Page 1

หมุนรอบตัว Text : Natnapin

07 MOTOR HEADPHONES : Bomber Headphones

Motorheadphones แบรนด์ล่าสุดที่อิมพอร์ตเข้าเมืองไทยส่งหูฟังแบบครอบหูตัวเก๋ารุ่น “Bomber Headphones” ที่มีน�้ำหนักเบา พกพาสะดวก ก้านหูฟังท�ำจากก�ำมะหยี่เพื่อให้สามารถสวมใส่ได้นาน รวมทั้งยังช่วยป้องกันเสียงรบกวนได้ดี มาพร้อมกับรีโมตและไมโครโฟน ดังนั้นจึงใช้คู่กับสมาร์ทโฟน ได้อย่างดี ทัง้ การรับสาย, เพิม่ /ลดระดับเสียง, เล่น/หยุดเพลงหรือเลือกแทร็คให้ได้ตามใจต้องการ ฯลฯ สอบถามเพิ่มติมได้ที่ Tel.0-2260-0222

O1 FITBIT ONE

จะดีแค่ไหน….หากมีผตู้ ดิ ตามทีจ่ ะคอยช่วยดูพฤติกรรมของกิจกรรมทีท่ ำ� ในแต่ละ วันตลอด 24 ชม. ไม่วา่ จะเป็นอัตราการก้าวเดิน , ระยะทางทีเ่ ดิน , จ�ำนวนบันได ทีข่ นึ้ , การเผาผลาญแคลอรี่ ฯลฯ ไปจนถึงสามารถตรวจวัดวงจรการนอนหลับและ น�ำไปค�ำนวณผลเพือ่ หาช่วงเวลาทีด่ ที สี่ ดุ ทีค่ วรตืน่ ผ่านการสัน่ ทีน่ มุ่ นวล ทัง้ หมดนี้ อยูใ่ นรูปลักษณ์กะทัดรัด พกพาสะดวก ใช้งา่ ยด้วยการหนีบบนกระเป๋าหรือเสือ้ ผ้า สนใจรีบดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.fitbit.com

02 W/ME WRISTBAN

08 FORTIS B-47 Mysterious Planets

ขึ้นชื่อเป็นริสต์แบนด์อัจฉริยะที่น่าสนใจมากส�ำหรับคนเจ้าอารมณ์ทั้งหลาย เพราะ “W/Me Wristband” ตัวนี้ฉลาดล�้ำด้วยความสามารถในการแสดงผล ตามอารมณ์ผสู้ วมใส่ จากการใช้เซ็นเซอร์จบั สัญญาณของระบบประสาททีช่ ว่ ย ควบคุมจิตใต้สำ� นึก(ANS) ประมวลผลผ่านออกมาทางสมาร์ทโฟนและความ เจ๋งขั้นกว่า คือ มาพร้อมค�ำแนะน�ำในการจัดการอารมณ์และคุณสามารถแชร์ ข้อมูลต่างๆลงบน Social Network เช่น Facebook ได้ด้วย คลิกด่วนที่ www.kickstarter.com

ทัง้ หรู เท่ เก๋และบ่งบอกสไตล์ชวี ติ ความเป็นคน มีแนวคิดสุดๆ เมื่อสวมใส่นาฬิการุ่น “ Fortis B-47 Mysterious Planets ” จาก Fortis ที่ ดีไซเนอร์ออกแบบจากความน่าอัศจรรย์ของ ระบบสุริยจักรวาล และนั่นจึงท�ำให้ยามจะดู เวลานัน้ แตกต่างกว่านาฬิกาเรือนไหนๆ เพราะ ตัวเลขจะขึ้นในช่องเล็กๆทั้ง 5 ช่องบนหน้าปัด นาฬิ่กา ส่วนตัวเรือนท�ำจากโลหะคุณภาพสูง กันน�้ำได้ลึกถึง 200 เมตรและผลิตเพียง 500 เรือนทั่วโลกเท่านั้น

