Page 1

16:53

Page 1

H o t e l D e s i g n Ma g a z i n e a n d G u i d e / W i n t e r 2 0 1 8

H o t e l D e s i g n Ma g a z i n e a n d G u i d e / W i n t e r 2 0 1 8

20

Η ΜΟΝΗ εγγύηση για τον πελάτη είναι το ΤΣΕΡΚΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ με το λογότυπο της CANE PLEX και την ένδειξη ΚΑΛΑΜΙ ΔΙΕΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ.

Επιπλέον πληροφορίες ή αποστολή δειγμάτων για το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΛΑΜΙ στο: www.caneplex.com ή στο τηλ.: 6944 51 40 30 με τον κο Γιώργο Μιχαλάκη ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το www.caneplex.gr αφορά τα είδη εισαγωγής - λιανική.

HotelDesig n .g r

HotelDesig n .g r

Οι καλαμωτές από ΔΙΕΤΕΣ ΚΑΛΑΜΙ (που είναι αποκλειστικότητα της CANE PLEX από το 1963), είναι το ΜΟΝΑΔΙΚΟ υλικό φυσικής σκίασης στην αγορά με ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ.

HotelDesign.gr

15/1/18

Karagouni Media

ekso_kara_20:Layout 1

No. 20

Hotel Design Magazine and Guide / Winter 2018


ekso_kara_20:Layout 1

15/1/18

16:54

Page 2

16 Timoleontos Vassou St. 115 21 Athens, Greece T : +30 210 36 08 247 e-mail: info@amk.gr


   Â ÂŹÂ­ÂœÂŠÂąÂ¤ČŠĂ‹Â¨Â ČŠÂŹÂšÂ ČŠÂ°Â¤ÂŤÂœÂŁÂ ČŠČŠ °¹¨´ȊœuÂ§ÂŻÂ¤Â°ÂœÂ¤Â´ČŠÂĽÂ¨ÂŤÂ­ÂŠÂ¤ÂŹÂœÂ Â´

WE MAKE HOTELS

A BETTER

PLACE

p  

'()   '  *

Integrated Digital Communication Solutions   ! !" !#$ %% ! &%' !( &'./012   #   #$

C*lm -nmeopl*qnmr*nm

ktx IDComs Saloni.indd All Pages


Integrated Digital Communication Solutions

30

 !"#! $  

EAI SOLUTIONS FOR HOTELS

ENTERTAINMENT | ADVERTISING | INFORMATION

                  ! "     #  $ %   #   ## " !   !    $ >>& '()*     $ >>&        # ! $+   #  $ >>+    >> !"#$"#% &$ , - #   $

3 # '()*

>> C %H" " ( >> JKL>KKP?K$Q9KBU9LL$KWX@K>YK>Z[\( >> *"] "^_, ` _ !#( >> *_ _ :\K@:K\a >> bP9L$>9PLK=9P$ 

$ %$ !_( >> ^& 9cP=dPULK\.#( >> e'" 

! J9f9" .g >>> a\KL9@K>\@h$! %$ _( >>> ^& "..!# cij ckj( >> - . !#'" . " ! %(

)(* # %++,- #.%/$012334 %

9:;<9=>(?@

5+6/06783/7+3$5+6/06783+1+3

BBB(9=>(?@

 


CONTENTS 20_CONTENTS.qxd 15-Jan-18 12:54 μμ Page 1

ΕξXφυλλο: 21c Luisville, Kentucky

Contents

Hotel Design

Ιανου(ριο Φεβρου(ριο Μ(ρτιο 2018

Magazine and Guide Ιδέες και Λύσεις για τα Ξενοδοχεία ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - INTERIOR DESIGN - ΕΞΟΠΛΙ∑ΜΟ∑

Ôåý÷ïò No. 20

FREE PRESS Τρι?ηνια%ο Ðåñéïäéêü / ΟδηγV Åëåã÷üìåíçò Êõêëïöïñßáò ÓÕÍÄÑÏÌÇÔÅÓ ÉäéïêôÞôåò êáé ÓôåëÝ÷ç Îåíïäï÷åßùí, Áñ÷éôÝêôïíåò êáé Designers

Copyright 2018 by Karagouni Media. All rights reserved, including the title “Hotel Design”. Reprinting and/or copying in whole or part is forbidden except by written permission of the Publisher.

Για την Ποιοτική Αναβάθμιση του Ελληνικού Τουρισμού!

10 Η Τ χνη στο Hotel Design, τη λενα Καραγκο"νη 14 Παρουσ%αση: Art Hotel, ∑αντορ%νη 20 Παρουσ%αση των: 21c Museum Hotels 21 Louisville, Kentucky 24 Bentonville, Arkansas 26 Oklahoma City, Oklahoma 30 Cincinnati, Ohio 32 Lexington, Kentucky 36 Durham, North Carolina 38 Nashville, Tennessee 44 Ν ε Ξενοδοχειακ αφξει που ξεχ!ρισαν για το Design του, τη λενα Καραγκο"νη 44 1898 The Post, Ghent 52 Hotel Whistler, Paris 58 The Ritz-Carlton Langkawi, Malaysia 64 COLORS Urban Hotel, Θεσσαλον%κη 70 Nana Beach, Κρ(τη 75 $νθετο: Επιλογ' (ρθρων απ* το HotelMag.gr ΤΑ ΞΕΝΟΟΧΕΙΑΚΑ LOYALTY PROGRAMS ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΙ 76 78 ΠΕΡΙ∑∑ΟΤΕΡΕ∑ ΚΡΑΤΗ∑ΕΙ∑ ΜΕ∑Ω ΤΗ∑ Ι∑ΤΟ∑ΕΛΙΑ∑ ∑Α∑ 80 ΟΙ ΤΑ∑ΕΙ∑ ∑ΤΑ ΤΑΞΙΙΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ∑ 82 ∑ΥΝΘΗΚΕ∑ ΕΡΓΑ∑ΙΑ∑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΗΓΗ∑ΟΥΝ ∑Ε ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 84 ∑ΥΜΒΟΥΛΕ∑ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΚΑΡΙΕΡΑ ∑ΤΟ HOTEL MANAGEMENT 88 Εν Τ/λει, του Κωνσταντ%νου Καραγκο"νη 90 Index - Επιλ/ξτε ∑υνεργ>τε

ÅÊÄÏΤΗ∑-ΙΕΥΘΥΝΤΗ∑: ΕΛΕΝΑ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ

KARAGOUNI MEDIA ΓΡΗΓ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 44, 145 61 ΚΗΦΙ∑ΙΑ Ôçë. 210 - 61 47 877 e-mail: info@hoteldesign.gr www.hoteldesign.gr ΥΠΕΥΘΥΝΟ∑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Π.ΚΟΚΚΑΛΗ∑ & ∑ΙΑ ΟΕ ΚΑΤ∑ΑΝΤΩΝΗ 3, 14499 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩ∑Η

=ΩΡΕΑΝ ∑ΥΝ=ΡΟΜΗ

Ε>ν θ/λετε να συνεχσετε να λα?β>νετε το /ντυπο Hotel Design Magazine and Guide ( να γ%νετε ν ο συνδρο?ητ(, ∑υ?πληρXστε τη φVρ?α στο: www.HotelDesign.gr/syndromites

www.Hotel Design.gr 8


ART_Hotel 11-Jan-18 3:58 μμ Page 1

Η Τχνη στο Hotel Design τη λενα Καραγκονη

Σε ένα ξενοδοχείο, η τέχνη δεν είναι ποτέ κάτι που αντιλαμβάνεσαι. Όταν χρησιμοποιείται σωστά, τα έργα τέχνης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εμπειρίας του επισκέπτη, ενισχύοντας όχι μόνο το design, αλλά και ολόκληρη την εικόνα του ξενοδοχειακού brand. Το design, τα έργα τέχνης και η αρχιτεκτονική είναι συνδεδεμένα με ένα μοναδικό τρόπο, έχοντας μια δυναμική σχέση μεταξύ τους, που καταλήγει σε μία ολοκλήρωση. Για να επιτευχθεί αυτή η ολοκλήρωση, σχεδιαστές, αρχιτέκτονες, σύμβουλοι φωτισμού και επιμελητές τέχνης πρέπει να συνεργαστούν. Ειδάλλως, η τέχνη είναι μία απλή προσθήκη και όχι μέρος του design.

21c Louisville, Kentucky

HotelDesign.gr 10


ART_Hotel 11-Jan-18 3:58 μμ Page 2

Η Τχνη ω ε πειρα φιλοξενα Η τχνη αποτελε ρο τη καθηεριν ζω, προωθε τη θετικ αλλαγ, κινητοποιε την κοιντητα, προσφρει πληροφορ ε και πυροδοτε συνοιλ ε. σον αφορ, ω, στον τοα τη φιλοξεν α, εκτ απ τα παραπνω, επλουτ ζει την ταξιδιωτικ επειρ α. Τα ργα τχνη ε ναι σηαντικ για τα ξενοδοχε α, επειδ ε ναι αυτ που παρατηρο"ν οι επισκπτε ε το που περνο"ν την ε σοδο του ξενοδοχε ου. Του ελκ"ουν την προσοχ, εν# ταυτχρονα του κνουν να αισθνονται ευπρσδεκτοι. Η τχνη, λοιπν, αποτελε ρο των οναδικ#ν - και προσεκτικ επιλεγνων - επειρι#ν, που βι#νουν οι επισκπτε ταν νουν σε να ξενοδοχε ο.

Η οναδικ τχνη - και κυρ ω ταν ε ναι τοπικ προσφρει ια αξχαστη ξενοδοχειακ επειρ α, ε τε πρκειται για να οντρνο lifestyle hotel, ε τε για να παραδοσιακ ξενοδοχε ο. Η τοπικ τχνη αποτελε α σ"νδεση ε την ιστορ α τη περιοχ, ενισχ"οντα τσι την εικνα του επισκπτη για τον προορισ. Τα ργα τχνη βοηθο"ν τον επισκπτη να ξεδιπλ#σει ια ιστορ α. Μ α ιστορ α για τον τπο που επισκπτεται, αλλ και α ιστορ α που αντανακλ την ταυττητα του ξενοδοχειακο" brand.

HotelDesign.gr 11

21c Durham, Kentucky


ART_Hotel 11-Jan-18 3:58 μμ Page 3

Η Τχνη στο Hotel Design 123

Η Τχνη ευνοε την επικοινων α Η τχνη εγερει την περιργεια των ανθρ!πων και ρχνει τα επδια στην επικοινωνα, καθ! στκεται αφορ συζτηση εταξ των επισκεπτ!ν και του προσωπικο, αλλ και των επισκεπτ!ν εταξ του . Οι ερωτσει σχετικ ε να ργο τχνη ναν καλλιτχνη, κνουν του συνοιλητ να αισθνονται πιο νετα, καθ! χουν κτι κοιν: Εκτιον το διο πργα!

21c Nashville, Tennessee

Ξενοδοχε α που πρωταγωνιστε η Τχνη Τα ργα τχνη στο Hotel Design – αν και δεν αποτελον κτι καινοργιο – σερα αποκτον νο νηα και γνονται κοτι εν νου εδου ταξιδιωτικ επειρα . ∑ε αυτ το τεχο θα παρουσισουε επιτυχηνα παραδεγατα ξενοδοχεων, που χι απλ φιλοξενον ργα τχνη στι Gallery του αλλ ενσωτωσαν την τχνη στο design του , προσφροντα ια φιλοξενα κρω καλλιτεχνικ. ∑ε αυτ τα ξενοδοχεα η Τχνη δεν εναι απλ! διακσηση, αλλ εναι φιλοσοφα και στση ζω . Αρχικ, θα παρουσισουε το Art Hotel στη ∑αντορνη και στη συνχεια θα παρουσισουε την αλυσδα ξενοδοχεων 21c Museum Hotels στι ΗΠΑ.

HotelDesign.gr 12


ART_Hotel 11-Jan-18 3:58 μμ Page 4

Art Hotel, ∑αντορνη

H υψηλ τχνη τη φιλοξενα συνδιαλγεται ε τι καλ τχνε στο Art Hotel. Το Art Hotel, στον Πργο τη ∑αντορνη , αποτελε τον απλυτο προορισ για του λτρει τη Τχνη και τη υψηλ αισθητικ . Με στχο την προσγγιση εν κοινο, που απολαβνει την Τχνη ω σο κφραση τη δηιουργικτητα και λαβνοντα υπψη την ιδιαιτερτητα του προορισο, η Aqua Vista Hotels δηιοργησε ναν χ%ρο, που ξεφεγει απ τα

HotelDesign.gr 14


Electrolux Professional Always there with you, globally. We transform your visions into innovative foodservice and laundry solutions around the world, through an extensive, locally based Sales and Customer Care network. We can meet your business needs and support you [before, during and after set-up].

A global leader in Professional Laundry Systems

Influencing how food is prepared for over 90 years

Our laundry products wash, dry and iron over 19,000 tons of linen every day.

