__MAIN_TEXT__

Page 1

SANTO MARIS OIA A

Е Ж Е Г О Д Н Ы Й И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь Т У Р И С Т И Ч Е С К О Й В Ы С ТА В К И M I T T 2 018

ЙОРГОС ХАДЗИМАРКОС

Глава Округа Южного Эгейского Моря

АЛЕКСАНДРОС ВАСИЛИКОС Председатель Гостиничной Палаты Греции

H IT E L PA

IU

E AC

R AT

E AC

TE O EC

L PA

GR

M

Председатель Ассоциации Гостиничных Предприятий Греции

W

ЯНИС РЕЦОС

L

H TE O L

ГРИГОРИС ТАСИОС

Президент Всегреческой Ассоциаци Владельцев Гостиниц

АНТОНИС КАМБУРАКИС

Президент Ассоциации Владельцев Гостиниц Родоса

Элена Кундура

Министр Туризма


Вы не просто путешествуете. Вы создаете историю. Hertz. Первая по популярности в мире компания по аренде автомобилей с многолетней историей. Hertz предлагает широчайшую сеть частных офисов аренды машин, полностью обновленный парк машин, лучшие услуги и полный круглосуточный сервис в течение всего года. Просто доверьтесь нам. Вам стоит лишь подумать о том, какие уникальные воспоминания вы увезете с собой в багаже. Отправьтесь в историю и насладитесь путешествием! Бронирование: +30 210 62 64 444, 801 11 100 100 www.hertz.gr


ЧЕЛОВЕК

ɗɥɟɧɚɄɭɧɞɭɪɚ Министр Туризма

̩͔͚͍͊ͱ Ì͕͐͟ͅҧÌ͈͔͐͑͒͒͒͆͌͑͟ͅҧÌ͕͖͔͇͒͒͑͒ҧÌ͔͙͍͓͊ͅ͏͈ͅÌ̶͔͉͍͈͊͌͊͐͑͒͒Ì͔͐͒ͱÌ͍Ì̫͇͔͓͒͟ Ì͎͓͗͢͝ͅͅͱ͕ͱÌ͇Ì͕͒͏͑͊͛͑͒͐Ì͕͇͖͊͊ Ì͓͔͉͊͏͈͢͝ͅͅͅͱÌ ͕͇͍͒͐Ì͈͕͖͒ͱ͐Ì͍͎͗͑ͅ͏͑͟͠ҧÌ͖͔͓͔͉͎͖͗͒͗Ì͍Ì͍͖͌͑͐͊͑͒͊ͅÌ͈͔͒ͱ͛͊͊Ì͈͕͖͓͔͍͍͕͖͇͒͊͐͒ Ì Ì͕͖͔͑ͅͅ Ì͍͉͊ͅ͏͑͒͠Ì͓͉͙͉͒͒ͱ͝ͅͱÌ͉͏ͱÌ͖͉͙͒͟ͅÌ͈͕͖͒͊ҧÌ͍͌Ì ̵͕͕͍͍͒ Į̀Ì͓͕͒͏͉͍͊͑͊Ì͖͔͍Ì͈͉͒ͅÌ͑ͅÌ͔͕͕͍͒ҧ͕͎͒͐Ì͔͎͑͊͟Ì͐͟Ì͒͛͊͑͠Ì͎͖͍͇͑͒ͅÌ͍͌͑͐ͅͅ͏͍͕͠Ì͓͔͉͇͍͍͒͋͊͑͊͐Ì̩͔͚͍͍͊Ì͎͎ͅÌ͇͕͍͔͊͐͑͒Ì͍͇͕͖͈͌͊͑͒͒Ì ͓͔͇͑ͅͅ͏͍͊͑ͱÌ͉͏ͱÌ͎͔͈͗͏͈͉͍͈͒͒͛͑͒͒Ì͖͉͙͒͟ͅ Ì̱͟Ì͎͔͓͍͗͊͏͍Ì͇͍͌͐͑͒͊ͅÌ͕͖͔͉͍͕͖͇͒͗͑͛͊͒Ì͉͐͊͋͗Ì͍͍͑͐͜ͅÌ͕͖͔͍͑͐ͅͅÌ͍Ì͓͔͉͓͔͍͊͑ͱ͏͍Ì ͕͖͔͖͈͍͕͎͍͊͛͊͊ͅÌ͈͍͜ͅ Ì͖͛͒Ì͓͔͍͇͊͏͒Ì͎Ì͉͇͎͔͖͗͑͒͐͗ͅÌ͇͗͊͏͍͍͛͊͑͢Ì͖͔͓͖͎͗͒͒ͅ ÌÌ ̨ÌÌ͈͉͒͗Ì͐͟Ì͔͉͍͗͛͊͏͍Ì͍Ì͓͔͇͉͍͒͒͐Ì̩͉͒Ì̷͔͍͗͌͐ͅÌ̩͔͚͍͍͊Ì͍Ì̵͕͕͍͍͒ Ì̴͉͈͖͇͍͇͒͒͒Ì͒͛͊͑͠Ì͕͑͊͑͑͗͟͢͝ͅÌ͓͔͈͔͒͐͐͗ͅÌ͍͙͒͆͝Ì͔͓͔͍͐͊͒ͱ͖͍ҧ Ì ͐͟Ì͓͔͍͈͏͊͐͜ͅͅÌ͍͙͑͜ͅÌ͉͔͗͌͊ҧÌ͍͌Ì̵͕͕͍͍͒Ì͕͑ͅ͏͉͍͖͕͠ͅͱÌ͍͎͗͑ͅ͏͑͐͟͠Ì͖͉͙͒͒͐͟ Ì͎͖͔͒͒͟ҧÌ͐͟Ì͓͔͉͊͏͈͊͐ͅͅÌ͇Ì̩͔͚͍͍͊ Ì͎͖͔͒͒ͅͱÌ͕͏͇͍͖͕ͅͱÌ ͕͇͒͊ҧÌ͍͕͖͔͍͒͊ҧ Ì͎͗͏͖͔͗͑͐͟͠Ì͕͑ͅ͏͉͕͖͇͊͒͐Ì͇͕͍͔͈͊͐͑͒͒Ì͍͌͑͛͊͑ͅͱ Ì͓͐ͅͱ͖͍͎͍͑͐ͅÌ͓͔͇͕͒ͅ͏͇͑͒ͅҧÌ͇͔͊͟Ì͔͑ͅͱ͉͗Ì͕Ì͓͔͉͊͏͈͍͊͐͐͟ͅͅÌ͕͗͏͈͍͗͐ͅÌ ͇͕͒͛͟ͅҧ͈͊͒͜Ì͎͕͖͇͛͊ͅͅÌ͇Ì͕͔͊͊͘Ì͉͔͇͒͌͒͒͏͍͊͑ͱ Ì͖͉͙͒͟ͅÌ͍Ì͔͕͎͙͒͒͑͜͟Ì͓͖͕͖͇͍͗͊͊͜ҧ Ì ̴͔͉͊͊Ì͖͔͍͕͖͍͗͐ͅÌ͍͌Ì̵͕͕͍͍͒Ì͖͎͔͇͖͕͒͟͢ͅͱÌ͕͎͆͊͒͑͊͛͑͊͟Ì͇͕͖͍͒͌͐͒͋͑͒Ì͓͒Ì͇͔͆͒͗͟Ì͎͔͍͇͗͌͒Ì͑ͅÌ͕͉͙͗ͅÌ͍Ìͱ͙͖͙ͅÌ͇͎͔͈͒͗Ì͆͒͏͊͊Ì͛͊͐ÌÌ ͕͖͔͇͇͒͒͒ Ì͓͒Ì͇͔͆͒͗͟Ì͎͕͎͔͕͍͗͡ҧÌ͍Ì͓͖͕͖͇͍͗͊͊͜ҧ Ì͇͓͖͊͛ͅ͏͍͊͑ҧÌ͖͒Ì͈͔͉͕͎͈͒͒͒͒Ì͖͔͍͗͌͐ͅ Ì͓͒Ì͇͔͆͒͗͟Ì͔͇͌ͅ͏͍͊͛͊͑ҧ Ì͖͉͙͒͟ͅÌ͍Ì͓͍͈͒͑͜ͅ Ì ͅÌ͖͎͋͊ͅÌ͈͕͖͔͍͕͎͈͒͑͒͐͛͊͒͒ͅÌ͔͔͍͌͑͒͒͆͌ͅͅͱ Ì̳͓͖͟Ì͇Ì͔͌ͅ͏͍͙͛͑͟Ì͒͆͏͕͖ͅͱ͙Ì͖͉͙͒͟ͅÌ͇Ì͕͖͍͍͒͛͊͑ͅÌ͕Ì͍͍͑͐͜ͅÌ͖͍͒͑͒͊͑͜ͱ͍͐ Ì͎͖͔͒͒͊͟Ì͐͟Ì ͓͕͖͔͒ͅͅ͏͍͕͠Ì͇͕͍͊͐Ì͕͓͕͍͒͒͆͐ͅÌ͎͔͓͍͖͗͊͠ Ì͓͔͉͇͍͍͒͋͊͑͊Ì͑ͅÌ͔͎͑͊͟Ì͇͙͑͒͟Ì͓͔͇͑ͅͅ͏͍͊͑ҧÌ͉͏ͱÌ͖͉͙͒͟ͅÌ͍Ì͎͖͍͇͑͒͊ͅÌ͔͇͍͖͍͌͊ͅÌ͈͑͊͒͜ͅÌ ͖͔͍͗͌͐ͅÌ͑ͅÌ͔͕͕͍͒ҧ͕͎͒͐Ì͔͎͑͊͟ Ì Ì͇͕͊Ì͖͒͡Ì͉͊͏͖͊ͅÌ̩͔͚͍͊͢Ì͕͇͒͑͒͑͐͟Ì͖͔͍͕͖͍͕͎͍͗͛͊͐Ì͓͔͇͑ͅͅ͏͍͊͑͊͐Ì͉͏ͱÌ͇͈͑͊͌͆͊͐͒͒͟ͅͅÌ͖͉͙͒͟ͅÌ͇Ì͖͍͊͛͊͑͊Ì ͇͕͈͊͒Ì͈͉͒ͅ Ì ̴͔͍͈͏͊͐͜ͅͅÌ͇͕ͅÌ͖͎͔͖͒͟͠Ì͉͏ͱÌ͕͊͆ͱÌ͔͇͍͒͛͒͑͊ͅͅÌ̩͔͚͍͍͊Ì͇Ì͖͍͊͛͊͑͊Ì͇͕͈͊͒Ì͈͉͒ͅ Ì

4 ̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ


͚͐͛͑͝À\À͈͚͂͊͊À\À͎͐̀

͉ͮͧͰÀͭͮͧͤ͡ͰͯͰ͡ͱͤͰÀͯͬ͡ͼÀͫͬ͡ͱͼÀ͎ͮͧͫʹͤͯͯͱ ͌ͬ͡͹ΧÀͲͧͮͪͤͫͫ͹ΧÀͬͰͤͩͺÀͨ͟Ͱͤͬͮͧͧ͢À À¢ͩͼͨͯ¡ÀͬͰͨͮ͹ͤ͟͡ͰÀͯͬͧ͡Àͣͤͮͧ͡Àͫ͟À͉ͮͧͰͤÀͩͤͰͬͪÀÀ ͬͣ͢͟ÀͧÀͭͮͤͣͯͰͩ͟͡ͽͤͰÀͯͬͧͪ͡Àͬͯ͢ͰͽͪÀͶͧͮͬͨͧÀ͡͹ͬͮ͠Àͧͩͩ͡ÀͧÀͯͺͼͰͬ͡À ͂ͬÀͯͤͩͤͫͫͬ͡ΧÀͰͤͭͩͬͬ͢Àͬͯ͢ͰͤͭͮͧͧͪͯͰ͟͡ Àͫ͟Àͤͮ͡ͶͧͫͤÀͮͬͯͨͬͶͧÀͧÀͩͬͭͬͩ͟͢͠ͱ͵ͧͽ

͂ÀͬͰͤͩͤÀ.ANAÀ0RINCESSÀ͡͹Àͭͬ͵ͱͯ͡Ͱ͡ͱͤͰͤÀͯͤ͠ͽÀͨͬͮͬͩͤͪ

.ANAÀ0RINCESS À3UITESÀ\À6ILLASÀ\À3PA À À͔ͤͮͯͬͫͧͯͬͯ À͉ͮͧͰ À̓ͮͤʹͧͽ ͑ͤͩÀÀÀ ÀINFO NANAPRINCESSGR ÀWWWNANAPRINCESSGR


ЧЕЛОВЕК

Ƀɨɪɝɨɫɏɚɞɡɢɦɚɪɤɨɫ Глава Округа Южного Эгейского Моря

.͎͔͈͗Ì͈̓͋͑͒͒Ì͈͂͊ҧ͕͎͈͒͒Ì͔͐͒ͱ Ìͱ͇͏ͱ͍͢͝ҧ͕ͱÌ͐͒͑͐͟͝Ì͘͏͈͐͑͒͐ͅͅÌ͈͔͕͎͈͊͛͊͒͒Ì͖͔͍͗͌͐ͅ Ì͕͕͖͍͖͒͒Ì͍͌ÌÌ͕͑͊ͅ͏͙͊͑͑͟Ì ͕͖͔͇͇͒͒͒ Ì͎͖͔͑͊͒͒͊͟Ì͍͌Ì͎͖͔͙͒͒͟Ìͱ͇͏ͱ͖͕͢ͱÌ͉͍͍͒͑͐Ì͍͌Ì͕͙͐͟ͅÌ͍͇͕͖͙͌͊͑͟Ì͖͔͍͕͖͍͕͎͍͙͗͛͊Ì͓͔͇͑ͅͅ͏͍͊͑ҧÌ͑ͅÌ͇͕͍͔͊͐͑͒ҧÌ ͎͔͖͊ͅÌ͓͖͕͖͇͍͗͊͊͜ҧ Ì͍Ì͈͉͊͋͊͒͑͒Ì͔͈͍͊͒͑Ì͓͕͖͒͊͢͝ͅÌ·Ì͖͒Ì͇͕͙͊Ì͖͔͍͕͖͇͗͒ Ì͓͔͍͍͙͊͌͋͢͝ͅÌ͑ͅÌ͖͉͙͒͟Ì͇Ì̩͔͚͍͊͢ Ì ̯͓͒͐͏͎͕͊Ì͕͖͔͇͇͒͒͒Ì͓͔͉͊͏͈͖͊ͅͅÌ͕͇͍͒͐Ì͈͕͖͒ͱ͐Ì͖͉͙͖͒͒͑͗͠Ì͑ͅÌ͕͖͔͇͙͒͒ͅÌ͓͔͇͑͊͊͌͒ҧ͉͊͑͑͒ҧÌ͎͔͕͖͒͟ͅÌ͍Ì͍͎͗͑ͅ͏͕͖͍͑͒͠ Ì ͈͉͊Ì͇͍͍͑͐͑͢ͅÌ͓͖͕͖͇͍͎͇͗͊͊͊͑͑͒͜Ì͓͔͉͊͏͈͖͕͊ͅͅͱÌ͕͐͟ͅҧÌ͍͔͎͍͒͜ҧÌ͕͓͎͖͔͊Ì͕͗͏͈͗Ì͇͕͒͛͟ͅҧ͈͊͒͜Ì͔͇͗͒͑ͱ Ì ̳͕͖͔͇͒ͅÌ͔͙͍͓͊ͅ͏͈͇͒ͅÌ̯͍͎͏͉͟ͅÌ͍Ì̪͉͎͕͒͊͑͊ͅÌ͕͏͇ͅͱ͖͕ͱÌ͕͇͒͊ҧÌ͇͊͏͍͎͒͏͓͊͑͒ҧÌ͎͔͕͖͒͒ͅҧÌ͍Ì͓͇͖͔͍͕͖͑͊͒͒͐͒͢͠ Ì ̲͕͖͔͊͐͒ͱÌ͑ͅÌ͆͏͍͎͌͒͊Ì͍͙Ì͔͕͓͒ͅ͏͍͒͋͊͑͊Ì͉͔͈͗Ì͎Ì͉͔͈͗͗ Ì͇͕͊Ì͕͖͔͇͒͒ͅÌ͓͇͖͔͍͑͊͒͒͐͟Ì͍Ì͕͈͖͐͒͗Ì͓͔͉͊͏͍͖͒͋͠Ì͇͐ͅÌ ͚͊͏͟ҧÌ͎͓͒͐͏͎͕͊Ì͇͓͖͊͛ͅ͏͍͊͑ҧ Ì͇͕͖͇͛͗Ì͍Ì͍͎͗͑ͅ͏͈͑͒͒͠Ì͓͖͒͟ͅ Ì̳͕͖͔͇͒ͅÌ͎͓͖͕͗͢ͅͱÌ͇Ì͕͒͏͑͊͛͑͒͐Ì͕͇͖͊͊ Ì͍͙Ì͔͈͆͊͊ͅÌ ͇͖͒͐͟͢ͅÌ͇͉͒͟Ì͏͔͈͌͗͑͒͒ͅÌ͔͐͒ͱ Ì͍Ì͍͐͊͑͑͒Ì͉͕͌͊͠Ì͍͐͘ Ì͍͕͖͔͍͒ͱÌ͍Ì͔͊ͅ͏͕͖͑͒͠͠Ì͕͕͕͖͇͖͒͗͊͗͢͝ Ì͕͕͖͇͒ͅ͏ͱͱÌ͉͍͊͑͗͢Ì ͇͊͏͍͎͒͏͓͊͑͗͢Ì͍͎͐͒͌͗ͅ Ì̳͔͇͍͛͒͑͊ͅͅÌ͉͕͌͊͠Ì͎͌ͅ͏͖͕͛͊͢ͅͱÌ͇Ì͓͙͕͖͍͑͊͒͒͋͊ ÌͅÌ͍͎͗͑ͅ͏͕͖͑͒͠͠Ìͱ͇͏ͱ͖͕͊ͱÌ͕͇͒͑͒͑͒ҧÌ͔͖͛͊͒ҧÌ ͍͙Ì͍͉͖͍͕͖͍͊͑͛͑͒ ̪͏ͱÌ͎͍͎͍͒͑͒͐͡Ì͈̓͋͑͒͒Ì͈͂͊ҧ͕͎͈͒͒Ì͔͐͒ͱÌ͍Ì͕͖͔͑͟ͅÌ͇Ì͚͊͏͒͐Ì͖͔͍͗͌͐Ìͱ͇͏ͱ͖͕͊ͱÌ͕͇͒͑͒͑͒ҧÌ͖͔͕͒ͅ͏͢͠ Ì͍Ì͓͖͒͒͐͗͡Ì͇͏͕͖͍ͅÌ ͎͔͈͒͗ͅÌ͈̓͋͑͒͒Ì͈͂͊ҧ͕͎͈͒͒Ì͔͐͒ͱÌ͓͕͖͒͒ͱ͑͑͒Ì͍Ì͑͊Ì͓͎͒͏͉ͅͅͱÌ͔͎͗Ì͔͖͖͆͒͢ͅͅÌ͉͏ͱÌ͖͈͒͒ Ì͖͛͒͆͟Ì͓͔͒ͱ͇͍͖͠Ì͍͎͗͑ͅ͏͕͖͑͒͠͠Ì ͕͖͔͇͇͒͒͒Ì͑ͅÌ͉͔͉͐͊͋͗͑͒͑͒ͅҧÌ͖͔͍͕͖͍͕͎͗͛͊͒ҧÌ͔͊͑͊ͅ Ì͗͏͍͖͗͛͜͠Ì͎͕͖͇͛͊͒ͅÌ͓͔͉͕͖͇͊͒ͅ͏ͱ͙͊͐͟Ì͕͗͏͈͗ Ì͕͕͔͉͖͍͇͍͕͒͊͒͒͛͜͠Ì ͑ͅÌ͓͒͏͑͒͐Ì͉͇͗͒͏͖͇͔͍͍͊͒͊͑Ì͓͔͕͇͌͒͒ͅÌ͍͐͏͏͍͇͒͑͒Ì͍͙͑͜ͅÌ͈͕͖͒͊ҧ Ì͎͖͔͒͒͊͟Ì͓͒͏͖͗͛ͅÌ͇͑͊͌͆͊͐͟͟ͅͅҧÌ͓͖͒͟Ì͖͉͙͒͟ͅ ÌÌ ̶͖͔͖͈͍͕͎͍͊͛͊ͅҧÌ͓͏͑ͅÌ͖͔͍͕͖͍͕͎͈͗͛͊͒͒Ì͔͇͍͖͍͌ͅͱ Ì͔͔͖͌͆͒͑͑͟ͅͅͅҧÌ͍͑͐ͅ Ì͇͓͒͏͖͕͒͊͝ͅͱÌ͇Ì͍͋͌͑͠ Ì͍Ì͐͟Ì͇͍͉͍͐Ì ͖͒͏͍͛͑͊͟Ì͔͊͌͗͏͖͖͟͠ͅ Ì͖͎ͅÌ͎͎ͅÌ͕͒͒͆͒͊Ì͇͍͍͑͐͑͊ͅÌ͉͗͊͏ͱ͖͕͊ͱÌ͔͇͍͖͍͌͢ͅÌ͕͖͔͖͈͍͕͎͈͊͛͊͒͒ͅÌ͓͔͖͔͕͖͇͑͊ͅͅÌ͇Ì͕͖͍͍͒͛͊͑ͅÌ͕Ì ͍͇͚͍͑͑͒͒͑͑͒ͅҧÌ͚͍͔͇͒͒͘ҧÌ͓͏͖͔͒͐͒͘ͅҧÌ͓͔͉͇͍͍͒͋͊͑ͱÌ͖͔͍͗͌͐ͅ Ì͎͖͔͒͒͗͢Ì͗͋͊Ì͚͍͒͊͑͏͍Ì͉͕͊ͱ͖͎͍Ì͍͐͏͏͍͇͒͑͒Ì͖͔͍͕͖͇͗͒ Ì ͍Ì͇͕͊Ì͖͒͡ÌdÌ͍͐͊͑͑͒Ì͖͊Ì͕͔͉͕͖͇͊ͅ Ì͓͔͍Ì͓͍͒͐͒͝Ì͎͖͔͙͒͒͟Ì͇͏͕͖͍ͅÌ͔͈͍͊͒͑ͅÌ͈̓͋͑͒͒Ì͈͂͊ҧ͕͎͈͒͒Ì͔͐͒ͱÌ͕͙͔͒͑ͅͱ͖͢Ì͍Ì ͎͔͓͗͊͏ͱ͖͢Ì͇͕͎͍͒͟ҧÌ͔͇͗͒͊͑͠Ì͔͇͍͖͍͌ͅͱÌ͖͔͍͕͖͍͕͎͈͗͛͊͒͒Ì͕͎͖͔͊͒ͅ ̱͟Ì͇͕ͱ͕͎͍͛͊Ì͓͉͔͎͍͇͒͛͊͊͐ͅÌ͈͈͔͐͑͒͒͑͑͟ͅҧÌ͒͆͏͍͎Ì͈͑͊͒͜ͅÌ ͖͔͓͔͉͎͖͗͒͗ͅ Ì̓͋͑͒͊Ì͈͂͊ҧ͕͎͒͊Ì͔͐͒͊Ì͓͒͏͍͗͛͏͒Ì͕͖͖͕͗ͅÌ c̩͕͖͔͍͕͎͍͒͑͒͐͛͊ͅҧÌ͎͔͈͒͗Ì̫͇͔͓͒͟Ìi Ì͍Ì͖͒͡Ì͊͊͝Ì͉͒͑͒Ì ͉͎͖͒͌͊ͅͅ͏͕͖͇͒͠Ì͍͎͗͑ͅ͏͕͖͍͑͒͠Ì͈͑͊͒͜ͅÌ͔͈͍͊͒͑ͅ Ì͊͊͝Ì͉͒͑͒Ì ͓͔͍͈͏͍͊͑͊͜ͅ Ì͉͔͕͇͊͒͑͑͒͊ͅͅÌ͍͑͐͜ͅÌ͈͕͖͒ͱ͐ Ì͎͖͔͙͒͒͟Ì͐͟Ì ͓͔͍͈͏͊͐͜ͅͅÌ͓͖͒͌͑͠ͅÌ͍͑͜ͅÌ͕͖͔͇͒͒ͅÌ͔͛͊͊͌Ì͓͔͎͔͕͊͑͗͢ͅÌ͎͙͗͑͢ Ì ̭͉͕͊͠Ì͉͊ͅÌ͑͊Ì͓͔͕͖͒͒Ì͉͇͗͒͒͏͕͖͇͍͊͠ Į̀Ì͎͉͋͒ͅҧÌ͖͔͊ͅ͏͎͊Ì͕͎͔͖͟ͅÌ ͍͕͖͔͍͒ͱ Ì͖͔͉͍͚͍͍ͅ Ì͎͗͏͖͔͗͠ͅ Ì͓͔͔͇͕͖͑͊͊͑͒͟͠Ì͇͔͍͊͐͊͑ Ì ̩͕͖͔͍͒͑͒͐ͅͱÌ͍͙͑͜ͅÌ͕͖͔͇͇͒͒͒ÌdÌ͖͒͡Ì͍͎͗͑ͅ͏͑͟͠ҧÌ͖͔͍͕͖͍͕͎͍͗͛͊ҧÌ ͓͖͒͟ ̱͟Ì͓͕͖͒͒ͱ͑͑͒Ì͈͒͆͒͊͐͝ͅͅÌ͑͜ͅÌ͒͆͏͍͎Ì͓͔͍Ì͓͍͒͐͒͝Ì͇͕͙͊Ì͖͙͊Ì ͉͖͊ͅ͏͊ҧ Ì͎͖͔͒͒͊͟Ì͕͉͖͒͌͢ͅÌ͔͊ͅ͏͑͟͠ҧÌ͔͒͆͌ͅ Į̀Ì͍͑͜ͅÌ͉͍͌͛ͅͅÌ ͇͙͉͍͖͒Ì͓͎͖͒͌͠ͅͅÌ͔͊ͅ͏͑͒͊͠Ì͏͍͚͒Ì͔͈͍͊͒͑ͅÌ͈̓͋͑͒͒Ì͈͂͊ҧ͕͎͈͒͒Ì ͔͐͒ͱ Ì͛͊͐͗Ì͐͟Ì͕͏͍͗͋͐ Ì͖͉͇͒ͅͅͱ͕͠Ì͚͊͏͍͎͒͐Ì͍Ì͓͒͏͕͖͑͒͢͠Ì͕͇͒͊͐͗Ì ͉͊͏͗ Ì̱͟Ì͕Ì͇͍͗͋͊͑͊͐ͅÌ͖͕͍͕͒͑͒͐ͱÌ͎Ì͍͐͏͏͍͒͑͐ͅÌ͍͙͑͜ͅÌ͈͕͖͒͊ҧÌ ͍Ì͓͔͉͒͒͏͋͊͐ͅÌ͉͇͍͈͖͕͠ͅͱÌ͇͓͔͉͊͊Ì͎Ì͇͑͒͐͟Ì͎͕͖͇͛͊͊͑͑͐͟ͅÌ ͈͔͍͖͒͌͒͑͐ͅ

6 ̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ


EхцкСфчыфКѕ!Ń„ĐźĐžĐšĐľŃƒĐžŃ• X C E E D I N G E X P E C TAT I O N S

çĔėēēĄ.JUTJT)PUFMTĔĄĈĄÄ“Ä”Ä‰ÄˆÄ•Ä–Ä„Ä†ÄŒÄ–Ä ĆĄĜĉÄ?Ä—ĆđČÄ?Ä„Ä‘ÄŒÄ˘đĒĆÄ&#x;ĉēĔĒĉĎĖÄ&#x; ēĔĒĈĒÄ?ÄŠÄ„ÄŁÄŒÄ•Ä–Ä’Ä”ÄŒÄ˘ĔĉđĒĆĄĚČČćĒĈĄ Mitsis Hotels is proud to present its brand new projects, extending its restoration success story of 2017. Ă§Ä’Ä•Ä–ÄŒÄ‘ÄŒÄšÄ„.JUTJT/PSJEB#FBDI)PUFMēĔĒęĒĈČĖĎĔėēđėĢÄ”Ä‰Ä‘Ä’Ä†Ä„ÄšÄŒÄ˘ ĆĔĉċėÄ?ĠĖĄĖĉěĉćĒĒĖĉÄ?Ä ĕĖĄđĉĖÄ‘Ä„Ä•Ä–Ä’ÄŁÄ?ĉÄ? Mitsis Norida Beach Hotel is going through a major renovation that will turn it into a true gem of Kos, with 5 ĊĉÄ?ěėĊđĒÄ?ĒĕĖĔĒĆĄĂŽÄ’Ä• ćĈĉćĒĕĖĉÄ?ĊĈėĖđĒĆÄ&#x;ęēÄ?ĄĆĄĖĉÄ?Ä Ä‘Ä&#x;Ä™ąĄĕĕĉÄ?đĒĆÄ‘Ä„ĎėĔĒĔĖĉÄŒđĒĆÄ&#x;Ä™ćėĔÄ?ĉĔĉĕĖĒĔĄđĒĆ brand new swimming pools sprawling throughout the resort and 3 new gourmet Ă  la carte restaurants. lÄ„Ä?Ä„ĎĄĔĖ| Complementing the amazing pool renovation in 2017, Mitsis Rinela Beach Resort & Spa is fully remodeling its main ĂŤÄ„Ä†Ä‰Ä”ÄœÄ„ÄŁĆēĉěĄĖÄ?ģĢÄ?ėĢÄ”Ä‰Ä‘Ä’Ä†Ä„ÄšÄŒÄ˘ćĒĈĄ ĒĖĉÄ?Ä .JUTJT3JOFMB#FBDI3FTPSU4QBÄ“Ä’Ä?đĒĕĖĠĢČċÄ?ĉđČÄ?ĕĆĒĢ veranda creating the ideal setting to relax and sip your cocktails whilst enjoying breathtaking views of the Aegean. ĒĕđĒĆđėĢĆĉĔĄđĈė ēĔĉĆĔĄĖČĆĉĉĆēĔĉĎĔĄĕđĒĉÄ?ĉĕĖĒĈÄ?ÄŁĒĖĈÄ&#x;ęĄ ćĈĉĆÄ&#x;Ä?ĒĊĉĖĉÄ‘Ä„Ä•Ä?Ä„ÄˆÄŒÄ–Ä Ä•ÄŁĎĒĎĖĉÄ?Ä?ÄŁÄ?ČđĄĘĒđĉ Mitsis Rodos Village Beach Hotel is getting re-introduced this season, with a brand new main lobby, a fully renovated ĆēĉěĄĖÄ?ģĢÄ?ČęċĄĎĄĖĒĆÄ Ä‡Ä‰Ä?ĕĎĒćĒÄ?ĒĔģ main restaurant, 3 bars, a new theater, children’s area and a Wellness Spa for moments of relaxation. òĖĉÄ?Ä .JUTJT3PEPT7JMMBHF#FBDI)PUFMćĒĖĒĆÄŽēĔČĉÄ?Ä—ćĒĕĖĉÄ?ĆđĒĆĒÄ?ĕĉċĒđĉ Ä?Ä&#x;Ä“Ä’Ä?đĒĕĖĠĢĒąđĒĆČÄ?ČđĄĜćÄ?ĄĆđÄ&#x;Ä? Finally, Mitsis Rodos Maris Resort & Spa is offering you a glimpse of luxury in its refurbished rooms. ęĒÄ?Ä? ĒĖĔĉÄ?ĒđĖČĔĒĆĄÄ?ÄŒĒĕđĒĆđĒÄ?ĔĉĕĖĒĔĄđ ąĄĔĄ đĒĆÄ&#x;Ä?ĖĉĄĖĔ ÄˆÄ‰Ä–Ä•ÄŽÄ—Ä˘Ä‹Ä’Ä‘Ä—ÄŒ8FMMOFTT4QB ćĈĉĆÄ&#x;Ä•Ä?ĒĊĉĖĉ ĔĄĕĕÄ?Ä„Ä…ÄŒÄ–Ä Ä•ÄŁ ĂŹđĄĎĒđĉĚ ĒĖĉÄ?Ä .JUTJT3PEPT.BSJT3FTPSU4QBēĔĉĈÄ?ĄćĄĉĖĆĄÄ?ĒĖĈĒęđėĖĠĆĔĒĕĎĒĜđÄ&#x;ęđĒÄ?ĉĔĄę ćĈĉÄ“Ä’Ä?đĒĕĖĠĢ Ä‹Ä„Ä?ĉđĉđĄĒąĕĖĄđĒĆĎĄ


ЧЕЛОВЕК

Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɫȼɚɫɢɥɢɤɨɫ Председатель Гостиничной Палаты Греции

̪͔͈͍͒͒͊Ì͉͔͗͌͠ͱÌ ̩͔͚͍͊͢Ì͍Ì̵͕͕͍͒͢Ì͕͇ͱ͇͖͌͟͢ͅÌ͓͔͒͛͑͊͟Ì͍͕͖͔͍͕͎͍͒͛͊͊Ì͖͍͒͑͒͊͑͜ͱ Ì͕͇͒͑͒͑͑͊͟ͅÌ͑ͅÌ ͒͆͊͐͝Ì͎͗͏͖͔͗͑͒͐͠Ì͓͖͒͊͟ Ì͖͛͒Ì͓͇͒͌͒͏ͱ͖͊Ì͍͑͐͜ͅÌ͔͉͑͒͐ͅͅÌ͖͒͗͝͝͠ͅÌ͔͍͑͊͗͐͗͜͢Ì͕͇ͱ͌͠ Ì ̨Ì͓͕͒͏͉͍͊͑͊Ì͈͉͒͟Ì͖͍͡Ì͖͍͒͑͒͊͑͜ͱÌ͑͜ͅ͏͍Ì͕͇͒͊Ì͖͔͍͒͋͊͑͊ͅÌ͍Ì͇Ì͖͔͍͗͌͐͊ Ì ̪͏ͱÌ͇͏͉͊ͅ͏͚͇͊͠Ì͈͕͖͍͍͚͒͑Ì̩͔͚͍͍͊Ì͕͇͒͑͒͑͒ҧÌ͉͌͛͊ͅͅҧÌͱ͇͏ͱ͖͕͊ͱÌ͓͉͔͍͖͒͠ͅÌ ͇͑͊͌͆͊͐͟͟ͅͅҧÌ͓͖͒͟Ì͏͆͒͐͗͢Ì͈͕͖͒͢Ì͍͌Ì̵͕͕͍͍͒ Ì͎͖͔͒͒͟ҧÌ͓͔͍͉͖͊͊Ì͇Ì͑͗͜ͅÌ͕͖͔͑͗ͅ Ì̱͟Ì ͓͔͍͏͈͊͐ͅͅÌ͇͕͊Ì͕͍͗͏͍ͱ Ì͖͛͒͆͟Ì͓͔͍Ì͖͉͒͊͌͊͞Ì͗Ì͈͑͊͒Ì͆͟͏͍Ì͕͐͊͟ͅÌ͏͍͗͛͊͜Ì͇͓͖͊͛ͅ͏͍͊͑ͱÌ͖͒Ì ͓͔͇͉͈͒͊͊͑͑͒͒Ì͖͉͙͒͟ͅ Ì ̯͔͕͖͒͟ͅÌ͓͔͍͔͉͒͟ Ì͏͔͌͗͑͊͟ͅÌ͇͉͒͟Ì͔͐͒ͱ Ì͈͖͆͒͒͊ͅÌ͎͗͏͖͔͗͑͒͊͠Ì͕͑ͅ͏͉͕͖͇͊͒ Ì͕͐͊͟ͅÌ ͕͇͔͒͊͐͊͑͑͊͟Ì͖͔͍͕͖͍͕͎͍͗͛͊͊Ì͍Ì͈͕͖͍͍͒͑͛͑͊͟Ì͎͓͒͐͏͎͕͊͟Ì͈͔͖͍͔͖͑͗͢ͅͅÌ͎͉͋͒͐͗ͅÌ ͔͕͕͍͒ҧ͕͎͒͐͗Ì͓͖͕͖͇͍͎͗͊͊͊͑͑͗͜Ì͓͍͕͖͍͒͑͊Ì͇͑͊͌͆͊͐͟͟ͅͅҧÌ͓͖͒͟ ̳͖͎͔͒ҧ͖͊Ì͉͏ͱÌ͕͊͆ͱÌ̩͔͚͍͊͢Ì͍Ì͓͒͏͍͖͗͛͊Ì͖͍͐͡Ì͏͖͊͒͐Ì͍͎͗͑ͅ͏͑͟͠ҧÌ͓͖͒͟Ì͖͉͙͒͟ͅÌ

8 ̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ


ɞɨɦɚ

ɨɱɭɜɫɦɜɭɦɟɫɟɛɹ


ЧЕЛОВЕК

əɧɢɫɊɟɰɨɫ Председатель Ассоциации Гостиничных Предприятий Греции

̪͏ͱÌ̩͔͚͍͍͊Ì̵͕͕͍͒ͱÌ͕͖͖͕͒͊ͅͱÌ͉͍͒͑͐Ì͍͌Ì͇͋͑͊ͅҧ͍͙͜Ì͖͔͍͕͖͍͕͎͍͙͗͛͊Ì͔͎͇͑͒͟ Ì̱͟Ì ͉͒͏͋͑͟Ì͇͕͓͒͒͏͇͖͕͌͒͠͠ͅͱÌ͇͕͍͊͐Ì͓͔͍͕͖͇͍͊͐͗͊͐͝ͅ Ì͉͏ͱÌ͖͈͒͒ Ì͖͛͒͆͟Ì͕͇͒͑͒͑͊͟Ì ͓͎͖͒͌͊ͅͅ͏͍Ì͈͔͕͎͈͊͛͊͒͒Ì͖͔͍͗͌͐ͅÌ͑ͅÌ͔͕͕͍͒ҧ͕͎͒͐Ì͔͎͑͊͟Ì͕͇͑͒ͅÌ͇͗͊͏͍͍͛͏͍͕͠Ì͍Ì ͓͔͇͊͌͒͜͏͍Ì͉͑͑͊͟ͅÌ͓͔͉͉͍͙͊͗͟͝Ì͏͖͊ Ì ̩͔͕͎͍͊͛͊͊Ì͓͔͉͓͔͍͊ͱ͖͍ͱÌ͖͔͍͕͗͆͌͑͊ͅÌ͇Ì͕͇͖͊͊Ì͑͛ͅͅ͏ͅÌ͇͈͑͒͒͒Ì͕͊͌͒͑ͅÌ͈͖͇͒͒ͱ͖͕ͱÌ ͓͔͉͊͏͍͖͒͋͠Ì͕͇͍͒͐Ì͈͕͖͒ͱ͐Ì͕͗͏͈͍͗Ì͇͕͒͛͟ͅҧ͈͊͒͜Ì͎͕͖͇͛͊ͅͅ Ì̧͓͕͕͖͊͌͒͑͒͠ͅÌ͍Ì ͈͕͖͓͔͍͍͕͖͇͒͊͐͒Ì͍Ì͇Ì͖͒͐͡Ì͈͉͒͗Ì͉͖͆͗͗Ìͱ͇͏ͱ͖͕͠ͱÌ͕͔͇͍͖͑͊ͅ͏͍͑͐͟͠Ì͓͔͍͕͖͇͍͊͐͗͊͐͝ͅÌ͉͏ͱÌ ͖͉͙͒͟ͅÌ͇Ì̩͔͚͍͍͊Ì͑ͅÌ͒͑͊͘Ì͕͍͗͏͍ҧÌ͓͒Ì͓͔͍͇͏͍͊͛͊͑͢Ì͆͒͏͈͊͒͜͠Ì͓͒Ì͒͆͊͐͗͞Ì͍Ì͏͈͗͛͊͒͜Ì͓͒Ì ͎͕͖͇͛͊͗ͅÌ͖͔͍͕͖͍͕͎͈͗͛͊͒͒Ì͓͖͎͒͒ͅ

10 ̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ


À͈ͮͨͩͧͣͬͫ͟Àͱͩ À͈ͨͯͧͽ À À͏ͬͣͬͯ À̓ͮͤʹͧͽ ͑ͤͩÀ ÀÀÀͲͨͯ͟À ÀÀÀ !MATHUSÀ%LITEÀ3UITESÀINFO ELITESUITESRHODESCOMÀWWWELITESUITESRHODESCOM !MATHUSÀ"EACHÀ(OTELÀINFO AMATHUSRHODESCOMÀWWWAMATHUSRHODESCOM


