Page 1

TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB

ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer

Nr. 3 – 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen FSB


Lederen I december 2010 oplevede vi det uheldige, at en af baldakinerne, der er opsat i forbindelse med projektet i nicherne ved opgangene, faldt ned. Boligorganisationerne har efterfølgende tiltrådt forligsskitsen da Landsbyggefonden har indvilget i at betale den andel, som beboerne skulle betale. På nuværende tidspunkt afventer vi at udbedringsarbejderne påbegyndes.

Keld Fredericia Formand

Stig Torp Kaspersen Formand

Meddelelser der vedrører SAB På afdelingsmødet i april 2012 i afdeling 1 var der fremsat forslag om, at udgifterne på grund af hærværket på butikstorvet, Ruten 6, blev delt på alle afdelinger i Tingbjerg. Et af argumenterne var, at det er indgangen til Tingbjerg og beboerne i afdeling 1 føler, at det er uretfærdigt, at deres afdeling alene skal bære udgiften. Bestyrelsen lovede at undersøge om det er lovligt da de enkelte afdelinger er selvstændige økonomiske enheder. Bestyrelsen har efterfølgende fået oplyst, at det ikke er muligt at dele udgifterne med andre afdelinger, da udgifter, der vedrører en afdeling skal betales af den pågældende afdeling, da der skal være en fuldstændig afgrænsning af økonomien imellem boligafdelingerne. Den eneste mulighed herudover er, hvis boligorganisationen giver penge fra dispositionsfonden, men det kræver særlige forhold. Budgetterne for perioden 1/8 2012 til 31/7 2013 blev godkendt på afdelingsmøder i april 2012. Desværre er der huslejestigning i afdeling 1 hvorimod de øvrige afdelinger hvilede økonomisk i sig selv. Bestyrelsen har endnu engang bedt administrationen om, at økonomien i SABs 5 afdelinger bliver gennemgået. Der henvises i øvrigt til referaterne fra afdelingsmøderne, der er trykt andetsteds i bladet.

Boligorganisationerne har besluttet, at der skal opføres et kulturhus i Tingbjerg. Det bygges på en af kommunen udmatrikuleret grund. Der skal derfor nedsættes byggeudvalg og når huset til sin tid tages i drift også et udvalg, der skal stå for driften. Selvom der, på det fælles afdelingsmøde hvor huset blev vedtaget af nogle afdelinger, blev lovet fra både en tilstedeværende borgerrepræsentant og en kommunal embedsmand, at det ville være omkostningsfrit for beboerne, fremsatte kommunen forslag om månedligt bidrag fra beboerne. Landsbyggefonden har givet tilsagn om at betale beboernes bidrag i de første 20 år. Til den tid vil det være muligt for SAB at sælge sin del af huset. Der er i skrivende stund ikke noget nyt i sagen. Bydelsmødrene i Tingbjerg modtog den 22/5 2012 KAB-prisens 1. pris på kr. 15.000,00 for deres indsats i Tingbjerg. Prisen uddeles hvert år til enten beboergrupper eller enkeltpersoner, der i deres afdeling/afdelinger har ydet en indsats for deres medbeboere. Bestyrelserne er glade for, at bydelsmødrene har fået denne påskønnelse for det arbejde de udfører i hverdagen og herfra skal lyde et stort tillykke med prisen. Beboerne bedes være opmærksomme på, at FSBs bestyrelseskontor har ferielukket fra den 9. juli til den 27. juli og SABs bestyrelseskontor har ferielukket i perioden 2. juli 2012 til 27. juli 2012. Endvidere skal vi gøre opmærksom på, at FSB ikke har aftenåbent den 3. juli.

Med hensyn til kommunens krav om at lejerforeningen ikke længere opfylder betingelserne for at have afdelingsbestyrelsesbeføjelser, fremlagde bestyrelsen på afdelingsmøderne i april 2012 forslag til oprettelse af 1 fælles afdelingsbestyrelse, der vælges på et fælles afdelingsmøde for alle 5 afdelinger. Det blev af bestyrelsen nævnt at der vil blive udarbejdet forslag til vedtægter om hvordan den fremtidige bestyrelse skal vælges og som noget nyt, at bestyrelsen også har et rådighedsbeløb, der betales over afdelingerne. Bestyrelsen vil informere om sagens stade fremover.

Stof til næste nummer

Meddelelser fælles fra FSB og SAB Bestyrelserne har fået oplyst, at stort set alle ombyggede lejligheder i Helleborg og Hækkevold er udlejet. Indflytningen vil finde sted fra 15. juli 2012 i Hækkevold 9-15 og fra 15. august 2012 i Helleborg 9-15. Beboerne bedes være opmærksomme på, at Helleborg og Hækkevold op til indflytningen, stadig kan være lukket for trafik.