Our kitchen equipment produces over 100 million meals everyday across the globe. ΕΛΕΚΤΡΟΛΟΥΞ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - Professional Θεσ/κη: Λήμνου 4, Τ.Κ. 546 27 Τηλ.: 2310 561880-889 Φαξ: 2310 552997 Αθήνα: Αγ. Γερασίμου 2 & Τριών Ιεραρχών 1, Τ.Κ. 174 55 Τηλ.: 210 9859019, 210 9859013 Φαξ: 210 9854884 Email: foodservice.gr@electrolux.com

Discover the Electrolux Excellence and share more of our thinking at www.professional.electrolux.com.gr

EN ISO 9001:2008 No.: 01013174


ART_Hotel 11-Jan-18 3:58 μμ Page 5

Η Τχνη στο Hotel Design Art Hotel Santorini 123

κυκλαδτικα στερε τυπα, να χρο που διαφοροποιεται και τοποθετε την πνευατικ καλλιργεια στο επκεντρο. Μια εξοχικ κατοικα σε να ορφο χωρι τη ∑αντορνη, τον Π!ργο, εταορφθηκε σε να ξενοδοχεο ε ιδιατερο χαρακτρα, η προνοιακ θση του οποου προσφρει πανοραικ θα του νησιο!. Η πρ κληση τη αν#δειξη εν σπιτιο! σε να ελκυστικ τουριστικ προϊ ν οδγησε την Αλνα Τσολακ#κη τη Aqua Vista Hotels στη σ!λληψη εν θεατικο! ξενοδοχεου ε εκκεντρικ# στοιχεα. Η βαθι# σχση ε την Τχνη αποτυπνεται και σα απ την Aqua Gallery, τον χρο τχνη του ξενοδοχεου, που χει διαορφωθε στο lobby τη ον#δα, φιλοξενντα οαδικ εκθσει Ελλνων καλλιτεχνν και πολιτιστικ# δρενα. Ο τοληρ σχεδιασ και τα ντονα χρατα πρωταγωνιστο!ν, καθιστντα σαφ τον πρωτ τυπο και ξεχωριστ χαρακτρα του Art Hotel Santorini, που ξεφε!γει απ τα στερε τυπα τη αιγαιοπελαγτικη αρχιτεκτονικ. Το κ κκινο χρα κυριαρχε, απ τα δοικ# στοιχεα και του κοιν χρηστου χρου, χρι την κεντρικ πισνα και το παρ, εν λα αρτυρο!ν τι η ον#δα δηιουργθηκε στη β#ση προσεκτικ ελτη και ειλικρινο! αγ#πη για το διαφορετικ . Τχνη και χρο συνυπ#ρχουν αρονικ# και συνθτουν να ιδιατερο τοπο, το οποο συνδιαλγεται ε την ιδιατερη ενργεια τη ∑αντορνη.

HotelDesign.gr 16


ART_Hotel 11-Jan-18 3:58 μμ Page 6

Η Τχνη στο Hotel Design Art Hotel Santorini 123

Η κεντρικ κ κκινη πισνα, η πρτη που κατασκευστηκε στην Ελλδα, αποτελε το επκεντρο κθε δραστηρι τητα στο ξενοδοχεο, λειτουργντα ω η “πλατεα” εν καλ οργανωνου θεατρικο, που επιθυε να αφυπνσει τι αισθ σει, να ξυπν σει ντονα συναισθ ατα και να δηιουργ σει επειρε ζω και ανεξτηλε ν ε. #κα σουτε ε διαφορετικ νοα η καθεα, που σηατοδοτε και τον ιδιατερο χαρακτ ρα του, συνθτουν το Art Hotel Santorini, να ξενοδοχεο που προσφρει ια ξεχωριστ επειρα διαον . Κθε σουτα διαθτει διαφορετικ design, εν το κ κκινο χρα, το χρα σ α κατατεθν του ξενοδοχεου, κυριαρχε και στι ιδιωτικ πισνε και στα jacuzzi, που σχεδ ν λα τα δωτια διαθτουν.

HotelDesign.gr 18


Colorprofile:Offset Euroscale(ink) CompositeDefaultscreen

Καινοτόμα Συστήματα Αλουμινίου Ιθάκης 95, Αγ. Ι. Ρέντης, Αθήνα, ΤΚ: 18233, Τηλ.: 210-4918822 Fax: 210-4928118

profil ελαφρού τύπου

profil βαρέως τύπου

Iria

Kantia

Vivary

Kivery

Slim 1000 / Slim 1905

Κατασκευή - Τοποθέτηση

Ολοκληρωμένες Λύσεις Συρόμενης Ντουλάπας

F:\aggeliki2\polytexno\ ÆŒ .Æcdr — ,7 ˜ Œ æ 201710:01:45 ı

e-mail: info@polytexno.gr

www.polytexno.gr


ART_Hotel 11-Jan-18 3:58 μμ Page 7

Η Τχνη στο Hotel Design

21c Durham, Kentucky

21c Museum Hotels Χαρακτηριστικ παρ δειγα αυτ τη τ ση στο Hotel Design εναι η αλυσδα ξενοδοχεων 21c Museum Hotels, που αποτελεται απ ξενοδοχεα, που αποτελον ταυτ χρονα boutique ξενοδοχεα και ουσεα σγχρονη τχνη. Για περισσ τερα απ 10 χρ νια, η επειρα των 21c Museum Hotels συνδυ ζει ψογα την τχνη και τη φιλοξενα, δηιουργ"ντα να νο εδο ταξιδιωτικ και πολιτιστικ επειρα, που συνδεται ε την τοπικ κοιν τητα. Ιστορικ κτρια στο κντρο π λεων εταορφ"νονται σε κντρα πολιτισο και σε χ"ρου

που η φιλοξενα και η τχνη εναι ρρηκτα συνδεδενε.

Το πρτο 21c Museum Hotel και …τα επ ενα 7! Το 21c Museum Hotels ιδρθηκαν απ του συντηρητ και συλλκτε σγχρονη τχνη Laura Lee Brown και Steve Wilson. Με την πεποθηση τι η τχνη πορε να εναι να ζωτικ ρο τη καθηεριν ζω και ια σπθα για να γεννηθον νε ιδε, δηιοργησαν το πρ"το 21c Museum Hotel στη Louisville. ∑τ χο ταν να διατηρσουν και να αναζωογονσουν την π λη, δηιουργ"ντα να κντρο για τον πολιτισ , την κοιν τητα, την αυθεντικ φιλοξενα και την καλλιτεχνικ κφραση. Παρ λο που ποτ δεν ταν η πρ θεσ του να ανοξουν περισσ τερα απ να 21c Museum Hotel, το ραα του ζευγαριο ενπνευσε

λλου να εξετ σουν το ενδεχ ενο να φρουν το οναδικ εγα πολιτισ"ν και φιλοξενα στι κοιν τητ του. ∑ερα, το 21c διαχειρζεται 7 ξενοδοχεα συνολικ

και ετοι ζει και το 8ο στο Kansas City (Missouri).

HotelDesign.gr 20


ART_Hotel 11-Jan-18 3:58 μμ Page 8

21c Louisville, Kentucky

Το 21c Louisville εναι το πρ το Museum Hotel. Το boutique ξενοδοχεο - των 91 δωατων - βρσκεται στη "σειρ ουσεων" στην ιστορικ περιοχ West Main, που εναι αναγνωρισνη στο Εθνικ Μητρ ο Ιστορικ ν Περιοχ ν. Το ργο εναι να συγκρτηα πντε ιστορικ ν κτιρων αποθκη#, που σερα φιλοξενε να βραβευνο εστιατριο και να πολιτιστικ κντρο. Ο σχεδιασ# του γραφεου Deborah Berke τι την κληρονοι του κτιρου, προσθτοντα# σκπια να και οντρνα τελει ατα. Τα ιστορικ υλικ και η παλι δο ερηνε'ονται σε νο πλασιο δπλα σε σ'γχρονα υλικ. Αυτ η ισορροπα του νου και του παλιο', εναι που κρατει ενωνα τα πντε κτρια.

HotelDesign.gr 21


ART_Hotel 11-Jan-18 3:58 μμ Page 9

Η Τχνη στο Hotel Design 21c Louisville, Kentucky 12

Η αρχιτεκτονικ δηιουργε ναν ανοιχτ και φιλξενο χρο. Το βραβευνο εστιατριο και παρ, Proof on Main, διαθτει να ζωνταν και πολ!χρωο περιβ"λλον. Αντστοιχα, τα δω"τια προσφρουν να συχο, ξεκο!ραστο και πολυτελ$ καταφ!γιο. Κεντρικ στοιχεο του αρχιτεκτονικο! ργου, εναι το γε"το φω$ αθριο, που λειτουργε σαν “"γκυρα” για το ουσεο και τα δω"τια. Περνντα$ σα απ το κντρο των κτιρων, το πολυροφο αθριο δηιουργε να δυναικ περιβ"λλον για την τχνη. Το αθριο δηιουργε επση$ ια οναδικ επειρα και διασ!νδεση για τα δω"τια, που βλπουν στο εσωτερικ.

HotelDesign.gr 22


ART_Hotel 11-Jan-18 3:58 μμ Page 10

21c Bentonville, Arkansas

Το ακνητο, που σχεδιστηκε απ το αρχιτεκτονικ γραφεο Deborah Berke, εναι να υβρδιο εγχρια και δησια τχνη. Οι δησιοι χροι και οι χροι τη gallery εναι καθαρο και ινιαλιστικο, ε ψηλ ταβνια, φρσκου χρωατικο! τνου και γυαλιστερ τσιεντνιο δπεδο. Τα δωτια, σχεδιασνα επση απ τον Berke, διαθτουν οναδικ σχεδιασνα πιπλα και αποπνουν ια ασθηση σπιτιο!. Η ενσωτωση του φυσικο! φωτ βρσκεται στο επκεντρο ολκληρου του κτιρου. Αυτ επιτυγχνεται ε τη χρ$ση κατακρυφων φεγγιτν και εγλων παραθ!ρων. Οι εξωτερικο πγκοι απ το ραρο Carthage (ασβεστλιθο που παργεται στην περιοχ$), δηιουργο!ν ια σ!νδεση εταξ! του κτιρου και του γ!ρω τοπου.

HotelDesign.gr 24


ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΑΠΟ ΞΥΛΟ

Colorprofile:Offset Euroscale(ink) CompositeDefaultscreen

www.skwood.gr

Με πρώτη ύλη το ξύλο, υλοποιούμε οποιαδήποτε σχεδίαση στο χώρο του ξενοδοχείου

ΕΠΙΠΛΩΣΗ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΟΥΝΙΕΛI M. ΓΙΟΥΣΕΦ, Μενεξέ 7, Αχαρνές, ΤΚ 136 77, κιν.: 6932 457826, T: 210 2449.655, F: 210 2449.656

sk.wood@hotmail.com

F:\aggeliki2\SK-WOOD\ ÆŒ .Æcdr — ,7 ˜ Œ æ 201711:08:59 ı


ART_Hotel 11-Jan-18 3:58 μμ Page 11

21c Oklahoma City, Oklahoma

Χτισνο το 1916 αρχικ ω εργοστσιο συναρολγηση τη Ford Motor Company, το 21c Oklahoma City εκεταλλεεται πλρω την κλακα και την ιστορα του αρχικο κτιρου. Αρχικ σχεδιασνο απ το διακεκρινο αρχιτκτονα Albert Kahn, το κτριο χαρακτηρζεται απ εγλου αρθρωτο κλπου, εγλα ψη και να εκαπτο πλγα στηλ!ν. Το γραφεο αρχιτεκτονικ και Interior Design ε δρα τη Να Υρκη, Deborah Berke Partners, σε συνεργασα ε την Hornbeek Blatt Architects ε δρα την πλη τη Οκλαχα, ανασχεδασαν ολκληρο το ξενοδοχεο, συπεριλαβανονου και του εστιατορου, δνοντα ια σγχρονη ερηνεα τη βιοηχανικ κληρονοι του κτιρου.

HotelDesign.gr 26


Colorprofile:Offset Euroscale(ink) CompositeDefaultscreen

Spot System Flexibility Durability Design

Χρ. Δέδε 3 ΤΚ 13672, Αχαρναί Τηλ.: 210 2447.477 Fax: 210 2447.404 info@fineline.com.gr FINE LINE

www.fineline.com.gr

F:\aggeliki2\FINE-LINE\maketa.cdr — ,7 ˜ Œ æ 201710:27:55 ı


ART_Hotel 11-Jan-18 3:58 μμ Page 12

Η Τχνη στο Hotel Design 21c Oklahoma City, Oklahoma 12

Τα τελει ατα και η επ πλωση ε ναι ε πνευσ να απ τη γρα συναρ ολγηση και την τεχνολογ α τη αυτοκινητοβιο ηχαν α, εν πολλ απ τα αυθεντικ χαρακτηριστικ του κτιρ ου χουν αποκατασταθε , επισκευαστε αναδη ιουργηθε , συ περιλα βανο νου του ωσαϊκο δαπδου του εκθεσιακο χρου, των φορτηγν ανελκυστρων, τη ιστορικ πρσοψη του καταστ ατο, του διακοσ ητικο τοβλου και τη τα πλα «Fred Jones Manufacturing». Ο νο σχεδιασ χρησι οποιε οναδικ τελει ατα, εν τα πιπλ του ε ναι απ ανακυκλω να υλικ. Για παρδειγ α, τα τραπζια κατασκευστηκαν απ ανακυκλω νο ξλο πεκου, εν οι καρκλε απ ανακυκλω να πουκλια κκα κλα.

