Karelia.fi - 1/2018

Page 1

Osaava maailma.

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI | 1/2018

» 28

KARELIAN VARAINHANKINTA KÄYNNISTYI Karelia on vahva aluevaikuttaja

»6

Black Belt -mestarin opissa

» 12

ma Osaava maail tehdään lassa Pohjois-Karja


Osaava maailma.

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI | 1/2018

» PÄ ÄKIRJOITUS

Päätoimittaja Petri Raivo, rehtori Toimitussihteerit Eija Piiparinen, tiedottaja ja Kaisa Varis, julkaisusuunnittelija Ulkoasu ja taitto Salla Anttila, graafinen suunnittelija Kuvat Karelia-amk/kuva-arkisto, Salla Anttila Kannen kuva Tuukka Pakarinen Julkaisija Karelia-ammattikorkeakoulu, Tikkarinne 9, 80200 Joensuu Yhteystiedot www.karelia.fi, viestinta@karelia.fi Painopaikka Punamusta, Joensuu Levikki 2000 kpl ISSN 2323-8453 (Painettu), ISSN 2323-8461 (Verkkojulkaisu)

KareliaAmmattikorkeakoulu

karelia_uas

KareliaUAS

karelia_amk

Karelia_AMK

Karelia University of Applied Sciences

Karelia on PohjoisKarjalan suurin aluekehityshankkeiden toteuttaja ja teemme vuosittain yhteistyötä yli 650 maakunnan yrityksen kanssa.


OSAAVA MAAILMA TEHDÄÄN POHJOIS-KARJALASSA

K

arelia-ammattikorkeakoulu on arvostettu, vetovoimainen ja kansainvälinen korkeakouluyhteisö, josta on valmistunut arvostettuja ammattilaisia viimeisen 25 vuoden aikana yli 13 000 opiskelijaa. Pohjois-Karjalan työelämässä toimivista henkilöistä joka kymmenes on suorittanut tutkintonsa Kareliassa. Olemme myös yhteisönä vahva - vähintään kaksi kolmasosaa Karelian opiskelijoista jää työskentelemään valmistumisensa jälkeen maakuntaan. Olemme vahva vaikuttaja alueella. Karelia on PohjoisKarjalan suurin aluekehityshankkeiden toteuttaja ja teemme vuosittain yhteistyötä yli 650 maakunnan yrityksen kanssa. Uusimman kansallisen yritysbarometrin mukaan pohjoiskarjalaiset yrittäjät ja yritykset tunnistavat yhteistyön oman maakuntansa ammattikorkeakoulun kanssa muuta maata paremmin. Karelian tulokset ovat maamme ammattikorkeakoulujen parhaimmistoa. Olemme valtakunnallisesti laadukkain korkeakoulu Suomessa. Kaikkien yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen laatujärjestelmät on auditoitu kahdesti Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (KARVI) toimesta. Karelian laatujärjestelmä on kaikissa tehdyissä auditoinneissa todettu olevan edistyneellä tasolla, mikä on paras mahdollinen tulos.

Suomessa on siirrytty pitkäaikaisesta taloudellisesta taantumasta kasvun ja työllisyyden paranemisen vaiheeseen. Muutos näkyy myös Pohjois-Karjalassa. Digitalisaatio etenee nopeasti ja luo maakuntaan uusia mahdollisuuksia ja sovelluskohteita. Palveluprosessien automatisointi ja robotisaatio muuttavat voimakkaasti työelämää. Nämä muutokset vaikuttavat työelämän organisaatioiden henkilöstörakenteeseen ja osaamistarpeisiin. Karelia on valmis panostamaan koviin tuloksiin yhteistyössä yritysten kanssa. Haluamme vahvistaa yritysten uudistumista, kilpailukykyä ja kasvua. Valmisteilla oleva maakuntauudistus muuttaa myös eri toimijoiden roolia ja työnjakoa. Siun sote toimii sosiaali- ja terveysalan palvelurakenneuudistuksen kansallisena pilottina ja Karelialla on tiivis strateginen kumppanuus Siun soten kanssa. Uudistuksen myötä myös kuntien rooli muuttuu ja Karelia on valmistautunut tähän muuttuvaan roolin kuntien kanssa tehtävällä systemaattisella kumppanuusyhteistyöllä. Pohjois-Karjalan yritykset ovat meille elintärkeä kumppani ja yhteisö. Alueellinen tapamme tehdä yhteistyötä, on valtakunnallisesti myös tunnistettu. Karelia haluaa myös jatkossa satsata kehittämiseen ja kehittymiseen Karelian arvojen mukaisesti - edelläkävijänä. Petri Raivo, rehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu

karelia.fi | 3


V = välittämisen I = ilmaP = piiri

Osaava maailma olemme me

Suoritettuja tutkintoja 2017

Opiskelijoita

3671 680 Opiskelijatyytyväisyys

81% (tyytyväiset tai erittäin tyytyväiset opiskelijat)

Henkilöstöä (htv)

255

nenä Yhteisön jäse ksi e is ammattila rit opiskelija-tuto it or ut -t opettaja ja aa opinto-ohj tori opintokuraat

Koulutusalat » Kulttuuriala » Luonnontieteiden ala » Luonnonvara- ja ympäristöala » Matkailu-, ravitsemis- ja talousala » Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala » Tekniikan ja liikenteen ala » Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Osaava maailma on kansainvälinen

100 100 200 4 | karelia.fi

KANSAINVÄLISTÄ TUTKINTO-OPISKELIJAA

Joensuu on osaavan maailman kotikaupunki

VAIHTO-OPISKELIJAA VUOSITTAIN

75,514 ASUKASTA 30% OPISKELIJOITA

KANSAINVÄLISTÄ KUMPPANIA

Reilun kaupan kaupunki


KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI | 1/2018

» KARELIASSA OPISKELEE TYYTYVÄISIÄ OPISKELIJOITA

» Y-AKATEMIASTA YRITTÄJYYTEEN

10 6

Karelia on vahva aluevaikuttaja

8

Karelia läpäisi laatuauditoinnin erinomaisin tuloksin

10

Kareliassa opiskelee tyytyväisiä opiskelijoita

12

Black Belt -mestarin opissa

16 18

Y-akatemiasta yrittäjyyteen Talotekniikan insinööreille on kysyntää

16 20

Korkeakoulustartti ohjaa nuoria korkeakouluopintoihin

22

SIMHE-Karelia tukee maahanmuuttajia koulutuspoluille

24

SMErec - rekrytaitoja!

26

Biotaloutta korkeakouluissa ja työelämässä

28 Uutiset

karelia.fi | 5


KARELIA ON VAHVA ALUEVAIKUTTAJA Karelia-ammattikorkeakoulussa on tehty selvitys Karelian yhteiskunnallisesta ja alueellisesta vaikuttavuudesta. Vaikuttavuutta on lähestytty opetuksen ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan alueellisen vaikuttavuuden näkökulmasta, ja lisäksi on tutkittu Karelian budjettivarainkäytön tulo- ja työllisyysvaikutuksia maakunnassa. Selvityksen tavoitteena oli koota olemassa olevaa tietoa yksiin kansiin yleiskuvan saamiseksi. Lisäksi tuotettiin muuta tietoa – esimerkiksi tulo- ja työllisyysvaikutukset – jota ei sellaisenaan ollut saatavilla. Jatkossa aluevaikuttavuustietoa tullaan aiempaa systemaattisemmin tuottamaan osana Karelian laatujärjestelmää. TEKSTI Teppo Tarnanen, Kim Wrange

O

petuksen sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan aluevaikuttavuutta on kuvattu lukuisten indikaattoreiden avulla, joista tässä muutamia poimintoja. Karelia-amk:sta valmistui vuosina 2014 – 2016 2083 opiskelijaa, joista AMK-tutkinnon suoritti 1946 ja ylemmän AMK-tutkinnon 137 opiskelijaa. Heidän osaamisensa tulee suurelta osin maakunnan työ- ja elinkeinoelämän käyttöön. Tilastovuosien 2013 – 2015 keskiarvona Pohjois-Karjalassa asui vuosi valmistumisen jäl-

6 | karelia.fi

keen 69 %, kolme vuotta valmistumisen jälkeen 70 % ja viisi vuotta valmistumisen jälkeen 65 % Kareliassa tutkinnon suorittaneista. Jo opiskelun aikana opiskelijoiden tekemillä projekteilla, opinnäytetöillä ja työharjoittelulla on suuri merkitys alueen yrityksille ja muille työelämäkumppaneille. Vuonna 2016 Karelian opiskelijat tekivät opintoihinsa liittyen kaiken kaikkiaan noin 38000 TKI-opintopistettä, mikä keskimääräisellä työmäärällä (27 tuntia/opintopiste) tarkoittaa noin miljoonaa tuntia opiskelijoiden TKI-työtä.


