Page 1

STRATEGIA

20 13 20 17

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU

ALUETTA PALVELEVA, LAADUKAS JA TYÖELÄMÄLÄHEINEN


STRATEGIA

Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja B:5

20 13 20 17

Hyv채ksytty Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 27.8.2013.

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU 2013


Julkaisusarja B:5 Julkaisusarjan vastaava toimittaja Kari Tiainen Toimittajat Pekka Auvinen, Eero Elsinen, Anne Ilvonen, Tuula Kukkonen, Raimo Moilanen, Lasse Neuvonen, Joonas Peltonen (POKA), Mikko Penttinen, Petri Raivo Graafinen suunnittelu ja taitto Salla Anttila © Tekijät ja Karelia-ammattikorkeakoulu Tämän teoksen osittainenkin kopiointi on tekijänoikeuslain mukaisesti kielletty ilman nimenomaista lupaa. ISBN 978-952-275-071-6 (painettu) ISBN 978-952-275-072-3 (verkkojulkaisu) ISSN-L 2323-6876 ISSN 2323-6876 Julkaisumyynti Karelia-ammattikorkeakoulu julkaisut@karelia.fi http://www.tahtijulkaisut.net Joensuu 2013


1 TOIMINTAYMPÄRISTÖN HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET 2

STRATEGINEN PERUSTA JA PAINOALAT

7 13

2.1 Näkymä, arvot ja tehtävä 15 2.2 Painoalat 16

3 STRATEGISET VALINNAT JA KEHITTÄMISKOHTEET 21 3.1 Vastuullinen ja tuloksellinen toiminta 24 3.2 Tyytyväiset opiskelijat ja asiakkaat 25 3.3 Sujuva yhteistyö 27 3.4 Asiantunteva henkilöstö 28

4

STRATEGIAN TOTEUTUS JA ARVIOINTI

31

STRATEGIA

SISÄLLYS

20 13 20 17


1 TOIMINTAYMPÄRISTÖN HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET


1

TOIMINTAYMPÄRISTÖN HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET

K

arelia-ammattikorkeakoulu, myöhemmin ”Karelia”, on monialainen ammattikorkeakoulu, jonka ylläpitäjänä on Joensuun kaupungin omistama osakeyhtiö. Toiminta on keskitetty neljään Joensuussa toimivaan koulutusja tutkimuskeskukseen. Koulutus- ja tutkimuskeskukset ovat Biotalouden keskus, Liiketalouden ja tekniikan keskus, Luovan talouden keskus ja Sosiaali- ja terveysalan keskus. Yhteiset tukipalvelut on organisoitu Kehittämis- ja palvelukeskukseen. Kareliassa opiskelee 4 000 opiskelijaa ja työskentelee noin 400 asiantuntijaa. Karelian vuosibudjetti on noin 32 M€. Karelian päätehtäviä ovat koulutustoiminta, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) sekä palvelutoiminta ja aluekehittäminen. Ammattikorkeakoulu tarjoaa ammattikorkeakoulututkintoon ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta. Lisäksi järjestetään täydennyskoulutusta,

8

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU


erilaisia seminaareja sekä avoimen ammattikorkeakoulun ja maakuntakorkeakoulun opintoja. Monimuoto-opetus mahdollistaa opintojen suorittamisen myös etäopiskeluna ja työn ohessa. Ammattikorkeakoulu osallistuu aktiivisesti maakunnan kehittämiseen erilaisten tutkimus- ja kehittämistehtävien toteuttajana sekä palvelutoiminnassa. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä alueen elinkeino- ja työelämän sekä kansallisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Palvelutehtävän kautta tuotetaan asiakaslähtöisiä koulutus- ja asiantuntijapalveluita elinkeino- ja työelämälle sekä yksityishenkilöille. Kansainvälinen näkökulma on integroitu kaikkiin ammattikorkeakoulun toimintoihin. Suomen korkeakoulupolitiikan keskeisenä tavoitteena on nykyistä laadukkaampi, kansainvälisempi, vaikuttavampi ja tehokkaampi korkeakoululaitos vuonna 2020. Tavoitetilan saavuttamiseksi korkeakouluilta edellytetään seuraavia kehittämistoimenpiteitä: »» Vahvat korkeakouluyksiköt osaamisen perustana »» Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään »» Tutkimuksella ja innovaatiotoiminnalla kilpailukykyä, hyvinvointia ja vaikuttavuutta »» Kansainvälistyminen laadun turvaajana »» Korkeakouluyhteisön kehittäminen

Karelian päätehtäviä ovat koulutus-, tutkimus-, kehittämisja innovaatiotoiminta (TKI) sekä palvelutoiminta ja aluekehittäminen.