HotelDesign.gr 28


C

M

Y

CM

MY

CY

MY

K

METAXAKIS ad fin 21x29 hr.pdf

1

20/11/17

10:47 μμ


ART_Hotel 11-Jan-18 3:58 μμ Page 13

21c Cincinnati, Ohio

Οι Design architects Deborah Berke Partners δηιοργησαν να ιστορικ και σγχρονο χρο, που σβεται τον χαρακτρα του - 100 χρνων - πρην ξενοδοχεου Metropole. Οι δησιοι χροι και οι χροι των γκαλερ εναι καθαρο και ινιαλιστικο ε πιο δροσερο τνου και γυαλιστερ δπεδα απ σκυρδεα, εν το εστιατριο προσφρει να ζεστ και ζωνταν χρο ε ιστορικ ωσαϊκ δπεδα, καθ και επιφνειε απ χαλκ και ξλο, που περιβλλουν το - ειδικ κατασκευασνο - τζκι. Τα δωτια διαθτουν οναδικ εππλωση και γψινε λεπτορειε, που παραππουν στην ιστορα του κτιρου.

HotelDesign.gr 30


ART_Hotel 11-Jan-18 3:58 μμ Page 14

21c Lexington, Kentucky

Το 21c Lexington φρνει να ζω στο - 100 χρνων - κτριο τη Fayette National Bank, που βρσκεται στο κντρο τη πλη. Το 15ροφο κτριο - γνωστ και ω ο πρτο ουρανοξστη τη πλη- σχεδιστηκε αρχικ απ του αρχιτκτονε McKim, Mead και White, που εναι γνωστο για την Α"ερικανικ Ακαδη"α τη Ρ"η και για το Μητροπολιτικ Μουσεο Τχνη. Καταχωρη"νο στο Εθνικ Μητρο Ιστορικν Χρων, το κτριο εναι δεγ"α αρχιτεκτονικ «Beaux Arts».

HotelDesign.gr 32


christ 21x29 new_Layout 1 09-Jan-18 2:38 μμ Page 1

HALL 3 - STAND D12 9 - 12/02/2018 METROPOLITAN EXPO

Iστορα συνδεδε νη ε τον ξενοδοχειακ ι ατισ στην Ελλδα...

Λευκ εδη υψηλ ποιτητα www.crist.gr


ART_Hotel 11-Jan-18 3:59 μμ Page 15

Η Τχνη στο Hotel Design 21c Lexington, Kentucky 12

Η οδα σχεδιασο 21c, ε επικεφαλ του αρχιτκτονε του γραφεου Deborah Berke Partners τη Να Υρκη, σε συνεργασα ε τον αρχιτκτονα Perfido Weiskopf Wagstaff Goettel (PWWG) ε δρα το Πτσπουργκ, σεβστηκε τα αρχικ χαρακτηριστικ του κτιρου, για να δηιουργσει να χ!ρο, που το σ γχρονο και το ιστορικ συναντιο νται και αντιπαραβλλονται. Ο σ γχρονο σχεδιασ συνδυζεται ε την αποκατσταση των εξωτερικ!ν κολων!ν ιωνικο ρυθο , των αρρινων τειχ!ν και δαπδων και των θολωτ!ν οροφ!ν ε τα διακοσητικ γ ψινα σχδια.

HotelDesign.gr 34


COMPASSO D’ORO seatec

Winner of

“Qualitec design award” Top selection innovation

ADI

“Innovation design award”

DESIGN Index

Εισάγεται και διανέμεται από την: IOANNIS LIBEROPOULOS AVE ATHENS SHOWROOM: 39-41 Kanari str. Agia Paraskevi 153 43, Tel: +30 216 9005050


ART_Hotel 11-Jan-18 3:59 μμ Page 16

21c Durham, North Carolina

Το 21c Museum Hotel Durham - που ταν αρχικ τρπεζα - στεγζεται στο Hill Building, που βρσκεται στην ιστορικ συνοικα Downtown Durham. Το 17-ροφο ιστορικ κτριο σχεδιστηκε αρχικ απ του αρχιτκτονε Shreve, Lamb και Harmon, που εναι γνωστο για το Empire State Building, σε συνεργασα ε τον αρχιτκτονα απ το Durham, George Watts Carr τη Να Υρκη. Η οδα σχεδιασο! τη 21c - ε επικεφαλ του αρχιτκτονε τη Deborah Berke Partners - χει ενσωατ#σει τα αρχικ χαρακτηριστικ του κτιρου, για να δηιουργσει να χ#ρο, που η σ!γχρονη σχεδαση και οι ιστορικ λεπτορειε συναντι#νται και αλληλεπιδρο!ν. Πολλ απ τα ιστορικ χαρακτηριστικ του κτιρου χουν διατηρηθε, συπεριλαβανονου του λπι - ανελκυστρα (που εναι επνευσνο απ το στυλ Art Deco) ε του αρρινου τεχου, το ωσαϊκ πτωα και τη θολωτ οροφ. Ο ιστορικ τραπεζικ χ#ρο ε τα εγλα παρθυρα, τα ξ!λινα κουφ#ατα, τα δπεδα απ ωσαϊκ και τι θυρδε ασφαλεα, βρσκεται στο χαηλτερο εππεδο.

HotelDesign.gr 36


Gourmet Ice Goes Extreme

Η πιο πλήρης σειρά μηχανών πάγου MXG της SCOTSMAN Η εταιρεία μας ’’Linevitaki ice’’, η οποία εξειδικεύεται τα τελευταία 21 χρόνια στο τομέα του πάγου/παγομηχανών, είναι ο επίσημος αντιπρόσωπος των παγομηχανών Scotsman ice systems στην Ελλάδα. Μέσα από μια πλούσια γκάμα προϊόντων είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε κάθε σας ανάγκη. Η πολυετή εμπειρία μας στον τομέα των παγομηχανών, σε συνδυασμό με την τεχνολογική υπεροχή της Scotsman συνθέτουν μια από της πιο δυναμικές συνεργασίες στην Ευρώπη. Η εξειδίκευση μας και η ενασχόληση της εταιρείας μας αποκλειστικά και μόνο στον τομέα των παγομηχανών είναι το μεγαλύτερο συγκριτικό πλεονέκτημα της εταιρείας μας. Η συγκεκριμένη στρατηγική επιλογή, μας κάνει πιο ευέλικτους, πιο αμέσους και πάντα πιο ενημερωμένους για όλες τις μελλοντικές εξελίξεις στον τομέα των παγομηχανών από τους υπόλοιπους ανταγωνιστές μας .

Αττάλειας 39-41 & Θείρων, Νίκαια Τηλ.: 210 5610711, Fax: 2105617485 email:info@scotsman-ice.gr

www.scotsman-ice.gr


ART_Hotel 11-Jan-18 3:59 μμ Page 17

21c Nashville, Tennessee

Το 21c Nashville στεγζεται στο ιστορικ κτριο Gray & Dudley στην καρδι του κντρου του Νσβιλ. Το κτριο εποχ - του 1900 - χρησευε ω αποθκη. Η οδα σχεδιασο! του 21c Museum Hotel Nashville, ε επικεφαλ του αρχιτκτονε Deborah Berke Partners και του Perfido Weiskopf Wagstaff + Goettel, ενσωτωσε σ!γχρονα υλικ στην ιστορικ αποθκη. Τα φινιρσατα και η παλτα των υλικ#ν γιορτζουν τη ζωνταν κουλτο!ρα τη ουσικ και των τεχν#ν τη πλη, σω τη χρση πλο!σιων, βαθι#ν και πολυτελ#ν χρωτων και πολ! γυαλιστερ#ν υλικ#ν και οτβων.

HotelDesign.gr 38


Η FRAMEART είναι μια εισαγωγική εταιρία που δραστηριοποιείται στο χώρο της επιτοίχιας διακόσμησης, πιο συγκεκριμένα ασχολούμαστε με την εισαγωγή κορνιζών και πινάκων για διάφορες κατασκευές, όπως καθρέπτες, αλλά και έτοιμους πίνακες σε καμβά. Έχουμε συνεργαστεί με πολλές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όσον αφορά την επιτοίχια διακόσμηση των δωματίων, κοινόχρηστων χώρων και μπάνιων. Ενδεικτικά, σας παραθέτουμε μερικές από αυτές τις συνεργασίες μας: - Melian

Hotel & Spa, Μήλος

- Krinos

Suites Hotel, Άνδρος

- Epirus

Palace Hotel, Ιωάννινα

- Messonghi Beach Hotel, Κέρκυρα Βασικό πλεονέκτημά μας είναι η πολυετής εμπειρία μας στο χώρο, που μας επιτρέπει να παραδίδουμε στον πελάτη ένα αποτέλεσμα άρτιο τόσο αισθητικά όσο και τεχνικά. Ένα μικρό δείγμα της δουλειάς μας μπορείτε να δείτε και στην ιστοσελίδα μας www.frameart.gr

Γνωρίστε μας και θα μας εμπιστευτείτε!...

Πεισίστρατου 3, Αχαρναί 13678 τηλ.: 210 8000 830/836 fax: 210 8000 336 info@frameart.gr f frameart

www.frameart.gr


ART_Hotel 11-Jan-18 3:59 μμ Page 18

Η Τχνη στο Hotel Design 21c Nashville, Tennessee 12

Οι επισκπτε αρχικ εισρχονται σε να λπι διπλσιου ψου ε ιστορικο κονε απ χυτοσδηρο. Η σγχρονη τχνη ενσωατνεται σε ολκληρη την οικοδο, δηιουργντα οναδικ επειρα. Το εστιατριο και το παρ διαθτουν ια πλοσια παλτα χρωτων, που συνδυζεται ε το αυρισνο ταλλο και τον ψευδργυρο. Τα 124 δωτια του ξενοδοχεου βρσκονται στα εππεδα δο ω οκτ. Τρει εγλοι, εσωτερικο φωταγωγο προσφρουν φυσικ φω στα εσωτερικ δωτια. Το εππεδο του τελευταου ορφου, ια να προσθκη στο κτριο, περιλαβνει την σουτα 21c και αρκετ λλε

σουτε . Η καθεα διαθτει βερντα ε εκτετανη θα στο κντρο τη πλη . HD

www.HotelDesign.gr 40


BSF KATAXORISI VYNIL FFP.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Μας εμπιστεύονται

1

02/12/17

5:06 PM


Καλαμωτές

η πλέον οικολογική λύση ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ Μανωλάδα Ηλείας, 270 52, τηλ.: 26230 73 093, 26230 71 153, fax: 26230 72 470 web: www.caneplex.com, e-mail: info@caneplex.com


NEW_Hotel 12-Jan-18 12:39 μμ Page 1

Νε Ξενοδοχειακ αφξει που ξεχρισαν για το Design του τη λενα Καραγκονη

1898 The Post, Ghent

To ιστορικ ταχυδρο εο τη Γνδη - του 1898 ετα ορφθηκε σε ξενοδοχεο και το αποτλεσ α εναι οναδικ. Το κτριο που στεγζει σ ερα το ξενοδοχεο 1898 The Post, αρχικ λειτο!ργησε το 1909 ω ταχυδρο εο και η λειτουργα του διρκεσε χρι και το 2001. Το 1898 The Post, εναι να εντυπωσιακ κτριο νο-Αναγεννησιακ αρχιτεκτονικ, το οποο σχεδιστηκε απ τον αρχιτκτονα Louis Cloquet το 1898. 120 χρνια ετ την ολοκλρωση του ργου απ τον Louis Cloquet, το κτριο ετα ορφνεται πλρω σε ναν ελκυστικ και φιλξενο χρο. ∑υγκεκρι να, τον Α!γουστο του 2017, νοιξε τι πρτε του το ξενοδοχεο 1898 The Post, το οποο ανκει στη ξενοδοχειακ αλυσδα Zannier.