Redaktion: Stig Kaspersen (ansvarsh.) SAB Bruno Pedersen SAB

2

Tingbjergbladet udgives af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen FSB. Bladet udkommer 6 gange årligt. Artikler, læserbreve, annoncer og billeder til næste nummer af Tingbjergbladet skal være de to beboerforeninger i hænde senest den 14. august. Tingbjergbladet udkommer normalt 18 dage efter sidste stofindlevering.

Keld Fredericia (ansvarsh.) FSB Lykke Andersen FSB Henrik Duusgaard FSB


Havemøbler på svalegangene Ejendomskontoret har på baggrund af en forespørgsel på afdelingsmødet i november 2011 undersøgt mulighederne for at bruge svalegangene som en slags altan med mulighed for at placere havemøbler m.m. på disse. Overordnet set er svalegangene at betragte som flugtveje. København Kommune har dog givet tilladelse til, at der kan placeres f.eks. havemøbler under følgende forudsætninger: Havemøblernes placering må under ingen omstændigheder blokkere indgangen til lejligheden og selve svalegangen.

Det betyder at det kun er det yderste stykke svalegang – helt ude ved gavlene – der opfylder Københavns Kommunes krav til placering af havemøbler m.m. De eneste områder i Tingbjerg som opfylder disse betingelser er bebyggelsen på Arkaderne 2 – 70. Bebyggelserne på stikvejene på Ruten – hvor der jo også er svalegange – kan desværre ikke opfylde Københavns Kommunes forudsætninger, hvorfor tilladelsen ikke er gældende her.

Vask af kældergange Ejendomskontoret er opstartet med maskinel vask af kældergange. Det er målet at alle kæl-

dergange skal vaskes 1 gang i kvartalet. Med venlig hilsen Ejendomskontoret

Med venlig hilsen Johnny Priess Driftssouschef

Kære beboere Jeg fik min dør sparket ind mellem 15:30 og 19:15. På grund af det skete vil jeg opfordre til, at vi passer på hinandens lejligheder, så får de det sværere ved at bryde ind. Når det ringer på dørtelefonen, så lad være med at lukke op, hvis de ikke siger hvem det er, hvis de siger reklamer, så lyt om de kommer noget i brevkasserne, hvis ikke så undersøg det. På den her måde, kan vi undgå, at lukke tyveknægte ind i opgangen. En anden ting, som også vil gøre det sværere at bryde ind. Få monteret en ekstra lås i sparke højde nederst på døren Det kunne jo være dig

det gik ud over næste gang. En ældre dame, er lige blevet overfaldet og fra stjålet sin taske, så vi skal lære at passe bedre på hinanden, det kan gøres på den måde, at når man står ved gadedøren, eller før, så ring på din mobil til dem der er hjemme, eller en i blokken, så de kan holde øje med dig. Vi skal gøre det rigtig svært for de lyssky personer, som huserer herude. Jeg får monteret en ekstra lås af et firma, som hedder låsebilen.dk, de gør det for 1100 kr. incl. kørsel og montering. Med venlig hilsen H Nielsen

Videoovervågning På afdelingsmødet i november sidste år blev det vedtaget i afdeling II at opsætte videoovervågning på P-pladsen ved Åkandevej 45. Baggrunden for denne beslutning skulle søges i det permanente hærværk, mange beboeres biler blev udsat for, ved at parkere på området. Videoanlægget er nu færdigt og sat i drift. Videoanlægget er, udover normale optagelsesteknikker, bl.a. udført med

bevægelsessensorer, som ved aktivering tænder lys i videokameraernes focus, således at et handlingsforløb kan indfanges i den mørke tid af døgnet. Jeg håber I bliver glade og tilfredse for jeres videoanlæg , men mest tilfreds bliver jeg ved, at hærværket stopper. Tillykke med anlægget. Ejendomskontoret Johnny Priess

3


Afslutning af TV-Tingbjerg I Tingbjergbladet, nr. 3/2011 havde tidligere kasserer for TVT – Pernille Høholt – et læserbrev i bladet. PH oplyste, at TVT nu var afviklet og TVTs lokaler var ryddet samt at gamle bånd m.v. var gemt for eftertiden. Det blev endvidere oplyst, at der var et beløb, ca. kr. 25.000 tilbage, og at disse midler ville bestyrelserne anvende til et endnu ikke fastlagt formål. Har man fundet ud af formålet? Det undrer mig lidt, at kassereren ikke oplyste det nøjagtige beløb, men angav et ca.-beløb, endvidere at der i Tingbjergbladet tidligere har

været oplyst, at der har været et voksende underskud. Bestyrelsen oplyste i nr. 4/2009, at underskuddet for året 2005 var 27.785 kr. Jeg har i Tingbjergbladet nr. 1/2010 opstillet et regnskab der viste gælden for 2007 var kr. 74.697 kr. og i 2008 var dette underskud vokset til 97.997 kr. Ingen af disse tal er tilbagevist af bestyrelsen. Beløbene er udregnet p.gr. af regnskaberne for TVT udleveret til mig på afdelingskontoret. Kom dog frem med det endelige afviklingsregnskab så alle myter kan manes i jorden.