Karelian strategiaa ja toimintaa ohjaa opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) hallitusohjelman toimeenpano-ohjelma ”Koulutus- ja tutkimus vuosina 2011–2016”. Keskeiset strategiaan vaikuttavat linjaukset sisältyvät OKM:n, Karelia Ammattikorkeakoulu Oy ja Karelia-ammattikorkeakoulun väliseen sopimukseen kaudelle 2013–2016. Strategiakauden aikana Suomessa toteutetaan laaja ammattikorkeakoulu-uudistus. Ammattikorkeakoululainsäädäntö uudistetaan ja siirrytään tulosperustaiseen rahoitusmalliin. Ammattikorkeakoulujen rahoitus kiristyy, mikä korostaa toiminnan tuloksellisuuden ja tehokkuuden merkitystä. Lisäksi haasteita tuovat kansainvälisen taantuman pitkittymisen vai-

STRATEGIA 2013-2017

9


kutukset alueen teollisuuden ja muun elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin sekä jatkuvasti paheneva julkisen talouden kestävyysvaje. Nämä ovat tyypillisesti uhkia ja riskitekijöitä, joiden vaikutukset Pohjois-Karjalan kaltaisella reuna-alueella voivat korostua muuhun Suomeen verrattuna. Toisaalta, nämäkin riskitekijät ovat koulutuksen, kehittämisen ja hanketoiminnan kannalta juuri niitä tekijöitä, jotka luovat vahvaa tarvetta ja oikeutusta ammattikorkeakoulumme aluekehitystehtävälle.

työtä toisen asteen koulutusorganisaatioiden kanssa. Kareliaammattikorkeakoululla on myös selkeästi ylimaakunnallisia ja valtakunnallisia koulutusvastuita, joissa rekrytointialueena on koko maa. Lisäksi elinikäisen oppimisen tukeminen on merkittävä osa ammattikorkeakoulun alueellista vaikuttavuutta. Maakuntakorkeakoulu vastaa alueellisesta aikuiskoulutuksesta. Sen toimintaan kuuluu täydennyskoulutuksen lisäksi aluekehitystä edistäviä koulutus- ja kehittämishankkeita.

Karelian painoalavalinnat perustuvat toimintaympäristön ennakoituihin muutoksiin ja rakenteellisiin kehittämistarpeisiin, joista Pohjois-Karjalassa on laaja yksimielisyys. Toimintaympäristön muutokset aiheuttavat Karelia-ammattikorkeakoulun toiminnalle haasteita, mutta samalla ne tarjoavat myös suuria mahdollisuuksia. Maakunnan kannalta keskeisiä toimintaympäristön muutoksia ovat ikärakenteen muutos, monikulttuurisuuden ja kansainvälistymisen lisääntyminen, julkisen palvelurakenteen uudistaminen ja toimintojen keskittyminen sekä elinkeinorakenteen jatkuva murros.

Toinen muutostekijä on Venäjän läheisyys, mahdollinen viisumivapauden toteutuminen ja yhteistyönmahdollisuuksien voi-

Pohjois-Karjalan maakunnan ikärakenne on voimakkaassa muutoksessa. Ikääntyvän väestön osuus kasvaa ja nuorisoikäluokkien koko pienenee. Maakunnassa keskeisenä haasteena on laajan haja-asutusalueen ikääntyvän väestön palvelujen turvaaminen sekä sen palvelutarpeiden huomioiminen ja näihin tarpeisiin vastaaminen. Ikääntyvä väestö luo paljon uusia palvelutarpeita ja liiketoimintamahdollisuuksia. Vastaavasti pienenevät nuorisoikäluokat edellyttävät tehokasta yhteis-

10

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Ammattikorkeakoulu toimii myös aktiivisesti käytännön hankkeiden toteuttajana ja luo siten vahvan innovaatioympäristön sekä siirtää tietoa koulutus- ja elinkeinoelämän välillä.


makas lisääntyminen. Joensuun seutu ja koko Pohjois-Karjala ovat myös voimakkaasti kansainvälistymässä ja siten monikulttuurisuus lisääntyy jatkuvasti. Tämä luo uusia mahdollisuuksia maahanmuuttajakoulutukseen, kielikoulutukseen ja muuhun kansainväliseen toimintaan. Kansainvälistyminen tarkoittaa myös voimakasta panostamista mm. koulutuksen vientiin. Karelian keskeinen toiminta-alue Pohjois-Karjala on rakennemuutosmaakunta, jossa koulutuksen ja TKI-toiminnan sekä palvelutoiminnan kautta tapahtuva aluekehittäminen on erityisen tärkeää. Joensuun seudun ja laajemmin Pohjois-Karjalan tulevaisuuden mahdollisuudet perustuvat monipuoliseen yritys- ja työelämärakenteeseen, asiantuntijuuden jatkuvaan uudistamistarpeeseen ja osaamisen kehittämiseen. Keskeistä on myös toimivien yritysten ja muun työelämän toimintojen tukeminen ja uuden yrittäjyyden edistäminen. Pohjois-Karjala on merkittävä koulutusmaakunta, jossa alueen eri organisaatiot tekevät sujuvaa yhteistyötä. Monipuolisen ja kattavan koulutuksen sekä vahvojen koulutusorganisaatioiden merkitys on maakunnan menestyksessä keskeinen. Ne muodostavat perustan osaamiselle, johon alueen kilpailukyky pohjautuu, ja myös tärkeän alueellisen kilpailutekijän lisäämällä maakunnan houkuttelevuutta. Karelia palvelee toiminta-alueensa tarpeita kouluttamalla ammatillisia korkeakouluosaajia laajasti eri aloille. Karelian alueellinen vaikuttavuus heijastuu suoraan elinkeinoelämään ja sen tarpeeseen saada ammattitaitoista työvoimaa. Ammattikorkeakoulu toimii myös aktiivisesti käytän-

