijdseconomie met elkaar vormgeven. En dat is weer voorwaardelijk om aantrekkelijk te blijven voor bezoekers en inwoners.

Wat heb je nodig om als organisatie Toerisme Veluwe, Arnhem, Nijmegen succesvol te kunnen zijn in 2021? Kennisnetwerk Destinatie Nederland - Het jaar 2020 in vogelvlucht “Het roer om en alle zeilen bijzetten”

43.


Cor Jansen

Directeur Utrecht Marketing

Cor, hoe kijk je terug op 2020? Een jaar waarin meer dan ooit duidelijk werd dat ‘never waste a good crisis’ niet alleen een mooie oneliner is, maar juist ook, door Utrecht Marketing ook in positieve zin in de praktijk is gebracht: Natuurlijk was 2020 voor de gastvrijheidseconomie, de evenementen en culturele sector een economisch en voor wat betreft de exploitatie, dramatisch jaar. Tegelijkertijd hebben we dit jaar gebruikt om onder meer onze online infrastructuur toekomstbestendig te maken, meer dan 30 CZ@homes te organiseren, op te werken naar een duurzame bezoekerseconomie en de basis te leggen voor een meer inclusief meerjarenplan. Dus, ondanks de bizarre omstandigheden, kijk ik er toch positief op terug.

Welke nieuwe doelgroepen zie je in Utrecht? Met de verwachte honorering van UNESCOwerelderfgoed aanvragen voor de Limes (welkom aan de Noordgrens van het Romeinse rijk) en de Nieuwe Hollandse Waterlinie, 700 jaar Domtoren in 2021 en 900 jaar stadsrechten in 2022 gaat Utrecht en de Utrechtse regio zich meer en meer richten op de ontwikkeling van een meer duurzame bezoekerseconomie voor de Leisure markt. En gegeven het belang van de kenniseconomie voor de Utrecht Region, één van de meest competitieve regio’s van Europa, wordt het weer revitaliseren van de zakelijke markt en de daarbij horende doelgroepen topprio.

44. Kennisnetwerk Destinatie Nederland - Het jaar 2020 in vogelvlucht “Het roer om en alle zeilen bijzetten”

Wat zijn je verwachtingen voor 2021? In de eerste helft van 2021 bereiden we het herstel in de tweede helft van 2021 verder voor. Utrecht Marketing ontwikkelt zich meer en meer als partnerorganisatie (we doen niets meer zonder partners), alles wat we doen staat daarbij in het teken van het versterken van het merk (van Utrecht stad en de Utrecht Region), daarbij baseren we ons altijd op (marketing intelligence) onderzoek. De toekomstbestendige DMO ontwikkelt zich daarbij als professioneel ankerpunt. Er komt meer balans en samenhang in de activiteiten gericht op bewoners en gericht op bezoekers. We ontwikkelen meer en meer een marketingstrategie voor een toekomstbestendige duurzame bezoekerseconomie.


Foto: Juri Hiensch

“Revitaliseren van zakelijke markt is topprio”

We gaan werken aan een nieuw functiehuis, met een betere balans qua personeelsopbouw: stagiairs, trainees, juniors, mediors en seniors. De professionele competenties gericht op externe relaties, dialoog & partnerschap, learning by doing vormen de randvoorwaarden voor een toekomstbestendige organisatie gericht op SLIM8 werken: Smart, Leuk, Inspirerend en Meer Mooie Meters Maken Met Minder Maatschappelijke Middelen.

Wat heb je nodig om als organisatie succesvol te kunnen zijn in 2021?

Wat wens je Utrecht toe voor 2021? Een stad met vleugels (internationaal aantrekkelijk) én voeten (gebaseerd op trotse bewoners): een stad en regio die gedragen wordt door (ambassadeurs) inwoners en aantrekkelijk is voor de juiste (op een duurzame bezoekerseconomie gerichte) bezoekers.

Kennisnetwerk Destinatie Nederland - Het jaar 2020 in vogelvlucht “Het roer om en alle zeilen bijzetten”

45.


