Karelia-ammattikorkeakoulun toimintakertomus 2019

Page 1

Toimintakertomus

20 19


Toimintakertomus 2019

TOIMITTAJAT: Kari Tiainen & Eija Piiparinen TILASTOT: Mikko Penttinen TAITTO: Salla Anttila VALOKUVAT: Markkinointitoimisto Tovari PAINOS: 100 kpl PAINOPAIKKA: Grano Oy, Joensuu 2020 ISBN 978-952-275-308-3 (painettu) ISBN 978-952-275-309-0 (verkkojulkaisu)


Toimintakertomus

20 19


Karelia lukuina Opiskelijoita

3867 Henkilöstöä

Suoritettuja tutkintoja 2019

742 Liikevaihto

303 27 milj. €

Karelia on kansainvälinen

160 135 200

KANSAINVÄLISTÄ TUTKINTO-OPISKELIJAA VAIHTOOPISKELIJAA KANSAINVÄLISTÄ KUMPPANIA

Koulutuksia

22

Opiskelijatyytyväisyys

78% (tyytyväiset tai erittäin tyytyväiset opiskelijat)

Koulutusalat » Kulttuuriala » Luonnontieteiden ala » Luonnonvara- ja ympäristöala » Matkailu-, ravitsemis- ja talousala » Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala » Tekniikan ja liikenteen ala » Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala


Sisältö Hyvillä tuloksilla kohti uutta strategiakautta Tutkintoja ennätysmäärä, jatkuvan oppimisen rooli kasvoi

6

8

TKI-toiminnalle näkyvyyttä avoimuudesta ja yritysyhteistyöstä 10 Uusia avauksia ja monipuolista yhteistyötä kumppaneiden kanssa 14 Asiantunteva, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö 16 Katsaus Karelian talouteen 20 Kiinteistö- ja ympäristökatsaus

21

Puurakentaminen 22 Ammattikorkeakoulun hallinto ja päätöksenteko

23

20 19


Hyvillä tuloksilla kohti uutta strategiakautta Karelia-ammattikorkeakoulu on monialainen ammattikorkeakoulu, jonka päätehtäviä ovat koulutus, tutkimus‐, kehittämis‐ ja innovaatiotoiminta (TKI) sekä palveluliiketoiminta. Karelia Ammattikorkeakoulu Oy on Joensuun kaupungin omistama osakeyhtiö. Karelia tarjoaa ammattikorkeakoulututkintoon ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta sekä avoimen ammattikorkeakoulun opintoja. Lisäksi Karelia tuottaa täydennyskoulutusta ja asiantuntijapalveluita sekä osallistuu aktiivisesti maakunnan kehittämiseen erilaisten tutkimus‐ ja kehittämishankkeiden kautta. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä alueen elinkeino‐ ja työelämän sekä kansallisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

6

Vuosi 2019 oli Karelia-ammattikorkeakoulun seitsemäs toimintavuosi – kaikkiaan ammattikorkeakoulu on toiminut Pohjois-Karjalassa jo 27 vuotta. Kareliassa opiskeli 3800 opiskelijaa ja työskenteli 350 asiantuntijaa. Tuloksemme olivat kokonaisuutena hyvällä tasolla ja paranivat edellisistä vuosista. Esimerkiksi tutkintojen kokonaismäärä oli korkein koko ammattikorkeakoulumme olemassaolon aikana. Kokonaisuutena Karelian asema vahvistui kansallisessa vertailussa.

Vuosi 2019 oli Kareliaammattikorkeakoulun seitsemäs toimintavuosi – kaikkiaan ammattikorkeakoulu on toiminut Pohjois-Karjalassa jo 27 vuotta.


Karelian tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminta oli vilkasta ja tavoitteiden mukaista. Vuosi toi mukanaan hienoja TKI-onnistumisia. Olemme jo vuosia jalkauttaneet avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita ja käytäntöjä Karelian toimintaan. Tämän määrätietoisen työn tuloksena Karelia nousi opetus- ja kulttuuriministeriön avoimen tieteen kypsyystasoselvityksessä Suomen parhaiden korkeakoulujen joukkoon ja ylimmälle arviointitasolle. Myös puurakentamisen systemaattinen kehittäminen sai ansaitsemaansa huomiota, kun Karelia vastaanotti valtakunnallisen puupalkinnon Joensuu Light House -puukerrostaloon liittyvästä kehittämis- ja tutkimustoiminnasta. Laskevasta perusrahoituksesta huolimatta Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n tilikausi 2019 oli voitollinen. Vuotta 2019 leimasi Karelian uuden kymmenvuotisen Karelia2030 -strategian valmistelutyö. Kiireellisestä aikataulusta ja työn laajuudesta huolimatta uuden strategian laadinta toteutettiin yhdessä korkeakoulumme asiantuntevan henkilöstön ja sidosryhmien kanssa. Strategiatyö käynnistyi toukokuussa 2019 yhteisessä strategiapäivässämme (24.5.) ja sen jälkeen se jatkui hallituksen (7.6.), esimiesten (19.-20.6.) ja Karelian kumppaneiden (26.6.) kanssa. Alusta asti mukana oli myös pieni Karelian henkilöstöstä koostunut koordinaatioryhmä, joka hoiti käytännön järjestelyjä ja tuotti taustamateriaaleja. Erityisen sisällöllisen lisäarvon työhön toivat henkilöstön kanssa järjestetyt keskustelutilaisuudet (23.8 ja 26.9) sekä mahdollisuus kommentoida ja parantaa strategiaan liittyviä tekstejä HowSpace-alustalla. Hallitus hyväksyi strategian joulukuussa (18.12.2019).