ЧЕЛОВЕК

ȽɪɢɝɨɪɢɫɌɚɫɢɨɫ Президент Всегреческой Ассоциаци Владельцев Гостиниц

̪͔͈͒͒͒ҧÌ͑͜ͅÌ͈͕͖͒͠Ì͍͌Ì̵͕͕͍͍͒ Ì ̩͔͕͎͍͊͛͊ҧÌ͍Ì͔͕͕͎͍͗ҧÌ͔͉͑͒ͅÌ͕͇ͱ͇͖͌͟͢ͅÌ͔͖͕͎͍͆͊ͅÌ͗͌͟ Ì͕͉͒͌͑͑͊͟ͅÌ͈͇͎͇͐͑͒͒͊͒͒ҧÌ͍͕͖͔͍͒͊ҧÌ͆͏͈͉͔͒ͅͅͱÌ͒͆͊͝ҧÌ ͓͔͇͕͒ͅ͏͇͑͒ͅҧÌ͇͔͊͊ Ì̱͟Ì͒͛͊͑͠Ì͔͉͟ͅÌ͖͒͐͗ Ì͖͛͒Ì͇Ì͓͕͒͏͉͍͊͑͊Ì͈͉͒͟Ì͍Ì͖͔͍͗͌͐Ì͕͖͇͍͖͕͑͒ͅͱÌ͆͒͏͍͐͜͠Ì͍Ì͓͔͒͛͑͐͟Ìc͕͖͐͒͒͐i Ì ͕͏͍͗͋͐͝ͅÌ͉͏ͱÌ͖͈͒͒ Ì͖͛͒͆͟Ì͍͑͜ͅÌ͔͉͑͒͟ͅÌ͕͖ͅ͏͍Ì͊͊͝Ì͆͏͍͋͊Ì͉͔͈͗Ì͉͔͈͗͗ Ì ̱͟Ì͈͖͇͒͒͟Ì͓͔͍͑ͱ͖͠Ì͗Ì͕͊͆ͱÌ͊͊͝Ì͆͒͏͊͜͠Ì͍͙͑͜ͅÌ͉͔͗͌͊ҧÌ͍͌Ì̵͕͕͍͍͒Ì͑ͅÌ͗͋͊Ì͍͇͕͖͙͌͊͑͟Ì͍Ì͓͓͒͗͏ͱ͔͙͑͟Ì͓͔͇͑ͅͅ͏͍͊͑ͱ͙Ì͍Ì͈͖͇͒͒͟Ì ͉͖͠ͅÌ͍͐Ì͇͕͖͒͌͐͒͋͑͒͠Ì͖͎͔͖͒͟͠Ì͉͏ͱÌ͕͊͆ͱÌ͕͖͇͐͑͒͋͊͒Ì͇͙͑͒͟Ì͕͖͐͊Ì͉͏ͱÌ͖͉͙͒͟ͅ Į̀Ì͖͒͐͡Ì͕͇͖͊͊Ì͒͛͊͑͠Ì͇͋͑͗͢ͅÌ͔͒͏͠Ì͍͈͔͖͢ͅÌ͍Ì ͔͕͕͍͒ҧ͕͎͍͊Ì͍͇͕͖͍͚͍͍͑͊Ì͇Ì͈͔͕͎͍͊͛͊ҧÌ͖͔͍͗͌͐ Ì͎͖͔͒͒͊͟Ì͓͔͉͕͖͇͊͒ͅ͏ͱ͖͢Ì͎͉͋͒͐͗ͅÌ͈͕͖͒͢Ì͍͌Ì̵͕͕͍͍͒Ì͆͒͏͊͜͠Ì͇͕͖͒͌͐͒͋͑͒͊ҧÌ ͉͏ͱÌ͇͔͆͒͟ͅ ÌÌÌ ̨Ì͈͔͕͎͍͙͊͛͊Ì͈͕͖͍͍͚͙͒͑ͅÌ͎͉͋͟ͅҧÌ͔͕͕͍͒ҧ͕͎͍ҧÌ͖͔͍͕͖͗Ìͱ͇͏ͱ͖͕͊ͱÌ͔͖͆͒͐ͅÌ͍Ì͕͐͐͟ͅÌ͆͏͍͎͍͌͐Ì͉͔͈͗͒͐ Į̀Ì͖͍͊͛͊͑͊Ì͇͕͈͊͒Ì͈͉͒ͅÌ͐͟Ì ͖͔͉͍͕͗͐ͱÌ͉͑ͅÌ͖͊͐ Ì͖͛͒͆͟Ì͓͔͉͊͏͍͖͒͋͠Ì͊͐͗Ì͉͕͖͒͒ҧ͑͒͊Ì͕͖͍͒͛͊͑͊ͅÌ͚͊͑͟Ì͍Ì͎͕͖͇͛͊ͅͅ Ì͍͐͊͑͑͒Ì͖͒ Ì͒Ì͛͊͐Ì͖͖͐͊͛͊ͅÌ͏͆͒͢ҧÌ͈͕͖͒͠ Ì ͓͔͍͍͊͌͋͢͝ͅҧÌ͇Ì̩͔͚͍͊͢ Ì͍Ì͐͟Ì͕͖͔͍͕͊͐͐ͱÌ͉͇͗͒͏͖͇͔͍͖͊͒͠Ì͇͕͊Ì͈͊͒Ì͍͉͍͒͋͑ͅͱ Ì ̭͇͔͍͇͍͒͋͊͢͝ͅͅͅÌ͎͔͕͖͒͟ͅÌ͈͔͕͎͍͙͊͛͊Ì͓͊ҧ͌͋͊ͅҧ Ì͏͔͌͗͑͊͟ͅÌ͇͉͒͟Ì͔͐͒ͱÌ͍Ì͓͏ͱ͍͋Ì͖͐͊͛͟ Ì͈͖͆͒͊͟ͅÌ͔͊͏͍͈͍͒͌͑͊͟Ì͍Ì ͎͗͏͖͔͗͑͊͟͠Ì͖͔͉͍͚͍͍ͅ Ì͇͊͏͍͎͒͏͓͊͑͊͟Ì͈͕͖͍͍͚͒͑͟ Ì͇Ì͆͒͏͍͕͖͇͑͊͜͠Ì͎͖͔͙͒͒͟Ì͔͖͖͆͒͊ͅͅÌ͔͕͕͎͗͒ͱ͌͛͑͟͟ҧÌ͓͔͕͊͒͑ͅ͏ Ì Ì͇͕͊Ì͖͒͡Ì͍Ì ͈͐͑͒͒͊Ì͉͔͈͗͒͊Ì͖͒͆͊͢͝ͅÌ͇͐ͅÌ͇͑͊͌͆͊͐͟͟ͅͅҧÌ͓͖͒͟Ì͖͉͙͒͟ͅ ̰͖͊͒Ì͗͋͊Ì͆͏͍͎͌͒ Ì̸͉͛͑͊͟ͅÌ͇͕͖͍͒͌͐͒͋͑͒Ì͕͖͊͠Ì͕͊ҧ͕͛ͅ Ì̱͟Ì͉͋͊͐Ì͇͕ͅÌ

12 ̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ


7+(.5(67(152<$/9,//$6 63$

.5(67(13$/$&(+27(/

6th klm Kallithea Avenue, GR 85100 Rhodes - Greece Tel: +30 22410 03650, Fax: +30 22410 03651 Email: info@thekrestenroyal.gr

6th klm Kallithea Avenue, GR 85100 Rhodes - Greece øHO)D[ Email: info@krestenpalace.gr

ZZZNUHVWHQKRWHOVJU

ZZZNUHVWHQKRWHOVJU


ЧЕЛОВЕК

ȺɧɬɨɧɢɫɄɚɦɛɭɪɚɤɢɫ Президент Ассоциации Владельцев Гостиниц Родоса

̪͔͈͍͒͒͊Ì͔͕͕͍͒ҧ͕͎͍͊Ì͉͔͗͌͠ͱ ̱͑͊Ì͒͛͊͑͠Ì͓͔͍ͱ͖͑͒Ì͓͔͍͈͏͕͍͖͠ͅÌ͇͕ͅÌ͇Ì͖͒͐͡Ì͖͔͍͕͖͍͕͎͗͛͊͒͐Ì͕͊͌͒͑͊Ì͑ͅÌ͑͜ͅÌ͕͖͔͇͒͒Ì ̵͉͕͒͒ Ì͘͏͈͐͑ͅͅÌ͈͔͕͎͈͊͛͊͒͒Ì͖͔͍͗͌͐ͅ ÌÌ ̱͟Ì͋͊͏͊͐ͅÌ͇͕͊͐ Ì͎͖͒Ì͓͔͉͒͒͏͖͋͊ͅÌ͉͇͔͒͊ͱ͖͠Ì͑͐ͅ Ì͕͇͑͒ͅÌ͍Ì͕͇͑͒ͅÌ͓͔͍͖͊͊͋͠Ì ͍͎͗͑ͅ͏͑͟͠ҧÌ͖͔͍͕͖͍͕͎͍͗͛͊ҧÌ͓͖͒͟ Ì͎͖͔͒͒͟ҧÌ͓͔͉͊͏͈͖͊ͅͅÌ͇͐ͅÌ͑͜ͅÌ͕͖͔͇͒͒Ì͇Ì͕͔͊͊͘Ì ͖͉͙͒͟ͅÌ͍Ì͔͇͌ͅ͏͍͊͛͊͑ҧ Ì̲͕ͅ͏͉͍͖͕͊͠ͅÌ͓͇͖͔͍͍͑͊͒͒͐͐͟Ì͎͔͕͖͍͒͐ͅͅÌ̵͉͕͒͒ͅ Ì͈͊͒Ì ͇͊͏͍͎͒͏͓͍͊͑͐͟Ì͓͏ͱ͍͋͐ͅ Ì͓͕͖͍͖͒͊͊Ì͓͐ͅͱ͖͍͎͍͑Ì͑͊͜ͅҧÌ͒͆͊͝ҧÌ͓͔͇͕͒ͅ͏͇͑͒ͅҧÌ͇͔͊͟Ì͍Ì ͖͇͉͒͊ͅҧ͖͊Ì͆͏͉͢ͅÌ͓͓͖͍͖͊͑͒ͅҧÌ͎͙͍͗͑ Ì ̲͍͜ͅÌ͆͏͍͕͖͖͊ͅ͏͑͊͟͠Ì͈͕͖͍͍͚͒͑͟ Ì͇͑͒͊͟Ì͍͏͍Ì͓͒͏͕͖͑͒͢͠Ì͔͇͍͔͇͊͑͒͒͑͑͊͟ͅ Ì͓͔͉͊͏͈͖͢ͅͅÌ ͇͐ͅÌ͇͕͊Ì͉͕͖͇͗͒͆ͅÌ͕Ì͓͔͍͇͏͎͖͊͊ͅ͏͑͐͟͠Ì͕͖͍͒͛͊͑͊͐ͅÌ͚͊͑͟Ì͍Ì͎͕͖͇͛͊ͅͅ ÌͅÌ͗͏͍͇͆͛͟͟ҧÌ ͓͔͕͊͒͑ͅ͏Ì͍Ì͍͖͋͊͏͍Ì͕͖͔͇͒͒ͅ Ì͖͑͊͒͊͐͞͏͊͐͐͟Ì͎͕͖͇͛͊͒͐ͅÌ͎͖͔͙͒͒͟Ìͱ͇͏ͱ͖͕͊ͱÌ ͖͔͉͍͚͍͒͑͑͒͊ͅ Ì͓͔͇͑͊͊͌͒ҧ͉͊͑͑͒͊Ì͔͉͕͕͎͒͒͒͊Ì͈͕͖͓͔͍͍͕͖͇͒͊͐͒ Ì͇͕͊Ì͐͟Ì͕Ì͖͔͓͍͑͊͊͊͑͊͐Ì ͉͋͊͐Ì͇͕ͅÌ͗Ì͕͊͆ͱÌ͇Ì͈͕͖͒ͱ͙Ì͑ͅÌ͑͊͐͜ͅÌ͕͖͔͇͒͒͊ Ì ̴͔͍͊͌͋ͅҧ͖͊Ì͎Ì͑͐ͅÌ

14 ̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ


лълЪлалЋлћлЋ лЏлЋлЮлўлЋ лалълАлџлълелў

КЕ╚ќ╚ю╚а╚Ї╚ъ╚ќ К»╚ю╚њ╚ю╚ЪoКА╚ъ╚Њ╚ц╚ќ╚Г JOGP!CPVUJRVFHSXXXCPVUJRVFHS


INDEX

SANTO MARIS OIA A

Е Ж Е Г О Д Н Ы Й И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь Т У Р И С Т И Ч Е С К О Й В Ы С ТА В К И M I T T 2 018

ЙОРГОС ХАДЗИМАРКОС

Глава Округа Южного Эгейского Моря

АЛЕКСАНДРОС ВАСИЛИКОС Председатель Гостиничной Палаты Греции

W

ЯНИС РЕЦОС

H IT E RIU

CE LA

AT

PA CE LA

TE O EC

PA

GR

M

Председатель Ассоциации Гостиничных Предприятий Греции

H

L

TE O L

ГРИГОРИС ТАСИОС

Президент Всегреческой Ассоциаци Владельцев Гостиниц

АНТОНИС КАМБУРАКИС

Президент Ассоциации Владельцев Гостиниц Родоса

Элена Кундура

Министр Туризма

̪͈͍͊͑͠Ì̮Ì̷͔͍͗͌͐ ̫͈͉͋͊͒͑͟ҧÌ ͍͔͚͍͑͒͐͒͑͑͘͟ͅҧÌ ͆͢͏͏͖͊͊͑͠Ì͖͔͍͕͖͍͕͎͗͛͊͒ҧÌ ͇͕͖͇͎͍͟ͅÌ,(33 ͂ͩͣͤͩͤ͟ʹÀKAPA SIGMA DELTA S.A. ͈ͦͣ͟Ͱͤͩͺ ͣͧͮͤͨͰͬͮÀ ͉ͬͫͯͰͫ͟ͰͧͫͬͯÀ̈́ͤͮͧͦͺͬͰͧͯ ͍ͰͣͤͩÀͭͮͬͣͥ͟À͌ͧͨͬͯÀ̈́ͤͮͧͦͺͬͰͧͯ ͏ͤͣͨ͟ͰͬͮÀͰͤͨͯͰͬ͡À͓ͩͬͮ͟Àͭͧ͝À ͔ͱͣͬͥͤͯͰͤͫͫͬͤ͡ÀͬͲͬͮͪͩͤͫͧͤ ͜ͲͧÀ͉ͱͰͮͱͪͫͧ͟ ͍ͲͧͯÀ͡À̀Ͳͧͫ͟ͳÀ Sitias 8 & Mesologiou, 144 51 Metamorfosi ͑ͤͩʹͤͫͰͮÀ ÀÀÀÀ À Ͳͨͯ͟À ÀÀÀÀ

HTTPWWWMONEY TOURISMGR À E MAILÀSEC KSDGR ͍ͲͧͯÀ͡À͐ͩͬͫͧͨ͟͟ͳÀ !LEXANDROUÀ&LEMINGÀ

ÀÀ4HESSSALONIKI À Ͱͤͩ Ͳͨͯ͟À ÀÀÀÀ ͍Ͱͤ͡ͰͯͰͤͫͫͬͤ͡ÀͩͧʹͬÀͩͤͫͧͅÀ͋ͨͮͧͣ͟ͱ

͂͏͊͑ͅÌ̯͉͔͗͑͗ͅ ͋ͧͫͧͯͰͮÀ͑ͱͮͧͦͪ͟

Ҥ͔͈͕͒͒Ì̺͉͍͔͎͕͌͐͒ͅͅÌ ̓ͩ͟͟͡À͍ͨͮͱ͢͟Àͥͫͬͬ͢͝Àͤ͜͢Χͯͨͬͬ͢À ͋ͬͮͽ

̀ͰͰͧͨ͟ ͐ͤͤͮͫ͟͡ͽÀ̓ͮͤʹͧͽ ͈ͬͫͧ͵ͤͯͨͧͤÀ͍ͯͰͮͬ͟͡ ͎ͤͩͬͭͬͫͫͤͯ +ͮͧͰ

̦͏͎͕͉͔͕͊͑͒ͅĮ͕͍̀ͅ͏͍͎͕͒ ͎ͮͤͣͯͤͣ͟ͰͤͩͺÀ̓ͬͯͰͧͫͧ͵ͫͬΧÀ ͎ͩ͟͟Ͱ͹À̓ͮͤʹͧͧ

͍͕̈́͑Ì̵͚͕͊͒ ͎ͮͤͣͯͤͣ͟ͰͤͩͺÀ̀ͯͯͬʹͧ͟ʹͧͧÀ ̓ͬͯͰͧͫͧ͵ͫ͹ͳÀ͎ͮͤͣͭͮͧͽͰͧΧÀ ̓ͮͤʹͧͧ

̩͔͍͈͔͍͕͒Ì̷͕͍͕͒ͅÌÌ ͎ͮͤͦͧͣͤͫͰÀ͂ͯͤͮͤ͢͵ͤͯͨͬΧÀ ̀ͯͯͬʹͧ͟ʹͧÀ͂ͩͣͤͩ͟ͺʹͤ͡À̓ͬͯͰͧͫͧʹ

̦͖͍͕͑͒͑Ì̯͔͎͍͕͐͆͗ͅͅÌÌ ͎ͮͤͦͧͣͤͫͰÀ̀ͯͯͬʹͧ͟ʹͧͧÀ ͂ͩͣͤͩ͟ͺʹͤ͡À̓ͬͯͰͧͫͧʹÀ͏ͬͣͬͯ͟

16 ̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ

̵͈͍͊͒͑͟Ì̩͔͚͍͍͊

ͥͫ͝͹ͤÀͤ͜͢Χͯͨͧͤ


-!,)!̬#2%4%̬'2%% -!, ̬'2%%#% GR 700 07, Tel: +30 289700 31268-9, Fax: +30 28970 31341 EEmail: reservations@ikarosvillage.gr ns@ikarosvillage.gr

(%23/.)33/3 ¨#2%4% ¨'2%%#%¨ GR – 70014, Tel: + 30 28970 29050, Fax: + 30 28970 29555 E-mail: info@lyttosbeach.gr

(%23/.)33/3¨̬¨#2%4%¨̬¨'2%%#% Themistokleous 5, GR 70014, Tel: +30 28970 29351, Fax: +30 28970 22981 Email: info@starbeachvillage.gr

SAPOUNAKIS S.A.


ЧЕЛОВЕК

Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɫ Ⱦɟɪɢɡɢɨɬɢɫ Издатель ̪͔͈͍͒͒͊Ì͍͑͜ͅÌ͔͕͕͍͒ҧ͕͎͍͊Ì͉͔͗͌͠ͱ Ì͕͎͔͒͒Ì͓͔͍͉͖͊Ì͇͔͊͐ͱÌ͖͉͙͒͟ͅÌ͇ÌÌ͈͉͒͗ ̲͐ͅÌ͍͇͕͖͌͊͑͒ Ì͖͛͒Ì͇͟Ì͓͔͉͒͒͏͖͋͊͊ͅÌ͏͍͖͆͢͠Ì̩͔͚͍͊͢Ì͍Ì͇͍͔͖͆͟͠ͅÌ͊͊Ì͉͏ͱÌ͖͉͙͒͟ͅ ̩͔͚͍͊ͱÌ͇Ì͕͇͒͢Ì͔͉͒͛͊͊͠Ì͓͉͈͖͇͍͒͒͒͏͕͠ͅÌ͕͐͐͟ͅÌ͏͍͗͛͐͜Ì͔͒͆͌͒͐ͅ Ì͗͏͍͇͗͛͜Ì͎͓͒͐͏͎͕͊Ì ͓͔͉͊͏͈͙͊͐͟ͅͅÌ͕͗͏͈͗ Ì͈͕͖͍͍͚͒͑͟Ì͍Ì͓͔͖͖͐͊͑͟ͅͅͅ Į͕̀ͅÌ͉͖͋͗Ì͍͎͗͑ͅ͏͑͊͟͠Ì͎͔͕͖͒͟ͅÌ ͓͔͍͔͉͒͟Ì͍ Ì͎͒͑͊͛͑͒Ì͋͊ Ì̵̶̩̫̼̫̯̳̫Į̶̷̴̵̶̷̩̳̫̮̮̱̳̀ Ì͖͛͒Ì͓͇͒͌͒͏͍͖Ì͇͐ͅÌ ͕͑ͅ͏͉͍͖͕͠ͅͱÌ͖͉͙͒͒͐͟Ì͍Ì͓͔͍͔͕͖͍͒͆͊Ì͇͑͊͌͆͊͐͊͟͟ͅͅÌ͇͓͖͊͛ͅ͏͍͊͑ͱ Ì͉͑͊ҧÌ͇Ì͈͉͒͗Ì͇͟Ì͖͐͒͋͊͊Ì͓͔͍͙͖͊͠ͅÌ͇Ì̩͔͚͍͊͢Ì͉͏ͱÌ͖͉͙͒͟ͅ Ì̴͖͕͖͇͍͗͊͊͊͜Ì͇Ì͑͗͜ͅÌ͕͖͔͑͗ͅÌ͉͇͗͒͏͖͇͔͍͖͊͒Ì͏͆͊͢͟Ì͋͊͏͍͑ͅͱÌ͍Ì͕͖͔͊͐͏͍͊͑ͱ Ì͉͕͌͊͠Ì͇͕ͅÌ ͉͖͋͗Ì͇͑͊͌͆͊͐͊͟͟ͅͅÌ͇͓͖͊͛ͅ͏͍͊͑ͱÌ͍Ì͈͐͑͒͒͊Ì͉͔͈͗͒͊ Ì͖͎ͅÌ͎͎ͅÌ͖͉͙͒͟Ì͇Ì̩͔͚͍͍͊Ìͱ͇͏ͱ͖͕͊ͱÌ ͍͎͗͑ͅ͏͑͐͟͠Ì͕͖͍͒͛͊͑͊͐ͅÌ͚͊͑͟Ì͍Ì͎͕͖͇͛͊ͅͅ Ì̱͟Ì͉͋͊͐Ì͇͕ͅÌ͍Ì͇Ì͖͒͐͡Ì͈͉͒͗ Ì͇Ì͑͊͜ͅҧÌ͓͇͖͔͍͑͊͒͒͐͒ҧÌ̩͔͚͍͍͊

18 ̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ


ǣǭǟǯǭǮǭǥǞǪǭǠǞDZǻǬǞǞDzDZǤǬDZǧǶǬǺǨǧǞǠǞǬǡǞǯǣǬǺǨǩǯǧDZ ǣǭǟǯǭǮǭǥǞǪǭǠǞDZǻǠ%"*04$07&

ɸɶʈɾ ɶɹɾʄʇʃɾʀʄʁɶʄʇʀʆɾʈ ɹʆɻʌɾʕʈɻʁ ʊɶʀʇ XXXEBJPTDPWFDPNJOGP!EBJPTDPWFHS


ϜϑϏϔϚϙҥϏϜϑҠϔϔ

Ⱥɬɬɢɤɚ

ȽɪɟɱɟɫɤɚɹɊɢɜɶɟɪɚ "ұҽҺҷҸүҹҸҫүҺүҰӆү ҴҺҲһҼҪҵӆҷҸӁҲһҼҸүҶҸҺү ҰҲҬҸҹҲһҷӅүҹҵӉҰҲ ҹҺҲҺҸҮҷӅүҫҽҿҼӅҲ ҺҽӁӆҲ ҵүһҪҲҮҸҵҲҷӅ һҬӉӃүҷҷӅүһҴҪҵӅһҲһҼҸҺҲүҳ ҼүҺӉӈӃүҳһӉҬҭҵҽҫҲҷүҬүҴҸҬ ͂ͯͤÀͻͰͬÀͧÀͪͫͬͬͤ͢Àͣͮͱͬͤ͢ÀͯͬͯͰͩ͟͡ͽͤͰÀͪͬͦͧͨ͟ͱÀ

ͬͰÀͨͬͰͬͮͬͬ͢Àͫ͟ͳͬͣͧͰͯͽÀͳͮͪ͟Àͮͤ͜ͳͰͤͬͫ À͵ͺͼÀ

ͮ͟ΧͬͫͤÀ͎ͩͨ͟͟Àͮͭͬͩͬͥͤͫͬ͟ÀͫͤͯͨͬͩͺͨͬÀͭͪ͟ͽͰ-

̀ͰͰͧͨͧÀ͏ͦͫͬͬͮͦͧͤ͟͟͠ÀͭͤΧͦͥ͟͟ Àͯͬͮͤͪͤͫͫ͟͡ͽÀ

ͨͮ͹ͶͱÀͭͬͣͣͤͮͥͧ͟͡ͼͰÀͦͫͪͤͫͧ͟Ͱ͹ͤÀ͉ͮͧ͟-

ͫͧͨͬ͡Àͮͫͫͤͧͦͫ͟͟͡ͰͧΧͯͨͬͬ͢Àͭͤͮͧͬͣ͟À̀ͮͳͤ-

ͧͫͲͮͯ͟ͰͮͱͨͰͱͮ͟ÀͧÀͪͫͬͥͤͯͰͬ͡Àͬͦͪͬͥͫͬͯ͡ͰͤΧÀ

͟Ͱͧͣ͹À͎ͬͯͤͰͧͰͤÀͰͨͥͤ͟Àͯͨͩ͟ͱÀ͎ͫͧͨ͟ Àͣͤ͢À

ͬͩͬͧ͢͵ͤͯͨͧͤÀͯͬͨͮͬͧ͡ͷ͟À̀ͲͧͫÀ͡͹ͯͰͩͤͫ͟͡͹À

ͣͩͽÀͭͮͬͤͣͤͫͧ͡ͽÀͣͬͯͱ͢͟Àͽͩ͡ͽͼͰͯͽÀͩͫ͢͟͡͹ͪͧÀ

ͦͯͤͣͩͬ͟͟Àͫͮͬͣͫͬͤ͟Àͯͬͮͫͧͤ͟͠Àͣͧͪ͟Àͬͮͬ͢-

͡ÀͪͱͦͤͽͳÀͬͮͬͣ͢͟ ÀͰͨͧ͟ͳÀͨͨ͟ÀͪͱͦͤΧÀ̀ͨͮͬͭͬ-

¢ͨͬͦ͹ͮͽͪͧ¡À̀ͰͰͧͨͧÀͣͩͽÀͭͮͧͩͤ͡͵ͤͫͧͽÀͰͱͮͧ-

ͣ͟ À͡Àͮͪͨ͟͟ͳÀͯͪͬ͟ΧÀͣͤͪͬͨͮ͟Ͱͧ͵ͫͬΧÀͲͬͮͪ͹À

ͩͽ ÀͬͣͧͫÀͧͦÀͩͱ͵ͶͧͳÀ͡Àͪͧͮͤ À͌͟ʹͧͬͫͩ͟ͺͫ͹ΧÀ

ͯͰͬ͡À́ͩͬͣͮ͟͢͟ͽÀͻͰͧͪÀͥͫ͟͡͹ͪÀͭͮͤͧͪͱͷͤ-

ͭͮͩͤͫͧ͟͡ͽÀ̈́ͩͤͤ͟Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟͟À̈́ͮͤͫ͡ͽͽÀ

̀ͮͳͤͬͩͬͧ͢͵ͤͯͨͧΧÀ͋ͱͦͤΧ À͋ͱͦͤΧÀ͂ͧͦͫ͟ͰͧΧ-

ͯͰͪ͟͡À̀ͰͰͧͨͱÀͭͬÀͭͮ͟͡ͱÀͪͬͥͫͬÀͫͦ͟͟͡ͰͺÀ̓ͮͤ-

̀ͬͮ͢͟ ÀͻͲͲͤͨͰͫ͹ΧÀ͔ͮͪ͟À̓ͤͲͤͯͰ͟ÀͧÀ͎ͬͮͰͧͨÀ

ͯͨͬͬ͢À͈ͯͨͱͯͯͰ͟͡ÀͧÀͣͮ

͵ͤͯͨͬΧÀ͏ͧ͡ͺͤͮͬΧ

̀ͰͰͩ͟͟À͌͟ÀͯͨͩͬͫͤÀ̀ͨͮͬͭͬͩͽÀͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟À

͌͟ÀʹͤͫͰͮͩ͟ͺͫͬΧÀͭͩͬͷͣͧ͟Àͬͮͬͣ͢͟À͐ͧͫͰͪͤ͟͢À

͐ͰͬͩͧʹͤΧÀͬͨͮͱ͢͟ À͟ÀͰͨͥͤ͟ÀͯͰͬͩͧʹͤΧÀͯͤͬ͢͡À

Ͱͤ͟ͰͮÀ͍ͣͤͬͫÀ͈ͮͬͣ͟À̀ͰͰͧ͵ͤͯͨͬͬ͢ Àͣͤ͢ÀͭͬÀ

ͫͧͪͫͧͤ͟͡Àͬͯ͢ͰͤΧÀͭͮͧͩͤ͡͵ͤͰÀͦͣͫͧͤ͟Àͮͤ͢͵ͤ-

ͮͤ͢͵ͤͯͨͬͬ͢Àͬͯ͢ͱͣͮͯ͟Ͱ͟͡ÀͯÀÀͬͣ͢͟Àͽͩ͡ͽ-

ͯͤͬͣͫ͢ͽͶͫͧΧÀͣͤͫͺÀͭͮͬͬͣ͡ͽͰͯͽÀͨͱͩͺͰͱͮͫ͹ͤÀ

ͯͨͬͬ͢Àͭͮͩͪͤͫ͟͟Ͱ͟À͂ͱͩͧ Àͣͤ͢À͵ͮͤͦ͡͹͵͟ΧͫͬÀ

ͤͰͯͽÀͪͫͬͬͩͧͨͧ͢ΧÀͬͮͬͣ͢À̀Ͳͧͫ͹

ͪͤͮͬͭͮͧͽͰͧͽÀ͒ÀͭͬͣͫͬͥͧͽÀͳͬͩͪ͟Àͫ͟ͳͬͣͧͰͯͽÀ

ͧͫͰͤͮͤͯͫͬÀͭͬͫͩ͟͠ͼͣ͟ͰͺÀͦ͟ÀͯͪͤͫͬΧÀͯͰͮͥ͟ÀͱÀ

͉ͬͩ͹ͤͩ͠ͺÀʹͧͧͩͧͦ͟͡ʹͧͧ À̀Ͳͧͫ͹ Àͭͮͤͣͩ͟͢͟ͼͰÀ

ͣͮͤͫͤͤ͡Àͨͩͣͧ͟͠ͷͤÀ͉ͤͮͪͧͨͬ͟À¢̓ͬͫ͵ͮͫ͟͟ͽÀ

ͭͪ͟ͽͰͫͧͨ͟À͌ͤͧͦͤͯ͡ͰͫͬͪͱÀ͐ͬͩͣ͟ͰͱÀ͂Àʹͤͫ-

ͬͯ͢ͰͽͪÀͯͰͬͩͧʹ͹Àͯͬͤͮ͡ͶͧͰͺÀͭͱͰͤͶͤͯͰͧͤ͡Àͬ͡À

ͭͩͬͷͣ͟ͺ¡ À̀Ͳͧͫ͹À ÀͻͰͬÀͪͱͦͤΧÀͭͬͣÀͬͰͨͮ͹Ͱ͹ͪÀ

ͰͮͤÀ̀ͲͧͫÀͬͯ͢ͰͤΧÀͦͧͫ͟ͰͤͮͤͯͱͤͰÀͭͮͬ͢ͱͩͨ͟ÀͭͬÀ

ͮͤͪͤͫͧ͡À͂ͬͩͶͤͫ͠͹ΧÀͻͨͯͨͱͮͯÀͬ͡À͡͵ͤͮ͟ͶͫͧΧÀ

ͫͤͬͪ͠ Àͧͬ͠Àͫ͟Àͨͥͣͬͪ͟Àͱͩ͢ͱÀͪͬͥͫͬÀͫͩ͟͠ͼ-

ͧͯͰͬͮͧ͵ͤͯͨͬͪͱÀͰͮͤͱͬͩ͢ͺͫͧͨͱÀͮ͟Χͬͫͬ͡À͎ͩͨ͟͟ À

ͣͤͫͺ Àͨͬͫͤ͵ͫͬÀͥͤ Àͫ͟͵ͧͫͤ͟ͰͯͽÀͯͬÀͯ͡ͽͷͤͫͫͬͬ͢À

ͣ͟ͰͺÀͣͬͯͰͬͭͮͧͪͤ͵͟ͰͤͩͺͫͬͯͰͧ ÀͬͰͫͬͯͽͷͧͤͯͽÀ

͑ͤͯͧͬÀͧÀ͎ͯͧͮͮͧ ÀͭͬͯͤͷͤͫͧͤÀͱͩͧ͵ͫͬͬ͢Àͦͮ͟͟͟͠À

ͳͬͩͪ͟À̀ͨͮͬͭͬͩͺ Àͬͣͫͬͬ͢ÀͧͦÀͯͪ͟͹ͳÀͩͧͯ͠Ͱ͟-

ͨÀͩͼͬͪ͠ͱÀͭͤͮͧͬͣͱÀͧͯͰͬͮͧͧÀ͂Àͬͮͬͣͤ͢ÀͧÀͦ͟À

͡À͋ͬͫͯ͟Ͱͧͮͨͧ͟ÀͧÀͬͯͪͬͰͮÀͥͫͤ͟͡ΧͶͧͳÀͮ͟ͳͤ-

Ͱͤͩͺͫ͹ͳÀͭͪ͟ͽͰͫͧͨͬ͡À͡ÀͪͧͮͤÀ̀ͨͮͬͭͬͩͺÀͤͫ͡-

ͤͬ͢À͵ͤͮͰͬΧÀ͡͹Àͫ͟ΧͣͤͰͤÀͪͫͬͥͤͯͰͬ͡Àͭͪ͟ͽͰ-

ͬͩͬͧ͢͵ͤͯͨͧͳÀͣͬͯͰͬͭͮͧͪͤ͵͟ͰͤͩͺͫͬͯͰͤΧÀ͌͟À

͵ͤ͟ͰÀͣͮͤͫͧ͡ΧÀͳͮͪ͟À͎ͮ͟Ͳͤͫͬͫ Àͫͤͭͬͣͩͤͨ͟ͱÀ

ͫͧͨͬ͡Àͧͦͫ͟͡ͰͧΧͯͨͬΧÀͻͭͬͳͧÀ͂À͵ͯ͟ͰͫͬͯͰͧ À͡À

͐ͧͫͰͪͤ͟͢ Àͣͤ͢Àͫ͟ͳͬͣͧͰͯͽÀʹͤͫͰͮͩ͟ͺͫ͟ͽÀͯͰͫ͟ʹͧͽÀͪͤͰͮͬ À͠ͺͤͰͯͽÀͯͤͮͣʹͤÀͨͬͪͪͤͮ͵ͤͯͨͬΧÀ ͥͧͦͫͧÀͬͮͬͣ͢͟À͉ͬͩͬͫͨͧ͟ ÀͬͣͧͫÀͧͦÀͯͪ͟͹ͳÀ ͧͦͤͯ͡Ͱͫ͹ͳÀͮ͟Χͬͫͬ͡À̀Ͳͧͫ Àͽͩ͡ͽͤͰͯͽÀͣͤͩͬ͡͹ͪÀʹͤͫͰͮͬͪ À͟ÀͰͨͥͤ͟ÀʹͤͫͰͮͬͪÀͫͬ͵ͫ͹ͳÀͧÀ ͨͱͩͺͰͱͮͫ͹ͳÀͮͦͩͤ͟͡͵ͤͫͧΧ ͂Àͭͬͩͱ͵ͯͤ͟Àͤͦͣ͹ÀͬͰÀʹͤͫͰͮ͟À̀ͲͧͫÀͫ͟ͳͬͣͧͰͯͽÀ ͎ͧͮͤΧ Àͩͫ͢͟͡͹ΧÀͭͬͮͰÀͯͰͮͫ͟͹ Àͯͬͮͤͪͤͫͫ͡͹ΧÀ ͮ͟ΧͬͫÀͬͮͬͣ͢͟À͎ͧͮͤΧÀͦͫͪͤͫͧ͟ͰÀͮ͹ͫ͠͹ͪͧÀ ͮͤͯͰͬͮͫͪͧ͟͟À¢ͱÀͬͩͫ͡͹¡À͡Àͮ͟Χͬͫ͟ͳÀ͋ͧͨͮͬͩͧͪͫͬ͟ À͓ͮͤ͟Ͱͧͣ͟ÀͧÀ͎ͧͮͧͨͧ͟À͌ͤͧͯ͵ͤͮͭͤͪͬ͟À ͮ͟ͳͤͬͩͬͧ͢͵ͤͯͨͬͤÀͬ͢͟͠ͰͯͰͬ͡À͎ͧͮͤͽÀ͍ͮͬͪͫ͢͹ΧÀͧͫͰͤͮͤͯÀͭͮͤͣͯͰͩ͟͡ͽͼͰÀͯͩͤͣ͹Àͣͮͤͫͧ͡ͳÀ ͱͨͮͤͭͩͤͫͧΧÀ͡Àͪͮͧͫͤ͟À͇ͤ͟ ÀͬͣͫͬΧÀͧͦÀͯͪ͟͹ͳÀ ͨͮͱͭͫ͹ͳÀͪͮͧͫ͟Àͫ͟À͐ͮͤͣͧͦͤͪͫͬͪͬͮͺͤ ÀͧÀͣͬͩ͡ͺÀ ͤͮͤͬ͢͠͡À͎ͧͮͧͨͧ͟À͑ͨͥͤ͟ÀͭͬͯͤͰͧͰͤÀͮͦͩͧͫ͟͟͡͹À Ͱͤ͟Ͱͮ͟À ͬ͢Àͤͨ͟͡À͡À͎͟Ͷͩͧͪͫͧ͟͟ÀͧÀͯͬͮͤͪͤͫͫ͡͹ΧÀͪͱͫͧʹͧͭͩ͟ͺͫ͹ΧÀͰͤ͟Ͱͮ Àͮͦͪͤ͟ͷͤͫͫ͹ΧÀ͡À ͦͣͫͧͧ͟Àͫͬͬͨͩͯͯͧ͟͡͵ͤͯͨͬͬ͢ÀͯͰͧͩͽÀ͡ÀʹͤͫͰͮͤÀ

 ̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ


͎ͧͮͤͽÀ͎ͮͤͲͤͨͰͱͮ͟À̀ͰͰͧͨͧÀͣͪͧͫͧͯ͟Ͱͮ͟Ͱͧͫͬ͡À

͏͟Χͬͫ͹À͐ͤͤͮͫͬ͡ΧÀ̀ͰͰͧͨͧÀͫ͟ͳͬͣͽͰͯͽÀͱÀͭͬͣ-

ͭͮͬͥͧͫͧ͟͡ͽÀͮͤ͢͵ͤͯͨͬΧÀͻͩͧͰ͹À͉ͱͮͬͮͰÀ͐ͱͫͧͬÀ

ͭͬͣͮͦͣͤͩ͟ͽͤͰͯͽÀͫ͟À͂ͬͯͰͬ͵ͫͱͼ À͇ͭͣͫ͟͟ͱͼ À

ͫͬͥͧͽÀͬͮ͢À͎ͮͫͧ͟Ͱ͟ÀͧÀ͎ͤͫͣͤͩͧ Àͧͦ ͦ͟À͵ͧͯͰͬͬ͢À

ͦͫͪͤͫͧ͟ͰÀͰͤͪ À͵ͰͬÀͰͪ͟Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟ÀͬͣͧͫÀͧͦÀ

͐ͤͤͮͫ͡ͱͼÀͧÀͥͫ͝ͱͼ

ͬͦͣ͡ͱͳ͟ÀͧͳÀͤͷͤÀͫͦ͟͹͟͡ͼͰÀ¢ͩͤͨͧͪͧ͢¡À̀ͲͧͫÀ

ͭͮͤͨͮͯͫͤ͟ΧͶͧͳÀͳͮͪͬ͟͡Àͫ͟Ͱͧ͵ͫͬͯͰͧ À͔ͮͪ͟À

͂À͂ͬͯͰͬ͵ͫͬΧÀ̀ͰͰͧͨͤÀͬͰͣ͹ͳ͟ͼͷͧͳÀͭͮͧͩͤͨ͡ͱͰÀ

͏͟Χͬͫ͹Àͨͩͧ͜͟ À͉ͧͲͧͯͺͽ À͌ͤ͟ ͮͧ͜ͰͮͤͽÀͧÀ

͎ͬͯͤΧͣͬͫ͟ ÀͬͰͨͱͣ͟ÀͬͰͨͮ͹ͤ͟͡ͰͯͽÀͭͬͰͮͽͯ͟-

ͭͩͽͥͧÀ͂ͮͮͬͫ͟͡͹ÀͧÀ͎ͬͮͰͬ ͏͟ͲͰͧ À͟ÀͰͨͥͤ͟À

̈́ͮͬͯͺͽ À͡À͠ͱͨͩ͟͡ͺͫͬͪÀͯͪ͹ͯͩͤ Àͨͱͭ͟ͼͰͯͽÀ͡À

ͼͷͧΧÀͧͣ͡Àͫ͟Àͦͨ͟͟ͰÀͯͬͩͫʹ͟ÀͧÀͬͩ͢ͱͬͤ͠Àͪͬͮͤ

͏͟Ͳͧͫ͟ À͡ͰͬͮͬΧÀͭͬÀͦͫ͟͵ͧͪͬͯͰͧÀͭͬͮͰÀͬͨͮͱ͢͟À

ͦͤͩͤͫͧÀͧÀͯ͵ͧͰ͟ͼͰͯͽÀͫͧͬͩͤͤ͟͠ÀͭͮͤͯͰͧͥͫ͹-

͉À̀ͰͰͧͨͤÀͰͨͥͤ͟ÀͬͰͫͬͯͽͰͯͽÀͬͯͰͮͬ͟͡À̀ͮͬͯ͢͟-

͍ͮͬͭͬͯÀ ÀͰͨͥͤ͟Àͧͦͤͯ͡Ͱͫ͹ΧÀͨͱͭͩ͟ͺͫ͹ΧÀͨͱͮͬͮͰ

ͪͧÀ͡À̀ͰͰͧͨͤ ÀͰͨͥͤ͟Àͨͨ͟ÀͧÀͮ͟Χͬͫ͹À͎ͤͫͣͤͩͧÀ

ͮͬͫͧ͵ͤͯͨͬͬ͢Àͦͩͧ͟͟͡ Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫͫ͟͹ͤÀ͠ͱͨ-

͇ͭͣͫ͟͟͟ͽÀ̀ͰͰͧͨ͟ ÀͭͮͬͰͽͫͱ͡Ͷ͟ͽͯͽÀͬͰÀ͐ͮͬ͟-

ͧÀ͎ͮͫͧ͟Ͱ͟

ͩ͟͡ͺͫͬÀ͡Àͣ͡ͱͳÀͶ͟͢͟ͳÀͬͰÀͪ͟Ͱͤͮͧͨ͟À͍ͯͰͮͬ-

ͫͧ͵ͤͯͨͬͬ͢ÀͣͬÀ͉ͬͮͧͫͲͯͨͬͬ͢Àͦͩͧ͟͟͡ Àͧͦͤͯ͡Ͱͫ͟À

͂Àͥͫͬ͝ΧÀ̀ͰͰͧͨͤ ÀͯÀͧͦͱͪͧͰͤͩͺͫ͹ͪÀͭͬͤͮͤͥ͠ͺͤͪÀ

͟͡À͐ͭͤͰͯͤͯ À̓ͧͣͮ͟ À͎ͬͮͬͯ À͐ͩͪͧͫ͟͟͟ Àͧ͜͢-

ͥͧͬͭͧͯͫ͡͹ͪͧÀͨͱͮͬͮͰͫ͹ͪͧÀͭͬͯͤͩͨͪͧ͟ ÀͰͨͧ͟-

ͧÀͬ͢͟͠ͰͬΧÀͮͯ͟ͰͧͰͤͩͺͫͬͯͰͺͼ Àͫ͟ͳͬͣͽͰͯͽÀͯͪ͟͹ͤÀ

ͫ͟ À̀ͫͧͯ͢ͰͮͧÀͧÀ͋ͤͰͫ͟͟ÀͪͬͥͫͬÀͭͬͯͤͰͧͰͺÀͫ͟À

ͪͧÀͨͨ͟À̀Χͧ ͑ͤͬͣͬͮͧ À͉ͧͫͤͰ͟ À̀ͩͤͭͬͳͬͮͧÀͧÀ

ͬ͢͟͠Ͱ͹ͤÀͮ͟Χͬͫ͹À À͂ͮͨͧͦ͟͟ À͂ͱͩ͟ À͂ͱͩͺͽͪͤ͢-

ͱͧͨͤͫͣÀͧͩͧÀͭͮͬͯͰͬÀͯͬͤͮ͡ͶͧͰͺÀͨÀͫͧͪÀͬͣͫ͡ͱͼÀ

͎ͬͮͰͬ ̓ͤͮͪͤͫͬ

ͫͧ À͉͟͡ͱͮͧÀͧÀ̓ͩͧͲͣ͟͟Àͯ͵ͧͰ͟ͼͰͯͽÀͪͤͯͰͪͧ͟À

ͭͮͬ͢ͱͩͨͱÀͫ͟Àͨ͟Ͱͤͮͤ

̮͉͍͌͑͊ͅ 


ϛϜϑϓϑϙϞόҠϔҩDzόҞϔϙҥ

$HJHDQ$LUOLQHV ͉ͬͪͭͫͧ͟ͽÀ!EGEANÀ!IRLINESÀͫ͟͵ͩ͟͟Àͯͬ͡ͼÀͮͬ͟͠ͰͱÀ͡Àͪͤ͟ÀÀͬͣ͢͟ À ͬͯͱͷͤͯͰͩ͡ͽͽÀͭͬͩͤͰ͹Àͫ͟ÀͰͤͮͮͧͰͬͮͧͧÀ̓ͮͤʹͧͧÀ͐ͤͬͣͫ͢ͽ À͠ͱͣͱ͵ͧÀ ͯͪ͟͹ͪÀͨͮͱͭͫ͹ͪÀͮͤ͢͵ͤͯͨͧͪÀͧͭͤͮͤͬͦ͟͟͡͡͵ͧͨͬͪÀͧÀ͵ͩͤͫͬͪÀ3TARÀ!LLIANCE Àͨͬͪͭͫͧ͟ͽÀͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰÀͯͬͧͪ͡Àͬͯ͢ͰͽͪÀͱͯͩͱͧ͢À͡͹ͯͬ͵͟ΧͶͤͬ͢À ͨ͟͵ͤͯͰ͟͡Àͨͨ͟Àͫ͟Àͱͮͬͫͤ͡Àͭͤͮͯͬͫͩ͟͟ ÀͰͨ͟ÀͧÀͫ͟Àͪ͟Ͱͤͮͧͩ͟ͺͫͬͪÀ ͱͮͬͫͤ͡Àͫ͟ÀͮͤΧͯ͟ͳÀͫ͟Àͩͧͦͨͧͤ͠ÀͧÀͣͩͤͨͧͤ͟Àͮͯͯ͟ͰͬͽͫͧͽÀ ͎ͬͯͩͤÀͭͮͧͬͮͤ͠ͰͤͫͧͽÀͨͬͪͭͫͧͧ͟À/LYMPICÀ!IRÀ͡ÀÀͬͣ͢ͱ À͵ͰͬÀ ͽͧͩͬͯ͡ͺÀͨͮͱͭͫͤΧͶͤΧÀͯͣͤͩͨͬΧÀ͡Àͬͩͯ͟͠ͰͧÀͧͭͤͮͤͬͦͬͨ͟͟͡͡ Àͨͬͪͭͫͧ͟ͽÀ ͭͬͯͰͬͽͫͫͬÀͭͮͬͣͬͩͥͤ͟ͰÀͧͫͤͯ͡Ͱͧͮͬ͟͡ͰͺÀ͡Àͮͦͧ͟͡ͰͧͤÀͯͤͰͧÀͫ͡ͱͰͮͤͫͫͧͳÀ ͧÀͦͮͫͧ͟͢͟͵ͫ͹ͳÀͭͤͮͤͩͤͰͬ͡ ÀͬͰͨͮ͹͟͡ͽÀͫͬ͡͹ͤÀͫͭͮͩͤͫͧ͟͟͡ͽÀͣͩÀ ͰͱͮͧͯͰͬ͡ Àͱͤͩͧ͡͵ͧ͟͡ͽÀͨͬͩͧ͵ͤͯͰͬ͡ÀͪͤͯͰÀͧÀͬͰͭͮͩ͟͡ͽͽÀͯͬͧ͡Àͯͪͬͩͤ͟Ͱ͹À ͡Àͮͦͫ͟͹ͤÀͮͤͧͬͫ͢͹À̓ͮͤʹͧͧ Àͭͮͧ͵ͤͪÀͬͯͬͬͤ͠Àͫͧͪͫͧͤ͟͡ÀͱͣͤͩͽͤͰͯͽÀ Ͱͨͬͪ͟ͱÀͱͽͦͧͪͬͪ͡ͱÀͱ͵ͯ͟Ͱͨͱ Àͨͨ͟ÀͣͬͰͧͮͱͤͪ͹ͤÀͫͭͮͩͤͫͧ͟͟͡ͽÀ ͑ͨͧͪ͟Àͬͮͦͬͪ͟͠ À͡Àͭͮͬͮͪͪͤ͢͟Àͫ͟ÀÀͬͣ͢Àͦͩͬͥͤͫ͟͹ÀÀͫͭͮͩͤͫͧ͟͟͡Χ À ͧͦÀͨͬͰͬͮ͹ͳÀÀÀͬͯͱͷͤͯͰͩ͡ͽͼͰͯͽÀͫ͡ͱͰͮͧÀͯͰͮͫ͟͹ÀͧÀÀͦ͟Àͮͱͤͥͬͪ͠ À

 ̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ

ͭͬͩͤͰ͹À͡ÀÀͯͰͮͫ͟ À͟Àͨͬͩͧ͵ͤͯͰͬ͡ÀͪͤͯͰÀͫ͟ÀͮͤΧͯ͟ͳÀ͡Àͬ͠ͷͤΧÀͯͩͬͥͫͬͯͰͧÀ ͣͬͯͰͧͤ͢͟ͰÀÀ͎ͬͩͤͰ͹ÀͭͮͬͳͬͣͽͰÀͫ͟Àͪ͟Ͷͧͫ͟ͳÀͬͣͫͬͬ͢ÀͧͦÀ ͯͪ͟͹ͳÀͫͬ͡͹ͳÀͧ͟͟͡ʹͧͬͫͫ͹ͳÀͲͩͬͰͬ͡Àͮͬͭ͡ͅ͹ ÀͨͬͰͬͮ͹ΧÀͯͬͯͰͬͧͰÀͧͦÀ Àͬͮ͠Ͱ͟ À͵ͰͬÀͯͰͩͬ͟Àͬͦͪͬͥͫ͡͹ͪÀͩͬͣͮ͟͢͟͠ͽÀͫͤͣͫͬ͟͡Àͭͮͬͤͣͤͫͫ͡͹ͪÀ ͧͫͤͯ͡ͰͧʹͧͽͪÀͧÀͭͬͨͱͭͨͤÀͫͬ͡͹ͳÀ!IRBUSÀ!CEOS ͂ÀͮͤͦͱͩͺͰ͟ͰͤÀͯͤͬ͢͡ÀͻͰͬͬ͢À͡ÀÀͬͣ͢ͱÀͨͬͪͭͫͧ͟ͽÀ!EGEANÀ!IRLINESÀ ͭͤͮͤͤͦͩ͟͡À Àͪͧͩͩͧͬͫͬ͡Àͭͯͯͥͧͮͬ͟͟͡ À͵ͰͬÀͫ͟ÀÀͬͩ͠ͺͶͤ À͵ͤͪÀ ʹͧͲͮ͟ÀÀÀͬͣ͢͟À͂ÀÀÀͬͣ͢ͱÀͨͬͪͭͫͧ͟ͽÀͭͬͩͱ͵ͧͩ͟Àͫͮͣ͟͢͟ͱÀͨͨ͟À ¢͊ͱ͵Ͷ͟ͽÀͮͤͧͬͫͩ͢͟ͺͫ͟ͽÀͧͨͬͪͭͫͧ͟͟͟͡ͽÀ͡Àͮͬͭͤ͡ͅ¡À͡ÀͮͤͦͱͩͺͰ͟ͰͤÀ ͬͭͮͬͯ͟ Àͭͮͬͤͣͤͫͫͬͬ͢͡ÀͯͮͤͣͧÀ ÀͪͩͫÀͭͯͯͥͧͮͬ͟͟͡Àͨͬͪͭͫͧͤ͟ΧÀÀ 3KYTRAXÀ7ORLDÀ!IRLINEÀ!WARDSÀ͜Ͱ͟Àͫͮͣ͟͢͟͟ ÀͨͬͰͬͮͱͼÀͫ͟Ͷ͟Àͨͬͪͭͫͧ͟ͽÀ ͭͬͩͱ͵ͤ͟ͰÀͱͥͤÀ͡ÀͶͤͯͰͬΧÀͮͦ͟Àͭͬͣͮͽͣ ÀͧÀ͡ÀͯͤͣͺͪͬΧÀͮͦ͟ Àͫ͟͵ͧͫ͟ͽÀ ͯÀÀͬͣ͢͟ Àͽͩ͡ͽͤͰͯͽÀͤͷͤÀͬͣͫͧͪÀͣͬͨͦ͟͟ͰͤͩͺͯͰͬͪ͡ÀͰͬͬ͢ À͵ͰͬÀ ͫ͟ͶͧÀͨͩͧͤͫͰ͹Àͭͬͩͱ͵͟ͼͰÀͱͯͩͱͧ͢À͡͹ͯͬͨͬͬ͢Àͨ͟͵ͤͯͰ͟͡ÀͧÀͣͬͤͮ͡ͽͼͰÀ ͫͪ͟ÀͭͬͯͰͬͽͫͫͬ Àͣͤͩ͟ͽÀͯͬ͡ΧÀ͡͹ͬͮ͠À͡ÀͭͬͩͺͦͱÀͫ͟ͶͤΧÀͨͬͪͭͫͧͧ͟


ɆɟɫɬɨɞɥɹɩɨɬɪɹɫɚɸɳɟɝɨɭɟɞɢɧɟɧɢɹɜȽɪɟɰɢɢ ʓʠʧʠʡʴʝʞʘʣʱʟʦʤʧʠʤʮʣʱʟʠʩʦʤʦʨʦʖʧʥʤʡʤʜʛʣʣʖʖʠʦʖʫʨʛʦʦʞʨʤʦʞʞʣʖʘʛʡʞʠʤʡʛʥʣʤʢ ʥʤʠʦʱʨʤʢʝʛʡʛʣʲʴʥʤʡʩʤʧʨʦʤʘʛ ʤʠʦʩʜʛʣʣʤʢʘʤʡʮʛʗʣʱʢʞʞʘʛʡʞʠʤʡʛʥʣʱʢʞʥʛʧʭʖʣʱʢʞʥʡʵʜʖʢʞ ʤʢʱʘʖʛʢʱʢʞʡʖʝʩʦʣʱʢʞʘʤʚʖʢʞʓʙʛʟʧʠʤʙʤʢʤʦʵʀʩʦʤʦʨ ʥʤʡʩʭʞʘʮʞʟʬʛʡʱʟʦʵʚʣʖʙʦʖʚ ʧʡʖʘʞʨʧʵʧʘʤʛʟʥʦʞʦʤʚʣʤʟʠʦʖʧʤʨʤʟʘʧʤʭʛʨʖʣʞʞʧʖʦʫʞʨʛʠʨʩʦʣʱʢʚʞʝʖʟʣʤʢʞʥʦʛʚʡʖʙʖʛʨ ʧʘʤʞʢʙʤʧʨʵʢʘʱʧʤʭʖʟʮʞʟʩʦʤʘʛʣʲʧʛʦʘʞʧʖ ʗʤʙʖʨʱʟʘʱʗʤʦʩʧʡʩʙʞʘʛʡʞʠʤʡʛʥʣʱʛʧʛʢʲʦʛʧʨʤʦʖʣʤʘ ʣʛʤʚʣʤʠʦʖʨʣʤ ʣʖʙʦʖʜʚʛʣʣʱʫʦʖʝʡʞʭʣʱʢʞʥʦʞʝʖʢʞʀʩʦʤʦʨʵʘʡʵʛʨʧʵʘʛʡʞʠʤʡʛʥʣʤʧʥʡʖʣʞʦʤʘʖʣʣʱʢʘʱʗʤʦʤʢʚʡʵʨʛʫ ʠʨʤʫʤʭʛʨʥʦʤʘʛʧʨʞ ʧʘʤʟʤʨʚʱʫʘʦʤʧʠʤʮʞʞʩʛʚʞʣʛʣʞʞ

ȗȘȚȦȜȟȟȓǞȢȖțȩoǰȡțȖȜț ǪȍȐȜțȖȟȖ ǞȠȠȖȘȍ ǡȞȓȤȖȭ DZȓș ȢȍȘȟ FNBJMHSBOESFTPSU!HSBOESFTPSUHS XXXHSBOESFTPSUHS XXXIFMJPTIPUFMTHS


ϛϜϑϓϑϙϞόҠϔҩDzόҞϔϙҥ

Ɋɚɣɫɤɢɣɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜ ȺɮɢɧɫɤɨɣɊɢɜɶɟɪɵ NJǮǫǬǜǞǸǮǡǭǸ Ǟ ǬǜǥǭǦǤǥ ǯǟǪǧǪǦ Ǡǧǻ ǪǮǠǷDZǜ Ǥ ǩǜǭǧǜǠǤǮǡǭǸ ǞǡǧǤdzǤǡǨ ǧǜǣǯǬǩǪǟǪ ǨǪǬǻ NjǪǟǬǯǣǤǮǡǭǸ Ǟ ǯǠǪǞǪǧǸǭǮǞǤǡ ǪǮ ǬǪǭǦǪǴǤ Ǥ ǞǪǫǧǪǮǤǮǡ Ǟ ǬǡǜǧǸǩǪǭǮǸ Ǟǭǡ ǭǞǪǤ ǦǜǫǬǤǣǷ ǩǜ ǦǯǬǪǬǮǡ ǞǜǴǡǥ ǨǡdzǮǷ ǩǜ ƼǰǤǩǭǦǪǥnjǤǞǸǡǬǡ njǜǭǦǤǩǯǞǴǤǥǭǻǩǜǟǡǦǮǜǬǜDZdzǜǭǮǩǪǟǪǫǪǧǯǪǭǮǬǪǞǜƼǰǤǩǭǦǪǥnjǤǞǸǡǬǷǭǣǜǞǪǬǜǢǤǞǜǺǵǤǨǤǞǤǠǜǨǤ ǩǜ ǍǜǬǪǩǤdzǡǭǦǤǥ ǣǜǧǤǞ ǮǤ ǣǞǽǣǠǪdzǩǷǥ ǦǯǬǪǬǮ *UDQG 5HVRUW /DJRQLVVL ǫǬǡǞǪǭDZǪǠǤǮ Ǟǭǡ ǪǢǤǠǜǩǤǻ Ǟ ǫǬǡǠǭǮǜǞǧǡǩǤǤǬǪǭǦǪǴǩǪǟǪǫǬǤǝǬǡǢǩǪǟǪǧǡǮǩǡǟǪǦǯǬǪǬǮǜ *UDQG5HVRUW/DJRQLVVL̰ǹǮǪǫǪǠǪǝǩǷǥǪǭǮǬǪǞǯǨǡdzǮǡǦǯǬǪǬǮǞǺǢǩǪǨǫǬǤǟǪǬǪǠǡƼǰǤǩǭǩǪǨǡǬǜǨǤǭ ǤǭǦǧǺdzǤǮǡǧǸǩǷǨ ǞǤǠǪǨ ǩǜ ǨǪǬǡ ǝǯǩǟǜǧǪ ǩǜ ǝǡǬǡǟǯ ǭ dzǜǭǮǩǷǨǤ ǝǜǭǭǡǥǩǜǨǤ Ǥ dzǜǭǮǩǷǨǤ ǫǧǻǢǜǨǤ ƾǷǭǪǦǪǦǧǜǭǭǩǷǡ ǯǭǧǯǟǤ ǪǮǡǧǻ ǞǪǭDZǤǮǤǮǡǧǸǩǷǡ ǝǧǺǠǜ ǬǡǭǮǪǬǜǩǪǞ ǭǫǜ ǮǡǬǜǫǤǤ ǪǣǠǪǬǪǞǤǮǡǧǸǩǷǡ ǫǬǪDzǡǠǯǬǷ ǜ ǮǜǦǢǡ ǯǭǧǯǟǤ ǦǪǩǭǸǡǬǢǜ Ǟǭǽ ǫǬǡǠǩǜǣǩǜdzǡǩǪ Ǡǧǻ ǯǠǪǞǧǡǮǞǪǬǡǩǤǻ ǢǡǧǜǩǤǥ ǭǜǨǷDZ ǮǬǡǝǪǞǜǮǡǧǸǩǷDZǟǪǭǮǡǥDŽǣǞǡǭǮǩǷǥǦǜǦǪǠǤǩǤǣǧǯdzǴǤDZǫǬǤǝǬǡǢǩǷDZǦǯǬǪǬǮǪǞǞǪǣǧǡƼǰǤǩ*UDQG5HVRUW /DJRQLVVLǪǝǡǭǫǡdzǤǞǜǡǮǧǡǮǩǡǨǯǪǮǠǷDZǯǩǪǞǷǥǯǬǪǞǡǩǸǦǪǨǰǪǬǮǜ ǏǠǪǝǩǪǬǜǭǫǪǧǪǢǡǩǩǷǥǫǬǤǨǡǬǩǪǞǨǤǩǯǮǜDZǪǮDzǡǩǮǬǜƼǰǤǩǦǤǧǪǨǡǮǬǜDZǪǮƼǰǤǩǭǦǪǟǪƼǹǬǪǫǪǬǮǜ (OHIWKHULRV9HQL]HORVǤǦǤǧǪǨǡǮǬǜDZǪǮǑǬǜǨǜNjǪǭǡǥǠǪǩǜǞǍǯǩǤǪǦǯǬǪǬǮǫǪǣǞǪǧǻǡǮǤǣǯdzǤǮǸǞǭǡdzǯǠǡǭǜ ƼǰǤǩǭǦǪǥnjǤǞǸǡǬǷNjǯǮǡǴǡǭǮǞǡǩǩǤǦǤǫǬǤǟǧǜǴǜǺǮǭǻǩǜǭǧǜǠǤǮǸǭǻǯǭǧǯǟǜǨǤǪǮǡǧǻǞǦǯǭǤǮǸǞǭǡǫǬǡǧǡǭǮǤ ǤǣǷǭǦǜǩǩǪǥ ǦǯǧǤǩǜǬǤǤ Ǟ ǬǡǭǮǪǬǜǩǜDZ Ǥ ǝǜǬǜDZ ǞǡǧǤǦǪǧǡǫǩǪ ǪǮǠǪDZǩǯǮǸ ǫǪǧǯdzǤǮǸ ǯǠǪǞǪǧǸǭǮǞǤǡ Ǥ ǬǜǣǞǧǡdzǸǭǻ Ǟ ǭǡǬǤǤ ǭǫǪǬǮǤǞǩǷDZ ǨǡǬǪǫǬǤǻǮǤǥ NJǮǡǧǸ ǮǜǦǢǡ ǫǬǡǠǧǜǟǜǡǮ ǪǭǞǡǢǤǮǸ dzǯǞǭǮǞǜ Ǟ 7KDOD6SD &KHQRWǤǫǪǭǡǮǤǮǸǭǜǨǷǡǤǩǮǡǬǡǭǩǷǡǠǪǭǮǪǫǬǤǨǡdzǜǮǡǧǸǩǪǭǮǤǞǺǢǩǪǨǫǬǤǟǪǬǪǠǡƼǰǤǩ ǓǜǭǮǩǷǡǣǡǨǧǤǪǮǡǧǻǬǜǭǦǤǩǯǧǤǭǸǩǜǢǤǞǪǫǤǭǩǪǨǫǪǝǡǬǡǢǸǡǫǪǧǯǪǭǮǬǪǞǜǠǧǤǩǪǺǦǨǤǬǜǭǫǪǧǜǟǜǺǮ ǫǧǻǢǜǨǤ ǩǡǫǬǡǞǣǪǥǠǡǩǩǷǡ ǯǠǪǝǭǮǞǜ Ǥ ǯǭǧǯǟǤ ǦǪǮǪǬǷDZ ǫǪǣǞǪǧǻǺǮ ǞǭǡǨ ǫǪǭǡǮǤǮǡǧǻǨ ǩǜǭǧǜǠǤǮǸǭǻ ǠǧǤǮǡǧǸǩǷǨǪǮǠǷDZǪǨǤǧǤǫǬǪǞǡǭǮǤǞǷDZǪǠǩǷǡǩǜǪǠǩǪǨǤǣǧǯdzǴǤDZƼǰǤǩǭǦǤDZǦǯǬǪǬǮǪǞǏǭǧǯǟǤǜǬǡǩǠǷ ǻDZǮ Ǥ ǠǢǡǮǪǞ ǫǧǻǢǩǷǥ Ǧǧǯǝ ǤǩǮǡǬǡǭǩǷǡ ǨǡǬǪǫǬǤǻǮǤǻ Ǥ ǣǜǞǪǬǜǢǤǞǜǺǵǜǻ ǦǪǧǧǡǦDzǤǻ dzǜǭǮǩǷDZ ǬǡǣǤǠǡǩDzǤǥ ̰ ǦǯǬǪǬǮ *UDQG 5HVRUW /DJRQLVVL ǟǜǬǜǩǮǤǬǯǡǮ ǭǞǪǤǨ ǟǪǭǮǻǨ ǝǪǧǸǴǡ dzǡǨ ǫǬǪǭǮǪ ǪǮǠǷDZ Ǟ ǧǯdzǴǡǨǪǮǡǧǡǞƼǰǤǩǜDZ

 ̈́ͤͫͺͧ͢ÀͧÀ͑ͱͮͧͦͪ͟


ƾǦǯǭǬǪǭǦǪǴǤ NJǮ ǭǞǡǢǡǫǪǥǨǜǩǩǪǥ ǬǷǝǷ Ǥ ǨǪǬǡǫǬǪǠǯǦǮǪǞ ǠǪ ǜǯǮǡǩǮǤdzǩǷDZ ǟǬǡdzǡǭǦǤDZ ǬǡDzǡǫǮǪǞ ǭǬǡǠǤǣǡǨǩǪ ǨǪǬǭǦǤDZǝǧǺǠǫǪǧǤǩǡǣǤǥǭǦǪǥǦǯDZǩǤǤǮǜǧǸǻǩǭǦǤDZ ǤǣǷǭǦǪǞ Ǥ ǞǦǯǭǩǡǥǴǤDZ ǭǯǴǤ *UDQG 5HVRUW /DJR QLVVLǩǜǞǡǬǩǻǦǜǯǟǪǠǤǮǞǦǯǭǜǨǞǭǡDZǭǞǪǤDZǟǪǭǮǡǥ ǍǪǟǬǪǨǩǷǨǞǷǝǪǬǪǨǬǡǭǮǪǬǜǩǪǞǬǜǭǫǪǧǪǢǡǩǩǷDZ ǞǠǪǧǸǫǪǝǡǬǡǢǸǻǤǧǤǫǬǻǨǪǯǭǜǨǪǟǪǨǪǬǻǟǪǭǮǤ ǫǬǤǟǧǜǴǜǺǮǭǻ ǩǜǭǧǜǠǤǮǸǭǻ dzǯǠǩǷǨ ǪǝǡǠǪǨ Ǟ ǧǺǝǪǡǞǬǡǨǻǠǩǻǭǪǭǞǪǡǥǭǡǨǸǡǥǤǧǤǠǬǯǣǸǻǨǤ ǤǧǤ ǬǪǨǜǩǮǤdzǡǭǦǤǨ ǯǢǤǩǪǨ ǫǬǤ ǭǞǡdzǜDZ ǫǪǠ ǦǯǫǪǧǪǨ ǣǞǽǣǠǩǪǟǪ ǩǡǝǜ dž ǤǣǷǭǦǜǩǩǷǨ ǝǧǺǠǜǨ ǞǜǨǫǬǡǠǧǪǢǜǮǞǤǩǩǯǺǦǜǬǮǯǭǩǜǝǪǬǪǨǪǮǧǤdzǩǷDZ ǞǤǩ ǦǪǮǪǬǷǡ ǭǫǪǭǪǝǩǷ ǯǠǪǞǧǡǮǞǪǬǤǮǸ ǧǺǝǪǥ ǯǮǪǩdzǡǩǩǷǥǞǦǯǭ

 ljǡǣDǝǷǞǜǡǨǷǡǨǪǨǡǩǮǷǭdzǜǭǮǸǻ NJǭǷǫǜǩǩǷǡ ǣǞǡǣǠǩǪǥ ǫǷǧǸǺ ǭǞǜǠǸǝǷ ǨǡǬǪǫǬǤǻǮǤǻ Ǥ ǫǬǜǣǠǩǪǞǜǩǤǻ ǫǬǪDZǪǠǻǵǤǡ *UDQG 5HVRUW/DJRQLVVLǝǯǠǯǮǣǜǫǡdzǜǮǧǡǩǷǞǭǡǬǠDzǜDZǞǭǡDZ ǯǞǜǢǜǡǨǷDZ ǟǪǭǮǡǥ ǩǜ ǠǪǧǟǤǡ ǟǪǠǷ ǏǠǪǝǩǪ ǬǜǭǫǪǧǪǢǡǩǩǷǥ ǩǜ ǣǪǧǪǮǪǨ ǫǪǝǡǬǡǢǸǡ Ǟ ǺǢǩǪǨ ǫǬǤǟǪǬǪǠǡƼǰǤǩǦǯǬǪǬǮǫǬǤǟǧǜǴǜǡǮǨǪǧǪǠǪǢǡǩǪǞ Ǟ ǞǪǭDZǤǮǤǮǡǧǸǩǯǺ ǬǪǨǜǩǮǤdzǡǭǦǯǺ ǪǝǭǮǜǩǪǞǦǯ ǫǬǡǠǧǜǟǜǻ ǫǜǦǡǮǷ ǭǞǜǠǡǝǩǷDZ ǯǭǧǯǟ ǭ ǣǜǞǪǬǜǢǤǞǜǺǵǤǨǤ ǨǪǬǭǦǤǨǤ ǞǤǠǜǨǤ ƾǪǧǴǡǝǩǪ ǪǰǪǬǨǧǡǩǩǷǡ ǫǬǡǠǧǪǢǡǩǤǻ ǤǠǡǜǧǸǩǪ ǫǪǠDZǪǠǻǮ Ǡǧǻ ǬǜǣǩǪǪǝǬǜǣǩǷDZ ǫǬǜǣǠǩǪǞǜǩǤǥ ǭǞǜǠǡǝǩǷDZ DzǡǬǡǨǪǩǤǥ ǦǬǡǭǮǤǩ ǫǬǡǠǭǮǜǞǧǡǩǤǥ Ǡǩǡǥ ǬǪǢǠǡǩǤǻǤdzǜǭǮǩǷDZǨǡǬǪǫǬǤǻǮǤǥǠǧǻǟǪǭǮǡǥ

NjǬǪǝǯǢǠǡǩǤǡdzǯǞǭǮǞ ǍǮǜǞǻDzǡǧǸǺǫǬǪǮǤǞǪǭǮǪǻǮǸǞǷǣǪǞǜǨǭǪǞǬǡǨǡǩǩǪǥ ǢǤǣǩǤǭǮǬǡǭǭǪǞǷǨǭǤǮǯǜDzǤǻǨǩǡǣǠǪǬǪǞǪǨǯǪǝǬǜǣǯ ǢǤǣǩǤ Ǥ ǩǡǠǪǭǮǜǮǦǯ ǰǤǣǤdzǡǭǦǪǥ ǜǦǮǤǞǩǪǭǮǤ 7KDODVSD &KHQRW ǫǬǡǠǧǜǟǜǡǮ DzǡǧǪǭǮǩǯǺ ǫǬǪǟǬǜǨǨǯ ǪǣǠǪǬǪǞǧǡǩǤǻ ǫǬǤ ǫǪǨǪǵǤ ǭǫǜ ǮǡǬǜǫǤǥ ǟǤǠǬǪǝǤǪǩǮǪǧǪǟǤdzǡǭǦǤDZ ǫǬǪDzǡǠǯǬ ǹǭǮǡǮǤdzǡǭǦǤDZ ǫǬǪDzǡǠǯǬ Ǡǧǻ ǦǬǜǭǪǮǷ ǜ ǮǜǦǢǡ ǫǤǮǜǩǤǻ ELROLJKW ǦǪǮǪǬǷǡ ǫǬǤǞǪǠǤǮ ǬǜǣǯǨ ǮǡǧǪ Ǥ ǠǯDZ Ǟ ǫǪǧǩǪǡ ǬǜǞǩǪǞǡǭǤǡ

ƾǜǴǜǤǭǮǪǬǤǻǯǭǫǡDZǜ NjǪ ǫǬǜǞǯ ǫǬǤǣǩǜǩǩǷǥ ǪǠǩǤǨ Ǥǣ ǧǯdzǴǤDZ ǝǤǣǩǡǭǪǮǡǧǡǥ Ǟ ƼǰǤǩǜDZ ǦǯǬǪǬǮ ǫǬǡǠǧǜǟǜǡǮ ǠǡǧǪǞǷǨ ǫǯǮǡǴǡǭǮǞǡǩǩǤǦǜǨ ǣǜǫǧǜǩǤǬǪǞǜǮǸ ǩǜǤǝǪǧǡǡ ǯǭǫǡǴǩǷǡ ǠǡǧǪǞǷǡ ǞǭǮǬǡdzǤ ǦǪǬǫǪǬǜǮǤǞǩǷǡǨǡǬǪǫǬǤǻǮǤǻǦǪǩǰǡǬǡǩDzǭǡǭǭǤǤ Ǟ ǪǠǩǪǨ Ǥǣ ǭǜǨǷDZ ǦǬǯǫǩǷDZ ǦǪǩǟǬǡǭǭDzǡǩǮǬǡ Ǟ ƼǰǤǩǜDZ ͈ͦͣͫͧͤ͟À 


ϛϜϑϓϑϙϞόҠϔҩDzόҞϔϙҥ

Novotel Athenes Hotel ͍ͰͨͮͬΧͰͤÀͣͩͽÀͯͤ͠ͽÀͣͮͤͫ͡ͼͼÀͯͰͬͩͧʹͱÀ̓ͮͤʹͧͧÀͬ͡Àͮͤͪ͡ͽÀͯͬͤͬ͢͡À

ͱͣͬͩͤ͡Ͱͬͮͧ͡ͰͺÀͯͤ͡À͟͡ͶͧÀͥͤͩͫͧ͟ͽÀͨͯͨͩ͜ͼͦͧͫ͡͹ΧÀͭͬͣͳͬͣÀ

ͭͮͤ͠͹ͫͧ͟͡ͽÀ͡ÀͬͰͤͩͤÀ.OVOTELÀ!THENS Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫͫͬͬ͟͢À͡Àͯͪͬͪ͟À

ͨÀͬͰͣ͹ͳͱÀ͡ÀͯͰͧͩͤÀ¢,IVEÀ.À$REAM¡Àͯͬͦͣͤ͟ͰÀͬͦͪͬͥͫͬͯ͡ͰͧÀͣͩͽÀ

ͯͤͮͣʹͤÀͯͰͬͩͧʹ͹ À͡ÀͫͤͭͬͯͮͤͣͯͰͤͫͫͬ͡ΧÀͩͧͦͬͯ͠ͰͧÀͬͰÀͯͰͫ͟ʹͧΧÀͪͤͰͮͬ À

ͫͤͭͬ͡Ͱͬͮͧͪͬͬ͢ÀͬͰͣ͹ͳ͟À͈ÀͫͤÀͯͰͬͧͰÀͰͨͥͤ͟Àͦ͟͠͹͟͡ͰͺÀͧÀͬÀͰͬͪ À

ͪͱͦͤͤ͡ÀͧÀͭͪ͟ͽͰͫͧͨͬ͡ÀͨͱͩͺͰͱͮ͹ ÀͧÀͭͮͤͣͩ͟͢͟ͼͷͤͬ͢Àͯͬͧͪ͡Àͬͯ͢ͰͽͪÀ

͵ͰͬÀ͡À.OVOTELÀ!THENSÀ͟͡ͶͧÀͣͤͰͧÀͽͩ͡ͽͼͰͯͽÀͫ͟ͶͧͪͧÀͯͪ͟͹ͪͧÀ

ͨͮ͹ͰͱͼÀͭͮͨͬͨ͟͡ͱÀ͂͹ÀͯͪͬͥͤͰͤÀͭͬͩͫͬͯͰͺͼÀͭͬͮ͢ͱͦͧͰͺͯͽÀ͡Àͮͤ͢͵ͤͯͨͱͼÀ

ͥͫ͟͡͹ͪͧÀͬͯ͢ͰͽͪͧÀͪ͹Àͭͮͤͣͩͤͪ͟͢͟Àͤͯͭͩ͟͠ͰͫͬͤÀͮͦͪͤ͟ͷͤͫͧͤÀͣͩͽÀÀ

ͨͱͩͺͰͱͮͱ Àͩͼ͠ͱͽͯͺÀͦ͟ͳ͟͡Ͱ͹͟͡ͼͷͧͪͧÀͧͣͪͧ͟͡Àͫ͟À̀ͨͮͬͭͬͩͺÀͧÀ

ͣͤͰͤΧÀ͡Àͬͦͮͯ͟͡ͰͤÀͣͬÀÀͩͤͰÀÀ͂ͯͽÀͨͬͪͫͣ͟͟Àͯͭͤʹͧͩͧͯ͟Ͱͬ͡À.OVOTELÀ

ͬͮ͢ͱÀ͊ͧͨͤ͟͠Ͱ ÀͨͬͰͬͮ͹ͤÀͬͰͨͮ͹͟͡ͼͰͯͽÀ͡ÀͩͤͰͫͤͤÀͮͤͪ͡ͽÀͯÀͰͤͮͮͯ͟͹À

!THENS Àͮͬ͟͠Ͱ͟ͼͷ͟ͽÀͨͨ͟À͡ÀͯͭͬͮͰͦͩͤ͟ ÀͰͨ͟ÀͧÀ͡Àͯͯͤ͟͠Χͫͤ Àͨͨ͟À͡À

ͫ͟Àͨͮ͹Ͷͤ ÀͧÀͫͯͩͥͣ͟͟͟ͽͯͺÀͮͬͪ͟͟Ͱͪͧ͟À̓ͮͤʹͧͧÀͧͩͧÀͨͬͨͰͤΧͩͤͪÀͱÀ

ͨͬͫͲͤͮͤͫʹ ͦͩ͟͟ͳ ÀͰͨ͟ÀͧÀ͡À͈ͮͬͬͪ͢͡À̈́ͤͰͯͨͬͪÀʹͤͫͰͮͤ Àͯͤͣ͢͟͡Àͬ͢Ͱͬ͟͡À

ͯͯͤ͟͠Χͫ͟ÀͭͬͣÀͬͰͨͮ͹Ͱ͹ͪÀͫͤͬͪ͠À

ͭͬͪͬ͵ͺÀͪ͟͡ÀͭͮͬͯͰͬÀͧÀͯÀͨͬͪͲͬͮͰͬͪÀͫͯͩͣͧ͟͟ͰͺͯͽÀ͟͡ͶͧͪÀͬͰͣ͹ͳͬͪÀ

͎ͬͮ͢ͱͦͧͰͤͯͺÀ͡À͟ͰͪͬͯͲͤͮͱÀͨͬͪͲͬͮͰ͟ÀͧÀͮͬͯͨͬͶͧÀ͡ÀͬͣͫͬͪÀͧͦÀÀ ͭͬͩͫͬͯͰͺͼÀͬͬͮ͠ͱͣͬͫͫ͟͡͹ͳÀͯͬͮͤͪͤͫͫ͡͹ͳÀͫͬͪͤͮͬ͡ Àͭͮͧͦͫͫ͟͡͹ͳÀ

 ̈́ͤͫͺͧ͢ÀͧÀ͑ͱͮͧͦͪ͟

͍ͰͨͮͬΧͰͤÀͣͩͽÀͯͤ͠ͽÀͪͧͮÀͬͦͪͬͥͫͬͯ͡ͰͤΧÀ͡À.OVOTEL


Rechtzeitig buchen die besten Preise geniessen* Mit Früstück

VORFREUDE BEI EINEM AUFENTHALT IM NOVOTEL ATHEN

XXXOPWPUFMDPN"UIFOT *Wenn Sie 21 Tage im voraus buchen


ϛϜϑϓϑϙϞόҠϔҩDzόҞϔϙҥ

<HV+RWHOV ͐ͣͤͩ͟͡Àͣͧͦ͟ΧͫÀͬͯͫͬͫ͡͹ͪÀͯͬͧͪ͡Àͮͤͫͣͬͪ͠ ÀͨͬͫʹͤͮͫÀ9%3À(/4%,3À

3EMIRAMIS Àͫͣ͟Àͬͩͧͨͬͪ͠ÀͨͬͰͬͮͬͬ͢Àͮͬ͟͠Ͱͩ͟Àͦͫͪͤͫͧ͟Ͱ͹ΧÀͭͮͬͪ͹Ͷ-

ͫͩͤ͟͟͢͟ͰÀͯͬ͡ΧÀͬͯͬͤͫͫ͠͹ΧÀͬͰͭͤ͵͟ͰͬͨÀͫ͟ÀͬͰͮͯͩ͟ͺÀͬͯ͢ͰͤͭͮͧͧͪͯͰ͟͡

ͩͤͫͫ͹ΧÀͣͧͦ͟ΧͫͤͮÀ+ARIMÀ2ASHID Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟À͡Àͮ͟ΧͬͫͤÀ͉ͧͲͧͯͺͽÀͧÀ

͉ͬͫʹͤͮͫÀ̈́ͨͧͯ͟͟À͈ͬͫͫ͟ͱÀͩͣͤͤ͟͡ͰÀͭͽͰͺͼÀͬͰͤͩͽͪͧ ÀͰͨͧͪͧ͟Àͨͨ͟À

ͧͣͤͩ͟ͺͫͬÀͭͬͣͳͬͣͧͰÀͨͨ͟ÀͣͩͽÀͧͦͫͤͯ͠ ͭͬͤͦͣͬͨ ÀͰͨ͟ÀͧÀͣͩͽÀͬͰͣ͹ͳ͟À

0ERISCOPE À4WENTYÀ/NE À.%7À(/4%, À3EMIRAMIS À+EFALARIÀ3UITES À

͈ Àͫͨͬͫͤ͟ʹ ÀͬͰͤͩͺÀ+EFALARIÀ3UITESÀͬͰͫͬͯͧͰͯͽÀͨÀͨ͟Ͱͤͬͮͧͧ͢ÀͬͰͣͤ-

ͤͩͧͨͬͩͤͭͫͬ͡Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫͫ͟͹ͪͧÀͧÀͭͮͤͣͯͰͩ͟͡ͽͼͷͧͪͧÀͯͬͬ͠ΧÀͮ͟ͳͧ-

ͩͤΧ ͠ͱͰͧͨͬ͡ Àͭͮͤͣͩ͟͢͟ͼͷͧͳÀͯͬͧͪ͡Àͬͯ͢ͰͽͪÀͻͨͯͨͩͼͦͧͫ͡͹ΧÀͯͤͮͧͯ͡À

ͰͤͨͰͱͮͫ͹ͤÀͣͬͯͰͬͭͮͧͪͤ͵͟ͰͤͩͺͫͬͯͰͧÀͬͮͬͣͯͨͬͬ͢͢ÀͭͤΧͦͥ͟͟À͉ͥͣ͟͹ΧÀ

ͧÀͱͫͧͨͩ͟ͺͫͱͼÀ͟ͰͪͬͯͲͤͮͱÀ

ͬͰͤͩͺÀͫͭͬͪͧͫͤ͟͟ͰÀͮ͟Ͱ ͩͤͮͤ͢͟ͼ À͟Àͫͣ͟Àͬͯ͢Ͱͧͫͧʹͪͧ͟À3EMIRAMISÀͧÀ .EWÀͭͬͮͬ͟͠Ͱͩͧ͟ÀͰͨͧͤ͟Àͦͫͪͤͫͧ͟Ͱ͹ͤÀͧͫͬͯͰͮͫͫ͟͹ͤÀͣͧͦ͟Χͫͤͮ͹ Àͨͨ͟À ͮ͟͠ͰͺͽÀ#AMPANAÀͧÀ+ARIMÀ2ASHIDÀ ͍ͰͤͩͺÀ0ERISCOPE Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫͫ͟͹ΧÀͫ͟Àͬͥͧͩͤͫͫͬ͡ΧÀͱͩͧʹͤÀ͔ͮͧ͟ͰͬͯÀ͡À ͮ͟ΧͬͫͤÀ͉ͬͩͬͫͨͧ͟ Àͯͪͬͪ͟ÀͭͮͤͯͰͧͥͫͬͪÀͮ͟ΧͬͫͤÀ͡ÀʹͤͫͰͮͤÀ̀Ͳͧͫ Àͧͣͤͩ͟ͺͫͬÀͭͬͣͳͬͣͧͰÀͣͩͽÀͰͱͮͧͦͪ͟À͡͹ͳͬͣͫͬͬ͢ÀͣͫͽÀͧͩͧÀͣͬͩͧ͢ͳÀ͡͹ͳͬͣͫ͹ͳÀ ͍ͰͤͩͺÀ4WENTYÀ/NEÀͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟À͡Àͮ͟ΧͬͫͤÀ͉ͧͲͧͯͺͽ Àͯͪͬͪ͟Àͨͬͪͪͤͮ͵ͤͯͨͬͪÀͧÀͭͬͭͱͩͽͮͫͬͪÀͮ͟ΧͬͫͤÀ͡Àͯͤͤͮͫͬͪ͡Àͭͮͧͬͮͬͣͤ͢À͐ͮͤͣͧÀ Ͷͤͣͤͮͬ͡͡ÀͬͰͤͩͽÀ Àͨͮ͟Ͱͧͫ͟À̓ͤͬͮͧͧ͢À͐ͮͧ͟͢ÀͣͩͧͫͬΧÀ͡ÀÀͪͤͰͮͬ͡ À ͨͬͰͬͮ͟ͽÀͮͦͣͤͩͤͫ͟͟ÀͪͤͥͣͱÀÀͫͬͪͤͮͬͪÀͬͰͤͩͽ ͏ͯͭͬͩͬͥͤͫͫ͟͹ΧÀ͡ÀͧͯͰͬͮͧ͵ͤͯͨͬͪÀʹͤͫͰͮͤÀ̀Ͳͧͫ ÀͬͰͤͩͺÀ.EWÀ(OTELÀ ͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰÀͯͬͧͪ͡Àͬͯ͢ͰͽͪÀ͡͹ͯͬ͵͟ΧͶͧΧÀͯͤͮͧͯ͡ Àͣͧͦ͟ΧͫͬͪÀͦͣͤͯͺÀ ͦͫͧͪͩͧͯ͟͟ͺÀͦͫͪͤͫͧ͟Ͱ͹ͤÀ&ERNANDOÀͧÀlUMBERTOÀ#AMPANA À͟ÀͬͰͤͩͺÀ

 ̈́ͤͫͺͧ͢ÀͧÀ͑ͱͮͧͦͪ͟


кЅкГкакдки1(:кфкакекГк░кЏк«кгкХкБкгкик╣кГкХ

1HZ+RWHO$WKHQV <HV+RWHOV*URXS

ли!ЛЃЛёлиЛёЛѓ

NEW

ли!лхЛілЙЛЃлхЛІ!