Demokrati? Ved en afstemning for år tilbage, hvor alle afdelinger i Tingbjerg skulle tage stilling til om der skulle være et kulturhus i Tingbjerg, blev det før afstemningen udtrykkeligt oplyst, at alle afdelinger skulle være enige, ellers blev der ikke noget kulturhus. Det blev endvidere pointeret, at kulturhuset ikke ville belaste beboerne økonomisk. Afstemning blev afholdt og alle afdelinger med undtagelse af afdeling 50/FSB stemte for. Da en af afdelingerne stemte imod skulle der ikke være et kulturhus. I øvrigt var det slet ikke Landsbyggefonden der ville skyde ca. 23 millioner ind, men boligselskaberne der havde fået lånegaranti ved Landsbyggefonden Kommunen, Landsbyggefonden og boligselskaberne blev i fællig enige om at ignorere afstemningsresultatet og besluttede at kulturhuset skulle bygges. Man ville bare udelade afdeling 50/FSB for indflydelse idet vi jo havde stemt imod.

4

Der blev på mødet hvor beboerne skulle stemme nævnt, at beboerne ikke skulle belastes økonomisk. Det viser sig nu at være en sandhed med modifikationer, idet beboerne ikke er friholdt, men at udgiften de næste 20 år bare bliver afholdt af Landsbyggefonden. Hvad så derefter? I øvrigt er landsbyggefondens midler jo lejernes egne penge, idet en del af vores månedlige husleje indbetales til Landsbyggefonden. At afd. 50/FSB må være friholdt for udgifter også efter 20 år er vel indlysende? At kulturhuset er planlagt at skulle ligge midt i afd.50/FSB område er da at føje spot til skade, De får alle de små og store problemer der vil kunne opstå med evt. uroligheder og det parkeringskaos der vil kunne forekomme. Kulturhuset er jo ikke kun for beboere i Tingbjerg, men for alle beboere i København der måtte have lyst til at komme. Nielsen, Langhusvej 81

At TVT lokaler er ryddet og at alt er opgjort undrer ligeledes. Går man forbi lokalerne i dag hænger der stadig opslag i vinduet hvorpå der søges hjælpere til TVT. At der ligeledes henstår visne potteplanter i vinduet bekræfter heller ikke påstanden om, at lokalerne er ryddet. Jeg kunne foreslå, at de ca. 25.000 blev anvendt til rengøring og istandsættelse af lokalerne, så beboerne ikke kommer til at betale derfor én gang til. Hvad har boligselskabet og afdelingsbestyrelserne tænkt, at de tomme lokaler skal bruges til? Så

længe de står tomme belaster de jo lejerne i afdelingerne så vi i den sidste ende kommer til at betale. Vore huslejer er store nok i forvejen. Bidrager vi fortsat til TVT? Jeg har ikke set på min huslejekvittering at huslejen er faldet. Jeg synes også, at afdelingskontoret skulle få ryddet omkring TVT-bygningen. Der vokser efeu op ad vinduerne og vinduerne i kælderen er totalt dækket af efeu. Bedet foran trænger også til en gevaldig omgang. Nielsen, Langhusvej 81

COVER, det nydanske ord kan vel efterhånden anvendes om Tingbjergbladet. Det er blevet et cover for Tingbjerg Times. Indlæggene fra vore afdelingsbestyrelser samt oplysninger fra vore boligselskaber er blevet noget tyndbenede. Hvorfor kommer der ikke et resume af emner der har været behandlet på diverse bestyrelsesmøder og udvalgsog underudvalgsmøder? Hvorfor ikke benytte mulighederne når de er der. Det ville måske få beboerne til at interessere sig mere for arbejdet i bestyrelserne. Emnerne kan da ikke være fortrolige alle sammen. At vi har fået en fælles lederrubrik har da gjort formanden for afdelingsbestyrelsen/FSB helt

mundlam. Der sker tilsyneladende kun noget i SAB og nogle få fælles ting i de to boligselskaber. Ingen kommentarer fra vores formand. Hvis der ikke fremtidig kommer mere fra boligselskaber og bestyrelser vil jeg foreslå at Tingbjergbladet ophører og at Tingbjerg Times selv betaler for deres cover. Jeg bad på sidste afdelingsmøde den nyvalgte bestyrelse om at overveje om det nu er den rette formand vi har. Jeg mener det ikke. Det kommende afdelingsmøde giver beboerne lejlighed til at få en ny på posten idet formanden er på valg i år. Nielsen, Langhusvej 81

(Svar på læserbrevene side 5)


