Karelia.fi - 2/2018

Page 1

Osaava maailma.

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI | 2/2018

»6 YRITTÄJYYSPOLULTA

EVÄÄT YRITTÄJYYTEEN Valmennuksesta selkeyttä urasuunnitelmiin

» 18

Yritysten tukena Lähi-Idän markkinoille

» 22

Y- a k a t e m ia r ia n y h d is t ä ä t e o j a kä y t ä n n ö n


Osaava maailma.

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI | 2/2018

» PÄ ÄKIRJOITUS

Päätoimittaja Petri Raivo, rehtori Toimitussihteerit Eija Piiparinen, tiedottaja ja Kaisa Varis, julkaisusuunnittelija Ulkoasu ja taitto Salla Anttila, graafinen suunnittelija Kuvat Karelia-amk/kuva-arkisto, Salla Anttila Kannen kuva Kasper Garam, Markkinointitoimisto Tovari Kannen grafiikka Patrik Eronen Julkaisija Karelia-ammattikorkeakoulu, Tikkarinne 9, 80200 Joensuu Yhteystiedot www.karelia.fi, viestinta@karelia.fi Painopaikka Punamusta, Joensuu Levikki 2000 kpl ISSN 2323-8453 (Painettu), ISSN 2323-8461 (Verkkojulkaisu)

KareliaAmmattikorkeakoulu

Karelia_AMK

karelia_amk

Karelia University of Applied Sciences

Pohjois-Karjalan yritykset ovat meille elintärkeä kumppani ja yhteisö. Alueellinen tapamme tehdä yhteistyötä on valtakunnallisesti myös tunnistettu.


POHJOIS-KARJALA ON YHTEINEN VOIMAVARA

A

mmattikorkeakouluille avautui tänä vuonna mahdollisuus vahvistaa toimintaansa käynnistämällä varainhankinta. Valtio pääomittaa ammattikorkeakouluja suhteessa näiden keräämään yksityiseen pääomaan vuonna 2018 vastaanotettujen lahjoitusten perusteella. Ammattikorkeakoulujen pääomittamiseen on varattu 24 miljoonaa euroa vuodelle 2018. Karelia-ammattikorkeakoulun varainhankintakampanja käynnistyi keväällä 2018. Aiomme suunnata varainhankinnassa saadut lahjoitukset Karelian strategian mukaisiin kehittämiskohteisiin. Käsillä oleva työelämän murros ja sen vaatima uusi osaaminen haastaa nykyisen tekemisen monella tavalla. Olemme rakentamassa uuden sukupolven työelämäosaamista. Digitalisaatiolla edistetään alueen elinkeinorakenteen uudistumista, toiminnan tehostamista ja harvaan asuttujen alueiden elinvoimaisuutta. Kareliassa vahvistetaan työelämässä tarvittavien digitaitojen oppimista ja ammattikorkeakoulun palvelujen saavutettavuutta. Lahjoituksilla voimme tukea esimerkiksi Karelian digikampuksen kehittämistä, mikä tarkoittaa opetuksen ja yrityksille suunnattujen palvelujen saavutettavuutta verkon kautta. Olemme valmiita panostamaan yritysten tunnistamiin tutkimus- ja testausympäristöihin tukeaksemme yritysten tuotekehitystä. Ympäristöt kiinnittyvät Karelian kahteen painoalaan (uudistuvat hyvinvointipalvelut ja kestävät energiaratkaisut ja materiaalit). Kehittämällä yhteiskäyttöisiä tutkimus- ja testausympäristöjä edistämme uusia inno-

vaatioita, niiden käyttöönottoa, yrittäjyyttä helpotamme yritysten omia investointipäätöksiä. Lahjoituksilla voimme tukea tämän yhteistyön syventämistä. Karelian Y-akatemiassa opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa pääosa tutkintoonsa kuuluvista opinnoista omaan yrittäjyyteen liittyen. Toiminta on käynnistetty vuoden 2018 alussa. Lahjoituksilla voimme tukea Y-akatemian toiminnan laajentumista, eri oppilaitosten yhteistyötä ja opiskelijayrittäjyyden vahvaa kytkemistä Joensuun seudun ja maakunnan strategiseen kehittämiseen. Karelian kansainvälisen liiketalouden ulkomaiset ja kotimaiset opiskelijat linkitetään entistä voimakkaan maakunnan yritysten käyttöön maakunnan elinkeinoelämän elinvoimaisuuden lisäämiseksi tavara- ja palveluviennin kasvattamiseksi sekä maakuntaan suuntautuvat turismin lisäämiseksi. Yritystoiminnan kehittämisessä ja kasvun tukemisessa ja uuden yrittäjyyden rakentamisessa tehdään tiivistä yhteistyötä Pohjois-Karjalan Kauppakamarin ja Pohjois-Karjalan Yrittäjien sekä julkisten palvelun tarjoajien kanssa. Pohjois-Karjalan yritykset ovat meille elintärkeä kumppani ja yhteisö. Alueellinen tapamme tehdä yhteistyötä on valtakunnallisesti myös tunnistettu. Karelia haluaa myös jatkossa satsata kehittämiseen ja kehittymiseen Karelian arvojen mukaisesti - edelläkävijänä. Osallistumalla Kareliaammattikorkeakoulun varainhankintaan olette merkittävällä tavalla rakentamassa Karelian ja Pohjois-Karjalan kasvua ja hyvinvointia. Petri Raivo, rehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu

karelia.fi | 3


V = välittämisen I = ilmaP = piiri

Osaava maailma olemme me

Suoritettuja tutkintoja 2017

Opiskelijoita

3671 680 Opiskelijatyytyväisyys

81% (tyytyväiset tai erittäin tyytyväiset opiskelijat)

Henkilöstöä (htv)

255

nenä Yhteisön jäse eksi ammattilais rit opiskelija-tuto it or opettaja-tut opinto-ohjaaja tori opintokuraat

Koulutusalat » Kulttuuriala » Luonnontieteiden ala » Luonnonvara- ja ympäristöala » Matkailu-, ravitsemis- ja talousala » Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala » Tekniikan ja liikenteen ala » Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Osaava maailma on kansainvälinen

100 100 200 4 | karelia.fi

KANSAINVÄLISTÄ TUTKINTO-OPISKELIJAA

Joensuu on osaavan maailman kotikaupunki

VAIHTO-OPISKELIJAA VUOSITTAIN

75,514 ASUKASTA 30% OPISKELIJOITA

KANSAINVÄLISTÄ KUMPPANIA

Reilun kaupan kaupunki


KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI | 2/2018

» KARELIAN JA OTSAKORPI-SÄÄTIÖN YHTEISTYÖLLÄ EDISTETÄÄN OPISKELIJAYRITTÄJYYTTÄ

» K OULUTUSVIENTIÄ KIINAAN

14

20

Yrittäjyyspolulta eväät yrittäjyyteen

18

Valmennuksesta selkeyttä urasuunnitelmiin

12

Y-akatemia yhdistää teorian ja käytännön

20

Koulutusvientiä Kiinaan

14

Karelian ja Otsakorpi-säätiön yhteistyöllä edistetään opiskelijayrittäjyyttä

22

Yritysten tukena Lähi-Idän markkinoille

26

Maahanmuuttajat enemmän osaksi korkeakouluyhteisöä

6

16

Suvi Hassinen palkittiin vuoden 2018 alumnina

30 Uutiset

karelia.fi | 5


YRITTÄJYYSPOLULTA

EVÄÄT YRITTÄJYYTEEN Karelian yrittäjyyspolulla voi yhdistää opiskelun ja oman yritysidean tai yritystoiminnan kehittämisen. Polku kehitettiin, jotta opiskelijat saisivat parhaiten hyödynnettyä yrittäjyysopintojaksojen ja -palveluiden laajaa ja monipuolista tarjontaa.

