"Ιατρική της εργασίας & περιβαλλοντική ιατρική" του Αθανάσιου Γ. Αλεξίου.

Page 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...............................................................................................................................

11

EIΣAΓΩΓH – IΣTOPIKH ANA∆POMH...................................................................................

13

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ..............................................................................

21

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΝΕΥΜΟΝΟΚΟΝΙΩΣΕΙΣ ....................................

21

Β. ΑΕΡΙΑ...................................................................................................................................

73

Γ.

ΜΕΤΑΛΛΑ...........................................................................................................................

86

∆. ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ – ∆ΙΑΛΥΤΕΣ .....................................................................................

119

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ...............................................................................

157

Α. ΘΟΡΥΒΟΣ ..........................................................................................................................

157

Β. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ .................................................................................................................

179

Γ.

190

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ................................................................................................. Γ1. ∆ΥΣΒΑΡΙΣΜΟΣ............................................................................................................

190

Γ2. ΝΟΣΟΣ ΤΩΝ ΟΡΕΩΝ ................................................................................................

207

∆. ∆ΟΝΗΣΕΙΣ.........................................................................................................................

210

Ε. ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ..................................................................................................................

215

Ε1. ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ..................................................................................

215

Ε2. ΜΗ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ..........................................................................

223

ΕΝΟΤΗΤΑ 3. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ.........................................................................

233

Α. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ – ΕΜΒΟΛΙΑ .....................................................................

233

Β. ∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ..........................................................................................................

285

Γ.

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ .......................................................................................

289

∆. ΣΥΣΤΗΜΑ HACCP ...........................................................................................................

292

ΕΝΟΤΗΤΑ 4. ΕΓΚΑΡΣΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ............................................................................

311

Α. ΣΥΝ∆ΡΟΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ...................................................

311

Β. ΝΑΡΚΩΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ – ΑΛΚΟΟΛ ................................................................................

323

Γ.

ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ......................................................................................................................

331

∆. ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ......................................................................................

363

9


ΕΝΟΤΗΤΑ 5. ΕΠΙ∆ΗΜΙΟΛΟΓΙΑ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ...............................................................

389

ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ .............................................................................................

441

Α. ΓΕΚ ......................................................................................................................................

441

Β. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ ..................................................................................................................

456

Γ.

488

ΟΦΘΑΛΜΟΙ.......................................................................................................................

∆. ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑ ........................................................................................................

498

Ε. ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝ∆ΡΟΜΟ ΑΠΝΟΙΩΝ-ΥΠΟΠΝΟΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΥΠΝΟ .......

522

ΣΤ. ∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ...............................................................................................................

539

Ζ. ΚΑΡ∆ΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ...........................................................................................

553

Η. ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ .........................................................................................

560

Θ. ΗΠΑΡ ..................................................................................................................................

565

Ι.

ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ .........................................................................................

572

ΙΑ. ΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ...........................................................................................

582

ΙΒ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ..................................................................

610

ΙΓ. ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙ∆ΙΑ............................................................................................................

619

Ι∆. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ................................................................................................

627

ΙΕ. ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ..........................................................................................................

640

ΙΣΤ.ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ............................................................................................................

645

ΙΖ. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ .............

676

ΕΝΟΤΗΤΑ 7. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ.......................................................................

683

Α. ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΕΡΑ................................................................................................................

688

Β. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ .........................................................................................................

703

Γ.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ..............................................................................

722

∆. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ....................................................................................

725

Ε. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ – ΣΥΝ∆ΡΟΜΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΚΤΙΡΙΟΥ .................

730

ΣΤ. ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ ...............................................................................................................

736

Ζ. ΜΑΖΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ – ΧΒΡΠ ΑΠΕΙΛΗ ......................................................................

746

ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ...................................................................................................

787

BIBΛIOΓPAΦIA..........................................................................................................................

889

10