Svar til P.E. Nielsen på læserbreve Tak for dine læserbreve, som jeg hermed vil svare dig på! Angående dit læserbrev dateret d. 7. juli 2009 i blad nr. 4/2009, kontaktede vi dig med henblik på et møde. På mødet ville vi tale tingene igennem vedr. regnskaberne som du appellerede over i dit læserbrev. Vi modtog en mail fra dig, hvor du ikke ønskede at deltage, da du mente, at det skulle i bladet. Du har igen fremsendt læserbrev vedr. TVT’s regnskaber, som du stiller dig tvivlende overfor. De underskud/gæld du omtaler, er udlæg fra fsb til ubetalte regninger og løn. Det er sådan, at når man får bevilget tilskud fra Kulturministeriet, ud-

betales det kvartalsvis, sidste kvartal udbetales således i 1. kvartal af det nye år. Hvilket også fremgår af regnskaberne. Pernille Høholt, vil svare dig yderligere vedr. regnskaberne. Nej, vi bidrager ikke fortsat til TVT, da stationen lukkede d. 31. december 2009. De 135.000,- der før gik ind i driften af TVT, bliver nu overført til driften, således at huslejestigninger bliver mindre. Vi har fået henvendelser vedr. TVT’s lokaler fra flere beboere, om de kunne låne lokalerne til forskellige aktiviteter. Dette har afdelingsbestyrelsen sagt nej til, da de ikke forventede at betale husleje.

Man prøver, at få det udlejet til erhvervslejemål, som det har været hidtil. Vedr. kulturhuset, må jeg give dig ret i dit indlæg. Det er sådan, at ingen bestyrelsesmedlemmer der bor i afdeling 50 kan sidde i udvalget, da afdeling 50 har stemt nej. Vi har fået oplyst, at vores nye hjemmeside vil være klar omkring juli måned indeværende år.

Indtil da kan beboerne læse bestyrelsens referater på Lejerforeningen SAB’s hjemmeside: http://www.tingbjergsab. dk/index.htm I det sidste afsnit i læserbrevet nævner du, at du ikke syntes jeg er den rette formand, dette vil jeg undlade at svare på! Jeg håber du har fået svar dine spørgsmål! Formand Keld Fredericia

Stationen er nedlagt, alt er sagt op og beboer betalingen er for længst stoppet. Der var et regnskab som krævede en autoriseret revisor, så det var heldigt at der var penge på kontoen til det. Så nu er der blot at sige: Tingbjerg

var først med lokal-TV og den æra varede i 25 år. Til orientering kan jeg meddele, at efter at have betalt revisor er der pr 30.4.2012 7.799,09 på kontoen. Pernille Høholt den sidste kasserer i TVT.

Trappevask i Tingbjerg Alliance+ skal udfører følgende på trapper: Ugentlig nedfejning/vask af trappeløb (ikke under måtter) Månedligt aftørring af lamper/balustre/gelændre/vindueskarme. Trappeplan: Mandag: Mandag: Mandag:

Skolesiden 1 – 21 Terrasserne 3 – 39 + Helleborg 1 – 15 Hækkevold + Tingbjerg Ås + Vestgavl + Gavlhusvej 37 – 51 + Bygårdsstræde 13 – 19 + 22 -– 28

Tirsdag:

Langehusvej 4 - 22 + Midtfløjene 2 – 12 + 20 – 46 + 5 – 11 Tirsdag: Ruten 7 – 61 + Åkandevej 45 – 55 Tirsdag: Solgavl + Fuglegavl + Bygårdsstræde 25 – 31 + Tårnhusstræde 13 – 19 + 18 – 24 + 23 – 37 Tirsdag/fredag: Ruten 8A Onsdag:

Trappegavl + Stengavl + Grostedet

Torsdag: Torsdag:

Ruten 63 – 119 + 125 – 143 Tårnhusstræde 3 – 9+ 6 – 12 + Bygårdsstræde 2 – 8 + 3 – 9 + 12 – 18 Vingegavl + Gavlhusvej 1 – 5 + 9 – 15 + 19 – 21 + Virkefeltet

Torsdag:

Fredag: Fredag:

Vaskerier: Mandag/torsdag: Tingbjerg Ås, Vestgavl, Vingegavl, Stengavl, Solgavl, Fuglegavl, Trappegavl, Virkefeltet, Grostedet, Gavlhusvej, Bygårdsstræde 22, Tårnhusstræde 23, Terrasserne 31, Hækkevold 7 – 15, Arkaderne, Langhusvej 20 + 34 Tirsdag/fredag:

Ruten, Åkandevej, Midtfløjene, Skolesiden, Terrasserne 5 + 17, Bygårdsstræde 2 + 3 + 13, Tårnhusstræde 3 + 6 + 13, Langhusvej 8 + 20, Helleborg 7 + 15

Arkaderne 8 + 14 + 16 +22 + 30 + 32 + 38 + 50 + 64 Gavlhusvej 23 – 35 + Langhusvej 26 – 36

5


SAB

S

A

B

NYT

Referat fra afdelingsmødet i afdeling 1 tirsdag den 24. april 2012 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Velkomst og valg af dirigent Valg af stemmeudvalg Behandling af øvrige indkomne forslag Forelæggelse af driftsbudget for perioden 1. august 2012 til 31. juli 2013 til godkendelse Eventuelt Afslutning