HotelDesign.gr 44


NEW_Hotel 12-Jan-18 12:39 μμ Page 2

Η νο-γοτθικ πρσοψη του κτιρου απ φυσικ πτρα προσδδει την κοψτητα του στυλ διακσηση του 20ου αινα, εν συνδυζεται ψογα ε τα πιπλα αντκε, που προσφρουν να αυθεντικ και νετο αποτλεσα. Πρκειται για να αρχιτεκτονικ ργο νο-γοτθικ πνευση, ε «eclectic» αρχιτεκτονικ και - πω φανεται και απ του οκταγωνικο" του π"ργου - ε νο-αναγεννησιακ επιρρο. Ιδιατερη εντ"πωση κνει ο π"ργο ρολογιο" "ψου 54 τρων. Η να σχεδαση του κτιρου αποτει φρο στην αρχιτεκτονικ και το στυλ του παρελθντο, φρνοντα ταυτχρονα σ"γχρονα στοιχεα στη διακσησ του. Τα design του ξενοδοχεου ανλαβε ο σχεδιαστ τη αλυσδα. Κ"ριο στχο ταν η προσοχ στου ικρτερου χρου και η επιλεια τη κθε λεπτορεια. Επρκειτο για να ραα τελειτητα, που τποτα δεν αφθηκε στην τ"χη. Γενικ, επιλχθηκαν πρτε "λε, φυσικ χρατα και αυθεντικ αντικεενα. Πσω απ κθε αρχιτεκτονικ απφαση και κθε κοτι διακσηση, βρσκεται το πθο για την αναβωση του παρελθντο. *τσι, δηιουργ θηκε να χρο, που παντρε"ει το παρελθν ε το παρν, δνοντα να ζω στο ιστορικ κτριο. ∑την πραγατικτητα, ο στχο ταν να δηιουργηθε α ολοκληρωνη νεση περιτριγυρισνη απ κοψτητα και διακριτικτητα διατηρντα παρλληλα την αγντητα του χρου, σαν α ωδ στην ιστορα του κτιρου. Πολλ αντικεενα και πιπλα αντκε φανεται τι χουν

HotelDesign.gr 45


NEW_Hotel 12-Jan-18 12:39 μμ Page 3

Νε Ξενοδοχειακ αφ ξει που ξεχρισαν για το Design του 1898 The Post, Ghent 12 3 45

βρει την τ λεια θ ση του στο κτριο, εν ο χρο που του δνεται απλ εγεθνει την φυτη γοητεα του. Η σχεδαση αυτ προτσσει ναν ν ο τρπο ζω: πιο καθαρ και αυθεντικ, που επιστρ φει στι βασικ αξε. #να concept, που θα ποροσε να ειπωθε περιληπτικ σα απ τα λγια του Leonardo da Vinci: «Η απλτητα ε ναι η απλυτη επιτδευση» Ο επισκ πτη αφο περσει τη σιδερ νια πλη, βρσκει ια αυλ γετη ε φυτ και βτανα και οδηγεται σε ναν ικρ πργο. Με ια ικρ π τρινη σκλα οδηγεται στον πρτο ροφο, που το εστιατριο The Kitchen (Η Κουζνα), προσφ ρει σπιτικ φαγητ σε ζεστ και χαλαρωτικ ατσφαιρα σε ναν open-space χρο. ∑τη συν χεια, πορε να επισκεφθε το παρ The Cobbler (Η Τσαγι ρα), να σγχρονο και ταυτχρονα παραδοσιακ ρο, ιδανικ για να προσφ ρει ια διαχρονικ στιγ απλαυση. Το βαθ καφ -γκρι χρα

HotelDesign.gr 46


ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Ελ. Βενιζέλου (Πρ. Γράμμου) 101, Μοσχάτο 18 345, Τηλ 213 004 9039 - 211 015 3095 www.green-motors.gr

info@green-motors.gr


NEW_Hotel 12-Jan-18 12:39 μμ Page 4

Νε Ξενοδοχειακ αφξει που ξεχρισαν για το Design του 1898 The Post, Ghent 12 3 45

του χρου, σε συνδυασ ε την αυστηρ εππλωση και τα πορτρτα, αποπνουν α κλασικ γοητεα. Το 1898 The Post διαθτει 38 δω τια, που χουν ονο ασε απ τον χρο του ταχυδρο εου, πω «The Stamp» (Η ∑φραγδα), «The Letter» (Το Γρ α) και «The Postcard» (Η Καρτ Ποστλ), εν υπρχει και να δω τιο που ονο ζεται «The Carriage» (Η % αξα), καθ κποτε η αλληλογραφα απ και προ το ταχυδρο εο εταφερταν ε αξα. Ωστσο, το δω τιο, που ξεχωρζει περισστερο απ λα, εναι η οκταγωνικ εζοντα ε θα 360 οιρν σε λη την πλη, η οποα βρσκεται σα στον π+ργο του ρολογιο+. Τα δω τια και οι σουτε κυ ανονται απ 20 ω 65 τ. . και προσφρουν εκπληκτικ θα στην πλη. Κθε να απ τα τριντα οκτ δω τια αποπνει ζεστασι, ευγνεια και προσωπικτητα, αλλ το καθνα εναι οναδικ και χει ξεχωριστ ιστορα. Τα ψηλ ταβνια και οι σκο+ροι πρσινοι τοχοι δνουν ια ιδιατερη κο ψτητα στη ζεστ ατ σφαιρα των δω ατων. Τα εγλα παρθυρα, το ξ+λο που εναι παντο+ στο χρο και το εσο φω γε ζουν κθε δω τιο ε ια νεση, που δνει στον επισκπτη την

www.HotelDesign.gr 48


NEW_Hotel 12-Jan-18 12:39 μμ Page 5

Νε Ξενοδοχειακ αφξει που ξεχρισαν για το Design του 1898 The Post, Ghent 12 3 45

ασθηση τι εναι σπτι του. ∑χεδιασνα ε κθε λεπτορεια, αυτ τα εξαιρετικ δωτια δεχνουν ια σπνια κοψτητα, αντανακλντα τη γεωγραφικ γνση και την ασθηση ιστορικ συνοχ, ε αποτλεσα να ενσωατνονται φυσικ στο νο ξενοδοχεο. Τα πιπλα αντκε συνδυζονται ε τη σ#γχρονη τεχνολογα, που εξασφαλζει γιστη νεση ακη και στου πιο απαιτητικο# επισκπτε. Αναλυτικτερα, κθε χρο αποπνει ζεστασι και προσωπικτητα, εποτισνο ε λεπτοερε πινελι και πιπλα του 20ου αινα δνοντα την ασθηση στον επισκπτη τι βρσκεται στο ιστορικ Βλγιο. Ταυτχρονα, ω, το ξενοδοχεο προσφρει λε τι υπηρεσε και την τεχνολογα, που επιθυε ο σ#γχρονο επισκπτη, πω ασ#ρατο δκτυο, σ#γχρονε τηλεορσει και ενσωατωνο ηχοσ#στηα. Βγανοντα απ το δωτιο, ο επισκπτη πορε να θαυσει στου διαδρου τα σκτσα του Louis Cloquet και τα υπροχα πιπλα εποχ, που θα τον ταξιδψουν στο νδοξο παρελθν των ταχυδροικν γραφεων. Τα Zannier Hotels εναι το πνευατικ τκνο του Arnaud Zannier, του οποου η επιθυα εναι να δηιουργσει ια εναλλακτικ λ#ση σε αυτ που υπρχει σερα στην ταχω αναπτυσσενη αγορ ξενοδοχεων. «Η φιλοδοξα α εναι να προσφρουε ια εναλλακτικ λ#ση στα υθικ κτρια, που αντιπροσωπε#ουν την ιστορα των εγλων πρωτευουσν» δλωσε ο Arnaud Zannier.

www.HotelDesign.gr 50


NEW_Hotel 12-Jan-18 12:39 μμ Page 6

Νε Ξενοδοχειακ αφξει που ξεχρισαν για το Design του

Hotel Whistler, Paris

Το Hotel WHISTLER εναι η ν α ξενοδοχειακ φιξη του Παρισιο. Βρσκεται στον σταθ των τρ νων Gare du Nord και το design του εναι επηρεασ νο απ τον κσο των τρ νων. Ανανεω νο ε α νεωτερικτητα που προκαλε κπληξη, το στιλ Art Deco βυθζει τον επισκ πτη σε α ατσφαιρα, που θυζει υθιστρηα τη# Agatha Christie του Ian Fleming. Η υστηρι%δη# ατσφαιρα του ν ου ξενοδοχεου ταξιδεει τον επισκ πτη απ τον 21 αι%να, στην ιστορα των τρ νων των τελευταων 130 χρνων. Το ργο αν λαβε η Sandrine Alouf, ετατρ ποντα# την Παριζινικη στση σε α περιπ τεια, να ταξδι χωρ# κνηση. Πρκειται για α οναδικ επειρα φιλοξενα# στην οποα η λεπτο ρεια αναβι%νει την ιστορα. Η Sandrine Alouf δεν εναι οτε αρχιτ κτονα# οτε interior designer. Εναι να# συνδυασ# και των δο και ταυτχρονα να# τελεω# διαφορετικ# επαγγελατα#. Εναι «ατοσφαιριστ#». Ατοσφαιριστ# σηανει πω# α# εξηγε η δια- «κποιο# που δηιουργε την ατσφαιρα εν# χ%ρου, στον οποο κινονται οι νθρωποι». Η δια υποστηρζει τι τη# αρ σει να αιχαλωτζει στιγ #, που προκαλον συναισθηατικ # επειρε#. (χει αναλβει και λλα ξενοδοχεα στο παρελθν, πντα ε την δια επιθυα: Να προσκαλ σει τον επισκ πτη να ονειρευτε και να ταξιδ ψει, χωρ# ωστσο να ετακινηθε.

www.HotelDesign.gr 52


NEW_Hotel 12-Jan-18 12:39 μμ Page 7

Νε Ξενοδοχειακ αφξει που ξεχρισαν για το Design του Hotel Whistler, Paris 12 3

∑υνδυζει την εσωτερικ διακσηση ε την σκηνογραφα, εν ενσωατνει καλλιτεχνικ εγκαταστσει και design αντικεινων, πω καρκλε, χαλι και wallpapers. Η δια σχεδασε λα τα πιπλα του ξενοδοχεου, καθ και διφορα αντικεενα, αλλ και τα σχδια στα χαλι και τα wallpapers. Κθε ροφο και να ταξδι. Ο 1ο ροφο χει τον ττλο «Paris-Budapest», ο 2ο «Paris-Berlin», ο 3ο «ParisVienne», ο 4ο «Paris-Londres», ο 5ο «Paris-Venise» και ο 6ο «Paris-Munich». $λα εναι τλεια τακτοποιηνα. %χει χρησιοποιηθε ια διαφορετικ παλτα χρωτων σε κθε ροφο, εν βελο'δινε κουρτνε και γυαλιστερ - ορειχλκινε λεπτορειε αντχουν στο πρασα του χρνου. Τα 31 δωτια του ξενοδοχεου εναι σχεδιασνα τσι στε να θυζουν compartment τρνου. Οι καπνε χουν γεθο 12 ω 30 τ.. ∑τον 1ο και στον 3ο ροφο, κποια δωτια διασυνδονται απ ιδιωτικ διδροο. Τα δωτια εξερευνο'ν σκο'ρου τνου, πω εναι το δαασκην, το χρυσοκτρινο, το πρσινο, το βαθ' πλε και το πορτοκαλ. Τα πιπλα επνευσνα απ τον αγικ κσο των τρνων, σχεδιστηκαν ειδικ απ τον Sandrine Alouf. Ο απαλ φωτισ, το γραφεο, το vintage τηλφωνο, ο καθρφτη, οι δερτινε λεπτορειε που θυζουν βαλτσε εποχ, τα πολυτελ υφσατα και τα αλακ χαλι αποτουν φρο τι στη εγαλοπρπεια τη οναδικ εκενη εποχ των ταξιδιν ε τρνα.

www.HotelDesign.gr 54


NEW_Hotel 12-Jan-18 12:39 μμ Page 8

Νε Ξενοδοχειακ αφξει που ξεχρισαν για το Design του Hotel Whistler, Paris 12 3

Τα πνια ε ναι εξοπλισνα ε ιταλικ ντου πανιρα, εν τα λιτ λευκ πλακκια ε το αρο πλα σιο δηιουργον α γραφικ αλληλεπ δραση ε τι ρετρ γρα των ανακλινενων κατπτρων.

www.HotelDesign.gr 56


NEW_Hotel 12-Jan-18 12:39 μμ Page 9

Νε Ξενοδοχειακ αφξει που ξεχρισαν για το Design του

The Ritz-Carlton Langkawi, Malaysia

Η Ritz-Carlton νοιξε το ∑επτ βριο του 2017 στη Μαλαισα το Ritz-Carlton Langkawi. Πρκειται για να εντυπωσιακ ξενοδοχεο, περιτριγυρισ νο απ να παραδεισ νιο τοπο και θ α τον Ωκεαν. Η σχεδαση του ν ου ξενοδοχεου αντανακλ την ο ορφι και τη ζωντνια των κοντιν#ν παραδοσιακ#ν χωρι#ν Kampongs. Το Ritz-Carlton Langkawi ενσω ατ#νει επιρρο % απ την τοπικ& κουλτο'ρα, δη ιουργ#ντα% να οναδικ πολυτελ % καταφ'γιο ε αυθεντικ χαρακτ&ρα. Το Design του Philippe Villeroux - απ το αρχιτεκτονικ γραφεο Tropical Area Architects στην Κουλα Λου πο'ρ - χει προσεκτικ δη ιουργηθε τσι, #στε να ε βυθ&σει

www.HotelDesign.gr 58


La Cucina

S900

ţŬŭŮũ΢ŰŪŭŰŴŶůŶūŪşŤ΢ŨťŰţŰű΢şŰťŰũƂſźƊƑƄŮƂƎƆƐƑźƎƆşƅŻƊžűƄƈVDOHV#YDUDQDNLVFRPZZZYDUDQDNLVFRP FB:$ '9DUDQDNLVYOUTUBE: YDUDQDNLV79LINKEDIN: 9$5$1$.Ζ6$ '&R


NEW_Hotel 12-Jan-18 12:39 μμ Page 10

Νε Ξενοδοχειακ αφξει που ξεχρισαν για το Design του The Ritz-Carlton Langkawi, Malaysia 12 3

