Page 1

2010

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda Estonian Chamber of Commerce and Industry Эстонская Торгово-Промышленная Палата

EESTI KAUBANDUS-TÖÖSTUSKODA • ESTONIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY • ЭСТОНСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА • 2010

1925

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda

2010 Estonian Chamber of Commerce and Industry Эстонская Торгово-Промышленная Палата

AASTARAAMAT • yearbook •

Estonian Chamber of Commerce and Industry since 1925

The First Business Address in Estonia


Eesti Kaubandus-Tööstuskoda

2010 Estonian Chamber of Commerce and Industry Эстонская Торгово-Промышленная Палата


Sisukord CONTENTS • СОДЕРЖАНИЕ

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda

3

Kaubanduskoja juhatus ja töötajad

35

Kontaktid

42

Majandusaasta aruanne

43

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liikmete nimekiri

97

Estonian Chamber of Commerce and Industry

47

Board and Staff of the Estonian Chamber of Commerce and Industry

35

Контакты

42

Financial Reports

43

Members’ Directory of the ECCI

97

Эстонская Торгово-промышленная палата

71

Правление и Сотрудники Эстонской торгово-промышленной палаты

35

Contacts

42

Финансовые отчеты

43

Список членов Эстонской Торгово-промышленной палаты

97


Aastaraamat 2010 Eesti Kaubandus-TÜÜstuskoda


4 | Kaubanduskoda 2010

Ettevõtjad peavad olema kaasatud otsustusprotsessidesse! Väljavõte Toomas Lumani Eesti Kaubandus-Tööstuskoja 85. aastapäeval peetud kõnest.

Toomas Luman Juhatuse esimees

Viimase kahe aasta jooksul on kõik ettevõtjad saanud omal nahal tunda, mis on nõudlus, selle näiteks 90-protsendiline langus ning sellega kaasnenud vajadus kulusid ja töötajaskonda koomale tõmmata. On selgunud seegi, et mõnede äriplaanide järele puudub nõudlus üleüldse. Olukord Eesti majanduses muutus kiiresti ja kardinaalselt ning taastub moel, mis ei sarnane varasemale. Loodetavasti jõuame siiski seda kaudu uuele, kõrgemale ja efektiivsemale tasemele ettevõtete juhtimises ja majandamises.

Pange tähele! Keskmine Eesti ettevõte on niinimetatud mikroettevõtte.

Võiks ju arvata, et kui muutused majanduses on olnud nii kardinaalsed, siis on see kaasa toonud ka põhjapanevaid muutusi riigijuhtimises ja avalikus halduses. Või kipub meil ikka nii olema, et ametnikkond suudab tekitada nõudlust iseenese tegevuse järele, küsimata kodanikult, kas ühe või teise tegevuse või regulatsiooni järele on olemas reaalne vajadus. Ettevõtjate jaoks on jätkuvalt suurimaks halduskoormusega seotud kuluks seadusemuudatustega kursisolemise kulu. Kriisi jooksul on keskmise ettevõtte suurus kahanenud üheteistkümnelt töötajalt üheksani. Pange tähele! Keskmine Eesti ettevõte on niinimetatud mikroettevõtte. Samal ajal ärgem unustagem, et sama arvu töökohtade loomiseks vajame nüüd rohkem ettevõtlikke inimesi kui enne. Kas me mitte selle pideva muutmisega ja seda kaudu halduskoormuse kasvuga ei tapa ettevõtlikkust nii mõneski ettevõtlikus inimeses lõplikult? Ei pea olema nobelist, mõistmaks, et lisaks iga üksiku töötuks jäänud inimese eest hoolitsemisele tuleb


Kaubanduskoda 2010 | 5

oluliselt suuremat tähelepanu pöörata ettevõtlike inimeste — ettevõtjate — toetamisele ja julgustamisele töökohtade loomisel. Tuleb tunnistada, et juubeliaasta jääb meelde nii mõnegi negatiivse trendiga ka majanduskeskkonna kujundamisel. Tihtipeale on probleem isegi mitte ühe või teise otsuse sisus, vaid viisis, kuidas selleni jõutakse. Siinkohal tuleb otsa vaadata mitte ainult ametnikkonnale, vaid ka poliitikutele. Initsiatiivid ja eelnõud nagu plastikkoti aktsiis või võlakaitseseadus on jõudnud Riigikogu menetlusse ilma igasuguse eelneva avaliku aruteluta, mõjude analüüsita ning kaasamise põhimõtteid eirates. Me ei taha mingil juhul pärssida seadusandja õigust seadusandlikku initsiatiivi üles näidata, kuid selle juures tuleb järgida kõiki mängureegleid, mida seadusandja ise on paika pannud ja väärtusi, mida üheskoos demokraatlikeks saaksime nimetada. Kui Riigikogu neist väärtustest lugu ei pea, siis on raske kohalikelt omavalitsustelt nõuda läbipaistvat ja kaasavat tegevust kohalike maksude või hankepoliitikate kehtestamisel. Ministeeriumite vahel toimub seadusloome kooskõlastamise protsess ehk sellest ka sageli kohatav mentaalne tõrge kaasata ettevõtjaid sisuliselt neid puudutavate seaduste, määruste ja juhendite väljatöötamisse. Me ei soovi, et meiega midagi kooskõlastataks või valmis asjale heakskiitu otsitaks. Soovime olla kaasatud, algusest peale — selleks, et ettevõtjad mõistaksid muudatuse vajadust ning tuleksid kaasa seaduse mõtte ja sisuga selle täitmisel. Tahaksin rõhutada ühte meie erilist soovi — olla kaasatud hariduselu edendamisse. Haridusküsimused on pidev ja läbiv teema Koja juhatuse istungitel, oleme püüdnud oma seisukohti selgitada küll ministeeriumis, küll parlamendis, kuid arengud on ikkagi liiga aeglased. Mida aeg edasi, seda vähem on meil usku, et põhihariduse, mis peaks olema sama kvaliteetne ja kättesaadav igale lapsele kogu riigis, üle otsustamine saab olla usaldatud vallavalitsuste kätte. Õigem oleks tegelikult öelda, et oleme täna veendunud selles, et põhihariduse muutmine riiklikuks ühtsushariduseks on vältimatu. Samuti tahan siinkohal veelkord toonitada, et ettevõtjad ja nende esindusorganisatsioonid ei soovi mitte mingil moel asuda parlamendi, valitsuse või riigiasutuste rolli, aga samal ajal ei tagane me ka mingilgi moel oma seisukohast, et demokraatlikus õigusriigis ei tohiks ühtegi seadust või muud seadusandlikku akti muuta põhjaliku analüüsita, mõjude hinnanguta ja avaliku ning argumenteeritud diskussioonita nendega, keda see muudatus puudutab. •

Samuti tahan siinkohal veelkord toonitada, et ettevõtjad ja nende esindusorganisatsioonid ei soovi mitte mingil moel asuda parlamendi, valitsuse või riigiasutuste rolli...


6 | Kaubanduskoda 2010

Tere, Euro! siim raie Peadirektor

2010. aasta jäi viimaseks Eesti krooni kehtimise aastaks — kõik pingutused võtta kasutusele Euroopa ühisraha euro kandsid vilja. Rahaühiku muutus ei toonud kaasa automaatselt pöördelisi muutuseid Eesti majanduses ja ühiskonnas, kuid sümboolse tähendusega oli üleminek ikkagi. Kas sellest saab ka verstapost Eesti arengus, kus õpipoisi aastad läbi, näitab aeg. 2010. aasta Kaubanduskoja teemad ja tegevused on kummalisel kombel seotud tähestiku ühe tähega – E. Teemad, nagu ettevõtlikkus, euro kasutuselevõtt, elektroonilised aruanded, eksport, eelnõud ja ebameeldiv Tallinna müügimaks, on meid tegevuses hoidnud.

Teemad, nagu ettevõlikkus, euro kasutuselevõtt, elektroonilised aruanded, eksport, eelnõud ja ebameeldiv Tallinna müügimaks, on meid tegevuses hoidnud.

Mõne teema puhul on soov öelda, et see jääkski minevikku ja enam kunagi sealt ettevõtjaid kummitama ei tuleks. Eriti kui räägime mõningatest seadusloomepraktikatest ja koormistest äridele. Tallinna müügimaksu kehtestamine, selle tehniline ülesehitus ja korraldus on jäänud arusaamatuks isegi selle kehtimise ajal ja praktikas. Dialoog ettevõtjatega väljatöötamisel puudus, eesmärk jäi selgusetuks ning laekumine jääbki tõenäoliselt väiksemaks kui kaupmeestele maksu arvestamise kulu. 2011. aasta (parlamendi) valimiseelsete nn kampaaniaeelnõude nagu võlakaitseseadus või plastikkoti aktsiis sündimise praktika kordumist peaks tulevikus samuti vältida.


Kaubanduskoda 2010 | 7

Ettevõtete majandusaasta aruannete elektrooniline esitamine jääb ühekordseks investeeringuks ning peaks järgnevatel aastatel elu ettevõtjate jaoks märkimisväärselt kergemaks tegema. Aasta alguses Koja poolt tehtud koolitustest, milles osales pea 9000 raamatupidajat (20 000 osalejast) on aga siiani meeles mitte ainult vajadus finantstöötajate arvutialaseid oskuseid tõsta, vaid ka erialaseid kompetentse arendada. Investeerimine inimestesse peab saama tulevastel aastatel ettevõtjate hümniks. Ja ma ei pea silmas ainult töötajate kvalifikatsiooni ning tootlikkuse kasvu, vaid ka juhtide professionaalsust. Meie eksporditakistuste uuring näitas selgesti, et takistused on pigem ettevõtete sees — konkurentsivõimelise toote puudumises, töökorralduses, teadmatuses, kohati ka usaldamatuses. Nii ekspordi kui ka oma ettevõtte arendamine eeldab, et meis jätkub ettevõtlikkust. Koja poolt algatatud Ettevõtlusõppe Mõttekoda jõudis 2010. aasta jooksul tegevuskavani, mille käigus aidatakse eelkõige tulevasi põlvkondasid ja nende õpetajaid ettevõtlikku meelelaadi kandma. Sama oluline on olemasoleva ettevõtjate põlvkonna motivatsiooni üleval hoidmine ja majanduskeskkonna ja tegutsemistingimuste stabiilsena ning atraktiivsena säilitamine. Ainuüksi ebaküpsete uitmõtetega vehkimine mõjub ettevõtlikkust pärssivana ning jätab mulje, et kogu aeg tahetakse midagi muuta ilma, et selleks oleks objektiivset vajadust. Täiesti objektiivne on aga ettevõtete vajadus kvalifitseeritud tööjõu järele ning seetõttu jätkame Talendid Koju! projektiga 2011. aastal ning koolitame ka ise just ekspordi suunitlusel juba olemasolevaid talente teie ettevõtetes. •


8 | Kaubanduskoda 2010

Kaubanduskoja liikmeskond 2010. aasta 31. detsembri seisuga oli Kaubanduskojal 3156 liiget. 2010. aastal astus liikmeks 288 uut liiget ning välja arvati 482 liiget.

Liikmesettevõtete jagunemine tegevusalade kaupa Tööstus Kaubandus sh hulgikaubandus jaekaubandus mootorsõidukid ja –kütus

30,2% 27,7% 20,9% 4,6% 2,2%

Ehitus

8,1%

Transport, info ja side

9,7%

IT

1,9%

Kinnisvara

1,5%

Pangandus, kindlustus

2,1%

Hotellid, restoranid, turism

1,3%

Põllumajandus ja kalapüük

2,8%

Muu

14,5%

Liikmesettevõtete jagunemine piirkonniti Tallinn

58%

Harju-, Rapla- ja Järvamaa

16%

Jõgeva-, Põlva-, Tartu-, Võru- ja Valgamaa

12%

Pärnu- ja Viljandimaa

6%

Ida- ja Lääne-Virumaa

5%

Lääne-, Saare- ja Hiiumaa

3%

Liikmesettevõtete jagunemine nende suuruse (töötajate arvu) järgi 1–9 töötajat

48%

10–49 töötajat

33%

50–249 töötajat

14%

250 ja enam töötajat

3%

Toetajaliikmed

2%


Kaubanduskoda 2010 | 9

Kaubanduskoda ettevõtluskeskkonna mõjutajana Poliitikakujundamise- ja õigusosakond

Kaubanduskoja põhikirjast lähtuvalt on meie eesmärk alati olnud ettevõtluse arendamine ning oma liikmeskonna üldhuvide esindamine ja kaitse. Seda rolli on kaubanduskojad täitnud edukalt läbi sajandite ning nii ka täna. Meie igapäevase ülesande, õigusloomeprotsessis osalemise, laiem eesmärk on ettevõtjasõbraliku majanduspoliitika ja õiguskeskkonna kujundamine. Lähtume seejuures põhimõttest, et ettevõtlusalane seadusandlus peab olema järjepidev ja ökonoomne, millele lisaks on vajalik tagada õigusruumi üldine stabiilsus, lihtsus, ühetaolisus ja etteaimatavus. Seaduste muutmine peab olema läbipaistev protsess, mille käigus arvestatakse nii kaasamise kui ka mõjude analüüsi kõrgemaid standardeid. Kõik Eesti ettevõtlusele suunatud seadusandlikud initsiatiivid peavad olema suunatud Eesti majanduse ja ettevõtete konkurentsivõime tõstmisele.

Pildil vasakult: Kaubanduskoja peadirektor Siim Raie, Sangar AS juhatuse esimees Gunnar Kraft, Nordic Hotels juhatuse esimees Feliks Mägus, Kaubanduskoja haridusnõunik Tiia Randma, Harju Elektri nõukogu esimees Endel Palla. Ettevõtjatest saadikutena osalesid EPE istungil veel Kaubanduskoja juhatuse esimees Toomas Luman, Uuemõisa Investi juhataja Koit Uus ja Standardi juhatuse esimees Enn Veskimägi.

Euroopa ettevõtjate parlament 14. oktoobril toimus Euroopa Parlamendi saalis Brüsselis teine Eurokodade korraldatud Euroopa Ettevõtjate Parlamendi istung. Euroopa Komisjoni president Herman Van Rompuy sõnade kohaselt on ettevõtlus Euroopa majanduse kandev jõud ja ettevõtjate kaasamine otsustamisprotsessi on ELi jaoks asendamatu. Eurokodade president Alessandro Barberis lausus: „Ma olen tänulik, et Euroopa Ettevõtjate Parlamendi liikmed on võtnud tõsiselt oma kohustusi esindades enam kui 20 miljonit Euroopa ettevõtet. Nüüd tuleb vastutus üle meile, Eurokodadele, tagamaks EPE tulemuste ja sõnumite laialdane levik ja efektiivne kasutamine.


10 | Kaubanduskoda 2010

Euro kasutuselevõtt Vaieldamatult jääb 2010. aasta meelde just euro kasutuselevõtu ettevalmistuste poolest. Seda ilmestab asjaolu, et kõigist 2010. aasta algusest muutunud või jõustunud uutest õigusaktidest, mida oli samuti rekordiliselt palju – ligi 1000, olid umbes ²/³ seotud just euro kasutuselevõtuga. Oli nii vääringu muutmisega seotuid kui ka sisulisi muudatusi. Kevadel ja sügisel toimunud ligi paarikümnel seminaril tutvustasime euro kasutuselevõtu praktilisi aspekte sadadele ettevõtjatele. Huvipakkuvamad teemad olid nii hindade kuvamise nõuded kui ka osavõi aktsiakapitaliga seonduvad muudatused. Hindade paralleelse kuvamise paremaks rakendamiseks koostati ministeeriumite, Kaupmeeste Liidu ning Kaubanduskoja koostöös ka vastav juhis ning anti välja mitmeid teisigi soovitusi, kuidas euro kasutuselevõtuga kõige valutumalt hakkama saada.

Ausa hinnastamise leppe näol on tegemist ühe suurima avaliku kokkuleppega, millega korraga nii paljud ettevõtjad või organisatsioonid liitunud on.

Ärihooaja avamise raames esitleti ning allkirjastati ka Ausa hinnastamise kokkulepe. Üleskutsega ühinesid kümme organisatsiooni: Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Tööandjate Keskliit, Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon, Eesti Kaupmeeste Liit, Eesti Toiduainetööstuse Liit, Eesti Pangaliit, Eesti Kindlustusseltside Liit, Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liit, Eesti Turismifirmade Liit, Eesti Hotellide ja Restoranide Liit ja Tarbijakaitseamet. Samuti oli kõigil soovijatel võimalus kohapeal Ausa hinnastamise kokkuleppega liituda, mida kasutati aktiivselt.

Ausa hinnastamise lepe Ausa hinnastamise kokkuleppe ettevalmistused algasid samuti juba kevadel, jätkudes sügisel liitumisavalduste administreerimise ja liitunute nimekirja pidamisega. Aasta lõpuks oli liitunuid 527 ning liitunutega seotud tegevus- või müügikohti oli ca 2800. Seda arvestades on tegemist ühe suurima avaliku kokkuleppega, millega korraga nii paljud ettevõtjad või organisatsioonid liitunud on. Et euro kasutuselevõtt hindadele reguleeritud valdkondades neutraalselt mõjuks ning võimalikku hinnatõusu kaasa ei tooks, tegelesime veel aasta lõpulgi mitmete tasusid puudutavate teemadega, millest olulisem puudutas tehinguväärtustel põhineva notari tasu arvestamist. Kuna analüüsid näitasid, et varem otsustatud uus tehinguväärtuste tabel võib keskmiselt siiski tasude suurenemist tähendada, tutvustasime neid ka Riigikogu ja ministeeriumite esindajatele.


Kaubanduskoda 2010 | 11

Äriõigus Äriõiguse temaatika ning äriseadustiku muudatused on Kaubanduskoja jaoks olnud läbi aegade olulised. Ka 2010. aastal ei jäänud see muudatustest puutumata. Nüüd võib aga lõpptulemusega kindlasti rahule jääda, sest muudatused mõjutasid positiivselt ka juba tegutsevaid ettevõtteid. Kui viimaste aastate jooksul on ettevõtte asutamine oluliselt lihtsamaks muutunud, siis muudatused, nagu juhatuse liikmete ametiaja tähtajatus, kohustuslikust reservkapitalist loobumine või osaühingu osade võõrandamise regulatsiooni lihtsustamine, peaksid muutma ka tegutseva ettevõtja elu lihtsamaks. Samas ei toetanud Kaubanduskoda osaühingu osade võõrandamise regulatsiooni täiesti vabaks laskmist (loobumist ostueesõiguse võimalusest) nagu algselt sooviti, vaid toetasime muudatust, mille kohaselt saaksid omanikud ise otsustada, kas soovivad ostueesõiguse regulatsioonist põhikirjaga loobuda või mitte. Sellisena sai see ka seadusesse.

Maksutemaatika Maksutemaatika ning maksuseaduste muudatused on Kaubanduskoja pideva jälgimise all. 2010. aastal muudeti neist kõiki ning eriti teravalt tõusetus ka kohalike maksude teema. Müügimaks Tallinnas tekitas ettevõtjatele hulgaliselt peavalu ning info sellest, millised kaubad maksustatakse ja millised mitte, muutus päevade jooksul. Vahetult enne maksu kehtima hakkamist jõudis linn Kaubanduskoja pöördumisele vastata, kus nõustus, et aktsiisikaupade osas on maksustamine problemaatiline, esineb vastuolu Euroopa Liidu õigusega ning tubakatoodete maksustamine müügimaksuga ei ole võimalik. Kohalike maksude temaatika arutamine jätkus ka Riigikogus, kus jõuti lõpuks muudatusteni, mis müügimaksu kogumise alates 2012. aastast lõpetavad. Ka Kaubanduskoda toetas müügimaksu kaotamist, kuid lisaks sellele pidasime ning peame jätkuvalt vajalikuks vaadata üle teiste kohalike maksude rakendamine ja süsteem tervikuna. Nii nagu maksustabiilsus on oluline riiklike maksude puhul, peab see olema ka kohalike maksude kehtestamisel. Olukord, kus 226 erinevat omavalitsusüksust võivad teoreetiliselt kehtestada igaüks 8 erinevat kohalikku maksu nagu lubab kohalike maksude seadus, ei ole Eesti suurusega riigis hea lahendus. Maksuseadustest olid möödunud aastal olulisemad kindlasti erinevad muudatused tulumaksuseaduses, maksukorralduse- ja käibemaksuseaduse muudatused. Positiivne muudatus toimus sotsiaalmaksuseaduses, kus jõuti tulemuseni, mis pikemaajaliste töötute osalise ajaga töölevõtmisel tööandja maksukoormust veidi aitab vähendada.

Olukord, kus 226 erinevat omavalitsusüksust võivad teoreetiliselt kehtestada igaüks kaheksa erinevat kohalikku maksu nagu lubab kohalike maksude seadus, ei ole Eesti suurusega riigis hea lahendus.


12 | Kaubanduskoda 2010

Keeleseadus Kuigi keeleseadusel ja ettevõtlusel võib esmapilgul vähe seost olla, jätkusid juba 2009. aasta lõpus alanud vaidlused uue keeleseaduse eelnõu üle 2010. aasta kevadel ja suvel ning ei jõudnud lõpule ka aastavahetuseks. Kaubanduskoda tegi seejuures eriti murelikuks, et eelnõuga sooviti mitmesuguseid nõudeid seada praktiliselt kõikidele ettevõtjatele ilma igasuguse mõjude analüüsi või sisuliste põhjendusteta. Nõuete, nagu alkohoolsete jookide etikettidel oleva informatsiooni tõlkimise või võõrkeelse veebilehe varustamise kohustus eestikeelse teabega sõltumata ettevõtte tegevusspetsiifikast, ilmusid seaduseelnõusse ilma sisulist vajadust põhjendamata.

Et hanked muutuksid selgemaks ja nõuded põhjendatumaks, tuleb kindlasti tõsta hankijate kompetentsust. Mainitud eesmärke on ka Kaubanduskoda oma seisukohtades rõhutanud.

Riigihanked Riigihangete temaatika on oluline nii ettevõtjatele kui riigile. 2010. aastal viidi läbi ligi 6000 riigihanget (2009. a oli arv paarisaja võrra väiksem) ning vaidlustuste arv jäi veidi alla 300. Riigihangete seadust muudeti aasta jooksul läbi kahe mahuka ja põhimõttelise eelnõu. Kaubanduskoda on lähtunud muudatuste kohta arvamuse andmisel nii oma liikmetelt laekunud ettepanekutest ja probleemidest kui ka sellest, et hankemenetlus peab olema läbipaistev ning tagama ausa konkurentsi. Hanke tingimused peavad olema võimalikult selged ja üheselt mõistetavad kõigile pakkujatele ning kohased soovitud asja, teenuse või ehitustöö ostmiseks. Kui tänaseks on õiguslik raamistik tugevamaks ja selgemaks saanud, siis õigusliku praktika kujunemine ja ühtsete tõlgenduste levimine võtavad kindlasti veel omajagu aega. Et hanked muutuksid selgemaks ja nõuded põhjendatumaks, tuleb kindlasti tõsta hankijate kompetentsust. Mainitud eesmärke on ka Kaubanduskoda oma seisukohtades rõhutanud.


Kaubanduskoda 2010 | 13

Piirangud ettevõtlusvabadusele ning ettevõtluskeelud Piirangud ettevõtlusvabadusele ning ettevõtluskeeldude temaatika on need, mis vajavad selget ja analüüsipõhist lähenemist. Majandustegevuse seadustiku üldosa, millega 2010. aastal sisuliselt lõpule jõuti ja valdkonna kodifitseerimine peaksid õigusliku keskkonna selgemaks muutma ja põhjendamatuid piiranguid ettevõtlusvabadusele ohjeldama. Samas tõstatasime teema, mis puudutab tähtajaliste ettevõtluskeeldude kohtupoolset rakendamist lisakaristusena. Olukord, kus kohus võib ettevõtluskeeldu rakendada näiteks arvutikelmuse või dokumendi võltsimise eest, kuid mitte olukorras, kus isik on põhjustanud korduvalt ja tahtlikult ettevõtete maksejõuetuse, vajab meie hinnangul analüüsimist. Pärast vastava ettepaneku tegemist on ministeerium lubanud sellega 2011. aasta jooksul tegeleda. Kaubanduskoja käsitletud erinevaid seaduseelnõusid, määruseid, direktiivi eelnõusid või muid ettevõtjaid puudutavaid poliitikadokumente, mille kohta arvamusi avaldasime, oli 97. Lisaks neile veel arvukad tolli ja väliskaubandusega seotud määruste eelnõud, Riigikogus algatatud võlakaitseseadus ja plastkotiaktsiisi seaduse eelnõu, mitmed välismaalaste seaduse muudatused, aktsiisiseaduse muudatused jne. Meie juristid konsulteerisid 2010. aasta jooksul tavapäraselt Kaubanduskoja liikmeid juriidilistes küsimustes. Aasta teisel poolel olid ülekaalus euroga seotud küsimused, kuid jätkuvalt oli palju ka lepinguid puudutavaid konsultatsioone – lepingute analüüs, koostamine, nõustamine. Tavapärased on küsimused äriühingute tegevusest (Mida silmas pidada osaühingu üldkoosoleku kokkukutsumisel?), tööõigusest (Kuidas saab tööandja ennast kaitsta ärisaladuse lekkimise eest?) ning tarbija- või maksuõigusest. Teavitasime Kaubanduskoja liikmeid erinevatest seadusemuudatustest ja algatustest nii Teatajas kui ka teistes infokanalites, andes seeläbi võimaluse liikmetele ka arutlusel olevate eelnõude kohta arvamust avaldada. Selle veelgi paremaks saavutamiseks oleme üha rohkem rakendanud veebiküsitluste formaati, mis on ka liikmetelt positiivset tagasisidet saanud. Uuenenud veebilehe kaudu üritame oma liikmetele pakkuda veelgi rohkem kasulikku informatsiooni. Kavas on nii tööõigust puudutavate korduma kippuvate küsimuste rubriigi loomine kui ka jooksvate ülevaadete koostamine ettevõtjale olulisematest kohtulahenditest. •


14 | Kaubanduskoda 2010

Kaubanduskoja arbitraažikohus kui efektiivne vaidluste lahendamise viis Ülevaade Arbitraažikohtu tegevusest aastal 2010

2010. aastal laekus Arbitraažikohtule 14 hagiavaldust. Vaidluse lõplikuks lahendamiseks anti vahekohtule üle 18 hagiasja materjalid (sh 2009. aastal menetlusse võetud asjad).

Arbitraažikohtu tegevus on jätkuvalt stabiilne ning 19 aasta jooksul kogunenud usaldus on suurendamas ka lepingupoolte soovi lahendada vaidlus just Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohtus. Nagu viidatud, tegutseb Arbitraažikohus alalise vahekohtuna Eestis alates aastast 1992. Vastavalt Arbitraažikohtu reglemendile (www.koda.ee/reglement) lahendab vahekohus eraõigussuhetest, sh ka väliskaubandus- ja muudest rahvusvahelistest majandussuhetest tulenevaid vaidlusi. Kuna reglement ei sea piiranguid hagi hinnale, on Kaubanduskoja Arbitraažikohtus võimalik lahendada mistahes hinnaga vaidluseid. Vaidluseid on praktikas olnud nii hagihinnaga alates mõnekümnest tuhandest kroonist kuni kümnete miljoniteni. Samuti on menetlus üldjuhul olnud suuline. 2010. aastal laekus Arbitraažikohtule 14 hagiavaldust. Vaidluse lõplikuks lahendamiseks anti vahekohtule üle 18 hagiasja materjalid (sh 2009. aastal menetlusse võetud asjad). Tagastati hagimaterjale aga taas rekordiliselt vähe, vaid ühel juhul, menetlus lõpetati, sest pooled leidsid lahenduse enne kohtumenetluse reaalset algust. Otsuseid tehti aastal 2010 kokku 18 (sh aastal 2009. aastal menetlusse võetud asjad). Suurem osa vaidlustest olid samuti Eesti äriühingute vahelised, vaid neljal korral oli vähemalt üks pooltest väljastpoolt Eestit. Rahvusvahelistes vaidlustes olid osapoolteks äriühingud Leedust, Soomest, Tšehhist ja Ukrainast. Põhiliselt on vaidluste põhjuseks ja objektiks ikka lepingud. Ehituse ja sellega seonduvatest lepingutest ning ostumüügi lepingutest kokku tulenes sel aastal ca ¾ vaidlustest ning ülejäänud osa moodustasid laenu-, rendi-, tarne- jm lepingud. Muuhulgas paluti vahekohtul mõista välja saamata jäänud tulu ning tekitatud kahju. Sagedased olid ka hagid, milles lisaks põhinõudele paluti rakendada hagi tagamise meetmeid. Arbitraažikohtule aastal 2009. laekunud ja siis pooleli jäänud hagiasjades jõuti aastal 2010 menetlusega lõpuni. •


Kaubanduskoda 2010 | 15

ETTEVÕTJATELE OSUTATUD TEENUSED

Aastal 2010 oli osutatud teenuste maht kõrge kõikide teenustegruppide lõikes. Korraldati seminare, koolitusi ja äridelegatsioone välisriikidesse ning väljastati väliskaubandusdokumente.

Visiidid, messid, seminarid, projektid Oma tegevuses on Kaubanduskoda lähtunud ettevõtluse ja ekspordi arendamise printsipiaalsetest küsimustest ja ettevõtjate vajadusest. Majanduskriisi tingimustes oleme äärmiselt oluliseks pidanud ettevõtjate toetamist ärikontaktide loomisel erinevatel visiitidel ja messidel, aga ka päringute ja kontaktide vahendamist e-posti ja telefoni teel ning individuaalset nõustamist. Aitame tõsta kompetentsi sihtturgudel ning arendada ekspordivõimekust ja -kompetentsi, korraldades sihtturu- ning ekspordiseminare. Muude seminaride puhul lähtume alati teema aktuaalsusest ettevõtjatele ja sellest, et teatud tingimustel on lühikese ajaga vajalik väga suur hulk inimesi teemaga kurssi viia – nt elektroonilise majandusaasta aruande esitamise ja euro kasutuselevõtuga seotud seminarid. Ettevõtjate vajadusi laiemalt arvesse võttes algatasime projekti Eestist välja läinud kompetentside tagasitoomiseks (Talendid Koju! projekt) ning tegevused ettevõtjate ekspordiprobleemide väljaselgitamiseks, et saada infot ja tagasisidet poliitikakujundamisel kaasarääkimiseks.


16 | Kaubanduskoda 2010

Ärivisiidid 2010. aastal organiseerisime ärivisiidid, sealhulgas presidendi, peaministri ja välisministri visiidid Iisraeli, Austriasse, Hiinasse (Shanghai EXPO), Jaapanisse, Albaaniasse, Marokosse, Usbekistani, Ukrainasse, Valgevenesse, Indiasse ning erinevad delegatsioonid Venemaale. Oleme üha enam rõhku panemas ametlike visiitide ärilisele poolele, kuna ametlike visiitide käigus on võimalik „avada uksi”, mida ettevõtjad individuaalselt ei saa teha. Ühe äridelegatsiooni keskmiseks suuruseks on paarkümmend ettevõtjat. Samas on olnud delegatsioone, kus on osalenud ka pea 50 ettevõtjat. Lähtuvalt visiidi sihtkohast on erinevas fookuses ka visiidi eesmärk. Nii keskendusime Jaapani ja Iisraeli visiitidel koostööle kõrgtehnoloogia valdkonnas, Venemaal ja Ukrainas aga vastastikusele kaubavahetusele toorme ja valmistoodangu alal, samuti investeeringutele.

Oleme üha enam rõhku panemas ametlike visiitide ärilisele poolele. 27. septembrist 1. oktoobrini külastas järjekordne Eesti äridelegatsioon Valgevene Vabariiki. Ka sel korral oli eesmärk eelkõige kontaktide loomine oma kolleegide ja potentsiaalsete äripartneritega.

Äridelegatsioonid ja sihturuseminarid Võtsime vastu mitmeid äridelegatsioone ning korraldasime sihtturuseminare. Ka sihtturuseminaride efektiivsust oleme üritanud parendada rõhudes üha enam võrgustumisele, st seminaride käigus on võimalik suhelda antud sihtturul tegutsevate ettevõtjatega – tihtipeale ongi sihtturuseminariga kaasas vastava sihtriigi äridelegatsioon ning korraldatakse kontaktkohtumised. Meie seminarid on keskendunud ühelt poolt traditsioonilistele kaubanduspartneritele (Norra, Soome, Venemaa, Ukraina) ning teiselt poolt oleme läbi viinud seminare uute turgude avastamiseks nagu Hiina, Valgevene, Kasahstan, Moldova aga ka Prantsusmaa, mis olgugi, et Vana-Euroopa riik, on meie ärimeeste jaoks suhteliselt tundmatu ja eksootiline olnud. Uueks algatuseks on Välisministeeriumiga koostöös korraldatud n-ö hommikukohvi seminarid suursaadikute ja majandusametnikega, et tuua nende Eestis viibimisest ka ettevõtjatele võimalikult suurt kasu. 2010. aastal toimusid Rootsi, USA, Saksamaa ja Taani turge käsitlevad seminarid. 2010. aastal alustasime Soome (Lahti regioon) ja Rootsi (Linköping&Norrköping) partneritega koostööd, et ühiselt arendada ärikontakte Hiinaga. Koostöö tulemusena arendame Hiinasuunalist kompetentsi, Hiina investeeringute meelitamist piirkonda ning koostöövõimekust. Projekti eesmärk on turundada nn Põhjala regiooni ühtsena, sest eraldiseisvatena oleme Hiina jaoks liiga väikesed.


Kaubanduskoda 2010 | 17

Ekspordi Akadeemia Koostöös EASiga korraldasime Ekspordi Akadeemia, ekspordiplaani koostamise, müügivõrgu loomise ja arendamise, turu-uuringute koostamise ja messikoolitused, samuti ekspordipraktikumid alustavatele ettevõtjatele. Eesmärk on koolitada Eesti ettevõtjad tellimuste vastuvõtjaist strateegilisteks välisturgudel tegutsejateks. Kokku toimus nendel teemadel ligi 50 seminaripäeva üle Eesti (Tallinnas, Tartus, Haapsalus, Pärnus, Kuressaares, Jõhvis, Rakveres, Võrus jne), millel osales ligi 800 ettevõtjat. Koolitused jätkuvad ka 2011. aastal. Muudest aktuaalsetest koolitustest ja seminaridest tasub ära märkida riigihangete, finantsteenuste ja sotsiaalmeedia teemasid. Eestis on eksportivate ettevõtete roll majanduslanguse ületamisel ning uue majanduskasvu saavutamisel ja hoidmisel olnud võtmetähtsusega. Ekspordi kasvu jätkumine on ambitsioonikas eesmärk, mis on võimalik üksnes ettevõtjate ja valitsuse aktiivses koostöös, teadvustades eksportijate probleeme ja otsides neile lahendusi. 2010. aasta suve jooksul viisime läbi ekspordiprobleemide uuringu. Uuringus küsitleti ligi 400 juba eksportivat ettevõtjat. Ekspordiprobleemide aruanded annavad ülevaate firmade käekäigust välisturgudel ning nende põhjal saab määratleda, milliseid järeldusi/ennetavaid tegevusi peaks tegema riiklikul tasandil ja mida saavad teha ettevõtjad ise. Lisaks eksportööride uuringule küsisime ettevõtjatelt, milliseid kompetentse nad vajavad erinevatel Aasia riikide turgudel tegutsemiseks. Küsitlus viidi läbi koostöös Tallinna Ülikooliga, eesmärgiga kujundada õppeprogramme ettevõtjasõbralikumaks.

Eesmärk on koolitada Eesti ettevõtjad tellimuste vastuvõtjaist strateegilisteks välisturgudel tegutsejateks.


18 | Kaubanduskoda 2010

Messid Käisime Tampere Alihankinta messil ja koostöös Kaitsetööstuse Liiduga korraldasime Eesti ettevõtjate ühisstendi Pariisi Eurosatory messil. Viisime ettevõtjad mitmele keskkonnatemaatilisele messile ning korraldasime neile kontaktkohtumised: Tuuleenergiakonverents (Poolas Varssavis), Säästlik Ehitus (Rootsis Västeras), ELMIA bioenergia mess (Rootsis Jönköpingis) ja põllumajandusmess AgroMek (Taanis Herningis). Huvitavad ja vajalikud olid koolitused/visiidid, mille korraldasime koostöös BDA Consulting OÜga alustavate kõrgtehnoloogiliste ettevõtjate koolitamiseks rahvusvahelistumise valdkonnas. Koolituse raames toimusid õppe- ja ärivisiidid Silicon Valleysse ning Pariisi militaarmessile MiliPol 2009. aastal ning jätkuvisiit Bulgaariasse ja Rumeeniasse 2010. aasta kevadel.

projekt „Talendid Koju!” kutsub noori eestlasi kodumaale tööle. Projekti koostööpartner RAM4 esindajad rääkisid portaali funktsionaalsust tutvustades, et portaali on loodud ka foorum, blogi ja Facebooki leht, kuhu postitatakse uudiseid nii projekti kui ka muu asjakohase info kohta. Portaali eesmärk on olla võimalikult lihtne ja efektiivne. Projekti „Talendid koju” tutvustaval üritusel Tallinna lennujaamas oli kohal kogu RAM4 meeskond: (vasakult) Kair Käsper, Martin Kõiva, Artur Elme ja Martin Murruste.

Projekt Talendid Koju! Kõrge kvalifikatsiooniga tööjõu puuduse leevendamiseks ning n-ö ajude tagasivoolu soodustamiseks algatasime projekti Talendid Koju!. Projekti käigus lõime portaali www.talendidkoju.ee, mille vahendusel leiavad Eesti tööandjad endale töötajaid, kes on omandanud kogemusi välismaal õppides või töötades. Nii võib portaali abil otsida kõrge kvalifikatsiooniga disainerit, kes asuks Eestisse tooteid arendama, aga ka ekspordijuhti Briti turule – selleks ei ole alati vaja, et inimene asuks tagasi Eestisse elama, ta võib ettevõtte kasuks töötada ka kohapeal. Projekti patroon on Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves. Projekti kaasrahastab Euroopa Liidu Sotsiaalfond.

Eesti ettevõtete ekspordiprobleemide uuring Kaubanduskoda viis 2010. aastal Riigikantselei tellimusel läbi ekspordiprobleemide uuringu (www.koda.ee/ekspordiprobleemide-uuringu-tutvustus). Uuringu käigus küsitleti ligi 400 juba eksportivat ettevõtjat. Uuring näitas, et kõrgest tööpuudusest hoolimata napib oskustöölisi isegi tekstiilitööstuses, rääkimata infotehnoloogiast või metallifirmadest. Eesti ettevõtjate suurim probleem on teadmiste ja oskuste puudus ekspordi arendamisel. Uuringust tuleb selgelt välja Eesti eksportijate vähene koostöövalmidus, mis võimaldaks välisturgudel osaleda suuremates hangetes või võtta vastu suuremaid tellimusi. Uuringu teostamist toetas Euroopa Liidu Sotsiaalfond.


Projekt „Mentoripõhine e-õpe“

Kaubanduskoda 2010 | 19

(E-keskkonnas olevate teenuste kasutamiseks teadmiste ja oskuste taseme tõstmine)

Projekt lõppes 2010. aasta 28. aprillil, kestes ühe aasta ning selle käigus sai teadmised ja oskused kasutada e-keskkonnas olevaid teenuseid, sh autentimisvahendeid ja digiallkirja, 20 720 vene ja eesti emakeelega inimest üle Eesti. Koolitusel osalesid eelkõige ettevõtete töötajad. Koolituse tulemusena loodi ettevõtetes parem ettevalmistus ja keskkond nii avaliku kui erasektori poolt loodud e-teenuste kasutamiseks ning riigiga turvaliseks ja kiireks suhtlemiseks. Samuti lõi inimeste teadmiste tõstmine eeldused e-teenuste arendamiseks ettevõtjate poolt ning ID-kaardi ja Mobiili-ID võimaluste laiemaks rakendamiseks.

Tere, EURO! Korraldasime üle Eesti 11 eurole ülemineku teemalist infopäeva, Millest võttis osa kokku üle 700 inimese.

Infopäevad eurole üleminekust Eurole üleminek ärisektoris tähendas hoolikat planeerimist, põhjalikku taustateabe levitamist töötajatele ja klientidele ning vajalike otsuste langetamist. Eesmärgiga pakkuda ettevõtjatele vajalikku tuge ja praktilist taustainfot korraldasime koostöös Euroopa Komisjoni Esindusega Eestis, SEBi ja teiste koostööpartneritega 11 eurole ülemineku teemalist infopäeva üle Eesti. Seminaridele koondasime kõik olulised esinejad ja teemad alates ühisraha kasutusele võtmise õiguslikest aspektidest äriühingutele, vääringu vahetamise tehnilistest muudatustest erinevates infosüsteemides kuni euro turvaelementide ja sularaha eeljaotuse detailideni. Ettevõtjatele mõeldud koolitustest võttis osa 625 osalejat ja avaliku sektori töötajate-koolitajate koolitustest 118 osalejat.

Konsultatsioonid Konsultatsiooni erinevatel Euroopa Liidu ja ettevõtluse teemadel (otsitakse erialaliitu, messi, küsimus seoses lubade, käibemaksu teema vmt) oleme osutanud enam kui 20 korral. Konsultatsiooni osutame jooksvalt ka päringute ja koostööpakkumiste edastamisel – oleme aidanud ettevõtjatel nende profiilid kujundada just selliselt, et need võimalikele koostööpartneritele atraktiivsed oleksid.


20 | Kaubanduskoda 2010

Koostööpakkumised, päringud, riigihangete info ja konsultatsioon Erinevaid koostööpakkumisi välismaalt oleme Eesti ettevõtjatele väljastanud ligi 500. Sellest umbes 300 on Enterprise Europe Networki partnerite kaudu laekunud rahvusvahelised koostööpakkumised ning 200 muudest allikatest laekunud nagu saatkondade päringud või ettevõtjate otsepäringud. Meie ettevõtted avaldasid 27 koostööpakkumise teadet eri turgudele suunal Networki rahvusvahelises andmebaasis. Koostööpartnereid oleme välisriigist otsinud 127 korral (vastuseks on olenevalt sihtturust ja ettevõtte tegevusvaldkonnas 5-25 kontakti).

Hankemonitooring Hankemonitooringu teenuse pikemaajalisi kliente oli 2010. aastal kokku 15 ettevõtet. Avaldasime aasta jooksul 474 riigihankepakkumist Euroopast ja kaugemalt. Avaldatud teated pärinesid ELi liikmesriikidest (TED andmebaas), NATOst, Euroopa Kaitseagentuurist ning Eesti Saatkondade vahendusel erinevatest riikidest. Infot avaldasime kliendilehes Teataja, Kaubanduskoja veebilehel ning Enterprise Europe Network kodulehel www.enterprise-europe.ee Koostöös Välisministeeriumiga valmisid Eesti ettevõtjate tarbeks riigihanke valdkonna ülevaated Euroopa ja ka kaugemate riikide kohta. Info koostajateks olid Eesti ametlikud välisesindused ning infot võite leida kokku 33 riigi kohta Kaubanduskoja veebilehelt. Ehkki info maht olenes asukohariigi info kättesaadavusest ja loodud struktuurist, siis eelkõige oli eesmärgiks anda vastuseid järgmistele teemadele: • siseriiklikud riigihanketeadete andmebaasid (avaldamise kohtus ja riikliku ühtse andmebaasi olemasolu); • asukohariigi riigihangete seadus, pädev asutus jm vajalik taustateave pakkujale; • tulemuste vaidlustamine.