09 TINKE

03 TUNETRACE

“TUNETRACE” คือ App มหัศจรรย์ที่สามารถเปลี่ยนภาพเป็นเสียงดนตรี ซึง่ ผูเ้ ป็นเจ้าของ ไอโฟน ไอพอด ทัชและไอแพด ไม่ควรพลาดดาวน์โหลดฟรี ทีแ่ อพ สโตร์โดยวิธกี ารนัน้ แสนง่าย เพียงแค่วาดภาพทีต่ อ้ งการบนกระดาษ ตามด้วยถ่าย ภาพนัน้ ด้วยอุปกรณ์(ไอโฟน ไอพอด ทัชและไอแพด) และสุดท้ายเลือกใช้ App นี้ คุณก็จะเปลี่ยนลายเส้นมาเป็นเสียงดนตรีในสไตล์คุณที่ไม่เหมือนใคร

04 FUJIFILM : FINEPIX XP200

จากนี้…การ Save รูปจากกล้องสู่ Social Networks จะไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีก แล้ว เพราะฟูจิเอาใจสาวกช่างแชร์ภาพด้วย “FUJIFILM FINEPIX XP200” ที่มีระบบ Wi-Fi ในตัว เพื่อให้ผู้ใช้สมาร์ทโฟนแอนดรอยด์, iPad, iPhone, iPod Touch รวมทั้งแท็บเล็ต ได้เชื่อมต่อและแชร์ส่งรูปสวยๆได้อย่างง่ายเพียง ไม่ กี่ ค ลิ ก หรื อ จะแบ่ ง ปั น รู ป โดยอาศั ย App จากฟู จิ ที่ ส ามารถโหลดได้ ฟ รี ๆ พร้อมให้เลือกแล้วทั้ง 4 สี วันนี้

ตอบรับเทรนด์การรักษ์สุขภาพ ด้ ว ย “Tinke” ที่ จ ะเป็ น ดั่ ง ผู้ช่วยดูแลสุขภาพส่วนตัวขนาด มินิ จากการใช้ระบบ Optical Sensors ตรวจวัดความเข้มข้น ของเลือด ส�ำหรับการค�ำนวณหา ระดับออกซิเจน, อัตราการเต้น ของหัวใจ, อัตราการหายใจ และ ส่งผลมาบน iPhone,iPad และ Tablets พร้ อ มความสามารถ ในการแชร์ข้อมูลบนโลก Tinke Network อยากคงสุขภาพที่ดีไว้ ดูเพิม่ เติมที่ www.zensorium.com

06 : ZIPPO : ZIPPO STAINLESS STEEL WALLET

ขอแนะน�ำกระเป๋าสตางค์ที่ท�ำจากอะลูมิเนียม ซึ่งนอกจากจะสวยงาม สะดุดตาด้วยความแวววาว ยังสามารถป้องกัน สัญญาณ RF ที่ใช้ในการโจรกรรมบัตรเครดิตต่างๆได้อีกด้วย โดยตัวกระเป๋าสตางค์ท�ำจากโพลเมอร์จึงมีความยืดยุ่น และบิดงอได้ ด้านในมีช่องรองรับบัตรเครดิตได้มากถึง 6 ช่อง, ช่องใส่บัตรประชาชนและช่องใส่ธนบัตร ด้วยความ หนาเพียง 1 ซม.เท่านั้น ซึ่งง่ายต่อการพกพาและเหมาะต่อทุกๆชุดที่คุณจะสวมใส่

