Medicamus jaarverslag 2017

Page 1

Jaar

verslag 2017

Huisartsen Coöperatie Medicamus • spoedpost • zorg • facilitairJaarverslag 2017 • coöperatie

151.452

ingeschreven patiënten in de regio

155.520

51

praktijken

64

aangesloten huisartsen

59

medewerkers Medicamus

inwoners in de regio

Huisartsen Coöperatie Medicamus U.A. De activiteiten zijn ondergebracht in drie BV’s:

Spoedpost Zorg

Medicamus Spoedpost B.V. voor spoedeisende huisartsenzorg buiten kantooruren op de huisartsenpost in Harderwijk

Medicamus Zorg B.V. voor programmatische zorg Facilitair

Medicamus Facilitair B.V. voor het gezamenlijke informatiesysteem, innovatie en deskundigheidsbevordering Highlights 2017 • Medicamus app • Doorontwikkeling GezondVeluwe

Samenwerken

Deze drie organisaties hebben elk hun afzonderlijke kerntaken. Zij werken samen en vormen de Medicamus organisatie.


Jaarverslag 2017 • spoedpost Top 5 hulpvragen 1. Scheurwond/snijwond

13.567

telefonische consulten

3.447 huisarts 10.120 triagist

24.014 consulten

3.897 visites

2.322

2. Andere gelokaliseerde buikpijn 1.158 3. Cystitis/urineweginfectie 1.129 4. Borstkas symptomen/klachten 988 5. Koorts

939

Kwaliteit 45 klachten 2 calamiteiten 18 VIM-meldingen

Telefonische bereikbaarheid 41.890 oproepen, 1.261 op de spoedlijn Kinderen 11.185 kinderen behandeld < 18 jaar 13 verdenkingen kindermishandeling

Visites ouderen 85+ 2017: 32% van totaal aantal visites 2016: 28% van totaal aantal visites

Medewerkers 3,61% ziekteverzuim, exclusief langdurig zieken 6,78% ziekteverzuim, inclusief langdurig zieken 1,03 verzuimfrequentie


Highlights spoedpost 2017

Fysieke triage Sinds 1 oktober 2017 worden aanlopers getrieerd door de omloopassistente van de huis­artsenpost.

Management team Op 1 september 2017 is Alja Sluiter aan­getreden als medisch directeur van de huisartsenpost. Ook Arianne Sintmaartensdijk (kwaliteitsfunctionaris) en Heidi van den Os (teamleider) zijn op genoemde datum gestart.


Jaarverslag 2017 • zorg COPD, Diabetes en CVRM

45

1.513

51

6.535

51

14.425

Deelnemende praktijken COPD

Deelnemende praktijken Diabetes

Deelnemende praktijken CVRM

COPD

COPDpatiënten in de keten

Diabetespatiënten in de keten

CVRMpatiënten in de keten

Diabetes

Rookstatus bekend 90,3%

Rookstatus bekend

Inhalatietechniek gecontroleerd

Voetcontrole 91,3%

84,5%

97,8%

Fundus 87,6%

CVRM LDL op streefwaarde

58,5%

SBD op streefwaarde

87,9%

Rokers 3,67% Aantal gesubstitueerde patiënten 1.264


Highlights zorg 2017

Transferpunt diabetes ingericht Doel: beperken onnodige verwijzingen naar de tweede lijn. Substitutie van D ­ iabetes type 2 patiÍnten naar de eerste lijn.

Project Chronische Nierschade In 2017 is gestart met de regionale implementatie van het succesvolle HAGRO project Chronische Nierschade.


Jaarverslag 2017 • facilitair Applicaties KIS

MEIS:

Medicamus Informatie Systeem

30

locaties (incl. HAP)

28

netwerkverbindingen (excl. back-up lijnen)

HIS HAP Portaal (website/intranet) Netwerk & Websites Twinfield Pharmeon/patiĂŤntenportaal Vital Health & Minddistrict OZO Medicamus app (in ontwikkeling)

292

werkplekken HAP: 15 Kantoor: 17 Dagpraktijken: 260

Scholingen 38 scholingen spoedpost 14 scholingen zorg 44 scholingen overig 97 totaal scholingen

8,52

gemiddelde waardering

1.725

totaal aantal deelnemers


Verdere uitrol patiëntenportaal

In 2017 is het aantal aanbieders van het patiëntenportaal verder gestegen. Inmiddels maakt 81% van de praktijken gebruik van het portaal. Via het portaal kunnen patiënten een afspraak maken en herhaal­ recepten aanvragen. Tevens biedt het een mogelijkheid voor e-consulten. Steeds meer praktijken maken gebruik van deze mogelijkheid.

Ontwikkeling Medicamus app

In 2017 is gestart met de ontwikkeling van een ­ Medica­mus app waarmee patiënten makkelijk via hun ­ telefoon gebruik kunnen maken van het ­patiëntenportaal.

Highlights facilitair 2017

NEN 7510 ­certificering

Procesoptimalisatie Medicamus Academie

De NEN 7510 certificering voor de Spoedpost is behaald. Hiermee is door een externe partij bevestigd dat er op de Spoedpost zorgvuldig en veilig wordt omgegaan met gevoelige informatie.

De processen van de Medicamus Academie zijn in kaart gebracht en geoptimaliseerd. Het Medicamus Scholings­ systeem is ontwikkeld, waardoor onder andere digitaal inschrijven en evalueren mogelijk wordt.


Jaarverslag 2017 • financiën

Financieel jaaroverzicht 2017

Omzet zorg Diabetes € 1.642.484

Omzet spoedpost

COPD

€ 304.688

CVRM

€ 1.610.156

Overig

€ 1.237.990

Omzet facilitair

MEIS/ICT € 690.316 Medicamus Academie € 195.193 Overig € 942.130

Totaal:

€ 3.135.501

Toelichting

Totaal:

€ 4.795.318

Totaal:

€ 1.827.639

De omzet is niet gecorrigeerd voor onderlinge doorbelastingen en kan dus niet bij elkaar worden opgeteld.Contact Medicamus Bezoekadres Wethouder Jansenlaan 90 3844 DG Harderwijk Correspondentieadres Postbus 138 (huispost 99) 3840 AC Harderwijk

Juni 2018

Vormgeving: revista-ontwerp.nl

Tel: 0341 - 217 217

Dit jaarverslag is samengesteld door Huisartsen Coรถperatie Medicamus U.A.

www.medicamus.nl


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.