Väliskaubandusdokumendid ja väliskaubandusalane nõustamine 2010. aastal andis Koda koos esindustega välja 16 649 sertifikaati. See on kõigi aegade paremuselt teine tulemus (Tallinnas isegi esimene), mis kajastab, et 2010. aastal on ettevõtjate ekspordimahud väljaspool Euroopa Liitu taastunud peaaegu 2008. aasta tasemele. Enim on sertifikaate väljastatud Ukrainasse (4386), Venemaale (4148), Valgevenesse (1466) ja Hiinasse (467). ATA Carnet ajutise kaubaväljaveo märkmikke (edaspidi ATA) andsime välja 35, mis on täpselt sama arv võrreldes 2009. aastaga. Kaubanduskoda andis välja ATA ka Shanghai EXPO maailmanäitusele. Lahendasime 22 nõuet Eesti tolli poolt välismaal välja antud ATA kohta ja kaks nõuet Eesti ATA kohta. 12. märtsil külastas Kaubanduskoda Hiina Rahvavabariigis ATA väljaandmisega tegelevate kaubanduskodade delegatsioon (China Council for the Promotion of International Trade CCPIT ja China Chamber of International Commerce CCOIC). Kohtumisel arutati ATA väljastamisega tegelevate asutuste tööga seonduvaid spetsiifilisi küsimusi: ATA süsteemi garanteerimisega seonduv temaatika, märkmiku tollivormistusega seonduv probleemistik, tähtajaliselt tagastamata ATAde puhul tollimaksude tasumise võimalused, süsteemi levimine teistesse riikidesse, elektroonilised võimalused ATA esitamisel. Dokumentide väljastamise kõrvalt oleme olnud juristidele abiks tolliga seonduvate õigusaktide eelnõude läbivaatamisel ning aidanud ettevõtjaid nende väliskaubandusalaste küsimuste ja probleemide lahendamisel ning vajadusel oleme põhimõttelised küsimused viinud ministeeriumite ja Euroopa Liidu tasandini välja. •


Kaubanduskoda 2010 | 21

Kaubanduskoda hariduspoliitika kujundajana

Olen ettevõtlik! Ettevõtlusnädala neljapäeval, 7. oktoobril allkirjastasid haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse direktor Robert Lippin, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse juhatuse esimees Ülari Alamets ja Kaubanduskoja juhatuse esimees Toomas Luman Eesti Kaubandus-Tööstuskojas ettevõtlusõppe edendamise kava „Olen ettevõtlik!”.

Kaubanduskoja haridustemaatika fookuses on jätkuvalt: kutseharidus ja kutsete süsteemi arendamine, ettevõtlikkus ja ettevõtlusõpe ning karjääriteenused. Aastal 2010 lisandus tööturukoolituse kvaliteedi ja tulemuslikkuse teema. Järgnevalt mõned olulisemad tegemised.

Ettevõtlikkus- ja ettevõtlusõpe Ettevõtlikkus- ja ettevõtlusõpe kujunes 2010. aasta peateemaks. Koja töötajad esinesid enam kui poolesajal korral õpetajatele, ametnikele ja noortele. Jätkas tegutsemist Ettevõtlusõppe Mõttekoda, kelle toel Kaubanduskoja eestvedamisel valmis ettevõtlusõppe edendamise kava „Olen ettevõtlik!”. Kavas sõnastati muuhulgas ettevõtlusõppe sisumudel, kirjeldati ettevõtlikkuse ideaal erinevatel vanuseastmetel, analüüsiti tänaste riikliku õppekava eesmärkide toetust ettevõtlikkuse kujundamisele, jagati vastutusvaldkonnad ja tegevussuunad erinevate eestvedajate vahel riigi tasandil jne. Oktoobris 2010 allkirjastasid Haridus- ja Teadusminister Tõnis Lukas, Majandus- ja Kommunikatsiooniminister Juhan Parts, Eesti KaubandusTööstuskoja juhatuse esimees Toomas Luman, Ettevõtluse Arendamise SA juhatuse esimees Ülari Alamets ja Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse direktor Robert Lippin Kaubanduskojas ettevõtlusõppe edendamise kava ühise kokkuleppena. Ettevõtlusõppe Mõttekoja arutelusid jätkates tahab Kaubanduskoda hea seista selle eest, et kokkulepitud tegevused lähiajal ka ellu viiakse.


22 | Kaubanduskoda 2010

jätkuvalt on kitsaskohaks tööturuga seonduva karjääriinfo vähesus,

Kutseharidus ja kutsete süsteem Kutseõppeasutuste taristusse suunatud 3,6 miljardit krooni (2007-2013) tulemused on juba silmnähtavad. Aastal 2010 valmisid mitmete koolide kaasaegsed õppetöökojad ning kutseõppesse pürgijate arv oli viimase kümnendi kõrgeim. 2010. aastal osales Kaubanduskoda kutsehariduse sisu uuendamise ja kutseõppe populariseerimise programmide juhtorganite töös. Üks algatustest oli aastatel 2002-2004 koostöös Eesti Televisiooniga valminud saatesarja Ametilood digitaliseerimine ja sarja baasil erinevaid ameteid tutvustavate videoklippide tootmine. Videoklippe saab kasutada noortele suunatud karjääriinfona. Kutsekoda keskendus aastal 2010 uute kompetentsuspõhiste kutsestandardite väljatöötamisele ja testimisele. Senisest põhjalikumale tööanalüüsile ja eluala kaardistamisele tuginevad ning kompetentsidena esitatud kutseoskuste kirjeldused on varasematega võrreldes oluliselt tõhusamad abivahendid tööjõu kvalifikatsiooni analüüsimiseks. Kutsekoda on tööturu osapoolte koostöökeskkonna looja kutsete süsteemi loomisel ja arendamisel. Kutsekoja eestvedamisel töötatakse välja kutsestandardid, mille alusel koostatakse (kutse) koolide õppekavad. Kaubanduskoda on üks Kutsekoja asutajatest ja osaleb aktiivselt kutsete süsteemi arendustegevustes, Kutsekoja nõukogus ja valdkondlike kutsenõukogude töös (www.kutsekoda.ee).

tervikliku karjääriteenuste mudeli puudumine ja teenuste killustatus.

Karjääriteenused Haridus- ja Teadusministeerium koordineerib karjääriõppe, -nõustamise, ja -info pakkumist noortele, Sotsiaalministeerium vastutab teenuse osutamise eest töötutele, tööotsijatele ja töötavatele täiskasvanutele. Karjääriteenuste arendustegevuste ühiseks kavandamiseks sõlmisid Haridus- ja Teadusministeerium ning Sotsiaalministeerium 2008. aastal koostööleppe. Leppe alusel koordineerib karjääriteenuste arendustegevust SA Innove Karjääriteenuste arenduskeskus ning ühiselt arendatakse tegevusi, mis tõstavad karjääriteenuste kvaliteeti ja muudavad teenuse kättesaadavaks kõikidele, kes seda vajavad. Võrreldes aastaga 2008, mil koostöölepe Kaubanduskojas allkirjastati, on toimunud mitmeid positiivseid arenguid. Valminud on näiteks karjääriõppe metoodika ja -õppematerjalid jpm. Tööturu poolelt vaadates on jätkuvalt kitsaskohaks eelkõige tööturuga seonduva karjääriinfo vähesus, tervikliku karjääriteenuste mudeli puudumine ja teenuste killustatus. Kaubanduskoda osaleb karjääriteenuste edendamiseks Karjäärikoostöökogu ja erinevate ekspertgruppide töös.

Tööturukoolitus Riigikontrolli poolt 2010. aastal läbi viidud audit toetas meie varasemat seisukohta, et täiskasvanute täiendus- ja ümberõppe korraldus on Eestis läbimõtlemata ja ei toeta tööjõu kvalifikatsioonitõusu. Samas on meil selleks erinevatest Euroopa toetusmeetmetest võimalik kasutada märkimisväärne 2,5 miljardit krooni (2007-2013). Olukorra muutmiseks toimus meie eestvedamisel aasta jooksul mitmeid ühisarutelusid erinevate asjaga seotud osapooltega. Mitmed aruteludel tehtud ettepanekud on rakendunud või rakendumas lähiajal. Näiteks Töötukassa kaudu tellitava koolituse sidustamine kutsete süsteemiga või tehnilistel ja materiaaltehnilise baasi olemasolu eeldatavatel koolitusaladel õppe tellimine kutseõppeasutustest ja rakenduskõrgkoolidest jne. •


Kaubanduskoda 2010 | 23

Kaubanduskoja esindused

Jõhvi esindus 2010. aastal jätkasime tegevusi, mis olid suunatud majandussidemete tihendamisele Virumaa ja Loode-Venemaa ettevõtete vahel. Suurendamaks meie firmade teadlikkust Venemaa ettevõtluskeskkonnast (seadusandlus, institutsioonid, hoiakud ühiskonnas, suundumused), korraldasime koostöös Moskva õigusfirmaga G.S.L. Law & Consulting veebruaris seminari, millel osalejad said ülevaate Venemaa ettevõtlust reguleerivast seadusandlusest, õigussüsteemist ja investeerimiskeskkonnast. Seminari läbiviimist toetas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS). Mitmed tööstuskinnisvara omavad ettevõtted Ida-Virumaal, siinsed omavalitsused ja Eesti riik on huvitatud uute investeeringute tulemisest maakonda. Potentsiaalsete piirkondadena, kust investoreid oodatakse, peetakse silmas ennekõike Loode-Venemaad ja Soomet. Tutvustamaks potentsiaalsetele Vene päritolu investoritele investeerimistingimusi Ida-Virumaal, korraldasime koos SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arenduse ja Narva linnaga 2010. aasta juunis seminari Eesti peakonsulaadis Peterburis, kus osales üle 50 investeerimisest huvitatud ettevõtte, finantsasutuse ja kolmanda sektori organisatsiooni esindaja. Peterburis toimunud üritusel tekkinud kontaktid on viinud selleni, et 2011. aasta alguseks on Narvas tööd alustanud tööstusrobotite tootmisega tegelev tehnoloogiaettevõte ning läbirääkimised tootmise alustamiseks on jõudnud otsustavasse faasi ühe Euroopa Liidu turust huvitatud kütteseadmete tootmisettevõttega. Teadvustamaks Kirde-Eesti ettevõtjatele tõsiasja, et meie võimalused Venemaaga äri ajada sõltuvad paljuski Euroopa Liidu ja Venemaa vahelistest suhetest, korraldasime koos Euroopa Parlamendi Infobürooga Eestis ja TÜ Narva Kolledžiga 2010. aasta aprillis kodanikefoorumi „Euroopa Liit ja Venemaa“. Kodanikefoorumil toimunud aruteludel analüüsisid ELi ja Venemaa poliitilisi kokkupuute- ja kokkupõrkepunkte Euroopa Parlamendi liige Tunne Kelam ning Riigikogu liige Marko Mihkelson, majandussuhteid naaberriigiga vaatles minister Juhan Parts ning kultuuri ja piiride teemal mõtiskles ajaloolane David Vseviov. Ettekannetele järgnenud töögruppides otsiti võimalusi, mida piiriregioonide elanikud saaksid omalt poolt teha Eesti ja Venemaa poliitiliste, majanduslike ja kultuurisuhete edasiseks arenguks. Ürituse läbiviimist toetas Kultuuriministeerium. Järjest aktuaalsemaks muutuvate energiasäästu ja keskkonnahoiuga seoses korraldasime Jõhvi esinduses Virumaa ettevõtjate kohtumise Rootsi Västernorrlandi ja Jämtlandi maakondade äridelegatsiooniga, et tutvustada ettevõtjate koostöövõimalusi passiivmajade tootmisel. Tänu kohtumisel osalenud Sundsvalli Kaubandus-Tööstuskoja presidendile avanes Virumaa ettevõtjatel hea võimalus saada mitmesugust infot ka muude sektorite ettevõtete kohta.

Mitmed tööstuskinnisvara omavad ettevõtted Ida-Virumaal, siinsed omavalitsused ja Eesti riik on huvitatud uute investeeringute tulemisest maakonda.


24 | Kaubanduskoda 2010

Kaubanduskoja Pärnu esinduse juhataja Toomas Kuuda andmas Vastutustundlik ettevõtja 2010 auhinda üle OÜ Fein-Elast Estonia juhataja Urmas Mägile.

Seoses Eesti üleminekuga eurole tekkis ettevõtetel mitmeid küsimusi, millele vastuste saamiseks pöörduti tihti ka Kaubanduskoja poole.

2010. aastat iseloomustab koostöö tihenemine Virumaa ettevõtete ning mitmete õppe- ja teadusasutuste vahel. Meie headeks koostööpartneriteks on siin olnud TÜ Narva Kolledž, Virumaa Kolledž, TTÜ majanduskoolituskeskus ja Tallinna Tehnikakõrgkool, kes on pakkunud siinsetele firmadele Kaubanduskoja vahendusel oma teeneid koolituste läbiviimiseks ning mitmesuguste ettevõtete ees seisvate probleemide lahendamiseks. Suure tõenäosusega võib prognoosida ülalkirjeldatud koostöö jätkumist ettevõtete ning õppe- ja teadusasutuste vahel ka 2011. aastal. Seoses Eesti üleminekuga eurole tekkis ettevõtetel mitmeid küsimusi, millele vastuste saamiseks pöörduti tihti ka Kaubanduskoja poole. Tagamaks võimalikult suurele hulgale firmadele kvaliteetse info edastamist, toimus oktoobris euro kasutuselevõtu teemaline infopäev Narvas, kus ettekannetega esinesid oma ala asjatundjad Rahandusministeeriumist, Eesti Pangast, SEBst ja Eesti Kaubandus-Tööstuskojast. Infopäev toimus vene keeles ning sellel osales üle 90 ettevõtete ja asutuste esindaja. Euroopa Komisjoni Eesti esindusega sõlmitud lepingu alusel korraldame Europe Direct Teabekeskuse tööd Virumaal. Teabekeskuse töö tulemusena on paljud siinsed elanikud, sh ka ettevõtjad saanud mitmekülgset infot Euroopa Liidu olemuse ning toimimise eri aspektide kohta, toimunud on vestlusringid ettevõtete ja üldhariduskoolide õpilaste koostöö võimalustest ning eri riikide ettevõtluskliima teemal. 2010. aasta lõpukuudel viisime koostöös Ida-Viru maavalitsusega läbi ettevõtjate, kohalike omavalitsuste ja vabaühenduste küsitluse, mille eesmärk oli toimiva Euroopa Liidu toetuste süsteemi tulemuslikkuse hindamine ning sisendite leidmine järgmise toetuste perioodi kavandamiseks. Küsitlusele vastanud leidsid, et Euroopa Liidu toetusmehhanismid on ennast näidanud toimivate ja üsna tõhusate instrumentidena ning lõppeva programmeerimisperioodi raames võib tõdeda EL toetuste väga suurt tähtsust Ida-Virumaa arengus. Parandamist vajavad nii taotlejate teadmised ja oskused kui ka rahastajate süsteemide ülesehitus.

Pärnu esindus 2010. aastat iseloomustab ühelt poolt kõige paremini stabiilsus, sest jätkasime juba traditsiooniliste ja kaubamärgiks kujunenud tegevustega, teisalt lisandusid mitmed uued ja huvitavad algatused. Pärnu linnal oli au ja võimalus 2010. aastal korraldada 30. Rahvusvahelisi Hansapäevi, linna olid külastamas delegatsioonid 80 Hansalinnast ja suur hulk teisi külalisi. Pärnu esinduse korraldatud ärihommikusöögil anti neile ülevaade Eesti ja Pärnumaa majandusest. Ürituse läbivaks


jooneks oli mõte kasutada Hansalinnade Liitu, kuhu hetkel kuulub üle 200 linna 17 riigist, majanduskoostöö arendamiseks ja kaubavahetuse elavdamiseks. On meeldiv tõdeda, et Hansapäevadel sündinud idee sattus viljakasse pinnasesse. Saksa linnad, eesotsas Herfordiga, võtsid mõttest kinni ja on tänaseks käivitanud 17 Hansalinna osavõtul pilootprojekti, mille eesmärk on välja selgitada võimalused Hansalinnade Liidu kaudu kaasa aidata riikide ja regioonide majandusliku koostöövõrgustiku tekkele. Eestit esindab selles projektis Pärnu linn. Idee on sarnane Eesti Arengufondi poolt pakutud Ida- ja Läänevahelise Hansatee 2 võimaliku tekkega. Projekti käigus on kavas kohtumised majanduskoostöö arendamisest huvitatud linnade ja ettevõtetega. Ettevõtlusnädalal tunnustati Pärnumaa ja Pärnu linna 2010. aasta parimaid ettevõtteid. Andsime selle raames esmakordselt välja Ühiskondlikult Vastutustundliku ettevõtja auhinna, mis rõhutab osalusdemokraatia ja koostööaspekti vajalikkust. Auhinda väärib ettevõtja, kes lisaks oma ettevõtte edukale arendamisele ja juhtimisele tunnetab vastutust ühiskonna ees ja panustab kogu piirkonna tasakaalustatud arengule. Esimese Vastutustundliku ettevõtja tiitli pälvis 2010. aastal OÜ Fein-Elast Estonia juhataja Urmas Mägi. Jätkus töö Pärnumaa majanduse ühe võtmesektori – puidutööstusega. Meie eestvedamisel on loodud Pärnumaa puiduklaster, mille liikmeteks on 13 puidutöötlemis- ja mööbliettevõtet. Et paljudel ettevõtetel on pakilisimaks probleemiks tõusnud turustamine ja eksport, siis esitasid 7 klastri liiget EASile ühisturunduse projekti ja selleks saadi ka toetust. Projekti raames soovitakse jõuda samm lähemale Skandinaavia turule. Konkreetsete tegevustena andsime välja klastri tooteid tutvustava inglise keelse trükise, koostasime kodulehekülje, oleme ärikontaktide sõlmimiseks teinud visiidi nii Rootsi kui ka Soome ja osalenud eksporditurgude- ja messikoolitustel. Hinnatud traditsiooniks on kujunenud koostöös Swedbanki Lääne-Eesti piirkonnaga korraldatud iga-aastane Majandusteemaline pärastlõuna. 15. septembril kogunesid juba viiendat korda Pärnumaa ettevõtjad ja avaliku sektori juhid. Seekordsel pärastlõunal astusid üles majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, Swedbanki ettevõtete panganduse tegevdirektor Robert Kitt. Eelmisel aastal oma müügitulu 28% kasvatanud edukas Viljandimaa metalliettevõtte Bestra Engineering AS juht Hellar Mutle rääkis klastri eelistest, milleks on eelkõige kompetentsi ja ressursi jagamine ning mastaabi efekt ja ühiskondlikust vastutusest rääkis Swedbanki vastava valdkonna juht Maris Ojamuru. Suur rõhk oli seminaride korraldamisel – kokku toimus 16 seminari, millel osales üle 500 inimese. Populaarseimateks osutusid hetke majandusolukorrale ja ärikultuurile iseloomulikud teemad nagu „Võlgade sissenõudmise kolm viisi” ja „Müük ja müügitehnikad“. Esimene näitab, et hetkel valitseb pigem võlakriis kui laenukriis ja teine tendentsi, et erinevalt varasematest perioodidest tuleb ettevõttel rohkem müüma hakata. Ärihommikusöökidel tunti suurt huvi riskiinvestor Jüri Mõisaga kohtumise vastu, sest tema julged ja selged sõnavõtud nii majanduse hetkeolukorrast kui arenguperspektiividest erinevad tavapärasest. Justiitsminister Rein Lang rääkis teemal „Milliste seadustega soodustada ettevõtlust.” Elav diskussioon näitas, et ettevõtjatel on palju muresid, mille lahendamiseks paremaid seadusi soovitakse. Endiselt toimub aktiivne koostöö nii Pärnumaa ettevõtluse tugistruktuuride kui avaliku sektoriga. Pärnu esinduse näol on ettevõtjad nõukogu tasandil esindatud Pärnumaa Kutsehariduskeskuses ja Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuses. Osalemine Pärnumaa Oskusteabekeskuse töös on prioriteetide hulgas. Jätkuvalt peame oluliseks osalemist koolide majandusõppe programmis, mille raames olime esindatud õpilaste äriplaanide kaitsmise komisjonis ja tudengi- ning õpilasfirmade tööde hindamisel. Päritolusertifikaate väljastasime 2178.

Kaubanduskoda 2010 | 25

Ettevõtlusnädalal tunnustati Pärnumaa ja Pärnu linna 2010. aasta parimaid ettevõtteid. Andsime selle raames esmakordselt välja Ühiskondlikult Vastutustundliku ettevõtja auhinna, mis rõhutab osalusdemokraatia ja koostööaspekti vajalikkust.


26 | Kaubanduskoda 2010

Kuressaare esindus Saaremaa esindus andis 2010. aastal välja 900 päritolumaa sertifikaati (2009. aastal 827). Tullio Liblik jätkas Saaremaa esinduse juhatajana osalemist Kuressaare Ametikooli nõukogus ja kutseharidusprojektides. Samuti võttis ta aktiivselt osa Saaremaa Ettevõtjate Liidu tööst ning osales regulaarselt Saaremaa kompetentsivõrgustiku nõupidamistel 2. veebruaril korraldasime Kuressaares koostöös BCS Koolitusega seminari äriregistrile majandusaasta aruande esitamisest, osalejaid oli üle 300. 8. oktoobril toimus Kuressaare esinduses koolitus euro kasutuselevõtmisega seonduvatest aspektidest.

Tartus on heaks traditsiooniks kujunenud ettevõtlusnädala korraldamine. Ürituse eestvedajaks on Tartu linnavalitsus ja selles osalevad aktiivselt kõik kohapeal tegutsevad ettevõtlusorganisatsioonid.

Tartu Esindus Meie igapäevaseks tegevuseks on liikmete infopäringutele vastamine ning nende konsulteerimine õiguslikes ja majanduslikes küsimustes, samuti päritolusertifikaatide väljastamine. Osalesime erinevate kohaliku ettevõtluse edendamiseks mõeldud töögruppide ja komisjonide töös. Ära võiks märkida osavõttu Tartumaa ettevõtluse ümarlaua tööst, osalemist ettevõtluskonkursi „Tartu parimad ettevõtted 2010” žüriis ja arengustrateegia „Tartu 2030” ettevõtluse töörühma tegevuses. Tähelepanu pälvisid samuti Tartus terviseteenuste ja -tööstuse klastri arendamisega seotud ettevõtmised. Aasta jooksul korraldasime erinevaid õppepäevi ja seminare ning aitasime kaasa projekti „Mentoripõhine e-õpe” raames toimunud koolituste korraldamisele. Tartus on heaks traditsiooniks kujunenud ettevõtlusnädala korraldamine. Ürituse eestvedajaks on Tartu linnavalitsus ja selles osalevad aktiivselt kõik kohapeal tegutsevad ettevõtlusorganisatsioonid. 2010. aasta ettevõtlusnädala raames korraldasime tasuta seminari „Vahendustegevus väliskaubanduses”. Koostöös Tartu linnavalitsuse välissuhete teenistusega korraldasime ENPI Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmis 2007-2013 osalemisest huvitatutele kontaktkohtumise, kus kõrvuti Tartu ettevõtete ja organisatsioonide esindajatega osales Peterburi ärikontaktide keskuse „Bizkon” poolt komplekteeritud delegatsioon. •


Kaubanduskoda 2010 | 27

KAUBANDUSKODA KUI ETTEVÕTJATE SUHTLUSKANAL

Turundus- ja liikmesuhete osakonna tegevus oli seotud juubeliaastale pühendatud tegevustega. Korraldati rida üritusi, et leida uusi ja hoida olemasolevaid liikmeid.

Kevadball Kaubanduskoja traditsiooniline kevadball toimus seekord 24. aprillil Tallinnas, restoranis Gloria ning oli esimene 2010. aasta üritustest, millega Kaubanduskoda tähistas 85 aasta möödumist Kaubanduskoja asutamisest 1925. aasta novembrikuus. Nagu tavaks on saanud, andis Kaubanduskoda ka seekord ballil üle Kaubanduskoja aumärgid. Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juhatuse jaoks on see võimalus esile tõsta ning avaldada omapoolset tunnustust ettevõtjatele, juhtidele ja ametnikele, kes on andnud suure panuse Eesti ettevõtluse ning majanduse arengusse. Käesoleval aastal oli aumärgi saajaid seitse. I klassi aumärgid pälvisid eriliste teenete eest Kaubanduskodade vahelise koostöö ning Eesti ja Soome majandussuhete pikaaegsel arendamisel Soome Keskkaubanduskoja tegevjuht dr Kari Jalas, ning eriliste teenete eest Eesti majanduselu ja ettevõtluse edendamisel ning toiduainetetööstuse arendamisel Salvest AS nõukogu esimees Veljo Ipits. II klassi aumärgid said Tallinna Sadam AS juhatuse esimees Ain Kaljurand, Eesti Vabariigi Rahandusministeeriumi kantsler Tea Varrak ning Eesti Vabariigi Välisministeeriumi asekantsler Marina Kaljurand. III klassi aumärgid pälvisid Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi kutse- ja täiskasvanuhariduse osakonna juhataja Andres Pung ja Eesti Vabariigi Rahandusministeeriumi tolli- ja aktsiisipoliitika osakonna juhataja kt Marek Uusküla. Alates taasasutamisest 1989. aastast kuni tänaseni on Kaubanduskoda andnud aumärke kokku 74 inimesele.


28 | Kaubanduskoda 2010

Kaubanduskojast vaid 12 aastat noorem restoran Gloria oli Kaubanduskoja 85. juubeliaasta Kevadballi tähistamiseks igati sobiv ja väärikas koht. Kaubanduskoda tänab koostööpartnereid: Silberauto, Estonian Air, Overall, Liviko, Nautimus, Avision, Disainikorp, Iloprint, Reval Hotels, restoran Gloria.

TenniseTurniiri võitjateks tulid Raivo Hellerma (Stora Enso Eesti AS) ja Kalle Pedak (Hedman Partners Attorneys-at-Law).

Tenniseturniir 29. mail Pärnu Kesklinna Tenniseväljakutel korraldasime juba 14. korda tenniseturniiri. Nagu ka eelmisel aastal. Osales 42 Koja liikmesettevõtte esindajast tenniseharrastajat, mitmed neist on turniiril osalenud alates esimesest Koja turniirist 1997. aastal. Võistlus viidi läbi „igamehe paarismängu” süsteemis, paarid loositi kohapeal ning tugevusgrupid moodustati eelregistreerunud mängijate seniste tennisetulemuste põhjal Eesti Tenniseliidu eksperdi ja harrastusliigade korraldaja Toomas Kuuma poolt. Turniiri võitjateks tulid Raivo Hellerma (Stora Enso Eesti AS) ja Kalle Pedak (Hedman Partners Attorneysat-Law). Finaalkohtumises olid võitjad üle paarist Martin Villig (CSA Partners OÜ) ja Indrek Mihhels (SP Navitas). Kolmanda koha saavutasid Pirkka-Marja Põldvere (Advokaadibüroo Aivar Pilv) ja Ahto Altjõe (Eurocon OÜ). Lohutusturniiri võit kuulus paarile Aso Koris (Aska Paber AS)/Veiko Laretei (AEK OÜ). Kaubanduskoda tänab tenniseturniiri toetajaid: Silberauto, Estonian Air, Reval Hotels, Villa Wesset, Dermoshop, Firmakink, Tele2, Paulig, ööklubi Sugar, Taastusravikeskus Estonia, Saku ja toitlustusfirma Susanna.


Ärihooaja avamine Kaubanduskoja 85. aastapäeva puhul toimus traditsiooniks kujunenud ärihooaja avamine Kaubanduskojas ja selle kõrval asuvas Piiskopi aias. Ärihooaja avamisel esitleti ning allkirjastati Ausa hinnastamise kokkulepe. Üleskutsega ühinesid kümme organisatsiooni: Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Tööandjate Keskliit, Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon, Eesti Kaupmeeste Liit, Eesti Toiduainetööstuse Liit, Eesti Pangaliit, Eesti Kindlustusseltside Liit, Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liit, Eesti Turismifirmade Liit, Eesti Hotellide ja Restoranide Liit ja Tarbijakaitse amet. Samuti oli kõigil soovijatel võimalus kohapeal Ausa hinnastamise kokkuleppega liituda, mida kasutati aktiivselt. Kaubanduskoda tänab Ärihooaja avamise toetajaid: Estonian Air, Liviko, A. Le Coq, Silberauto, Dermoshop, Piip&Tuut Mängumaja, Firmakink, Radisson Blu Hotel Olümpia, Disainikorp, Krediidipank.

Kaubanduskoda 2010 | 29

„Selle ärihooaja märksõnadeks saavad ettevõtlikkus, eksport ja kvalifikatsiooni tõstmine,” ütles Toomas Luman avakõnes. Tänavusel ärihooaja avamisel jätkus tegevust nii lastele kui täiskasvanutele. Muusikalist meelelahutust pakkus ansambel Estonia Brass, käelisi tegevusi koordineerisid Mare Vint ja Ülle Kull. Liviko pakkus degusteerimiseks

Muud üritused 16. detsembril toimus Kaubanduskojas Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liikmete üldkoosolek, kus kinnitati ühehäälselt Kaubanduskoja 2009. majandusaasta aruande kokkuvõte. Eesti Kaubandus-Tööstuskoja põhikirja muutmise ettepanekud esitati seoses vajadusega täiendada põhikirja kooskõlas hiljuti muutunud mittetulundusühingute seadusega ning 08.03.2010 jõustunud uue audiitortegevuse seadusega. Täiendavalt tehti ettepanekud ahendada praktikas tõusetunud erinevaid tõlgendusi tekitanud sõnastused, millega tagatakse põhikirja täiendav õigusselgus ning muuta juhatuse volituste tähtaeg seniselt kahelt aastalt neljale, et tagada Kaubanduskoja eesmärkide täitmisel suurem stabiilsus, arvestades seejuures teiste riikide kaubanduskodade praktikaga. Kaubanduskoja põhikirja muudatused kinnitati ühehäälselt. Üldkoosolekust võttis osa 103 Kaubanduskoja liikmesettevõtet või nende volitatud esindajat.

veine ning sommeljee Urvo Ugandi viis läbi veinikoolituse. Lastele pakkus tegevust Piip&Tuut Lasteteater (pildil) omanimelises mängumajas. Päeva lõpetas kammerkoori Studium Vocale kontsert Toomkirikus Tiina Sooba juhendamisel.


30 | Kaubanduskoda 2010

President Toomas Hendrik Ilves kohtus ettevõtjatega

Kaubanduskoja juhatus pakkus 27. mail Kaubanduskojas igakevadise piduliku lõuna president Toomas Hendrik Ilvesele. Põhiteemadeks olid euro kasutuselevõtt, Tallinna linna müügimaks, eksport, naaberturud ning haridus. Ettevõtjad uurisid presidendilt tema hinnangut EL ühisraha euro kasutuselevõtu poliitilistest ettevalmistustest ning president omakorda küsis tehniliste ettevalmistuste ja ettevõtjate hinnakujunduspoliitika kohta. Koja juhatuse liikmed olid veendunud euro kasutuselevõtu positiivses mõjus nii investeerimiskeskkonnale kui ka üldisele usaldusväärsusele. Samal päeval toimunud juhatuse istungil vaatas Koja juhatus üle Ausa hinnastamise kokkuleppe eelnõu ning selle põhimõtteid tutvustati ka presidendile. President uuris ettevõtjate käekäiku eksportturgudel ning pikemalt peatuti olukorral Lätis, Leedus ja Soomes. Pea kõikide teemade ja arutelude käigus jõuti hariduseni ning selle määrava tähtsuseni Eesti majanduse konkurentsivõime tõstmisel. Nii põhihariduses kui kõrghariduses nähti võimalusi koolivõrgu ümberkorraldamiseks kui ka vajadust kvaliteedi tõstmiseks. Kaubanduskoja 85. aastapäeva pidulik vastuvõtt koostööpartneritele toimus 11. novembril Kadrioru lossis. Kohal viibisid Kaubanduskoja head ja pikaaegsed koostööpartnerid ning sõbrad ja kolleegid. Eesti Kaubandus-Tööstuskoda esitles oma 85. aastapäeva pidulikul vastuvõtul majandustegelaste leksikoni „Kes on kes Eesti majanduses 2010?” Leksikoni koostab ja kirjastab Eesti KaubandusTööstuskoda iga viie aasta järel oma juubeliaastal. Kaks varasemat raamatut ilmusid aastatel 2000 ja 2005. Toimus neli uute liikmete vastuvõtu üritust, millel anti pidulikult üle liikmetunnistused (2010. aastal sai Kaubanduskoda juurde 288 uut liiget). Tutvumisõhtud Kaubanduskoja maja, töötajate ja teiste uute liikmesettevõtetega kujunesid paljudele esimeseks võimaluseks koostööpartnereid leida. •


Kaubanduskoda 2010 | 31

KAUBANDUSKOJA TRÜKISED

Jätkuvalt ilmusid kõik liikmeid teavitavad ning välispartneritele suunatud väljaanded. Anti välja 22 numbrit Kaubanduskoja häälekandjat Teataja ja 11 numbrit venekeelset Vestnikku. Regulaarselt said Koja liikmed meie iganädalast e-infolehte. Anti välja Kaubanduskoja 2009. aasta tegevusaruannet kajastav aastaraamat. 2010. aastal korraldas Kaubanduskoda koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ja Eesti Tööandjate Keskliiduga traditsioonilised ettevõtluskonkursid „Eesti ettevõtete konkurentsivõime edetabel 2010” ja „Ettevõtluse auhind 2010”. Konkursside võitjate edulood ja nii üld- kui ka tegevusalade edetabelid jõudsid trükistesse „Eesti parimad ettevõtted 2010” ja „Top Estonian Enterprises 2010” ning konkurentsiportaali www.konkurents.ee. Konkursside koostööpartner on Eesti Konjunktuuriinstituut. Kaubanduskoda andis juba 16. korda välja praktilise ärikataloogi Eesti eksportööridest – Estonian Export Directory 2010 (EED). Mahukas väljaandes tutvustavad ennast Eesti ettevõtted, kes soovivad oma kaupu ja teenuseid välisturgudele viia ja mujalt maailmast partnereid leida – seda nii tegevusalade järgi kui ka alfabeetilises järjekorras. Lisaks ettevõtete kataloogile saab potentsiaalne äripartner või investor sellest kiire ülevaate Eestist ning kasulikke fakte ja atraktiivseid vihjeid Eesti majanduse ja siin ettevõtluse alustamise kohta. Kogu see teave on raamatus inglise, saksa ja prantsuse keeles. Väljaanne on saadaval ka CD-l. Kataloogi tugevaim külg on selle levikanalid – kaubanduskojad, ekspordiimpordiagentuurid, Eesti välissaatkonnad, EASi välisesindused ning muud asjakohased organisatsioonid kokku 80 riigis. EED 2010 tiraaž on 5000 CD-d ja 2000 paberkataloogi. Mõlemat saab tasuta Kaubanduskojast. Kataloog on kättesaadav ka veebis www.estonianexport.ee. Estonian Export Directory koostööpartner on Ekspress Hotline AS.

? väljaandes Estonian Export Directory 2010 tutvustavad ennast Eesti ettevõtted, kes soovivad oma kaupu ja teenuseid välisturgudele viia ja mujalt maailmast partnereid leida.


32 | Kaubanduskoda 2010

Eesti KaubandusTööstuskoda esitles oma 85. aastapäeva pidulikul vastuvõtul majandustegelaste leksikoni „Kes on kes Eesti majanduses 2010?”.

Majandusleksikon „Kes on kes Eesti majanduses 2010?” Leksikoni koostab ja kirjastab Eesti Kaubandus-Tööstuskoda iga viie aasta tagant oma juubeliaastal. Kaks varasemat raamatut ilmusid aastatel 2000 ja 2005. Ettevõtluse läbipaistvus on avatud ühiskonna üks põhilisi tunnusjooni ning see kujundab ka ettevõtjatest avaliku elu tegelased. Biograafilise leksikoni esmaseks rolliks on väljendada ning tuua lugejani ühiskonnas toimuvaid protsesse. See on katse jäädvustada hetkeseisu Eesti ettevõtluses ja majanduses persoonide tasandil. Portreteerida neid, kes igapäevaselt annavad oma panuse majandustegevusse või siis ettevõtluskeskkonna ja -seadusandluse arengusse. Välja saadetud isikuankeetidele vastamine oli vabatahtlik ning seetõttu otsustasid mitmed tuntud ettevõtjad jääda leksikonist välja. Leksikonist leiab 158 inimese profiilid ja raamat on nii eesti kui inglise keeles. Kes on kes Eesti majanduses? on registreeritud kaubamärk, mille kasutamise ainuõigus kuulub Eesti KaubandusTööstuskojale. •


Kaubanduskoda 2010 | 33

Eesti Ettevõtete Konkurentsivõime Edetabel 2010

Konkurentsivõime Edetabeli koostamise eesmärk on välja selgitada kõige konkurentsivõimelisemad ettevõtted, pakkuda ettevõtetele võimalust võrrelda end teiste omasugustega ning hinnata Eesti ettevõtete edukust, tulemuslikkust Kaubanduskoda ja Eesti Tööandjate Keskliit koostasid kaheksandat korda Eesti Ettevõtete Konkurentsivõime Edetabelit. Konkurentsivõime Edetabeli koostamise eesmärk on välja selgitada kõige konkurentsivõimelisemad ettevõtted, pakkuda ettevõtetele võimalust võrrelda end teiste omasugustega ning hinnata Eesti ettevõtete edukust, tulemuslikkust ja jätkusuutlikkust. 2010. aasta Konkurentsivõime Edetabeli koostamisel osales kokku 342 Eesti ettevõtet, kellest vastavalt metoodikale kvalifitseerus lõpptabeli koostamisel 325. Põhiline mittekvalifitseerumise põhjus oli osalemiseks mittepiisav täismajandusaastate arv või andmete puudulik esitamine. Osalejatel said enda konkurentidega võrdlemiseks valida 12 tegevusvaldkonna vahel. Juba kolmandat aastat järjest selgitati lisaks üldvõitjale välja ka kõige konkurentsivõimelisem väikeja keskettevõte. Rõõm on tõdeda, et selles kategoorias soovis oma ettevõtet teistega võrrelda 171 ettevõtet. Kõige arvukamalt oli Konkurentsivõime Edetabelis osavõtjaid tööstuse ja energeetika valdkonnas (88). Kõige vähem konkureeris põllu- ja metsamajandusettevõtteid (6). Ehitusvaldkonna ettevõtteid konkureeris edetabelis eelmise aasta 43 asemel 39. Teeninduse valdkonnas kandideeris aga möödunud aasta 28 ettevõtte asemel 47. Tiitli Eesti Konkurentsivõimelisim Ettevõte 2010 sai Tallink Grupp AS, kes edestas konkurentsivõime üldedetabelis teisele kohale tulnud Mažeikiu Nafta Trading House’i 1,5 protsendiga Tallink Grupi müügitulu ja investeeringud on 2010. aasta konkurentsivõime edetabelis konkurentsitult kõige suuremad.

ja jätkusuutlikkust. Pildil: President Toomas Hendrik Ilves andmas Eesti Konkurentsivõimelisim Ettevõte 2010 auhinda üle Tallink Grupp AS juhatuse liikmele Andres Hundile 7. septembril 2010 Estonia kontserdisaalis.


34 | Kaubanduskoda 2010

Hea meel on selle üle, et pea kõik edetabeli võitjad on Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liikmed.