Strategian laadintaprosessi – niin yhteisissä tilaisuuksissa kuin sähköisellä keskustelualustalla – oli yhteisöllistä, aktiivista, innostunutta, asiantuntevaa ja erittäin rakentavaa. Toimintaympäristön kuvaus, Karelian strategiset valinnat sekä niiden sisällöt ja toimenpiteet luotiin näissä keskusteluissa. Varsinaisten strategiaryhmän ja johdon tehtäväksi jäi asioiden kirjaaminen mahdollisimman tiiviiseen muotoon. Valintojakin oli toki tehtävä, samoin priorisointeja. Mielestäni kokonaisuus on erittäin onnistunut. Nyt meillä on tiivis ja realistinen toimintaympäristön haasteiden kuvaus, erinomaiset ilmiöpohjaiset strategiset valinnat, joilla vastaamme uuden vuosikymmenen haasteisiin ja konkreettiset toimenpidesuunnitelmat siitä, miten otamme tulevaisuuden haltuun. Uuden strategian kanssa on hyvä lähteä vastaamaan uuden vuosikymmenen haasteisiin. Työn murros, jatkuvan oppimisen tarpeet, väestön ikääntymiseen liittyvät haasteet, koulutusperäinen maahanmuutto ja vähähiilisyyden vaateet ovat kaikki asioita, jotka tulevat vahvasti vaikuttamaan Pohjois-Karjalan, Itä-Suomen ja koko maamme hyvinvointiin ja taloudelliseen toimeliaisuuteen. Nyt on oikea hetki tarttua toimeen ja lähteä korkeakouluna hakemaan ratkaisuja, joilla rakennamme tulevaisuutta.

Petri Raivo, rehtori, toimitusjohtaja

7


Tutkintoja ennätysmäärä, jatkuvan oppimisen rooli kasvoi

8

Koulutustoiminnan tulokset olivat kokonaisuutena hyvällä tasolla ja paranivat edellisistä vuosista. Tutkintojen kokonaismäärä (664 ammattikorkeakoulututkintoa ja 78 ylempää ammattikorkeakoulututkintoa) oli ammattikorkeakoulun historian paras ja opetus- ja kulttuuriministeriön Karelialle asettamia tutkintotavoitteita korkeampi. Kokonaisuutena Karelian asema parani kansallisessa vertailussa. Määräajassa suoritettujen tutkintojen osuus oli lähes tavoitteen mukainen ja valtakunnallista keskiarvoa parempi. Koulutuksen vetovoima oli selvästi tavoitetta alhaisempi. Työllistyneiden määrä ja Karelian asema kansallisessa vertailussa parani huomattavasti edellisestä vuodesta. Kansainvälistymisen ja työllistymisen tunnuslukujen osalta Karelia on kansallisessa vertailussa edelleen keskitason alapuolella. Opiskelijatyytyväisyys laski edellisistä vuosista ja palautteen keruutapa muuttui aikaisemmasta. Hyvien tulosten perustana ovat sitoutunut ja osaava henkilöstö, aktiiviset opiskelijat, tiivis yhteistyö opiskelijakunta POKAn kanssa ja hyvät työelämä- ja sidosryhmäkumppanuudet.

Tutkintokoulutuksen lisäksi jatkuvaa oppimista tukevien muuntokoulutusten määrä kasvoi selvästi. Karelia koordinoi kolmea laajaa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa muuntokoulutusohjelmaa. Nämä ohjelmat liittyvät väljästi asuttujen alueiden tarpeisiin erikoituneiden sairaanhoitajien kouluttamiseen (Innovative Nurse), ohjelmointiosaamista vahvistavaan SmartICT -muuntokoulutukseen sekä palveluprosessien automatisointiin keskittyvään Robot Process Automation -muuntokoulutukseen. Jatkuvan oppimisen opinnoissa ylitettiin opintosuoritusten määrälle asetetut tavoitteet, mutta suhteellinen asema kansallisessa vertailussa heikkeni avoimen ammattikorkeakoulun opintosuoritusten osalta. Karelia-ammattikorkeakoulun koulutustoiminnan keskeisiä valintoja ovat työelämäläheisyys, ydinasioihin keskittyminen ja sujuva oppiminen. Karelian koulutustoiminnan keskeisiä kehittämiskohteita vuonna 2019 olivat jatkuvan oppimisen käytäntöjen kehittäminen, opinnäytetyöprosessin sujuvoittaminen, opintojen loppuvaiheen ohjaus ja työllistymisen tukeminen, uuden kansainvälisen tutkintokoulutuksen (Industrial Management) suunnittelu ja käynnistämiseen valmistautuminen sekä koulutuksen vetovoiman kehittäminen ja rekytointialueen laajentaminen.


664

ammattikorkeakoulututkintoa Tutkintojen kokonaismäärä (664 ammattikorkeakoulututkintoa ja 78 ylempää ammattikorkeakoulututkintoa) oli ammattikorkeakoulun historian paras ja opetus- ja kulttuuriministeriön Karelialle asettamia tutkintotavoitteita korkeampi. 9


2015

2016

2017

2018

2019

728 671 57

690 637 53

680 615 65

710 638 72

742 664 78

2 174

2 189

2 222

2176

2177

2,8 3,0 1,5

2,7 2,9 1,3

2,3 2,3 1,8

2,3 2,5 1,9

2,1 2,2 1,7

3 700 3 115

3 747 3 182

3 671 3 146

3803 3247

3867 3267

81

81

81

76

78

Opetushenkilöstön määrä, htv

160

135

133

136

127

Avoin ammattikorkeakoulu, op

5 593

10 277

13 964

21 172

24 693

Suoritetut tutkinnot

» ammattikorkeakoulututkinto » yamk-tutkinto

Vähintään 55 op suorittaneet opiskelijat Vetovoima, 1. sijaiset hakijat/ aloituspaikka » ammattikorkeakoulututkinto » yamk-tutkinto

Opiskelijamäärä

» kokonaismäärä » päätoimiset opiskelijat (FTE)