Ad. 1 Velkomst og valg af dirigen Stig Kaspersen bød velkommen til afdelingsmøde for afdeling 1. En særlig velkomst til de fremmødte gæster: Områdechef Flemming Stenhøj Andersen, driftschef Søren R Andersen Økonomimedarbejder Marie Louise Kielberg Bæk, samt driftkonsulent Johnny Priess. Herefter gik man over til valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Bjarne Jacobsen som dirigent. Bjarne Jacobsen blev valgt. Dirigenten indledte mødet med at konstatere at mødet var lovlig indkaldt. Ad. 2 Valg af stemmeudvalg Herefter blev der nedsat et stemmeudvalg bestående af: Kurt Jespersen, Kim Hansen og Birgit Beck. Ad. 3. Indkomne forslag Forslag om en fælles afdelingsbestyrelse, som skal erstatte Lejerforeningsbestyrelsen. Stig Kaspersen motiverede forslaget. Forslaget stilles, da den nuværende ordning, hvor Lejerforeningens bestyrelse også er afdelingsbestyrelse ikke kan bibeholdes, da der ikke længere er et tilstrækkeligt antal medlemmer i lejerforeningen. Det er meningen, at der skal vælges én fælles afdelingsbestyrelse i januar måned. Bestyrelsen vælges blandt beboerne uanset afdeling. Bestyrelsen vælges for to år. Bestyrelsen anbefaler at forsamlingen stemmer ja til forslaget. Per Gellner: Hvilken rolle får Lejerforeningen fremover? Stig/ Bjarne: Hvad der skal ske med lejerforeningen er op til Lejerforeningens medlemmer, og der bliver indkaldt til lejerforeningens generalforsamling som vanligt i marts måned. Kurt Jespersen: Hvad er tidsrammen? Stig Kaspersen: Hvis beboerne stemmer ja til forslaget, vil sagen blive behandlet i SABs organisationsbestyrelse. Herefter vil der i efteråret blive udarbejdet vedtægter og i januar vil der blive valgt en ny afdelingsbestyrelse. Herefter blev forslaget sat til afstemning. Forslaget blev enstemmigt vedtaget med 42 stemmer. Forslag om ikke at genskaffe strygeruller Stig redegjorde for forslaget. Else spurgte om det er muligt at have en fælles rulle i nogle lokaler. Flere var kede af at undvære rullerne. Flere spurgte om rullerne bliver skrottet, når de skal reparereres. Stig /Bjarne: Småreparationer vil blive gennemført fremover, men når rullerne ikke kan repareres mere, så vil de blive skrottet. Herefter blev forslaget sat til afstemning. Forslaget om at skrotte rullerne, når de er udtjente blev vedtaget med 36 stemmer Ingen stemmer imod. Forslag om at udgifter til renholdelse og vedligeholdelse på Lille Torv betales af alle afdelinger Birgit Bech motiverede sit forslag. Der er kun 318 lejemål til at betale for Lille Torv, som er indgangen til hele Tingbjerg. Hvis afdeling 1 godkender forslaget, kan det fremsættes som forslag i de øvrige afdelinger til efterårets møder. Stig Kaspersen: Stig har talt med KAB om, hvordan det er muligt at dele udgifterne ud på 5 afdelinger. Spørgsmålet behandles i juridisk afdeling. Stig kontakter forslagsstiller, når der kommer svar fra juridisk afdeling. Kurt Jespersen: Institutioner, FSB og Utterslevhuse burde også bidrage. Per Gellner: Godt forslag. Stig: De øvrige afdelinger vil blive orienteret på afdelingsmødet onsdag. Stig vil orientere om udfaldet af sagsbehandlingen i juridisk afdeling i Tingbjerg Bladet.

