Page 1

EESTI KAUBANDUS-TÖÖSTUSKOJA

TEATAJA

NR 1 • 14. JAANUAR 2009

EESTI KAUBANDUS-TÖÖSTUSKOJA HÄÄLEKANDJA, ASUTATUD 1925. AASTAL

Tea, mida sa ei tea

E

elmise aasta lõpus Eestit külastanud ja ka Koja ärihommikusöögil esinenud Hong-Kongi Hiina Ülikooli professor Leslie Young vastas küsimusele, mida tänases majandusolukorras teha: „Püüdke välja selgitada see, mda te veel ei tea. Kui te teate, mida te veel ei tea, siis on lihtsam ka valmis olla.“ Ta pidas silmas nii iga riiki kui iga ettevõtet. Ehk siis analüüsida, millised on kõige suuremad ohud ja võimalused. Kaubanduskoda püüab siinkohal teile igati abiks olla. Aasta alguses saatsime teile e-posti teel ülevaate seadusemuudatustest, mis kõik jaanuarikuust jõustusid. See aitab silma peal hoida ettevõtjate jaoks olulistel arengutel. 

TÄNA LEHES:  Uutest õigusaktidest ja  Juulikuus jõustuvast

seadusemuudatustest 2009. aastal

uuest töölepinguseadusest

 Muudatustest pakendi

seaduses ja pakendiaktsiisi seaduses

Iga liige loeb! | www.koda.ee

 2009 – Innovatsiooni-

aasta Eestis


Juhtkiri

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 14. jaanuar 2009

3

Tea, mida sa ei tea Eelmise aasta lõpus Eestit külastanud ja ka Koja ärihommikusöögil esinenud Hong-Kongi Hiina Ülikooli professor Leslie Young vastas küsimusele, mida tänases majandusolukorras teha: „Püüdke välja selgitada see, mida te veel ei tea. Kui te teate, mida te veel ei tea, siis on lihtsam ka valmis olla.” Ta pidas silmas nii iga riiki kui iga ettevõtet. Ehk siis analüüsida, millised on kõige suuremad ohud ja võimalused. SIIM RAIE Peadirektor

K

aubanduskoda püüab siin-

on ilmselge, et ka riik ja riigi loodud

jad ajavad. Eriti toonitasid välismi-

kohal teile igati abiks olla.

organisatsioonid otsivad võimalusi

nisteeriumi esindajad, et kui mõni

Aasta alguses saatsime teile e-posti

ja lahendusi olukorra leevenda-

ettevõte osaleb riiklikel hangetel ja

teel ülevaate seadusemuudatus-

miseks. Tihti küsitaks nõu ka meie

nad saavad abiks olla informatsiooni

test, mis kõik jaanuarikuust jõus-

käest, millised vahendid aitaks et-

levitamisel või pakkumise ette-

tusid. See aitab silma peal hoida

tevõtjaid raskeid aegu üle elada ja

valmistamisel, siis on ettevõtjad

ettevõtjate jaoks olulistel arengutel.

seetõttu ootame teie infot ja et-

teretulnud. Kasutagem ära kõik või-

Kaks olulist ja paljuräägitud sea-

tepanekuid, milline võiks olla riigi

malused ning tugi, mida riik saab

dust, mis on jõustunud või jõustu-

roll. Nendele, kes juba meiega oma

meile pakkuda!

mas, on uus töölepingu seadus ja

mõtteid jaganud on, oleme väga

saneerimisseadus. Mõlema puhul

tänulikud.

on meil plaanis Koja liikmeid teavi-

Loodan, et ettevõtjate jõupingutused kannavad vilja ja rasketest

tada enam kui ainult lingiga sea-

Kuigi olukord välisturgudel pole su-

aegadest tullakse välja targemate ja

dusetekstile. Talve- ja kevadkuude

gugi roosilisem kui koduturul, püüa-

tugevamatena ning ära ei unustata

jooksul on nii Tallinnas kui regioo-

me võimalikult palju pakkuda või-

ka neid, kes abi vajavad. Ühe toreda

nides tulemas koolitused - töölepin-

malusi ekspordi edendamiseks.

algatuse – Doktor Klouni kohta

guseaduse puhul koostöös Sotsiaal-

Enne jõule toimus Kaubanduskojas

leiate infot ka käesolevast Teata-

ministeeriumiga ning saneerimis-

kohtumine Eestit nn vanades

jast.

seaduse koolitus koostöös advo-

Euroopa Liidu rikides esindavate

kaadibüroodega. Seaduste autorid

suursaadikutega ning sõnum on

tutvustavad uuendusi ja jagavad

ühene – oleme valmis ja ootame et-

tõlgendusi ning selgitusi. Püüame

tevõtjaid, et neid aidata ja infopä-

samuti kõiki liikmeid olulisematest

ringutele vastata. Kohtumisel osa-

muudatustest informeerida nii Tea-

lenud välisminister kinnitas kogu

taja lehekülgedel kui eraldi trükis-

välisteenistuse valmidust ettevõt-

tena.

jaid sihtturgudel aidata. Seega, julgustan teid kõiki, kel mõni asi ajada

Ka uuel aastal oleme väga tänulikud

riigis, kus on olemas Eesti saatkond,

tagasiside eest, mida te meile

nendega kindlasti ühendust võtma.

annate, olgu siis majanduspoliitika

Isegi kui teil just konkreetset muret

vallas või teenuste ja info vahenda-

pole, on saatkondadel väga suur

misel. Majandusolude halvenedes

huvi teada, mis asju meie ettevõt-

Edu ja jõudu 2009. aastal!

Ka uuel aastal oleme väga tänulikud tagasiside eest, mida te meile annate, olgu siis majanduspoliitika vallas või ka teenuste ja info vahendamisel.


4

Teejuht

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 14. jaanuar 2009

Sisukord

Kalender

Juhtkiri

14. jaanuar

Eksporditurunduse koolitus Tallinnas (1. osa) Julia Malev • Tel: 604 0082 • E-post: julia@koda.ee

14. jaanuar

Ärihommikusöök Islandi ettevõtjatega Tallinnas Reval Hotel Olümpias (Liivalaia 33, Tallinn) Liina Pello • Tel: 604 0091 • E-post: liina.pello@koda.ee

20. jaanuar

Seminar: „Sihtturg – Moldova” Viive Raid • Tel 604 0080 • E-post viive@koda.ee

21. jaanuar

Seminar Pärnus: 2008. aasta majandusaasta aruande koostamise sõlmprobleemid Kati Krass • Tel: 443 0989 • E-post: kati@koda.ee

21. jaanuar

Eksporditurunduse koolitus Tallinnas (2. osa) Julia Malev • Tel: 604 0082 • E-post: julia@koda.ee

21. jaanuar

Seminar: „Saksamaa äripartnerina” – Võimalus Teie ettevõtte tegevuse laiendamiseks Liis Liivoja • Tel: 604 0081 • E-post: liis@koda.ee

22. jaanuar

Seminar: „Infopäev välishangete kohta” (EL hanked, NATO, ÜRO; EUROPE Aid ja Maailmapanga hanked) Liina Pello • Tel: 604 0091 • E-post: liina.pello@koda.ee

26. jaanuar

Seminar: „Korrektsus töösuhetes rasketel aegadel” Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn) Toomas Hansson • Tel: 744 2196 • E-post: toomas@koda.ee

27. jaanuar

Seminar koostöös Tööturuameti ja teiste ametiasutustega: „Sotsiaalsed meetmed raskustesse sattunud ettevõtetele” Liina Pello • Tel: 604 0091 • E-post: liina.pello@koda.ee

28. jaanuar

Eksporditurunduse koolitus Tallinnas (1. osa) Julia Malev • Tel: 604 0082 • E-post: julia@koda.ee

Tea, mida sa ei tea

3

Seadusandlus Uued õigusaktid ja muudatused

5

Töölepingu seadus on vastu võetud ja jõustub juulist, mis saab aga edasi?

8

Pakendiseaduses ja pakendiaktsiisiseaduses jõustuvad muudatused

10

Koja teenused Uuest aastast uus teenus

12

Jaapani ja Korea aastasesse koolitusprogrammi valiti kaks Eesti ettevõtjat!

13

Innovatsioon Aasta 2009 on Eestis Innovatsiooniaasta

14

Rahvusvahelised üritused

15

Teated

17

Riigihanketeated • Koostööpakkumised

21

Juubilarid

22

Kaubanduskoda Eesti Kaubandus-Tööstuskoda • Toom-Kooli 17, 10130 Tallinn Tel: 604 0060 • Faks: 604 0061 • E-post: koda@koda.ee • www.koda.ee Teenuste osakond

Poliitikakujundamise- ja õigusosakond Turundus- ja liikmesuhete osakond Raamatupidamine Kaubanduskoja Tartu esindus Kaubanduskoja Pärnu esindus Kaubanduskoja Kuressaare esindus Kaubanduskoja Jõhvi esindus

Tel: 604 0077 • konsultatsioon • päritolusertifikaadid • ATA-Carnet • tollikonsultatsioonid Tel: 604 0080 • äridelegatsioonid • messid • kontaktpäevad Tel: 604 0081 • Kölni messid • Tel: 604 0082 • Stockholmi messid Tel: 604 0082 • koostööpakkumised • raamatukogu Tel: 604 0060 • konsultatsioon • majanduspoliitiline tegevus Tel: 604 0089 • liikmeks astumine • liikmesuhted • avalikud suhted • Tel: 604 0085 Teataja toimetus • toimetaja Kadri Liimal • Tel: 523 6146 • E-post: kadri@koda.ee Tel: 604 0067 Pikk tn 14, 51013 Tartu • Tel: 744 2196 Ringi 35, 80010 Pärnu • Tel: 443 0989 Tallinna 16, 93811 Kuressaare • Tel: 452 4757 Pargi 27-203, 41537 Jõhvi • Tel: 337 4950


Seadusandlus

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 14. jaanuar 2009

MAIT PALTS Poliitikakujundamise- ja õigusosakonna juhataja

5

Uued õigusaktid ja muudatused Aasta lõpp ja uue algus on toonud endaga kaasa ka mitmeid olulisi seaduseid, määruseid ning nende muudatusi.

Kokku toob aastavahetuse periood kaasa rohkem kui 40 seaduse või seadusemuudatuse jõustumise, millele lisanduvad ka muutuvad määrused. Alltoodud nimekiri sisaldab neist ettevõtjate jaoks olulisemaid muudatusi koos otselingiga vastavale õigusaktile Riigi Teataja õigusaktide andmebaasis (link hetkel kehtivale terviktekstile ning muudatustele).

T

äiendavalt on omapoolse üle-

nab võimaluse mõõtmistulemuste

Hasartmänguseadus

vaate 2009. aasta maksu-

jälgitavuse tagamiseks valida akre-

(https://www.riigiteataja.ee/ert

ja tolliõiguse muudatustest koos-

diteeringu, mõõtja erialast päde-

/act.jsp?id=13060644)

tanud ka Rahandusministeerium,

vust tõendava tunnistuse või

millega saate tutvuda aadressil

sõltumatu akrediteeritud labori

Uue hasartmänguseaduse peamine

http://www.fin.ee/doc.php?81446.

teenuse vahel.

eesmärk on korrastada Eesti hasart-

Oma valdkonda puudutava ülevaate

Muudatustega seonduvad raken-

sartmängude korraldamisele esita-

on koostanud ka Sotsiaalminis-

dusaktid:

tavaid nõudeid. Muudatusi on palju.

mänguturgu ning kaasajastada ha-

teerium, millega saate tutvuda

Majandus- ja Kommunikatsioo-

Olulisemad muudatused on seotud

aadressil: http://www.sm.ee/index.

niministeeriumi 23.12.2008 mää-

hasartmängukohtade asukohtadega

php?id=4&tx_ttnews[tt_news]=111&

rus nr 119 „Aktsiisikauba mõõt-

ning kaubandusliku loterii regulat-

cHash=4b895ca062.

miseks kasutatavate mõõteva-

siooniga. Seadusega piiratakse ka

hendite metroloogilistele oma-

kasiinode ja õnnemängukohtade arvu

dustele

nõuded”

ning kättesaadavust. Kõik olemas-

Alkoholi-, tubaka-, kütuse-

(https://www.riigiteataja.ee/ert

esitatavad

olevad mängukohad saavad kuni

ja elektriaktsiisi seadus

/act.jsp?replstring=33&dyn=130

neile antud lubade kehtivusaja lõpuni

(https://www.riigiteataja.ee/ert

76672&id=13107801).

tegutseda, kuid uued load tuleb taot-

/act.jsp?id=13076672)

Rahandusministri 2. detsembri

leda juba uue seaduse alusel.