\HVKRWHOVJU к▓кдкакек░кЕкдкЪкБкекъкЏ>*8-TYJQX ┼┐кЃкѓ┼╗кёкѕкђкІкїкЁкЃкђкЅкЇкђкєкЃ


ϛϜϑϓϑϙϞόҠϔҩDzόҞϔϙҥ

!54/(%,,!3À!4%%À ÀͻͰͬÀͨͮͱͭͫͤΧͶ͟ͽÀÀͨͬͪͭͫͧ͟ͽÀͭͬÀͭͮͬͨ͟ͰͱÀ͟͡Ͱͬͪͬ-

À!54/(%,,!3Àͭͬͩͱ͵ͤ͟ͰÀͫͮͣ͟͢͟ͱÀ%UROPEANÀ(IGHESTÀ/VERALLÀ3TANDARDSÀ

ͧͩͤ͠ΧÀ2ENTÀAÀ#AR À͡À̓ͮͤʹͧͧ Àͯͬͩͯͫͬ͢͟ÀͤͤÀͻͨͬͫͬͪͧ͵ͤͯͨͧͪÀͭͬͨͦ͟͟ͰͤͩͽͪÀͧÀ

#UPÀͬͰÀͤͮͬͭͤ͡ΧͯͨͬΧÀͨͬͮͭͬͮ͟ʹͧͧÀ(ERTZ

ͭͮͨ͟ͱÀ͟͡Ͱͬͪͬͧͩͤ͠ΧÀ͉ͬͪͭͫͧ͟ͽÀͽͩ͡ͽͤͰͯͽÀͬͲͧʹͧͩ͟ͺͫ͹ͪÀͲͮͫ͟Ͷͧͦͬͣͤͮ-

À͂ͬÀ͡ͰͬͮͬΧÀͮͦ͟Àͭͬͩͱ͵ͤ͟ͰÀͫͮͣ͟͢͟ͱÀ%UROPEANÀ(IGHESTÀ/VERALLÀ3TANDARDSÀ

ͥ͟ͰͤͩͤͪÀͬͭͤͮ͟Ͱͬͮͬͪ Àͪͤͥͣͱͫͮͬͣͫͬ͟ΧÀͨͬͮͭͬͮ͟ʹͧͧÀ(ERTZÀ)NTERNATIONALÀ

#UPÀͬͰÀͤͮͬͭͤ͡ΧͯͨͬΧÀͨͬͮͭͬͮ͟ʹͧͧÀ(ERTZÀ

͉ͬͪͭͫͧ͟ͽÀ!54/(%,,!3À!4%%À(%24: Àͮͬ͟͠Ͱͤ͟ͰÀͫ͟Àͮͤ͢͵ͤͯͨͬͪÀͮ͹ͫͨͤÀ

À͂ͭͤͮ͡͹ͤÀ͡À̓ͮͤʹͧͧÀͨͬͪͭͫͧ͟ͽÀ!54/(%,,!3Àͬͣͧ͡͡ͰÀͱͯͩͱ͢ͱÀ&LEETÀ

ͱͥͤÀͬͩͤͤ͠ÀÀͩͤͰ ÀͯÀÀͬͣ͢͟ÀͧÀͭͬÀͫͯ͟ͰͬͽͷͤͤÀͮͤͪ͡ͽÀͯͰͧͩ͟͠ͺͫͬÀͯͬͳͮ͟-

-ANAGEMENTÀͣͬͩͬͯͮͬ͢͵ͫ͟ͽÀͮͤͫͣ͟͟À͟͡Ͱͬͭͮͨ͟͟ ÀͬͭͰͧͪͩ͟ͺͫͬÀͭͬͨͮ͹͟͡ͽÀ

ͫͽͽÀͦ͟Àͯͬͬ͠ΧÀͭͤͮͤͫͯ͡Ͱͬ͡À͡Àͬͩͯ͟͠ͰͧÀ͟͡Ͱͬͪͬͧͩ͠ͺͫͬͬ͢Àͭͮͬͨ͟Ͱ͟À͇͟À͡͹ͯͬ-

ͭͬͰͮͤͫͬͯ͠ͰͧÀͨͬͮͭͬͮ͟Ͱͧͫ͡͹ͳÀͨͩͧͤͫͰͬ͡À

ͨͬͤÀͨ͟͵ͤͯͰͬ͡Àͬͯͩ͠ͱͥͧͫͧ͟͡ͽÀ͡ÀͰͤ͵ͤͫͧͤÀͣ͡ͱͳÀͩͤͰ ÀÀͧÀ À(ERTZÀ À

À͓ͮͫ͟Ͷͧͦͫ͹ΧÀͨͬͫͰͮͨ͟ͰÀͯÀ(ERTZÀ#ORPORATIONÀͭͮͬͣͩͤͤ͟͡ͰͯͽÀͫ͟Àͯͩͤ-

!UTOHELLASÀͭͬͩͱ͵ͩ͟͟Àͫͮͣ͟͢͟ͱÀͬͰÀͰͱͮͧͯͰͧ͵ͤͯͨͬΧÀͬͰͮͯͩͧ͟Àͨͨ͟Àͩͱ͵Ͷ͟ͽÀ

ͣͱͼͷͧͤÀÀͩͤͰ ÀͣͬÀ

ͨͬͪͭͫͧ͟ͽÀͭͬÀͭͮͬͨ͟ͰͱÀ͟͡Ͱͬͪͬͧͩͤ͠ΧÀ͡À̓ͮͤʹͧͧÀͫͮͣ͟͢͟͟À44' ͂ÀÀͬͣ͢ͱÀ

À͉ͬͪͭͫͧ͟ͽÀ!54/(%,,!3Àͬͣͧ͡͡ͰͯͽÀͫ͟À̀ͲͧͫͯͨͱͼÀͲͬͫͣͬ͡ͱͼÀͧͮͥ͠ͱ

͵ͧͯͩͤͫͫͬͯͰͺÀ͟͡Ͱͬͭͮͨ͟͟Àͨͬͪͭͫͧͧ͟Àͭͮͤ͡͹ͯͧͩ͟ÀÀͤͣͧͫͧʹÀ͡Àͨͥͣͬ͟ΧÀ

À͂ÀͰͤ͵ͤͫͧͤÀͭͽͰͧÀͩͤͰÀ(ERTZÀͤͥͤͬͣͫͬ͢Àͭͬͩͱ͵ͤ͟ͰÀͬͰÀ"USINESSÀ4RAVELERÀ

ͨ͟Ͱͤͬͮͧͧ͢À̈́ͫͫ͟͹ΧÀͭͮͨ͟Àͮͯͭͮͤͣͤͩͤͫ͟ÀͪͤͥͣͱÀÀͭͮͤͣͯͰͧ͟͡ͰͤͩͺͯͰ͟͡-

ͫͮͣ͟͢͟ͱÀͨͨ͟Àͩͱ͵Ͷ͟ͽÀ͡ÀͪͧͮͤÀͨͬͪͭͫͧ͟ͽÀͭͬÀͭͮͬͨ͟ͰͱÀ͟͡Ͱͬͪͬͧͩͤ͠ΧÀ

ͪͧ Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫͫ͟͹ͪͧÀͭͬÀͯͤ͡ΧÀ̓ͮͤʹͧͧ Àͨͩ͡ͼ͵͟ͽÀÀͬͲͧͯÀ͡À͟ͻͮͬͭͬͮͰ͟ͳÀÀ

À!54/(%,,!3À͡͹ͨͱͭͤ͟ͰÀͨͬͪͭͫͧ͟ͼÀ"EMALÀ!UTOÀ,TD Àͮͬ͟͠Ͱ͟ͼͷͱͼÀ͡À ́ͬͩͮͧͧ͢͟ Àͨͨ͟Àͫ͟ʹͧͬͫͩ͟ͺͫ͹ΧÀͲͮͫ͟Ͷͧͦͬͣͤͮͥ͟ͰͤͩͺÀͨͬͮͭͬͮ͟ʹͧͧÀ(ERTZ À

̮͕͖͔͍͒ͱÌ͔͇͍͖͍͌ͅͱÌ

ͧÀͧͪͭͬͮͰͤͮͣͧͯͰͮͧ͠ͺͼͰͤͮÀ͟͡Ͱͬͪͬͧͩͤ͠ΧÀͪͮͨͧ͟À3EATÀͧÀ!UDIÀ͡À́ͬͩͮͧͧ͢͟

͎ͮͧͤͣͤͪ͡Àͬͣ͢͟ ÀͨͬͰͬͮ͹ͤÀͯͰͩͧ͟Àͥͫ͟͡͹ͪͧÀͤ͡ͳͪͧ͟À͡ÀͧͯͰͬͮͧͧÀͮͦͧ͟͡ͰͧͽÀ

À!54/(%,,!3À͡͹ͨͱͭͤ͟ͰÀͲͮͫ͟ͶͧͦͱÀ(ERTZÀͫ͟À͉ͧͭͮͤ

ͨͬͪͭͫͧͧ͟À!54/(%,,!3

À͍ͯͫͬͫͧͤ͟͡Àͫͬͬ͡ΧÀͨͬͪͭͫͧͧ͟À͡À͏ͱͪ͹ͫͧͧ ÀͨͬͰͬͮ͟ͽÀ͠ͱͣͤͰÀͭͮͤͣͯͰ͟͡-

Àͬͣ͢Àͬͯͫͬͫͧ͟͡ͽÀͨͬͪͭͫͧͧ͟À(ERTZÀ(ELLASÀͨͬͮͭͬͮ͟ʹͧͤΧÀ(ERTZÀ!MERICANÀ

ͩͽͰͺÀ(ERTZÀ͡Àͬͩͯ͟͠ͰͧÀ&LEETÀ-ANAGEMENT

%XPRESSÀ,TD

À͉ͬͪͭͫͧ͟ͽÀ!54/(%,,!3Àͱ͵ͮͤͥͣͤ͟ͰÀͨͬͪͭͫͧ͟ͼÀ!UTOTECHNICAÀ3ERBIAÀ

À̓ ͫÀ͑͂ͯͧͩͨͧͯ͟͟Àͭͬͣͭͧͯ͹ͤ͟͡ͰÀͣͬͬͬͮ͢͡ÀͯÀ(ERTZÀ)NTERNATIONALÀ

$//À͉ͬͪͭͫͧ͟ͽÀͧͯͭͬͩͺͦͱͤͰÀͩͧʹͤͫͦͧͼÀͫ͟ÀͲͮͫ͟ͶͧͦͱÀͰͬͮͬͬ͢͡ΧÀͪͮͨͧ͟À

ͬ͠ÀͬͰͨͮ͹ͰͧͧÀͭͮͤͣͯͰͧ͟͡ͰͤͩͺͯͰ͟͡Àͫ͟À͉ͮͧͰͤÀ͐Ͱͮ͟Ͱͬ͡͹ΧÀͭͮͨ͟Àͨͬͪͭ͟-

(ERTZ ÀͭͮͤͣͬͯͰͩͤͫͫͬ͟͡ΧÀͨͬͪͭͫͧͧ͟À!UTOHELLASÀ͡Àͬͩͯ͟͠ͰͽͳÀ/PERATINGÀ

ͫͧͧÀͯͬͯͰͬͧͰÀͧͦÀÀ6OLKSWAGENÀ"EETLEÀ͑ͨ͟Àͱ͵ͮͤͥͣͤ͟ͰͯͽÀͨͬͪͭͫͧ͟ͽÀ4(À

,EASINGÀͧÀ2ENTÀAÀ#ARÀ͡À͐ͤͮͧͧ͠

6!33),!+)3À3!

À͉ͬͪͭͫͧ͟ͽÀ!54/(%,,!3Àͱ͵ͮͤͥͣͤ͟ͰÀͨͬͪͭͫͧ͟ͼÀ!UTOTECHNICAÀ

À̈́ͤͽͰͤͩͺͫͬͯͰͺÀͨͬͪͭͫͧͧ͟Àͮͯͭͮͬͯ͟Ͱͮͫ͟ͽͤͰͯͽÀͫ͟Àͬ ͡À͏ͬͣͬͯÀ̀͡Ͱͬ-

-ONTENEGROÀ$//À͉ͬͪͭͫͧ͟ͽÀͧͯͭͬͩͺͦͱͤͰÀͩͧʹͤͫͦͧͼÀͫ͟ÀͲͮͫ͟ͶͧͦͱÀͰͬͮ-

ͭͮͨ͟Àͮͯ͟ͶͧͮͽͤͰͯͽÀͣͬÀÀͤͣͧͫͧʹ

ͬͬ͢͡ΧÀͪͮͨͧ͟À(ERTZ ÀͭͮͤͣͬͯͰͩͤͫͫͬ͟͡ΧÀͨͬͪͭͫͧͧ͟À!UTOHELLASÀ͡Àͬͩͯ͟͠ͰͽͳÀ

À̓ ͫÀ͑͂ͯͧͩͨͧͯ͟͟À͡͹ͨͱͭͤ͟ͰÀ(ERTZÀ(ELLAS Àͣͬ͵ͤͮͫͼͼÀͨͬͪͭͫͧ͟ͼÀ

/PERATINGÀ,EASINGÀͧÀ2ENTÀAÀ#ARÀ͡À͖ͤͮͫͬͬͮͧͧ͢

(ERTZÀ)NTERNATIONAL ÀͨͬͰͬͮ͟ͽÀͭͤͮͤͧͪͤͫͬ͡͹ͤ͟͡ͰͯͽÀ͡À!54/(%,,!3Ài»jjÀ

À͉ͬͪͭͫͧ͟ͽÀ!UTOTECHNICAÀ&LEETÀ3ERVICESÀ32,ÀͧͯͭͬͩͺͦͱͤͰÀͩͧʹͤͫͦͧͼÀ

ͧÀͯͰͫͬͧ͟͡ͰͯͽÀͭͮͤͣͯͰͧ͟͡ͰͤͩͤͪÀ(ERTZÀͭͬÀͯͤ͡ΧÀ̓ͮͤʹͧͧÀ

ͫ͟ÀͲͮͫ͟ͶͧͦͱÀͰͬͮͬͬ͢͡ΧÀͪͮͨͧ͟À(ERTZÀ͡Àͬͩͯ͟͠ͰͧÀ2ENTÀAÀ#ARÀ͡À͏ͱͪ͹ͫͧͧÀ

 ̈́ͤͫͺͧ͢ÀͧÀ͑ͱͮͧͦͪ͟


ПРЕЗЕНТАЦИЯ ◉ АФИНЫ

́ͱͣͱ͵ͧÀͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟Àͫ͟Àͭͩͬͷͣͧ͟À͐ͧͫͰͪ͟͢͟À͡ÀͶͬͬ͟͢͡ΧÀͣͬͯͰͱͭͫͬͯͰͧÀ

ͯͪ͟͹ͤÀͯͬͮͤͪͤͫͫ͡͹ͤÀͱͣͬͯ͠Ͱ͟͡ À͟À͡ÀÀͭͮ͟͟Ͱͪͤͫ͟Ͱͬ͡Àͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰͯͽÀ

ͬͰÀͬͯͫͬͫ͡͹ͳÀͰͬͮͬ͢͡͹ͳÀͱͩͧʹÀͧÀͪͱͦͤͤ͡ ÀͬͰͤͩͺÀ'RANDEÀ"RETAGNEÀ

ͨͬͪͭͩͤͨͯÀͣͬͭͬͩͫͧͰͤͩͺͫ͹ͳÀͱͯͩͱ͢ Àͨͩ͡ͼ͵͟ͽÀͭͤͮͯͬͫͩ͟ͺͫ͹ΧÀ

ͯͩͧ͟͡ͰͯͽÀͯͬͧͪ͡Àͧͣͤͩ͟ͺͫ͹ͪÀͪͤͯͰͬͭͬͩͬͥͤͫͧͤͪÀ͡ÀʹͤͫͰͮͤÀͬͮͬͣ͢͟À

ͬͯͩ͠ͱͥͧ͟͡ͼͷͧΧÀͭͤͮͯͬͫͩ͟

͂ͬͯͺͪͧͻͰͥͫͬͤ͟Àͦͣͫͧͤ͟À8)8Àͤͨ͟͡ÀͧͯͰͬ͵ͤ͟ͰÀ͟ͱͮͱÀͬ͢͟͠ͰͯͰ͟͡ÀͧÀ

̓ͬͯͰͧÀͪͬ͢ͱͰÀͭͬͩͬ͟͟͠͡ͰͺÀͯͤ͠ͽÀ͡À͎͐̀ ʹͤͫͰͮͤÀ'" Àͫͤͬͣͫͬͨͮ͟ͰͫͬÀ

ͱͰͬͫ͵ͤͫͫͬͯͰͧÀͯÀͯͪͬͬ͟͢Àͭͤͮͬͬ͢͡Àͦͩ͢͡ͽͣ͟ÀͧÀͭͬͩͱ͵ͧͩͬÀʹͤͩ͹ΧÀ

ͬͰͪͤ͵ͤͫͫ͹ͪÀͫͮͣͪͧ͟͢͟͟ À͟ÀͰͨͥͤ͟Àͫͯͩͣͧ͟͟ͰͺͯͽÀͱͫͧͨͩ͟ͺͫͬΧÀͨͱͳͫͤÀ

ͮͽͣÀͥͫ͟͡͹ͳÀͭͮͤͪͧΧÀͬͰÀͯͤͪͧͮͫͬͬ͢͡Àͯͬͬ͠ͷͤͯͰ͟͡À͈ͦ͹ͯͨͫͫ͟͹ͤÀͧÀ

ͦ͟Àͬͤͣͬͪ͠À͡Àͫ͟ͶͧͳÀͮͤͯͰͬͮͫ͟͟ͳÀ4HEÀ'"À2OOFÀ'ARDENÀͧͣͤͩ͟ͺͫͬÀ

ͭͮͬͣͱͪͫͫ͟͹ͤÀͣͬÀͭͬͯͩͤͣͫͤΧÀͪͤͩͬ͵ͧÀÀͫͬͪͤͮͬ͡ÀͧÀͭͮ͟͟Ͱͪͤͫ͟Ͱͬ͡À

ͭͬͣͳͬͣͧͰÀͣͩͽÀͮͬͪͫ͟Ͱͧ͵ͤͯͨͬͬ͢Àͱͥͧͫ͟Àͫ͟Àͨͮ͹Ͷͤ À͟À͇ͧͪͫͧΧÀͯͣ͟À

ͯͬ͵ͤͰ͟ͼͰÀ͡Àͯͤͤ͠Àͬ͵ͮͬ͟͟͡ͰͤͩͺͫͱͼÀͻͩͤͫ͢͟ͰͫͬͯͰͺÀͯͰͮͬͬ͟͢Àͪͧͮ͟ÀͧÀ

ͯͩͧ͟͡ͰͯͽÀͯͬͤ͡ΧÀ͵͟ΧͫͬΧÀʹͤͮͤͪͬͫͧͤΧÀͭͬͣÀͲͬͮͰͤͭͧͫͫ͟ͱͼÀͪͱͦ͹ͨͱÀ

34 ̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ


With breathtaking views of the famed Acropolis and the Parthenon, the historic Hotel Grande Bretagne and the fascinating boutique hotel King George enjoy an ideal location right in the center of Athens. EXPLORE THE DESTINATION AT GRANDEBRETAGNE.GR & KINGGEORGEATHENS.COM

Grande Bretagne ΜΗ.Τ.Ε.: 0206K015A0021500 King George ΜΗ.Τ.Ε.: 0206K015A0000701

H O T E L S T H AT D E F I N E T H E D E S T I N AT I O N ™


ПРЕЗЕНТАЦИЯ ◉ АФИНЫ

͂Àͮͤ͟͠ÀͱÀͯͯͤ͟͠Χͫ͟À'"Àͭͮͤͣͩ͟͢͟ͼͰͯͽÀͨ͡ͱͯͫ͹ͤÀͦͨ͟ͱͯͨͧ À͟À͡Àͮͤ͟͠À

ͫͤͬͩ͠ͺͶͧͤÀͨͬͫͲͤͮͤͫʹ ͦͩ͟͹À"OARDROOM À#HURCHILLœS À#HAIRMANœS À

!LEXANDERÀͬͯ͢ͰͧÀͪͬ͢ͱͰÀͬͰͤͣ͟͡ͰͺÀͨͩͯͯͧ͟͵ͤͯͨͧΧÀͨͬͨͰͤΧͩͺÀͧͩͧÀ

$IPLOMATœS ÀͧÀ%XECUTIVEÀ2OOM

ͧͦ͹ͯͨͫͫ͟͹ΧÀͨͬͫͺͽͨÀ͈Àͫͨͬͫͤ͟ʹ À͡ÀͩͬͥͤÀ#IGARÀ,OUNGEÀ!LEXANDERÀͯ͟͡ÀͥͣͤͰÀͫͤͭͮͧͫͱͥͣͤͫͫ͟ͽÀ͟ͰͪͬͯͲͤͮ͟ ÀͨͬͰͬͮ͟ͽÀͭͬͦͬͩͧ͡ͰÀ

̶͏͗͋͆ͅÌ͓͔͕͊͒͑ͅ͏͙͑͟͠Ì͎͕͔͒͑͊͋͊͠ҧ

ͪ͟͡Àͫͯͩͣͧ͟͟ͰͺͯͽÀͧͦ͹ͯͨͫͫ͟͹ͪͧÀͧͫͪͧ͟͡ Àͯͧͮͪͧ͢͟͟Àͨ͟Ͱͤͬͮͧͧ͢À

̀ͨͮͬͭͬͩͺÀͧÀͤ͡͵ͫ͹ΧÀ͎ͮ͟ͲͤͫͬͫÀͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟͹Àͯͤͬ͢͡ÀͩͧͶͺÀͫ͟À

¢ͭͮͤͪͧͱͪ¡ Àͨͬͫͺͽͨͪͧ͟ÀͧÀͩͧͨͤͮͪͧ͟ À͡À͵ͤͪÀͪ͟͡ÀͭͬͪͬͤͰÀͫ͟ͶÀ

ͮͯͯ͟ͰͬͽͫͧͧÀÀͨͪÀͭͤͶͨͬͪÀͬͰÀͬͰͤͩͽÀ'RANDEÀ"RETAGNEÀ͎ͩͨ͟͟À ÀͯͰͮ͟͹ΧÀ

͡͹ͯͬͨͬͨͩͯͯͫ͟͹ΧÀͭͤͮͯͬͫͩ͟

͟ͲͧͫͯͨͧΧÀͨͮ͟͡Ͱͩ͟ Àͮͯͨͧͫ͟ͱ͡ͶͧΧͯͽÀͭͬÀͯͤͤͮͫ͡͹ͪÀͧÀͬͯ͡Ͱͬ͵ͫ͹ͪÀͯͨͩͬͫͪ͟À

͍ͰͤͩͺÀ'RANDEÀ"RETAGNEÀͽͩ͡ͽͤͰͯͽÀͧͣͤͩ͟ͺͫ͹ͪÀ͡͹ͬͮͬͪ͠ÀͣͩͽÀ

̀ͨͮͬͭͬͩͽÀ¢́ͩͬͶͧͫ͹ΧÀͮ͹ͫͬͨ¡Àͫ͟À͋ͬͫͯ͟Ͱͧͮͨͧ͟Àͭͬͦͬͩͧ͡ͰÀͫ͟ΧͰͧÀ

ͧͦ͹ͯͨͫͫ͟͹ͳÀͣͤͩͬ͡͹ͳÀͯ͡Ͱͮͤ͵ÀͧÀͩͬ͟͢͠Ͱͬͮͧ͡Ͱͤͩͺͫ͹ͳÀͨ͟ʹͧΧÀ

ͱͫͧͨͩ͟ͺͫ͹ͤÀͯͰͮͧͫͫ͟͹ͤÀͧÀͫͤͬ͠͹͵ͫ͹ͤÀͭͬͣͮͨͧ͟ À͟ÀͰͨͥͤ͟Àͭͮͧͬͮͤͯ͠ͰͧÀ

͏ͯͭͬͩ͟͟͢͟ͽÀͬͩͤͤ͠À͵ͤͪÀÀͨͣͮ͟͟͡Ͱͫ͹ͳÀͪͤͰͮͬ͡Àͧͦ͹ͯͨͫͫͬͬ͟͢ À

ͮͦͩͧ͟͵ͫ͹ͤÀͪͤͯͰͫ͹ͤÀͯͱͤͫͧͮ͡͹Àͮͱ͵ͫͬΧÀͮͬ͟͠Ͱ͹À͐ͰͬͧͰÀͱͭͬͪͽͫͱͰͺÀͧÀ

ͧÀ͡ÀͰͬÀͥͤÀͮͤͪ͡ͽÀͲͱͫͨʹͧͬͫͩ͟ͺͫͬͬ͢ÀͭͮͬͯͰͮͫͯ͟Ͱ͟͡ ÀͬͰͤͩͺÀͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰÀ

ͬÀͰͬͪ À͵ͰͬÀ͡ÀͶͬͬ͟͢͡ΧÀͣͬͯͰͱͭͫͬͯͰͧÀͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟͹À̈́ͮͤͫ͡ͽͽÀ̀ͬͮ͢͟ À

'RANDÀ"ALLROOM À'OLDENÀ2OOM À2OYALÀ2OOM À!THENIANÀ(ALLÀͧÀ

ͳͬͩͪÀ͊ͧͨͤ͟͠ͰÀͧÀ͟ͱͰͤͫͰͧ͵ͫ͹ΧÀ͍ͩͧͪͭͧΧͯͨͧΧÀͯͰͣͧͬͫ͟

36 ̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ


Đ Đ&#x2022;Đ&#x201C;Đ&#x2DC;Đ&#x17E;Đ?ĐŤ Đ&#x201C;Đ Đ&#x2022;ĐŚĐ&#x2DC;Đ&#x2DC;

É&#x2039;É&#x;É&#x153;É&#x;ɪɧÉ&#x161;ÉšȽɪÉ&#x;ɰɢɚ Nordgriechenland, der Begegnungspunkt verschiedener Kulturen, ein Ort reich an SchĂśnheiten und Gegensätzen mit groĂ&#x;er historischen Erbschaft und unvergesslichen Naturschätzen, bezaubert den Besucher und bietet ihm eine einmalige Chance: sich in der Geschichte und in der Tradition herumzustreuen.

#ÍŹĂ&#x20AC;͎͍ͥͤͪͤĂ&#x20AC;Í&#x;͍Ͱͧ;͍͏ͯͰͧĂ&#x20AC;ͪͤͯͰ͏ͪĂ&#x20AC;ͥͯͰ͎ͤ;ͧĂ&#x20AC;ÍŽÍ&#x;͍͚͌ͳĂ&#x20AC;ʹͧͥͧ͊ͧ͌Í&#x;ʹͧΧĂ&#x20AC;Í ÍšÍŠÍ&#x;Ă&#x20AC;Í?͎͍ͤͥͤÍ&#x;Í˝Ă&#x20AC;Í&#x192;͎ͤʹͧͽ Ă&#x20AC; ͌ͤͪ͊ͽ Ă&#x20AC;͠͏͢Í&#x;Í°Í&#x;Í˝Ă&#x20AC;͍ͪ͏͢͏ͥͤͨ͏ͥ͏ΧĂ&#x20AC;ͧͯͰ͏͎ͧͤΧĂ&#x20AC;ͧĂ&#x20AC; ͹͍ͧͨÍ&#x;͊ͺ͍͏ΧĂ&#x20AC;͎͎ͭͧ͏ͣ͏ΧĂ&#x20AC;Í&#x153;Í°ÍŹÍ°Ă&#x20AC;͎ͤͧ͢͏͍Ă&#x20AC;ÍŹÍľÍ&#x;͎͏͚ͥͥÍ&#x;ͤͰĂ&#x20AC;ͭ͹Ͱͤͤͯ͜Ͱ͍͍ͥͤͧͨÍ&#x; Ă&#x20AC;ÍŁÍ&#x;ÍĄÍ&#x;Í˝Ă&#x20AC;ͤͪ͹Ă&#x20AC;͹͍ͧͨÍ&#x;͊ͺ͍͚ΧĂ&#x20AC;ÍśÍ&#x;ÍŤÍŻĂ&#x20AC;Í­ÍŹÍŚÍŤÍ&#x;ͨ͏ͪͧͰͺͯͽĂ&#x20AC;ÍŻĂ&#x20AC;ͧͯͰ͏͎ͧͤΧĂ&#x20AC; ͧĂ&#x20AC;Í°ÍŽÍ&#x;ͣͧʹͧͤΧĂ&#x20AC;Í&#x17D;͹Ͱͤͤͯ͜ͰͥͧͤĂ&#x20AC;Í­ÍŹĂ&#x20AC;Í?͎͍ͤͥͤ͏ΧĂ&#x20AC; Í&#x192;͎ͤʹͧͧĂ&#x20AC;ÍŤÍ&#x;;͍ͧÍ&#x;ͤͰͯͽĂ&#x20AC;ÍĄĂ&#x20AC;Í&#x2039;Í&#x;ͨͤͣ͏͍ͧͧĂ&#x20AC;ͧĂ&#x20AC;ÍŚÍ&#x;͎ͥͤ͜Í&#x;ͤͰͯͽĂ&#x20AC;ÍĄĂ&#x20AC;͎͎ͭͧ͢Í&#x;͍ͧ;͍͏ΧĂ&#x20AC;Í&#x201C;ÍŽÍ&#x;ͨͧͧ Í&#x2039;Í&#x;ͨͤͣ͏͍ͧͽĂ&#x20AC;ͤ͢͏͎͢Í&#x;Ͳͧ;ͤͯͨͧĂ&#x20AC;ÍŽÍ&#x;͍͌ͣͤ͊ͤÍ&#x;Ă&#x20AC;ÍŤÍ&#x;Ă&#x20AC; Í&#x2022;͍ͤͰ͎Í&#x;͊ͺ͍͹͟ Ă&#x20AC;Í&#x2021;Í&#x;Í­Í&#x;͍ͣ͹͟Ă&#x20AC;ͧĂ&#x20AC;Í&#x201A;͏ͯͰ͏;͍͹͟Ă&#x20AC;Í&#x201A;Ă&#x20AC; ʹ͍ͤͰ͎Í&#x;͊ͺ͍͏ΧĂ&#x20AC;Í&#x2039;Í&#x;ͨͤͣ͏͍ͧͧĂ&#x20AC;͎͚ͭͤͥΧĂ&#x20AC;͏͎ͨ͹͢Ă&#x20AC; ÍŤÍ&#x;Ă&#x20AC;ÍŤÍ&#x;ͤͪ͜Ă&#x20AC;ͭ͹ͰͧĂ&#x20AC; Ă&#x20AC;Í&#x2C6;ÍŞÍ&#x;ͰͧͽĂ&#x20AC;ÍŻĂ&#x20AC;͢͏͎͍͏͚͊ͼ͍͚ͪͧĂ&#x20AC;ͨ͹͎͏͎ͰÍ&#x;ͪͧĂ&#x20AC;ÍĄĂ&#x20AC;Í?ͤͰͧĂ&#x20AC;ͧĂ&#x20AC;Í&#x2030;ÍŹÍŠÍŹÍŁÍ´Í&#x;ÍłĂ&#x20AC;Í&#x152;Í&#x;͹ͯÍ&#x;Ă&#x20AC;Í&#x201E;͏͍͊ͧÍ&#x;Ă&#x20AC;Í&#x20AC;͊ͧÍ&#x;ͨͪ͏͍Í&#x; Ă&#x20AC;͍͚͌ͤ͊ͤͤĂ&#x20AC;͢͏͎͍͚ͤĂ&#x20AC; ÍŞÍ&#x;͚ͯͯͧͥĂ&#x20AC;ͧĂ&#x20AC;Í&#x;͎ͳͤ͏͊͏ͧ͢;ͤͯͨͧΧĂ&#x20AC;ÍŚÍ&#x;ͭ͏͍ͥͤͣͧͨĂ&#x20AC; ÍĄĂ&#x20AC;Í&#x201A;͎͍ͤͧͤ͢Ă&#x20AC;͎ͭͧͥ͊ͤͨ͹ͰĂ&#x20AC;͍ͧͰ͎ͤͤͯĂ&#x20AC;Ͱ͹͎ͧͯͰ͏ͥ Í?Ͱ͏͊ͧʹÍ&#x;Ă&#x20AC;͏͎ͨ͹͢Í&#x;Ă&#x20AC;͢͏͎͏ͣĂ&#x20AC;Í&#x201A;͎ͤͧͽĂ&#x20AC;ͭ͏ͯͰ͎͏͍ͤÍ&#x;Ă&#x20AC; ÍąĂ&#x20AC;ͭ͏͍ͣ͏ͼͺͽĂ&#x20AC;͢͏͎͚Ă&#x20AC;Í&#x201A;͎ͤͪͧΧĂ&#x20AC;Í?Ͱ͏ͧͰĂ&#x20AC;͹ͭ͏ͪͽ-

38 Í&#x201E;͍ͤͺͧ͢Ă&#x20AC;ͧĂ&#x20AC;Í&#x2018;͹͎ͧ͌ͪÍ&#x;

͍͹ͰͺĂ&#x20AC;͢͏͎͏ͣĂ&#x20AC;Í&#x152;Í&#x;͹ͯÍ&#x; Ă&#x20AC;ͨ͹ͭÍ&#x;ͧ͟͡ΧͯͽĂ&#x20AC;ÍĄĂ&#x20AC;͍͌ͤ͊ͤͧĂ&#x20AC;ͧĂ&#x20AC;ÍŚÍŤÍ&#x;͍ͪͤͧͰ͚ΧĂ&#x20AC;ͯͥ͏ͧͪͧĂ&#x20AC;ÍĄÍŹÍŁÍŹÍ­Í&#x;ÍŁÍ&#x;ͪͧ Ă&#x20AC; Í&#x;Ă&#x20AC;Í°Í&#x;ͨͼͤĂ&#x20AC;Í&#x2030;Í&#x;ÍŻÍ°Í&#x;͍ͺ͟ Ă&#x20AC;ͥ͏ͯͳͧͰͧͰͤ͊ͺ͍͹͟Ă&#x20AC;͢͏͎͍͹͟Ă&#x20AC;͎ͣͤ͹ͥ͹ͨ͜͹Ă&#x20AC;ÍŤÍ&#x;Ă&#x20AC;ͯͨ͊͏͍ͤĂ&#x20AC;Í&#x201A;͎ͤͪͧͽ Ă&#x20AC;ͧĂ&#x20AC;Í&#x2030;Í&#x;Í°ÍŹĂ&#x20AC; Í&#x201A;͎ͤͪͧ͏ Ă&#x20AC;ͭ͏ͭ͹͊ͽ͎͍͏ͤĂ&#x20AC;ͪͤͯͰ͏Ă&#x20AC;ÍŁÍŠÍ˝Ă&#x20AC;͍͌ͧͪͤ͢͏Ă&#x20AC; ͏Ͱ͚ͣͳÍ&#x;Ă&#x20AC;Í?͍ͣͧĂ&#x20AC;ͧ͌Ă&#x20AC;ÍŻÍ&#x;͚ͪͳĂ&#x20AC;ͧ͌ͥͤͯͰ͍͚ͳĂ&#x20AC;͏͎ͨ͹͢͏ͥĂ&#x20AC;ÍŻÍ°ÍŽÍ&#x;ÍŤÍšĂ&#x20AC; Ă&#x20AC;͏͎ͨ͹͢Ă&#x20AC;Í?Í&#x;͊͏͍ͧͨĂ&#x20AC;Í?Í&#x;͊͏͍ͧͨͧ Ă&#x20AC; ͯͰ͏͊ͧʹÍ&#x;Ă&#x20AC;͏͎ͨ͹͢Í&#x; Ă&#x20AC;ÍĄÍ°ÍŹÍŽÍ&#x;Í˝Ă&#x20AC;ͯͰ͏͊ͧʹÍ&#x;Ă&#x20AC;Í&#x192;͎ͤʹͧͧĂ&#x20AC; ͧĂ&#x20AC;ÍĄÍ&#x;ͼ͍ͤΧͧ͜ΧĂ&#x20AC;Í­ÍŹÍŽÍ°Ă&#x20AC;ÍŻÍ°ÍŽÍ&#x;ÍŤÍš Ă&#x20AC;Í°Í&#x;ͨͼͤĂ&#x20AC;Í­ÍŽÍŹÍŻÍŠÍ&#x;ͥͧ͊ͧͯͺĂ&#x20AC;ͨÍ&#x;ͨĂ&#x20AC;¢Í&#x152;ͤͥͤͯͰÍ&#x;Ă&#x20AC;Í&#x2018;͎ͤͪÍ&#x;ͧ;ͤͯͨ͏͢͏Ă&#x20AC; ÍŚÍ&#x;͊ͧͥÍ&#x;ÂĄĂ&#x20AC;Í Í¤ÍŠÍšÎ§Ă&#x20AC;Í&#x2021;Í&#x;ͪ͏ͨ Ă&#x20AC;ÍŻĂ&#x20AC;͎͍͚ͥͤͧ͜Ă&#x20AC;ͨ͏Ͱ͏͎͏͢͏Ă&#x20AC;͏Ͱ͎͚ͨͥÍ&#x;ͤͰͯͽĂ&#x20AC;ͧ͌͹ͪͧͰͤ͊ͺ͍͚ΧĂ&#x20AC;ͥͧͣĂ&#x20AC;ÍŤÍ&#x;Ă&#x20AC; Í&#x2018;͎ͤͪÍ&#x;ͧ;ͤͯͨͧΧĂ&#x20AC;ÍŚÍ&#x;͊ͧͥ Ă&#x20AC;ͽͥ͊ͽͤͰͯͽĂ&#x20AC;ͯͧͪͥ͏͊͏ͪĂ&#x20AC;͢͏͎͏ͣÍ&#x;Ă&#x20AC;Í&#x201A;Ă&#x20AC;Í?Í&#x;͊͏͍ͧͨÍ&#x;ÍłĂ&#x20AC;ÍŞÍŹÍĽÍŤÍŹĂ&#x20AC;ͭ͏ͯͤͰͧͰͺĂ&#x20AC; Í&#x2022;͎ͤͨ͏ͺĂ&#x20AC;Í?ͥͽͰ͏͢͏Ă&#x20AC;Í&#x201E;ͪͧͰ͎ͧͽ Ă&#x20AC;ͪ͹͌ͤͧ Ă&#x20AC;ͭ͏͊͟͠͏ͥÍ&#x;ͰͺͯͽĂ&#x20AC;Í?͏Ͱ͏͍ͣ͏Χ Ă&#x20AC;Í­Í&#x;ͪͽͰ͍ͧͨ͏ͪ Ă&#x20AC;ͨ͏Ͱ͏͎͚ΧĂ&#x20AC;ÍŁÍ&#x;Ͱ͎ͧ͹ͤͰͯͽĂ&#x20AC;Ă&#x20AC;͢ÍŤÍť Ă&#x20AC;Í&#x;Ă&#x20AC;Í°Í&#x;ͨͼͤĂ&#x20AC;Í&#x;͎ͨ͏ΧĂ&#x20AC; Í&#x192;Í&#x;͎͊ͤͧͽĂ&#x20AC;Í?Í&#x;͚ͪͤĂ&#x20AC;ͭ͏ͭ͹͊ͽ͎͍͚ͤĂ&#x20AC;ͨ͹͎͏͎Ͱ͚Ă&#x20AC;ÍĄĂ&#x20AC; ͨ͏͎ͤͯͰ͍͏ͯͰͽͳĂ&#x20AC; Ă&#x20AC;Í&#x17D;͎ͤͤͽ Ă&#x20AC;Í&#x20AC;ͧ͢Í&#x;Ă&#x20AC;Í&#x2018;͎ͧÍ&#x;ÍŁÍ&#x; Ă&#x20AC;Í&#x152;ͤÍ&#x;Ă&#x20AC;