TUTKINNON SUORITTAMINEN PARANTAA TYÖMARKKINA-ASEMAA

Tutkinnon suorittaminen parantaa työmarkkina-asemaa: kolme vuotta valmistumisen jälkeen, kun työmarkkinaasema on päässyt vakiintumaan, Kareliasta valmistuneiden työttömyysaste oli 6,9 % kun yleinen työttömyysaste samaan aikaan (2015) oli 9,4 %. Kareliasta valmistuneiden mediaanitulo (palkka- ja yrittäjätulot yhteensä) oli vuonna 2014 AMK-tutkinnon suorittaneilla 30632 euroa ja ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneilla 47494 euroa. Tässä on mukana vain työllistyneiden tiedot, eikä työttömyyskorvauksia tai muita sosiaalietuuksia ole huomioitu. Karelia-amk:sta vuosien 2010–2013 aikana valmistuneiden palkka- ja yrittäjätulojen summaksi vuonna 2014 voidaan arvioida noin 67,7 miljoonaa euroa, josta Pohjois-Karjalassa työllistyneiden tulot olivat noin 46,8 miljoonaa euroa.

VAHVAT KUMPPANUUDET OSA ALUEVAIKUTTAVUUTTA

Työelämäkumppanuudet ovat aluevaikuttavuuden kannalta kriittisen tärkeitä. Avainkumppaneita, joiden kanssa on tehty kumppanuussopimus, oli vuoden 2017 alussa 63. Näiden lisäksi on vaihteleva mutta lukuisa määrä toiminnallisia yhteistyökumppaneita. Esimerkiksi TKI-hankkeissa mukana olleiden yritysten määrä vuonna 2016 oli 648 kpl. Työelämäkumppanit ovat olleet mitatusti tyytyväisiä TKIyhteistyöhön Karelian kanssa: tyytyväisyysindeksi, joka muodostuu vaihtoehtojen ”täysin samaa mieltä” ja ”osittain samaa mieltä” osuudesta, oli vuoden 2016 palautteessa 84 %. Lisäksi Karelia-ammattikorkeakoululla on toimintaedellytysten kehittämiseksi viisi strategista kumppania, joista kolme korkeakouluverkostossa (Saimaan ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopisto), yksi toisella asteella (Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria) ja organisaation toiminnan kannalta keskeinen opiskelijakunta POKA. Kareliasta eri aloilta valmistuneet, työelämässä uraa luoneet alumnit ovat voimavara, jota ei vielä täysin ole osattu hyödyntää. Rekisteröityneitä alumneja oli vuoden 2017 alussa 239. Karelia-amk:n kansainvälisellä yhteistyöllä on myös vahva aluevaikuttavuuden ulottuvuus. Kansainväliset avainkumppanuudet korkeakouluyhteistyössä ovat tärkeitä kampusten yhteistyötahoja, joiden kanssa pyritään monipuoliseen ja monialaiseen yhteistyöhön muun muassa opiskelija- ja henkilökuntavaihdon, opetuksen kehittämisen ja TKI-toiminnan keinoin.

MERKITTÄVÄ TALOUDELLINEN VAIKUTUS ALUEELLE

Myös Karelia-ammattikorkeakoulun suora taloudellinen vaikutus on alueelle merkittävä. Karelian budjetin loppusumma vuonna 2015 oli noin 28,5 miljoonaa euroa. Luonnollisestikaan se ei kokonaisuudessaan jää tulona maakuntaan vaan osa valuu maakunnan ulkopuolelle. Karelia-ammattikorkeakoulun budjettivarainkäytön vaikutukset kerrannaisvaikutuksineen Pohjois-Karjalassa ovat vuositasolla merkittävät: vähintään 525 henkilötyövuotta ja 33 miljoonaa euroa vuonna 2015. Sekä tulo- että työllisyysvaikutukset voidaan jakaa välittömiin ja välillisiin vaikutuksiin. Karelian budjettivarainkäytön välitön tulovaikutus maakunnassa oli noin 23,8 miljoonaa euroa. Välitön tulovaikutus koostuu ammattikorkeakoulun maksamista, maakuntaan jäävistä henkilöstökuluista (13,1 miljoonaa euroa) sekä vuokrista ja tavara- ja palveluostoista (10,7 miljoonaa euroa). Karelian henkilöstön palkkatuloista pidätetyistä veroista noin 1/3 menee valtiolle ja 2/3 – vuonna 2015 noin 2,7 miljoonaa euroa – jää tuloksi maakunnan kunnille. Noin 9,3 miljoonan euron välillinen tulovaikutus syntyy useampaa reittiä. Kun Karelialle tavaraa ja palveluita toimittavat yritykset ostavat itse tavaroita ja palveluita muilta maakunnan yrityksiltä, näiden liikevaihto kasvaa – arvio tälle oli noin 3,2 miljoonaa euroa. Toinen merkittävä vaikutus tulee kulutuksen kautta: henkilöstö käyttää osan veronjälkeisistä nettotuloistaan ostamalla erilaisia tavaroita ja palveluita maakunnan yrityksiltä (noin 6,2 miljoonaa euroa), jolloin yritysten liikevaihto kasvaa. Karelian oma välitön työllisyysvaikutus Pohjois-Karjalassa henkilöstön verotuskunnan perusteella oli vuonna 2015 noin 329 henkilötyövuotta. Karelian tavara- ja palveluostojen aikaansaama välillinen työllisyysvaikutus toimittajayrityksissä oli noin 100 henkilötyövuotta. Lisäksi henkilöstön kulutusmenojen aiheuttama välillinen työllisyysvaikutus maakunnan yrityksissä oli noin 96 henkilötyövuotta. Välitön ja välillinen työllisyysvaikutus maakunnassa olivat vuonna 2015 yhteensä noin 525 henkilötyövuotta. Tarnanen T. ja Wrange K. 2017. Karelia-ammattikorkeakoulun yhteiskunnallinen ja alueellinen vaikuttavuus. Kareliaammattikorkeakoulun julkaisusarja C, Raportteja: 45. Verkkojulkaisu: URN:ISBN:978-952-275-244-4 Selvitys on päivitys vuonna 2007 tehdylle vastaavan tyyppiselle tutkimukselle.

karelia.fi | 7


Laatukoordinaattori Mikko Penttinen (vas.), vararehtori Pekka Auvinen ja rehtori Petri Raivo vastaanottivat auditointitodistukset auditoinnin päätösseminaarissa.

KARELIA LÄPÄISI LAATUAUDITOINNIN

ERINOMAISIN TULOKSIN TEKSTI JA KUVA Eija Piiparinen

8 | karelia.fi


Karelia-ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä on kansallista kärkitasoa. Karelian laatujärjestelmä on nyt auditoitu kaksi kertaa. Ainoana korkeakouluna Karelian laatujärjestelmä on arvioitu molemmissa auditoinneissa edistyneelle tasolle.

E

nsimmäinen auditointikierros toteutettiin vuonna 2011, jolloin Karelia läpäisi auditoinnin parhaalla mahdollisella arvosanalla edistynyt. Karelian laatujärjestelmä auditoitiin toisen kerran syksyllä 2017, ja siihen valmistautuminen oli keskeisessä roolissa vuoden 2017 aikana. - Vaikka laatutyö onkin pitkäkestoista ja jatkuvaa kehittämistä sekä arviointia ja parantamista vaativaa arjen toimintaa, niin toinen auditointikierros ja siihen valmistautuminen antoivat vuodelle 2017 oman jännittävän lisämausteensa. Kyseessä oli iso ponnistus, johon osallistui lähes koko Karelia-ammattikorkeakoulun korkeakouluyhteisö ja useita yhteistyökumppaneita, kertaa Kareliaammattikorkeakoulun rehtori Petri Raivo auditointiin valmistautumista. Ja jälleen kerran Karelia-ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä osoittautui ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kansalliseksi kärjeksi. Ainoana maamme korkeakouluna Karelia-ammattikorkeakoulun laatujärjestelmän arvioitiin olevan parhaalla mahdollisella eli edistyneellä tasolla. - Olemme positiivisesti yllättyneitä sekä kiitollisia pitkäjänteisen yhteisen työmme tuloksista. Kiitos tästä erinomaisesta tuloksesta kuuluu koko henkilöstölle, opiskelijakunnalle sekä yhteistyökumppaneille, iloitsee vararehtori Pekka Auvinen. Tammikuussa 2018 saatu Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen Karvin myöntämä laatuleima on voimassa kuusi vuotta. Laatuleima osoittaa, että ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnan kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia periaatteita ja suosituksia. Karvin auditointiraportissa todetaan, että Karelia-ammattikorkeakoulun laadunhallinnan menettelytavat muodostavat dynaamisen ja johdonmukaisen järjestelmän. Järjestelmä tukee erinomaisella tavalla korkeakoulun kokonaisstrategiaa sekä toiminnan kehittämistä. Lisäksi auditointiraportissa todetaan, että Karelialla on vakiintunut laatukulttuuri, jolle on tunnusomaista laaja osallistavuus ja sitoutuminen etenkin henkilöstön keskuudessa. Korkeakoulun laatujärjestelmä ja johtaminen ovat avoimia ja helposti lähestyttäviä.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi on auditoinut kaikkien maamme yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen laatujärjestelmät kaksi kertaa. Ensimmäinen auditointikierros toteutettiin vuosina 2005-2012 ja toisen kierrokset viimeiset auditoinnit valmistuvat vuonna 2018. Arvioinnissa käytetään neliportaista asteikkoa (puuttuva, alkava, kehittyvä, edistynyt). Korkeakoulut osallistuvat vähintään kuuden vuoden välein ulkoiseen laatujärjestelmän auditointiin. Auditointimalli perustuu kehittävän arvioinnin periaatteisiin. Auditoinnin tavoitteena on auttaa korkeakouluja tunnistamaan toimintansa vahvuudet, hyvät käytänteet ja kehittämiskohteet. Lisäksi korkeakouluja saavat tukea strategisten tavoitteiden saavuttamisessa ja kehittämistoiminnan suuntaamisessa ja toiminnan jatkuvassa kehittymisessä. Auditointiraportti on luettavissa osoitteessa https://karvi.fi/app/uploads/2018/01/KARVI_0118.pdf

