Italská renesanční literatura

Page 1

A N T O L O G I E

I TA L S K Á RENESANČNÍ L I T E R AT U R A Václav ČERNÝ Jiří PELÁN


ITA L SK Á R E N E S A NČ N Í L IT E R AT U R A ANTOLOGIE S VA Z E K

1

Václav Černý Jiří Pelán

Univerzita Karlova Nakladatelství Karolinum


Obsah SVAZEK 1

Václav Černý: Slovo úvodem

I. ČTRNÁCTÉ STOLETÍ (TRECENTO) Úvod k renesanci SLADKÝ NOVÝ STYL A DANTE GUIDO GUINIZZELLI GUIDO CAVALCANTI CINO DA PISTOIA DANTE ALIGHIERI KOMICKO-REALISTICKÁ POEZIE RUSTICO DI FILIPPO CECCO ANGIOLIERI FOLGORE DA SAN GIMIGNANO

YRIKA, MORÁLNÍ MEDITACE, L PROTOHUMANISTICKÝ LIST FRANCESCO PETRARCA ROMÁN, PASTORÁLA, NOVELA, BIOGRAFIE GIOVANNI BOCCACCIO FRANCO SACCHETTI HISTORICKÁ PRÓZA ŘÍMSKÝ ANONYM NÁBOŽENSKÁ PRÓZA SVATÁ KATEŘINA SIENSKÁ NEZNÁMÝ AUTOR II. PATNÁCTÉ STOLETÍ (QUATTROCENTO) První vrchol renesance HUMANISTICKÁ FILOLOGIE LORENZO VALLA HUMANISTICKÝ LIST POGGIO BRACCIOLINI


FILOSoFICKÁ PRÓZA GIANNOZZO MANETTI MARSILIO FICINO PICO DELLA MIRANDOLA LATINSKÁ POEZIE GIOVANNI (GIOVIANO) PONTANO MICHELE MARULLO LYRICKÁ POEZIE, DRAMATICKÁ EKLOGA V LIDOVÉM JAZYCE LORENZO MEDICEJSKÝ ANGELO POLIZIANO KOMICKÁ POEZIE BURCHIELLO EPICKÁ POEZIE LUIGI PULCI MATTEO MARIA BOIARDO MORÁLNÍ TRAKTÁT LEON BATTISTA ALBERTI ESTETICKÁ REFLEXE LEONARDO DA VINCI HISTORICKÁ PRÓZA, AUTOBIOGRAFIE A BIOGRAFIE ENEA SILVIO PICCOLOMINI VESPASIANO DA BISTICCI VÝPRAVNÁ PRÓZA MASUCCIO SALERNITANO JACOPO SANNAZARO FRANCESCO COLONNA

NÁBOŽENSKY MRAVOKÁRNÁ PRÓZA

GIROLAMO SAVONAROLA


SVAZEK 2

III. ŠESTNÁCTÉ STOLETÍ (CINQUECENTO) Obecné vítězství renesance PIETRO BEMBO A NÁSTUP KLASICISMU PIETRO BEMBO ARISTOTELISMUS A KODIFIKACE TVORBY GIULIO CESARE SCALIGERO ANTONIO MINTURNO LODOVICO CASTELVETRO PLATONIZUJÍCÍ TEORIE LÁSKY LEONE EBREO SPERONE SPERONI TULLIA D’ARAGONA FILOSOFICKÝ TRAKTÁT PIETRO POMPONAZZI PETRARKISTICKÁ LYRIKA GIOVANNI DELLA CASA GIOVANNI GUIDICCIONI GALEAZZO DI TARSIA LUIGI TANSILLO VERONICA GAMBARA VITTORIA COLONNA GASPARA STAMPA MICHELANGELO BUONARROTI KLASICISTICKÝ PROGRAM V POEZII ÓDA, NAUKOVÁ BÁSEŇ, MYTOLOGICKÁ POÉMA, HEROICKÝ EPOS ANNIBALE CARO GIOVANNI RUCELLAI LUIGI ALAMANNI FRANCESCO MARIA MOLZA GIAN GIORGIO TRISSINO


KOMICKO-REALISTICKÁ POEZIE A POEZIE MAKARONSKÁ FRANCESCO BERNI TEOFILO FOLENGO RYTÍŘSKÝ EPOS LODOVICO ARIOSTO POLITICKÁ VĚDA A HISTORICKÁ PRÓZA NICCOLÒ MACHIAVELLI FRANCESCO GUICCIARDINI BERNARDO SEGNI BENEDETTO VARCHI PIER FRANCESCO GIAMBULLARI BIOGRAFIE A AUTOBIOGRAFIE GIORGIO VASARI PAOLO GIOVIO LORENZINO DE’ MEDICI BENVENUTO CELLINI ALVISE CORNARO GEROLAMO (GIROLAMO) CARDANO MORÁLNÍ SPISY, IDEÁLNÍ PROJEKTY A UTOPIE BALDASSARE CASTIGLIONE GIOVANNI BATTISTA GELLI ANTON FRANCESCO DONI ANTIAKADEMISMUS A NATURALISMUS PIETRO ARETINO NOVELISTIKA LUIGI DA PORTO AGNOLO FIRENZUOLA GIOVAN FRANCESCO STRAPAROLA MATTEO BANDELLO GIOVANNI BATTISTA (GIAMBATTISTA) GIRALDI CINZIO ANTON FRANCESCO GRAZZINI (LASCA)


TRAGÉDIE, KOMEDIE, COMMEDIA DELL’ARTE LUIGI GROTO (GROTTO) GIAMBATTISTA DELLA PORTA RUZANTE (RUZZANTE) FLAMINIO SCALA IV. VYZNÍVÁNÍ RENESANCE A JEJÍ PROMĚNA TORQUATO TASSO A NÁSTUP BAROKA TORQUATO TASSO FILOSOFIE A PŘÍRODNÍ VĚDA GIORDANO BRUNO TOMMASO CAMPANELLA GALILEO GALILEI

Doslov Václav Černý

Ediční komentář a prameny Jiří Pelán Koncept renesance a Václav Černý Jiří Pelán Chronologické tabulky Jiří Pelán Literatura Jiří Pelán České překlady Jiří Pelán Poznámka ke grafické úpravě Jmenný rejstřík


ROMÁN, PASTORÁLA, NOVELA, BIOGRAFIE   G IOVA N N I B O C C AC C IO 1313–1375

Rodák z Certalda, nemanželský syn florentského obchodníka a neznámé matky. Roku 1327 následoval otce, zástupce banky Bardiů – jež úvěrovala neapolského krále Roberta z Anjou –, do Neapole. Otec jej marně dává v Neapoli vzdělat obchodně a pak v kanonickém právu, mladík jeví sklony jen umělecké. Historie jeho lásky k Marii d’Aquino, nevlastní dceři krále Roberta a údajnému předobrazu Fiammetty z jeho děl, je nejspíše pouhou konstrukcí pozitivistické literární historie. Roku 1341 musí zpět do Florencie, kde – již proslulý básník – se nudí a zachraňuje poezií. Ve službách republiky podnikne řadu cest. Roku 1351 pozná v Padově osobně Petrarku, s nímž zůstane již v trvalém přátelském styku. V padesátých letech, po skončení Dekameronu, obrací se od poezie a národní literatury stále rozhodněji k humanismu a spisování latinskému. Roku 1362 prožívá nábožensko-mravní krizi, chce zničit Dekameron, je však od svých úmyslů odvrácen Petrarkou. Poslední léta života tráví, nemocen a omrzelý, v ústraní v Certaldu a umírá krátce po Petrarkovi. I Boccacciovo literární dílo je dvojí, italské a latinské. Italsky dal hlavně: prozaický milostný román Filocolo, sepsaný údajně na popud Marie d’Aquino okolo roku 1338; Filostrata, epos v oktávách z roku 1341 na milostné téma z Iliady; z téhož roku 1341 je i Theseida (La Teseide), nejdelší jeho skladba veršem, epopej v oktávách o milostném osudu Amazonky Emilie, která tají Marii d’Aquino, jako její milenec Palemon básníka samého, snad i Milostné vidění (L’Amorosa visione), řada čtyř alegorických vidění v tercínách, v nichž se Boccaccio zhlédl na Dantově Komedii a Petrarkových Triumfech, ale Fiammettu vidí již jen jako milenku pozemskou a smyslnou. Il Ninfale d’Ameto (Věnec nymf Ametových) v tercínách a próze z let 1341–1342, Il Ninfale Fiesolano (Fiesolské nymfy) v oktávách, před rokem 1346, napodobí milostnou epiku Ovidiovu. Mimořádně originálním dílem je prozaická Elegia della madonna Fiammetta (1343–44, Elegie o paní Fiammettě), kde Boccaccio dal v dlouhém monologu hlavní hrdince, první ovidiovské heroině v italské literatuře, vyprávět o své mimomanželské lásce k Panfilovi. Vrcholem národní Múzy Boccacciovy zůstává ovšem Dekameron (viz dále). Prózou dal ještě Boccaccio satiru na ženy a ženskou lásku Il Corbaccio (Havran, též Labirinto d’Amore, Bludiště lásky), kde reaguje na milostný neúspěch, ztržený u krásné vdovy (1354–1355). V tradici stilnovismu a Petrarkově zůstává jeho drobná lyrika, většinou sonetová (Rime), v počtu asi 125 básní. Boccaccio-latiník a humanista skládal traktátové, alegoricko-moralistické eklogy (Bucolicum carmen, 1351–1366), psal životopisy slavných mužů i žen starověkých i novověkých (De casibus virorum illustrium, 9 knih, z let 1355–1360; De claris mulieribus, 1360–1365), ale především pořídil ency-

7

Román, pastorála, novela, biografie


Giovanni boccaccio

klopedii antické mytologie pro potřebu poezie v podobě „rodokmenů pohanských bohů“, dokončených roku 1360, pak doplňovaných až do smrti (De genealogiis deorum gentilium).