2008. a määrus nr 59 „JäätmeJõustuvad muudatused: (RT I 2008, 49, 272)

Sama artikli koos linkidega leiad www.koda.ee.

test kütuse tootmise loa vorm ja selle täitmise kord” (https://

Isikliku sõiduauto teenistus-,

www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?

töö- ja ametisõitudeks

Muudatustega soovitakse vähen-

replstring=33&dyn=13076672&id

kasutamise kulude hüvitise

dada ettevõtjate halduskoormust,

=13100552).

maksmise tingimused

võimaldades teatud tingimustel

Rahandusministri 22. detsembri

ja piirmäärad

toota jäätmetest kütust ka väljas-

2008. a määrus nr 58 „Energia

Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2006. a

pool aktsiisiladu, lubades aktsiisi-

aktsiisivabastuse loa vorm ja sel-

määruse nr 164 muutmine (https://

laopidajatel kohaldada ajutist aktsii-

le täitmise kord” (https://www

www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=1

sivabastust teises liikmesriigis akt-

.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=

3111355)

siisiga maksustatud kaubale. Lisaks

13100548).

annab seadus võimaluse lihtsus-

Rahandusministri 22. detsembri

1. jaanuarist suureneb maksuvaba

tatud korras registreeritud kauple-

2008. a määrus nr 57 „Laeva kü-

hüvitise piirmäär nendele isikutele,

jaks registreerida ettevõtjal, kes

tusega varustamise aruandes

kes kasutavad isiklikku sõiduautot

soovib teisest liikmesriigist ajutises

nõutavate andmete loetelu”

ametisõitudeks. Edaspidi asendub

aktsiisivabastuses lähetatud aktsii-

(https://www.riigiteataja.ee/ert

tänane maksuvaba määr 2000

sikaupa juhuti vastu võtta ning an-

/act. jsp?id=13100542).

krooni 4000 krooniga kuus.


6

Seadusandlus

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 14. jaanuar 2009

Käibemaksuseadus

Peamised muudatused: maksus-

www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?i

Muudatustega seonduvad raken-

(https://www.riigiteataja.ee/ert

tamisperiood, avansilised maksed,

d=13009377).

dusaktid:

/act.jsp?id=13114742)

dividendid, vältimine,

Rahandusministri 19. detsembri

topeltmaksustamise litsentsitasud.

2002. a määrus nr 149 „Maksu-

Tulu-

Jõustuvad muudatused:

maksumäär 2009. aastaks 21%,

Võrdse kohtlemise seadus

haldurile elektroonilisel teel esi-

RT I 2008, 51, 283

maksuvaba tulu piir 27 000 krooni

(https://www.riigiteataja.ee/ert

tatavate dokumentide formaadi-

RT I 2008, 58, 323

aastas ehk 2250 krooni kuus, täien-

/act.jsp?id=13096445)

ja allkirjanõuded ning muud

RT I 2008, 58, 324

dav maksuvaba tulu alates teisest lapsest.

Käibemaksumäärade muutmine nt

elektroonilisele teabevahetusele Jõustuvad muudatused:

esitatavad nõuded maksume-

RT I 2008, 56, 315

netluses ja riigi-, valla- ning lin-

majutusel ja teatud ravimitel 5%-lt

1. jaanuarist tõuseb tööautoga era-

9%-le. Muudatusi on palju. Näiteks

sõitude tegemise erisoodustuse ar-

Seaduses on lähtutud peamiselt

teel esitatavate deklaratsioonide

omatarbe mõiste muutmine, mak-

vestuslik hind 2000-lt kroonilt

Eesti Vabariigi põhiseadusest, rah-

ja muude dokumentide nimekiri”

sustatava väärtuse lisamine, muu-

4000-le kroonile. Kui töötaja teeb

vusvahelisest ja Euroopa Liidu õigu-

(jõustub 03.01.2009) (https://

datused seotud isikute vaheliste te-

erasõite väiksemas mahus, on

sest ning seaduse eesmärgiks on

www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?i

hingutega, käibemaksugrupi muu-

mõistlik pidada sõidupäevikut, mis

tagada isikute kaitse diskriminee-

d=13108876).

tumine alates 2010, ekspordi-

võimaldab maksude tasumist väik-

rimise eest rassi, rahvuse, naha-

Rahandusministri 2. mai 2002. a

impordiga seotud muudatused,

semalt summalt.

värvuse, usutunnistuse või veendu-

määrus nr 61 „Maksuvõla ma-

muste, vanuse, puude või sek-

hakandmise

Muudatustega seonduvad raken-

suaalse suundumuse tõttu. Eelnõu

kord” (https://www.riigiteataja.

dusaktid:

maksuvabad finantsteenused lisatakse seadusesse.

naasutuste poolt elektroonilisel

ja

kustutamise

sätestab võrdse kohtlemise põhi-

ee /ert/act.jsp?id=13108966).

Vabariigi Valitsuse 14. detsembri

mõtted, ülesanded võrdse kohtle-

Rahandusministri 19. detsembri

Käibedeklaratsiooni vorm

2006. aasta määrusega number

mise põhimõtte rakendamisel ja

2008. a määrus nr 54 „Füüsilise

(https://www.riigiteataja.ee/ert

256 „Välislähetustasu ja abi-

edendamisel ning diskrimineerimis-

isiku tulumaksu kohaliku oma-

/act.jsp?id=13094769).

kaasatasu maksmise ning tee-

vaidluste lahendamise.

valitsuse üksustele eraldamise

Seonduvad rakendusaktid:

kord” (https://www.riigiteataja

nistuja kulude katmise kord”

.ee /ert/act.jsp?id=13099276).

(https://www.riigiteataja.ee/ert Keskkonnatasude seadus

/act.jsp?id=13056386).

Maksukorralduse seadus

(https://www.riigiteataja.ee/ert

Rahandusministri 18. juuli 2008.

(https://www.riigiteataja.ee/ert

/act.jsp?id=13101700)

a määrus nr 22 „Tulu- ja sotsiaal-

/act.jsp?id=13114422)

Masina ohutuse seadus (https://www.riigiteataja.ee/ert

maksu, kohustusliku kogumisJõustuvad muudatused:

pensioni makse ja töötuskind-

Jõustuvad muudatused:

RT I 2008, 53, 295

lustusmakse deklaratsioonide ja

RT I 2008, 27, 177

RT I 2008, 58, 328

tõendite vormide ning täitmise

RTI 2008, 58, 323

/act.?id=13111092) Täiendav info seletuskirjas: http:// www.riigikogu.ee/?page=en_vaade

korra kinnitamine” (https:// Alates 2009. aasta jaanuarist suu-

www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?i

Osa muudatusi seondub füüsilisest

&op=ems&eid=342037&u=2009010

renevad §-de 19-21 alusel saasteta-

d=13009377).

isikust ettevõtjate registreerimi-

5130357.

sumäärad.

Rahandusministri 26. novembri

sega äriregistris. Lisaks on mak-

2007. a määrus nr 53 „Residen-

sukohustuslasel edaspidi õigus

dist füüsilise isiku tulu dekla-

tulevikus tekkivate rahaliste kohus-

Pakendiseadus ja

Tulumaksuseadus

reerimine” (https://www.riigitea

tuste tähtaegse tasumise kindlus-

pakendiaktsiisi seadus

(https://www.riigiteataja.ee/ert

taja.ee/ert/act.jsp?id=13069314).

tamiseks

(https://www.riigiteataja.ee/ert

/act.jsp?id=13114758)

Rahandusministri 18. juuli 2008.

makseid enne rahalise kohustuse

/act.jsp?id=12964621

a määrus nr 22 „Tulu- ja sotsiaal-

tasumise tähtpäeva või jätta muul

ning

Jõustuvad muudatused:

maksu, kohustusliku kogumis-

viisil tekkinud tagastusnõue tule-

https://www.riigiteataja.ee/ert/

RT I 2008, 51, 283

pensioni makse ja töötuskind-

vaste rahaliste kohustuste katteks

act.jsp?id=12965916)

RT I 2008, 51, 286

lustusmakse deklaratsioonide ja

(ühtse ettemaksukonto loomine).

RT I 2008, 58, 323

tõendite vormide ning täitmise

Täiendav info Maksu- ja Tolliameti

RT I 2008, 58, 324

korra kinnitamine” (https://

kodulehelt http://www.emta.ee/.

teha

maksuhaldurile

Jõustuvad muudatused: RT I 2008, 20, 138


Seadusandlus

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 14. jaanuar 2009

7

Koja gallupid

Jõustub osaliselt 2009. aasta jaa-

Ehitusseaduse muudatused

nuarist. Kehtestatakse pakendi-

ja seadmete energiatõhususe

jäätmete uued liigiti taaskasu-

seaduse muudatused

tamise määrad ning pakendijäät-

(https://www.riigiteataja.ee/ert/

mete kogumiskohtade paigutus

act.jsp?id=12926869

Täname kõiki ja palume oma liikmetel ka edaspidi

lähtuvalt elanike tihedusele ühel

ning

meie küsitlustele Kaubanduskoja kodulehel aktiivselt

ruutmeetril.

https://www.riigiteataja.ee/ert

vastata. Teie vastuste põhjal saame kujundada oma ar-

/act.jsp?id=12925350) Saneerimisseadus

Täiendav info:

(https://www.riigiteataja.ee/ert

http://www.mkm.ee

/act.jsp?id=13091531)

/index.php?id=323250.

RT I 2008, 53, 296

vamused ja ettepanekud, mille edastame seadusandjale. Teie arvamusest sõltub palju!

25.02.2008 jõustunud muudatused: RT I 2008, 8, 59 Kas oleksite nõus majandusaasta aruandega koos esitama ka nõutud

Kehtib alates 26.12.2008. Saneeri-

statistilisi andmeid ettevõtte kohta?

misseadus reguleerib ettevõtte sa-

Seadusemuudatusega esitatakse

neerimise menetlust, mille ees-

energia ja muude ressursside

märgiks on ettevõtja, võlausaldaja

tõhusama kasutamise eesmärgil

Nõus vaid juhul, kui hiljem

ja kolmanda isiku huvide arvesta-

teatud liiki kodumasinatele, soo-

rohkem statistilisi andmeid

mine ja õiguste kaitsmine ettevõtte

jusseadmetele ja seadistele ener-

esitama ei pea – 69%

saneerimise käigus. Luuakse ette-

giatõhususe, energiamärgistuse ja

võtete tervendamise süsteem läbi

ökodisaini nõuded.