Olemme positiivisesti yllättyneitä sekä kiitollisia pitkäjänteisen yhteisen työmme tuloksista. Kiitos tästä erinomaisesta tuloksesta kuuluu koko henkilöstölle, opiskelijakunnalle sekä yhteistyökumppaneille Pekka Auvinen, vararehtori

karelia.fi | 9


KARELIASSA OPISKELEE

TYYTYVÄISIÄ OPISKELIJOITA TEKSTI Eija Piiparinen | KUVA Tuukka Pakarinen

K

arelia-ammattikorkeakoulu kerää vuosittain lukuvuosipalautetta kaikilta opiskelijoiltaan tammimaaliskuussa. Nyt saadun palautteen perusteella Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat pääosin tyytyväisiä opintoihinsa. Kokonaistyytyväisyys oli 81 % jo neljättä vuotta peräkkäin, mikä tarkoittaa sitä, että tulos säilyi kolmen edellisen vuoden tapaan Karelia-ammattikorkeakoulun historian korkeimmalla tasolla. Erityisen tyytyväisiä koulutukseen olivat ensimmäisen vuoden opiskelijat (kokonaistyytyväisyys 88 %), mutta erot eri vuosikurssien ja koulutusten välillä tasoittuivat entisestään. Tuloksen merkittävyyttä lisää se, että vastaajamäärä on säilynyt korkeana viime vuosien aikana ja oli tänä vuonna edellisiä vuosia korkeampi.

10 | karelia.fi


Opiskelijatyytyväisyys

81% (tyytyväiset tai erittäin tyytyväiset opiskelijat)

Yhteistyö opettajien ja opiskelijoiden kanssa toimii hyvin

96% Opiskelijoiden tyytyväisyyskysely kohdentui opetussuunnitelman, koulutuksen toteutuksen, oppimisen ohjauksen ja arvioinnin sekä osaamisen kehittymisen toimivuuteen. Vastaajista 78 % oli tyytyväisiä opetussuunnitelmaan. Koulutuksen toteutukseen oltiin kokonaisuutena erittäin tyytyväisiä (84 %). Lähes kaikki (96 %) vastaajat olivat sitä mieltä, että yhteistyö opiskelijoiden ja opettajien kanssa toimii hyvin. Oppimisen ohjaukseen ja arviointiin liittyvä tyytyväisyys oli Karelian historian paras (81 %). Osaamisen kehittymiseen liittyvä kokonaispalaute säilyi erittäin hyvällä tasolla (81%). - Viime vuosina olemme vahvistaneet Karelia-ammattikorkeakoulussa opinto-ohjausta sekä toisesta välittämisen, asioiden puheeksi ottamisen ja yhteisöllisen kehittämisen ilmapiiriä. Olemme myös rakentaneet opintojen etenemisen seurantaa tukevia tietojärjestelmiä. Tämä systemaattinen toiminta kantaa nyt hedelmiä, suuret kiitokset koko henkilöstölle ja opiskelijakunnalle, kertoo vararehtori Pekka Auvinen.

Palautteessa näkyy myös, miten yhteistyö opiskelijoiden ja opettajien välillä koulutuksen ja etenkin opetussuunnitelmien kehittämiseksi on tuottanut hyvää tulosta kuluneen vuoden aikana Robert Kuhlmann, POKAn hallituksen puheenjohtaja

Myös Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta POKAssa ollaan tyytyväisiä lukuvuosipalautteeseen. - Entistä runsaampi vastausprosentti on erityisen hyvä uutinen myös muilta osin tyytyväisen palautteen ohella. Opiskelijakunnan edunvalvonnan näkökulmasta on tärkeää, että opiskelijat antavat entistä aktiivisemmin palautetta. Palautteessa näkyy myös, miten yhteistyö opiskelijoiden ja opettajien välillä koulutuksen ja etenkin opetussuunnitelmien kehittämiseksi on tuottanut hyvää tulosta kuluneen vuoden aikana, kertoo POKAn hallituksen puheenjohtaja Robert Kuhlmann. Ylempää ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevien tyytyväisyys opintoihin oli edellisten vuoden tapaan kokonaisuutena hyvää (82 %). Saatua palautetta käsitellään opiskelijaryhmien kanssa huhti-toukokuun aikana ja palautteen pohjalta päätetään kehittämiskohteista ja toimenpiteistä. Kehittämistyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä opiskelijakunta POKAn kanssa, joka on yksi Karelia-ammattikorkeakoulun strategisista kumppaneista.

karelia.fi | 11


BLACK BELT -MESTARIN OPISSA

| karelia.fi Lean Six Sigma 12-asiantuntija Antti Piirainen kouluttaa 16 vuoden kokemuksella.


Karelia-ammattikorkeakoulun järjestämästä Lean Six Sigma -koulutuksesta valmistuu tänä vuonna 12 uutta laadun huippuasiantuntijaa Itä-Suomen yrityksiin ja julkiselle sektorille. Kokenut kouluttaja osaa selvittää haastavatkin asiat innostavasti ja rennolla otteella.

TEKSTI Kirsi Taskinen | KUVAT Salla Anttila

T

ammikuussa käynnistynyt Lean Six Sigma Black Belt -koulutus on harvinaista herkkua PohjoisKarjalassa. Karelia-ammattikorkeakoulun ja Quality Knowhow Karjalaisen yhteistyössä järjestämää tuhtia 24 lähiopetuspäivän koulutuspakettia käy parhaillaan läpi 12 osallistujaa eri aloilta. Yhdeksän kuukauden aikana osallistujat sisäistävät Six Sigma -ongelmanratkaisumenetelmän ja toteuttavat omaan organisaatioonsa liittyvän laajan kehittämisprojektin. Kouluttajana toimii 16 vuoden kokemuksella QK Karjalaisen Antti Piirainen, jonka mukaan Joensuun Black Belt -ryhmän heterogeenisuus on hyvin tyypillistä tämän päivän koulutuksille. Osallistujat edustavat mm. muovi-, metalli-, elintarvike- ja puunjalostusteollisuutta. Mukana on myös IT- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisia. – Koulutettavista on muodostunut kiva ja tiivis porukka. Siitä kuuluu ansio myös kouluttajalle, joka ottaa huomioon eri alojen asiantuntijoita. Porukan monipuolisuus antaa erilaisia näkökulmia myös itselle, toteaa CGI:n palvelupäällikkö Minna Nieminen. Vaikka toimintaympäristöt eri aloilla poikkeavat toisistaan, laadun parantamisessa on kuitenkin paljon yhtäläisiä piirteitä, kuten käsitteet, menetelmät ja työkalut. – Vuorovaikutus lähiopetuksessa on vilkasta. Kehittämisprojektit kukin suuntaa omaan organisaatioonsa, mutta raportoimme toisillemme niiden edistymisestä ja saamme hyödyllistä vertaispalautetta, kertoo koulutukseen osallistuva Karelia-ammattikorkeakoulun Lean-tiimin jäsen Jyri Roihuvuo.

HAASTAVAA JA INNOSTAVAA

Suurin osa Black Belt -koulutuksen lähiopetuspäivistä on kesän kynnyksellä jo takanapäin. Osallistujat ovat yhtä mieltä uusien oppien hyödyllisyydestä riippumatta siitä, mikä heidän lähtötasonsa on ollut. – Koulutus on haastavaa, mutta innostavaa. Oma projektityö on ehdoton edellytys koulutuksesta hyödyn saamiselle ja oppimiselle, sanoo Siun Soten kehittämisasiantuntija Heli Jääskeläinen. Jääskeläinen on suunnitellut hyödyntävänsä koulutuksen oppeja mm. asiakaslähtöisten palvelujen sekä jatkuvan parantamisen kulttuurin kehittämisessä.