Z ELEGIE O PANÍ FIAMMETTĚ (1. kapitola) (Elegia della madonna Fiametta) Elegie o paní Fiammettě z let 1343–44 je prozaický román v devíti kapitolách. Boccaccio zde opustil alegorizační postupy, jež užil v Milostném vidění a ve Věnci nymf Ametových, a vyprávěl tentokrát značně „realistický“ příběh jedné lásky. Text je stylizován jako ženský monolog. Fiametta tu hovoří o své (mimomanželské) lásce k Panfilovi, o tom, jak ji opustil (odjel z Neapole do Florencie), jak marně čekala na jeho návrat, a když se dozvěděla o jeho zradě, pokusila se o sebevraždu. Termín „elegie“ v titulu je žánrovým označením: signalizuje příběh, jenž nekončí zcela tragicky, neboť ponechává otevřenu možnost dobrého konce. Román, celoevropsky úspěšný, je pozoruhodnou ukázkou rané psychologické analýzy, je to už svého druhu „hledání ztraceného času“. Základní vzorec vyprávění je sice kurtoazní (mimomanželská láska pochází z této tradice), ale převrácením rolí (vypravěčem není muž) má hrdinka blíže k Emě Bovaryové než k Izoldě či Francesce da Rimini.

P

řišla jsem na svět, zplozena urozenými rodiči, v čase, kdy se nově oděná země ukazuje krásnější než v jakoukoli jinou roční dobu, přivítána laskavou a štědrou Štěstěnou. Ó buď zlořečen onen den, mně protivnější než každý jiný, den, kdy jsem se narodila! Ó, oč šťastnější by bylo, kdybych se vůbec nenarodila, anebo kdybych byla od neblahého zrození rovnou odnesena k hrobu, a neprožila delší věk než zuby zaseté Kadmem,1 a kdyby Lachesis2 své nitě v touž chvíli počala odvíjet i přetrhla. V útlém věku by se tak skončily nekonečné bědy, jež jsou smutným důvodem, proč teď píšu. K čemu ale naříkat? Jsem zde, Bohu se zkrátka zlíbilo a líbí, abych tu byla. Zahrnuta tedy, jak už jsem řekla, náramnými příjemnostmi, v nich vychována, z dětství převedena znamenitou učitelkou do krásného dívčího věku, naučila jsem se všem způsobům, jež přináleží urozené ženě. A jak má osoba s plynutím let rostla, tak se násobily i mé půvaby – vlastní příčiny mých strastí. Běda! když jsem byla ještě malá a slýchala jsem, jak je přemnozí chválí, byla jsem na ně pyšná, a velkou péčí a všelijakými 1 Kadmos – syn foinického krále Agenora a bratr Europy, již unesl Zeus v podobě býka. Z příkazu otcova šel hledat zmizelou sestru; v Boiotii zahubil jeho druhy obrovský drak, potomek Area, boha války. Kadmos mu roztříštil kamenem hlavu a jeho zuby zasel na poli. Vzešli z nich první Sparťané; navzájem se však (až na pět) povraždili. 2 Lachesis – jedna z tří Moir (Sudiček): rozvíjela nit života a tím předurčovala osud člověka.

I. ČTRNÁCTÉ STOLETÍ (TRECENTO)

8


3 Proserpina, řecky Persefone, choť boha podsvětí Plutona, řecky Háda.

9

Román, pastorála, novela, biografie

Giovanni boccaccio

důvtipnými kousky jsem se je snažila ještě zvýšit. Ale záhy, když jsem z dívčího věku postoupila do věku zralejšího, poučena přírodou o tom, jaké tužby mohou krásné ženy budit v mladících, seznala jsem, že má krása (neblahý dar pro tu, která si přeje žít ctnostně) jen ještě více rozpaluje milostným ohněm mé mladé vrstevníky a další urozené muže. A různými prostředky (jež jsem tehdy špatně znala) se nesčetněkrát pokoušeli zažehnout ve mně to, čím sami hořeli a co mě v budoucnosti mělo víc než kteroukoli jinou ne hřát, ale spalovat plamenem. Mnozí mě velice naléhavě žádali o sňatek. Když mě pak z toho počtu dostal jeden, který se mi po všech stránkách zamlouval, přestal mě celý ten neodbytný houfec milovníků – jako by ztratil naději – obtěžovat svými pozornostmi. A já pak, náležitě spokojena se svým chotěm, jsem žila šťastně až do chvíle, kdy do mé mladé mysli vstoupila s nikdy nepoznaným ohněm zběsilá láska. Běda! Ať se ve mně probudila jakákoli touha, ihned byla uspokojena! Byla jsem jedinou radostí a naprostým štěstím mladého chotě, a tak jako on mne miloval, byl mnou také milován. Ó kterak bych se mohla zvát šťastnější nad každou druhou, kdyby ta láska trvala věčně! Žila jsem takto spokojeně a pobývala v ustavičné radosti. Tu Štěstěna, jež tak prudce převrací světské záležitosti, hledíc se závistí i na ony dary, jež mi sama poskytla, rozhodnuta odtáhnout ode mne svou ruku, ale nevědouc, kam nasypat své jedy, dala subtilním trikem mým vlastním očím najít cestu do nebezpečí; a věru byla to jediná cesta, jíž mohla vstoupit. Ale když si bohové, kteří mi dosud byli příznivě nakloněni a starostlivě pečovali o mé záležitosti, povšimli skrytých léček, které chystala, rozhodli se poskytnout mé hrudi pancíř (ach, kéž bych jej byla dokázala obléci), abych nevstoupila nechráněna do boje, v němž jsem měla podlehnout; a odkrytým snovým viděním mi během noci, jež předcházela onomu dni, kdy se měly započít mé strasti, objasnili příští věci následujícím způsobem. Ležela jsem na široké posteli, všechny údy uvolněny v hlubokém spánku, a zdálo se mi, že je krásný den, nad jiné jasnější, a já jsem, bůhvíproč, veselejší než kdy jindy. A připadalo mi, že takto veselá sedím na louce uprostřed zelené trávy. Tu louku chránily před slunečními paprsky četné stíny stromů, oděných novými větvemi, a já na ní natrhala bělostnýma rukama rozličné květy (jimiž bylo celé to místo pestře vybarvené) a uložila jsem je do cípu svých šatů, načež jsem vybrala květ za květem a z těch vybraných květů jsem si upletla půvabný vínek, jímž jsem si ozdobila hlavu. A takto ozdobena jsem vstala, jako Proserpina, když ji Pluto uloupil její matce,3 a kráčela jsem tím novým jarem vesele zpívajíc; pak, nejspíš z únavy, jsem ulehla do nejhustší trávy, abych si odpočinula. Ale tak jako něžnou nožku Eurydičinu uštkl ukrytý plaz, tak i ke mně, ležící v trávě, se tou travou


Giovanni boccaccio

nenápadně připlazil had a uštkl mě pod levým prsem. To uštknutí mě při prvním zahryznutí ostrých zubů nejprve velmi pálilo; ale pak jsem se uklidnila, jako bych se bývala obávala, že to bude horší, a zdálo se mi, že jsem si toho chladného hada vložila na ňadra, jako bych doufala, že si ho teplem své hrudi příznivě nakloním. Avšak ten had se tím stal jen drzejším a opovážlivějším: přiložil ničemnou tlamu k ráně prvního uštknutí, a když dlouze sál a vypil mnoho naší krve, zdálo se mi, že jelikož jsem se vzpouzela, odplazil se z mých ňader spolu s mým duchem do mladé trávy. A jak se plazil pryč, jasný den se zakalil a mne celou zahalily temnoty. A jak had mizel v trávě, temnoty šly za ním, jako by za sebou vlekl mnoho mraků a ty mraky se za ním táhly. Po krátkém čase se ztratil mým očím, tak jako se bílý kámen vržený do hluboké vody zvolna ztrácí pohledu přihlížejících. A spatřila jsem, že se nebe zahalilo nejčernější tmou, a zdálo se mi, že slunce odešlo a vrátila se ona noc, která zavládla Řekům po hříchu Atreově.4 Nebem se bez jakéhokoli pořádku honily blesky a práskající hromy děsily celou zemi a mne s ní. Ale ona rána, jež mě dosud bolela pouhým uštknutím, zůstala plná hadího jedu, a protože proti tomu jedu nebylo léku, zachvátil podle všeho celé tělo, jež se ošklivě nadmulo; a já, jíž se nejprve zdálo, že jsem zůstala – nevím jak – zcela bez ducha, jsem nyní cítila, jak síla jedu hledá velmi jemnými cestami srdce, a v očekávání smrti jsem se převalovala ve svěží trávě. A protože se mi zdálo, že ta chvíle už přišla, a navíc mě ochromoval strach z toho nepříznivého počasí, bolest srdce očekávajícího smrt byla tak veliká, že probrala spící tělo a přerušila tvrdý spánek. A jakmile jsem procitla, ihned – vyděšená tím, co jsem ve snu viděla – jsem si sáhla pravicí na pokousaný bok, hledajíc v přítomnosti to, co bylo přichystáno až pro mé příští; a když jsem na boku žádnou ránu nenašla, rozveselila jsem se a uklidnila a začala jsem se vysmívat pošetilosti snů, a tak jsem zničila dílo bohů. Ach, já ubohá! Tehdy jsem své sny brala na lehkou váhu, a teprve později jsem jim ke své velké bolesti uvěřila a bez užitku nad nimi lkala, stěžujíc si na bohy, kteří našim tupým myslím ukazují svá tajemství tak nejasně, že když se pak věci přihodí, můžeme o nich říci, že přišly bez varování. Takto probuzena jsem zvedla ospalou hlavu a viděla jsem, jak malým otvorem vniká do mého pokoje nové slunce; a tu jsem zapudila každou jinou myšlenku a vyskočila jsem z lůžka. Byl to téměř pro celý svět velmi sváteční den, a proto jsem se přichystala, jak se na takovou náramnou slavnost sluší: s péčí jsem si oblékla šaty zářící mnoha zlatými výšivkami a znalou rukou jsem na sobě ozdobila každou část. Připadala jsem si jako bohyně, jež spatřil Paris v údolí Idy.5 A zatímco jsem se celá prohlížela, nejinak než si páv prohlíží svá pera, představujíc si, že se takto budu 4 Atreus – zabil syny bratra Thyesta a předložil je Thyestovi při hostině k jídlu. 5 Paris, jeden ze synů krále Priama, rozhodoval v údolí Idy o tom, která ze tří bohyní – Héra, Pallas Athéné, Afrodita – je nejkrásnější. Přiřkl vítězství Afroditě, jež mu slíbila, že mu pomůže zíslat nejkrásnější ženu, Helenu Spartskou.

