Page 1

TRAVEL MAG. DESIGN

http://issuu.com/katumondaykiz/docs/aw_ba


25 CEOs DESIGN

http://issuu.com/katumondaykiz/docs/25_ceo


MOBILE APPLICAION DESIGN


LIFE STYLE COLUM

http://issuu.com/katumondaykiz/docs/25_ceo


MOBILE APPLICAION DESIGN


กสทช Newsletter

http://issuu.com/katumondaykiz/docs/_____________all_page


WEBSITE DESIGN


FACEBOOK Banner


หนังสือ แปลนบ้าน


GARDEN IDEA

เรื่อง : สุภัทรา // ภาพ : ฝ่ายภาพ Home&Decor

5 วิธี เพิ่มความเป็นส่วนตัวในสวน แม้สวนส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณภายในของ บ้านจนดูเหมือนว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวอยู่แล้ว แต่ในขณะเดียวกันสวนก็ยังมีมุมบางมุมที่ เปิดให้คนภายนอกมองเข้ามาสูภ่ ายในได้อยูด่ ี เพราะในประเทศเรานิยมออกแบบพืน้ ทีส่ วนไว้ บริเวณส่วนหน้าบ้าน หรือด้านข้างของตัวบ้าน ไม่ค่อยนิยม สร้างสวนในส่วนหลังบ้านเหมือนบ้านใน ยุโรป ดังนั้นผู้ออกแบบหรือเจ้าของบ้าน จึงต้องหาวิธีแก้ไข หรือลดปัญหาข้อนี้ ให้ ได้ เพื่อให้ผู้ใช้งานรู้สึกผ่อนคลายและ มีความเป็นส่วนตัวเสมือนมีสวนเป็นห้อง ห้องหนึ่งในบ้านกันเลย มาเริ่มกันจาก

2. ระแนงกันแดด ช่วยบังมุมมองจากด้านบนได้ โดยเฉพาะบ้าน

ที่ถูกโอบล้อมด้วยอาคารสูงรอบๆ เพราะบางครั้งเรามัวแต่ค�านึงถึง พื้นที่ด้านข้าง หน้าบ้าน และ หลังบ้านจนครบทุกทิศ แต่ลืมค�านึง ถึงตึกสูงที่อยู่ใกล้เคียง จนเผลอนอนเอกเขนกเพลิน เห็นอีกทีก็มี สายตาก�าลังจ้องมองอยู่แล้ว ทางที่ดีจึงควรสร้างระแนงไม้ในจุดที่ ใช้นั่งเล่นบ่อยๆ นอกจากบังแดดได้แล้ว ยังพรางสายตาจากมุมสูง ได้ดีอีกด้วย

3. ส�าหรับรั้วก�าแพงปูน หากรั้วบ้านคุณเป็นปูนแต่ยังไม่อยาก

เสียงบประมาณ เปลี่ยนใหม่ทั้งหมด ก็ให้ลองตัดใจทลายก�าแพง บางส่วนออก อย่างน้อยก็เพื่อลดปัญหามุมมองที่ทึบตัน ซึ่งแทนที่ จะสร้างความเป็นส่วนตัวกลับกลายเป็นรู้สึกอึดอัดทั้งคนที่มองจาก ภายนอกเข้ามา รวมถึงคนที่อยู่ภายในมองออกไปไม่เห็นอะไรเลย เปลี่ยนมาใส่ลูกเล่นให้กับแนวก�าแพงปูน ด้วยการสลับกับรั้วต้นไม้ เพื่อสร้างมิติ หรือเล่นกับสีสันให้สวนดูน่าสนใจก็ได้

4. ออกแบบรั้วด้วยต้นไม้ ปัจจุบันรั้วบ้านตามหมู่บ้านทั่วไป มักเป็นรั้วเหล็กโปร่ง ท�าให้คนภายนอกมองเห็นบริเวณบ้าน ได้อย่างชัดเจน การวางต�าแหน่งต้นไม้เพื่อใช้เป็นรั้วล้อไปกับ แนวรั้วเหล็กจึงเป็นเรื่องจ�าเป็น แล้วอาศัยเวลาคอยตัดแต่งไป เรือ่ ยๆ จนเป็นพุม่ ตามทีต่ อ้ งการ หลังจากนัน้ แค่เล็มกิง่ ก้านทีย่ ดื ยาวเกินออกจากแนวพุ่มก็พอ เท่านี้ก็สร้างความเป็นส่วนตัวแก่ ผูอ้ ยูอ่ าศัยภายในบ้านได้แล้ว อีกทัง้ การท�ารัว้ ด้วยต้นไม้นนั้ ยังช่วย ให้ลมพัดผ่านได้ดี โดยต้นไม้ทนี่ ยิ มน�ามาท�ารัว้ เช่น ต้นไทร ต้นโมก ต้นคริสติน่า ต้นแก้ว ต้นข่อย 5. ประตูสู่สวน ไอเดียในการสร้างประตูนี้ เหมาะกับสวนที่ อยู่ด้านข้างของตัวบ้าน ซึ่งประตูบานนี้จะช่วยพรางสายตาจาก คนภายนอกที่อยู่บริเวณหน้าบ้านได้ อาจเลือกให้มีฟังก์ชันการ ใช้งานต่อเนื่องมาจากภายในบ้านด้วยการท�าระเบียงไม้และเติม บานประตูกระจกกว้างเพื่อเปิดมุมมองของสวนด้านนี้

1. สร้างสวนมุมสูง บางครัง้ พืน้ ทีส่ วนในบริเวณบ้าน อาจเป็นทัง้ พืน้ ทีร่ บั รองเพือ่ นฝูงหรือญาติทแี่ วะเวียน มาหา จึงเป็นเรือ่ งยากหากออกแบบสวนให้มรี วั้ รอบขอบชิดมากจนเกินไป จนผูเ้ ข้ามาใช้งานรูส้ กึ อึดอัดและ แปลกแยกกับพื้นที่ใช้งานภายในบ้าน คุณสามารถหาทางออกได้ด้วยการเพิ่มพื้นที่สวนส่วนตัวไว้บริเวณ เฉลียง ระเบียงชั้นบนของบ้าน หรือระเบียงที่ต่อจากห้องนอน ซึ่งออกแบบและจัดแต่งได้ตามความชอบ อย่างเต็มที่ โดยอาจดัดแปลงให้เป็นสวนแนวตัง้ เพือ่ ให้เหมาะสมและสวยงามรับกับรูปทรงของพืน้ ทีอ่ นั จ�ากัด 0242 NEW HOME DESIGN 2013

0243 NEW HOME DESIGN 2013


SHELF Design

Port