Vaikka toimintaympäristöt eri aloilla poikkeavat toisistaan, laadun parantamisessa on kuitenkin paljon yhtäläisiä piirteitä, kuten käsitteet, menetelmät ja työkalut.

karelia.fi | 13


Uutta osaamista on kertynyt myös Lean Six Sigma -konkari Jyri Roihuvuolle, joka tekee kehittämisprojektia yhdessä Karelian toisen Lean-kouluttajan Jarno Mertasen kanssa. – Koulutus vaikuttaa todella perusteelliselta. Vaikka olen itsekin vetänyt Yellow Belt - ja Green Belt -koulutuksia, uutta oppia ja entistä jäsentyneempää kuvaa laadun parantamisesta on tullut vastaan kaiken aikaa, Roihuvuo toteaa. Kouluttaja Antti Piiraiseen osallistujat ovat erittäin tyytyväisiä. Kiitosta saavat mm. Piiraisen rautainen kokemus, rentous, innostavuus ja kärsivällisyys selittää vaikeita asioita tarvittaessa yhä uudelleen. – Hän on laatutekniikan asiantuntija ja hänellä on paljon kokemusta erilaisten organisaatioiden laadun parantamisesta – niin tuotteiden kuin palveluidenkin. Toivoisin olevani omassa koulutustyössäni yhtä energinen ja innostava kuin hän, Roihuvuo kiittelee.

k Belt Seuraava Blac a -koulutus alka ! keväällä 2019 Tutustu: /lean www.karelia.fi

Karelia-ammattikorkeakoulun järjestämästä Lean Six Sigma -koulutuksesta valmistuu tänä vuonna 12 uutta laadun huippuasiantuntijaa Itä-Suomen yrityksiin ja julkiselle sektorille.

14 | karelia.fi


AITO ONGELMA TUO PARHAAN TULOKSEN

Yksi Black Belt -koulutuksen osallistujista on CGI:n palvelupäällikkö Minna Nieminen. 19 vuotta IT-alalla työskennellyt Nieminen näkee Lean Six Sigman erittäin tärkeänä omassa työssään. – Työskentelen terveydenhuollon tietojärjestelmiä toimittavassa yksikössä. Terveydenhuollon isoissa organisaatioissa Lean on hyvin ajankohtainen asia, jota asiakkaammekin opiskelevat. Haluamme olla tilanteen tasalla ja mieluusti tietysti jopa vähän edellä. Niemistä kiinnostaa erityisesti Six Sigma, joka on ITalalla pitkään käytössä ollutta Leania uudempi tulokas. Hän otti paikallisesti järjestetyn koulutuksen ilolla vastaan. – On paljon kustannustehokkaampaa euromääräisesti ja ajankäytöllisesti osallistua täällä Joensuussa, hän kiittelee järjestelyjä.

”On paljon kustannustehokkaampaa euromääräisesti ja ajankäytöllisesti osallistua täällä Joensuussa”, kiittelee CGI:n palvelupäällikkö Minna Nieminen.

Koulutukseen kuuluvan kehittämisprojektin aiheeksi Nieminen valitsi oikean työssä olevan ongelman. – Aihe teettää töitä hieman enemmän ja on haastavampi, kun täytyy huomioida myös salassapitoasiat, mutta se on parempi oppimisen kannalta. Jatkossa osaamme ottaa muitakin kohtia töissä saman menetelmän ja muokkauksen alle tarkasteltavaksi ja toivottavasti parantaa niitä. Kokonaistavoitteena CGI:llä on parantaa koulutuksen oppien avulla palvelutuotannon prosessia niin, että säästyy kustannuksia ja aikaa. Lisäksi halutaan vaikuttaa asiakkaiden ja henkilöstön tyytyväisyyteen. – Lean Six Sigma voi olla yksi hyvä työkalu myös sopeutumisessa maakuntauudistukseen. Kun maailma ympärillä muuttuu, on pystyttävä reagoimaan erilaisiin tilanteisiin ja muuttumaan proaktiivisesti tarvittavalla tavalla, Nieminen pohtii.

karelia.fi | 15


Y-AKATEMIASTA YRITTÄJYYTEEN Karelia-ammattikorkeakoulun Y-akatemia starttasi tammikuussa 2018 pilottikokeilulla, jota valmisteltiin pari vuotta. Mukaan lähti kolmetoista Karelian toisen vuoden tradenomi-, restonomi- ja fysioterapiaopiskelijaa sekä kolme valmentajaa. Aloittamaan päästiin, kun Karelian avokonttoritila Tiedepuistolla muutettiin akatemialaisten kotipesäksi. TEKSTI Eija Piiparinen, Juha Wirekoski | KUVAT Riikka Potkonen

16 | karelia.fi CMYK: 100-0-30-0 / 30-0-100-0 / 0-26-100-0 / 0-100-80-0, RGB 0-156-180 / 200-212-0 / 253-193-0 / 228-3-46, Fontti: Francker Condensed SemiBold

Ville Juuti ja Henry Klefström suunnittelemassa tulevaa asiakaspalaveria.


Heti opintojen alkaessa opiskelijat perustavat oman yrityksen, joka on useimmiten osuuskuntamuotoinen.

KAIKKI VIEDÄÄN KÄYTÄNTÖÖN

Y-akatemiassa hankitaan paljon teoriatietoa, harjoitellaan sen soveltamista ja sitten opittu viedään käytäntöön. Keskeistä opiskelussa on yhdessä tekeminen valmentajien ohjatessa prosessia. Oppijan polku on aina yksilöllinen, vaikka pikkuhiljaa syntyvän tiimin tavoite on yhteinen. Yrittäjyyttä ei voi käytännössä harjoitella ilman todellista liikevaihtoa, ilman oikeaa yritystä. Heti opintojen alkaessa opiskelijat perustavat oman yrityksen, joka on useimmiten osuuskuntamuotoinen. Y-akatemian ensimmäinen yritys sai nimekseen Osuuskunta Bision, jolle on jo alkanut kertyä mukavasti liikevaihtoa. Opiskelijoiden omat päätökset vaikuttavat yrityksen tuloihin ja menoihin. Kunnianhimoisena tavoitteena on toteuttaa kansainvälinen huippuleiri opintojen loppusuoralla. Y-akatemiassa lähes kaikki toiminta perustuu moniin yhtä aikaa menossa oleviin asiakasprojekteihin. Tietoa kaivetaan esiin kirjallisuudesta ja muista mahdollisista lähteistä yksin ja ryhmissä tai koko tiimillä. Kaikki oppimismenetelmät ovat sallittuja, jopa luennotkin tarpeen niin vaatiessa. Kaksi kertaa viikossa järjestetään rupeama, jossa harjoitellaan yhdessä ajattelemisen taitoa dialogiperiaatteen mukaisesti. Yhdessä ajatteleminen haastaa niin opiskelijat kuin valmentajatkin.

MONIALAISUUS ON VALTTIA

Karelian Y-akatemiassa uskotaan oikeasti aitoon monialaisuuteen. Kun laitetaan yhteen eri aloilta tulevia ihmisiä, syntyy vääjäämättä mahdollisuus uuden, ennalta aavistamattoman oivaltamiseen. Liiketaloutta opiskelevien Riikka Potkosen ja Noora Penttisen mielestä Y-akatemian tiimioppimisympäristö

mahdollistaa yksilöllisen oppimisen, jossa jokainen opiskelija voi kehittää sitä aihealuetta mistä itse on kiinnostunut. - Y-akatemiaopinnoissa on parasta käytännönläheisyys. Meillä on mahdollisuus saada enemmän ja monipuolisemmin tietoa yrittäjyydestä, kuin perinteisen luento-opetuksen kautta. Täällä lisäksi kannustetaan kehittämään itseään ja oppimaan uutta. Ensin otetaan asioista selvää, sitten niitä viedään käytäntöön, kertovat Riikka ja Noora. Y-akatemiassa opettajan rooli on muuttunut perinteisestä opettajasta valmentajaksi, jossa valmentajan tehtävänä on tukea ja ohjata opiskelijoita oppimisessa ja tavoitteiden saavuttamisessa. Jokaisen oma oppimissopimus toimii tiekarttana, jota päivitetään tarpeen mukaan. - Yrittäjyys on tietenkin näiden opintojen punaisena lankana. Uskon, että Y-akatemian kautta opiskelijat saavat etulyöntiaseman työelämään, kun ovat päässeet kokeilemaan yrittäjyyttä jo opintojen aikana aivan oikeasti. Opiskelijat tekevät asioita itselleen, ei opettajalle. Tämä kannustaa oppimaan ja tekemään paljon töitä, kertoo päävalmentajana toimiva Juha Wirekoski. Niin opiskelijat kuin valmentajatkin vaikuttavat tyytyväisiltä Y-akatemiassa opiskeluun. Vaikka Y-akatemiassa on opiskeltu vasta muutama kuukausi, ainakin Riikan ja Nooran tulevaisuudensuunnitelmiin kuuluu yrittäjyys. – Tavoitteena on luoda yritys, joka toimii myös opintojen jälkeen. Toiveena on, että Y-akatemian seuraavassa toteutuksessa on mukana opiskelijoita mahdollisimman monelta koulutusalalta. Uuden parinkymmenen hengen tiimin aloittaessa tarvitaan jo toimitilojenkin suhteen kehittämistä. Useampi tiimi luo myös tervettä kilpailua ja jalostaa pioneerien viitoittamaa innostavaa alkua.

karelia.fi | 17


Talotekniikan insinööriksi valmistunut Tommi Pyykkö sai tutkintotodistuksen maaliskuussa.