TEKSTI Anna Leminen & Heikki Immonen | KUVAT Anna Leminen | GRAFIIKKA Patrik Eronen

6 | karelia.fi


K

arelian opiskelijoiden saatavilla on yli 80 erilaista yrittäjyyden osa-alueisiin ja vaiheisiin liittyvää opintojaksoa ja palvelua. Niistä noin 60 on erilaisia täydentävän osaamisen opintojaksoja ja noin 20 erilaisia palveluita, ohjelmia ja kilpailuja. Yrittäjyyspolku opastaa opiskelijaa siinä, mitä yrittäjyysopintojaksoja voi valita opintojen eri vaiheissa. Toisaalta se neuvoo, mitkä opinnot tukevat opiskelijaa parhaiten yrittäjyyden tai liiketoiminnan eri vaiheissa. Oman yrittäjyyspolun määrittämisessä auttavat henkilökohtaisesti yrittäjyysvastaavat. Opiskelijan apuna on myös vuosikello, joka auttaa ilmoittautumaan ajallaan opintojaksoille ja erilaisiin ohjelmiin kuten Start Me Up -liikeideakilpailuun, Draft-ohjelmaan sekä Y-akatemiaan.

YRITTÄJYYSOPINTOJA LIIKETOIMINNAN ERI VAIHEISIIN

Yritystoiminnan käynnistämistä koskevilla opintojaksoilla painotetaan innovatiivisuutta, asiakaslähtöisyyttä sekä oman osaamisen kehittämistä liiketoiminnaksi.

Oman yrittäjyyspolun voi aloittaa esimerkiksi Tunnista ja tuotteista osaamisesi –opintojaksolla, jolla pohditaan omia vahvuuksia ja tavoitteita, ja muutetaan ne konkreettiseksi toimintasuunnitelmaksi. Suurimmalla osalla kursseista keskitytään yritysideoiden kehittämiseen. Esimerkiksi kokonaan verkossa toteutettavalla palvelumuotoilu-opintojaksolla asiakkaiden tarpeet ovat avainasemassa yritysideoiden suunnittelussa. Liikeidean arviointiin ja testaamiseen keskittyvässä osiossa omaa liikeideaa kehitetään pidemmälle. Siinä pohditaan esimerkiksi markkinointitutkimuksen merkitystä uuden liikeidean, tuotteen tai palvelun lanseerauksessa. Luova talous ja yrittäjyys -opintojaksolla opetellaan liiketoimintasuunnitelman tekoa ja opiskellaan erilaisia yritysmuotoja. Osion opintojaksoihin kuuluvia tehtäviä voi hyödyntää esimerkiksi oman palvelun tai tuotteen kysynnän tai vaikka alan kilpailijoiden kartoittamiseen. Liiketoiminnan käynnistämisen vaiheessa opetellaan myyntiä ja markkinointia sekä hankitaan talousosaamista. Esimerkiksi Yrittäjän taloushallinto -opintojaksolla käydään

karelia.fi | 7


läpi useita teemoja kirjanpidosta ja verotusasioista hinnoitteluun ja kannattavuuslaskelmiin. Toisilla opintojaksoilla taas syvennytään tiettyihin teemoihin, kuten uuden tuote- tai palvelukonseptin lanseeraukseen tai myyntitaitojen kehittämiseen. Eniten teemoja sisältyy liiketoiminnan kehittämiseen keskittyvään osioon. Sen opintojaksoilla käsitellään esimerkiksi brändin johtamista, lean-ajattelua, asiakkuudenhallintaa sekä markkinointi- ja yhteisöviestintää. Erityisen kiinnostavia ovat kuluttajakäyttäytymiseen sekä sähköisten palvelujen soveltuvuuteen, käyttöönottoon ja hyödyntämiseen keskittyvät opintojaksot.

IHANAN KÄYTÄNNÖLLISET PALVELUT!

Yrittäjyyspolkuun sisältyy opintojen lisäksi monenlaisia palveluita. Palveluihin osallistumisesta opiskelijat saavat opintopisteiden lisäksi mahdollisuuden käytännön kautta oppimiseen ja innovointiin. Epic Challenge -kurssilla opiskelijat oppivat ratkomaan ongelmia hyödyntämällä NASAn astronautti Charles Camardan kehittelemää ongelmanratkaisumetodia. Marsin ääriolosuhteisiin ideoidut ratkaisut johtavat yllätyksellisesti usein myös arkikäytössä hyödyllisiin, jopa kaupallistettaviin keksintöihin. Ohjelmassa opiskelijat voivat verkostoitua

Y-akatemiassa olen päässyt tekemään konkreettista liiketoimintaa ja kokemaan yrittäjyyden ylä- ja alamäkiä. Olen oppinut, kuinka paljon hommia oikeasti on tehtävä, jotta sitä rahaa tulee. Y-akatemia on turvallinen alusta kokeilla yrittäjyyttä ja sitä, onko itsestä siihen hommaan tulevaisuudessa. Henry Penttinen, 24, Y-akatemia

8 | karelia.fi

paikallisten yrittäjien kanssa, ja yhteistyöyritykset saavat tukea omaan tutkimus- ja kehitystoimintaansa. Liike-elämän verkostojaan opiskelijat voivat kehittää myös käytännön yrittäjyysharjoittelun kautta. Esimerkiksi Y-akatemiassa sekä Vuosi yrittäjänä -kurssilla pyöritetään ihan oikeaa liiketoimintaa, oikealla rahalla ja asiakkailla! Koko vuoden kestävällä Vuosi yrittäjänä -opintojaksolla perustetaan ryhmässä miniyritys, joka toimii vuoden ajan. Yrittäjyyttä päästään oppimaan ulkopuolisilta asiantuntijoilta sekä käytännön asiakastyön ja yhteisen ideoinnin kautta, minkä lisäksi osallistutaan yrittäjyyttä tukeviin tapahtumiin ja kilpailuihin. Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa on mahdollista jalostaa omaa liikeideaa. Tiedepuistossa toimiva Y-akatemia on kaksivuotinen yrittäjyyden erikoistumislinja. Y-akatemiassa monialainen oppimistiimi perustaa osuuskuntamuotoisen yrityksen, jonka tiimoilta opetellaan käytännössä yritystoiminnan keskeisiä osa-alueita. Oppimisen ohella verkostoidutaan paikallisten yrittäjien kanssa sekä kehitetään itsensä johtamisen osaamista ja tiimityötaitoja. Opettajan sijaan Yakatemiassa on valmentajia, jotka haastavat opiskelijoita itsenäiseen ajatteluun ja tiedon hankintaan. Opintopisteitä voi saada myös osallistumalla Joensuu Entrepreneurship Societyn (JoES) syksyisin järjestämälle


Polku-yrittäjyysviikolle. Yrittäjyysviikolla Joensuun kampukset valtaa joukko yrittäjyyden asiantuntijoita sekä muita yrittäjyydestä kiinnostuneita. Tänä vuonna ohjelmassa oli luentoja, yrittäjien tarinoita ja oheisohjelmaa sekä asiaa mm. itsensä johtamisesta, henkilöbrändäyksestä ja muuttuvasta työelämästä.

MAHDOLLISUUKSIA LIIKEIDEAN TESTAAMISEEN

Ennen varsinaisen yritystoiminnan aloittamista omaa liikeideaa voi testata sekä Draft-ohjelmassa että Start Me Up -liikeideakilpailussa. Näissä ohjelmissa tarjotaan kehittämisrahoitusta potentiaalisimmille liikeideoille. Draft-ohjelmaan voivat osallistua Karelia-amk:n, Savonia-amk:n, Itä-Suomen yliopiston sekä Riverian opiskelijat ja henkilöstö, kun taas Start me up -kilpailu on avoin kaikille. Draft-ohjelmaan haetaan kolme kertaa vuodessa uusia innovatiivisia liikeideoita, jotka perustuvat esimerkiksi uudenlaiseen tuotteeseen, palveluun tai liiketoimintamalliin. Kehittämisrahoitusta myönnetään vuosittain noin 20 tiimille, ja sitä on mahdollista saada jopa 4000 euroa. Mukaan valitut tiimit saavat mikrorahoituksen lisäksi oman tiimiassistentin sekä mahdollisuuden esitellä liikeideaansa yleisölle erilaisissa showroom-tapahtumissa.