Majanduse tegevusalade kaupa osutusid edetabeli võitjateks järgmised ettevõtted: • BLRT Grupp AS – konkurentsivõimelisim tööstus- ja energeetikaettevõte 2010; • A. Le Coq AS – konkurentsivõimelisim toiduainetööstuse ettevõte 2010; • Humana Sorteerimiskeskus OÜ – konkurentsivõimelisim jaekaubandusettevõte 2010; • Mažeikiu Nafta Trading House OÜ konkurentsivõimelisim hulgikaubandusettevõte 2010; • DenEesti OÜ – konkurentsivõimelisim turismiettevõte 2010; • Riigi Kinnisvara AS – konkurentsivõimelisim äriteenindus- ja kinnisvaraettevõte 2010; • AS Vopak E.O.S. – konkurentsivõimelisim transpordi- ja logistikaettevõte 2010; • Merko Ehitus AS – konkurentsivõimelisim ehitusettevõte 2010; • EMT AS – konkurentsivõimelisim side-, kommunikatsiooni- ja IT-ettevõte 2010; • Markilo OÜ – konkurentsivõimelisim põllu- ja metsamajandusettevõte 2010; • If Eesti Kindlustus AS – konkurentsivõimelisim finantsvahendusettevõte 2010; • AS G4S Eesti – konkurentsivõimelisim teenindusettevõte 2010; • Rentest OÜ – konkurentsivõimelisim väike- ja keskettevõte 2010. Hea meel on selle üle, et pea kõik edetabeli võitjad on Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liikmed. Edetabelid, metoodika ja kõik konkurssi puudutav on kättesaadav ka konkurentsialases portaalis www.konkurents.ee. •


Kaubanduskoja juhatus ja töötajad BOARD AND STAFF OF THE ESTONIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY ПРАВЛЕНИЕ И СОТРУДНИКИ ЭСТОНСКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ


36 | Kaubanduskoda 2010

Kaubanduskoja juhatus BOARD OF THE ESTONIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY ПРАВЛЕНИЕ ЭСТОНСКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

Toomas Luman

Meelis Milder

Jüri Käo

Juhatuse esimees President Президент • Nordic Contractors AS Juhatuse esimees

Juhatuse aseesimees Vice President Вице-президент • Baltika AS Juhatuse esimees

Juhatuse aseesimees Vice President Вице-президент • NG Investeeringud OÜ Juhatuse esimees

Enn Kunila

Tiina Mõis

Feliks Mägus

Liviko AS Nõukogu esimees

Genteel AS Juhatuse liige

Nordic Hotels OÜ Juhatuse esimees


Kaubanduskoda 2010 | 37

Kaubanduskoja juhatus BOARD OF THE ESTONIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY ПРАВЛЕНИЕ ЭСТОНСКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

Väino Kaldoja

Valdo Kalm

Juhan Kolk

Gunnar Kraft

Silberauto AS Juhatuse esimees

EMT AS Juhatuse esimees

Alexela Oil AS Nõukogu liige

Sangar AS Juhatuse esimees

Endel Palla

Neinar Seli

Jaan Toots

Koit Uus

Enn Veskimägi

Harju Elekter AS Nõukogu esimees

Estiko AS Nõukogu esimees

Rotermann Grupp OÜ Nõukogu esimees

Uuemõisa Invest AS Juhataja

Standard AS Juhatuse esimees


38 | Kaubanduskoda 2010

Kaubanduskoja töötajad STAFF OF THE ESTONIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY СОТРУДНИКИ ЭСТОНСКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

Siim Raie Peadirektor Director General Генеральный директор

FINANTS- JA HALDUSOSAKOND Accounting and Administration Department Финансовый и административный отел

Ene Rammo

Ene Kaur

Viktoria Indrisova

Ene Klement

Sergei Petrov

Finantsdirektor Financial Director Финансовый директор

Vanemraamatupidaja Senior Accountant Старший бухгалтер

Vanemsekretär Senior Secretary Старший секретарь

Sekretär Secretary Секретарь

Komandant Administrative Officer Комендант


Kaubanduskoda 2010 | 39

Kaubanduskoja töötajad STAFF OF THE ESTONIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY СОТРУДНИКИ ЭСТОНСКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

TURUNDUS- JA LIIKMESUHETE OSAKOND Marketing and Member Relations Отел маркетинга и отношерий членов палата

Piret Salmistu

Kadri Liimal

Marju Raavel

Virve Pronin

Annika Eesmaa

Turundusdirektor Marketing Director Директор по маркетингу

Toimetaja Editor Редактор

Kliendisuhete spetsialist Customer Care Specialist Специалист по связям с клиентами

Kliendisuhete spetsialist Customer Care Specialist Специалист по связям с клиентами

Projektijuht Project Manager Руководитель проекта

POLIITIKAKUJUNADMISE- JA ÕIGUSOSAKOND Policy Formation and Legal Department Отдел экономической политики и права

Tiia Randma

Debbie-Triin Napits

Mait Palts

Koidu Mölderson

Mart Kägu

Haridusnõunik Educational Counsellor Советник в сфере образования

Arbitraažikohtu sekretär Secretary of the Court of Arbitration Секретарь арбитражного суда

Poliitikakujundamise- ja õigusosakonna juhataja Head of Policy and Legal Department Директор отдела экономической политики и права

Jurist Lawyer Юрист

Jurist Lawyer Юрист


40 | Kaubanduskoda 2010

Kaubanduskoja töötajad STAFF OF THE ESTONIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY СОТРУДНИКИ ЭСТОНСКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

TEENUSTE OSAKOND Department of Services Отел услуг

Peter Gornischeff

Lidia Friedenthal

Haili Kapsi

Marju Männik

Kristy Tättar

Teenuste direktor Director of Services Директор по услугам

Vanemnõunik Senior Counsellor Старший советник

Nõunik Counsellor Советник

Nõunik Counsellor Советник

Projektijuht Project Manager Руководитель проекта

Lea Aasamaa

Marju Naar

Eva Maran

Priit Raamat

Annika Metsala

Nõunik • Enterprise Europe Network koordinaator Counsellor •EEN coordinator Советник • Координатор международной сети EEN

Projektijuht Project Manager Руководитель проекта

Projektijuht Project Manager Руководитель проекта

Projektijuht Project Manager Руководитель проекта

Projektijuht Project Manager Руководитель проекта


Kaubanduskoda 2010 | 41

Kaubanduskoja töötajad STAFF OF THE ESTONIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY СОТРУДНИКИ ЭСТОНСКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

ESINDUSED Regional Offices Представительства

Toomas Hansson

Reelika Ermel

Kristel Vaher

Margus Ilmjärv

Tartu esinduse juhataja The Head of Tartu Office Заведующий

Nõunik Counsellor Советник

Nõunik Counsellor Советник

Jõhvi esinduse juhataja The Head of Jõhvi office Заведующий

Toomas Kuuda

Kati Krass

Tullio Liblik

Sirje Aeg

Pärnu esinduse juhataja The Head of Pärnu office Заведующий

Projektijuht Project Manager Руководитель проекта

Kuressaare esinduse juhataja The Head of Kuressaare office Заведующий

Sekretär Secretary Секретарь


42 | Kaubanduskoda 2010

kontaktid CONTACTS • КОНТАКТЫ

PEAKONTOR • HEADOFFICE • ГЛАВНАЯ КОНТОРА Toom-Kooli 17, 10130 Tallinn Telephone: (+372) 604 0060 • Fax: (+372) 604 0061 E-mail: koda@koda.ee TARTU ESINDUS • TARTU OFFICE • ПРЕДСТОВИТЕЛЬСТВО В ТАРТУ Pikk 14, 51013 Tartu Telephone: (+372) 744 2196 • Fax: (+372) 744 2197 E-mail: tartu@koda.ee PÄRNU ESINDUS • PÄRNU OFFICE • ПРЕДСТОВИТЕЛЬСТВО В ПЯРНУ Ringi 35, 80010 Pärnu Telephone: (+372) 443 0989 • Fax: (+372) 443 0859 E-mail: parnu@koda.ee JÕHVI ESINDUS • JÕHVI OFFICE • ПРЕДСТОВИТЕЛЬСТВО В ЙЫХВИ Pargi 27-203, 41537 Jõhvi Telephone: (+372) 337 4950 • Fax: (+372) 337 4951 E-mail: idaviru@koda.ee KURESSAARE ESINDUS • KURESSAARE OFFICE • ПРЕДСТОВИТЕЛЬСТВО В КУРЕССААРЕ Tallinna 16, 93811 Kuressaare Telephone: (+372) 452 4757 • Fax: (+372) 453 3122 E-mail: saare@koda.ee

www.koda.ee www.konkurents.ee www.enterprise-europe.ee www.talendidkoju.ee


Majandusaasta aruanne FINANCIAL REPORTS • ГОДОВОЙ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТЧЕТ

31.12.2009–31.12.2010 Konsolideeritud • Eesti kroonides Consolidated • in Estonian kroons Кoнсолидированный • в эстонских кронах


44 | Kaubanduskoda 2010

Bilanss | Aktiva BALANCE | ASSETS • БАЛАНС | АКТИВ

31.12.2010

31.12.2009

24 522 770

24 840 913

Aktsiad ja muud väärtpaberid Shares and other securities • Акции и прочие ценные бумаги

782 330

0

Nõuded ostjate vastu Trade receivables • Требования к покупателям

488 744

950 512

Mitmesugused nõuded Various receivables • Различные требования

555 730

689 712

132

264

2 606 551

1 831 607

28 956 257

28 313 008

26 601 030

28 301 034

Masinad ja seadmed Machinery and equipment • Машины и оборудование

391 741

494 311

Muu põhivara Other fixed assets • Прочее основное имущество

497 528

617 495

27 490 299

29 412 840

945 529

1 173 217

Põhivara kokku Total fixed assets • Основное имущество всего

28 435 828

30 586 057

AKTIVA KOKKU Total assets • Актив всего

57 392 085

58 899 065

Käibevara Current assets • Оборотное имущество Raha ja pangakontod Cash and bank accounts • Деньги и банковские счета

Maksude ettemaksed Tax prepayments • Предоплаты по налогам Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud Advance payments of other expenses of future periods • Прочие pасходы будущих периодов Käibevara kokku Total current assets • Оборотное имущество всего

Põhivara Fixed assets • Основное имущество Materiaalne põhivara Tangible fixed assets • Материальное основное имущество Maa ja ehitised Land and buildings • Земля и строения

Materiaalne põhivara kokku Total tangible fixed assets • Материальное основное имущество всего Immateriaalne põhivara Intangible fixed assets • Нематериальное основное имущество


Kaubanduskoda 2010 | 45

Bilanss | Passiva BALANCE | LIABILITIES • БАЛАНС | ПАССИВ

31.12.2010

31.12.2009

4 450 422

3 567 765

265 404

1 126 595

Mitmesugused võlad Various debts • Различные задолженности

3 685 219

4 519 154

Maksuvõlad Tax payables • Задолженности по налогам

1 113 366

1 456 910

756 318

813 101

2 534 252

2 315 163

3 290 570

3 128 264

12 804 981

13 798 688

Reservfond Reserve capital • Резервный фонд

1 488 846

1 488 846

Reservid Reserves • Резервы

6 000 000

6 000 000

37 611 531

37 303 726

-513 273

307 805

Netovara kokku Total net assets • Нетто-имущество всего

44 587 104

45 100 377

PASSIVA KOKKU Total liabilities • Пассив всего

57 392 085

58 899 065

Lühiajalised kohustused Short-term liabilities • Краткосрочные обязательства Ostjate ettemaksed Accounts payable • Предоплаты покупателей Võlad tarnijatele Trade accounts payable • Задолженности поставщикам

Viitvõlad Accruals • Просроченные задолженности Võlad töötajatele Debts to employees • Задолженности работникам Muud viitvõlad Other accruals • Прочие просроченные задолженности Viitvõlad kokku Total accruals • Просроченные задолженности всего Lühiajalised kohustused kokku Total current liabilities • Краткосрочные обязательства всего

Netovara Net assets • Нетто-имущество

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem Accumulated return of previous periods • Аккумулированные доходы за предыдущие периоды Aruandeaasta tulem Return of reporting year • Доходы за отчетный год


46 | Kaubanduskoda 2010

Tulude-kulude aruanne STATEMENT OF INCOME AND EXPENSES • ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ 2010

2009

Müügitulu Net sales • Доход от продаж

11 766 961

12 014 359

Liikme- ja sisseastumismaksud Membership and accession fees • Членские и вступительные взносы

12 360 057

12 990 055

4 915 950

4 551 387

29 042 968

29 555 801

Mitmesugused tegevuskulud Miscellaneous operating expenses • Различные расходы на деятельность

11 130 474

11 635 873

Tööjõukulud Personnel expenses • Расходы на рабочую силу

16 173 898

16 042 194

a) palgad salaries • зарплата

12 035 477

11 978 090

b) sotsiaalmaks social tax • социальный налог

4 138 421

4 064 104

Kulum Depreciation • Износ

2 504 234

2 413 884

29 487

104 298

29 838 093

30 196 249

-795 125

-640 448

Intressitulud Income on interest • Доходы от процентов

281 852

948 253

Kokku finantstulud ja -kulud Financial income and expenses • Финансовые доходы и расходы всего

281 852

948 253

ARUANDEAASTA TULEM Return of the reporting year • Доходы за отчетный год

-513 273

307 805

ARUANDEAASTA TULEM KOKKU Total return of the reporting year • Доходы за отчетный год всего

-513 273

307 805

TULUD Income • Доходы

Muud tegevustulud Other operating revenue • Прочие доходы от деятельности Tulud kokku Total revenue • Доходы всего

KULUD Expenses • Расходы

Muud tegevuskulud Other operating expenses • Прочие расходы на деятельность Kulud kokku Total expenses • Расходы всего

PÕHITEGEVUSE TULEM Return on main activities • Доход от основной деятельности

FINANTSTULUD JA -KULUD Financial income and expenses • Финансовые доходы и расходы


Yearbook 2010 Estonian Chamber of Commerce and Industry


48 | Chamber of commerce 2010

Entrepreneurs must be included in the decision-making processes! Extract of the speech given by Toomas Luman at the celebration of the 85th anniversary of the Estonian Chamber of Commerce and Industry.

Toomas Luman Chairman of the Board

During the past two years, all entrepreneurs have had first-hand experience with demand, its 90-percent decrease and the resulting need to decrease expenses and reduce staff. It has also become apparent that for some business plans are not needed. The situation in Estonian economy changed rapidly and drastically and is now recovering in a way that does not resemble anything experienced before. Hopefully, this will still take us to a new, higher and more efficient level of managing and running companies.

NB! An average Estonian company is a so-called micro-company.

One might think that if the changes in economy have been so fundamental, it has brought along basic changes in governance and public administration. Or are we still in a situation where the civil service has the ability to create demand for itself, without asking the citizens if there is an actual need for one or another activity or regulation. For entrepreneurs, the most substantial cost related to administrative burden continues to be the cost of keeping oneself updated with the amendments of the law. During the crisis, the size of an average company has decreased from eleven to nine employees. However, an average Estonian company is a so-called micro-company. At the same time, let us not forget that in order to create the same number of jobs, we need more entrepreneurial people than before. Isn’t there a risk that this constant change and thereby increasing administrative burden will ultimately kill the entrepreneurial spirit in many entrepreneurial people? One does not need to be a Nobelist to understand


Chamber of commerce 2010 | 49

that in addition to taking care of each individual unemployed person, significantly more attention must be paid to supporting entrepreneurial people – entrepreneurs, and encouraging them in creating jobs. We have to admit that the jubilee year will be remembered by quite a few negative trends that shape the economic environment. The problem very often lies not even in the contents of one or the other decision, but in the method how these decisions are reached. Here we should turn our eyes to the officials as well as politicians. The initiatives and drafts, such as the plastic bag excise duty or Debt Protection Act have been accepted to legislative proceedings of the Parliament without any previous public discussion or impact analysis and by ignoring the principles of involvement. Our aim is not to inhibit the right of the legislator to take legislative initiative, but the rules of the game, which the legislator itself has established and the values, which we all could consider democratic, must be followed. If even the Parliament fails to respect these values, it is difficult to demand transparent and inclusive tax or procurement activities from the local municipalities. A process of co-ordinating legislative drafting takes place between the ministries, and maybe that is the reason for the often seen mental reluctance to include entrepreneurs in developing laws, regulations and guidelines that have a practical influence on them. We are not demanding to have something co-ordinated with us or that we should approve things that have already been completed. We wish to be involved from the beginning – to help the entrepreneurs to comprehend the need for change and to be on the same page with the meaning and contents of a law when abiding by it. I would like to emphasise one of our special wishes – to be involved in the improvement of educational life. Educational issues are a constant and recurrent topic at the meetings of the Board of the Chamber, we have tried to explain our positions at the Ministry and Parliament, but the developments continue to be slow. With time we have less and less hope that making of the decisions on basic education, which should be of equal quality and equally available for all children across the country, can be entrusted to the rural municipality governments. In fact, it would be more correct to say that we are convinced that turning basic education into national uniform education is unavoidable. I would like to emphasise once more that entrepreneurs and their representative organisations do not want to assume the position of the Parliament, Government or authorities, but we will also not surrender our opinion that in democratic rule of law no law or other legislative act should be amended without thorough analysis, impact assessment as well as public and reasoned discussion with those who will be affected by this amendment. •

I would like to emphasise once more that entrepreneurs and their representative organisations do not want to assume the position of the Parliament, Government or authorities.


50 | Chamber of commerce 2010

Hello, euro! siim raie Director General

2010 was the last year for the Estonian kroon – all efforts in the name of adoption of the European single currency proved to be successful. Changing of the currency did not automatically result in drastic changes in Estonian economy and society, but the changeover had a symbolic meaning nonetheless. Time will tell if it will be a milestone in the development of Estonia, Marking the end of the years of apprentice.

Issues such as entrepreneurial spirit, changeover to the euro, electronic reports, export, draft acts and the unpleasant sales tax in Tallinn have kept us busy.

Strangely, many of the topics and activities of the Chamber of Commerce in 2010 are related to one letter of the alphabet – E. Issues such as entrepreneurial spirit, changeover to the euro, electronic reports, export, draft acts and the unpleasant sales tax in Tallinn have kept us busy. In the case of some of the topics I hope that they remain in the past and never come to haunt entrepreneurs again - especially when we speak about some legislative drafting practices and burdens on businesses. Establishing the sales tax in Tallinn, its technical structure and organisation have remained incomprehensible even during its application and in practice. There was no dialogue with entrepreneurs when this tax was developed, its purpose was unclear and its collection will probably remain lower than the costs incurred to the entrepreneurs in relation to calculation of the tax. Occurrence of practices such as the


Chamber of commerce 2010 | 51

2011 pre-elections (parliamentary) campaign drafts like Debt Protection Act or Plastic Bag Excise Duty Act should also be avoided in the future. Electronic submission of the Annual Reports of companies is a single investment and should significantly simplify the lives of entrepreneurs during the coming years. However, we still remember from the training courses organised by the Chamber, in which nearly 9,000 accountants (of the total 20,000 participants) participated, that there is not only the need to improve the computer skills of financial specialists but also the need to develop their professional competencies. Investing in people must become an anthem for entrepreneurs during the coming years. And by this I do not mean only the qualifications and increased productivity of employees, but also professionalism of the leaders. Our research on hindrances to export showed clearly that the hindrances exist rather within the companies – in the absence of competitive products, organisation of work, information and in some cases also in distrust. Developing export as well as one’s own company requires entrepreneurial spirit. In 2010, the Think Tank for Entrepreneurial Studies developed an action plan, which aims to help primarily the next generations and their teachers to carry the entrepreneurial thinking. The same way, it is important to keep the current generation of entrepreneurs motivated and maintain the economic environment and operating conditions stable and attractive. Acting on immature whims alone has a stifling effect on entrepreneurship and leaves an impression that changes are constantly made without an objective need for it. However, the need of companies for qualified labour force is completely objective and therefore we will continue the Bring Talent Home! project in 2011 as well as training of the existing talents f your companies in export issues.•

The same way, it is important to keep the current generation of entrepreneurs motivated and maintain the economic environment and operating conditions stable and attractive.


52 | Chamber of commerce 2010

Members of the chamber of commerce As on 31 December 2010, the Chamber of Commerce had 3,156 members. In 2010, 288 new members joined and 482 members left the Chamber of Commerce. Distribution of the member companies by areas of activity

• Industry – 30.2% • Commerce – 27.7% incl. - wholesale trading – 20.9% - retail trading – 4.6% - motor vehicles and fuel – 2.2% • Construction – 8.1% • Transport, information and communications – 9.7% • IT – 1.9% • Real estate – 1.5% • Banking, insurance – 2.1% • Hotels, restaurants, tourism – 1.3% • Agriculture and fisheries – 2.8% • Other – 14.5% Distribution of the member companies by regions

• • • • • •

Tallinn – 58% Harju, Rapla and Järva County – 16% Jõgeva, Põlva, Tartu, Võru and Valga County – 12% Pärnu and Viljandi County – 6% Ida- and Lääne-Viru County – 5% Lääne, Saare and Hiiu County – 3%

Distribution of the member companies by their size

(number of employees) • 1–9 employees – 48% • 10–49 employees – 33% • 50–249 employees – 14% • 250 and more employees – 3% • Supporting members – 2%

Chamber of commerce as the representative of general interests of Entrepreneurs Policy Formation and Legal Department According to the articles of association of the Chamber of Commerce, our aim has always been to develop entrepreneurship and to represent and protect general interests of our members. The chambers of commerce have performed this task successfully throughout the centuries and continue so today. The broader aim of our daily task – to participate in the legislative drafting process, is to form an entrepreneur-friendly economic policy and legal environment. At that we rely on the principle that business legislation must be consistent and


economical, in addition to which it is necessary to ensure stability, simplicity, uniformity and predictability of the legal system. Amendment of legislation must be a transparent process, which takes into account the highest standards of inclusion as well impact assessment. All legislative initiatives must be aimed at increasing competitiveness of Estonian entrepreneurship and companies. Changeover to the Euro Unquestionably, the year 2010 will be memorable due to the preparations for the changeover to the euro. This is further characterised by the fact that of all the new legal acts that were amended or entered into force since the beginning of the year 2010 (the number of which was all-time high – approximately 1,000) nearly 2/3 were related to the changeover to the euro. There were amendments related to the change of currency as well as amendment in the substance. During about twenty seminars that took place in spring and autumn, we introduced the practical aspects of the changeover to the euro to hundreds of entrepreneurs. The topics that gained the most interest were related to the requirements for displaying the prices as well as changes related to share or equity capital. In order to implement the simultaneous display of prices in a better manner, respective guidelines were developed in co-operation between the ministries, Estonian Traders Association and the Chamber of Commerce. Additionally several other recommendations were published on how to manage the changeover in the most painless way. Fair Pricing Agreement The preparations for the fair pricing agreement also started already in spring, continuing in autumn with the administration of the applications and keeping the list of the members. By the end of the year there were already 527 signed members and there were ca 2,800 activity or sales locations related to the signed members. Considering that, this is one of the most extensive public agreements joined by so many entrepreneurs or organisations. In order for the changeover to the euro to have a neutral effect on the prices in regulated areas and not to bring along a possible price increase, we were involved in issues regarding various fees even at the end of the year. The most important of them concerned calculation of the notary fee based on transaction value. Due to the fact that the analyses showed that the previously decided table of transaction values may still bring along increase in the fees, we introduced them to the representatives of the Parliament and the ministries. Commercial Law The topics of commercial law and amendments to the Commercial Code have been important for the Chamber of Commerce throughout the times. This did not go unchanged also in 2010. Now we can be satisfied with the final result, because the amendments had a positive effect on the already existing companies. While during the recent years, founding a company has become significantly easier, then amendments such as appointing members of the board without a term, waiver of the legal reserve or simplification of the regulation for transfer of the shares of private limited company should make the life of operating entrepreneurs much easier. At the same time the Chamber of Commerce did not support giving complete freedom with respect to the regulation of transfer of the shares of private limited company (surrender of the possibility of the right of pre-emption) as was planned initially, instead we supported the amendment according to which the owners themselves could decide if they do or do not wish to surrender the regulation of the right of pre-emption in their articles of association. As such it was included in the law.

Chamber of commerce 2010 | 53

Unquestionably, the year 2010 will be memorable due to the preparations for the changeover to the euro.


54 | Chamber of commerce 2010

A situation where 226 different municipality units may theoretically establish eight different local taxes each, as

Taxation Issues The topic of taxation and amendments of the tax laws are under continuous observation of the Chamber of Commerce. In 2010, all of them were amended and the issue of local taxes was especially highlighted. The sales tax in Tallinn caused many problems for entrepreneurs and information regarding which goods will be taxed and which not changed with each day. Immediately before the entry into force of the tax the city finally managed to respond to the address of the Chamber of Commerce, where they agreed that with respect to the excise goods, the taxation is problematic, because there is a contradiction with the European Union law and therefore taxation of tobacco products with the sales tax is not possible. Discussion of the local taxes continued also in the Parliament, which finally passed the amendments, which terminate collection of the sales tax from 2012. The Chamber of Commerce also supported abolition of the sales tax, but in addition to that, we continue to think that reviewing the application of other local taxes and the system as a whole is very important. As tax stability is important for the national taxes, it must be so also with respect to the local taxes. A situation where 226 different municipality units may theoretically establish eight different local taxes each, as allowed by the Local Taxes Act, is not a good solution for a country as small as Estonia. During last year, the most important events in taxation were related to various amendments in the Income Tax Act as well as Taxation and Value Added Tax Act. A positive change occurred in the Social Tax Act, where a result, which will help decreasing the tax burden of the employer in part-time employment of long-term unemployed, was achieved.

allowed by the Local Taxes Act, is not a good solution for a country as small as Estonia.

Language Act Although it might seem at first that the Language Act and business do not have many connections, the disputes that started at the end of the year 2009 over the draft of the new Language Act continued in spring and summer of 2010 and were not completed even by the end of the year. The Chamber of Commerce was especially concerned by the fact that the draft was aimed at establishing various requirements for almost all entrepreneurs without any impact analysis or principal reasoning. Requirements such as translating information on the labels of alcoholic beverages or providing Estonian information on web pages in foreign languages regardless of the specific area of activity of the company, appeared in the draft act without any substantial reasoning for the need for such requirements. Public Procurements The topic of public procurements is very important for entrepreneurs as well as the country. In 2010, approximately 6,000 public procurements were carried out (in 2009 there were a couple of hundred less) and the number of contestations remained below 300. The Public Procurement Act was amended during the year through two substantial and principal drafts. Upon expressing its opinions regarding the amendments, the Chamber of Commerce has relied on the proposals and problems forwarded by its members as well as on the fact that the procurement procedure must be transparent and ensure fair competition. Conditions of procurement must be as clear and unambiguous as possible for all tenderers, and suitable for purchasing the desired object, service or construction. Although by today the legal framework has become stronger and clearer, forming legal practice and spreading uniform interpretations will take more time. In order for the procurements to become clearer and the requirements more reasoned, it is necessary to increase competence of the contracting entities. The mentioned aims have been emphasised by the Chamber of Commerce in its opinions.


Restrictions on Freedom to Conduct Business and Ban on Business The topic of restrictions of freedom to conduct business and bans on business are two things that need clear and analysis-based approach. The General Part of the Economic Activities Act, which was substantially completed in 2010 and codification of the area should make the legal environment clearer and control the unreasonable restrictions on freedom to conduct business. At the same time, we raised the topic of imposing of temporary bans on business by a court as an additional punishment. In our opinion, the situation, where the court may impose a ban on business for, for example, computer fraud or falsification of a document, but not if a person has repeatedly and intentionally caused insolvency of companies, needs analysing. After making the respective proposal, the Ministry has promised to address this issue during 2011. There were 97 different draft legislations, regulations, draft directives and other policy documents concerning entrepreneurs on which we expressed our opinion. In addition to these, there were many draft regulations related to customs and foreign trade, Debt Protection Act and Plastic Bag Excise Duty Act drafts as well as various amendments to the Aliens Act and Excise Duty Act etc initiated in the Parliament. As usual, our lawyers provided members of the Chamber of Commerce advice in legal issues during 2010. During the second half of the year, the majority of questions were related to the euro, but there were also many consultations related to contracts – analysis, preparation and consultations regarding contracts. Questions about activities of companies (What should be kept in mind when summoning a general meeting of private limited company?), labour law (How can an employer protect itself against leaking of business secrets?) as well as consumer and tax laws are very common. We informed the members of the Chamber of Commerce of different amendments of the law and initiatives in Teataja as well as other information channels, thereby giving the members a possibility to express their opinion on the drafts in discussion. In order to achieve it even better, we have increasingly used the web questionnaire format, which has received positive feedback from our members. We are trying to offer our members even more useful information through our new webpage. The Chamber is planning to create a section for frequently asked questions regarding labour law as well as to prepare overviews of court rulings that are of interest to entrepreneurs.

Arbitration court of the chamber of commerce as an Efficient Measure for settling disputes Overview of the activities of the Arbitration Court in 2010 The activities of the Arbitration Court continued to be stable and the trust earned during the 19 years of existence is also increasing the wish of the contracting parties to settle their disputes in the Arbitration Court of the Estonian Chamber of Commerce and Industry. As referred to above, the Arbitration Court is functioning as the permanent arbitration court in Estonia since 1992. Pursuant to the rules of the Arbitration Court (www.koda.ee/reglement), the arbitration court settles disputes arising from private law relationships, including foreign trade and other international business relations. Due to the

Chamber of commerce 2010 | 55

During the second half of the year, the majority of questions were related to the euro, but there were also many consultations related to contracts.


56 | Chamber of commerce 2010

In international disputes, the parties were companies from Lithuania, finland, Czech Republic and Ukraine.

In the conditions of the economic crisis we have considered it extremely important to support entrepreneurs in

fact that the rules do not set restrictions to the price of an action, disputes concerning actions of any value can be settled in the Arbitration Court of the Chamber of Commerce. In practice, the values of actions are between some twenty thousand kroons and several million kroons. Furthermore, the procedure has generally been oral. In 2010, the Arbitration Court received 14 statements of claim. Materials of 18 actions were transferred to the Arbitration Court for final solution (including cases accepted in 2009). However, the number of action materials returned was yet again all-time low – the proceedings were terminated because the parties found a solution before the actual beginning of the court proceedings only in one case. In 2010, in total 18 decisions were made (including on cases accepted in 2009). The majority of the disputes were between Estonian companies and at least one of the parties was from outside Estonia only in four cases. In international disputes, the parties were companies from Lithuania, Finland, Czech Republic and Ukraine. The main reason and object of disputes are still contracts. Nearly ž of the disputes of this year arose from construction and related contracts and purchase and sale contracts, the rest concerned loan, lease, supply and other contracts. Among other things, the Arbitration Court was requested to order payment of the loss of profit and damages caused. There were also many actions in which one of the parties requested application of measures for securing the action in addition to the principal claim. The actions received by the Arbitration Court in 2009, which could not be completed then, were completed in 2010.

establishing business contacts during different visits and fairs.

Services provided for entrepreneurs In 2010, the volume of the services was high in all service groups. Seminars, trainings and business delegations to foreign countries were organised and foreign trade documents were issued. Visits, fairs, seminars, projects In its activities, the Chamber of Commerce has relied on the principal issues of developing entrepreneurship and export and the needs of entrepreneurs. In the conditions of the economic crisis we have considered it extremely important to support entrepreneurs in establishing business contacts during different visits and fairs, but also intermediating queries and contacts by e-mail and telephone as well as individual counselling. We help to improve competence at target markets and to develop the ability to export and competence by organising target market and export seminars. In the case of other seminars, we always consider how topical the subject is for entrepreneurs and that in certain situations a very large number of people need to be updated on specific issues within a short period of time – e.g. seminars related to the electronic submission of the annual reports and changeover to the euro. Considering the needs of entrepreneurs at large, we initiated a project to bring back to Estonia competencies who have left (the Bring Talent Home project), and activities for establishing export problems of entrepreneurs in order to obtain information and feedback for contributing to policy formation. Business visits In 2010, we organised business visits, including those of the President, Prime Minister and Minister of Foreign Affairs to Israel, Austria, China (Shanghai


EXPO), Japan, Albania, Morocco, Uzbekistan, Ukraine, Belarus, India and various delegations to Russia. We are paying increasingly more attention to the business side of official visits due to the fact that during official visits it is possible to “open doors” that entrepreneurs cannot open individually. The average size of one business delegation is some twenty entrepreneurs. However, there have been delegations with nearly 50 participants. Depending on the destination of the visit, the aim of the visit is also in a different focus. During the visits to Japan and Israel we focused on co-operation in the field of high technology, in Russia and Ukraine on commerce in the field of raw materials and finished goods as well as investments. Fairs We went to the Tampere Alihankinta fair and in co-operation with the Estonian Defence Industry Union we organised a joint display of Estonian entrepreneurs at the Paris Eurosatory fair. We brought entrepreneurs to various fairs in the field of the environment and organised contact meetings for them: Wind Energy Conference (in Warsaw, Poland), Sustainable Construction (in Västera, Sweden), ELMIA Bio-Energy Fair (in Jönköping, Sweden) and Agricultural FairAgroMek (in Herning, Denmark). Trainings/visits organised in co-operation with BDA Consulting OÜ for training of entrepreneurs of high-tech start-ups in the field of internationalisation were interesting and necessary. Within the framework of the training, study and business visits to Silicon Valley and to the Paris military fair MiliPol were organised in 2009 and their follow-up visits to Bulgaria and Romania took place in spring 2010. Business delegations and target market seminars We hosted several business delegations and organised target market seminars. We have tried to improve the efficiency of target market seminars by increasingly emphasising networking, i.e. one can interact with entrepreneurs operating at the given target market during the seminars – very often the target market seminars include the business delegations of the respective target country as well as contact meetings with them. Our seminars are focused, on one hand, on the traditional trading partners (Norway, Finland, Russia, Ukraine) and on the other hand we have carried out seminars for discovering new markets such as China, Belarus, Kazakhstan, Moldova but also with France, which, although a country of the “old Europe”, it has been relatively unknown and exotic for our businessmen. A new initiative is the so called morning coffee seminars with ambassadors and economy officials organised in co-operation with the Ministry of Foreign Affairs in order to take the best advantage of their stay in Estonia for entrepreneurs. In 2010, seminars concerning the markets of Sweden, the USA, Germany and Denmark took place. In 2010 we also started co-operation with our Finnish (Lahti region) and Swedish (Linköping&Norrköping) partners to jointly develop business contacts with China. As a result of the co-operation we are developing cooperativeness, competence related to China and attracting Chinese investments to the region and cooperativeness. The aim of the project is to market the so called Nordic region as a whole, because separately we are too small for China. Export Academy In co-operation with Enterprise Estonia, we organised the Export Academy, courses on export plan preparation, sales network creation and development, market research preparation and fair trainings as well as practical trainings on export for starting companies. The aim is to train Estonian entrepreneurs from

Chamber of commerce 2010 | 57

We are paying increasing more attention to the business side of official visits due to the fact that during official visits it is possible to “open doors” that entrepreneurs cannot open individually.


58 | Chamber of commerce 2010

The patron of the project Bring Talent Home! is the President of the Republic Toomas Hendrik Ilves. The project is co-funded by the European Social Fund.

entities that take orders to strategic operators on foreign markets. In total, there were 50 seminar days on these topics all over Estonia (in Tallinn, Tartu, Haapsalu, Pärnu, Kuressaare, Jõhvi, Rakvere, Võru etc.) with the total of nearly 800 participating entrepreneurs. The trainings will continue also in 2011. Other relevant trainings and seminars worth mentioning include the topics of public procurements, financial services and social media. Exporting companies have played a key role in overcoming the recession and achieving as well as maintaining new economic growth in Estonia. Continuation of the growth of export has been an ambitious aim, which can only be achieved in active co-operation between entrepreneurs and the Government, while realising the problems of exporters and trying to find solutions for them. During the summer of 2010, we carried out a research on export problems. During the research, nearly 400 exporting companies were interviewed. The reports on problems with exporting give an overview of how the companies are doing on foreign markets and this information can be used as a basis for establishing, which conclusions/preventive action should be made/taken on the state level and what the companies can do themselves. In addition to the research among exporters, we asked entrepreneurs, which competences are needed to operate on different Asian markets. The research was carried out in co-operation with Tallinn University, with the aim of making the study programmes more entrepreneur-friendly. Project Bring Talent Home! In order to alleviate the lack of highly qualified work force and to facilitate the so called reflux of brains, we initiated the project Bring Talent Home!. During the course of the project a portal (www.talendidkoju.ee) was created, which aims to assist Estonian employers in finding employees who have acquired experience while studying or working abroad. For example, the portal can be used for finding a highly qualified designer who would be employed to develop products in Estonia but also as an export manager for the British market – it is not always necessary that the person would resettle to Estonia, instead, he or she can work for a company from where he or she is located. Project Mentor-Based E-learning (Increasing the level of knowledge and skills for using services in the e-environment)

The project ended on 28 April 2010, having lasted for one year. During the course of the project 20,720 persons obtained knowledge and skills in using services in the e-environment, including authentication means and the digital signature in Estonian and Russian. The participants of the training were mostly employees of companies. As a result of the training the companies are now better prepared and have a better environment for using the e-services created by the public as well as private sector, and for secure and fast communication with the state. Furthermore, increasing the knowledge of people created preconditions for developing e-services by entrepreneurs and wider application of the possibilities of the ID card and Mobile ID. Information Days on the Changeover to the Euro The changeover to the euro in the business sector meant careful planning, thorough dissemination of background information to employees and clients, and making of the necessary decisions. With the aim offering entrepreneurs the necessary support and practical background information, 11 information days on the changeover to the euro were organised across Estonia in co-operation with the Representation of the European Commission in Estonia, SEB and other


co-operation partners. The seminars featured all of the most important presenters and topics, starting from the legal aspects of the changeover for companies, technical changes in different information systems due to the currency change to the details of the security elements of the euro and preferential distribution of cash. The courses meant for entrepreneurs had 625 participants and those meant for the public sector employees-trainers 118 participants. Co-operation Proposals, Queries, Public Procurement Information and Consultations We have forwarded to Estonian entrepreneurs nearly 500 different co-operation proposals from abroad. This includes approximately 300 international co-operation proposals from the partners of the Enterprise Europe Network and 200 queries received from other sources such as embassies or direct queries of entrepreneurs. Our companies published 27 co-operation proposal notices for different markets in the Network international database. We have searched for co-operation partners in foreign countries on 127 occasions (the results are, depending on the target market and area of activity of the company, 5-25 contacts). Consultations We have provided consultations on various European Union and entrepreneurship issues (finding a specialised union, fair, questions regarding permits and value added tax etc.) on more than 20 occasions. We provide consultations also during forwarding queries and co-operation offers — we have helped entrepreneurs in forming the profiles in the manner that would be appealing for their potential co-operation partners. Procurement Monitoring There were in total 15 long-term clients for the procurement monitoring service in 2010. During the year we published 474 public procurement offers from Europe and beyond. The published notices were from the EU Member States (TED database), NATO, European Defence Agency and from different countries through the Estonian Embassies. We published information in our client newsletter Teataja, at webpage of the Chamber of Commerce and at the homepage of Enterprise Europe Network www.enterprise-europe.ee. In cooperation with the Ministry of Foreign Affairs, overviews of the public procurements area on Europe and third countries were prepared for Estonian entrepreneurs. Information was prepared by Estonian official foreign representations and this information is available for 33 countries at the homepage of the Chamber of Commerce. Although the volume of information depended on the availability of the information on and established structure of the target country, the primary aim is to give answers to the following issues: • national public procurements databases (obligation to publish and availability of a common national database); • the public procurements legislation of the country, competent authority and other relevant background information for the bidder; • contestation of results. Foreign Trade Documents and Foreign Trade Consultations In 2010, the Chamber and its regional offices issued 16, 649 certificates. This result is the second best of all time (first in Tallinn), which shows that the export volumes of entrepreneurs in exports related to third countries have achieved almost the level of the year 2008 in 2010. The largest number of certificates was issued for Ukraine (4,386), Russia (4,148), Belarus (1,466) and China (467).

Chamber of commerce 2010 | 59

The courses meant for entrepreneurs had 625 participants and those meant for the public sector employeestrainers 118 participants.


60 | Chamber of commerce 2010

In 2010, the Chamber and its regional offices issued 16,649 certificates.

The number of ATA Carnets for temporary export of goods (hereinafter the ATA) was 35, which is exactly the same number as in 2009. The Chamber of Commerce also issued an ATA for the Shanghai EXPO. We settled 22 claims on ATA carnets issued by the Estonian customs abroad and two claims regarding Estonian ATAs. On 12 March, the Chamber of Commerce hosted the delegation of the chambers of commerce involved in issue of ATA carnets in the Peoples Republic of China (China Council for the Promotion of International Trade CCPIT and China Chamber of International Commerce CCOIC). During the meeting specific issues related to the work of the organisations involved in issuing the ATA carnets were discussed: topics related to guaranteeing the ATAsystem, problems related to the customs clearance of the carnet, possibilities for payment of customs duties in case of ATAs, which are not duly returned, taking the system to other countries, electronic possibilities for the submission of the ATA etc. In addition to issuing the documents, we have assisted the legal specialists in reviewing the draft legal acts related to customs and helped entrepreneurs in settling their foreign trade problems, if necessary, we have brought the principle issues up to the level of ministries and the European Union.

Chamber Of Commerce As Designer Of Education Policy The focus of the education issues of the Chamber of Commerce continues to be on vocational education and developing the system of professions.

The focus of the education issues of the Chamber of Commerce continues to be on vocational education and developing the system of professions, entrepreneurship and business studies as well as career services. In 2010 the topic of labour market training quality and productivity was added. Below are some of the most important activities. Enterprise and Entrepreneurship Education Enterprise and entrepreneurship education became the main topic for the year 2010. The employees of the Chamber spoke to teachers, officials and young people on more than 50 occasions. The Think Tank for Entrepreneurship Studies continued its activities, supporting the initiative of the Chamber of Commerce to develop a plan for promoting entrepreneurship education Be Enterprising! Among other things, the plan framed the content model of entrepreneurial education, described the ideal for enterprising spirit in different age groups, analysed support of current national curriculum aims in forming enterprising spirit, distributed areas of responsibility and activities between various instigators on the state level etc. In October 2010, the Minister of Education and Research TĂľnis Lukas, Minister of Economic Affairs and Communications Juhan Parts, Chairman of the Board of the Estonian Chamber of Commerce and Industry Toomas Luman, Chairman of the Board of Enterprise Estonia Ăœlari Alamets and Director of the National Examinations and Qualifications Centre Robert Lippin signed a joint agreement on fostering the plan for promoting entrepreneurship education at the Chamber of Commerce. By continuing the discussions in the Think Tank for Entrepreneurship Studies, the Chamber of Commerce wants to ensure that the agreed activities are also realised in the nearest future. Vocational Education and the System of Vocations The results of the 3.6 billion kroons directed to the infrastructure of the vocational education institutions (2007-2013) are already visible. In 2010, modern workshop facilities were completed in several schools and the number


of students applying for vocational schools was the highest of the last decade. In 2010, the Chamber of Commerce participated in the work of the management bodies of programmes for updating the contents of vocational education and promoting vocational education. One of the initiatives was the digitalisation of the shows in the series of Ametilood made in co-operation with the Estonian Television during the years 2002-2004 and producing video clips introducing various professions on the basis of the show. The videos can be used as career information for young people. In 2010, Kutsekoda focused on developing and testing the new competency-based professional standards. The descriptions of professional skills based on more thorough analysis of work and mapping of the area of life that are presented as competences, are much more efficient tools for analysing the qualification of labour force. Kutsekoda is the provider of cooperation environment for establishing and developing the vocations system. With the initiative of Kutsekoda, professional standards are developed, which are used as the basis for developing (vocational) school curricula. The Chamber of Commerce is one of the founders of Kutsekoda and is actively participating in the development of the system of professions, in the Council of Kutsekoda and in the work of sectoral professional councils (www.kutsekoda.ee).

Chamber of commerce 2010 | 61

In 2010, the Chamber of Commerce participated in the work of the

Career Services The Ministry of Education and Research coordinates provision of career studies, counselling and information to young people; the Ministry of Social Affairs is responsible for providing services to the unemployed, job seekers and employed adults. In order to jointly plan the activities for the development of career services the Ministry of Education and Research and the Ministry of Social Affairs concluded a cooperation agreement in 2008. This agreement provides that development of career services will be coordinated by the Career Services Development Centre of Foundation Innove and activities that improve the quality of career services and make the services available for anyone who needs them will be developed jointly. Since 2008, when the cooperation agreement was signed under the roof of the Chamber of Commerce, there have been many positive developments. For example, several methodology and study materials for career studies etc. have been prepared. From the point of view of labour market, first and foremost the lack of career information related to the labour market, absence of integral model of career services and disunity of services continue to be a bottleneck in this issue. In order to improve career services, the Chamber of Commerce is participating in the work of Career Cooperation Council and different expert groups. Labour Market Training The audit carried out by the National Audit Office in 2010 supported our earlier opinion that the organisation of additional and retraining of adults in Estonia has not been thought through and does not support improvement of the qualifications of adults. At the same time we have remarkable 2.5 billion kroons (2007-2013) available for us from different European support measures. In order to change the situation, the Chamber initiated various discussions with different stakeholders during the year. Several proposals made during the discussions have been implemented or will be implemented in the nearest future. For example, connecting the training ordered by the Estonian Unemployment Insurance Fund with the system of vocations or contracting courses in the fields that require availability of technical or material-technical base from vocational educational institution or institution of professional higher education etc.

management bodies of programmes for updating the contents of vocational education and promoting vocational education.


62 | Chamber of commerce 2010

The year 2010 is characterised by increased co-operation between the companies of Virumaa and various education and research institutions.