TALOTEKNIIKAN INSINÖÖREILLE ON KYSYNTÄÄ Vuonna 2013 kuhmolainen Tommi Pyykkö on YKjoukoissa kriisinhallintaoperaatiossa ja alkaa miettiä tulevaa paluutaan Suomeen. Pohdinnan alla ovat myös tulevaisuudensuunnitelmat ja ammatinvalinta. Selatessaan läpi erilaisia koulutusvaihtoehtoja Tommin mielenkiinto herää: Karelia-ammattikorkeakoulussa voi opiskella talotekniikan insinööriksi. TEKSTI JA KUVA Eija Piiparinen

18 | karelia.fi


K

arelia-ammattikorkeakoulussa on voinut opiskella talotekniikkaa syksystä 2014 alkaen. Talotekniikan koulutus antaa opiskelijalle vankan ja laaja-alaisen pohjan ymmärtää nykyaikaista talotekniikkaa kokonaisuutena. Talotekniikan koulutuksesta valmistuneet insinöörit hallitsevat taloteknisten järjestelmien kokonaisuuden, sähköturvallisuuteen vaikuttavat tekijät, lainsäädännön ja viranomaismääräykset. Opiskelijat saavat myös lvi-alan suunnittelupätevyyteen vaadittavat tiedot. - Talotekniikan koulutukseen hakeutuminen Kareliaan tuntui hyvältä ja luontevalta vaihtoehdolta, koska olin aiemmin suorittanut LVI-asentajan ammattitutkinnon. Lisäksi minulla oli positiivinen kuva Joensuusta opiskelukaupunkina, kertoo Tommi Pyykkö. Tommi oli kiinnostunut etenkin suunnittelutehtävistä, joten hän yritti jo opintojen alkumetreistä alkaen saada kaiken mahdollisen hyödyn suunnittelukursseista sekä löytää harjoittelupaikan suunnittelutehtävien parista. - Minulle suurin hyöty on ollut suunnittelupainotteisista opinnoista, eri LVI-järjestelmien opinnoista sekä tietenkin termofysiikasta. Suunnitteluopintoihin panostaminen kannatti, sillä Tommi Pyykkö työskentelee tällä hetkellä LVI-suunnittelijana Granlund Kuopio Oy:ssä, josta sai työpaikan jo ennen valmistumistaan. Työtehtäviin kuuluu erilaisten kohteiden avustava suunnittelu ja kohteita on laidasta laitaan, saneerauskohteista isoihin uudiskohteisiin. - Työssäni pidän eniten siitä, että jokainen työpäivä on erilainen ja saan työskennellä ammattitaitoisten työkavereiden kanssa. Maaliskuussa 2018 kaksi ensimmäistä opiskelijaa valmistuu Karelian talotekniikan koulutuksesta. Tommi Pyykkö on toinen näistä tutkintotodistuksen saavista opiskelijoista. Vastavalmistuneen insinöörin työura on vielä alussa, mutta Tommi toivoo, että tulevaisuudessa hän pystyisi kehittymään ja laajentamaan osaamistaan monipuolisiin talotekniikan suunnittelutehtäviin. Entä millaisia muistoja jäi opiskeluajoista? - Opiskeluajoista on kokonaisuudessa positiiviset muistot, ja luokkamme ryhmähenki oli todella positiivinen kaikkien neljän vuoden ajan. Yksittäistä muistoa vaikea valita, mutta erityisesti mieleen ovat jääneet aamutuntien väsyneet keskustelut aiheesta kuin aiheesta. Talotekniikka on kehittyvä ja mielenkiintoinen ala, jota kannattaa ehdottomasti lähteä opiskelemaan, mikäli tekniikan ala kiinnostaa. Työtehtäviä alalla on laidasta laitaan ja työllisyystilanne näyttää positiiviselta.

Talotekniikan koulutukseen hakeutuminen Kareliaan tuntui hyvältä ja luontevalta vaihtoehdolta, koska olin aiemmin suorittanut LVI-asentajan ammattitutkinnon. Lisäksi minulla oli positiivinen kuva Joensuusta opiskelukaupunkina Tommi Pyykkö, Insinööri (AMK)


OHJAA NUORIA KORKEAKOULUOPINTOIHIN

Korkeakoulustartti antaa ohjausta ja valmennusta korkeakouluopintoja suunnitteleville nuorille.


Korkeakoulustartti aloitti toimintansa vuoden 2018 alussa. Kareliaammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen yliopiston yhteinen hanke tarjoaa uraohjausta ja valmennusta korkeakouluopintoihin suuntaaville pohjoiskarjalaisille nuorille. Tarkoituksena on luoda Pohjois-Karjalaan toimintamalli, jonka avulla omaa urapolkuaan etsivä nuori löytää ja hakee realistisia toiveitaan vastaaviin korkeakouluopintoihin. Toimintamallia kehitetään myös yhdessä maakunnan eri ohjaustoimijoiden kanssa. TEKSTI Niina Pennanen, Joni Ranta | KUVA Risto Siloaho | KUVITUS Patrik Eronen

P

ohjois-Karjalassa on yli tuhat ylioppilastutkinnon suorittanutta nuorta, joilla ei ole toisen asteen tutkinnon jälkeistä jatko-opintopaikkaa eikä ammatillista tutkintoa. Korkeakoulustartti auttaa ilman jatko-opintopaikkaa olevia nuoria löytämään oman polun korkeakouluopintoihin antamalla yksilö- ja ryhmäohjausta uravalintoihin. Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikkiin Suomen korkeakouluihin hakevat pohjoiskarjalaiset nuoret.

INFOTAPAHTUMIA JA VALMENNUSRYHMIÄ

Korkeakoulustartti järjestää Pohjois-Karjalassa maakunnallisia infotapahtumia, joissa hankkeen toimintaan pääsee tutustumaan tarkemmin. Korkeakoulujen yhteishakuaikana tarjottiin hakuneuvontaa Kiteen, Ilomantsin, Outokummun ja Joensuun kirjastoissa. Nuori saa tietoa hankkeen tarjoamasta ohjauksesta myös sosiaalisen median kanavien sekä yhteistyökumppaneiden – kuten TE-toimiston, Ohjaamoiden ja kuntien työllisyyskoordinaattoreiden – kautta. Korkeakoulujen hakusyklin mukaan ajoittuvia valmennusryhmiä alkaa keväisin ja syksyisin, mutta nuori voi tulla hankkeen ohjaukseen missä vaiheessa tahansa. Valmennuksessa nuori tutkii erilaisia koulutuspolkuvaihtoehtojaan hankkeen ohjaajien, uratarinoiden ja vertaisten avulla. Hankkeen järjestämillä tutustumiskäynneillä ja varjostamisjaksoilla nuori voi valintojensa tueksi tutustua työpaikkoihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan korkeakoulututkintoa. Toiminta tähtää oman koulutusalan löytymiseen ja alalle hakeutumiseen.

VINKKEJÄ VALINTAKOKEISIIN

Nuori saa valmennusta myös valintakokeisiin valmistautumiseen. Kohti valintakoetta! -valmennuksessa neuvotaan oppimaan oppimisessa ja luku- ja muistiinpanotekniikassa sekä annetaan vinkkejä kokeeseen vastaamiseen ja itse va-

lintakoetilanteesta selviämiseen. Myönteisen vastaanoton saanut ensimmäinen Kohti valintakoetta! -valmennusryhmä aloitti huhtikuussa kymmenen osallistujan voimin. Korkeakoulustartin ohjaukseen voi tulla myös, mikäli nuori ei onnistu pääsemään haluamaansa opiskelupaikkaan. Hanke auttaa tekemään uusia suunnitelmia kohti unelmien korkeakoulua. Korkeakoulustartti on saanut erittäin myönteisen vastaanoton maakunnassa toimivilta ohjaustahoilta. Palautteen mukaan toiminnalle on suuri tarve. Hanke tekee yhteistyötä mm. lukioiden opinto-ohjaajien, TE-toimiston, Ohjaamoiden ja muiden ohjaustahojen sekä työelämän kanssa. Hankkeen aikana on tarkoitus kehittää ohjausmalleja eri toimijoiden tarpeisiin.