Olen nõus – 17% Majandusaasta aruanne

kohtu järelevalve.

ja statistika tuleks eraldi

Energiatõhususe miinimumnõudeid

esitada – 14%

ei rakendata sisekliima tagamisega Äriseadustiku muudatused

hoonete puhul, mis on püstitatud

(https://www.riigiteataja.ee/ert

enne 2008. aasta 1. jaanuari või

/act.jsp?id=13090852)

mille projekteerimist on alustatud

(Vastajaid 42)

enne 2008. aasta 1. jaanuari, juhul 22.12.2008 jõustunud muudatused: RT I 2008, 52, 288

kui ehitusluba selliste ehitiste püstitamiseks väljastatakse enne 2009. aasta 1. jaanuari. Kui palju teevad Teie ettevõtte töötajad ühes kuus isiklike sõidukidega

Seadusega muudetakse osaühingu, aktsiaseltsi juhatuse liikmete vali-

Muudatustega seonduvad raken-

mise ja tagasikutsumise sätteid

dusaktid:

töösõite?

seoses nn ettevõtete varguse prob-

Majandus- ja kommunikatsiooni-

leemiga. Täiendavalt loe sellelt aad-

ministri 17. detsembri 2008. a

ressilt: http://www.koda.ee/?id=

määrus nr 107 „Energiamärgise

45568.

vorm ja väljastamise kord”

1000–2000 km kuus – 20%

(https://www.riigiteataja.ee/ert

Isiklike sõidukitega töösõite

Muudatustega seonduvad raken-

/act.jsp?replstring=33&dyn=129

ei tehta – 12%

dusaktid:

26869&id=13094120).

Ligikaudu 1000 km kuus – 10%

Justiitsministri 28. detsembri

Majandus- ja kommunikatsiooni-

2005. a määrus nr 59 „Kohtule

ministri 24.12.2002. aasta mää-

dokumentide esitamise kord”

rus number 69 „Ehitise tehniliste

(https://www.riigiteataja.ee

andmete loetelu” (https://www.

/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=

riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id

13090852&id=12771785).

=13097611).

Alla 1000 km kuus – 34% Üle 2000 km kuus – 24%

(Vastajaid 59)


8

Seadusandlus

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 14. jaanuar 2009

Töölepingu seadus on vastu võetud ja jõustub juulist, mis saab aga edasi? Riigikogus 17. detsembril 54 poolthäälega vastu võetud uus töölepingu seadus tähendab ühest küljest pika töö lõppu, kuid teisalt uute algust. MAIT PALTS Poliitikakujundamise- ja õigusosakonna juhataja

K

õigest sellest üritame loomulikult ka oma liikmeid ak-

tiivselt teavitada ning rakendusaktide kavandamise protsessis ettevõtjate huve jätkuvalt kaitsta. Samuti oleme planeerimas uut seadust tutvustavaid teavitusüritusi ja seminare, millest saate kõige ajakohasemat ja täpsemat infot Kaubanduskoja kalendrist meie kodulehel. Kindlasti jõuab sellekohane info Teieni ka Teataja vahendusel. Uut seadust tutvustavaid materjale ning

Kuna uus seadus ei muuda töösuhteid keerulisemaks ega kohusta tööandjaid täiendavate kohustuste täitmiseks võib öelda, et valdavale enamikule tööandjatest ja töötajatest otseseid ja kohe esimesest juulist rakendamist või lepinguid muutma sundivaid muudatusi kaasa ei too. Kuid loomulikult vajavad kohanemist uue seaduse mõisted ning kindlasti on muudatusi ka põhimõtetes.

põhjalikumaid selgitusi on koosta-

likumalt tuleks ka uue seaduse

tise tööga või on töötajat vaja

põhimõtteid tundma õppida. Keeru-

püsivalt, sest eelnõu muudab

kamate kokkulepete puhul võib olla

oluliselt tähtajalise töölepingu

seega tõesti vajalik ka töölepingute

ennetähtaegse ülesütlemise tin-

mõningane muutmine, et need

gimusi. Ennetähtaegsel ülesütle-

uue seaduse põhimõtetega koos-

misel peab tööandja maksma

kõlas oleks ning eriarvamusi ei teki-

töötajale tasu, millele töötajal

taks. Tähelepanelikum tasuks olla

oleks olnud õigus lepingu tähtaja

kindlasti selliste kokkulepete puhul,

saabumiseni.

mis käsitlevad töötajate varalist vastutust või konkurentsipiirangut,

Piiratakse öötöö tegemist ning

mis kehtib ka pärast töösuhte

nähakse ette täiendav kaitse

lõppemist. Kuigi kõik sellised kokku-

öötöötajatele.

lepped on lubatud ka uue seaduse

Piiratakse mõnevõrra öötöö te-

mas ka Sotsiaalministeerium, mil-

valdavale enamikule tööandjatest ja

järgi, võib esineda siiski olukordi, kus

gemist ning nähakse ette täien-

lest samuti teavitame oma liikmeid

töötajatest see otseseid ja kohe esi-

senine kokkulepe vajab muutmist ja

dav kaitse öötöötajatele, eel-

edaspidi.

mesest juulist rakendamist või le-

uue seadusega kooskõlla viimist.

kõige puhkeaja andmise kohustuse, aga ka kõrgema öötöö

pinguid muutma sundivaid muuda-

Uus seadus ei muuda töösuhteid keerulisemaks

tusi kaasa ei too. Kuid loomulikult

Järgnevalt toome aga ära mõned

tasuga. Öisel ajal (22.00-06.00)

vajavad kohanemist uue seaduse

olulisemad punktid uuest töölepin-

tehtud töö eest tuleb maksta

mõisted ning kindlasti on muuda-

gu seadusest, mida ka eelnõu koos-

1,25 kordset töötasu. Õhtuse töö

Kuigi eelnõu menetlemise viimases

tusi ka põhimõtetes. Kui seni ollakse

tajad seaduse puhul on eriti rõhu-

regulatsioon ning lisatasu õhtu-

etapis räägiti palju sellest, nagu ei

töösuhetes harjunud peamiselt

tanud:

se töö eest aga kaob.

jõutaks seaduse varasema jõusta-

mõttega – kui seadus otse midagi

mise korral (algselt oli planeeritud

teha ei luba, siis järelikult on see

Seadusega laiendatakse täht-

Muutub töölepingu ülesütlemi-

jõustada 01.01.2010) piisavalt ini-

keelatud, siis uue seaduse põhimõte

ajaliste lepingute sõlmimise või-

sest etteteatamine.

mesi uue seaduse mõjudest teavi-

on pigem vastupidine ja ühtib nii

malusi.

Uue seaduse järgi on etteteata-

tada, on need hirmud pigem alu-

üldise lepinguõigusega. See, mis ei

Tähtajalise töölepingu võib sõl-

mistähtaeg koondamisel alla

setud. Kuna uus seadus ei muuda

ole keelatud, on järelikult lubatud.

mida igal juhul, kui on tegemist

1-aastase töösuhte puhul – 15

tähtajalise iseloomuga tööga.

kalendripäeva; 1-5-aastase töö-

töösuhteid keerulisemaks ega kohusta tööandjaid täiendavate ko-

Mida keerulisem on töösuhe ja sõl-

Samas peab tööandja põhjalikult

suhte puhul – 30 kalendripäeva;

hustuste täitmiseks võib öelda, et

mitud tööleping hetkel, seda põhja-

hindama, kas tegemist on aju-

5–10-aastase töösuhte puhul –


Seadusandlus

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 14. jaanuar 2009

9

Tööandja tasub kõikide koondamiste korral töötaja ühe kuu töötasu, töösuhte pikkusest sõltuvalt maksab ülejäänu Töötukassa tööandjate sihtfondi vahenditest.

60 kalendripäeva; üle 10-aastase

datud inimestele säilib 4-kuu-

tööalase koolitusega seotud õp-

Puhkuse arvutamisel on lihtsu-

töösuhte puhul – 90 kalendri-

line koondamishüvitis. Tööand-

pepuhkuse korral maksab töö-

se eesmärgil loobutud tööaasta-

päeva. Täiendava kaitsena on

jat puudutab siin täiendav

andja töötajale keskmist töötasu

põhisest arvestusest, puhkuse

tööandjal kohustus anda ette-

Töötukassale

20 kalendripäeval. Tasemekooli-

arvestamise perioodiks saab

teatamise ajal töötajale vaba

andmine koondamisest.

tuse lõpetamiseks annab töö-

kalendriaasta.

andja töötajale täiendavat õppe-

Lühendatud on põhipuhkuse

informatsiooni

aega teise töö otsimiseks. Uudsena on võimalik saada töö-

puhkust 15 kalendripäeva ja

nõudeõiguse aegumistähtaega

Seaduses on ette nähtud koon-

tuskindlustuse hüvitist ka neil,

maksab selle jooksul töötajale

neljalt aastalt ühele aastale.

damishüvitise maksmise jaga-

kes on töösuhte lõpetanud oma

Vabariigi Valitsuse kehtestatud

Puhkuste ajakava tuleks jaanuari

mine tööandja ja Töötukassa

algatusel või kokkuleppel töö-

töötasu alammäära.

asemel koostada aasta esimese

vahel.

andjaga.

See ei sõltu enam ka kuidagi

Nimetatud juhul on töötuskind-

Suureneb töövaidluskomisjonis

lendripäeva puhkust peab töö-

tööandja suurusest või koonda-

lustuse hüvitise määr madalam.

lahendatavate rahaliste nõuete

taja kasutama järjest ning üle-

tavate arvust nagu hetkel kollek-

Hüvitise suuruseks on 40% töö-

suurus.

jäänud osal on tööandjal õigus

tiivse koondamise korral. Otsene

taja keskmisest töötasust kogu

Töövaidluskomisjon

lahendab

keelduda puhkuse jagamisest

koormus tööandjale on kõikide

töötuskindlustushüvitise saami-

vaidlusi, mille rahaline nõue on

lühemaks kui seitsmepäevaseks

koondamiste korral töötaja ühe

se perioodi jooksul ja õigus hüvi-

kuni 150 000 krooni.

osaks. Kokkuleppel on loomu-

kuu töötasu, töösuhte pikkusest

tisele tekib siis, kui viimase viie

sõltuvalt maksab ülejäänu Töö-

aasta jooksul on töötaja eest

Kaotatakse ebamõistlikud ko-

tukassa tööandjate sihtfondi va-

tehtud vähemalt 4 aasta jagu

hustused ja põhjendamatu bü-

henditest. Hüvitis töötaja koon-

sissemakseid töötuskindlustus-

rokraatia.

Selgema ja täpsema sisu saavad

damisel on kuni 5-aastase töö-

fondi.

Tööandjale ei seata sisutuid ko-

konkurentsipiirangu ja varalise

kvartali jooksul. Vähemalt 14 ka-

likult võimalik ka teisiti puhkust kasutada.

hustusi töötajate arvestuse pi-

vastutuse kokkulepped.

5–10-aastase töösuhte puhul –

Elukestva õppe edendamiseks

damisel, kaotades vormikohase

Täpsustatakse tingimused, mil-

2 kuu töötasu, millest 1 kuu

muudab eelnõu õppepuhkuse

tööraamatu ja isikukaardi. Sa-

lal ja kuidas võivad tööandja ja

katab Töötukassa; üle 10-aas-

reegleid.

muti on Tööinspektsioon vabas-

töötaja sellised kokkuleppeid

tase töösuhte puhul – 3 kuu töö-

Töötajale antakse õppepuhkust

tatud vormiliste kooskõlastuste

sõlmida.

tasu, millest 2 kuud katab

30 kalendripäeva aastas. Õppe-

andmisest, näiteks töösisekor-

Töötukassa. Lisaks üle 20-aas-

puhkust tööalaseks ja taseme-

raeeskirjade kehtestamisel, et

tase staažiga töötajatele keh-

koolituseks on võimalik saada

tõhusamalt täita järelevalveüles-

testatakse 5-aastane ülemine-

õppevormist ja õppekoormusest

andeid ning keskenduda tööand-

kuperiood, mille jooksul koon-

sõltumata. Tasemekoolituse- ja

jate ja töötajate nõustamisele.

suhte puhul – 1 kuu töötasu;


10

Seadusandlus

KOIDU MÖLDERSON Poliitikakujundamise- ja õigusosakonna jurist

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 14. jaanuar 2009

Pakendiseaduses ja pakendiaktsiisi seaduses jõustuvad muudatused 2008. mais võeti vastu pakendiseaduse ja pakendiaktsiisi seaduse muudatused, mis osaliselt jõustuvad 1. jaanuarist 2009. aastal. Muuhulgas kehtestatakse pakendijäätmete uued liigiti taaskasutamise määrad ning pakendijäätmete kogumiskohtade paigutus lähtuvalt elanike tihedusest ühel ruutmeetril.