Regional Offices Of The Chamber Of Commerce Jõhvi Office In 2010, we continued activities aimed at improving economic relations between the companies of Virumaa and North Western Russia. In order to improve awareness of our companies about the business environment in Russia (legislation, institutions, attitudes in the society, trends), we organised a seminar in co-operation with Moscow law firm G.S.L. Law & Consulting in February. The participants in the seminar obtained an overview of the legislation regulating entrepreneurship in Russia, the legal system and investment environment. The seminar was supported by Enterprise Estonia (EE). Several companies in Ida-Viru County that own industrial property, the local municipalities and the state of Estonia are interested in new investments into the County. The potential regions from where the investors are expected are first and foremost North Western Russia and Finland. In order to introduce the investment conditions in Ida-Viru County to the potential Russian investors, we organised in co-operation with SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus and the City of Narva a seminar at the Estonian Consulate General in St. Petersburg in June 2010. The seminar was attended by 50 representatives of companies, financial institutions and third sector organisations interested in investing. The contacts established during the event in St. Petersburg have lead to a technology company start-up in Narva, which deals with production of industrial robots. Furthermore decisive negotiations are being held with a company manufacturing heating devices interested in the European Union market with the aim of starting production. In order to make entrepreneurs of North Eastern Estonia aware of the fact that our opportunities for business with Russia depend largely on the relations between the European Union and Russia, we organised a citizen forum European Union and Russia in co-operation with the European Parliament Information Office in Estonia and Narva College of the University of Tartu in April 2010. During the discussions of the forum, the political contact and clash points of the EU and Russia were analysed by the member of the European Parliament Tunne Kelam and member of the Parliament Marko Mihkelson; economic relations with our neighbour were discussed by Minister Juhan Parts and historian David Vseviov spoke about his thoughts on culture and borders. The working groups that followed the presentations focused on possibilities of the residents of the border areas for facilitating the development of the political, economic and cultural relations between Estonia and Russia. This event was supported by the Ministry of Culture. In relation to the increasingly topical issues of energy saving and environmental protection, the Jõhvi Office organised meeting of entrepreneurs of Virumaa with the business delegations from the Västernorrland and Jämtland Counties in Sweden with the aim of introducing them co-operation possibilities in manufacturing smart houses. Thanks to the president of the Sundsvall Chamber of Commerce and Industry, entrepreneurs of Virumaa were given a chance to obtain information also about companies of other sectors. The year 2010 is characterised by increased co-operation between the companies of Virumaa and various education and research institutions. Our good co-operation partners have been the Narva College of the University of Tartu, Virumaa College, Centre of Economic Education of the Tallinn University of Technology and University of Applied Sciences that have offered their services through the Chamber of Commerce to the companies of the region with the


aim of carrying out trainings and solving various problems that the companies are facing. It is highly likely that the abovementioned co-operation will continue between the companies and educational and research institutions also in 2011. In relation to the changeover to the euro, companies had many questions for which they often contacted the Chamber of Commerce. In order to ensure provision of high quality information to as many companies as possible, an information day on the changeover to the euro was organised in Narva in October. During the information day, presentations were given by the specialists of their field from the Ministry of Finance, Bank of Estonia, SEB and Estonian Chamber of Commerce and Industry. The information day took place in Russian and more than 90 representatives of companies and organisations participated in it. On the basis of the agreement concluded with the Representation of the European Commission in Estonia we will be organising the work of the Europe Direct Information Centre in Virumaa. As a result of the work of the Information Centre, many of the local residents, including entrepreneurs, have received information about the nature of the European Union and the different aspects of its functioning. Furthermore, discussion groups have been organised on the possibilities for co-operation between companies and students of the general education institutions as well as business climate of different countries. During the last months of the year 2010, we carried out a questionnaire among entrepreneurs, local municipalities and non-governmental organisations in cooperation with the Ida-Viru Country Government with the aim of assessing the productivity of the system of European Union supports and finding inputs for planning the next period of supports. Those who replied to the questionnaire found that the support mechanisms of the European Union have proved themselves as functioning and rather efficient instruments and that within the framework of the ending programming period we can say that the EU supports have played an important role in the development of Ida-Virumaa. The knowledge and skills of the applicants as well as the structure of the systems of financiers need improvement. Pärnu Office The year 2010 is on one hand best characterised by stability due to the fact that we continued with activities that are traditional and have already become our trademark, but on the other hand, new and interesting initiatives started. The City of Pärnu had the honour and possibility to organise the 30th International Hanseatic Days in 2010. During this event the city was visited by delegations from 80 Hanseatic Cities and many other guests. The business breakfast organised by the Pärnu Office gave them an overview of the economy of Estonia and Pärnu County. The prevailing thought of the event was to use the Hanseatic League, which currently joins 200 cities from 17 countries, for developing economic co-operation and promoting trade. We are glad to admit that the idea that was born during the Hanseatic Days was sown in fertile soil. German cities such as Herford took the idea to heart and by now a pilot project has been initiated with the participation of 17 Hanseatic cities with the aim of establishing possibilities for facilitating the creation of economic co-operation network of countries and regions through the Hanseatic League. In this project Estonia is represented by the City of Pärnu. The idea is similar to the potential organisation of the East-West Hanseatic Trade Route 2 proposed by the Development Fund. During the project meetings are planned with cities and companies that are interested in developing economic co-operation. During the Entrepreneurship Week the best companies of Pärnu County and City in 2010 were recognised. During this event, we awarded the first ever C

Chamber of commerce 2010 | 63

The year 2010 is on one hand best characterised by stability due to the fact that we continued with activities that are traditional and have already become our trademark, but on the other hand, new and interesting initiatives started.


64 | Chamber of commerce 2010

Active discussions showed that entrepreneurs have many concerns for the solving of which they need better laws.

orporate Social Responsibility Award that emphasises the need for participatory democracy and co-operation aspect. This award is given to entrepreneurs who in addition to successful development and managing of their own companies, feel socially responsible and contribute to the balanced development of the entire region. The first Corporate Social Responsibility Award was given to director of OÜ Fein-Elast Estonia Urmas Mägi. Co-operation with one of the key sectors of economy of Pärnu County – wood processing continued. With our initiative, the Pärnumaa wood cluster was established, joining 13 wood processing and furniture companies. Due to the fact that marketing and export have become the most urgent problem for many companies, 7 members of the cluster submitted to the EE a joint marketing project, which also received support. The aim of the project is to take a step closer to the Scandinavian market. As a specific activity we issued a publication in English, which introduces the products of the cluster. Furthermore, we created a webpage, organised a visit to Sweden and Finland to establish business contacts and participated in trainings on export markets and fairs. The popular tradition of annual Economic Afternoon organised in cooperation with the West Estonian region of Swedbank continued. On 15 September, entrepreneurs and heads of the public sector of Pärnu County met for the fifth time. The speakers of this Economic Afternoon were the Minister of Economic Affairs and Communications Juhan Parts and Managing Director of Corporate Banking of Swedbank Robert Kitt. Hellar Mutle, head of the metal company Bestra Engineering AS from Viljandi County that increased its revenue by 28% last year spoke about the advantages of clusters, which are first and foremost sharing competence and resources, and economy of scale, and Maris Ojamuru, head of the respective area in Swedbank spoke about corporate social responsibility. An important emphasis was on seminars – there were in total 16 seminars with more than 500 participants. The most popular among them were topics characteristic to the economic situation and business culture such as Three Ways for Claiming Debts and Sale and Sales Techniques. The first shows that at the moment there is rather a debt crisis than a loan crisis and the second indicates that differently from the previous periods, the companies need to pay more attention to selling. With respect to the business breakfasts, people were very much interested in meeting venture capitalist Jüri Mõis, because his bold and clear statements on the current status of economy as well as development perspective differ from the usual. Minister of Justice Rein Lang spoke about which laws can facilitate entrepreneurship. Active discussions showed that entrepreneurs have many concerns for the solving of which the need better laws. Active co-operation with support structures of the business in Pärnu County as well as with the public sector is ongoing. The Pärnu Office represents entrepreneurs on the council level at the Pärnumaa Vocational Education Centre and Pärnumaa Entrepreneurship and Development Centre. Participation in the Pärnu Know-How Centre is among the priorities. We continue to give importance to participation in the business study programme of schools, within the framework of which we were represented in the committee for evaluation of student business plans as well as assessing the works of student companies. We issued 2,178 certificates of origin. Tartu office Our daily activities include responding to the information queries of the members and consulting them in legal and business matters. Additionally, we issue certificates of origin. We participated in the work of the working groups


and committees aimed at promoting local entrepreneurship. An important activity was participation in the work of Tartumaa Business Round Table and in the jury of the competition Best Companies of Tartu 2010, as well as in the activities of the entrepreneurship working group for the development strategy Tartu 2030. Activities related to the development of the health care services and industry cluster in Tartu could also be mentioned. During the year, we organised different training days and seminars and facilitated organisation of the trainings for the project Mentor-Based E-learning. Tartu has a good tradition of organising the Tartu Entrepreneurship Week. The main organiser of the event is the Tartu City Government and all local business organisations take active part in it. Within the framework of the Entrepreneurship Week 2010 we organised a complementary seminar Intermediation Activities in Foreign Trade. In co-operation with the foreign relations service of the Tartu City Council, we organised a contact meeting for those interested in participating in the ENPI Estonian-Latvian-Russian cross-border co-operation program 2007-2013, where in addition to the representatives of the companies and organisations from Tartu, the delegation organised by the St. Petersburg business contacts Centre Bizkon participated.

Chamber of commerce 2010 | 65

Kuressaare Office In 2010, the Saaremaa regional office issued 900 certificates of origin (in 2009: 827). As head of the Saaremaa office, Tullio Liblik continued participating in the Council of the Kuressaare Regional Training Centre and vocational education projects. Furthermore, he participated actively in the work of the Association of Entrepreneurs of Saaremaa and attended regularly the meetings of the Saaremaa network of excellence. On 2 February, we organised a seminar on submission of annual reports to the Commercial Register in co-operation with BCS Koolitus. More than 300 participants attended this training. On 8 October a seminar on the aspects related to the changeover to the euro took place at the Kuressaare office.

Chamber of commerce as a communication channel for entrepreneurs

The traditional Spring Ball of the Chamber of Commerce was the first among the events of the

The Marketing and Member Relations Department was dedicated to the activities related to the jubilee year. A number of events were organised with the aim of finding new and keeping the existing members.

year 2010 with which the Chamber of Commerce celebrated the 85th

Spring Ball The traditional Spring Ball of the Chamber of Commerce took place in restaurant Gloria, in Tallinn on 24 April and was the first among the events of the year 2010 with which the Chamber of Commerce celebrated the 85th anniversary of the foundation of the Chamber of Commerce in November 1925. Traditionally, the badges of honour of the Chamber of Commerce were awarded at the ball. For the board of the Estonian Chamber of Commerce and Industry this is a possibility to highlight and recognize entrepreneurs, managers and officials who have contributed significantly to the development of Estonian entrepreneurship and economy. This year seven persons were awarded the badge of honour. The I class badge of honour was awarded for special services in developing co-operation between

anniversary of the foundation of the Chamber of Commerce in November 1925.


66 | Chamber of commerce 2010

Since its re-establishment in 1989, the Chamber of Commerce has awarded

the Chambers of Commerce and long-term economic relations between Estonia and Finland, to the director of the Finish Chamber of Commerce Dr Kari Jalas, and for special services in improving Estonian business life and entrepreneurship, to the Chairman of the Council of Salvest AS Veljo Ipits. The II class badge of honour was awarded to the Chairman of the Board of Tallinna Sadam AS Ain Kaljurand, Secretary General of the Ministry of Finance of the Republic of Estonia Tea Varrak and Deputy Secretary General of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Estonia Marina Kaljurand. The III class badges of honour were awarded to the Head of the Department of Vocational and Adult Education of the Ministry of Education and Research of the Republic of Estonia Andres Pung and Acting Head of the Customs and Excise Policy Department of the Ministry of Finance of the Republic of Estonia Marek Uusküla. Since its re-establishment in 1989, the Chamber of Commerce has awarded the badges of honour to in total 74 persons. Restaurant Gloria, which is only 12 years younger than the Chamber of Commerce was a very suitable and dignified location to celebrate the Spring Ball of the 85th jubilee year of the Chamber of Commerce. The Chamber of Commerce would like to thank its co-operation partners: Silberauto, Estonian Air, Reval Hotels, Overall, Liviko, Nautimus, Avision, Disainikorp, Iloprint, restaurant Gloria.

the badges of honour to in total 74 persons.

Tennis Tournament The 14th Tennis Tournament took place at the tennis courts of the centre of Pärnu on 29 May. The participants were 42 tennis lovers from the member companies of the Chamber, many of them have participated in the tournament since the first one held in 1997. The competition was carried out according to the system of “everyman’s doubles”, the pairs were drawn at the courts and the groups were formed on the basis of the previous tennis results of the players by the expert of the Estonian Tennis Association and organiser of the amateur leagues Toomas Kuum. The winners of the tournament were Raivo Hellerma (Stora Enso Eesti AS) and Kalle Pedak (Hedman Partners Attorneys-at-Law). In the final match the winners beat Martin Villig (CSA Partners OÜ) and Indrek Mihhels (SP Navitas). Pirkka-Marja Põldvere (Law Firm Aivar Pilv) and Ahto Altjõe (Eurocon OÜ) came third. The winners of the consolation tournament were Aso Koris (Aska Paber AS)/Veiko Laretei (AEK OÜ). The Chamber of Commerce would like to thank the supporters of the Tennis Tournament: Silberauto, Estonian Air, Reval Hotels, Villa Wesset, Dermoshop, Firmakink, Tele2, Paulig, night club Sugar, Medical Spa Estonia, Saku and catering company Susanna. Opening of the Business Season To celebrate the 85th anniversary of the Chamber of Commerce, the traditional opening of the business season took place at the Chamber of Commerce and the Bishop’s Garden next to it. At the opening of the business season the Fair Pricing Agreement was presented and signed. Ten organisations joined the initiative: Estonian Chamber of Commerce and Industry, Estonian Employers’ Confederation, Estonian Association of SMEs, Estonian Traders Association, Association of Estonian Food Industry, Estonian Banking Association, Estonian Insurance Association, Estonian Association for Car Sales and Service Companies, Estonian Association of Travel Agents, Estonian Hotel and Restaurant Association and Consumer Protection Board. Additionally, participants had the possibility to join the Fair Pricing Agreement during the event and this opportunity was actively used.


The Chamber of Commerce would like to thank the supporters of the Opening of the Business Season: Estonian Air, Liviko, A. Le Coq, Silberauto, Dermoshop, Piip&Tuut M채ngumaja, Firmakink, Radisson Blu Hotel Ol체mpia, Disainikorp, Krediidipank. Other Events On 16 December, the general meeting of the members of the Estonian Chamber of Commerce and Industry was held, where the participants approved unanimously the summary of the Annual Report 2009 of the Chamber of Commerce. Proposals for amending the articles of association of the Estonian Chamber of Commerce and Industry were submitted due to the need to update the articles of association with regard to the recently amended Non-Profit Organisations Act and the new Authorised Public Accountants Act that entered into force on 08.03.2010. Additionally, proposals were made to narrow the wordings, which in practice have caused different interpretations, with the aim of ensuring additional legal clarity of the articles of association, and to change the term of authorities of the board from the current 2 years to 4 years in order to ensure more stability in performing the goals of the Chamber of Commerce, taking into account the practice of the chambers of commerce of other countries. The amendments to the articles of association of the Chamber of Commerce were unanimously approved. In total 103 member companies of the Chamber of Commerce or their authorised representatives participated in the general meeting. On 27 May, the Board of the Chamber of Commerce hosted a traditional lunch for President Toomas Hendrik Ilves. The main topics discussed involved the changeover to the euro, the sales tax in Tallinn, export, neighbouring markets and education. Entrepreneurs asked the President about his opinion on the political preparations for the changeover to the euro and the President in turn asked about the technical preparations and pricing policies of entrepreneurs. The members of the Board of the Chamber were convinced in the positive effect of the changeover on the investment environment as well as on general credibility. At the meeting of the Board, which was held on the same day, the Board of the Chamber reviewed the draft Fair Pricing Agreement and its principles were also introduced to the President. The President wanted to know how entrepreneurs are doing on export markets and the situation in Latvia, Lithuania and Finland was discussed more extensively. Nearly all topics and discussions lead to education and its defining importance in increasing Estonian competitiveness. Opportunities were seen for reorganisation of the schools network and the need for improving quality in basic education as well as higher education. The gala reception of the 85th anniversary of the Chamber of Commerce for co-operation partners took place on 11 November at the Kadrioru castle. The guests were the good and long-term co-operation partners, friends and colleagues of the Chamber of Commerce. At the gala reception for its 85th anniversary, the Estonian Chamber of Commerce and Industry introduced the new lexicon Who Is Who in Estonian Economy? The lexicon is prepared and published by the Estonian Chamber of Commerce and Industry every five year during its jubilee year. Two of the earlier editions were published in 2000 and 2005. There were four events for welcoming the new members, during which the member certificates were handed to new members (in 2010, the Chamber

Chamber of commerce 2010 | 67

Entrepreneurs asked the President about his opinion on the political preparations for the changeover to the euro and the President in turn asked about the technical preparations and pricing policies of entrepreneurs.


68 | Chamber of commerce 2010

of Commerce gained 288 new members). The evenings where the house, employees and other member companies of the Chamber of Commerce were introduced were, for many, the first opportunity to find cooperation partners.

publications of the chamber of commerce The Chamber continued publishing of all publications aimed at informing the members as well foreign partners. 22 issues of Teataja, magazine of the Chamber of Commerce and 11 issues of the Russian-language Vestnik were published. The members of the Chamber received regularly our weekly e-information letter. The yearbook reflecting the Activity Report 2009 of the Chamber of Commerce was published.

The Chamber of Commerce issued the practical business catalogue on Estonian exporters – Estonian Export Directory 2010 already for the 16th time.

In 2010, the Chamber of Commerce in cooperation with Enterprise Estonia and Estonian Employer’s Confederation organised the traditional business competitions Ranking of Competitiveness of Estonian Companies 2010 and Entrepreneurship Award 2010. The success stories of the winners of the competitions as well as the general and area of activity rankings were published in Eesti parimad ettevõtted 2010 and Top Estonian Enterprises 2010 as well as in the competition portal www.konkurents.ee. The cooperation partner of the competitions is the Estonian Institute of Economic Research. The Chamber of Commerce issued the practical business catalogue on Estonian exporters – Estonian Export Directory 2010 (EED) already for the 16th time. In this publication Estonian companies who wish to bring their products and services to foreign markets and find partners in the world introduce themselves – by areas of activity as well as in alphabetical order. In addition to the catalogue of companies, it also gives the potential business partners or investors a quick overview of Estonia, useful facts and active hints regarding Estonian economy and starting business here. Information in the book is available in English, German and French. The publication is also available on CD. The strength of the catalogue lies in distribution channels – chambers of commerce, export-import agencies, Estonian foreign embassies, foreign representations of the Enterprise Estonia and other relevant organisations in total in 80 countries. The print run of EED 2010 is 5,000 CDs and 2,000 paper catalogues. Both can be obtained free of charge from the Chamber of Commerce. The catalogue is also available in the Internet at www.estonianexport.ee. The cooperation partner of the Estonian Export Directory is Ekspress Hotline AS. Business lexicon Who Is Who in Estonian Economy 2010? The Chamber of Commerce and Industry compiles and publishes this lexicon every five years during its jubilee year. Two of the earlier editions were published in 2000 and 2005. Transparency of entrepreneurship is one of the characteristics of an open society and this turns entrepreneurs into public figures. The primary role of the biographical lexicon is to express and bring to the reader the processes in the society. This is an attempt to record the current status of Estonian business and economy on the level of persons by portraying those who give their daily contribution to economic activities or development of entrepreneurship environment and business legislation. Responding to the personal questionnaires was voluntary and therefore several well-known entrepreneurs


decided not to participate in the lexicon. The lexicon features profiles of 158 persons and is available in Estonian as well as English. Who Is Who in Estonian Economy? is a registered trademark, the sole right of the use of which is held by the Estonian Chamber of Commerce and Industry.

Chamber of commerce 2010 | 69

Estonian companies’ competitiveness ranking 2010 Already for the eighth time the Chamber of Commerce and the Estonian Employers’ Confederation compiled the Ranking of Competitiveness of Estonian Companies. The aim of the Competitiveness Ranking is to establish the most competitive companies, provide companies an opportunity to compare themselves with others of their kind and assess success, results and sustainability of Estonian companies. In total 342 Estonian companies participated in the Competitiveness Ranking 2010, of which 325 qualified to the final table according to the methodology. The main reason for not qualifying was insufficient number of full financial years or submission of incomplete data. The participants could choose between 12 areas of activity in which to compare themselves against their competitors. In addition to the general winner the most competitive small and medium-sized company was declared already for the third consecutive year. We are glad to admit that in this category there were 171 companies that wished to compare themselves with other companies. The highest number of participants in the Competitiveness Ranking was from the field of industry and energy (88). The smallest number of competing enterprises was from the agriculture and forestry sector (6). There were 39 companies of the construction sector competing with each other as compared to the 43 companies of the previous year. In the field of service, however, there were 47 participating companies, while in the previous year the number had been 28. The title the Most Competitive Estonian Enterprise 2010 was awarded to Tallink Grupp AS, which won in the general competitiveness ranking in front of Mažeikiu Nafta Trading House by 1.5 percent. The revenue and investments of Tallink Grupp were by far the highest in the 2010 competitiveness ranking. The following companies were awarded by areas of activity: • BLRT Grupp AS – the most competitive industrial and energy enterprise 2010; • A. Le Coq AS – the most competitive food industry enterprise 2010; • Humana Sorteerimiskeskus OÜ – the most competitive retail enterprise 2010; • Mažeikiu Nafta Trading House OÜ – the most competitive wholesale enterprise 2010; • DenEesti OÜ – the most competitive tourism enterprise 2010; • Riigi Kinnisvara AS – the most competitive business service and real estate enterprise 2010; • AS Vopak E.O.S. – the most competitive transport and logistics enterprise 2010; • Merko Ehitus AS – the most competitive construction enterprise 2010;

The title the Most Competitive Estonian Enterprise 2010 was awarded to Tallink Grupp AS.


70 | Chamber of commerce 2010

• EMT AS – the most competitive communications and IT-services enterprise 2010; • Markilo OÜ – the most competitive agriculture and forestry enterprise 2010; • If Eesti Kindlustus AS – the most competitive financial brokerage enterprise 2010; • AS G4S Eesti – the most competitive service enterprise 2010; • Rentest OÜ – the most competitive small and medium-sized enterprise 2010. We are happy that nearly all winners of the ranking are among the members of the Estonian Chamber of Commerce and Industry. The rankings, methodology and everything concerning the competitions are available at the competition portal www.konkurents.ee. •

nearly all winners of the ranking are among the members of the Estonian Chamber of Commerce and Industry.


ЕЖЕГОДНИК 2010 ЭСТОНСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА


72 | ТОРГОВАЯ ПАЛАТА 2010

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НЕОБХОДИМО ПРИВЛЕЧЬ К УЧАСТИЮ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ! Выдержки из речи Тоомаса Лумана на праздновании 85-й годовщины Эстонской торгово-промышленной палаты.

ТООМАС ЛУМАН Председатель правления

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! СРЕДНЕЕ ЭСТОНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ — ЭТО ТАК НАЗЫВАЕМОЕ МИКРОПРЕДПРИЯТИЕ.

В течение двух последних лет все предприниматели на собственном опыте почувствовали, что такое спрос, поскольку, например, его 90-процентный спад повлек за собой необходимость уменьшения расходов и сокращения численности работников. Выяснилось также и то обстоятельство, что на некоторые бизнес-планы и вовсе отсутствует спрос. Ситуация в экономике Эстонии резко и кардинально изменилась, и путь ее восстановления не имеет сходства с прежними вариантами. Надеемся, что это поможет нам достичь нового, более высокого и эффективного уровня управления и коммерческой деятельности предприятий. Можно было предположить, что столь кардинальные изменения в экономике повлекут за собой также и основополагающие изменения принципов формирования политики и государственного управления, хотя, зачастую, у нас все сводится к тому, что чиновничеству удается создать спрос лишь на собственную деятельность, не спрашивая гражданина о том, существует ли реальная потребность в той или иной регуляции или деятельности. Для предпринимателей самыми большими связанными с административной нагрузкой расходами по-прежнему являются издержки, вызванные необходимостью быть в курсе изменений законов. В течение кризисного периода средняя численность персонала предприятий сократилась с одиннадцати до девяти работников. При этом хотелось бы обратить ваше внимание на то, что среднее эстонское предприятие – это так называемое микропредприятие. В то же время нельзя забывать


и о том, что для достижения того же уровня численности рабочих мест нам необходимо существенно бόльшее число предпринимателей, чем прежде. Не убиваем ли мы этими постоянными изменениями, влекущими за собой и рост административной нагрузки, предпринимательскую жилку в некоторых предприимчивых людях окончательно? Не требуется быть лауреатом нобелевской премии, чтобы понять, что в дополнение к заботе о каждом отдельном оставшемся без работы человеке необходимо гораздо бόльшее внимание уделять и поддержке предприимчивых людей – предпринимателей, чтобы стимулировать создание рабочих мест. Необходимо признать, что юбилейный год запомнится также и целым рядом негативных тенденций, проявившихся в процессе формирования экономической среды. Зачастую проблема заключалась даже не в сути того или иного решения, а в способе или методе, с помощью которого оно принимается. Здесь следует обратить свой взор не только на чиновников, но и на политиков. Такие инициативы и законопроекты, как установление акциза на пластиковые пакеты или проект закона о защите должников поступили на рассмотрение в Рийгикогу без какого-либо предварительного публичного обсуждения, без анализа воздействий, в чем проявилось игнорирование принципов вовлечения. Мы ни в коем случае не стремимся воспрепятствовать праву законодателя на проявление законодательной инициативы, однако при этом следует соблюдать все правила игры, которые установил сам законодатель, и учитывать ценности, которые мы все вместе могли бы назвать демократическими. Если Рийгикогу не уважает эти принципы, то очень сложно требовать от органов местного самоуправления прозрачной и основанной на вовлечении деятельности при определении налоговой политики или политики госзаказов. Процесс согласования в сфере законотворчества происходит между министерствами, поэтому можно понять, откуда это часто встречающееся внутреннее сопротивление привлечению предпринимателей при разработке, по сути дела, касающихся именно их законов, постановлений и инструкций. Мы не желаем, чтобы с нами что-либо согласовывали или искали нашего одобрения по уже решенному тому или иному вопросу. Мы желаем, чтобы нас привлекали к участию с самого начала для того, чтобы предприниматели понимали необходимость изменения и поддерживали бы идею и суть закона при его исполнении. Я хотел бы подчеркнуть и одно наше особое желание – чтобы нас привлекли к участию в развитии системы образования. Вопросы образования являются постоянной и сквозной темой на заседаниях правления Палаты. Мы старались разъяснить свои мнения и в министерстве, и в парламенте, однако решение вопроса все же происходит слишком медленно. Чем дальше идет время, тем меньше остается у нас веры в то, что принятие решений по вопросам основного образования, которое должно быть в одинаковой мере качественным и доступным для каждого ребенка на территории всей страны, может быть доверено волостным управам. Правильнее было бы в действительности сказать, что сегодня мы убеждены в том, что превращение основного образования в единое государственное образование неизбежно. Хотелось бы при этом еще раз подчеркнуть, что предприниматели и их представительские организации ни в коей мере не желают перенять роль парламента, правительства или государственных учреждений, однако, в то же время мы никоим образом не намерены отступать от своего мнения о том, что в демократическом правовом государстве ни один закон или иной законодательный акт не должен быть изменен без основательного анализа, оценки влияний и публичной и аргументированной дискуссии с теми, кого касаются эти изменения. •

ТОРГОВАЯ ПАЛАТА 2010 | 73

ХОТЕЛОСЬ БЫ ЕЩЕ РАЗ ПОДЧЕРКНУТЬ, ЧТО ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ И ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ НИ В КОЕЙ МЕРЕ НЕ ЖЕЛАЮТ ПЕРЕНЯТЬ РОЛЬ ПАРЛАМЕНТА, ПРАВИТЕЛЬСТВА ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ...


74 | ТОРГОВАЯ ПАЛАТА 2010

ЗДРАВСТВУЙ, ЕВРО! СИЙМ РАЙЕ генеральный директор

2010-й год стал последним годом действия эстонской кроны. Усилия, приложенные с целью введения в оборот единой европейской валюты – евро, – принесли желанные плоды. Изменение денежной единицы не повлекло за собой автоматически кардинальных изменений в экономике и общественной жизни Эстонии, однако это событие имеет все же символическое значение. Станет ли это событие также и значительной вехой развития Эстонии после завершения периода «ученичества», покажет время.

ТАКИЕ ТЕМЫ КАК ПРЕДПРИИМЧИВОСТЬ, ВВЕДЕНИЕ В ОБОРОТ ЕВРО, ЭЛЕКТРОННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, ЭКСПОРТ, ЗАКОНОПРОЕКТЫ И НЕПРИЯТНЫЙ ТАЛЛИННСКИЙ НАЛОГ НА ПРОДАЖИ ПОДДЕРЖИВАЛИ НАС В АКТИВНОМ РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ.

Тематика и деятельность Торговой палаты в 2010 году странным образом были связаны с одной буквой алфавита – буквой E. Такие темы как предприимчивость (ettevõtlikkus), введение в оборот евро (euro kasutuselevõtt), электронная отчетность (elektroonilised aruanded), экспорт (eksport), законопроекты (eelnõud) и неприятный таллиннский налог на продажи (ebameeldiv Tallinna müügimaks) поддерживали нас в активном рабочем состоянии. Относительно некоторых тем хотелось бы сказать, что они уже остались в прошлом и больше никогда в будущем не будут преследовать предпринимателей. Это особенно касается некоторых аспектов законотворческой практики и нагрузок на предпринимателей. Установление таллиннского налога на продажи, его техническая структура и организация остались непонятными даже в период его действия и практики применения. Отсутствовал


ТОРГОВАЯ ПАЛАТА 2010 | 75

диалог с предпринимателями при его разработке, его цель осталась непонятной, и поступления, очевидно, будут меньшими, чем расходы на расчет налога для предприятий торговли. В будущем также хотелось бы избежать практики рождения таких представленных перед (парламентскими) выборами 2011 года предвыборных т.н. законопроектов-кампаний, как закон о защите должников или акциз на пластиковые пакеты. Расходы на переход к электронному формату представления отчетов предприятий за хозяйственный год останутся разовой инвестицией, и в последующие годы он должен существенно облегчить жизнь предпринимателей. По результатам проведенных Палатой в начале года обучающих курсов, в которых участвовало почти 9000 бухгалтеров (из общего числа 20 000 участников) хотелось бы отметить не только потребность в повышении компьютерных знаний финансовых работников, но также и необходимость развития их профессиональной компетентности. Мы считаем, что призыв инвестировать в кадры должен в будущем стать гимном предпринимателей. При этом я не имею в виду только повышение квалификации работников и рост производительности, но также и профессионализм руководителей. Исследование препятствий в сфере экспорта ясно показало, что помехи заключаются, скорее, внутри самих предприятий, и проявляются в отсутствии конкурентоспособной продукции, недостатках организации труда, неосведомленности, а порой даже и в недоверии. Развитие как экспорта, так и предприятия предполагает наличие достаточной доли предприимчивости. Результатом инициированной со стороны Палаты работы Мозгового центра в сфере обучения предпринимательству в 2010 году стала программа деятельности, в процессе которой оказывается содействие прежде всего будущим поколениям и их учителям в формировании предприимчивого склада ума. Столь же важным является поддержание мотивированности современного поколения предпринимателей, а также сохранение стабильности и привлекательности экономической среды и условий деятельности. Бездумное разбрасывание случайных незрелых идей оказывает тормозящее воздействие на предприимчивость и создает впечатление постоянного желания что-то изменить, хотя на самом деле в этом нет никакой объективной необходимости. Совершенно реальной является потребность предприятий в квалифицированной рабочей силе, поэтому мы намерены продолжить в 2011 году реализацию проекта «Таланты – домой!» и обучение уже имеющихся на ваших предприятиях талантов с ориентацией на экспорт. •

ХОТЕЛОСЬ БЫ ЕЩЕ РАЗ ПОДЧЕРКНУТЬ, ЧТО ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ И ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ НИ В КОЕЙ МЕРЕ НЕ ЖЕЛАЮТ ПЕРЕНЯТЬ РОЛЬ ПАРЛАМЕНТА, ПРАВИТЕЛЬСТВА ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ...


76 | ТОРГОВАЯ ПАЛАТА 2010

ЧЛЕНСКИЙ СОСТАВ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ По состоянию на 31 декабря 2010 года Торговая палата насчитывала 3156 членов. В 2010 году состав Палаты пополнился 288 новыми членами, и из ее рядов было исключено 482 члена. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ-ЧЛЕНОВ ТПП ПО СФЕРАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• Промышленность – 30,2% • Торговля – 27,7% в т.ч. – оптовая торговля – 20,9% – розничная торговля – 4,6% – механические транспортные средства и моторное топливо – 2,2% • Строительство – 8,1% • Транспорт, информация и связь – 9,7% • Инфотехнологии – 1,9% • Недвижимость – 1,5% • Банковское дело, страхование – 2,1% • Отели, рестораны, туризм – 1,3% • Сельское хозяйство и рыболовство – 2,8% • Прочее – 14,5% РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ-ЧЛЕНОВ ТПП ПО РЕГИОНАМ

• • • • • •

Таллинн – 58% Харьюский, Раплаский и Ярваский уезды – 16% Йыгеваский, Пылваский, Тартуский, Выруский и Валгаский уезды – 12% Пярнуский и Вильяндиский уезды – 6% Ида-Вируский и Ляэне-Вируский уезды – 5% Ляэнеский, Саареский и Хийуский уезды – 3%

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ-ЧЛЕНОВ ТПП ПО ИХ РАЗМЕРУ

(численности работников) • 1–9 работников – 48% • 10–49 работников – 33% • 50–249 работников – 14% • 250 и более работников – 3% • Содействующие члены – 2%

ТОРГОВАЯ ПАЛАТА – ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОБЩИХ ИНТЕРЕСОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ОТДЕЛ ПРАВА И ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИКИ Исходя из устава Торговой палаты, нашей целью всегда было развитие предпринимательства и представление и защита интересов своих членов. Со своей ролью торговые палаты успешно справлялись в течение веков и продолжают это делать и сегодня. Более широкой целью нашей повседневной деятельности – участия в законотворческом процессе – является формирование комфортной для предпринимателя экономической политики и правовой среды. При этом мы исходим из принципа, что законодательство в предпринимательской сфере должно быть последовательным и экономичным, и в дополнение к этому необходимо обеспечить общую стабильность,


простоту, единообразие и предсказуемость правового пространства. Изменение законов должно быть прозрачным процессом, в ходе которого учитываются высшие стандарты как привлечения, так и анализа влияний. Все направленные на эстонское предпринимательство законодательные инициативы должны быть нацелены на развитие экономики Эстонии и повышение конкурентоспособности ее предприятий.

ТОРГОВАЯ ПАЛАТА 2010 | 77

ВВЕДЕНИЕ В ОБРАЩЕНИЕ ЕВРО 2010 год, несомненно, останется в памяти именно как год подготовки к введению в оборот евро. Это подтверждает и то обстоятельство, что из всех претерпевших изменения или вступивших в силу в начале 2010 года правовых актов, которых было также рекордно большое количество – около 1000, – примерно 2/3 были связаны именно с введением в оборот евро. Коррективы касались как смены валюты, так и изменения содержания. В ходе проведенных весной и осенью почти двух десятков семинаров мы ознакомили с практическими аспектами перехода на евро сотни предпринимателей. Темами, вызвавшими наибольший интерес, были как требования к представлению цен, так и связанные с паевым или акционерным капиталом изменения. Для лучшего исполнения требования параллельного представления цен в сотрудничестве министерств, союза торговых предприятий и Торговой палаты была составлена также и соответствующая инструкция и издан ряд других рекомендаций относительно того, как можно наиболее безболезненно справиться с введением в обращение евро.

СОГЛАШЕНИЕ О ЧЕСТНОМ ЦЕНООБРАЗОВАНИИ Подготовка к соглашению о честном ценообразовании также началась еще весной, и продолжилась осенью администрированием заявлений о присоединении и составлением списка присоединившихся. К концу года численность присоединившихся составляла 527 предприятий и почти 2800 связанных с присоединением мест деятельности или продажи. Учитывая этот факт, можно сказать, что мы имели дело с одним из крупнейших общественных соглашений, к которому одновременно присоединилось такое большое количество предпринимателей или организаций. Для того чтобы введение в оборот евро оказало нейтральное воздействие на цены в регулируемых сферах и не повлекло за собой возможное повышение цен, до самого конца года мы занимались еще целым рядом касающихся оплаты тем, важнейшая из которых касалась расчета платы за услуги нотариуса на основании стоимости сделки. Поскольку анализы показали, что применение ранее утвержденной новой таблицы стоимостей сделки в среднем может все же означать увеличение платы, мы ознакомили с ней также и представителей Рийгикогу и министерств.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО Тематика коммерческого права и изменения коммерческого кодекса всегда имели для Торговой палаты важное значение. В 2010 году также не удалось избежать изменений, однако теперь можно, безусловно, выразить свою удовлетворенность конечным результатом, поскольку изменения оказали положительное влияние также и на уже действующие предприятия. Если за последние несколько лет процедура учреждения предприятия существенно упростилась, то такие изменения как упразднение срока полномочий для членов правления, отказ от обязательного резервного капитала или упрощение регуляции об отчуждении паев паевого товарищества, должны упростить также и жизнь уже действующего предпринимателя. В то же время Торговая палата не поддержала введение полной свободы при отчуждении паев паевого товарищества (отказ от возможности преимущественного права покупки), как это планировалось первоначально, но

СИТУАЦИЯ, ПРИ КОТОРОЙ КАЖДОЕ ИЗ 226 РАЗЛИЧНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ САМОУПРАВЛЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИ МОЖЕТ УСТАНОВИТЬ 8 РАЗЛИЧНЫХ МЕСТНЫХ НАЛОГОВ, КАК ЭТО РАЗРЕШЕНО ЗАКОНОМ О МЕСТНЫХ НАЛОГАХ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ РЕШЕНИЕМ ДЛЯ ТАКОГО НЕБОЛЬШОГО ГОСУДАРСТВА, КАК ЭСТОНИЯ.


78 | ТОРГОВАЯ ПАЛАТА 2010

поддержало изменение, согласно которому собственники могут сами решать, желают ли они отказаться от регуляции преимущественного права покупки, включив это в устав, или нет. В таком виде это было закреплено и в законе.

НАЛОГОВАЯ ТЕМАТИКА

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ УСЛОВИЯ КОНКУРСА СТАЛИ БОЛЕЕ ЯСНЫМИ И ТРЕБОВАНИЯ БОЛЕЕ ОБОСНОВАННЫМИ, НЕОБХОДИМО НЕПРЕМЕННО ПОВЫСИТЬ УРОВЕНЬ КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗАКАЗЧИКОВ. УПОМЯНУТЫЕ ЦЕЛИ ТОРГОВАЯ ПАЛАТА ПОДЧЕРКИВАЛА В ЦЕЛОМ РЯДЕ ВЫСКАЗАННЫХ МНЕНИЙ.

Налоговая тематика и изменения налогового законодательства находятся в сфере постоянного внимания Торговой палаты. В 2010 году все связанные с налогами законы претерпели изменения, и особенно остро был поднят вопрос также и о местных налогах. Налог на продажи в Таллинне создал для предприятий массовые проблемы, и информация о том, какие товары облагаются налогом, а какие нет, изменилась в течение нескольких дней. Непосредственно перед вступлением налога в действие город дал ответ на обращение Торговой палаты, в котором выражалось согласие с тем, что в части акцизных товаров обложение налогом является весьма проблематичным, наблюдается противоречие праву Евросоюза, и обложение табачных изделий налогом на продажу не представляется возможным. Обсуждение тематики местных налогов продолжалось также и в Рийгикогу, где, в конце концов, договорились об изменениях, которые положат конец сбору налога на продажу, начиная с 2012 года. Торговая палата также поддержала упразднение налога на продажу, однако в дополнение к этому мы считали и намерены по-прежнему считать и в будущем, что необходимо пересмотреть одновременно и применение других местных налогов и всю систему в целом. Также как налоговая стабильность играет важную роль в системе государственных налогов, так это должно быть установлено и относительно введения местных налогов. Ситуация, при которой каждое из 226 различных подразделений самоуправления теоретически может установить 8 различных местных налогов, как это разрешено законом о местных налогах, не является положительным решением для такого небольшого государства, как Эстония. Среди налоговых законов в минувшем году важнейшими являлись, безусловно, различные изменения закона о подоходном налоге, а также изменения закона о налогообложении и закона о налоге с оборота. Положительные изменения наблюдались в законе о социальном налоге, где были достигнуты результаты, которые позволят несколько сократить налоговое бремя работодателя при приеме на работу с неполным рабочим временем людей, являвшихся безработными в течение длительного периода.

ЗАКОН О ЯЗЫКЕ Несмотря на то, что на первый взгляд закон о языке и предпринимательство имеют мало общего, начавшиеся еще в конце 2009 года споры относительно проекта нового закона о языке продолжались также весной и летом 2010 года, и еще не были завершены и к концу года. Особенную озабоченность Торговой палаты вызывало при этом то обстоятельство, что в проекте высказывалось намерение установить различные требования практически для всех предпринимателей без какого бы то ни было анализа последствий или серьезных обоснований. Такие обязательные требования, как перевод имеющейся на этикетках алкогольных напитков информации или обязанность помещения на иноязычном сайте информации на эстонском языке, независимо от специфики деятельности предприятия, появились в проекте закона без какого-либо обоснования реальной необходимости в этом.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКАЗЫ Тематика государственных заказов имеет важное значение как для предпринимателей, так и для государства. В 2010 году было проведено почти 6000 конкурсов на госпоставки (в 2009 г. их число было на пару сотен меньше), и численность споров составила немногим менее 300. Закон о госпоставках был в течение года изменен в результате представления двух масштабных,


имеющих принципиальное значение законопроектов. При составлении своего мнения относительно изменений Торговая палата исходила как из поступивших от ее членов предложений и отмеченных проблем, так и из того, что процедура проведения конкурса госзаказов должна быть прозрачной и обеспечивать честную конкуренцию. Условия конкурса на поставку должны быть как можно более ясными, однозначно пониматься всеми оферентами и подходить для покупки желаемой вещи, услуги или строительных работ. Если на сегодняшний день правовые рамки стали более прочными и ясными, то формирование юридической практики и распространение однозначного толкования, определенно, потребуют еще немало времени. Для того чтобы условия конкурса стали более ясными и требования более обоснованными, необходимо непременно повысить уровень компетентности заказчиков. Упомянутые цели Торговая палата подчеркивала в целом ряде высказанных мнений.

ТОРГОВАЯ ПАЛАТА 2010 | 79

ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ЗАПРЕТЫ НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО Ограничения свободы предпринимательства и тематика запретов на предпринимательство являются вопросами, требующими ясного и основанного на анализе подхода. Общая часть закона о хозяйственной деятельности, которая в 2010 году была по существу завершена, и кодификация сферы должны способствовать большей ясности правовой среды и сдерживанию необоснованных ограничений свободы предпринимательства. Одновременно мы выдвинули на обсуждение также и тему, касающуюся применения со стороны суда срочных запретов на предпринимательскую деятельность в качестве дополнительного наказания. Ситуация, при которой суд может применить запрет на предпринимательскую деятельность, например, в качестве наказания за компьютерное мошенничество или подделку документа, но не в ситуации, когда лицо неоднократно и сознательно обусловило неплатежеспособность предприятий, требует, по нашей оценке, проведения анализа. После внесения соответствующего предложения министерство дало обещание заняться этим в течение 2011 года. Торговая палата рассмотрела и высказала свое мнение по 97 различным законопроектам, постановлениям, проектам директив или иным затрагивающим интересы предпринимателей политическим документам. Кроме того, в поле нашего внимания находилось еще большое число проектов, связанных с таможней и внешней торговлей, инициированные Рийгикогу проект закона о защите должников и проект закона об акцизе на пластиковые пакеты, целый ряд изменений закона об иностранцах, изменений закона об акцизе и пр. Наши юристы, как обычно, консультировали в 2010 году членов Торговой палаты по юридическим проблемам. Во второй половине года со значительным перевесом преобладали вопросы, связанные с евро, однако по-прежнему было много также и консультаций, касавшихся договоров, – анализ договоров, составление, консультирование. Традиционными являются вопросы о деятельности коммерческого объединения (Что следует учитывать при созыве общего собрания коммерческого объединения?), вопросы по трудовому праву (Как может работодатель защитить себя от утечки коммерческой тайны?), а также потребительскому или налоговому праву. Мы постоянно держали членов Торговой палаты в курсе различных изменений законов и инициатив как на страницах «Вестника», так и посредством других информационных каналов, предоставляя им тем самым возможность высказывать свое мнение также и относительно находящихся на обсуждении проектов. Для совершенствования этой стороны нашей деятельности мы все чаще применяем проведение опросов в электронной среде, относительно которых мы также получили положительные отзывы от наших членов.

ТОРГОВАЯ ПАЛАТА РАССМОТРЕЛА И ВЫСКАЗАЛА СВОЕ МНЕНИЕ ПО 97 РАЗЛИЧНЫМ ЗАКОНОПРОЕКТАМ, ПОСТАНОВЛЕНИЯМ, ПРОЕКТАМ ДИРЕКТИВ ИЛИ ИНЫМ ЗАТРАГИВАЮЩИМ ИНТЕРЕСЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПОЛИТИЧЕСКИМ ДОКУМЕНТАМ.