Í&#x2039;ͧͳÍ&#x;͍ͺ͏͍Í&#x;Ă&#x20AC;ͧĂ&#x20AC;Í?Í°Í&#x;ÍĄÍŽÍŹÍŻĂ&#x20AC;Í&#x2039;ͤͯͰͤ;ͨ͏Ă&#x20AC;Í&#x152;ͤÍ&#x;Ă&#x20AC;Í&#x20AC;ͭ͏͊͊͏͍ͧͽĂ&#x20AC;ÍŚÍŤÍ&#x;͍ͪͤͧͰ͏Ă&#x20AC;ÍŠÍ¤ÍľÍ¤Í ÍŤÍšÍŞÍ§Ă&#x20AC;ͧͯͰ͏;͍ͧͨÍ&#x;ͪͧĂ&#x20AC; Í&#x152;ͤͭ͏ͣÍ&#x;͊ͤͨ͹Ă&#x20AC;ÍŹÍ°Ă&#x20AC;Í?Í&#x;͊͏͍ͧͨĂ&#x20AC;ÍŤÍ&#x;ͳ͏ͣͽͰͯͽĂ&#x20AC;Í&#x201D;Í&#x;͊ͨͧͣͧͨͧĂ&#x20AC;Í&#x153;Í°ÍŹĂ&#x20AC;͏͍ͣͧĂ&#x20AC;ͧ͌Ă&#x20AC;͎ͨÍ&#x;ͯͧͥͤΧͧ͜ͳĂ&#x20AC;͹͢͏͊ͨ͏ͥĂ&#x20AC; Í&#x192;͎ͤʹͧͧĂ&#x20AC;Í&#x2018;͎ͧĂ&#x20AC;Ͱ͏͍ͨͧͳ Ă&#x20AC;ͭ͏͎͏ͯͧ͜ͳĂ&#x20AC;ͯ͏͍ͯ͏͚ͥͪͧĂ&#x20AC;͊ͤͯÍ&#x;ͪͧĂ&#x20AC;ͭ͏͊͹͏ͯͰ͎͏ͥÍ&#x; Ă&#x20AC;Ă&#x20AC;ͪͤͰ͎͏ͥĂ&#x20AC; ͭ͏͎ͤͤ͠ͼͺͽ Ă&#x20AC;͎͍ͣͤͥͧͤĂ&#x20AC;͢͏͎͏ͣÍ&#x; Ă&#x20AC;ͣ͏ͧͯͰ͏͎ͧ;ͤͯͨͧͤĂ&#x20AC;͎͚ͭͤͤ͡ Ă&#x20AC;ͥͧ͌Í&#x;͍ͰͧΧͯͨͧͤĂ&#x20AC;ÍŞÍŹÍŤÍ&#x;ͯͰ͚͎ͧĂ&#x20AC;ͧĂ&#x20AC;ͯ͏͎͍͍͚ͥͤͪͤͤĂ&#x20AC;͎͎ͭͧͤ͠ͼ͍͚ͤĂ&#x20AC;ͭ͏ͯͤ͊ͨͧĂ&#x20AC; ÍŻÍŹÍŻÍ°Í&#x;ͥ͊ͽ͟ͰĂ&#x20AC;Í­Í&#x;ÍŚÍŠĂ&#x20AC;Í&#x201D;Í&#x;͊ͨͧͣͧͨ Í?Ͱ͏͊ͧʹÍ&#x;Ă&#x20AC;͏͎ͨ͹͢Í&#x;Ă&#x20AC; Ă&#x20AC;͢͏͎͏ͣĂ&#x20AC;Í&#x17D;͏͎͊ͧͧ͢͏ͯ Ă&#x20AC;Í&#x;ͪͲͧͰͤÍ&#x;Í°ÍŽÍŹÍŞĂ&#x20AC;ͭ͏ͯͰ͎͏͍͍͚ͤΧĂ&#x20AC;ÍąĂ&#x20AC;ͭ͏͍ͣ͏ͼͧͽĂ&#x20AC;͢͏͎͚Ă&#x20AC; Í&#x201D;ÍŹÍŠÍŹÍŞÍŹÍŤÍ°Ă&#x20AC;Í?ͽͣ͏ͪĂ&#x20AC;ÍŽÍ&#x;ͯͭ͏͊͏ͼ͍ͤÍ&#x;Ă&#x20AC;Í&#x20AC;͎͍ͤͽ Ă&#x20AC; ÍŹÍłÍ&#x;ÍŽÍ&#x;ͨͰ͎ͤͧ͌͏ͥÍ&#x;ÍŤÍŤÍ&#x;Í˝Ă&#x20AC;Í&#x2039;͍ͧͧͯͰ͎ͤͯͰͥ͏ͪĂ&#x20AC;Í&#x2030;͹͊ͺͰ͹͎͚Ă&#x20AC;ͨÍ&#x;ͨĂ&#x20AC;¢ͧͯͰ͏͎ͧ;ͤͯͨÍ&#x;Í˝Ă&#x20AC;ͪͤͯͰ͍͏ͯͰͺ¥ Ă&#x20AC;Í°Í&#x;ͨͼͤĂ&#x20AC;͎ͽͣ͏ͪĂ&#x20AC;ÍŽÍ&#x;ͯͭ͏͊͏ͼ͍ͤĂ&#x20AC;Í?͍͊ͧͰ Ă&#x20AC;ͧ͌ͥͤͯͰ͍Í&#x;Í˝Ă&#x20AC; Í&#x;͎ͳͤ͏͊͏ͧ͢;ͤͯͨÍ&#x;Í˝Ă&#x20AC;ͣ͏ͯͰ͏͎ͭͧͪͤ;Í&#x;Ͱͤ͊ͺ͍͏ͯͰͺĂ&#x20AC; Í?͎ͤͣͧĂ&#x20AC;ͭ͏ͭ͹͊ͽ͎͍͚ͳĂ&#x20AC;Ͱ͹͎ͧͯͰͧ;ͤͯͨͧͳĂ&#x20AC;ͨ͹͎͏͎Ͱ͏ͥĂ&#x20AC;ͯ͊ͤͣ͹ͤͰĂ&#x20AC;͹ͭ͏ͪͽ͍͹ͰͺĂ&#x20AC;Í&#x2030;Í&#x;ÍŻÍŻÍ&#x;ÍŤÍŁÍŽÍą Ă&#x20AC;Í&#x2030;Í&#x;͊͊ͧͲͤ͟ Ă&#x20AC;Í&#x152;ͤÍ&#x;Ă&#x20AC;Í&#x2039;͹ͣÍ&#x;͍ͺͽ Ă&#x20AC;Í&#x152;ͤÍ&#x;Ă&#x20AC;Í&#x2030;Í&#x;͎͊͊ͧͨÍ&#x;Ͱͧͽ Ă&#x20AC; Í&#x2019;ÍŽÍ&#x;͍͹ͭ͏͊ͺĂ&#x20AC;ͧĂ&#x20AC;Í&#x20AC;ͪͪ͹͊ͧÍ&#x;͍ͧ Í&#x201A;ͯͤͪ͹Ă&#x20AC;͎ͪͧ͹Ă&#x20AC;ͧ͌ͥͤͯͰ͍Í&#x;Ă&#x20AC;Í?ͥͽͰÍ&#x;Í˝Ă&#x20AC;͢͏͎Í&#x;Ă&#x20AC;Í&#x20AC;Ͳ͏͍ Ă&#x20AC; ¢Í?Í&#x;ÍŁĂ&#x20AC;Í ÍŹÍ˘ÍŹÍŽÍŹÍŁÍ§Í´ÍšÂĄ Ă&#x20AC;͢͏ͯ͹ͣÍ&#x;ÍŽÍŻÍ°ÍĄÍŹĂ&#x20AC;ÍŞÍŹÍŤÍ&#x;ͯͰ͚͎ͤΧ Ă&#x20AC;ͨ͹ͣÍ&#x;Ă&#x20AC;ÍŚÍ&#x;͎͚ͨͰĂ&#x20AC;ͥͳ͏ͣĂ&#x20AC;ͼ͍͍ͤͧ͡Í&#x;ÍŞ Í?͎͌ͤ͏Ă&#x20AC;Í&#x201E;͏Χ͎Í&#x;͍ͧ Ă&#x20AC;͎ͤͨÍ&#x;Ă&#x20AC;Í&#x20AC;ͨͯͧ͏ͯĂ&#x20AC;ͧĂ&#x20AC;͠͏͢Í&#x;Í°Í&#x;Í˝Ă&#x20AC; ÍŽÍ&#x;ͯͰͧͰͤ͊ͺ͍͏ͯͰͺĂ&#x20AC;͹͎ͨÍ&#x;ÍśÍ&#x;͟ͰĂ&#x20AC;͏͎ͨ͹͢Ă&#x20AC;Í&#x2030;ͧ͊ͺͨͧͯĂ&#x20AC; Í?Ͱ͏͊ͧʹÍ&#x;Ă&#x20AC;͏͎ͨ͹͢Í&#x;Ă&#x20AC;͢͏͎͏ͣĂ&#x20AC;Í&#x2030;ͧ͊ͺͨͧͯĂ&#x20AC;ͭ͏ͯͰ͎͏͍ͤĂ&#x20AC;ÍąĂ&#x20AC;ͭ͏͍ͣ͏ͼͧͽĂ&#x20AC;ͳ͏͊ͪÍ&#x;Ă&#x20AC;Í?ͥͽͰ͏͢͏Ă&#x20AC;Í&#x192;ͤ͏͎ͧ͢ͽĂ&#x20AC; Í&#x201A;Ă&#x20AC;͢͏͎͏ͣͤĂ&#x20AC;͍ͪ͏͢͏Ă&#x20AC;ͣ͏ͯͰ͏͎ͭͧͪͤ;Í&#x;Ͱͤ͊ͺ͍͏ͯͰͤΧ Ă&#x20AC;Í&#x;Ă&#x20AC;͎͎ͭͧ͏ͣÍ&#x;Ă&#x20AC;ͥ͏͎ͨ͹͢Ă&#x20AC;͍ͤ͢͏Ă&#x20AC;͎͎ͭͤͨÍ&#x;ÍŻÍŤÍ&#x;Ă&#x20AC; Í&#x201E;͎͍ͤͤͥͽĂ&#x20AC;Í&#x2039;ͤͰÍ&#x;͊͊ͧͨ͏Ă&#x20AC;ÍŚÍŤÍ&#x;͍ͪͤͧͰÍ&#x;Ă&#x20AC;ͧͯͰ͏;͍ͧͨ͏ͪĂ&#x20AC;ÍŻĂ&#x20AC;͍͎ͪͧͤÍ&#x;͊ͺ͍͏ΧĂ&#x20AC;ͥ͏ͣ͏Χ Ă&#x20AC;ÍĄĂ&#x20AC;Í&#x17D;͎ͧͨ͏͍͊ͧͪͧĂ&#x20AC;Ͳ͹͍ͨʹͧ͏͍͎ͧ͹ͤͰĂ&#x20AC;͎͚ͭͤͥΧĂ&#x20AC;ÍŤÍ&#x;Ă&#x20AC;Í Í&#x;͊ͨÍ&#x;ÍŤÍ&#x;ÍłĂ&#x20AC; ʹ͍ͤͰ͎Ă&#x20AC;͍͊ͧ͢͏Ͱ͎ͤÍ&#x;ͭͧͧ Ă&#x20AC;Í&#x20AC;ͨͯͧ͹ͭ͏͊ͺĂ&#x20AC;ÍŻĂ&#x20AC;ͭ͊͏ͣ͏͎͏͍ͣ͏ΧĂ&#x20AC;ͣ͏͍͊ͧ͏ΧĂ&#x20AC;͎ͤͨͧĂ&#x20AC;Í&#x20AC;ͨͯͧ͏ͯĂ&#x20AC;ͧĂ&#x20AC;ͼͧͥ͏͍ͭͧͯÍ&#x;Í˝Ă&#x20AC;Í&#x192;͹͍ͪͤͧͯÍ&#x;Ă&#x20AC;ÍŚÍ&#x;͍ͧͰ͎ͤͤͯ͹͟ͰĂ&#x20AC;ͭ͏ͯͤͰͧͰͤ͊ͤΧĂ&#x20AC; ͏͎ͨ͹͢Í&#x;Ă&#x20AC;Í&#x17D;͎͏ͤ͌ͼÍ&#x;Í˝Ă&#x20AC;Í­ÍŹĂ&#x20AC;͏͎ͨ͹͢͹Ă&#x20AC;Í&#x17D;ͤ͊͊Í&#x; Ă&#x20AC;ÍŞÍšĂ&#x20AC; ÍŚÍ&#x;ͪͤ;Í&#x;ͤͪĂ&#x20AC;͍ͤͧͯͯͽͨÍ&#x;ͤͪ͏ͤĂ&#x20AC;͠͏͢Í&#x;Í°ÍŻÍ°ÍĄÍŹĂ&#x20AC;͎͎ͭͧ͏͚ͣĂ&#x20AC;ͧĂ&#x20AC;ͨ͹͊ͺͰ͹͎͍͏͢͏Ă&#x20AC;ÍŤÍ&#x;ͯ͊ͤͣͧͽĂ&#x20AC;Í?Ͱ͏͊ͧʹÍ&#x;Ă&#x20AC;


ͬͨͮͱ͢͟À Àͬͮͬͣ͢Àͣͤͯͯ͜͟ ÀͱÀͫͬ͢ÀͨͬͰͬͮͬΧÀ ͮͯͨͧͫ͟ͱͩͯ͟ͺÀͪͨͤͣͬͫͯͨ͟͟ͽÀͣͬͩͧͫ͟Àͣͤͯͯ͜͟Àͦͫͪͤͫͧ͟Ͱ͟Àͯͬͧͪͧ͡Àͬͣͬͭͣͪͧ͟͟͡À͂ÀÀ ͨͪÀͬͰÀͣͤͯͯ͜͹Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫͬ͟Àͮ͟ͳͤͬͩͬͧ͢͵ͤͯͨͬͤÀͪͤͯͰͬÀ͎ͤͩͩ͟À͑ͱͮͧͯͰͬ͡Àͬ͠ͽͦ͟ͰͤͩͺͫͬÀ ͦͧͫ͟ͰͤͮͤͯͱͤͰÀͬͦͪͬͥͫͬͯ͡ͰͺÀͭͮͬ͢ͱͩͽͰͺͯͽÀ ͭͬÀ͖ͤͮͫͬͪͱÀ͊ͤͯͱÀͧÀͭͬͣͫͽͰͺͯͽÀͫ͟Àͬͮ͢ͱÀ ͂ͬͮͯ͟À͇ͣͤͯͺÀͫ͟ͳͬͣͧͰͯͽÀͬͮͫͬͩ͢͹ͥͫ͹ΧÀ ʹͤͫͰͮÀ͉ͧͨͪ͟͟͵ͩͫ͟͟ÀͧÀͬͦͤͮͬÀ͂ͤͬͮͧ͢Ͱͧͣ͟À̈́ͩͤͤ͟Àͫ͟Àͫ͟ͶͤͪÀͭͱͰͧÀ Àͬͨͮͱ͢À͎ͧͤͮͧͽÀ ͯÀͨͧͩͬͪͤͰͮͪͧ͟Àͭͤͯ͵ͫ͟͹ͳÀͭͩͽͥͤΧ À͡͹ͯͬ͵͟ͶͤΧÀͬͮͫͬ͢ΧÀͤͮ͡ͶͧͫͬΧÀ̓ͮͤʹͧͧÀ͍ͩͧͪͭͬͪ Àͣͤ͢ÀͥͧͩͧÀÀͬͬ͢͠͡ ÀͧÀͬͮͫͬ͢ΧÀͮ͢ͽͣͬΧÀ ͎ͧͤͮͧͽ Àͣͤ͢Àͬͧ͠Ͱͩͧ͟Àͪͱͦ͹À͇ͣͤͯͺÀͮͯͭͬͩͬͥͤͫͬ͟Àͮ͟ͳͤͬͩͬͧ͢͵ͤͯͨͬͤÀͪͤͯͰͬÀ̈́ͧͬͫÀ͐Ͱͬͩͧʹ͟Àͬͨͮͱ͢͟À͉͟ͰͤͮͧͫͧÀͭͬͯͰͮͬͤͫ͟ÀͪͤͥͣͱÀ ͍ͩͧͪͭͬͪÀͧÀͬͮͪͧ͢͟À͎ͧͤͮͧͽÀ͇ͭͬͤͣͫͧͨͧ͟͡À

ͮͤͨÀ̈́ͤͩͺͰ͟ À̀ͩͧͨͪͬͫ͟ÀͧÀ͎ͧͫͺͬͯ Àͭͬͤͮͤͥ͠ͺͤÀ͡À͊ͧͰͬͳͬͮͬ À͊ͤͭͰͬͨͮ͟ͺͽ À͎ͩ͟Ͱͪͬͫͤ͟ À ̓ͮͧͰͯ͟ À͐ͨͬͰͧͫ͟ÀͧÀ͋ͨͮͧ͟ͽͩͬͯ Àͣͮͤͫͬͯ͡ͰͧÀ͡À͎ͧͣͫͤ ÀͰͮͣͧ͟ʹͧͬͫͫ͹ͤÀͣͤͮͤͫͧ͡À͡À ͬͮ͢͟ͳÀ͎ͺͤͮͧͽÀͬͰͨͮ͹͟͡ͼͰÀͭͤͮͤͣÀͰͱͮͧͯͰͪͧ͟ÀͶͧͮͬͨͧͤÀͬͦͪͬͥͫͬͯ͡ͰͧÀͭͮͬͤͣͤͫͧ͡ͽÀ ͣͬͯͱ͢͟À͂À͇ͭͣͫͬ͟͟ΧÀ͋ͨͤͣͬͫͧͧ͟Àͭͤͮ͡͹ͪÀ ͫ͟Àͫ͟ͶͤͪÀͭͱͰͧÀͯ͡Ͱͮͤ͵ͤͪ͟Àͬͨͮͱ͢À̓ͮͤͤͫ͟͡À ́ͬ͢͟Ͱ͟ͽÀͲ͟ͱͫ͟ Àͣͤͯ͡Ͱͤͫͫ͡͹ͤÀͩͤͯ͟ Àͫ͟ʹͧͬͫͩ͟ͺͫ͹ΧÀͭͮͨ͟À͎ͧͫͣ͟ÀͯͬÀͦͫͪͤͫͧ͟ͰͬΧÀ͂ͩ͟ͽÀ ͉ͩ͟ͺͣ͟ ÀͧͯͰͬ͵ͫͧͨͧÀͧÀͬͣͬͭͣ͟͡͹Àͯͬͦͣ͟ͼͰÀ ͱͫͧͨͩ͟ͺͫ͹ΧÀͫͯͪͩ͟͟͠ͺÀ͐Ͱͬͩͧʹ͟Àͬͨͮͱ͢͟ À ͬͮͬͣ͢À̓ͮͤͤͫ͟͡ÀͭͬͯͰͮͬͤͫÀͫ͟ÀͪͤͯͰͤÀͣͮͤͫͤ͡ΧÀͩͧͪͤͧͅÀ͂ÀÀͨͪÀͬͰÀ̓ͮͤͤͫ͟͡Àͫ͟ͳͬͣͧͰͯͽÀ͎ͤͮͧͬͩͧ͡ Àͣͤ͢Àͯͬͧͮͤ͟͠ͰͯͽÀͪͫͬͥͤͯͰͬ͡À ͰͱͮͧͯͰͬ͡ÀͭͬͯͪͬͰͮͤͰͺÀͫ͟À͂ͩ͟ͽ ͉ͩ͟ͺͣ͟ À͟À Ͱͨͥͤ͟ÀͭͬͯͤͰͧͰͺÀͬͮͫͬͩ͢͹ͥͫ͹ΧÀͨͱͮͬͮͰÀ͡À

͈ͦͣͫͧͤ͟À 39


РЕГИОНЫ ГРЕЦИИ ͂ͯͧ͟ʹͤÀͧͩͧÀ͐ͪͮͧͫ͟͟͟ÀͯÀͣͧͨͬΧÀͮͯ͟ͰͧͰͤͩͺͫͬͯͰͺͼÀͧÀͬͮͬͪ͟͢͡À͂ͩ͟ͽ ͉ͧͮͫ͟ ͍ͨͮͱ͢À͉ͯ͟ͰͬͮͺͽÀͯÀ͡͹ͯͬͨͧͪͧÀͬͮͪͧ͢͟ÀͧÀ ͦͫͪͤͫͧ͟Ͱ͹ͪÀͬͦͤͮͬͪÀͣͮͧ͟ͰÀͫͪ͟Àͨͮ͟Ͱͧͫ͹À ͫͤͯͮͫͧͪͬ͟͡ΧÀͨͮͯͬ͟Ͱ͹À͐Ͱͬͩͧʹ͟Àͬͨͮͱ͢͟À ͬͮͬͣ͢À͉ͯ͟ͰͬͮͺͽÀͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟͟Àͫ͟Àͤͮͤ͢͠ͱÀͬͣͫͬͧͪͤͫͫͬͬ͢Àͬͦͤͮ͟ Àͯ͵ͧͰ͟ͼͷͤͬͯ͢ͽÀ ¢ͭͪ͟ͽͰͫͧͨͬͪÀͭͮͧͮͬͣͫͬΧÀͨͮͯͬ͟Ͱ͹¡À͉ͨ͟À ͡Àͬͮͬͣͤ͢ ÀͰͨ͟ÀͧÀ͡ÀͬͨͮͤͯͰͫͬͯͰͽͳÀͫ͟ͳͬͣͽͰͯͽÀͲͮͧͨͧ͟͠Àͬͮͬ͟͠͠ͰͨͧÀͪͤͳͬ͡͹ͳÀͧÀͰͨͫ͟͹ͳÀ ͧͦͣͤͩͧΧÀ̈́ͤͮͤͫ͡ͽÀ͌ͬͯͰͧͪͬÀͯÀͮͤͣͨͬͯͰͫ͹ͪͧÀͬͨͪͤͫͤͩ͟͹ͪͧÀͭͩ͟ͺͪͪͧ͟ À͌ͤͯͰͬͮͺͬÀͫ͟À ͤͮͤ͢͟͠ͳÀ̀ͩͧͨͪͬͫͯ͟͟͟Àͤͦ͠ͱͯͩͬͫͬ͡Àͭͮͧͩͤͨ͡ͱͰÀͧͫͰͤͮͤͯÀͭͬͯͤͰͧͰͤͩͤΧÀͬͨͮͱ͢͟À͍ͨͮͱ͢À ͉ͬͦͫͧ͟À ÀͬͣͧͫÀͧͦÀͬ͢͟͠ͰͤΧͶͧͳÀͬͨͮͱͬ͢͡À ͋ͨͤͣͬͫͧͧ͟À͋ͬͦͧͨ͟͟ÀͮͤͩͺͤͲ͟ÀͯͬͯͰͬͧͰÀ ͧͦÀͬͮͫ͢͹ͳÀͳͮͤ͠Ͱͬ͡ÀͧÀͭͮͧͬͦͤͮͫ͹ͳÀͣͬͩͧͫÀ

40 ̈́ͤͫͺͧ͢ÀͧÀ͑ͱͮͧͦͪ͟

͐Ͱͬͩͧʹ͟Àͬͨͮͱ͢͟Àͬͮͬͣ͢À͉ͬͦͫͧ͟ÀͧͫͰͤͮͤͯͫ͟À ͯͬ͵ͤͰͫͧͤͪ͟ÀͯͰͮ͟͹ͳÀͣͬͪͬ͡Àͦͫ͟ͰͧÀͧÀͱͦͨͧͳÀ ͱͩͬ͵ͤͨÀͯÀͯͬͮͤͪͤͫͫ͡͹ͪͧÀͦͣͫͧ͟ͽͪͧÀͧÀͨͧͭͽͷͧͪͧÀͥͧͦͫͺͼÀͭͮͬͯͭͤͨͰͪͧ͟À͉ͮͬͪͤÀͰͬͬ͢ À ͬͮͬͣ͢Àͯͩͧ͟͡ͰͯͽÀͯͬͧͪ͡Àͨͮͫͩͬͪ͟͟͟͡À͎ͬͯͤͰͧͰͤÀͰͨͥͤ͟À͂ͤͩͺͤͫͣͬ͡ À͐ͧ͟ͰͧͯͰͱÀͯͬÀͪͫͬͥͤͯͰͬͪ͡ÀͯͰͮ͟͹ͳÀͣͬͪͬ͡Àͦͫ͟Ͱͧ ÀͧÀ͂ͩͯ͟Ͱͧ À ͬͮͫ͢ͱͼÀͣͤͮͤ͡ͱͶͨͱ ÀͱͰͬͭ͟ͼͷͱͼÀ͡ÀͦͤͩͤͫͧÀ ͂Àͬͨͮͱͤ͢À͓ͩͬͮͧͫ͹ÀͭͤΧͦͥ͟Àͦͬͮͥͧͤ͟͟͟͡͡ͰÀ ͍ͦͤͮ͟À͋ͩ͟͟ͽÀͧÀ́ͬͩͺͶ͟ͽÀ͎ͮͤͯͭ͟ÀͬͰͫͬͯͽͰͯͽÀ ͨÀͥͫͤ͟͡ΧͶͧͪÀͭͮͧͮͬͣͫ͹ͪÀͦͭͬͤͣͫͧͨͪ͟͟͡À ͯͰͮͫ͟͹ ÀͰͮͣͧ͟ʹͧͬͫͫͬͤÀͭͬͯͤͩͤͫͧͤÀ͌ͧͪͲͤͬÀ ͧÀͥͧͬͭͧͯͫ͡͹ΧÀͬͯͰͮͬͬͨ͡À͐͡ͽͰͬͬ͢À̀ͳͧͩͩͧͽÀ ͯͬͦͣ͟ͼͰÀͧͦͱͪͧͰͤͩͺͫͱͼÀͪͬͦͧͨ͟ͱÀ ͐Ͱͬͩͧʹ͟Àͬͨͮͱ͢͟Àͬͮͬͣ͢À͓ͩͬͮͧͫ͟ÀͭͬͯͰͮͬͤͫÀ ͱÀͭͬͣͫͬͥͧͽÀͬͮ͢͹À͂ͮͫ͟ͱͫͣͯ͟À͎ͬͮͰͮͤͰÀͻͰͬΧÀ ͦͤͪͩͧÀͣͬͭͬͩͫͽͤͰÀͰͮͣͧ͟ʹͧͬͫͫͬͤÀͭͬͯͤͩͤ-

ͫͧͤÀ͌ͧͪͲͤͬ À͡ÀÀͨͪÀͬͰÀͨͬͰͬͮͬͬ͢Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫͬ͟ÀͪͤͯͰͬÀͬͧ͠Ͱͫͧ͟ͽÀ͠ͱͮͬͬ͢Àͪͤͣͤͣ͡ͽ ÀͧÀ ͥͧͬͭͧͯͫ͡͹ͤÀͭͮͧͬͦͤͮͫ͹ͤÀͣͤͮͤͫͧ͡Àͬͨͮ͡ͱ͢À ͎ͮͤͯͭÀ͎ͮͬͣͬͩͥ͟ͽÀͣͧ͢͟͡ͰͺͯͽÀͫ͟Àͬͯ͡Ͱͬͨ À ͪ͹Àͭͬͭͣͤͪ͟͟À͡Àͬͨͮͱ͢À̈́ͮͪ͟͹À͔ͮͨ͟͟Ͱͤͮͫ͹ͪͧÀ͵ͤͮͰͪͧ͟Àͬͨͮͱ͢͟Àͽͩ͡ͽͼͰͯͽÀ͡͹ͯͬͨͧͤÀ ͬͮ͢͹ ÀͯͮͤͣͧÀͨͬͰͬͮ͹ͳÀ͡͹ͣͤͩͽͤͰͯͽÀ͓ͩͨͮͬ͟͟ À ͣͤ͢ÀͲͱͫͨʹͧͬͫͧͮͱͤͰÀͬͮͫͬͩ͢͹ͥͫ͹ΧÀʹͤͫͰͮÀ ͐Ͱͬͩͧʹ͟Àͬͨͮͱ͢͟À̈́ͮͪ͟͟À Àͯͬͮͤͪͤͫͫ͡͹ΧÀ ͬͮͬͣ͢ ÀͥͧͰͤͩͧÀͨͬͰͬͮͬͬ͢ Àͬͣͫͨͬ͟ Àͯͬͳͮͫͧͩͧ͟À ͬ͠͹͵ͧ͟Àͫͤͧͦͪͤͫͫ͹ͪͧÀ͋ͤͯͰͤ͵ͨͬÀ͌ͤͮͬͨͬͭͧ͡Àͦͫͪͤͫͧ͟ͰͬÀͫͧͦͨͧͪͧÀͯͱͮͬ͡͹ͪͧÀͳͬͩͬͣͪͧ͟À͡ÀͦͧͪͫͧΧÀͭͤͮͧͬͣ Àͣͤͮͤͫ͡ͽÀ͎ͮͫͤͯ͟͟ͰͧÀ ͩͤ͵ͤͫ͠͹ͪͧÀͧͯͰͬ͵ͫͧͨͪͧ͟ À͟À͎ͮͯͬ͟͟͵ͫͧ͟À ͭͧͷͤͮͬΧÀ͋ͮ͟͟͟À͍ͨͮͱ͢À͉ͩ͟͟͡͹Àͤͦ͠ͱͭͮͤ͵ͫͬÀͯͬ͵ͤͰͤ͟ͰÀͨͮͯͬ͟ͰͱÀͬͮ͢ÀͧÀͪͬͮͽÀ͐Ͱͬͩͧʹ͟À ͬͨͮͱ͢͟À͉ͩ͟͟͟͡ ÀͭͬͯͰͮͬͤͫͫ͟ͽÀͪ͟ͲͧͰͤ͟ͰͮͬͪÀͱÀͭͬͣͫͬͥͧͽÀͳͬͩͪ͟À͐ͧͪͬͩͬ͡ Àͥͧͤ͡ͰÀ ͡ÀͧͫͰͤͫͯͧͫͬͪ͡ÀͮͧͰͪͤÀͥͧͦͫͧÀ͍͠ͽͦ͟ͰͤͩͺͫͬÀ ͭͬͣͫͧͪͧͰͤͯͺÀͨÀͦͪͨ͟ͱ Àͫ͟Àͤͮ͡ͶͧͫͱÀͳͬͩͪ͟ À ͵Ͱͬ͠͹Àͬͯ͡ͳͧͰͧͰͺͯͽÀͭͮͤͬͯ͡ͳͬͣͫ͹ͪÀͧͣͬͪ͡À ͩͤͅͲͰͤͮͱͭͬͩͺ À͉ͤͮͪͬ͟ͰͧÀͧÀ͌ͤ͟À͎ͤͮͪͬͯ͟À À ͧͦͤͯ͡Ͱͫ͹ͤÀͰͱͮͧͯͰͧ͵ͤͯͨͧͤÀͨͱͮͬͮͰ͹Àͮ͟Χͬͫ͟ À ͯͩ͟͡ͽͷͧͤͯͽÀͭͮͤͨͮͯͫ͟͹ͪͧÀͭͩͽͥͪͧ͟ À͡ÀͰͬÀ ͮͤͪ͡ͽÀͨͨ͟À͓ͧͩͧͭͭ͹ÀͧÀ͔ͮͧͯͱͭͬͩͺÀͭͮͤͣͯͰͩ͟͡ͽͼͰÀͬͮͬͪͫ͢͹ΧÀͮ͟ͳͤͬͩͬͧ͢͵ͤͯͨͧΧÀͧͫͰͤͮͤͯ ͌ͤͣͩͤͨͬ͟ÀͬͰÀ͉ͩ͟͟͡͹Àͫ͟ͳͬͣͧͰͯͽÀͬͯͰͮͬ͡À ͑ͯͬͯ͟ Àͨͥͣͬͤ͟ÀͩͤͰͬÀͦͭͬͩͫ͟ͽͤͪ͹ΧÀͯͬͰͫͽͪͧÀͰͱͮͧͯͰͬ͡À͐Ͱͬͩͧʹ͟ÀͬͯͰͮͬ͟͡À Àͬͮͬͣ͢À ͊ͧͪͤͫͯ͟À͍ͨͮͱ͢À͐ͤͮͮͤͯÀͦͫͪͤͫͧ͟ͰÀͭͮͧͮͬͣͫ͹ͪÀͦͭͬͤͣͫͧͨͬͪ͟͡Àͬͦͤͮ͟À͉ͤͮͨͧͫͧ ÀͩͤͯͬͪÀ ͊͟Χͩͽ Àͬͮ͢ͽ͵ͧͪͧÀͧͯͰͬ͵ͫͧͨͪͧ͟À͡À͌ͧͮͧ͢ͰͤÀ ͧÀͣͮͤͫͧͪ͡Àͬͮͬͣͬͪ͢À̀ͪͲͧͭͬͩͤͪÀ͐Ͱͬͩͧʹ͟À


ͬͨͮͱ͢͟ À͐ͤͮͮͤͯ Àͽͩ͡ͽͤͰͯͽÀͥͫ͟͡͹ͪÀͰͬͮͬ͢͡͹ͪÀͧÀͭͮͬͪ͹Ͷͩͤͫͫ͹ͪÀʹͤͫͰͮͬͪÀͯÀͯͧͩͺͫ͹ͪͧÀͫͮͬͣͫ͟͹ͪͧÀͰͮͣͧ͟ʹͧͽͪͧÀ͋ͤ͵ͤͰͧÀ ͡ÀͰͱͮͤʹͨͧͳÀͨͮ͟͡Ͱͩ͟͟ͳÀͭͮͧͣ͟ͼͰÀͬͯͬ͠͹ΧÀ Ͷͮͪ͟Àͬͮͬͣ͢ͱÀ͐ͰͬͧͰÀͰͨͥͤ͟ÀͭͬͯͤͰͧͰͺÀͦͫͪͤͫͧ͟ͰͬͤÀͱͷͤͩͺͤÀ̀ͫͧ͢Ͱͧͯ͟À͡À̀ͩͧͯͰͮ͟Ͱͧ À ̀ͪͲͧͭͬͩͺ Àͩͤ͵ͤͫ͠͹ͤÀͧͯͰͬ͵ͫͧͨͧÀ͡À͌ͧͮͧ͢ͰͤÀ ͧÀ͐ͧͣͤͮͬͨͯ͟Ͱͮͬ Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫͫͬͤ͟ÀͮͽͣͬͪÀͯÀ ͭͩͬͣͬͮͬͣͫͬΧÀͣͬͩͧͫͬΧÀ͐Ͱͮͧͪͬͫ ͓ͮͨͧ͟ͽÀͽͩ͡ͽͤͰͯͽÀͪͬͯͰͬͪÀ͡Àͮͬͭ͡ͅͱ À͟À Ͱͨͥͤ͟ÀͭͤͮͤͨͮͤͯͰͨͬͪÀ͂ͬͯͰͬͨ͟ÀͧÀ͇ͭͣ͟͟͟À ͎ͤͮ͡͹ΧÀͬͨͮͱ͢Àͫ͟Àͫ͟ͶͤͪÀͭͱͰͧÀ À͉ͯͫ͟ͰͧÀ ͏ͤͣͨͧͤÀͬͮͦ͟͠ʹ͹Àͭͮͧͮͬͣ͹À͡À̈́ͤͩͺͰͤÀͮͤͨͧÀ ͌ͤͯͰͬͯ À͠ͱͨͬ͡͹ΧÀͩͤͯÀ͡À̀ͮͨͱͣͬͮͤͪ͟ Àͬͦͤ-

ͮͬÀ͂ͧͯͰͬͫͧͣ͟ÀͧÀͮ͹͟͠ʹͨ͟ͽÀͣͤͮͤ͡ͱͶͨ͟À͡À ͎ͬͮͰͬ ͊ͬͯ͟͢À͡͹ͦͬ͡ͱͰÀͬͯ͡ͳͧͷͤͫͧͤÀͱÀͭͬͯͤͰͧͰͤͩͤΧÀ͐Ͱͬͩͧʹ͟Àͬͨͮͱ͢͟À Àͬͮͬͣ͢À͉ͯͫ͟Ͱͧ À ͯͬͮͤͪͤͫͫ͡͹ΧÀͬͮͬͣ͢ Àͯͧͪͬͩͬͪ͡ÀͨͬͰͬͮͬͬ͢Àͽͩ͡ͽͼͰͯͽÀ͵ͯ͟͹À̀ͣͤͮͮ͡͹ Àͬͯͫͬͫͫ͟͡͹ͤÀ ͡ÀÀͣͫ͢ͻ Àͥͧͬͭͧͯͫ͡͹ΧÀ͐Ͱͮ͟͡ͱͭͬͩͺ À ͎ͬͪͨͬ͟ͳͬͮͺͽ Àͭͬͯͤͩͨͧ Àͮͯͯ͟͹ͭͫͫ͟͹ͤÀͰͱͰÀ ͧÀͯͽͪÀ͡ÀͣͬͩͧͫͤÀͮͤͨͧÀ͜ͳͧͫͬͯ ÀͣͬͭͬͩͫͽͼͰÀ ͭͬͮͰͮͤͰÀͻͰͬͬ͢Àͮͤͧͬͫ͢͟À͂Àͬͨͮͱͤ͢À͏ͬͣͬͭͧÀ ͰͱͮͧͯͰ͹Àͱͣͧ͡ͽͰͯͽÀͰͬͪͱ Àͨͨ͟Àͮͪͬͫͧ͢͟͵ͫͬÀ ͯͬͯͱͷͤͯͰ͡ͱͼͰÀͦͣͤͯͺÀͭͮͬͯͩͫ͟͟͡͡͹ͤÀͳͮͧͯͰͧͫͤ͟ Àͭͬͪͨͧ͟ÀͧÀͪͱͯͱͩͺͪͫͤ͟ÀͰͱͮͤʹͨͬͬ͢À ͭͮͬͧͯͳͬͥͣͤͫͧͽÀ͐Ͱͬͩͧʹ͟Àͬͨͮͱ͢͟Àͬͮͬͣ͢À ͉ͬͪͬͰͧͫͧÀ À¢ͯͤͮͣʹͤ¡Àͮͤ͢͵ͤͯͨͬΧÀ͓ͮͨͧͧ͟À

͎ͬͯͤͩͤͫͧͽÀͮͫͧ͜͢͟ À͋ͮͬͫ͟ͺͽ À͐Ͱͮͧͪͧ À̀ͫͯ͟Ͱͯͧ͟ͱͭͬͩͺ À͋ͨͯͧͪͧͫ͟͟ͱͭͬͩͺÀͧÀ̓ͮ͟Ͱͧͫ͟ͱÀ ͭͮͧͩͤͨ͡ͱͰÀͫͧͪͫͧͤ͟͡ÀͭͱͰͤͶͤͯͰͤͫͫͧͨͬ͡͡À ̈́ͧ͢͟͡ͽͯͺÀͫ͟Àͬͯ͡Ͱͬͨ Àͪ͹Àͭͬͭͣͤͪ͟͟À͡Àͮ͟ΧͬͫÀͮͬͯ͜͡À͂ͬͯͳͧͰͧͰͤͩͺͫ͹ΧÀͪ͟ͽͨÀͯͰͩ͟Àͯͧͪͬͩͬͪ͡ÀͯͰͬͩͧʹ͹Àͬͨͮͱ͢͟À̀ͩͤͨͯͫͣͮ͟ͱͭͬͩͽÀ ͌͟Àͬͯ͡ͰͬͨÀͬͰÀ̀ͩͤͨͯͫͣͮ͟ͱͭͬͩͽÀͫ͟ͳͬͣͽͰͯͽÀͮͦͩͧͫ͟͟͡͹À͑ͮ͟ͽͫͱͭͬͩͧͯ͟ À͟ÀͰͨͥͤ͟À ͬͮͬͣ͢ ͫͯͩͤͣͫͧͨ͟Àͧͦͫ͟͡ͰͧΧͯͨͬΧÀ͂ͧͮ͹À À ͓ͤͮͮͤͯÀ͂À͐ͱͲͩͧÀͭͬͯͤͰͧͰͤÀͪͯ͟ͰͤͮͯͨͧͤÀͭͬÀ ͬͮͬ͟͠͠ͰͨͤÀͶͤͩͨ͟À͉Àͬͨͮͱ͢ͱÀͮͬͯ͜͡ÀͬͰͫͬͯͧͰͯͽÀͧÀͬͮͣ͢͹ΧÀͬͯͰͮͬ͡À͐ͪͬ͟Ͳͮͨͧ͟ Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫͫ͟͹ΧÀ͡Àͯͤͤͮͬ͡ ͬͯ͡Ͱͬ͵ͫͬΧÀ͵ͯ͟ͰͧÀ ͤ͜͢Χͯͨͬͬ͢Àͪͬͮͽ

͈ͦͣͫͧͤ͟À 41


ПРЕЗЕНТАЦИЯ ◉ ХАЛКИДИКИ

6DQL5HVRUW ͉ͱͮͬͮͰÀ3ANIÀ2ESORTÀ Àͻͨͬͩͬͧ͢͵ͤͯͨͧΧÀͦͭͬͤͣͫͧͨ͟͡ÀͯÀͤ͡͵ͫͬͦͤͩͤͫͬΧÀ ͮͯ͟ͰͧͰͤͩͺͫͬͯͰͺͼ Àͯͬͯͫͬ͡͹ͪÀͬͮͬͪ͠ Àͬͩͧͨͬ͡͡͹ͪͧÀͮͬͷͪͧ͟ Àͧͦͱͪ

cÀÀ3ANIÀ!STERIAS À DLXÀ À͟ͰͪͬͯͲͤͮ͟ÀͮͬͯͨͬͶͧÀͧÀͯͬͩ͟͠ͼͰͫͬΧÀͭͮͧ ͟͡ͰͫͬͯͰͧ

ͮͱͣͫ͹ͪͧÀͬͣͪͧ͟͡Àͤ͜͢Χͯͨͬͬ͢ÀͪͬͮͽÀͧÀͤͩͬͯͫͤͥͫ͠͹ͪͧÀͭͤͯ͵ͫ͟͹ͪͧÀ

Àͤͨ͢Ͱͮͬ͟͡ÀͰͤͮͮͧͰͬͮͧͧ Àͫ͟ͳͬͣͽͷͤΧͯͽÀ͡À͵ͯ͟ͰͫͬΧÀͯͬͯ͠Ͱͤͫͫͬͯ͡ͰͧÀ

ͭͩͽͥͪͧ͟À͌͟ÀÀͤͨ͢Ͱͮͬ͟͡Àͭͤͮͬͦͣͫͫͬ͟͡ΧÀͭͮͧͮͬͣ͹Àͮͯͭͬͩͬͥͤ͟

cÀͨͬͩͬͧ͜͢͵ͤͯͨͧΧÀͦͭͬͤͣͫͧͨ͟͡À À͐ͬͯͫͬ͡͹ΧÀͬͮ͠À À͇ͭͬͤͣͫͧͨ͟͡ÀͣͩͽÀ

ͫ͹ÀͭͽͰͺÀͭͤͮͬͨͩͯͯͫ͟͡͹ͳÀͭͽͰͧͦͤͦͣͬ͡͵ͫ͹ͳÀͬͰͤͩͤΧ Àͫ͢͟͟͡ͺÀͣͩͽÀͽͳͰÀ

ͭͰͧʹÀcÀÀͨͪÀͤͩͬͯͫͤͥͫ͠͹ͳÀͭͤͯ͵ͫ͟͹ͳÀͭͩͽͥͤΧ ÀͬͰͪͤ͵ͤͫͫ͹ͳÀ̓ͬͩͱ

ͯÀͯͬͮͤͪͤͫͫ͡͹ͪÀͰͬͮͬ͢͡͹ͪÀʹͤͫͰͮͬͪ Àͼͤͩͧͮͫ͡͹ͪͧÀͧÀͪͱͩͺͰͧͮͤͫ͠

͠͹ͪÀͲͩͬͪ͟͢À͐ͅÀcÀ͖ͯ͟Ͱͫ͟ͽÀͫ͢͟͟͡ͺÀͣͩͽÀͽͳͰ ÀͯÀͰͬͮͬ͢͡͹ͪÀʹͤͫͰͮͬͪÀcÀ

ͣͬ͡͹ͪͧÀ͠ͱͰͧͨͪͧ͟ Àͩͱ͵ͶͧͪͧÀͮͤͯͰͬͮͫͪͧ͟͟ ÀͶͱͪͫ͹ͪͧÀͮͪͧ͟͟͠ÀͧÀ

͎ͮͬͮͪͪ͢͟͟À$INEÀ!ROUNDžÀCÀÀͮͤͯͰͬͮͫͪͧ͟͟ÀcÀÀͮͤͯͰͬͮͫ͟͟ Àͮ͟͟͠À

ͱͼͰͫ͹ͪͧÀͨ͟ͲͤÀ͌͟ÀͰͤͮͮͧͰͬͮͧͧÀͨͱͮͬͮͰ͟À͡͹ÀͰͨͥͤ͟Àͫ͟ΧͣͤͰͤÀͭͮ͟

ͧÀͨ͟ͲͤÀcÀÀͮͬͯͨͬͶͫ͹ͳÀͯͭ͟ ʹͤͫͰͮͬ͡ÀͬͰÀͲͮͫ͟ʹͱͦͯͨͬͬ͢Àͮͤͫͣ͟͠À!NNEÀ

ͬͯͩͫ͟͡͡ͱͼÀʹͤͮͨͬ͡ͺ Àͮͦͩͤͨ͟͟͡Ͱͤͩͺͫ͹ΧÀʹͤͫͰͮÀͧÀͰͤ͟ͰͮÀͭͬͣÀͬͰͨͮ͹

3EMONINÀcÀ͐ͭͬͮͰͧͫ͡͹ΧÀʹͤͫͰͮÀ ÀÀʹͤͫͰͮ͟Àͬͣͫ͡͹ͳÀͧͣͬ͡͡ÀͯͭͬͮͰ͟À À

Ͱ͹ͪÀͫͤͬͪ͠ Àͮͦͩͤ͟͡͵ͤͫͧͽÀͣͩͽÀͣͤͰͤΧÀͧÀͦͮͬͯͩ͡͹ͳ Àͯͤ͡Àͱͯͩͬͧ͡ͽÀͣͩͽÀ

͕ͤͫͰͮÀͭͬͣͬͣͫͬͬ͢͡Àͭͩͫͧ͟͟͡ͽÀ0!$)ÀcÀ͑ͤ͟ͰͮÀͭͬͣÀͬͰͨͮ͹Ͱ͹ͪÀͫͤͬͪ͠À

ͦͫ͟ͽͰͧΧÀͯͭͬͮͰͬͪÀͧÀͭͽͰͺÀͮͬͯͨͬͶͫ͹ͳÀ͐ͭ͟ ʹͤͫͰͮͬ͡ÀͬͰÀͲͮͫ͟ʹͱͦͯͨͬ

ͧÀͭͮͬͲͤͯͯͧͬͫͩ͟ͺͫ͟ͽÀͰͮͱͭͭ͟Àͨ͟Ͱͤͮͬ͡ÀcÀͯͩͧ͞ÀͣͩͽÀͣͤͰͤΧÀͧÀͣͤͰ

ͬ͢Àͣͬͪ͟À!NNEÀ3EMONIN

ͯͨͧͤÀͪͧͫͧ ͨͩͱ͠͹ÀcÀ͉ͩͱ͠ÀͣͩͽÀͰͧͫͤΧͣͥͤͮͬ͡À/ZONžÀ͡Àͫͧ͢͟͟͡À3ANIÀ

À͍ͰͤͩͤΧÀͬͰͨͮ͹Ͱ͹ÀͯÀ̀ͭͮͤͩͽÀͭͬÀ͍ͨͰͽͮ͠ͺ

-ARINAÀcÀ̈́ͤͰͯͨͧͤÀͨͣͤͪͧͧ͟͟ÀͲͱͰͬͩ͠ͺͫ͟ͽÀ#HELSEAž ÀͰͤͫͫͧͯͫ͟ͽ À

cÀÀ3ANIÀ"EACH À À Àͩͤͤͫͣͮͫ͢͟͹ΧÀ̓ͮͫͣ͟ÀͬͰͤͩͺ

Ͱͫ͟ʹͤͩ͟͡ͺͫ͟ͽÀͧÀͽͳͰ Ͷͨͬͩ͟À͡Àͫͧ͢͟͟͡ÀcÀ̓ͯ͟Ͱͮͬͫͬͪͧ͵ͤͯͨͧΧÀͲͤͯͰͧ

cÀÀ3ANIÀ#LUB À À ÀͰͧͳͧΧ Àͱͤͣͧͫͤͫͫ͹ΧÀͬͰͤͩͺÀͣͩͽÀͯͤ͡ΧÀͯͤͪͺͧ

ͩ͟͡ͺÀ3ANIÀ'OURMETžÀcÀ͋ͱͦ͹ͨͩ͟ͺͫ͹ΧÀͲͤͯͰͧͩ͟͡ͺÀ3ANIÀ&ESTIVALžÀcÀ

cÀÀ0ORTOÀ3ANI À DLXÀ Àͧͦ͹ͯͨͫͫ͟͹ΧÀͬͰͤͩͺÀ͡ÀͯͤͮͣʹͤÀͨͱͮͬͮͰ͟

͉ͩͱ͠ÀͭͬͯͰͬͽͫͫ͹ͳÀͬͯ͢ͰͤΧÀcÀ͉ͬͫͯͺͤͮͥ ͯͩͱͥ͟͠À3ANIÀ6IPÀ3ERVICESÀcÀ

cÀÀ3ANIÀ$UNES À DLXÀ ÀͯͰͧͩͺÀͧÀͱͤͣͧͫͤͫͧͤÀͫ͟Àͤͮͤ͢͠ͱÀͤ͜͢Χͯͨͬͬ͢Àͪͬͮͽ

͉ͱͮͬͮͰÀͣͩͽÀͪͤͮͬͭͮͧͽͰͧΧÀ À͉ͬͫͲͤͮͤͫʹ ͦͩ͟ÀͬͰÀÀͣͬÀÀ͵ͤͩͬͤͨ͡ 

42 ̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ


ГАРМОНИЯ Золотой песок под ногами Утренний бриз с сосновым ароматом Тихий плеск волн Природа и душа становятся единым целым ПОЧУВСТВУЙ SANI