Michel Aaldering Directeur VVV Terschelling

Michel, hoe kijk je terug op 2020? 2020 was een jaar waarin we als Terschelling ondanks alle tegenslagen toch een redelijk jaar hebben kunnen draaien. Door een uitstekende samenwerking met ondernemers, rederij en gemeente hebben we kunnen inspelen op de situatie en de vakanties kunnen omzetten in een verantwoord verblijf. Met gerichte campagnes en een focus op wat er wel mogelijk is, hebben we het contact met onze vaste gasten op een goede manier weten te behouden. Vooral denken vanuit het eiland en de overweldigende natuur. Voor onze gasten was Terschelling een verademing. Uitwaaien op een uitgestrekt eiland.

Welke nieuwe doelgroepen zie je op het eiland Terschelling? Er zijn veel nieuwe gasten gekomen. Deze variëren enorm. Wel weten we dat een deel van deze nieuwe gasten ook de komende jaren weer terug zullen komen. Men is verbaasd over de natuur en het relaxte karakter van het eiland. Elk jaargetijde heeft een andere samenstelling van gasten. Wel hebben ze gemeen dat ze kunnen genieten van het ware eilandgevoel.

46. Kennisnetwerk Destinatie Nederland - Het jaar 2020 in vogelvlucht “Het roer om en alle zeilen bijzetten”

Wat zijn je verwachtingen voor 2021? In 2021 blijven we profiteren van het feit dat een groot deel ook dit jaar in eigen land op vakantie zal gaan. De belangrijkste trend is dat men nu al kiest voor een langere vakantie. Afgelopen jaar is de verblijfsduur op Terschelling al met 15% gestegen. Deze trend zet door in 2021. Als VVV Terschelling zullen we ons nog meer richten op de productontwikkeling. Zorgen dat onze gasten het eiland kunnen ontdekken, kleinere culturele evenementen organiseren en inspelen op het moment.


Foto: VVV Terschelling

“Denken vanuit mogelijkheden en oplossingen” Wat wens je Terschelling toe voor 2021? Foto: Gerard Roos

Een goede samenwerking en open communicatie zijn de belangrijkste elementen. Denken vanuit mogelijkheden en oplossingen. Samen werken aan de invulling van het product.

Vooral een gezond en goed 2021. Hopen op een snelle verbetering van de landelijke situatie. Als eiland zijn we bijna volledig afhankelijk van toerisme. Iedereen wil ook graag even weg. Even het hoofd leeg en nieuwe herinneringen opdoen. Daar willen wij graag ons steentje aan bijdragen. Een positieve blik op de toekomst.

Wat heb je nodig om in 2021 als organisatie VVV Terschelling succesvol te kunnen zijn?

Kennisnetwerk Destinatie Nederland - Het jaar 2020 in vogelvlucht “Het roer om en alle zeilen bijzetten”

47.


Frank Spooren Directeur VVV Texel

Wat zijn je verwachtingen voor 2021 ? Heb je een andere rol voor ogen? Welke trends zie je? •

Frank, hoe kijk je terug op 2020? Een jaar van uitersten. In het voorjaar tekende zich een dramatisch scenario af waar gasten massaal wegbleven en ondernemend Texel hard getroffen werd. Maar vanaf het versoepelen van de maatregelen in mei en de behoefte van de consument om erop uit te gaan, werd Texel in no time één van de populairste bestemmingen in ons land. Dat heeft het eiland veel goeds gebracht en niet alleen in financiële zin. Al zijn nog altijd verschillende sectoren zwaar getroffen.

Welke nieuwe doelgroepen zie je Texel bezoeken? Vooral buiten de vakantieperioden mochten wij aanzienlijk meer stellen 25-40 jaar (uiteraard uit eigen land, hoger opgeleid en dito inkomen) verwelkomen op Texel.

2020 was enerverend, maar hopelijk ook eenmalig in deze extreme hoedanigheid!