Ennen varsinaisen yritystoiminnan aloittamista omaa liikeideaa voi testata sekä Draftohjelmassa että Start Me Up -liikeideakilpailussa. Näissä ohjelmissa tarjotaan kehittämisrahoitusta potentiaalisimmille liikeideoille.

Epic Challenge -kurssilla harjoitellaan johtamis- ja tiimityötaitoja sekä opitaan asioita tieteestä. Suosittelen muitakin kokeilemaan, koska se ei ole perinteinen kurssi vaan erilainen tapa oppia. Mielestäni Epic Challenge sopii kenelle tahansa. Jos olet avoimin mielin, niin opit varmasti. Hadrien Devaine, 21, tietojenkäsittelytiede

karelia.fi | 9


Start Me Up -liikeideakilpailu on ollut yksi Joensuun Tiedepuiston yrityshautomon ja Karelian välisen yhteistyön pidempiaikaisista muodoista. Joka kevät toteutuva kilpailu palkitsee potentiaalisia liikeideoita eri kategorioissa. Palkintojen yhteisarvo on viime vuosina noussut kymmeniin tuhansiin euroihin, mikä on merkittävä summa uuden liiketoiminnan käynnistämisen tueksi. Opiskelijasarjaan voivat hakea Karelian, Itä-Suomen yliopiston, Riverian ja maakunnan lukioiden opiskelijat. Sarjan pääpalkinto on 3000 euroa. Opintoihin pakollisina kuuluvan opinnäytetyön ja työharjoittelun voi alasta riippumatta yhdistää omaan yritystoimintaan, kunhan harjoittelu täyttää oman koulutusalan vaatimukset. Työharjoittelun tai opinnäytetyön voi tehdä sekä olemassa olevaan että potentiaaliseen yritykseen. Opinnäytetyönä voi esimerkiksi liiketoimintaa aloittaessa tehdä markkinaselvityksiä tai laatia liiketoimintasuunnitelman tulevaa bisnestä varten. Omassa yrityksessä työharjoittelun suorittaville opiskelijoille pyritään järjestämään normaalia enemmän ohjausta.

LIIKEIDEAN KEHITTÄMINEN YRITYSTOIMINNAKSI

Liikeidean osoittauduttua kehityskelpoiseksi voi opiskelija lähteä hakemaan tukea jatkoon Karelian yhteistyökumppaneilta. Esimerkiksi Joensuun seudun kehittämisyhtiö (JOSEK Oy) tarjoaa alueen yrityksille starttirahaneuvontaa sekä yritysneuvontapalveluita. Yrityshautomo on Joensuun Tiedepuiston tarjoama pitkäikäinen palvelu kansainvälistymistä ja nopeaa kasvua tavoitteleville startup-yrityksille. Hautomoon pääsyn edellytyksenä on esihautomoprosessin läpikäynti, jonka aikana arvioidaan liikeidean mahdollisuudet ja tehdään yrityksen perustamistoimenpiteet. Varsinainen yrityshautomo auttaa asiakkaitaan erityisesti myynnin ja ulkopuolisen rahoituksen hankkimisen haasteissa. Hautomo on FIBANin (Finnish Business Angels Network) Pohjois-Karjalan koordinaattori ja sillä on yhteys lähes sataan pohjoiskarjalaiseen, jotka ovat kiinnostuneita startuppeihin sijoittamisesta. Karelian ja yrityshautomon välille on vuosien saatossa kehittynyt toimiva kumppanuus.

Kompetenssiperustainen yrittäjyys (KYKY) -hanke on ollut vahvasti mukana kehittämässä yrittäjyyspolkua. Vuoden vaihteessa päättyvän hankkeen päätehtävä on ollut edistää yrittäjyyttä Karelia-ammattikorkeakoulussa ja Riveriassa.

10 | karelia.fi

Opinnäytetyönä voi esimerkiksi liiketoimintaa aloittaessa tehdä markkinaselvityksiä tai laatia liiketoimintasuunnitelman tulevaa bisnestä varten. Omassa yrityksessä työharjoittelun suorittaville opiskelijoille pyritään järjestämään normaalia enemmän ohjausta.


Jokaisen Draft-ohjelman oppilaitoksissa opiskelevan yrittäjän tai liikeidean omaavan pampun tulisi hakea Draftiin. Ohjelmasta saa rahan lisäksi muuan muassa kontakteja yritysmaailmaan sekä ulkopuolisen näkemyksen omasta liikeideastaan, jota voi sitten kehittää saadun palautteen perusteella. Kannattaa olla avoin uusille ajatuksille ja esittää kysymyksiä, olla utelias – niin on Draft-ohjelmakin. Matti Ruuska, 23, liiketalous karelia.fi | 11


Y-AKATEMIA

YHDISTÄÄ TEORIAN JA KÄYTÄNNÖN 12 | karelia.fi


Uudeltamaalta kotoisin oleva 22-vuotias Henry Klefström aloitti liiketalouden opinnot Karelia-ammattikorkeakoulussa syksyllä 2016. Yrittäjyys ja tiimioppiminen ovat aina olleet Henryn kiinnostuksen kohteina, joten Y-akatemiaan hakeutuminen syksyllä 2017 oli Henrylle sopiva vaihtoehto. Y-akatemian ensimmäinen ryhmä aloitti tammikuussa 2018. TEKSTI Eija Piiparinen | KUVA Salla Anttila

Y

-akatemiassa opiskelijat opiskelevat tiimipedagogiikan keinoja hyödyntäen, eli kaiken oppimisen keskiössä on moniammatillinen tiimityöskentely. Oppiminen rakentuu teoriasta, tiedon jakamisesta ja tekemisestä. Y-akatemiassa opiskelijat tekevät erilaisia kaupallisia projekteja itse hankkimilleen asiakkaille. Opiskelijat perustavat yhdessä tiiminsä kanssa oikean yrityksen, jonka yhtiömuotona osuuskunta. Olemalla sekä yrittäjä että opiskelija on hyvä mahdollisuus saada kattava läpivalaisu kaikista yrityksen perusprosesseista, joita elinvoimaisen liiketoiminnan harjoittaminen vaatii. Henry kokee, että teorian ja käytännön yhdistäminen on tukenut hänen oppimistaan erinomaisesti. - Oppiminen on sitä, että opiskelemme asioita, jotka haluamme viedä käytäntöön. Jos esimerkiksi opiskelemme tapahtumamarkkinointia, luemme ensin aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja keskustelemme teemasta tiimissä. Tämä jälkeen opittu asia viedään käytäntöön oikean asiakkaan kanssa. Moniammatillisuus on yksi Y-akatemian peruspilareista. Moniammatillisuuden kautta tiimi saa rikastettua ajatteluaan ja samalla oppii tekemään yhteistyötä eri aloilta tulevien ammattilaisten kanssa. Ihan kuin oikeassa työelämässä. Henry kertoo oppineensa kuluneiden yhdeksän kuukauden aikana valtavasti erilaisia asioita. Tärkeimpiä taitoja ovat itsensä johtamisen ja vuorovaikutukselliset taidot. - Olen oppinut tuotteistamaan, hinnoittelemaan, myymään ja markkinoimaan osaamistani. Yritys- ja työelämäverkostoni ovat kasvaneet räjähdysmäisesti, kun olen käynyt erilaisissa tapahtumissa etsimässä asiakkaita ja yhteistyökumppaneita. Y-akatemiassa en ole ikinä kuullut

kenenkään sanovan ”Onko pakko”, sillä kaikki tekeminen syntyy omasta tiedonhalusta ja kehittämisen tarpeista. Henry kokee, että hänellä on vielä paljon opittavaa ennen kuin hän voi tituleerata itseään liiketalouden ammattilaiseksi. - Ottamalla oppimisen kapellit omiin käsiini olen päässyt kehittämään itseäni ihan eri tavalla, kuin perinteisellä tyylillä opiskelemalla. Y-akatemia on vaatinut paljon, mutta on antanut sitäkin enemmän. Helppoa ei ole ollut, mutta hauskaa sen sijaan on!