К А С С А Н Д РА , Г Р Е Ц И Я | S A N I R E S O R T . G R


ПРЕЗЕНТАЦИЯ ◉ ТАСОС

0DNU\DPPRV %XQJDORZVɈɬɟɥɶ ͉ͱͮͬͮͰͫ͹ΧÀͬͰͤͩͺÀ-!+29!--/3À"5.'!,/73Àͮͬ͟͠Ͱͤ͟ͰÀͤͥͤͬͣͫͬ͢À

ͬͣͪͧ͟͡ ÀͧͩͧÀͭͮͬ͢ͱͩͽͰͺͯͽÀͭͬÀͭͮͤͨͮͯͫ͟͹ͪÀͯͣͪ͟͟À͡Àͯͤ͡ͰͤÀͩͤͰͫͤͬ͢À

ͯÀͨͬͫʹ͟Àͭͮͤͩ͟ͽÀͭͩͬ͡ͰͺÀͣͬÀͯͤͮͤͣͧͫ͹ÀͬͨͰͽͮ͠ͽÀͱͥͤÀͭͬ͵ͰͧÀͯͬͮͬͨÀͩͤͰ

ͭͬͩͫͬͩͱͫͧͽ ÀͬͰͮͥ͟͟ͼͷͤͬͯ͢ͽÀ͡Àͪͬͮͤ

͏ͯͨͧͫ͟ͱ͡ͶͧΧͯͽÀͫ͟ÀͰͤͮͮͧͰͬͮͧͧÀ͡ÀÀͨͮͬ͟͡ Àͭͮͧͮͤͥͫ͠͹ΧÀͬͰͤͩͺÀ

͂Àͬͯͫͬͫͬͪ͡Àͦͣͫͧͧ͟Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟͹ÀͮͤͯͤͭͶͫ Àͩͬͧ͠͠ Àͭͮͤͣͩ͟͢͟ͼͷͤͤÀ

ͭͬͯͰͮͬͤͫÀͫ͟Àͭͬͨͮ͹ͰͬͪÀͯͬͯͫͪͧ͟ÀͳͬͩͪͤÀͭͤͮͤͣÀͭͩͽͥͤͪÀ͋ͨͮͧͪͪͬͯ͟͟À

ͬͯ͢ͰͽͪÀͯͬͬͣͫ͡͠͹ΧÀͣͬͯͰͱͭÀͨÀ7I &IÀͧÀͯͭͱͰͫͧͨͬͬͤ͡ÀͰͤͩͤͧͣͤͫͧͤ͡ À

ͯÀͤͩͬͯͫͤͥͫ͠͹ͪÀͭͤͯͨͬͪÀͫ͟Àͮͯͯ͟ͰͬͽͫͧͧÀͯͤͬ͢͡ÀͩͧͶͺÀ͡ÀÀͨͪÀ

ͬͯͫͬͫͬ͡ΧÀͮͤͯͰͬͮͫ͟À¢̈́ͧͬͨͯͨͱͮ͹¡ÀͧÀͮ͟͠À¢͌ͧͪͲ͹¡

ͣͤͮͤ͡ͱͶͨͧÀ͑ͯͬͯ͟

͏ͯͭͬͩͬͥͧ͟͡ͶͧͯͺÀͫ͟Àͯͬͤͪ͡Àͭͤͮͯͬͫͩ͟ͺͫͬͪÀͩͤͥͨͤ͟ÀͭͬͣÀͦͬͫͰͧͨͬͪÀ

͍ͰͤͩͺÀ ͯͬͯͰͬͧͰÀ ͧͦÀ ͬͯͫͬͫͬͬ͢͡À ͨͬͮͭͱͯ͟À ͧÀ À ͫͬͪͤͮͬ͡ À

ͫ͟ÀͭͩͽͥͤÀ͡͹ÀͪͬͥͤͰͤÀͭͩ͟͟͡ͰͺÀ͡ÀͪͬͮͤÀͧͩͧÀͬͯͭͬͩ͡ͺͦͬ͟͡ͰͺͯͽÀͫ͟ͶͧͪÀ

ͮͯͭͬͩͬͥͤͫͫ͟͹ͳÀ͡ÀͬͣͫͬͻͰͥͫ͟͹ͳÀ͠ͱͫͩͬ͢͟ ÀͭͬͯͰͮͬͤͫͫ͹ͳÀ͡ÀͣͱͳͤÀ

ͯͯͤ͟͠ΧͫͬͪÀͯÀͭͮͤͯͫͬΧÀͬͣͬ͡Χ ÀͪͬͥͤͰͤÀͦͨͦ͟͟͟ͰͺÀͨͬͨͰͤΧͩͺÀ͡ÀͬͣͫͬͪÀͧͦÀ

Ͱͮͣͧ͟ʹͧͬͫͫͬͬ͢ÀͣͩͽÀͬͯͰͮͬ͟͡Àͮ͟ͳͧͰͤͨͰͱͮͫͬͬ͢ÀͯͰͧͩͽ ÀͯÀͩͨͬͫͬ͟͠͡À

͵ͤͰ͹ͮͤͳÀͫ͟ͶͧͳÀͮͬ͟͠͡ÀͧͩͧÀͥͤÀͬͰͤͣ͟͡ͰͺÀͩ͠ͼͣÀͯͮͤͣͧͦͤͪͫͬͪͬͮͯͨͬΧÀ

ͨͬͰͬͮ͹ͳÀͬͰͨͮ͹ͤ͟͡ͰͯͽÀͧͣ͡Àͫ͟Àͤ͜͢ΧͯͨͬͤÀͪͬͮͤ

ͨͱͳͫͧÀ͡ÀͰͤͮͫͤ͟͡Àͫ͟Àͤͮͤ͢͠ͱÀͪͬͮͽÀ͑ͨͥͤ͟ÀͱÀͯ͟͡ÀͤͯͰͺÀͬͦͪͬͥͫͬͯ͡ͰͺÀ

-AKRYAMMOSÀ"UNGALOWSÀͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰÀͯͬͧͪ͡Àͬͯ͢ͰͽͪÀͱͯͩͱͧ͢À

ͭͬͧͮ͢͟ͰͺÀ͡ÀͰͤͫͫͧͯ À͡Àͭͩͽͥͫ͹ΧÀͬͩͤ͡Χͬͩ͠ÀͧͩͧÀ͡Àͯͨͤ͟͠Ͱͬͩ͠

͡͹ͯͬ͵͟ΧͶͤͬ͢Àͨ͟͵ͤͯͰ͟͡ Àͬ͢͟͠Ͱ͹ΧÀ͡͹ͬͮ͠Àͩ͠ͼͣÀͮͤ͢͵ͤͯͨͬΧÀͨͱͳͫͧÀͧÀ

͂ÀͬͰͣͤͩͤÀͬͯ͢ͰͽͪÀͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰͯͽÀͭͮͨͬͨ͟͟͡ ÀͰͨͥͤ͟ÀͦͣͤͯͺÀͪͬͥͫͬÀ

ͭͮͤͣͬͯͰͩ͟͡ͽͤͰÀͬͦͪͬͥͫͬͯ͡ͰͺÀͮͯͯͩͧ͟͟͠ͰͺͯͽÀͫ͟Àͯͤͪͧͮͫͬ͡Àͧͦͤͯ͡ͰͫͬͪÀ

ͭͮͧͭͮͨͬ͟͟͡ͰͺÀͤͩͬͯͧͭͤͣ͡Àͫ͟ÀͬͣͫͬΧÀͧͦÀͯͭͤʹͧͩ͟ͺͫͬÀͬͬͮ͠ͱͣͬͫͫ͟͡͹ͳÀ

ͭͩͽͥͤÀͯÀͤͩͬͯͫͤͥͫ͠͹ͪÀͭͤͯͨͬͪ Àͬͪ͹ͤͪͬͪ͟͡Àͩͦ͟ͱͮͫ͹ͪͧÀͪͬͮͯͨͧͪͧÀ

ͯͰͬͽͫͬͨ Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫͫ͟͹ͳÀͮͽͣͬͪÀͯÀ͟͡ͶͧͪÀ͠ͱͫͩͬ͢͟

44 ̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ


Τhassos 64004 Greece, 5FM  'BY  &NBJMJOGP!NBLSZBNNPTIPUFMHS XXXNBLSZBNNPTIPUFMHS


ПРЕЗЕНТАЦИЯ ◉

ɏɨɥɞɢɧɝ0RX]HQLGLV*URXS -/5:%.)$)3À'2/50ÀšÀͨͮͱͭͫ͹ΧÀͮͤ͢͵ͤͯͨͧΧÀͳͬͩͣͧͫ͢ Àͬͯͫͬͫͫ͟͡͹ΧÀ

͐ͧͰͬͫͧͽ

͡ÀÀͬͣ͢ͱÀ́ͬͮͧͯͬͪÀ͋ͱͦͤͫͧͣͧͯͬͪÀ͂ÀͯͬͯͰ͟͡Àͳͬͩͣͧͫ͢͟À͡ͳͬͣͽͰÀ

• 0ALMARIVAÀ"EACHÀ"OMOÀ#LUBÀ À ÀͬͰͤͩͺÀͫ͟ÀͬÀͧ͜͡ͽÀͤ͜͡͠ͽ

ͯͩͤͣͱͼͷͧͤÀͨͬͪͭͫͧͧ͟À

• 3OLUNÀ Àͮͤ͢͵ͤͯͨͧΧÀͭͮͬͯͩͫ͟͟͡͡͹ΧÀͭͩͬͪͫͧ͟͵ͤͯͨͧΧÀʹͤͫͰͮ

• -OUZENIDISÀ4RAVELÀ ÀͰͱͮͧͯͰͧ͵ͤͯͨͧΧÀͬͭͤͮ͟ͰͬͮÀͯÀͯͬͯ͠Ͱͤͫͫ͡͹ͪÀ

• !CTIVEÀ-)#%À Àͨͬͪͭͫͧ͟ͽÀͭͬÀͬͮͫͧͦ͢͟͟ʹͧͧÀͨͬͮͭͬͮ͟Ͱͧͫͬͬ͢͡À

͟͡ͰͬͰͮͫͯͭͬͮ͟Ͱͫ͹ͪÀͭͮͤͣͭͮͧͽͰͧͤͪ

ͬͰͣ͹ͳ͟À͡À̓ͮͤʹͧͧ

• %LLINAIRÀ Àͧͨͬͪͭͫͧ͟͟͟͡ͽ

• -OUZENIDISÀ)NTOURÀ Àͨͬͪͭͫͧ͟ͽÀͭͬÀ͡͸ͤͦͣͫͬͪͱÀͰͱͮͧͦͪͱÀ͡À͏ͬͯͯͧͼ

• #32À3ERVICEÀ Àͨͬͪͭͫͧ͟ͽÀͬͯͱͷͤͯͰͩ͡ͽͼͷ͟ͽÀͮ͢ͱͦͬͭͤͮͤͬͦͨͧ͡

• !LFA -EGAÀ À ͨͬͪͭͫͧ͟ͽÀ ͬͨͦ͟͹͟͡ͼͷ͟ͽÀ ͱͯͩͱͧ͢À ͡À ͯͲͤͮͤÀ

• 'REKODOMÀ$EVELOPMENTÀ Àͣͤͤͩͬͭͤͮͯͨ͟͡ͽÀͨͬͪͭͫͧ͟ͽ

ͬͮͦͬͫͧ͟͟͠͡ͽÀ͡À̓ͮͤʹͧͧ

-OUZENIDISÀ4RAVEL ÀͰͱͮͧͯͰͧ͵ͤͯͨͧΧÀͬͭͤͮ͟ͰͬͮÀͯÀͯͬͯ͠Ͱͤͫͫ͡͹ͪÀ

• 'REKOMEDÀ Àͨͬͪͭͫͧ͟ͽÀͭͬÀͪͤͣͧʹͧͫͯͨͬͪͱÀͰͱͮͧͦͪͱ

͟͡ͰͬͰͮͫͯͭͬͮ͟Ͱͫ͹ͪÀ ͭͮͤͣͭͮͧͽͰͧͤͪÀ ͧÀ ͯͭͤʹͧͩ͟ͺͫ͹ͪͧÀ

• 'REKOMANIAÀ ÀͧͫͲͬͮͪ͟ʹͧͬͫͫ͹ΧÀͭͬͮͰͩ͟ÀͬÀ̓ͮͤʹͧͧ

ͭͬͣͮͦͣͤͩͤͫͧ͟ͽͪͧ

• 0ERSEASÀ3ECURITYÀ À͵ͯ͟ͰͫͬͤÀͬͳͮͫͫͬͤ͟ÀͭͮͤͣͭͮͧͽͰͧͤ

'REEKFURSÀ ÀͬͰͮͯͩͤͬ͟͡ΧÀͭͬͮͰͩ͟ÀͬÀͪͤͳ͟ͳÀ͉ͯ͟Ͱͬͮͺͧ

• -OUZENIDISÀ7INEÀ Àͨͬͪͭͫͧ͟ͽÀͭͬÀͭͮͬͧͦͬͣͯ͡Ͱ͡ͱÀͧͫ͡

• "O-OÀ#LUBÀ Àͨͬͪͭͫͧ͟ͽÀͭͬÀͱͭͮͩͤͫͧ͟͡ͼÀͬͰͤͩͽͪͧ À

• -OUZENIDISÀ/LIVEÀ/ILÀ Àͨͬͪͭͫͧ͟ͽÀͭͬÀͭͮͬͧͦͬͣͯ͡Ͱ͡ͱÀͬͩͧͨͬͬͬ͢͡͡À

• !SSAÀ-ARISÀ"OMOÀ#LUBÀ À ÀͬͰͤͩͺÀͫ͟Àͭ ͬͤ͡À͔ͩͨͧͣͧͨͧ͟À

ͪͯͩ͟͟ • %LLINCAMPÀ ÀͣͤͰͯͨͧΧÀͩͤͮ͟͢ͺÀ͡À̓ͮͤʹͧͧ À͍ͯͫͬͫ͟͡ͽÀͣͤͽͰͤͩͺͫͬͯͰͺÀ-/5:%.)$)3À'2/50ÀͯͨͬͫʹͤͫͰͮͧͮͬͫ͟͟͡À ͡ÀͫͤͯͨͬͩͺͨͧͳÀͬͯͫͬͫ͡͹ͳÀͫͭͮͩͤͫͧ͟͟͡ͽͳÀͧͦͫͤͯ͟͠ Àͫ͟ʹͤͩͤͫͫ͹ͳÀ ͫ͟ÀͬͭͰͧͪͧͦ͟ʹͧͼÀͭͮͤͣͩͤͪ͟͢͟͹ͳÀͱͯͩͱ͢ÀͧÀͱͩͱ͵ͶͤͫͧͤÀͨ͟͵ͤͯͰ͟͡À ͬͯͩ͠ͱͥͧͫͧ͟͡ͽÀ ͮͦͧ͟͡ͰͧͤÀ ͰͱͮͧͯͰͧ͵ͤͯͨͬͬ͢À ͯͤͪͤͫ͢Ͱ͟À ͧͭͤͮͤͬͦͨ͟͟͟͡͡ÀͧÀͨͬͫͯͬͩͧͣ͟ʹͧͽÀͮͤΧͯͬ͡Àͬͯ͢Ͱͧͫͧ͵ͫ͹ΧÀͧͦͫͤͯ͠À ͭͩͬͪͫͧ͟͵ͤͯͰͬ͡Àͬͮͦͬͫͧͤ͟͟͠͡À͡À̓ͮͤʹͧͧÀͪͤͣͧʹͧͫͯͨͧΧÀͰͱͮͧͦͪÀÀ ͨͬͮͭͬͮ͟Ͱͧͫ͡͹ΧÀ ͰͱͮͧͦͪÀ ͨͱͭͩͽ ͭͮͬͣͥ͟͟ À ͯͰͮͬͧͰͤͩͺͯͰͬ͡À ͧÀ ͻͨͯͭͩͱ͟Ͱ͟ʹͧͽÀ ͮͦͩͧ͟͵ͫ͹ͳÀ ͬ͠͸ͤͨͰͬ͡À ͫͤͣͧͥͧͪͬͯ͡ͰͧÀ ͭͮͤͣͬͯͰͩͤͫͧͤ͟͡Àͬͳͮͫͫ͟͹ͳÀͱͯͩͱ͢Àͭͮͬͧͦͬͣͯ͡Ͱͬ͡ÀͧÀͭͮͬͣͥ͟͟À ͧͫ͟͡ Àͬͩͧͨͬͬͬ͢͡͡Àͪͯͩ͟͟ Àͭͮ

46 ̈́ͤͫͺͧ͢ÀͧÀ͑ͱͮͧͦͪ͟


͇͂͆͂͐̿͊̓͂̿Ì͇͉͇̼̺͊͋

ɧȪȿȼ̛ʪȪ ́ȼɁȰȮɣ

ʀʤʦʪʩ]ʅʖʠʧʞ]ʁʛʪʠʖʚʖ]ʂʛʙʖʣʞʧʞ]ʀʛʪʖʡʤʣʞʵ]ɾʨʖʠʖ]ɽʖʠʞʣʪ


РЕГИОНЫ ГРЕЦИИ

ɂɨɧɢɱɟɫɤɢɟɈɫɬɪɨɜɚ Nонические острова славятся несравненной красотой природы, своеобразной культурой и музыкальной традицией.

̯͊͘ͅ͏͒͑͠ͱÌdÌ͎͔͓͗͑͊ҧ͍͜ҧÌ͓͒Ì͓͏͉͍͒͝ͅÌ͕͖͔͇͒͒Ì ̮͍͕͎͈͒͑͛͊͒͒Ì͔͐͒ͱ Ì̴͊ҧ͌͋ͅÌ͕͖͔͇͒͒ͅÌ͍͎͗͑ͅ͏͊͑ Ì͖ ͎ Ì͕͖͖͒͛͊͊ͅ Ì͕Ì͉͒͑͒ҧÌ͕͖͔͒͒͑͟ Ìcͅ͏͓͍͠ҧ͕͎͍ҧÌ͓͊ҧ͌͋ͅiÌ͕͂͑͒ͅ Ì͈͉͊Ì͓͔͍͔͕͖͖͒͌͊ͅͅÌ ͔͉͎͕͖͊͒͑͟ҧÌ͇͍͉Ì͔͛͊͑͒ҧÌ͊͏͍Ì͍Ì͍͇͖͋͗Ì͉͍͎͍͊Ì ͏͉͍͒͜ͅ Ìͅ Ì͕Ì͉͔͈͗͒ҧÌ͕͖͔͒͒͑͟ Ì͍͕͖͛͊ҧ͊͊͜Ì ͖͓͊͏͒͊Ì͔͐͒͊ Į̀Ì͎͔͕͖͕͖͒͊͑͒ͱ͙Ì͕͂͑͒ͅÌ͙͉͍͖͕͑͒ͅͱÌ͕͖ͅ͏͎͖͍͖͇͒ͅͅͱÌ͓͔͊͊͝ͅÌ̪͔͈͔͖͍͕͒ͅͅ ÌͅÌ ͖͎͋͊ͅÌ͔͒͌͊͒Ì̱͊͏͍͕͍͑ͅ Ì̳͕͖͔͇͒Ì͔͒͆͐ͅ͏ͱ͖͢Ì ͍͇͓͍͕͋͒͑͊͟Ì͌ͅ͏͍͇͟Ì͍Ì͎͔͇͗͋͊͑͊͟Ì͔͈͆͊͊ͅ Ì ̶͖͒͏͍͚͊ҧÌ͎͔͈͒͗ͅÌ͉͇͙͗Ì͕͖͔͇͇͒͒͒Ì̯͊͘ͅ͏͒͑͠ͱÌ͍Ì̮͖͎͍ͅÌ͕ÌÌ͈͉͒ͅÌͱ͇͏ͱ͖͕͊ͱÌ͈͔͉͒͒Ì ̦͔͈͕͖͒͒͏͍ Ì͍͖͖͔͐͊͒͐͘ͅͅÌ͕͓͕͎͍͗͢͝ͅҧ͕ͱÌ͎Ì ͏͍͐͑͗ͅÌ̯͖͇͕͗͒ͅ Ì͖͂͒Ì͖͔͈͇͒͒͟ҧÌ͍Ì͉͍͍͕͖͔͖͍͇͐͑͑͟ͅͅҧÌ͚͖͔͊͑Ì͕͖͔͇͒͒ͅ Ì͕͇͔͒͊͐͊͑͑͟ҧÌ ͈͔͉͒͒ Ì͓͕͖͔͒͒͊͑͑͟ҧÌ͇Ì͎͑͊͒͏͕͕͍͕͎͛͊͒͐ͅÌ ͕͖͍͏͊Ì͍Ì͍͍͐͊͢͝ҧÌ͇͋͑͗͢ͅÌ͍͕͖͔͍͕͎͒͛͊͗͢Ì͍Ì ͉͙͇͗͒͑͗͢Ì͖͔͉͍͚͍͢ͅ Ì̲͇͔͊͑͒ͅ Ì͕͐ͅͅͱÌ͍͇͓͍͕͋͒͑ͅͱÌ͉͔͇͊͊͑ͱÌ͑ͅÌ̯͊͘ͅ͏͒͑͊͠ÌdÌ̹͍͕͎͔͉͒ͅ Ì ͖͂͒Ì͑͊͆͒͏͒͜͠ҧÌ͔͚͎͍͆͟ͅҧÌ͓͕͒͊͏͎͒Ì͕Ì͎͍͍͗͌͐Ì ͗͏͎͍͒͛͐ͅÌ͍Ì͕͖͇͐͑͒͋͊͒͐Ì͉͇͒͐͒Ì͇Ì͖͔͉͍͚͍͒͑͑͒͐ͅÌ͕͖͍͏͊ Ì͙͔͒͑ͅͱ͙͊͐͟Ì͈͕͉͔͕͖͇͒͗͒͐ͅ ̫͊͝Ì͉͍͒͑Ì͇͋͑͟ͅҧÌ͈͔͉͒͒Ì͕͖͔͇͒͒ͅÌdḬ͍͎͕͔͍̀͗ Ì ̩͔͉͒͒Ì͍͖͌͑͐͊͑ͅÌ͍͆͆͏͍͖͎͍͒͊͐ͅÌ̮͎͇͖͍͒ͅͅͱÌ ͍Ì̴͖͔͍͚͍͊ Ì͙͔͑ͅͱ͍͙͝Ì͎͒͏͏͎͚͍͍͊Ì͚͔͎͇͊͒-

48 ̈́ͤͫͺͧ͢ÀͧÀ͑ͱͮͧͦͪ͟

͙͑͟Ì͔͍͌Ì͍Ì͔͉͎͍͙͊Ì͎͍͈͑ ÌͅÌ͖͎͋͊ͅÌ̹͍͏͔͍͕͎͐͒͑͛͊͒ͅҧÌ͎̽͒͏͒ҧ Ì̬͍͇͓͍͕͒͑͟ҧÌ͓͔͍͔͆͊͋͑͟ҧÌ͈͔͉͒͒Ì̶͍͐ͅÌ͍͍͌͒͆͏͖͗͊Ì͓͔͕͊͑͒ҧÌ͇͉͒͒ҧ Ì ͈͖͆͒͒ͅҧÌ͔͕͖͍͖͊ͅ͏͕͖͑͒͢͠͠ Ì͓͉͍͒͌͊͐͑͐͟Ì͔͍͒͌͊͐ͅÌ͍Ì͓͔͍͊͊͐͝ͅ Ì̴͔͕͒͒ Ì͉͍͒͑Ì͍͌Ì͈͏͇͙͑͟ͅÌ ͓͔͖͇͒͒Ì͕͖͔͇͒͒ͅÌ Ì͓͔͍͔͆͊͋͑͟ҧÌ͈͐͑͒͒͏͉͑͢͟ҧÌ͈͔͉͒͒ Ì͕͖͍͒͛͊͢͝ͅҧÌ͈͔͒͑͊͟Ì͍Ì͔͕͎͍͐͒͊Ì ͓͊ҧ͍͌͋ͅ Ì̲͎͚͒͑͊ͅ Ì͖͔͍͕͖͍͕͎͍͗͛͊ҧÌ͎͔͔͖͗͒Ì ̶͎ͅ͏ͅÌ͕Ì͉͇͑͊͑͒ͅÌ͓͕͖͔͍͒͒͊͑͑͐͟Ì͖͒͊͏ͱ͍͐Ì͍Ì ͔͆͗͑͒ҧÌ͑͒͛͑͒ҧÌ͍͋͌͑͢͠ ̼͖͒Ì͎͕͖͕͊ͅͅͱÌ͓͏ͱ͋͊ҧÌ̯͊͘ͅ͏͍͒͑͠ Ì͖͒Ì͍͒͑Ì ͓͔͇͕͙͉͊͒͒͑͟Ì͍Ì͈͔͐͑͒͒͒͆͌͑͟ͅ Ì̲͍͆͒ͅ͏͊͊Ì ͍͇͕͖͌͊͑͟Ì͓͏ͱ͍͋Ì̱͍͔͖͕͒ Ì̱͎͔͍͕ͅÌ͍Ì̴͏͖͍͕ͅÌ ̈́͏͕͒ Ì̶͓͔͖͠ͅͱ Ḭ͔͉͕̀͗ͅ Ì̶͎ͅ͏ͅ Ì̴͔͕͒͒ Ì̦͉͍͕͕͑͐͒ͅ Ì̯͕͍Ì͍Ì̴͖͍͊͑ͅ ̯͔͒͗͘Ìͱ͇͏ͱ͖͕͊ͱÌ͉͍͍͕͖͔͖͍͇͐͑͑͐͟ͅͅÌ͚͖͔͊͑͒͐Ì ̴͔͎͖͔͊͊͗͘͟Ì̮͍͕͎͍͙͒͑͛͊Ì͕͖͔͇͇͒͒͒ Ì̮͇͕͖͌͊͑͟ҧÌ͎͎ͅÌc͕͖͔͇͒͒Ì̹͎͇͒͡ͅi Ì̯͔͒͗͘Ì͍͖͌͑͐͊͑ͅ Ì ͇Ì͓͔͇͊͗͢Ì͔͉͒͛͊͊͠ Ì͕͇͒͊ҧÌ͎͗͏͖͔͗͒͠ҧ Ì̳͕͖͔͇͒Ì ͔͕͓͒ͅ͏͒͋͊͑Ì͇Ì͕͖͗͊͠Ì̦͉͔͍͖͍͕͎͈͛͊͒͒ͅÌ͔͐͒ͱ Ì ͓͔͖͍͇͑͒ͅÌ͖͔͍͎͐͊ͅͅ Ì͎͖͔͒͒͟ҧÌ͖͉͒͊͏͊͑Ì͖͒Ì ͕͇͔͊͊͑͒ҧÌ͕͖͍͛ͅÌ͕͖͔͇͒͒ͅÌ͓͔͊͊͊͜ҧ͎͒͐Ì͍͔͍͑͒͜ҧÌ Ì͎͐ Ì̲ͅÌ̯͔͒͗͘Ì͐͒͋͑͒Ì͔͍͖͒͆͑͗͋͠ͅÌ ͕͖͇͐͑͒͋͊͒Ì͍͇͓͍͕͙͋͒͑͟Ì͙͖͎͆͗͒͛͊Ì͍Ì͓͕͙͊͛͑͟ͅÌ͏͍͆͒Ì͈ͅ͏͙͊͛͑͟Ì͓͏ͱ͋͊ҧ

̶͖͒͏͍͚ͅÌ͕͖͔͇͒͒ͅÌdÌ͍͍͖͌͗͐͊͏͑͟͠ҧÌ͈͔͉͒͒Ì̯͔͒͗͘ Ì͉͍͒͑Ì͍͌Ì͎͔͕͍͇͊ͅҧ͍͙͜Ì͈͔͕͎͍͙͊͛͊Ì͈͔͉͇͒͒͒ Ì ͓͕͖͔͒͒͊͑͑͟ҧÌ͑ͅÌ͎͗͌͒ҧÌ͓͒͏͕͎͒͊Ì͌͊͐͏͍ Į̀Ì͖͒͐͡Ì ͈͔͉͒͒͊Ì͎͖͔͕͖͇͒͑͒ͅ Ì͈͉͊Ì͕͖͇͍͒ͅ͏͍Ì͕͇͒ҧÌ͕͏͉͊Ì ͔͌͑͊͟ͅÌ͚͍͇͍͏͍͚͍͍͌ͅ Ì͇͟Ì͑ͅҧ͉͖͊͊Ì͆͒͏͍͊͜͠Ì ͓͏͉͍͒͝ͅ Ì͖͎͍͊ͅÌ͎͎ͅÌ͓͓͒͗͏ͱ͔͑ͅͱÌ̶͓͍͉͑ͅͅͅ Ì ͍Ì͎͍͗͌͊Ì͐͒͊͑͊͟͝Ì͗͏͎͍͒͛Ì Ì͍͖͌͑͐͊͑͊͟ͅÌ͎͖͑͗͑͟ͅ Ì͔͖͛͊͟Ì͍͖ͅ͏͠ͱ͕͎͈͑͒͒Ì͇͏͍ͱ͍͑ͱ Ì̯Ì͓͉͌͗ͅͅÌ͖͒Ì͈͔͉͒͒ͅÌ͔͕͓͒ͅ͏͒͋͊͑ͅÌ̴ͅ͏͎͕͖͔͍͚͊͒ͅͅ Ì ͐ͅ͏͎͍͊͑͠ҧÌ͌͊͐͑͒ҧÌ͔ͅҧ ÌͅÌ͖͎͋͊ͅÌ̦͈͑͊͏͎͕͖͔͒͒ͅ Ì͇͍͖͍͌͑ͅҧ͕͎ͅͱÌ͎͔͓͕͖͊͒͠Ìd͈͒Ì͇͎͊ͅ Ì ͑ͅÌ͈͊͢Ì͙͉͍͖͕͑͒ͅͱÌ̯͍͑͒͑ͅ Ì͉͒͑͒Ì͍͌Ì͓͓͒͗͏ͱ͔͑͊ҧ͍͙͜Ì͕͖͐͊Ì͑ͅÌ͕͖͔͇͒͒͊ Ì̸͎͌ͅͱÌ͓͒͏͕͎͒ͅÌ ͕͍͗͜Ì͇͉͖͊͊Ì͇Ì͕͖͔͐͒͑͟͠ͅĮ̀͏͙͔͊͑ͅͅ Ì͖͎͉͒͗ͅÌ ͑ͅÌ͔͚͎͆͒͟ͅҧÌ͏͉͎͒͊Ì͐͒͋͑͒Ì͉͔͖͕͒͆͠ͅͱÌ͉͒Ì ̱͍͈͑͒͒͟͜Ì͕͖͔͇͒͒ͅ Ì̲͓͔͖͍͇͒ͅ Ì͑ͅÌ͇͔͍͊͑͊͜Ì ͙͒͏͐ͅÌ̩͕͖͔͍͕͗͒ͅ Ì͔͕͓͒ͅ͏͒͋͊͑Ì͍͎͗͑ͅ͏͑͟͠ҧÌ ̦͙͍͏͏͊͒͑ Ì͏͖͍͊͑ҧÌ͉͇͔͚͒͊Ì͍͓͔͖͔͍͚͐͊͟ͅÌ̫͏͍͇͖͌͊͟ͅÌ̦͇͕͖͔͍ҧ͕͎͒ҧÌ͍͏͍Ìc̶͍͕͕͍i ̳͕͖͔͇͒Ì̭͎͍͑͘ͅ Ì͍͇͕͖͌͊͑͟ҧÌ͇Ì͍͕͖͔͍͍͒Ì͕Ì͓͙͍͒͡Ì͇͚͍͚͇͊͑͊͑͊ͅÌ͎͎ͅÌc̰͇͉͇͑͒͟ͅͅҧÌ͚͇͖͎͊͒i Ì ͍͎͗͑ͅ͏͊͑Ì͖͊͐ Ì͖͛͒Ì͔͉͎͊ͅͱÌ͎͔͕͖͒ͅͅÌ͓͊ҧ͌͋ͅͅÌ͍Ì ͎͕͍͕͖͒͊͐͡ͅÌ͇͕͖͔͖͕͊͛͢ͅͱÌ͕Ì͍͕͖͔͍͒͊ҧÌ͍Ì͈͖͆͒͒ͅҧÌ ͎͗͏͖͔͗͑͒͠ҧÌ͍Ì͔͖͍͕͖͍͕͎͛͊͒ͅҧÌ͖͔͉͍͚͍ͅͱ͍͐ ̴͊ҧ͌͋ͅÌ͕͖͔͇͒͒ͅÌ̭͎͍͑͘ͅÌ͓͒͏͒͑Ì͎͖͔͕͖͇͒͑͒ͅ Ì ̧͒͏͗͜͢͠Ì͕͖͛͠ͅÌ͕͖͔͇͒͒ͅÌ͍͖͌͑͐͢ͅͅÌ͈͔͒͟ Ì͍͛͠Ì ͓͔͕͍͒͒͊͜Ì͗Ì͓͉͒͑͒͋͠ͱÌ͕͕͍͒͑͐ͅÌ͕͎͏͒͑͟Ì͔͉͖͕͛͊͊͗͢ͱÌ͕Ì͓͏͉͔͉͍͒͒͒͑͐͟Ì͉͒͏͍͍͑͐ͅ Ì̧͕͊͌͗͏͇͒͑͒ Ì̭͎͍͑͘ͅ Ì͇Ì͓͔͇͊͗͢Ì͔͉͒͛͊͊͠ Ì͍͔͎͒͒͜Ì ͍͇͕͖͌͊͊͑Ì͇͕͊͐͗Ì͍͔͐͗Ì͍͕͖͛͊ҧ͍͐͜Ì͍͔͉͌͗͐͗͑͐͟Ì͔͐͒͊͐ ÌͅÌ͖͎͋͊ͅÌ͔͉͎͊͒ҧÌ͎͕͍͕͖͒͊͐͒͡ҧ Ì ̓͋͑͒͊Ì͓͔͒͆͊͊͋͊͠Ì͕͖͔͇͒͒ͅÌͱ͇͏ͱ͖͕͊ͱÌ͕͔͉͊͒ҧÌ ͍͖͍͒͆͑ͅͱÌ͔͕͎͐͒͒ҧÌ͔͓͙͍͛͊͊ͅÌ̯͔͖͊ͅͅ ̯͔͖͊ͅͅ Ì ̯͔͒͐͊Ì̯͔͖͊ͅͅ ͎͔͖͊ͅͅ Ì͑ͅÌ̭͎͍͑͊͘ͅÌ͍͖͖͒͆͊ͅÌ ͖͢͏͊͑͠Ì̱͙͕͒͑͗ͅ ͙͕͐͒͑͗ͅ Ì͎͖͔͈͒͒͒͒Ì͐͒͋͑͒Ì͇͕͖͔͖͍͖͊͠ Ì͇ ͕͇͒͑͒͑͒͐ Ì͗Ì͈͒͢ ͓͉͙͌͑͟ͅͅÌ ͔͈͇͆͊͊͒Ì͕͖͔͇͒͒ͅ ̶͖͒͏͍͚ͅÌ͕͖͔͇͒͒ͅ Ì͈͔͉͒͒Ì̭͎͍͑͘ͅ Ì͔͕͓͒ͅ͏͒͋͊͑Ì͇Ì͈͒͢ ͇͕͖͒͒͛͑͒ҧÌ͕͖͍͛ͅÌ͕͖͔͇͒͒ͅ Ì͒͑ͅÌ ͍͖͌͑͐͊͑ͅÌ͇͍͖͑͗͊͜͏͍͑͐͟͠Ì͉͍͒͐͐ͅÌ͖͍͌͑ͅ Ì͚͔͎͇͊ͱ͍͐Ì͍Ì͓͏͉͒͝ͅͱ͍͐ Ì͖͎͍͍͐ͅÌ͎͎ͅÌ ͍͇͕͖͌͊͑ͅͱÌ̵͈͗ͅ ÌͅÌ͖͎͋͊ͅÌ͚͖͔͊͑ͅ͏͑͒͠ҧÌ͓͏͒-


͉͢͝͠ͅÌ̶͇ Ì̱͔͎ͅͅ Ì͕͍͔͒͆͊͢͝ͅҧÌ͑ͅÌ͓͔͈͒͗͏͎͗Ì͍͖͋͊͏͊ҧÌ͍Ì͈͕͖͒͊ҧÌ͈͔͉͒͒ͅ Ì̵ͅҧ͒͑Ì̧͙͒ͅ͏͍ Ì ͉͑͊ͅ͏͎͊͒Ì͖͒Ì̭͎͐ͅͅ Ì͔͇͇͖͒͛͒͊͟ͅͅÌ͕͇͍͍͒͐Ì ͐ͅ͏͎͍͍͊͑͐͠Ì͖͍͙͍͍͐Ì͗͏͎͍͒͛͐ͅÌ͍Ì͕͖͔͍͐͟ͅÌ ͉͍͒͐͐ͅ Ì͇Ì͕͉͙ͅͅÌ͎͖͔͙͒͒͟Ì͐͒͋͑͒Ì͇͕͖͔͖͍͖͊͠Ì ͔͕͎͍͆ͅͅҧÌ͕͍͋͐͑ͅ ̯͔͒͐͊Ì͈͔͉͒͒ͅÌ̭͎͍͑͘ͅ Ì͓͔͉͕͖͇͊ͅ͏ͱ͖͢Ì͍͖͔͕͑͊͊Ì͖͎͋͊ͅÌ͍͇͓͍͕͋͒͑͊͟Ì͓͕͒͊͏͎͍Ì͕͖͔͇͒͒ͅÌ͕Ì͍͐͒͊͑͐͟͝Ì͗͏͎͍͒͛͐ͅÌ͍Ì͖͇͔͍͊͑͐ͅͅ Ì ͈͉͊Ì͈͕͖͒ͱ͐Ì͓͔͉͊͏͖͒͋ͅÌ͆͏͉͢ͅÌ͕͖͐͊͑͒ҧÌ ͎͍͕͎͌͑͒͘ͅҧÌ͎͙͍͗͑ Ì̶͖͍͖͒Ì͓͗͒͐ͱ͖͑͗͠Ì͔͇͛͊͌͛͟ͅҧ͑͒Ì͍͇͓͍͕͋͒͑͗͢Ì͉͔͇͊͊͑͢Ì̯͖͕͖͔͍ͅͅͅ Ì ̨͖͑͒ͅͅ Ì͕͖͒͏͍͚͗Ì̱͍͚͍͓͗͑ͅ͏͍͖͖͊ͅÌ̦͔͎͉͍͒͑ͅ ÌͅÌ͖͎͋͊ͅÌ̶͔͎͍͉͑͒ͅͅͅ Ì͇͕͊͐͠ͅÌ͓͓͒͗͏ͱ͔͑͗͢Ì͕͔͉͍͊Ì͈͔͕͎͍͙͊͛͊Ì͍Ì͍͕͖͔͙͑͒͑͑͟ͅÌ͖͔͍͕͖͇͗͒ Ì̳͉͑ͅÌ͍͌Ì͉͕͖͓͔͍͖͒͒͐͊͛͊ͅ͏͕͖͑͒͊͠ҧÌ ͇Ì͓͉͌͑͒ͅͅҧÌ͕͖͍͛ͅÌ͕͖͔͇͒͒ͅÌdÌ͖͇͍͌͒͑͗͜ͅҧÌ ͎͔͆ͅͅ͏͠ Ì͇͔͆͒͊͑͑͟͜͟ҧÌ͔͐͒͊͐Ì͑ͅÌ͔͈͆͊͊Ì͍Ì ͎͔͒͗͋͊͑͑͟ҧÌ͖͇͕͍͒͊͑͐͟Ì͕͎ͅ͏͍͐ͅ Ì̮͇͕͖͌͊͑͊͟Ì͖͔͍͕͖͍͕͎͍͗͛͊͊Ì͎͔͔͖͗͒͟Ì͕͖͔͇͒͒ͅ Ì͔͕͓͒ͅ͏͒͋͊͑͑͊͟Ì͇͉͒͏͠Ì͓͔͒͆͊͊͋͠ͱÌdḬ͈̀͑ͅͅͅ Ì ̦͔͈͕͍ͅ Ì̩͔͎͕͊ͅͅ Ì̴͔͖͒͒ ̭͔͒͒ Į͕͍̀ͅ͏͍͎͕͒ Ì ̷͕͍͏͍͇͍͕ Ì̦͏͍͎͕͊Ì͍Ì̦͏͍͎͕͑ͅͅ ̸͉͍͊͑͊͑͑͊͟Ì͍͏͍Ì͈͐͑͒͒͏͉͑͊͢͟Ì͌͒͏͖͓͕͒͒͊͛͑͊͟ͅÌ͓͏ͱ͍͋ Ì͓͔͒͆͊͊͋͊͠Ì͇Ì͖͍͊͑Ì͔͇͍͕͖͙͒͆͟͟Ì ͕͎ͅ͏ Ì͇͖͔͆͊͌͊͊͑͊͟Ì͙͖͆͗͟ Ì͈͕͖͓͔͍͍͒͊͐͑͊͟Ì ͓͔͍͛ͅ͏͟Ì͉͏ͱÌͱ͙͖ Ì͖͎͔͖͒͊͟͟Ì͍Ì͕͓͎͒͒ҧ͑͊͟Ì ͌ͅ͏͍͇͟ Ì͍͕͖͛͊ҧ͊͊͜Ì͔͐͒͊ÌdÌ͖͍͡Ì͍Ì͉͔͈͍͗͊Ì ͓͔͎͔͕͊͑͊͟ͅÌ͔͒͆͌͟ͅÌ͇͍͎͖͒͌͑͢ͅÌ͇Ì͍͑͐͜ͅÌ ͇͔͍͍͒͒͆͋͊͑ͅ Ì͎͈͉͒ͅÌ͐͟Ì͈͇͔͍͒͒͐Ì͒Ḭ͎̀͊͘ͅ-