05 BESPOKE : GPS Leather Shoes

หากเป็ น คนชอบหลงต้ อ งรี บ ท� ำ ความรู ้ จั ก กั บ “ GPS Leather Shoes ” จาก Stamp Shoes เพราะนั่ น คื อ รองเท้ า วิ เ ศษที่ จ ะเป็ น ตั ว ช่ ว ยพาคุ ณ ไปยั ง สถาน ที่ ต ่ า งๆ ด้ ว ยเครื่ อ ง GPS ที่ ติ ด ไว้ ด ้ า นท้ า ยของรองเท้ า เช่ น เดี ย วกั บ หลอด ไฟ LED ซึ่ ง เรี ย งเป็ น วงกลมในบริ เ วณด้ า นบนส� ำ หรั บ การบอกทิ ศ ทาง (จากการเรืองแสง) ซึ่งเจ้าของรองเท้ายังสามารถตั้งโปรแกรมไปสู่จุดหมายปลาย ทางผ่านทางช่องต่อ USB ของคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วย

82

:: HBA IMPRESSION

10 GOLFSENCE

เดี๋ยวนี้…นักกอลฟ์จะรู้สึกอุ่นใจและพัฒนาวงสวิงให้ดียิ่งขึ้น ด้วยอุปกรณ์เสริม อย่าง “Golfsence” เพียงแค่น�ำมาติดกับถุงมือและเชื่อมต่อกับ iPod, iPhone หรือ iPad เท่านั้น เจ้าอุปกรณ์เสริมชิ้นนี้จะช่วยตรวจจับความเคลื่อนไหว ต�ำแหน่ง ท่าทาง ความเร็วในการตีลูกและประมวลผล พร้อมส่งข้อแนะน�ำให้ น�ำไปปรับปรุงวงสวิง เหมือนกับมี Pro Golf ทีร่ ใู้ จมายืนอยูเ่ คียงข้างตลอดเวลา HBA :: 8 3 IMPRESSION


Nirai Kanai

กินข้าวนอกบ้าน Text : Natnapin , ภาพ : GM

แวะมาชิมอาหารญี่ปุ่นสไตล์อิซากายะแนวโอกินาวาที่ NIRAI KANAI (นิราอิ คานาอิ) สาขาล่าสุดที่ยังคงคอน เซ็ปต์ความเด่นของอาหารญี่ปุ่นเคียงคู่อาหารทะเล ซึ่งเพียงแรกเห็นการตกแต่งตามแบบเมืองทะเลใต้ของญี่ปุ่น ที่ไม่ทิ้งซิกเนเจอร์อย่างเพิงไม้ริมทะเล ที่รายล้อมด้วยดอกชบา ประกอบกับการได้ชิม Awamori เหล้าท้องถิ่น รสกลมกล่อมของเมืองโอกินาวา, อร่อยแบบไม่ง้อน้ำ�จิ้มกับเนื้อปลาแช่โชยุ Hamachi Sushi, ลิ้มลองความสด ของมากุโร่ผสมความมันนิดๆ ของอโวคาโด ตัดให้ลงตัวด้วยรสเปรีย้ วอมหวานของเดรสซิง่ ใน Abokado Salad และอิ่มอร่อยกับ “ Refute ” หมูสามชั้นชิ้นพอดีคำ�ตุ๋นกับน้ำ�ตาล สาเกและโชยุ จนเกิดความนุ่มที่แทบละลาย โดยทั้งอาหารและบรรยากาศนี้จะทำ�ให้คุณรู้สึกเหมือนไปขึ้นสวรรค์แห่งความอร่อยทีเดียว NIRAI KANAI: ซอยสุขุมวิท 23 (ใกล้โรงเรียนสวัสดี) เปิด 16.00-04.00 น. โทร.02 662 3832