Olemalla sekä yrittäjä että opiskelija on hyvä mahdollisuus saada kattava läpivalaisu kaikista yrityksen perusprosesseista, joita elinvoimaisen liiketoiminnan harjoittaminen vaatii.

karelia.fi | 13


KARELIAN JA OTSAKORPI-SÄÄTIÖN YHTEISTYÖLLÄ EDISTETÄÄN

OPISKELIJAYRITTÄJYYTTÄ TEKSTI Eija Piiparinen | KUVAT Salla Anttila

W

illiam ja Ester Otsakorven säätiö ja Kareliaammattikorkeakoulu ovat tehneet pitkäkestoista yhteistyötä koulutuksen ja yrittäjyyden edistämiseksi. Säätiö on toiminut Karelia-ammattikorkeakoulun merkittävänä tukijana erityisesti opiskelijoiden kansainvälistymisessä, opettajien jatkokoulutuksen tukemisessa sekä opiskelijoiden yrittäjyyttä ja työllistymistä tukevien toimintatapojen kehittämisessä. Lisäksi säätiö on lahjoittanut kaksi määräaikaista yrittäjyys- ja innovaatiotoimintaan liittyvää yliopettajan tehtävää. William Otsakorpi (aik. Lindell) syntyi Kuopiossa 13. joulukuuta 1870. Hän opiskeli Kuopion reaalikoulussa ja suoritti myöhemmin kauppakoulun. Uransa hän aloitti rau-

14 | karelia.fi

Tänä vuonna 90 vuotta täyttävässä säätiössä on aina ymmärretty koulutuksen ja ammattitaidon merkitys suomalaiselle yhteiskunnalle.


Heikki Immonen kertoi työstään yrittäjyyden yliopettajana Otsakorpiauditorion nimeämistilaisuudessa.

tatievirkailijana Viipurin-Pietarin rataosuudella. Vuonna 1896 hän siirtyi pankkialalle ja toimi monipuolisissa johtotehtävissä Viipurissa. Hän perehtyi talouteen ja yrittäjätoimintaan ja menestyi liiketoimissaan. William Otsakorpi oli merkittävissä luottamustehtävissä ja osallistui yhteiskunnalliseen toimintaan. William Otsakorven puoliso Ester Otsakorpi osallistui ahkerasti hyväntekeväisyyteen Viipurin alueella ja vaikutti erityisesti paikallisessa marttatoiminnassa. Lasten kasvitarhatoiminta, naisasia ja rauhanliike olivat hänen sydäntään lähellä. William Otsakorven kuoltua Ester Otsakorpi perusti heidän yhteisen tahtonsa mukaisesti säätiön tukemaan Karjalan kannaksen suomalaisten miesten ja naisten henkistä ja taloudellista kehitystä. Tänä vuonna 90 vuotta täyttävässä säätiössä on aina ymmärretty koulutuksen ja ammattitaidon merkitys suomalaiselle yhteiskunnalle. William ja Ester Otsakorven Säätiö

tukee ammatillista ja ammattikorkeakoulutasoista koulutusta ja yrittäjyyttä Kymenlaakson sekä Pohjois- ja EteläKarjalan maakuntien alueella. Säätiö myöntää opintolainoja ja apurahoja ulkomaan opintoihin kyseisten maakuntien ammattioppilaitosten ja –korkeakoulujen sekä aikuisopistojen opiskelijoille. Lisäksi säätiö tukee edellä mainittuja oppilaitoksia myöntämällä niissä työskenteleville opettajille ammatilliseen kehittymiseen tarkoitettuja apurahoja sekä tukemalla koulutusorganisaatioiden opetustoimintaa ja opetussisältöä kehittäviä hankkeita. Säätiö myöntää myös edullisia lainoja maakuntien pienille ja keskisuurille yrittäjille. Yrittäjyyden merkityksen korostamiseksi säätiö myöntää ajoittain Otsakorven palkintoja. Kiitoksena tästä pitkäaikaisesta yhteistyöstä Karelia-ammattikorkeakoulu on nimennyt Tikkarinne-kampuksella sijaitsevan pikkuauditorion Otsakorpi-auditorioksi.

karelia.fi | 15


SUVI HASSINEN PALKITTIIN

VUODEN 2018 ALUMNINA TEKSTI Eija Piiparinen | KUVA Salla Anttila

K

arelia-ammattikorkeakoulun vuoden 2018 alumni on vuonna 2015 International Business -koulutuksesta tradenomiksi valmistunut Suvi Hassinen. Havel Oy:n toimitusjohtajana työskentelevä Hassinen on tehnyt valmistumisensa jälkeen aktiivista yhteistyötä Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa. Hän on käynyt kertomassa uratarinaansa opiskelijoille sekä tehnyt yhteistyötä opiskelijoiden kanssa erilaisten projektitoimeksiantojen kautta. Valinnan perusteluina oli myös Suvi Hassisen hyvä menestys International Business -opinnoissaan ja hänen esimerkillinen urapolkunsa muovisuojaspiraaleihin, metsäkoneiden työkaluihin ja yksityisen veneilyn tarvikkeisiin erikoistuneessa perheyrityksessä.

i

Alumneja ovat kaikki Kareliasta, PohjoisKarjalan ammattikorkeakoulusta tai niitä edeltävistä oppilaitoksista valmistuneet opiskelijat sekä kansainväliset vaihtoopiskelijat. Alumnitoiminnan tavoitteena on kehittää Karelian työelämäläheisyyttä ja tukea opiskelijoiden työelämäyhteyksien syntymistä.

16 | karelia.fi

Eri vaiheiden kautta hän on edennyt yrityksen johtoon, aina toimitusjohtajaksi saakka. Hänen kansainvälisestä osaamisestaan on ollut hyötyä alueen elinkeinoelämälle ja omistajanvaihdoksen myötä myös yritystoiminnan tavoitteelliselle jatkumiselle Ilomantsissa. - Tekninen toimiala ei ole nuorelle naiselle tyypillinen, mutta Suvi on rohkeasti ja ylpeästi ottanut perheyrityksen ohjat käsiinsä ja uskonut osaamiseensa sekä tuonut sitä eri yhteyksissä positiivisesti esille, jatkaa Tolonen. Suvi on myös aktiivinen vaikuttaja ja toimii Joensuun Nuorkauppakamarin hallituksen kansainvälisyys- ja koulutusvastaavana sekä Pohjois-Karjalan kauppakamarin Ilomantsin paikallisvaliokunnan juniorikiltalaisena. Karelia-ammattikorkeakoulun vuoden alumni valittiin tänä vuonna toista kertaa. Vuoden alumni palkittiin lukuvuoden 2018 – 2019 avajaisissa elokuun lopussa.

Alumnit voivat mm. toimia opetuksessa asiantuntijaluennoitsijoina, kutsua opiskelijaryhmiä opintovierailulle työpaikalleen, tarjota opiskelijoille harjoittelupaikkoja, projekteja ja opinnäytetyön aiheita sekä toimia mentoreina ja alan työelämään perehdyttäjinä. Tervetuloa alumnien yhteisöön! Liity alumnien verkostoon osoitteessa www.karelia.fi/alumni


Tervetuloa öön! is e t h y n ie n alum n Liity mukaa mni lu a / .fi a li e r a www.k

karelia.fi | 17 Vuoden 2018 alumni Suvi Hassinen palkittiin lukuvuoden 2018 – 2019 avajaisissa.


Nuoret pohtivat pienryhmissä omien unelmaammattiensa plussia ja miinuksia.