͉͊ Ì̳͕͖͔͇͒Ì͔͒͆͐ͅ͏ͱ͖͢Ì͍͔͉͌͗͐͗͑͊͟Ì͓͔͒͆͊͊͋͠ͱ Ì͓͎͔͖͒͊͟͟Ì͓͕͎͊͒͐ Ì͎͖͔͒͒͟ҧÌ͍͖͌͑͐͊͑͟ͅҧÌ͓͖͒͡Ì̦͈͑͊͏͕͒Ì̶͍͎͊͏͠ͱ͕͑͒ Ì͇͙͉͚͒͊͟Ì͕Ì ̰͎͉͊͘͟ͅ ÌÌ͕͔͇͍͑ͅ͏Ì͕Ìc͈͒͏͍͍͗͆͑͐͟Ìͱҧ͚͍͐ͅi Ì ̵͕͖͍͖͊ͅ͏͕͖͑͒͠͠Ì͕͖͔͇͒͒ͅÌ͕͕͖͇͒ͅ͏ͱ͖͢Ì͒͏͍͇͎͇͒͊͟Ì͉͔͇͊͊͠ͱ Ì͇͍͈͔͉͍͎͍͑͒͑ͅ Ì͎͍͓͔͍͕͟ͅ Ì ͉͗͆͟ Ì͕͕͒͑͟ Ì͓͏͖͑͟ͅͅÌ͍Ì͉͔͈͍͗͊Ì͉͔͇͊͊͠ͱ Ì ̰͎͉͊͘ͅͅ Ì͍͇͕͖͌͊͑ͅͱÌ͍Ì͓͉͒Ì͇͍͑͌͑͊͐ͅͅÌ2@MS@Ì ,@TQ@̦͈͍ͅÌ̱͇͔ͅͅÌ Ì͕͐͟ͅҧÌ͆͏͍͎͍͌ҧÌ͎Ì͖͔͍͎͇͐͊͒͒ͅҧÌ̩͔͚͍͍͊Ì͕͖͔͇͒͒ Ì͕͉͍͒͊͑͊͑͑͟ҧÌ͕Ì ͕͗͊͜ҧÌ͓͏͇͍͗͛͐ͅÌ͕͖͐͒͒͐ Ì͖͛͒Ì͉͖͊ͅÌ͕͖͔͇͒͒͗Ì͓͔͍͕͖͇͊͐͗͊͒͝Ì͏͈͎͈͊͒͒Ì͉͕͖͓͒͗ͅ Ì̩͔͉͒͒Ì ̰͎͉͊͘ͅͅÌ͍͖͐͊͊Ì͉͒͑͗Ì͍͌Ì͕͙͐͟ͅÌ͕͇͔͙͒͊͐͊͑͑͟Ì

͇Ì̫͇͔͓͒͊Ì͔͍͐͑ͅ Ì̵ͱ͉͒͐Ì͙͉͍͖͕͑͒ͅͱÌ͏͍͐͑ͅÌ dÌ͓͔͍͕͖͍͑͊͝ͅÌ͔͉͎͍͙͊Ì͇͍͉͇͒Ì͓͖͍͚ Ì̯͔͒͐͊Ì ͈͔͉͒͒ͅḬ͎͉̀͊͘ͅͅ Ì͉͔͈͍͗͊Ì͍͇͕͖͌͊͑͊͟Ì͎͔͔͖͗͒͟Ì͕͖͔͇͒͒ͅÌdÌ͈͐͑͒͒͏͉͑͢͟ҧÌ͓͕͒͊͏͎͒Ḭ͍̀ҧͱ Ì ͔͚͎͆͟ͅͅͱÌ͉͔͇͊͊͑ͱÌ̦ҧ͕͒Ì̲͍͎͍͖͕ͅ Ì͍͉͊ͅ͏͑͠ͅͱÌ ͉͏ͱÌ͕͔͍͈͊͑͘ͅÌ̲͍͎͠ͱ͑ͅ ÌÌ̴͔͍͊ͱ͏͍ Ì͈͐͑͒͒͏͉͑͢ͅͱÌ͉͔͇͎͊͊͗͜ͅÌ͕Ì͍͍͖͌͗͐͊͏͍͑͐͟͠Ì͓͏ͱ͍͋͐ͅ Ì͑ͅÌ͋͑͒͢ҧḬ͎͉̀͊͊͘ͅÌ͍͖͌͑͐͊͑ͅͅÌ͕͇͍͍͒͐Ì͓͕͍͊͛͑͐͟ͅÌ͓͏ͱ͍͋͐ͅĮ͕͍̀ͅ͏͍͎͍ Ì̶͏͉͖͊͗͊Ì ͖͖͍͖͒͐͊͠ Ì͖͛͒Ì͇͎͔͈͒͗Ḭ͎͉̀͊͘͟ͅÌ͈͐͑͒͒Ì͐ͅ͏͙͟Ì ͍Ì͆͒͏͍͙͜͠Ì͕͖͔͇͇͒͒͒ Ì͍͌Ì͎͖͔͙͒͒͟Ì͍͑͆͒ͅ͏͊͊Ì ͍͖͌͑͐͊͑ͅÌ̶͎͔͓͍͕͒͒ Ì͕͖͔͇͒͒ Ì͓͔͍͉͑ͅ͏͍͊͋͝ͅҧÌ͕͊͐͊͠Ì̳͕͍͕͇͑͒ͅ ÌÌ

͈ͦͣͫͧͤ͟À 49


ПРЕЗЕНТАЦИЯ ◉ ЗАКИНФ

=DQWH+RVSLWDOLW\*URXS :ANTEÀ(OSPITALITYÀ'ROUP Àͨͬͪͭͫͧ͟ͽÀͯÀͪͫͬͬͩͤ͢ͰͫͧͪÀͧͪͤͫͤͪÀ͡Àͬͩͯ͟͠ͰͧÀ

ͨÀͬͯ͢ͰͤͭͮͧͧͪͯͰ͡ͱ Àͭͮͤͣͩ͟͢͟ͼͰÀͯͬͧͪ͡Àͬͯ͢ͰͽͪÀ͡͹ͯͬ͵͟ΧͶͧΧÀͭͤͮͯͬͫ͟-

ͧͫͣͱͯͰͮͧͧÀͬͯ͢ͰͤͭͮͧͧͪͯͰ͟͡Àͩͣͤͤ͟͡ͰÀͧÀͮͯͭͬͮ͟ͽͥͤ͟ͰͯͽÀͨͬͪͭͩͤͨͯͬͪÀ

ͩͧͦͧͮͬͫͫ͟͡͹ΧÀͯͤͮͧͯ͡ Àͧͦ͹ͯͨͫͫ͟ͱͼÀͨͱͳͫͼÀͧÀͶͧͮͬͨͧΧÀͯͭͤͨͰͮÀͬͦ͡-

"7À:ANTEÀ0ARKÀANDÀ'ALAXYÀ(OTELS ÀͯͬͯͰͬͽͷͧͪÀͧͦÀͣ͡ͱͳÀͭͮͤͯͰͧͥͫ͹ͳÀ

ͪͬͥͫͬͯͰͤΧÀͣͩͽÀͬͰͣ͹ͳ͟ÀÀ

ͬͰͤͩͤΧ Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫͫ͟͹ͳÀͫ͟ÀͬÀ͇ͨͧͫ͟Ͳ À͟ÀͰͨͥͤ͟ÀÀͽͩ͡ͽͤͰͯͽÀͩͣͤͩ͟͡ͺ-

͉ͬͪͭͩͤͨͯÀ"7À:ANTEÀ0ARKÀANDÀ'ALAXYÀ(OTELSÀͧͦͤͯ͡ͰͤͫÀͯͬͧͪͧ͡À

ʹͤͪÀͤͣ͡ͱͷͤͬ͢ÀͰͱͮͧͯͰͧ͵ͤͯͨͬͬ͢Àͤͫ͟͢ͰͯͰ͟͡À84À4RAVELÀ3ERVICES Àͫ͟ͳͬ-

͡͹ͯͬͨͧͪͧÀͯͰͫͣͮ͟͟Ͱͪͧ͟À͡ÀͯͲͤͮͤÀͬͯ͢ͰͤͭͮͧͧͪͯͰ͟͡ Àͬͩ͠ͺͶͧͪÀ͡͹ͬ͠-

ͣͽͷͤͬͯ͢ͽÀ͡À̀Ͳͧͫ͟ͳÀÀ

ͮͬͪÀͬͦͪͬͥͫͬͯ͡ͰͤΧÀͣͩͽÀͮͦͪͤ͟ͷͤͫͧͽÀͬͯ͢ͰͤΧ Àͫͧͪͫͧ͟͡ͼÀͨͬͰͬͮ͹ͳÀ

͉ͬͪͭͩͤͨͯÀ"7À:ANTEÀ0ARKÀANDÀ'ALAXY À͡ͳͬͣͽͷͧΧÀ͡ÀͨͬͫʹͤͮͫÀ"ESTÀ

ͭͮͤͣͩ͟͢͟ͼͰͯͽÀͭͮͤͨͮͯͫͬ͟Àͪͤͩͧͮͬͫͫ͟͠͡͹ͤÀ$ELUXEÀ2OOMSÀͧÀ3UITES À

7ESTERNÀ0REMIEREÀ#OLLECTIONÀ(OTELS Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟Àͫ͟ÀͭͩͽͥͤÀ͊ͫͯ͟͢͟͟ À

͡ÀͫͤͨͬͰͬͮ͹ͳÀͧͦÀͨͬͰͬͮ͹ͳÀͤͯͰͺÀͧͫͣͧͧͣ͡ͱͩ͟ͺͫ͹ͤÀͯͯͤ͟͠Χͫ͹ À͟À͡À

ͬͣͫͬͪÀͧͦÀͯͪ͟͹ͳÀͭͮͧͩͤͨ͟͡Ͱͤͩͺͫ͹ͳÀͭͩͽͥͤΧÀͬÀ͇ͨͧͫ͟Ͳ ÀͬͰͪͤ͵ͤͫͫͬͪÀ

ͯͪͧ͟ͳÀͬͰͤͩͽͳÀͭͬͯͤͰͧͰͤͩͧÀͪͬ͢ͱͰÀͬͰͣͬͳͫͱͰͺÀ͡Àͭͮͤͨͮͯͫ͟͹ͳÀͭͬͪͤ-

ͬͩ͢ͱ͠͹ͪÀͲͩͬͪ͟͢ ÀͬͰͨͱͣ͟ÀͬͰͨͮ͹͟͡ͼͰͯͽÀͦ͟ͳ͟͡Ͱ͹͟͡ͼͷͧͤÀͧͣ͡͹Àͫ͟À

ͷͤͫͧͽͳÀͧÀͫ͟ÀͭͮͬͯͰͬͮͫ͹ͳÀͤͮͫͣ͟͟͡ͳ Àͬͯͭͬͩ͡ͺͦͬ͟͡ͰͺͯͽÀͱͯͩͱͪͧ͢͟À

ͤͦͮͤͥͫ͠͠ͱͼÀͯͧͫͤ͡ͱÀ͈ͬͫͧ͵ͤͯͨͬͬ͢ÀͪͬͮͽÀÀ

ͨͬͫͲͤͮͤͫʹ ͦͩͬ͟͡ÀͧÀͫͨͤ͟͠Ͱͫ͹ͳÀͦͩͬ͟͡ ÀͭͬͯͤͰͧͰͺÀͲͧͰͫͤͯ ʹͤͫͰͮÀͧÀ

͍Ͱͤͩͧ Àͯͩ͟͡ͽͷͧͤͯͽÀͯͬͤ͡ΧÀͮͬͯͨͬͶͺͼÀͧÀͫͤͭͮͤͦͬ͡Χͣͤͫͫ͹ͪÀͭͬͣͳͬͣͬͪÀ

ʹͤͫͰͮÀ7ELLNESSÀÀ3PA

50 ̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ


̽͌͊ͪÍ&#x17E;ͧͨͥͥͤ͊ͪÍ&#x203A;ÍŚĂ&#x152;͍ͨ͌Í&#x203A;ÍĽÎ&#x2026;Ă&#x152; Hospitality meets 5* experience

Í&#x2030;Í&#x2019;Í?Í?Í&#x2013;Í&#x2026;Í&#x2030;Ă&#x20AC; Í?Í&#x20AC;Í&#x2021;Í&#x2C6;Í?Í&#x20AC;

Í&#x2030;Í&#x2019;Í?Í?Í&#x2013;Í&#x2026;Í&#x2030;Ă&#x20AC; Í?Í&#x20AC;Í&#x17E;

XTTRAVE A L SERVICES: Omirou St 1, Nea Smirni â&#x20AC;&#x201C; Athens, Greece | www.xttravelservices.gr | email: xttravel@xttravelservices.gr | tel.: +30 210 9343468 8442!6%,Ă&#x20AC;3%26)#%3Ă&#x20AC;Ă&#x20AC;Í?͎ͪͧ͹Ă&#x20AC;͹͊ Ă&#x20AC;Ă&#x20AC;Í&#x152;ͤͯĂ&#x20AC;Í?͎͍ͪͧͧĂ&#x20AC; Ă&#x20AC;Í&#x20AC;Ͳ͍͚ͧ Ă&#x20AC;Í&#x192;͎ͤʹͧͽĂ&#x20AC;WWWXTTRAVELSERVICESGRĂ&#x20AC;EMAILĂ&#x20AC;XTTRAVEL XTTRAVELSEVICESGRĂ&#x20AC;Ͱͤ͊Ă&#x20AC; Ă&#x20AC;Ă&#x20AC; ZANTE PARK P RESORT & SPA: Laganas â&#x20AC;&#x201C; Zakynthos, Greece | www.zanteparkhotels.gr | email: zantepark@zanteparkhotels.gr | tel. : +30 26950 52310 :!.4%Ă&#x20AC;0!2+Ă&#x20AC;2%3/24Ă&#x20AC;Ă&#x20AC;30!Ă&#x20AC;Í&#x160;Í&#x;͢Í&#x;ÍŤÍ&#x;ÍŻĂ&#x20AC; Ă&#x20AC;Í&#x2021;Í&#x;͍ͨͧͲ Ă&#x20AC;Í&#x192;͎ͤʹͧͽĂ&#x20AC;WWWZANTEPARKHOTELSGRĂ&#x20AC;EMAILĂ&#x20AC;ZANTEPARK ZANTEPARKHOTELSGRĂ&#x20AC;Ă&#x20AC;Ͱͤ͊Ă&#x20AC; Ă&#x20AC;Ă&#x20AC; GALAXY BEACH RESORT: Laganas â&#x20AC;&#x201C; Zakynthos, Greece | www.galaxybeachresort.gr | email: galaxyhotel@zhg.gr | tel. : +30 26950 51171 '!,!89Ă&#x20AC;"%!#(Ă&#x20AC;2%3/24Ă&#x20AC;Í&#x160;Í&#x;͢Í&#x;ÍŤÍ&#x;ÍŻĂ&#x20AC; Ă&#x20AC;Í&#x2021;Í&#x;͍ͨͧͲ Ă&#x20AC;Í&#x192;͎ͤʹͧͽĂ&#x20AC;WWWGALAXYBEACHRESORTGRĂ&#x20AC;EMAILĂ&#x20AC;GALAXYHOTEL ZHGGRĂ&#x20AC;Ͱͤ͊Ă&#x20AC; Ă&#x20AC;Ă&#x20AC; $XVJDEH
ϛϜϑϓϑϙϞόҠϔҩDzϖϚϜҞҝ

0D\RU+RWHOV 5HVRUWV ̳͖͊͏͍Ì͍Ì͎͔͔͖͗͒͟Ì,@XNQÌ͕Ì͖͒͏͍͛͑͐͟Ì͔͕͓͒ͅ͏͍͒͋͊͑͊͐Ì͑ͅÌ͕͖͔͇͒͒͊Ì̯͔͒͗͘Ì

͓͔͎͔͕͊͑͊͟ͅÌ ͖͐͒͐͊͑͟Ì ͖͉͙͒͟ͅ Ì ̨Ì ͑͗͜ͅÌ ͈͔͓͓͗͗Ì ͇͙͉͒ͱ͖Ì ͉͇ͅÌ ͖͒͊͏ͱÌ

͓͔͍͈͏͖͜͢ͅͅĮ͕̀ͅÌ͎͖͕͒͗͑͗͠ͱÌ͇Ì͍͔͐Ì͍͕͎͈͌͑͑͒͒͟ͅÌ͕͖͍͏ͱ Ì͎͕͎͡͏͍͇͈͌͑͒͒͢Ì

͖͒͏͎͒͠Ì ͉͏ͱÌ ͇͔͕͌͒͏͙͟ Ì ͈͉͊Ì ͚͔ͅͱ͖Ì ͔͖͍͎͒͐͑ͅͅÌ ͍Ì ͡͏͈͖͕͖͊͑͑͒͠ͅ Ì ,@X

͉͍͌ͅҧ͑ͅÌ͍Ì͍͉͍͇͍͉͑͗ͅ͏͈͑͒͒͠Ì͕͒͆͏͍͇͍͗͋͑ͅͱ Ì͉͆͗͠Ì͖͒Ì͕͊͐͊ҧ͑͟ҧÌ͖͉͙͒͟Ì

NQÌ+@Ì&QNSS@Ì5DQCDÌ1DRNQSÌ͕ÌÌ͏͖͊Ì͍Ì,@XNQÌ,NMÌ1DONRÌ/@K@BDÌb QSÌ

͍͏͍Ì͖͉͙͒͟Ì͆͊͌Ì͉͖͊͊ҧ ÌͅÌ͖͎͋͊ͅÌ͕͇͔͙͒͊͐͊͑͑͟Ì͔͇͌ͅ͏͍͊͛͊͑ҧÌ͍Ì͇͊͏͕͑͊ͅ Ì

'NSDKhÌ ͕Ì Ì ͏͖͊Ì ͓͈͖͒͐͒͗Ì ͕͉͊͏͖͠ͅÌ ͇͑͊͌͆͊͐͒͟ͅͅҧÌ ͎͉͋͗͢ͅÌ ͍͖͐͑͗͗Ì

̭͉͕͊͠Į̀͟Ì͕͖͐͒͋͊͊Ì͓͒ ͕͖͑͒ͅͱ͊͐͗͝Ì͖͎͔͖͕͒͟͠ͱÌ͇͕͖͇͛͗͐ͅ

̨͈͊͒͜ͅÌ ͖͉͙͒͟ͅÌ ͕Ì ͏͍͆͐͐͢͟Ì ͛͊͏͇͎͒͊͒͐Ì ͍Ì ͉͔͗͌͠ͱ͍͐ Ì ̸͖͒͑͛͊͑͑͒͊Ì

̶͊͐͊ҧ͑͟ҧÌ ͖͉͙͒͟Ì ͇͙͉͍͖͒͟Ì ͑ͅÌ ͎͕͖͇͛͊͊͑͑͒ͅÌ ͇͑͒͟ҧÌ ͔͇͗͒͊͑͠Ì ͇Ì ,@XNQÌ

͈͕͖͓͔͍͍͕͖͇͒͊͐͒ Ì ͓͔͇͎͊͒͏͕͕͑͒͊ͅÌ ͕͒͆͏͍͇͍͗͋͑͊ͅÌ ͍Ì ͔͇͌ͅ͏͍͊͛͊͑ͱ Ì ͅÌ

/DKDJ@RÌ,NM@RSDQXÌ͍Ì,@XNQÌ"@ONÌ#HÌ"NQET Ì̯͉͋͟ͅҧÌ͖͒͊͏͠Ì͓͒ ͕͇͒͊͐͗Ì

͖͎͋͊ͅÌ ͎͗͏͍͔͑͑͊͟ͅÌ ͍͕͎͍͌͟Ì ͕͉͉͖͒͌͗ͅÌ ͓͔͆͊͌͗͊͛͑͗͢Ì ͕͖͇͎͒͆͑͒͗ͅÌ ͉͏ͱÌ

͍͎͗͑ͅ͏͊͑ Ì ̭͉͕͊͠Ì ̨͟Ì ͕͖͐͒͋͊͊Ì ͔͉͌͊ͅ͏͍͖͠Ì ͕Ì ͆͏͍͎͍͍͌͐Ì ͏͉͍͐͢͠Ì ͇͕͊Ì

̨͈͊͒͜ͅÌ͖͓͕͎͒͗ͅ

 ̈́ͤͫͺͧ͢ÀͧÀ͑ͱͮͧͦͪ͟


0$< 25 021 5(3 26 Ä&#x2DC;$5 3$/$ 7+2 &( 7(/Ä&#x2122;

0$<

25

0$<

25

&$3

2'

3(/

(.$

60

,&2

5)8

0$<

25

/$*

527

É£Ô¾Ô¸Ô·Ô­Ô¶Ô§Ô³Ô¦Ô³Ô©Ô¸Ô³Ô¾Ô¸Ô¾ÔªÔ²Ô­Ô® Ê&#x2022;ʧʤʣʤʧÊ&#x17E;Ê&#x2021;ʤʧÊ&#x17E;Ê¥Ê&#x2013;ʨʦʩ  Ê&#x20AC;ʤʦʪʩ ɹʦÊ&#x203A;ʬÊ&#x17E;ʵ Ê&#x2C6;Ê&#x203A;Ê¡ ʪÊ&#x2013;Ê Ê§FNBJMJOGP!NBZPSIPUFMTDPN

XXXNBZPSIPUFMTDPN

7$9

(5'

(*5

$1'

5(6

257

21$

67(

5<


ϜϑϏϔϚϙҥϏϜϑҠϔϔɉɟɥɨɩɨɧɧɟɫ 5ҪҶ ҭҮүұүҵүҷӆҵүһҸҬҹүҺүһүҴҪүҼһӉһҭҸҵҽҫҲұҷҸҳҶҸҺӉ ҷҪұҷҪӁҪӉһҬҲҮҪҷҲүҲһҼҸҺҲҲ ҺҪһҹҸҵҸҰүҷϛүҵҸҹҸҷҷүһ

¢͍ͯͰͮͬ͡À͎ͤͩͬͭ͟¡ Àͱͫͧͨͩ͟ͺͫͬΧÀͭͮͧͮͬͣͫͬΧÀͨͮͯͬ͟Ͱ͹À͎ͤͩͬͭͬͫͫͤͯÀͫ͟ͳͬͣͧͰͯͽÀ͡À ͼͬ͢ ͬͯ͡Ͱͬ͵ͫͬΧÀ͵ͯ͟ͰͧÀͩͨͫͯͨͬͬ͟͟͢͠ÀͭͬͩͱͬͯͰͮͬ͟͡ÀͧÀͯͬͤͣͧͫͽͤͰͯͽÀͯÀͪ͟Ͱͤͮͧͨͬͬ͡ΧÀ̓ͮͤʹͧͤΧÀͱͦͨͬΧÀͭͬͩͬͯͨͬΧÀͦͤͪͩͧ À͉ͬͮͧͫͲͯͨͧͪÀ ͭͤͮͤͶͤΧͨͬͪ ÀͶͧͮͧͫͬΧÀͯͤͬ͢͡ÀͩͧͶͺÀÀͨͪ ̓ͤͬͮ͢͟Ͳͧ͵ͤͯͨͧÀͧÀͣͪͧͫͧͯ͟Ͱͮ͟Ͱͧͫͬ͡À͎ͤͩͬͭͬͫͫͤͯÀͯͬͯͰͬͧͰÀͧͦÀͬͨͮͱͬ͢͡À͉ͬͮͧͫͲͧͽ À ̀ͮͬͩͧͣ͢͟ À̀ͮͨͣͧ͟ͽ À͊ͨͬͫͧ͟ͽ À͋ͤͯͯͧͫͧͽ À͈ͩͧͽÀͧÀ̀ͳ͟Χͽ ͍ͨͮͱ͢À͉ͬͮͧͫͲͧͽ Àͬͪ͹ͤͪ͟͡͹ΧÀ͉ͬͮͧͫͲͯͨͧͪÀ ͧÀ͐ͮͬͫͧ͟͵ͤͯͨͧͪÀͦͩͧͪͧ͟͟͡ Àͦͫͧͪͤ͟͟ͰÀͬͯͬͬͤ͠ÀͪͤͯͰͬ Àͩͬͣͮ͟͢͟͠ͽÀͱͫͧͨͩ͟ͺͫ͹ͪÀͮ͟ͳͤͬͩͬͧ͢͵ͤͯͨͧͪÀͦͭͬͤͣͫͧͨͪ͟͟͡ ÀÀ͟ÀͰͨͥͤ͟À ͨͮͯͬ͟ͰͤÀͭͮͧͮͬͣ͹ Àͯͬ͵ͤͰ͟ͼͷͤΧÀͦͤͩͤͫ͹ΧÀ ͭͤΧͦͥ͟ÀͯÀͬͩ͢ͱ͠͹ͪÀͪͬͮͤͪÀ ͎ͬͩͧͦͬͯ͠ͰͧÀͬͰÀͯͬͮͤͪͤͫͫͬͬ͢͡ÀͰͬͮͬͬͬ͢͢͡ÀʹͤͫͰͮ͟Àͬͮͬͣ͢͟À͉ͬͮͧͫͲ͟ Àͣͤ͢ÀͪͬͥͫͬÀ ͭͬͯͤͰͧͰͺÀͪͱͦͤΧÀͱͫͧͨͩ͟ͺͫ͹ͳÀͮ͟ͳͤͬͩͬͧ͢͵ͤͯͨͧͳÀͫ͟ͳͬͣͬͨ Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟Àͭͮͧ-

 ̈́ͤͫͺͧ͢ÀͧÀ͑ͱͮͧͦͪ͟

ͪͬͮͯͨͧΧÀͨͱͮͬͮͰÀ͊ͱͰͮͨͧ͟ÀͯÀͯͤͪͧͮͫͬ͡À ͧͦͤͯ͡Ͱͫ͹ͪÀͨͦͧͫͬ͟À͑ͨͥͤ͟Àͬͯ͢ͰͧÀͬͨͮͱ͢͟À ͪͬ͢ͱͰÀͫͯͩͣͧ͟͟ͰͺͯͽÀͦͫͪͤͫͧ͟Ͱ͹ͪͧÀͧͫͪͧ͟͡ Àͭͬͩͼͬ͟͠͡ͰͺͯͽÀͮ͟ͳͤͬͩͬͧ͢͵ͤͯͨͧͪͧÀ ͮͦͩͧͫͪͧ͟͟͟͡À͌ͤͪͤͧ ÀͭͬͯͤͰͧͰͺÀͧͯͰͬ͵ͫͧͨͧÀ͎ͮͤͨͮͯͫͬ͟ΧÀͩͤͫͅ͹ Àͧͦͤͯ͡ͰͫͬͤÀͧͦÀ ͫ͟Ͱͧ͵ͫͬΧÀͪͧͲͬͩͬͧͧ͢ÀͬͦͤͮͬÀ͐ͰͧͪͲͩͧ͟ͽ À ͬͮͫ͢͹ΧÀͬͮͬͣ͢À͑ͮͧͨͩ͟͟ÀͧÀͩͧͦͩͤͥ͟͠ͷͧΧÀ ͬͮͫͬͩ͢͹ͥͫ͹ΧÀͨͱͮͬͮͰ À͟ÀͰͨͥͤ͟Àͫ͟ʹͧͬͫͩ͟ͺͫ͹ΧÀͭͮͨ͟À͡À͐ͮͫͣͭͧ͟͟͟ͳͬͯ ͎ͬÀͭͱͰͧÀ͡À̀ͮͬͩͧͣ͢ͱÀ͟͡ͶͧͪÀͫͧͪͫͧͤͪ͟͡À ͦͩͣͤͤ͟͟͡ͰÀͣͮͤͫͧ͡ΧÀͰͤ͟ͰͮÀ͡Àͭͧͣͮͤ͜͟͡ Àͣͤ͢Àͤͥͤͬͣͫͬ͢ÀͭͮͬͳͬͣͧͰÀͯͤͪͧͮͫͬ͡À ͧͦͤͯ͡Ͱͫ͹ΧÀͲͤͯͰͧͩ͟͡ͺ À͟ÀͰͨͥͤ͟ÀͩͤͰͫͧͤÀ ͨͱͮͬͮͰ͹Àͣͫͫͬͬ͟͢Àͮͤͧͬͫ͢͟ Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫͫ͟͹ͤÀͭͬÀͤͮͤͬͬ͢͠͡ΧÀͩͧͫͧͧͧÀͬͰÀ͑ͬͩͬͯ͟ÀͧÀ̈́ͮͤͭͫͬ͟ÀͣͬÀ͎ͬͮͰͬ ͔ͤͩͧ À͉ͬͯͰ͟ÀͧÀ ͮͪͧͬͫͧͅÀ̀ͮͬͩͧͣ͢͟ Àͣͤ͢Àͭͤͮͬͤ͡ÀͭͬͯͤͩͤͫͧͤÀ͠͹ͩͬÀͬͯͫͬͫͬ͟͡À͡À ͬͪÀͰ͹ͯͽ͵ͧͩͤͰͧͧÀͣͫͻ Àͬͩͤͤ͠Àͧͦͤͯ͡Ͱͫ͟Àͨͨ͟ÀʹͤͫͰͮÀ

ͪͧͨͤͫͯͨͬΧÀʹͧͧͩͧͦ͟͡ʹͧͧÀ ̓ͬͮͬͣÀ͋ͧͨͤͫ͹ÀͯͬÀͦͫͪͤͫͧ͟Ͱ͹ͪͧÀ͊ͺͧͫ͡͹ͪͧÀ͂ͮ͟Ͱͪͧ͟Àͭͮͧͩͤͨ͡ͱͰÀͧͫͰͤͮͤͯÀͰͱͮͧͯͰͬ͡À͑ͨͥͤ͟ÀͫͤÀͭͮͬͭͱͯͰͧͰͤÀͧͦͱͪͧͰͤͩͺͫ͹ΧÀ͌͟Ͳͭͩͧͬ Àͯ͹ͮ͢͟͡ͶͧΧÀͮͬͩͺÀͭͤͮͬ͡ΧÀ ͯͰͬͩͧʹ͹Àͫͬͬͬ͢͡Àͮͤ͢͵ͤͯͨͬͬ͢Àͬͯ͢ͱͣͮͯ͟Ͱ͟͡À ͯÀÀͭͬÀÀͬͣ͢͟ ͂ÀʹͤͫͰͮͤÀ͎ͤͩͬͭͬͫͫͤͯ͟Àͫ͟ͳͬͣͧͰͯͽÀͬͨͮͱ͢À ̀ͮͨͣͧ͟ͽ Àͧͣͤͩ͟ͺͫͬͤÀͪͤͯͰͬÀͣͩͽÀͰͤͳ ÀͨͰͬÀ ͥͤͩͤ͟ͰÀͭͬͩͼͬ͟͠͡ͰͺͯͽÀͥͧͬͭͧͯͫ͡͹ͪͧÀ ͭͤΧͦͥͪͧ͟͟ÀͯÀͰͮͣͧ͟ʹͧͬͫͫ͹ͪͧÀͮͤ͢͵ͤͯͨͧͪͧÀͣͤͮͤͫ͡ͽͪͧ Àͤͯͨͮ͟͠ΧͫͧͪͧÀͦͤͩͤͫ͹ͪͧÀͣͬͩͧͫͪͧ͟ÀͧÀͨͮͧͯͰͩ͟ͺͫͬÀ͵ͧͯͰ͹ͪÀ ͪͬͮͤͪÀ͐Ͱͬͩͧʹ͟Àͬͨͮͱ͢͟ Àͬͮͬͣ͢À͑ͮͧͭͬͩͧͯ À ͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟͟À͡ÀʹͤͫͰͮͤÀͭͩͬͣͬͮͬͣͫͬͬ͢À ͮͨͣͧ͟͟Χͯͨͬͬ͢Àͬͮͫͬͬ͢͢Àͭͩ͟Ͱͬ Àͫͤͭͬͣͩͤͨ͟ͱÀͫ͟ͳͬͣͧͰͯͽÀ͎ͮͫͬͫͯ͟͟ÀͯÀͪͫͬͥͤͯͰͬͪ͡À ͪͬͫͯ͟Ͱ͹ͮͤΧ Àͥͧͬͭͧͯͫ͟͡ͽÀ̈́ͧͪͧͰͯͫ͟͟ À ͧͫͣͱͯͰͮͧͩ͟ͺͫ͹ΧÀʹͤͫͰͮÀ͋ͤͩͬͭͬͩͧͯ͢͟ À ͭͮͧͮͤͥͫ͠͹ΧÀͧͯͰͬͮͧ͵ͤͯͨͧΧÀͬͮͬͣ͢À̀ͯͰͮͬͯÀ ͎ͬͨͩͬͫͫͧͨͬ͡Àͫ͟Ͱͧ͵ͫͬΧÀͧͯͰͬͮͧͧÀͦͧͫ͟ͰͤͮͤͯͱͼͰÀͮͦͩͧͫ͟͟͡͹À͡À͑ͤͤ͢͟ À͋ͫ͟ͰͧͫͧͽÀ ͧÀ͍ͮͳͬͪͤͫͬͯ À͟ÀͰͨͥͤ͟À͉ͮͧ͟Ͱͤͫ͟ÀͯÀͭͮͬͯͩͩͤͫͫ͟͡͹ͪÀͦͪͨͬͪ͟Àͤͫͤ͡ʹͧͫͯͨͬ͟ΧÀͻͭͬͳͧ ÀͪͬͮͯͨͬΧÀͬͮͬͣͬͨ͢À͊ͤͬͫͧͣͧͬ À͟ÀͰͨͥͤ͟À ͨͱͮͬͮͰ͹À͡À͂ͧͰͧͫͤÀͧÀ͐Ͱͤͪͫͧʹͤ ͌ͤͪͫͬͬ͢Àͣͩ͟ͺͶͤ À͡À͊ͨͬͫͧͧ͟ ÀͭͬͯͤͰͧͰͤÀ ͫͤͭͮͤͨͩͬͫͫͱͼÀ͐ͭͮ͟Ͱͱ Àͣͤ͢À͡ÀÀͣͫ͡ͻÀ ͭͬͯͤͩͧͩͧͯͺÀͣͬͮͧΧʹ͹ ÀͭͬͯͰͤͭͤͫͫͬÀͭͮͤͮ͟͡Ͱͧ͡ͶͧͤÀͻͰͬͰÀͬͮͬͣ͢À͡ÀͪͬͷͫͱͼÀͣͤͮͥ͟͡ͱ ÀͨͬͰͬͮ͟ͽÀͭͬͯͩͤÀ͎ͤͩͬͭͬͫͫͤͯͯͨͬΧÀ ͬ͡Χͫ͹Àͯ͡Ͱͩ͟͟Àͬ͡Àͩͤ͢͟͡Àͮͤ͢͵ͤͯͨͧͳÀͬͮͬͣͬ͢͡ ͬͯ͢ͱͣͮͯ͟Ͱ͡À ͂Àͬͨͮͱͤ͢ÀͪͬͥͫͬÀͬͫͮ͟͠ͱͥͧͰͺÀͪͫͬͥͤͯͰͬ͡À ͭͪ͟ͽͰͫͧͨͬ͡Àͧͦͫ͟͡ͰͧΧͯͨͬΧÀͻͭͬͳͧÀͧÀͭͤͮͧͬͣ͟ÀͲͮͫͨͯͨͬͬ͟͢Àͩͣ͟͡͹͵ͤͯͰ͟͡À͉ͥͤ͟Ͱͯͽ À͵ͰͬÀͧͯͰͬͮͧͽÀͫͤÀͦ͟Ͱͮͬͫͱͩ͟À¢ͪͤͮͰ͡͹Χ¡Àͬͮͬͣ͢À͋ͧͯͰͮ͟ Àͯͩ͟͟͡ÀͬÀͨͬͰͬͮͬͪÀ ͮͯͭͮͬͯ͟Ͱͮͫͧͩͯ͟͟ͺÀͣͩͤͨͬ͟Àͦ͟Àͭͮͤͣͤͩ͹À ͬͨͮͤͯͰͫͬͯͰͤΧÀ͇ͣͤͯͺÀͰͨͥͤ͟Àͮͯͭͬͩͬ͟-


ͥͤͫÀͦͫͪͤͫͧ͟Ͱ͹ΧÀͬͮͬͣ͢À͋ͬͫͤͪͯ͟͡ͺͽÀͧÀ ͩͤͤͫͣͮͫ͢͟͟ͽÀ͋ͫͧ͟ÀͯÀͰͮͣͧ͟ʹͧͬͫͫ͹ͪͧÀ ͨͪͤͫͫ͟͹ͪͧÀ͟͠ͶͫͽͪͧÀ ̈́ͮͪͧ͟͟Àͭͮͧͮͬͣ͹Àͩͨͬͫͧ͟ΧͯͨͬΧÀͦͤͪͩͤÀ ͪͬͥͫͬÀͫͦ͟͟͡ͰͺÀͭͤͷͤͮͱÀ̈́ͧͮͬͯÀͧÀͬͮͣ͢͹ΧÀ ͑͟ΧͤͰͬͯÀ͋ͫͬͧ͢ͳÀͰͱͮͧͯͰͬ͡Àͦͧͫ͟ͰͤͮͤͯͱͼͰÀ ͬͮͬͣ͢͟À͌ͤͭͬͩ͟ͺÀͧÀͩ͜͟Ͳͬͫͧͯͬͯ ͎ͱͰͤͶͤͯͰ͡ͱͽÀͣͩͤͤ͟ÀͭͬÀͧͯͰͬͮͧ͵ͤͯͨͬΧÀ ͋ͤͯͯͧͫͧͧ ÀͰͱͮͧͯͰÀͭͬͦͫͨͬͪͧ͟ͰͯͽÀͯÀͮͤͧͬͫͬͪ͢ ÀͬͯͰͧ͟͡͡ͶͧͪÀͯͩͤͣÀ͡ÀͧͯͰͬͮͧͧ Àͨͨ͟À ͫ͟Ͱͧ͵ͫͬΧ ÀͰͨ͟ÀͧÀ͡Àͬͩͤͤ͠ÀͭͬͦͣͫͧͤÀͮͤͪͤͫ͟͡À͡Àͯ͡ͽͦͧÀͯÀͫͮͬͣͫ͟͹ͪÀͬͯͯ͡Ͱͫͧͤͪ͟ÀÀ ͬͣ͢͟ ÀͭͬͯͨͬͩͺͨͱÀͧͪͤͫͫͬÀͦͣͤͯͺÀͫ͟ͳͬͣͧͩͯͽÀ ʹͤͫͰͮÀͭͬͯ͡Ͱͫ͟͵ͤͯͨͬͬ͢Àͣͧͥͤͫͧ͡ͽÀ͐Ͱͬͩͧʹ͟Àͬͨͮͱ͢͟ Àͧͦͤͯ͡Ͱͫ͟ͽÀͭͮͬͰͽͥͤͫͫ͹ͪͧÀͭͩͽͥͪͧ͟ÀͧÀͬ͢͟͠ͰͬΧÀͮͯ͟ͰͧͰͤͩͺͫͬͯͰͺͼ Àͽͩ͡ͽͤͰͯͽÀͯͩͫ͟͟͡ͽÀ͉ͩͪ͟͟͟Ͱ͟À̓ͬͮͬͣ͟À͋ͤͰͬͫͧÀͧÀ͉ͬͮͬͫͧÀͬͰͩͧ͵͟ͼͰͯͽÀ ͳͮͨ͟͟Ͱͤͮͫ͹ͪÀͨͧͨͩͣͯͨͧͪ͟À ͯͰͧͩͤͪÀ͡Àͮ͟ͳͧͰͤͨͰͱͮͤÀ͂À Ͱͨͧͤ͟ÀͥͤÀͬͯͰͮͬͫ͡͹ͤÀʹͤ͡Ͱ͟Àͬͨͮ͟ͶͤͫÀͧͦͤͯ͡Ͱͫ͹ΧÀͯÀ ͫ͟Ͱͧ͵ͫͬͯͰͧÀͬͮͬͣ͢À͎ͧͩͬͯ À ͟ÀͰͨͥͤ͟Àͦͫͪͤͫͧ͟Ͱ͹ΧÀͪͬͮͯͨͬΧÀͨͱͮͬͮͰÀ͉ͧͭͮͧͯͯͧ͟ͽ ͌͟Àͦͭͣͤ͟͟À͎ͤͩͬͭͬͫͫͤͯ͟À ͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟Àͬͨͮͱ͢À͈ͩͧͽ À ͣͤ͢Àͫ͟ͳͬͣͧͰͯͽÀ͍ͩͧͪͭͧͽ À ͮͬͣͧͫ͟Àͣͮͤͫͧ͡ͳÀ͍ͩͧͪͭͧΧͯͨͧͳÀ͈ͮ͢À ͈ͫͰͤͮͤͯͱͼͷͧͪͯͽÀͮ͟ͳͤͬͩͬͧͤ͢ΧÀͯͰͬͧͰÀͰͨͥͤ͟ÀͭͬͯͤͰͧͰͺÀͳͮͪ͟À̀ͭͬͩͩͬͫ͟Àͭͧ͜-

ͨͱͮͤΧͯͨͬͬ͢À͡ÀͪͤͯͰͤ͵ͨͤÀ͂ͯͯͤͯ͟ À͟Àͥͧͬͭͧͯͫ͟͡ͽÀͣͤͮͤ͡ͱͶͨ͟À̀ͫͣͮͧͰͯͤͫ͟ ÀͭͮͧͼͰͧ͡Ͷ͟ͽͯͽÀͫ͟ÀͦͤͩͤͫͬͪÀͬͮͫͬͪ͢Àͯͨͩͬͫͤ À ͤͦ͠ͱͯͩͬͫͬ͡Àͬ͵ͮ͟ͱͤͰÀͩͼͬͬ͢͠ÀͰͱͮͧͯͰ͟À ͏ͤͨ͟À͌ͤͣͯ͟ÀͭͬͰͮͽͯͤͰÀͯ͟͡Àͯͬͧͪͧ͡Àͬͣͬͭͣͪͧ͟͟͡ À͟À͵ͱͰͺÀͫͧͥͤ À͡Àͣͬͩͧͫͤ Àͧͣͫͤͤ͡ͰͯͽÀͪͬͮͯͨͬΧÀͨͱͮͬͮͰÀ͇͟ͳͮͬ͟ Àͨͱͭ͟ͼͷͧΧͯͽÀ͡Àͯͬͯͫͬ͡͹ͳÀͧÀͬͩͧͨͬ͡͡͹ͳÀͣͤͮͤ͡ͺͽͳÀ ͎ͮͧͮͤͥͫ͠͹ΧÀͬͮͬͣͬͨ͢À͉͟ΧͽͲ͟ Àͧͦͤͯ͡Ͱͫ͟ͽÀͯÀͮͤͪͤͫ͡Àͫ͟Ͱͧ͵ͫͬͯͰͧÀͮͤͨ͟À̀ͩͲͤΧ À ͯͮͤͣͫͤͤͨͬ͡͡͹ͤÀͮͦͩͧͫ͟͟͡͹À͉͟Ͱͨͬͩͬ͟ÀͧÀ ͧͯͰͬ͵ͫͧͨͧÀ͡À͉ͧͩͩͧͫͧÀͰͨͥͤ͟ÀͬͰͫͬͯͽͰͯͽÀͨÀͣͬͯͰͬͭͮͧͪͤ͵͟ͰͤͩͺͫͬͯͰͽͪÀͬͨͮͱ͢͟ ͌ͨͬͫͤ͟ʹ Àͬͨͮͱ͢À̀ͳ͟Χͽ ÀͯͰͬͩͧʹ͟ÀͨͬͰͬͮͬͬ͢ Àͬͮͬͣ͢À͎͟Ͱͮ͹ Àͽͩ͡ͽͤͰͯͽÀͥͫ͟͡͹ͪÀ Ͱͮͫͯͭͬͮ͟Ͱͫ͹ͪÀͱͦͩͬͪ Àͯ͡ͽͦ͹͟͡ͼͷͧͪÀͨͬͫͰͧͫͤͫͰͩ͟ͺͫͱͼÀ̓ͮͤʹͧͼÀͯÀ͈ͬͫͧ͵ͤͯͨͧ-