Opiskelijatyytyväisyys, %

10

Suoritetut tutkinnot

» ammattikorkeakoulututkinto » yamk-tutkinto

2015 2016 2017 2018 2019

728 690 680 710 742


78% opiskelijatyytyväisyys

11

2019

Avoin ammattikorkeakoulu, op 2017

2015

5 593 2016

13 964

10 277

2018

21 172

24 693


TKI-toiminnalle näkyvyyttä avoimuudesta ja yritysyhteistyöstä

12

TKI-toiminnan ulkoinen rahoitus oli 3,8 M€. Ulkoisen rahoituksen osalta jäätiin hieman tavoitteesta (4,0 M€). Karelian omarahoitus TKI-toimintaan oli tavoitteen mukaan aiempaa vuosia pienempi. Vuonna 2019 käynnissä olleita TKI‐projekteja oli 80, joista kaksi investointiprojektia ja 11 kansainvälistä projektia. Ulkoisesta rahoituksesta suurin osuus tuli EU:n rakennerahastoista (EAKR, ESR). Vuonna 2019 käynnistettiin muutaman vuoden tauon jälkeen myös uusia Venäjä-yhteistyöhön liittyviä projekteja Karelia CBC-rahoituksella. TKI-toiminnan sisäisiä kehittämistoimia olivat avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteiden ja käytäntöjen jalkauttaminen Karelian TKI‐toimintaan. Karelia nousi opetus- ja kulttuuriministeriön avoimen tieteen kypsyystasoselvityksessä Suomen parhaiden ammattikorkeakoulujen joukkoon ja ylimmälle arviointitasolle (taso 5) loppuvuonna julkaistussa arvioinnissa. Valtakunnallisessa Kärjet -kilpailussa Karelian Y-akatemiaopiskelijoiden kilpailuvideo sai kunniamaininnan ja palkittiin ammattikorkeakoulupäivillä. Vuosi 2019 oli puurakentamisen tutkimustoiminnan vuosi. Karelia vastaanotti valtakunnallisen puupalkinnon Light House Joensuun -puukerrostaloon kohdistuvasta tutkimustoiminnasta. Tämän lisäksi Joensuussa järjestettiin kansainvälinen puurakentamisen seminaari, johon osallistui yli 180 osallistujaa.

TKI-projektitoiminnassa tapahtui merkittävää kasvua erityisesti henkilöstöosallistumisessa, joka kasvoi aiemmasta vuodesta 30% osallistujamäärän ollessa yhteensä 2 860 henkilöä.


Vuonna 2019 käynnistyi myös useita koulutuksen kehittämishankkeita esim. oppimisanalytiikan, sairaanhoidon, ohjelmistorobotiikan sekä ICT-osaamisen aloilla. Kansainvälisiä projekteja toteutettiin Pohjoinen Periferia ja Arktinen (NPA) -ohjelman rahoituksella, ENI CBC -ohjelman rahoituksella sekä Erasmus+ -rahoituksella. Vuoden aikana käynnistettiin myös ikäosaamisen strategisen kansainvälistymisen toimenpiteet. Osaamisalueella aloitettiin eurooppalaisen TKI-verkoston rakentaminen sekä edettiin osaamisen viennissä ja kumppaniverkoston rakentamisessa Latinalaiseen Amerikkaan. Uudistuvat hyvinvointipalvelut -painoalalla uusina hankeavauksina käynnistyivät mm. hyvinvointiyrittäjyyteen, koulufysioterapeuttitoimintaan sekä uniterveyden merkitykseen työhyvinvoinnissa keskittyvät hankkeet sekä ikäystävällisiä yrityksiä ja palveluita kehittävä Silver Economy -hanke. Venäjä-yhteistyössä käynnistettiin Karelia CBC -ohjelman rahoituksella ruokamatkailua kehittävä Kalitka-hanke, elokuva-alan yhteistyöhän keskittyvä Lokki sekä hyvinvointimatkailua kehittävä Karelian Wellness -hanke.

13

TKI-projektitoiminnassa tapahtui merkittävää kasvua erityisesti henkilöstöosallistumisessa, joka kasvoi aiemmasta vuodesta 30% osallistujamäärän ollessa yhteensä 2 860 henkilöä. Aiempien vuosien tapaan lähes 900 yritystä osallistui projektien järjestämiin toimintoihin. Näitä ovat erilaiset kehittämistilaisuudet, seminaarit, työpajat ja testaukset.

TKI-toiminta

2015

2016

2017

2018

2019

Ulkoinen rahoitus

2,2

2,4

3,6

4,0

3,8

TKI-henkilöstö, htv

32

37

56

53

54

TKI-opinnot, op/opiskelija

7,3

10,6

16,9

14,0

16,0


Uusia avauksia ja monipuolista yhteistyötä kumppaneiden kanssa

14

Vuosi 2019 oli palveluliiketoiminnassa uusien avausten ja uudenlaisen yhteistyön aikaa. Asiantuntija- ja koulutuspalvelujen kysyntä ja myynti kasvoivat vuonna 2019 merkittävästi. Kasvaneisiin palvelutarpeisiin vastattiin asiakaslähtöisesti suunnittelemalla palveluja yhdessä asiakkaiden kanssa. Karelia-ammattikorkeakoulun palvelutoiminnan myyntituotot kasvoivat voimakkaasti. Palvelujen kysyntä oli virkeää ja uusia yhteistyöavauksia ja palvelutuotteita kehitettiin. Palveluliiketoiminnassa tavoite ylitettiin liikevaihdon ollessa reilut 800 000 euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli noin 100 000 euroa. Karelia-ammattikorkeakoulu on ottanut merkittäviä askelia jatkuvan oppimisen teemassa tukemalla yritysten osaamisen kehittämistä uudenlaisilla toteutuksilla valtakunnallisella tasolla. Karelia aloitti kaksi merkittävää (Abloy Oyj ja Oras Group Oyj) ICT- ja ohjelmistotekniikan koulutuskokonaisuutta, jossa hyödynnetään avoimen amk:n ja maksullisen räätälöidyn koulutuspalvelun mahdollisuuksia samassa toteutuksessa. Yhdistelmä takaa asiakkaille joustavan opiskelumuodon ja asiakaslähtöiseen tarpeeseen rakennetun toteutuksen. Avainsana on syvenevä yritysyhteistyö. ICT- ja automaation sekä ohjelmistorobotiikan koulutuksille on ollut valtakunnallisesti kova kysyntä. OKM:n erityisavustuksen myötä Karelia-ammattikorkeakoulu aloitti yhdessä kumppaneidensa kanssa SmartICT – Älykkään automaation ohjelmointiosaaja -koulutuksen (Karelia, Savonia, UEF) sekä Ohjelmistorobotiikka palveluprosessien automatisoinnissa -korkeakouludiplomi -koulutuksen (Karelia, Savonia, JAMK). Karelia-ammattikorkeakoulu on toteuttanut ammattikorkeakoulukumppaneidensa kanssa myös Biotalouden-, Digitaalisen lii-