VALMENNUKSESTA SELKEYTTÄ URASUUNNITELMIIN TEKSTI JA KUVAT Kirsi Taskinen | KUVITUS Patrik Eronen

P

uheensorina täyttää Itä-Suomen yliopiston luokkahuoneen sateisena lokakuun iltana, kun tusinan verran pohjoiskarjalaisia nuoria on kokoontunut yhteen pohtimaan tulevaisuuttaan. Nuoret keskustelevat pienryhmissä innokkaasti unelma-ammattiensa plussista ja miinuksista. Meneillään on Kohti korkeakouluopintoja -valmennus, jossa 18–29 -vuotiaat pohjoiskarjalaiset nuoret hiovat valmennusryhmän tuella urasuunnitelmiaan, tutustuvat erilaisiin opiskelu- ja työpaikkoihin ja valmistautuvat haluamansa korkeakoulun pääsykokeisiin. Valmennusta vetävät Korkeakoulustartti-hankkeen asiantuntijat Niina Pennanen Karelia-ammattikorkeakoulusta ja Heli Pesonen ItäSuomen yliopistosta.

tien kirjo on suuri. Nuoria kiinnostavat mm. graafinen suunnittelu, psykologia, hoitotyö, kaupallisen alan ammatit, fysiikan ja kemian ala sekä valtiotieteet. Monella on mielessään useampia vaihtoehtoja, joten plussien ja miinuksien pohtiminen auttaa tekemään ratkaisuja vaihtoehtojen välillä. – Mie olen kokenut jonkinlaisen valaistumisen tunteen. Tuun amiksesta ja tällä hetkellä kiinnostaa sosiaaliala, eräs osallistuja kertoo. Toiset ovat pyrkineet jo useaan otteeseen opiskelemaan kiinnostavaa alaa, mutta opiskelupaikka ei ole vielä auennut. He saavat valmennuksesta apua vaihtoehtoisten suunnitelmien laatimiseen ja tietoa siitä, miten monien erilaisten urapolkujen kautta voi päätyä unelmiensa ammattiin.

ERI REITTEJÄ UNELMA-AMMATTIIN

URATARINOITA JA TYÖPAIKKAVIERAILUJA

Tunnelma on leppoisa ja osallistujat kertovat avoimesti omista tulevaisuudensuunnitelmistaan. Unelma-ammat-

18 | karelia.fi

Elokuun lopulla startanneessa valmennuksessa on tutustuttu eri oppilaitoksiin, kuultu uratarinoita ja käyty vierai-


Kohti korkeakouluopintoja -valmennus ohjaa nuoria oman urapolkunsa suunnitteluun.

Monella on mielessään useampia vaihtoehtoja, joten plussien ja miinuksien pohtiminen auttaa tekemään ratkaisuja vaihtoehtojen välillä.

lemassa kiinnostavien työnantajien luona paikan päällä. Lisäksi on pohdittu mm. itsetuntemukseen liittyviä asioita ja mietitty omia vahvuuksia. Kukin osallistuja kirjoittaa valmennuskertojen perusteella omaa tarinaansa, jota täydennetään aina uusien teemojen mukaan. Tarinasta muodostuu lopulta kokonaisuus, joka auttaa oman urapolun rakentamisessa. Valmennukseen on osallistunut jo noin kolmisenkymmentä nuorta ja uusia osallistujia on mukana tänäkin iltana. Illan pääteemana pohditaan omia arvoja ja sitä, kuinka arvot vaikuttavat opiskelu- ja työpaikan valintaan. – Minusta oli kivaa, sillä en ole aiemmin miettinyt arvonäkökulmaa ammatinvalinnassa. Haluan, että tärkeimmät arvot toteutuvat tulevassa ammatissa, yksi osallistujista toteaa.

VAIHTOEHTOJA VALINTOJEN TUEKSI

Moni valmennuksen osallistujista on paikalla saadakseen selkeyttä urasuunnitelmiinsa.

– Tiesin, että haluan yliopistoon, mutta en tiennyt, mitä haluan opiskella, kertoo tällä hetkellä valtiotieteen opintoja suunnitteleva Meeri Tillonen. Osa valmennettavista suunnittelee alanvaihtoa. Yksi heistä on rakennusmaalarina toimiva Elisa Liimatta, joka pohtii joko fysioterapeutin tai kirjanpitäjän ammattia. – Ammattikorkeakoulu on ollut minulle ajatuksen tasolla mörkö, sillä en ole itse uskonut, että osaisin opiskella siellä. Päätin, että nyt otan itseäni niskasta kiinni ja yritän päästä opiskelemaan, hän kertoo. Molemmat ovat olleet tyytyväisiä valmennuksen antiin. – Tämä on ollut avartava kokemus ja olen saanut hirveästi uutta tietoa. Esimerkiksi avoimen ammattikorkeakoulun mahdollisuudet tulivat uutena asiana minulle, Liimatta sanoo. – Parasta ovat aktiviteetit, jotka antavat osviittaa omista näkemyksistä. Täällä esitellään monia vaihtoehtoja, joista voi valita, Tillonen kiittelee.


KOULUTUSVIENTIÄ KIINAAN Karelia-ammattikorkeakoulu on solminut ensimmäisen merkittävän koulutusvientisopimuksensa. Kiinalaisen Heilongjiang Institute of Technologyn ja sen yhteistyökumppanin Beijing Prepare Educationin kanssa tehdyssä sopimuksessa sovitaan Kiinassa toteutettavasta energia- ja ympäristötekniikan yhteistutkinnosta. TEKSTI Eija Piiparinen | KUVAT pixabay.com

20 | karelia.fi


Karelian asiantuntijat vastaavat kolmasosan koko tutkinnon opetuksesta, järjestävät orientaatiojakson Kiinassa sekä kouluttavat kiinalaisia opettajia teemasta riippuen joko Harbinissa tai Joensuussa.

S

opimus yhteistutkinnosta on tehty kymmeneksi vuodeksi. Rehtori Petri Raivo allekirjoitti sopimuksen kesäkuussa 2018 ja yhteistutkinto käynnistyi syyskuussa 2018 Harbinissa. Yhteistutkinto on osa Karelia-ammattikorkeakoulun koulutusvientiä. - Tämän sopimuksen valmistelu ja haku on ollut vaativa ja pitkä prosessi, mutta olemme erittäin tyytyväisiä sopimukseen. Erityisen merkittäväksi tämän yhteistyön tekee se, että kaksoistutkinto on paitsi meidän omien laatukriteeriemme mukainen myös Kiinan opetusministeriön virallisesti akreditoima. Tällaisia ei ole kovin paljon tarjolla, kertoo rehtori Petri Raivo. Ensimmäinen tutkinto-ohjelma käynnistyi Kiinassa syyskuun alussa, kun koulutuksessa aloitti 96 opiskelijaa, joiden tulokset kiinalaisessa ylioppilastutkinnossa ovat keskimääräistä parempia. Aloitusjaksoon sisältyivät ohjelman avajaiset sekä orientaatiojakso, josta vastasivat yliopettajat Lasse Okkonen ja Kirsi-Marja Toivanen.