80 | ТОРГОВАЯ ПАЛАТА 2010

Посредством обновления домашней страницы мы стараемся предложить членам Палаты еще больше полезной информации. В плане – создание новой рубрики «Часто задаваемые вопросы», которые касаются трудового права, а также составление текущих обзоров важнейших с точки зрения предпринимателя судебных решений.

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ РЕШЕНИЯ СПОРОВ ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРБИТРАЖНОГО СУДА В 2010 ГОДУ

В 2010 ГОДУ В АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПОСТУПИЛО 14 ИСКОВЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ. ДЛЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ СПОРА АРБИТРАЖНОМУ СУДУ БЫЛИ ПЕРЕДАНЫ МАТЕРИАЛЫ 18 ДЕЛ (В Т.Ч. ДЕЛА, ПРИНЯТЫЕ К ПРОИЗВОДСТВУ В 2009 ГОДУ).

Деятельность арбитражного суда продолжалась в стабильном режиме, и сформировавшееся в течение 19 лет доверие способствовало также росту количества обращений сторон-участников договора с желанием решать споры именно в Арбитражном суде Эстонской торгово-промышленной палаты. Как уже говорилось ранее, Арбитражный суд действует в качестве постоянного третейского суда в Эстонии с 1992 года. В соответствии с регламентом Арбитражного суда (www.koda.ee/reglement) третейский суд решает споры, проистекающие из частноправовых отношений, в том числе и из внешнеторговых и прочих международных экономических отношений. Поскольку регламент не устанавливает ограничений в плане стоимости иска, в арбитражном суде Торговой палаты можно решать споры с любой стоимостью. На практике решались споры с исковой стоимостью, начиная от нескольких десятков тысяч крон и заканчивая десятками миллионов. Также надо отметить, что арбитражные производства, как правило, проводились в устной форме. В 2010 году в Арбитражный суд поступило 14 исковых заявлений. Для окончательного решения спора арбитражному суду были переданы материалы 18 дел (в т.ч. дела, принятые к производству в 2009 году). Возвращено же было рекордно малое количество исковых материалов – всего в одном случае, когда производство было прекращено в связи с тем, что стороны нашли решение еще до реального начала судебного рассмотрения. В общей сложности в 2010 году было принято 18 решений (в т.ч. по делам, принятым к производству в 2009 году). Большая часть споров была также спорами между эстонскими коммерческими объединениями, лишь в четырех случаях, по меньшей мере, одна из сторон была из-за пределов Эстонии. В международных спорах сторонами были коммерческие объединения из Литвы, Финляндии, Чехии и Украины. Причиной и объектом споров в основном являлись договоры. В общей сложности в минувшем году примерно ¾ споров проистекало из договоров по строительству и связанных с ними договоров, а также договоров купли-продажи, остальную часть составляли договоры займа, аренды, поставки и пр. Среди прочего в Арбитражный суд поступали обращения с просьбой взыскать неполученную прибыль и компенсацию за причиненный ущерб. Довольно много было исков, в которых, в дополнение к основному требованию содержалась просьба о применении мер обеспечения иска. Поступившие в арбитражный суд, но не законченные в 2009 году дела в 2010 году были звершены.

УСЛУГИ, ОКАЗАННЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ В 2010 году объем оказанных услуг был высоким по всем группам обслуживания. Проводились семинары, обучение и организация визитов бизнесделегаций в зарубежные страны, выдавались внешнеторговые документы.


ВИЗИТЫ, ЯРМАРКИ, СЕМИНАРЫ, ПРОЕКТЫ В своей деятельности Торговая палата исходила из принципиальных вопросов развития предпринимательства и экспорта, а также потребностей предпринимателей. В условиях экономического кризиса крайне важным мы считали оказание поддержки предпринимателям в установлении деловых контактов во время различных визитов и ярмарок, а также сообщение информации по запросам и контактам по электронной почте и по телефону, индивидуальное консультирование. Мы оказывали содействие в повышении уровня компетентности относительно целевых рынков и развитии возможностей и осведомленности в сфере экспорта, проводя семинары по целевым рынкам и экспорту. При организации иных семинаров мы всегда исходим из актуальности темы для предпринимателей и из того, что при определенных условиях необходимо в кратчайшие сроки ввести в курс темы очень большое число людей – например, семинары по представлению годового хозяйственного отчета в электронном формате и семинары, связанные с введением в обращение евро. Принимая во внимание потребности предпринимателей в более широком смысле, мы инициировали проект по возвращению в страну выехавших из Эстонии компетентных специалистов (проект «Таланты – домой!»), а также деятельность по выяснению возникающих перед предпринимателями проблем в сфере экспорта с целью сбора необходимой информации и мнений, позволяющих участвовать в формировании политики.

ДЕЛОВЫЕ ВИЗИТЫ В 2010 году мы организовали ряд деловых визитов, в том числе участвовали в подготовке и проведении визитов президента, премьер-министра и министра иностранных дел в Израиль, Австрию, Китай (EXPO в Шанхае), Японию, Албанию, Марокко, Узбекистан, Украину, Беларусь, Индию, а также визитов различных делегаций в Россию. Мы все больше прилагаем усилия к тому, чтобы визиты официальных делегаций приобретали более широкую деловую направленность, поскольку в ходе официальных визитов представляются также и возможности «открыть» те двери, которые предприниматели в частном порядке отворить не смогут. Средняя численность бизнес-делегации составляет примерно двадцать предпринимателей. В то же время ряд делегаций насчитывал почти 50 предпринимателей. Цель поездки также фокусируется на различных аспектах, исходя из места назначения визита. Так, во время визитов в Японию и Израиль мы сосредоточились на сотрудничестве в сфере высоких технологий, а поездки в Россию и Украину были посвящены взаимному товарообмену в сырьевой сфере и сфере готовой продукции, а также инвестициям.

ВЫСТАВКИ И ЯРМАРКИ Мы побывали в Тампере, на выставке Alihankinta, и в сотрудничестве с союзом предприятий оборонной промышленности организовали общий стенд эстонских предпринимателей на выставке Eurosatory в Париже. Мы организовали поездки предпринимателей на целый ряд выставок, посвященных тематике охраны окружающей среды, и провели для них контактные встречи: конференция по ветроэнергетике (Варшава, Польша), экологичное строительство (Вестерос, Швеция), ярмарка по биоэнергии ELMIA (Йенчепинг, Швеция) и сельскохозяйственная выставка AgroMek (Хернинг, Дания). Интересными и нужными были визиты/обучение, которые мы организовали в сотрудничестве с BDA Consulting OÜ с целью обучения в области интернационализации начинающих предпринимателей, работающих в сфере высоких технологий. В рамках обучения были проведены учебные и бизнес-визиты в Силиконовую долину, на парижскую выставку MiliPol в 2009 году, а также визиты-продолжения в Болгарию и Румынию весной 2010 года.

ТОРГОВАЯ ПАЛАТА 2010 | 81

В 2010 ГОДУ ОБЪЕМ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ БЫЛ ВЫСОКИМ ПО ВСЕМ ГРУППАМ ОБСЛУЖИВАНИЯ. ПРОВОДИЛИСЬ СЕМИНАРЫ, ОБУЧЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВИЗИТОВ БИЗНЕС-ДЕЛЕГАЦИЙ В ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ, ВЫДАВАЛИСЬ ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ.


82 | ТОРГОВАЯ ПАЛАТА 2010

МЫ ВСЕ БОЛЬШЕ ПРИЛАГАЕМ УСИЛИЯ К ТОМУ, ЧТОБЫ ВИЗИТЫ ОФИЦИАЛЬНЫХ ДЕЛЕГАЦИЙ ПРИОБРЕТАЛИ БОЛЕЕ ШИРОКУЮ ДЕЛОВУЮ НАПРАВЛЕННОСТЬ, ПОСКОЛЬКУ В ХОДЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ ВИЗИТОВ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ ТАКЖЕ И ВОЗМОЖНОСТИ «ОТКРЫТЬ» ТЕ ДВЕРИ, КОТОРЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ В ЧАСТНОМ ПОРЯДКЕ ОТВОРИТЬ НЕ СМОГУТ.

БИЗНЕС-ДЕЛЕГАЦИИ И СЕМИНАРЫ ПО ЦЕЛЕВЫМ РЫНКАМ Мы принимали целый ряд бизнес-делегаций и проводили семинары по целевым рынкам. Мы старались также повысить эффективность семинаров по целевым рынкам, делая все более активный упор на развитие сетей, т.е. в ходе семинара предоставляется возможность общения с действующими на данном целевом рынке предпринимателями. Зачастую в работе семинара принимала участие бизнес-делегация из соответствующей целевой страны, и проводились контактные встречи. С одной стороны, на наших семинарах большое внимание уделялось традиционным торговым партнерам (Норвегия, Финляндия, Россия, Украина), с другой стороны, мы проводили семинары также с целью открытия новых рынков, таких как Китай, Беларусь, Казахстан, Молдова, а также Франция, которая, несмотря на то, что является старой европейской страной, для наших предпринимателей остается все еще сравнительно незнакомой и экзотической. Новой инициативой стали проводимые в сотрудничестве с министерством иностранных дел семинары «утреннего кофе» с послами и представителями государственных экономических учреждений, целью которых является желание извлечь как можно больше пользы от их пребывания в Эстонии также и для предпринимателей. В минувшем году прошли семинары, посвященные обзору рынков Швеции, США, Германии и Дании. В 2010 году мы приступили к сотрудничеству с партнерами из Финляндии (регион Лахти) и Швеции (Линчепинг и Норчепинг) с целью совместного развития деловых контактов с Китаем. Результатом совместной деятельности является расширение компетентности в отношении Китая, привлечение китайских инвестиций в регион и развитие возможностей сотрудничества. Целью проекта является представление т.н. Северного региона как единого целого, поскольку в качестве отдельно стоящих объектов мы не представляем для Китая большого интереса.

АКАДЕМИЯ ЭКСПОРТА В сотрудничестве с EAS в Академии экспорта мы проводили обучение составлению плана экспорта, созданию и развитию сети продаж, составлению исследований рынка и участию в ярмарках, а также организовали практические занятия по экспорту с начинающими предпринимателями. Целью этого обучения является повышение компетентности эстонских предпринимателей с уровня исполнителей заказов до действующих на международных рынках стратегических фигур. В общей сложности на эти темы было проведено около 50 семинарских дней по всей Эстонии (в Таллинне, Тарту, Хаапсалу, Пярну, Курессааре, Йыхви, Раквере, Выру и др.), в которых приняли участие почти 800 предпринимателей. Обучение будет продолжено и в 2011 году. Среди остальных курсов и семинаров следует отметить занятия на такие актуальные темы как госпоставки, финансовые услуги и социальные СМИ. В Эстонии роль экспортирующих предприятий в преодолении экономического спада и достижении и сохранении экономического роста имеет ключевое значение. Дальнейшее продолжение роста экспорта – амбициозная цель, достижение которой возможно лишь при активном сотрудничестве предпринимателей и правительства, путем осознания проблем экспортеров и поиска их решений. В течение лета 2010 года мы провели исследование проблем экспорта, в ходе которого были опрошены почти 400 занимающихся экспортом предпринимателей. Отчеты о проблемах экспорта позволяют получить представление о деятельности фирм на внешних рынках, и на их основании можно определить, какие выводы/упреждающие действия следует предпринять на государственном уровне, и что могут сделать сами предприниматели. В дополнение к исследованию экспортеров мы спрашивали предпринимателей, какие знания и навыки им необходимы для успешной деятельности на рынках различных


стран Азии. Опрос проводился в сотрудничестве с Таллиннским университетом с целью формирования более благоприятной для предпринимателей учебной программы.

ПРОЕКТ «ТАЛАНТЫ – ДОМОЙ!» С целью решения проблемы недостатка рабочей силы высокой квалификации и содействия т.н. обратному «притоку мозгов» мы инициировали проект «Таланты – домой!» (Talendid Koju!). В ходе реализации проекта был создан портал www.talendidkoju.ee, посредством которого эстонские работодатели могут найти для своего предприятия работников, которые приобрели необходимый опыт, получая образование или работая за рубежом. Так, например, с помощью портала можно найти дизайнера высокой квалификации, который может приступить к разработке продукции для Эстонии, а также руководителя экспорта на британском рынке – ведь для этого не всегда необходимо, чтобы человек вернулся и жил в Эстонии – на предприятие он может работать, также и оставаясь на месте.

ПРОЕКТ «Э-ОБУЧЕНИЕ НА ОСНОВЕ МЕНТОРСТВА», ПРОВЕДЕННЫЙ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕДЛАГАЕМЫМИ В ИНТЕРНЕТ-СРЕДЕ УСЛУГАМИ.

Проект, продолжавшийся в течение года, завершился 28 апреля 2010 года, и в ходе его реализации знания и навыки пользования предлагаемыми в электронной среде услугами, в т.ч. средствами авторизации и цифровой подписи, получили 20 720 человек со всей Эстонии, родным языком которых был эстонский или русский. В обучении участвовали, прежде всего, работники предприятий. Результатом проекта стало достижение лучшей подготовки и создание на предприятиях благоприятной среды для пользования э-услугами, предлагаемыми как публичным, так и частным сектором, а также для оперативного и более безопасного общения с государством. Повышение уровня знаний людей создало также предпосылки для развития э-услуг и предпринимателями, а также более широкого применения ID-карточки и возможностей Mobiili-ID.

ИНФОДНИ О ПЕРЕХОДЕ НА ЕВРО Переход на евро в бизнес-секторе требовал тщательного планирования, доведения основательной предварительной информации до сведения работников и клиентов, и принятия необходимых решений. С целью предложить предпринимателям необходимую поддержку и практическую пояснительную информацию мы в сотрудничестве с представительством Еврокомиссии в Эстонии, банком SEB и другими партнерами по всей Эстонии провели 11 инфодней на тему перехода на евро. Для участия в семинарах мы пригласили всех важнейших специалистов, которые выступили на темы, начиная с правовых аспектов ввода в обращение единой валюты, имеющих значение для коммерческих объединений, технических изменений в различных инфосистемах в связи со сменой денежной единицы, до защитных элементов евро и деталей предварительного распределения наличных денег. В направленном на предпринимателей обучении приняли участие 625 человек, а в предназначенных для работников-лекторов публичного сектора курсах участвовали 118 человек.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ, ЗАПРОСЫ, ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСАХ НА ГОСПОСТАВКИ И КОНСУЛЬТАЦИИ За прошедший год мы выдали эстонским предпринимателям около 500 поступивших из-за рубежа различных предложений о сотрудничестве. Из них примерно 300 международных предложений о сотрудничестве поступили от партнеров по сети Enterprise Europe Network и 200 предложе-

ТОРГОВАЯ ПАЛАТА 2010 | 83

Патроном проекта является Президент Республики Тоомас Хендрик Ильвес. Проект софинансируется социальным фондом Европейского союза.

С ЦЕЛЬЮ ПРЕДЛОЖИТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НЕОБХОДИМУЮ ПОДДЕРЖКУ И ПРАКТИЧЕСКУЮ ПОЯСНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МЫ ПРОВЕЛИ 11 ИНФОДНЕЙ НА ТЕМУ ПЕРЕХОДА НА ЕВРО.


84 | ТОРГОВАЯ ПАЛАТА 2010

ний – из иных источников, таких как запросы посольств или прямые запросы предпринимателей. Наши предприниматели опубликовали в международной базе данных Network 27 сообщений о предложениях по сотрудничеству по различным направлениям рынка. В 127 случаях мы вели поиск партнеров по сотрудничеству в зарубежных странах (результатом которого в зависимости от целевого рынка и сферы деятельности предприятия было установление от 5 до 25 контактов).

КОНСУЛЬТАЦИИ Мы провели свыше 20 консультаций по различным связанным с Евросоюзом и предпринимательством темам (поиск профессиональных союзов, специализированных ярмарок, вопросы, связанные с разрешениями, налогом с оборота и т.п.). Мы оказываем также и повседневные консультационные услуги, передаем запросы и предложения о сотрудничестве, оказываем предпринимателям содействие в формировании их профиля в таком виде, чтобы он привлекал внимание возможных партнеров по сотрудничеству.

В 2010 ГОДУ ПАЛАТА И ЕЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ВЫДАЛИ 16 649 СЕРТИФИКАТОВ. ЭТО ЯВЛЯЕТСЯ ВТОРЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ ЗА ВСЕ ГОДЫ (В ТАЛЛИННЕ ДАЖЕ ПЕРВЫМ), ЧТО СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ТОМ, ЧТО В 2010 ГОДУ ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА, НАПРАВЛЯЕМОГО ЗА ПРЕДЕЛЫ ЕВРОСОЮЗА, ПОЧТИ ВОССТАНОВИЛИСЬ ДО УРОВНЯ 2008 ГОДА.

МОНИТОРИНГ ПОСТАВОК В 2010 году среди наших клиентов было 15 предприятий, пользовавшихся услугой мониторинга поставок на долгосрочной основе. В течение года мы опубликовали 474 предложения о госпоставках, поступивших из европейских и других стран. Опубликованные сообщения поступали из стран-членов ЕС (база данных TED), стран-членов НАТО, Европейского оборонного агентства и при посредничестве посольств – из различных государств. Информация публиковалась в газете для клиентов «Вестник», на сайте Торговой палаты и на домашней странице Enterprise Europe Network: www.enterpriseeurope.ee. В сотрудничестве с министерством иностранных дел были составлены предназначенные для предпринимателей Эстонии обзоры сферы госпоставок стран Европы и за ее пределами. Составителями информации были официальные зарубежные представительства Эстонии, и сведения в общей сложности о 33 странах можно найти на сайте Торговой палаты. Учитывая тот факт, что объем информации зависел от доступности сведений и созданной в стране местонахождения соответствующей структуры, нашей целью являлся, прежде всего, поиск ответов на следующие вопросы: • внутригосударственные базы данных о конкурсах на госпоставки (обязанность обнародования и наличие единой государственной базы данных); • закон о госзаказах страны местонахождения, компетентное учреждение и прочая необходимая предварительная для оферента информация; • оспаривание результатов. ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ В 2010 году Палата и ее представительства выдали 16 649 сертификатов. Это является вторым результатом за все годы (в Таллинне даже первым), что свидетельствует о том, что в 2010 году объемы экспорта, направляемого за пределы Евросоюза, почти восстановились до уровня 2008 года. Больше всего сертификатов было выдано для Украины (4386), России (4148), Белоруссии (1466) и Китая (467). Мы выдали 35 книжек ATA для временного вывоза товаров (в дальнейшем ATA), что точно соответствует цифрам 2009 года. Торговая палата выдавала ATA также и для участия во всемирной выставке EXPO в Шанхае. Мы разрешили 22 требования, которые были предъявлены эстонской таможней относительно выданных за рубежом ATA, и два требования, касавшихся выданных в Эстонии книжек ATA. 12 марта Торговую палату посетила делегация занимающихся выдачей ATA торговых палат Китайской Народной Республики (China Council for the Promotion of


International Trade CCPIT и China Chamber of International Commerce CCOIC). На встрече обсуждались специфические вопросы, связанные с работой выдающих ATA учреждений: тематика, касающаяся гарантирования системы ATA, проблемы, связанные с таможенным оформлением книжек, возможности оплаты таможенных налогов в связи с не возвращенными своевременно ATA, расширение действия системы на другие страны, электронные способы представления ATA. Наряду с выдачей документов мы оказывали содействие юристам при рассмотрении связанных с работой таможни проектов правовых актов и предоставляли помощь предпринимателям в решении внешнеторговых вопросов и проблем, а также при необходимости инициировали рассмотрение принципиальных вопросов на уровне министерств и Евросоюза.

УЧАСТИЕ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ В ФОРМИРОВАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В фокусе внимания Торговой палаты в области образовательной тематики по-прежнему находились следующие вопросы: развитие профессионального образования и системы профессий, обучение предприимчивости и предпринимательству, карьерные услуги. В 2010 году добавилась также тематика качества обучения для рынка труда и результативности такого обучения. Ниже о некоторых важнейших аспектах деятельности в этом направлении.

ОБУЧЕНИЕ ПРЕДПРИИМЧИВОСТИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ Обучение предприимчивости и предпринимательству стало главной темой в 2010 году. Работники Палаты более пятидесяти раз выступали перед учителями, государственными чиновниками и молодежной аудиторией. Продолжалась деятельность Мозгового центра по обучению предпринимательству, при поддержке которого – по инициативе Торговой палаты – была создана программа развития обучения предпринимательству «Я – предприимчивый человек!» (Olen ettevõtlik!). В программе была сформулирована, кроме прочего, модель сущности обучения предпринимательству, описан идеал предприимчивости для различных возрастных уровней, проведен анализ того, поддерживают ли сегодняшние цели государственной учебной программы формирование предприимчивости, были распределены также сферы ответственности и направления деятельности между различными основными организаторами на государственном уровне и т.д. В октябре 2010 года министр образования и науки Тынис Лукас, министр экономики и коммуникаций Юхан Партс, председатель правления Эстонской торгово-промышленной палаты Тоомас Луман, председатель правления Целевого учреждения развития предпринимательства Юлари Аламетс и директор Государственного экзаменационного и квалификационного центра Роберт Липпин подписали в Торговой палате общее соглашение о развитии обучения предпринимательству. В продолжение дискуссий Мозгового центра на темы обучения предпринимательству Торговая палата намерена прилагать все усилия для того, чтобы содержащиеся в соглашении договоренности были реализованы уже в ближайшем будущем.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ Сегодня мы уже можем видеть результаты направления 3,6 миллиарда крон (2007–2013) на создание инфраструктуры профессионального образования. В 2010 году во многих школах были построены современные учебные

ТОРГОВАЯ ПАЛАТА 2010 | 85


86 | ТОРГОВАЯ ПАЛАТА 2010

CЛАБЫМ МЕСТОМ, ПО-ПРЕЖНЕМУ ОСТАЕТСЯ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, НЕДОСТАТОЧНЫЙ ОБЪЕМ КАСАЮЩЕЙСЯ КАРЬЕРЫ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С РЫНКОМ ТРУДА, ОТСУТСТВИЕ ЦЕЛОСТНОЙ МОДЕЛИ КАРЬЕРНЫХ УСЛУГ И РАЗДРОБЛЕННОСТЬ УСЛУГИ.

мастерские, и число желающих получить профессиональное образование было самым высоким за последнее десятилетие. В минувшем году Торговая палата участвовала в работе руководящих органов программ по обновлению содержания и популяризации профессионального образования. Одной из инициатив стал перевод в цифровой формат созданной в 2002–2004 гг. в сотрудничестве с Эстонским телевидением серии «Ametilood» (Истории о профессиях) и производство на их базе видеоклипов, знакомящих с различными специальностями. Эту видеопродукцию можно использовать в качестве предназначенного для молодежи информационного материала о карьерных возможностях. В 2010 году деятельность Фонда профессиональной квалификации была сосредоточена на разработке и тестировании новых основанных на уровне компетенции профессиональных стандартов. Описания профессиональных навыков, опирающиеся на более основательный анализ работы и описание сферы деятельности, и представленные в виде уровней компетентности, являются по сравнению с прежними значительно более эффективными вспомогательными средствами анализа уровня квалификации рабочей силы. В процессе создания и развития системы профессий Фонд профессиональной квалификации стал организатором среды сотрудничества сторон-участников рынка труда. По инициативе Фонда профессиональной квалификации разрабатываются стандарты профессий, на основе которых составляются учебные программы для (профессиональных) школ. Торговая палата является одним из учредителей Фонда профессиональной квалификации и активно участвует в деятельности по развитию системы профессий, работе совета Фонда профессиональной квалификации и профессиональных советов различных областей (www.kutsekoda.ee).

КАРЬЕРНЫЕ УСЛУГИ Министерство образования и науки координирует обучение, консультирование и предложение информации в сфере карьеры для молодежи. Министерство социальных дел отвечает за оказание услуг безработным, соискателям рабочих мест и работающим взрослым. Для совместного планирования деятельности по развитию карьерных услуг министерство образования и науки и министерство социальных дел заключили в 2008 году соглашение о сотрудничестве. На основании этого документа деятельность по развитию карьерных услуг координирует центр по развитию карьерных услуг целевого учреждения Innove. Совместными усилиями осуществляется деятельность, способствующая повышению качества карьерных услуг, и делающая услугу доступной для всех, кто в ней нуждается. По сравнению с 2008 годом, когда в Торговой палате было подписано соглашение о сотрудничестве, произошел целый ряд положительных изменений. Например, разработана методика обучения карьере, подготовлены учебные материалы и многое другое. Рассматривая вопрос с точки зрения рынка труда, слабым местом, по-прежнему остается, прежде всего, недостаточный объем касающейся карьеры информации, связанной с рынком труда, отсутствие целостной модели карьерных услуг и раздробленность услуги. С целью развития карьерных услуг Торговая палата участвует в работе центра сотрудничества по вопросам карьеры и различных экспертных групп.

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ТРУДА Проведенный Госконтролем в 2010 году аудит поддержал ранее высказанное нами мнение о том, что организация дополнительного обучения и переподготовки взрослых в Эстонии не продумана и не способствует повышению квалификации рабочей силы. В то же время нам предоставлена возможность использования для этой цели значительной суммы в 2,5 миллиарда крон (2007–2013 гг.) из различных предназначенных для поддержки подобных мер европейских источников. С целью изменения ситуации по нашей инициативе


в течение года был проведен ряд совместных дискуссий с различными связанными с данным вопросом сторонами. Многие высказанные в ходе обсуждений предложения были реализованы или будут осуществлены в ближайшее время. Например, увязывание заказываемого через Кассу по безработице обучения с системой профессий или заказ обучения по техническим или предполагающим наличие материально-технической базы специальностям в профессиональных учебных заведениях и прикладных вузах и т.д.

ТОРГОВАЯ ПАЛАТА 2010 | 87

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ ЙЫХВИСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В 2010 году мы продолжили деятельность, направленную на укрепление экономических связей между предприятиями Вирумаа и Северо-Западным регионом России. С целью расширения осведомленности наших фирм о предпринимательской среде России (законодательство, учреждения, настроения и общественные тенденции) в сотрудничестве с московской юридической фирмой G.S.L. Law & Consulting в феврале мы организовали семинар, участникам которого был представлен обзор законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность в России, правовой системы и инвестиционной среды. Семинар проводился при поддержке Целевого учреждения развития предпринимательства (EAS). Целый ряд предприятий, в собственности которых находится производственная недвижимость в Ида-Вирумаа, местные органы самоуправления и эстонское государство заинтересованы в поступлении в уезд новых инвестиций. В качестве потенциальных регионов, из которых можно ожидать инвесторов, рассматриваются, прежде всего, Северо-Западный регион России и Финляндия. С целью представления потенциальным российским инвесторам инвестиционных условий в ИдаВирумаа в июне 2010 года, совместно с Целевым учреждением развития промышленных зон Ида-Вирумаа и городом Нарва, нами был проведен семинар в Генеральном консульстве Эстонии в Санкт-Петербурге, в котором приняли участие свыше 50 заинтересованных в инвестировании предприятий, финансовых учреждений и представителей организаций третьего сектора. Результатом контактов, установленных на проходившем в Петербурге мероприятии, стал тот факт, что в начале 2011 года в Нарве начало работать технологическое предприятие, занимающееся производством промышленных роботов, и в завершающую стадию вступили переговоры с заинтересованным в рынке Евросоюза предприятием по производству отопительного оборудования. С целью разъяснения предпринимателям северо-востока Эстонии того факта, что наши возможности установления деловых отношений с Россией во многом зависят от взаимоотношений Евросоюза и России, совместно с информационным бюро Европарламента в Эстонии и Нарвским колледжем Тартуского университета в апреле 2010 года мы организовали гражданский форум «Евросоюз и Россия». В ходе состоявшихся на гражданском форуме дискуссий анализ политических точек соприкосновения и расхождения между ЕС и Россией был представлен членом Европарламента Тунне Келамом и членом Рийгикогу Марко Михкельсоном, обзор экономических отношений с соседним государством был дан министром Юханом Партсом, и своими размышлениями о культуре и границах поделился историк Давид Всевиов. На состоявшихся после докладов заседаниях рабочих групп их участники вели поиск возможных шагов, которые жители приграничных регионов могли бы предпринять со своей стороны для дальнейшего развития политических, экономических и культурных связей между Эстонией и Россией. Мероприятие проводилось при поддержке министерства культуры Эстонии.

ЦЕЛЫЙ РЯД ПРЕДПРИЯТИЙ, В СОБСТВЕННОСТИ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ В ИДА-ВИРУМАА, МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ И ЭСТОНСКОЕ ГОСУДАРСТВО ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ПОСТУПЛЕНИИ В УЕЗД НОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ.


88 | ТОРГОВАЯ ПАЛАТА 2010

В СВЯЗИ С ПЕРЕХОДОМ ЭСТОНИИ НА ЕВРО У ПРЕДПРИЯТИЙ ВОЗНИК ЦЕЛЫЙ РЯД ВОПРОСОВ, ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОТВЕТОВ НА КОТОРЫЕ ОНИ ЧАСТО ОБРАЩАЛИСЬ И В ТОРГОВУЮ ПАЛАТУ.

В связи с приобретающими все большую актуальность вопросами энергосбережения и охраны окружающей среды в Йыхвиском представительстве мы провели для предпринимателей Вирумаа встречу с бизнес-делегацией шведских провинций Вестернорланд и Ямтланд, чтобы представить им возможности сотрудничества в сфере производства т.н. пассивных домов. Благодаря участию во встрече президента Торгово-промышленной палаты города Сундсвал для предпринимателей Вирумаа открылась хорошая возможность получить различную информацию также и о предприятиях других секторов. Для 2010 года был характерен рост сотрудничества между предприятиями Вирумаа и многими учебными заведениями и научными учреждениями. Нашими хорошими партнерами по сотрудничеству были Нарвский колледж Тартуского университета, Вирумааский колледж, Центр экономического обучения ТТУ и Таллиннская высшая техническая школа, которые при посредничестве Торговой палаты предлагали местным фирмам свои услуги по проведению обучения и помощь в решении различных стоящих перед предприятиями проблем. Мы полагаем, что это сотрудничество между предприятиями, учебными заведениями и научными учреждениями будет продолжено и в 2011 году. В связи с переходом Эстонии на евро у предприятий возник целый ряд вопросов, для получения ответов на которые они часто обращались и в Торговую палату. С целью предоставления качественной информации как можно более широкому количеству фирм в октябре в Нарве был проведен инфодень на тему введения в оборот евро, в ходе которого с докладами выступили специалисты в различных областях из министерства финансов, банка Эстонии, банка SEB и Эстонской торгово-промышленной палаты. Инфодень проводился на русском языке, и в нем участвовали свыше 90 представителей предприятий и учреждений. На основании заключенного с эстонским представительством Еврокомиссии договора мы организуем работу информационного центра Europe Direct в Вируском уезде. В результате работы инфоцентра многие местные жители, в том числе и предприниматели, получили разностороннюю информацию о сущности Евросоюза и различных аспектах его деятельности. Состоялись дискуссии о возможностях сотрудничества предприятий и учащихся общеобразовательных школ, а также на тему предпринимательского климата в различных странах. В последние месяцы 2010 года в сотрудничестве с самоуправлением ИдаВирумаа мы провели опрос предприятий, местных органов самоуправления и неправительственных объединений, целью которого являлась оценка результативности действующей системы субсидий Евросоюза и поиск идей для составления программы на следующий период субсидирования. Участники опроса высказали мнение о том, что механизмы оказываемой Евросоюзом поддержки зарекомендовали себя в качестве действенных и весьма эффективных инструментов, и в рамках завершающегося периода составления программ можно признать, что субсидии ЕС сыграли очень важную роль в развитии Ида-Вирумаа. Некоторых корректив требуют как знания и навыки ходатайствующих, так и структура систем финансирующих организаций.

ПЯРНУСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 2010-й год лучше всего характеризует с одной стороны стабильность, поскольку мы продолжили нашу традиционную деятельность, ставшую уже своеобразным брендом, с другой стороны к ней добавились различные новые и интересные инициативы. Пярну имел честь и возможность провести в 2010 году 30-ые международные ганзейские дни, для участия в которых город посетили делегации из 80 ганзейских городов и множество других гостей. На организованном


Пярнуским представительством деловом завтраке был представлен обзор экономики Эстонии и города Пярну. Основной идеей мероприятия было желание использовать возможности Союза Ганзейских городов, в который в настоящий момент входит свыше 200 городов из 17 стран, для развития экономического сотрудничества и оживления товарообмена. Мы рады констатировать, что зародившаяся во время Ганзейских дней идея попала на благодатную почву. Германские города, во главе с Герфордом, подхватили эту идею, и на сегодняшний день при участии 17 ганзейских городов уже запущен пилотный проект, целью которого является выяснение возможностей оказания содействия созданию сети экономического сотрудничества через Союз ганзейских городов. Эстонию в этом проекте представляет город Пярну. Идея имеет сходство с предложением Эстонского фонда развития о возможном создании Ганзейского пути № 2 между Востоком и Западом. В ходе реализации проекта запланированы встречи с представителями заинтересованных в развитии экономического сотрудничества городов и предприятий. В ходе Недели предпринимательства были отмечены лучшие предприятия Пярнумаа и города Пярну 2010 года. В рамках этого мероприятия мы впервые присудили премию «Социально ответственный предприниматель», что подчеркивает демократизм участия и необходимость аспекта сотрудничества. Премии удостаивается предприниматель, который в дополнение к успешному развитию и управлению своим предприятием осознает ответственность перед обществом и вносит свой вклад в сбалансированное развитие всего региона. Первого титула «Социально ответственный предприниматель» в 2010 году был удостоен руководитель OÜ Fein-Elast Estonia Урмас Мяги. Продолжалась работа с одним из ключевых секторов экономики Пярнумаа – деревообрабатывающей промышленностью. По нашей инициативе был создан кластер деревообрабатывающих предприятий Пярнумаа, членами которого являются 13 предприятий, занимающихся деревообработкой и производством мебели. В связи с тем, что для многих предприятий самой острой проблемой стал маркетинг и экспорт, 7 членов кластера представили в Фонд содействия развитию предпринимательства – EAS – проект совместного маркетинга, для выполнения которого и была получена субсидия. В рамках проекта планируется найти возможности выхода на рынок Скандинавии. Нашими конкретными шагами стали выпуск представляющего продукцию кластера издания на английском языке, составление домашней странички, визиты в Швецию и Финляндию с целью установления деловых контактов, а также участие в ярмарках и в обучении на темы экспортных рынков. Доброй традицией стал проводимый в сотрудничестве с западно-эстонским отделением банка Swedbank ежегодный послеобеденный час на экономические темы. 15 сентября уже в пятый раз собрались предприниматели и руководители публичного сектора Пярнумаа. На этот раз на встрече выступили министр экономики и коммуникаций Юхан Партс и исполнительный директор отделения банковского обслуживания предприятий банка Swedbank Роберт Китт. Хеллар Мутле, руководитель успешного металлообрабатывающего предприятия Вильяндимаа Bestra Engineering AS, увеличившего в прошедшем году свой доход от продаж на 28%, рассказал о преимуществах кластера, которыми прежде всего являются распределение компетенции и ресурсов, а также эффект масштабности. Своими идеями относительно общественной ответственности поделился руководитель соответствующей сферы банка Swedbank Марис Оямуру. Серьезное внимание мы уделяли организации семинаров – в общей сложности было проведено 16 семинаров, в которых приняли участие свыше 500 человек. Наибольшей популярностью пользовались такие соответствовав-

ТОРГОВАЯ ПАЛАТА 2010 | 89

В ХОДЕ НЕДЕЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА БЫЛИ ОТМЕЧЕНЫ ЛУЧШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПЯРНУМАА И ГОРОДА ПЯРНУ 2010 ГОДА. В РАМКАХ ЭТОГО МЕРОПРИЯТИЯ МЫ ВПЕРВЫЕ ПРИСУДИЛИ ПРЕМИЮ «СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ», ЧТО ПОДЧЕРКИВАЕТ ДЕМОКРАТИЗМ УЧАСТИЯ И НЕОБХОДИМОСТЬ АСПЕКТА СОТРУДНИЧЕСТВА.


90 | ТОРГОВАЯ ПАЛАТА 2010

В ТАРТУ СЛОЖИЛАСЬ ХОРОШАЯ ТРАДИЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ НЕДЕЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. ИНИЦИАТОРОМ МЕРОПРИЯТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ТАРТУСКАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА, И АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В НЕМ ПРИНИМАЮТ ВСЕ МЕСТНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

шие сложившейся на тот момент экономической ситуации и характерные для культуры бизнеса темы как «Три способа востребования долгов» и «Продажа и техники продажи». Первая тема свидетельствует о том, что на данный момент преобладает, скорее, кризис долгов, а не кризис займов. Вторая же указывает на новую тенденцию, согласно которой, в отличие от предшествовавших периодов, предприятия должны наращивать объемы продаж. Участники же деловых завтраков проявляли большую заинтересованность во встрече с рисковым инвестором Юри Мыйзом, поскольку его смелые и толковые выступления как относительно сложившейся экономической ситуации, так и перспектив развития значительно отличаются от привычного подхода. Министр юстиции Рейн Ланг высказался на тему «Какими должны быть законы, способствующие развитию предпринимательства?». Последовавшая оживленная дискуссия продемонстрировала, что у предпринимателей много забот и проблем, для решения которых необходимы более эффективные законы. По-прежнему осуществлялось активное сотрудничество как со структурами, оказывающими поддержку предпринимательству в Пярнумаа, так и с публичным сектором. В лице Пярнуского представительства предприниматели на уровне совета представлены в Пярнуском центре профессионального образования и Пярнуском центре предпринимательства и развития. Среди наших приоритетов – участие в работе Центра информации по ноу-хау (Oskusteabekeskus) Пярнуского уезда. Мы по-прежнему рассматриваем в качестве важной задачи участие в программе экономического обучения в школах, в рамках которого мы были представлены в комиссии по защите бизнес-планов учащихся и выполняли оценку работ студенческих и ученических фирм. Представительство выдало 2178 сертификатов происхождения.

ТАРТУСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО Основными задачами нашей повседневной деятельности является составление ответов на запросы членов Палаты и их консультирование по правовым и экономическим вопросам, а также выдача сертификатов происхождения. Мы участвовали в работе целого ряда различных рабочих групп и комиссий, деятельность которых направлена на продвижение местного предпринимательства. Необходимо отметить участие в работе круглого стола по предпринимательству Тартуского уезда, членство в жюри конкурса предпринимательства «Лучшие предприятия Тарту 2010» и деятельность рабочей группы по вопросам предпринимательства в рамках стратегии развития «Тарту 2030». Заслуживают внимания также и мероприятия, связанные с развитием кластера услуг в области здравоохранения и промышленности в Тарту. В течение года мы проводили различные учебные дни и семинары и содействовали организации обучения в рамках проекта «Э-обучение на основе менторства». В Тарту сложилась хорошая традиция проведения недели предпринимательства. Инициатором мероприятия является Тартуская городская управа, и активное участие в нем принимают все местные предпринимательские организации. В рамках недели предпринимательства 2010 года мы провели бесплатный семинар «Посредническая деятельность в сфере внешней торговли». В сотрудничестве со службой внешних связей Тартуской городской управы мы провели контактную встречу для заинтересованных в совместной деятельности по программе трансграничного сотрудничества Эстонии, Латвии и России в 2007–2013 гг., осуществляемой в рамках Европейского инструмента соседства и партнерства (ENPI), в которой, наряду с представителями тартуских предприятий и организаций, участвовала делегация, составленная Санкт-Петербургским центром бизнесконтактов «Бизкон».


КУРЕССААРЕСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

ТОРГОВАЯ ПАЛАТА 2010 | 91

В 2010 году Сааремааское представительство выдало 900 сертификатов происхождения (в 2009 году – 827). В качестве руководителя Сааремааского представительства Палаты Туллио Либлик продолжил работу в совете Курессаареского профтехучилища и в проектах профессионального образования. Он принимал также активное участие в работе Сааремааского союза предпринимателей и регулярно участвовал в совещаниях Сааремааского центра компетенции. 2 февраля в Курессааре, в сотрудничестве с BCS Koolitus, мы провели семинар, посвященный новому формату годового хозяйственного отчета, который требуется представить в коммерческий регистр. В семинаре участвовали свыше 300 человек. 8 октября в Курессаареском представительстве прошло обучение, связанное с различными аспектами введения в оборот евро.

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КАК КАНАЛ ОБЩЕНИЯ МЕЖДУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ Работа отдела маркетинга и обслуживания была связана с посвященной юбилейному году деятельностью. Был проведен ряд мероприятий, в задачи которых входило привлечение новых членов и выражение признания старым членам Палаты.

ВЕСЕННИЙ БАЛ Традиционный весенний бал Торговой палаты на этот раз проводился 24 апреля в Таллинне, в ресторане Глория, и был первым из программы мероприятий 2010 года, которыми Торговая палата отмечала 85-ю годовщину со дня учреждения Торговой палаты в ноябре 1925 года. По установившейся традиции на балу и на этот раз были вручены знаки почета Торговой палаты. Для правления Эстонской торгово-промышленной палаты это является возможностью отдельно отметить и высказать свое признание тем предпринимателям, руководителям и служащим, которые внесли большой вклад в развитие предпринимательства и экономики Эстонии. В этом году знака почета были удостоены семь человек. За особые заслуги в деле сотрудничества торговых палат и долговременного развития экономических отношений между Эстонией и Финляндией знака почета I класса был удостоен председатель правления Центральной торговой палаты Финляндии доктор Кари Ялас, и за особые заслуги и содействие развитию экономической жизни и предпринимательства, а также развитие пищевой промышленности – председатель совета АО Salvest Вельо Ипитс. Знаков почета II класса были удостоены председатель правления АО Tallinna Sadam Айн Кальюранд, канцлер министерства финансов Эстонской Республики Теа Варрак, а также вице-канцлер министерства иностранных дел Эстонской Республики Марина Кальюранд. Знаком почета III класса были награждены заведующий отделом профтехобразования и образования для взрослых министерства образования и науки Эстонии Андрес Пунг и заведующий отделом таможенной и акцизной политики министерства финансов Эстонской Республики Марек Уускюла. Всего, начиная с момента восстановления в 1989 году и по сегодняшний день, Торговая палата наградила знаками почета 74 человека. Ресторан «Глория», который всего на 12 лет младше Торговой палаты, явился во всех смыслах подходящим и достойным местом проведения посвященного 85 годовщине весеннего бала Торговой палаты.

РАБОТА ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА И ОБСЛУЖИВАНИЯ БЫЛА СВЯЗАНА С ПОСВЯЩЕННОЙ ЮБИЛЕЙНОМУ ГОДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. БЫЛ ПРОВЕДЕН РЯД МЕРОПРИЯТИЙ, В ЗАДАЧИ КОТОРЫХ ВХОДИЛО ПРИВЛЕЧЕНИЕ НОВЫХ ЧЛЕНОВ И ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАНИЯ СТАРЫМ ЧЛЕНАМ ПАЛАТЫ.


92 | ТОРГОВАЯ ПАЛАТА 2010

Торгово-промышленная палата благодарит партнеров по сотрудничеству: Silberauto, Estonian Air, Reval Hotels, Overall, Liviko, Nautimus, Avision, Disainikorp, Iloprint, ресторан «Глория».

