Page 1

EESTI KAUBANDUS-TÖÖSTUSKOJA

TEATAJA NR 15 • 9. SEPTEMBER 2009

Augustikuu viimane laupäev tõi KUMU Kunstimuuseumi kokku Kaubanduskoja liikmed ning koostööpartnerid. Ärihooaja avas Koja juhatuse esimees Toomas Luman (kelle avakõnet saate

EESTI KAUBANDUS-TÖÖSTUSKOJA HÄÄLEKANDJA, ASUTATUD 1925. AASTAL

Kaubanduskoda avas ärihooaja KUMUs

lugeda käesolevast Teatajast). Tegevust jagus nii lastele kui ka täiskasvanutele, muusikalist meelelahutust pakkus C-Jam, käelisi tegevusi koordineerisid Tauno Kangro ning Õpetajate maja ja kõigil külastajatel oli võimalik külastada KUMU näitusi. Ärihooaja lõpetas traditsiooniks saanud visiitkaardiloterii, mis hoidis põnevust kuni ürituse lõpuni. Võideti palju häid koostööpartnerite poolt välja pandud auhindu, peaauhinnaks oli seekord üks öö majutust kahele vabalt valitud Reval Hotels hotellis Eestis, Lätis, Leedus või Venemaal. Ärihooaeg 2009/2010 sai rõõmsalt üheskoos avatud. Täname kõiki osalejaid, toetajaid ja koostööpartnereid ning soovime kõigile edukat ja meeldivat ärihooaega!

TÄNA LEHES:  Muudatustest tulumaksuseaduses

 Uuest toote ohutuse seaduse eelnõust

 Tarbijausaldus on tõusmas

Iga liige loeb! | www.koda.ee

 Inkassotegevus muutub avatumaks


2

Ärihooaja avamine

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 9. september 2009

 Tauno Kangro skulptuuri modelleerimise töötuba.  Lapsed said koos koeratüdruk Lottega mängida ja joonistada.

 Sommeljee Urvo Ugandi veinikoolitus KUMU restoranis.

Täname toetajaid: KUMU, Swedbank, Nautimus, Paulig, A. Le Coq, Silberauto, Reval Hotels, Firmakink, Dermoshop, Premia, Disainikorp

Kaubanduskoda Eesti Kaubandus-Tööstuskoda • Toom-Kooli 17, 10130 Tallinn Tel: 604 0060 • Faks: 604 0061 • E-post: koda@koda.ee • www.koda.ee Teenuste osakond

Poliitikakujundamise- ja õigusosakond Turundus- ja liikmesuhete osakond Raamatupidamine Kaubanduskoja Tartu esindus Kaubanduskoja Pärnu esindus Kaubanduskoja Kuressaare esindus Kaubanduskoja Jõhvi esindus

Tel: 604 0077 • konsultatsioon • päritolusertifikaadid • ATA-Carnet • tollikonsultatsioonid Tel: 604 0080 • äridelegatsioonid • messid • kontaktpäevad Tel: 604 0081 • Kölni messid • Tel: 604 0082 • Stockholmi messid Tel: 604 0082 • koostööpakkumised • raamatukogu Tel: 604 0060 • konsultatsioon • majanduspoliitiline tegevus Tel: 604 0089 • liikmeks astumine • liikmesuhted • avalikud suhted • Tel: 604 0085 Teataja toimetus • toimetaja Kadri Liimal • Tel: 523 6146 • E-post: kadri@koda.ee Tel: 604 0067 Pikk tn 14, 51013 Tartu • Tel: 744 2196 Ringi 35, 80010 Pärnu • Tel: 443 0989 Tallinna 16, 93811 Kuressaare • Tel: 452 4757 Pargi 27-203, 41537 Jõhvi • Tel: 337 4950


Toomas Lumani kõne Ärihooaja avamisel

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 9. september 2009

3

Ettevõtjate oskustest ning võimest kohaneda muutunud oludega sõltub Eesti majanduse tulevik TOOMAS LUMAN Juhatuse esimees

A

ustatud Kaubanduskoja liik-

Ma ei saa aga kahjuks öelda seda

nagu maksukoormusel on lagi nii on

Euroopa Liitu astudes olid veen-

med, head ettevõtlikud ini-

meie poliitikakujundajate kohta. Vi-

ka meie riigil tervikuna piirangud

vateks argumentideks võrdlused,

mesed!

gade tunnistamine ja enamgi veel —

laenatut tulevikus tagasi maksta.

mis juhtub siis kui me ei liitu. Ka

nende parandamine — on poliitikas

See, et avaliku sektori laenukoor-

nüüd on juba olemas sarnased hin-

Loodan, et tõsiseid pingutusi ja

miskipärast raskem. Hiljutine pilgu-

mus on Euroopa mõistes madal, ei

nangud euro kasutuselevõtu viibi-

suurt pühendumust nõudvad ajad

heit oma ettevõtete majandustule-

tähenda seda, et Eesti majanduse

mise kohta. Selle mõju investee-

ettevõtluses on teile suvel siiski

mustele näitas, et oleme pidanud

laenukoormus on madal. Nii riigi kui

ringute sissevoolule ja seega töö-

andnud võimaluse ka veidi puhata ja

konkurentsivõime säilitamiseks kol-

ka erasektori poolt laenatud raha

kohtade loomisele ning Eesti Panga

teie vaim on uue ärihooaja alguses

mandiku võrra kahandama oma üld-

tuleb meil, ettevõtjatel ehk siis Eesti

hinnangul ka maksude laekumisele

virge ning hakkamist täis. Soovin

halduskulusid. Ma usun, et paljudel

majandusel, tulevikus tagasi maks-

on märkimisväärne.

seda eelkõige seetõttu, et vaatama-

teist on see number sarnane. Sar-

ta. Kes teist sooviks aga hetkel oma

ta juba üsna positiivsetele ajalehe-

nane võiks ta olla ka avalikus teenis-

laenukoormust tõsta?

pealkirjadele sel nädalal, on majan-

tuses. Viidates valimistele ja vaja-

duskriisi mõjud ettevõtlussektoris

dusele säilitada riigi põhiteenused,

Kahjuks on ka hirm, et sügiseks on

oluliste otsuste nagu haldus- ja

endiselt avaldumas ning pinget

on kulude, mis viimasel paaril

Eestis pea 100 000 töötut, realisee-

hariduskorralduse reform — tege-

jätkub.

kasvuaastal kasvasid tootlikkusest

rumas. Uus töölepinguseadus, mis

misse pidevas valimisteks valmistu-

kordades enam, kärpimine osutu-

üle kivide ja kändude juulist jõustus,

mise käigus, kuid ühisraha euro

nud ületamatult raskeks.

teeb küll uute töökohtade loomise

kasutuselevõtt ja selleks vajalike

Paljud prognoosid kriisi kestvuse ja

Ma ei ole optimist selles osas, mis puudutab riigile ja ettevõtjatele

lihtsamaks seeläbi, et teame, et

kriteeriumite täitmine toob meile

tuks. Olen ka varem öelnud, et põh-

Küsimus ju polegi nii väga selles, et

loodud töökoha koondamine pole

kõigile majanduskasvu lähemale.

juseks on see, et me ei tea, kui palju

riigis peaks kõik toimima sarnaselt

enam nii kulukas kui varem. Fakt on

ebapädevaid otsuseid on Eestis ja

ettevõtetega, vaid pigem ikka meie

aga see, et iga uue töökoha loomine

Selge on see, et ega see eurogi

mitte ainult Eestis, vaid kogu maail-

riigi usaldusväärsuses ja pikaajalises

nõuab investeeringuid. Ei ole põh-

imerohi pole, kuid ilma selleta on

mas tehtud. Õnneks on elus pea

konkurentsivõimes. Pea aasta otsa

just loota, et Eesti suudab meeli-

asi kahjuks palju hullem. Seega on

kõike võimalik muuta ja parandada.

oleme pidanud võitlema devalvee-

tada palju investeeringuid Hiinast,

kõik pingutused euro kasutuse-

Ma loodan ja usun, et ettevõtjad on

rimishirmuga ja hinge kinni pidades

Ameerikast või rikastest Araabia

levõtuks, ükskõik kui rasked nad ka

põhjalikult oma äride tegevuse üle

lootnud Maastrichti kriteeriumite

riikidest. Meie põhilisteks investo-

poleks, tarvilikud ja möödapääs-

vaadanud ja vajalikud korrektiivid

täitmist. Täna on minu arvates ilm-

riteks on ja jäävad naabrid Skan-

matud. Head ettevõtjad, meist ja

teinud. Paljud on pidanud tunnis-

selge, et meil ei ole alternatiive ühis-

dinaaviast ja mujalt Läänemere

meie oskustest ning võimest ko-

tama ka äriidee mittekandvust.

raha euro kasutuselevõtule. Need,

äärest. Nende ajalooline kogemus

haneda muutunud oludega sõltub

Kaubanduskoja igapäevane koge-

kes soovitavad Eesti riigil laenu

kriisidega toimetulekuks on aga just

Eesti majanduse tulevik siiski kõige

mus näitab, et kriis on pannud meid

võtta ja rasked ajad ilma püksirihma

devalveerimine, mille ootus Eesti

enam.

palju rahvusvahelisemalt mõtlema

koomale tõmbamata üle elada,

puhul kõrgena püsib. Ainus võima-

ja lausa sundinud koduõuelt kauge-

peavad siiski kord veel üle vaatama

lus see hirm kaotada on euro kasu-

Soovin teile tarkust, tarmukust ja

male uusi võimalusi otsima minema.

meie erasektori laenukoormuse. Nii

tuselevõtt.

jõudu sellega toime tulemiseks!

sügavuse kohta on osutunud kasu-


4

Teejuht

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 9. september 2009

Kalender

Sisukord Juhtkiri Toomas Lumani kõne Ärihooaja avamisel

14. september

Eesti-Gruusia ärifoorum, Gruusia peaministri visiit koos teda saatva äridelegatsiooniga Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn) Viive Raid • Tel: 604 0092 • E-post: viive@koda.ee

15. september

Messikoolitus „Tulemuslik messiturundus – töö enne messi, messi ajal ja pärast messi!” (eesti keeles) Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn) Liis Lehesalu • Tel: 604 0081 • E-post: liis@koda.ee

15. september

Eesti Ettevõtete Konkurentsivõime Edetabeli võitjate pidulik autasustamine Estonia Kontserdisaalis (Estonia pst 4, Tallinn) Piret Salmistu • Tel: 604 0060 • E-post: piret@koda.ee

16. september

Seminar „Lepingutest tulenevad õiguskaitsevahendid” Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn) Kati Krass • Tel: 443 0989 • E-post: kati@koda.ee

17. september

Seminar „Mis mõjutab sinu äri? Raha. Kaubamärk. Tarkvara. Tulu.” Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn) Liis Lehesalu • Tel: 604 0081 • E-post: liis@koda.ee

17. september

„Sissevaade Euroopa Liidu struktuuride toimimisse” — Pärastlõuna Peep Mardistega Meresuu Hotellis (Aia 48a, Narva-Jõesuu) Margus Ilmjärv • Tel: 337 4950 • E-post: margus@koda.ee

22. september

Seminar „Eesti ettevõtjate võimalused ÜRO riigihangetel osalemisel” Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn) Viktoria Indrisova • Tel: 604 0060 • E-post: viktoria@koda.ee

24. september

Seminar „Sihtturg – Leedu” Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn) Viive Raid • Tel: 604 0092 • E-post: viive@koda.ee

28. september

Seminar „Maksumuudatused, aktuaalteemad ja uuemad kohtulahendid” Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn) Kati Krass • Tel: 443 0989 • E-post: kati@koda.ee

29. september

Seminar „Muudatused ehitusseaduses” Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn) Toomas Hansson • Tel: 744 2196 • E-post: toomas@koda.ee

30. september

Venekeelne seminar „Olulisemad muudatused uues töölepinguseaduses” Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn) Kati Krass • Tel: 443 0989 • E-post: kati@koda.ee

1. oktoober

Venekeelne seminar Jõhvis „Uus Töölepinguseadus – lühidalt olulisest” Kaubanduskoja Jõhvi esinduses (Pargi 27, Jõhvi) Margus Ilmjärv • Tel: 337 4950 • E-post: margus@koda.ee

6. oktoober

Seminar „Uuest töölepingu seadusest raamatupidajatele Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn) Toomas Hansson • Tel: 744 2196 • E-post: toomas@koda.ee

8. oktoober

Tallinna ettevõtluspäeva raames läbiviidav seminar „Väliskaubanduse rahastamine” Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn) Marju Männik • Tel: 604 0079 • E-post: marju.mannik@koda.ee

3

Seadusandlus Suur hulk tulumaksuseadusesse kavandatud muudatusi

5

Toote ohutuse seaduse eelnõu

7

Eesti Konjunktuuriinstituut Tarbijausaldus tõusis augustis

9

Nõuanne Inkassotegevus muutub avatuks ja võlgnikud saavad abimehe

10

Sotsiaalne ettevõtlus Iga laps on oluline

11

Juhtimisveerg Sorry, aga sa töötad liiga palju

12

Innovatsiooniveerg Innovatsioon sünnib käsikäes loominguga

13

Liikmeintervjuu EMI EWT – 20 aastat koolituskogemust

14

Teated

15

Liikmelt liikmele

23

Riigihanketeated

24

Koostööpakkumised

25

Juubiarid

26

Detsembrini 2009 „Mentoripõhine e-õpe” — tasuta ID-kaardi koolitus Toimumiskoht ja aeg vastavalt tellija soovile. Läbiviija BCS Koolitus. Piret Elm • Tel: 699 8155 • E-post: piret.elm@bcs.ee Piret Salmistu • Tel: 604 0060 • E-post: piret@koda.ee


Seadusandlus

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 9. september 2009

5

Suur hulk tulumaksuseadusesse kavandatud muudatusi Hiljuti Rahandusministeeriumi poolt arvamuse avaldamiseks saadetud mitmete maksuseaduste muutmise eelnõu peamisteks märksõnadeks on residentide ja mitteresidentide võrdsem kohtlemine tulumaksuseaduse tähenduses. Siiski, sellega eelnõu ei piirdu. Kuigi väiksemaid muudatusi on kõikides peamistes maksuseadustes, MAIT PALTS Poliitikakujundamise- ja õigusosakonna juhataja

Lühidalt: Mitteresidendi püsiv tegevuskoht tekib reaalsest majandustegevusest Eestis.

Seotud isikute määratlus laieneks ja muutuks hägusemaks.

Tulumaksusoodustus laieneks ka välisriigi organisatsioonidele tehtud annetustele.

Elukoha müügi maksusoodustus edaspidi vaid rahvastiku registri andmete alusel.

tuleb olulisemaks lugeda kindlasti tulumaksuseaduses (TMS) kavandatuid.