I. ČTRNÁCTÉ STOLETÍ (TRECENTO)

10


11

Román, pastorála, novela, biografie

Giovanni boccaccio

líbit druhým stejně, jako se líbím sobě, nevím, jak se to stalo, ale jeden květ z mého vínku, snad zachycen závěsem mého lůžka, nebo možná uchopen nebeskou rukou, kterou jsem nezahlédla, mi strhl vínek z hlavy, takže upadl na zem. Já však nedbala tajemných věcí, jež mi ukazovali bozi, a jako by se nic nestalo, zvedla jsem vínek, vsadila jsem si ho znovu na hlavu a odešla jsem. Běda! jaké zjevnější znamení toho, co se pak stalo, mi mohli bohové dát? Věru žádné. Bylo toho dost, abych pochopila, že toho dne má svobodná duše, jež byla dosud svou paní, odkládá svou vládu, aby se změnila v otrokyni, jak se pak také stalo. Och! kdyby má mysl byla zdravá, byla bych porozuměla, že tento den je pro mne tím nejčernějším a strávila bych jej, aniž bych vyšla z domu. Avšak pokud se bozi na některé z nás rozhněvají, dají jim sice znamení určené k jejich spáse, ale zbaví je schopnosti toto znamení náležitě přečíst; naráz tak učiní zadost své povinnosti i ukojí svůj hněv. A tak mě, pošetilou a bezstarostnou, Štěstěna postrčila ze dveří; a v doprovodu mnoha žen jsem pomalým krokem dorazila ke svatému chrámu, kde se už slavil slavnostní obřad určený k tomuto dni. Starý zvyk a má urozenost mi vyhradily velmi čestné místo v kruhu ostatních žen. A když jsem usedla, rozhlédla jsem se po svém zvyku kolem dokola a viděla jsem, že chrám je rovným dílem zaplněn muži i ženami, zabývajícími se rozličnými věcmi. I dříve, když se slavil posvátný obřad, jsem v chrámu nezůstala nepozorována, a tak jak jindy stalo se i tentokrát, že své oči ke mně obrátili nejen muži, aby na mne pohlédli, ale také ženy, jako by právě na ono místo, kde jsem dlela já, vešla Venuše či Minerva, jimi nikdy nespatřené. Ó, kolikrát jsem se tomu v duchu smála, spokojena sama se sebou a pyšníc se tou věcí jako nějaká bohyně. Hloučky mladíků přestaly hledět na jiné ženy, aby obklopily mne, a rozmanitě rozprávějíce mezi sebou o mé kráse, chválily ji téměř jednomyslně. Já odvracela oči a předstírala, že mám jiné starosti. Nastražovala jsem však uši, abych slyšela, co říkají, a zakoušela jsem kýženou sladkost, a cítíc se tím téměř povinována, občas jsem na ně pohlédla laskavým okem. Nejednou, ba vícekrát jsem si pak všimla, že někteří z nich z toho čerpají lichou naději, a před svými druhy se tím zbůhdarma chlubí. Zatímco jsem takto setrvávala, dívajíc se málo na jiné a sama jsouc terčem mnoha pohledů, přesvědčena, že druzí se chytí do sítí mé krásy, stalo se, že mne někdo druhý bědně polapil. V blízkosti bolestné křižovatky, jež měla být příčinou mé jisté smrti nebo nad jiné úzkostného života, jsem nevím z jakého podnětu pozvedla s náležitou vážností zraky a zamířila svůj pohled do hloučku okolostojících mladíků. Za nimi, kus opodál a přímo naproti, jsem pak spatřila osamělého jinocha, jenž se opíral o mramorový sloup; a jakkoli jsem to dosud neudělala v případě žádného, podnícena nevyhnutelnou sudbou, jala jsem se soudit jeho a jeho způsoby. Podle mého mínění, jež do této chvíle nikterak


Giovanni boccaccio

neovlivnila láska,6 byl velmi krásného vzezření, měl velmi příjemné vystupování a byl velmi pěkně oděný. O jeho mládí svědčilo kučeravé chmýří, jež mu vyráželo na tvářích. Na mne hleděl zpola soucitně, zpola pátravě. Měla jsem zajisté sílu odtrhnout od něho oči, avšak myšlenku, jež oceňovala právě zmíněné věci, nedokázala zahnat žádná okolnost, a ani já sama jsem to při nejlepší vůli nesvedla. A když už obraz jeho zjevu uvízl v mé mysli, prohlížela jsem si ho s jistým němým potěšením, a jelikož jsem měla pocit, že to, jak se mi jevil, potvrzují další argumenty jako pravdivé, pocítila jsem spokojenost nad tím, že se na mne díval, a sama jsem občas přezkoumala obezřelým pohledem, zda se na mne dívá ještě pořád. A když jsem tak na něho vícekrát znovu pohlédla, nejsouc ve střehu před milostnými osidly, a když jsem poněkud déle, než bývá zvykem, hleděla svými zraky do jeho očí, zdálo se mi, že v nich čtu slova, jež praví: „Ó paní, jen ty jsi naše blaženství.“7 Pravdaže, kdybych řekla, že se mi ty oči nelíbily, lhala bych; líbily se mi naopak do té míry, že vytáhly z mé hrudi lahodný vzdech, který hovořil těmito slovy: „A vy jste mé.“ Ale vzpamatovala jsem se, a ta slova jsem potlačila. K čemu to však bylo? Srdce beztak rozumělo tomu, co zůstalo nevyjádřeno. A tak do sebe skrylo to, co možná kdyby proniklo na veřejnost, zachovalo by mi svobodu. Nuže, od této chvíle jsem popřávala větší volnost svým pošetilým očím a uspokojovala jsem je tím, po čem již velmi dychtily. Zajisté, kdyby mi bozi, kteří vedou všechny věci k pouze jim známému cíli, nebyli odňali rozvahu a zdravý rozum, mohla bych ještě patřit sama sobě. Ale já každou rozumnou úvahu vyhostila z mysli a šla za svým puzením, takže jsem se stala rychle vhodnou kořistí. Jako se oheň vrhá z jedné strany na druhou, tak i ono světlo, jež prýštilo z jeho očí, planouc v tom nejjemnějším paprsku, vešlo do mých, ale zálibně v nich nespočinulo, nýbrž kdovíjakými tajnými cestami proniklo okamžitě do srdce.8 A srdce, polekáno tak náhlou ztečí onoho světla, přivolalo na pomoc vnější síly a zanechalo mě celou bledou a téměř chladnou. Ale netrvalo to dlouho a došlo k opaku, a já cítila, že se nejenom rozhořelo, ale také vnější síly se vrátily na svá místa a přivedly s sebou žár, který zahnal mou bledost, učinil mě ruměnou a horoucí jako oheň; a já jsem vyrazila vzdech při pohledu na příčinu, z níž to vše pocházelo. A od té chvíle nade mnou neměla moc žádná jiná myšlenka, než přání líbit se mu. Tak to vypadalo se mnou; on se pak nepohnul z místa, pátravě na mne hleděl, a možná protože nabyl zkušenost ve vícerých milostných bitvách a věděl, 6 Manžela tedy Fiammetta nemilovala. 7 Ohlas stilnovistické kurtoazní spekulace a zejména Dantova Nového života. 8 Topos známý z trobadorské poezie a přenesený na italskou půdu sicilskými básníky: láska proniká okem (jako smyslový vjem), srdce ji pak transmutuje v duchovní (a mravní) kvalitu (srov. též pozn. 22 na s. 34). Šíp pronikající okem do srdce je už u Ovidia.

I. ČTRNÁCTÉ STOLETÍ (TRECENTO)

12


Přeložil Jiří Pelán

Giovanni boccaccio

s jakými zbraněmi je třeba lovit vytouženou kořist, dával najevo stále větší pokoru, svrchovaný soucit a velkou milostnou touhu. Běda, kolik šalby v sobě ten soucit skrýval! Soudě podle důsledků, jež se ukazují nyní, stoupal ze srdce, ale nikdy se již do něho nevrátil, pouze klamně se odzrcadlil v jeho tváři. Nebudu vyprávět všechny jeho skutky. Každý z nich byl pln mistrovského klamu, ať už byl ten klam jeho dílem, nebo k němu svolila sudba. Tímto způsobem se stalo, že já, ač je to k nevíře, jsem byla okamžitě a nečekaně jata láskou a ta láska mě stále ještě drží.