6

Herefter blev forslaget sat til afstemning. Forsamlingen gav enstemmigt samtykke til at bestyrelsen arbejder videre med forslaget. (42 stemmer) Ad. 4 Fremlæggelse af driftsbudget for perioden 1. august 2012 til 31. juli 2013 til godkendelse. Maja gennemgik budgettet. Der påregnes en lejeforhøjelse på 960.000, hvilket medfører en lejeforhøjelse på 5,13 % årlig. Det skyldes bl.a. større udgifter til ejendomsskatter, til henlæggelse, større bidrag til boligorganisationen samt større udgifter til ekstraordinære udgifter. Herefter gennemgik Johnny Priess de vigtigste vedligeholdelsesarbejder som omfatter bl.a. udkradsning af fuger, renovering af udvendige trappetrin og skimmelsvamp. Birgit Bech efterlyste maling af opgange. Johnny Priess: Maling af opgange er desværre udskudt på grund af økonomi. Fru Pasdior: Opgangene trænger meget og de er meget deprimerende at se på. Søren R Andersen: Det har været nødvendigt at spare på budgettet, og det er gået ud over det visuelle, da der er andre opgaver, der er nødvendige at lave. Fru Pasdior: Kunne man ikke droppe udskiftning af porttelefonerne. Stig K: Nøglesystemet vil skulle udskiftes, derfor har man valgt at etablere elektronisk adgangskontrol i de renoverede boligblokke. Kurt: Opgangene bliver meget slidt af, at der er så stor udskiftning blandt beboerne. Herefter var der en kort snak om ulovlig fremleje. Hvis man har mistanke om ulovlig fremleje, kan man kontakte ejendomskontoret eller bestyrelsen, som så vil gå videre med sagen til KAB. Birgit Bech havde en række spørgsmål til det store budget. Bl.a. hvorfor udgifterne til særlige aktiviteter er steget. Marie Louise: Det skyldes et tilskud til den sociale helhedsplan. Hvorfor er der sket en stigning i drift af ejendomskontor? Marie Louise: Stigningen skyldes husleje varme og el. Herefter blev budgettet sat til afstemning Budgettet blev enstemmigt vedtaget med 40 stemmer. 2 stemmer undlod. Ad. 5 Eventuelt Under evt. var der en række spørgsmål Kurt Jespersen foreslog, at man laver en anderledes opstilling til de kommende afdelingsmøder, så lærredet kommer tættere på de fremmødte. Forslaget er taget til efterretning. Birgit Bech: Det er et problem med store vogne foran vinduerne. BB ønsker et forbud mod parkering af store vogne foran beboernes vinduer. Ifølge politivedtægten må der ikke holde lastbiler. Bjarne: hvis de vejer under 3500 kg er det ikke lastbiler. Birgit Bech havde desuden spørgsmål til forsikringsdækning af døre ved indbrud. BB havde modtaget en regning for skader på dør, som hun fik at vide at hendes egen forsikring skulle dække. BB: Andre der har haft indbrud, har ikke fået sådanne regninger? Søren R Andersen lovede at undersøge forholdene omkring forsikring ved indbrud. En beboer spurgte om hortensiabedet ved Terrasserne 17 bliver sat i stand. Søren R Andersen undersøger sagen. En beboer nævnte, at der ofte er meget overfyldte containere ved Terrasserne 15. Skraldet kommer tilsyneladende fra kiosken. Fru Pasdior supplerede med, at der også er meget skrald ved grønthandlerens container. Ejendomskontoret og bestyrelsen arbejder med sagen. Bjarne Jacobsen: Vi tager fat i kiosken for at få løst problemet. Ad. 6 Afslutning Bjarne Jacobsen takkede herefter for god ro og orden og Stig afsluttede mødet og takkede de fremmødte. Mødet sluttede ca. kl. 21


SAB

S

A

B

NYT

Referat fra afdelingsmødet i afd. 2,3,4 og 5 onsdag den 25. april 2012 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Velkomst og valg af dirigent Valg af stemmeudvalg Behandling af øvrige indkomne forslag Forelæggelse af driftsbudget for perioden 1. august 2012 til 31. juli 2013 til godkendelse Eventuelt Afslutning

Ad. 1 Velkomst og valg af dirigen Stig Kaspersen bød velkommen til afdelingsmøde for afdeling 2-5. En særlig velkomst til de fremmødte gæster: Områdechef Flemming S Andersen, driftchef Søren R Andersen driftkonsulent Johnny Priess og økonomimedarbejder Marie Kielberg Bæk. Herefter gik man over til valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Bjarne Jacobsen som dirigent. Bjarne Jacobsen blev valgt. Dirigenten indledte mødet med at konstatere at mødet var lovlig indkaldt. Ad. 2 Valg af stemmeudvalg På grund af få deltagere, blev der ikke nedsat et stemmeudvalg. Ad. 3 Indkomne forslag Stig K motiverede forslag om en fælles afdelingsbestyrelse. Stig gennemgik oplæg, som også blev omdelt. Hvis forslaget bliver vedtaget på mødet, vil det skulle behandles i organisationsbestyrelsen og derefter skal der udarbejdes vedtægter således, at der kan vælges en afdelingsbestyrelse på et fælles afdelingsmøde i januar. Herefter blev forslaget sat til afstemning. Forslaget blev enstemmigt vedtaget i samtlige afdelinger. På mødet var afdelingerne repræsenteret som følger: afd. 2: 6 stemmer, afd. 3: 12 stemmer, afd. 4: 2 stemmer og afdeling 5: 4 stemmer. Herefter orienterede Stig om et forslag, der har været behandlet på afdelingsmødet i afdeling 1. Forslaget gik ud på, at de øvrige afdelinger skal være med til at betale for vedligeholdelse af Lille Torv. Stig K har imidlertid fået svar fra juridisk afdeling om at det ikke er en mulighed. Stig motiverede forslag om en principbeslutning vedr. skrotning af ruller, når de er udtjente. Johnny orienterede om brug af strygeruller og hvad det vil koste hvis man skal genanskaffe en rulle. Der var på mødet udbredt enighed om, at rullerne ikke bliver brugt ret meget. Forslaget blev enstemmigt vedtaget i alle afdelinger. Rullerne bliver således stående til de er udtjente. Der vil stadig blive udført service og småreparationer. Når rullerne bliver skrottet vil der ikke blive købt nye. Stig orienterede om det forslag der blev stillet på efterårets møder. Man har nu fået en pris på, hvad en udgang fra kælderen til det grønne område ved Åkandevej vil koste. Der er angivet en pris på ca. 400.000. Hvis beboerne ønsker denne løsning bedes de udarbejde et nyt forslag. Ad. 4 Fremlæggelse af driftsbudget for perioden 1. august 2012 til 31. juli 2013 til godkendelse. Marie Louise Kielberg Bæk (MKB) fremlagde budgettet for afdeling 2. Budgettet udviser en lejenedsættelse på 114.000 svarende til 0,98 % årligt. Lejenedsættelsen skyldes bl.a. mindre udgifter til ekstraordinære udgifter, renholdelse og energiforbrug. Der vil være en stigning i antennebudgettet på 4 kr. Johnny gennemgik de væsentligste vedligeholdelsesarbejder som bl.a. består i udkradsning af fuger, rensning af udtrækskanaler og installation af nøglebriksystem. Antennebidraget stiger med 4 kr. Herefter blev budgettet sat til afstemning og blev enstemmigt vedtaget med 6 stemmer. En beboer spurgte om der er noget nyt vedr. internet. Johnny P svarede at de nye kontrakter er ved at være på plads og at der fremover vil være mulighed for at få individuel båndbredde. I løbet af ganske få uger skulle der være en endelig aftale på plads som omfatter bl.a. SAB Tingbjerg, og Utterslevhuse, og FSB. MKB fremlagde budgettet for afdeling 3.