του ταξιδι τε στο φυσικ οικοσστηα του νησιο και στην τοπικ κουλτορα. To spa του Ritz-Carlton Langkawi αποτελεται απ πντε κισκια, που επιπλουν πνω απ τη θλασσα και χουν σχεδιαστε, για να οιζουν ε τι περπλοκε παγδε ψρεατο, που χρησιοποιον οι ψαρδε τη περιοχ εδ για αι νε. Το ξενοδοχεο αποτελεται απ 70 ευρχωρα δωτια, 15 σουτε και 29 βλλε, η σχεδαση των οποων παραππει διακριτικ στην Μαλαισιαν αρχιτεκτονικ.

www.HotelDesign.gr 60


2


NEW_Hotel 12-Jan-18 12:40 μμ Page 11

Νε Ξενοδοχειακ αφξει που ξεχρισαν για το Design του The Ritz-Carlton Langkawi, Malaysia 12 3

Οι κθετε γρα των δω ατων ενσω ατνουν του εσωτερικο χρου στη ζογκλα, που τα περιβλλει, εν το πρσινο στοιχεο κυριαρχε.

www.HotelDesign.gr 62


NEW_Hotel 12-Jan-18 12:40 μμ Page 12

Νε Ξενοδοχειακ αφξει που ξεχρισαν για το Design του

COLORS Urban Hotel, Θεσσαλονκη

To 4ρων αστ ρων ξενοδοχεο COLORS Urban Hotel βρσκεται στο κ ντρο τη Θεσσαλονκη και σγουρα ξεχωρζει. Ο σχεδιασ και η εκτ λεση ανκουν στο αρχιτεκτονικ γραφεο των Urban Soul Project. Το ργο πρσφατα κ ρδισε το βραβεο Design σε διεθν διαγωνισ για τον απστευτο σχεδιασ και την ιδιαιτερτητα των χ#ρων του.

www.HotelDesign.gr 64


Εφαρμογές συστημάτων Knauf στα ξενοδοχεία 5***** Εξυπηρέτηση

Tο όνομα Knauf είναι συνώνυμο στην αγορά με την ποιότητα και την υπεροχή στο χώρο των οικοδομικών υλικών. Με την τεχνολογική υπεροχή της και την εγχώρια παραγωγή καινοτομικών συστημάτων δόμησης, η Knauf απευθύνεται στο χώρο των ξενοδοχείων και προσφέρει λύσεις με συστήματα ξηράς δόμησης, έτοιμων σοβάδων, προσόψεων κτηρίων, εσωτερικής και εξωτερικής θερμομόνωσης καθώς και συστήματα ηχομόνωσης και ανακαίνισης για όλους τους χώρους του ξενοδοχείου. Αναζητήστε το εγχειρίδιο “Εφαρμογές συστημάτων Knauf στα ξενοδοχεία” στο www.knauf.gr. KNAUF ΓΥΨΟΠΟΙΙΑ ΑΒΕΕ Ευριπίδου 10, Καλλιθέα • Τηλ.: 210 9310567,9 • Fax: 210 9310568 • knauf@knauf.gr • www.knauf.gr


NEW_Hotel 12-Jan-18 12:40 μμ Page 13

Νε Ξενοδοχειακ αφξει που ξεχρισαν για το Design του COLORS Urban Hotel, Θεσσαλονκη 123

To design καθ και η συνολικ εφνιση και διακσηση του ξενοδοχεου βασζονται στην ιδα του διαφορετικο θατο σε κθε δωτιο. Τα θατα (πω η φση, η ουσικ, ο κινηατογρφο, τα κικ, η αστρονοα και τα βιβλα) καθιστον το κθε

www.HotelDesign.gr 66


test200_0 10-Jan-18 1:36 μμ Page 63

  

 )' %( &(" #!$% #$# !'

J&E UMBRELLAS   *: 210-67.27.271 www.je-umbrellas.gr Email: sales@je-umbrellas.gr

1


NEW_Hotel 12-Jan-18 12:40 μμ Page 14

Νε Ξενοδοχειακ αφξει που ξεχρισαν για το Design του COLORS Urban Hotel, Θεσσαλονκη 123

δωτιο οναδικ , διαφοροποιντα το ω προ τον σχεδιασ εππλων, τι αποχρσει, τι ταπετσαρε και τα γραφικ στοιχεα, που χρησιοποιονται. ∑το ισ γειο εππεδο χει δηιουργηθε το The Garden, να cocktail bar για ταξιδιτε και ντ πιου, που ετε θλουν να ξεκινσουν την ηρα του ε πρωϊν , ετε αναζητον ια ευχριστη γωνι στο κντρο τη π λη για να ελαφρ γεα ποτ . Το COLORS Urban Hotel εναι οντρνο, νεανικ και συνδυζει ψογα τι industrial γρα ε τα pop art στοιχεα.

www.HotelDesign.gr 68


BSF KATAXORISI MATS FFP.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

02/12/17

9:08 PM


nana_Hotel 12-Jan-18 1:04 μμ Page 1

Νε Ξενοδοχειακ αφξει που ξεχρισαν για το Design του

Nana Beach, Κρτη

Αρχιτεκτονικ ελτη: Κυριακ ασκαλκη ∑τατικ ελτη: Ελευθριο ασκαλκη

Το ξενοδοχειακ συγκρ τηα Nana Beach απλνεται σε κταση 90 στετων, στα β ρεια παρλια τη Κρτη, στην περιοχ τη Χερσονσσου, ια κρω τουριστικ περιοχ. Πρ κειται για να ξενοδοχε!ο 5 αστρων που ξεκ!νησε τη λειτουργ!α του το 1985, και αποτλεσε στη συνχεια το πρτο all inclusive resort hotel τη Κρτη, ε καινοτ ε παροχ στο χρο τη φιλοξεν!α. ∑τη διρκεια τη λειτουργ!α του, το ξενοδοχε!ο προχωρει σε σταδιακ επεκτσει και ανακαιν!σει, που στ χο χουν την κλυψη των σ%γχρονων αναγκν και επιθυιν των επισκεπτν του, καθ και την ποιοτικ αναβθιση των λειτουργιν του. Το 2016, ανατ!θεται η ανακα!νιση των χρων υποδοχ ε την reception, το lobby και το κεντρικ bar, η ανπλαση των ψεων του κεντρικο% κτιρ!ου και ο πλρη ανασχεδιασ των δ%ο a la carte εστιατ ριων και τη Disco.

HotelDesign.gr 70


nana_Hotel 12-Jan-18 1:04 μμ Page 2

∑τχο τη ελ τη ταν η δη ιουργα, σω τη σγχρονη σχεδιαστικ προσ γγιση, ια ιδιατερη ταυττητα ε συ βολισ ο και αναφορ στην ιστορα του τπου, που να ξυπνει ν ε και να αναπαργει εικνε. Αντλ!ντα πνευση απ τι βενετσινικε επιρρο στη ντπια αρχιτεκτονικ κληρονο ι, ο ανασχεδιασ των εσωτερικ!ν κοινχρηστων χ!ρων και των ψεων του ξενοδοχεου Nana Beach σκοπ χει να αναπαργει την ατ σφαιρα των κρητικ!ν, φιλξενων αλλ και επιβλητικ!ν αρχοντικ!ν. Η πρσοψη του κεντρικο κτιρου (πυρ να ξενοδοχεου) σε υποδ χεται ε εγαλοπρ πεια. Το σκηνικ συνθ τουν, το π τρινο τεχο απ τοπικ π τρα Μιλτου, ε τα κατακρυφα σαν πολε στρε ανογ ατα και τη διτρητη λα αρνα, η κα ρα ε τη διπλ εσοδο, τα αρ ρινα σκαλοπτια και το αναρτη νο εταλλικ σκ παστρο. Το ανγλυφο κρυφφωτο σ α του ξενοδοχεου διακοσ ε τον τυφλ τοχο τη ανατολικ πτ ρυγα και παρλληλα συ βλει στην οπτικ δισπαση του γκου.

HotelDesign.gr 71


nana_Hotel 12-Jan-18 1:05 μμ Page 3

Νε Ξενοδοχειακ αφξει που ξεχρισαν για το Design του Nana Beach, Κρτη 12 3 4

Ο προθλα ο εισδου λειτουργε ω ανε οφρκτη . ιασχζοντα τον, βρσκεσαι στη σλα υποδοχ , ε τον ειδικ σχεδιασ νο (custom made) οβλ πολυλαιο, το ξ"λινο σε γρα

ικ διταξη εντοιχισ νο καθιστικ ε τι

αξιλρε , την εταλλικ σιδερι και φωτειν πλτη και τλο το πιπλο τη Reception να κυριαρχε σαν κδρο στο χ#ρο. Ακολουθ#ντα του περιορισ ο" τη υπρχουσα διταξη , ο χ#ρο τη reception παρα νει σε α βλεα εσωτερικ γωνα ω προ τη σλα. Προκει νου να αναδειχθε, το πιπλ τη παρνει την ορφ ξ"λινου κδρου απ δρυ roustic ε διττ ρλο. Αφεν πλαισι#νει και ση ατοδοτε την υποδοχ αντι ετωπζοντα το χα ηλ τη "ψο και την εσωτερικ γωνα, και αφετρου στηρζει την triplex γυλινη κουπαστ του παταριο". ' φαση δθηκε στο σχεδιασ τη ψευδοροφ ε ελλειπτικ χαρξει και κρυφο" φωτισ ο" να προβλουν α ξ"λινη οβλ οροφ ε παλαιω να δοκρια και πτσω α, απ το σο τη οποα , κρ εται ο επιβλητικ πολυλαιο . Απναντι απ την εσοδο ξεκινει να νοητ κλι ακο" ενο δια περ διδρο ο , που οδηγε στο εξωτερικ αθριο και στι δ"ο πτρυγε του κεντρικο" κτιρου. εξι του διαδρ ου (ανατολικ πτρυγα) αναπτ"σσεται το χρυσοχοεο και το κεντρικ εστιατριο, εν# αριστερ του (δυτικ πτρυγα) το Lobby ε το καθιστικ, το κεντρικ παρ, το bridgeroom και στο τλο οι στεγασ νε βερντε . Εδ#, οι χ#ροι ε τη βοθεια αναδιπλο" ενων υαλοπλασ των εταλλσσονται ανλογα ε τι καιρικ συνθκε . Γ"ρω απ το τζκι διατσσονται 4 αναπαυτικ καθιστικ, εν# διτρητα ξ"λινα διαχωριστικ σε γεω ετρικ οτβα ορζουν του επι ρου χ#ρου , χωρ να παρε ποδζουν την απρσκοπτη θα προ τη θλασσα. Το main bar εναι σχεδιασ νο στην δια φιλοσοφα απ ξ"λο δρυ roustic σε φυσικ αποχρ#σει και εταλλικ λεπτο ρειε .

HotelDesign.gr 72


idro green_0 16-Jan-18 10:52 πμ Page 63

Καλοκαρι 2017 New waterpark in Kipriotis Village Resort


nana_Hotel 12-Jan-18 1:05 μμ Page 4

Νε Ξενοδοχειακ αφξει που ξεχρισαν για το Design του Nana Beach, Κρ#τη 12 3 4

Φωτογραφε: Fotomaris Παρουσαση: Κυριακ ασκαλκη, Αρχιτκτων

Ξλινε κονσ λε, που θυζουν φουροσια ε αντικ καθρπτε, διακοσον του τοχου, εν φωτιστικ πλε κρονται σε τυχαα ψη και αποστσει. Τα δπεδα στρθηκαν ε γρανιτοπλακκια και ραρα σε πεζ τ νου και τα ειδικ σχεδιασνα πιπλα και οι ειδικ κατασκευ εναι απ ξλο δρυ roustic ε ειδικ# επεξεργασα / βορτσισα. Οι τοχοι και οι οροφ βφτικαν σε υπ λευκε αποχρσει, εν διατηρ#θηκαν οι πτρινε καρε απ τοπικ# πτρα. Ο φωτισ των χρων ακολουθε την πρ θεση του αρχιτεκτονικο σχεδιασο. Πολυλαιοι, σε συνδυασ

ε διακριτικ απλκε - που σχζουν του τοχου - και κρυφο φωτισο, δηιουργον ασθηα χαλρωση. ∑ε αυτ# την κατεθυνση, ο επισκπτη βινει, σω ια οντρνα, αισθητικ# και διακριτικ# πολυτλεια, το θεσ τη φιλοξενα ω στοιχεο τη τοπικ# κουλτορα, αποκοζοντα οναδικ επειρε διαον#. HD

HotelDesign.gr 74


cover HM εσωτερικό2_0 11-Jan-18 4:21 μμ Page 63

Ένθετο

HOTEL MAGAZINE www.HotelMag.gr Online Magazine για Ιδιοκτήτες και Στελέχη Ξενοδοχείων

MANAGEMENT - MARKETING - ΤΑΞΙΙΩΤΙΚΕ∑ ΤΑ∑ΕΙ∑ - DESIGN ΕΝΩ∑ΕΙ∑ ΞΕΝΟΟΧΩΝ - ΙΑΚΡΙ∑ΕΙ∑ - ΕΠΕΝΥ∑ΕΙ∑ ΤΟΥΡΙ∑ΜΟ∑ - ΝΟΜΟΘΕ∑ΙΑ - CAFE BAR RESTAURANT ΕΚΠΑΙΕΥ∑Η - ΑΓΓΕΛΙΕ∑ ΕΡΓΑ∑ΙΑ∑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕ∑ΙΕ∑ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕ∑ ΞΕΝΟΟΧΕΙΩΝ

Σελίδες 76, 78, 80, 82, 84 Επιλογή άρθρων της Έλενας Καραγκούνη, από το Online Magazine HotelMag.gr

75


LOYALTY_Layout 1 11-Jan-18 4:24 μμ Page 1

MANAGEMENT

HotelMag.gr ΤΑ ΞΕΝΟΟΧΕΙΑΚΑ LOYALTY PROGRAMS ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΙ

Μεγλα ξενοδοχειακ brand πρσφατα θεσαν σε εφαρογ να mobile apps, που διευκολνουν του πελτε του στο ταξδι του, και ανταποκρνονται περισστερο στι ανγκε του σγχρονου ταξιδιτη, και ιδω του millenial ταξιδιτη (νεαρ ηλικα), που η καθηεριντητα του εναι ρρηκτα συνδεδενη ε την τεχνολογα.