Z FIESOLSKÝCH NYMF (18–29) (Ninfale fiesolano) Fiesolské nymfy, pastorální báseň v oktávách, napsaná v letech 1344–46, vypráví příběh pastýře Afrika a Mensoly, nymfy z Dianiny družiny. Mensola opětuje Afrikovu lásku, avšak poté, jata výčitkami, se mu začne vyhýbat. Zoufalý Africo ukončí svůj život v řece, která od té doby nese jeho jméno. Mensola krátce nato porodí chlapečka Prunea. Když Diana odhalí Mensolino provinění, promění ji v řeku, která rovněž nese její jméno. Dospělý Pruneo se stane senešalem Atalanta, bájného zakladatele Fiesole. Boccaccio v této skladbě navázal nový vztah k idylickému, pastorálnímu řeckému mýtu, zprostředkovanému Vergiliovými eklogami a zejména Ovidiovými Proměnami: odtud se pak odvíjí renesanční nostalgie po arkadickém prostoru, jak ji budou tlumočit v Boccacciových stopách Angelo Poliziano, Lorenzo de’ Medici, Jacopo Sannazaro a později Guarini a Tasso.

18 Bylo to zjara, v láskyplném máji, kdy skvostný pažit květy pestře bují a všude plno slavíků je v kraji, kteří svou milou zpěvem oslavují, kdy mladíkům, co žhavá srdce mají, vroucí údery lásku ohlašují.1 Božská Diana2 do Fiesole3 zase s nymfami přišla rokovat v tom čase.

13

1 Typický „jarní úvod“ (Frühlingsanfang)), standardní segment trobadorských milostných písní, který přešel i do epické poezie (např. francouzského Románu o Růži). Boccaccio ho ve svých epických skladbách použil opakovaně. 2 Diana, řecká Artemis, panenská bohyně lovu. Její družinu tvoří panenské nymfy, polobohyně oživující přírodu. 3 Fiesole, staré etruské město, severovýchodně od Florencie. Boccaccio v závěru skladby traduje legendu, podle níž byl zakladatelem Fiesole král Atalante.

Román, pastorála, novela, biografie


HISTORICKÁ PRÓZA, AUTOBIOGRAFIE A BIOGRAFIE   E N E A S I LV IO P IC C OL OM I N I 1405–1464, od roku 1458 papež Pius II.

Rodák z Corsignana, studoval v Sieně rétoriku u Mattea Lupiho a Gregoria da Spoleto a občanské právo u Mariana Sozziniho. Pod vlivem latinského básníka Antonia Beccadelliho složil tehdy sbírku milostných epigramů Cinthia a dnes nezvěstnou milostnou poému Nymphilexis. Roku 1431 studoval ve Florencii u Filelfa řečtinu a navázal přátelství s řadou humanistických literátů (Poggiem, Brunim, Guarinem). Nato vstoupil do služeb fermského biskupa Domenika Capraniky a zúčastnil se s ním basilejského koncilu (1432). Záhy zde získal vliv jako obratný řečník a zastánce nadřazenosti koncilu nad papežstvím: tuto pozici otevřeně hájil v Komentáři k jednání basilejského koncilu (Commentarii de gestis basiliensis concilii, 1440) a Knížce dialogů o autoritě generálního koncilu (Libellus dialogorum de generalis concilii authoritate, 1440). Poté co koncil sesadil stávajícího papeže Evžena IV. a zvolil za nového papeže savojského vévodu Amedea VIII. jako Felixe V., stal se jeho sekretářem. Ale protože se Evžen IV. rozhodnutí koncilu vzepřel a situace se stala nepřehlednou, využil Piccolomini svých římských kontaktů a v roce 1442 získal místo sekretáře v kanceláři nového císaře Fridricha III.; od něho byl také v témž roce ve Frankfurtu korunován na básníka. V roce 1444 napsal novelu O dvou milencích (Historia de duobus amantibus, jinak též Euryalus et Lucretia), v níž zpracoval milostný příběh, který prožil v Sieně Fridrichův kancléř a někdejší dvořan císaře Zikmunda Kašpar Šlik, a v roce 1446 latinskou komedii Chrysis. Z roku 1446 pochází rovněž pojednání O trápení dvořanů (De curialium miseriis) a traktát O původu a autoritě římské říše (De ortu et auctoritate Romani imperii), v němž Piccolomini hájil v Dantově duchu nezávislost světské moci na moci duchovní. Ale už rok předtím (1445) využil Piccolomini poselství, s nímž ho Fridrich III. vyslal do Říma za papežem Evženem, aby se omluvil za své konciliaristické postoje a požádal o pardon. Papež mu jej neodepřel a i on mu nabídl obratem místo tajemníka. Krátce před smrtí (1447) ho jmenoval terstským biskupem. Z rozhodnutí nového papeže Mikuláše V. (Tommasa Parentucelliho, s nímž byl Piccolomini už předtím v přátelských vztazích) byl o tři roky později jmenován biskupem sienským. Svůj nový – kritický – pohled na basilejský koncil uložil do spisu O basilejských jednáních za koncilu a po jeho rozpuštění (De rebus Basileae gestis stante vel dissoluto concilio, 1450). Jako papežský legát navštívil Čechy (v roce 1451 byl na sněmu v Benešově, kde se setkal s Jiřím z Poděbrad; v Táboře pak disputoval s Korandou a biskupem Mikulášem z Pelhřimova), Moravu, Slezsko a rakouská vévodství. Jako kardinál (1456) a papež (1458) usiloval o křížovou výpravu proti Turkům,

II. PATNÁCTÉ STOLETÍ (QUATTROCENTO)

14


15

Historická próza, autobiografie a biografie

Enea silvio piccolomini

kvůli níž svolal v roce 1459 mantovský koncil. V proslulém Listu Mehmetovi (Epistola ad Mahumetem, 1461) se nicméně snažil obrátit Mehmeta II. na křesťanskou víru. Zemřel v Anconě, odkud měla vyrazit křížová výprava. Piccolominiho dílo je neobyčejně rozsáhlé a jeho jádro tvoří v humanistickém duchu spisy historicko-geografické: Dějiny Gótů (Historia Gothorum, 1453), Dějiny řezenského sněmu (Historia de Ratisponensi dieta, 1454), Tractatus (1453/55; o Konstantinově donaci), Komentáře ke knihám básníka Antonia Beccadelliho o výrocích a skutcích krále Alfonsa (Commentarii in libros Antonii Panormitanae poetae de dictis et factis Alphonsi regis, 1456), Popis náboženství, zeměpisu, mravů a stavu Německa (De ritu, situ, moribus et conditione Germaniae descriptio, 1457), Historie císaře Fridricha III. (Historia Friderici III imperatoris, 1452–58), O Evropě (De Europa, 1458), Všeobecné dějiny (Historia rerum ubique gestarum, jinak též Cosmographia), O Asii (De Asia, 1463), Výtah z deseti knih Flavia Bionda (Epitome supra Decade Blondi, 1463). Pro český kontext má zvláštní význam jeho spis České dějiny (Historia Boemica, jinak též De Bohemorum origine ac gestis historia, O původu a skutcích Čechů), dopsaný v roce 1458 (tedy v roce, kdy nastoupil na papežský stolec) a překládaný do češtiny už krátce po jeho vydání (Jan Húska 1487, Mikuláš Konáč z Hodiškova 1510, Adam z Veleslavína 1585). Jsou v něm zaznamenány události od příchodu praotce Čecha po intronizaci Jiřího z Poděbrad (1458). Své nejlepší dílo napsal na samém sklonku života. Je jím rozsáhlá autobiografie ve dvanácti knihách – typický žánr renesanční éry, jež tak vysoce zhodnotila jedinečnou osobnost –, nazvaná Komentáře k pamětihodným věcem, jež se udály v jeho době (Commentarii rerum memorabilium quae temporibus suis contingerunt). Spis vznikl v letech 1462–63 a byl nepochybně zamýšlen jako autostylizace, jež má být předána budoucím věkům. Leccos je tu uhlazeno a přibarveno, a teprve konfrontace s Piccolominiho listářem – Piccolomini byl také jedním z nejpozoruhodnějších epistolografů svého století – dává zahlédnout jeho nepřikrášlenou tvář: tvář muže, jehož životní dráhu vedla mimořádná inteligence, ukazující osobní ctižádosti vždy správnou cestu. V úhrnu jsou ovšem Komentáře velkolepý osobní příběh a navíc fascinující panoramatický pohled na několik desetiletí evropských dějin – politických i náboženských –, podaný z jedinečné blízkosti a s úžasným smyslem pro detail.


Enea silvio piccolomini

ČEŠTÍ VYSLANCI, JEJICH HEREZE A BLÁZNIVÉ POŽADAVKY, PIOVA ODPOVĚĎ (Bohemorum legatio, et eorum haereses, ac petitiones insanae, Piique responsus)