48. Kennisnetwerk Destinatie Nederland - Het jaar 2020 in vogelvlucht “Het roer om en alle zeilen bijzetten”

Komend jaar zal zolang corona nog niet onder controle is, zich kenmerken door een consument uit eigen land die lang wacht met boeken en bezoeken (sterke nadruk op last minute). Zodra corona onder controle is verwacht ik dat langzaam het binnenkomend toerisme ook op gang zal komen, maar in 2021 zijn we nog flink afhankelijk van Nederlanders als doelgroep. Spannend, want gaat die liberale Nederlander niet veel sneller zijn koffer pakken om het buitenland op te zoeken, dan de wat conservatieve Duitser en Belg die langer afwachten? En wat is de impact van Brexit? Als VVV zullen wij in lijn met dit jaar een rol pakken waarin we zowel gast als ondernemer optimaal en vooral proactief informeren. Enerzijds als veilig, verantwoorde vakantiebestemming (gast) en anderzijds als toeristisch expert en adviseur (ondernemer).


Tenslotte Frank, wat wens je Texel toe voor 2021? De samenwerking en ondersteuning van strategische partners gemeente Texel, ondernemersplatform TOP en veerdienst TESO vormt een synergetische, maar ook cruciale basis, om als VVV Texel succesvol te kunnen zijn.

Veel gezondheid, geluk en respect voor elkaar. Dit gecombineerd met een gezonde dosis ondernemerslust en creativiteit. Dat wens ik niet alleen “mijn” eiland toe, maar iedereen!

Wat heb je nodig om als organisatie VVV Texel succesvol te kunnen zijn in 2021?

Kennisnetwerk Destinatie Nederland - Het jaar 2020 in vogelvlucht “Het roer om en alle zeilen bijzetten” 49.

Foto: Justin Sinner

“Samenwerking als synergetische, maar ook cruciale basis”


Kitty Kusters Directeur Woerden Marketing

Kitty, hoe kijk je terug op 2020? 2020 was een jaar van enorme aanpassing, flexibiliteit en schakelen. Een jaar waarbij we als organisatie regelmatig moesten op- en afschalen omtrent marketingcommunicatie. We zagen het internationaal toerisme als sneeuw voor de zon verdwijnen. Het was het jaar waar Nederlanders Nederland ontdekten en waar we hen in grote getalen mochten ontvangen toen het kon. Het jaar waarin we geleerd hebben dat we niet alleen afhankelijk zijn van toerisme maar dat we als DMO een belangrijke lokale en regionale rol hebben.

Onze doelgroepsegmentatie is nogal aan verandering onderhevig. Waar wij voorheen inzette op in volgorde; de internationale en nationale bezoekers, de regionale bezoeker en als laatste de lokale doelgroep, is dat nu compleet omgedraaid. Deze pandemie heeft ons geleerd dat de lokale doelgroep het meest belangrijk is. Zij blijven altijd bestaan, ondanks welke crisis dan ook. Hiermee volgen wij een nieuwe strategie voor de toekomst. Onze bewoners zijn de trotse ambassadeurs voor ons gebied en hierdoor zijn zij een belangrijk onderdeel in ons nieuwe marketingconcept 2021-2025.

Welke nieuwe doelgroepen zie je in Woerden en het Groene Hart?

50. Kennisnetwerk Destinatie Nederland - Het jaar 2020 in vogelvlucht “Het roer om en alle zeilen bijzetten”

Wat zijn je verwachtingen voor 2021? De verwachting is dat 2021 een pittig jaar zal zijn. Voordat de bezoekersstromen op gang gaan komen is het waarschijnlijk april of later. We gaan de Nederlandse gast in grotere getalen zien. De buitenlandse gast zal daarentegen langzamer terugkeren. Onze rol als DMO is in sneltreinvaart veranderd van marketing naar management. We zetten in op een vitale binnenstad waarbij gezond, stedelijk leven uitgangspunt is en zorgen dat we met stakeholders programma’s ontwikkelen voor inwoners waar bezoekers van meeprofiteren. Digitalisering is een belangrijk aspect bij deze ontwikkeling. Trends die wij zien zijn buitenleven, cultuur, (cultuur)historie en duurzaamheid.