KORKEAKOULUSTARTTI – KORKEAKOULUOPINTOIHIN SUUNTAAVA VALMENNUS -HANKE »»Aika: 1.1.2018–31.7.2020 »»Toteuttajat: Karelia-ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopisto »»Rahoittajat: Etelä-Savon ELY-keskus, Euroopan unionin Euroopan sosiaalirahasto, Karelia-ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopisto »»Lisätietoa: Niina Pennanen, projektipäällikkö, niina.pennanen@karelia.fi, puh. 050 3304719 »»Blogi: www.karelia.fi/korkeakoulustartti »»Facebook: @korkeakoulustartti »»Twitter: @KKstartti »»Instagram: @korkeakoulustartti karelia.fi | 21


SIMHE-KARELIA TUKEE MAAHANMUUTTAJIA KOULUTUSPOLUILLE TEKSTI Hannele Niskanen | KUVA Martha Balerina

Korkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen opiskelijoita keväällä 2018

22 | karelia.fi


Korkeasti koulutetuilla maahanmuuttajilla on suuria haasteita päästä oman alansa ja tasonsa työtehtäviin tai jatkokoulutukseen korkea-asteelle Suomessa. Usein he työllistyvät vain matalapalkkaisiin työtehtäviin. Suurin syy on se, että suomen kielen vaatimustaso on asiantuntijatehtävissä korkea. He tarvitsevat myös tietoa suomalaisesta korkea-asteen koulutusmahdollisuuksista ja yksilöllistä ohjausta koulutuspoluille.

K

arelia-ammattikorkeakoulussa on käynnistynyt opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman SIMHE- toiminnan (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland). SIMHE-Karelia on osa valtakunnallista verkostoa, jossa on mukana kuusi yliopistoa ja ammattikorkeakoulua eri puolilta Suomea. Oppilaitokset toimivat maahanmuuttajatyön vastuukorkeakouluina omalla alueellaan, ja SIMHE-Karelian vastuualueena on koko Itä-Suomi. SIMHE-vastuukorkeakoulujen tavoitteena on edistää korkeakoulutettujen tai korkeakoulukelpoisten maahanmuuttajien jatko- tai täydennyskoulutukseen pääsyä sekä kehittää osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytäntöjä. Tarkoituksena on korkeakoulutettujen maahanmuuttajien työllistymisen ja kotoutumisen edistäminen.

HENKILÖKOHTAISTA OHJAUSTA

SIMHE-Karelian keskeisenä toimintona on ohjauspalvelu. Ohjauspalvelussa maahanmuuttajien on mahdollista saada henkilökohtaista ohjausta korkea-asteen opintoihin liittyen. Palvelu aloitettiin vuoden 2017 alkupuolella ja ohjauksessa kävi vuonna 2017 yli 100 maahanmuuttajaa. Ohjauksessa käyneet asiakkaat ovat olleet Suomessa pysyvästi asuvia maahanmuuttajia tai oleskelulupaa odottavia turvapaikan hakijoita. Asiakkaiden lähtömaista yleisimpiä ovat olleet Irak, Syyria ja Venäjä. Lähes kaikilla ohjauksessa käyneillä on jo korkeakoulututkinto, ja he haluavat täydentää opintojaan suomalaista tutkintoa vastaavaksi tai etsivät mahdollisuuksia jatko-opintoihin. Ohjausta tehdään tiiviissä yhteistyössä muiden maahanmuuttajatyötä tekevien verkostossa.

OSAAMISEN TUNNISTAMISTA

SIMHE-Karelia tarjoaa myös osaamisen tunnistamisen palvelua. Palvelussa korkeakoulutettujen aiemman koulutuk-

SIMHE Supporting Immigrants in Higher Education

sen tuomaa osaamista verrataan ammattikorkeakoulusta valmistuneen osaamiseen. Maahanmuuttaja saa palvelussa itsearvioinnin ja asiantuntijakeskustelun avulla käsityksen omasta osaamisestaan suhteessa suomalaisen vastavalmistuneen osaamiseen. Hän saa palvelusta dokumentin, jossa on arvio osaamisen tasosta. Tämä dokumentti voi osaltaan auttaa työnantajaa ymmärtämään korkeakoulutetun maahanmuuttajan vahvuuksia. Osaamisen tunnistamisen palvelua pilotoidaan keväällä 2018.

KORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVAA KOULUTUSTA

Tammikuussa 2018 Karelia-ammattikorkeakoulussa aloitettiin kuuden kuukauden mittainen maahanmuuttajien korkeakouluopintoihin valmentava koulutus. Koulutuksessa pääpaino on suomen kielen vahvistamisessa siten, että opiskelija saisi kielelliset edellytykset korkeakouluopintoihin tai asiantuntijatehtäviin työelämässä. Ensimmäisessä ryhmässä on monia eri kansallisuuksia, kuten venäläisiä, irakilaisia, ja syyrialaisia, yhteensä 25 opiskelijaa. Kaikilla opiskelijoilla on jo korkeakoulututkinto ja monilla lisäksi työkokemusta erilaisista asiantuntijatehtävistä. Mukana on muun muassa lääkäreitä, opettajia ja ekonomeja. Heidän tavoitteenaan on täydentää tutkintoaan Suomessa, vaihtaa alaa tai saada oman alan töitä. Koulutus saa jatkoa syksyllä 2018 alkavalla uudella maahanmuuttajien valmentavalla koulutuksella. Näillä tukitoimilla Karelia-ammattikorkeakoulu omalta osaltaan pyrkii vaikuttamaan siihen, että Pohjois-Karjalan ikääntyvä ja vähenevä väestö täydentyisi nuorilla osaavilla ja koulutetuilla maahanmuuttajilla. Mahdollisuus hyödyntää omaa osaamistaan on maahanmuuttajille ensiarvoisen tärkeää. Sopivien koulutuspolkujen löytyminen hyödyntää sekä maahanmuuttajia että yhteiskuntaa.

karelia.fi | 23


SMEREC REKRYTAITOJA! Karelia-ammattikorkeakoulun, JOSEK Oy:n ja Turun AMK:n yhteinen kehittämistyö rekrytointien onnistumiseksi on edennyt jo toiseen toteutusvuoteen, ja paljon on ehtinyt tapahtua. TEKSTI Marja-Liisa Ruotsalainen, Tanja Rimpilä ja Mervi Leminen KUVA Fotolia, Nelli Turunen

CV

24 | karelia.fi


V

iime syksyn valmennuksissa saimme osallistujilta toiveen kuulla valmennusten yhteydessä ns. yrityspuheenvuoroja eli Joensuun seudun yritysten kokemuksia rekrytoinneista. Tähän mennessä valmennuksissa on kuultu ajatuksia rekrytoinnista Puhdas Ilon Suvi Toivolalta, Lemonsoftin Mari Erkkilältä, atFlown Miia Surakalta ja Nanocomp:n Veli-Pekka Leppäseltä. Voit lukea näistä tarkemmin blogistamme: smerec.karelia.fi SMErec-hankkeen kevät on ollut täynnä ohjelmaa. Rekrytaitoja yrityksille! –valmennusten lisäksi olemme sparraneet opiskelijoita työura-ajatteluun Karelia-ammattikorkeakoulun ammatillisen kasvun opintojaksoilla eri koulutusaloilla. SMErec-hanke on järjestänyt ja ollut mukana useissa tapahtumissa Pohjois-Karjalassa. Yrittäjille suunnatuissa aamu- ja iltakahvitilaisuuksissa on keskusteltu ensimmäisen työntekijöiden palkkaamiseen liittyvistä haasteista ja pohdittu, mistä ja miten osaajia parhaiten löytyy yrittäjän tarpeisiin. Lisäksi hankkeen toimijat ovat olleet mukana rekrytointitapahtumissa ja haastatelleet osallistujia työnhaun tavoista. Olemme myös olleet mukana alueellisessa 1000 uutta työpaikkaa -kokeilussa. Kansainvälinen yhteistyö konkretisoitui huhtikuussa Joensuussa toteutuneeseen kansainväliseen työkokoukseen. Partneritapaamiseemme saapuivat niin kollegat Belgiasta kuin Saksastakin ja tietysti koko Suomen tiimi. Ohjausryhmän yrittäjäjäsenemme Bittiguru Oy:n Janne Mustonen oli tyytyväinen työkokoukseen: - Mielenkiintoista kehittämistyötä rekrytointiin liittyvien digitaalisten työkalujen aikaansaamiseksi. Ihan kuin oltaisiin luomassa työnhaun Tinderiä. Toukokuussa järjestetään IT-alan yrityksille ja sidosryhmille kohdistettu tapahtuma, jossa opiskelijat esittelevät omaa osaamistaan. Lisäksi JOSEK järjestää SMErecin ja Osaava Joensuun Seutu -hankkeiden yhteistyönä toiminta-alueellaan rekryklinikkatoimintaa, joissa neuvotaan pienyrittäjiä konkreettisesti rekrytointiin liittyvissä kysymyksissä.