nön hankkeiden toteuttajana ja luo siten vahvan innovaatioympäristön sekä siirtää tietoa koulutus- ja elinkeinoelämän välillä. Karelia-ammattikorkeakoulun strategian laadinnassa on otettu huomioon mm. Eurooppa 2020 -strategia, Horisontti 2020 -ohjelma sekä Euroopan Komission ja Suomen linjaukset tulevasta koulutuspolitiikasta ja rakennerahasto-ohjelmakaudesta vuosille 2014–2020. Keskeisiä linjauksia sisältyy mm. PohjoisKarjalan maakuntaohjelmaan sekä niihin liittyviin strategioihin ja Joensuun kaupungin strategiaan. Lähtökohdan muodostaa myös Itä-Suomen ammattikorkeakoulujen (ISAT) vuosille 2013– 2016 laadittu toimintasuunnitelma Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Lisäksi Karelia on merkittävä toimija Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelmassa 2014–2017. Karelian strategiassa on myös huomioitu Joensuun kaupunkiseudun ”Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva” -kasvustrategia, joka toimii sekä Joensuun seudun kasvusopimuksen että Innovatiiviset kaupungit -ohjelman (INKA) perustana. Ammattikorkeakoulu osallistuu aktiivisesti alueelliseen strategiatyöhön ja sen edustajat ovat mukana kaikissa keskeisissä kehittämisryhmissä vaikuttamassa maakuntaohjelman laadintaan ja toimeenpanoon. Ammattikorkeakoulun strategiassa ja vuosittaisissa tavoitesopimuksissa on huomioitu alueelliset kehittämislinjaukset ja alueelliset strategiset valinnat. Painoalojen valinnan perustana ovat toiminta-alueen keskeiset kehittämistarpeet ja vahvuudet sekä keskeisten kumppaneiden kanssa tehdyt valinnat.

STRATEGIA 2013-2017

11


12

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU


2 STRATEGINEN PERUSTA JA PAINOALAT


2

STRATEGINEN PERUSTA JA PAINOALAT

Karelia-ammattikorkeakoulu – aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen

14

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU


2.1 Näkymä, arvot ja tehtävä NÄKYMÄ 2017

Työelämäläheisyys

Karelia-ammattikorkeakoulu on arvostettu ja vetovoimainen korkeakouluyhteisö, josta valmistuu osaavia ammattilaisia. Kehitämme aluetta vastuullisena yhteistyökumppanina ja toimimme aktiivisesti sekä kansallisissa että kansainvälisissä verkostoissa. Tuloksemme ovat ammattikorkeakoulujen parhaimmistoa.

Toimintamme perustana ovat alueen työ- ja elinkeinoelämän kehittäminen sekä yrittäjyyden edistäminen. Toiminnassamme korostuvat asiakkuuslähtöisyys, vuorovaikutteisuus ja kumppanuus.

ARVOT Vastuullisuus Toimimme vastuullisesti ja kestävää kehitystä edistäen. Arvioimme ja kehitämme ammattikorkeakoulun toimintaa jatkuvasti.

Edelläkävijyys Olemme osaava ja innovatiivinen korkeakouluyhteisö. Toiminta- ja oppimisympäristömme tukevat tavoitteellista oppimista ja asiantuntijuuden kehittymistä.

TEHTÄVÄ Karelia-ammattikorkeakoulu tarjoaa työelämäläheistä koulutusta omilla vastuualoillaan. Ammattikorkeakoulu edistää oman toiminta-alueensa ja Itä-Suomen työ-, elinkeino- ja kulttuurielämän sekä yksilöiden osaamista, vuorovaikutusta ja kansainvälistymistä. Asiakas- ja aluelähtöisellä aikuiskoulutuksella, maakuntakorkeakoulutoiminnalla sekä opetukseen ja painoaloihin kytkeytyvällä TKI-toiminnalla on tärkeä asema ammattikorkeakoulun toiminnassa. Vahvuusalueillaan ammattikorkeakoulu vastaa myös kansainvälistymisen haasteisiin. Karelia-ammattikorkeakoulu kehittää Itä-Suomen hyvinvointia, sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja osaamiseen perustuvaa kilpailukykyä yhteistyössä alueen kaupunki- ja innovaatiokeskittymien kanssa. Ammattikorkeakoulu tekee alueellaan strategista yhteistyötä Savonia-ammattikorkeakoulun, Itä-Suomen yliopiston ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän kanssa.

STRATEGIA 2013-2017

15


2.2 Painoalat

Ammattikorkeakoulun painoaloja ovat uusiutuva energia, ikäosaaminen, Venäjä-osaaminen, tarkkuustekniikka, monimediaiset palvelut ja puurakentaminen.

16

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Painoalat ovat ammattikorkeakoulun valitsemia vahvuusalueita, joissa tavoitellaan kansallisesti ja kansainvälisesti tunnustettua asiantuntijuutta ja osaamista. Painoalojen valinnan perustana ovat toiminta-alueen keskeiset kehittämistarpeet ja vahvuudet sekä keskeisten kumppaneiden kanssa tehdyt valinnat. Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa (ISAT) yhteisiä painoaloja ovat uusiutuva energia, väljästi asutun alueen ikäosaaminen ja Venäjä‐osaaminen. Niillä on vahva liittymä ItäSuomen yliopiston vastaaviin painoaloihin. Karelian painoalat kytkeytyvät kiinteästi ammattikorkeakoulun koulutus-, TKI- ja palvelutoimintaan ja aluekehittämiseen. Kansallisilla ja kansainvälisillä kumppanuuksilla ja verkostoilla on tärkeä merkitys painoalojen toteuttamisessa. Ammattikorkeakoulun painoaloja ovat uusiutuva energia, ikäosaaminen, Venäjä-osaaminen, tarkkuustekniikka, monimediaiset palvelut ja puurakentaminen.