Foto: Woerden Marketing

“Zorgen dat ons gebied vitaal is voor inwoners en interessant voor bezoekers”

Draagvlak, intentie en (nieuwe) samenwerking(en) met lokale en regionale partijen. De wil om opnieuw te beginnen met een lege lei. Omdenken, nieuwe strategieën en visies bedenken om te zorgen dat ons gebied vitaal voldoende is voor inwoners om te wonen en recreëren en interessant voldoende voor bezoekers om te kunnen bezoeken. Hier hebben we onze inwoners als ambassadeurs en onze ondernemers als participanten nodig. Zij zijn de bouwstenen van ons gebied. Daarnaast zullen we interregionaal met elkaar moeten blijven optrekken om ervoor te zorgen dat we Nederland als bestemming onder de aandacht blijven houden voor het terugkerend internationaal toerisme.

Wat heb je nodig om als organisatie Woerden Marketing succesvol te kunnen zijn in 2021?

Wat wens je Woerden en regio toe voor 2021? Een duurzame en juiste ontwikkeling voor de (vrijetijds)economie. De juiste bouwstenen op de juiste manier op elkaar gestapeld, zeg maar. Voldoende aanbod voor wonen, werken en ontspanning in Woerden waarin het Groene Hart als kernwaarde tot uiting komt. Voldoende kansen voor ondernemers, om dit te kunnen ontwikkelen en exploiteren zonder de beperkingen, voor een betere toekomst in onze sector. Als DMO leggen wij graag de verbindingen tussen de partijen en helpen mee aan een toekomstbestendige bestemming Woerden.

Kennisnetwerk Destinatie Nederland - Het jaar 2020 in vogelvlucht “Het roer om en alle zeilen bijzetten”

51.


Lana Lemmens Directeur Zandvoort Marketing

Wat zijn je verwachtingen voor 2021? Lana, hoe kijk je terug op 2020? Het was natuurlijk een bizar jaar. Met veel pijn voor ondernemers. En uiteraard is het even schakelen op het moment dat na maanden voorbereiding de Formule 1 niet doorgaat en ook mensen vertellen, Zandvoort digitaal te volgen in plaats van langskomen, klopt gevoelsmatig niet. Maar het bracht ook mooie samenwerkingen tot stand en daarbij, nieuwe uitdagingen vind ik altijd erg leuk. Ik mis het gastvrij kunnen zijn zoals we het willen zijn maar ik kijk toch liever naar de learnings en positieve dingen die er ook volop waren.

Wij merkten uiteraard dat er (ook) andere mensen naar Zandvoort kwamen. Nog meer dagtoerisme vanuit de regio. Maar ook gezinnen die in Zandvoort een huisje boekten en vandaar uit werkten en de thuisscholing voor de kinderen deden. En dan daarna even lekker uitwaaien aan het Zandvoortse strand of razen in de natuurgebieden. Tot slot merkte je uiteraard dat doordat men niet op vakantie kon naar het buitenland, veel mensen Zandvoort (als dagbestemming) kozen.

Welke nieuwe doelgroepen zie je in Zandvoort? 52. Kennisnetwerk Destinatie Nederland - Het jaar 2020 in vogelvlucht “Het roer om en alle zeilen bijzetten”

In 2020 is onze rol zeker anders geweest dan daarvoor. Uiteraard hopen wij dat het snel weer ‘normaal’ wordt maar sommige punten zullen we zeker proberen te behouden. Zo zijn er meer samenwerkingen ontstaan waarin Zandvoort Marketing een verbindende rol heeft gespeeld. Wel geloven wij dat mensen nog meer de behoefte hebben gekregen te genieten van buiten zijn en van ruimte. En laat dat nu eens heel goed kunnen in Zandvoort.