Η οργνωση ε ναι ρο του ταξιδιο Οι εφαρογ των ξενοδοχεων δεν πρπει να περιορζονται στι κρατσει, αλλ να περιλαβνουν και περιεχενο για τον προορισ. Για παρδειγα, η εφαρογ τη Marriott περιχει και υλικ απ το ψηφιακ περιοδικ τη, το Traveler, κτι που εναι ιδιατερα χρσιο για του ταξιδιτε τη τελευταα στιγ.

76

Τα ταξ δια ε ναι συνθω οαδικ δραστηριτητα Αν και το να ταξιδεουε νοι εναι ια τση τη εποχ, τα οαδικ ταξδια -ε οικογνεια και φλου-

συνεχζουν να εναι η πλειοψηφα. Λαβνοντα αυτ υπψη, το νο Hilton Honors loyalty program επιτρπει στο πελτη να διαοιρσει του πντου τη κρτηση σε χρι 10 τοα, σε αντθεση ε την airbnb, που επιτρπει να κερδσει του πντου, νο το τοο που κανε την κρτηση.

Τα ταξ δια ε ναι ο ορισ του "εν κινσει" και το κινητ ε ναι απαρα τητο Οι σγχρονοι ταξιδιτε χρησιοποιον για τα ΠΑΝΤΑ το κινητ του στα ταξδια του. Απ το να βρουν τη διεθυνση του ξενοδοχεου και να κλεσουν εστιατριο κοντ στη περιοχ, χρι να καλσουν ταξ για το αεροδριο, το κινητ του εναι απαρατητο, και η mobile επειρα του εναι πρα πολ σηαντικ. Αυτ το χουν καταλβει και τα Loyalty programs, που βελτινουν τι κινητ εφαρογ του, για να διευκολνουν του πελτε του. Για παρδειγα, το πργραα τη Marriott, δνει τη δυναττητα για online check-in, καθ και για ατηα αναβθιση δωατου και late check-out, σω τη εφαρογ τη. HM


KRATISEIS_Layout 1 11-Jan-18 4:26 μμ Page 1

MARKETING

HotelMag.gr ΠΕΡΙ∑∑ΟΤΕΡΕ∑ ΚΡΑΤΗ∑ΕΙ∑ ΜΕ∑Ω ΤΗ∑ Ι∑ΤΟ∑ΕΛΙΑ∑ ∑Α∑ πελατν, θα ποροσε να υπρχει σχετικ link, που θα καθοδηγε το χρ"στη στι “1000” θετικ κριτικ των πελατν, προβλλοντα τσι, τι η οναδικτητα του καταλατο ε ναι (στη συγκεκρι νη περ πτωση) η επειρ α. 2εν χει, λοιπν, σηασ α ποιο ε ναι το συγκριτικ σα πλεον κτηα, αλλ πω θα το προβλλετε στου πελτε σα απ την πρτη κιλα ατι!

Τα βασικ χαρακτηριστικ α ιστοσελ δα ε ναι το περιεχενο και η προσαροστικτητα. Η ιστοσελ δα αποτελε να απ τα βασικτερα εργαλε α marketing εν ξενοδοχε ου, γι’αυτ και ε ναι σηαντικ να διαορφωθε τσι, στε να επιτυγχνει τα καλτερα δυνατ αποτελ σατα.

Κκλο Ταξιδ ων: Κθε ταξ δι αποτελε ται απ τρ α στδια: 1) νειρα, 2) κρατσει και 3) επειρ α. Το τρ το στδιο ε ναι το πιο εκολο, καθ ε ναι στο χ ρι σα να φγει ο πελτη ικανοποιη νο απ το ξενοδοχε ο σα και να σα προτε νει σε φ λου " ακη και να ξανρθει. Ωστσο, τα λλα δο στδια δεν ε ναι τσο εκολα ελεγχενα. Το δετερο στδιο εξαρτται εσα απ το πρτο, συνεπ εν να ξενοδοχε ο θ λει περισστερε κρατ"σει, πρ πει να εριν"σει ανλογα για το πρτο στδιο. Το πρτο στδιο αφορ στην εξ αποστσεω γνωρι α ε τον προορισ. Ο υποψ"φιο ταξιδιτη δ χεται ερεθ σατα και επιρρο απ το εξωτερικ περιβλλον για το ποιου προορισο να επισκεφτε και για το τι αξ ζει εκε (φυσικ τοπ α, αξιοθ ατα, γαστρονο α κλπ.). ∑ε αυτ το στδιο, τ ποτα δεν ε ναι καταληκτικ και ο υποψ"φιο ταξιδιτη απλ φαντζεται τον εαυτ του σε λλου τπου, χωρ να χει επιλ ξει οριστικ προορισ. Η πλειοψηφ α των ταξιδιωτν σ"ερα ονειρεονται ταξ δια σω τη διαδικτυακ" περι"γησ" του και συν"θω εκε διαορφνουν τι ταξιδιωτικ του επιλογ . ∑τχο των ξενοδοχε ων ε ναι να καταφ ρουν να περσουν απ το στδιο του ονε ρου στο στδιο των κρατ"σεων, κτι που πορε να επιτευχθε σε εγλο βαθ σω τη ιστοσελ δα του.

78

Ε ναι πολ σηαντικ η αρχικ" σελ δα τη ξενοδοχειακ" ιστοσελ δα να ε ναι αντιπροσωπευτικ" του brand (φιλοσοφ α + αισθητικ") και να προβλει τη οναδικτητα του καταλατο. Για παρδειγα, εν το στοιχε ο που καθιστ αυτ το κατλυα οναδικ ναντι των ανταγωνιστν του - ε ναι η θ α, θα ποροσε να υπρχει α χαρακτηριστικ" φωτογραφ α, εν εν ε ναι οι χαηλ τι , θα ποροσε να υπρχει σχετικ" αναφορ. Εν πλι ε ναι οι θετικ κριτικ των

Πρτον, α ξενοδοχειακ" ιστοσελ δα πρ πει απαρα τητα να χει το κατλληλο περιεχενο. Να υπρχουν, δηλαδ", ωρα ε και αντιπροσωπευτικ φωτογραφ ε και video, κε ενο (χι υπερβολικ) ε αναφορ σε παροχ , τι (εν θεωρονται καλ για την αγορ), προσφορ (εν υπρχουν), πληροφορ ε αν εποχ", κριτικ απ πελτε (αναφορ σε κποιε και link για τι υπλοιπε), δυναττητα online κρτηση (" στω σχετικ link) σε κθε σελ δα τη ιστοσελ δα και, το βασικτερο, σωστ" δηση του περιεχο νου, στε ο χρ"στη να ην χνεται και να βρ σκει εκολα αυτ που αναζητ. Η ευχρηστ α εδ ε ναι η λ ξη κλειδ για α καλ" επειρ α χρ"ση, κτι που πορε να χει θετικ αντ κτυπο και στι κρατ"σει σα. Εν ο χρ"στη δεν βρει εκολα αυτ που ψχνει, το πιθαντερο ε ναι τι θα κουραστε - " χειρτερα θα εκνευριστε - και θα φγει απ την ιστοσελ δα σα. 2ετερον, α ξενοδοχειακ" ιστοσελ δα πρ πει απαρα τητα να ε ναι προσαρσιη (responsive) σε λε τι συσκευ . Το 50% των ταξιδιωτν χρησιοποιον το κινητ του, για να προυν τι ταξιδιωτικ αποφσει του, ακη και αν κνουν την κρτησ" του απ λλη συσκευ". Η ιστοσελ δα στα κινητ τηλ φωνα, πω ε ναι αναενενο, πρ πει να διαφ ρει αρκετ, στε να ανταποκρ νεται στι ανγκε και τι ιδιαιτερτητε τη συσκευ" (ικρ" οθνη, διαφορετικ πληκτρολγιο, περι"γηση ε την αφ"). Αναλυτικτερα, αν και πρ πει να χει να παροιο “look and feel” ε την ιστοσελ δα κανονικο εγ θου, καθ αντιπροσωπεει το διο brand και επικοινωνε τα δια ηνατα, πρ πει να ε ναι χει λιγτερο περιεχενο (εστ αση στα βασικ), καθ εδ ο χρ"στη ε ναι πιο ανυπονο και απαιτε ταχτητα και ευκολ α. Η δο" του περιεχο νου πρ πει να ευνοε την πλο"γηση και να βοηθ το χρ"στη να βρει αυτ που ψχνει, χωρ να τον κουρσει ε χρονοβρε διαδικασ ε. Μην ξεχντε τι το πιθαντερο ε ναι, τι ο χρ"στη εισ ρχεται στην ιστοσελ δα σα σω του κινητο του τηλεφνου, κποια στιγ" που βρ σκεται ξω, στο δρο " σε κποιο σο εταφορ, που πιθαντατα το ντερνετ ε ναι αρκετ αργ (οπτε δεν θα θ λει να περι νει να φορτσουν πολλ σελ δε) " δεν θα χει πολ χρνο στη διθεσ" του. Ανεξρτητα απ το πω γ νεται η κρτηση (διαδικτυακ " τηλεφωνικ), οι περισστερε ταξιδιωτικ αποφσει πα ρνονται online και χει εγλη σηασ α η διαδικτυακ" παρουσ α εν ξενοδοχε ου να ε ναι ικανοποιητικ". Το οπο ο σηα νει δστε προσοχ" στην ιστοσελ δα σα! HM


LUXURY_Layout 1 11-Jan-18 4:27 μμ Page 1

TRENDS

HotelMag.gr ΟΙ ΤΑ∑ΕΙ∑ ∑ΤΑ ΤΑΞΙ ΙΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ∑

Αυτ οι %ξιε αναφορ% διηγ σει, σ

ερα ταυτζονται περισστερο ε να ικρ boutique hotel ε ταυττητα, απ τι ε να υπερπολυτελ και συχν% απρσωπο εγ%λο ξενοδοχεο. Οι εγ%λε διαστ%σει, που χει π%ρει η τ%ση αυτ , φανονται και στο τι τα ξενοδοχεα εγ%λων αλυσδων υιοθετον αισθητικ και λειτουργικ πρακτικ, που θυ ζουν boutique ξενοδοχεο!

2. Οι ταξιδιωτικο πρκτορε προσφρουν απλτητα ∑ φωνα ε τι προβλψει τη Annie Fitzsimmons στην ρευνα του National Geographic "2017 Luxury Travel Trends", η απλτητα θα κυριαρχ σει στο ταξιδιωτικ Marketing. Η ταξιδιωτικ βιο ηχανα κατακλζεται απ ταξιδιωτικ% blogs, ιστοσελδε κριτικν, και εφαρ ογ κινητν για αναζ τηση και για κρατ σει. Η τερ%στια, ω, αυτ

ποστητα πληροφρηση, απαιτε απ τον ταξιδιτη π%ρα πολ χρνο, για να την επεξεργαστε, και για να κ%νει τι σωστ επιλογ.

Η τουριστικ βιο ηχανα δεν πρεσε να ενει ανεπηραστη απ την τεχνολογα, ε του ταξιδιτε να εξαρτνται λο και περισστερο απ τι διαδικτυακ πηγ, για την ερεση προορισ ο, καθ και για τι κρατ σει του. Ακ α και η καταγραφ των ταξιδιωτικν ε πειριν του, γνεται ε τι ψηφιακ του συσκευ, εν η κοινοποησ του, σω των social media. ∑ε αυτ ν τη να ψηφιακ πραγ ατικτητα, οι επαγγελ ατε του τουρισ ο θα πρπει να δσουν ιδιατερη προσοχ , ε%ν θλουν να προσελκσουν του ταξιδιτε και κυρω του ταξιδιτε πολυτελεα:

1. ∑το επκεντρο τα ικρ ξενοδοχειακ brands

80

∑ φωνα ε την ρευνα τη Skift "2017 Mega Trends", η πολυτλεια πλον δεν ετριται ε την τι

, αλλ% ε την ε πειρα, και ειδικ% στην περπτωση των νων ταξιδιωτν, που η πολυτλεια χει να κ%νει περισστερο

ε τι επιλογ, που πορον να χουν σε να ταξδι. Πολυτλεια θα πει εξατο κευση, προσωποποιη νε δηλαδ προτ%σει, και π%νω απ' λα οναδικ ε πειρε, τι οποε αξζει να διηγηθε ο ταξιδιτη στου φλου του.