Uusiutuva energia

Ikäosaaminen

Painoalan tavoitteena on uusiutuvan energian osaamisen kehittäminen sekä kestävän liiketoiminnan edistäminen alan kannattavan elinkeinotoiminnan vahvistamiseksi Itä-Suomessa. Karelia-ammattikorkeakoulun kärkiosaamista ovat alueellisten bioraaka-ainevarojen jalostusarvon nostaminen, biopolttoaineiden tuotantoprosessit, energiahuollon suunnitteluosaaminen, energialiiketoiminta sekä kestävä johtaminen ja liiketalous. Uusiutuva energia on osa biotalouden kokonaisuutta, jonka keskeisin tavoite on uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö sekä kehittäminen tuotteiksi ja palveluiksi.

Painoala vahvistaa hyvinvointialan koulutusta sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa profiloituen väljästi asutun alueen ikäosaamiseen. Koulutuksella ja TKI- toiminnalla tuetaan väljästi asutun alueen hyvinvointipalvelujen saatavuutta. Erityisesti kehitetään palvelurakenteita ja ‐malleja sekä hyvinvointia ja turvallisuutta lisääviä välineitä.

Keskeiset kehittämiskohteet »» Biotalouden keskuksen koulutusohjelmien integroiminen uusiutuvan energian painoalaan »» Luonnonvarojen kestävään käyttöön perustuvan yrittäjyyden ja aluekehityksen edistäminen TKI- ja palvelutoiminnan avulla paikallisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä työelämä- ja toimijaverkostoissa »» Profiloituminen kansainvälisessä kehittämistoiminnassa erityisesti Keski- ja Pohjois-Euroopan alueille, joissa vahvat, toimintaa tukevat kumppanuudet sekä jaettu kehittämisinstrumenttien tuntemus

Painoalalla vahvistetaan väljästi asutun alueen hyvinvointipalvelujen kehittämisosaamista, kehitetään yhteistä opetusta sekä rakennetaan kumppanuutta ja verkostoja. Tavoitteena on tukea alueen palvelurakenneuudistusta tuottamalla alueen sosiaali- ja terveyspalveluihin osaamista ja uutta tietoa sekä luomalla yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa kilpailukykyisiä uusia palvelumalleja ja hyvinvointia tukevia tuotteita. Toiminnassa korostuvat kansainväliset verkostot sekä alueen ja työelämän tarpeet.

Keskeiset kehittämiskohteet »» Yhteistyössä toteutetut monimuotoistetut tutkintoon johtavat koulutukset »» Palvelurakenneuudistuksen tukeminen kehittämällä ikäosaamista sekä sähköisiä ja liikkuvia palveluja »» Kansainvälinen näkyvyys ikäosaajana

STRATEGIA 2013-2017

17


Venäjä-osaaminen

Tarkkuustekniikka

Painoalalla kehitetään matkailun Venäjä-osaamista koulutusorganisaatio- ja yritysyhteistyön, matkailukoulutuksen kehittämisen, koulutuspalveluiden, matkailun tuotteistamisen sekä palveluosaamisen ja matkailun liiketoimintaosaamisen avulla. Venäjä-osaamista laajennetaan muille aloille hyödyntämällä Venäjän liiketoiminnassa saatuja kokemuksia ja saavutettuja tuloksia.

Tarkkuustekniikka tarkoittaa valmistus- ja materiaaliteknologioiden sekä mittaamisen syvällistä ymmärtämistä ja lisäarvon tuottamista tuotteisiin. Tavoitteena on koulutuksen ja aktiivisen hanketoiminnan keinoin löytää teknologialle uusia sovellusalueita, edistää tarkkuustekniikkaan pohjautuvaa liiketoimintaa sekä tukea kasvuyrittäjyyttä. Tavoitteena on laajentaa tarkkuustyöstön sovellusalueita uusille osa-alueille sekä vahvistaa tarkkuustekniikan kytkeytymistä opetukseen.

Keskeiset kehittämiskohteet »» Monialaisen Russia-opintopolun kehittäminen yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen yliopiston kanssa »» Venäjä-palvelutuotteiden rakentaminen eri painoaloille »» Venäjä-asiantuntijuuden hyödyntäminen opetuksessa ja hanketoiminnassa

Keskeiset kehittämiskohteet »» Osaamisen syventäminen kansainväliselle tasolle materiaaleja lisäävissä valmistusteknologioissa, esimerkiksi Metal Injection Moulding -teknologiassa (MIM) sekä 3D-tulostamisessa yhteistyössä alueen yritysten kanssa »» Tarkkuustekniikan englanninkielisen opetustarjonnan käynnistäminen »» Osallistuminen kansainvälisiin tieteen suurhankkeisiin, esimerkiksi Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskuksen (CERN) toimintaan

18

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU


Monimediaiset palvelut

Puurakentaminen

Monimediaiset palvelut yhdistävät perinteisen ja uusmedian osaksi kulttuurin, viestinnän ja matkailun elämyksellistä kokemista. Tavoitteena on monialaisten palvelujen tuottaminen uusien aktiviteettien ja vuorovaikutteisten teknologioiden avulla. Painoalan kehittämisen painopisteenä on koulutus- ja palvelutarjonnan monipuolistaminen sekä uusien liiketoimintamallien ja palveluiden synnyttäminen.