Palveluliiketoiminnassa tavoite ylitettiin liikevaihdon ollessa reilut 800 000 euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli noin 100 000 euroa.


ketoiminnan- ja Sairaanhoitajan vastaanottotoiminnan erikoistumiskoulutukset. Sairaanhoitajien eläköityminen näkyy työvoimatarpeen kasvuna ja heikentää olennaisesti terveyspalvelujen tasaarvoista ja yhdenvertaista saattavuutta väljästi asutuilla alueilla. Tähän vastaten Karelia-ammattikorkeakoulu toteuttaa yhteistyökumppaneidensa kanssa Innovative Nurse -sairaanhoitajakoulutusta (Karelia, Kajaanin- ja Lapin amk), joka käynnistyi keväällä 2019. Yhteistyötä syvennettiin maksullisessa koulutustoiminnassa ammattikorkeakoulujen kesken. Karelia-ammattikorkeakoulu yhdessä ammattikorkeakoulukumppaneidensa kanssa on jättänyt useita tarjouksia valtakunnallisiin tarjouskilpailuihin, joissa on tullut myös menestystä. Karelia on ensimmäisen kerran valtion hallinnon kehittämisyhtiön HAUS:n koulutustoimittaja. Karelia on mukana usean ammattikorkeakoulun konsortiossa, joka tarjoaa koulutuksia projektityön, johtamisen, prosessien kehittämisen ja työhyvinvoinnin alueilla. Karelia-ammattikorkeakoulu toteutti ELY-keskuksen tilaamaa työvoimakoulutusta monipuolisesti. Älykkäästi töihin - projektiosaajavalmennus alkoi keväällä ja koulutukseen osallistui 15 opiskelijaa. Koulutus kesti 6 kk päättyen lokakuussa ja tulokset koulutuksen vaikuttavuudesta olivat erinomaiset. Kahdestatoista koulutuksen suorittaneesta 8 oli työllistynyt helmikuussa 2020. Seuraava toteutus alkaa maaliskuussa 2020. Kumppanuustoiminnan uudistamista valmisteltiin vuonna 2019 mm. avainkumppanivastaavien tapaamisissa. Kumppanuustoiminnan kehittämistoimenpiteet ajoittuvat vuodelle 2020. Asiantuntijapalvelujen ja täydennyskoulutusten tarjontaa kehitettiin vuonna 2019 myös uusilla avauksilla. Kehittämistyötä tehtiin erityisesti jatkuvan oppimisen kokonaisuuden jäsentämisessä sekä palveluprosessien kuvaamisessa asiakaslähtöisesti, mahdolliset ongelmakohdat paikantaen. Tärkeänä kehitettävänä kohteena on ollut uusien koulutustuotteiden ja kohderyhmien määrittely ja pilotointi. Myös imagon vahvistamiseen liittyviä toimenpiteitä on lisätty mm. aktiivisella media- ja someviestinnällä. Karelia-ammattikorkeakoulu on vahva johtamisen kouluttaja alueella mm. YAMK-tutkintokoulutuksen kautta.

Karelia-amk tarjoaa monialaista osaamista johtamiseen ja esimiestyöhön. Tämän osaamisen vahvistamiseksi ja koulutustarjonnan kehittämiseksi Kareliassa perustettiin johtamisen ja esimiestyön asiantuntijatiimi. Kareliassa kehitettiin johtamisen ja esimiestyön valmennuskokonaisuus, jota Karelia-amk on vuoden 2019 aika pilotoinut kuntasektorilla. Vuonna 2020 aloitetaan valmennukset kahden merkittävän paikallisen toimijan kanssa. Lean-osaamisessa Karelia-ammattikorkeakoulu on alueen vahva toimija. Lean-koulutusten kysyntä kasvoi edelleen vuonna 2019. Erityisesti yrityskohtaisesti räätälöidyt koulutustoteutukset olivat kysyttyjä. Karelia-ammattikorkeakoulu kehitti sosiaali- ja terveysalalle kohdennetun Lean Yellow Belt -koulutuksen, jota on pilotoitu Kuopion Yliopistollisessa Sairaalassa. Sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutuksista hoiva-alan perusosaamisen koulutukset kuten laskimoverinäytteenottamisen koulutus olivat kysyttyjä. Simulaatioympäristössä toteutetut koulutukset ovat saaneet loistavaa palautetta ja kiinnostus simulaatiopedagogiaa hyödyntäviin toteutuksiin on kasvanut. Uutena avauksen Karelia-amk järjesti Joensuussa Personal Trainer -koulutuksen yhteistyössä Nordic Health Academyn kanssa. 8 osallistujaa suorittaa sertifikaatin keväällä 2020. Myös asiantuntijapalveluiden myynti on kehittynyt positiivisesti vuonna 2019. Rakennuslaboratorion palvelujen kysyntä on edelleen kasvanut. Positiivista kehitystä on mm. äänimittauspalvelujen kysynnässä. Karelian kone- ja tarkkuustekniikan mittausteknologiapalveluja on hankittu metsäkoneteollisuuteen. Lisäksi Karelia voitti Energiaviraston kilpailutuksen Pohjois-Karjalan maakunnassa toteutettavasta energianeuvonnasta kuluttajille, kunnille ja PK-yrityksille, ja on toteuttanut palvelua keväästä 2019 lähtien. Kansainvälisen liiketoiminnan uutena avauksena toteutettiin kolmen kuukauden pituinen kesäkoulu kiinalaisen kumppanikorkeakoulun maisterivaiheeseen siirtyvälle metsätieteiden opiskelijaryhmälle. Tilauskoulutus suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston, FinUnin ja Riverian kanssa. Lisäksi jatkettiin energia- ja ympäristötekniikan tutkintokoulutustyötä Kiinan Harbinissa, edettiin Chileen suuntautuvassa ikäosaamisen kehittämisprojektissa sekä työstettiin Karelian tuotevariaatiota ja keskeisimpiä asiakkuuksia eteenpäin.

15


Asiantunteva, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö HENKILÖSTÖKATSAUS 2019 PÄHKINÄNKUORESSA

Päätoiminen henkilöstö 31.12.2019

Päätoimisesta henkilöstöstä miehiä 116

Sivutoimisia työntekijöitä ja harjoittelijoita

43% 57%

80%

Päätoimisesta henkilöstöstä naisia 155

Vakinaisessa työsuhteessa 217

271 16

32

Karelian henkilöstön määrä väheni edellisvuodesta. Se johtui henkilöstön eläköitymisestä, yhteistoimintaneuvotteluista ja projektien päättymisistä. Vakinaisen opetushenkilöstön määrä laski pääsääntöisesti eläköitymistä johtuen. Määräaikaisen opetushenkilöstön määrä sen sijaan kasvoi, mikä johtui vakinaisen opetushenkilöstön sijaisuuksista vakinaisen opetushenkilöstön hanketyöstä johtuen. Muun henkilöstön määrä laski kun hallintohenkilöstön yhteistoimintaneuvotteluiden tuloksena päätettiin työsuhteita. Määräaikaisen muun henkilöstön määrä taas laski projektien päättymisistä johtuen.

Määräaikaisessa työsuhteessa 54

20%

Vuosittain keräämäämme henkilöstön työtyytyväisyyskyselyn tulos vuodelta 2019 oli 72% (vuonna 2018 69%), mikä on paras tulos viimeisen viiden vuoden tarkastelujaksolla. Tyytyväisimpiä oltiin työhyvinvointiin ja turvallisuuteen, tyytymättömimpiä kehittymisen tukeen. Tyytyväisyys parani edellisvuodesta eniten ylimmän johdon strategisessa johtamisessa (69 %, +23 prosenttiyksikköä) ja ergonomisten tekijöiden huomioimisessa (87 %, + 12 prosenttiyksikköä). Tyytyväisyys laski eniten esimiehen kanssa sovittujen henkilökohtaisten kehittymistavoitteiden sopimisessa (65 %, -17 prosenttiyksikköä), kehityskes-


Henkilöstön ikärakenne

Hallintohenkilöstöä ja TKI-henkilöstöä 114

alle 45-vuotiaita 80

42% 58%

45-54 –vuotiaita 92

29,5%

34%

36,5% yli 55-vuotiaita 99

Opetushenkilöstöä 157

60 vuotta täyttäneitä 31.12.2019 henkilöstöstä 39 (14 %).

17

Sairauspoissaolopäiviä

Palkattomalla työlomalla

8,5 pv/hlö

(opintovapaa, vuorotteluvapaa, hoitovapaa)

11

Etätyösopimuksia

Ulkoiset rekrytoinnit

Seniorivapaat

2317

52

15

16

Eläkkeelle jääneet

Smartum liikuntaja kulttuurisaldon käyttäjät

214

Henkilöstön työtyytyväisyys

12 72%


8759

tuntia

Vuonna 2019 kirjattuja koulutustunteja oli 8759, joka on laskennallisesti 4,8 päivää/työntekijä.

18


kusteluiden vastaamisessa odotuksiin ja tarpeisiin (51 %, -9 prosenttiyksikköä) ja oman osaamisen kehittämiseen kannustamisessa (67 %, -9 prosenttiyksikköä). Tyytyväisimpiä oltiin turvallisuustekijöiden huomioimiseen (91 %) ja tyytymättömimpiä ylimmän johdon henkilöstöjohtamiseen (46). Henkilöstöön liittyviä keskeisiä teemoja vuonna 2019 olivat osaamisen kehittäminen ja työkyvyn ylläpitäminen. Henkilöstön osaamisen kehittämiseen panostimme taloudellisesti edellisvuotta enemmän. Vuonna 2019 käynnistimme opetushenkilöstön kahden viikon laajuiset työelämäjaksot. Kahden viikon mittaisella työelämäjaksolle vuonna 2019 osallistui 12 opettajaa. Opetus- ja hallintohenkilöstö teki myös edellisvuotta enemmän projekteissa asiantuntijatehtäviä, mikä on Kareliassa yksi keskeinen osaamisen kehittämisen työväline. Johtamista ja esimiestyötä kehitimme valmentavalla johtamisella ja työhyvinvoinnin johtamisella. Keväällä 2019 esimiehet kävivät työturvallisuuskeskuksen työhyvinvointikorttikoulutuksen. Syksyllä 2019 toteutimme esimiehille kehityskeskusteluvalmennuksen LEAN-menetelmää ja valmentavaa johtamista hyödyntäen. Vuonna 2019 uudistimme kehityskeskustelut valmentavan johtamisen periaatteiden mukaisiksi. Vuonna 2019 ei käyty kehityskeskusteluja niiden uudistamisen vuoksi, mikä näkyy henkilöstön työtyytyväisyyskyselyn palautteessa kehittymisen tukeen liittyvän tulosten laskuna. Vuosittain päivitettävä koulutussuunnitelmamme on osa henkilöstösuunnitelmaa, jossa painottuu henkilöstön ammatillisen osaamisen kuvaaminen henkilöstöryhmittäin ja niissä tapahtuviin muutoksiin sekä osaamistarpeisiin suhteessa strategiaamme. Kouluttautumisen painopistealueita vuonna 2019 olivat digitalisaatio-osaamisen vahvistaminen sekä robotiikkaosaamisen kehittäminen. Vuonna 2019 kirjattuja koulutustunteja oli 8759, joka on laskennallisesti 4,8 päivää/työntekijä. Henkilöstön työkykyyn ja työhyvinvointiin liittyen vuonna 2019 kiinnitimme erityistä huomiota työn kuormittavuuteen, sisäilmaongelmiin ja yhteistyön kehittämisen työterveyshuollon kanssa. Työterveyshuollon kanssa ke-