Lühidalt: Pakend, millele on kehtestatud tagatisraha ja millest alates 2009. aasta 1. jaanuarist taaskasutatakse iga pakendimaterjali liigist vähemalt 75%, on aktsiisist vabastatud. Müügipakenditele kehtestatud aktsiisi kohustus tunnistatakse kehtetuks ja pakendiaktsiis laiendatakse kogu pakendimassile. Muudetakse nõudeid pakendijäätmete kogumiskohtadele, mille tingib vajadus täpsustada taaskasutusorganisatsiooni ülesannet üleriigilise pakendi ja pakendijäätmete kogumise tagamiseks.

R

ahandusministeeriumi ette-

peab pakendiettevõtja alates käes-

annet üleriigilise pakendi ja paken-

panekul on täpsustatud

oleva aasta 1. jaanuarist taaskasu-

dijäätmete kogumise tagamiseks,

pakendiaktsiisi seaduse § 8 lõiget 1

tama pakendimaterjali liike kalend-

sest seni on seda nõuet tõlgendatud

aktsiisivabastuse aluseks olevate

riaastas vähemalt järgmises ulatu-

erinevalt.

punktidega, mille kohaselt aktsiisist

ses:

on täielikult vabastatud pakend (v.a

70% klaasijäätmete kogumas-

Tagatisrahata pakendijäätmete ko-

metallist joogipakend), millele on

sist ringlussevõetuna;

gumisel peab taaskasutusorgani-

pakendiseadusega kehtestatud ta-

70% paberi- ja kartongijäätmete

satsioon tagama, et kogumiskoh-

gatisraha ja millest alates 2009.

kogumassist, kusjuures 60% ko-

tade tihedus oleks järgmine:

aasta 1. jaanuarist taaskasutatakse

gumassist ringlussevõetuna;

kui tiheasustusega alal on asus-

iga pakendimaterjali liigist vähemalt

60% metallijäätmete kogumas-

tustihedus rohkem kui 1000 ela-

75%.

sist ringlussevõetuna;

nikku ühel ruutkilomeetril –

55% plastijäätmete kogumas-

vähemalt üks kogumiskoht jäät-

sist, kusjuures 45% plastijäät-

mevaldajast 500 meetri raadiu-

mete kogumassist ringlussevõe-

ses;

Pakendiaktsiis laiendatakse kogu pakendimassile

tuna ja 22,5% plastijäätmete

kui tiheasustusega alal on asus-

Lisaks tunnistatakse kehtetuks

kogumassist uuesti plastiks töö-

tustihedus rohkem kui 500 ela-

müügipakenditele kehtestatud akt-

delduna;

nikku ühel ruutkilomeetril –

siisi kohustus ja pakendiaktsiis

45% puidujäätmete kogumas-

vähemalt üks kogumiskoht jäät-

laiendatakse kogu pakendimassile.

sist, kusjuures 20% kogumassist

mevaldajast 1000 meetri raadiu-

See tähendab, et 2009. aasta 1. jaa-

ringlussevõetuna.

ses;

nuarist tuleb aktsiisist vabastuse saamiseks pakendijäätmeid taaskasutada pakendijäätmete kogumassist vähemalt 60% kalendriaastas

kui asustustihedus on alla 500

Muudetakse nõudeid pakendijäätmete kogumiskohtadele

elaniku ühel ruutkilomeetril – kohaliku omavalitsuse territooriumil paiknevates asulates, arves-

ning pakendijäätmete kogumassist

Uue pakendiseaduse redaktsiooni

tusega üks kogumiskoht 500

ringlussevõetuna vähemalt 55% ja

kohaselt muudetakse ka nõudeid

elaniku kohta.

mitte rohkem kui 80% kalendriaas-

pakendijäätmete

tas.

dele. Seadusandja on põhjendanud

Kohaliku omavalitsuse organ peab

kogumiskohta-

antud pakendiseaduse muudatust

võimaldama taaskasutusorganisat-

Et tagada eespool nimetatud taas-

vajadusega täpsustada sätestatud

sioonidel täita eeltoodud tingimusi,

kasutamise sihtarvude täitmine,

taaskasutusorganisatsiooni üles-

kusjuures igas kogumiskohas peab


Seadusandlus

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 14. jaanuar 2009

11

Jäätmeseaduse alusel korraldatud jäätmeveo põhimõtte rakendamise ettevalmistamisel on seadusandja sõnul selgunud, et mõnedes omavalitsustes on ametliku jäätmekogumissüsteemiga liitunud vaid 15-20% majapidamistest, mis on üheks kõige olulisemaks ebaseadusliku jäätmete hülgamise ja põletamise soodustavaks tingimuseks.

olema tagatud kõigi pakendimater-

kuna seni on püütud üleriigilise kon-

pakendeid tasuta tagastada. Seega

tähendab jäätmevaldaja juures –

jali liikide kogumine.

teinerkogumissüsteemi nõude täit-

on üleriigilise pakendijäätmete ko-

mitte konteinerites, vaid kilekot-

misena esitada kogumissüsteeme,

gumise nõue käsitletav ka regio-

tides (nn „ukselt-uksele” kogumine,

Lisaks lepitakse taaskasutusorgani-

mis on keskendunud suurematele

naalpoliitilise meetmena selliste

mida rakendatakse paljudes Euroo-

satsiooni ja kohaliku omavalitsuse

linnadele, jättes maapiirkonnad os-

piirkondade elanike võrdsete või-

pa linnades). Tiheasustusaladel ei

organi vahel kokku kogumiskohtade

aliselt või täielikult tähelepanuta.

maluste tagamiseks jäätmekäit-

tekita suurem konteinerite arv otse-

asukoht, kogumiskonteinerite mii-

See on seadusandja sõnul põhjus-

luses.

selt lisa logistikakulu (siiski suure-

nimumarv ja miinimummaht iga

tanud nii elanike kui ka omavalit-

kogumiskoha kohta ning nende tüh-

suste kaebusi.

jendamissagedus. Kohaliku omavalitsuse organiga kokkuleppel võib pakendijäätmete kogumist korraldada ka nende tekkekohal kogumisena (n-ö ukselt-uksele). Sel juhul võib kohaliku omavalitsuse organi

Üleriigilise pakendijäätmete kogumissüsteemi puudulikkus soodustab üldisemat ebaseaduslikku jäätmete käitlemist

neb konteinerite soetamis- või Ennekõike on seni probleemid olnud

rendikulu isegi võrdse ruumala saa-

just maapiirkondades ja väikelin-

vutamiseks), mistõttu on põhjen-

nades, kus ka olmejäätmete kogu-

datud tiheasustusega aladel kontei-

misvõrgustik on sageli puudulik.

nerite oluliselt tihedam paigutus.

Jäätmeseaduse alusel korraldatud jäätmeveo põhimõtte rakendamise ettevalmistamisel on seadusandja

nõusolekul vähendada pakendijäät-

Kui pakendijäätmete kogumissüs-

sõnul selgunud, et mõnedes oma-

mete kogumiskohtade tihedust

teem on mõnes piirkonnas puudulik,

valitsustes on ametliku jäätme-

ning kogumiseks ettenähtud kon-

tähendab see seda, et tarbijal puu-

kogumissüsteemiga liitunud vaid

teinerite arvu ja mahtu.

dub võimalus pakendid tasuta ta-

15-20% majapidamistest, mis on

gastada ja need visatakse parata-

üheks kõige olulisemaks ebaseadus-

matusena segajäätmete hulka, ning

liku jäätmete hülgamise ja põle-

mille eest jäätmevaldaja peab eraldi

tamise soodustavaks tingimuseks.

maksma. Samas on taaskasutus-

Seega soodustab üleriigilise paken-

Pakendiseaduse

organisatsioonidega liitunud pa-

dijäätmete kogumissüsteemi puu-

leiate veebilehelt https://www.

kendiettevõtjad juba maksnud nn

dulikkus kaudselt ka üldisemat eba-

riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id

Seadusandja sõnul peab antud sea-

taaskasutustasu, mis on tootjate

seaduslikku jäätmete käitlemist.

=12964621 ning pakendiaktsiisi

dusemuudatus eelkõige tähendama

hinnakujunduses juba arvestatud

seaduse terviktekstile https://

üleriigilist kogumissüsteemi ja kon-

müügihinna sisse. Seega maksavad

Kuna tegemist on kogumissüsteemi

www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?

teinerkogumisega tegelevate taas-

toote hinna kaudu kogumisega seo-

miinimumnõuetega, siis tähendab

id=12965916. Ning jõustuvad

Taaskasutusorganisatsioonidel on kohustus tagada pakendi ja pakendijäätmete kogumine igas omavalitsuses

tervikteksti

kasutusorganisatsioonide kohus-

tud kulusid üldistatult kõik tarbijad.

see, et kogumisvõrgustik võib olla

muudatused: RT I 2008, 20, 138,

tust tagada pakendi ja pakendijäät-

Kuid üleriigilise kogumissüsteemi

ka tihedam. Selle näiteks oleks

millest osa jõustub 2009. aasta

mete kogumine igas omavalitsuses,

puudulikkuse tõttu ei ole võimalus

kogumine otse tekkekohal, see

jaanuarist.


12

Koja teenused

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 14. jaanuar 2009

Uuest aastast uus teenus Juhul, kui soovite edendada oma äri, leida välispartnerit, avastada uusi sihtturge, osaleda välismessil või külastada mõnda erialast välismessi, kuid kulud osutuvad üle jõu käivaks või teil pole piisavalt partnereid, on võimalik taotleda EASilt toetust ühisturunduse ja messitegevuste läbiviimiseks. Eesti Kaubandus-Tööstuskoda aitab ettevõtjatel leida äri edendamiseks sobivaimad PETER GORNISCHEFF

üritused ning vajadusel aitab kaasa toetuste taotlemisel ja partnerite leidmisel.

Teenuste direktor

T

egemist on kahe erineva

koostöö kasuks, sest nii näevad

sihtturgudele suunatud turun-

Taotluse koostamise teenustasu

programmiga, mis on suu-

partnerid, et nimetatud teenus või

dusürituste läbiviimine välisriigis

osas pole võimalik EASilt toetust

natud arendama Eesti ettevõtlust,

toode on Eestis hästi välja aren-

või Eestis;

küsida. Kui on mitu ettevõtet, siis

eksporti ja rahvusvahelist koostööd.

datud ning selle osas on mitu

projektiga seotud seminaride, in-

saab need kulud ettevõtjate vahel

Toetusi jagatakse tagastamatu abi-

pakkujat, mis tõstab usaldusväär-

fopäevade ja ümarlaudade kor-

jagada.

na ning see aitab ettevõtjatel hoida

sust ja lisab kindlustunnet. Samuti

raldamine;

kokku olulisi summasid.

on koos odavam.

projektijuhi kulud.