- Orientaatiossa keskityttiin englannin kieleen ja uusituvan energian käyttöön suomalaisessa toimintaympäristössä sekä Karelian tuleviin opintojaksoihin. Opiskelijat vaikuttivat motivoituneilta ja innostuneilta, ja odotukset ohjelman toteuttamisesta ovat positiiviset, kertoo kansainvälisten asioiden päällikkö Liisa Timonen. Englanninkielen osaamistason nostaminen ennen Karelian ammatillisten opintojaksojen alkamista edellyttää vielä työtä, ja ryhmälle on suunniteltu kieliopintoja huomattavasti kiinalaisia tutkintoja enemmän. Kieli- ja teemavalmennus jatkuvat tammikuussa järjestettävässä RENEW talvikoulussa Suomessa. Karelian asiantuntijat vastaavat kolmasosan koko tutkinnon opetuksesta, järjestävät orientaatiojakson Kiinassa sekä kouluttavat kiinalaisia opettajia teemasta riippuen joko Harbinissa tai Joensuussa. Lisäksi Karelia järjestää kiinalaisille opiskelijoille kolmen viikon mittaisen RENEW! InnoCamp talvikoulun Joensuussa. karelia.fi | 21


YRITYSTEN TUKENA

LÄHI-IDÄN MARKKINOILLE Karelia-ammattikorkeakoulun Finpetra-verkosto on tukenut yritysten vientiponnistuksia Lähi-idän ja etenkin Jordanian markkinoille nyt reilun vuoden ajan ja konkreettisia tuloksia on jo saavutettu. Ensimmäisen vuoden aikana on toteutettu kaksi yritysdelegaatiomatkaa Jordaniaan, ensimmäisiä pilottitilauksia on toimitettu ja muun muassa joensuulainen Arbonaut on allekirjoittanut Memordanum of Understanding -sopimuksen yhteistyön aloittamisesta jordanialaisen RSCN:n kanssa (The Royal Society for the Conservation of Nature). TEKSTI Janita Ylitalo ja Helena Puhakka-Tarvainen KUVAT Janita Ylitalo ja Laura Palovuori

KOVAN LUOKAN KOODAUSOSAAMISTA ICT-YRITYKSIIN

Yksi Finpetran tärkeimmistä kumppaneista on Princess Sumaya University for Technology (PSUT) Jordanian Ammanissa. Yliopisto on yksi arabimaailman kovatasoisimmista ict-osaajien kouluttajista ja heidän opiskelijansa mm. sijoittuvat vuosittain kärkipaikoille kansainvälisissä koodaus- ja pelialan kilpailuissa. Yhteistyön tavoitteena on alusta lähtien ollut hyödyntää PSUT:n opiskelijoiden osaamista pohjoiskarjalaisissa yrityksissä, ja ensimmäinen opiskelija aloittikin harjoittelunsa lokakuussa Arbonaut Oy:llä Karelian saaman Erasmus+-liikkuvuusrahoituksen turvin. Toinen koodariharjoittelija saapuu kesällä 2019 Solenovo Oy:lle. Yhteistyö on herättänyt paljon kiinnostusta ict-yrityksissä ja sitä pyritään laajentamaan tulevina vuosina.

22 | karelia.fi

Yhteistyön tavoitteena on alusta lähtien ollut hyödyntää PSUT:n opiskelijoiden osaamista pohjoiskarjalaisissa yrityksissä


23-vuotias Haneen Saleh saapui Joensuuhun kolmen kuukauden harjoitteluun suoraan Yhdysvalloista teknologianaisten konferenssista. Hän on valmistumassa PSUT:sta ja ajatus Suomeen töihin jäämisestä on alkanut kiinnostaa positiivisten kokemusten myötä. Harjoittelu Arbonautilla alkoi metsäpalojen torjuntaan kehitetyn ohjelmiston jatkokehittämistyöllä ja todennäköisesti tuloksia hyödynnetään myös tulevissa Jordanian projekteissa. - Tiimissämme on eri alojen huippuasiantuntijoita ja tämä työ on juuri sellainen, mihin oma taustani ja kokemukseni soveltuu hyvin. Isäntäperheeni lapset opettavat minulle suomea ja päivä päivältä yritän ottaa tätä vaikeaa kieltä haltuun, toteaa Haneen Saleh innostuneena. Arbonautin varatoimitusjohtaja Jari Kinnunen haastatteli toukokuussa Ammanissa yli kymmentä harjoittelijaehdokasta ja Haneen tuli valituksi tiukan karsinnan päätteeksi.

Tiimi Arbonautilla, kuvassa vasemmalta: Laith ALRahlahleh, projektisuunnittelija, Kareliaamk, Alejandro Barrios, Fire Management and Remote Sensing Expert, Arbonaut Oy, Haneen Saleh, Software Engineer Intern, Arbonaut Oy, Jari Kinnunen, Vice President, Arbonaut Oy.

karelia.fi | 23


KULTTUURIN TUNTEMUS ON AVAIN MENESTYKSEEN

Useille yrityksille on ollut hämmentävää huomata, miten helppoa kommunikointi jordanialaisten kanssa on: maat ovat samaa kokoluokkaa, molemmissa maissa puhutaan hyvää englantia ja korkeakoulutus on suuressa arvossa. Lisäksi molemmissa maissa pyritään löytämään ratkaisuja samankaltaisiin energia- ja ympäristöhaasteisiin.

24 | karelia.fi

Finpetra panostaa myös yritysten ja organisaatioiden valmentamiseen ja osaamisen kehittämiseen. Lähi-idän kulttuurikoulutusta liiketoimintanäkökulmasta on järjestetty kaksi kertaa ja lisäksi on kehitetty mm. pitchaustaitoja ja esiintymistä, kansainvälistä. strategiaosaamista sekä innovaatio-osaamista. Myös yritysmatkoilla hankittuja kontakteja sekä liidejä työstetään aktiivisesti yhdessä yritysten kanssa. Etenkin kulttuurintuntemuksen koulutus on tärkeää ja se vähentää väärinymmärrysten riskiä kanssakäymisessä. Esimerkiksi Jordaniassa liiketoimintakumppanuuksien syntymisen kannalta on keskeistä luoda henkilökohtaisia suhteita kumppaniorganisaation päättäviin henkilöihin. Matkat ja neuvottelut paikan päällä Ammanissa ovatkin olleet elintärkeitä yhteistyön aloittamiseksi. Lähi-itää ei voi niputtaa yhteen, koska maiden ja kansojen välillä on suuria eroavaisuuksia. Lähi-idästä on olemassa vahvoja ennakkoluuloja ja pelkojakin, ja siksi on tärkeää tuoda esim. Jordanian kohdalla esille korkea koulutuksen taso, vahvaa halu yhteistyöhön suomalaisten kanssa sekä kiinnostus uusiin innovaatioihin ja ratkaisuihin. Useille yrityksille on ollut hämmentävää huomata, miten helppoa kommunikointi jordanialaisten kanssa on: maat ovat samaa kokoluokkaa, molemmissa maissa puhutaan hyvää englantia ja korkeakoulutus on suuressa arvossa. Lisäksi molemmissa maissa pyritään löytämään ratkaisuja samankaltaisiin energia- ja ympäristöhaasteisiin. Jordania tukee myös ulkomaisia investoreita merkittävillä verohelpotuksilla ja haluaa saada ulkomaisten yritysten valmistusta maahan.

SEURAAVA MATKA ALKUVUODESTA

Finpetra ja Business Finland Kehittyvät markkinat -ohjelma on tehnyt Jordaniaan liittyen yhteistyötä keväästä lähtien. Yritysmatkoja ja koulutuksia toteutetaan yhdessä, mikä tuo toimenpiteisiin suurempaa vaikuttavuutta ja lisää yritysten verkostoitumista myös kansallisesti. Päällekkäiset toiminnot valtakunnallisen ja alueellisen vienninedistämisen kesken on hyvä poistaa, jotta yritykset saisivat parasta mahdollista tukea viennin edistämiseen. Seuraava yritysmatka Jordaniaan on suunnitteilla alkuvuodelle 2019 Ammanissa järjestettävän UNDP Innovation for Crisis -tapahtuman yhteyteen. Finpetrassa on rakennettu Suomenkin mittakaavassa merkittävä verkosto Lähi-itään. Verkoston rakentamisessa tärkeimpänä tekijänä on ollut jo kuudetta vuotta Suomessa asuneen jordanialaisen tohtorin Laith ALRahlahlehin rooli hankkeessa. Tulokset ovat olleet erittäin hyviä, ja jo tässä vaiheessa hanketta voidaan todeta, että kansainvälisten osaajien verkostoja on hyödynnetty viennin edistämisessä tähän asti aivan liian vähän.