Der budgetteres med en lejeforhøjelse på 100.000 svarende til 2,45 % årligt. De væsentligste årsager til stigningen skyldes bl.a. forøgede udgifter til: ejendomsskatter, større udgifter til henlæggelser og beboeraktiviteter. Antennebidraget stiger med 2 kr. Johnny gennemgik de væsentligste vedligeholdelsesarbejder som bl.a. består i maling af trappegange, udskiftning af faldstammer og etablering af nøglebriksystem. De vigtigste poster er: Vedligeholdelse af trappetrin ved hoveddøre, nøglebriksystemer, udskiftning af skodder og maling af trappeopgange. Nystrand: Dørpumper trænger til at blive repareret/justeret. Johnny Priess: Ejendomskontoret er opmærksomt på det. Nystrand: Ejendomsfunktionærerne sætter til tider kiler i dørene og får ikke lukket dem igen. Ejendomskontoret tager sig af sagen. Nystrand: Jalousiskodder er meget grimme. Skal de ikke med i budgettet? Johnny Priess fortalte at mange er rådne, men at der nu bliver opsat et prøvefelt Ruten 7-17. hvor der sættes nye skodder op. Nystrand: Kan man ikke vaske skodderne ned, eller højtryksrense dem? Stig K: Spørgsmålet er om man kan højtryksrense dem uden at der kommer vand ind i lejligheden. Søren R Andersen: Ejendomskontoret vil i samarbejde med bestyrelsen se om man kan få en afrensning ind i det kommende budget. Michael Nielsen: De bør nedtages og sprøjtelakeres. Herefter blev budgettet sat til afstemning og blev enstemmigt vedtaget med 12 stemmer. MKB fremlagde budgettet for afdeling 4. Der budgetteres med en lejeforhøjelse på 0 kr. Antenne bidraget forbliver uændret. De største ændringer i forhold til sidste budget er større udgifter til ejendomsskatter og henlæggelser og mindre udgifter til renholdelse. Johnny gennemgik de vigtigste vedligeholdelsesarbejder som b.la. er reparation af vinduer og kælderdøre, nøglebriksystem og udskiftning af ventilatorer. Herefter blev budgettet sat til afstemning og blev enstemmigt vedtaget med 2 stemmer. MKB fremlagde budgettet for afdeling 5 Der budgetteres med en lejeforhøjelse på 0 kr. De største ændringer i forhold til sidste års budget er større udgifter til ejendomsskatter, og ekstraordinære udgifter og mindre udgifter til energiforbrug, og bidrag til SAB. Michael Nielsen: Det er ikke rimeligt, at de beboere der selv skal købe køleskab og komfur er med til at betale for de andres køleskabe og komfurer. Michael Nielsen: Elevatorer bør lukkes. Johnny medgav at der er en speciel situation i afd. 5, hvor de ny renoverede lejligheder ikke er inkl. Køleskab og komfur. Stig K.: Der er stadig køleskab og komfurer i de øvrige lejeligheder. Michael Nielsen ønskede flere midler afsat til videokameraer ved Arkaderne. Johnny Priess: Hvis man har et ønske om flervideokameraer må man stille det som forslag. Herefter udtrykte Michael Nielsen stor utilfredshed med bestyrelsen og forlod mødet. Herefter blev budgettet sat til afstemning og blev enstemmigt vedtaget med 2 stemmer. Ad. 5 Eventuelt Nystrand roste bestyrelsen for hurtigt at tage hånd om nogle problemer han var kommet med. Nystrand kommenterede i øvrigt bordopstillingen. Det som vises på overhead skal være større. Bjarne svarede hertil, at det samme forslag blev fremlagt på mødet i afdeling 1 og at bestyrelsen vil ændre det til næste gang. Ad. 6 Afslutning Bjarne Jacobsen takkede herefter for god ro og orden og Stig afsluttede mødet og takkede de fremmødte. Mødet sluttede ca. kl. 21