N

ěkdy v té době1 dorazili do Říma vyslanci českého krále. V čele poselstva stáli Prokop z Rabštejna2 a Zdeněk Kostka,3 významní baroni českého království. Papež znal Prokopa velmi dobře ještě z dob, kdy se on sám zabýval ne tak významnými věcmi. Pojilo je tehdy přátelství a jako císařovi dvořané společně vykonali řadu poselství. Pius proto starého přítele srdečně objal a zahrnul ho ne zrovna všedními dary. Kostka patřil k nejužšímu královu kruhu a byl komplicem jeho věrolomnosti. Prokop nikdy nezbloudil od katolické víry. Doprovázeli je dva kněží ostrého jazyka, kteří zpupně hlásali husitské bláznovství.4 Byli přijati s poctami, jaké přísluší vyslancům katolického krále, a dostalo se jim veřejného slyšení. Prokop jménem krále vykonal akt poslušnosti. Jeden z obou kněží5 pak zvučným hlasem a překotnou řečí žádal apoštolský stolec, aby potvrdil české dohody s basilejským koncilem, jimž říkají kompaktáta. To prý je královo přání; po tom dychtí celé království; a bez toho v Čechách nebude mír. Dlouze mluvil o přijímání pod obojí a nazýval je téměř svatým a božským; bez něho prý není spásy. Papež odpověděl, že rád přijímá královu poslušnost a věří, že je upřímná a úplná. Připomněl, jaké bylo kdysi české království, jak bohaté, jak kvetoucí a zbožné, a jak poté upadlo; jak vysoké paláce, vznešené chrámy a rozlehlé kláštery leží v troskách a samo království bylo strženo do bídy a chudoby. K tomu zemi přivedla kacířství a odpadnutí od Říma. Někteří Češi chtěli vědět víc, než se sluší, zaváděli cizí učení,6 brali kněžím časné statky, protože, jak tvrdili, služebníci Páně nesmí nic vlastnit. Vymysleli si artikul, který nazvali O světském panování, a ten kněžím zakázal správu světských věcí. Tvrdili, že slovo Boží nepodléhá žádnému omezení a že je může kázat kdokoli; a že nelze snášet pře1 Poselstvo dorazilo do Říma 10. března 1462, audience proběhla 20. Ještě před ní se s posly setkal kardinál Bessarion a zdůraznil papežův úspěch u Ludvíka XI. se zrušením pragmatické sankce. Sám papež den před slyšením povolal pana Kostku a přesvědčoval ho o zbytečnosti basilejských kompaktát. 2 Prokop z Rabštejna († 1472) se s Piccolominim seznámil už v roce 1437 jako písař císařské kanceláře Fridricha III. Byl katolík a za svou věrnost katolické víře obdržel od papeže Evžena IV. roku 1446 pro svůj rod právo pečetit červeným voskem. Roku 1453 ho král Ladislav jmenoval nejvyšším kancléřem Království českého a tento úřad zastával i za Jiřího z Poděbrad. Byl nápomocen královým snahám o usmíření Čech s Římem. 3 Zdeněk Kostka z Postupic (1438–1468), spolu s bratrem Vilémem vůdčí představitel utrakvistického panstva, důvěrník a rádce Jiřího z Poděbrad a velitel jeho vojsk. 4 Václav Vrbenský a Václav Koranda. Koranda podal zprávu o jednání za českou stranu. Václav Koranda Mladší (1422/24–1519) byl český utrakvistický teolog a církevní politik, mistr a později děkan a rektor pražské univerzity, kazatel v kapli betlémské a administrátor utrakvistické konzistoře po smrti Jana Rokycany. 5 Koranda. 6 Narážka na Jana Wycliffa, jehož učení odsoudil v roce 1415 kostnický koncil.

II. PATNÁCTÉ STOLETÍ (QUATTROCENTO)

16


7 Jakoubek ze Stříbra (asi 1375–1429), přítel Husův, univerzitní mistr, jako první se – už někdy od roku 1414 – zasazoval za přijímání podobojí (utrakvismus). Tento požadavek se stal jedním ze čtyř artikulů, na nichž se shodli v roce 1420 pražané a táboři a jež se staly východiskem pro jednání s basilejským koncilem. 8 Jan, 6, 53. 9 Pius se snažil vyhnout roztržce: v Jiřím z Poděbrad spatřoval spojence pro válku s Turky.

17

Historická próza, autobiografie a biografie

Enea silvio piccolomini

stupky úředníků ani výkon správy ze strany kohokoli, kdo se nachází ve stavu smrtelného hříchu. Pak se ještě objevil artikul, který se týkal přijímání a který byl nazván Pod obojí způsobou. Takové přijímání bylo pokládáno za nutné ke spáse. A tenhle blud nevynalezl ani Jan Hus, ani Jeroným, kteří byli upáleni v Kostnici, ani nějaký doktor, jenž by byl výtečným vykladačem Božích zákonů, ale jakýsi Jakoubek, učitel gramatiky.7 Když četl u Jana: „Nebudete-li jísti těla Syna člověka a píti krve jeho, nemáte života v sobě,“8 zvolal: „A to se podívejme! Naši kněží nás klamou, zavírají nám brány ráje, neboť nám zakazují krev! Chtějí vstoupit do věčného života sami!“ Hlupáci mu naslouchali a ve své nezkušenosti uvěřili, že nikdo nemůže dojít spásy jinak, než že bude pít z kalichu pod způsobou vína. A podle Jakoubka, toho doktora a té autority, byl vyroben artikul, který tvrdil, že pro spásu duše je nezbytné přijímání pod obojí způsobou. Basilejský koncil však vyhlásil opak. Papež se zmínil i o tom, jakým způsobem byla kompaktáta tímto koncilem přijata, za jakých podmínek, a že Češi zákonů, jež jim byly dány, nedbali. Přijímání pod obojí způsobou bylo povoleno pouze těm obyvatelům českého království a moravského markrabství, kteří se tohoto zvyku drželi už dříve a přáli si jej zachovávat. Češi ale podávali kalich i dětem a nutili pít z kalicha i ty, kdo nechtěli. Kněžím bylo přikázáno, aby při přijímání pod obojí způsobou říkali jistá slova, ale oni to nedodržovali. Češi porušili dohody na tisíc způsobů. Načpak se tedy dovolávat kompaktát, když už dávno neplatí? To, co král žádá, zvážíme nicméně nyní s bratry kardinály.9 S tím byla schůzka ukončena. Vyslanci byli poté často voláni k papeži a bylo jim nasloucháno v přítomnosti vybraných kardinálů ve snaze najít cestu, jak přivést české království k jednotné církvi a sblížit je s ostatními křesťany. Prokop, který byl katolík, ani jednou neustoupil od správných zásad. Ostatní se však o nich žádným způsobem nedali přesvědčit a stále jen opakovali, že pokud nebudou kompaktáta potvrzena, v Čechách nikdy nebude klid. Proto bylo nutno odpovědět na jejich požadavky veřejně. Papež tedy svolal konsistoř, usedl na stolec a pronesl řeč o kompaktátech. Doložil, že v mnoha bodech jsou už neplatná. Řekl, že požadavkům nelze vyhovět bez vážného nebezpečí. Král při své korunovaci přísahal, že bude poslušen římského papeže. Dbá-li o svou duši, musí tedy přijmout výnosy apoštolského stolce: musí opustit přijímání pod obojí a spolu se svou rodinou a všemi pod-


Enea silvio piccolomini

danými přistoupit k římské a obecné církvi. Pokud tak neučiní, bude to konec jeho kralování. Papežova řeč tohoto obsahu je zapsána vedle ostatních. Když domluvil, rozpustil konsistoř. V soukromých slyšeních pak čeští vyslanci poděkovali za odpověď a přislíbili, že ji budou věrně tlumočit v Čechách. Žádali také, aby byl s nimi poslán někdo, kdo bude při tom, až budou králi podávat zprávu, aby v případě potřeby poskytl přesnější výklad a přiměl krále k uposlechnutí rozkazu apoštolského stolce. Papež měl na svém dvoře proslulého právníka Fantina, původem Dalmatince, který už s králem vícekráte jednal,10 a poslové požádali právě o něho. Papež jim to nemínil odepřít a poslal Fantina s nimi, aby vše vyložil nejen králi, ale i věrným českým pánům, pokud by vyslanci něco zamlčeli. Na odchodu si Kostka stěžoval, že když se blížil k Římu a projížděl Sutri, byl jeden z jeho lidí, urozený muž, který jel podle zvyku na koni opásán mečem, zadržen starostou a uvržen do vězení, kde se s ním špatně zacházelo. Když se papež přesvědčil, že je to pravda, vyslal do Sutri svého dvořana Antonia Saracena, aby vracejícím se Čechům ukázal starostu v poutech. Tak se také stalo. Češi vězně zbičovali a pak teprve propustili; tak barbarsky využili papežovy laskavosti. Tivolský – starosta byl poslán do Sutri z Tivoli – ovšem dostal poprávu na pamětnou. Přeložil Jiří Pelán

10 Fantino della Valle, auditor papežského tribunálu (Santa Rota).

II. PATNÁCTÉ STOLETÍ (QUATTROCENTO)

18


ITA L SK Á R E N E S A NČ N Í L IT E R AT U R A ANTOLOGIE S VA Z E K

2

Václav Černý Jiří Pelán

Univerzita Karlova Nakladatelství Karolinum


  G A SPA R A S TA M PA kolem 1523–1554 Rodem z Padovy, žije a umírá v Benátkách. Dost možná byla jednou ze vzdělaných benátských kurtizán. Nejkrásnější část jejího obsáhlého Canzoniere (přes 300 básní), formálně často nepečlivého, ale inspirace na rozdíl od petrarkovské normy citově pravdivé a vášnivé, je věnována bolestné její lásce let 1548–1551, nevěrnému Collaltinovi di Collalto, hraběti z Trevisa.

JÁ ČASTO VIDÍM OBRAZ SVÉHO PÁNA (V) (Io assimiglio il mio signor sovente)

Já často vidím obraz svého pána1 v nebi. Je slunce jeho krásná líc a oči hvězdy; když chce něco říct, zní harmonie jinde neslýchaná. Je bouře, liják, nebe bez úsměvu, hromy a blesky, když se rozzlobí; ticho a jas jsou jeho podoby, když, laskav, roztrhne šlář svého hněvu. 1 Adresátem těchto i následujících sonetů je Collaltino di Collalto, potomek původně lombardské rodiny, jež vlastnila léna v treviské marce (například hrad Collalto nad řekou Piavou), příležitostný veršovec a návštěvník salónu sester Stampových. Byl často nepřítomen: bojoval ve Francii a s francouzskými vojsky na bolognském území. Gaspara vyjadřuje ve svých verších naprostou oddanost, erotické zotročení, jež je vnímáno jako štěstí.