Suomalaiset yritykset esittäytymässä Ammanissa lokakuussa 2018 energia- ja ympäristöteemaisella vienninedistämismatkalla. Vasemmalta: Kai Iiskola - Coctio, Milla Sallinen - SVKY, Kari Korhonen - MOLOK, Samuli Pykäläinen - Solarworks, Markus Heikkinen - Innotek, Jari Kinnunen - Arbonaut, Anas Al Natsheh - CEMIS/Kajaanin amk.

FINPETRA »»Kesto: elokuu 2017 – joulukuu 2019 »»Rahoitus: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) »»Kohdealue: Lähi-itä, Jordania lähtömaana »»finpetra.karelia.fi »»www.facebook.com/finpetra karelia.fi | 25


MAAHANMUUTTAJAT ENEMMÄN OSAKSI

KORKEAKOULUYHTEISÖÄ 26 | karelia.fi


Yhteisöön kuuluminen on vuorovaikutusta, yhdessä tekemistä ja kokemista toisten kanssa. Kareliaammattikorkeakoulu on mukana kansallisessa Valmentavasta valmiiksi -hankkeessa, jonka yksi tavoitteista on kehittää tapoja edistää maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden integraatiota korkeakouluyhteisöön. TEKSTI Paavo Raappana | KUVAT Kasper Garam, Markkinointitoimisto Tovari

VÄHEMMÄN YKSINÄISTÄ PUURTAMISTA

Osallisuus on mukanaoloa ja kuulumista ryhmään tai yhteisöön. Vastakohta osallisuudelle on syrjäytyminen, jonka vähentämiseksi on tehtävä töitä myös korkeakouluissa. Uudelle paikkakunnalle muutto, uudet ihmiset tai epävarmuus tehdystä opiskeluvalinnasta voivat altistaa osattomuudelle ja lisätä syrjäytymisen uhkaa. Mahdollisuudet syrjäytymiselle kasvavat entisestään, jos opiskelija on muuttanut Suomeen toisesta maasta. Vieras kulttuuri, uusi kieli ja esimerkiksi turvapaikanhakijoina saapuneiden epätietoisuus mahdollisuudesta jäädä maahan tai lähtömaahan jääneiden läheisten kohtalo voivat hämmentää ja pelottaa. Tällöin ympäröivän yhteisön on tarjottava riittävästi virikkeitä, yhteenkuuluvuutta ja oikeanlaisia sosiaalisia kontakteja, jotka ovat paras vaihtoehto asioiden märehtimiselle yksin erossa muista. Karelia-ammattikorkeakoulu on mukana Valmentavasta valmiiksi –hankkeessa, jonka tavoitteena on yhdenmukaistaa maahanmuuttajille suunnattuja korkeakouluopintoihin valmentavia koulutuksia. Muualta Suomeen muuttaneiden henkilöiden korkeakoulupolkua sujuvoittavassa hankkeessa luodaan myös toimintamalleja, jotka edistävät maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden integraatiota muuhun korkeakouluyhteisöön. Suomalaisessa korkeakoulussa opetettavia asioita ei ole pureskeltu valmiiksi ja opiskelu edellyttää itseohjautuvuutta. Omia ajatuksia tai esimerkiksi opintoihin kuuluvia oppimistehtäviä on kuitenkin mahdollista työstää yhdessä opiskelijakollegoiden kanssa. Valmen-

Uudelle paikkakunnalle muutto, uudet ihmiset tai epävarmuus tehdystä opiskeluvalinnasta voivat altistaa osattomuudelle ja lisätä syrjäytymisen uhkaa.

karelia.fi | 27


tavasta valmiiksi -hankkeessa halutaan madaltaa kynnystä opiskelijayhteisöön pääsemiselle ja helpottaa kontaktien luomista, ettei kukaan olisi opintojensa kanssa yksin.

Yhteistyössä opiskelijakunnan kanssa on kehitetty kummiopiskelijatoimintaa eli kokonaan uutta vertaistuutoroinnin mallia, jota tarjotaan erityisesti maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille. Korkeakouluyhteisöön tutustuttamisen lisäksi kummit ovat edistäneet myös valmentavan koulutuksen opiskelijoiden keskinäistä ryhmäytymistä.

KUMMIOPISKELIJAT VALMENTAVAN KOULUTUKSEN TÄSMÄTUUTOREINA

Erittäin hyvin toimiva ja kaikissa korkeakouluissa käytössä oleva tapa osallisuuden lisäämiseksi on vertaistuutoritoiminta. Karelia-ammattikorkeakoulussa tuutoritoimintaa organisoi opiskelijakunta POKA, joka on mukana yhteistyökumppanina myös Valmentavasta valmiiksi -hankkeessa. Yhteistyössä opiskelijakunnan kanssa on kehitetty kummiopiskelijatoimintaa eli kokonaan uutta vertaistuutoroinnin mallia, jota tarjotaan erityisesti maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille. Korkeakouluyhteisöön tutustuttamisen lisäksi kummit ovat edistäneet myös valmentavan koulutuksen opiskelijoiden keskinäistä ryhmäytymistä. Kummiopiskelijatoiminta on ollut moninaista: Kummit ovat esimerkiksi järjestäneet retkiä, auttaneet opiskelussa tarvittavien tietojärjestelmien käytössä, keskustelleet korkeakouluopinnoista sekä toteuttaneet lukupiirejä auttamaan valintakokeisiin osallistumisessa. Kummiopiskelijatoiminta on kerännyt kiitosta opiskelijoita. Sen lisäksi, että ymmärrys suomalaisen korkeakouluopiskelun arjesta helpottuu, kummiopiskelijoiden kanssa käyty vuorovaikutus myös parantaa ja monipuolistaa suomen kielen osaamista. Kummien opiskelija-asiantuntijuus on osoittautunut niin arvokkaaksi, että keväällä toteutettavaan valmentavan koulutuksen verkkototeutukseen tullaan rekrytoimaan vertaistuutoreita tukemaan maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita myös verkon välityksellä.

ALUEELLISET HYVÄT TAVAT KANSALLISEEN KÄYTTÖÖN

Valmentavasta valmiiksi -hankkeessa on kartoitettu myös muiden ammattikorkeakoulujen osallisuutta edistäviä käytänteitä. Kartoittavan kyselyn myötä huomattiin, että alueellisesti käytössä on useita tapoja, jotka ovat vakiintuneet pysyvästi ammattikorkeakoulujen toimintaan. Monikansalliset ja -kulttuuriset opintototeutukset, kulttuurikahvilat, kansainvälisyysviikot, ystäväperhetoiminta tai yhteiset liikuntavuorot ovat käytössä ympäri maata. Käytänteet voivat osallisuuden lisäksi edistää myös kotikansainvälistymistä, kulttuuriosaamista ja kielitaitoa. Yhtäläisyys jokaisen esimerkin kohdalla oli se, että toimenpiteet koettiin pieniksi, mutta vaikutuksiltaan suuriksi. Karelia-ammattikorkeakoulun kummiopiskelijamalli tulee toivottavasti jalkautumaan myös muihin korkeakou-

28 | karelia.fi


luihin. Uusien toimintamallien kehittäminen tukee myös Karelia-ammattikorkeakoulun tekemään, alueellisesti ja kansallisesti vaikuttavaa maahanmuuttajatyötä. Korkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen lisäksi Kareliaammattikorkeakoulu toteuttaa maahanmuuttajille suunnattua SIMHE-Karelia -ohjauspalvelua, jonka tavoitteena on edistää maahanmuuttajien koulutuspolkujen, työllistymisen sekä kotoutumisen tukemista. Ohjauspalvelun on ulottunut Pohjois-Karjalan lisäksi aina Lappeenrantaan, Kuopioon tai Mikkeliin saakka. Osallistuminen maahanmuuttajien koulutuksen kehittämiseen sekä ohjauspalvelun laaja maantieteellinen ulottuvuus korostaa Karelian keskeistä asemaa maahanmuuttajien kotoutumista edistävänä toimijana Suomen ammattikorkeakoulukentällä.

