Technieken in het grafische

Page 1

G

Wegwijs in

de

grafische industrie

Illustratie technieken


M

Tekst uit Goed voor druk auteurs arc en isjel ossen

M

M V

ombaerts

I


I INHOUD

4

Viltstift 8 Aquarel 10 Scraperboard

Potlood 6

Acryl 9

Inkt 11


4


POTLOOD Grafietpotlood is verkrijgbaar van heel hard tot zeer zacht (17 gradaties, H/B 1-7), en kleurpotlood in diverse kleuren. De gradaties H potloden dienen vooral voor schetsen en technische tekeningen, de B gradaties dienen vooral voor schaduwen. De HB gradatie is het algemene potlood (om te tekenen). Let wel op de korrelstructuur van het betekende papier.


T F TI

S T L I V

ste jong

jaren

de rdensis. e w iften erba viltstl- of wat zijn e in n a v oho s, di den. Zij maken r n e e k c l r m ma wor het eld vor op a Velewikkeld jn deekomen chap bij lameweer n vrij i z rec n e ont vorm en b eds che en kunn rde gereen in der toelateleveren. s i p y e r s t . Een PMS-kleu gehante e schet visualisieng af te w f t gelijkt als n u e s o o r e d mee k r m f e e o t p ee nie het roughs ontwer sentatie hiermmeestal s i n van r zij de we pre rke den n daa rgetrou n wegen wor a v ordeatie u r w e n e i i kl n n n e nd e sent e ma etek . esca een pre snellesentati gebruikt g n n i e E e pr ten ghs van rint. Dez produc en roumenten erp gep e d r d vrij r en. o e ele arsch w n ein e g d i e r t a o rd h as er nwoo et v go’s mani eid zal w e i d h Tegesamen mten of lo k t op elij zij ls teks heef de werk r e a v o z wat htge draceeld van p o Een tisch b alis


7


8


L Y

R C A

or n doche e g n s i rva et n vee synth met e d r z als we de oek rd van pistool d p a o t met jen n. De awel me i g r n e i d k zo elij at chil rije erfs fschildeaat toe verg verf la v n e i i l O ylver ex) l ken. rf de xe e veer van d acr f (Lat e wer n e t mplek is g k o o a c r r ver seel t el d ka oor grij pen kt vk belangebruiktl n sndekkenden toe. i e u e r ra eb oo t l is et iger en g detail t word re O’Fereft d Acryverf. Hlijk corr r o t o a w ine ma M be an olie akke doekhet kleoot for ffiches. . (Het egeld v p gem o 2 d r r a j rbi p g m jen lder ge lderi ies waauctie o or 20 geschi ren die i h c t S stra prod l vo wijls mpla illu de re riginee en dik le exe en Als o word enke zen). bv. boards s maar verhui bill r som stad hie ats of pla


D om eze lijn ha voo we lft ral rk. oon En In be gel kar een eld se ton m en sp et De ( tek eci of ee de ze en alite n o t mg sp tek cre ec ku it e h e nd w en ati ni kee cia ig erd e i e n Ee l k e g r om g d) w en van we ee n fo i w in fo rd te ebru ord tte lee n lij tog t f v ze ikt laa un ore oo rt. nte ra t tte cti al ra de g ken fisc Nu l i e b ni s tek ek van tisc geb ing h b do wo n lee e or rd r h e n u die eld kra e o ikt ing d z co t d nte f h vo ee wo mp e ge war n h rd nd alft or k ra t ute scr t r a o a st. uk on rte pe lfto ver . a ken r v t o c a nre ald hti ing erv ge pro in en ang du . en cti es im u-

S B CR O A A P R E D R


11


12


I Pentekeningen (en kalligrafie) behoren met hun rijke variatie in penvormen, diktes en de vele beschikbare gekleurde inkten (watervast of nietwatervast) tot het typische terrein van de inkttekening. De technische tekenpen (Rotring of trekpen) is ontworpen voor het trekken van regelmatige, overal even dikke, lijnen. Deze pennen kunnen gebruikt worden bij het tekenen langs mallen of een liniaal.

De perfectie van de digitale lijn die je met de muis of een digitale tekenpen trekt heeft de rotringpen op professioneel vlak volledig verdrongen. Inkttekeningen kunnen ook met het penseel gemaakt worden zoals ook de vrije kalligrafie met het penseel kan bedreven worden. De zwarten grijsnuances zijn dan wel enkel via rastering weer te geven.

INKT


A ng keni e t rige kleu wordt.nsiteit. l e e en v ruikt inte or e er geb e kleur ) o v tige g rdunn alt d h n c i i z m a ve bep oor ena e (dl water de bater als water t n r s a i Dit arbij w elheid onke spar et veeseel. d n a r r e a t a w hoev na te d m pen e, eurd verdunen dik licht ebruik l De k n e a g t e ie v or g htig word met n, d and doer. e Kracterverf bracht r u r. t i e tbaazijn e kl t tot snd pap wa aange h d c i n va kom ere rf z en en e ve quarellningen. gingorden, absorb d n e n ee r. A ke De mezet w n traag oorh ar ove erde te d t a f opg ken va blij elk aille ma ond eien in r gedet r g r nde vlo voo De okleureneschikt De der g min

L E R

A

A U Q


A

15


www.arteveldehs.be

G Ontwerp Karen De Rycke


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.