Käy tsekkaamassa SMErec:n ajankohtaiset kuulumiset!

Kansainvälinen yhteistyö konkretisoitui huhtikuussa Joensuussa toteutuneeseen kansainväliseen työkokoukseen.

Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy

» www-sivut: smerec.karelia.fi » Facebook: www.facebook.com/smerecproject » Twitter: @SME_rec karelia.fi | 25


BIOTALOUTTA

KORKEAKOULUISSA JA TYÖELÄMÄSSÄ Biologi ja geneetikko Heikki Vuorikoski aloitti biotalousasiantuntijan osaamissalkun opinnot viime syksynä. Osaamissalkku on kokoelma suomalaisten avoimien korkeakoulujen tarjoamia verkko-opintoja. Osaamissalkkua koordinoi Karelia-ammattikorkeakoulu. TEKSTI Kirsi Taskinen | KUVAT Kalle Kirjalainen

26 | karelia.fi

B

iotalous on Heikki Vuorikoskelle tuttua, sillä hänen yrityksensä Montisera Oy tutkii, kehittää ja kaupallistaa bioaktiivisia yhdisteitä lääke- ja elintarviketeollisuuden käyttöön. Turusta käsin toimiva yritys menestyi viime vuonna erinomaisesti Kasvu Open ja Uusi puu -kilpailuissa. Seitsemän vuotta biotalouden parissa töitä tehnyt Vuorikoski kiinnostui Biotalousasiantuntijan osaamissalkun opinnoista useammasta syystä. – Aihe kiinnosti, sillä yksi tuotteistamme on juuri biotalouden ytimessä. Lisäksi halusin jollain lailla pätevöityä ja saada prenikan kylkeen, siitä ei ole koskaan haittaa, hän naurahtaa. Karelian avoimen ammattikorkeakoulun tarjoama osaamissalkun johdantojakso Näkökulmia biotalouteen saa Vuorikoskelta paljon kehuja. – Kaikki biotalouden eri puolet oli otettu huomioon ja materiaaliin oli kerätty hyvin linkkejä ulkopuolisiin lähteisiin, joissa kerrotaan biotaloudesta eri vinkkeleistä. Kaiken kaikkiaan hyvä lähtöpaketti, josta sai kattavan kuvan.


Me haluamme toimia yliopistotutkimuksen ja seuraavan vaiheen kehittäjien välillä. Ajatus on ollut tarvelähtöinen, sillä potilaita on valtavasti ja toimivia lääkkeitä ei aina ole. Heikki Vuorikoski, biologi, geneetikko

Positiivinen palaute ilahduttaa Karelia-ammattikorkeakoulun projektipäällikkö Helena Puhakka-Tarvaista. – Hienoa, että olemme tavoittaneet kohderyhmämme eli työelämässä olevat ammattilaiset. On mukava kuulla, että menestynyt kasvuyrittäjäkin kokee saaneensa lisäarvoa Näkökulmia biotalouteen -opintojaksolta.

TUTKIMUKSET HYÖTYKÄYTTÖÖN

Heikki Vuorikoski on kokenut yrittäjä, jonka yritykset ovat aina etsineet ratkaisuja käytännön ongelmiin. Nykyinen yritys Montisera hyödyntää suomalaista lääketieteellistä tutkimusta. – Yliopistojen ja tutkimuslaitosten hyllyillä makaa tuhansittain graduja ja väitöskirjoja, joissa on toinen toistaan upeampia uusia lääkeideoita tutkittu miljoonilla verovaroilla, Vuorikoski sanoo. Laadukkaan lääketieteellisen tutkimuksen kaupallistaminen on Montiseran ydinosaamista.

– Me haluamme toimia yliopistotutkimuksen ja seuraavan vaiheen kehittäjien välillä. Ajatus on ollut tarvelähtöinen, sillä potilaita on valtavasti ja toimivia lääkkeitä ei aina ole. Ei siis ihme, että myös työelämälähtöisen korkeakouluopetuksen edistäminen kiinnostaa Vuorikoskea. Yhteistyö Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa on lähtenyt sujuvasti käyntiin. Biotalouden osaamissalkkuopintoja työelämän tarpeisiin kehittänyt AVOT-hanke sai Vuorikosken puhujavieraakseen hankkeen päätösseminaariin Helsinkiin toukokuussa. Hän keskittyi puheenvuorossaan erityisesti osaamisen kehittämistarpeisiin biotalouden kasvuyrityksen näkökulmasta. Yhteistyösuunnitelmia on myös Lähi-idän suuntaan Karelia-ammattikorkeakoulun FINPETRA-hankkeen kautta.

Lisätiedot biotalousasiantuntijan osaamissalkusta: biotalousosaaja.karelia.fi

karelia.fi | 27


» UUTISIA KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULUSTA

» TOIMITTANUT Eija Piiparinen

Karelia-ammattikorkeakoulun varainhankinta käynnistyi komeasti 250 000 euron lahjoituksella Karelia-ammattikorkeakoulun varainhankinta käynnistyi komeasti ensimmäisen lahjoituksen myötä, kun Karelia-ammattikorkeakoulu sai 250 000 euron lahjoituksen William ja Ester Otsakorven säätiöltä. William ja Ester Otsakorven säätiöstä todetaan yrittäjyyden ja oppilaitosten työelämäyhteistyön olevan säätiölle tärkeitä arvoja. Tänä vuonna 90 vuotta täyttävässä säätiössä on aina ymmärretty ammattitaidon merkitys suomalaiselle yhteiskunnalle. Säätiö on toiminut Karelia-ammattikorkeakoulun merkittävänä tukijana erityisesti opiskelijoiden kansainvälistymisessä, opettajien jatkokoulutuksen tukemisessa sekä opiskelijoiden yrittäjyyttä ja työllistymistä tukevien toimintatapojen kehittämisessä. Karelia-ammattikorkeakoulusta on valmistunut viimeisen 25 vuoden aikana yli 13 000 opiskelijaa. - Haluamme varmistaa, että Karelia-ammattikorkeakoulu kouluttaa jatkossakin ammattitaitoisia osaajia tulevaisuuden työelämän tarpeisiin. Olemme erittäin kiitollisia Otsakorpi-säätiölle heidän osoittamastaan tuesta. Tämä lahjoitus osoittaa, että Karelia-ammattikorkeakoulun laadukas toiminta ja aluevaikuttavuus on tunnistettu. On hienoa, että näin merkittävä lahjoitus avaa Kareliaammattikorkeakoulun varainhankintakampanjan, iloitsee rehtori Petri Raivo. Karelia-ammattikorkeakoulun varainhankintakampanja on käynnissä vuoden 2019 loppuun saakka. Varainhankintakampanjan aikana saadut lahjoitukset käytetään ammattikorkeakoululaissa tarkoitettujen tehtävien huolehtimiseen. Yli 10 000 euron lahjoitukset voidaan kohdentaa lahjoittajan toiveen mukaisesti koulutusalalle.

28 | karelia.fi

Haluamme varmistaa, että Kareliaammattikorkeakoulu kouluttaa jatkossakin ammattitaitoisia osaajia tulevaisuuden työelämän tarpeisiin. Petri Raivo, rehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu


OSAAVA MAAILMA

tehdään Pohjois-Karjalassa. Lahjoitus Karelia-ammattikorkeakoululle tukee Pohjois-Karjalan kasvua ja hyvinvointia.

www.karelia.fi/varainhankinta karelia.fi | 29


» UUTISIA KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULUSTA

Karelia-ammattikorkeakoulu kiinnostaa pohjoiskarjalaisia nuoria Karelia-ammattikorkeakoulu vastaanotti kevään yhteishaussa yhteensä 5220 hakemusta. Ensisijaisia hakijoita oli 1685 ja aloituspaikkoja 820. Hakijoiden kokonaismäärä kasvoi edellisestä vuodesta yli 200 hakijalla. Myös ensisijaisten hakijoiden määrä kasvoi. Vetovoimaisimpia koulutuksia olivat fysioterapia, jossa hakijoita oli kaikkiaan 20 aloituspaikkaa kohden, sekä terveydenhoitaja- ja sosionomikoulutukset, joihin hakijoita oli yli 10 aloituspaikkaa kohden. Vetovoimaisin tekniikan koulutus oli konetekniikka, jossa oli seitsemän hakijaa aloituspaikkaa kohden. Elinikäinen oppiminen kiinnostaa yhä enemmän. Haussa oli viisi ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta, joiden vetovoima kasvoi 56 % viime vuoteen verrattuna. Ainoana Suomessa toteutettavaan Ikäosaamisen johtaminen ja kehittäminen yamk–koulutuksen hakijamäärä kaksinkertaistui edellisestä vuodesta. Myös muihin yamk-koulutuksiin hakijoita oli selvästi enemmän kuin viime vuonna. Karelia oli vetovoimainen pohjoiskarjalaisten hakijoiden keskuudessa. Kaikista ammattikorkeakouluihin hakeneista pohjoiskarjalaisista Karelia-ammattikorkeakouluun haki lähes puolet.