M

itteresidendi püsiva tege-

sest püsiv tegevuskoht võib tekkida

pisut eksitav olla, mistõttu võib näi-

vuskoha tekkimise kritee-

ka liikuva tegevuse osas ning mit-

disloetelust ka loobuda.

riumid, seotud isikute määratlus

teresidendi nimel lepinguid sõlmima

Kavandatavate muudatuste valgu-

seoses siirdehindadega, kingituste

volitatud esindaja kaudu tehtud te-

ses tuleb siiski silmas pidada, et ka

ja annetuste tulumaksusoodustus,

hingute osas (nt püsivalt Eestis

edaspidi kasutatakse püsiva tege-

kui neid tehakse teiste EL liikmerii-

tegutsev müügiesindaja). Eelnõu

vuskoha määratlemisel riikidevahe-

kide organisatsioonidele, elukoha

kohaselt soovitaksegi täpsustada,

liste topeltmaksustamise vältimise

võõrandamisel saadud kasu tulu-

et püsiv tegevuskoht tekib Eestis

lepinguid kui need on sõlmitud,

maksuvabastuse piiramine ning seo-

siis, kui mitteresidendil on Eestis

kuna lepingu määratlus on auto-

tud isikute poolt tehtud soodus-

toimuva püsiva majandustegevuse

noomne ja tulumaksuseaduse mää-

tuste lugemine erisoodustuseks on

osas sõlmitud lepingute tulemu-

ratluse suhtes ülimuslik.

vaid mõned olulisemad muuda-

sena tekkinud õigused ja kohus-

tused, mida TMS-is kavandatakse

tused. Püsiv tegevuskoht ei teki

teha. Järgnevalt mõningatest lähe-

näiteks juhul, kui mitteresident saa-

malt.

dab Eestisse esindaja, kelle üles-

Seotud isikute määratlus laieneks ja muutuks hägusemaks

andeks on üksnes mitteresidendi

Mitteresidendi püsiv tegevuskoht tekib reaalsest majandustegevusest Eestis

kauba või teenuse reklaamimine

Seotud isikute määratlus seondub

või turustamise ettevalmistamine

tulumaksu seisukohast mitmete

sellisel viisil, mis ei too mitteresi-

aspektidega — näiteks siirdehinnad

dendile kaasa kohustus.

(seotud isikute vahaliste tehingute

Teatavasti reguleerib TMS § 7 neid

Eelnõu kohaselt soovitakse seadu-

maksustamine). Võrreldes kehtivas

tingimusi, millal tekib mitteresi-

sest jätta välja püsivate tegevus-

seaduses sisalduva kinnise loe-

dendil püsiv tegevuskoht Eestis.

kohtade näidisloetelu (praegu TMS

teluga, soovitakse eelnõu kohaselt

See on eelkõige oluline just mak-

§ 7 lõikes 1), selle asemel on üldiselt

rakendada aga üldisemat isikute

sustamise (maksukohustuse tekki-

sõnastatud kriteeriumid, mille alu-

seotuse määratlust, mille kohaselt

mise) seisukohast. Hetkel määrat-

sel püsiv tegevuskoht tekib. Seda on

on isikud seotud ühise majandusliku

leb TMS mitteresidendi püsiva tege-

põhjendatud asjaoluga, et näidis-

huvi või valitseva mõju kaudu.

vuskoha mõiste eelkõige geograafi-

loetelu on mõnevõrra eksitav, kuna

Loetelu jääks sellisel juhul vaid näit-

lise kohana kohta, mille kaudu toi-

jätab petliku mulje, et loetletud

likuks ehk avatuks.

mub täielikult või osaliselt mitte-

kohad ongi püsivad tegevuskohad.

Eelnõu seletuskirjas on ühist majan-

residendi püsiv majandustegevus

Kuna püsiva tegevuskoha tekkimi-

duslikku huvi pisut ka täpsustatud.

Eestis. Mitteresidendi kasutuses

seks on eelkõige vajalik majandus-

On selgitatud, et ühise majandus-

olev geograafiliselt piiritletud koht

tegevuse toimumine, mitte geo-

liku huvi puhul tegutsevad isikud

ei ole püsiva tegevuskoha tekki-

graafiliselt piiritletud koha olemas-

ühise eesmärgi nimel, annavad näi-

miseks ilmtingimata siiski vajalik,

olu, võib selline loetelu ilmselt tõesti

teks mõlemad oma panuse toote


6

Seadusandlus

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 9. september 2009

või teenuse väljatöötamisse, val-

valt ei ole taolist muudatust vähe-

mistamisse või turule toomisesse.

malt eelnõus toodud kujul võimalik

„Ühine majanduslik huvi on kindlasti

kindlasti toetada.

ka isikutel, kes sõlmivad omavahel kulude

jagamise

kokkuleppeid.

Isikuid seob ühine majanduslik huvi ka juhul, kui nad sõlmivad kokkuleppe turuväärtusest erineva hin-

Elukoha müügi maksusoodustus edaspidi vaid rahvastikuregistri andmete alusel

elama teise elukohta, esitama 30 päeva jooksul uue elukoha aadressi rahvastikuregistrisse kandmiseks. Sama seaduse järgi esitatakse elukoha registreerimisel ühe elukoha

Tulumaksusoodustus laieneks ka välisriigi organisatsioonidele tehtud annetustele

naga tehingu tegemiseks eesmär-

Kinnisasjade võõrandamisel saada-

aadress ja kui isik kasutab elamiseks

va tulu maksustamise küsimustest

mitut elukohta, esitab ta registrisse

ja probleemidest on juba pikemat

kandmiseks oma valikul neist ühe

aega põgusalt räägitud. Eelkõige on

aadressi.

giga jagada omavahel maksukohus-

Teatavasti on Euroopa Komisjon

küsimuse all olnud, kas ja kui palju

Ülaltoodud kohustusi arvestades

tuse täitmisest kõrvalehoidmisega

algatanud Eesti suhtes rikkumis-

peaks olema elukohana kasutatava

muudab elukoha võõrandamise

„säästetud” summa,” kirjeldab sele-

menetluse kingituste ja annetuste

kinnisasja võõrandamisel saanud

maksuvabastuse sidumine rahvas-

tuskiri.

tulumaksusoodustuse küsimuses,

tulu

vabastatud.

tikuregistri andmetega maksuva-

Samuti on valitsev mõju paljuski

leides, et riik ei täida EL asutamis-

Praegu kehtiv TMS § 15 lõige 5 ei

bastuse ilmselt veidi sihipärase-

hinnangu küsimus: valitsev mõju

lepingust tulenevaid kohustusi,

näe piisava selgusega ette maksu-

maks ja selle kasutamise hõlpsa-

võib tuleneda näiteks enamus-

käsitades annetusi teiste liikmes-

vabastuse tingimusi, mistõttu on

mini kontrollitavaks.

osalusest teise isiku hääleõiguses

riikide organisatsioonidele vähem

põhimõtteliselt võimalik seda kasu-

Seletuskirja kohaselt eeldatakse, et

või seadusest või lepingust tulene-

soodsalt kui Eestis asutatud orga-

tada ka eluruumi puhul, kus elati

sellise muudatuse tagajärjel suure-

vast otsesest või kaudsest õigusest

nisatsioonidele tehtud annetusi.

väga lühikest aega. Praktikas tä-

neb ka rahvastikuregistri andmete

(asutajaõigusi teostades või üld-

Keeldu anda maksusoodustusi vaid

hendab see, et seaduse mõttest

usaldusväärsus, sest hoolimata

koosoleku otsusega) nimetada või

oma riigis tegutsevatele mitte-

kõrvale hiilides on võimalik mak-

elukoha andmete registreerimise

tagasi kutsuda enamikku tegev-

tulundusühingutele on väljendanud

suvabastust kasutada ka näiteks

kohustuslikkusest register praegu

juhtkonnast või kõrgema juhtorgani

ka Euroopa Kohus.

edasimüügi eesmärgil soetatud kin-

sageli isiku tegelikku elukohta ei

liikmetest. Samuti on eelnõu koos-

Liikmesriik võib küll otsustada,

nisvara võõrandamisel. Elukoha

kajasta. Samas välistab eelnõu

tajad hinnanud, et valitseva mõju

milliseid tingimusi peab mittetulun-

võõrandamise

maksuvabastuse

maksuvabastuse juhul, kui mak-

tingimuse võib täidetuks lugeda ka

dusühing maksusoodustuse saa-

reeglite kitsendamist (nt mini-

suhalduril on andmeid, et isiku

juhul, kui valitsevat mõju omatakse

miseks täitma ja millist avalikku

maalse elukohana kasutamise pe-

tegelik elukoht ei vasta registri-

kaudselt või teiste valitseva või

huvi edendama (millal võib kuuluda

rioodi kehtestamine või suvilate

järgsele, st üksnes registrikanne

olulise mõju all olevate isikute

tulumaksusoodustusega mittetu-

müügist saadud tulu maksuvabas-

maksuvabastusele õigust ei anna,

kaudu.

lundusühingute ja sihtasutuste

tusest loobumine) soovitas Eestil

vajalik on ka faktiline elukohana

Muuhulgas on eelnõu kohaselt seo-

nimekirja), aga soodustust tuleb

kaaluda ka Majanduskoostöö ja

kasutamine.

tud isikute näidisloetellu lisatud

võrdse

tagamiseks

Arengu Organisatsioon (OECD) oma

Veidi problemaatilisem on aga ka-

elukaaslased. Nii soovitakse vältida

võimaldada samadel tingimustel ka

hiljutises raportis. Nüüd selle poole

vandatud täiendav abinõu nn

selliseid maksupettusi, kus turu-

teises liikmesriigis asutatud ühin-

reaalseid samme astuda ka soovi-

kuritarvituste vältimiseks. Nimelt

väärtusest erineva hinnaga tehtud

gule.

takse.

soovitakse seadusesse lisada ka

omavaheliste tehingute kaudu üri-

Vastuolu kõrvaldamiseks asutamis-

Eelnõu kohaselt on kinnisasja, ela-

täiendav piirang, mille kohaselt on

tatakse elukaaslaste kontrolli all

lepingu kapitali vaba liikumise sä-

muühistu liikmemaksu või hoone-

maksuvabastust kasutades kahe

olevate äriühingute kasumit mak-

tetega võrdsustatakse TMS koha-

ühistu liikmelisuse võõrandamisest

aasta jooksul võimalik müüa üks

suvabalt välja viia.

selt maksusoodustusega ühingute

saadud kasu maksuvaba, kui mak-

elukoht; enamate tehingute korral

Tuleb nentida, et eesmärk võib selli-

nimekirja kantud ühingutega muus

sumaksjal oli seal elukoht vähemalt

on saadud kasu maksustatav. Kuna

sel muudatusel olla isegi põhjen-

liikmesriigis asutatud mittetulun-

12 kuul kahe aasta kestel enne

on võimalik, et sellega piiratakse

datav, kuid siiski ei ole võimalik

dusühingud, kui on tõendatud ühin-

võõrandamist. Kehtiva seaduse ko-

kaudselt omandi vaba kasutamist

nõustuda õiguskorras mujal mää-

gu vastavus TMS §-s 11 sätestatud

haselt on nõutav elukohana kasuta-

ja võrdset kohtlemist, tuleb selle

ratlemata

nimekirja kandmise nõuetele. Ehk

mine kuni võõrandamiseni. Seega

muudatuse mõjusid enne nõustu-

maksuseadustesse.

teise riigi ühing peab vastama sa-

võib öelda, et selles osas on eelnõu

mist kindlasti täiendavalt analüü-

Maksukohustus peab olema siiski

madele

isegi mõnevõrra paindlikum.

sida.

maksukohustuslasele selge ja aru-

Eestis asutatud ühing. Kuigi sellega

Elukoha määratlemisel soovitakse

Loomulikult on eelnõus muudatusi

saadav seadusest. Võib vaid ennus-

ilmselt formaalne vastuolu likvidee-

edaspidi tugineda senisest rohkem

veel ning nagu alati on selle tekst

tada, milliseid arusaamatusi selline

ritakse, võib tingimustele vastavuse

rahvastikuregistri andmetele. Rah-

koos seletuskirjaga avaldatud ka

muudatus kaasa tooks, kuni olukor-

tuvastamine paraku ka hulga prob-

vastikuregistri seaduse kohaselt on

Kaubanduskoja veebilehel, majan-

rani, kus maksuhaldur peab vajali-

leeme põhjustada, mistõttu tuleks

isik kohustatud hoolitsema enda

duspoliitika aktuaalsete teemade

kuks asuda „elukaaslust” oma ju-

just võimalike praktiliste lahenduste

elukoha aadressi õigsuse eest rah-

all. Oodatud on kõik ettepanekud ja

hendites selgitama. Sellest lähtu-

osas muudatusi veel analüüsida.

vastikuregistris ning asudes püsivalt

märkused eelnõu kohta.

mõistete

lisamisega

kohtlemise

kriteeriumitele,

millele

tulumaksust


Seadusandlus

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 9. september 2009

7

Toote ohutuse seaduse eelnõu Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt on hetkel kooskõlastamisel toote ohutuse seaduse eelnõu. Kui varem olid toote ohutust puudutavad reeglid laiali pillutatud vähemalt kolme eri seaduse vahel: toote ja teenuse ohutuse seadus, toote nõuetele vastavuse tõendamise seadus ning tehnilise normi ja standardi seadus, siis nüüd soovitakse ühte seadusesse koondada kõik kaupade vaba liikumist takistavate tehniliste kaubandustõkete vältimisele suunatud ELi õigusaktidest tulenev regulatsioon. KOIDU MÖLDERSON Poliitikakujundamise- ja õigusosakonna jurist

U

us toote ohutuse

veel ettevõtjate kohustusi, tehnilist

olema kaasas vähemalt eesti-

eritingimused toote kättesaadavaks

seaduse eelnõu ei sisalda

normi ja standardit, vastutust keh-

keelsed juhised ja ohutusteave.

tegemiseks. Taolisi otsuseid teeb

teenuse ohutust käsitlevat

testatud nõuete rikkumisel jne. Võr-

Samuti on tarbijale mõeldud too-

Euroopa Komisjon tähtajaga kuni

regulatsiooni

reldes praegu kehtivate seadustega

dete osas võimalik järelevalveasu-

üks aasta. Üldiselt tuleb aga toote

ei too uus toote ohutuse seaduse

tustel rakendada konkreetsemaid

ohutust eeldada, kui toode vastab

eelnõu põhimõttelisi muudatusi.

meetmeid.

selle Euroopa Liidu riigi, kus ta on

nuse ohutuse seadusest ei sisalda

Eelnõuga jäetakse reguleerimisalast

turule lastud, tervisekaitse- ja

uus toote ohutuse seaduse eelnõu

välja ka antiikesemena pakutavad

ohutuse nõuetele.

