Jaarverslag 2018 Huisartsen Coöperatie Medicamus

Page 1

Jaar

verslag 2018

Huisartsen Coöperatie Medicamus • spoedpost • zorg • facilitairJaarverslag 2018 • coöperatie

156.535

inwoners in de regio

52

praktijken

66

aangesloten huisartsen

59

medewerkers Medicamus

Huisartsen Coöperatie Medicamus U.A. De activiteiten zijn ondergebracht in drie BV’s:

Spoedpost

Medicamus Spoedpost B.V. voor spoedeisende huisartsenZorg

Facilitair

zorg buiten kantooruren op de huisartsenpost in Harderwijk

Medicamus Zorg B.V. voor programmatische zorg Medicamus Facilitair B.V. voor het gezamenlijke informatiesysteem, innovatie en deskundigheidsbevordering Highlight 2018: Regioplan

In het regioplan hebben we de samenhang tussen praktijk, wijk en regio inzichtelijk gemaakt. Tijdens de ledenvergadering op 5 juni 2018 is het regioplan door de leden vastgesteld als basis voor de verdere invulling van organisatie en infrastructuur. Het plan geeft op hoofdlijnen de ontwikkelrichting voor de komende jaren aan.

Samenwerken

Deze drie organisaties hebben elk hun afzonderlijke kerntaken. Zij werken samen en vormen de Medicamus organisatie.


Jaarverslag 2018 • spoedpost Top 5 hulpvragen

15.246 telefonische consulten

23.405

consulten

4.041 visites

+12%

1. Scheurwond/snijwond

2.342

2. Andere gelokaliseerde buikpijn

1.173

3. Koorts

1.138

4. Urineweginfectie

979

5. Voet/teen symptomen/klachten

869

Kwaliteit

-3%

29 klachten

2 calamiteiten

-16 =

gelijk

29 VIM-meldingen +11

+4%

Telefonische bereikbaarheid 43.318 oproepen, 949 op de spoedlijn Visites ouderen 85+ 2018: 32% van totaal aantal visites 2017: 32% van totaal aantal visites 2016: 28% van totaal aantal visites

Medewerkers 3,04% ziekteverzuim, exclusief zwangerschap 4,34% ziekteverzuim, inclusief zwangerschap 0,10 verzuimfrequentie


Highlights spoedpost 2018

Update telefooncentrale In 2018 is de nieuwe versie van de telefooncentrale op de HAP geïmplementeerd. Het nieuwe telefonie­platform biedt meer stabiliteit en gebruiksgemak, waardoor de werk­omstandigheden en het werkplezier van de triagisten zijn verbeterd. Bovendien levert het systeem waardevolle managementinformatie ten behoeve van ons kwaliteitsbeleid.


Jaarverslag 2018 • zorg COPD, Diabetes en CVRM

45

1.491

52

6.711

52

15.398

Deelnemende praktijken COPD

Deelnemende praktijken Diabetes

Deelnemende praktijken CVRM

COPDpatiënten in de keten

Diabetespatiënten in de keten

CVRMpatiënten in de keten

Diabetes Rookstatus bekend

97,8%

Voetcontrole 88,4% Fundus 90,1%

COPD

CVRM

Rookstatus bekend 92,9%

LDL op streefwaarde

65,6%

Inhalatie instructie 85,9%

SBD op streefwaarde

88,6%

Rokers

8,2%

Aantal gesubstitueerde patiënten 1.592


Highlights zorg 2018

HBO praktijk­ management 14 (aankomend) praktijkmanagers hebben eind 2018 deelgenomen aan de opleiding HBO praktijkmanagement. Tijdens de opleiding passeerde een breed scala aan onderwerpen de revue. Denk aan: situationeel leidinggeven, financieel management, personeel & organisatie, wet- en regelgeving, wijkgericht werken en managementvaardigheden. Soms herhaling, soms verdieping... Belangrijk resultaat is de netwerkvorming die heeft plaatsgevonden. De praktijkmanagers in onze regio kennen elkaar en elkaars kwaliteiten.

Verdere uitbreiding Medicamus artsen In 2018 is het aantal Medicamus artsen verder uitgebreid naar dertien in totaal. Nieuwe aandachtsgebieden zijn oncologie, bewegingsapparaat en ICT. We hebben een nieuwe Medicamus arts COPD kunnen aantrekken.


Jaarverslag 2018 • facilitair Applicaties KIS

MEIS:

Medicamus Informatie Systeem

27

locaties (incl. HAP)

28

netwerkverbindingen (excl. back-up lijnen)

304

werkplekken HAP: 16 Kantoor: 18 Dagpraktijken: 270

HIS HAP Portaal (website/intranet) Netwerk & Websites Twinfield Pharmeon/patiĂŤntenportaal Vital Health & Minddistrict OZO Medicamus nascholings app

Scholingen 29 19 35 4

scholingen spoedpost scholingen zorg scholingen overig/facilitair scholingen geannuleerd

87 totaal scholingen

8,4

gemiddelde waardering

1.701

totaal aantal deelnemers


Medicamus Flexpool

Highlights facilitair 2018

Live sinds 1 oktober 2018. De Medicamus Flexpool is de flexibele personeelsoplossing voor huisartsen in de regio Noordwest-Veluwe en Zeewolde.

Invoering AVG Medicamus heeft de aangesloten praktijken actief ondersteund bij de invoering van de AVG. Regionaal is één ­Functionaris Gegevensbescherming benoemd. Vanuit de organisatie zijn standaard formats voor bewerkingsovereenkomsten, risico-inventarisaties en het verwerkingsregister ter beschikking gesteld. Waar mogelijk zijn verwerkers­ overeenkomsten regionaal afgesloten. De Functionaris ­Gegevensbescherming heeft praktijken actief ondersteund bij het invullen van deze formats en het op praktijkniveau implementeren van de AVG.


Jaarverslag 2018 • financiën

Financieel jaaroverzicht 2018

Omzet zorg Diabetes € 1.670.121

Omzet spoedpost

COPD

€ 291.633

CVRM

€ 1.745.757

Overig

€ 1.331.487

Omzet facilitair MEIS/ICT € 1.005.270 Medicamus Academie € 230.951 Overig € 823.365

Totaal:

€ 3.375.715

Toelichting

Totaal:

€ 5.038.998

Totaal:

€ 2.059.586

De omzet is niet gecorrigeerd voor onderlinge doorbelastingen en kan dus niet bij elkaar worden opgeteld.Contact Medicamus Bezoekadres Wethouder Jansenlaan 90 3844 DG Harderwijk Correspondentieadres Postbus 138 (huispost 99) 3840 AC Harderwijk

Mei 2019

Vormgeving: revista-ontwerp.nl

Tel: 0341 - 217 217

Dit jaarverslag is samengesteld door Huisartsen Coรถperatie Medicamus U.A.

www.medicamus.nl


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.