Je rozpuk květů za předjarní doby, když naději mé dává vyrašit a slibuje, že tak to bude stále. Je led a mráz a hrozná zima ale, když hrozí změnit smýšlení i byt a servat ze mne všechno, co mě zdobí. Přeložil Jiří Pelán 1

III. ŠESTNÁCTÉ STOLETÍ (CINQUECENTO)

20


Plála jsem, plakala; a planu, pláči; a budu plakat, plát a oslavím (než Čas, Smrt, Štěstěna, ach, v prach a dým zrak, srdce, verše obrátiti ráčí) všechno, čím oplývá: ctnost, rozum, krásu. Příroda, Láska, Věda, trojcestí moudrosti, lesku, dobré pověsti, je navždy skryly do svatého jasu. Když slunce vzplane nebo dohoří, je den či noc, je léto nebo zima; dává mi záři nebo temnotu. Vnější i vnitřní zrak ho stejně vnímá: já v jeho gestech, v tom, jak hovoří, vidím jen světlo, něhu, dobrotu. Přeložil Jiří Pelán

MŮJ ŽIVOT – TO JE MOŘE, ZOUFALÝ (LXXV) (La mia vita è un mar, l’acqua è ’l mio pianto)

Můj život – to je moře, zoufalý můj pláč je voda a můj nářek dlouhý vichr, naděje koráb a mé touhy jsou vesla, jež jej ženou do dáli. Svou buzolu jsem kdysi zahlídla v dvou zářných, nebem putujících hvězdách; dosud k nim z dálky hledím, ač se nezdá, že dopluji, nemajíc kormidla.

21

PETRARKISTICKÁ LYRIKA

Gaspara stampa

PLÁLA JSEM, PLAKALA; A PLANU, PLÁČI (XXVI) (Arsi, piansi, cantai; piango e ardo e canto)


Gaspara stampa

Zlé vichřice, hlubiny bezedné jsou úzkost, chladná žárlivost a vzdechy, vždy meškající, v příchodu však čilé. Bezvětří žádná, neboť ode dne, kdy odešel jste, hrabě, bez útěchy odešly s vámi i mé klidné chvíle. Přeložil Jiří Pelán

NA MOŘE, JEŽ JSEM BRÁZDILA TŘI LÉTA (CCXXI) (A mezzo il mare, ch’io varcai tre anni)

Na moře, jež jsem brázdila tři léta a málem dorazila k přístavu, mě Amor vrací a mám obavu, že po mém klidu zase bude veta.2 Perutím touhy dodal na síle; tak jasný východ ukázal mým očím, že příď dnes bez rozpaků za ním točím a není mi to pranic nemilé. I tento oheň mocně plápolá a já mám strach, že o nic menší není nežli ten prvý. Kdo však odolá? Osudný žár! A co tu člověk změní? Je souzeno mi kráčet dokola z ohně v oheň, z trápení do trápení. Přeložil Jiří Pelán

2 Dalším Gaspařiným milencem byl benátský patricij Bartolomeo Zen. 2

III. ŠESTNÁCTÉ STOLETÍ (CINQUECENTO)

22


Gaspara stampa

KAJÍCNÁ, SMUTNÁ, OBTÍŽENÁ HŘÍCHEM (CCCXI) (Mesta e pentita de’ mei gravi errori)

Kajícná, smutná, obtížená hříchem, vím: bloudila jsem touhám na pospas, promarnila jsem tento krátký čas našeho žití v láskách, jež jsou liché; nyní však k Tobě obracím se, Pane, jenž obměkčuješ srdce z kamene, rozpouštíš sníh a tíhu břemene neseš s tím, ve kterém Tvá láska plane; a prosím, přijď, nemeškej, skloň se ke mně, vyveď mě z hlubin, osvoboď mě z pout, které mě dosud vězní v noci temné. Každého umíš k srdci přivinout; zemřel jsi pro nás; spasils lidské plémě. Nedej mi, sladký Pane, zahynout!3 Přeložil Jiří Pelán

3

23

3 Tento sonet je poslední básní Gaspařina Zpěvníku.

PETRARKISTICKÁ LYRIKA


  M IC H E L A NG E L O B UON A R ROT I 1475–1564 Obraz pozdně-renesančního lyrického petrarkismu nebyl by úplný, kdyby v něm chyběl héros italské renesance, třebaže se nejmocněji vyjádřil jako sochař, malíř a architekt, ve verši viděl jen výraz podružný a příležitostný, a většina jeho básní pochází teprve z jeho pozdních let. I v psaném slovu zůstal nicméně Michelangelem, a nemohl tudíž leč hranice ustáleného petrarkismu napořád překračovat mohutným vlněním zážitku osobně jedinečného. Přijímal spolu se všemi Petrarku jako lyrický kánon, a přece jeho často temný, tvrdý a jakoby dlátem tesaný verš připomíná spíš Danta, soudce živých i mrtvých, než Petrarku, elegického poživače života. Platonský idealismus mu hověl svým zabsolutňováním Čiré Ideje, ale zhrdinšťuje jej a proměňuje extatické zírání v božskou dokonalost v nepřetržité, každodenní, strašlivé zápolení člověka s hmotou a světem o božskost sebe samého. Láska, krása a umění, Bůh zůstali mu tématy, určovanými dobou; ale přidal k nim vlast a politickou obec pozemskou a sílu či „ctnost“, již hrdinský člověk vynakládá v boji, a také hnus omrzelosti, hrůzu z marnosti snahy i života, sarkasmus posměchu sobě samému, noty naprosto moderní a jeho časům nevídané.

VÁŽÍM SI SEBE VÍC UŽ MNOHO DNÍ (90) (I’ mi son caro assai più ch’i’ non soglio)

Vážím si sebe víc už mnoho dní; že jsem si dražší, tobě vděčím za to; právě tak mramor, jejž se dotklo dláto, hodnotou předčí kvádr původní.

1 Jedna ze tří desítek básní (sonetů, madrigalů, čtyřverší), jejichž adresátem je římský šlechtic Tommaso de’ Cavalieri (1509–1587). Michelangelo se s ním, třiadvacetiletým, setkal v roce 1532 (kdy mu bylo 57 let). Není jisté, zda šlo o vztah platonický, nebo homosexuální; současníci byli nicméně o homoerotické povaze tohoto vztahu, trvajícího do Michelangelovy smrti, přesvědčeni. Řeč veršů, jež jsou mu věnovány, je poplatná platonizujícímu petrarkismu, jak je patrné i z tohoto sonetu. Erotické pouto s tím, kdo je samou ideou krásy, zásadně zhodnotilo život milujícího. Je-li milenec pouhou látkou, do níž se otiskuje božská podoba milovaného předmětu, po této proměně je schopen konat zázraky jako Kristus.

Jako list s kresbou nebo nápisem je cennější než papír u kramáře, tak je i se mnou: když se do mé tváře otiskla tvá, já věru lepší jsem. S tvou podobou jsem všude v bezpečí: je talisman a dýka tento znak, a běda, když mi někdo cestu zkříží! Voda či oheň mi teď neublíží; znamenán tebou, vracím slepcům zrak a každý jed svou slinou vyléčím!1 Přeložil Jiří Pelán 1

III. ŠESTNÁCTÉ STOLETÍ (CINQUECENTO)

24


Michelangelo buonarroti

NEJLEPŠÍ TVŮRCE NA NIC NEPŘIPADNE (151) (Non ha l’ottimo artista alcun concetto)

Nejlepší tvůrce na nic nepřipadne, co by sám mramor neobsáhl v sobě v přebytku hmoty, a k té prapodobě dorazí ruka, které rozum vládne.2 Zlo, před nímž prchám, dobro, po němž bažím, tak v tobě, Ženo sličná, hrdá, smělá,3 je ukryto; však že jsem mrtev zcela, je sláb můj um a cíle nedocházím. Nemohu lásku ani štěstěnu, tvůj chlad, tvou krásu vinit za svou bědu a marně naříkal bych na osud, když ve svém srdci neseš smíšenu slitovnost se smrtí, a nedovedu svým chabým duchem vydobýt leč smrt.4 Přeložil Jiří Pelán

2 3 4

25

2 První čtyřverší tohoto sonetu bývá chápáno jako klíčová myšlenka Michelangelovy estetiky. Má aristotelsko-platonská východiska: umělcovým specifickým úkolem je vyprostit z látky „ideu“, již svým géniem dokázal rozpoznat. Tuto koncepci lze nalézt také u Plotina (Enneady, V, 8, 1–3: „ideální archetyp krásy se nachází v látkových formách“), poté například u Cicerona; o figuře skryté v kameni hovoří i Leon Battista Alberti v pojednání O soše (De statua). Rozum vede („maluje se mozkem,“ jak říká Michelangelo v dopisech) a ruka – nástroj ryze lidské dovednosti – poslouchá. 3 Adresátkou sonetu, jenž vznikl někdy v letech 1538–1544, je Vittoria Colonna. Michelangelo se s ní seznámil na konci třicátých let, kdy Vittoria občas pobývala v Římě, a byl s ní v písemném kontaktu počátkem let čtyřicátých, kdy se (1541) Vittoria uchýlila do kláštera sv. Kateřiny ve Viterbu. Vittoria byla velmi zaujata myšlenkami církevní reformy, jak je reprezentovali Bernardino Ochino, Juan Valdes či kardinál Reginald Pole, a Michelangelo nepochybně toto náboženské zneklidnění sdílel. Vztah získal na intenzitě, když se v roce 1544 – dva roky před smrtí – Vitoria do Říma vrátila a nalezla tu útočiště v klášteru sv. Anny. 4 Také člověk je „látka“, skrývající nespočetné „možnosti“; úkolem rozumu je v tomto případě vyprostit z této látky ideální morální archetyp.