tooted ning tooted, mida lastakse

Toodete ohutuse ja nõuetele vas-

turule või tehakse seal kättesaa-

tavuse saavutamiseks on eelnõus

Erinevalt asendatavast toote ja tee-

teenuse ohutust käsitlevat regulatsiooni. Teenuse ohutuse teema pee-

Mõningaid olulisemaid eelnõu sätteid pikemalt välja tuues

davaks tootena, mida enne kasu-

vastavushindamine ja turujärele-

teenuste direktiivi ülevõtva õigus-

Toode on eelnõus defineeritud, kui

tamist

või

valve. Vastavushindamise kaudu

aktiga ja seda eriti, kuna teenuste

valmistamisprotsessi teel saadud

taastada, eeldusel, et ettevõtja sel-

tõendab tootja toote nõuetele vas-

ohutus on ka kehtivas toote ja tee-

aine, valmistis või kaup, mis ei ole

gelt teavitab sellest asjaolust isikut,

tavust, turujärelevalve kaudu tu-

nuse ohutuse seaduses väga mini-

toiduaine, loomasööt, elusloom või

kellele ta toote üle annab. Seega

vastab riiklikku järelevalvet tegev

maalselt reguleeritud ning oma

-taim ega inimeselt, taimedelt või

olulisel määral toote mõistet ei

asutus nõuetele mittevastavad või

olemuselt on teenuste ohutus eri-

loomadelt pärit toode, mis on va-

laiendata ega muudeta.

ohtlikud tooted.

nev toodete ohutusest ja selle taga-

hetult seotud nende tulevase

misele suunatud meetmetest. Kuna

paljunemisega.

teenuste direktiivi ülevõtmine peaks

Lisaks mõistetakse toote all igasu-

toimuma hiljemalt käesoleva aasta

guseid tarbijale ette nähtud tooteid,

lõpuks ning uus toote ohutuse

ka selliseid, mida tarbija võib

seadus on plaanis jõustada 2010.

tõenäoliselt kasutada ka juhul, kui

Lühidalt öeldes: turule ei või lasta ja

seaduse „tootja“ mõistele ning

aasta algusest, siis peaksid nii toote

see pole talle ette nähtud, kaasa-

kasutusele ei tohi võtta toodet, mis

kaasab ka „levitaja“. See tähendab,

kui ka teenuse ohutuse regulat-

arvatud teenuse osutamisel tarbi-

on ohtlik või mis ei vasta nõuetele

et ettevõtja eelnõus on tootja, voli-

sioonid uuel kujul kasutusse tulema

jale kättesaadavaks tehtud toode,

ning mille nõuetele vastavus ei ole

tatud esindaja, importija ning levi-

uue aasta algusest.

mida tasu eest või tasuta pakutakse

ettenähtud korras tõendatud. Mis

taja.

Kuna eelnõusse on kokku toodud

või tehakse kättesaadavaks majan-

nõuetele peavad tooted vastama,

mitmed erinevad seadused, siis

dus- või kutsetegevuse käigus sõl-

sätestatakse erinevates seadustes

eelnõu reguleerimisala on avaram

tumata sellest, kas toode on uus,

või näiteks on ka Euroopa Komisjonil

pelgalt toote ohutusest. Eelnõu re-

kasutatud või parendatud. Tarbijale

õigus otsustada turul oleva toote

guleerib lisaks toote ohutusele

mõeldud toodete eristamine on olu-

ohutuse üle ning liikmesriikidele

Vastavalt toote ohutuse seaduse

ka toote nõuetele vastavust, turu-

line ka seaduse kohaldamise tõttu —

jääb kohustus vastavalt tehtud ot-

eelnõu seletuskirjale on peamine

järelevalvet, vastavushindamist ja

näiteks tarbijale turul kättesaa-

susele kas piirata toote kättesaa-

vastutus toote ohutuse tagamisel

akrediteerimissüsteemi ning lisaks

davaks tehtava tootega peavad

davust

tootjal, kes on kohustatud turule

takse

sobilikumaks

reguleerida

tuleb

remontida

Eelnõuga reguleeritakse ka et-

Turule ei või lasta ja kasutada ei tohi toodet, mis on ohtlik või mis ei vasta nõuetele

tevõtja kohustused toote ohutuse tagamisel. Antud juhul „ettevõtja“ mõiste on eelnõus uus, aga vastab kehtiva toote ja teenuse ohutuse

turul

või

kehtestada

Peamine vastutus toote ohutuse tagamisel on tootjal


8

Seadusandlus

laskma ainult ohutuid tooteid. Samuti on tootjal kohustus olla teadlik tootega kaasnevatest võimalikest ohtudest ning võtta nende

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 9. september 2009

Teavitada tuleb vaid toodet või toote turustamist mõjutavatest tehnilist normi sisaldavatest eelnõudest

Koja gallupid

vältimiseks kasutusele sobivaid meetmeid, teavitada tarbijat toote

Eelnõusse on kaasatud ka tehnilise

võimalikest ohtudest, märgistada

normi ja standardi seadus, mille

Kas toetaksite riigi poolt riigihangete suuremat ühendamist

nõuetekohaselt toode või selle

põhimõtted uues toote ohutuse

ja hangete korraldamist ühtse riigiasutuse poolt?

pakend ning teha koostööd järele-

seaduses ei muutu. Seega, endiselt

valveasutustega. Kui tootja ei asu

seatakse liikmesriikidele kohustus

Euroopa Majanduspiirkonna liikmes-

teavitada Euroopa Komisjoni kõigist

riigis, kohaldatakse neid nõudeid

siseriiklike õigusaktide eelnõudest,

tootja esindajale. Kui tootjal ei ole

mis sisaldavad toodete kohta käivat

esindajat, kohaldatakse neid nõu-

tehnilist normi või nõuet info-

deid importijale.

ühiskonna teenusele. Teavitamise

Levitajatele kohustuste kehtes-

eesmärk on anda komisjonile ning

tamisel on eesmärk tagada nende

viimase vahendusel teistele liik-

proportsionaalsus levitaja asja-

mesriikidele võimalus reageerida

kohase vastutusega ohutusnõuete

kavandatavatele normidele, mille

tagamisel. Levitajal ei ole lubatud

kehtestamine antud liikmesriigis

teha turul kättesaadavaks toodet,

võib kahjustada teiste liikmesriikide

mis temale teadaolevalt ei ole ohu-

huve kaupade vaba liikumise osas.

tu. Samuti peab levitaja osalema

Kehtivas tehnilise normi ja stan-

tema tegevuse ulatuses turule las-

dardi seaduses on teavitamise ko-

tud toote ohutuse seires, edastama

hustus ka teenustele nõudeid

tootjale teavet toote ohtude kohta,

kehtestavates õigusaktidest, sa-

hoidma toote päritolu väljaselgita-

mas Euroopa Liidu seadusandlus nii

miseks vajalikku dokumentatsiooni

laia käsitlust ei nõua ning seega

ning tegema ohtude vältimiseks

sätestatakse teavitamise kohustus

koostööd tootjate ja järelevalve-

kitsamalt — teavitada tuleb vaid

asutustega.

toodet või toote turustamist mõju-

Kõik ettevõtjad peavad tooteid

tavatest tehnilist normi sisaldava-

turule lastes või neid seal kätte-

test eelnõudest.

saadavaks tehes olema vastutus-

Lisaks täpsustatakse ka turujärele-

tundlikud, järgima hoolsuskohus-

valves osalevate asutuste pädevus,

tust ning tagama kooskõla asja-

loetletud on järelevalveasutused

kohaste õigusaktidest tulenevate

ning nende järelevalve valdkonnad.

nõuetega.

Regulatsiooni põhjenduseks tuuak-

Ettevõtjate kohustused jagunevad

se hetkeolukord, kus valitseb eba-

selgelt ja proportsionaalselt vas-

selgus, millise järelevalveasutuse

tavalt iga ettevõtja rollile tarne- ja

poole peaks pöörduma ehk kelle

turustusprotsessis. Kuna teatud

pädevusse üks või teine valdkond

ülesandeid saab täita ainult tootja,

kuulub.

siis on vajalik teha selget vahet ettevõtjate vahel. importija ja levitaja vahel, sest importija toob tooteid ühenduse turule kolmandatest riikidest. Importija peab seega tagama nimetatud toodete vastavuse ühenduse nõuetele.

Jah, kasu oleks eelkõige läbi hangete parema korraldamise – 13% Jah, eelkõige väljenduks kasu riigile madalamas hinnas ja kõrgemas kvaliteedis – 8% Ei pea hangete ühtset korraldamist vajalikuks – 8% Ei toeta, kuna kannatavad väiksemad pakkujad ja halveneb konkurents – 42% Ei toeta, kuna suurte mahtude korral muutub hangete korraldamine ja neil osalemine keerukamaks – 11% (Vastajaid 38)

Kas toetaksite riigi tugifunktsioonide (raamatupidamine, personalitöö, hangete korraldamine jne) üleandmist erasektorile?

Jah, erafirmad suudaksid neid funktsioone efektiivsemalt ja odavamalt täita – 24% Jah, kuid riigile kohustuste võtmisega seotud tegevused nt hanked, peaksid jääma riigi korraldada – 16% Ei, aga riigi tugifunktsioonide täitmine tuleks koondada ja teostada tsentraliseeritult ühes riigiasutuses – 37%

tootja ning turustusahela edasiste Vajalik on samuti teha selget vahet

Jah, eelkõige aitaks see vähendada korruptsiooni – 18%

Eelnõu ja seletuskirjaga on võimalik lähemalt tutvuda Kaubanduskoja veebilehel www.koda.ee /?id=1300 ning jätkuvalt ootame ka ettepanekuid ja kommentaare.

Ei toeta – 23% Ei oska öelda – 0% (Vastajaid 70)


Eesti Konjunktuuriinstituut

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 9. september 2009

9

Tarbijausaldus tõusis augustis Finants- ja majanduskriisid on suuresti usalduskriisid. Seepärast on kriisi kulgemise (arengu) hindamise üheks oluliseks instrumendiks tarbijate usalduse (kindlustunde) regulaarne mõõtmine. Kuigi arenenud riikides tehakse seda kogu aeg (pidevalt), on nüüd, kriisi ajal paljudes riikides tarbijausalduse muutumisele oluliselt rohkem tähelepanu pööratud. LEEV KUUM Eesti Konjunktuuriinstituudi juhtivteadur

T

mõõtmine

Viimasel viiel kuul on miinus aga

toimub leibkondade küsitluse

vähenenud ning augustis näitas

teel, kusjuures vastav küsimustik ja

baromeeter tarbijausalduseks mii-

tulemuste töötlemine on rahvusva-

nus 24 punkti. Tuginedes teiste rii-

Teie perekonna majanduslik olukord

heliselt harmoneeritud. Eesti osaleb

kide kogemustele, saame rääkida

(võrreldes sellega, mis oli 12 kuud tagasi)

selles vaatlussüsteemis alates 1992.

olukorrast, mida võib sõnastada —

palju parem

aastast. Uuringut viib läbi Eesti Kon-

kriisi selgroog on murtud. Mõistagi

mõnevõrra parem

junktuuriinstituut, kes küsitleb sellel

ei tule sellest aru saada nii, et kriis

sama

otstarbel iga kuu 800 peret (telefoni

on möödas. Tarbijabaromeetri as-

teel, suunatud juhuvaliku alusel).

pektist vaadates peaks selleks kind-

Uuring kannab tarbijabaromeetri

arbijausalduse

Vastusevariandid

Vastuste jagunemine (%)

august

august

2007

2009

2,5

0

31,1

3,9

52,4

43,3

mõnevõrra halvem

11,4

40,8

palju halvem

2,3

11,4

lustundeindikaator tõusma pluss-

ei oska öelda

0,4

0,8

nime ning küsitluse tulemused väl-

poolele ehk mõnedel hinnangutel

saldo

10

-30

jendatakse esimesel etapil saldodena

vähemalt miinus 10-le, mis väljen-

(iga küsimuse kohta eraldi) ning

dab Euroopa riikide pikaajalist

teisel etapil arvutatakse nelja kõige

keskmist taset.

august

august

2007

2009

olulisema küsimuse vastuste (sal-

Eesti majanduslik olukord (võrreldes sellega, mis oli 12 kuud tagasi,

dode) baasil üldistav näitaja, mida

Et olukord augustis oli (vaatamata

eksperthinnang)

nimetatakse tarbijate kindlustunde

paranemisele võrreldes märtsiga)

palju parem

indikaatoriks (-indeksiks).

veel kehv, seda näitavad augusti

mõnevõrra parem

2,0

0

44,8

1,1

uuringu tulemused. Iseloomustame

sama

25,1

10,3

Headel aegadel on valdav osa peresid

kõrvalolevas tabelis neid 3 küsi-

mõnevõrra halvem

16,9

52,4

oma eluga rahul, vaatavad tulevikku

muse osas (kokku on ankeedis

palju halvem

2,6

29,1

optimistlikult, ei tunne hirmu tööta

küsimusi 12, võrdluseks on toodud

ei oska öelda

8,6

7,1

jäämise pärast, rahaliselt tullakse

kaks aastat varasemad tulemused,

saldo

13

-55

ots-otsaga kokku, kulutatakse raha

vastuste jagunemine %-des).

püsikaupade ostmiseks jne, mistõttu kindlustunde indikaator on

Tööpuudus järgneva 12 kuu jooksul

august

august

positiivne. Näiteks 2007. jaanuaris oli

(eksperthinnang)

2007

2009

meie tarbijausalduse näitaja 13

kasvab tunduvalt

2,8

18,6

punkti ja esimese poolaasta 6 kuu

kasvab mõnevõrra

16,9

50,6

jääb samaks

41,9

16,3

väheneb mõnevõrra

23,9

7,8

väheneb tunduvalt

3,4

0,5

ei oska öelda

11,3

6,3

-4

40

keskmine 9 punkti. Järgmisel (2008) aastal alanud majanduslangus viis indikaatori aga langusesse. See kestis kuni k.a märtsini, mil näitaja oli kukkunud miinus 37-le.

Lisainfo: Eesti Konjunktuuriinstituudi veebilehel www.ki.ee ja EKI kvartaalne väljaanne „Konjunktuur” (aastatellimus 1700 krooni).

saldo


10

Nõuanne

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 9. september 2009

Inkassotegevus muutub avatuks ja võlgnikud saavad abimehe 26. augustist muutus võlgade sissenõudmisprotess läbipaistvaks. Esmakordselt Eestis avalikustab Lindorffi uus veebileht www.arvemaksmata.ee kogu võlgadega seotud protsessi. www. arvemaksmata.ee pakub informatsiooni ja nõuandeid maksuprobleemide korral ning julgustab inimesi lahendusi otsima alates inkassofirmalt saadud KADRIAN JAAGUND Lindorff Eesti juhataja

Info: Lindorff on üks juhtivaid teenusepakkujaid krediidihalduse valdkonnas Euroopas. Meie teenused toetavad firmade ja organisatsioonide müügitegevust ja finantsjuhtimist alates kliendiinfo haldamisest ning lõpetades arvete esitamise, sissenõudmise ja investeerimisportfelli hankimisega.

Eestis aitab Lindorffi klienditeenindus igal kuul arvete tasumisega seotud küsimustes tuhandeid inimesi, mille tulemusena toimub laekumisi enam kui 7000 võlgnevuse katteks kuus. Kontakt: Lindorff Eesti AS Rävala pst 5, 10143 Tallinn www.lindorff.ee

Kontakt: KADRIAN JAAGUND Lindorff Eesti juhataja Tel: 616 1906 kadrian.jaagund@lindorff.ee www.arvemaksmata.ee

kirjast ja lõpetades võla maksmisega.