30 | karelia.fi

Haussa oli viisi ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta, joiden vetovoima kasvoi 56 % viime vuoteen verrattuna. Ainoana Suomessa toteutettavaan Ikäosaamisen johtaminen ja kehittäminen yamk– koulutuksen hakijamäärä kaksinkertaistui edellisestä vuodesta.


» TOIMITTANUT Eija Piiparinen

Karelia-ammattikorkeakoulun betonitestauspalvelut akkreditoitiin Karelia-ammattikorkeakoululla on ollut ympäristöministeriön hyväksymä virallinen betoninkoestuslaitos jo vuodesta 1980 lähtien. Nyt Joensuussa sijaitsevan rakennuslaboratorion betonitestaus on lisäksi FINASin akkreditoimaa. Akkreditointi on kansainvälisiin kriteereihin perustuva menettelytapa. Sen avulla voidaan todeta toimijan pätevyys ja luotettavuus.

Akkreditoituja palveluita ovat puristuslujuus, kovettuneen betonin tiheys sekä paineellisen veden tunkeumasyvyys. Rakennuslaboratoriossa voidaan testata myös vesitiiviyttä ja pakkasenkestävyyttä sekä määrittää vetolujuutta ja karbonatisoitumis- ja kloridipitoisuuksia. Testauspalvelut on tarkoitettu sekä julkiselle sektorille että yksityisille toimijoille. Rakennuslaboratorion yhteystiedot: rakennuslaboratorio@karelia.fi, 013 260 6260

Liikeideoita rahoittava Draft-ohjelma leviää Joensuussa ja Kuopiossa Opiskelijoiden ja henkilökunnan liikeideoita tukeva Draft Program® otetaan käyttöön kevään 2018 aikana myös Riveriassa ja Savonia-ammattikorkeakoulussa. Kareliaammattikorkeakoulussa kehitettyyn Draft-ohjelmaan ovat tähän saakka voineet osallistua Karelian ja Itä-Suomen yliopiston opiskelijat ja henkilökunta tiimeineen. Draft-ohjelma on osoittautunut erinomaiseksi matalan kynnyksen keinoksi kokeilla, testata ja kehittää liikeideoita ketterästi. Draftin avulla opiskelijat ovat saaneet paitsi rahallista tukea myös arvokasta osaamispääomaa ideoiden testaukseen ja eteenpäin viemiseen jopa yritystoiminnaksi asti. Draft-ohjelmasta on hakenut mikrorahoitusta ideoidensa kokeiluun kaikkiaan 515 henkilöä syksystä 2012 alkaen. Ohjelma on suunniteltu opiskelijoille, tutkijoille, opettajille ja professoreille tehtäväksi opiskelun tai työn ohessa. Ohjelmaa rahoittavat tällä hetkellä Karelia-ammattikorkeakoulun lisäksi Itä-Suomen yliopisto, William ja Ester Otsakorven Säätiö, Connax Oy, Pohjois-Karjalan osuuskauppa PKO sekä Liikesivistysrahasto.

Draft-ohjelmasta on hakenut mikrorahoitusta ideoidensa kokeiluun kaikkiaan 515 henkilöä syksystä 2012 alkaen. Ohjelma on suunniteltu opiskelijoille, tutkijoille, opettajille ja professoreille tehtäväksi opiskelun tai työn ohessa.

karelia.fi | 31


» UUTISIA KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULUSTA

Karelia-ammattikorkeakoulu tarjoaa sairaanhoitajaopintoja Lieksassa Karelia-ammattikorkeakoulu tarjoaa ensi syksystä alkaen sairaanhoitajaopintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa. Opinnot on tarkoitettu kaikille kiinnostuneille, mutta erityisesti jo lähihoitajana työskenteleville henkilöille, joiden tavoitteena on sairaanhoitajan koulutus. Järjestettävien opintojen laajuus on 60 opintopistettä ja ne vastaavat sairaanhoitajakoulutuksen ensimmäisen vuoden opintoja. Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina, joten opiskelu on mahdollista työn ohessa. Lieksassa toteutettavien lähiopetuspäivien lisäksi on verkko-opiskelua ja itsenäisesti suoritettavia tehtäviä.

Opinnot alkavat elokuussa 2018 ja päättyvät toukokuussa 2019. Opintokokonaisuuden suorittamisen jälkeen voi hakea tutkinto-opiskelijaksi joko korkeakoulujen yhteishaussa tai avoimen ammattikorkeakoulun kautta. Avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot hyväksi luetaan tutkintoon.

Työniloa ja tuottavuutta moninaisuusosaamisella Työyhteisön toimivuus on organisaation avaintekijä. Työyhteisöt ovat yhä moninaisempia mm. iän, sukupuoliidentiteetin, kulttuurisen ja sosiaalisen taustan, osaamisen, arvo- ja aatemaailman suhteen sekä lisäksi erilaisten perhetilanteiden, ajattelu- ja toimintatyylien ja kuormituksen suhteen. Moninaisuus edellyttää uutta osaamista sekä uusien esimiestyön ja työyhteisön kehittämisen työkalujen kehittämistä ja käyttöönottoa. - Moninaisuusosaaminen on uusi asia ja vasta tulossa työyhteisöjen johtamisen osaksi. Karelia-ammattikorkeakoulu haluaa olla etujoukoissa kehittämässä tähän liittyvää osaamista ja käytänteitä jokaista toimijaa valtuuttaen, kertoo henkilöstöpäällikkö Jaana Tolkki. Karelia-ammattikorkeakoulun MONI TOIMII -hanke on tuottanut konkreettisia moninaisuusosaamisen

32 | karelia.fi

digitaalisia työkaluja esimiehille ja kaikille työyhteisön jäsenille. Työkaluilla on rakennettu jaettua osaamista ja vahvistettu osallisuutta. Nämä digitaaliset työkalut ovat helposti siirrettävissä mihin tahansa muuhun työyhteisöön. Työkalupakki on käytettävissä osoitteessa www. karelia.fi/moni-toimii. Karelia-ammattikorkeakoulu on sitoutunut syrjinnästä vapaaseen organisaatiokulttuuriin. Karelia-ammattikorkeakoulu pitää tärkeänä moninaisuuden tunnistamista ja edistämistä koko organisaatiossa. Esimiesten ja työntekijöiden työkalupakki on konkreettinen apuväline moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden maailmaan, jossa korostuvat työyhteisön yhteiset toimintatavat ja välittämisen kulttuuri.


Osaava maailma.

Alasi odottaa sinua Kareliassa! 7

koulutusalaa

14

TUTUSTU JA HAE!

Kulttuuriala | Luonnonvara- ja ympäristÜala Luonnontieteiden ala | Matkailu-, ravitsemis- ja talousala | Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Tekniikan ja liikenteen ala | Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

AMKtutkintoa

5

YAMKtutkintoa

www.karelia.fi/haku karelia.fi | 33


.fi/

www.karelia lean

LEAN SIX SIGMA -menetelmillä hiotaan tuottavuus huippukuntoon! Osallistu Lean-koulutuksiin 2018 - 2019 »» Lean Six Sigma Green Belt 30.8.-12.12.2018 »» Lean Six Sigma Black Belt 28.1.-11.11.2019 (Yhteistyössä Quality Knowhow Karjalainen Oy) Lue lisää ja ilmoittaudu: www.karelia.fi/lean Yhteyshenkilö: Anne Prepula, anne.prepula@karelia.fi, puh. 050 311 9167


Avoin ammattikorkeakoulu

Ovi osaavaan maailmaan.

LUE LISÄÄ a.fi/ www.kareli avoinamk

Karelian avoimessa AMK:ssa 88 % opiskelijatyytyväisyys 20 tutkinnon opintoja 30 opintokokonaisuutta 633 kanssaopiskelijaa 1968 km kaukaisimpaan opiskelijaan 10 euroa opintopiste karelia.fi | 35


Osaava maailma. 36 | karelia.fi


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.