Ühisturunduse puhul viivad ettevõt-

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda aitab

Toetuse minimaalne suurus projekti

tada projekti sisse. Nende kulude

jad koos läbi tegevusi, mis aitavad

ettevõtjatel leida äri edendamiseks

kohta ühisturunduse raames on

osas tuleb eraldi kokku leppida, sest

uutele ekspordi sihtturgudele sise-

sobivaimad üritused ning vajadusel

50 000 ja maksimaalne 700 000

mõnikord on vajalik, et projektijuht

neda või kindlustada oma posit-

aitab kaasa toetuste taotlemisel ja

krooni. Messi ühiskülastamise raa-

viibib välisreisil kaasas ning sellest

sioone juba olemasolevatel turgu-

partnerite leidmisel.

mes on toetuse minimaalne suurus

tulenevalt võivad kulud projekti

Projekti läbiviimise ja aruandlusega seonduvad kulud on võimalik arves-

del. Ühisturundustegevusi võivad

40 000 ja maksimaalne 150 000

iseloomust sõltuvalt oluliselt eri-

koos teha nii sama kui ka erinevate

Messitoetuse raames toetatakse

krooni. Toetuse maksimaalne suu-

neda.

valdkondade ettevõtjad.

järgmisi tegevusi:

rus välismessil osalemiseks (sten-

messile registreerimise kulud;

diga) on 750 000 krooni.

Messitoetuse programmi raames on

messistendiga seonduvad kulud;

võimalik taotleda toetust messil

messikorraldajalt tellitud tee-

Ettevõtjate soovil koostab Kauban-

osalemiseks (nii individuaalselt kui

nuste kulud (koristamine, valve,

duskoda taotluse ning esitab selle

ühiselt) ja messi ühiseks külasta-

logistika jne);

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutu-

miseks ning sellega seotud tegevus-

info- ja reklaammaterjalide ku-

sele rahastamiseks.

te läbiviimiseks.

lud;

Eesti ettevõtjad kardavad tihti oma-

küsi Koda ka selle koostamise eest

transpordikulud;

Taotluse koostamise eest küsime

projektijuhi kulud.

teenustasu, mis on tunnipõhine.

vahelist konkurentsi, mis välistur-

Kui taotlus rahastamist ei leia, ei teenustasu.

Ühe tunni hind on Koja liikmetele

gudele minnes ei pruugi üldse

Ühisturunduse toetusmeetme raa-

600 krooni (sh käibemaks). Ühe

probleemiks olla. Näiteks Saksamaa

mes on toetust võimalik taotleda

päeva hinnaks on seega 4800

või Rumeenia turg on suur ja tegi-

järgmisteks tegevusteks:

krooni. Mitteliikmetele on tasu vas-

jaid palju, mistõttu võimalus üks-

väliskontaktide leidmine, näiteks

tavalt 900 krooni ja 7200 krooni.

teiselt kliente ära napsata on

kontaktkohtumised;

Tavaliselt kulub ühe taotluse koos-

kaduvväike. Pigem tuleb selline

taustauuringute tegemine;

tamiseks vähemalt viis päeva.

Lisainfo: PETER GORNISCHEFF Teenuste direktor E-post: peter@koda.ee Tel: 604 0076


Koja teenused

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 14. jaanuar 2009

LEA AASAMAA Teenuste osakonna nõunik

13

Jaapani ja Korea aastasesse koolitusprogrammi valiti kaks Eesti ettevõtjat! Möödunud aasta kevadel avanes Eesti ettevõtjatel kolmandat aastat järjest unikaalne võimalus osaleda eksklusiivses koolitusprogrammis Executive Training Programme (ETP) ekspordi suhete edendamiseks Jaapanis ja Koreas.

E

elmise aasta oktoobri algu-

valamulaudade ning vannitoamööbli

samuti Aafrika ning eksporditakse

Korea programmi alates 2002. aas-

seks laekus Eestist rekordarv

tootmine ning antud tegevusvald-

peamiselt Balti ja Skandinaavia tur-

tast. Kokku on programmis osalenud

ankeete programmis osalemiseks:

konnas on ta Baltimaade vanim.

gudele ning teistesse Euroopa- ja

peaaegu 1000 erineva taseme juhti

3 ankeeti Korea õppeprogrammi- ja

Nende toodete kõrval valmistatakse

SRÜ riikidesse. Korea ja teiste Aasia

ning keskmiselt suurenes osalenud

6 ankeeti Jaapani suunale. Infoks, et

ka eritoodangut: sanitaartehnika lii-

riikidega loodetakse koolitusprog-

ettevõtete käive kahekordselt.

rekordkogus polnud see vaid Eestist

kumispuuetega inimestele ning kirst-

rammi abil koostööd veelgi laiendada

seni kandideerinute osas, ent ka mär-

urnid krematooriumitele. 17 aasta

ning alustada Aasiasse eksportimist

ETP väljaõpe koosneb kahest moo-

kimisväärne number üle kogu Euroo-

jooksul on Eumarist saanud usal-

juba terasest valmistootega. Esto-

dulist: esimene viiakse läbi Euroopas

pa, sest ainult Prantsusmaalt esitati

dusväärne partner paljudele ehitus-

steel´i toodete loetelusse kuulub tä-

(3 kuud) ning teine vastavalt kas Jaa-

üks ankeet enam (10tk), samas vii-

firmadele ja vannitoamööbli toot-

nasel päeval tsingitud teras, kuu-

panis või Koreas (6+3 kuud) – märts

mane on üheks suurimaks Euroopa

jatele. Eumar Santehnika on arenev

mvaltsitud teras, külmvaltsitud teras,

2009 kuni märts 2010.

Liidu liikmesriikidest!

tootmisettevõte, mis annab tööd

värvitud teras, elektrotsingitud teras

3 kuud: loengud Jaapani ja Korea

35-le inimesele Tallinnas. Eksport

ning roostevaba teras, samuti alumii-

ärikultuuri ning kultuuridevahelise

Üle Euroopa esitati kokku 103 aval-

moodustab üle 80% ettevõtte ko-

nium, armatuur jt.

suhtlemise kohta koos intensiivse

dust ning nendest valiti välja 42 ette-

gumüügist. Tooteid eksporditakse

võtjat Jaapani suunale ja 12 Koreasse.

Soome, Norrasse, Saksamaale, Hol-

Varem on koolitusprogrammis vali-

landisse, Venemaale, Poolasse, Lätti,

tuks osutunud ainult üks Eesti IT-

Leetu, kuid on osaletud ka projektides

12-kuulise Euroopa Komisjoni poolt

lisandub hilisem kaugõpe täiend-

valdkonnas tegutsev ettevõte.

Belgias, Austrias, Rootsis, Ukrainas,

finantseeritud koolitusprogrammi

õppena.

keeleõppe programmiga. Loengud ETP programm

ning kursused toimuvad Pariisis, Milaanos ja Londonis, millele

Indias ja Jaapanis. Koolitusprogrammi

eesmärk on anda EL-i liikmesriikide

6 kuud: keeleõpe edasijõudnutele

2008. aasta lõpuks selgusid kandi-

tulemusena loodetakse rohkem

ettevõtjatele võimalus omandada va-

ning koolitused ja väljaõpe ärikul-

daadid, kes osalevad 2009-2010 toi-

tundma õppida Jaapani turgu ja

jalikud oskused läbilöömiseks kahel

tuuri alal ning ettevõtte põhjaliku

muvas 12-kuulises tasuta koolitus-

saavutada seal senisest suurem tu-

maailma kiiremini areneval turul:

äriplaani koostamine, Tokyos (ETP

programmis. Eestist osutusid valituks

ruosa ning usaldusväärsust pakuta-

Jaapanis ja Koreas.

Japan) või Soulis (ETP Korea).

kaks Kaubanduskoja liiget: Estosteel

vate toodete osas.

Viimased 3 kuud: praktika ette-

OÜ (Korea suunale) ja Eumar San-

Osalemine programmis on tasuta ja

võtte tegevusega kattuvas Jaa-

tehnika OÜ (Jaapani suunale).

samuti makstakse osalejatele 24 000

pani või Korea firmas.

OÜ Eumar Santehnika

Estosteel OÜ Estosteel OÜ põhitegevuseks on

euro suurust stipendiumi (reisi- ja elamiskulude katteks).

terasetoodete müügi- ja vahen-

OÜ Eumar Santehnika põhitegevu-

dustegevus. Peamisteks imporditur-

ETP Jaapani suunalist koolitust on

seks on valumarmorist valamute ja

gudeks on erinevad Aasia riigid,

läbi viidud juba 1979. aastast ja ETP

Lisainfo: LEA AASAMAA E-post: lea@koda.ee Tel: 604 0090


14

Innovatsiooniveerg

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 14. jaanuar 2009

Aasta 2009 on Eestis Innovatsiooniaasta 31. detsembril kuulutas Eesti Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves välja Innovatsiooniaasta 2009, millega algab üleriigiline kogu aastat hõlmav koostööprojekt. Ühtlasi on president Ilves ka Innovatsiooniaasta patroon. PIRET POTISEPP Innovatsiooniaasta partnersuhete juht

I

nnovatsiooniaasta on uute

Uuringu analüüs näitas, et maksi-

paljud uuendustega seotud alga-

vatsiooniteadlikkuse

programm.

ideede, loova mõtlemise ja

maalselt 4% inimestest arvab, et ta

tused ja tegevused, mis muudab

Projekti viib ellu meeskond, kuhu

teistmoodi tegutsemise aasta. Kui

saab innovatsiooni arengule olu-

need suureks üle-Eestiliseks koos-

kuuluvad: Urmas Kõiv, Raul Rebane,

vanamoodi tegemisest arenguks ei

liselt kaasa aidata, kolmandik Eesti

tööprojektiks.

Aive Levandi, Aune Past, Tiiu Allik-

piisa, tuleb teha uutmoodi – targalt

inimestest on veendunud, et nen-

ja innovaatiliselt. Paljud kasulikud

dest ei sõltu midagi ja 38% ini-

uuendused toovad üheskoos kaasa

mestest ei osanud sellele küsi-

uuenduste olulisust ja vajalik-

kogu majanduse kasvu.

musele vastata.

kust igaühele meist;

mäe, Piret Potisepp, Katrin Kull ja Innovatsiooniaastal rõhutatakse:

Hanno Kindel.

loovat ja teistmoodi mõtlemist „Innovatsioon ei ole pelgalt tehno-

71% Eesti elanikest on veendunud,

ning tegutsemist;

kraatide pärusmaa, ettevõtjate era-

et riik peaks tegema rohkem kulu-

teadmiste ja nutikuse olulisust

lõbu või riigi poolt veetav kam-

tusi innovatsiooni arenguks. 45%

igapäevaelus;

paania. See on meie kõigi asi. Ainult

vastanutest arvab, et innovatsioon

uudseid, julgeid, erilisi tegusid;

meile endile, meile kõigile, kuulub

on kasulik kõigile Eesti inimestele.

oskust näha, märgata teistmoo-

privileeg ja samas kohustus otsus-

di tegijaid.

tada, kuidas me riigina edasi lähe-

Innovatsiooniaasta projekt on alga-

me. See aga tähendab, et me kõik

tatud, et:

Kõik inimesed ja organisatsioonid,

võiksime endalt homme küsida: mis

muuta Eesti inimeste väärtus-

kes end uuendusmeelseks peavad ja

on see, mida mina võiksin teha uut-

hinnanguid ja kujundada hoiakut

soovivad ka omalt poolt Eesti aren-

moodi – olgu siis töistes ettevõt-

innovatsiooni suhtes positiivse-

gule õla alla panna, on oodatud inno-

mistes, haridusteel, isiklikus elus,

maks;

vaatiliste inimeste ja ettevõtete

kasvõi igapäevastes tegemistes,”

muuta innovatsioonitemaatika

kohtumispaika www.in.ee arvamust

ütles president Ilves oma Innovat-

Eesti avalikkusele vähem tehno-

avaldama ja head nõu saama!

siooniaasta pöördumises.

kraatlikuks ja inimlähedasemaks;

Ettevõtted ja aktiivsed inimesed

Innovatsiooniaasta ettevalmista-

propageerida laiemalt käitumis-

saavad oma innovatsioonimeelsust

mise ajal tehtud uuringust selgus,

norme ja omadusi, mis on oma-

väljendada, kasutades IN märki.

et Eesti inimesed seostavad inno-

sed innovaatilisele inimesele.

vatsiooni eelkõige tehnoloogia aren-

Innovatsiooniaasta projekti init-

damisega. Valdav on arusaam, et

Innovatsiooniaasta projekti raames

siaatoriks on Majandus- ja Kommu-

innovatsioon puudutab vaid kõrg-

ei korraldata eraldiseisvaid üritusi,

nikatsiooniministeerium ning selle

tehnoloogilisi

küll aga seotakse üheks tervikuks

aluseks EASi poolt elluviidav Inno-

tööstusharusid.