L

indorff on uurinud võlgnike

Arve Maksmata veebileht pakub in-

ja suudavad probleemid oma tegude

käitumist

pikemat

formatsiooni ja abi kõigile, kes on

abil ise lahendada.

aega ja kogemus ütleb, et enamik

mistahes põhjusel arvete tasumise-

inimesi ei ole pahatahtlikud võlgade

ga hilinenud. Samuti saavad sealt in-

Arve Maksmata teenus on kätte-

tagasimaksmisest hoidujad, võlad

formatsiooni ja nõu ka tõsisemate

saadav kõigile. Veebilehel on loe-

kuhjuvad

võlaküsimustega hädas olevad ini-

telu küsimustest, mida Lindorffi

mesed.

kliendid on sageli esitanud, samuti

pigem

juba

oskamatusest

olukorraga hakkama saada. Samuti

vastused nendele küsimustele.

on näha, et inimeste headel aegadel pöörase kiirusega kosunud tar-

Veebileht pakub arusaadavaid selgi-

KKK sektsioon selgitab muuhulgas

bimisharjumused ei muutu kiiresti.

tusi arveldamise ja võlgade sisse-

seda, kuidas tulla toime tarbimis-

Tulemuseks on maksehäirete hulga

nõudmise erinevate etappide kohta

krediidiga ja kuidas menetletakse

suurenemine.

ning vähendab makseprobleemi-

tähtaja ületanud üüri- ja elektri-

dega seotud ebameeldivusi. „Kas

arveid ning mis juhtub, kui jätad

Kuigi inkassofirma kiri peaks olema

Said kirja?” alajaotus aitab kasuta-

raamatu raamatukokku tagasta-

saaja poolt ette teada, on sellist kirja

jatel mõista tasumata arvete seisu

mata.

saada ikkagi ebameeldiv. Lindorff on

ning annab nõu, kuidas arvetega

suhtluses võlgnikega teadlikult väl-

toimida.

www.arvemaksmata.ee on loodud Eesti seadusi arvestades, kogu in-

tinud igasugust hirmutamise retoorikat, pigem on võetud nõuandja roll,

Kõik, kellel on probleeme maksetega,

formatsioon on legaalne, seda

sest vaid vähesed inimesed teavad

peaksid meeles pidama, et nad ei ole

võvad õppematerjalina kasutada

tegelikult, mida tähendab laenuprot-

üksi. On oluline, et inimesed mõis-

koolid, võlanõustajad ning sotsiaal-

sent või kuidas kasvab viivis.

taksid, et nad kontrollivad olukorda

ja tervishoiutöötajad.


Sotsiaalne ettevõtlus

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 9. september 2009

KAIRE KROOS Sihtasutus Noored Kooli www.nooredkooli.ee

Kutse: Uuri, mis koolis toimub! Noored Kooli sihtasutuse ja Vabariigi Presidendi algatus „Tagasi Kooli” leiab aset 19.–23. oktoobrini. See on võimalus anda üks koolitund ja saada otsene kogemus tänasest koolielust.

P

11

Iga laps on oluline — Noored Kooli panustab koos ettevõtjatega uutesse haridusliidritesse

arim viis Eesti majandust krii-

hakka endale kunagi ise piisavalt

iseseisvumisjärgsete aastate ülikoo-

loob eeldused, et nendest sirguvad

sist välja aidata ja meie pika-

elatist teenima, jäädes otseselt sõl-

lidesse astuvate noorte eelistustes

uue põlvkonna Eesti haridusliidrid.

tuma riigi toetustest.

on õpetajaks õppimine üks vähem

ajalist konkurentsivõimet tõsta on

populaarsetest valikutest. Samuti on

Eesti kui väikeriigi jaoks ei ole

ainult riigi mure ja küsimus ei ole

Kõiki väljalangejatega seotud ku-

lävend õpetajakoolitusse sisseastu-

jätkusuutlik trend, kus aastas sün-

ainult rahas. Noored Kooli programm

lutusi on raske kokku arvutada.

miseks üks madalamaid.

nib umbes 14 000-15 000 last ja

on näide sellest, kuidas ettevõtjate

Euroopa kogemus näitab, et kesk-

initsiatiivil on loodud alus süsteem-

haridusega inimene jääb kokku-

Noored Kooli programm, mis loodi

välja tuhatkond last. Oluliselt vä-

seks muutuseks Eesti hariduses.

võttes eelarve tulupoolele, samas kui

Heateo Sihtasutuse ja Swedbanki al-

hem ühiskonna ressursse kuluks

põhihariduseta inimene tähendab

gatusel ning Eesti ettevõtete toe-

maadlusele sotsiaalsete problee-

Eesti õpilaste suurepärased rahvus-

oma elu jooksul maksumaksjatele

tusel kolm aastat tagasi, on suutnud

midega, kui me teeksime ühiseid

vaheliste testide tulemused nagu

0,5 kuni kahe miljoni euro suurust

näidata, et õpetajaamet võib saada

jõupingutusi — selle heaks, et kõigil

näiteks PISA, panevad õigustatult

väljaminekut. On kordades suurem

atraktiivseks ning haridusvaldkonda

lastel Eestis oleks võimalik saada

uhkust tundma. See on tunnustus

tõenäosus, et põhihariduseta ini-

on võimalik kutsuda säravaid noori

hea haridus, mis jätaks neile võima-

viimase 20-30 aasta jooksul koo-

mene vajab rohkem sotsiaaltoetusi,

senisest palju suuremas kontsent-

likult laiad valikuvõimalused reali-

lidesse õpetama läinud õpetajate

tal on viletsam tervis, tema jaoks

ratsioonis. Kui alguses tundus Noo-

seerida oma potentsiaali. „Iga laps

tehtud tööle. Analüüsides testidel

vajame kinnipidamisasutusi ning

red Kooli sõsarorganisatsioonide

on oluline” ja „Iga laps suudab” —

saavutatut lähemalt, peame aga en-

ta kahjustab era- ja ühiskondlikku

kogemus Ameerika Ühendriikides ja

need on põhiväärtused, mida Noo-

dalt küsima, kas osa heade tule-

omandit.

Suurbritannias üsna uskumatu —

red Kooli programm peab haridus-

Harvardi või Oxfordi lõpetaja võistleb

uuenduste võtmeks ja mis peavad

läbi hariduse arendamise. See ei ole

muste põhjusi ei või peituda ka

samal ajal langeb koolisüsteemist

selles, et mitte kõik õpilased ei jõud-

McKinsey & Company ja OECD 2007.

võimaluse eest minna kooli õpeta-

leidma laiemat kõlapinda Eesti

nud testi tegema? Siin ei ole mõel-

aasta rahvusvaheline haridusuuring

jaks — siis täna võib sarnast ten-

ühiskonnas tervikuna.

dud

põhjuseta

kinnitab, et kõigist faktoritest, sh

dentsi järjest enam täheldada ka

puudumist (need näitajad on testi-

kodu toetus ja kooli materiaalne

Eestis. Kolme aasta jooksul on Noo-

Igaüks meist saab innustada või-

jate range kontrolli all), vaid seda, et

keskkond, mõjutab õpilase õppe-

red Kooli programmi keskmine kon-

mekaid noori, et nad julgeksid ja

Eestis langeb igal aastal ligi tuhat-

edukust ja seeläbi ka hilisemat

kurss kaheksa inimest kohale ning

tahaksid võtta vastu väljakutse

kond õpilast koolisüsteemist välja

hakkamasaamist elus kõige enam

käesoleva aasta 1. septembril läks

minna õpetajaks – kasvõi mõneks

juba põhikooliastmes. On mõtlema-

õpetaja. Sellest, kes on need noored

kolmandas lennus koolidesse üle

aastaks oma elust. Noored Kooli

panev, et põhikoolist väljalangevus

õpetajad, kes asuvad koolidesse

Eesti seitseteist uut võimekat noort,

programm pakub selleks ühe konk-

on Eestis absoluutarvudes 80 korda

tööle lähiaastatel ja milliseid väärtusi

kes muidu suure tõenäosusega ei

reetse võimaluse. Samuti aitab see,

suurem kui meie tunduvalt suure-

nad kannavad, sõltub otseselt Eesti

oleks haridusvaldkonda sattunud. On

kui hoiate silmad lahti võimaluste

mas naaberriigis Soomes. Need õpi-

hariduse kvaliteet järgmise 20-30

põhjendatud ootus, et suur osa neist

osas panustada koolidesse või

lased koolis ei käi ega osale ka tes-

aasta jooksul. Kui nõukogude ajal

jäävad ka peale kaheaastast pro-

hariduse valdkonna algatustesse

timises. Ei pea olema selgeltnägija

jõudis koolidesse läbi suunamiste

grammi hariduse valdkonda ning

rahaliselt või oskusteabega — olgu

mõistmaks, et suur osa neist ei

palju võimekaid inimesi, siis taas-

õpetaja- ja liidrikoolituse läbimine

üksikisiku või organisatsioonina.

hilinemist

ega


12

Juhtimisveerg

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 9. september 2009

Sorry, aga sa töötad liiga palju Kuidas töötada kaks korda vähem ning jõuda kaks korda rohkem?

TAIVO PAJU Juhtimisajakirja Director peatoimetaja

M ”

a töötan ainult kaks tundi

reegel. Need on üsnagi lihtsad jär-

hädavajalikud ning mida sa suu-

päevas.” Ei saa aru. Kuidas

gida ning ei maksa midagi. Suvel

dad päeva jooksul kindlasti ära

saab minu kunagine õppejõud Tiit

leidsin veel paar head võtet, mis

teha. Siis kirjuta need tegevused

Hennoste ainult kaks tundi päevas

väärivad tähelepanu oma lihtsuses.

päevaplaani sisse. Kõige eba-

töötada? Ja seejuures nii palju ära

Brian Tracey, Eestiski käinud kõne-

meeldivamad ja raskemad tege-

teha: õpetada tudengeid meil ja vä-

mees ja kirjanik, ütleb, et selleks, et

vused, mida sa kipud edasi lük-

lismaal, analüüsida meediat, teha

rohkem jõuda, tuleb töötada roh-

kama, pane kohe päeva algusse

koolitusi, kirjutada artikleid ja raama-

kem:

(isegi enne e-kirjade lugemist).

tuid jne. „Usu mind, kaks tundi päe-

Tööta rohkem: keskendu pare-

Niisiis: tegevus, koht, aeg. Kui sa

vas on piisav,” lisas professor, kui me

mini, pinguta rohkem, harjuta

tegevuseks aega ei planeeri, pole

suvel kohtusime. „Aga sa pead seda

end töötama ilma katkestusteta.

seda mõtet üles kirjutadagi.

tegema iga päev, ilma katkestamata,

Tee asju kiiremini: tee töö kii-

väga intensiivselt ja järjekindlalt!”

remini ära ning võta järgmine

Teine samm

kiiremini ette.

(1 minut iga töötunni kohta)

Asja üle mõeldes nõustun, et kahe

Ühendades kõvemini ja kiiremini

Pane telefon näiteks iga täistund

tunni jutus on iva sees. Eriti värske

võid sa rohkem ühe päeva jook-

märku andma. Võta aeg maha,

McKinsey uuringu „Leaders in the

sul ära teha kui teised nädalaga.

vaata päevaplaani ning küsi endalt, kas veetsid tunni produk-

Crisis” valguses, kus selgub, et juh-

Kõige ebameeldivamad ja raskemad tegevused, mida sa kipud edasi lükkama, planeeri kohe päeva algusse (isegi enne e-kirjade lugemist).

tide töökoormus on masu ajal kõ-

Konsultant Peter Bregman kiidab

tiivselt. Säti asjad nii, et ka järg-

vasti tõusnud: kui muidu töötasid

aga 18 minuti meetodit. Ta ütleb, et

mine tund oleks hästi viljakas.

nad keskmiselt 45 tundi nädalas,

harjumuspärasest to do listist ei

siis nüüd 55 tundi. Küsimus on ju

piisa — sul pole meeles seda vaa-

Kolmas samm (5 minutit)

selles, kuidas neid tunde kasutada.

data. Aga sul peab olema süsteem,

Ära torma päeva lõpus töölt

mis ei lase sul laiali valguda, ükskõik

minema. Istu viis minutit ja

Mul on olnud päris palju selliseid

mis päeva jooksul ka ei juhtuks. See

vaata üle, kuidas päev läks. Mis

päevi, kus lähen heade kavatsustega

on omamoodi rituaal ning rituaalide

läks hästi, mis jäi tegemata.

tööle, aga need põrmustuvad kohe,

jõud ongi korduses ja rutiinis! Breg-

Mida teha homme paremini.

kui meiliboksi avan. Õhtuks on tunne,

mani meetodit on samuti lihtne ka-

nagu oleks kõvasti tööd teinud:

sutada:

Ehk siin peitub seletus ka Tiit Hennoste kahe tunni reeglile. Tööta

mitmed tulekahjud said kustutatud. Ainus, mis tegemata jäi, oli kõik see,

Esimene samm (5 minutit)

kas või kaks tundi päevas, aga tee

mida olin hommikul plaaninud!

Enne kui arvuti hommikul käima

seda intensiivselt, keskendunult.

paned, võta leht paberit. Mõtle

See ongi parim ravi tegemata tööde

Aga mõned ometi jõuavad, sest neil

läbi ja kirjuta üles need paar asja,

stressile. Sest tegemata töid siis

on olemas oma isiklik kahe tunni

mis on su eesmärkide täitmiseks

lihtsalt ei ole!


Innovatsiooniveerg

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 9. september 2009

TIIU ALLIKMÄE Innovatsiooniaasta meediasuhete juht

13

Innovatsioon sünnib käsikäes loominguga „On väga hea kirjeldada oma toodet kvaliteetse, kiire, kergesti kasutatava, mugava ja turvalisena – juhul, kui konkurendid kirjeldavad enda oma mittekvaliteetse, aeglase, keeruka, ebamugava ja ebakindlana,” kirjutas hiljuti Äripäevas koolitaja Ekke Lainsalu. Ja lisab, et sellist olukorda tegelikkuses ei eksisteeri. „Kui midagi paremat välja ei suuda mõelda, siis üks võimalus on lisada igale omadusele juurde konkreetne faktiline väide,” ütleb ta.

Loov Eesti: Kõigile loomemajanduse huvilistele alustas ilmumist Loov Eesti uudiskiri, mis koondab endas Kultuuriministeeriumi, EASi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Nordeni, loomeinkubaatorite, erialaliitude, kõrgkoolide jms loomemajandusalase info. Mis on valdkonnas uudist? Kus ja milliseid üritusi on toimumas? Millisest toetusprogrammist on võimalik oma ideele toetust leida? Kuidas mujal maailmas on loomemajandus korraldatud? Mida on teinud meie oma tublid ettevõtjad? Kõigile neile küsimustele uudiskiri tähelepanu pöörabki.