7


Udlejningskalender for SAB selskabslokaler

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Udlejningskalender for FSB selskabslokaler

Januar

Februar

Ved akut opståede driftsforstyrrelser uden for kontorets åbningstider. Telefon 38 27 90 00 tingbjergforum@kab-bolig.dk

Marts

Vagttelefon:

April

Midtfløjene 16, tlf. 38 27 90 00 Personlig henvendelse: Alle dage fra kl. 10-11 Tirsdag fra kl. 16-18 Telefonisk henvendelse: Alle dage fra kl. 8.30-10

Maj

FSB’s ejendomskontor

Juni

Mandag - torsdag kl. 10-12 Tirsdag også kl. 16-18 Fredag lukket

Juli

Udlejning af selskabslokaler:

August

Midtfløjene 16, tlf. 38 27 90 00 Personlig henvendelse: Mandag - torsdag kl. 10-12 Tirsdag også kl. 16-18 Fredag lukket Telefonisk henvendelse: Man-, ons- og torsdag kl. 10-15 Tirsdag kl. 10-18 Fredag lukket afd.best.fsb@tingbjergnet.dk

September

Afdelingsbestyrelsen FSB:

Oktober

KONTORTIDER

November

Sekretær i beboerforeningen Anne Michelini

December

Bestyrelsesmedlemmer: Tom Christensen Langhusvej 35 Nancy Zwick Gavlhusvej 25, 2.tv. Bjarne Jensen Vingegavl 9, st.tv. Leif Jørgensen Grostedet 3, 1.tv. Olly Thorndahl Langhusvej 28, st.tv. Ole Nielsen Grostedet 2, 2.mf. Janni Olsen Midtfløjene 10, st.tv. A. Hoffmann Mortensen Gavlhusvej 15, 2.th. Peter Eierdal Tingbjerg Ås 13, 2.th. Sheikh Mohammad Saleem Gavlhusvej 23, 2.tv.

Sort felt = optaget. Under stregen dækker år 2012. Over stregen dækker år 2013. Lokalerne kan reserveres højst ét år frem – regnet fra reserveringsdagen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Keld Fredericia, formand Langhusvej 8, 1.th. Kirsten Madsen, næstformand Langhusvej 34, st.th. Henrik Duusgaard, kasserer Virkefeltet 1, 1.th.

Sort felt = optaget. Under stregen dækker år 2012. Over stregen dækker år 2013. Lokalerne kan reserveres højst ét år frem – regnet fra ugen hvor lejedato falder.

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

December

BEBOERFORENINGENS FSB’s BESTYRELSE

LEJERFORENINGENS BESTYRELSE Stig Torp Kaspersen, formand Terrasserne 29 st.tv. Bjarne Jacobsen, næstformand Ruten 95, st.th. Gisela Neumeyer, kasserer Ruten 93, 2.D Bestyrelsesmedlemmer: Iljas Zymberi Terrasserne 3, 2. tv. Poul Pedersen Langhusvej 20, 1. th. Ole Petersson Ruten 65, 1. tv. Hans Nielsen Ruten 63, 1. th. Pernille Høholt Ruten 8A, 2. sal dør 4 Per Silberg Ruten 83, st.th. Pia Nielsen Tårnhusstræde 12, 2. tv. Kim Hansen Terasserne 17, st. th. Suppleanter: Else Jørgensen Bygårdstræde 14, 1. th. Lisbeth Meier Ruten 95, 2.tv. Sekretær i Lejerforeningen: Karin Hansen

KONTORTIDER Lejerforeningen: Midtfløjene 16, tlf. 38 27 90 00 Mandag til torsdag kl. 10-12 samt tirsdag kl. 17-18 ab-tingbjerg@kab-bolig.dk

Udlejning af selskabslokaler: Tirsdag kl. 17-18 Tlf. 38 27 90 00

SAB’s ejendomskontor Midtfløjene 16, tlf. 38 27 90 00 Personlig henvendelse: Alle dage fra kl. 10-11 Tirsdag fra kl. 16-18 Telefonisk henvendelse: Alle dage fra kl. 8.30-10

Vagttelefon: Ved akut opståede driftsforstyrrelser uden for kontorets åbningstider. Telefon 38 27 90 00 tingbjergforum@kab-bolig.dk Litotryk København A/S • 43 43 66 00

TB 3  

Tingbjergbladet nr. 3