Uuringust selgus, et Eesti inimesed seostavad innovatsiooni eelkõige tehnoloogia arendamisega. Valdav on arusaam, et innovatsioon puudutab vaid kõrgtehnoloogilisi tööstusharusid. Vaid 4% inimestest arvab, et ta saab innovatsiooni arengule oluliselt kaasa aidata,

Lisainfo: URMAS KÕIV Innovatsiooniaasta projekti juht E-post: urmas@areng.ee Tel: 507 7007

PIRET POTISEPP Innovatsiooniaasta partnersuhete juht E-post: piret@innoeurope.eu Tel: 5300 5636


Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 14. jaanuar 2009

Innovatsiooniveerg • Rahvusvahelised üritused

15

Innovatsiooni kuvand Eestis 2008 Aune Pasti poolt välja töötatud imagomeetri mõõteskaala -1 kuni 1.

Seminar:

Sihtturg-Venemaa

6. veebruaril toimub Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn) Venemaa sihtturuseminar. Seminari korraldavad Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.

Arukas

Poliitiline

Kiire

0,7

Ligitõmbav

0,8

6. veebruaril Kaubanduskojas

Arenev

0,9

0,6

0,1

Üleolev

Riiklik

0,2

Võõras

0,3

Jõuline

0,4

Turvaline

Tehnokraatlik

0,5

0

Protsent vastanutest

Kellele on innovatsioon kasulik?

Seminari päevakava: 10.00 Tervitussõnad Simmu Tiik, Eesti Vabariigi suursaadik Vene Föderatsioonis 10.15 Eesti-Vene majandussuhted Andres Traat, Eesti Vabariigi Suursaatkonna majandusnõunik Moskvas 10.35 Loode-Venemaa arengud Kristen Lahtein, Eesti Vabariigi peakonsul Peterburis 11.00 Ettevõtluskeskkonna trendid – Peterburi ja Novgorodi oblast Toomas Kästik, EASi esindaja Peterburis 11.30 Kohvipaus 12.00 Investeerimiskliima Vene Föderatsioonis. Äritegevuse vormid. Jelena Sapegina ja Mihhail Borodin, Beiten Burkhardt Peterburis 13.00 Eesti ettevõtete kogemused Venemaal Osavõtutasu 300 krooni (lisandub käibemaks).

50

Lisainfo ja eelregistreerimine: VIIVE RAID • Tel: 604 0092 • E-post: viive@koda.ee

40

Ida-Virumaa ettevõtjate kohtumine Ukraina Vabariigi suursaadikuga 30

27. jaanuaril Jõhvis Ukrainas tegutsemisest huvitatud Ida-Virumaa ettevõtjad

20

on oodatud osalema teisipäeval, 27. jaanuaril kell 14.00 IdaVirumaa Kutsehariduskeskuse (Kutse 13, Jõhvi) väikesesse konverentsisaali, kus toimub kohtumine Ukraina Vabariigi suursaadiku Pavlo Kiriakoviga.

10

Lisainfo ja registreerumine: MARGUS ILMJÄRV Tel: 337 4950 E-post: margus@koda.ee

0 Kõigile Eesti inimestele

Ärimeestele

Poliitikutele

Raske öelda

Tavalistele inimestele

Mitte kellelegi


16

Rahvusvahelised üritused

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 14. jaanuar 2009

Seminar 21. jaanuaril kell 13.00–17.00 Kaubanduskojas

SAKSAMAA ÄRIPARTNERINA – võimalus Teie ettevõtte tegevuse laiendamiseks

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus koostöös Saksa-Balti Kaubanduskoja ja Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga korraldavad seminari 21. jaanuaril kell 13.00–17.00 Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn) tutvustamaks Eesti ettevõtjatele ärivõimalusi Saksamaal. 12.45

Registreerimine ja kohv

13.00

Saksamaa Liitvabariigi suursaadiku Julius Bobingeri tervitus (www.tallinn.diplo.de)

13.10

Saksamaa majandus – ärimaastik ja trendid (inglise keeles) Ulrike Handtke, Invest in Germany GmbH direktor (www.investingermany.com)

13.55

Kuidas leida potentsiaalseid kontakte Saksa turul? Välismessid, projektid 2009–2010 Tiina Martsik, Saksa-Balti Kaubanduskoja Eesti büroo juhataja (www.ahk-balt.org)

14.20

Seminar:

Eesti ettevõtete võimalused Saksamaal EASi aspektist vaadatuna:

Sihtturg – Moldova

20. jaanuaril Kaubanduskojas

ettevõtjate põhimured, infovõrgustik, tegevused 2009 Riina Leminsky, EAS välisesindaja Saksamaal (www.eas.ee) 14.45

Kohvipaus

15.00

Juriidilisi näpunäiteid sisenemiseks Saksa turule Dr Sven I. Oksaar, REME Rechtsanwälte partner (www.remelegal.de)

15.45

Ettevõtjalt ettevõtjale: Eesti ettevõtja praktilised kogemused tegutsemisest Saksamaal Lauri Karp, KFPD GmbH osanik (www.kfpsalsa.de)

16.15

Ettevõtjalt ettevõtjale – Eesti ettevõtja praktilised kogemused tegutsemisest Saksamaal Aleksander Rulkov, Vertex Estonia AS juhatuse esimees

16.45

Kokkuvõtted

Seminaril osalejad on oodatud Saksa-Balti Kaubanduskoja uue aasta vastuvõtule Mustpeade Majja (Pikk tn 26, Tallinn). Vastuvõtu algus 18.00. Osavõtutasu Saksa-Balti Kaubanduskoja ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liikmetele 300 krooni ja mitteliikmele 450 krooni (lisandub käibemaks). Oma osavõtust seminaril palume teatada hiljemalt 12. jaanuariks.

20. jaanuaril 2009, algusega kell 10. 30 toimub Kaubanduskojas (ToomKooli 17, Tallinn) II korruse saalis sihturuseminar Moldovast. Seminari korraldavad Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Suursaatkond Ukrainas ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus. Seminari moderaator on Margus Solnson, majandusnõunik Eesti Suursaatkonnas Ukrainas.

Seminari päevakava: 10.30 11.00 11.05 11.20 11.40

12.10 12.30 13.10 13.40

Registreerimine Seminari avasõnad – Margus Solnson Moldova suursaadiku Eestis Veaceslav Dobinda ettekanne Moldova Suursaatkonna Eestis I sekretäri Carolina Perebinos ettekanne Presentatsioon MIEPO (Moldova Investeeringute ja Kaubanduse Agentuur) Moldova investeerimiskliimast, põllumajandusest, kinnisvarast jne Kohvipaus Moldova majandusest ja Eesti-Moldova majandussuhetest – Margus Solnson Eesti ettevõtte töökogemusest Moldovas Lõuna

Seminari osavõtutasu on 300 krooni, lisandub käibemaks.

Info ja registreerimine: LIIS LIIVOJA Tel: 604 0081 • E-post: liis@koda.ee

Lisainfo ja registreerimine: VIIVE RAID • Tel: 604 0092 • E-post: viive@koda.ee


Teated

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 14. jaanuar 2009

Seminar koostöös Tööturuametiga ja teiste ametiasutustega:

Seminar Pärnus:

Sotsiaalsed meetmed raskustesse sattunud ettevõtjatele 27. jaanuaril Kaubanduskojas

27. jaanuaril kell 10.00-15.00 Kaubanduskojas (toom-Kooli 17, Tallinn) toimuval seminaril on kavas tutvustada ettevõtete

2008. aasta majandusaasta aruande koostamisega seonduv probleemistik 21. jaanuaril

juhtidele ja personalijuhtidele erinevaid abimeetmeid, mida pakub uus saneerimisseadus, koondamise ja kollektiivse koon-

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Pärnu esindus korraldab kolmapäeval,

damise ning hüvitise saamise õiguslikke aspekte, uut tööhõive-

21. jaanuaril kell 9.30–17.00 Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžis (Ringi 35, Pärnu)

programmi

raamatupidajatele seminari.

ning

personali

täiendõppe

või

ümberõppe

korraldamise võimalusi, vaidlusaluseid küsimusi ja tüüpilisi vigu

Koolituse eesmärk on anda kuulajatele praktiline, terviklik ja ammendav üle-

ning konkreetseid soovitusi. Seminari korraldatakse Tööturu-

vaade aastaaruande koostamise sõlmprobleemidest. Paralleelselt teooriaga

ameti toetusel koostöös Töötukassa ja Tööinspektsiooniga.

toimub äriühingu aastaaruande 2008. a näidise ja illustreerivate praktiliste näidete toel loengus tõstatatud probleemsituatsioonide sisu lahtiseletamine

Seminari kava 10.00–10.40 Saneerimisseadus abiks raskustesse sattunud ettevõtjale Eesti Kaubandus-Tööstuskoja poliitikakujundamise- ja õigusosakond, Mait Palts 10.45–11.25

Koondamise õiguslikud aspektid, poolte õigused ja vaidlused (koondamine, kollektiivne koondamine, vallandamine) Tööinspektsioon, Annely Lind

11.30–12.10

Hüvitised koondamise korral töötuskindlustuse seaduse alusel Töötukassa, Erik Aas

12.10–12.30

Kohvipaus

12.30–13.10

Tööturu olukord, Tööturuameti võimalused abivajajate ümberõppeks/täiendõppeks. Tööhõiveprogramm „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine 2008-2009” Tööturuamet, Tiina Ormisson

13.15–14.55

Personali juhtimine raskustesse sattunud ettevõttes, praktilised soovitused personalijuht ja psühholoog Tiina Saar

koos nõuannetega nende lahendamiseks. Lektor on Enn Isand.

Lektori juhendamisel leitakse vastused järgmistele võtmeküsimustele: • Kuidas koostada korrektset majandusaasta aruannet, mis on lugejasõbralik, sisaldab asjakohast teavet ning jätab ettevõttest positiivse imago? • Mida tuleks järgida, saab teha teisiti ja paremini 2008. a majandusaasta aruande koostamisprotsessi käigus, mis välistaks võimalikud möödalaskmised ja vead: regulatsiooni nõuded, praktika ja soovitused? • Kuidas lahendada finantsarvestuse metoodiliste põhitõdede rakendusprobleeme arvestusvaldkondades, mis nõuavad erilist tähelepanu ning mis on praktikas küsimusi tekitanud: • arvestuspõhimõtete, hinnangute ja esitlusviisi muutused ning vigade korrigeerimine; • varade ja kohustuste hindamine, probleemid ning õigusaktidest tulenevad nõuded; • eraldiste moodustamine; tütar- ja sidusettevõtete kajastamine kontserniaruandes ja emaettevõtte eraldi aruandes jms. • Millele tuleb pöörata tähelepanu rahakäibe kajastamisel rahavoogude aruandes? • Milline peaks olema aastaaruandes sisalduva info detailiseeritus ja vastavus raamatupidamisreeglitele, mis tagavad ammendava ülevaate firma finantsseisundist ja tegevusest? • Millised on erinevate majandusaasta aruande struktuurikomponentide omavahelised seosed?