S

elleks, et Su toode oleks konku-

arengumaade kõrvalistes kohtades

Ühiskonna kategoorias tunnistati

rentsivõimeline, ei piisa sel-

nii emade kui ka laste elusid päästa.

auhinna vääriliseks elektriautode

lest, et see on kvaliteetne, vaja on

Kodu kategoorias võitis Chulha —

infrastruktuur, mis võimaldab neid

ka teistest eristuda. Seda, et inno-

pliit, mis on mõeldud kasutamiseks

väga paljudes kohtades laadida,

vatsioon käsikäes loominguga aitab

maades, kus traditsiooniliselt te-

pakub navigatsiooniteenuseid ja

meie igapäevast elukeskkonda pi-

hakse toitu hoone sees avatud tulel.

võimaldab infovahetusega elektri-

devalt elamisväärsemaks muuta,

Pliit kasutab kahe kütteplaadi

firmadel hajutada elektri tarbimist

tõestavad Taanis iga kahe aasta

soojendamiseks ka suitsusoojust,

tipptundidel.

tagant korraldatava disainivõistluse

säästes seega küttematerjali. Suits

INDEX:Award osalejad. Selle võist-

juhitakse seejärel läbi materjali, mis

Index:Award avab hästi disaini kui

luse 2007. aasta finalistide töödega

puhastab selle heitmetest. Chulha

ühe loomemajanduse valdkonna po-

oli käesoleva aasta juunis võimalus

korstent saab puhastada ka katu-

tentsiaali konkurentsivõimele. Ka

tutvuda ka Eestis.

sele ronimata, mis teeb selle ohutu-

meil Eestis on toredaid näiteid,

maks.

kuidas disaini abiga edu saavutada: Suva etnosokid jõuavad peagi Soo-

INDEX:Award on konkurentsitult suurima auhinnafondiga disainikon-

Töö kategoorias võitis veebileht

me tarbijateni, rahvuspapusid teab

kurss maailmas — 500 000 euro

Kiva.org, mis on maailma esimene

juba igaüks. Mänguväljakute tootja

suurune auhinnafond läheb võrdselt

eraisikult eraisikule mikrolaenamise

Tiptiptap kasutab samalaadseid

jagamisele viie erineva kategooria —

vahendaja. Selle lehe kaudu saab

materjale nagu teisedki mänguväl-

keha, kodu, töö, mäng ja ühiskond —

laenata otse maailma eri paikade

jakute tootjad, kuid nende eeliseks

võitjate vahel. 28. augustil kuulutati

väikeettevõtjatele. Augusti lõpuks

on hästi läbimõeldud disain.

välja INDEX:Award 2009 võitjad.

oli Kiva.org’i kaudu laenatud rohkem

Seekordsest maailma paremaks

kui 87 miljonit USA dollarit arengu-

Tööstusdisainer Martin Pärn, kes on

tegemise võistlusest „Design to Im-

maade väikeettevõtjatele, laenajaid

aidanud paljusid meie tööstus-

prove Life” võttis osa rohkem kui

oli üle poole miljoni ja keskmine

tooteid mugavamaks ja paremini

700 tööd 54-st riigist.

laenusumma oli 25 dollarit. 98%

kasutatavaks muuta, selgitab, et di-

laenudest makstakse ka tagasi.

saini ülesanne ongi märgata kasutajatele tähenduslikke väärtuseid ja

Võidutööd näitavad, et meil veel

Uudiskirjaga saab liituda veebiaadressil:

paraku levinud arusaam disainist kui

Mängu kategoorias võitis PIG 05049,

projekteerida need toodetesse või

„asjade ilusaks tegemise kallist

trükis, mis näitab kõiki tooteid,

teenustesse.

vahendist” ei pea paika.

mida saab teha tavalisest seast ja neid oli koguni 185! Disaineri sõnul

Seega, oma toodete konkurentsi-

www.looveesti.ee

Keha kategoorias võitis loote sü-

peame selleks, et oma maailma

võime tõstmiseks tasub vaadata

Info ja kaastööd:

damelöökide jälgimise monitor, mis

jätkusuutlikuna hoida, kõigepealt

loomemajanduse poole — koostöös

ei vaja elektrit ja mille abil saab

teadma, mida milleks kasutatakse.

sünnibki innovatsioon.

info@looveesti.ee


14

Liikmeintervjuu

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 9. september 2009

EMI EWT – 20 aastat koolituskogemust 1. septembril sai EMI EWT Ida-Lääne Koolituse AS 20-aastaseks. Pea sama palju aastaid on EMI EWT olnud Kaubanduskoja liikmesettevõte. Selle tähtsa sündmuse puhul oli minu küsimustele lahkesti nõus vastama EMI EWT direktor Tiit Tammemägi. KADRI LIIMAL Toimetaja

K

uidas sai

„majanduskasv” ja tänane masu. On

leidnud koha nii Eesti poliitikas kui et-

jalik, olgu see juhtimispsühholoogia,

EMI EWT alguse?

unikaalne kogemus elada sellisel

tevõtluses. Praegune aeg on parim

finantsjuhtimine, võlaõigus, väliskau-

Alguseks on juhus. Madis Habakuk,

epohhil. See on eriline õnn olla kooli-

positiivseteks korrektsioonideks. Jät-

bandus, logistika või riigihanked.

omaaegne Eesti Majandusjuhtide

taja suurte muutuste ajal — ajal, mil

kuks meil ainult julgust, tahtmist ja

Instituudi juhtimiskateedri juhataja

kaotajate põlvkonnast saavad võit-

enesekriitikat peeglisse vaatamiseks!

teeb 1987. aastal Tiit Tammemäele,

jad. Mõtlen siin meie luuseriks peetud

Ka koolitajatel on põhjust siseaudi-

tulevasele EMI EWT juhile, ettepane-

seenioreid, kes masu saabumist

tiks. Kui palju hiljuti õpetatust on

Kui oluline on Teie ettevõttes meeskond? Kuidas investeerite töötajatesse?

ku panna käima väliskaubanduskooli-

suutsid ette näha, selle mõju endale

olnud triviaalsed käibe- ehk tegelikult

Väga. Kahjuks on meie meeskond

tus EMI-s. 1989. aastal ütleb Jaak

leevendada ja kelle maailmanägemus

ebatõed? Tahame tulevikus veelgi

täna hästi väike, mistõttu nii mõnigi

Leimann, tolleaegne EMI direktor:

on elu jooksul kogetu najal unikaalne.

rohkem süüvida protsesside olemus-

vajalik töö jääb venima. Teiselt poolt

„Väliskaubanduskoolitus on hästi käi-

Arvan, et säilinud on eestlastele

se, täiustada oma maailmapilti ja ja-

oli äsjane kolimine Tammsaare Kooli-

ma läinud, teeme väliskaubandus-

omane õpihimu ja töötahe ja eest-

gada seda soovi oma kuulajatega.

tuskeskusesse väga tõsine investee-

koolitusest omaette ettevõtte!”

lusele igiomane nähtus, et ka siis kui

Väliskaubandus on jäänud tänaseni

asjad lootusetult viltu lähevad, ilmub

EMI EWT õppekavasse. Lisandunud

kuskilt välja positiivne alge ja suun-

on finantsjuhtimine, juhtimispsüh-

dumus.

holoogia, võlaõigus ja lepingud, logis-

ring töötajate töötingimuste viimisel kõrgtasemele.

Uhked oleme selle üle, et oleme täna

Kuidas hindate konkurentsi oma tegevusvaldkonnas? Millised on teie ettevõtte trumbid võrreldes konkurentidega?

tika ning riigihanked. Tänaseni toi-

olemas. Oleme järginud Eesti vana-

Konkurents on tugev, mis iseenesest

Ma ei kujuta seda teisiti ette. Prak-

muvad EMI EWT õppereisid maailma

sõnu, olnud töökad ja ausad ning pole

on ju positiivne. Halb on see, et turul

tiliselt kohe peale EMI EWT asuta-

õpetlikesse sihtkohtadesse

olnud ahned. Viimane on eriti tähtis

on liiga palju agaraid koolituse korral-

mist astusime Kaubanduskoja liik-

koolitusturul, kus valetamine ja

dajaid, s.o neid, kes ei jaga enda tead-

meks. Me ei ole kunagi küsinud: „Mis

ahnitsemine on suisa kurjast

misi ja mõtteviisi, vaid ostavad

kasu ma sellest saan?”

Tähistate 1. septembril 20. sünnipäeva, mis on nende aastate jooksul muutunud/ jäänud samaks? Mille üle olete kõige rohkem uhke?

Millistel kaalutlustel olete Kaubanduskoja liige?

teadmisi kokku, olemata ise antud valdkonna spetsialist.

matult põneval ajal. Selle 20 aasta

Kuidas hindate Eesti ärikliimat ja oma tegevusvaldkonna arenguid praeguse majandussituatsiooni valguses? Milliste eesmärkide poole EMI EWT tulevikus pürgib?

susväärne. Koolitus kuulub nende

Millised ettepanekud on Teil kui liikmesettevõttel Kaubanduskojale?

valdkondade hulka, millelt hoitakse

Jätkata sama aktiivselt. Siiski tasuks

jooksul on toimunud suured muu-

Olen seda meelt, et maailmas valit-

kehvadel aegadel kokku. Samas va-

arutada, kuidas vältida konkureeri-

jaks ettevõtja just praegu head ja

tused. EMI EWT on perestroika aja

mist liikmetega liikmete poolt paku-

seb väärtuskriis. Majandushädad on

asjakohast koolitust, mis aitaks tal

tavate teenuste osas.

laps. Õigemini perestroika lõpufaasi

vaid väärtuskriisi tulem. Kahju, et ka

probleeme vältida või neid parimal

laps, kui sotsialismileer Nõukogude

Eesti inimesed (ettevõtjad, poliitikud,

moel lahendada. Meie eeliseks on

Liiduga eesotsas kokku varises. Siis

asjamehed jt) on olnud väärtuskriisi

väga konkurentsivõimeline hinna ja

Eesti iseseisvuse taastamine, Eesti

aktiivsed osalised. Ahnuse eskalat-

kvaliteedi suhe. Eeliseks on ka paku-

kroon, Vene vägede väljaviimine,

sioon, ülbus, eneseimetlemine, vale-

tava valik. Usume, et pakume seda,

NATO ja EL liikmelisus, uskumatu

tamine, katteta lubadused jms on

mis just praegu on ettevõtjatele va-

Me oleme elanud ja töötanud usku-

Hetkeolukord koolitusturul on kahet-

Kaubanduskoda õnnitleb oma pikaaegset liikmesettevõtet 20. sünnipäeva puhul ning soovib jõudu ja jaksu edaspidiseks!


Teated

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 9. september 2009

Avanes projektikonkurss teadusuuringute läbiviimiseks väikese ja keskmise suurusega ettevõtete huvides

30. juulil 2009 avas Euroopa Ko-

ettevõtted ja lõpptarbijad, kui see

misjon 7RP „Võimekuse” eriprog-

on projekti läbiviimiseks vajalik.

rammi allteema „Teadusuuringud väikeste ja keskmise suurusega et-

Projektid võivad sisaldada järgmisi

tevõtete (VKEde) huvides” projek-

tegevusi:

tikonkursi FP7-SME-2010-1 „Re-

teadus- ja tehnoloogiaarenda-

search for SMEs”. Tegemist on juba

mistegevused, mis on projekti

kolmanda samalaadse konkursiga

tuumaks;

7RP ajal. Programmiga toetatakse

demonstratsioonitegevused (nt

VKEsid teadusuuringute sisseost-

prototüüpide testimine);

misel. Teemade valdkonnale see-

koolitus ja informatsiooni levi-

juures piiranguid ei seata.

tamine; projekti juhtimine.

Tallinna ettevõtluspäeva raames läbiviidav seminar

„Väliskaubanduse rahastamine” 8. oktoobril Kaubanduskojas Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja Tallinna Ettevõtlusamet kutsuvad 8. oktoobril osalema Tallinna ettevõtluspäeva raames toimuval seminaril, kus käsitletakse erinevaid rahastamise võimalusi nii ettevõtetele, kes juba tegelevad väliskaubandusega kui ka neile, kes alles alustavad selle valdkonnaga. Põhiesinejad on oma valdkonna spetsialistid EASist, KredEx-ist, SEB Pangast. Neid toetavad ettekannetega ja praktiliste näidetega kaubavahetusest kolmandate riikidega ja ettevõtete partnerotsingu erinevatest võimalustest Eesti Kaubandus-Tööstuskoja spetsialistid. Seminari ajakava ja käsitletavad teemad 10.00–10.30

10.30–12.00

Tingimused projektitaotluse esitamiseks on samad nagu kahe eel-

Konsortsiumi suuruseks peaks üld-

mise toimunud konkursi korral.

juhul olema 5 kuni 10 osalist ning

Nõutakse kahte liiki osalejate ole-

projekti kestuseks 1 kuni 2 aastat.

masolu:

Ühe projekti eelarve peaks jääma

vähemalt kolm sõltumatut VKEd

12.00–12.30 12.30–13.15

vahemikku 0,5 kuni 1,5 mln eurot.

13.15–14.00

kolmelt erinevalt ELi liikmesmaalt või assotsieerunud riigist;

Projektikonkursi kogueelarveks on

vähemalt kaks teadus- ja aren-

136,84 mln eurot ning taotluste esi-

dustegevusele suunatud organi-

tamise tähtajaks 3. detsember kell

satsiooni (nt ülikoolid, uurimis-

17.00 Brüsseli kohaliku aja järgi.

asutused, aga ka tööstusettevõtted ja teadusuuringutega

Projektikonkursi dokumente saab

tegelevad VKEd).

alla laadida veebiaadressilt http://

14.00–14.30

Euroopa Liidu ettevõtete kaubavahetus kolmandate riikidega Lidia Friedenthal (Eesti Kaubandus-Tööstuskoja teenuste osakonna väliskaubanduse vanemnõunik) EAS eksporditoetused Mihkel Pukk (EASi ekspordidivisjon vanemkonsultant) Kohvipaus KredEx´i väliskaubanduse tugimeetmed Lehar Kütt (KredEx´i ettevõtlusja ekspordidivisjoni juht) Väliskaubanduse rahastamise võimalused SEB Panga näitel Sven Kööp (SEB väliskaubanduse finantseerimise osakonna juhataja) Praktilised partnerotsinguteenused läbi Kaubanduskoja juures asuva Enterprise Europe Network´i Lea Aasamaa (EEN koordinaator)

cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm? Projekti võivad toetada ka teised,

fuseaction=UserSite.FP7Details

ülejäänud osalistest sõltumatud,

CallPage&call_id=216.

Osalemine on tasuta, kuid nõuab kindlasti eelregistreerumist!