Puurakentamisen painoalalla keskitytään puu- ja puupohjaisiin kuitumateriaaleihin ja niiden käyttöön rakentamisessa. Painoalan soveltavalla tutkimuksella ja koulutuksella edistetään teollista puurakentamista sekä alan uusia liiketoimintamahdollisuuksia kotimarkkinoiden lisäksi erityisesti Venäjällä ja Aasiassa. Puurakentamisen osaamisen ydin on rakennustekniikan ja rakennusfysiikan soveltamisessa puurakentamisessa käytettyihin materiaaleihin. Puurakentaminen liittyy kiinteästi biotalouteen, jossa pyritään uusiutuvien luonnonvarojen tehokkaaseen käyttöön, energiatehokkuuden parantamiseen ja hiilijalanjäljen pienentämiseen.

Keskeiset kehittämiskohteet »» Monimediaisten palvelujen hyödyntäminen Karelian eri alojen opetuksessa sekä esimerkiksi väljästi asutun alueen hyvinvointipalvelujen ja matkailupalvelujen kehittämisessä »» Eri alojen osaamista yhdistävien palvelutuotteiden kehittäminen »» Monimediaisten palveluliiketoiminnan mallien uudistaminen

Keskeiset kehittämiskohteet »» Puurakentamisen kehittäminen rakennustekniikan koulutusohjelman kärjeksi sekä englanninkielisen opetustarjonnan kehittäminen »» Alueen teollisen puurakentamisen vahvistaminen yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa »» Kansainvälisen kumppaniverkoston toiminnan syventäminen ja aktiivinen osallistuminen erityisesti uusien puurakentamiseen liittyvien tuotteiden kehittämishankkeisiin

STRATEGIA 2013-2017

19


20

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU


3 STRATEGISET VALINNAT JA KEHITTÄMISKOHTEET


3

STRATEGISET VALINNAT JA KEHITTÄMISKOHTEET Karelia-ammattikorkeakoulun strategiset valinnat on tiivistetty seuraaviin strategisiin päälinjauksiin: »» Vastuullinen ja tuloksellinen toiminta »» Tyytyväiset opiskelijat ja asiakkaat »» Sujuva yhteistyö »» Asiantunteva henkilöstö Päälinjaukset on jaettu kolmeen keskeiseen strategiseen linjaukseen ja niistä johdettuihin kehittämistoimenpiteisiin. Keskeiset strategiset linjaukset on kuvattu seuraavassa kuviossa.

22

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU


Karelia-ammattikorkeakoulu – aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen Näkymä 2017

Karelia-ammattikorkeakoulu on arvostettu ja vetovoimainen korkeakouluyhteisö, josta valmistuu osaavia ammattilaisia. Kehitämme aluetta vastuullisena yhteistyökumppanina ja toimimme aktiivisesti sekä kansallisissa että kansainvälisissä verkostoissa. Tuloksemme ovat ammattikorkeakoulujen parhaimmistoa.

VASTUULLINEN JA TULOKSELLINEN TOIMINTA

PAINOALAT

Vetovoimainen ja vaikuttava koulutus

UUSIUTUVA ENERGIA IKÄOSAAMINEN

TYYTYVÄISET OPISKELIJAT JA ASIAKKAAT Osaavat ja hyvinvoivat opiskelijat

Ennakoivat ja kysyntälähtöiset TKI- ja palvelutuotteet

Toimivat verkostot ja kumppanuudet

Kannattava ja tuloksellinen toiminta

Työelämäläheiset toimintatavat

SUJUVA YHTEISTYÖ

ASIANTUNTEVA HENKILÖSTÖ

VENÄJÄ-OSAAMINEN TARKKUUSTEKNIIKKA MONIMEDIAISET PALVELUT

Luonteva ja monialainen yhteistyö

PUURAKENTAMINEN

Toimintaa tukeva laatujärjestelmä Avoin viestintäkulttuuri

Arvot

VASTUULLISUUS

EDELLÄKÄVIJYYS

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Strateginen henkilöstösuunnittelu Valmentava esimiestyö ja palveleva johtaminen

TYÖELÄMÄLÄHEISYYS

STRATEGIA 2013-2017

23


3.1 Vastuullinen ja tuloksellinen toiminta Vetovoimainen ja vaikuttava koulutus Strategiakauden keskeisenä tavoitteena on aluetta palvelevan koulutustoiminnan työelämäläheisyyden vahvistaminen. Koulutuksen tuloksellisuuden perustana ovat korkeakoulun hyvä maine ja vetovoima, henkilöstön vahva osaaminen, kilpailukykyiset tulokset sekä työelämän tarpeita vastaavat ja ennakoivat koulutustuotteet. Opetuksessa hyödynnetään aktiivisesti TKI-toimintaa sekä varmistetaan opiskelijoiden mahdollisuus osallistua työelämätoimeksiantojen toteuttamiseen opintojensa aikana.