Foto: Laura van der Plas

“Opkomst van de workation in Zandvoort”

Het gaat ons er uiteindelijk natuurlijk om dat Zandvoort succesvol is. Daarvoor hebben we uiteraard nodig dat er weer meer kan. We willen graag gastvrij kunnen zijn en Zandvoort van haar beste kant laten zien. Op het moment dat dit weer kan, kunnen wij ook volop promoten en organiseren. Wij hopen dat de trend van optimaal samenwerken en verbindingen leggen geen kortdurige (corona-)trend was zodat we nog veel meer mooie dingen kunnen realiseren.

Wat heb je nodig om als organisatie succesvol te kunnen zijn in 2021?

Wat wens je Zandvoort toe voor 2021? Ik wens Zandvoort toe de badplaats te kunnen zijn die het graag is. Een gastvrije badplaats met veel toeristen, veel activiteiten en mooie evenementen. En met als kers op de taart uiteraard het hosten van het mooiste evenement van het jaar: de Dutch Grand Prix! En als ik dan toch mag wensen: met Max als winnaar natuurlijk!

Kennisnetwerk Destinatie Nederland - Het jaar 2020 in vogelvlucht “Het roer om en alle zeilen bijzetten”

53.


Partners

54. Kennisnetwerk Destinatie Nederland - Het jaar 2020 in vogelvlucht “Het roer om en alle zeilen bijzetten”


Foto: Visit Zuid-Limburg Dit is Assen!

VVV Oosterhout • VVV Eerbeek • VVV Elburg • VVV Vlaardingen • Samenwerkende VVV’s in de Peel • Samenwerkende VVV’s in Twente • Samenwerkende VVV’s in Duin- en Bollenstreek

Kennisnetwerk Destinatie Nederland - Het jaar 2020 in vogelvlucht “Het roer om en alle zeilen bijzetten”

55.


Hogeschool Zeeland NHL Stenden Hogeschool

ETFI

Breda University

Samenwerking met kennis­instellingen

Hotelschool The Hague

Hogeschool Inholland

CELTH

56. Kennisnetwerk Destinatie Nederland - Het jaar 2020 in vogelvlucht “Het roer om en alle zeilen bijzetten”

Samenwerkende HTRO’s


Foto: VisitBrabant

Samenwerkingspartners

Kennisnetwerk Destinatie Nederland - Het jaar 2020 in vogelvlucht “Het roer om en alle zeilen bijzetten”

57.


Contact

Daniëlle van Eenennaam daniellevaneenennaam@vvvnederland.nl

Kees van Wijk keesvanwijk@vvvnederland.nl

58. Kennisnetwerk Destinatie Nederland - Het jaar 2020 in vogelvlucht “Het roer om en alle zeilen bijzetten”


Wendy Sieger wendysieger@vvvnederland.nl

Hugo Veenendaal hugoveenendaal@vvvnederland.nl José van Ommen josevanommen@vvvnederland.nl

Kennisnetwerk Destinatie Nederland - Het jaar 2020 in vogelvlucht “Het roer om en alle zeilen bijzetten”

59.


Contactgegevens: Kennisnetwerk Destinatie Nederland VVV Nederland BV Papendorpseweg 99 Gebouw A - 4e etage 3528 BJ UTRECHT info@destinatienederland.nl  tel: 030-3074174 Kennisnetwerk Destinatie Nederland is een netwerk van 67* destinatiemanagement organisaties met een kleine werkorganisatie, die onderdeel is van VVV Nederland in Utrecht. Uitgave: Kennisnetwerk Destinatie Nederland, mei 2021 Vormgeving: Miquel Imlabla, www.mixthis.nl

* Aantal per 1-1-2020

Foto: De Alde Feanen – Marcel van Kammen

Colofon

Profile for KennisnetwerkDestinatieNederland

Jaarverslag 2020 Kennisnetwerk Destinatie Nederland  

Dit is het jaarverslag 2020 van het landelijke netwerk van destinatiemanagement organisaties in Nederland. In deze uitgave blikken DMO direc...

Jaarverslag 2020 Kennisnetwerk Destinatie Nederland  

Dit is het jaarverslag 2020 van het landelijke netwerk van destinatiemanagement organisaties in Nederland. In deze uitgave blikken DMO direc...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded