__MAIN_TEXT__

Page 1

STRATEGIA

Osaava maailma.

20 16 20 20


Strategia vuosille 2016–2020

Toimittajat Petri Raivo, Ulla Asikainen, Pekka Auvinen, Eero Elsinen, Pia Hakulinen, Anne Ilvonen, Jyrki Kankkunen, Susanna Rosell Graafinen suunnittelu ja taitto Salla Anttila Valokuvat Tuukka Pakarinen Tämän teoksen osittainenkin kopiointi on tekijänoikeuslain mukaisesti kielletty ilman nimenomaista lupaa. ISBN 978-952-275-208-6 (painettu) ISBN 978-952-275-209-3 (verkkojulkaisu) Karelia-ammattikorkeakoulu, Joensuu, 2016 LaserMedia Oy, Joensuu

Strategia on hyväksytty Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 12.1.2016.


KARELIA 2020 – Osaava maailma.

SISÄLLYS 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖN HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET

4

STRATEGINEN PERUSTA 6 2 STRATEGISET VALINNAT 8 3

3.1 Painoalat 9 3.2 Läpileikkaavat teemat 10 3.3. Strategiset linjaukset 12 Tuloksellisuus ja vaikuttavuus 12 Tyytyväiset opiskelijat ja kumppanit 12 Sujuva yhteistyö 13 Asiantunteva henkilöstö 13

STRATEGIAN TOTEUTUS JA ARVIOINTI

14

STRATEGIA

4

20 16 20 20


Strategia vuosille 2016–2020

1

Toimintaympäristön haasteet ja mahdollisuudet Karelia-ammattikorkeakoulu (Karelia) on Joensuun kaupungin omistama osakeyhtiö. Karelian tehtäviä ovat koulutus, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI-toiminta) sekä palveluliiketoiminta. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä alueen elinkeino- ja työelämän sekä kansallisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Karelian keskeinen toiminta-alue on Pohjois-Karjala ja erityisesti Joensuun seutu. Toimintaympäristön erityispiirteitä ovat ikärakenteen muutos, julkisen palvelurakenteen uudistaminen ja toimintojen keskittyminen sekä maahanmuuton, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden lisääntyminen. Joensuu kuuluu Suomen 12 suurimman kaupunkikeskuksen joukkoon ja sillä on vahva rooli alueen muuttovoittoisena keskuskaupunkina sekä monipuolisena teollisuus- ja koulutuskaupunkina. Joensuun seudun lisäksi Karelia vastaa Pielisen Karjalan ja Keski-Karjalan seutujen kehittämistarpeisiin. Maakunnassa on kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävää kone- ja metalliteollisuutta, muoviteollisuutta, metsäteollisuutta ja kaivannaisteollisuutta. Alueen tulevaisuuden mahdollisuudet perustuvat monipuoliseen yritys- ja työelämärakenteeseen, asiantuntijuuden jatkuvaan uudistamiseen ja osaamisen kehittämiseen. Keskeistä on myös uuden yrittäjyyden ja yrittäjämäisen toimintatavan edistäminen. Pohjois-Karjala on vahva koulutusmaakunta, jossa koulutusorganisaatiot tekevät tiivistä yhteistyötä. Yksi Itä-Suomen yliopiston pääkampuksista on Joensuussa ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä vastaa toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestämisestä. Nämä kumppanuudet tarjoavat paljon mahdollisuuksia Karelian toiminnan laadun, tehokkuuden ja vaikuttavuuden vahvistamiseksi.

4


KARELIA 2020 – Osaava maailma.

Ikärakenteen muutos on Pohjois-Karjalassa muuta maata nopeampaa. Maakunnan keskeisenä haasteena on myös laajan haja-asutusalueen ikääntyvän väestön palvelujen turvaaminen. Näihin haasteisiin vastataan rakentamalla maakunnallista Siun sote -toimintamallia. Toisaalta ikääntyvä väestö luo monille aloille paljon uusia palvelutarpeita ja liiketoimintamahdollisuuksia. Vastaavasti pienenevät nuorisoikäluokat edellyttävät tehokasta yhteistyötä toisen asteen koulutusorganisaatioiden kanssa. Karelia on osa maakunnan ja Joensuun seudun biotalouden osaamiskeskittymää. Yhdessä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän, Itä-Suomen yliopiston, Luonnonvarakeskuksen ja Euroopan metsäinstituutin kanssa Karelia muodostaa laajan biotalouden asiantuntijoiden keskittymän. Biotalouden innovaatiokeskittymän kehittäminen ja hyödyntäminen on keskeinen osa Joensuun seudun kasvusopimusta ja Joensuun kasvustrategiaa. Venäjän lähialueyhteistyöllä on erityinen merkitys Pohjois-Karjalalle. Venäjän markkinat tarjoavat myös tulevaisuudessa uusia ja monipuolisia mahdollisuuksia suomalaiselle osaamiselle, tuotteille ja palveluille. Taloudellisen taantuman pitkittyminen ja ammattikorkeakoulujen niukkeneva rahoitus ovat entisestään korostaneet toiminnan tuloksellisuuden, tehokkuuden ja kumppanuuksien merkitystä. Korkeakouluilta odotetaan aktiivista osallistumista valtakunnallisiin toimenpiteisiin, joiden avulla edistetään korkeakoulujen työnjaon selkeytymistä, poisvalintoja ja osaamiskeskittymien syntyä. Ammattikorkeakouluilta edellytetään sujuvan ja täysipainoisen ympärivuotisen opiskelun mahdollistamista, digitalisaation ja verkko-opetustarjonnan vahvistamista ja tiivistä yhteistyötä toisen asteen koulutuksen kanssa.

Joensuu kuuluu Suomen 12 suurimman kaupunkikeskuksen joukkoon ja sillä on vahva rooli alueen muuttovoittoisena keskuskaupunkina sekä monipuolisena teollisuus- ja koulutuskaupunkina. 5


2

Strateginen perusta


KARELIA 2020 – Osaava maailma.

NÄKYMÄ 2020 – osaavia ammattilaisia osaavaan maailmaan Karelia-ammattikorkeakoulu on arvostettu, vetovoimainen ja kansainvälinen korkeakouluyhteisö, josta valmistuu osaavia ammattilaisia. Olemme alueen työ- ja elinkeinoelämän tärkein kehittämis- ja korkeakoulukumppani. Kumppanuudessa toisen asteen ammatillisen koulutuksen kanssa olemme kansallinen edelläkävijä. Tuloksemme ovat ammattikorkeakoulujen parhaimmistoa.

ARVOT Vastuullisuus Toimimme vastuullisesti ja kestävää kehitystä edistäen. Arvioimme ja kehitämme ammattikorkeakoulun toimintaa jatkuvasti. Edelläkävijyys Olemme osaava ja innovatiivinen korkeakouluyhteisö. Toiminta- ja oppimisympäristömme tukevat tavoitteellista oppimista ja asiantuntijuuden kehittymistä. Työelämäläheisyys Toimintamme perustana ovat alueen työ- ja elinkeinoelämän kehittäminen sekä yrittäjyyden edistäminen. Toiminnassamme korostuvat asiakaslähtöisyys, vuorovaikutteisuus ja kumppanuus.

TEHTÄVÄ Karelia-ammattikorkeakoulu tarjoaa työelämäläheistä koulutusta koulutusvastuualueillaan ja tukee elinikäistä oppimista. Ammattikorkeakoulu toteuttaa työelämää ja aluekehitystä edistävää opetukseen ja painoaloihin kytkeytyvää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Ammattikorkeakoulu toimii tiiviissä yhteistyössä yritys- ja työelämäkumppaneidensa sekä kumppanuuskorkeakoulujen ja -koulutusorganisaatioiden kanssa kansallisen ja kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamiseksi.

7


3

Strategiset valinnat

Uu

Digitalisaatio

tu dis

vinvointi vat hy pal

TYYTYVÄISET OPISKELIJAT JA KUMPPANIT

Hyvät tulokset Vaikuttava toiminta

Aktiiviset opiskelijat Vahvat kumppanuudet

SUJUVA YHTEISTYÖ Laadukas toiminta Avoin viestintä

Yrittäjyys

VA

Ke

S

U

lut

TULOKSELLISUUS JA VAIKUTTAVUUS

Kansainvälisyys

TU

ve

LL

st

IS

äv

UU

ät

S|

ener

EDE

ASIANTUNTEVA HENKILÖSTÖ Hyvinvoiva henkilöstö Kehittävä työyhteisö

g i a ra t ka i s u t j a m

a

L L Ä K ÄV J Y Y S | T YÖ E I

ia ter

al

L MÄ

it

ÄH

E

Y IS

YS


KARELIA 2020 – Osaava maailma.

3.1 Painoalat Painoalat ovat ammattikorkeakoulun valitsemia strategisia vahvuusalueita, joissa tavoittelemme kansallisesti ja kansanvälisesti tunnustettua osaamista ja asiantuntijuutta. Painoalavalinnat perustuvat alueellisiin, kansallisiin ja maailmanlaajuisiin kehityshaasteisiin. Etsimme ratkaisuja näihin haasteisiin työelämän tarpeita vastaavalla koulutuksella, monialaisella TKI-toiminnalla eri alojen osaamista hyödyntäen sekä toimimalla aktiivisesti osaamis- ja kehittämisverkostoissa. Avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita sekä toiminnan avoimuutta edistetään painoalojen aktiivisen julkaisutoiminnan avulla. Karelian painoaloja ovat uudistuvat hyvinvointipalvelut sekä kestävät energiaratkaisut ja materiaalit. Näihin valintoihin liittyvän TKI-toiminnan avulla edistetään vahvasti alueellista elinkeinojen uusiutumista, kasvua, innovaatioiden käyttöönottoa ja yrittäjyyttä. Lisäksi painoalojen asiantuntemusta hyödynnetään koulutuksessa ja palveluliiketoiminnassa. Painoalat profiloivat opiskelijoiden opintoja ja osaamista. Kareliassa on painoaloihin kytkeytyvät ammattikorkeakoulun eri tehtävien yhteistyötä tukevat oppimis- ja palveluympäristöt. Uudistuvat hyvinvointipalvelut Painoalalla keskitytään hyvinvointipalvelujen uudistamiseen, hyvinvointia tukevien tuotteiden, palvelujen ja teknologisten ratkaisujen monialaiseen kehittämiseen sekä niiden vientiin kansainvälisille markkinoille. Karelian asiantuntijuus tällä painoalalla liityy erityisesti ikäosaamiseen, palliatiiviseen hoitoon ja kuntoutusosaamisen vahvistamiseen, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistukseen ja sähköisiin palveluihin sekä hyvinvointi- ja maaseutumatkailuun. Ammattikorkeakoulun oppimis- ja palveluympäristö Voimalassa opiskelijat, painoalan asiantuntijat ja työelämäkumppanit toimivat yhdessä työelämän kehittämistehtävissä. Ammattikorkeakoulu osallistuu aktiivisesti maakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon Siun sote -mallin rakentamiseen. Kestävät energiaratkaisut ja materiaalit Painoalalla keskitytään uusiutuviin luonnonvaroihin ja biotalouteen perustuvien kestävien energiaratkaisujen ja niihin liittyvien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen sekä puurakentamisen ja

9


Strategia vuosille 2016–2020

puupohjaisten materiaalien käytön lisäämiseen. Lisäksi painoalalla kehitetään energiatehokkuutta parantavia ja ympäristöä säästäviä innovaatioita, joissa hyödynnetään Karelian vahvaa osaamista luonnonkuitukomposiiteissa ja tarkkuusvalmistuksessa. Painoalan toimintaa tukee oppimis- ja palveluympäristö Dynamo, johon kuuluvat Energiapuisto sekä tarkkuustekniikan ja puurakentamisen laboratoriot.

3.2 Läpileikkaavat teemat Digitalisaatio, kansainvälisyys ja yrittäjyys ovat Karelian läpileikkaavia teemoja, jotka liittyvät ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin ja toimintatapojen muutoksiin. Ne ovat ammattikorkeakoulun strategiakauden keskeisiksi kehittämiskohteiksi tunnistettuja teemoja, joita edistetään kaikessa toiminnassa.

Digitalisaatio, kansainvälisyys ja yrittäjyys ovat Karelian läpileikkaavia teemoja, jotka liittyvät ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin ja toimintatapojen muutoksiin. Ne ovat ammattikorkeakoulun strategiakauden keskeisiksi kehittämiskohteiksi tunnistettuja teemoja, joita edistetään kaikessa toiminnassa.

10


KARELIA 2020 – Osaava maailma.

Digitalisaatio Digitalisaatiolla edistetään alueen elinkeinorakenteen uudistumista, toiminnan tehostamista ja harvaan asuttujen alueiden elinvoimaisuutta. Kareliassa vahvistetaan työelämässä tarvittavien digitaitojen oppimista ja ammattikorkeakoulun palvelujen saavutettavuutta. Digitalisaation avulla tehostetaan resurssien käyttöä sekä varmistetaan digitalisaation vaatimat ajanmukaiset toimintaympäristöt, välineet ja tukipalvelut. Tuetaan suunnitelmallisesti opiskelijoiden ja henkilöstön digitalisaatio-osaamisen kehittymistä, työnteon tapojen muutosta ja muuttuvaa opettajuutta. Digitalisaation avulla edistetään joustavia opiskelumahdollisuuksia ja ympärivuotista opiskelua. Kareliassa digitalisaatiota kehitetään tiiviissä yhteistyössä opiskelijoiden ja kumppaneiden kanssa. Kansainvälisyys Tavoitteena on vahvistaa Karelian toimintaa kansainvälisesti kiinnostavana ja laadukkaana korkeakouluna. Kansainvälisen opiskelijavaihdon määrä kaksinkertaistetaan, koulutusvientiä ja kansainvälisen TKI-rahoituksen osuutta kasvatetaan. Keskeistä on varmistaa laadukas ja riittävän laaja englanninkielinen koulutustarjonta. Lisäksi huomioidaan maahanmuuttajien ja heidän kotouttamisensa erityistarpeita. Henkilöstön kansainvälisyysosaamista vahvistetaan, kansainvälistä opiskelijarekrytointia kehitetään ja tukipalveluyhteistyötä alueen muiden korkeakoulujen kanssa tiivistetään. Yhteistyötä keskeisimpien kansainvälisten kumppaneiden kanssa syvennetään alueen kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Yrittäjyys Strategiakauden aikana on tavoitteena kehittyä yrittäjämäiseksi ammattikorkeakouluksi. Yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä toimintatapaa tuetaan koko maakunnan alueella koulutuksen toteutuksen ja TKI-toimintaan kytkeytyvän opetuksen avulla. Opiskelijoille rakennetaan yrittäjyyden kehittymisen polku ja mahdollistetaan oman yritystoiminnan kytkeminen osaksi opintojen suorittamista. Kareliassa tunnistetaan yrittäjyyden uudet muodot ja yrittäjyydestä kiinnostuneet opiskelijat, sekä tuetaan heitä yrittäjyydessä ja yrityksen perustamisessa yhteistyössä sidosryhmäkumppaneiden kanssa.

11


Strategia vuosille 2016–2020

3.3 Strategiset linjaukset Tuloksellisuus ja vaikuttavuus Hyvät tulokset Strategiakauden keskeisenä tavoitteena on resurssien tehokas käyttö ja niiden suuntaaminen pitkän aikavälin menestyksen kannalta olennaisiin asioihin. Hyvät toiminnalliset tulokset turvaavat vakaan talouden. Pitkäjänteisen suunnittelun avulla varmistetaan sopeutuminen rahoituksen ennakoituihin muutoksiin. Toimitilojen käyttöä tehostetaan ja vuonna 2020 Karelia toimii kahdella kampuksella. Karelian rahoituksen perustana olevat kokoon suhteutetut tulokset ovat viiden parhaan ammattikorkeakoulun joukossa. Vaikuttava toiminta Koulutustarjontaa suunnataan yhteistyössä Itä-Suomen korkeakoulujen ja muiden koulutusorganisaatioiden kanssa työelämän ennakoitujen tarpeiden perusteella. Karelian TKI-toiminnan laajuus ja laatu ovat ammattikorkeakoulujen parhaimmistoa ja toiminnalla on merkittävä vaikutus alueellisessa kehittämistyössä. Asiakaslähtöinen ja kannattava palveluliiketoiminta mahdollistaa osaltaan toiminnan kehittämisen ja uudet avaukset. Karelia osallistuu aktiivisesti alueen palvelurakenteiden uudistamiseen.

Tyytyväiset opiskelijat ja kumppanit Aktiiviset opiskelijat Työelämäläheisyys on koulutustoiminnan perusta. Toiminnassa edistetään opiskelijoiden työelämäverkostojen syntymistä ja työllistymistä. Opiskelijoiden opiskelukykyä vahvistetaan sekä varmistetaan opintojen sujuva eteneminen ennakoivan ja varhaisen tuen avulla. Opinnot suunnitellaan siten, että ne muodostavat pedagogisesti ehjiä kokonaisuuksia lukuvuosi- ja tutkintotasolla. Korkeakouluyhteisöä kehitetään yhdessä opiskelijoiden kanssa ja jatketaan tiivistä strategista kumppanuutta opiskelijakunta POKAn kanssa. Vahvat kumppanuudet Kumppanuustoiminnan tavoitteena on osaamisen ja kilpailukyvyn varmistaminen vahvoissa alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Karelian merkittävin strateginen kumppani on Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Lisäksi tehdään tiivistä

12


KARELIA 2020 – Osaava maailma.

yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston ja lähimaakuntien ammattikorkeakoulujen kanssa. Strategisten kumppaneiden lisäksi ammattikorkeakoululla on avain- ja toiminnallisia työelämäkumppaneita. Kumppanuusyhteistyö on suunnitelmallista ja kumppanuuksien hallinta on kattavaa ja systemaattista.

Sujuva yhteistyö Laadukas toiminta Ammattikorkeakoulussa on arkipäivän toimintaan kytkeytyvä laatujärjestelmä, joka tuottaa systemaattista ja luotettavaa tietoa johtamisen ja päätöksenteon tueksi. Toimivalla laatujärjestelmällä varmistetaan henkilöstön sujuva työ ja opiskelijoiden sujuva oppiminen. Strategiakauden aikana toimintatapoja yksinkertaistetaan ja keskitytään lisäarvoa tuottavaan työhön kaikilla toiminnan tasoilla. Avoin viestintä Ammattikorkeakoulun viestintä on avointa ja yhdenvertaista. Henkilöstön, opiskelijoiden, kumppaneiden ja sidosryhmien kannalta keskeinen tieto on helposti saavutettavissa. Avoin sisäinen viestintä on toimivan ulkoisen viestinnän perusta. Johdon, henkilöstön ja opiskelijoiden vuorovaikutusta vahvistetaan.

Asiantunteva henkilöstö Hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstön osaaminen ja työhyvinvointi ovat ammattikorkeakoulun menestyksen perusta. Työhyvinvoinnin vahvistamiseen kiinnitetään huomiota esimiestyössä sekä työyhteisöjä ja työkykyä tukevassa toiminnassa. Henkilöstöä tuetaan yksilöinä ja työyhteisönä muutostilanteissa. Henkilöstöjohtaminen perustuu avoimeen, yhdenvertaiseen ja valmentavaan johtamiskulttuuriin. Kehittävä työyhteisö Korkeakouluyhteisön jäsenten välinen luottamus on kehittävän työyhteisön syntymisen perusta. Yhteisöllistä ja monialaista osaamista johdetaan ja kehitetään tavoitteellisesti. Henkilöstön osaamisen kehittämistä suunnataan ja tuetaan tulevaisuuden vaatimusten ja valittujen painoalojen perusteella. Vuosittain päivitettävä henkilöstösuunnitelma tukee strategialähtöistä henkilöstön kehittämistä ja rekrytointia.

13


4

Strategian toteutus ja arviointi


KARELIA 2020 – Osaava maailma.

Strategia ohjaa Karelian valintoja ja päätöksentekoa. Strategiaa toteutetaan ja seurataan vuosittaisten KARELIA/TASO-sopimusten, johdon katselmusten sekä tavoite- ja kehityskeskustelujen avulla. Ammattikorkeakouluosakeyhtiön hallitus seuraa vuosittain strategian toteutumista ja päättää muutostarpeista. Ammattikorkeakoulun rehtorilla on kokonaisvastuu strategian toteuttamisesta sekä toiminnan tuloksista, laadusta, ja kehittämisestä. Jokainen henkilöstön jäsen vastaa omalta osaltaan strategian toteuttamisesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Strategian väliarviointi toteutetaan strategiakauden puolivälissä. Arvioinnin perusteella valitaan strategian loppukauden painopisteet, jotka ohjaavat sen vuosittaista toimeenpanoa. Strategiakauden lopussa toteutetaan koko kautta koskeva arviointi.

Strategiset mittarit

Tavoite 2020

AMK-tutkinnot YAMK-tutkinnot Opintosuoritukset >55 op/v Opiskelijatyytyväisyys (Karelia/OPALA) AVOP-opiskelijapalaute (OKM), vastausprosentti AVOP-opiskelijapalaute (OKM), opiskelijatyytyväisyys Kansainvälinen opiskelija- ja harjoittelijavaihto Työllistyminen, % Vetovoima, hakijaa/aloituspaikka Avoin amk, erillisopinnot ja maahanmuuttajakoulutus, op

740 100 1 800 80 90 80 300 90 3,0 15 000

Ulkopuolinen TKI-rahoitus, M€ TKI-opinnot, op/läsnä oleva opiskelija Työelämäpalaute

6,0 10 85

Liiketoiminnan myyntituotot, M€ Tilikauden tulos, M€

1,5 1,0

Henkilöstötyytyväisyys Julkaisut Kansainvälinen henkilöstövaihto, vähintään 5 pv Sairauspoissaolot, pv/henkilö

75 400 300 7

15


STRATEGIA

Osaava maailma.

20 16 20 20

Profile for Karelia-ammattikorkeakoulu

Strategia 2016-2020: Osaava maailma.  

Karelia-ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020.

Strategia 2016-2020: Osaava maailma.  

Karelia-ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020.

Advertisement