Osalustasu Kaubanduskoja liikmetele on 300 krooni ja mitteliikmetele 500 krooni (hinnale lisandub käibemaks).

• 30 praktilist arvulist lühinäidet enesetestimiseks koos vastustega. Osavõtutasu Koja liikmetele 800 krooni, mitteliikmetele 1400 krooni. Lisandub käibemaks. Hinnas sisalduvad teabematerjalid ning lõuna ja kohvipausid.

Lisainfo ja registreerimine: LIINA PELLO Tel: 604 0091 E-post: liina.pello@koda.ee

Info ja registreerimine: KATI KRASS • Tel: 443 0989 • E-post: kati@koda.ee

17


18

Teated

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 14. jaanuar 2009

Tööd jätkab Ekspordi Akadeemia! Ekspordi Akadeemia on loengute ja arutelude foorum omandamaks uusi teadmisi ja

Arbitraažikohtu seminar 29. jaanuaril Kaubanduskojas Seminar toimub 29. jaanuaril kell 10.0014.00 Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn). Päevakorras on vahekohtumenetlus, eelised, lepingud ja reglemendi 2008. aastal jõustunud uus redaktsioon ning tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja riikliku kohtu roll vahekohtu menetluses. Käsitletavad teemad: Vahekohtumenetluse üldiseloomustus, mida arvestada lepingu koostamisel, seosed ja eelised võrreldes riikliku kohtuga; Tsiviillkohtumenetluse seadustiku XIV osa „Vahekohus” ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohtu reglemendi ühine analüüs, riikliku kohtu abistav ja kontrolliv roll vahekohtumenetluses; Riigikohtu lahendid 1999-2008 vahekohtumenetluse kohta. Lektorid: Asko Pohla, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohtu nõukogu esimees, advokaadibüroo Pohla&Hallmägi vandeadvokaat Peeter Jerofejev, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohtu nõukogu liige, Eesti Vabariigi Riigikohtu riigikohtunik

oskusi ning laiendamaks oma suhtevõrgustikku. Hiljutine Konjunktuuriinstituudi majandusekspertide küsitlus näitas, et kõige suurem takistus Eesti ettevõtetel käivete kasvatamiseks on nõudluse puudumine. 57% tööstusettevõtetest ütleb, et puudu on ostjatest! Mida siis ette võtta? Teha tuleb kõike seda, mida senigi, aga paremini ja kiiremini, läbimõeldumalt ja targemalt. Targad inimesed ütlevad, et vaid 10-15% meie teadmistest tulevad kooliharidusest. Ülejäänu omandame elu jooksul erinevatel moodustel. Ekspordi Akadeemia on loodud just selleks, et saaksite uudsel viisil omandada uusi teadmisi ja oskusi strateegilise juhtimise valdkonnas. Akadeemia 10 seminarisessiooni toimuvad novembrist 2008 aprillini 2009 ning on mõeldud eelkõige kogemustega eksportööridele. Iga kolme nädala tagant toimuvatel kohtumistel on osalejatel võimalus kuulata tipplektoreid, omandada ka teooriaid, õppida teineteise kogemusest ja arutleda päevakohaste probleemide üle. Meie eeskujuks oleva Nordic Brand Academy kogemus näitab, et parimate strateegiate ja arengustsenaariumiteni jõutakse just ettevõttelt-ettevõttele õppides. Lisaks on omaette väärtus see, et Akadeemia on suurepärane koht arendamaks suhtevõrgustikku nii Eesti kui ka välismaa kolleegidega. Lektoriteks on parimad asjatundjad nii Eestist kui Põhjamaadest. Ekspordi Akadeemia korraldamist rahastab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Teadmiste ja oskuste arenguprogrammi raames Euroopa Sotsiaalfond. Seminaride toimumise ajad ja teemad on järgmised: 13. jaanuar – jätkusuutlik areng 27. jaanuar – brändi juhtimine 17. veebruar – innovatsiooni juhtimine 10. märts – teenustemajandus ja finantsturud 31. märts – turundus ja meedia trendid 14. aprill – väliskaubanduspoliitika 28. aprill – eksport ja HR Kuupäevad võivad muutuda

Seminaridega on võimalik jätkuvalt liituda! Eelduseks on, et ettevõttel on olemas varasem ekspordikogemus. Osalustasu on 300 krooni seminari kohta (hind sisaldab käibemaksu).

Seminari osalemistasu on Koja liikmele 250 krooni, mitteliikmele 500 krooni.

Lisainfo: DEBBIE-TRIIN NAPITS Tel: 604 0069 • E-post: debbie@koda.ee

Info ja registreerimine: KRISTINA BONDARENKO • Tel: 604 0063 • E-post: kristina.bondarenko@koda.ee


Teated

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 14. jaanuar 2009

Messikoolitused:

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda on Eesti vanim ja suurim ettevõtjate esindusorganisatsioon. Kaubanduskoja

Tulemuslik messiturundus – töö enne messi, messi ajal ja peale messi!

tegevuse eesmärgiks on Eesti ettevõtluse edendamine ning kaasaaitamine ettevõtjasõbraliku majanduskeskkonna loomisele ja säilitamisele. Kaubanduskoda on suurim ettevõtjaid ühendav organisatsioon Eestis, kuhu

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda korraldab koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega messikoolitused suuremates Eesti linnades. Järgmised koolitused toimuvad veebruaris.

kuulub enam kui 3650 ettevõtet.

3. veebruaril kell 09.00–17.00 Atlantise Konverentsikeskuses, Narva mnt 2, Tartu (eestikeelne) 4. veebruaril kell 09.00–17.00 Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Jõhvi esinduses, Pargi 27, Jõhvi (eestikeelne) 5. veebruaril kell 09.00–17.00 Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Jõhvi esinduses, Pargi 27, Jõhvi (venekeelne) Tooteid ja teenuseid ning nende omadusi peab klientidele järjest rohkem ja täpsemalt selgitama, kuna valik, mis turule jõuab, on väga mitmekesine ja muudab otsuse langetamise kliendile raskeks. Üha tiheneva konkurentsi tingimustes hakkavad äris järjest enam tähtsust omama isiklikud suhted. Nende arendamiseks pole paremat kohta kui messid või näitused, kus on võimalik suhelda ja otsest kontakti saavutada potentsiaalse või ammuse äripartneriga. Et messil osalemine oleks edukas, vastaks ettevõtte ootustele ja tagaks tehtava investeeringu tasuvuse, tuleb kindlasti pikalt ja põhjalikult planeerida messil osalemist, realiseerida messil püstitatud eesmärgid ning teha sihikindlalt järeltööd saadud kontaktidega peale messi. Antud koolituse käigus antakse põhjalik ülevaade kõikidest etappidest ning jagatakse kasulikke näpunäiteid. Seminaril leiavad käsitlust järgmised teemad: • Messi valik – konkurentsieelis, sihtturg • Messi ettevalmistus – eesmärgid, messiboksi planeerimine, meeskond, eelarve, logistika, ühisstendid, kliendisuhted, messiturundus • Messiboks – messiboksis osalemine, töökorraldus, klientidega suhtlemine, mida teha, mida mitte • Järeltöö pärast messi – tulemuste analüüs, edasised sammud Messikoolitused viib läbi Jakob Saks, kes on pikaajalise praktilise kogemusega eksportöör, tunnustatud koolitaja ja konsultant. Viimase kuue aasta jooksul on ta organiseerinud erinevatele ettevõtjatele messistende mitmel rahvusvahelisel messil aastas (sh Aasia, Euroopa, Põhja-Ameerika). Tal on 11 aastat ekspordijuhtimise kogemust (sh 5 aastat töötades väljaspool Eestit) ning magistrikraad Copenhagen Business School’ist.

Otsime oma töökasse ja sõbralikku kollektiivi

VANEMSEKRETÄRI Tööülesanded: juhatuse ja juhtkonna assisteerimine; koosolekutel osalemine ja protokollimine; dokumentide haldamine; info liikumise koordineerimine; majasiseste ürituste korraldamine. Ootused kandidaadile: erialane haridus ja töökogemus; väga hea suuline ja kirjalik eesti, inglise ja vene keele oskus; väga hea arvuti kasutamise oskus; suhtlemisoskus, sõbralikkus, täpsus ja kohusetundlikkus. Omalt poolt pakume huvitavat ja arendavat tööd väärikas keskkonnas.

Osalustasu koolitusel on 300 krooni päev (hind sisaldab käibemaksu). Palume eelnevalt registreeruda.

CV-d ja sooviavaldust märksõnaga „vanemsekretär” ootame 23. jaanuarini e-posti aadressil kristina.bondarenko@koda.ee. Lisainfo: 604 0063 Kristina Bondarenko

Info ja registreerimine: LIIS LIIVOJA • Tel: 604 0081 • E-post: liis@koda.ee

19


20

Teated

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 14. jaanuar 2009

Seminar:

Eesti ettevõtete võimalused osaleda rahvusvahelistes arengukoostöö hangetes 22. jaanuaril Kaubanduskojas Eesti Vabariigi Välisministeerium ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoda kutsu-

koolituste pakkumine ning transporditeenuste osutamine. Euroopa Komisjon

vad ettevõtjaid 22. jaanuaril kell 9.30–16.30 Kaubanduskoja Tallinna

on korduvalt nimetanud Eesti ja teiste Ida-Euroopa ettevõtete osalemise

büroosse (Toom-Kooli 17, Tallinn) infoseminarile: „Eesti ettevõtete võima-

eelisena paremat idapoolsete sihtriikide olukorra tundmist (nt SRÜ riigid).

lused osaleda rahvusvahelistes arengukoostöö hangetes”. Seminari eesmärk on julgustada Eesti ettevõtteid osalema erinevate rahvusvaheliste organi-

Seminari kava

satsioonide (EL, ÜRO, Maailmapank, NATO) ja doonorriikide arengukoostöö

9.30–9.45

Tervitussõnavõtt

hangetes. Tutvustatakse ettevõtete ja organisatsioonide omavahelise

Priit Pallum, Välisministeeriumi välismajanduse ja

koostöö põhimõtteid ning jagatakse praktilisi näpunäiteid arengukoostöö

arengukoostöö osakonna peadirektor

hangetes osalemiseks.

9.45–11.15

Eesti ettevõtete osalemisvõimalused Euroopa Liidu arengukoostöö hangetes

Infoseminar on mõeldud kõigile ettevõtjatele, kel võiks edaspidi huvi olla mõne

Gian Luca Bombarda, JCP srl Consultation Group, Itaalia

abiprogrammi raames soovitud teenuse pakkujaks, materjalide tarnijaks või

11.15–11.45

Kohvipaus

tööde teostajaks. Infoseminaril antakse ülevaade nii Euroopa Liidu, ÜRO,

11.45–13.15

Eesti ettevõtete osalemisvõimalused ÜRO ja

Maailmapanga kui ka NATO hanketingimustest ja koostöövõimalustest.

Maailmapanga arengukoostöö hangetes

Lisaks saab tutvuda ühe Eesti ettevõtja hangetel osalemise kogemustega.