hitimme työkaluja sairauspoissaolojen ennakointiin ja vähentämiseen. Tehostimme sairauspoissaolojen seurantaa ja varhaista puuttumista viikoittaisella sairauspoissaoloraportoinnilla työterveyteen. Teimme opetushenkilöstön opetuksen kuormittavuusselvityksen ja sen perusteella pidimme työhyvinvointikeskusteluja sekä teimme työtehtävien ja resursoinnin tarkastelua. Vuoden 2019 alusta otimme käyttöön sähköisen lomakkeen sisäilmaongelmien ilmoittamiseen. Perustimme Kareliaan sisäilmatyöryhmän, johon kuuluu kaupungin edustajina Karelian kiinteistöjen omistajan edustajia ja kaupungin terveystarkastaja. Vuonna 2019 laadimme myös Kareliaan työhyvinvoinnin ja työsuojelun huoneentaulut. Henkilöhallinnon prosesseihin ja työohjeisiin kirjasimme mukaan työhyvinvointinäkökulman mukaan (esim. etätyöohje, työlomat ja -vapaat). Yksi konkreettinen ja näkyvä osa työhyvinvointia on henkilöstön virkistystoiminta. Siihen sisältyvät Kareliassa mm. Smartum-liikunta- ja kulttuurisaldo, Sykettä-liikuntapalvelut ja Iloa elämään -aktiviteetit. Jo perinteeksi muodostuneet henkilöstön kesänavausilta, kirjallisuuspiiri sekä askarteluillat ja kokkausillat jatkuivat vuonna 2019. Opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteiset liikuntailtapäivät järjestettiin keväällä ja syksyllä. Näissä iltapäivissä oli mahdollista osallistua myös kulttuurikävelyihin, joiden teemoina olivat taidemuseokäynti ja keskustan rakennusarkkitehtuurikierros. Vuonna 2019 otettiin käyttöön henkilöstön palkintokaappi ja uusittiin myös henkilökuntaedut. Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus teki 25.9.2019 päätöksen työnantajajärjestön vaihtamisesta Avaintyönantajat ry:stä Sivistystyönantajat ry:een. Syksyllä 2019 valmisteltiin Sivistaan siirtymistä työehtosopimukseen liittyvissä asioissa.

19


Katsaus Karelian talouteen

20

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n tilikausi 2019 oli pitkästä aikaa voitollinen. Ammattikorkeakoulun tilikauden voitto oli 0,57 M€, ollen 0,47 M€ budjetoitua suurempi. Taseessa on aikaisemmilta vuosilta kattamattomia tappioita 0,80 M€ euron verran. Perusrahoituksen määrä on laskenut useiden vuosien ajan toiminnallisten rahoituksen määrään vaikuttavien tulosten jatkuvasta paranemisesta huolimatta. Tilikaudelle 2019 perusrahoitus laski 0,16 M€ edellisestä vuodesta. Liikevaihto kuitenkin toteutui 0,43 M€ budjetoitua suurempana. Avustustuotot, liiketoiminnan tuotot ja muut tuotot yhteensä nousivat 0,31 M€ verrattuna edelliseen vuoteen. Avustustuottojen määrää nostivat opetus- ja kulttuuriministeriön erillisavustukset muuntokoulutusten kehittämiseen ja toteuttamiseen. Asiantuntija- ja koulutuspalvelujen myyntitavoite 0,7 M€ saavutettiin. Tulevien vuosien talouden vakauttamiseksi toteutettiin hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön sekä opetuksen tukihenkilöstön yhteistoimintaneuvottelut, joiden tulokset vaikuttavat tilikaudesta 2020 eteenpäin. Talouden seuranta integroitiin osaksi Karelia-Vipusta (toiminnan ja talouden tulosten seuranta- ja ennakointityökalu). Vuoden alusta lähtien otettiin käyttöön kuukausittaiset talouden ennakoinnin ja tiedolla johtamisen käytännöt johtoryhmässä sekä esimiesten kanssa. TKI‐toiminnan menot tilikaudella 2019 olivat 4,12 M€ ja TKI‐toiminnan ulkoinen rahoitus oli 3,49 M€ omarahoituksen ollessa 0,63 M€ / 15,3 % (v. 2018 oli 18,4 %). Omarahoitus toteutui budjetoitua pienempänä ja ulkoinen rahoitus suhteellisesti aikaisempaa suurempana.

Sijoituksissa on tapahtunut realisoitumattomia arvonmuutoksia, joiden tulosvaikutus on n. 51.000 €. Vuoden 2018 varainkeruun tuloksena saatuja lahjoitusvaroja hyödynnettiin 0,23 M€ toiminnan kehittämisessä ja hankintojen toteuttamisessa. Henkilöstökulut toteutuivat 0,28 M€ budjetoitua suurempana. Verrattuna edelliseen tilikauteen henkilöstökulut kuitenkin laskivat merkittävästi 1,18 M€. Toiminnan muut kulut toteutuivat 90.000 budjetoitua pienempänä. Joulukuussa sovittiin Joensuun Tiedepuiston vuokrasopimuksen päättymisestä 31.5.2020. Kevättä koskeva vuokravastuu, sisältäen sähkön ja siivouksen, on kirjattu tilikaudelle 2019 opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeiden mukaisesti.