Lisainfo: EPP TOHVER-BULAVS 7RP „Teadusuuringud VKEde huvides” programmi consultant Sihtasutus Archimedes Teaduskoostöö keskus Väike-Turu 8, Tartu Tel: 528 0101, 730 0331 • E-post: epp.tohverbulavs@archimedes.ee

15

Lisainfo ja registreerimine: MARJU MÄNNIK • Tel: 604 0079 • E-post: marju.mannik@koda.ee


16

Teated

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 9. september 2009

Venekeelne seminar

„Olulisemad muudatused uues töölepinguseaduses” 30. septembril Kaubanduskojas Eesti Kaubandus-Tööstuskoda korraldab kolmapäe-

Seminar

„Lepingutest tulenevad õiguskaitsevahendid” 16. septembril Kaubanduskojas Eesti Kaubandus-Tööstuskoda koostöös Advokaadibürooga Aivar Pilv korraldab kolmapäeval, 16. septembril kell 10.00–15.45 Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn) ettevõtte juhtidele, juristidele ja kõigile teistele huvilistele seminari lepingutest tulenevatest õiguskaitsevahenditest.

val, 30. septembril kell 10.00–14.00 Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn) ettevõtte juhtidele, personalitöötajatele, juristidele ja kõigile teistele huvilistele seminari olulisematest muudatustest uues töölepinguseaduses. Seminari eesmärk on anda ülevaade uue töölepinguseaduse vastuvõtmise vajadusest, samuti sellest, mida tõi uus seadus endaga kaasa tööandjatele ja töötajatele. Seminar toimub vene keeles. Lektor on Niina Siitam (Tööinspektsiooni töösuhete osakonna juhataja).

Muutunud majandusolud on endaga kaasa toonud maksehäired ja lepingurikkumised. Kuidas oma ettevõtet kaitsta olukorras, kus vaatamata korrektselt vormistatud lepingule, ei pea teine lepingupool omapoolsetest kohustustest kinni? Erinevate lepingurikkumiste (ka maksehäirete) korral on võimalik kasutada mitmesuguseid juriidilisi abinõusid ehk õiguskaitsevahendeid. Lektorid on Advokaadibüroo Aivar Pilv vandeadvokaadid Britta Oltjer, Merit Helm, Tarmo Pilv, Pirkka-Marja Põldvere, Ilmar-Erik Aavakivi. Vandeadvokaadid, kelle igapäevane töö on lepingute koostamise ja lepingutest tulenevate õiguskaitsevahendite kasutamise nõustamine ning lepingutest tulenevate vaidluste lahendamine kohtus ja kohtueelses menetluses, annavad praktilisi nõuandeid, kuidas erinevate lepingurikkumiste korral käituda, milliseid seadusega tagatud õiguskaitsevahendeid on võimalik kasutada ja milliseid samme saab kohtueelselt või -väliselt ette võtta. Seminaril näidatakse erinevate kohtukaasuste ja muude näidete varal, millised on konkreetsetes lepingurikkumiste praktikas parimad võimalikud lahendused. Seminaril käsitletavad lepinguliigid: müügileping, üürileping, töövõtuleping, käsundusleping, liisinguleping. Seminaril on võimalik esitada küsimusi iga lepinguliigi kohta peale vastava teema käsitlemist.

Käsitletavad teemad: töölepingu tingimused; kirjalik informatsioon töötingimuste kohta; täiendavad kokkulepped; palk ja muud lisahüved; tööaeg, öötöö piirangud; puhkeaeg tööl igapäevaselt ja iganädalaselt; puhkus ja välja võtmata jäänud puhkus; töölepingu ülesütlemise tingimused, vaidlustamine ja kompensatsioon. Osalemistasu Kaubanduskoja liikmetele on 700

Osalemistasu Kaubanduskoja liikmetele on 500 krooni ja mitteliikmetele 1000

krooni ja mitteliikmetele 1400 krooni (hindadele lisan-

krooni (hindadele lisandub käibemaks). Hinnas sisalduvad teabematerjalid ning

dub käibemaks). Hinnas sisalduvad teabematerjalid

lõuna ja kohvipaus.

ning lõuna ja kohvipausid.

Lisainfo ja registreerimine: KATI KRASS

Lisainfo ja registreerimine: KATI KRASS

Tel: 443 0989 • E-post: kati@koda.ee

Tel: 443 0989 • E-post: kati@koda.ee


Teated

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 9. september 2009

Seminar

„Maksumuudatused, aktuaalteemad ja uuemad kohtulahendid”

17

Mis mõjutab sinu äri? Raha. Kaubamärk. Tarkvara. Tulu. 17. septembril Kaubanduskojas

28. septembril Kaubanduskojas Eesti Kaubandus-Tööstuskoda koostöös Ameerika Kaubanduskojaga Eestis korraldavad 17. septembril algusega kell 13.00 Kaubanduskoja ruumides (Toom-Kooli 17, Tallinn) seminari Eesti Kaubandus-Tööstuskoda korraldab esmaspäeval, 28. septembril 2009 kell 10.00–15.30 Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn) seminari ettevõtete juhtidele, finantstöötajatele ja raamatupidajatele.

tutvustamaks Eesti ettevõtjatele kaubamärgiga seotuid võimalusi ja riske. Seminari mode-

Seminaril esinevad KPMG Baltics AS maksunõustajad Aidi Kallavus, Merike Oja ja Erle Laasberg.

13.20

Tervitus Microsoft Eesti esinduse juhi Rain Laane poolt

13.30

Kaubamärkide kaitsmine salakaubanduse eest

Viimasel ajal on toimunud palju avalikke diskussioone maksumuudatuste teemadel. Mitmed ideed on võtnud juba ka konkreetsema vormi ning jõudnud seadustesse kirja. Samuti on tulnud mitmeid huvitavaid uusi kohtukaasuseid. Muutunud majandusolud on seega viinud meid muudatuste keerisesse. Seminari käigus anname ülevaate aktuaalküsimustest, mis on esile kerkinud. Seminari teemad: Erisoodustused Nõuetest loobumine, kuluhüvitised ja kahjuhüvitised Müügikampaaniate maksustamine, sh allahindluste pakkumine Uuemad kohtulahendid maksuvaldkonnas 2009. aastal jõustunud maksumuudatuste mõju tehingute tegemisel 2010. aastaks kavandatavad käibemaksuseaduse muudatused Seminari osalemistasu on Kaubanduskoja liikmetele 850 krooni ja mitteliikmetele 1700 krooni (hindadele lisandub käibemaks). Hinnas sisalduvad teabematerjalid, lõuna ja kohvipaus.

raatoriks on Rain Laane, Microsoft Eesti esinduse juht. Päevakava 13.00 Registreerimine ja kohv

(Protecting the brands from illicit trade) Ron Op de Beke, Brand Integrity, Philip Morris International 14.30 Litsentseerimata tarkvara – kokkuhoid või lisakulu? Kaido Uduste, Business Software Alliance Martin Hiir, Eesti Äritarkvara Liit 15.10

Milline on intellektuaalse omandi rahaline väärtus? (Translating IP into money — understanding the value of your assets) Yrjö Ojasaar, Solon Partners, Luiga Mody Hääl Borenius

15.40

Küsimused/vastused

16.00 Kokkuvõte ja seminari lõpetamine Osavõtutasu Kaubanduskoja liikmetele 350 krooni, mitteliikmetele 700 krooni (hindadele lisandub käibemaks). Oma osavõtust seminaril palume teatada hiljemalt 15. septembriks.

Lisainfo ja registreerimine: LIIS LEHESALU • Tel: 604 0081 • E-post: liis@koda.ee

Pärastlõuna Peep Mardistega – sissevaade Euroopa Liidu struktuuride toimimisse Neljapäeval, 17. septembril kell 16.00–18.00 toimub Narva-Jõesuus Meresuu hotellis (konverentsikeskuse Kevade saalis) kohtumine endise Euroopa Parlamendi saadiku Andres Tarandi nõuniku Peep Mardistega. Osalemine tasuta, kohustuslik eelregistreerimine.

Lisainfo ja registreerimine: KATI KRASS Tel: 443 0989 • E-post: kati@koda.ee

Lisainfo ja registreerimine: MARGUS ILMJÄRV • Tel: 337 4950 • E-post: margus@koda.ee


18

Teated

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 9. september 2009

Messikoolitus:

Seminar

„Tulemuslik messiturundus – töö enne messi, messi ajal ja pärast messi!”

„Muudatused ehitusseaduses”

Seminarid toimuvad: 15. septembril kell 9.00–17.00 Tallinnas Eesti Kaubandus-Tööstuskojas, Toom-Kooli 17 (eesti keeles) 13. oktoobril kell 9.00–17.00 Tallinnas Eesti Kaubandus-Tööstuskojas, Toom-Kooli 17 (vene keeles) 1. detsembril kell 9.00–17.00 Tartus Raadimõisa hotellis, Mõisavärava 1 (eesti keeles) Eesti Kaubandus-Tööstuskoda korraldab koolituse koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega. Koolituste korraldamist rahastab EASi Teadmiste ja oskuste arenguprogrammi raames Euroopa Sotsiaalfond. Tooteid ja teenuseid ning nende omadusi peab klientidele järjest rohkem ja täpsemalt selgitama, kuna valik, mis turule jõuab, on väga mitmekesine ja muudab otsuse langetamise kliendile raskeks. Üha tiheneva konkurentsi tingimustes hakkavad äris järjest enam tähtsust omama isiklikud suhted. Ja nende arendamiseks pole paremat kohta, kui messid või näitused, kus on võimalik suhelda ja otsest kontakti saavutada potentsiaalse või ammuse äripartneriga. Et messil osalemine oleks edukas, vastaks ettevõtte ootustele ja tagaks tehtava investeeringu tasuvuse, tuleb kindlasti pikalt ja põhjalikult planeerida messil osalemist, realiseerida messil püstitatud eesmärgid ning teha sihikindlalt järeltööd saadud kontaktidega pärast messi. Antud koolituse käigus antakse põhjalik ülevaade kõikidest etappidest ning jagatakse kasulikke näpunäiteid. Seminari teemad: Konkurentsieelis, sihtturg, messi valik Messi ettevalmistus: eesmärgid, messiboksi planeerimine, meeskond, eelarve, logistika, ühisstendid, kliendisuhted, messiturundus Messiboksis: messiboksis osalemine, töökorraldus, suhtlemine Järeltöö pärast messi: tulemuste analüüs, edasised sammud Messikoolitused viib läbi Jakob Saks, kes on pikaajalise praktilise kogemusega eksportöör, tunnustatud koolitaja ja konsultant. Viimase 6 aasta jooksul on ta organiseerinud erinevatele ettevõtjatele messistende 2-4 rahvusvahelisel messil aastas (sh Aasia, Euroopa, Põhja-Ameerika). Tal on 11 aastat ekspordijuhtimise kogemust (sh 5 aastat väljaspool Eestit töötades) ning magistrikraad Copenhagen Business School’ist. Koolituse osalustasu on 300 krooni (hind sisaldab käibemaksu).

Lisainfo ja registreerimine: LIIS LEHESALU • Tel: 604 0081 • E-post: liis@koda.ee

29. septembril kell 10.00–14.00 Kaubanduskojas Eesmärgiks on tutvustada ehitusseaduse muudatusi, mis täpsustavad ehitustegevust reguleerivate kohaliku omavalitsuse poolt väljastatavate dokumentide (kirjalik nõusolek, ehitusluba ja kasutusluba) andmeid ja väljastamise korda, sätestavad mitmed ehitise rajamise ja kasutamisega seonduvad nõuded ja tingimused, samuti täiendavad hoone energiatõhususega seotud regulatsioone. Koolitusele on oodatud ehitus- ning ehitusega seotud ettevõtjad, projektijuhid, ehitusjärelvalve spetsialistid, juristid, KOV ehitusnõunikud, vallavanemad, vallaarhitektid, hankespetsialistid ning teised ehitustega seotud spetsialistid. Lektor on Helje Johansoo, Eesti Ehitusettevõtjate Liidu õigusnõunik. Käsitletavad teemad: Mõistete täpsustused: ehitis, ehitamine jt Väikeehitise mõiste ja nõuded – täpsustatused ja muudatused Nõuded ehitisele Energiatõhususe miinimumnõuete rakendamine Ehitusluba, väljastamisest keeldumine Nõuded ehitamisele Ehitusettevõtjate pädevus ja registreering Vastutav spetsialist Ehitamise tehnilised dokumendid, säilitamise aeg Ehitise kasutusluba Omanikujärelevalve Ettevõtjate kohustused ja õigused Ehitusjärelevalve ja riiklik järelevalve Vastutus ehitusseaduse rikkumise eest Seminari osalustasu on Kaubanduskoja liikmetele 600 krooni, mitteliikmetele 1200 krooni (hindadele lisandub käibemaks). Hinnas sisalduvad materjalid ning lõuna ja kohvipausid.

Lisainfo ja registreerimine: TOOMAS HANSSON Tel: 744 2196 • E-post: toomas@koda.ee


Teated

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 9. september 2009

19

Seminar

„Uuest töölepinguseadusest raamatupidajatele” 6. oktoobril Kaubanduskojas

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Tartu esindus korraldab 6. oktoobril kell 10.30–14.30 Kaubanduskojas (ToomKooli 17) seminari uuest töölepinguseadusest, mis on suunatud raamatupidajatele. Lektorid on Kalle Kägi ja Regina Valge Baker Tilly Baltics OÜst. Seminari teemad Töötasu: uus keskmise töötasu arvutamise kord; töötasult makstavad maksud ja maksed ning nende korrektne kajastamine töölepingus; töötaja ja tööandja vastutus maksukohustuste täitmata jätmise korral. Uus haigushüvitiste maksmise kord. Muudatused kogumispensioni regulatsioonis. Uut töölähetuste valdkonnas. Töö ja puhkus: puhkuserahade arvestus; uus õppepuhkuste regulatsioon; töö ja puhkuse ühildamine; muud puhkused (rasedusja sünnituspuhkus, lapsehoolduspuhkus, täiendav puhkus jmt). Ülevaade uuemast kohtupraktikast. Osalustasu on liikmetele 600 krooni, mitteliikmetele 1200 krooni (hindadele lisandub käibemaks). Hinnas sisalduvad materjalid, lõuna ja kohvipausid.