Hagop Angaladian, Alik International Commodities Inc, Kanada

Arengukoostöö on muutunud Eesti välispoliitika lahutamatuks ja väga

13.15–14.00

oluliseks osaks. Juba kümme aastat on aktiivselt tegutsetud nii Eesti neljas

14.00–15.30 NATO hangeteturg ja Eesti ettevõtjad

arengukoostöö prioriteetriigis (Moldovas, Ukrainas, Gruusias ja Afganistanis) kui antud humanitaarabi loodusõnnetustes või sõjalistes konfliktides kan-

Lõuna (Kaitseministeerium)

15.30–16.30 Eesti ettevõtjate kogemused rahvusvahelise arengukoostöö hangetes osalemisel

natanud riikidele. Eesti rahastatavad projektid on aga suhteliselt väikesemahulised. Tunduvalt suuremaid võimalusi arengukoostöö elluviimisel kaasa löömiseks pakub Eesti ettevõtetele osalemine erinevatel globaalsetel han-

Välishangete seminar toimub inglise keeles. Saamaks konkreetsemalt taga-

kekonkurssidel.

sisidet oma ideedele ja küsimustele on peale seminari lõppu ettevõtete esindajatel võimalus kohtuda ekspertidega kahepoolselt.

Euroopa Liit, Maailmapank, ÜRO, NATO, teised rahvusvahelised finantsinstitutsioonid ja suured doonorriigid korraldavad tihti oma arengu- ja huma-

Infoseminari osalustasu on Kaubanduskoja liikmetele 300 krooni ja mitte-

nitaarabi andvate üksuste kaudu erinevaid hankekonkursse, mis võiksid

liikmetele 400 krooni (lisandub käibemaks). Vajalik on eelregistreerimine

pakkuda huvi ka Eesti ettevõtetele. Hankekonkursse viiakse läbi väga erine-

hiljemalt 20.01.2009 e-posti aadressil liina.pello@koda.ee või tel 604 0091,

vates valdkondades, olulisemateks sektoriteks on ehitus, seda nii hoonete kui

Liina Pello. Palume eelregistreerimisel teada anda ka oma soovist eksper-

infrastruktuuride osas, kommunikatsioonisüsteemid, konsultatsioonide ja

tidega eraldi kohtuda.

Lisainfo ja registreerimine: LIINA PELLO • Tel: 604 0091 • E-post: liina.pello@koda.ee


Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 14. jaanuar 2009

Riigihanketeated • Koostööpakkumised

Riigihanketeated: Soome

21

Koostööpakkumised: Kanga ostmine vangla tarbeks, ca 7000 m.

Itaalia tööstusautomaatika (specialised in

Trükiteenuste ostmine, mis sisaldab Euro-

(kanga tüüp originaalkeeles: pooloneulos).

automation and robotics and manufacturing

parlamendi valimiste infoteatiste trükkimist.

Tähtaeg 30.01.2009. Kood 2260

board electric control panels and cabling sys-

Tähtaeg pakkumiste esitamiseks 13.02.2009.

Traktori ostmine (võimsus 100-115 hj ning

tems) tootja otsib edasimüüjaid. Kood 12167

Kood 2249

vahetusena müüakse traktor Valmet 665-

Itaalia tulekustutitootja otsib edasimüüjaid.

Ehitustööde hange (originaalkeeles: eduskun-

4,1994. a). Tähtaeg pakkumiste esitamiseks

Kood 12168

nan B-rakennuksen peruskorjaus, raken-

30.01.2009. Kood 2261

Rootsi ventilatsioonisüsteemide tootja ot-

nustekniset työt). Tähtaeg osalustaotluste

Automaatse tuletõrjesüsteemi ostmine va-

sib innovaatilisi lahendusi (innovative sup-

esitamiseks 02.02.2009. Kood 2250

nadekodusse. Tähtaeg 30.01.2009.

plementary products within the sector of

Ehitustööde hange, mis sisaldab torustiku-

Kood 2262

energy saving, heat and ventilation).

paigaldust ja sanitaartehnilisi töid (objekt

Teekattetööde teostamine. Tähtaeg pakku-

Kood 12169

sama mis pakkumises koodiga 2250). Täht-

miste esitamiseks 30.01.2009. Kood 2263

Rootsi väikeettevõte otsib mahe õli- või ras-

aeg osalustaotluste esitamiseks 02.02.2009. Kood 2251

vatootjat/edasimüüjat (õli kosmeetikatoo-

NATO

dete jaoks). Kood 12170

Infotehnoloogiliste teenuste ostmine, mis si-

Ehitustööde hange Saksamaal (krohvimine

Belgia mitmekeelsete kommunikatsiooni-

saldab valveteenuseid (orginaalpealkiri: EPS-

siseruumides ca 3000 m² ja isoleermistööd

teenuste pakkuja (multilingual communica-

kaupunkien IP-verkossa toteutettu valvonta-

siseruumides ca 310 m²). Tähtaeg osalus-

tion services) pakub koostööd frantsiisi-

kamerapalvelu). Tähtaeg 05.02.2009.

taotluste esitamiseks läbi Eesti Kaitseminis-

lepingu alusel. Kood 12171

Kood 2252

teeriumi 22.01.2009. Kood 2264

Itaalia ortopeediliste jalatsite tootja otsib

Turu linna hange alumiiniumist laeva ost-

edasimüüjat. Kood 12172

miseks, pikkus ca 13 m (laeva otstarve origi-

Seoses ÜRO hoonete renoveerimistöödega

Itaalia medtehnika (electro-medical equip-

naalekeeles: venettä käytetään mm. lastin,

tehakse hulgaliselt allhankeid

ments and aesthetical devices) tootja otsib

kuten mönkijän ja peräkärryn kuljettamiseen,

ÜRO-s on käivitunud mitu aastat kestvad reno-

edasimüüjat. Kood 12173

nosturitöihin, henkilökuljetuksiin ja työlautan

veerimistööd. Hanke on võitnud Skanska, kuid

Bulgaaria metallkonstruktsioonide tootja

hinaukseen). Tähtaeg 10.02.2009.

renoveerimise käigus tehakse ka hulgaliselt all-

pakub ennast alltöövõtjaks. Kood 12174

Kood 2253

hankeid. ÜRO poliitikaks on kaasata renoveeri-

Belgia elektroonikaseadmete edasimüüja

Voodipesu hange vangla tarbeks, peamiseks

misse võimalikult paljude riikide firmasid, selleks

otsib partnereid, et laieneda uutele turgu-

objektiks 500 tekki ja 1000 patja. Tähtaeg

pakutakse ka spetsiaalset nõustamist ja abi.

dele. Kood 12175

osalustaotluste esitamiseks 31.01.2009.

Tegemist on nii betooni kui ka turvasüsteemide

Itaalia lemmikloomade tarvete (sh ka toidu-

Kood 2254

ja erinevate kõrgtehnoloogiliste lahendustega

lisandid) tootja otsib edasimüüjat.

MAC arvutite ostmine koolituskontsernile.

jmt. Teateid allhangete kohta ning endast teada

Kood 12176

Tähtaeg pakkumiste esitamiseks 31.01.2009.

anda saab aadressil: https://partners.myskan

Saksamaa sordiaretusettevõte otsib koos-

Kood 2255

ska.com/usa/clients/unitednations/CMP/de

tööd. Kood 12177

Pick-up tüüpi autode ostmine. Tähtaeg pak-

fault.aspx.

Itaalia isolatsioonimaterjalide (composite

kumiste esitamiseks 27.01.2009.

and acoustic insulators) tootja otsib koos-

Kood 2256

tööd. Kood 12178

Erinevate kodumasinate hange Turu linna all-

Itaalia marmoritootja otsib koostööpart-

asutustele (objekt originaalkeeles: kylmä-,

nereid. Kood 12179

pesu- ja ruuanvalmistuslaitteet). Tähtaeg 29.01.2009. Kood 2257 Toolide ostmine kooli tarbeks, kogus ca 250350 tk. Tähtaeg pakkumiste esitamiseks 27.02.2009. Kood 2258 Erineva mööbli ostmine raamatukogusse (õppimisotstarbega ruumide sisutamiseks). Tähtaeg 02.01.2009. Kood 2259

Täpsem info: LEA AASAMAA

Täpsem info: JULIA MALEV

Tel: 604 0090 E-post: lea@koda.ee

Tel: 604 0082 E-post: julia@koda.ee


22

Juubilarid

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 14. jaanuar 2009

Õnnitleme jaanuarikuu juubilare! 90

15

ASWEGA AS liige alates 1988

ABLOY OY EESTI FILIAAL liige alates 2001 BALTCONTROL OÜ liige alates 1995

50

CLEANAWAY AS liige alates 1996

PAEKIVITOODETE TEHASE OÜ liige alates 1990

DSV TRANSPORT AS liige alates 1996

45

ENEMAT OÜ liige alates 1998

EESTI ESM AS liige alates 2001

FORTEM GRUPP AS liige alates 1998

ESFIL TEHNO AS liige alates 2001

GADOX AS liige alates 1996

MEEDIAGRUPI OÜ liige alates 1997 MERKONI TÖÖRÕIVA OÜ liige alates 1998 MIKSKAAR AS liige alates 1993 MUSTAMÄE HALJASTUS AS liige alates 2003 PRALINEE OÜ liige alates 1998 RAUNING OÜ liige alates 1999 REESTER AS liige alates 1998

10 AKS SISUSTUS OÜ liige alates 2002 ASTLANDA HOTELLI AS liige alates 2002 ATI PROFIIL OÜ liige alates 2002 AURAMO BALTIC OÜ liige alates 2003 CENTVEB-PROJEKT OÜ liige alates 2007 EUROCON OÜ liige alates 2006 METAGRUPP OÜ liige alates 2001

20

HEA TAVA OÜ liige alates 1998

AKSI AS liige alates 2000

HOLLIGER GRUPP AS liige alates 2007

ANDEVIS AS liige alates 2000

HRX AS liige alates 1996

ANTS PAK`I KADARBIKU TALU FIE liige alates 2000

KRISS TRADING AS liige alates 2007

CAMBREX TALLINN AS liige alates 1999

KUNGASS AS liige alates 1997

UNIVERSAL TRADING T.S. EESTI AS liige alates 1995

LIIVI KAUBAMAJA AS liige alates 2006

LANGHAM OÜ liige alates 2000

VESITERM AS liige alates 2000

UNITED MOTORS AS liige alates 1996

TERMOX AS liige alates 1996

LIMBERGI EHITUSE OÜ liige alates 1997

VIITANET OÜ liige alates 1998

VIRTEL GRUPP OÜ liige alates 2006

STALLION AS liige alates 2000 TÕLKEBÜROO PANGLOSS OÜ liige alates 1997 UNIEVEEM EESTI AS liige alates 1998

NT LOGISTIKA AS liige alates 2003 OXXO EESTI AS liige alates 2008 RHENUS REVIVAL OÜ liige alates 2003 TALLSHIP OÜ liige alates 2005 TJO KONSULTATSIOONID OÜ liige alates 2000

Kaubanduskoda koostöös Raadio Kukuga kutsuvad kuulama saadet

MAJANDUSRUUM kolmapäeviti kell 11.00–12.00, kordusena kolmapäeva õhtul kell 20.00–21.00

Kuku raadio ja Kaubanduskoja koostöös valmiv saade „Majandusruum” toob kuulajani majanduse aktuaalsed teemad. Saade on eetris kolmapäeviti kell 11.00−12.00, õhtul kell 20.00−21.00 ja kolmapäeva ööl vastu neljapäeva kell 03.00−04.00. Saatejuht on Vallo Toomet. Saateid on tagantjärele võimalik kuulata ka KUKU raadio arhiivist http://podcast.kuku.ee/saated/majandusruum/. Toimunud saadete kohta vaata lisaks Kaubanduskoja kodulehelt http://www.koda.ee/?id=6957.


Teataja 01_2009_pisitilluke  

Iga liige loeb! | www.koda.ee TÄNA LEHES: Juulikuus jõustuvast uuest töölepingu- seadusest Uutest õigusaktidest ja seadusemuudatustest 200...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you