PETRARKISTICKÁ LYRIKA


TORQUATO TASSO A NÁSTUP BAROKA   T ORQUATO T A S SO 1544–1595

Rodák ze Sorrenta, syn básníka Bernarda Tassa, má neklidné, smutné mládí po boku matky, kterou otec, provázející Sanseveriny, své pány, zůstavil v Neapoli na pospas lačným příbuzným. Střední studia u jezuitů v Neapoli, humanisticky dobrá, zatěžující však slabé nervy chorobnými náboženskými úzkostmi. Od roku 1565 v dvorských službách rodu Este ve Ferraře, nejprve kardinála Luigiho (do polovice roku 1571), pak jeho bratra vévody Alfonsa II. (do roku 1577); údajně nešťastná láska k sestrám obou vévodů, vnučkám Lucrecie Borgii, tragické a mstivé Lucrezii a tiché, nemocné Leonoře; nespokojenost a rostoucí neklid horečné povahy, náklonné k hysterii; mučen hrůzou, že jeho dílo je kacířské, udá sám sebe inkvizici (1577) a je jí marně uklidňován; nakonec zuřivý záchvat před dvorem a útěk k sestře do Sorrenta. Znovu přijat ve Ferraře, ztropí v únoru 1579 nepříčetný výstup na svatbě vévody Alfonsa s Margheritou Gonzagovou a jako šílenec je uvězněn na sedm let v špitále sv. Anny. Propuštěn v červenci 1586 jako uzdravený, ale tělesně i duševně pouhý stín sebe samého, bloudí od města k městu, aniž jej lze zachránit: po smrti sestry Cornelie (koncem roku 1587) jakýsi klid a řád uvádějí do jeho života jen návraty do Neapole k přátelům mnichům kláštera Olivetského. Počátkem roku 1595 odjíždí od nich do Říma, aby tam z přízně papeže Klimenta VIII. přijal básnický vavřín, a v Římě vyčerpán umírá v útulku kláštera sv. Onufria, kde je i pohřben. Tasso je lyrik, epik a básnický teoretik. Soubor lyriky za celý život (Rime), vydaný básníkem roku 1591 a rozšířený roku 1593, obsahuje jednak milostnou lyriku petrarkovskou, jednak hymniku náboženskou, jednak rétoriku oslavných chvalozpěvů na příznivce a ženy. Na pomezí pastýřské lyriky a dramatické hry stojí Aminta, složený roku 1573 pro dvůr ve Ferraře. V epice dílo mládí Rinaldo (vyšlo roku 1562), romaneskní rytířská epopej na lince tradice Pulci-Boiardo-Ariosto, byla jen cvičením k jeho životnímu arcidílu, nábožensko-hrdinské epopeji o dobytí Svaté země křižáky v 20 zpěvech v oktávách, Osvobozenému Jeruzalému (Gerusalemme liberata): započata ihned po Rinaldovi, dokončena roku 1575 a svěřena kritickým rádcům, zvláště Speronimu. Tasso se tak děsí kritik, hlavně náboženských, že složí alegorickou interpretaci epopeje k obraně její pravověrnosti; roku 1579 vyjde epopej neúplně a bez autorova vědomí v Benátkách pod titulem Goffredo, rok nato v Parmě úplná pod náležitým titulem, znovu roku 1581 ve Ferraře; do polemiky o její estetickou a jazykovou hodnotu zasahuje roku 1584 Crusca, Tasso se brání roku 1585 Apologií; roku 1593 vydává v Římě přepracované, pravověrně „bezúhonné“, ale pokažené vydání pod titulem Dobytí Jeruzaléma (Gerusalemme conquistata). Epika Tassova stáří, inspirovaná náboženskými úzkostmi a vděčností těm, kdo se ho ujali, je hodnoty nevalné

IV. VYZNÍVÁNÍ RENESANCE A JEJÍ PROMĚNA

26


27

Torquato tasso a nástup baroka

Torquato tasso

(Hora Olivetská, Il Monte Oliveto, 1588; Genealogie rodu Gonzagů, La Genealogia di casa Gonzaga, 1591; Stvoření světa, Il Mondo creato, 1592). Tassovo přemýšlení o povaze poezie vedlo k Discorsi dell’arte poetica (1567–1570), jejichž přepracováním je šest Úvah o epopeji (Discorsi del poema eroico, Neapol 1594), směrodatných pro barokní epiku. Jeho „discorsi“ a „dialoghi“, celkem šestatřicet, byly vesměs složeny v špitále-vězení u sv. Anny. Z let 1564–1595 máme zachováno také okolo 1700 dopisů (Lettere). Podstata Tassova génia byla lyrická, a lyrickou převahu v jeho osobnosti pomáhaly udržovat, ba zdůrazňovaly stejně blahé jako neblahé rysy jeho přirozenosti: stejně neobyčejná vnímavost a citlivost smyslů, zanícenost jeho schopnosti milovat a důvěřovat, bezradná bezelstnost, jako na straně druhé nervová slabost, chorobná úzkostnost, smutný sklon děsit se podezřeními a výmysly, i dar fantastické autoiluze. Od přírody byl jeho lyrismus rázu smyslného, a tíhl k blaženému idylismu pastýřských životních závětří. Do této povahy zadula doba vichrem náboženského fanatismu, obrozeného v Tridentu, a imperativních požadavků volních, aktivistických, herojských. Jako člověk a nemocný hysterik Tasso nakonec podlehl rozporu mezi svým přirozeným sklonem a tím, co na něm doba žádala a co by byl dát chtěl, neboť byl fanatickým věřícím. Předtím však vytvořil ze svého nesouladu podivuhodný básnický svět, v němž se usilovný, horečný, křečovitý vzmach hrdinské vůle láme každou chvíli do polohy k sobě se nepřiznávajícího senzuálního, nyvého rozkošnictví, které – právě proto, že potlačováno – vytváří dusné, dvojsmyslné, polozkažené hříšně vábivé ovzduší citů asketicky mučených, ale tím vzrušenějších a žádostivějších. Typická atmosféra baroka, jehož je Tasso velikým spolupodněcovatelem v poezii.


Torquato tasso

Z VERŠŮ (9, 324; 498, 592; 573, 667) (Rime) Tassovo lyrické dílo je rozsáhlé: čítá téměř 2000 básní, převážně sonetů, madrigalů a canzon. Vytvářejí básníkovu symbolickou autobiografii, jsou obrazem jeho citových dobrodružství, náboženského neklidu a trpkého sebezpytování. Ve svých lyrických verších vychází i Tasso z Petrarky, učí se však básnické rafinovanosti také u cinquecenteskních petrarkistů (Giovanniho Della Casa) a má už barokní smysl pro důvtipné paralogismy a concettistické hříčky. Zvláště působivý je Tasso tam, kde nachází melancholický výraz pro lásku, jež se míjí se svým předmětem. Jedinečná je hudebnost Tassových veršů (řada madrigalů byla psána pro Monteverdiho).

PATŘÍ-LI LÁSCE TATO POUTA, SÍTĚ (Se d’Amor queste son reti e legami)

Patří-li Lásce tato pouta, sítě,1 jak líbezné jsou její úklady! Je-li to krmě, která polapí tě, jsou sladké udice i návnady! Ach, kterak něhu větví znásobuje ptáčníkův lep! Jak žáru svědčí led! Je sladké trpět, mlčet, přemýšlet, či stýskat si, že druhý nemiluje! 1 Adresátkou sonetu je Lucrezia Bendidio, dvorní dáma Eleonory d’Este, již Tasso miloval v letech 1561–1562 a jíž věnoval první knihu svých Rime d’amore (druhá je věnována Mantovance Lauře Peperarové z rodiny zámožných obchodníků). Lucrezia se v roce 1562 provdala za hraběte Paola Machiavelliho. Masochistické zabarvení sonetu je nejen daní lyrické konvenci, ale projednou také příznačnou projekcí básníkova psychického ustrojení.

Nést jizvy v srdci je tak lahodné jak naříkat nad ranou z milosti a plakat lítostí či dojetím! Je-li to život, kéž hruď probodne i tisíc ran – pro tisíc radostí; je-li to smrt, své dny jí zasvětím. Přeložil Jiří Pelán 1

IV. VYZNÍVÁNÍ RENESANCE A JEJÍ PROMĚNA

28


Torquato tasso

TYS V LETECH NEZRALÝCH SE PODOBALA (Ne gli anni acerbi tuoi purpurea rosa)

Tys v letech nezralých se podobala2 nachové růži, jež je k plameni paprsků málo vlídná, v zeleni panensky cudná, majestátu dbalá. Nejsi však zdejší; a je zapotřebí na tebe myslet jako na zoři, jež rosí louky, zlatí pohoří, zářivě jasná na bezmračném nebi. Tvůj zralý věk ti pranic neubírá; je vedle tebe mdlá a nepohledná mladost, jež šperky hýří necudně. Je líbeznější květ, jenž rozevírá voňavé lístky; slunce o polednách plá větším žárem než na prahu dne. Přeložil Jiří Pelán

JAKÁ TO ROSA, JAKÝ PLÁČ (Qual rugiada o qual pianto)

Jaká to rosa, jaký pláč, jaké to slzy, jejichž září se třpytí modrý noční plášť a bledost hvězdných tváří? Proč rozesela křišťálový prach bělostná luna po oblačném poli a do trav po údolí? Proč v nočních temnotách je slyšet tichou píseň, plnou stesku, všech vánků putujících ku rozbřesku? Značí to snad, že chceš mě opustiti, ty, žití mého žití? Přeložil Jiří Pelán

2 Adresátkou básně je Lucrezia d’Este (1535–1598), sestra ferrarského vladaře knížete Alfonsa II. a choť podstatně mladšího urbinského vévody Franceska Marii della Rovere. Pro její mimomanželské milostné aféry bylo manželství po osmi letech (1578) rozloučeno a Lucrezia se vrátila do Ferrary. Jak ona, tak její sestra Eleonora byly zamlada Tassovi přátelsky nakloněny (tuhý život má legenda o Tassově lásce k jedné z nich, nebo k oběma). Báseň patří do souboru básní příležitostných a oslavných a vznikla za druhého Tassova ferrarského pobytu.