ТЕННИСНЫЙ ТУРНИР

ТООМАС ЛУМАН: „КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА ОТКРЫВАЮЩЕГОСЯ БИЗНЕС-СЕЗОНА – ЭТО ПРЕДПРИИМЧИВОСТЬ, ЭКСПОРТ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ.“

29 мая, на теннисном корте в центре Пярну, мы уже в 14-й раз проводили теннисный турнир. Как и в предыдущем году, участие в состязаниях принимали 42 любителя тенниса, представлявших предприятия-членов Палаты, многие из которых участвуют в соревнованиях с самого первого турнира Палаты, состоявшегося в 1997 году. Соревнования проводились по системе «парной игры каждого участника», состав пар разыгрывался на месте, и Тоомас Куум, эксперт Эстонского теннисного союза и организатор соревнований в любительской лиге, на основании прежних результатов предварительно зарегистрировавшихся игроков формировал группы в соответствии с их достижениями. Победителями турнира стали Райво Хеллерма (АО Stora Enso Eesti) и Калле Педак (Hedman Partners Attorneys-at-Law). В финальной встрече победу одержала пара в составе Мартин Виллиг (CSA Partners OÜ) и Индрек Миххельс (SP Navitas). Третье место заняли Пиркка-Марья Пылдвере (адвокатское бюро Айвара Пилва) и Ахто Алтйыэ (Eurocon OÜ). Победа в утешительном турнире досталась паре в составе Асо Корис (АО Aska Paber) и Вейко Ларетей (AEK OÜ). Торгово-промышленная палата благодарит спонсоров теннисного турнира: Silberauto, Estonian Air, Reval Hotels, Villa Wesset, Dermoshop, Firmakink, Tele2, Paulig, ночной клуб Sugar, центр восстановительного лечения Estonia, Saku и предприятие общественного питания Susanna OÜ.

ОТКРЫТИЕ БИЗНЕС-СЕЗОНА

НА ОТКРЫТИИ СЕЗОНА ДЕЛОВОЙ ЖИЗНИ БЫЛО ПРЕДСТАВЛЕНО И ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О ЧЕСТНОМ ЦЕНООБРАЗОВАНИИ. К НАШЕМУ ПРИЗЫВУ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ ДЕСЯТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ.

По случаю 85-й годовщины Торговой палаты, ставшее традиционным торжественное открытие бизнес-сезона состоялось в Торговой палате и расположенном рядом с ней саду Пийскопи. На открытии сезона деловой жизни было представлено и подписано соглашение о честном ценообразовании. К нашему призыву присоединились десять организаций: Эстонская торгово-промышленная палата, Центральный союз работодателей Эстонии, Эстонская ассоциация малых и средних предприятий, Союз торговых предприятий Эстонии, Союз предприятий пищевой промышленности Эстонии, Союз банков Эстонии, Союз страховых обществ Эстонии, Эстонский союз предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей, Союз турфирм Эстонии, Союз гостиниц и ресторанов Эстонии, и департамент защиты прав потребителей. Все желающие также имели возможность на месте присоединиться к соглашению о честном ценообразовании, чем активно воспользовались многие участники. Торгово-промышленная палата благодарит спонсоров открытия бизнессезона: Estonian Air, Liviko, A. Le Coq, Silberauto, Dermoshop, Piip&Tuut Mängumaja, Firmakink, Radisson Blu Hotel Olümpia, Disainikorp, Krediidipank.

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 16 декабря в Торговой палате состоялось Общее собрание членов Эстонской торгово-промышленной палаты, на котором единогласно был утвержден итоговый отчет о результатах хозяйственной деятельности Торговой палаты в 2009 году. В связи с необходимостью дополнить устав в соответствии с принятыми недавно изменениями закона о некоммерческих объединениях и вступившим в силу 08.03.2010 новым законом об аудиторской деятельности были представлены предложения об изменении устава Эстонской торговопромышленной палаты. Дополнительно были выдвинуты также предложения уточнить некоторые формулировки, вызвавшие на практике различные


толкования. Это позволило придать дополнительную правовую ясность уставу и изменить срок полномочий правления с прежних 2 до 4-х лет с целью обеспечения большей стабильности в достижении целей Торговой палаты. При этом была учтена практика деятельности торговых палат других государств. Изменения устава Торговой палаты были утверждены единогласно. В общем собрании приняли участие 103 предприятия-члена Торговой палаты или их уполномоченных представителя. Правление Торговой палаты пригласило президента Тоомаса Хендрика Ильвеса принять участие в состоявшемся 27 мая в Торговой палате ежегодном весеннем торжественном обеде. Основными темами было введение в оборот евро, налог на продажи в городе Таллинне, экспорт, рынки соседних государств и образование. Предприниматели обратились к президенту с вопросом о его оценке политической стороны подготовки введения в оборот единой валюты ЕС евро, в свою очередь президент проявил интерес к техническим приготовлениям и политике предпринимателей в области ценообразования. Члены правления Палаты выразили уверенность в положительном влиянии введения в оборот евро как для инвестиционной среды, так и для общего ощущения надежности. На состоявшемся в тот же день заседании члены правления Палаты рассмотрели проект соглашения о честном ценообразовании, и его принципы были представлены также и президенту. Президент поинтересовался успехами предпринимателей на экспортных рынках, и более обстоятельно обсуждалась ситуация в Латвии, Литве и Финляндии. В ходе обсуждения почти всех тем и дискуссий затрагивался вопрос образования и его определяющего значения для повышения конкурентоспособности экономики Эстонии. Как в сфере основного, так и высшего образования были определены возможности реорганизации школьной сети, а также высказана необходимость повышения качества обучения. 11 ноября во дворце Кадриорг для партнеров по сотрудничеству был устроен праздничный прием по случаю 85-й годовщины Торговой палаты. В мероприятии приняли участие добрые многолетние партнеры Торговой палаты по сотрудничеству, а также друзья и коллеги. На торжественном мероприятии по случаю 85-й годовщины Торговая палата провела презентацию справочника «Кто есть кто в экономике Эстонии 2010?», в котором представлены ключевые фигуры эстонской экономики. Сборник составляет и издает Эстонская торгово-промышленная палата каждые пять лет, в год своего очередного юбилея. Две предыдущие книги вышли в свет в 2000 и 2005 году. Состоялось четыре мероприятия, посвященных приему новых членов, на которых в торжественной обстановке были вручены свидетельства о членстве в нашей организации (в 2010 году ряды Торговой палаты пополнились 288 новыми членами). Вечера знакомства с домом Торгово-промышленной палаты, ее работниками и другими предприятиями-членами для многих стали первой возможностью найти партнеров по сотрудничеству.

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ Продолжался выпуск всех информационных изданий, предназначенных для членов Палаты, а также печатной продукции, направленной на зарубежных партнеров. Вышли в свет 22 номера печатного органа Торговой палаты «Teataja» и 11 номеров «Вестника» на русском языке. Члены Палаты регулярно получали наш еженедельный электронный информационный бюллетень. Был издан ежегодник, отражающий отчет Торговой палаты о деятельности в 2009 году.

ТОРГОВАЯ ПАЛАТА 2010 | 93

ПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ ПРИГЛАСИЛО ПРЕЗИДЕНТА ТООМАСА ХЕНДРИКА ИЛЬВЕСА ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В СОСТОЯВШЕМСЯ 27 МАЯ В ТОРГОВОЙ ПАЛАТЕ ЕЖЕГОДНОМ ВЕСЕННЕМ ТОРЖЕСТВЕННОМ ОБЕДЕ. ОСНОВНЫМИ ТЕМАМИ БЫЛО ВВЕДЕНИЕ В ОБОРОТ ЕВРО, НАЛОГ НА ПРОДАЖИ В ГОРОДЕ ТАЛЛИННЕ, ЭКСПОРТ, РЫНКИ СОСЕДНИХ ГОСУДАРСТВ И ОБРАЗОВАНИЕ.


94 | ТОРГОВАЯ ПАЛАТА 2010

НА ТОРЖЕСТВЕННОМ МЕРОПРИЯТИИ ПО СЛУЧАЮ 85-Й ГОДОВЩИНЫ ТОРГОВАЯ ПАЛАТА ПРОВЕЛА ПРЕЗЕНТАЦИЮ СПРАВОЧНИКА «КТО ЕСТЬ КТО В ЭКОНОМИКЕ ЭСТОНИИ 2010?».

В 2010 году Торговая палата в сотрудничестве с Целевым учреждением развития предпринимательства и Центральным союзом работодателей Эстонии организовала традиционные предпринимательские конкурсы «Топтаблица конкурентоспособности предприятий Эстонии 2010» и «Премия в области предпринимательства 2010». Истории успеха победителей конкурсов, а также сводная топ-таблица и распределенные по сферам деятельности топ-таблицы были опубликованы в изданиях «Лучшие предприятия Эстонии 2010» и «Top Estonian Enterprises 2010», а также представлены в портале по вопросам развития конкуренции: www.konkurents.ee. Партнером по сотрудничеству при проведении конкурсов является Эстонский институт конъюнктуры. Уже в 16-й раз Торговая палата издает практический бизнес-каталог эстонских экспортеров – Estonian Export Directory 2010. В этом объемном издании, как в алфавитном порядке, так и по сферам деятельности представлены предприятия Эстонии, желающие продавать на внешнем рынке свои товары и услуги и найти партнеров в других странах мира. В дополнение к каталогу предприятий потенциальному деловому партнеру или инвестору предоставляется возможность получить беглый обзор Эстонии, а также ознакомиться с полезными фактами и представляющими интерес сведениями об экономике Эстонии и возможностями начала предпринимательской деятельности в нашей республике. Вся информация в книге представлена на английском, немецком и французском языках. Издание предлагается также и на CD-диске. Отличительной стороной каталога являются каналы его распространения – торговые палаты, агентства по экспорту и импорту, посольства Эстонии в иностранных государствах, зарубежные представительства EAS и другие организации соответствующего профиля в общей сложности в 80 странах. Тираж «Estonian Export Directory 2010» – 5000 экземпляров на CD и 2000 бумажных каталогов. Издание на обоих носителях можно бесплатно получить в Торговой палате. Каталог доступен также и в интернете по адресу: www.estonianexport.ee. Партнером по сотрудничеству в деле издания Estonian Export Directory является Ekspress Hotline AS.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК «КТО ЕСТЬ КТО В ЭКОНОМИКЕ ЭСТОНИИ 2010?» Справочник составляет и издает Эстонская торгово-промышленная палата каждые пять лет в год своего юбилея. Два предыдущих издания вышли в свет в 2000 и 2005 году. Прозрачность предпринимательства является одним из основных признаков открытого общества, и она представляет также и предпринимателей как деятелей общественной жизни. Основная задача биографического справочника – отразить и довести до сведения читателя происходящие в обществе процессы. Это попытка запечатлеть сложившуюся в предпринимательской среде и экономике Эстонии ситуацию в определенный момент времени на уровне отдельных личностей, представить портреты тех, кто вносит повседневный вклад в экономическую деятельность или развитие предпринимательской среды и законодательства. Ответы на поставленные в разосланных анкетах вопросы являются добровольным шагом, и по этой причине многие известные предприниматели приняли решение отказаться от упоминания своего имени в справочнике. В издании можно найти профили 158 людей, справочник выходит как на эстонском, так и на английском языке. «Кто есть кто в экономике Эстонии?» – это зарегистрированный товарный знак, исключительное право на использование которого принадлежит Эстонской торгово-промышленной палате.


ТОП-ТАБЛИЦА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭСТОНСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 2010 B восьмой раз были объявлены результаты составленной Торговой палатой и центральным союзом работодателей топ-таблицы конкурентоспособности эстонских предприятий. Целью составления топ-таблицы конкурентоспособности эстонских предприятий является определение самых конкурентоспособных предприятий, предложение предприятиям возможности сравнить свою деятельность с другими подобными фирмами и оценить успешность эстонских предприятий, их результативность и устойчивость развития. В составлении топ-таблицы конкурентоспособности 2010 года участвовало в общей сложности 342 эстонских предприятия, из которых в соответствии с методикой квалификационного отбора в заключительную таблицу были отобраны 325. Основной причиной деквалификации стало недостаточное для участия количество полных хозяйственных лет или представление неполных данных. Для сравнения своих результатов с конкурентами участники могли выбрать одну из 12 сфер деятельности. Уже третий год подряд помимо общего победителя выявлялось также наиболее конкурентоспособное предприятие среди фирм, представляющих малый и средний бизнес, и мы рады сообщить, что в этой категории сравнить свое предприятие с другими пожелало уже 171 предприятие. Наиболее многочисленными в топ-таблице конкурентоспособности были участники из сферы промышленности и энергетики (88). Меньше всего было представителей сельскохозяйственных и предприятий лесной промышленности (6). Представителей сферы строительства в топ-таблице было 39 вместо 43 участвовавших в прошлом году. Кандидатами от сферы обслуживания стали 47 предприятий против 28 представителей в минувшем году. Титула самого конкурентоспособного предприятия Эстонии 2010 было удостоено АО Tallink Grupp, которое в общей топ-таблице конкурентоспособности на 1,5 процента опередило вышедшее на второе место предприятие Mažeikiu Nafta Trading House. Доход от продаж и инвестиции Tallink Grupp были вне конкуренции и достигли самых больших показателей в топ-таблице конкурентоспособности 2010 года.

ПОБЕДИТЕЛЯМИ ТОП-ТАБЛИЦЫ ПО СФЕРАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАЛИ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ: • BLRT Grupp AS – самое конкурентоспособное предприятие в сфере промышленности и энергетики 2010; • A. Le Coq AS – самое конкурентоспособное предприятие пищевой промышленности 2010; • Humana Sorteerimiskeskus OÜ – самое конкурентоспособное предприятие розничной торговли 2010; • Mažeikiu Nafta Trading House OÜ – самое конкурентоспособное предприятие оптовой торговли 2010; • DenEesti OÜ – самое конкурентоспособное туристическое предприятие 2010; • Riigi Kinnisvara AS – самое конкурентоспособное предприятие в области бизнес-услуг и недвижимости 2010; • AS Vopak E.O.S. – самое конкурентоспособное предприятие в сфере транспорта и логистики 2010;

ТОРГОВАЯ ПАЛАТА 2010 | 95


96 | ТОРГОВАЯ ПАЛАТА 2010

• Merko Ehitus AS – самое конкурентоспособное предприятие в строительной сфере 2010; • EMT AS – самое конкурентоспособное предприятие в сфере связи, коммуникаций и ИТ-сфере 2010; • Markilo OÜ – самое конкурентоспособное предприятие в сфере сельского хозяйства и лесной промышленности 2010; • If Eesti Kindlustus AS – самое конкурентоспособное предприятие в области финансового посредничества 2010; • AS G4S Eesti – самое конкурентоспособное предприятие обслуживания 2010; • Rentest OÜ – самое конкурентоспособное предприятие среди малых и средних предприятий 2010.

ПРИЯТНО ЗАМЕТИТЬ, ЧТО ПОЧТИ ВСЕ ПОБЕДИТЕЛИ ТОП-ТАБЛИЦЫ ЯВЛЯЮТСЯ ЧЛЕНАМИ ЭСТОНСКОЙ ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ.

Приятно заметить, что почти все победители топ-таблицы являются членами Эстонской торгово-промышленной палаты. Топ-таблицы, методика и вся касающаяся конкурса информация представлена также и на портале по вопросам конкуренции: www.konkurents.ee. •


Liikmete nimekiri tegevusvaldkondade järgi DIRECTORY OF MEMBERS BY FIELDS OF ACTIVITY • СПИСОК ЧЛЕНОВ ПО СФЕРАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Kaubanduskoja liikmete kontaktandmed leiate kodulehelt Full list of members and their contact data can be found in the Internet Контактные данные всех членов торговой палаты наидёте по адресу

www.koda.ee


98 | Kaubanduskoda 2010

102 01

Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad Crop and animal production, hunting and related service activities Растениеводство, животноводство, охота и обслуживающие их сферы деятельности

102 02

Metsamajandus ja metsavarumine Forestry and logging Лесное хозяйство и заготовка леса

102 03

Kalapüük ja vesiviljelus Fishing and aquaculture Рыбная ловля и водное культивирование

102 05

Kivi- ja pruunsöe kaevandamine Mining of coal and lignite Добыча каменного и бурого угля

102 06

Toornafta ja maagaasi tootmine Extraction of crude petroleum and natural gas Производство сырой нефти и природного газа

102 08

Muu kaevandamine Other mining and quarrying Добыча прочих ископаемых

102 10

Toiduainete tootmine Manufacture of food products Производство продуктов питания

103 11

Joogitootmine Manufacture of beverages Производство напитков

103 13

Tekstiilitootmine Manufacture of textiles Производство текстильной продукции

103 14

Rõivatootmine Manufacture of wearing apparel Производство предметов одежды

103 15

Nahatöötlemine ja nahktoodete tootmine Manufacture of leather and related products Обработка кожи и производство кожаных изделий

103 16

Puidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine, v.a mööbel; õlest ja punumismaterjalist toodete tootmine Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials Обработка древесины и производство деревянной и пробковой продукции, за исключением мебели; продукция из соломы и материала для плетения

104 17

Paberi ja pabertoodete tootmine Manufacture of paper and paper products Производство бумаги и бумажной продукции

104 18

Trükindus ja salvestiste paljundus Printing and reproduction of recorded media Полиграфия и копирование записей

104 19

Koksi ja puhastatud naftatoodete tootmine Manufacture of coke and refined petroleum products Производство кокса и очищенных нефтепродуктов

104 20

Kemikaalide ja keemiatoodete tootmine Manufacture of chemicals and chemical products Производство химикатов и химической продукции

104 21

Põhifarmaatsiatoodete ja ravimpreparaatide tootmine Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations Производство основных фармацевтических продуктов и лекарственных препаратов

104 22

Kummi- ja plasttoodete tootmine Manufacture of rubber and plastic products Производство резиновой и пластмассовой продукции

105 23

Muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine Manufacture of other non-metallic mineral products Производство другой продукции из неметаллических минералов

105 24

Metallitootmine Manufacture of basic metals Производство металла


105 25

Metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment Производство металлической продукции, за исключением машин и устройств

106 26

Arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine Manufacture of computer, electronic and optical products Производство компьютеров, электронных и оптических устройств

106 27

Elektriseadmete tootmine Manufacture of electrical equipment Производство электрических устройств

106 28

Mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine Manufacture of machinery and equipment n.e.c. Производство машин и устройств, не относящихся к другим категориям

106 29

Mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers Производство моторных транспортных средств, прицепов и полуприцепов

107 30

Muude transpordivahendite tootmine Manufacture of other transport equipment Производство прочих транспортных средств

107 31

Mööblitootmine Manufacture of furniture Производство мебели

107 32

Muu tootmine Other manufacturing Производство прочей продукции

107 33

Masinate ja seadmete remont ja paigaldus Repair and installation of machinery and equipment Ремонт и установка машин и устройств

107 35

Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine Electricity, gas, steam and air conditioning supply Снабжение электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом

107 36

Veekogumine, -töötlus ja -varustus Water collection, treatment and supply Сбор и обработка воды, снабжение водой

108 38

Jäätmekogumine, -töötlus ja -kõrvaldus; materjalide taaskasutusele võtmine Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery Сбор, обработка и устранение отходов; вторичное использование материалов

108 41

Hoonete ehitus Construction of buildings Строительство зданий

108 42

Rajatiste ehitus Civil engineering Строительство строений

109 43

Eriehitustööd Specialised construction activities Специальные строительные работы

109 45

Mootorsõidukite ja mootorrataste hulgi- ja jaemüük ning remont Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles Оптовая и розничная продажа, ремонт моторных транспортных средств

109 46

Hulgikaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles Оптовая торговля, за исключением моторных транспортных средств и мотоциклов

113 47

Jaekaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles Розничная торговля, за исключением моторных транспортных средств и мотоциклов

114 49

Maismaaveondus ja torutransport Land transport and transport via pipelines Наземные перевозки и транспортировка посредством трубопроводов

114 50

Veetransport Water transport Водный транспорт

Kaubanduskoda 2010 | 99


100 | Kaubanduskoda 2010

114 51

Õhutransport Air transport Воздушный транспорт

114 52

Laondus ja veondust abistavad tegevusalad Warehousing and support activities for transportation Сферы деятельности, способствующие складскому хозяйству и перевозкам

115 53

Posti- ja kulleriteenistus Postal and courier activities Почтовые и курьерские услуги

115 55

Majutus Accommodation Размещение

115 56

Toidu ja joogi serveerimine Food and beverage service activities Сервировка еды и напитков

115 58

Kirjastamine Publishing activities Издательская деятельность

115 59

Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmine; helisalvestiste ja muusika kirjastamine Motion picture, video and television programme production, sound recording and music publishing activities Производство кинофильмов, клипов и телепередач; издание звуковых записей и музыки

116 60

Programmid ja ringhääling Programming and broadcasting activities Программы и вещание

116 61

Telekommunikatsioon Telecommunications Телекоммуникация

116 62

Programmeerimine, konsultatsioonid jms tegevused Computer programming, consultancy and related activities Программирование, консультации и прочие подобные виды деятельности

116 63

Infoalane tegevus Information service activities Информационная деятельность

116 64

Finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid Financial service activities, except insurance and pension funding Оказание финансовых услуг, за исключением страхования и пенсионных фондов

116 65

Kindlustus, edasikindlustus ja pensionifondid, v.a kohustuslik sotsiaalkindlustus Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security Страхование, перестрахование и пенсионные фонды, за исключением обязательного социального страхования

117 66

Finantsteenuste ja kindlustustegevuse abitegevusalad Activities auxiliary to financial services and insurance activities Вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и в страховой деятельности

117 68

Kinnisvaraalane tegevus Real estate activities Деятельность в сфере недвижимости

117 69

Juriidilised toimingud ja arvepidamine Legal and accounting activities Юридические действия и бухгалтерский учет

117 70

Peakontorite tegevus; juhtimisalane nõustamine Activities of head offices; management consultancy activities Деятельность штаб-квартир; управленческое консультирование

118 71

Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs Architectural and engineering activities; technical testing and analysis Архитектурная и инженерная деятельность; испытания и анализ

118 72

Teadus- ja arendustegevus Scientific research and development Наука и развитие

118 73

Reklaamindus ja turu-uuringud Advertising and market research Реклама и исследования рынка


119 74

Muu kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus Other professional, scientific and technical activities Прочая деятельность в сфере прикладной, научной и технической сферах

119 75

Veterinaaria Veterinary activities Ветеринарная деятельность

119 77

Rentimine ja kasutusrent Rental and leasing activities Сдача в аренду и аренда пользования

119 78

Tööhõive Employment activities Трудовая занятость

119 79

Reisibüroode ja reisikorraldajate tegevus, reserveerimine ning sellega seotud tegevus Travel agency, tour operator and other reservation service and related activities Деятельность бюро и организаторов путешествий, бронирование и связанная с ним деятельность

119 80

Turvatöö ja juurdlus Security and investigation activities Охранные работы и расследования

119 81

Hoonete ja maastike hooldus Services to buildings and landscape activities Обслуживание зданий и ландшафтов

119 82

Büroohaldus, büroode ja muu äritegevuse abitegevused Office administrative, office support and other business support activities Управление офисом, вспомогательная деятельность в сфере офисов и другой коммерческой деятельности

119 84

Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus Public administration and defence; compulsory social security Государственное управление и защита государства; обязательное социальное страхование

120 85

Haridus Education Образование

120 86

Tervishoid Human health activities Здравоохранение

120 90

Loome-, kunsti- ja meelelahutustegevus Creative, arts and entertainment activities Творческая деятельность, искусство, развлекательная деятельность

120 91

Raamatukogude, arhiivide, muuseumide ja muude kultuuriasutuste tegevus Libraries, archives, museums and other cultural activities Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих культурных учреждений

120 92

Hasartmängude ja kihlvedude korraldamine Gambling and betting activities Организация азартных игр и пари

120 93

Sporditegevus ning lõbustus- ja vaba aja tegevused Sports activities and amusement and recreation activities Спортивная деятельность, развлекательная деятельность и досуг

120 94

Organisatsioonide tegevus Activities of membership organisations Организационная деятельность

120 95

Arvutite ning tarbeesemete ja kodutarvete parandus Repair of computers and personal and household goods Ремонт компьютеров и бытовых приборов

120 96

Muu teenindus Other personal service activities Прочая деятельность в сфере обслуживания

120 99

Eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste tegevus Activities of extraterritorial organisations and bodies Деятельность экстерриториальных организаций и органов

Kaubanduskoda 2010 | 101


102 | Kaubanduskoda 2010

01

HANSACONSULT OÜ

05

BALTI VESKI AS BERTRAND OÜ

HANSO METSAKOOLITUS OÜ

BIOTECH PLUS OÜ

AED JA MURU OÜ

HEIVÄL OÜ

ANTS PAK`I KADARBIKU TALU FIE

IN NOMINE OÜ

CATERING SERVICE OÜ

AT ARTAL FIE

INNOPOLIS KONSULTATSIOONID AS

CHEF FOODS OÜ

BALTI KARUSNAHK AS

KABERLAND OÜ

BERRY FARMING OÜ

KNOW-HOW CENTRE OÜ

EESTI MURUD OÜ

KPMS & PARTNERID OÜ

EESTI TÕULOOMAKASVATAJATE ÜHISTU TuÜ

KR PUITEHITUSE OÜ

EESTI MUNATOOTED AS

KREDIIDIINFO AS

EESTI PAGAR AS

FOLIE MP AS

LEMEKS AS

KABIN JA POJAD OÜ

MAINOR AS

KESK-EESTI PÕLLUMAJANDUSÜHISTU TuÜ

MC - INTERNATIONAL OÜ

AHTOL AS

GEIROM OÜ

KINDEL KÄSI OÜ

METSAKODA OÜ

ASB GREENWORLD EESTI OÜ

GRAMUS AS

KIRBLA OÜ

METSÄLIITTO EESTI AS

BIOLAN BALTIC OÜ

HALLIK AS

LAHEOTSA OÜ

MUHRO OÜ

EESTI KIVIVABRIK OÜ

JAPS AS

MARET TAMME — TAMME TALU FIE

PIIPER KONSULTATSIOONID OÜ

EESTI TURBATOOTED AS

KALEV CHOCOLATE FACTORY AS

MEVEDA OÜ

PK OLIVER AS

ELVA E.P.T. AS

KIHNU KALA AS

NUKIKE OÜ

PROGRAMMIEKSPERT OÜ

FARVE AS

KIKAS KAUBANDUS OÜ

NURMIKO AS

RESULTAT OÜ

HARKU KARJÄÄR AS

KIRDERAND OÜ

OLDER GRUPP OÜ

SPLITWOOD OÜ

KAGU-EESTI TURVAS AS

KRAPESK AS

ORGITA PÕLD OÜ

TANTER CONSULTING OÜ

KALTSIIT AS

KRISKAL AS

PRUULI PUUKOOL OÜ

VALGEVENE INFO- JA ÄRIKESKUS OÜ

KIIU SOON OÜ

LÄÄTSA KALATÖÖSTUS AS

KIVILIIV OÜ

LAT GROUP OÜ

KIVILUKS AS

LEHTSALA AS

KRAVER AS

LIIVI KAUBAMAJA AS

RAIKKÜLA FARMER OÜ ROGER PUIT AS SAGRO AS

03

SAIDAFARM AS

EESTI ENERGIA KAEVANDUSED AS

06

CONVI FOOD SWEETS OÜ DESORAL OÜ

KIVIÕLI KEEMIATÖÖSTUSE OÜ

08

EBM GRUPP AS

EKSFISK OÜ FARM PLANT EESTI AS

LÕHKETÖÖD OÜ

LINPET AS

TORMA PÕLLUMAJANDUSOSAÜHING

BETAFISH OÜ

MIKSKAAR AS

M.V.WOOL AS

VAMBOLA SIPELGAS FIE

DGM SHIPPING AS

MV TURVAS OÜ

MASEKO AS

VIRAITO OÜ

EESTI TRAALPÜÜGI ÜHISTU TuÜ

NURME TURVAS AS

MASEKONORD AS

EST-AGAR AS

PAEKIVITOODETE TEHASE OÜ

NÕO LIHATÖÖSTUS AS

FORKALA OÜ

RAMSI TURVAS AS

ORU TAIMEÕLITÖÖSTUS OÜ

HIIU KALUR AS

SMA MINERAL AS

PAGARIPOISID OÜ

KALAVARA OÜ

TOOTSI TURVAS AS

PALJASSAARE KALATÖÖSTUS AS

ADVISIO OÜ

KALMA KAUBANDUS OÜ

TREFFEX AS

PÄRNU LAHT AS

ARTISTON OÜ

KESKPUNKT OÜ

VÄO PAAS OÜ

PIIMANDUSÜHISTU E-PIIM TuÜ

B.I.A OÜ

LATIKAS OÜ

PÕLTSAMAA FELIX AS

BDA CONSULTING OÜ

MOROBELL OÜ

POMES FEEDS AS

CHINEST GROUP OÜ

NOVIRINA KALAPARADIIS OÜ

CORPORE AS

PEIPUS OÜ

CUMULUS CONSULTING OÜ

REYKTAL AS

A-B- KOMMERTS OÜ

RAI GRUPP OÜ

EDU KONSULTATSIOONID OÜ

SAARE FISHEXPORT OÜ

ARKE LIHATÖÖSTUS AS

RAKVERE LIHAKOMBINAAT AS

ERKAS VALDUSE OÜ

TAGALAHT AS

ATLANT VII OÜ

REPERTE GRUPP OÜ

ESTFIREWOOD OÜ

VITARSIS OÜ

ATRIA EESTI AS

SAAREMAA KALA OÜ

BACULA AS

SAAREMAA LIHATÖÖSTUS OÜ

BALBIINO AS

SAAREMAA PIIMATÖÖSTUS AS

BALSNACK INTERNATIONAL HOLDING AS

SAARIOINEN EESTI OÜ

02

FINANTSPLANEERIMISE OÜ FM CAPITAL CONSULTING AS HAMBURG JA PARTNERID OÜ

10

PREMIA TALLINNA KÜLMHOONE AS PROFOOD INVEST OÜ


Kaubanduskoda 2010 | 103

SALUTAGUSE PÄRMITEHAS AS

COLOR SYSTEMS OÜ

ELOTROI OÜ

SALVEST AS

COTTERS PRODUCTION OÜ

GALVI-LINDA AS

SANTA MARIA AS

DELUX OÜ

HIPOBABY OÜ

A & H RISTPALKMAJAD OÜ

SMAKUS AS

ELCOGEN AS

ILVES-EXTRA AS

ABRAMI SAEVESKI OÜ

SMOKEHOUSE OÜ

EVERDEAL EESTI AS

KATARINA OÜ

AJA NÄGU OÜ

SOLBRITT AS

EXENTOR OÜ

KATRAMEKS OÜ

ALFAFORT OÜ

SUBLAND OÜ

FEIN-ELAST ESTONIA OÜ

KÜLLI SIIMU FIE

AMI TREIPUIT OÜ

TARPLANI KAUBANDUSE OÜ

FINLAYSON BALTIC OÜ

LENNE OÜ

ANSAWERT OÜ

TARTU MILL AS

FLOMIS OÜ

MA-FASHION GRUPP OÜ

ARCA NOVA ELEMENT OÜ

TERE AS

HILLEBERG EESTI AS

MARGON OÜ

ARCTIC FINLAND HOUSE OÜ

UVIC AS

I.D.KANGAS OÜ

MERKONI TÖÖRÕIVA OÜ

ARNOLD AS

V.G.A KAUBANDUS AS

KH TEH PRODUCTION OÜ

MISS-L OÜ

ARTWOOD OÜ

VÄINAMERE TEENINDUS AS

LÕNGA LIISU OÜ

MULTI MARGER AS

ARU GRUPP AS

VETTEL OÜ

MISTRA-AUTEX AS

NANSO GROUP EESTI AS

ASSIKU PUIT OÜ

VÕRU JUUST AS

MIVAR AS

OSTERGAARD JA JOOST OÜ

BALTIC HOUSE TRADE OÜ

VRHL OÜ

MIVAR-VIVA AS

PINVET OÜ

BALTIC LOGHOUSES OÜ

ÖSEL FISH OÜ

MOMENTUM EESTI OÜ

PLAGG TRADE OÜ

BALTIC MULCH OÜ

NAIMA KÄSITÖÖ AS

PORTEX OÜ

BARBETEC OÜ

NARMA LV AS

PROTEX BALTI AS

BARRUS AS

NIDLE OÜ

PTA GRUPP AS

BOARDIC EESTI OÜ

PÄIKESEDEKOORI OÜ

PVMP-EX OÜ

BRENSTOL OÜ

A. LE COQ AS

PANDIVERE VILLAVABRIK OÜ

RUSTON INVEST OÜ

CELLUFUEL OÜ

ALCOR OÜ

QUALITEX AS

SANGAR AS

CRAFTMASTERS ESTONIA OÜ

COCA-COLA HBC EESTI AS

SUNOREK AS

SPORDI- JA TÖÖRÕIVAD OÜ

DELCOTEK OÜ

DUNKRI KAUBANDUSE AS

TEASPON AS

SUVA AS

DOLD PUIDUTÖÖSTUS AS

EESTI LEIVALINNASE OÜ

TOOM TEKSTIIL AS

SVARMIL AS

E.W.PROJEKT OÜ

KADARBIKU KÖÖGIVILI OÜ

TOP TEXTILE OÜ

VELMARD AS

ECO OIL OÜ

KALEVVESI OÜ

TRAAGELDAJA OÜ

VEZALA AS

ECOBIRCH AS

LINDA NEKTAR AS

VARKKO EESTI OÜ

VR-SEBASTIAN OÜ

EESTI HÖÖVELLIIST OÜ

LIVIKO AS

VEPAMON OÜ

WIGEN SINDI OÜ

ELEMENT MAJATEHAS OÜ

PRIKE AS

VESTERMANDIA OÜ

ENCO EST OÜ

REMEDIA AS

VESTRA EX OÜ

ESTONIAN CELL AS

SAKU LÄTE OÜ

VIITANET OÜ

SAKU ÕLLETEHASE AS

WENDRE AS

11

15

16

ESTPANEL OÜ EUROPLY OÜ

GEVATEX OÜ

FINLAID OÜ

MINI-LINDA OÜ

FINNFOREST EESTI AS

PEX TALLA OÜ

FINNLAMELLI EESTI OÜ

POLARIA AS

FORE & GRUPP OÜ

AALE KÄSITÖÖ OÜ

REESTER AS

FORECO HOMES AND HOUSES AS

AESTON OÜ

RITICO OÜ

FRAXINUS OÜ

BALTIC INTERTEX OÜ

VÄLK OÜ

GREENTEC OÜ

BALTIKA AS

VELLEX INTERNATIONAL OÜ

GS INVEST OÜ

AADE LÕNG OÜ

CARAMEL MODA OÜ

VR-KODA OÜ

HA-SERV OÜ

ALTAAN OÜ

COATS EESTI AS

WALLISE AS

HAAPSALU UKSETEHASE AS

AMELLO GRUPP OÜ

EESTI LAINE OÜ

HANSACOM OÜ

AVAEKSPERDID OÜ

EESTI VANGLATÖÖSTUS AS

HMK EHITUS JA PROJEKTID OÜ

BETAMAR OÜ

EKL OTOS OÜ

HOLZLAND OÜ

TALLINNA KARASTUSJOOGID AS VÄRSKA VESI AS VÕHU VEIN AS

14

WISEWATER EESTI OÜ

13


104 | Kaubanduskoda 2010

HUB LOGISTICS OÜ

REBRUK AS

SONOCO-ALCORE OÜ

CENTRALE BALTIC OÜ

IMB PUIDUTOODETE AS

REPO VABRIKUD AS

STORA ENSO PACKAGING AS

CHEMI-PHARM AS

IMPREST AS

RITSU AS

TARRATUOTE EESTI OÜ

DERMOSHOP OÜ

INNOPOL GROUP OÜ

RONI REM AS

VEDU EST GRUPP OÜ

EASTMAN SPECIALTIES AS

J.ROOTS TIMBER OÜ

RPM AS

JÄRVAKANDI PUIDUTEHAS OÜ

SAKALA SAEVESKI AS

K.M.T. MAJATEHAS OÜ

SANWOOD AS

KALVI MÕIS AS

SAUNAX OÜ

KENOVER PUIT OÜ

SKAN HOLZ HELME AS

AKTAPRINT AS

ESTKO AS

KODUMAJA AS

SKANDLER OÜ

DATA PRINT OÜ

GALLAPLAST OÜ

KODUNURGA OÜ

TAHE WOOD OÜ

DISAINIKORP OÜ

HANSAWIND OÜ

LASITA AKEN AS

TAMMEPAKK OÜ

EESTI AJALEHED AS

HENKEL MAKROFLEX AS

LASITA MAJA PRODUCTION AS

TAPVEI ESTONIA OÜ

ERMECOL OÜ

HOLZ PROF OÜ

LIIMPUIT AS

TARM AS

EUROPRINT AS

IDATEX OÜ

LOODUSMAJA OÜ

TARRIKS AS

GARISSON TRÜKIKODA OÜ

KEMET RV OÜ

MAJORETT OÜ

TECHNOMAR & ADREM AS

GREIF OÜ

KEMIVESI AS

MÄNNIKU SAEKODA OÜ

THE SKYMILL OÜ

HAAPSALU TRÜKIKODA OÜ

KIVIRAND OÜ

MARINA INVEST AS

TREI PUIDUKAUBAD OÜ

K-PRINT OÜ

KORROME OÜ

MARONEST OÜ

TREK GRUPP OÜ

KAARDIEKSPERT OÜ

MATOGARD OÜ

MATEK AS

UHTNA PUIT OÜ

KROONPRESS AS

MAYERI INDUSTRIES AS

MIKKOR SAEKODA OÜ

UNIBOX OÜ

MERKEST OÜ

NITROFERT AS

MODULARE GRUPP OÜ

UPM- KYMMENE OTEPÄÄ AS

PAAR OÜ

NORDIC GROUP OÜ

MODULE TECH OÜ

VALMECO AS

POSTIMEES AS

ORICA EESTI OÜ

MOUNTAIN LOGHOME OÜ

VARA SAEVESKI OÜ

PRINTCENTER EESTI AS

ORTO AS

MUHU PUIDUKODA OÜ

VARLETON OÜ

PRINTEX OÜ

REMEI BALTICA OÜ

NEFAB PACKAGING OÜ

VESSET OÜ

PRINTSTONE OÜ

REVER OÜ

NETT AS

VIIRATSI SAEVESKI AS

QUALITY PRINT OÜ

T-PUHTAX OÜ

NORDIC HOUSES OÜ

VIISNURK AS

REVA PRINT OÜ

TIKKURILA AS

PAJO SAEVESKI OÜ

VIKING WINDOW AS

TALLINNA RAAMATUTRÜKIKOJA OÜ

PALKTARE OÜ

VIRUMAA METSATÖÖSTUS AS

TRÜB BALTIC AS

PALMAKO AS

ÖKOEHITUSE AS

VABA MAA AS

17

19

EESTI AGA AS EKMANNI TOOTMINE OÜ

18

ES SADOLIN AS ESKARO AS

21

PALMATIN OÜ FORANS EESTI AS

PARAMUS OÜ PÄRNU PLAADITEHAS AS

KEVELT AS MASSUNO OÜ

PEETRI PUIT OÜ PINSKA GRUPP OÜ

AARSPAK OÜ

BIOOIL OÜ

NYCOMED SEFA AS

PINUS ABJA OÜ

CISTA AS

NOVOTRADE INVEST AS

TALLINNA FARMAATSIATEHASE AS

PRO FIKSUM OÜ

HORIZON TISSUE OÜ

PROMOTION FUND OÜ

VIPIS OÜ

PUIDUKODA OÜ

HORIZON TSELLULOOSI JA PABERI AS

VIRU KEEMIA GRUPP AS

VITALE-XD OÜ

PUIDUPOJAD OÜ

LABELPRINT OÜ

VKG OIL AS

PUITKATUSED OÜ

PALOMA PAPP AS

PUMEKO AS

PAPHOUSE OÜ

PUUMAJATEHASE OÜ

PERFOPABER OÜ

RAIGISSON OÜ

RÄPINA PABERIVABRIK AS

RAIT AS

REALISTER OÜ

AMEERIKA EHITUSKEEMIA OÜ

ALPEK FL OÜ

RAJA K.T. OÜ

ROMEKS OÜ

BALTIACHEMI OÜ

AQUATOR OÜ

RAKVERE METSAMAJAND AS

SCA PACKAGING ESTONIA AS

BESUR OÜ

ARGONIC EAST AS

22 20 AAMEX OÜ


Kaubanduskoda 2010 | 105

BALTECO AS

COLUMBIA-KIVI AS

BALTPLAST AS

DIAPOL GRANITE OÜ

DAGÖPLAST AS

E-BETOONELEMENT AS

DALE LD. AS

E-STEEL OÜ

ELEMARK AS

EDELSTEIN OÜ

EMBALLAGE TECHNOLOGIES TALLINN OÜ

EHITUSPLAAT OÜ

ESTPAK PLASTIK AS

EUMAR SANTEHNIKA OÜ

ESTPLAST TOOTMINE OÜ

EXCLUSIVE STONE OÜ

FLAGMORE AS

GEOS TEK OÜ

GINTALL OÜ

GLASSHOUSE OÜ

HAKA PLAST OÜ

GRANITESET OÜ

HANSA-FLEX HÜDRAULIKA OÜ

HANSAKLAAS OÜ

HIIULINK OÜ

HC BETOON AS

HYDROSCAND AS

IKODOR AS

JOVELD OÜ

KIILI BETOON OÜ

KRAH PIPES OÜ

KINAVER OÜ

KWH PIPE EESTI AS

KIVIKUVAND OÜ

LASERSTUUDIO OÜ

KIVISEPAD AS

MERINVEST OÜ

KUNDA NORDIC TSEMENT AS

NORFOLIER BALTIC OÜ

LABKLAAS AS

PIPELIFE EESTI AS

LIIDUKIVI OÜ

PLASTIKTOOS OÜ

LIMEX AS

PLASTONE OÜ

LOSSIKIVI OÜ

PROLEXPLAST AS

MIRA EHITUSMATERJALID OÜ

PROMENS AS

MONIER OÜ

RAKE AS

NORDKALK AS

RAPLA PLAST AS

O-I PRODUCTION ESTONIA AS

SAFETY SYSTEM ESTONIA OÜ

RAE KIVITEHAS OÜ

SEKTOPLAST OÜ

RUDUS AS

SOFTREFLECTOR OÜ

SAINT-GOBAIN GLASS ESTONIA AS

TALENT PLASTICS TALLINN AS

SAKRET OÜ

TALENT PLASTICS TARTU AS

SAVITON OÜ

TEHNOPLAST AS

SILBET AS

TEHNOVORM OÜ

TALLINNA KUNSTKERAAMIKA TEHAS OÜ

VESMACO OÜ ÖSEL PLASTIC OÜ

TARTU MAJA BETOONTOOTED AS UNINAKS AS VALEV UDRAS OÜ VITRECON OÜ

23

WIENERBERGER AS

INTERNATIONAL ALUMINIUM CASTING TARTU AS SILMET GRUPP AS STERA SAUE AS TRANSSFERA DR OÜ VALUMEHAANIKA AS

ANDRESE DEKOORI AS

BETONEKS AS

ARCELORMITTAL TALLINN OÜ

BETOONIMEISTER AS

ARTARO OÜ

BOHLE-BALTIC OÜ

DEMIDOV INDUSTRIES AS

CIVIL ENGINEERING COMPANY OÜ

ECOMETAL AS

FESMA ALU OÜ FINEST STEEL AS FLEBU EESTI OÜ

FRISTEBERG OÜ FROG INDUSTRIAL DESING OÜ

AARA METALL OÜ ADREM PÄRNU AS AKSI-METALL OÜ ALISE TECHNIC OÜ ALUTEC GROUP OÜ APL PRODUCTION AS AQ LASERTOOL OÜ ARAVETE METALLITÖÖDE OÜ ARCO COLOR AS ARECO EESTI OÜ ARRAS CONSTRUCTION FURNITURE OÜ ARTIUM ITC OÜ AUGLI METALL OÜ AVEX OÜ B2B METALWORKS OÜ BALTIC BISON OÜ BESTRA ENGINEERING AS CARGOTEC ESTONIA AS CLIFFORD OÜ DEFORE OÜ DELFES METALL OÜ DENSEL BALTIC OÜ DIAMANTEK OÜ E-PROFIIL AS EESTI ELECSTER AS EESTI ENERGOMONTAAZH AS ELMET RAKVERE AS ELTEK AS ERALD NORDIC OÜ