Lisainfo ja registreerimine: TOOMAS HANSSON Tel: 744 2196 E-post: toomas@koda.ee

Seminar

„Eesti ettevõtjate võimalused ÜRO riigihangetel osalemisel” 23. septembril Kaubanduskojas Eesti Kaubandus-Tööstuskoda koostöös Eesti Välisministeeriumi ja ÜRO riigihangete divisjoniga korraldavad ÜRO riigihangetel osalemise võimalusi tutvustava seminari 23. septembril kell 10.30–16.30 Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn). Seminar koosneb praktilisest ÜRO hankeprotsessi tutvustusest ning personaalsetest kohtumistest juba Eesti potentsiaalsete pakkujate profiilide koostamiseks ja ülesseadmiseks ning koheseks registreerimiseks ÜRO „Global Marketplace” (UNGM) andmebaasis. Kohtumisele peaesineja Elisabeth Eckerstrom´iga peab eelnevalt registreerima. Miks korraldab ÜRO hankeid? Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO) loodi 1945. aastal San Franciscos ning selle eesmärgiks on rahvusvahelise rahu ja julgeoleku, inimõiguste ning rahvusvahelise koostöö tagamine ja majandusliku, sotsiaalse, kultuurilise ja humaanse iseloomuga rahvusvaheliste probleemide lahendamine. ÜRO liikmesriike on täna 192. Eesti ühines ÜROga 1991. aastal. ÜRO kui katusorganisatsiooni juurde kuulub rida spetsialiseeritud valitsustevahelisi organisatsioone (sh FAO, IBRD, WTO, WHO, UNESCO jt) ning ÜRO abiorganisatsioone (UNICEF, UNDP, UNEP, UNCHR, UNCTAD, UNDCP jt). ÜRO hangete maht, tagamaks oma laialdaste tegevuste elluviimist, on aasta-aastalt kasvanud. Täna oste-

takse aastas kaupu ja teenuseid rohkem kui 3 miljardi dollari eest — alates ÜRO peakorterile USAs New York´is, välismissioonide varustamiseks üle maailma, tribunalide- ning samuti majandus- ja sotsiaalkomiteedele vajaminevate kaupade ja teenuste tarnimiseks. Kuidas osaleda ÜRO hangetel? ÜRO nagu iga teinegi hankija soovib osta parimatelt tootjatelt/teenuse pakkujatelt ja parima hinna ning kvaliteedi suhtega. ÜRO hangetel osalemiseks kehtivad kindlad protseduurireeglid ning potentsiaalsel pakkujal tuleb ennast registreerida UNGM andmebaasis, kus täpsustatakse ettevõtte spetsiifiline pädevusvaldkond, tarnete ja finantsvõimekuse, kvaliteedistandardid jms tingimused. Kõiki protseduurireeglid, mida tuleks tähele panna ning ka praktilist pakkujaks registreerimise käiku tutvustab Eesti ettevõtjatele seminari peaesineja Elisabeth Eckerstrom, kes on New York´is asuva ÜRO Riigihangete Haldusosakonna juhataja. Seminari töökeel on inglise keel ja kui võimalik soovitame kaasa võtta seminarile sülearvuti. Seminari osalustasu on Kaubanduskoja liikmele 395 krooni ja mitteliikmele 790 krooni (hindadele lisandub käibemaks). Hinnas sisalduvad seminari jaotusmaterjalid ja lõuna.

Lisainfo ja registreerimine: VIKTORIA INDRISOVA • Tel: 604 0060 • E-post: viktoria@koda.ee


20

Teated

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 9. september 2009

Gruusia Vabariigi peaministrit Nika Gilauri`t saatev äridelegatsioon 14. septembril Kaubanduskojas

Seminar

„Sihtturg-Leedu”

Seoses Gruusia Vabariigi peaministri Nika Gilauri ametliku visiidiga Eestisse korraldame 14. septembril algusega kell 14.10 Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn) Eesti-Gruusia äriseminari ja kohtumised

24. septembril Kaubanduskojas

Gruusia firmade ning erinevate ministritega.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda koostöös Eesti Vabariigi Suursaat-

Päevakava

konnaga Vilniuses, Leedu Vabariigi Suursaatkonnaga Eestis ja Eesti-

13.45

Leedu Kaubanduskojaga korraldab 24. septembril Kaubanduskojas

14.10

(Toom-Kooli 17, Tallinn) sihtturuseminari Leedust. Seminaril antakse

Päevakava

Tervitussõnad: Andrus Ansip, Eesti Vabariigi peaminister;

ülevaade Leedu majanduse hetkeseisust ja perspektiividest. Päevajuht on majandusdiplomaat Jaan Reinhold.

Registreerimine

Nika Gilauri, Gruusia Vabariigi peaminister. 14.50

Peaministrid lahkuvad. Kohvipaus.

15.00 Äriseminar jätkub.

10.00

Tervitussõnad Kaubanduskoja peadirektorilt Siim Raielt

Sõna saavad Gruusia Kaubandus-Tööstuskoja president

10.05

Tervitussõnad Eesti suursaadikult Leedus Tiit Naberilt

Jemal Inaishvili, majandusminister Zurab Pololikashvili

10.10

Eesti-Leedu majandussuhted ja kaubandusvõimalused —

ja põllumajanduse aseminister Malkhaz Akishbaia.

10.35

Jaan Reinhold (Eesti Vabariigi Suursaatkond Vilniuses)

16.00 Individuaalsed kohtumised Gruusia firmadega.

Leetu investeerimise õiguslikud ja ärilised aspektid —

17.00

Vastuvõtt Kojas koos Gruusia veini ja suupistetega.

Robert Juodka (Eesti-Leedu Kaubanduskoja

11.15

juhatuse esimees, Advokaadibüroo Smaliukas,

Eesti ettevõtjatele on osalemine tasuta. Seminar ning vestlused

Juodka, Beniušis partner)

toimuvad inglise keeles. Palume üritusele eelnevalt registreeruda!

Eesti Leedu Kaubanduskoja võimalused liikmete abistamisel — Kaire Varma-Gilys (Eesti-Leedu Kaubanduskoja direktor)

11.30

Kohvipaus

12.00

Leedu ärikultuurist — Tõnis Vajakas (OÜ Elme Metall)

12.30

Praktikute näpunäited Leedu turult ja

13.45

kohalikust ärikultuurist — Jüri Ross (AS Infotark), Aarne Sõna (OÜ QLS), Janek Part (Hawaii Express), Martin Länts (UAB Eurolines), Tauno Steinberg (UAB Laadur Baltija) Küsimused, vastused

Osavõtutasu Kaubanduskoja liikmele 300 krooni ja mitteliikmele 500 krooni. Hindadele lisandub käibemaks.

Lisainfo ja registreerimine: VIIVE RAID • Tel: 604 0092 • E-post: viive@koda.ee

Lisainfo ja registreerimine: VIIVE RAID Tel: 604 0092 • E-post: viive@koda.ee


Teated

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 9. september 2009

21

Kutsume taas osalema Elmia allhankemessil! 10.–13. novembril Jönköpingis, Rootsis Allhankemess Elmia Subcontractor (www.elmia.se/subcontractor) on Põhja-Euroopa suurim omalaadne mess, mis hõlmab masina-, metalli-, plastmassitööstust, elektroonikat jpm. Sellel aastal osalevad Eesti ettevõtjad messil ühisstendiga juba üheteistkümnendat korda. Eesti Kaubandus-Tööstuskoda organiseerib ühisstendi B-hallis stendil B03:18, mille suuruseks on 73,5 m². Koostöös oma pikaajaliste partneritega pakume kompaktset paketti, et ettevõtjal oleks võimalikult mugav ja soodne messil osaleda. 2009. aastal messil osalemise tingimused: esialgne hind 40 000 krooni, lisanduvad reisikulud; osaleja ei tohi olla maksuvõlglane või maksuvõlg

Soome äripartnerina — Sina mulle, mina Sulle

peab olema ajatatud.

15. oktoobril Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn) Sõna saavad: Jaakko Kalela, Soome Vabariigi suursaadik Eestis Kristi Karelsohn, Eesti Suursaatkond Helsingis Mikael Orkomies, Excedea Jussi Kivikari, The Finnish Fair Corporation Toivo Utso, Yritys Helsinki Kalle Pedak, Advokaadibüroo Hedman Partners Kaja Tampere, Jyväskylä Ülikool Henri Enniste, Seve Ehitus Heiki Pant, Marja- Liisa Kruusimäe, EAS Täpsema informatsiooni programmi kohta leiate Kaubanduskoja veebilehelt: www.koda.ee sündmuste kalendrist. Pärast seminari toimub vastuvõtt Soome Suursaatkonnas Tallinnas, Kohtu tänav 4. Osavõtutasu Kaubanduskoja liikmetele 300 krooni, mitteliikmetele 450 krooni (hindadele lisandub käibemaks).

Lisainfo ja registreerimine: EVA MARAN

Lisainfo ja registreerimine: EVA MARAN

Tel: 5645 1639 • E-post: eva@koda.ee

Tel: 5645 1639 • E-post: eva@koda.ee


Liikmelt liikmele

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 9. september 2009

23

Nüüd on Teil võimalus leida koostööpartnereid ning uusi kliente teiste Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liikmete hulgast, samuti saate soovi korral teha liikmesettevõtetele oma toodete või teenuste sooduspakkumisi. Huvi korral palun saatke oma koostöösoov või sooduspakkumine e-postiaadressile kadri@koda.ee. Koostöösoov või sooduspakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid: sooduspakkumist/koostöösoovi, tegevusvaldkonda, firma nime, kontaktandmeid, aadressi, telefoninumbrit, e-postiaadressi, kontaktisiku andmeid ning pakkumise kehtivusaega. Sooduspakkumise tingimuseks on selle kehtimine kõigile Kaubanduskoja liikmetele. NB! Avaldame ainult Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liikmete pakkumisi. Lugege koostööpakkumisi nüüd ka Kaubanduskoja veebilehel Teenused – Koostööpakkumised ja info – Liikmelt liikmele aadressil http://www.koda.ee/?id=46026. Lisainfo: KADRI LIIMAL • Tel: 523 6146 • E-post: kadri@koda.ee

AMMENDE VILLA HOTELL & RESTORAN

ADVOKAADIBÜROO RAUDSEPP & CO

Meil on võimalus välja pakkuda koostöös Eesti

Ammende Villa pakub Kaubanduskoja liikme-

Advokaadibüroo Raudsepp & Co on tsiviil- ja

Kunstimuuseumiga Wiiralti reprosid ehtsast

tele soodustust à la carte toitudele ja jookidele

haldusõiguse valdkonnas õigusteenust osutav

portselanist tassidel kenas kinkekarbis. Kokku

10% ning De luxe tubadele 20%. Pakkumine ke-

ettevõte. Pakume oma klientidele kvaliteetset,

on valikus neli erinevat teost („Lapsed”, „Lamav

htib kuni 30. novembrini. Lisainformatsioon ja

asjatundlikku ja komplektset õigusteenust, mis

tiiger”, „Bajadeerid”, „Absindijoojad”). Wiiralti

tellimine märksõnaga „Koda”: Ammende Villa

hõlmab nii nõustamist ettevõtete igapäevase

reprodega portselantassid kinkekarbis on igati

Hotell & Restoran, Mere pst 7, 80010 Pärnu.

tegevusega seotud küsimustes (äriõigus, lepin-

meeldejääv kingitus ja samas ka osake Eestit

Pärnu rannarajooni idüllilises parkaias asuv

guõigus), vajalike õigusdokumentide koosta-

tutvustavast kunstist. Idamaa kalendri kohaselt

1905. aastal valminud Ammende Villa on stiil-

mist kui ka esindamist õiguslike probleemidega

on järgmine aasta saabumas tiigri aasta.

seim ja terviklikumalt säilinud juugendehitis

seotud läbirääkimistes, kohtu – ja vahekoh-

Wiiralti „Lamav tiiger“ on igati tähenduslik ning

Eestis. Pärast restaureerimist 1999. aastal avati

tumenetluses ning suhtlemist riigi- ja kohaliku

ilus kingitus, millega saab üllatada kõige tore-

villa avalikkusele ja on tänaseks üks linna

omavalitsuse asutustega erinevate haldus-

damal moel. Võtke kindlasti ühendust ja

kauneimaid vaatamisväärsusi ning tunnustatud

õiguslike teemadega seonduvalt (sh esindus

toetame koos Eesti kunsti!

hotell ning restoran. Hoone sisekujunduses

vaide- ja halduskohtumenetluses). Osutame

Lisainfo:

leidub rohkelt peeni maalinguid, lühtreid,

teenust nii äriühingutele kui ka eraisikutele.

VSV Baltic Connection OÜ

puulõikeid, jahitrofeesid ja originaal-juugend-

Advokaadibüroo Raudsepp & Co pakub kõigile

Paadi 14a–49, Tallinn 10151

mööblit. Lisaks kujundavad ehtsa sajandialguse

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liikmetele õigus-

Keyt Väliste

atmosfääri naturaalsed ehitusmaterjalid ja tek-

teenust järgmistel soodustingimustel:

Tel:661 6920 E-post: keyt@vsvbc.eu.

stiilid. Villa pakub võimalust pidada ärinõupi-

Teenuste osutamisel 20% allahindlust

damisi privaatsetes ja kordumatu miljööga

tavahinnast;

saalides ning salongides. Lisaväärtuse annavad

Püsiteenuse lepingu sõlmimisel kolmel

ABIPRINT OÜ

tipptasemel teenindus ja kõrgelt hinnatud

esimesel kuul 1 tunni ulatuses tasuta

Lugupeetud firmajuht! Olete te kokku lugenud,

restoran, kus serveeritakse värskest kodumai-

õigusteenust.

kui palju teie firma aastas erinevate materjalide printimisele kulutab? Seda summat on võima-

sest toorainest valmistatud gurmeeroogi. Lisainfo: Merit Miller, müügijuht

Käesolev pakkumine kehtib 31. oktoobrini.

lik vähendada, ilma et see kvaliteeti kuigivõrd

Tel: 447 3888 • E-post: sale@ammende.ee

Teenuse saamiseks palume saata e-kiri aadres-

mõjutaks. Abiprint OÜ pakub Kaubanduskoja

www.ammende.ee

sil info@raudsepp.ee (märgusõnaks „Koja soo-

liikmetele allahindlust –44% printerikassettide

duspakkumine”), vastame hiljemalt kahe töö-

täitmisele ja laiaformaadilise väljatrükile.

AS AIROT

päeva jooksul.

Pakkumine kehtib kuni 31.11.2009. Lisaks sel-

Esinduskaupluses Šveitsi Kell (Šveitsi Maja

Lisainfo:

lele pakume kõigile uutele klientidele tulevikus

Roosikrantsi 11, Tallinn) on müügil tuntud

Tel: 611 6270 • www.raudsepp.ee

12% püsisoodustust. Meie firma loosungiks ja juhtmõtteks on maksimaalne kvaliteet. Praegu

šveitsi firmade kellad – Omega, Longines, Rado, Hamilton ja Tissot. Samas lai valik pärleid ja

EESTI KUNSTIVARAMU

kasutab meie teenuseid üle 500 Eesti, Läti ja

juveelitooteid. Eesti Kaubandus-Tööstuskoja

Ilus kingitus Eesti Kunstivaramust! Eesti 20.