2

29

Torquato tasso a nástup baroka


  TOM M A SO 1568–1639

C A M PA N E L L A

Rodák z Kalábrie, dominikán jako Bruno, jako Bruno stoupenec Telesiův, podezřelý z kacířství a v létech 1592–1595 čtyřikrát proto souzen, Campanella se marně snaží zakotvit v Neapoli, Římě, Florencii, Padově, až se roku 1596 uchýlí do kláštera svého řádu ve svém rodišti Stilo, kde jej roku 1599 zatknou Španělé pro účast na politické vlastenecko-italské konspiraci, soudí pro zradu a kacířství, mučí a roku 1602 odsoudí k doživotnímu vězení; smrti ušel jen předstíráním šílenství. Když je roku 1626 po sedmadvacetiletém věznění propuštěn, ujme se ho papež Urban VIII., odmítne ho vydat opět Neapoli, pomůže mu roku 1634 utéci do Francie, kde se bude Campanella těšit ochraně Ludvíka XIV. a Richelieua a počne roku 1636 vydávat své sebrané spisy. Nedokončiv je, umírá tři roky nato v pařížském klášteře svého řádu. Z jeho četných spisů, latinských a italských (dosud nejsou vydány všechny), myšlenkově vedou tři syntézy edice pařížské: Realis Philosophia (Filosofie skutečnosti, 1637), Universalis Philosophiae... partes tres (Tři díly filosofie obecné čili metafyziky, 1638), Philosophia rationalis (Filosofie rozumová, 1638). Filosoficky není Campanella příliš původní a soustavný je ještě méně než Bruno: Telesio učinil ho nepřítelem scholastiky, a tedy také Aristotela, a vášnivým straníkem poznávání empirického pomocí smyslového pozorování, jehož výsledky zpracuje rozum; nenaučil ho však střízlivé snášenlivosti, v Campanellovi trvá starý teolog nebo se hlásí nový člověk baroka příkrým autoritářstvím, vehementním aktivismem. Je spíš moralistou, praktikem – i náboženství vidí především jako činnou praxi – a politicko-kulturním burcovatelem než myslitelem. Svého přítele Galileie (Obrana Galilea Galileie, Apologia pro Galileo, Frankfurt 1622) marně nutil otevřeně, rázně a vzpurně vystoupit jménem nové vědy: Galilei dal přednost tiché, nenápadné a o to hlubší a déle působivé práci kabinetního badatele.

ZE SLUNEČNÍHO MĚSTA (Città del Sole) V Campanellově rozsáhlém myslitelském díle vybrali jsme k ukázkám především jeho proslulou sociální utopii Sluneční město (La Città del Sole). Byla dlouho méně známa než Utopie Morova, ale je přinejmenším stejně zajímavá a zaujímá významné místo v předhistorii moderního socialismu, jevíc pozoruhodné shody zvláště s utopismem saint-simonovským a fourierovským: jako Saint-Simon a Fourier, i Campanella vychází vlastně z metafyziky či teologie, a jeho názory společenské i představy o ideálním státě jsou jen aplikacemi obecné filosofie v oblasti ideologie sociálně-organizační. Campanellovi nepřestává tanout na mysli

IV. VYZNÍVÁNÍ RENESANCE A JEJÍ PROMĚNA

30


Sluneční město bratra Tomáše Campanelly, to jest Rozmluva o Státu, v níž je narýsován obraz reformy Křesťanského státu, aby odpovídal slibu, jejž učinil Bůh svaté Kateřině a svaté Brigitě. Básnický dialog. Rozprávějí rytíř Řádu sv. Jana Pohostinného a Janovan, kormidelník Kolumbův.

R Y TÍŘ Pověz mi laskavě vše, co tě potkalo během této plavby. J ANOVAN Již jsem ti řekl, jak jsem obeplul celý svět a nakonec dospěl do Taprobany,1 kde jsem byl nucen přistát. Na útěku před zuřivými domorodci ponořil jsem se do pralesů, a když jsem z nich vyšel, ocitl jsem se na veliké pláni právě na rovníku. R Y TÍŘ Co tě potkalo zde? JANOVAN Narazil jsem náhle na velikou družinu ozbrojených mužů a ozbrojených žen, a mnozí z nich rozuměli mé řeči; ti mě dovedli do Slunečního města. R Y TÍŘ Pověz, jak vypadá toto město? A jaká je tam vláda?2 […] 1 Taprobana – dávné jméno Ceylonu. Že Campanella umístil svůj ideální stát na Ceylon, nemá význam, hledal jen vzdálenou a neznámou zemi. Ceylonem ostatně rovník neprochází. 2 Janovan popisuje vnější podobu města, rozloženého v sedmi soustředěných kruzích po svazích hory, na jejímž vrcholu, a tedy v středu města se tyčí chrám Slunce. Pokračuje rozborem vládního zřízení.

31

FILOSOFIE A PŘÍRODNÍ VĚDA

Tommaso campanella

asi středověký ideál teokratický, ctižádostivý plán papežství na světovou vševládu zároveň duchovní i tělesnou, politickou. Praktické prostředky k realizaci svého křesťansko-komunistického vzorného státu Campanella neudal. Campanella sepsal své Sluneční město roku 1602 v žaláři a italsky, roku 1613 svěřil je k vydání ctiteli, jenž ho v žaláři navštívil, a deset dalších let nato, roku 1623, knížka vyšla v německém Frankfurtu v rámci latinského vydání Campanellových spisů, jako přídavek jeho Politiky, jež sama byla zase částí Philosophiae realis. Toto latinské znění Slunečního města (Civitas Solis), vzhledem k originálu již rozšířené a přepracované, bylo pak přeloženo nazpět do italštiny, a je pravidelným podkladem dalších překladů. Roku 1637 Campanella, konečně na svobodě a v Paříži, uveřejnil nové latinské vydání, opět přepracované v souvislosti svých Sebraných spisů. Teprve roku 1904 Edoardo Solmi a roku 1920 Giuseppe Paladino vydali kritické edice prapůvodního italského znění. Naše výňatky jsou pořízeny na základě práce Paladinovy.


Tommaso campanella

J ANOVAN Mají mezi sebou Kněze-knížete, který se jmenuje Sole3 a v naší řeči zval by se Metafyzik: ten je hlavou všech v ohledu duchovním i časném, a všechny náležitosti závisejí na něm. Má k ruce tři knížata vedlejší, jejichž jména jsou Pon, Sin a Mor,4 což znamená Moc, Moudrost a Lásku. Pon má na starosti války a mír a umění vojenské; v době války má svrchované velení, nikoliv však nad Solem; má ve své pravomoci důstojníky, vojáky, žoldnéře, zásoby střeliva, opevnění a výboje. Sin má na starost veškeré vědy a učence i činitele umění svobodných a mechanických5 a je mu podřízeno tolik vedoucích úředníků, kolik je věd: má tedy pod sebou Astrologa, Kosmografa, Řečníka, Gramatika, Lékaře, Fyzika, Politika, Moralistu; a má i knihu, jedinou, v níž jsou obsaženy všechny vědy, a z ní dává předčítati veškerému národu po způsobu pythagorejců. Dal pak znázornit úplný obsah všech věd v obrazech na všech zdech města, vnějších í vnitřních.6 […] Mor má na starosti veškeré věci plození, řídí spojování mužských jednotlivců se ženskými, a to tak, aby vytvářeli dobrou rasu. Obyvatelé Slunečního města se nám posmívají, neboť my bdíme nad chovem psů a koní, a o vlastní chov nedbáme. Pečuje tedy Mor o výchovu, lékařství a léky, o setbu a sklizeň obilnin, o stolování a vše, co se týká potravy, o oděv i pohlavní styk, a k ruce má četné správce i správkyně, těmto uměním se výhradně věnující. Metafyzik projednává všechny tyto záležitosti s nimi třemi, neboť bez něho neděje se nic, a o každé věci uvažují tito čtyři; a s míněním, k němuž se přikloní Metafyzik, se srovnají. R Y TÍŘ Nyní mně pověz o úřadech a o výchově i o způsobu života, a je-li to republika či monarchie nebo aristokracie. J ANOVAN Tento lid přistěhoval se sem z Indie, a byl to velký počet filosofů, kteří uprchli před řáděním Mogulů či jiných kořistníků nebo tyranů: i rozhodli se žít podle zásad filosofie, v komuně. Ačkoliv společenství žen není obvyklé mezi národy jejich kraje, oni se ho přidržují, a takový je jejich způsob. 3 Il Sole, it. slunce; odtud Sluneční stát. 4 Pon – Potenza, Sin – Sapienza, Mor – Amor. 5 Umění svobodná (liberální) a mechanická, přibližně asi totéž co duchovědy na jedné a vědy přírodní s technikami na druhé straně. 6 Následuje popis maleb, nápisů a figur, které nesou postupně zdi chrámu, pak vnitřní i vnější stěny šesti městských obvodních hradeb. Campanellovi zřejmě tane na mysli obraz středověké katedrály, která byla svými sochami, reliéfy, tympanony, obrazy, freskami „biblí chudých“ a „imago mundi negramotných“; zároveň u něho tušíš podivuhodnou intuici prostředků moderní vědní popularizace a ideové propagandy; běží u něho o pravé „stěngazety“. Rovněž stojí za poznamenání, že v jeho Městě existuje monopol vědního sdělení a propagandy, a tento monopol je v rukou státu.

IV. VYZNÍVÁNÍ RENESANCE A JEJÍ PROMĚNA

32


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.