ESTRUS STEEL OÜ ETEM PÄRNU AS

BALTI EHITUSPLOKK OÜ

FERREL AS

FOSSIP OÜ

25

ESTANC AS

24

FERREKS TT AS

FLEIBEL GROUP OÜ

ESCO AS AEROC AS

FENESTRA AS

EXPERT ADVICE OÜ FAGEL OÜ FAVOR AS FEMW OÜ

GREEN PARTNERS OÜ H-SEITSE-H-KUUS OÜ HARJUMETALL GRUPP OÜ HELMETAL IMS OÜ HYRLES OÜ I&T METALL OÜ ILMARINE AS INKA-NORSAFE AS INLOOK COLOR OÜ JANERE OÜ K.MET AS KADARES OÜ KAIU EKO METALL OÜ KERN-LIEBERS EESTI OÜ KOPAR BALTIK AS KUNREX OÜ LAPI MT AS LAVINTON OÜ LEHETU SEPIKODA OÜ LEKU METALL AS LOKSA LAEVATEHASE AS LOODESYSTEM OÜ LUMINA METALL OÜ MAINSTEN OÜ MAKRON ESTONIA OÜ MALMERK AS MAMETAL EST OÜ MAMMASTE METALL AS MARU METALL AS MECONET AS MENDALI OÜ MENTONIX OÜ MEPICO OÜ MERKS EU OÜ METALL-LUX OÜ METAPRINT AS MONIK OÜ


106 | Kaubanduskoda 2010

MOODUL AS

VEMET OÜ

NORDWEST ELCOM OÜ

CLYDE BERGEMANN EESTI AS

OSSMET OÜ

VERTEX ESTONIA AS

ORDI AS

DESINTEGRAATOR TOOTMISE OÜ

OTEPÄÄ METALL AS

VG HOLDING AS

OSHINO ELECTRONICS ESTONIA OÜ

ECO-MOS OÜ

PALDISKI TSINGIPADA AS

VILJANDI METALL AS

PARKLI HL OÜ

ECO POINT OÜ

PARMET AS

VIRU METALLELEMENT OÜ

PKC EESTI AS

ECOMATIC AS

PÕLVA TEHNIKA METALLITÖÖD OÜ

VIRU RMT OÜ

RANTELON OÜ

EESTI KRAANAVABRIK OÜ

PREDE AS

VÕRU HALLID AS

RILSON OÜ

ELCOMEX TRADE OÜ

PVT STEEL OÜ

WELDING CONSTRUCTIONS OÜ

STONERIDGE ELECTRONICS AS

RADIUS MACHINING OÜ

WELL TEHNOLOOGIA OÜ

TAVRIDA ELECTRIC EXPORT AS

ENVIROLYTE INDUSTRIES INTERNATIONAL OÜ

RAINTAR TOOTMINE OÜ

WETOREX OÜ

TELCONTAR OÜ

RAUDSED LAHENDUSED OÜ

WINDOOR AS

TRADEX AS

RAUDVELI OÜ

VALVESILM OÜ

REMEKSI KESKUS AS

VISITRET DISPLAYS OÜ

RENEKO AS

26

REPSTON OÜ

VOLTA AS VTT-NTM OÜ

RONEMET OÜ

ALFRED & PARTNERS OÜ

WELLSPA OÜ

ROSSI SEPAÄRI OÜ

AMS ELEKTRONIC OÜ

WINTECH AS

RUUKKI PRODUCTS AS

ANTAL OÜ

SAAJOS AS

ASWEGA AS

SAAREMAA SEPAD OÜ

AUDES LLC OÜ

SAKU METALL AS

CLANNET OÜ

SAMESTI METALL OÜ

DEKOMIR OÜ

A.W.S. OÜ

SCANWELD AS

DRAKA KEILA CABLES AS

ABB AS

SEROMAR OÜ

EFORE AS

BALT-KOMZ-SERVICE AS

SETTON OÜ

ELECTROAIR OÜ

BELLATRIX LIGHTING OÜ

SIENT OÜ

ELKE SENSOR OÜ

BLINK OÜ

SILBET METALL AS

EMROS OÜ

EESTI LINDSAW AS

SKAMET OÜ

ENGLO OÜ

ENERPOINT SAARE OÜ

SMIDT METALL OÜ

ENICS EESTI AS

ENSTO ENSEK AS

SOLIDUM AS

ESTEL AS

M JA P NURST AS

SPORRONG EESTI OÜ

ESTEL ELEKTROONIKA OÜ

MANNIKS.COM OÜ

STADET OÜ

FLIR SYSTEMS ESTONIA OÜ

PRODUXI OÜ

STAKO DILER OÜ

GLASSTRESS OÜ

PROTEUS OÜ

SUMAR INSTRUMENT OÜ

HARJU ELEKTER AS

RAASIKU ELEKTER AS

SUNGATE FENCE OÜ

HELAR CRYPTOGRAPHY OÜ

ROVICO BÜROO OÜ

T-FARMID OÜ

HTT INSTRUMENT OÜ

STRATUS OÜ

TAHEL OR OÜ

INCAP ELECTRONICS ESTONIA OÜ

WINDAK OÜ

TATPAR V.O. OÜ

INTERCONNECT PRODUCT ASSEMBLY AS

TERASMAN OÜ

KARL STORZ VIDEO ENDOSCOPY ESTONIA OÜ

TERASVARA OÜ TERG OÜ TIGWELD OÜ TMT OÜ TOODE AS TOPOIL AS VALDEK AS VASAR OÜ

LEAB EESTI OÜ ML NOVATOR OÜ MS BALTI TRAFO OÜ NEOQI AS NEWEKS AS

ET MÕISAKÜLA AS ETS NORD AS FERTIL AS FILTRIMEISTER OÜ FLÄKT OÜ FORANKRA BALTIC OÜ HARMET OÜ HEKOTEK AS HIMIFIL AS

27

HYDROPOWER OÜ J.I.T. AS KITMAN AS MÄRJA MONTE OÜ MEIREN ENGINEERING OÜ METOS AS METSIS OÜ MOVEK GRUPP OÜ NUIA PMT AS PALMSE METALL OÜ PAYTEK OÜ PELLTECH OÜ SOL NAVITAS OÜ SPRAYTEC OÜ STANDARD AS TIPTIPTAP OÜ VERGUTECH BALTIKUM OÜ VOKA MASIN AS ZIRCON GROUP OÜ

28 29

LASER DIAGNOSTIC INSTRUMENTS AS LDIAMON AS

ESTRE PRODUCTIONS OÜ

ALK PIPES OÜ ALSTOM ESTONIA AS APECO GROUP OÜ BALMEC FOREST OÜ BALTFLEX AS BALTI-FILTRID OÜ

ALVO INDUSTRIES AS ARRIERUM OÜ BESTNET AS COMPOMAN OÜ EDI MOBILE SYSTEMS OÜ


Kaubanduskoda 2010 | 107

NORMA AS

KRISLING AS

PHARMA SYSTEMS EESTI OÜ

MAJ ESITLUSTEHNIKA OÜ

PIDURIMEISTRI OÜ

MAARJA MÖÖBEL OÜ

PROFESSIONAL WEAR GROUP OÜ

MARTEM AS

POWERSTEEL OÜ

MANG OÜ

RAPALA EESTI AS

MASTERSEN OÜ

RESPO HAAGISED AS

MÖÖBLIMASIN OÜ

ROMAN TAVAST OÜ

MEREC-TÖÖSTUSE OÜ

TARFURGO OÜ

MÖÖBLIPROFF OÜ

SAJAKORPI AS

MTR AUTOMATION OÜ

TISZATEXTIL EESTI OÜ

PINEA OÜ

SANGLA JUVEELISALONG AS

NAPAL AS

UNIVERSAL INDUSTRIES OÜ

PLAAT DETAIL OÜ

TEA KIRJASTUS AS

NUTITEQ OÜ

RAKISTE TEHAS AS

TK-TEAM AS

PAIDE EG AS

RIGOR OÜ

TONDI ELEKTROONIKA AS

PÄIVI DIISEL OÜ

ROOTSI MÖÖBEL AS

UNIPLAST OÜ

PALMSE MEHAANIKAKODA OÜ

30

SARKOP AS

PÄRNU LAEVATEHAS AS

BALTIC WORKBOATS AS

SAVEKS GRUPP OÜ

PINGELANG OÜ

BLRT GRUPP AS

SIRJE AS

BRITAMARINE EV OÜ

STEELMAN OÜ

EESTINOVA OÜ

STERNOBERG OÜ

A.K.K. AS

ROSENTOR OÜ

KOSU GROUP OÜ

STRAM OÜ

ABIPRINT OÜ

RSTA AS

NESCOTECH AS

STRUCTO INDUSTRY OÜ

AF-AUTOMAATIKA OÜ

SAME OÜ

SAARE PAAT AS

SVERIX AS

ALEKON HOLDING AS

SAMI AS

TAHE KAYAKS OÜ

TAMMURU PUIT OÜ

ALIMPER OÜ

SERVICENET EE OÜ

TELGER OÜ

TARITVO AS

ALION EST PL OÜ

STIGMAR OÜ

VT PLASTIK VLADIMIR OLENIN FIE

TARMEL AS

ALLEDEM OÜ

TAMSALU EPT AS

TNC COMPONENTS OÜ

ARMAPRO OÜ

TECH GROUP AS

TREWOOD OÜ

AUTEL-BÜROO OÜ

TERMIKS- GRUPP OÜ

VALGA GOMAB MÖÖBEL AS

BEROLINA BALTIC OÜ

TERMOX AS

VIOLANTE MÖÖBEL OÜ

BOATNET OÜ

WÄRTSILÄ BLRT ESTONIA OÜ

31

33

ROMEC METALL OÜ

BROWIK EESTI OÜ CO-TEHNO OÜ

AHRENS INVESTING OÜ

32

AKKO WOOD OÜ ALVIRON OÜ ANDESTON OÜ ANRO PT OÜ ANTSLA INNO AS

REMKO GRUPP OÜ

ALVIGO GOLD OÜ DAGÖ HINDERSYSTEM OÜ DICTUM FACTUM OÜ

35

DELAVAL AS DESINTEGRAATOR AS

AKRA MAJA OÜ

EESTI ENERGIA ELEKTROTEHNIKA JA AUTOMAATIKA AS

ASKOTERM OÜ

EKTACO AS ELI OÜ

ARUUT OÜ

EESTI ENTSÜKLOPEEDIAKIRJASTUSE AS

AVILA PUIT OÜ

EESTI TEMPLITEHAS OÜ

FAABULA AS

BALTEST MÖÖBEL OÜ

ERAKLIINIK DENTES AS

FLOW SERVICE OÜ

BALTIC FENCE OÜ

FOCUS EESTI AS

FOILPOINT OÜ

BELLUS FURNITURE OÜ

GOLDMARK DESIGN OÜ

GRADER SERVICE AS

EMPRO GRUPP OÜ

GREENCOAL AS

HARDMEIER OÜ

FENNOBED OÜ

JOIK KÜÜNLAD & SPA OÜ

I.V.A. LEON OÜ

FLEXA EESTI AS

JUVEEL OÜ

IB KRATES OÜ

FORTEM GRUPP AS

KRIISA ORELIEHITUS OÜ

JOT EESTI OÜ

HABECO OÜ

LAERTES OÜ

JUHANI OÜ

HALVER MÖÖBEL OÜ

LOGOTRADE OÜ

KAALUKODA A.A. OÜ

HILDING ANDERS BALTIC AS

MERITO OÜ

KAANON-TECH TuÜ

INEST MARKET AS

MKK GROUP AS

LAEV EX OÜ

KATEKS SISUSTUS AS

NORDOPTIKA OÜ

LEPNA ELEKTER AS

ENERGOSERVIS OÜ

AVOTERM OÜ EESTI ENERGIA AS ESRO AS FORTUM TARTU AS LINNAVESKI OÜ LOO ELEKTER AS PROFITEAM OÜ TOILA V.V. AS VKG ELEKTRIVÕRGUD OÜ VÕRU SOOJUS AS

36 HAAPSALU VEEVÄRK AS JÕGEVA VEEVÄRK OÜ MIRIDON OÜ


108 | Kaubanduskoda 2010

PAIDE VESI AS

KANSTET OÜ

PÄRNU VESI AS

KAWE PLAZA AS

TALLINNA VESI AS

KODALA OÜ

A.P.E. ELEKTER AS

MENPLUSS OÜ

TARTU VEEVÄRK AS

KODUMAA EHITUS OÜ

AB TRUST OÜ

MERELEN OÜ

KONVENTO EHITUSE OÜ

AESTON OÜ

MERKO EHITUS AS

KURESSAARE EHITUS AS

AMAKS AS

MERKO TARTU AS

LEVA AS

APEST GRUPP OÜ

MONEXEST OÜ

38

42

MARU EHITUS AS MEGARON-E AS

MEGALET EHITUS OÜ

AV GRUPP OÜ

MOREEN OÜ

ALVIGO AS

MONANO GROUP OÜ

BALTROS GEM GRUPP AS

MV EHITUSE OÜ

ATI GRUPP OÜ

MR PORTAL OÜ

BPS OÜ

NONGROTO OÜ

ECOPRO AS

NONIUS SV OÜ

CO-OP MARKET OÜ

OMA EHITAJA AS

EESTI PAKENDIRINGLUS MTÜ

NORDECON AS

OSTERLEY EHITUS OÜ

EKOGAISMA EESTI OÜ

NORDECON BETOON OÜ

EHITUSFIRMA RAND & TUULBERG AS

EPLER & LORENZ AS

NURMAK OÜ

EHITUSKOMPAKT OÜ

P.P.EHITUS OÜ

JAAKSONI LINNAHOOLDUS OÜ

OBER-HAUSI KINNISVARA AS

EHTO OÜ

PLUVO OÜ

KESTO OÜ

PAIDE MEK AS

EMET AS

PÕLVA TEED AS

KUUSAKOSKI AS

PF CONSTRUCTION OÜ

ESTON EHITUS AS

PRIMUS PR OÜ

PHARMADULE OÜ

EUROCON OÜ

PRONTO GRUPP OÜ

SLOPS OÜ

PORT ARTUR AS

FIRMUS ELEKTER OÜ

RAKTOOM AS

TAARARING OÜ

PRO KAPITAL GRUPP AS

GAUR AS

REMOTEK EHITUS OÜ

RAKETIS GRUPP OÜ

GK EHITUS OÜ

RESTEH OÜ

TALLINNA SEKTO AS

REAL-E STATE OÜ

HANKEN OÜ

REVOKSTA OÜ

UIKALA PRÜGILA AS

RESTOR AS

HARJU EHITUS AS

RIHTI PROJEKT AS

RIIGI KINNISVARA AS

HÄRMA EHITUS OÜ

RIVERSIDE OÜ

ROAD INVESTEERINGUD AS

HAUSERS GRUPP OÜ

ROADSERVICE OÜ

SAARE EREK AS

HEIDOMER OÜ

RPK TEED OÜ

SAROS EST OÜ

HIIU TEED OÜ

RSL EHITUS OÜ

SKANSKA EMV AS

HYDROSCAND SERVICE OÜ

RUUT EHITUSE OÜ

SURVEST OÜ

IMETEGU OÜ

SAHKAR TT OÜ

AREALIS AS

TAALRI KINNISVARA OÜ

IRBISTERO AS

SILINDIA OÜ

BRUSTER OÜ

TALLINNA TÖÖSTUSPARGID AS

IREST EHITUS AS

SUJA EHITUS OÜ

TALU MANAGEMENT GROUP OÜ

JAANI-TERP OÜ

T.A.K. EHITUS OÜ

JÄRVA TEED AS

TAFRIX OÜ

TANEL AS

JKI EHITUS OÜ

TALLINNA TEEDE AS

TARMEKO KV OÜ

JÕGEVA EHITUS AS

TARREST EHITUS OÜ

TESMAN AS

K-MOST AS

TEEARU GRUPP OÜ

TIIT TRADE OÜ

K & H AS

TEEDE REV-2 AS

TRIGON PROPERTY DEVELOPMENT AS

KAMEKO EHITUS OÜ

TEET-AK OÜ

KELLISTER OÜ

TEHO EESTI TEEHOOLDUS OÜ

LÄHTE EHITUS AS

TENGEL AS

LASILA BETOON AS

TERASTEENUS OÜ

LEMMINKÄINEN EESTI AS

TERRAMARE EESTI OÜ

LEVEL AS

TERRAT AS

IDEAALKODU AS

LINDREM AS

TINTER-PROJEKT OÜ

IWW INVEST OÜ

MAKSMI OÜ

TÕRVA ELEKTER AS

JÄLLE JA KO AS

MAMAKO OÜ

TRAUTMAN GRUPP OÜ

KAAMOS KINNISVARA OÜ

MARBLE OÜ

TREF AS

PAIKRE OÜ

TALLINNA PRÜGILA AS

VEOLIA KESKKONNATEENUSED AS

41 ARCO EHITUS OÜ

DOMEN GRUPP AS E.L.L. KINNISVARA AS EBC EHITUS AS EESTI VARAEHITUS OÜ ELKORAL OÜ ELORA BALTIC OÜ ESMA VARA AS ESMAR EHITUS AS FACIO OÜ FULDER OÜ GMP INVESTEERINGUD OÜ IBE ESTONIA OÜ

VÄNDRA TARE AS VELENTS & KO OÜ VESIROOS OÜ YIT EHITUS AS ZIGMUND AS

ÕUEMEISTER OÜ


Kaubanduskoda 2010 | 109

TVS PARTNERID AS

KAEFER OÜ

VJS FORMPLAST OÜ

MDM AUTO OÜ

V-ARTAM GRUPP OÜ

KAGUMERK OÜ

YIT EMICO AS

MERCANTILE GROUP AS

VALMAP GRUPP AS

KATUSETARK OÜ

NI MOTORS OÜ

VEKTRUS OÜ

KAURITS OÜ

ORU ÄRI AS

VERALUX EHITUS OÜ

KH ENERGIA-KONSULT AS

VIIMSI VESI AS

KONE AS

VIRTEL GRUPP OÜ

KSV EKSPERT OÜ

2 G BALTIC COMPANI OÜ

RENNEKS KAUBANDUS OÜ

VÕRUMAA TEED AS

KÜLMAKESKUS OÜ

AASTA AUTO AS

RENOVAAR OÜ

ÜLE OÜ

KURG JA PUNNEK OÜ

ABC MOTORS AS

REVALBALT OÜ

KXM OÜ

AD BALTIC AS

SAKSA AUTO AS

LAVAD JA TELGID OÜ

AGROPROFF OÜ

SAKU TEHNO AS

MALEKO AS

ALFAKEM OÜ

SALOME AUTO AS

MARKATRIN OÜ

ALMELO OÜ

SCANBALT TRAILER OÜ

ABERTSON OÜ

MB SHOW SERVICES OÜ

AMEERIKA AUTOTEENINDUSE OÜ

SILBERAUTO AS

AEK OÜ

MIKROVAI OÜ

AMSERV GRUPI AS

SINITTA AS

AGIO EHITUS OÜ

MOVEK KAUBANDUSE OÜ

ARPEL OÜ

SKUBA EESTI OÜ

AHJUTARVE OÜ

NCC OÜ

ATOY AUTOMOTIVE OÜ

TERMO EKSPRESS OÜ

ALFAHAUS OÜ

NORDFOX OÜ

AUTO 100 AS

TOPAUTO AS

ALFATOM EHITUS AS

ONETOR OÜ

AUTO ONE OÜ

TOPAUTO RAKVERE OÜ

ANDROVER OÜ

PAIP AS

AUTORESURS OÜ

TOPAUTO TARTU AS

ARENDUS & HALDUS OÜ

PENOPE OÜ

AUTOTRANSPORT OÜ

TOYOTA BALTIC AS

ASTERA AS

PERI AS

BENEFIT AS

TRADILO OÜ

BETOONPÕRANDAD OÜ

PÕHJALA PUU TÜ

CARRING AS

TWI TIRE-WHEELS INTERNATIONAL OÜ

BRAGI OÜ

PÕLVA MAAPARANDUS AS

CATWEES OÜ

VÄRVALTRANS OÜ

BRONTE OÜ

PÕZ AS

DECTRA OÜ

VEHO EESTI AS

E-KATUSED OÜ

RÄNDUR PROJEKT OÜ

E.T.V.A.VARUOSAD OÜ

VIKING MOTORS AS

E-SERVICE AS

REI GEOTEHNIKA OÜ

ELKE AUTO AS

VOLVO ESTONIA OÜ

ELECTRUM AS

SANPRO PLUS OÜ

ERITEHNIK OÜ

Ü & A AS

ELEKTRIMEES OÜ

SARENO ELEKTER OÜ

ERMEL TRANS OÜ

ELEKTRITSENTRUM AS

SAVI AS

EUROPARTS AUTODET AS

ELIF AS

SPRINGLUX OÜ

EUROTRANS OÜ

ELTAM OÜ

TEHENERGO OÜ

GETZ EESTI AS

ELWO AS

TELCO AS

HAT-AUTO AS

A.I.R. SPORT PROJEKT OÜ

ENNAK SEL AS

TELVE JA LAAR OÜ

HINKUS AS

A.TAMMEL AS

EPOPÕRAND-R OÜ

TEMPER OÜ

AA UKSED OÜ

ET TOREL OÜ

TET-KO OÜ

INSENERI- JA TEHNIKAÜHISTU REBELLA TuÜ

EUROVENTEST OÜ

THERM OÜ

43

FAROVENT OÜ

TOMRA BALTIC OÜ

FELITON OÜ

TRV KLIIMA AS

FERRIT KT OÜ

TUISU OÜ

FRANSERMAX OÜ

TURMBERG OÜ

HAAPSALU RESTAURAATOR OÜ

UUSVENTO OÜ

HAKTEK OÜ

VÄNDRA MP OÜ

HANSAKATUSED OÜ

VECTA DESIGN OÜ

HARRY METALL OÜ

VEIKO RAUN OÜ

INNECTO OÜ

VIIMSI KEEVITUS AS

JAKOTEKS AS

VIRU ELEKTRIK AS

45

PROFILE VEHICLES BALTIC OÜ PROTYRE OÜ

INTERLAAGER OÜ ISOGREEN AS IV PLUSS AS K.G.KNUTSSON AS KARLA AUTO O.K. OÜ KIA AUTO AS KLEERON OÜ LARSEN KAUBANDUSE OÜ MADIS ABILINE FIE

46

AADERSELL OÜ AALANG INVEST OÜ ABCOM TEENINDUSE OÜ ABESTOCK AS ABLOY OY EESTI FILIAAL ABPLANALP ESTEE OÜ ACG-NYSTRÖM EESTI OÜ ACR TRADING OÜ ACREF OÜ

MALTEFOX OÜ

ADDINOL MINERALÖL MARKETING OÜ

MAMETA H OÜ

ADVANCED SYSTEMS BALTIC OÜ


110 | Kaubanduskoda 2010

AGENDA PRO AS

ARS DELECTATIO OÜ

BIOTEHNIK OÜ

AGOMETAL OÜ

ART LINK BALTIC OÜ

BJÖRNKLÄDER AB EESTI FILIAAL

AGROSILVA AS

ARVENTE OÜ

BL TEHNIKA OÜ

AGROSILVA KAUBANDUS OÜ

ARWEST OÜ

BLOND RENT OÜ

AGROVARU AS

ASKA PABER OÜ

BOCHAKO EESTI OÜ

AIDE AS

ATTILA OÜ

BOMINFLOT ESTONIA AS

AIROT AS

AVALON TRADING OÜ

BRADSTONE OÜ

AIROTEL OÜ

AVEKTRA OÜ

BRILLTEX OIL OÜ

AIT-NORD OÜ

AVERA-TRADING AS

AJ TOOTED AS

AVP INTEGRAL OÜ

BRITISH AMERICAN TOBACCO ESTONIA AS

AKONE OÜ

B.BRAUN MEDICAL OÜ

AKSI AS

BAHR PUMP OÜ

ALDRUM OÜ

BALTCONTROL OÜ

ALEXELA SILLAMÄE AS

BALTEM AS

ALEXELA TERMINAL AS

BALTFER CO OÜ

ALFADENT AS

BALTI KAUBAD JA TEENUSED AS

ALFAFISH OÜ

BALTI KELLA AS

ALFEY SOLUTIONS OÜ

BALTI PLAADIKAUBANDUSE AS

ALGOL CHEMICALS OÜ

BALTI TOODE OÜ

ALJANS COMPANY OÜ

BALTIC AGRO AS

ALLA MODA OÜ

BALTIC ARMAMENTS OÜ

ALPHACHEM TRADING OÜ

BALTIC PULP AND PAPER OÜ

ALPHAGIS OÜ

BALTIMPEKS OÜ

ALPINA ELECTRONICS OÜ

BALTLINER OÜ

ALTIA EESTI AS

BALTRECORD OÜ

ALTINO GRUPP OÜ

BAMBONA AS

ALUOJA OÜ

BARONS HOLDINGS OÜ

ALVE OÜ

BASSEINITEHNIKA AS

AMFITON BT AS

BATCOPLAST OÜ

AMO GROUP OÜ

BAUER VEETEHNIKA OÜ

ANDRESE KLAASI AS

BAUHAND EESTI AS

ANDRESE SOOLALADU OÜ

BAZHYDRAULIC OÜ

ANIMULA OÜ

BE GROUP AS

ANTALIS AS

BECKER TRADING OÜ

ANTOMIN AS

BEGORES AS

ANTONIO TRADE OÜ

BEIERSDORF OÜ

ANTTI BALTIC OÜ

BELINOR TEXTILE OÜ

ANU AIT OÜ

BENECOMBI OÜ

AP TRADING AS

BENEXON OÜ

AR & AN OÜ

BENITO PUIT AS

AREFONTE CHEMICALS GRUPP OÜ

BERMET MANAGEMENT AS

ARGOS-EUROPE OÜ

BERNER EESTI OÜ

ARIBASE OÜ

BESTMARKI SUURKÖÖKIDE AS

ÄRIEKSPERDI AS

BESTMET TRADE OÜ

ARKOGREN OÜ

BEVI EST OÜ

ARPEKS KAUBANDUS AS

BIOLEON OÜ

ARROW ELECTRONICS ESTONIA OÜ

BIOPELLETS OÜ

EESTI TAASKASUTUSORGANISATSIOON MTÜ EESTI TEKSTIIL AS EESTI VILJASALV AS EESTISUD OÜ EFIPA AS EFRAIM TRADING AS EKSAR-TRANSOIL AS EKSTRÖM EESTI AS ELECTROLUX EESTI AS

BUDAMPEX AS

ELPA I.E. OÜ

BUILDSERVICE OÜ

ELSAMAR OÜ

BUYEST OÜ

ELULILL OÜ

BVT PARTNERS OÜ

EMPRESSO KANGAD OÜ

CAMEL MÖÖBEL AS

ENERGEL ESTONIA OÜ

CE TEHNIKA OÜ

ENIMOR AS

CEMICEST OÜ

ENTRAMO AS

CLAIRE FOODS OÜ

EPOL OÜ

CLEMCO BALTIC OÜ

EPP AS

COLLECTION TEAM OÜ

ERAPABER OÜ

COMFORT AE AS

ERICSSON EESTI AS

CONCEPT PROJECTS OÜ

ERITERASTOOTED OÜ

CONTROL AS

ERITRADE KODUKAUBAD OÜ

COOMOR KAUBANDUS OÜ

ESFIL TEHNO AS

COPYMAX OÜ

ESPAK PÄRNU AS

CORTEX EESTI AS

ESPAK VILJANDI AS

CURO VILJANDI OÜ

EST-DOMA OÜ

D.T.L.CONSUMER PRODUCTS EESTI AS

ESTCOTTIMPEX OÜ

DARINA FISH OÜ

ESTECS ESTONIA OÜ

DATEL AS

ESTGRAIN OÜ

DBB GRUPP OÜ

ESTINGER OÜ

DBG TIMBER &STONE OÜ

ESTODES OÜ

DEBORA GROUP LTD EESTI FILIAAL

ESTOSTEEL OÜ

DELEESIA OÜ

ESVIKA ELEKTER AS

DEORE OÜ

ETAL GROUP AS

DIMELA AS

ETC KODU OÜ

DIVINUM OÜ

EU TRADE OÜ

DUNLOP HIFLEX OY EESTI FILIAAL

EUROFOTO OÜ

DUNVEN AS

EVAIL OIL OÜ

DUROC MACHINE TOOL OÜ

EVAS B&P AS

E-RIGONDA OÜ

EVELEKT HULGI OÜ

EASTESSVE TRADING OÜ

EXCELLENT GRUPP AS

EB THERM OÜ

EXPERT ESTONIA AS

ECOMATIC AS

EXPORT MARKETING AS

EEK TRADE AS

EXXI AS

EERO OÜ

FAASION OÜ

EESTI GAAS AS

FEB AS


Kaubanduskoda 2010 | 111

FELIZ OÜ

HELLENIC TRADE OÜ

KAJAX FISHEXPORT AS

LEHOLA OÜ

FEOFANIS OÜ

HELM GRUPP AS

KALVERTON OÜ

LEIPURIN ESTONIA AS

FERE OÜ

HENKEL BALTI OÜ

KANISE OÜ

LEKTAR EESTI OÜ

FERREKS TT AS

HEWLETT-PACKARD OY EESTI FILIAAL

KANPOL AS

LETOFIN AS

FESTOBALT OÜ

HJ-KAUBANDUSE OÜ

KAPTEN GRANT OÜ

LETOFIN TRADING OÜ

FIBERA TRADE OÜ

HNK ANALÜÜSITEHNIKA OÜ

KARLEV AS

LEVST OÜ

FIFAA AS

HOLMEN METS AS

KASTORAM OÜ

LIIMPUITTOOTED OÜ

FILTER AS

HORECA SERVICE OÜ

KATANTER OÜ

LINEAR PROJEKT OÜ

FINROPORT PLUSS OÜ

HUSQVARNA EESTI OÜ

KATOMSK AS

LINERY OÜ

FIXTEC AS

HYDROSEAL FTS OÜ

KAUBAPALL OÜ

LINTMAN EESTI AS

FLAISIA OÜ

IBM EESTI OÜ

KAUPMEES & KO AS

LINUS MEDICAL OÜ

FLOORIN AS

IITTALA AS

KBE AS

LOCOMOTIVE ENERGY SERVICE OÜ

FLORA AS

IKE VALENTINI OÜ

KBM PHARMA OÜ

LOGOMARK OÜ

FORSMAN TEE AS

IM ARVUTID AS

KEEMIAKAUBANDUS AS

LOGOWEST OÜ

FREESPORT TRADING OÜ

IMPEL OÜ

KEILAR AS

LOKAATOR OÜ

FRELOK AS

IMPERIAL TOBACCO ESTONIA OÜ

KEMOTEX BIO OÜ

LOODUSTOODE OÜ

FRIENDS TEXTILE OÜ

INDAUTO OÜ

KENTEK EESTI OÜ

LORE EESTI OÜ

FUGATA ELEKTROONIKA OÜ

INDORE CHEMICAL OÜ

KETAL VÕRU OÜ

LTT AS

FUJITSU SERVICES AS

INFAST OIL AS

KIILTO EESTI OÜ

LUKU SERVICE OÜ

FURNICO OÜ

INFOTARK AS

KINTAR TRADING OÜ

LUMERANTA OÜ

FURNITUUR E. PERTTUNEN OÜ

INTERALTUS OÜ

KIRETEC OÜ

M.C.C.&PARTNERID AS

GAASIENERGIA AS

INTERCHEMIE WERKEN DE ADELAAR EESTI AS

KLIKO OÜ

M.K.T. AS

KOKKONEN OÜ

MAAG GRUPP AS

KOLOMNA ENERGY SERVICE OÜ

MAAG LIHATÖÖSTUS AS

KOMPRESSORIKESKUS OÜ

MAAKÜTE OÜ

KONEKESKO EESTI AS

MABELLE SPORT OÜ

KONETEX OÜ

MACHINE TRANSPORT OÜ

KONWELL ES OÜ

MAGNUM VETERINAARIA AS

KRIMELTE OÜ

MAKERING OÜ

KRISTEN GRUPP OÜ

MALMOND OÜ

KRISTENI KÜTUSED AS

MALUX EAST OÜ

KRK MÕIGU OÜ

MAN BALTIC OÜ

KST BALTIC OÜ

MANGELBERT OÜ

KULBERT AS

MARK OIL OÜ

KULDKROON OÜ

MARMET GROUP OÜ

KUNGASS AS

MARTELLA OÜ

KUNGLA DIALOOG AS

MARTVAL OÜ

KURSEN OÜ

MASS AS

KUSTUTAJA OÜ

MAZEIKIU NAFTA TRADING HOUSE OÜ

KVETAS OÜ

ME GROUP BALTIC OÜ

LAADUR OÜ

MECHELIN EESTI OÜ

LÄÄNE AGROVARU OÜ

MECRO AS

LABORITUGI OÜ

MEDIATO AS

LAINEKARP OÜ

MEFO AS

LARGA OÜ

MEGASTAR AS

LASREF AS

MERIGEN OÜ

LATTER NT OÜ

MERIS AS

GALI TUR OÜ GEA WTT BALTICS OÜ GENERAL DATACOMM INTERNATIONAL OÜ GENETRADE EESTI OÜ GENNET LAB AS GERHARD OÜ GERMUND HULGI OÜ GLASMIR OÜ GLAXOSMITHKLINE EESTI OÜ GRAIN MARKETING OÜ GURMANS EESTI OÜ HAGELIN OÜ HALJAS AS HALLUS-E OÜ HALMEK OÜ HALO PUMBAD OÜ HALS TRADING AS HAMMERJACK OÜ HANSA MEDICAL OÜ HANTIK HULGIMÜÜK AS HARDBOARD EXPERT OÜ HARDWOOD TRADING OÜ HAUGER OÜ HEBRON OÜ HELENS OÜ

INTERFIRE OÜ INTERFISH BALTI AS INTERPAP AS INTOPEX CHEMICALS AS INTRAC EESTI AS IS ENGINEERING SERVICE OÜ IS MUSIC TRADING OÜ ISIS MEDICAL OÜ ISOELAST OÜ ITIL TRADING OÜ J.S. INSENERIBÜROO OÜ JAHIPAUN AS JAKARI MARINE OÜ JALAJÄLG AS JAVICAR OÜ JETSTRADING GRUPP OÜ JOHNSON & JOHNSON AB EESTI FILIAAL JT AMALE FISH OÜ JTI MARKETING AND SALES OÜ JUKOTEC OÜ K & K TEKSTIILID OÜ K. LAURI JA KO OÜ KADREMER OÜ KAESER KOMPRESSORIT OY EESTI FILIAAL


112 | Kaubanduskoda 2010

MERX AS

OLLMANN GRUPP OÜ

PROPAAN AS

SALMECO OÜ

MESA EESTI OÜ

OLYMPUS ESTONIA OÜ

PULEIUM OÜ

SALONSHOP BALTIC AS

METEXCOM OÜ

OMUL-FOT OÜ

PUREVA OÜ

SALVETE AS

METRIC OÜ

ONEMED OÜ

PUUKESKUS AS

SAMERITE OÜ

METSAGRUPP OÜ

ONNINEN AS

QFMEAT OÜ

SANDMANI GRUPI AS

MILPABER AS

OPTIKA & DIAGNOSTIKA OÜ

QUADRI GRUPP AS

SANMAL OÜ

MITERASSA OÜ

OPTILAND EESTI OÜ

QUANTUM EESTI AS

SAURIX PETROLEUM AS

MK PARTNERS OÜ

OPTIMERA ESTONIA AS

QUECTEL WIRELESS EUROPE OÜ

SB KESKKÜTTESEADMED AS

MOBEC AS

ORBIS OY EESTI FILIAAL

RAFARM GRUPP OÜ

SCANTRANS AS

MONOTAL AS

ORIENTAL HOUSE OÜ

RANDESKO AS

SCANVEST GRUPP OÜ

MONTOLA OÜ

OSILIA OÜ

RASA TRADING COMPANY AS

SCHETELIG EV AS

MOREK IT OÜ

OST STEEL AS

RASILL AS

SCHMOLZ+BICKENBACH BALTIC OÜ

MORRIGAN OÜ

OUTOKUMPU BALTIC OÜ

RAUNING OÜ

SCHÜCO EESTI OÜ

MTS INTERNATIONAL OÜ

OVERALL EESTI AS

RAUPLAN BALTI OÜ

SELECT SERVICE OÜ

MULTI METALL OÜ

OVIT-VIRU AS

RAVITEE OÜ

SEMETRON AS

MULTIPIPE OÜ

OXXO EESTI AS

RECTICEL OÜ

SEVTAL BALTIC OÜ

MÜNT GRUPP OÜ

OY GUSTAVSBERG AB EESTI FILIAAL

REGINETT OÜ

SFINKS KN OÜ

MUSKET OÜ

PAIVET OÜ

REGNO GRUPP OÜ

SFK OÜ

MV KAUBAD AS

PAKENDIKESKUS AS

REISSER TRADE OÜ

SFS INTEC OY EESTI FILIAAL

MYLIFE OÜ

PARIISI VEE AS

RELYX OÜ

SHISHI AS

N-TERMINAL GRUPP AS

PAROC AS

REMEDIUM AS

SIA CAPAROL BALTICA EESTI FILIAAL

NASON DAVIS EESTI OÜ

PAULIG COFFEE AS

RENDIPARK OÜ

NAVIGAATOR OÜ

PEIKKO EESTI OÜ

RENEK KEMIA OÜ

SIA GRUNDFOS PUMPS BALTIC EESTI FILIAAL

NEREUS AS

PELLONE OÜ

REOLA GAAS AS

NESCO FISH OÜ

PENTAGRA OÜ

REPAL-E OÜ

NEVOTEX EESTI OÜ

PEPSICO EESTI AS

RESPOMAR OÜ

NIKANDER JA WIINIKKA EESTI AS

PERIMEX OÜ

RETTIG RADIAATOR AS

NOR-EST WOOD AS

PG EHITUS OÜ

REVALA OÜ

NORD COCOA OÜ

PIILIA KAUBANDUS OÜ

RHUMVELD BALTIC OÜ

NORDFORT OÜ

PILGRIM GROUP OÜ

NORDIC IMPORT OÜ

PIPERON OÜ

RICHTER GEDEON VEGYESZETY GYAR RESZVENYTARSASAG EESTI FILIAAL

NORDIC SPORT EESTI AS

PIREKA EESTI OÜ

NORDINGREDIENTS OÜ

PISTRIK I-V OÜ

NORDTEX HOLDING AS

PIVOTEX BALTI OÜ

NORES PLASTIC OÜ

PML BALTI OÜ

NORLAB BALTI OÜ

POLÜMARK AS

NORPE EESTI OÜ

POSITIVE HOUSE OÜ

NOVACLEANER OÜ

PRALINEE OÜ

NOVARTIS PHARMA SERVICES INC. EESTI FILIAAL NOVATERRA TRADE AS NOVELIN OÜ NT MARINE AS NV TRADE OÜ OFFICE ECONOMICUS AS OILIKEN BUNKERING AS OILSEEDS TRADE AS

PRIMUS TRADE OÜ PRINTING PARTNERS OÜ PRINTKONSULT OÜ PROBEX OÜ PROFELD EHITUSKAUP OÜ PROFIIL PLUSS AS PROFIT PLUSS OÜ PROFOX TRADE AS PROMIX-MODEL OÜ

SIEMENS OSAKEYHTIÖ EESTI FILIAAL SIGARI MAJA OÜ SILASKO OÜ SILMANI ELEKTER AS SILVA - AGRO AS SIMM OÜ SINIKOSMEETIKA OÜ SIRKEL FABRICS OÜ

RIGUAL OÜ

SIROWA TALLINN AS

RIVIERA INTERNATIONAL AS

SISUSTAJA AS

ROBERT BOSCH OÜ

SKIVERS HIDES AS

ROBOCOP OÜ

SKS VÕRU OÜ

ROCHE EESTI OÜ

SMART-GLOBE SOLUTIONS OÜ

ROLANDS MOISEJS OÜ

SMC PNEUMATICS ESTONIA OÜ

ROTAKS-R OÜ

SMS OÜ

RTC TEHNIKA OÜ

SÖDERHAMN ERIKSSON EESTI AS

RUNFOREST OÜ

SOLIFINANCE OÜ

RUTILANT OÜ

SOLINFO OÜ

RUU KIVI OÜ

SPD OÜ

S.P. OÜ

SPORTSERVICE OÜ

SAAREK AS

STEN & CO OÜ

SAEMEISTER OÜ

STENDER ESTONIA OÜ

SAINT-GOBAIN EHITUSTOOTED AS

STORA ENSO EESTI AS

SAKALA TÖÖSTUSAUTOMAATIKA OÜ

STRATFORD OÜ


Kaubanduskoda 2010 | 113

SUN TIMBER OÜ

TRUCKPARTS EESTI OÜ

AGRILAND OÜ

INTERSTUDIO OÜ

SUNFIELD OÜ

TRÜKIMAAILM AS

ALEXELA OIL AS

ISKU MÖÖBLI AS

SUNSKY OÜ

UDDE-TOOLING OÜ

ALFALEND OÜ

ISOREAL OÜ

SVEBA-DAHLEN BALTIC AS

UNIMAK GRUPP OÜ

ALTOR-SAN OÜ

ITAK OÜ

SVEIGER AS

UNITED BUNKERING & TRADING OÜ

AMADEUS EESTI AS

JAATA OÜ

SWECON AS

UNIVERSAAL OÜ

ANGAAR AS

JARE AS

SWIPE EESTI OÜ

UNIVERSAL TRADING T.S. EESTI AS

ANTTILA AS

JUUKSUR OÜ

SYNNOVE FINDEN EESTI AS

UPOFLOOR EESTI OÜ

ARHDISAIN OÜ

JYSK LINNEN`N FURNITURE OÜ

SYNTEMA AS

UPONOR EESTI OÜ

ATLANTIC BALSVER AS

KARAMELLE OÜ

SYSTEMAIR AS

UTU POWEL AS

AVAKS OÜ

KAVIAL OÜ

TABACALERA OÜ

UWEKO AS

B.W.T.KING AS

KEMIFLORA AS

TALDENT OÜ

VAGA TEHNIKA EESTI OÜ

BALTEREX AS

KIKKAS SÜSTEEMITUGI OÜ

TALGER-ELEKTROTEHNIKA OÜ

VAISTAR BALTIC OÜ

BALTI ÄRI OÜ

KLARBERG OÜ

TALLINNA HULGIKAUBANDUSE KESKUS OÜ

VALICECAR OÜ

BASTET HOLDING OÜ

KLIIMAPLUS OÜ

VALIO EESTI AS

BAUMAX EESTI OÜ

KRIS GRUPP OÜ

VALLIN BALTIC AS

BELLFIRE OÜ

KULLO OÜ

VÄNDRA SAETERITUS AS

BERITOR OÜ

KUUSK AE OÜ

VARMAPARTNER OÜ

BOSTIK AS

KUVART OÜ

VÄRV JA SEADMED OÜ

CADI EESTI OÜ

LAMBRE EST OÜ

VBH ESTONIA AS

CLUBBY OÜ

LEHOLA OÜ

VEIKAND AS

DAMIN GROUP OÜ

LRF PRIVATE OÜ

VELITER OÜ

DATAINTERNATIONAL GROUP OÜ

LUKU-EXPERT OÜ

VELUX EESTI OÜ

DMC DIRECT OÜ

LUKUVANA OÜ

VENDOMAR AS

EESTI STATOIL AS

M.F. LEMING OÜ

VENNAD-DAHL AS

ELVA BALTIC OÜ

MAASIKAS & KO OÜ

VESITERM AS

EMAHOOL OÜ

MARKIT EESTI AS

VICARELLI AS

ESPAK AS

MATKASPORT OÜ

VICIUNAI BALTIC OÜ

ESTPLANT AS

MAURINO OÜ

VID-DOC EESTI OÜ

ETMARK P.E. OÜ

MELKERSON OÜ

VIIGARDI OÜ

EU GIG OÜ

MELTIM OÜ

VIPEX AS

FASHION GARDEN AS

METAL EXPRESS OÜ

VOGLERS EESTI OÜ

FAV MET OÜ

MICROSOFT ESTONIA OÜ

WASTELAND OÜ

FELDUM OÜ

MINOTEC DC OÜ

WATER BOYS SYSTEM OÜ

FEMKER OÜ

MOBICOM AS

WERMSTOCK AS

FENNICA KÖÖGI OÜ

MOKTER AS

WHIRLPOOL EESTI OÜ

FIRMAKINK OÜ

MONTONISSA OÜ

WIHURI AS

FISKOSTAR OÜ

MÖÖBLIMAJA AS

WILSTONE INTERNATIONAL AS

FLEKSONT AS

MORALTE OÜ

WINWINPARTNER OÜ

FLORTO OÜ

MORBELA OÜ

WIRTGEN EESTI OÜ

GEMHILL OÜ

MS AUTO OÜ

WOOD IMPORT COMPANY OÜ

GLANZ & GLAMUUR OÜ

N&N INVEST GRUPP OÜ

HANSAB AS

NB QUALITY GROUP OÜ

HANSAS PLAADITURG AS

NIC LOOMATARBED OÜ

HEKTOR-LIGHT AS

NITTIS OÜ

HUMANA SORTEERIMISKESKUS OÜ

OIL TRADING ESTONIA AS

3 STEP IT OÜ

INDOOR GROUP AS

OLEREX AS

AARDEMAA OÜ

INTERNO PLAADIMAJA AS

ONOFF EESTI AS

TALLNERK GRUPP OÜ TAMEO MT OÜ TAMREX OHUTUSE OÜ TAMRO EESTI AS TANNI-VAKOMA OÜ TAPROBAN AS TARTU TERMINAAL AS TATOLI AS TEEMU-E OÜ TEET GRUPP OÜ TEHLAR AS TELDA OÜ TELKO ESTONIA AS TELLEREKS OÜ TERAMET AS TERASEKESKUS AS TERASKOMPANJON AS TEXLIN OÜ THOMEKO EESTI OÜ TIE GROUP OÜ TIMMERMANN AS TK EUROTRADE OÜ TOOL & TOOL OÜ TOOLMARKETING OÜ TOP GRAPHIC OÜ TORI TIMBER OÜ TORU-JÜRI OÜ TÕSTUKIKESKUS OÜ TRANSITAL AS