Keskeiset kehittämiskohteet »» Tutkintoon johtavan koulutuksen opetussuunnitelmien arviointi ja uudistaminen huomioiden työelämän ennakoidut tarpeet ja siirtyminen koulutusvastuisiin »» Sujuvan väylän kehittäminen toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta ja lukiosta ammattikorkeakouluun siirtymiseksi

Ennakoivat ja kysyntälähtöiset TKI- ja palvelutuotteet Ammattikorkeakoulun TKI-toimintaa toteutetaan osana opetusta ja palvelutoimintaa yhteistyössä kumppaneiden kanssa sekä kehittämisverkostoissa. Toiminnassa hyödynnetään ulkoista, täydentävää rahoitusta erityisesti painoaloilla. Strategiakauden keskeisenä tavoitteena on, että Karelia säilyttää vahvan aseman TKI-toiminnassa valituilla painoaloilla. Ammattikorkeakoulun toiminta kehittää monipuolisesti alueen työ- ja elinkeinoelämää monialaisen koulutuksen, TKI-toiminnan ja palvelutoiminnan kautta sekä edistää alueen kansainvälistymistä ja vetovoimaisuutta. Toiminnan perusteena on ennakoivuus, kysyntä- ja käyttäjälähtöisyys sekä avoin, verkostoitunut kehittämistoiminta, joka synnyttää uutta yrittäjyyttä ja uusia innovaatioita.

Keskeiset kehittämiskohteet »» Asiakaslähtöisten tarpeiden mukainen toiminta ja ennakointi »» TKI-, opetus- ja palvelutoiminnan integraation mahdollistava opetussuunnitelmarakenne

24

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU


3.2 Tyytyväiset opiskelijat ja asiakkaat Kannattava ja tuloksellinen toiminta

Osaavat ja hyvinvoivat opiskelijat

Ammattikorkeakouluissa siirrytään tulospohjaiseen rahoitusmalliin vuonna 2014. Korkeakoulukohtainen rahoitus määräytyy pääasiassa suoritettujen tutkintojen ja opintoprosessien laadun ja tehokkuuden, valmistuneiden työllistymisen sekä tutkimus‐ ja kehittämistoiminnan tulosten perusteella.

Koulutustoiminnassa korostuvat työelämäläheisyys sekä tiivis kumppanuusyhteistyö. Strategiakauden keskeisenä tavoitteena on opiskelijoiden opiskelukyvyn vahvistaminen, opintojen sujuvan etenemisen varmistaminen ja keskeyttämisten vähentäminen. Opiskelijalähtöisillä opetuksen toteutusratkaisuilla ja opinto-ohjauksella tuetaan opiskelijayhteisöjen muodostumista.

Tulosperustainen rahoitusmalli ohjaa ammattikorkeakoulun päätöksentekoa ja toimintaa. Strategiakauden keskeisenä tavoitteena on resurssien tehokas käyttö ja niiden suuntaaminen pitkäjänteisen menestyksen kannalta olennaisiin asioihin. Kannattava ja tuloksellinen toiminta edellyttää tehokkaita ja sujuvia toimintatapoja sekä toimivia kumppanuuksia. Myös ulkopuolisen rahoituksen hankkiminen ja kannattava palvelutoiminta ovat toiminnan tuloksellisuuden kannalta erittäin tärkeitä.

Keskeiset kehittämiskohteet »» Maksullisen palvelutoiminnan vahvistaminen »» Talouden ja toiminnan ennakoinnin sekä seurannan kehittäminen

Keskeiset kehittämiskohteet »» Välittämisen ilmapiirin vahvistaminen ja opiskelukyvyn kokonaisvaltainen kehittäminen eri toimijoiden yhteistyönä »» Opintojen sujuvuuden varmistaminen ja keskeyttämisten vähentäminen opiskelijoiden varhaisen ja ennakoivan tuen avulla (VARTU) »» Kehittämiskumppanuuden vahvistaminen opiskelijakunta POKAn kanssa

»» Toimitilojen käytön tehostaminen

STRATEGIA 2013-2017

25


3.2 Tyytyväiset opiskelijat ja asiakkaat Toimivat verkostot ja kumppanuudet

Työelämäläheiset toimintatavat

Karelia-ammattikorkeakoulu toimii strategisessa kumppanuudessa Itä-Suomen yliopiston, Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta POKAn, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän ja Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Lisäksi ammattikorkeakoululla on avainkumppaneita, toiminnallisia kumppaneita ja alumneja. Tavoitteena on osaamisen ja kilpailukyvyn varmistaminen vahvoissa alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä kumppanuusverkostoissa. Keskeisenä tavoitteena on sujuva ja tavoitteellinen kumppanuus- ja alumnitoiminta sekä kumppanuustoiminnan vahvistaminen ja vakiinnuttaminen arkipäivän toimintatavaksi sekä koulutusvientitoiminnan käynnistäminen.