Αν και η ρευνα εναι να ιδιατερα γοητευτικ κο

%τι του ταξιδιο, οι επαγγελ ατικ υποχρεσει ε ποδζουν τον ταξιδιτη, απ το να αφιερσει τον απαρατητο χρνο, και γι' αυτ χρει%ζεται να επαγγελ ατα, που ναι εν θα του οργανσει την κ%θε λεπτο ρεια, απ την %λλη ω θα του δσει και ποιοτικ επιλογ, για να εξατο ικεσει - ε β%ση τι αν%γκε του - το ταξδι.

3. Το δεπνο γνεται προορισ Απ πλευρ% κουλτορα, χει αλλ%ξει ο τρπο, που βλπου ε το φαγητ ξω. ∑τα ταξδια, το φαγητ χει

ετατραπε σε να απ τα πιο βασικ% event τη η ρα, γεγον, που χει επηρε%σει και τα δια τα εστιατρια, τα οποα αυτοπροωθονται - και δικαιω ατικ% - πλον σαν "προορισ ο". Οι πελ%τε - σ

ερα - για να επιλξουν να εστιατριο, δεν αρκονται στο πσα "αστερ%κια" χει, αλλ% ενδιαφρονται και για το πσο οναδικ εναι το εστιατριο αυτ, ω προ την ατ σφαιρα, τα ποτ% και τα πι%τα του, και γενικτερα ω προ την ε πειρα, που προσφρει. Οι εφαρ ογ κινητν τηλεφνων, που κ%νουν στο χρ στη εξατο ικευ νε προτ%σει γε ατων - ω προ τη τι

, την κουζνα, την επιση τητα και την τοποθεσα - εναι ιδιατερα δη οφιλε. Αντστοιχα και τα social media παζουν κεντρικ ρλο σε αυτ ν την τ%ση. Πλον τα π%ντα σε να εστιατριο - απ το design του, χρι το στ σι ο των πι%των του πρπει να εναι %ξια φωτογραφα! HM


ARTWORKWWWEK MAGCOM

ƒƍźƎƌƔƌƍƂƎƆſŹƈƈƌƊ ťźƉƍƊƂƒƐƄƀƆžƑƄƐƂƆƎŹ385(ƍƄƀŹƃƂƆžƍƙƑƄƊƇžƅžƎƙƑƄƑž ƇžƆƑƄƊžƒƅƂƊƑƆƇƙƑƄƑžƂƊƙƏƇƙƐƉƌƒƍƌƒƉƙƈƆƏƀƂƊƊŻƅƄƇƂ űžƓƒƐƆƇŹƉƌƑżſžſƎżƐƇƌƒƊƑƎƙƍƌźƇƓƎžƐƄƏƉźƐžžƍƙ ƂƋƂƃƄƑƄƉźƊƂƏƀƎžƉƉźƏƇžƆƓƙƎƉƂƏƇžƆƍƎƌƆƇżƃƌƊƑžƆ ƉƂƐƑƌƆƔƂżžƇƌƎƒƓžżžƏƑƂƔƊƌƈƌƀżžƏ

E\

ƓƒƐƆƇƙŹƀƀƆƀƉž ťƐƂƆƎŹƁƆžƇƌƍƑƛƊ385(ƋƂƔƖƎżƃƂƆƀƆžƑžƓƒƐƆƇŹƒƈƆƇŹƑƄƏƋƚƈƌƉźƑžƈƈƌƇžƆƀƒžƈż ŭƋƂƔƖƎƆƐƑƙƏƔžƎžƇƑŻƎžƏƑƄƏƌƓƂżƈƂƑžƆƐƑƌƉƌƊžƁƆƇƙƐƔƂƁƆžƐƉƙƑƄƏ ţżƊžƆƂƊƑƒƍƖƐƆžƇŻžƈƈŹƉƂƁƆžƇƎƆƑƆƇƙƑƄƑž űźƎƍƂƆƑƆƏžƆƐƅŻƐƂƆƏžƍƌƍƊźƌƊƑžƏƓƆƊźƑƐžƒƕƄƈŻƍƌƆƙƑƄƑžƇžƆžƒƅƂƊƑƆƇƙƑƄƑž

ΓΕΝΙΚΟΙ ANTIΠΡΟΣΩΠΟΙ - EIΣΑΓΩΓΕΙΣ N. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Α.Ε.

Λεοντίου 9Α - (Λεωφ.Συγγρού 111) 117 45 ΑΘΗΝΑ T. 210 92 27 780 F. 210 92 26 907 E-mail: info@papachristou.com Website: www.papachristou.com


ATIXIMATA_Layout 1 11-Jan-18 4:29 μμ Page 1

ΝΟΜΟΘΕ∑ΙΑ

HotelMag.gr ∑ΥΝΘΗΚΕ∑ ΕΡΓΑ∑ΙΑ∑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΗΓΗ∑ΟΥΝ ∑Ε ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ Επικ νδυνε Ουσ ε

Οι εργοδ τε χουν νοικ και ηθικ υποχρ ωση να διατηρον ασφαλ και υγι το χρο εργασα . Η πρ ληψη ατυχη!των, τραυατισν και ασθενειν στο χρο εργασα συνιστ! αναπ σπαστο κο!τι τη διοκηση α επιχερηση και γι' αυτ εναι πολ σηαντικ να προσδιοριστον εγκαρω - και στη συν χεια να εξαλειφθον - πιθανο κνδυνοι.

Πολλ ουσε , πω υγρ! για τα πι!τα, απορρυπαντικ! πλυντηρων, προϊ ντα καθαρισο σωλνων, καθαριστικ! φορνων / τουαλ τα , απολυαντικ!, χλωρνη και αποστειρωτικ! υγρ!, αποτελον κνδυνο για του υπαλλλου . ∑ε περπτωση εισπνο , κατ!ποση επαφ ε το δ ρα, προκαλον εγκαατα, δεραττιδα, ερεθισο και αναπνευστικ! προβλατα.  Για να αποφγετε τ τοια ατυχατα, θα πρ πει να χετε καλ σστηα εξαερισο, λα τα καθαριστικ! θα πρ πει να φυλ!σσονται σε κατ!λληλα δοχεα και να φ ρουν ση!νσει σωστ χρση , εν θα πρ πει το προσωπικ να φορ!ει προστατευτικ εξοπλισ (ειδικ !σκε , γυαλι!, γ!ντια, π τε κλπ.). Εξσου προσεκτικο πρ πει να εστε ε το χειρισ διοξειδου του !νθρακα, κατ! την αλλαγ φι!λη , καθ η υπερβολικ συγκ ντρωση αερου πορε να οδηγσει σε λιποθυε , ω και θ!νατο. ∑υνεπ , εναι πολ σηαντικ να φροντσετε να υπ!ρχει καλ αερισ , να εγκαταστσετε σστηα ελ γχου και παρακολοθηση αερων ε προειδοποιητικ συναγερ και να τοποθετσετε προειδοποιητικ σανση γρω απ περιοχ , που ενδ χεται να παρατηρηθον υψηλ συγκεντρσει του αερου.

Χειρωνακτικ ιακ νηση

Θερ Περιβλλον

Η !ρση και εταφορ! βαριν αντικει νων (φορτω νοι δσκοι, πι!τα σε στοβε κλπ.), η κακ στ!ση του σατο (σκψιο για τον καθαρισ συσκευν και χρση ηλεκτρικ σκοπα ) και η ορθοστασα πορε να αποτελ σουν αιτε  πρ κληση οσφυαλγα , υοσκελετικν παθσεων τραυατισν των !νω !κρων. Για να αποφγετε τ τοιε περιπτσει , καλ θα ταν να ελ γξετε, ε!ν εναι δυνατ η αποφυγ !ρση εταφορ! φορτων, καθ και να χρησιοποιετε ηχανικ! βοηθατα, πω δτροχα / τετρ!τροχα χειροκνητα ααξδια και να αγορ!ζετε ικρ τερε ποσ τητε απ του προηθευτ .

Θρυβο

82

Οι θορυβδει αγειρικ διεργασε , οι χοι συσκευν, ηχανν και πλυντηρων, η ουσικ και οι συζητσει συναδ λφων και πελατν, ενδ χεται να προκαλ σουν στρε και νταση στου εργαζ ενου , ακ η και προβλατα ακο . Για να αποφγετε τ τοιε περιπτσει , που πορε να οδηγσουν σε ατυχατα, πρ πει να αποακρνετε οποιονδποτε επικνδυνο θ ρυβο απ το χρο εργασα , εν το προσωπικ πρ πει να φορ!ει ειδικ! προστατευτικ! σα κατ! του θορβου.

Η υπερβολικ κθεση σε θερ εργασιακ περιβ!λλον πορε να προκαλ σει πλθο διαταραχν, πω εξανθατα απ θερ τητα, λιποθυε , εξ!ντληση, ακ η και θεροπληξα και θερικ κρ!πε . Για να αποφγετε τ τοια ατυχατα, θα πρ πει να χετε καλ σστηα εξαερισο, κλιατισ , δροσερ π σιο νερ κοντ! στο χρο εργασα , να κ!νετε διαλεατα σε ψυχρ τερα σηεα, να αποφεγετε τον !σκοπο χειρωνακτικ χειρισ και να φορ!τε προστατευτικ εξοπλισ .

Ψυχοκοινωνικ! ∑υνθ κε

Κ!ποιοι απ του βασικο λ γου που πορε να οδηγσουν σε ατυχατα εναι το ντονο στρε , η λλειψη στριξη απ συνεργ!τε / προϊστα νου , οι πολλ ρε εργασα , η νυχτεριν εργασα, που διαταρ!σσει την ισορροπα προσωπικ και επαγγελατικ ζω των εργαζο νων, η επαφ ε δσκολου πελ!τε  και η ον τονη εργασα. Για να αποφγετε ατυχατα, ειστε τι υπερωρε και το ακαν νιστο ωρ!ριο, ειστε το φ ρτο εργασα , κ!ντε αναδιανο καθηκ ντων και εκπαιδεστε του εργαζ ενου στο χειρισ δσκολων πελατν. ∑ε κ!θε περπτωση η πρ ληψη εναι καλτερη απ την αντιετπιση, για αυτ εναι πολ σηαντικ να προλ!βετε τα ατυχατα. HM


KARIERA_Layout 1 11-Jan-18 4:31 μμ Page 1

ΕΚΠΑΙΕΥ∑Η

HotelMag.gr ∑ΥΜΒΟΥΛΕ∑ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΚΑΡΙΕΡΑ ∑ΤΟ HOTEL MANAGEMENT

Καθ η ξενοδοχειακ βιοηχανα εναι να απ του πιο γργορα αναπτυσσενου κλδου την τελευταα δεκαετα, οι ευκαιρε για την ερεση εργασα και το χτσιο καριρα στο Hotel Management, εναι πολλ. !ποτε το βασικ ερτηα -για κποιον που ενδιαφρεται για ια ττοια θση- εναι τι απαιτεται για ια επιτυχηνη καριρα στο Hotel Management; !πω κθε βιοηχανα, τσι και η ξενοδοχειακ χει τι δικ τη απαιτσει απ του εργαζενο τη. Ειδικτερα, το Hotel management απαιτε συγκεκρινε δεξιτητε, πω εξαιρετικ επικοινωνιακ ικαντητε, ευχριστη προσωπικτητα και γνσει, που για να τι αποκτσει κποιο, καλ θα ταν να λβει υπψη τα παρακτω:

1. Εκπαδευση στο Hotel management

84

Η ξενοδοχειακ βιοηχανα απαιτε σερα πιστοποιηνο και καλ εκπαιδευνο προσωπικ. Το πτυχο στα ξενοδοχειακ σγουρα θα εκτιηθε περισστερο απ να πιστοποιητικ diploma.

2. Πρακτικ εξσκηση Η επειρα σα απ την πρακτικ εξσκηση εναι πολ σηαντικ για το ναυσα ια καριρα στον τοα, για αυτ καλ εναι να επιλξετε σχολ αθατα, που περιλαβνουν και πρακτικ σκηση.