47

TREILING OÜ TRIDENS AS TRISTON OÜ


114 | Kaubanduskoda 2010

OPTIM TECHNOLOGY OÜ

49

ORIENT KONTORIKAUBAD AS ORIFLAME EESTI OÜ

LEXTRANS OÜ

50

LINTER-TRANSPORT AS A1 TRANSPORT OÜ

LOSTTREASURE OÜ

APL AGENCIES ESTONIA OÜ

OTTENDER PLUS AS

ALISTAR GROUP OÜ

LUX EXPRESS ESTONIA AS

BALTIC SCANDINAVIAN LINES AS

PINTAVÄRI EESTI OÜ

ALTAIRBALT OÜ

MARESTONE GROUP OÜ

CMA CGM ESTONIA OÜ

PIONEERING RETAIL GROUP OÜ

ANTAMO OÜ

MELSUM OÜ

EURO-ASIA LOGISTICS OÜ

PRICEBOX OÜ

ARBALT OÜ

MEP TRANS AS

MANN LINES OÜ

PRISMA PEREMARKET AS

ARCO TRANSPORT AS

MERLAIN AS

MARITIME TRANSPORT & AGENCIES OÜ

PT MIKRO AS

ASMARI VEOD AS

MNC TRANSPORT OÜ

MSC EESTI AS

RADEMAR OÜ

ASS-TRANSPORT OÜ

NARVA BUSSIVEOD AS

PKL AS

RAUTAKESKO AS

ASTAR TRANSPORT AS

NE-VA TRANS OÜ

STARMARINE OÜ

RAUTAKIRJA ESTONIA AS

ATKO LIINID AS

NORDCARRIER EESTI OÜ

TRANSOCEAN EESTI OÜ

RIMI EESTI FOOD AS

ATV TRANSPORT AS

P.A. TRAFFIC AS

TSCHUDI LOGISTICS AS

ROHE GROUP OÜ

AVA-EKSPRESS OÜ

PARME TRANS OÜ

SAAM OÜ

AVANTI PLUSS OÜ

PÄRNU AUTO ETM OÜ

SAARE AGROVARU AS

51

BALTRADE TRANS OÜ

PENSKE LOGISTICS EUROPE AS

SAAREMAA TARBIJATE ÜHISTU TuÜ

BERTSCHI ESTONIA OÜ

PINEKON OÜ

SAMIKS OÜ

CARGOBUS OÜ

PLANGI TRANS OÜ

AVIES AS

SANINTER OÜ

E.R.S. AS

PÕHJATRANSPORT OÜ

ESTONIAN AIR AS

SELVER AS

EDELARAUDTEE AS

PRESTO OÜ

PAKKER AVIO AS

SERVEMET OÜ

EESTI RAUDTEE AS

PROVINTSI TRANSPORT OÜ

PANAVIATIC AS

SKANO OÜ

SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM DENMARK-NORWAY-SWEDEN EESTI FILIAAL

ELSTERA AS

RAIN AS

SNM MÖÖBEL OÜ

ERATO OÜ

RL-TRANS BALTIC OÜ

SPANTAL OÜ

ERGO TRANSPORT GRUPP OÜ

RUSSIAN ESTONIAN RAIL SERVICES AS

STANESTOR OÜ

EST-TRANS KAUBAVEOD AS

SCANFOR EESTI OÜ

STOCKMANN AS

ESTMARINE OÜ

SEBE AS

SVS-L AS

FELKMAN OÜ

SERVEKT AS

TALLINNA KAUBAMAJA AS

FFC LOGISTICS OÜ

SKIPLINE SHIPPING OÜ

TENTEST TRADE OÜ

GERDO EESTI OÜ

SUNWAY OÜ

TESTONA OÜ

GRANEL OÜ

T.R.TAMME AUTO OÜ

TEVO KAUP AS

GRT EESTI OÜ

TALLINNA BUSSIJAAM OÜ

TIIMARI BALTIC AS

HAAB AS

TAURE AS

TÖÖRIISTA & TEHNIKA OÜ

HANSATRANS OÜ

TOPKULLER OÜ

TÜRI BEL-EST OÜ

HARJU AB AS

TRANSHERMES OÜ

UNOLIK OÜ

HRX AS

TRANSPOINT INTERNATIONAL (EST) AS

UR PRODUCTS AS

JÄRVA-JAANI AUTO OÜ

TRANSRING TARTU OÜ

USA TOY`S OÜ

JTH EESTI OÜ

UNITED FISH TRADERS OÜ

APPLAFORD ES TRANSPORT & LOGISTICS OÜ

VÄRVIKESKUSTE GRUPP OÜ

52 ABEMI LAOTEENUSED OÜ ACE LOGISTICS ESTONIA AS AIRPROXY AS AJALIIKUR OÜ ALDENA SHIPPING OÜ ALMARO TRANS OÜ ALPI EESTI OÜ AMISCO AS

KAROTRANS AS

VILASTRA OÜ

AR AGENTUURI AS

VARVO OÜ

KEILA TRANS AS

VIRU TRANS AS

ASPERAAMUS OÜ

VIVAREC AS

KIM JOHANSEN TRANSPORT OÜ

VKG TRANSPORT AS

ATLAS BALTIC OÜ

WORKSHOP OÜ

KIMAR TRANSPORT OÜ

VOILA OÜ

AUTOLINK BALTICS AS

ZEPTER EESTI OÜ

KLG EESTI AS

WETT EESTI OÜ

BALL TRANSPORT OÜ

ZUBRORUS AS

KMV AS

WINDLINE OÜ

BALTI LOGISTIKA AS

KOPRA TRANSPORT OÜ

WIZARD LOGISTICS AS

BALTIC LOGISTICS OÜ

LAJOS AS

BASTINI OÜ

LEVADIA-TRANS OÜ

BCT AS

LEVIVEOD OÜ


Kaubanduskoda 2010 | 115

BESTWAY GRUPP OÜ

KEEPTRADE OÜ

TALLINNA SADAM AS

BEWESHIP EESTI AS

KESTRALCONTINENTAL OÜ

TAURALT OÜ

BINEMS OÜ

KOMERK AS

TECCEN OÜ

CALISTO STUUDIO OÜ

BITEST TuÜ

LARS KROGIUS BALTIC OÜ

TESA LOGISTICS OÜ

DEMJANOV AS

BORINBERG OÜ

LAUDON-S AS

TRANSCOM AS

STARMAKER OÜ

BRIST OÜ

LENNULIIKLUSTEENINDUSE AS

TRANSIIDIKESKUSE AS

BROKMAK OÜ

LIGNARIUS OÜ

TRANSPORTIR FORWARDING OÜ

C. STEINWEG TALLINN AS

LINKOBALT OÜ

UNIEVEEM EESTI AS

CARGO HANDLING AS

MALLORY GROUP OÜ

UPEX LS OÜ

CARGOTRADE OÜ

MARITIME CARGO LOGISTIC EESTI OÜ

VIGOLIN AS

AKTORS OÜ

CF & S ESTONIA AS

MERKTRANS AS

VOLLERS TALLINN OÜ

ARGO TTP OÜ

CONTIMER OÜ

MGT-BAAS OÜ

VONEL PLUSS OÜ

ATLEX AS

DBT AS

MIIDURANNA SADAM AS

VOPAK E.O.S. AS

BIT AS

DDP EST OÜ

MILSTRAND AS

WESTCARGO OÜ

DATACATERING OÜ

DIKSENT OÜ

MTF LOGISTICS AS

DINARO GRUPP OÜ

MTT AS

DSV TRANSPORT AS

MUUGA TRANSIIT OÜ

EESTI LOOTS AS

NBI EKSPEDITSIOONI AS

EKSFRE OÜ

NBI LOGISTIC AS

DHL ESTONIA AS

FORMA MEDIA AS

ERAA SERVICE OÜ

NBI TEENUSED OÜ

DPD EESTI AS

FUGIRA OÜ

ESTEVE TERMINAL AS

NELGERON OÜ

EESTI ELEKTRONPOST AS

GRENADER GRUPP OÜ

ESTMA OÜ

NESCO AGENCY AS

EESTI POST AS

HANSAWORLD ESTONIA AS

ESTMARE LOGISTIKA OÜ

NT LOGISTIKA AS

TNT EXPRESS WORLDWIDE EESTI AS

HELMES AS

ESTREFTRANSSERVICE AS

NTN EST AS

EUROPARK ESTONIA OÜ

OILTANKING TALLINN AS

FARGO LOGISTICS OÜ

ÕNNERATAS OÜ

FAST TRAIN OÜ

PALDISKI SADAMATE AS

FASTWAY AS

PALGARDI KRAANA OÜ

AGOLA-S OÜ

LIEWENTHAL ELECTRONICS OÜ

FERROLINE GRUPP OÜ

PETROMAKS SPEDIITORI AS

ALDERA HOTELL OÜ

MEDISOFT AS

FINNAIR OYJ EESTI FILIAAL

PRIVA SHIPPING COMPANY OÜ

ASTLANDA HOTELLI AS

MEKAIA OÜ

FLINT KAUBANDUS OÜ

REDLINK OÜ

DOMINA MANAGEMENT AS

NEW VISION AS

FORWER LOGISTICS OÜ

REFETRA AS

GOHOTELS OÜ

PLAYTECH ESTONIA OÜ

FRESELLE AS

RENEWO AS

KOLM ÕDE OÜ

PR PÕHJARANNIK AS

GREENCARRIER OÜ

SAARTE LIINID AS

MAHTRA TEENINDUSE AS

REGIO AS

GRÖNQVIST INVEST OÜ

SCANRAPID EESTI OÜ

MERITON HOTELS AS

SAS INSTITUTE OÜ

GROUPAGE CARGO SERVICE OÜ

SCHENKER AS

NORDIC HOTELS OÜ

STUDIUM OÜ

HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS OÜ

SEVEN SEAS SHIPPING OÜ

PINTMANN GRUPP OÜ

TÄNAPÄEV AS

IK INVESTMENT GROUP OÜ

SILSTEVE AS

PÜHAJÄRVE PUHKEKODU AS

UNIPRINT AS

INFLOT AS

SILVIROM OÜ

RED GROUP OÜ

UPTIME OÜ

INTEGRAAL GRUPP OÜ

SIMEON TRANSPORT OÜ

REVAL HOTEL MANAGEMENT OÜ

WEBMEDIA GROUP AS

INTERBALT MARITIME AGENCY OÜ

SIS INTERNATIONALE SPEDITIONS EESTI OÜ

SCANDIC HOTELS EESTI AS

INTEREXPRESS EESTI OÜ INTERLINK AS INTERNATIONAL BALTIC SERVICE OÜ INTOPEX FORWARD OÜ ITELLA LOGISTICS OÜ KAURITEL OÜ

SIVEX INTERNATIONAL AS SKÜTTE OÜ SMARTEN LOGISTICS AS STIVIS AS TALLINNA LENNUJAAM AS

56

58

DIRECTOR JA PARTNERID OÜ EESTI PÄEVALEHE AS

53

EESTI RAAMAT OÜ EPICOR SOFTWARE ESTONIA AS

ICEFIRE OÜ JUURA ÕIGUSTEABE AS

55

KNOW IT ESTONIA CONSULTING OÜ KOOLIBRI AS

SOKOTEL AS STRAND AS

59

SWEDEST MOTEL GROUP AS TONY AS

AA VISIOON STUUDIO OÜ

VALERII OÜ

EESTI RAHVUSRINGHÄÄLING

VALGE VILLA OÜ

ESTFILM PRODUCTION OÜ


116 | Kaubanduskoda 2010

FILMIMEES OÜ FILMIVABRIK OÜ KANAL 2 AS MAURUM OÜ MONSTER MEDIA OÜ PRO LAB PRODUCTIONS OÜ TALLINNFILM AS

BALTIC HOTEL AND RESTAURANT SYSTEMS OÜ BALTIC IT SOLUTIONS OÜ BCS ITERA AS BCS KOOLITUS AS BPW CONSULTING OÜ BYTELIFE SOLUTIONS OÜ COLUMBUS IT PARTNER EESTI AS CONSULTIT OÜ

60 LEVIRA AS MULTIMEDIA CONSULTING INVESTMENTS EUROPA OÜ TRIO LSL AS

CV-ONLINE ESTONIA OÜ

SOLUVI OÜ SPIN TEK AS STALLION AS TIETO ESTONIA AS TILDE EESTI OÜ TITANIUM SYSTEMS OÜ USESOFT AS VÕRGUVARA AS WEBMEDIA AS

LAENUKONTOR OÜ LHV PANK AS LUCRATUS OÜ MARDULA OÜ MARFIN PANK EESTI AS MONTERAY HOLDINGS OÜ NASDAQ OMX TALLINN AS NORDEA BANK FINLAND PLC EESTI FILIAAL NORDEA FINANCE ESTONIA AS

DEFENDEC OÜ

PÕLVAMAA HOIU-LAENUÜHISTU TuÜ

DELLFORT OÜ EGOVERNANCE LABORATORY OÜ

PORT ONE OÜ

63

ELIORI ÄRITARKVARA OÜ

ELMER SKB OÜ FERDIDA AS FRUKT KUUBIS OÜ

BNS EESTI OÜ DIRECTA OÜ KREDIIDIHALDUS AS SKP MEDIA OÜ

AA-SAT PROFESSIONAL OÜ ARVATO SERVICES ESTONIA OÜ

GT TARKVARA OÜ

AVEC EST OÜ

ID SÜSTEEMIDE AS

ELION ETTEVÕTTED AS

IE TARKVARA OÜ

ELISA EESTI AS

IKS TARKVARA OÜ

EMT AS

INFOVARA OÜ

AABER HOLDING OÜ

GENERAL TRANSIT TELECOM OÜ

LOGICA EESTI AS

HABERST INFRA AS

M&T ELEKTROONIKA OÜ

ALFAKRATIA FINANCE AND CONSULTING OÜ

LINXTELECOM ESTONIA OÜ

MARECROFT OÜ

NETLEAD OÜ

MEDIA MENU INTERNATIONAL AS

OK INTERACTIVE OÜ

MERIT TARKVARA AS

PEMETEL OÜ

MICROLINK EESTI AS

TELE2 EESTI AS

MIKARE BALTIC OÜ

TELEVÕRGU AS

MOBI SOLUTIONS OÜ

TOP CONNECT OÜ

MS MICRO OÜ

TRACK24 GROUP OÜ

MYSTERY GROUP OÜ

WISEMAN INTERACTIVE OÜ

NATIONAL SEMICONDUCTOR ESTONIA OÜ NEKSTOM OÜ NETWORK TOMORROW OÜ ONLINE MARKETING OÜ

RACING INVEST GROUP OÜ RAHA24 OÜ

ANDMEVARA AS

GIRF OÜ

62

KREDIIDI JA EKSPORDI GARANTEERIMISE SIHTASUTUS SA

CYBERNETICA AS

ELKDATA OÜ

61

SKRIINING AS

SEB LIISING AS SEB PANK AS SWEDBANK AS SWEDBANK LIISING AS SYNEST OÜ TALLINNA ÄRIPANGA AS TRANSGROUP INVEST AS

64

TRUST IN OÜ U.S. INVEST AS

65

BANK DNB NORD EESTI FILIAAL AS BIGBANK AS BPTAM ESTONIA OÜ BROADGATE CAPITAL OÜ CROSS HOLDINGS AS DANSKE BANK A/S EESTI FILIAAL DNB NORD LIISING AS EESTI KREDIIDIPANK AS EKE INVEST AS

AAS GJENSIDIGE BALTIC EESTI FILIAAL AON EESTI KINDLUSTUSMAAKLER AS CODAN FORSIKRING A/S EESTI FILIAAL COMPENSA LIFE VIENNA INSURANCE GROUP SE D.A.S.ÕIGUSABIKULUDE KINDLUSTUSE AS ERGO KINDLUSTUSE AS IIZI KINDLUSTUSMAAKLER AS

ESTIKO AS

KINDLUSTUSEST KINDLUSTUSMAAKLER OÜ

EUR-INVEST GROUP OÜ

MARSH KINDLUSTUSMAAKLER AS

EVLI SECURITIES AS

QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED EESTI FILIAAL

FEATHERIE INVEST OÜ

A2B GRUPP OÜ

ORACLE EAST CENTRAL EUROPE LIMITED EESTI FILIAAL

AA ARENDUS OÜ

PENTE TARKVARA OÜ

FLOBERG CAPITAL OÜ

ABOBASE SYSTEMS AS

PROEKSPERT AS

GAMMA HOLDING OÜ

AMBIENT SOUND INVESTMENTS OÜ

PROJEKTIEKSPERT OÜ

GENTEEL AS

AQRIS SOFTWARE AS

QURETEC OÜ

IMG KONSULTANT AS

BAIT PARTNER OÜ

REAALSÜSTEEMID AS

JKO OÜ

BALTIC COMPUTER SYSTEMS AS

SAMURAI IAS OÜ

KAVASS AS

FINEST GROUP AS

SALVA KINDLUSTUSE AS SEESAM RAHVUSVAHELINE KINDLUSTUSE AS


Kaubanduskoda 2010 | 117

66

RIIGIRESSURSSIDE KESKUS OÜ

ADVOKAADIBÜROO SORAINEN AS

JM KAPITAL OÜ

RIME KINNISVARA AS

ADVOKAADIBÜROO TAMME OTSMANN RUUS VABAMETS OÜ

KALEV LUIK FIE

EUREX CAPITAL AS

ROTERMANN GRUPP OÜ

MERONA KINNISVARA OÜ

ROTOS- KAUBANDUS OÜ

NETS ESTONIA AS

SAPLING CAPITAL OÜ

NORDIC CF ADVISORY OÜ

SCHLÖSSLE HOTEL GROUP OÜ

PARSUM OÜ

SELVAAG EESTI OÜ

SENTIO OÜ

SEVE EHITUSE AS

SP NAVITAS OÜ

SRV KINNISVARA AS

TAVID AS

TARTU BIOTEHNOLOOGIA PARK AS

ALVIN, RÖDL & PARTNER ADVOKAADIBÜROO OÜ

UNITED PARTNERS ADVISORY OÜ

TARTU HANSAKESKUS OÜ

AMC AMARIS AS

TECHNOPOLIS ÜLEMISTE AS

ANRICORP AS

TERRA GRANDE OÜ

AR TÄHELEND OÜ

TERRA INVEST OÜ

ÄRI- JA MAKSUKONSULTATSIOONIDE OÜ

UUEMÕISA INVEST AS

ARISTATA OÜ

ABT AS

VIRU KESKUS AS

ALTENBERG REVAL AS

WTC TALLINN AS

ASIANAJOTOIMISTO HEDMAN PARTNERS OY EESTI FILIAAL

68

ADVOKAADIBÜROO TARK GRUNTE SUTKIENE AS ADVOKAADIBÜROO V. KAASIK & KO OÜ ADVOKAADIBÜROO VARUL AS ALBERGRUPP TEENUSED OÜ

ASSETS RMP OÜ

ARCO VARA AS

AUDIITORBÜROO ELSS AS

AVOILEN OÜ BALTIC REAL INVESTMENTS OÜ

ADVOKAADIBÜROO TAPIO KINANEN OÜ

69

AUDIITORBÜROO ROY VAIMAND OÜ AUDIITORFIRMA KLEA OÜ

BRIKETER OÜ CITY CAPITAL OÜ

1OFFICE EESTI OÜ

BAKER TILLY BALTICS OÜ

COLLIERS INTERNATIONAL ADVISORS OÜ

AARETZ LAW OÜ

BALTI AUDIT OÜ

COMBINENT OÜ

ABCONSULT OÜ

BDO EESTI AS

EESTI TALLEKS AS

ADVOKAADIBÜROO AIVAR PILV AS

BENE EST LAW OFFICE OÜ

EGGERA OÜ

ADVOKAADIBÜROO AMOS OÜ

BULDAKOVIDE JURIIDILISE BÜROO OÜ

EKE NORA OÜ

ADVOKAADIBÜROO BERGMANN OÜ

CONTROLLER SERVICES OÜ

EREL GROUP AS

ADVOKAADIBÜROO CONCORDIA OÜ

CSA PARTNERS OÜ

FAUSTO AS

ADVOKAADIBÜROO EVERSHEDS OTS & CO OÜ

DELOITTE ADVISORY AS

ADVOKAADIBÜROO GLIKMAN & PARTNERID OÜ

EFFICIENT ACCOUNTING OÜ

HARJU KEK AS KADAKA AIANDI AS KC GRUPP AS KINNISVARAEKSPERT OÜ KIVA AS LASBET AS LATVERA OÜ LOOVARA OÜ MÄO INVEST AS MAVAM OÜ MORRISON INVEST AS

ELAI GRUPP OÜ ADVOKAADIBÜROO GLIMSTEDT OÜ ENABLE OÜ ADVOKAADIBÜROO HETA BIIN & PIHLAKAS AS ADVOKAADIBÜROO JAAK OJA OÜ ADVOKAADIBÜROO KAIDO UDUSTE OÜ ADVOKAADIBÜROO LAUS & PARTNERID OÜ ADVOKAADIBÜROO LEPPIK JA PARTNERID OÜ

MSI GRUPP AS

ADVOKAADIBÜROO LEXTAL OÜ

NO REST INTERNATIONAL OÜ

ADVOKAADIBÜROO LUIGA MODY HÄÄL BORENIUS OÜ

PAPINIIDU PROJEKT AS PRIIMO PUIT OÜ RAKVERE AUTOBAAS OÜ REIDEN AS REMINET OÜ

EDISSON LAW OFFICES OÜ

EPC FINANCE OÜ ERNST & YOUNG BALTIC AS EVENTUS EA OÜ FFC EESTI OÜ FINANCE MANAGEMENT OÜ GATSBY KONSULTATSIOONI AS GVANDRON OÜ

KESNA OÜ KIVISTIK CONSULT OÜ KL PARTNERS OÜ KOITEL PATENDI- & KAUBAMÄRGIBÜROO OÜ KOSE ÄRITEENINDUSE OÜ KPMG BALTICS AS KÜTRIK OÜ LARSSEN CS OÜ LINDORFF EESTI AS LINTER EST OÜ LRF AUDIITORBÜROO OÜ MALSCO ADVOKAADIBÜROO OÜ MAQS LAW FIRM ADVOKAADIBÜROO OÜ MEGARAM OÜ MERISTO ÕIGUSBÜROO OÜ MOORLAT & KO PATENDIBÜROO OÜ ÕIGUSBÜROO ARMIT OÜ ÕIGUSBÜROO RATTUS OÜ PATENDIAMET PATENDIBÜROO KÄOSAAR & CO OÜ PATENDIBÜROO TURVAJA OÜ PKF ESTONIA OÜ PRICEWATERHOUSECOOPERS AS RAIDLA LEJINS & NORCOUS ADVOKAADIBÜROO OÜ RAIMAR FINANCE OÜ RIMESS OÜ SIMAR OÜ STELLA AUDIITORBÜROO OÜ SUMMAARUM OÜ TAWEST IA INTERNATIONAL AS TINITSA KONSULTATSIOONIBÜROO OÜ U JA K RAAMATUPIDAMISBÜROO AS UATL- JURIIDILINE BÜROO OÜ UATL- RAAMATUPIDAMISE BÜROO OÜ VAHKON OÜ

HEA TAVA OÜ HELI RAIDVE TÖÖÕIGUSABI AS HLB EXPERTUS AUDIT OÜ

ADVOKAADIBÜROO MARIA MÄGI OÜ

I.S.AUDIITORTEENUSTE OÜ

ADVOKAADIBÜROO POHLA & HALLMÄGI OÜ

INGRID PROOSI ÕIGUSBÜROO OÜ

ADVOKAADIBÜROO SIREL & PARTNERID OÜ

KEKKI KINNISVARA & ÕIGUSBÜROO OÜ

INLEX CONSULTING OÜ IURING KONSULT OÜ

70 A & L TEENINDUSGRUPP AS BALTIC RETAILADVICE OÜ BDG HOLDINGS OÜ


118 | Kaubanduskoda 2010

EESTI TELEKOM AS

DGT OÜ

MONITEK GRUPP OÜ

EESTI FINANTSTEENUSTE AGENTUUR OÜ

DISAINIBÜROO REMLINGER OÜ

NORA KASEMAA EKSPERTIISIBÜROO OÜ

DISAREK OÜ

NORD PROJEKT AS

DZIDRA OÜ

PAG AS

EA RENG AS

PÄRNU EKE PROJEKT AS

EESTI-TAANI KOMMUNIKATSIOONI OÜ

PIKOPROJEKT OÜ

EESTI ENERGIA TEHNOLOOGIATÖÖSTUS AS

PLANSERK AS

MAGNUM AS MARU AS

EESTI GEOLOOGIAKESKUS OÜ

MEEDIAKONTAKTIDE OÜ

EESTI KESKKONNAUURINGUTE KESKUS OÜ

ELKE GRUPI AS HT MANAGEMENT OÜ IDEA PUBLIC OÜ INTERACT PROJEKTID & KOOLITUS OÜ

META ADVISORY GROUP OÜ ML PROPERTIES OÜ NG INVESTEERINGUD OÜ NORDIC CONTRACTORS AS NUTIFIKAATOR OÜ PÄRNU KALUR HOLDING AS PHARMASWISS EESTI OÜ PSH GRUPP OÜ RIGOLET OÜ RNF EUROPE OÜ SILIKAAT GRUPP AS SOLEDA INVEST OÜ TRUSTCORP OÜ

71 A & L ARHITEKTUURIBÜROO OÜ AE PROJEKTI INSENER OÜ ÅF-ESTIVO AS AHTI VÄIN KONSULT OÜ AIK-PROJEKT OÜ AIREL AS AKUKON OY EESTI FILIAAL ALARMNET AS ALEX STEWART INSPECTION ESTONIA OÜ

EESTI METEOROLOOGIA JA HÜDROLOOGIA INSTITUUT

PÖYRY ENTEC AS

SIHTASUTUS TALLINNA TEADUSPARK TEHNOPOL SA TBD-BIODISCOVERY OÜ TOIDU- JA FERMENTATSIOONITEHNOLOOGIA ARENDUSKESKUS AS VITAMARE OÜ

73

QP ARHITEKTID OÜ RTG PROJEKTBÜROO AS RUUM JA MAASTIK OÜ SAIDES NARVA OÜ

AD ANGELS OÜ AEGIS MEDIA CENTRAL SERVICES AS ALTEX MARKETING OÜ

ELDECO INSENERIBÜROO OÜ

SAKSA AUTOMAATIKA OÜ

ELKON ELEKTER OÜ

SBA SERVICE OÜ

ELTRON AS

SGS EESTI AS

EMPOWER AS

SIRKEL & MALL OÜ

ESTKONSULT OÜ

STANDEL AS

GEO S.T. OÜ

STEWART NORDIC INSPECTION AS

GEOMARK AS

SYSTEMTEST OÜ

GEOMETRIA OÜ

TALLINNA LINNAEHITUSE AS

GEOTEHNIKA INSENERIBÜROO G.I.B. AS

TAMULT AS

EESTI KONJUNKTUURIINSTITUUT AS

HEDOLINK OÜ

TARI AS

EKSPODISAINI AS

HUMANA GRUPP OÜ

TEEDE PROJEKTIJUHTIMISE AS

EMOR AS

I.M.C.S. EESTI AS

TEEDE TEHNOKESKUS AS

ERIFOON OÜ

INSENERIBÜROO AKSIAAL OÜ

TEHNOKONTROLLIKESKUS OÜ

FAKTUM & ARIKO OÜ

INSENERIBÜROO KPME OÜ

TELORA-E AS

FLASHGARDEN OÜ

INSENERIBÜROO URMAS NUGIN OÜ

TÜV EESTI OÜ

HELPIR OÜ

INSPECTORATE ESTONIA AS

UNICO CONSTRUCTION OÜ

IDEA AD AS

INTERNATIONAL TESTING SERVICES OÜ

VALBY OÜ

IEG AS

ITHAL NÕUKOJA AS

VMF ESTONIA OÜ

KINKSTON KINGIAGENTUUR OÜ

JAAGOR GRUPP OÜ

ÖSEL CONSULTING OÜ

LITMARK OÜ

APTEEKIDE KOOSTÖÖ AS AURE OÜ AW NEOON OÜ BALTIC PROMOTIONS OÜ BIZCONSULT OÜ BLOOM OÜ CERRYN DESIGN OÜ

K-PROJEKT AS

MEEDIAGRUPI OÜ

K & M PROJEKTBÜROO OÜ

MGI TURUNDUS OÜ

KAAMOS EHITUS OÜ

72

MR STUUDIO OÜ OPTIMIST GROUP OÜ

KARNO TuÜ KINNISVARAARENDAJATE KESKUS OÜ

ADEPTE OÜ

PAJO AS

KIVISILLA OÜ

ASPER BIOTECH AS

PHD ESTONIA OÜ

KOMMUNAALPROJEKT AS

CAMBREX TALLINN AS

PHILIP MORRIS EESTI OÜ

KRYOS AS

CRYSTALSOL OÜ

PR FIRMAREKLAAM OÜ

LANDHOLDER AS

ECOSTIL PAINT OÜ

PUFFET INVEST OÜ

LLOYD`S REGISTER EMEA EESTI FILIAAL

EESTI INNOVATSIOONI INSTITUUT OÜ

REKLAAMTOODE OÜ

ARHITEKTUURIBÜROO R-KONSULT OÜ

LUNGE & KO OÜ

EESTI MAAÜLIKOOL

ROI AS

ASITROM AS

MAVES AS

SALESFORCE OÜ

BAV ENGINEERING OÜ

MELBRA OÜ

ELIKO TEHNOLOOGIA ARENDUSKESKUS OÜ

BONUS PROJEKT OÜ

MEREREGISTRI LAEVADE EESTI AS

FIBROTX OÜ

SIMPLIMO OÜ

BUREAU VERITAS EESTI OÜ

METROSERT AS

LABAS AS

SPRINGMAR OÜ

MITE ENGINEERING AS

PROTOBIOS OÜ

STUUDIO REMAIND OÜ

ALFACAP GRUPP OÜ AMHOLD AS ARC PROJEKT OÜ ARHITEKTUURIBÜROO LUHSE & TUHAL OÜ

DET NORSKE VERITAS EESTI OÜ

SALIBAR OÜ


Kaubanduskoda 2010 | 119

TEQUILA AD OÜ

SCRIBA OÜ

TALENTOR ESTONIA / IN RE OÜ

MUSTAMÄE HALJASTUS AS

TRENDMARK OÜ

SENSEI OÜ

TEAMSERVICE OÜ

RENTOKIL OÜ

VIPLINE OÜ

SYBARITIC SPA CONSULTING OÜ

VIKERTEX EESTI OÜ

REVO N.T. OÜ

VOLUME DESIGN OÜ

TAMOS GRUPP OÜ

SAAM M.V. OÜ

VSV BALTIC CONNECTION OÜ

TIIDO JA PARTNERID KEELEAGENTUUR OÜ

TÕNU TOURS OÜ

X3M MARKETING OÜ

TITANIA TÕLKED OÜ

79

TÕLKEBÜROO PANGLOSS OÜ VINCENT OÜ

ALFA-TOUR OÜ

WIEDEMANNI TÕLKEBÜROO OÜ

AVES TRAVEL AS

74

82

BALTI EKSPRESSREISIDE OÜ

AKORD INKASSO OÜ

BALTIC TOURS AS

ART KONVERENTSITEHNIKA OÜ

BALTIC TRAVEL REISID OÜ

BALTI JUHTIMISKONVERENTS OÜ

BALTOSCANDIA TOURS OÜ

BRANDING ESTONIA OÜ

COMTOUR OÜ

CREDITREFORM EESTI OÜ

DENEESTI OÜ

EESTI NÄITUSTE AS

ESTINTOUR OÜ

ELOPAK OY EESTI FILIAAL

ESTRAVEL AS

EVENT MASTERS OÜ

FIESTA REISID OÜ

HANSA KONVERENTSID OÜ

AVISION AS

GOADVENTURE OÜ

HANSAPAKEND OÜ

CRAMO ESTONIA AS

HORIZON TRAVEL OÜ

HOLDA OÜ

DIKLERK OÜ

KALEVA TRAVEL AS

INTRUM JUSTITIA AS

EVENTECH OÜ

KAROL AS

JAJAA OÜ

GAARLIG OÜ

PÄRNU REISIBÜROO OÜ

ESTONIAN, LATVIAN & LITHUANIAN ENVIRONMENT OÜ

KOOPIA KOLM AS

IDEAL OÜ

REISER OÜ

KOOPIA NIINI & RAUAM OÜ

FARMFREUND OÜ

INVARU OÜ

V.V.TRAVEL AGENCY OÜ

KREEDIX OÜ

IDEEKLAAS OÜ

KRAANA KAKS OÜ

VIP REISID OÜ

MAGNON OÜ

INDOORS OÜ

LINDSTRÖM OÜ

WRIS AS

MEL-LEA OÜ

INSTIGO EESTI OÜ

MULTIVARA TRANSPORT OÜ

INTERLEX OÜ

PRIMETA OÜ

INVENT BALTICS OÜ

R-RENT OÜ

ITELLA INFORMATION AS

RAMIRENT BALTIC AS

JUGASTE, LIIVA JA SEIMANN OÜ

RGB BALTIC OÜ

G4S EESTI AS

TARTU NÄITUSED AS

SIR AUTORENT OÜ

GSMVALVE OÜ

TAVECO DISAIN OÜ

KM IDEAS OÜ

SPACECOM AS

K GRUPP TURVATEENUSED OÜ

TESKATEL AS

LINGO OÜ

TM PRODUKTSIOONI OÜ

KAITSE PRO AS

WINSTON WOLF OÜ

81

84

AERO GRUPP OÜ

ANIJA VALLAVALITSUS

ALIDOR OÜ

ELVA LINNAVALITSUS

ASTEROL OÜ

HÄÄDEMEESTE VALLAVALITSUS NARVA LINNAKANTSELEI

A-SCRIPT SERVICE OÜ

75

AD ALTUM OÜ AD REM TÕLKEBÜROO OÜ PETS PLANET OÜ AGC FLAT GLASS BALTIC OÜ AKRIIBIA OÜ ARHIIVIKORRASTAJA OÜ

77

BDP EESTI OÜ DUSSAN OÜ ECKES-GRANINI EESTI AS ENTERIOR PARTNER OÜ ESTIKO PLASTAR AS ESTNORLINK OÜ

ORANGETIME EVENT OÜ PLASTRUM OÜ

80

PROFEXPO OÜ PULP OÜ

LÕUNA-EESTI TÕLKEKESKUS OÜ LUISA TÕLKEBÜROO OÜ MANDRAGORA OÜ

78

MARIENTHALI OÜ MELVIN OÜ

ABSOLUTE RECRUITMENT OÜ

NARUSBEK FOTODISAIN OÜ

AMETRO PERSONALIRENT OÜ

NORDIUM OÜ

ARIKO RESERV AS

PERFETTO STUUDIO OÜ

ARISTA HRS OÜ

PR PARTNER OÜ

BARONA EESTI OÜ

BUCHEN INDUSTRIAL SERVICES BALTIKUM OÜ

PROFLINE AS

CV KESKUS OÜ

CRIMSON PLUSS OÜ

RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

REINHOLD OÜ

EXECUTIVE SEARCH BALTICS OÜ

FAMINER OÜ

TAMSALU VALLAVALITSUS

SAAR GRAAFIKA OÜ

JT AGENTUUR OÜ

H&T HALJASTUS OÜ

VESTMAN GRUPP AS


120 | Kaubanduskoda 2010

85

86

94

96

ADDENDA OÜ

ARSTLIK PERENÕUANDLA OÜ

ELEN PUIDUTÖÖTLEMISE AS

ADMIRAL MARKETS AS

FERTILITAS AS

AUTODE MÜÜGI- JA TEENINDUSETTEVÕTETE EESTI LIIT MTÜ

ANDRIKA KOOLITUS OÜ

KAARLI HAMBAPOLIKLIINIK OÜ

ARSIS OÜ

MEDA PHARMA SIA

BJÖRN LILLESETH TEKSTILAGENTUR EESTI FILIAAL

QVALITAS ARSTIKESKUS AS

EBS EDUCATION OÜ EBS JUHTIMISKOOLITUSE KESKUS OÜ ECOMEN MTÜ

SANOFI-AVENTIS ESTONIA OÜ TAASTAVA KIRURGIA KLIINIK AS TAASTUSRAVIKESKUS ESTONIA AS TAASTUSRAVIKESKUS SÕPRUS AS

EESTI EHITUSETTEVÕTJATE LIIT MTÜ EESTI ELEKTRI- JA ELEKTROONIKASEADMETE RINGLUS MTÜ EESTI ELEKTRITÖÖDE ETTEVÕTJATE LIIT MTÜ EESTI INFOTEHNOLOOGIA JA TELEKOMMUNIKATSIOONI LIIT MTÜ

EESTI KALALIIT MTÜ

EHITAJATE KOOLITUSKESKUS OÜ

EESTI KAUPMEESTE LIIT MTÜ

90

EESTI LOGISTIKA JA EKSPEDEERIMISE ASSOTSIATSIOON MTÜ

BRANDED ART GROUP OÜ

EESTI MÄETÖÖSTUSE ETTEVÕTETE LIIT MTÜ

GLOBAL MEDIA SYSTEMS OÜ

EESTI MASINATÖÖSTUSE LIIT MTÜ

KAR-GRUPP AS RAHVUSOOPER `ESTONIA`

EESTI METSA - JA PUIDUTÖÖSTUSE LIIT MTÜ

RIIGIETENDUSASUTUS EESTI KONTSERT

EESTI MÖÖBLITOOTJATE LIIT MTÜ

TEATER VANALINNASTUUDIO

EESTI PIIMALIIT MTÜ

VON KRAHLI TEATER MTÜ

EESTI PROJEKTBÜROODE LIIT MTÜ

ERAAKADEEMIA NORD OÜ ERAHARIDUSKESKUS AS ERLEX ÕPPEKESKUS OÜ FINE MANAGEMENT OÜ FORTIS KOOLITUS OÜ HELEN CONSULT OÜ HELVETIA BALTI PARTNERITE OÜ I STUDIUM MTÜ INTERNATIONAL LANGUAGE SERVICES OÜ

EESTI REHVILIIT MTÜ

INTROWORKS OÜ

EESTI RÕIVA- JA TEKSTIILILIIT MTÜ

J.S.SEEDER KONSULTATSIOONID OÜ

91

KARDIS OÜ KERA OÜ KOOLITUSÜHISTU VAIN & PARTNERID KOOLITUSED TuÜ

EESTI KUNSTIMUUSEUM

HEREDITAS MTÜ

EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU

IDA-VIRU ETTEVÕTLUSKESKUS SA JÕGEVA LINNAVALITSUS M-RING MTÜ

MILJON PROJEKT OÜ PREISMANN KOOLITUS OÜ

EESTI TOIDUAINETÖÖSTUSE LIIT MTÜ EESTI TURISMIFIRMADE LIIT MTÜ

LINGUAJET OÜ

92

SERTIFITSEERIMISKESKUS AS

REITING PR OÜ SELF II OÜ TALLINNA LASNAMÄE MEHAANIKAKOOL

MC KASIINOD AS OLYMPIC CASINO EESTI AS

TALLINNA TEHNIKAKÕRGKOOL

TALLINNA TÖÖSTUSHARIDUSKESKUS

93

TARTU ÜLIKOOL THEMAR OÜ TJO KONSULTATSIOONID OÜ UUS IDEE OÜ VIHJE OÜ

FUJITSU SERVICES AS HARTLI OÜ

TALLINNA ÜLIKOOL TARTU KUTSEHARIDUSKESKUS

95 ANDEVIS AS

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

KUMMI-OTT OÜ ROSETT OÜ SAARMAS AS

99

EESTI JAHTKLUBIDE LIIT MTÜ

EESTI ESIMENE ERAKOSMEETIKAKOOL

EMI EWT IDA-LÄÄNE KOOLITUS AS

INTERTEK EUROLAB OÜ

KUUSK OÜ

ITMEES EESTI OÜ

R & REEDE OÜ

SPELETA AS

MCLEAN CONSULTING OÜ

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja aastaraamat 2010  
Eesti Kaubandus-Tööstuskoja aastaraamat 2010  

Kaubanduskoja 2010. aasta majandusaasta aruanne ja tegevuste kokkuvõte eesti, vene ja inglise keeles.

Advertisement