Strategiakauden keskeisenä tavoitteena on kehittää koulutusja tutkimuskeskuksista työelämäläheisiä, kansainvälisiä työ-, oppimis- ja palveluympäristöjä. Tavoitteena on luoda Kareliasta kansainvälisyyteen kannustava, kansainvälisesti kiinnostava ja kansainvälisiä opiskelijoita palveleva oppimisympäristö. Ammattikorkeakoulu on edelläkävijä käyttäjälähtöisten digitaalisten ympäristöjen rakentamisessa. Toiminnassa korostuvat kansainvälisyys, asiakkuuslähtöisyys ja vuorovaikutteisuus.

Keskeiset kehittämiskohteet »» Aktiivisen kumppanuusviestinnän ja tavoitteellisen kumppanuusyhteistyön varmistaminen arjessa sekä asiakkuushallintajärjestelmän kokonaisvaltainen hyödyntäminen »» Painoalojen verkostoyhteistyön systematisointi »» Kansainvälisten kumppanuuksien ja verkostojen vahvistaminen »» Koulutusvientitoiminnan edistäminen

26

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Keskeiset kehittämiskohteet »» Monialaisten, kansainvälisten oppimis- ja palveluympäristöjen luominen ja kehittäminen »» Eri tehtävien integraation mahdollistavat opetussuunnitelmat


3.3 Sujuva yhteistyö Luonteva monialainen yhteistyö

Toimintaa tukeva laatujärjestelmä

Ammattikorkeakoulussa hyödynnetään monialaisesti asiantuntijuutta koulutuksessa, tutkimus- ja kehitystoiminnassa sekä uusien innovaatioiden ja palvelutoiminnan toteuttamisessa sekä aluekehittämisessä. Toiminnan edellytys ja voimavara on toistemme asiantuntijuutta kunnioittava yhteistyö.

Ammattikorkeakoulussa on arkipäivän toimintaan kytkeytyvä laatujärjestelmä, joka tuottaa systemaattista ja luotettavaa tietoa johtamisen ja päätöksenteon tueksi. Toimivalla laatujärjestelmällä varmistetaan henkilöstön sujuva työ ja opiskelijoiden sujuva oppiminen.

Keskeiset kehittämiskohteet

Keskeiset kehittämiskohteet

»» Monialaiset hankkeet ja palvelutuotteet

»» Toimintaprosessien kehittäminen ja yksinkertaistaminen

»» Opetussuunnitelmiin sisältyvät monialaiset opintokokonaisuudet

»» Vuosittain toistuvan sisäisen auditointikäytännön vakiinnuttaminen

»» Kehittämisryhmien roolin vahvistaminen ja yhteistyön lisääminen osana ammattikorkeakoulun johtamista

»» Valmistautuminen kansainväliseen auditointiin

Avoin viestintäkulttuuri

Keskeiset kehittämiskohteet

Ammattikorkeakoulun viestintäkulttuuri on avointa ja yhdenvertaista. Keskeisistä, koko ammattikorkeakoulun toimintaan vaikuttavista asioista viestitään henkilöstölle ja opiskelijoille. Henkilöstön, opiskelijoiden, kumppaneiden ja sidosryhmien kannalta keskeinen tieto on helposti saavutettavissa. Avoin sisäinen viestintä on toimivan ulkoisen viestinnän perusta.

»» Johdon, henkilöstön ja opiskelijoiden vuorovaikutuksen edistäminen »» Sisäisen viestinnän ja kumppanuusviestinnän kehittäminen »» Henkilöstön, opiskelijoiden, kumppaneiden ja sidosryhmien keskeisten tietotarpeiden tunnistaminen sekä tiedon helpon saavutettavuuden varmistaminen

STRATEGIA 2013-2017

27


3.4 Asiantunteva henkilöstö Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Strateginen henkilöstösuunnittelu

Henkilöstön osaaminen ja työhyvinvointi ovat ammattikorkeakoulun menestyksen perusta. Yhteisöllistä ja monialaista osaamista johdetaan ja kehitetään tavoitteellisesti. Henkilöstön osaamista suunnataan tulevaisuuden vaatimusten ja valittujen painoalojen perusteella. Työhyvinvoinnin vahvistamiseen kiinnitetään huomiota esimiestyössä, uraohjauksessa sekä työyhteisöjä ja työkykyä tukevassa toiminnassa.

Vuosittain päivitettävä henkilöstösuunnitelma luo perustan strategialähtöiselle henkilöstön kehittämiselle ja rekrytoinnille. Henkilöstömäärää ja -rakennetta sopeutetaan vastaamaan toimintaympäristön ja ammattikorkeakoulun muuttuvia tarpeita. Henkilöstöä tuetaan muutostilanteissa sekä yksilön että työyhteisön tulevaisuuden näkökulmista.

Keskeiset kehittämiskohteet »» Henkilöstön yhteisöllisen osaamisen kehittäminen »» Työhyvinvointimallin rakentaminen ja käyttöönotto »» Muutosta tukevien uraohjauskäytäntöjen luominen

28

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Keskeiset kehittämiskohteet »» Strategialähtöisen henkilöstösuunnittelun vahvistaminen »» Tuloksellisen ja yhdenvertaisen rekrytointimenettelyn rakentaminen »» Työn vaativuuden arvioinnin sekä tavoiteperustaisen työaikasuunnittelun käyttöönotto


Valmentava esimiestyö ja palveleva johtaminen Karelia-ammattikorkeakoulun henkilöstöjohtaminen perustuu avoimeen, yhdenvertaiseen ja valmentavaan johtamiskulttuuriin. Esimiesten osaamista arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti. Uudet esimiehet perehdytetään tehtäviinsä. Kaikki esimiehet otetaan aktiivisesti mukaan ammattikorkeakoulun strategiseen johtamiseen ja kehittämistyöhön.