Soome juriidilise isiku. Aitame Teil rõõmuga

liikmetele soodushinnad -15%. Märgusõna:

sajandi tuntuim ja silmapaistvaim graafik on

trükikulusid vähendada ja oleme valmis tegema

„Koda”. Kauplus on avatud esmaspäevast

Eduard Wiiralt. Viibides neliteist aastat eemal

Teile personaalse pakkumise.

reedeni, kell 10.00–18.00.

kodumaast, tegi Eduard Wiiralt endale ja Eestile

Lisainfo: Jevgeni Nemeržitski

Lisainfo:

nime rahvusvahelises graafikas. Wiiralti töödel

Tel: 676 6466, 5551 9767

E-post: svheitsikell@hot.ee • airot@airot.ee

on omalaadne aura, mille annab elu- ja kunsti-

E-post: jevgeni@abiprint.ee

Tel: 631 3099 • www.airot.ee

kogemustest küllastunud vaimne tagamaa.

www.abiprint.ee


24

Riigihanketeated

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 9. september 2009

Riigihanketeated: Gruusia

Piimatoodete hange perioodile 01.01.2010–

Hangitakse järgmisi tooteid: jalgrattaid, hoiu/

Ehitusalaste nõustamisteenuste hange - viia

31.12.2011. Tähtaeg pakkumiste esitamiseks

säilitusüksusi, sissemakseautomaate. Täht-

läbi enne ehitustööde algust uuring, mis puu-

02.10.2009. Kood 2526

aeg 20.09.2009. Kood 2534

dutab maa-aluste gaasimahutite ehitamist.

Ostetakse 2010. aasta perioodiks pesemis- ja

Hangitakse järgimisi tooteid: muutmälu

Tähtaeg pakkumiste esitamiseks 25.09.2009

puhastusvahendid (Varsinais-Suomen sairaan-

(RAM), magnetkettaid, protsessoreid. Tähtaeg

hoitopiirin). Tähtaeg 12.10.2009. Kood 2527

osavõtutaotluste esitamiseks 08.10.2009.

NATO

Eelteade: kaugküttetorude ostmise kohta

Kood 2535

Kaitsealase uuringu teostamise hange [origi-

(kaukolämpöelementtien hankinta). Hanke ka-

Teenuste hange: digitaalkaardistusteenused,

naalnimetus: Long Term Requirements Study

vandatav alguskuupäev 01.01.2010. Kood 2528

metsade inventeerimisteenused, andmebaasi-

(LTRS) of Long Term Capability Requirements].

Ostetakse saeveskitooteid ja ehitusplaate.

Tähtaeg 21.09.2009

Tähtaeg

Logistiliste teenuste hange transpordi- ja

14.10.2009. Kood 2529

laadimisega seonduvateks töödeks (originaal-

Eelteade mööbli hankimise kohta (kontori-

nimetus: transportation/loading and unloading

mööbel, toolid jms). Kood 2530

osalemistaotluste

esitamiseks

additional option years). Tähtaeg 22.09.2009

Tähtaeg 05.10.2009. Kood 2536

Rootsi Hangitakse madratseid ja õhkmadratseid.

services include the provision of trucks/cranes/ forklifts and operators, for the year 2010 plus four

ja operatsioonitarkvara arendusteenused.

Tähtaeg 09.10.2009. Kood 2537 Kontorimööbli hange. Tähtaeg 30.09.2009.

Läti Otsetakse mitmesuguseid toiduaineid – liha,

Kood 2538

lihatooted, kalatooted ja -konservid, piimaSoome

tooted, jahu ja tangained, puuviljad, köögivil-

Ostetakse kruusa, liiva, purustatud kivi ja kil-

jad, loomsed ja taimsed õlid ja rasvad jt.

lustikku (originaaltekst: hiekoitussepeli kallio-

Tähtaeg

murskeesta tehtynä). Tähtaeg pakkumiste

15.10.2009. Kood 2531

esitamiseks 06.10.2009. Kood 2523

Ortopeediliste implantaatide hange. Tähtaeg

Hangitakse haigla tarbeks invasõidukeid ja

pakkumiste esitamiseks 19.10.2009. Kood 2532

ratastoole. Tähtaeg 19.10.2009. Kood 2524

Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärele-

Põllutöömasina hange (1 kpl harvesterin).

valveteenuste hange. Tähtaeg pakkumiste

Tähtaeg 09.10.2009. Kood 2525

esitamiseks 20.10.2009. Kood 2533

osalemistaotluste

esitamiseks

Vaata kõiki kehtivad hanketeateid meie veebilehelt www.koda.ee  teenused  valik riigihanketeateid. Täpsem info: LEA AASAMAA Tel: 604 0090 E-post: lea@koda.ee


Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 9. september 2009

Koostööpakkumised

25

Koostööpakkumised: Ungari ettevõte, mis tegutseb plastsurvevalu

Poola tootja otsib edasimüüjat või kontakti

toodete (plastic injection moulding) ja elek-

ehituspoodidega, et pakkuda savitelliseid,

troonika monteerimisega, otsib allhanketööde

erinevaid kive, keraamilisi ornamenttooteid ja

tegemise võimalusi.

muud (kodu)keraamikat.

Kood 2009-08-26-028

Kood 2009-08-24-004

Rumeenia firma, mis on spetsialiseerunud

Rumeenia firma otsib kogemustega partnerit

kondiitritoodetele (muffinid, koogid, küpsi-

koostööks, et arendada Bukaresti lähistel

sed), otsib partnerit vahenduseks, ühisette-

hästitoimivat ja kõrgetasemelist jahiparki

võtluseks ja alltöövõtuks.

(350 hektarit, 2 järve, 150 ha põldu, 200 ha

Kood 2009-08-26-016

metsa).

Türgi ettevõte, mis tegeleb köögivarustuse ja

Kood 2009-08-21-007

veepuhastusega, otsib vahendajat, ühisette-

Poola firma, mis pakub erinevat tarkvara

võtluse võimalust või agenti/esindajat Eu-

(tootmine, tootmisliinid ja tehnoloogia), otsib

roopas.

esindajat või allhanketöid.

Kood 2009-08-26-006

Kood 2009-08-19-027

Hispaania firma, mille kaupadeks on erinevad

Rootsi ettevõte, mis pakub puidust pakkela-

põrandakatteplaadid (sh kõrgkvaliteetsed

hendusi tööstusele, otsib pakketoodete kom-

portselan- ja marmorplaadid), otsib vahenda-

ponentide ja puidust profiilide tootjat.

jat või esindajat.

Kood 2009-08-18-049

Kood 2009-08-25-011

Taani valgeks värvitud männipuidust disain-

Rumeenia firma, mis kasvatab, kogub ja tööt-

aiamööbli tootja otsib kvaliteedile orienteeri-

leb maitse- ning ravimtaimi, otsib koostööd

tud allhanketööde teostajat.

hulgimüügiettevõtetega.

Kood 2009-08-18-041

Kood 2009-08-25-007

Iisraeli ettevõtte, mis tegeleb telefonisüs-

Hispaania firma pakub valmistoite catering-

teemide tarkvara ja riistvara süsteemide ehi-

firmadele (supid, kastmed, kondiitritooted,

tamisega, (VoIP, Asterisk-savvy system inte-

kreemid, siirupid) ja on huvitatud koostööst

grators) otsib edasimüüjat.

Eesti ettevõtjatega.

Kood 2009-08-17-013

Kood 2009-08-25-004

Itaalia veinitootja (punane, valge ja roosa

Rumeenia firma pakub ja otsib vahendus-

viinamarjavein) otsib vahendajat.

teenust vanaraua ja sorteeritud prügi üm-

Kood 2009-08-14-004

bertöötlemise valdkonnas. Kood 2009-08-25-001

Iisraeli firma pakub professionaalset heebreainglise-heebrea tõlketeenust juriidilises, fi-

Rumeenia ettevõte, mis on spetsialiseerunud

nants- ja ärivaldkonnas (sh lepingud, serti-

koduste dekoratiiv-keraamikatoodete valmis-

fikaadid, äridokumendid, ka veebilehed), sa-

tamisele (nikerdused, potid, vaasid, savi-

muti tõlketeenus väiksematel ärikohtumistel.

taldrikud jmt) otsib vastastikust koostööd

Kood 2009-08-31-001

ja/või edasimüüjat. Kood 2009-08-24-018

Iisraeli import- ja jaemüügifirma otsib polsterdatud mööbli, peamiselt nahkdiivanite

Türgi firma, mille toodanguks on erinevad boi-

tootjat (polsterdatud diivanid, tugitoolid, ka

lerid, paagid ja kütteelemendid, otsib vahen-

raamaturiiulid, kohvilauad jm elutoamööbel).

dajat ning võimalusi logistilise koostöö

Kood 2009-08-31-002

kokkulepeteks. Samuti pakub allhanketööde tegemise võimalust. Kood 2009-08-24-015

Valgevene puidutöötlemisfirma pakub hulgi mööblielemente ning puitmajaosi ja karkasse. Kood 2009-08-31-003

Vaata lisainfot Kaubanduskoja tasuta partnerotsinguteenustest ja koostööpakkumiste loetelu veebilehelt www.koda.ee  teenused  koostööpakkumised ja infoteenused (ülevaade partnerotsinguteenustest)  viimased koostööpakkumised (loetelu pakkumistest).

Täpsem info: ANNIKA METSALA Tel: 604 0091 E-post: annikam@koda.ee


26

Juubilarid

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 9. september 2009

Õnnitleme septembrikuu juubilare!

Ettevõtte tõeste andmete esitamine kiirendab infovahetust! Head liikmesettevõtete juhid, finantsdirektorid, pearaamatupidajad ja juhiabid! Palume Kojale edastada koheselt aadressandmete jm Teie ettevõte andmeid puudutavad muudatused.

65

10

Oma ettevõtte kohta tõeste andmete

EESTI TALLEKS AS liige alates 1982

FEIN-ELAST ESTONIA OÜ liige alates 1998

ANU AIT OÜ liige alates 2003

esitamine parandab kindlasti mõlema-

PTA GRUPP AS liige alates 1946

FOCUS EESTI AS liige alates 2001

ARHIIVIKESKUS AS liige alates 2004

olulise tähtsusega on Koja poolt õige

CELANDER EHITUS OÜ liige alates 1999

otsivatele ettevõtjatele. Seda saame

30

HELVETIA BALTI PARTNERITE OÜ liige alates 2000

HAMMERJACK OÜ liige alates 2004

olul (aadress, telefoni- ja faksinumber,

HANSA MEDICAL OÜ liige alates 2004

tiivset infot likvideerimiste, ühinemiste

HANSACOM OÜ liige alates 2001

on ka endal võimalus ise oma andmeid

HANSAS PLAADITURG AS liige alates 2007

liikmete siseveebis.

ME GROUP BALTIC OÜ liige alates 2001

Küsimuste korral palun võtke meiega

MAINOR AS liige alates 1987

LANDHOLDER AS liige alates 1998

20

MAXIT ESTONIA AS liige alates 1996

ADVOKAADIBÜROO TAPIO KINANEN OÜ liige alates 2005

MNC TRANSPORT OÜ liige alates 2001

BACULA AS liige alates 1999 ELI OÜ liige alates 2000 EMI EWT IDA-LÄÄNE KOOLITUS AS liige alates 1992 NURMIKO AS liige alates 1991

15 BRONTE OÜ liige alates 2001

NG INVESTEERINGUD OÜ liige alates 1998 POLARTEK OÜ liige alates 2008 SAARTE LIINID AS liige alates 1994 SALUTAGUSE PÄRMITEHAS AS liige alates 1995

MONTERAY HOLDINGS OÜ liige alates 2007 OESTERGAARD JA JOOST OÜ liige alates 2009

suunalist kiiret infovahetust. Väga info edastamine koostööpartnereid teha aga ainult tõeste andmete olemase-postiaadress). Samuti ootame operaja muude muudatuste kohta. Liikmetel parandada meie veebilehel www.koda.ee

ühendust! Teie küsimustele vastab hea meelega meie kliendisuhete spetsialist Virve Pronin.

PAMBOS HOLDINGS OÜ liige alates 2007

SYNTEMA AS liige alates 1997

POWERSTEEL OÜ liige alates 2001

TAPROBAN AS liige alates 1998

TALLINNA TÖÖSTUSHARIDUSKESKUS liige alates 1999

CADI EESTI OÜ liige alates 1997

TNT EXPRESS WORLDWIDE EESTI AS liige alates 1998

CEMICEST OÜ liige alates 2002

TST OÜ liige alates 1998

TÄNAPÄEV AS liige alates 2003

EESTI TEMPLITEHAS OÜ liige alates 2000

UNIMAK GRUPP OÜ liige alates 1997

VARA SAEVESKI OÜ liige alates 2001

TAMREX OHUTUSE OÜ liige alates 2000

Lisainfo: VIRVE PRONIN Kliendisuhete spetsialist Tel: 533 10001 • 604 0086 • 604 0060 E-post: virve@koda.ee


Tasuta ID-kaardi koolitused Eesti Kaubandus-Tööstuskoja projekti „Mentoripõhine e-õpe” raames viib BCS Koolitus alates juunikuust läbi tasuta koolitused kõigile ettevõtlikele inimestele. • Kasutage võimalust saada oma töötajatele tasuta koolitus. • Koolitus tuleb Teie ettevõttesse kohale! • E-õppe materjalid nii eesti kui vene keeles. Koolitus annab praktilised oskused e-keskkonnas olevate teenuste turvaliseks kasutamiseks ja ID-kaardiga või Mobiili-IDga digiallkirjastamiseks.

Käsitletavad teemad: • turvaline autentimine, • praktiline dokumendi allkirjastamine ID-kaardi või Mobiili-IDga, • ülevaade olulisematest avalikest ja ettevõtete e-teenustest. Koolituse õppevorm on mentoripõhine e-õpe. Koolitusklassis on kohal mentorkoolitaja, kes abistab küsimuste tekkimise korral. E-õppematerjal sisaldab videoklippe, teste ja praktilisi harjutusi ning on nii eesti- kui venekeelne. Mobiilne arvutiklass tuuakse Teie ettevõttesse kokkulepitud ajal

Koolitusele registreerumine toimub läbi ettevõtte kontaktisiku. Registreerimiseks saatke kiri e-postiaadressile ekoolitus@bcs.ee. Lisage kindlasti • sobivaim koolitusaeg • koolitusest huvitatud töötajate arv.

kohale, kui teil on vähemalt 40 inimest, kes soovivad läbida ID-kaardi koolituse. Koolitus võtab aega 2–4 akadeemilist tundi ja igaüks saab valida endale sobiva tempo. Ka üksikutel soovijatel palume oma soovist teada anda. NB! Selleks, et koolituse käigus saaks praktiliselt läbi teha digiallkirjastamise, tuleb koolitusele kindlasti kaasa võtta IDkaart või Mobiili-ID koos pin1 ja pin2-ga. Koolitusele registreerumine toimub läbi ettevõtte kontaktisiku. Registreerimiseks saatke e-kiri aadressile ekoolitus@bcs.ee.

Lisainfo: Piret Salmistu Kaubanduskoja turundusdirektor E-post: piret@koda.ee • Tel: 604 0060 Piret Elm BCS Koolituse projektijuht/õpetaja E-post: piret.elm@bcs.ee • Tel: 699 8155


Teataja 15_2009  

Ärihooaeg 2009/2010 sai rõõmsalt Toomas Luman (kelle avakõnet saate Reval Hotels hotellis Eestis, Lätis, Ärihooaja avas Koja juhatuse esimee...

Advertisement