Keskeisimmät talouden tunnusluvut 2019 Liikevaihto euroa

27 106 728,57

Tilikauden tulos

568 750,06

Oman pääoman tuotto-%

4,30

Omavaraisuusaste %

65,77

Quick ratio

1,82

Omavaraisuusaste ja quick ratio (maksuvalmius) ovat edelleen erinomaiset oman pääoman tuottoprosentin ollessa heikko. Liikevoitto on kehittynyt positiivisesti.


0,57

M€

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n tilikausi 2019 oli pitkästä aikaa voitollinen. Ammattikorkeakoulun tilikauden tulos oli 0,57 M€, ollen 0,47 M€ budjetoitua suurempi.

21


Kiinteistöja ympäristökatsaus Karelia-ammattikorkeakoulun toimitiloissa tapahtui merkittäviä muutoksia vuonna 2019. Wärtsiläkampuksen opiskelijaravintolan uusi keittiö valmistui kesällä. Se tuli maksamaan 2,4 M€. Betonin testauslaboratorio siirrettiin uuteen paikkaan Wärtsilä-kampuksen D-taloon. Median koulutus siirtyi syksyllä 2019 Tiedepuistolta Tikkarinteelle.

22

Tikkarinne-kampuksen valtakunnallinen EXAM -sähköinen tenttijärjestelmä on otettu käyttöön hyvin. Tenttijöiden määrä on kasvanut reippaasti. Karelia-ammattikorkeakoulu on mukana Joensuun kaupungin Energiatehokkuussopimuksessa. Energiankulutusta seurataan Kareliassa aktiivisesti. Viiden vuoden aikana kulutus on pienentynyt henkilöä kohden 14,3 - 46,7 %. Osa-alueittain energiankulutus on vähentynyt seuraavasti: lämmönkulutus -46,2 %, sähkön kulutus -46,7% ja veden kulutus -14,3 % (ks. tarkemmin taulukosta). Lisäksi seurataan syntyneen jätteen määrää. Määrä kasvoi yhteensä lähes 11,2 kg/henkilö, ja poltettavan jätteen määrän kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 3,9 kg/henkilö. Wärtsilä-kampuksen väliaikaisen ruokalan käyttämät kertakäyttöastiat lisäsivät jätteen määrää. Tiloja järjesteltiin uudelleen ja ylimääräisiä kalusteita laitettiin kierrätykseen. Ylimääräiset kalusteet ja käytöstä vapautuneet soittimet lahjoitettiin Joensuun kaupungin opetustoimelle.

Nyt Karelian toiminta on keskittynyt kahdelle kampukselle. Tikkarinne-kampuksen opiskelijoiden määrä kasvoi noin 250 henkilöllä ja henkilökunnan määrä kasvoi kuudella henkilöllä. Lisäksi Karelialla on tiloja Sirkkalassa ja Tiedepuistolla. Sirkkalassa sijaitsevat Energiapuiston tutkimustilat ja kemian luokka. Tiedepuistolla puolestaan toimii Start Up -koulutus. Ilosaaressa Karjalantalolla on edelleen musiikin koulutuksen soittoharjoitustiloja ja Laulutalossa lauluharjoitustiloja.

2015

2016

2017

2018

Muutos 2015–2019

2019

yht.

/hlö

yht.

/hlö

yht.

/hlö

yht.

/hlö

yht.

/hlö

yht.

/hlö

30985

10

27432

9

24159

7,5

24112

7,4

24175

7,4

-6810

-35,1 %

Lämmön kulutus, MWh

6037

1,9

4875

1,6

4006

1,25

4002

1,23

4150

1,3

-1887

-46,2 %

Sähkön kulutus, MWh

3309

1,1

2963

1

2538

0,8

2663

0,82

2444

0,75

-865

-46,7 %

Veden kulutus, m3

7511

2,4

7318

2,4

6713

2,1

6350

1,96

6764

2,1

-747

-14,3 %

118000

37,8

107000

35

117000

36,5

128000

39,4

141400

43,3

23400

12,7 %

14000

4,4

14000

4,9

14900

4,6

15000

4,6

38800

11,9

24800

63,0 %

Toimitilojen pinta-ala, m2

Jätehuolto (poltto, bio, lasi, met.), kg Paperi, pahvi, kg


2

kampusta

Nyt Karelian toiminta on keskittynyt kahdelle kampukselle. Tikkarinnekampuksen opiskelijoiden määrä kasvoi noin 250 henkilöllä ja henkilökunnan määrä kasvoi kuudella henkilöllä.


Puurakentaminen Vuonna 2014 puurakentaminen nostettiin yhdeksi Karelia-ammattikorkeakoulun painoaloista, josta lähtien siihen liittyvää toimintaa on lähdetty systemaattisesti kehittämään osana rakennustekniikan koulutusvastuun (Insinööri AMK) toimintaa. Kehitystyö on pitänyt sisällään kolme osa-aluetta: koulutuksen kehittäminen, laboratoriotoiminnot sekä yrityslähtöinen TKI-toiminta.

24

Vuonna 2019 Ympäristöministeriön rahoituksella toteutettiin Lighthouse Joensuu -kohteessa rakenneteknisiä ja rakennusfysikaalisia tutkimuksia. Tavoitteena oli tuottaa tietoa korkeiden, yli 8-kerroksisten puukerrostalojen suunnitteluun ja työmaatoteutukseen liittyen. Tutkimustuloksia on julkaistu alan ammattilehdissä (Puulehti, Holz-Zentralblatt ja New Zealand Timber Design Society Journal). Lisäksi TKI-hanketta ja tutkimustuloksia on esitetty eri tapahtumien yhteydessä, kuten kansallisessa alan kärkitapahtumassa Puupäivä 2019 -tapatumassa. Loppuvuodesta 2019 Lighthouse Joensuun toteuttajatiimi ja Karelia-ammattikorkeakoulu palkittiin Puuinfo Oy:n myöntämällä Puupalkinnolla. Yhtenä palkinnon myöntämisen perusteena nostettiin esille kohteessa toteutettu tutkimus- ja kehitystoiminta. Vuonna 2019 jatkettiin laboratorioympäristön kehittämistä puurakenteiden mekaanisen testauksen ja rakennusfysikaalisten mittauksien osalta. Kehitystoiminta on sisältänyt uusia laite- ja ohjelmistoinvestointeja, akustiikkamittauksien akreditoinnin valmistelua, liimattujen puutuotteiden testaukseen liittyvien palvelujen kehittämistä sekä yhteistoimintamallien kehittämistä Itä-Suomen Yliopiston sekä Luonnonvarakeskuksen kanssa.