3. Επαγγελατικ ευκαιρε Ακη και αν οι προτσει, που χετε για εργασα σε ξενοδοχεο, δεν αφορον τη θση του hotel manager, εναι σηαντικ να δετε αυτ τι προτσει σαν ευκαιρε, για να πετε στο χρο και να διεκδικσετε αργτερα τη θση, που επιθυετε. Μια θση στη ρεσεψιον στο τοα τη εσταση του ξενοδοχεου εναι ια καλ αρχ, για να αποκτσετε επειρα, στε να εστε πιο τοιοι για ταν θα αναλβετε την αγαπηνη σα θση στον κλδο. HM


ATIXIMATA_Layout 1 11-Jan-18 6:00 μμ Page 1

ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕ∑ΙΕ∑

HotelMag.gr ∑Υ∑ΤΗΜΑ ∑Ι ΕΡΩΜΑΤΟ∑ OCEAN ΑΠΟ ΤΗΝ BENTLEY δο τρ"που: ε ατ" και χωρ ατ". Η σιδερστρα εναι κατασκευασνη απ" ελαφρ κρατα και εναι εξαιρετικ σταθερ , ε αρο ατ φινρισα. Αντικλεπτικ στερωση του καλωδου στη σιδερστρα. Χρη στο εξελιγνο σστηα διακοπ τη λειτουργα του το σδερο σβ νει αυτ"ατα "ταν δεν χρησιοποιεται για 30 δευτερ"λεπτα και ξανανβει ασω "λι χρησιοποιηθε. Επιπροσθτω, αν αφεθε σε κατακ"ρυφη θση, η λειτουργα του διακ"πτεται ετ απ" 8 λεπτ. /λο το σστηα σιδερατο φυλσσεται εκολα στη ντουλπα, εξοικονοντα πολτιο χρο σα στο δωτιο. Το καλδιο του σδερου εναι "νια συνδεδενο ε τη βση του, στε να εναι αδνατη η κλοπ του και υπρχει ειδικ" σστηα για το τλιγα του καλωδου και τη σταθεροποηση τη πρζα. ΑΦΟΙ ∑ΑΜΑΡΑ ΟΕ - Τηλ: 2310 321090-1, E-mail: polief96@otenet.gr

Η Ολλανδικ εταιρεα Bentley σχεδασε και διαθτει το νο ικρν διαστσεων σστηα σιδερατο OCEAN για να πορον οι πελτε σα να σιδερνουν τα ροχα του εκολα, γρ γορα και κυρω ε γιστη ασφλεια. Η OCEAN εναι η πιο ικρ και συπαγ σιδερστρα ε το πιο ασφαλ σστηα σιδερατο για δωτια ξενοδοχεων. Χαρακτηριστικ

Μοναδικ" σχεδιασ" και παραγωγ τη Bentley: η ικρ"τερη σιδερστρα δωατων ξενοδοχεων ε κο "λι 110 εκατοστν απ" την κορυφ του γντζου χρι τη βση των ποδιν τη. Αποκλειστικ πατντα σχεδιασο τη Bentley στερωση του σδερου για να κρειται στη ντουλπα του δωατου. Εκολο νοιγα και κλεσιο. Μεγλη επιφνεια σιδερατο 38X100 cm. Κρεστρα σδερου ε ολοκληρωνο σστηα - γντζο (για αποθ κευση). ∑δερο ελαφρ και εκολο στη χρ ση ε

Hotel Design Magazine and Guide www.HotelDesign.gr

HotelDesign.gr/hotel-suppliers ∑το ανανεωνο Online Magazine and Guide Hotel Design.gr, οι Ιδιοκτ τε και τα ∑τελχη Ξενοδοχεων καθ και οι Αρχιτκτονε και =ιακοσητ, ενηερνονται για τι διεθν τσει του design στο χρο τη φιλοξενα.

=ΟΜΗ∑Η - ΕΙ=Η ΥΓΙΕΙΝΗ∑ - ΚΑΛΑΜΩΤΕ∑ - ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ =ΑΠΕ=Α - ΘΕΡΜΟΜΟΝΩ∑Η - ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑ

Μπορον επση να βρουν "τι χρειζονται για να κατασκευσουν, ανακαινσουν, εξοπλσουν την δικ του επιχερηση των πελατν του.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙ=Η / ∑Υ∑ΚΕΥΕ∑ - TV - ΦΩΤΙ∑ΤΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙ∑ΜΟ∑ - ΘΕΡΜΑΝ∑Η

∑το www.HotelDesign.gr και πατντα ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕ∑ στο ενο ανογει η σελδα HotelDesign.gr/hotel-suppliers ε τα ακ"λουθα:

86

ΕΞΟΠΛΙ∑ΜΟ∑ & ΕΙ=Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ∑ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ∑ΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ - ∑Ι=ΕΡΩΤΗΡΙΑ

ΠΙ∑ΙΝΕ∑ - Υ=ΡΟΠΑΡΚΑ - ΠΛΩΤΕ∑ ΕΞΕ=ΡΕ∑ - ΠΡΟΒΛΗΤΕ∑ - ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑ∑ΤΙΚΗ∑ ∑ΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Ε∑ΤΙΑ∑Η∑

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕ∑ ΞΕΝΟΟΧΕΙΩΝ

∑ΥΝΕ=ΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΠΡΟΒΟΛΗ - ΠΤΥ∑∑ΟΜΕΝΑ ΧΩΡΙ∑ΜΑΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕ∑:

∑Υ∑ΤΗΜΑΤΑ Α∑ΦΑΛΕΙΑ∑ - ΠΟΡΤΕ∑ - ΚΛΕΙ=ΑΡΙΕ∑ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ

=ΙΑΚΟ∑ΜΗ∑Η - ΕΠΙΠΛΑ - ΛΕΥΚΑ ΕΙ=Η - ∑ΤΡΩΜΑΤΑ ΧΑΛΙΑ - ΚΟΥΡΤΙΝΕ∑ - ∑Υ∑ΤΗΜΑΤΑ ∑ΚΙΑ∑Η∑

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ∑ - SOFTWARE


samaras_0 06-Dec-16 11:13 πμ Page 63

www.dometic.ae www.dometic.com

´s first d l r o W r

e Draw ar miniB

NEW: 20-litre noiseless DM 20 Unique minibar concept Pull-out drawer with top access Can be flexibly adapted to your minibar menu

Dometic DM 50 The first ever pull-out minibar A world first, the pull-out Dometic DM 50 minibar can be matched to the interior decor of your hotel. This innovative fitted appliance has two refrigerated drawers – one for miniature bottles and snacks, the other for bottles and cans. The unique pullout minibar is available in two versions: fully fitted with a decorative anthracite panel and handle, or prepared for fi tting the hotel’s own door decor. The minibar is specially designed so that the guest can see all the content at a glance. All products are easily and conveniently accessible. HiPro miniBars – (semi-) automatic miniBars – proSafes – wine cellars Dometic AB, Regional Office Middle East & North Africa, P.O. Box 74775, Dubai, United Arab Emirates

ΠΟΛΥΕΥΘΥΜΟ∑ ∑ΑΜΑΡΑ∑ - Αναξινδρου Phone: +971 4321 2160, Fax: +971 4321 2170, info@dometic.ae 73 - 542 50 Θεσσαλονκη Τηλ.: 2310 321091 - Fax: 2310 321090 - e-mail: polief96@otenet.gr - www.afoisamara.gr


EN TELEI 2017_Layout 1 11-Jan-18 6:11 μμ Page 1

Εν Τλει...

HotelMag.gr του Κωνσταντνου Καραγκο"νη Με το 2018 χουε υποχρωση να πληρνουε τι Αρχιτκτονα πλαστικ σακο!λε. ∑τ"χο: λιγ"τερο πλαστικ". Πολ! σωστ" τρο. Η Ελλ&δα, που σχεδ"ν "νο στον Τουρισ" χει εναποθσει τι ελπ)δε τη για αν&πτυξη, πρπει π&ση θυσ)α να προστατε!σει το περιβ&λλον. Περιβ&λλον καθαρ", υγιειν", "ορφο! Γι' αυτ", εε), οι επλεκ"ενοι στον τουρισ", πρπει να βοηθ9σουε για περαιτρω εφαρογ9 τρων προστασ)α του περιβ&λλοντο, "πω: - Να "αγορ&ζουε" τα πλαστικ& πουκ&λια νερο!, αναψυκτικν, ποτν και το ποσ" που α χρενουν να επιστρφεται, εφ"σον τα παραδ)δουε στα σηε)α αγορ&. - Και να ζητηθε) απ" τα Media, του Πολιτικο!, του Εκπαιδευτικο!, του ∑υνδικαλιστ κ.α., να βοηθ9σουν στην ενηρωση των πολιτν, για του τρ"που ανακ!κλωση και διαχε)ριση απορρι&των. ∑υνεχε) προσπ&θειε, στε να γ)νει κοιν9 συνε)δηση "τι ε)ναι εθνικ" ζ9τηα, ε πολ! εγ&λη σηασ)α για την υγε)α αλλ& και την βελτ)ωση τη οικονο)α.

ΕΠΕΞΕΡΓΑ∑ΙΑ ΝΕΡΟΥ - ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΠΙ∑ΙΝA - ∑ΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΥΡΟΜΑ∑ΑΖ / SPA - XAMAM ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑ - ROOF GARDENING ΑΡΕΥ∑Η ΜΕ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - SDI ΦΑΡ∑ΑΛΩΝ 241 - ΛΑΡΙ∑Α ΤΗΛ.: 2410 - 661100 E-mail: takoudis@otenet.gr, info@tgi.gr www.tgi.gr

Hotel Design.gr 88


INDEX 2018_Layout 1 12-Jan-18 2:09 μμ Page 1

INDEX

Hotel Design Magazine and Guide

Επιλξτε ∑υνεργτε

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ / ΙΑΚΟ∑ΜΗ∑Η / ΕΞΟΠΛΙ∑ΜΟ∑ ΞΕΝΟΟΧΕΙΩΝ - BAR - RESTAURANT - CAFE

σελδα ACCESS PLUS..........................................................................................49

GREEN MOTORS .....................................................................................47

AIC ............................................................................................................85

GRIGORAKIS FABRICS ...........................................................................55

AMK ARCHITECTURE & DESIGN..........................Εσωτερικ Εξωφ λλου

IDComs – Θαν. Κυριακ#πουλο( .............................................................4-5

ATRIO GLASS DOORS.............................................................................17

IEN ............................................................................................................77

AVE - LIBEROPOULOS ............................................................................35

IKUSI Hellas – Θαν. Κυριακ#πουλο( .....................................................4-5

BAKLATSIDIS BROS ................................................................................63

J & E UMBRELLAS ...................................................................................67

ΒΑΡΑΝΑΚΗ∑.............................................................................................59

KAMARINOS DESIGN.............................................................................6-7

BEREDIMAS SAFETY FLOORS .........................................................41, 69

KNAUF Γυψοποι+α....................................................................................65

VISCOSITY ART & RESIN GALLERY .......................................................53

LINEVITAKI ICE ........................................................................................37

CANDIA STROM ...............................................Υποσλιδο Εξωφ λλου, 13

LAZAROS - ΛΟΥ∑ΤΡΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ...............................................................9

CANE PLEX - ΜΙΧΑΛΑΚΗ∑.........................................42-43, Οπισθ#φυλλο

ΜΕΛΚΑΤ ....................................................................................................31

CLIMATOLOGIC EXOIKONOMISI ...........................................................57

METAXAKIS ..............................................................................................29

CRIST........................................................................................................33

NAL....................................................................Εσωτερικ Οπισθοφ λλου

DOMETIC - ∑ΑΜΑΡΑ∑........................................................................86, 87

NOTOS IDROPARKS - X. ΚΑΖΑΝΤΖΙ<Η∑................................................73

ECOMAT .....................................................................................................3

ΠΑΠΑΧΡΗ∑ΤΟΥ Ν. ...................................................................................81

ELECTROLUX ...........................................................................................15

ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ.............................................................................................19

EXOTIQ COLLECTION .............................................................................61

SK WOOD .................................................................................................25

FARTEX.....................................................................................................83

TABLE ART ...............................................................................................89

FINE LINE .................................................................................................27

TAKOUDIS WATER TECHNOLOGIES .....................................................88

FORCE ......................................................................................................23

TEMA.........................................................................................................79

FRAME ART & DECORATION..................................................................39

TEXXA .......................................................................................................51

Hotel Design Magazine and Guide

Ιδέες και Λύσεις για τα Ξενοδοχεία ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - INTERIOR DESIGN - ΕΞΟΠΛΙ∑ΜΟ∑

Για την Ποιοτική Αναβάθμιση του Ελληνικού Τουρισμού! Hotel Design.gr 90


Οι καλαμωτές από ΔΙΕΤΕΣ ΚΑΛΑΜΙ (που είναι αποκλειστικότητα της CANE PLEX από το 1963), είναι το ΜΟΝΑΔΙΚΟ υλικό φυσικής σκίασης στην αγορά με ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ. Η ΜΟΝΗ εγγύηση για τον πελάτη είναι το ΤΣΕΡΚΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ με το λογότυπο της CANE PLEX και την ένδειξη ΚΑΛΑΜΙ ΔΙΕΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ.

Επιπλέον πληροφορίες ή αποστολή δειγμάτων για το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΛΑΜΙ στο: www.caneplex.com ή στο τηλ.: 6944 51 40 30 με τον κο Γιώργο Μιχαλάκη ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το www.caneplex.gr αφορά τα είδη εισαγωγής - λιανική.

OPISTHOFILO.indd 1

11/24/16 9:52 AM

Hotel Design Magazine No 20  

The 20th issue of Hotel Design Magazine and Guide. Hotel Architecture, Design and Equipment. Αρχιτεκτονική, Διακόσμηση και Εξοπλισμός Ξενοδο...

Hotel Design Magazine No 20  

The 20th issue of Hotel Design Magazine and Guide. Hotel Architecture, Design and Equipment. Αρχιτεκτονική, Διακόσμηση και Εξοπλισμός Ξενοδο...

Advertisement