Keskeiset kehittämiskohteet »» Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman soveltaminen »» Valmentavaa esimiestyötä tukeva esimieskoulutus

Karelia-ammattikorkeakoulun henkilöstöjohtaminen perustuu avoimeen, yhdenvertaiseen ja valmentavaan johtamiskulttuuriin.

STRATEGIA 2013-2017

29


30

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU


4 STRATEGIAN TOTEUTUS JA ARVIOINTI


4

STRATEGIAN TOTEUTUS JA ARVIOINTI

S

trategia ohjaa Karelia-ammattikorkeakoulun koko henkilöstön valintoja ja päätöksentekoa. Strategian vieminen käytäntöön tapahtuu opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitesopimusprosessin (OKM/TASO) ja ammattikorkeakoulun sisäisen tavoitesopimusmenettelyn (KARELIA/TASO) avulla. Karelia Ammattikorkeakoulu Osakeyhtiön hallitus hyväksyy strategian. Ammattikorkeakoulun rehtorilla on kokonaisvastuu ammattikorkeakoulun toiminnan tuloksista, laadusta, kehittämisestä ja strategian toteuttamisesta. Ylläpitäjälle ja ammattikorkeakoulun hallitukselle raportoidaan säännöllisesti strategisten tavoitteiden toteutumisesta.

32

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU


Johtoryhmä suunnittelee ja laaturyhmä koordinoi strategiatyön arviointia ja kehittämistä. Strategian seurantaa ja arviointia toteutetaan vuosittaisten KARELIA/TASO-sopimuksen laadinnan ja johdon katselmusten yhteydessä sekä ammattikorkeakoulun osakeyhtiön hallituksen, ammattikorkeakoulun hallituksen ja johtoryhmän kokouksissa sekä osavuosikatsausten yhteydessä.

Arvioinnin perusteella valitaan strategian loppukauden painopisteet, jotka ohjaavat strategian vuosittaista toimeenpanoa.

Strategiakauden väliarviointi tehdään Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa vuoden vaihteessa 2014–2015. Arviointi toteutetaan strategian itsearviointina, jonka pohjana ovat henkilöstökysely, strategisten tavoitteiden toteutuminen ja muu palautetieto. Arvioinnin perusteella valitaan strategian loppukauden painopisteet, jotka ohjaavat strategian vuosittaista toimeenpanoa. Osakeyhtiön hallitus ja ammattikorkeakoulun hallitus sekä korkeakoulun johto esittävät tarvittaessa painopisteiden muutoksia.

STRATEGIA 2013-2017

33


NÄKÖKULMA JA STRATEGISET VALINNAT

STRATEGISET MITTARIT

TAVOITE 2017

- Vetovoimainen ja vaikuttava koulutus

Työllistyminen

90 %

- Ennakoivat ja kysyntälähtöiset TKI- ja palvelutuotteet

Vetovoima, hakijaa/aloituspaikka

3

- Kannattava ja tuloksellinen toiminta

Liiketoiminnan myyntituotot

1,5 M€

Ulkopuolinen TKI-rahoitus

6,0 M€

Tilikauden tulos

1,4 M€

Opiskelijatyytyväisyys (Karelia/OPALA)

80

OPALA-opiskelijapalaute (OKM)

vast. 90 % Tyytyväisyys 80 %

Vastuullinen ja tuloksellinen toiminta

Tyytyväiset opiskelijat ja asiakkaat Osaavat ja hyvinvoivat opiskelijat Toimivat verkostot ja kumppanuudet Työelämäläheiset toimintatavat

34

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Kansainvälinen opiskelija- ja harjoittelijavaihto Työelämäpalaute

220 85 %


NÄKÖKULMA JA STRATEGISET VALINNAT

STRATEGISET MITTARIT

TAVOITE 2017

Tutkintojen määrä: - AMK-tutkinnot

630

Sujuva yhteistyö Luonteva monialainen yhteistyö Toimintaa tukeva laatujärjestelmä

- YAMK-tutkinnot

60

Ulkomaalaisten tutkinnot

25

Opintosuoritukset >55 op/v

1500

Avoimen amk:n, erillisopintojen ja maahanmuuttajien koulutuksen op:t

5000

Henkilöstötyytyväisyys

75

Työelämäpalaute

85

Opiskelijatyytyväisyys (Karelia/OPALA)

80

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Henkilöstötyytyväisyys

75

Strateginen henkilöstösuunnittelu

Julkaisut

250

Valmentava esimiestyö ja palveleva johtaminen

Kansainvälinen henkilöstövaihto, väh. 5 pv

250

Sairauspoissaolot, pv/henkilö

6

Avoin viestintäkulttuuri

Asiantunteva henkilöstö

STRATEGIA 2013-2017

35


KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUJA B:5 ISBN 978-952-275-071-6 (painettu) ISBN 978-952-275-072-3 (verkkojulkaisu) ISSN-L 2323-6876 | ISSN 2323-6876

Karelia-amk strategia 2013-2017  

Karelia-ammattikorkeakoulun strategia 2013-2017. Karelia-amk on aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you