valmentavastavalmiiksi.karelia.fi @SimheKarelia

karelia.fi | 29


» UUTISIA KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULUSTA

» TOIMITTANUT Eija Piiparinen

Karelia-ammattikorkeakoulu ja VMP yhdistävät osaamisensa uudessa Nuoret kohti työtä! -palvelussa Karelia-ammattikorkeakoulu on mukana Nuoret kohti työtä! nuorten työllistämistä edistävässä palvelussa yhdessä Varamiespalvelujen (VMP) kanssa. Kyseessä on valinnanvapauteen perustuva työllistämispalvelukokeilu, jota toteutetaan kahdeksalla ELY-keskusalueella. Pohjois-Karjalan alueella paikallinen VMP:n toimipiste ja Karelia-amk ovat yhdessä mukana omalla palvelullaan. Nuoret kohti työtä -palvelu on tarkoitettu alle 30-vuotiaille, joilta puuttuu perusasteen jälkeinen koulutus tai joiden työttömyys on pitkittynyt. Nuoria kannustetaan oman-

näköisen uran luomiseen. Nuoren tilanteesta ja tarpeesta riippuen ohjausta ja tukea annetaan koulutus-, työllistymis- tai yrittäjäpolulle. Palveluun osallistujalle tarjotaan henkilökohtainen sparraaja, joka tuntee paikalliset työ- ja koulutusmarkkinat, työllistymismahdollisuuksia lukuisissa asiakasyrityksissä sekä mahdollisuutta tutustua yrityksiin ja siellä oleviin työtehtäviin. Palveluun pääsee mukaan ilmoittautumalla TE-palvelujen kautta. toimistot.te-palvelut.fi/pohjois-karjala/nuoret-kohti-tyota

Karelia-ammattikorkeakouluun 1092 hakijaa syksyn yhteishaussa Karelia-ammattikorkeakouluun haki yhteensä 1092 hakijaa 19.9.2018 päättyneessä korkeakoulujen syksyn yhteishaussa. Karelia-ammattikorkeakoulun ensisijaiseksi hakukohteekseen valitsi 432 hakijaa. - Sosiaali- ja terveysalan koulutukset kiinnostavat hakijoita edellisten vuosien tapaan. Hakijoiden kokonaismäärä kasvoi jonkin verran viime syksyyn verrattuna, mikä johtuu siitä, että nyt haussa oli myös terveydenhoitajakoulutus. Olemme tyytyväisiä hakutulokseen, kertoo rehtori Petri Raivo.

30 | karelia.fi

Karelia-ammattikorkeakoulussa oli haussa neljä päivätai monimuotototeutuksena toteutettavaa sosiaali- ja terveysalan koulutusta: fysioterapeutti-, sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja ja sosionomikoulutukset. Aloituspaikkoja oli yhteensä 150. Valintakokeet järjestetään loka-marraskuussa ja opiskelijavalintojen tulokset ovat selvillä marraskuun lopussa. Opinnot alkavat tammikuussa 2019.


OS

A A

MA

MINKÄ JÄLJEN SINÄ JÄTÄT MAAILMAAN?

AIL Hae 20.3.—3.4.2019! Katso kaikki Karelia-amk:n AMK- ja YAMK-tutkinnot:

www.karelia.fi/haku

VA

MA Avoin ammattikorkeakoulu on mahdollisuus – iästä ja koulutustaustasta riippumatta. Avoimessa amk:ssa voit tutustua amk-opintoihin, kehittää ammattitaitoasi, hyödyntää välivuoden tai tähdätä tutkinnon suorittamiseen.

www.karelia.fi/avoinamk karelia.fi | 31


» UUTISIA KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULUSTA

LähiTapiola Idältä 70 000 euron lahjoitus Karelia-ammattikorkeakoululle LähiTapiola Itä lahjoitti 70 000 euroa Karelia-ammattikorkeakoululle. Lahjoituksen taustalla on LähiTapiola Idän ja Karelia-ammattikorkeakoulun yhteinen tavoite vahvistaa alueen elinvoimaisuutta ja työllisyyttä. - Pohjois-Karjalan elinvoimaisuus on meille paikallisena asiakkaiden omistamana yhtiönä erityisen merkittävä asia. Vähintään kaksi kolmasosaa Karelian opiskelijoista jää työskentelemään valmistumisensa jälkeen maakuntaan. Karelia on vahva vaikuttaja alueella, toteaa toimitusjohtaja Juha Mäkinen LähiTapiola Idästä. Digitalisaatio etenee nopeasti, ja palveluprosessien automatisointi ja robotisaatio muuttavat voimakkaasti työelämää sekä vaikuttavat henkilöstörakenteeseen ja osaamistarpeisiin. Paikallisena toimijana LähiTapiola Itä näkee Karelia-ammattikorkeakoulun merkityksen tulevaisuudessa entistä suurempana ja haluaa olla tukemas-

sa oppilaitoksen toimintaa alueen vahvana osaamisen ja yritysten kilpailukyvyn mahdollistajana. LähiTapiola Itä kohdisti lahjoituksensa yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalle. LähiTapiola Idän lisäksi esimerkiksi Broman Group Oy, Enon Energia Osuuskunta, Iivari Mononen –konserni, Pohjois-Karjalan Yrittäjät r.y. ovat lahjoittaneet Kareliaammattikorkeakoulun varainhankintaan. Karelia-ammattikorkeakoulu kiittää kaikkia lahjoittajia. Karelia-ammattikorkeakoulun varainhankintakampanja käynnistyi huhtikuussa 2018, ja jatkuu vuoden 2019 loppuun saakka. Varainhankintakampanjan aikana saadut lahjoitukset käytetään ammattikorkeakoululaissa tarkoitettujen tehtävien huolehtimiseen. Yli 10 000 euron lahjoitukset voidaan kohdentaa lahjoittajan toiveen mukaisesti koulutusalalle.

Valtakunnallinen RESTO2019 -tietotaitokilpailu Joensuussa 21. - 22.3.2019 Karelia-ammattikorkeakoulu järjestää RESTO2019tietotaitokilpailun ensimmäistä kertaa Pohjois-Karjalassa maaliskuussa 2019. Kilpailun teemana on Pure Karelia, jolla halutaan korostaa karjalaista vieraanvaraisuutta ja alueen erityispiirteitä. Kilpailijat ovat eri ammattikorkeakoulujen restonomiopiskelijoita sekä alumneja. Opiskelijoiden ja alumnien lisäksi kisoihin saapuu kilpailujoukkueiden valmentajia ja ammattikorkeakoulujen henkilökuntaa.

32 | karelia.fi

RESTO2019-tietotaitokilpailu on valtakunnallinen restonomiopiskelijoiden tietoja ja taitoja mittaava kilpailu. Kilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2002 Turussa, ja se järjestetään vuorotellen restonomikoulutusta antavissa ammattikorkeakouluissa. Resto-tietotaitokilpailut järjestetään yhdessä alueen yhteistyökumppanien kanssa. Tapahtuma on hyvä tilaisuus verkostoitua valtakunnallisesti ammattikorkeakouluopiskelijoiden, -toimijoiden ja muiden alan yritysten kanssa.


OSAAVA MAAILMA

tehdään Pohjois-Karjalassa. Lahjoitus Karelia-ammattikorkeakoululle tukee Pohjois-Karjalan kasvua ja hyvinvointia.

www.karelia.fi/varainhankinta karelia.fi | 33


facebook.com/taitaja instagram.com/taitaja twitter.com/taitajasm Taitaja-tapahtuma


Avoimesti siun -webinaarisarja

S e u ra a livenä tai ka t s o tallenne!

Mitä Karelia tutkii ja kehittää? Webinaarisarja esittelee Karelia-ammattikorkeakoulun kehittämistyön tuloksia. Webinaarit ovat avoimia kaikille kiinnostuneille.

KareliaUAS karelia.fi | 35


OS

A A

MA

OSAAVA MAAILMA.

AIL 36 | karelia.fi

VA

MA www.karelia.fi