Ying Yang

Asian Gastro Bar

ด้วยประสบการณ์จากการได้สนุกกับการชิมอาหารแสนอร่อย จากทั่วทุกมุมโลกของหุ้นส่วนดารา หลายคน เช่น อัม้ อธิชาติ, นัท มีเรีย, อาร์ต สัจจากาจ, มดด�ำ คชาภา, อ้วน รังสิต ฯล ท�ำให้เกิด ไอเดียร่วมกันในการเปิดร้านอาหารสไตล์เอเชีย่ นโมเดิรน์ แสนเก๋ “Ying Yang Asian Gastro Bar” น�ำสิง่ ดีๆ จากทัว่ โลกมาผสมผสานเป็นเมนูพเิ ศษภายใต้การตกแต่งร้านในแบบ Cosy Minimalism เน้นใช้สดี ำ� สนิททัว่ ทัง้ พืน้ ทีก่ ว้าง และให้ผนังกระจกใสใบใหญ่, เฟอร์นเิ จอร์ไม้ชนิ้ งาม, เซรามิกเนือ้ สีขาว, ไลท์ติ้งสีนวลตาและสีจัดของอาหารเป็นจุดเด่นที่ใครๆ ก็ต้องจ้องมองอาหารแบบ “เอเชี่ยน โมเดิรน์ ” นอกจากจะเน้นไปทีค่ วามสวยงามแล้ว สิง่ ส�ำคัญคือ ราคาเบาๆ ในคุณภาพของวัตถุดบิ ที่ คัดสรรมาใช้อย่างดี จนท�ำให้เกิดรสชาติสดุ อร่อยทีไ่ ม่วา่ ใครก็สามารถมาลิม้ ลองได้ เช่น ไข่เยีย่ วม้า และเต้าหู้พรีเมียมราดซอสกระเทียมน�้ำมันหอย, ย�ำเห็ดหยินหยาง, พอร์คช็อปย่างซอสแกงกะหรี่ ปิดท้ายด้วยของหวาน หรือค็อกเทล/ม็อกเทลเพื่อให้มื้ออาหารนี้เป็นมื้อที่ให้สมบูรณ์แบบของชีวิต Ying Yang Asian Gastro Bar : ชั้น 1 ZEN @ Central World โทร. 02 101 0999

86

:: HBA IMPRESSION

Sweets

หากโหยหาความสบายและความสุขในช่วงเวลาบ่าย ก็ขอให้ตรงดิ่งมายัง พื้นที่เล็กๆ แต่แฝงไปด้วยบรรยากาศอันอบอุ่น คลอเคล้าด้วยกลิ่นกรุ่น หอมอันคุ้นเคยจากกาแฟภายในร้าน “Sweets” ซึ่งมีเฟอร์นิเจอร์ไม้ โปสเตอร์และภาพทีส่ อื่ ถึงเรือ่ งราวของเพลงแจ๊สอันมาจากศิลปินหลายท่าน รวมทั้งยังมีมุมซีดีและของที่ระลึกเลือกกันช๊อปจนกว่าจะพอใจ …อย่าลืมชิมเครื่องดื่มสำ�หรับเติมความสดชื่น!! ด้วยรสหวานผสานความ เปรีย้ วของ Strawberry Lime Soda, ละมุนลิน้ พร้อมหอมกรุน่ ไปกับ Iced Latte ใครชอบช็อกโกแล็ตขอแนะให้ชมิ Chocolate Mint ทีค่ วามหอมของ ช็อกโกแล็ตเคล้ามิ้นท์จะทำ�ให้รู้สึกสดชื่นได้เช่นเดียวกัน ส่วนทีเด็ดทีไ่ ม่อยากให้คอแจ๊สตัวจริงพลาด คือ เมือ่ มาในคืนวันศุกร์และ เสาร์ของสัปดาห์ ที่ร้านแห่งนี้จะเป็นดั่งเวทีแสดงสดเพลงแจ๊สขยาดย่อม จากเหล่าหลายศิลปินแจ๊สตัวจริงให้ได้ฟังกัน พร้อมจิบกาแฟรสเยี่ยมจาก เจ้าของร้านคุณวิรุณ เลิศปัญญาไว SWEETS: ระหว่างทองหล่อซอย 14 และ 16 ด้านบนของ 7-11 เปิด 12.00-20.30 น. (ปิดวันจันทร์) ดูเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/pages/Sweets-Records HBA :: 8 7 IMPRESSION

กินข้าวนอกบ้าน  
กินข้าวนอกบ้าน  
Advertisement