Vuoden 2019 kehityspanoksia on suunnattu myös vähähiilisen rakentamisen teemaan. Ympäristöministeriö on parhaillaan valmistelemassa arviointimenetelmää rakennusten elinkaaren päästöjen ilmoittamiseksi. Tavoitteena ministeriössä on, että ilmoitusvelvollisuus osana rakentamismääräyksiä tulee käyttöön viimeistään vuonna 2025. Kehitystoiminnan avulla on pyritty kehittämään erityisesti Pohjois-Karjalan kuntien teemaan liittyvää osaamista erityyppisten koulutusten, työpajojen ja esimerkkilaskelmien avulla. Syksyllä 2019 järjestettiin kansainvälinen puurakentamisen itäsuomalainen kärkitapahtuma Drivers for Wood Construction -seminaari. Kaksipäiväinen seminaari kokosi yhteen 180 puurakentamisen alan ammattilaista ja opiskelijaa. Seminaarissa kuultiin yhteensä 25 puheenvuoroa, jotka liittyivät puun käyttöön rakentamisessa. Puheenvuorojen pääteemoja olivat Pohjois-Karjalan alueen puurakentamiseen liittyvän osaamisen esittely, puun hyvinvointivaikutukset, vähähiilinen rakentaminen sekä puurakentaminen kannattavana liiketoimintana. Tapahtuma herätti myös kansainvälistä huomiota, sillä edustettuna oli toistakymmentä eri kansallisuutta. Tämä kansainvälinen tapahtuma huomioitiin myös eurooppalaisessa puurakentamisen kärkijulkaisuihin kuuluvassa Holz-Zentralblatt -lehdessä.


Käynnissä olleet puurakentamisen hankkeet vuonna 2019: Puurakentaminen - vähähiiliset rakentamisen ratkaisut, 2019-2022 (EAKR) Biopartnerit - kehittämis- ja investointihanke, 2019-2020 (EAKR) Kohti Vähähiilistä Rakentamista - Joensuu Wood City, 2018-2020 (EAKR) Joensuu Lighthouse – tutkimus- ja kehitystoimenpiteet, 2018-2019 (Ympäristöministeriö) Promoting Cross-Border Wood Construction Business, 2018-2019 (Karelia CBC)


Ammattikorkeakoulun hallinto ja päätöksenteko Karelia on Joensuun kaupungin omistama osakeyhtiö, jonka ylintä päätösvalta käyttää yhtiökokous. Yhtiökokous valitsee osakeyhtiön hallituksen, joka vastaa yhtiön hallinnosta ja toiminnan järjestämisestä. Hallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä, joista kaksi on korkeakouluyhteisön valitsemia jäseniä. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Kareliaammattikorkeakoulun rehtori, toimitusjohtajan sijaisena toimii hallinto- ja talousjohtaja.

26

Karelia-ammattikorkeakoulun toiminta on organisoitu ydintoimintoihin, joita ovat koulutus, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä palveluliiketoiminta. Ydintoimintoja tukevat hallinto- ja tukipalvelut. Rehtori, vararehtori sekä hallinto- ja talousjohtaja muodostavat ammattikorkeakoulun ylimmän johdon. Ammattikorkeakoulun johto vastaa ammattikorkeakoulun strategisesta johtamisesta, kehittämisestä ja tiedottamisesta. Lisäksi se huolehtii päätöksenteon valmistelusta ja esittelystä osakeyhtiön hallitukselle. Ammattikorkeakoulun sisäisen päätöksenteon ja toiminnan tukena toimii rehtorin nimittämä johtoryhmä. Ammattikorkeakoulussa on johtaja- ja päällikkönimikkeellä toimivia tulosvastuullisia lähiesimiehiä ja asiantuntijoita. Ammattikorkeakoulun ydintoimintoihin liittyvillä kehittämisryhmillä on tärkeä merkitys ammattikorkeakoulun johtamisessa, kehittämisessä ja päätöksenteon valmistelussa. Kehittämisryhmiä ovat laaturyhmä, koulutuksen kehittämisryhmä, TKI-ryhmä ja palveluliiketoiminnan ryhmä.

KARELIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS Osakeyhtiön hallitus hoitaa osakeyhtiölain ja ammattikorkeakoululain mukaiset tehtävät, huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnasta asianmukaisesta järjestämisestä sekä vastaa siitä, että yhtiö organisoidaan ja sitä johdetaan säännösten mukaisesti. Vuonna 2019 osakeyhtiön hallitus piti 13 kokousta.

Hallituksen jäsenet 2019 Susitaival Hanna, puheenjohtaja Miettinen Tarmo, varapuheenjohtaja Alastalo Tarmo (10.4.2019 saakka) Leskinen Matti Mannelin Maarita Mikhailov Roman (10.4.2019 alkaen) Pamola Mira (10.4.2019 saakka) Puumalainen Janna, Joensuun kaupunki Puustinen Hanna-Maria Vuojärvi Matti, Pohjois-Karjalan kauppakamari Wrange Kim (10.4.2019 alkaen) Hallituksen esittelijänä toimii toimitusjohtaja Petri Raivo tai hänen määräämänsä henkilö.


27Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.