ͪͧÀͬͯͰͮͬͪͧ͟͡ÀͧÀ͈Ͱͩͧͤ͟ΧÀ͉ͮͧͯͰͩ͟ͺͫͬÀ ͵ͧͯͰͬͤ ÀͦͤͩͤͫͬͤÀͭͬͤͮͤͥ͠ͺͤÀͦͬͤ͟͡͡͹ͤ͟͡ͰÀ ͯͤͮͣʹͤÀͭͬͯͤͰͧͰͤͩͤΧÀͯÀͭͤͮͬͬ͢͡Àͦͩ͢͡ͽͣ͟À ͐ͩͤͣͱͤͰÀͱͭͬͪͽͫͱͰͺÀͬÀͥͧͬͭͧͯͫͬ͡ΧÀͰͮͣͧ͟ʹͧͬͫͫͬΧÀͣͤͮͤ͡ͱͶͨͤÀ̀ͨͮ͟Ͱ͟ÀͧÀ̈́ͧͨͬ͟ͲͰͬ ÀͬͰͨͱͣ͟ÀͪͬͥͫͬÀͣͬͮ͟͠ͰͺͯͽÀͣͬÀͬͮͬͣ͢͟À ͉ͩͮͧ͟͟͡Ͱ͟ÀͭͬÀͯͰͮͬ͟ΧÀͥͤͩͤͦͫͬΧÀͣͬͮͬͤ͢ À ͪͤͯͰͤ͵ͨͬÀ͜Χͬ Àͣͤ͢Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟Àͦͫͪͤͫͧ͟Ͱ͹ΧÀͭͩ͟Ͱͫ͟ ÀͬÀͨͬͰͬͮͬͪÀ͎ͯͫͧ͟͟͡ΧÀͭͧͯͩ͟À ͡Àͯͬͧ͡ͳÀͭͱͰͤ͡͹ͳÀͦͪͤ͟Ͱͨ͟ͳÀ͇ͣͤͯͺÀͥͤÀ ͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟Àͫͤͬͩ͠ͺͶͬΧÀͬͮͬͣͬͨ͢À͏ͧͬ À Ͱͮͫͯͭͬͮ͟Ͱͫ͹ΧÀͱͦͤͩ ÀͯͬͤͣͧͫͽͼͷͧΧÀ͎ͤͩͬͭͬͫͫͤͯÀͯÀͪ͟Ͱͤͮͧͨͬͬ͡ΧÀ̓ͮͤʹͧͤΧÀͧÀͭͧͮͬͪ͜ Àͯͩͫ͟͡͹ΧÀͬͮͬͣ͢À͉ͩͮͧ͟͟͡Ͱ͟ À́ͬͩͺͶ͟ͽÀ͎ͤͷͤͮ͟ Àͩͤͤͫͣͮͫ͢͟͹ΧÀͪͬͫͯ͟Ͱ͹ͮͺÀ ̀ͧ͢͟À͊ͮ͟͟͡ÀͧÀͦͫͪͤͫͧ͟Ͱ͹ΧÀͬͮͫͬͩ͢͹ͥͫ͹ΧÀ ʹͤͫͰͮÀ͔ͤͩͺͪͬͯÀÀÀÀÀ

͈ͦͣͫͧͤ͟À 


ϛϜϑϓϑϙϞόҠϔҩDzϖϜϔϞϚϗϔϘϛϔҩϜϚϐϚϝ

$OGHPDU5HVRUWV KCDL@QÌ1DRNQSRÌ͖͖͒͐͊͛͊ͅÌ ͏͖͊͑͢͢Ì ͈͉͇͍͒͒͑͗͝

ͪͧ͵ͫͬÀͮͦͧ͟͟͡͡ͼͷͧͳͯͽÀͯͤͰͤΧÀ͡ÀͯͲͤͮͤÀͮͤ͢͵ͤͯͨͬͬ͢Àͬͯ͢ͰͤͭͮͧͧͪͯͰ͟͡ ͂ÀͻͰͬͪÀͬͣ͢ͱÀ

͈ͯͰͬͮͧͽÀͮͦͧ͟͡ͰͧͽÀͯͤͰͧÀ!LDEMARÀ2ESORTSÀͫ͟͵ͩͯ͟͟ͺÀÀͩͤͰÀͫͦͣ͟͟ Àͨͬͣ͢͟Àͫ͟À͉ͮͧͰͤÀͬͰͨͮ͹ͩͧͯͺÀͭͤͮ͡͹ͤÀͬͯ͢Ͱͧͫͧʹ͹À͐ÀͰͤͳÀͭͬͮÀͯͤͰͺÀ!LDEMARÀ

͐ͤͰͺÀ!LDEMARÀ2ESORTSÀͦͭ͟ͱͯͨͤ͟ͰÀͫͬ͡͹ΧÀͮͤͫͣ͠ Àͣͤ͢Àͫ͟Àͫͯ͟͟͡ʹͤͫͱÀ

2ESORTSÀͨ͟Ͱͧͫͬ͡Àͮͬ͟͠Ͱͤ͟ͰÀ͡ÀͯͲͤͮͤÀͬͯ͢ͰͤͭͮͧͧͪͯͰ͟͡ À͡͹ͧͮ͟͠ͽÀͣͩͽÀ

͡͹ͳͬͣͽͰÀͯͭͤʹͧͩ͟ͺͫ͹ͤÀͱͯͩͱͧ͢À͡͹ͯͬ͵͟ΧͶͤͬ͢Àͨ͟͵ͤͯͰ͟͡

ͯͬͧ͡ͳÀͬͰͤͩͤΧÀͯͰͮ͟Ͱͤͧ͢͵ͤͯͨͧÀͦͫ͟͵ͧͪ͹ͤÀͮͤͧͬͫ͢͹ÀͧÀͭͬͯͰͬͽͫͫͬÀͧͫͤͯ͡ͰͧͮͱͽÀ͡Àͮͪͬ͢͟ͰͫͬͤÀͭͮͬͤͨͰͧͮͬͫͧͤ͟͡ÀͧÀͯͰͮͬͧͰͤͩͺͯͰͬ͡Àͫͬ͡͹ͳÀͬͯ͢Ͱͧ-

͂ÀͯͤͰͧÀ!LDEMARÀ2ESORTÀͤͯͰͺÀͬͯͤͪ͡ͺÀͬͰͤͩͤΧÀͨ͟Ͱͤͬͮͧͧ͢À¢ͣͤͩͼͨͯ¡ÀͧÀ

ͫͧ͵ͫ͹ͳÀͨͬͪͭͩͤͨͯͬ͡ ÀͪͤͫͽͽÀͫ͡ͱͰͮͤͫͫͼͼÀͬͯ͠Ͱͫͬͨ͟͡ͱ Àͭͮͬͬͣ͡ͽÀͮͤͫͬ-

ͭͤͮͬͬ͢͡Àͨͩͯͯ͟͟ ÀͧͦÀͨͬͰͬͮ͹ͳÀ͵ͤͰ͹ͮͤÀͬͰͤͩͽÀͫ͟ͳͬͣͽͰͯͽÀͫ͟À͉ͮͧͰͤ Àͣ͟͡À

͟͡ʹͧͼÀͧÀͭͮͤͣͬͯͰͩ͟͡ͽͽÀͱͯͩͱͧ͢À͡͹ͯͬ͵͟ΧͶͤͬ͢Àͨ͟͵ͤͯͰ͟͡Àͯͬͧͪ͡Àͬͯ͢ͰͽͪÀ

ͫ͟À͏ͬͣͬͯͤÀͧÀͣ͟͡À͡Àͮͤͧͬͫͤ͢À͂ͬͯͰͬ͵ͫͬͬ͢À͎ͤͩͬͭͬͫͫͤͯͯ͟ À͟ÀͰͨͥͤ͟Àͣ͟͡À

͐ͤͬͣͫ͢ͽÀͯͤͰͺÀ!LDEMARÀͽͩ͡ͽͤͰͯͽÀͬͣͫͬΧÀͧͦÀͩͱ͵ͶͧͳÀͬͯ͢Ͱͧͫͧ͵ͫ͹ͳÀ

ʹͤͫͰͮ͟À͎͐̀ÀͧÀ͑ͩͯͯͬ͟͟Ͱͤͮͭͧͧ͟Àͪͤͥͣͱͫͮͬͣͫͬͬ͟͢Àͨͩͯͯ͟͟ ÀͬͣͧͫÀͧͦÀ

ͯͤͰͤΧÀ̓ͮͤʹͧͧ ÀͭͮͤͣͬͯͰͩ͟͡ͽͽÀͯͬͧͪ͡ÀͭͬͯͤͰͧͰͤͩͽͪÀ͡Àͬ͠ͷͤΧÀͯͩͬͥͫͬ-

ͨͬͰͬͮ͹ͳÀͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟À͡ÀͬͰͤͩͤÀ2OYALÀ-AREÀͫ͟À͉ͮͧͰͤ À͟À͡ͰͬͮͬΧÀ À͡À

ͯͰͧÀ ÀͪͤͯͰÀ͡Àͬͯ͢Ͱͧͫͧʹ͟ͳ Àͣͤ͢Àͨͬͩͧ͵ͤͯͰͬ͡Àͭͤͮͯͬͫͩ͟͟ÀͯͬͯͰͩ͟͡ͽ-

ͬͰͤͩͤÀ2OYALÀ/LYMPIANÀͫ͟À͎ͤͩͬͭͬͫͫͤͯͯͤÀ

ͤͰÀ À͵ͤͩͬͤͨ͡ À͟Àͯͪ͟͟ÀͯͤͰͺÀͯͩͧ͟͡ͰͯͽÀͨͨ͟Àͬͣͫ͟ÀͧͦÀͯͪ͟͹ͳÀͣͧͫ͟-

͂ÀͻͰͬͪÀͬͣ͢ͱÀͯͤͰͺÀ!LDEMARÀ2ESORTSÀͭͮͬͤͩ͟͡Àͬͫͬͩͤͫͧͤ͠͡Àͮͤͫͣͬ͠͡À

 ̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ


ɸʇʕʆʄʇʀʄʎʒɸʄɺʃʄɿʉʅɶʀʄɸʀɻ

ʄʨʥʦʖʘʲʨʛʧʲʘʥʩʨʛʮʛʧʨʘʞʛʧʖʢʤʥʤʝʣʖʣʞʵ ʤʨʚʱʫʖʞʤʝʚʤʦʤʘʡʛʣʞʵ ʞʧʥʤʡʲʝʩʵʩʣʞʠʖʡʲʣʩʴʳʠʧʠʡʴʝʞʘʣʩʴʥʦʤʙʦʖʢʢʩi&MFNFOUT"MM*Ow ʓʨʖʧʖʢʖʵʧʤʘʛʦʮʛʣʣʖʵʥʦʤʙʦʖʢʢʖʤʨʚʱʫʖʥʦʛʚʡʖʙʖʛʨʧʵʘʤʨʛʡʵʫ30:"-."3&ʣʖʀʦʞʨʛʞ30:"-0-:.1*"/ʣʖʅʛʡʤʥʤʣʣʛʧʛ

ɹʁɶɸʃʑɿʄʊɾʇ ʀʞʪʞʧʞʖʧʥʦʤʧʥʀʞʪʞʧʲʵ ɶʪʞʣʱ ɹʦʛʬʞʵ ʨʛʡ ʪʖʠʧ FNBJMTBMFT!BMEFNBSHS "-%&."33&40354(3


ϛϜϑϓϑϙϞόҠϔҩDzϖϜϔϞϚϗϔϘϛϔҩϜϚϐϚϝ

ͧÀͨͩͯͯͧ͟Ͳͧͨ͟ʹͧͧÀͯͬͧ͡ͳÀͨͱͮͬͮͰͫ͹ͳÀͬͰͤͩͤΧ Àͮͦͣͤͩͧ͟͡ÀͧͳÀͫ͟Àͣͤ͡À

ͱͯͭͤͶͫͬÀ͠ͱͣͤͰÀͮͬ͟͠Ͱ͟ͰͺÀͩͤͰͬͪÀÀͬͣ͢͟À͡ÀͬͰͤͩͤÀ À2OYALÀ/LYMPIANÀ

ͨ͟Ͱͤͬͮͧͧ͢À

ͫ͟À͎ͤͩͬͭͬͫͫͤͯͯͤ ͎ͨͤ͟ͰÀͱͯͩͱ͢À¢%LEMENTS¡ÀͬͭͮͤͣͤͩͽͤͰÀͫͬ͡͹ͤÀͯͰͫͣͮ͟͟Ͱ͹À͡Àͬͩͯ͟͠ͰͧÀ

̷̳̫̰̮Ì̷̵̯̦̫̩̳̮̮Ì+47418ÌÌ!$ "'

ͭͽͰͧͦͤͣͬ͡͵ͫͬͬ͢ÀͬͰͣ͹ͳ͟Àͧͯͨͩͼ͵ͧͰͤͩͺͫͬÀ͡͹ͯͬͨͬͬ͢Àͨ͟͵ͤͯͰ͟͡ Àͭͬͣ-

͉͟Ͱͤͬͮͧ͢ͽÀ,UXURY

ͫͧͪ͟ͽÀͫ͟Àͫͬ͡͹ΧÀͱͮͬͤͫ͡ͺÀͯͤͮͧͯ͡Àͭͮͤͪͧͱͪ ͨͩͯͯ͟͟ ÀͭͮͤͣͬͯͰͩ͟͡ͽͤ-

͑ͮͧÀͬͰͤͩͽÀͨ͟Ͱͤͬͮͧͧ͢À¢Àͦͤͦͣ͡¡Àͬ͠ͷͤΧÀͪͤͯ͡ͰͧͪͬͯͰͺͼÀÀͫͬͪͤ-

ͪ͹ΧÀͫ͟ͶͧͪÀͬͯ͢ͰͽͪÀ

ͮͬ͡Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟͹Àͫ͟Àͣ͡ͱͳÀͨͱͮͬͮͰ͟ͳÀͧÀͭͮͤͣͩ͟͢͟ͼͰÀͬͯ͢ͰͽͪÀͱͯͩͱͧ͢À

͜Ͱ͟Àͯͤͬ͡͠͸ͤͪͩͼͷ͟ͽÀͭͮͬͮͪͪ͢͟͟ÀͬͰͣ͹ͳ͟Àͨͩ͡ͼ͵ͤ͟ͰÀͭͮͬͥͧͫͧͤ͟͡À

͕ͤͫͰͮͬ͡À͑ͩͯͯͬ͟͟Ͱͤͮͭͧͧ͟

ͭͬÀͭͮͬͮͪͪͤ͢͟ÀFULL BOARD ÀͧÀͬͯ͢ͰͽͪÀͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰͯͽÀͶͧͮͬͨͧΧÀ͡͹ͬͮ͠À

͇ͣͤͯͺÀͬͯ͢ͰͽͪÀͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰͯͽÀͨͬͪͭͩͤͨͯÀͧͫͣͧͧͣ͡ͱͩ͟ͺͫ͹ͳÀͱͯͩͱ͢ Àͮ͟͡ͺͧ-

ͭͮͤͣͭͮͧͽͰͧΧÀͭͧͰͫͧ͟ͽ Àͨͱͣ͟À͡ͳͬͣͽͰÀͶͤͯͰͺÀͮͤͯͰͬͮͫͬ͟͡ÀͣͩͽÀͱͥͧͫ͟À

ͮͱͼͷͧͳͯͽÀ͡Àͦͧͯͧͪͬͯ͟͡ͰͧÀͬͰÀͪͤͯͰͬͭͬͩͬͥͤͫͧͽÀͬͰͤͩͽÀ͋͹Àͯͬͦͣͩͧ͟À

͎ͮͬͮͪͪ͢͟͟Àͨͩ͡ͼ͵ͤ͟ͰÀͫͤͬͮͫͧ͢͟͵ͤͫͫͬͤÀͨͬͩͧ͵ͤͯͰͬ͡Àͩ͠ͼͣÀͧÀͫͭͧ͟Ͱ-

ͫͬ͡ͱͼÀͭͮͬͮͪͪ͢͟ͱÀ%LEMENTSÀALL INCLUSIVEž Àͮͦͮͬ͟͟͠Ͱͫͫ͟ͱͼÀͯÀͱ͵ͤ-

ͨͬ͡À͡ÀͰͬͪÀ͵ͧͯͩͤÀͧÀͧͦͤͯ͡Ͱͫ͹ͤÀͩͨͬͬͩ͟͢ͺͫ͹ͤÀͫͭͧ͟Ͱͨͧ À͑ͨͥͤ͟Àͭͮͬ-

ͰͬͪÀͬͮͦ͟͟͠ÀͥͧͦͫͧÀͧÀͩͬͭͬͩ͟͢͠ͱ͵ͧͽÀͫ͟ͶͧͳÀͬͯ͢ͰͤΧ

ͮͪͪ͢͟͟À¢%LEMENTSÀALL INCLUSIVE¡Àͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰÀͯͭͤʹͧͩ͟ͺͫ͹ΧÀͬͣͫͬ-

͍ͰͤͩͧÀ!LDEMARÀ2OYALÀ-ARE À!LDEMARÀ2OYALÀ/LYMPIANÀͧÀ!LDEMARÀ

ͣͫͤͫ͡͹ΧÀͭͨͤ͟ͰÀͧͦÀͰͮͤͳÀͱͯͩͱ͢À͡À͕ͤͫͰͮͤÀ͎͐̀Àͪͯͯͥ͟͟ À!QUAÀ2OYALÀ

+NOSSOSÀ6ILLAS

ͧÀͧͣͮͬ͢Ͱͤͮͭͧ͟ͼ ÀͧÀͤͯͭͩ͟͠Ͱͫ͹ͤÀͦͫ͟ͽͰͧͽÀΧͬͬ͢ΧÀͧÀͭͧͩ͟Ͱͤͯͬͪ Àͯͬ͡-

À

ͬͣͫ͠͹ΧÀͣͬͯͰͱͭÀ͡Àͯ͟ͱͫͱ Àͳͪͪ͟͟ÀͧÀͰͮͤͫͥͤͮͫ͟͹ΧÀͦͩ͟À

͉͟Ͱͤͬͮͧ͢ͽÀ"EACH ͎ͽͰͺÀͬͰͤͩͤΧÀͬ͠ͷͤΧÀͪͤͯ͡ͰͧͪͬͯͰͺͼÀÀͫͬͪͤͮͬ͡Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟͹À ͫ͟ÀͰͮͤͳÀͨͱͮͬͮͰ͟ͳÀ ͜ͰͧÀͬͰͤͩͧÀͭͮͤͣͫͦͫ͟͟͵ͤͫ͹ÀͣͩͽÀͩͼͬͬ͢͠Àͧͣ͟͡ÀͰͱͮͧͦͪ͟ Àͨͩ͡ͼ͵͟ͽÀ ͯͤͪͤΧͫ͹ΧÀͧÀͨͬͫͲͤͮͤͫͯ Ͱͱͮͧͦͪ ÀͧÀͭͮͤͣͩ͟͢͟ͼͰÀͭͮͬͣͱͨͰÀͨ͟Ͱͤͬͮͧͧ͢À ¢ͯͤ͡Àͨͩ͡ͼ͵ͤͫͬ¡ ͍ͰͤͩͧÀ!LDEMARÀ+NOSSOSÀ2OYAL À!LDEMARÀ#RETANÀ6ILLAGE À!LDEMARÀ !MILIAÀ-ARE À!LDEMARÀ0ARADISEÀ6ILLAGE À!LDEMARÀ/LYMPIANÀ6ILLAGE

̴͔͈͔͒͐͐ͅͅÌc$KDLDMSRÌ@KK HMBKTRHUDi ͐ͤͰͺÀ!LDEMARÀ2ESORTSÀͭͮͤͣͯͰͩ͟͡ͽͤͰÀ͟͡ͶͤͪͱÀͫͧͪͫͧ͟͡ͼÀͭͬͭͱͩͽͮͫͱͼÀͭͮͬͮͪͪ͢͟ͱÀ¢%LEMENTSÀALL INCLUSIVE¡ ÀͨͬͰͬͮ͟ͽÀ͠͹ͩ͟Àͦͭ͟ͱͷͤͫ͟À ͡ÀͭͧͩͬͰͫͬͪÀͮͧͫ͟͟͡ͰͤÀ͡ÀÀͬͣ͢ͱÀ͡ÀͬͰͤͩͤÀ2OYALÀ-AREÀͫ͟À͉ͮͧͰͤÀͧÀ

 ̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ


ARCADIA

www.mythicalpeloponnese.gr


РЕГИОНЫ ГРЕЦИИ

.ɪɢɬ Перекресток многовековых морских путей Средиземноморья, родина Зевса, отца Олимпийских богов, колыбель минойской цивилизации, одной из древнейших в Европе, с городами-дворцами в Кноссе, Фесте, Малье и Закросе.

͎ͬͤͦͣͨ͟ÀͭͬÀͬͯͰͮͬ͡ͱÀͭͬͩͫ͟Àͯͼͮͭͮͧͦͬ͡ÀͧÀ ͫͯ͟͹ͷͤͫ͟Àͫͤͦ͟͠͹ͤͪ͟͡͹ͪͧÀͭͤ͡͵͟ͰͩͤͫͧͽͪͧÀ ͌͟͵ͧͫ͟ͽÀͯÀͬͨͮͱ͢͟À͔ͫ͟ͺͽ Àͦͭͣͫͬͬ͟͟͢Àͮ͟Χͬͫ͟À ͬͯͰͮͬ͟͡ ÀͭͬͯͤͰͧͰͤͩͺÀͫͤÀͱͯͰͤ͟ͰÀͬͯ͡ͳͧͷ͟ͰͺͯͽÀͥͧͬͭͧͯͫ͡͹ͪͧÀͨͮ͟Ͱͧͫͪͧ͟ ÀͬͰͨͮ͹͟͡ͼͷͧͪͧͯͽÀͩͦ͢͟ͱÀ Àͤͯͨͬͫͤ͠͵ͫ͹ͤÀͭͤͯ͵ͫ͟͹ͤÀͭͩͽͥͧ ÀͣͧͨͧͤÀͱͷͤͩͺͽ Àͭͤͷͤͮ͹ Àͬ͢͟͠Ͱ͹ΧÀͮͯ͟ͰͧͰͤͩͺͫ͹ΧÀͧÀͥͧͬ͡Ͱͫ͹ΧÀͪͧͮ Àͤͯͨͮ͟͠ΧͫͧͤÀ ͬͩͧͨͬ͡͡͹ͤÀͧÀͭͤͩ͟ͺͯͧͫͬ͡͹ͤÀͮͬͷͧ Àͦ͟͠͹Ͱ͹ͤÀ ͮͤͪͤͫͤͪ͡Àͣͤͮͤͫͧ͡ Àͮͯͯ͟͹ͭͫͫ͟͹ͤÀͰͱͰÀͧÀͰͪ͟À ʹͤͮͨ͡ͱͶͨͧÀͧÀͪͬͫͯ͟Ͱ͹ͮͧ À͟͠ͶͫͧÀͧÀͦͪͨͧ͟ ͂À͔ͫ͟ͺͽÀ͟͡ͶͤÀͫͧͪͫͧͤ͟͡Àͭͮͧͩͤ͡͵ͤͰÀͯͰͮ͟͹ΧÀͬͮͬͣ͢ Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫͫ͟͹ΧÀͬͨͮ͡ͱ͢Àͨͮͬͭͬͩ͟ͽÀͨͮͤͭͬͯͰͧÀ͉ͯ͟Ͱͤͩͩͧ ÀͭͬͯͰͮͬͤͫͫͬΧÀͫ͟À ͮͦͩͧͫ͟͟͟͡ͳÀͪͧͫͬΧͯͨͬͬ͢Àͬͮͬͣ͢͟À͉ͧͣͬͫͧͽÀ ͧÀͬͨͮͱͥͤͫͫͬΧÀͤͫͤ͡ʹͧͫͯͨͧͪͧ͟ÀͯͰͤͫͪͧ͟ÀͧÀ ͪͬͮͤͪÀ́ͱͣͱ͵ͧÀͨͱͩͺͰͱͮͫ͹ͪÀʹͤͫͰͮͬͪ Àͬͮͬͣ͢À ͣͩ͟ÀͭͮͧͼͰÀͧͦͤͯ͡Ͱͫ͹ͪÀͱ͵ͤͫ͹ͪ ÀͲͧͩͬͯͬͲͪ͟ À ͭͬͻͰͪ͟ÀͧÀͳͱͣͬͥͫͧͨͪ͟À͂Àͭͤͮͧͬͣ͹Àͩͯ͟͡Ͱͬͫͧ͟͡͡ͽÀͤͫͤ͡ʹͧͫ͟ʹͤ͡ÀͧÀͰͱͮͬͨÀͯͬͯͱͷͤͯͰͬͫͧͤ͟͡͡ÀͩͼͣͤΧÀͮͦͫ͟͹ͳÀͫ͟ʹͧͬͫͩ͟ͺͫͬͯͰͤΧ Àͨͱͩͺ-

60 ̈́ͤͫͺͧ͢ÀͧÀ͑ͱͮͧͦͪ͟

ͰͱͮÀͧÀͮͤͩͧͧ͢ΧÀͭͮͬͯͩͫ͟͟͡͡͹ͤÀͳͮͧͯͰͧͫͤ͟ÀͧÀ ͨ͟Ͱͬͩͧͨͧ Àͤͮͤͧ͡ÀͧÀͪͱͯͱͩͺͪͫͤ͟ ÀͬͯͰͧͩͬ͟͡À ͩ͢ͱͬͨͧ͠ΧÀͯͩͤͣÀ͡Àͧͣͤ͡À͵ͮͤͦ͡͹͵͟ΧͫͬÀͧͫͰͤͮͤͯͫ͹ͳÀͭͮͬͧͦͤͣͤͫͧ͡ΧÀͧͯͨͱͯͯͰ͟͡À͌͟Àͮͫͧ͢͟ʹͤÀͬͮͬͣ͢͟ÀͯÀͪ͹ͯͬͪÀ̀ͨͮͬͰͧͮͧÀͫ͟ͳͬͣͽͰͯͽÀ ͪͬͧͩ͢͹ÀͩͤͅͲͰͤͮͧͬͯ͟ÀͧÀ͐ͬͲͬͨͩͧͯ͟À͂ͤͫͧͦͤͩͬͯͬ͡À̈́ͤͮͤͫͧ͡ Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫͫ͟͹ͤÀ͡Àͪͩͬͫͯͤͩͤͫͫͬ͟͟ΧÀͬͩͯ͟͠ͰͧÀͬͨͮͱ͢͟ ÀͰͨͧͤ͟Àͨͨ͟À͂ͪͬͯ͟ À ͉ͯ͟Ͱͤͩͧ À͋ͧͩͺͽÀͧÀ͉ͤͮͪ͟ͺͽ Àͯͧͣͤ͡ͰͤͩͺͯͰ͡ͱͼͰÀ ͬÀͭͮͬͯͰͬͰͤÀͧÀͯͬͤͬͮͦͧͧ͟͡͠ÀͨͮͧͰͯͨͬΧÀͭͮͧͮͬͣ͹ÀͧÀͥͧͦͫͧ Àͮͫ͢͟͟ͰͧͮͱͽÀͫͤͦ͟͠͹ͤͪ͟͡͹ͤÀ ͭͤ͡͵͟Ͱͩͤͫͧͽ À͟Àͫ͟Àͼͤ͢Àͬͨͮͱ͢͟ À͡ÀͪͤͯͰͤ͵ͨͤÀ ͓ͮͫͬͨͯ͟͢͟Ͱͤͩͩͬ ÀͨͬͰͬͮͬͤÀͦͫͪͤͫͧ͟ͰͬÀͬͣͫͧͪÀ ͧͦÀͬͯ͡ͳͧͰͧͰͤͩͺͫͤΧͶͧͳÀͭͩͽͥͤΧÀ͐ͮͤͣͧͦͤͪͫͬͪͬͮͺͽ Àͯ͟͡Àͬ͵ͮ͟ͱͤͰÀͤͫͤ͡ʹͧͫͯͨͧ͟ΧÀͦͪͬͨ͟ À ͦͨͬͩͣͬͫͫ͟͟͡͹ΧÀͪͧͲͬͪÀͬÀͰͧͫͯ͟Ͱͤͫͫ͡͹ͳÀ ͰͤͫͽͳÀͣͮͬͯͱͩͧͰ͹ À͊ͤͯ͟ Àͦͭͬͤͣͫͧͨͧ͟͡Àͮͯ͟ͰͧͰͤͩͺͫͬͬ͢ÀͧÀͥͧͬ͡Ͱͫͬͬ͢Àͪͧͮ͟ÀͬͦͤͮͬÀ̀Χͯ͟ À ͬͦͤͮͬÀ͉ͱͮͫ͟ ÀͬͯͰͮͬͨͧ͡À̓ͣͬͯ͟͡ÀͧÀ̓ͣͬͭ͟͡ͱͩ͟ À ͩ͜͟Ͳͬͫͧͯͧ Àͤͩͧͨͬͩͤͭͫͤ͡ΧͶͤͤÀ͡Àͮͬͭͤ͡ͅÀ ͱͷͤͩͺͤÀ͐ͪͮ͟͟ͺͽ Àͬͩͤͤ͠ÀÀͪͬͮͯͨͧͳÀͧÀ

ͬͮͫ͢͹ͳÀͭͤͷͤͮÀͭͮͧͩͤͨ͟͡ͼͰÀͧͫͰͤͮͤͯÀͭͱͰͤͶͤͯͰͤͫͫͧͨͬ͡͡ ÀͨͬͰͬͮ͹ͤÀͬͰͨͮ͹͟͡ͼͰÀͣͩͽÀͯͤ͠ͽÀ ͯͨͮ͹Ͱ͹ͤÀͱͬͩͨͧ͢Àͭͮͧͮͬͣ͹ Àͫͯͩͥͣ͟͟͟ͽͯͺÀͤͼÀ ͬ͡Àͯͤͪ͡Àͤͩͧ͡͵ͧͧÀͧÀͦͫͨͬͪ͟ͽͯͺÀͯÀͫͮͪͧ͟͟͡ÀͧÀ ͬ͠͹͵͟ͽͪͧÀͭͮͬͯͰ͹ͳÀͥͧͰͤͩͤΧ ͐ͩͤͣͱͼͷͧΧÀͬͨͮͱ͢Àͫ͟ÀͭͱͰͧÀ À͏ͤͰͧͪͫͬ Àͬͩ͠ͺͶͱͼÀͭͩͬͷͣ͟ͺÀͨͬͰͬͮͬͬ͢Àͦͫͧͪ͟͟ͼͰÀͬͮ͢͹À ͍ͨͮͱ͢ÀͨͬͫͰͮͯ͟Ͱͬ͡ ÀͯÀͤͩͧͨͬ͡ΧÀͧͯͰͬͮͧͤΧÀ ͧÀͫͯͩͤͣͧͤͪ͟ Àͣͤͯ͡Ͱͤͫͫ͡͹ͪͧÀͣͮͤͫͧͪͧ͡À ͧÀͥͧ͡͹ͪͧÀͰͮͣͧ͟ʹͧͽͪͧÀ͂ÀʹͤͫͰͮͩ͟ͺͫͬΧÀ ͵ͯ͟ͰͧÀͬͯͰͮͬ͟͡ ÀͪͤͥͣͱÀͬͮͬ͢ΧÀ͎ͯͧͩͬͮͧͰͧͯÀͧÀͬͮͫͬ͢ΧÀͮ͢ͽͣͬΧÀ́ͤͩ͹ͤÀͬͮ͢͹À͊ͤͲͨ͟À ͍ͮͧ Àͣͤ͢À͡͵ͤͮ͟ͶͫͧΧÀͣͤͫͺÀͭͮͤͮ͟͡ͷͤ͟ͰͯͽÀ ͡Àͯͤͬͣͫ͢ͽͶͫͧΧ Àͣͬ͡ͳͫͬͩ͡ͽͽÀͦ͟͡Ͱͮ͟ À͠͹ͩͧÀ ͬͫͮ͟͠ͱͥͤͫ͹Àͥͫ͟͡͹ͤÀͮ͟ͳͤͬͩͬͧ͢͵ͤͯͨͧͤÀ ͫ͟ͳͬͣͨͧ Àͯͧͣͤ͡ͰͤͩͺͯͰ͟͡Àͮͫͫͧ͟ͳÀͧÀͭͬͦͣͫͧͳÀʹͧͧͩͧͦ͟͡ʹͧΧÀ ͈ͦÀͯͰͬͩͧʹ͹Àͬͨͮͱ͢͟ Àͬͮͬͣ͢͟À͏ͤͰͧͪͫͬÀͯÀͨͮͤͭͬͯͰͺͼÀ͓ͬͮͰͤͰʹ͟ Àͨ͟Ͱͬͩͧ͵ͤͯͨͧͪÀͪͬͫͯ͟Ͱ͹ͮͤͪÀ͐͡À͓ͮͫ͟ʹͧͯͨ͟ÀͧÀͭͽͰͺͼÀͪͤ͵ͤͰͽͪͧÀ ͪͤ͵ͤͰͺÀ͈ͮͧͪ͟͢͠À À͔ͫ͟͟ À͌ͤͮ͟Ͱͥͤͯ À͉ͮ͟͟À ͋ͱͯ͟À͎͟Ͷ͟ À͋ͤͩͧ͢͟À͎ͬͮͰ͟ÀͧÀ͑ͥͪͧ͟À͂ͤͩͧÀ ͎͟Ͷ͟ ÀͰͱͮͧͯͰ͹Àͪͬ͢ͱͰÀͬͰͭͮͧ͟͡ͰͺͯͽÀͭͤͶͨͬͪÀ ͣͩͽÀͬͯͪͬͰͮ͟Àͩͧͦͩͤͥ͟͠ͷͧͳÀͣͬͯͰͬͭͮͧͪͤ͵͟ͰͤͩͺͫͬͯͰͤΧÀ͐ͮͤͣͧÀͫͧͳÀ Àͪͬͫͯ͟Ͱ͹ͮͺÀ̀ͮͨͣͧ͟ͽ ÀʹͤͫͰͮÀͭͬͯ͡Ͱͫ͟͵ͤͯͨͬͬ͢Àͣͧͥͤͫͧ͡ͽÀͬ͡À ͮͤͪ͡ͽÀͰͱͮͤʹͨͬͬ͢Àͧ͢͟ ÀͧÀͪͬͫͯ͟Ͱ͹ͮͺÀ͎ͮͤͤͩͧ͡ Àͦͫͪͤͫͧ͟Ͱ͹ΧÀͰͨͥͤ͟Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫͫ͟͹ͪÀ ͭͬͩͧͦͬͯ͠ͰͧÀͮ͟ΧͯͨͧͪÀͭͩͽͥͤͪÀ͂ÀͪͤͯͰͤ͵ͨͤÀ̀ͫͬΧͽÀͫ͟ÀͯͨͩͬͫͤÀ͎ͯͧͩͬͮͧͰͧͯ͟ÀͪͬͥͫͬÀ ͯͭͱͯͰͧͰͺͯͽÀ͡Àͭͤͷͤͮͱ Àͣͤ͢ ÀͭͬÀͭͮͤͣͫͧ͟ͼ À ͮͬͣͧͩͯͽÀ͇ͤͯ͡À͍ͩͧͪͭͧΧͯͨͧΧÀ͎ͬͯͤͩͨͧÀ́ͩͧ͟À ͧÀ̀ͧ͢͟À̓ͩͧͫͧ͟Àͭͮͧͩͯ͢͟ͽͰÀͯ͟͡Àͧͯͨͱͭ͟ͰͺͯͽÀ ͡ÀͨͮͧͯͰͩ͟ͺͫͬÀ͵ͧͯͰͬͪÀͪͬͮͤ ͂Àͬͨͮͱͤ͢À͈ͮͨͩͧͬͫ͟ Àͯͬ͵ͤͰ͟ͼͷͤͪÀͫͤͭͬ͡Ͱͬͮͧͪ͹ͤÀͨͬͫͰͮͯ͟Ͱ͹ÀͧÀͱͫͧͨͩ͟ͺͫͱͼÀͨͮͯͬ͟Ͱͱ À ͯͼͮͭͮͧͦ͹ÀͥͣͱͰÀͯ͟͡Àͫ͟Àͨͥͣͬͪ͟ÀͶ͟͢ͱÀ͋ͤͯͰͪͧ͟Àͣͧͨ͟ͽÀͧÀͬͩ͢͟ͽÀͦͤͪͩͽ ÀͪͤͯͰͪͧ͟ÀͩͤͯͧͯͰ͟ͽÀ ͭͮͧͮͬͣ͟ ÀͪͫͬͥͤͯͰͬ͡Àͭͬͯͤͩͨͬ͡ Àͪͬͫͯ͟Ͱ͹ͮͤΧ Àͯͨͩ͟ Àͦͪͨͬ͟͡ À͵ͯͬͤͫ͟͡ͺÀͫ͟Àͯͨͩͬͫ͟ͳÀ


ͬͮ͢ÀͧÀͣͮͤͫͬͯ͡ͰͧÀ͇ͣͤͯͺÀͰͤ͵ͤͰÀͥͧͦͫͺ ÀͫͤÀ ͦ͟ͰͮͬͫͱͰ͟ͽÀͯͬͮͤͪͤͫͫͬͯ͡Ͱͺͼ Àͳͮͨ͟͟Ͱͤͮͫ͟ͽÀ ͤͦ͠ͱͭͮͤ͵ͫ͹ͪÀͨͮͧͰͯͨͧͪÀͬͯ͢ͰͤͭͮͧͧͪͯͰͬͪ͡ À ͭͬͣͰͤͮͥͣ͟͡ͼͷͧͪ À͵ͰͬÀͧͯͰͧͫͫ͹ͤÀͭͬͰͬͪͨͧÀ ͇ͤͯ͟͡À̓ͬͯͰͤͭͮͧͧͪͫͬͬ͢ÀͭͬÀͯͤΧÀͣͤͫͺÀͫͯͤͩ͟ͽͼͰÀͻͰͬÀͪͤͯͰͬÀ̓ͬͮͬͣÀ͈ͮͨͩͧͬͫ͟Àͽ͡ͱͩͽͤͰͯͽÀ ͨͮͱͭͫͤΧͶͧͪÀͭͬÀͫͯͤͩͤͫͫͬͯ͟ͰͧÀͧÀͥͫͤ͟͡ΧͶͧͪÀͻͨͬͫͬͪͧ͵ͤͯͨͧͪÀʹͤͫͰͮͬͪÀͬͯͰͮͬ͟͡À͉ͮͧͰ À ͭͮͩͤͩͩ͟͟ͺͫͬÀ͡͹ͭͬͩͫͽͽÀͲͱͫͨʹͧͧÀͣͪͧͫͧͯ͟Ͱͮ͟Ͱͧͫͬ͡ΧÀͯͰͬͩͧʹ͹ÀͭͮͤͲͤͨͰͱͮ͹À͉ͮͧͰ͟À ͏ͬͣͧͫ͟À̈́ͬͪͧͫͧͨ͟À͓ͤͬͰͬͨͬͭͱͩͬͯ͟Àͩ͜ͺÀ ̓ͮͤͨͬ ÀͧÀͤͩͧͨͬͬ͢͡Àͪ͹ͯͩͧͰͤͩͽÀͧÀͭͮͬͣͬͩͥ͟ͰͤͩͽÀͩͧͰͤͮ͟ͰͱͮͫͬΧÀͰͮͣͧ͟ʹͧͧÀ͉ͮͧͰ͟À͌ͧͨͬͯ͟À͉ͦͫ͟͟Ͱͦͨͧͯ͟͟À͌͟Àͱͩͧʹ͟ͳÀͧÀͭͩͬͷͣ͟ͽͳÀ ͈ͮͨͩͧͬͫ͟͟ Àͫ͟Àͦͮͤ͟͟͠ÀͧÀ͡Àͤͫͤ͡ʹͧͫͯͨͬͪ͟À ͭͬͮͰͱ À͡ÀͪͱͦͤͽͳÀͧÀʹͤͮͨ͡ͽͳÀͬͯ͢ͰͧÀͬͰͨͮͬͼͰÀ ͣͩͽÀͯͤ͠ͽÀͬͮͬͣ͢ ÀͨͬͰͬͮ͹ΧÀ͵ͤͮͤͦÀͭͮͧͦͪͱÀͣͮͬ͟͢ʹͤͫͫͬͬ͢ÀͭͮͬͶͩͬͬ͢ÀͧͷͤͰÀͫͬͬͤ͡ ͂Àͬͨͮͱͤ͢À͈ͮͨͩͧͬͫ͟Àͯͧͩ͹ÀͧÀͬͮͦ͟͠͹Àͭͮͧͮͬͣ͹Àͬͮͤ͠Ͱ͟ͼͰÀ͵ͤͩͬͤ͡͵ͤͯͨͧΧÀͬͩͧͨ͠À͡Àͧͣͤ͡À ͪͧͲͧ͵ͤͯͨͧͳÀͤͮͬͤ͢͡À͌͟Àͯ͡ͽͷͤͫͫͬΧÀͬͮ͢͟À ͈ͣ͟Àͨͥͣ͟ͱͼÀͤͯͫ͡ͱÀͬͦͮͬͥͣͤ͟͡ͰͯͽÀ͇ͤͯ͡ À ͬͰͤʹÀ͍ͩͧͪͭͧΧͯͨͧͳÀͬͬ͢͠͡ À͵ͮͤͦ͡͹͵͟Χͫ͹ΧÀ ͧͫͰͤͮͤͯÀͭͮͤͣͯͰͩ͟͡ͽͼͰÀͻͨͬͯͧͯͰͤͪ͹Àͨͮͱͭͫ͹ͳÀ ͬͮͫ͢͹ͳÀͪͯͯͧͬ͟͡͡ Àͬ͢͟͠Ͱ͹ͤÀͲͩͬͮͬΧÀͧÀͲ͟ͱͫͬΧ ͈ͯͰͬͮͧͽÀͬͨͮͱ͢͟À͊ͯͧ͟Ͱͧ Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫͫͬͬ͟͢À͡À ͬͯ͡Ͱͬ͵ͫͬΧÀ͵ͯ͟ͰͧÀ͉ͮͧͰ͟ Àͬͣͫͬͮͤͪͤͫͫͬ͡Àͽͩ͡ͽͼͷͤͬͯ͢ͽÀͼͬ͢ ͬͯ͡Ͱͬ͵ͫͬΧÀͬͨͮͧͫͬ͟ΧÀͮͬͭ͡ͅ͹ À ͫͯ͟͵ͧͰ͹ͤ͟͡ͰÀͭͽͰͺÀͰ͹ͯͽ͵ͤͩͤͰͧΧÀ͍ͮͪͩͤͫͫ͟͠͹ΧÀͤͯͨͮ͟͠ΧͫͧͪͧÀͭͩͽͥͪͧ͟ÀͧÀͪͩͤͫ͟ͺͨͧͪͧÀͭͱͯͰ͹ͫͫ͹ͪͧÀͬͯͰͮͬͨͪͧ͟͡ÀͯÀͨͤͣͮͬ͡͹ͪͧÀ ͮͬͷͪͧ͟À͔ͮͧͯͧ ÀͧÀͧͯͰͬͮͧ͵ͤͯͨͧͪͧÀͭͪ͟ͽͰͫͧ-

ͨͪͧ͟À͉ͱͲͬͫͧͯͧ À͊ͯͧ͟ͰͧÀͣ͹ͶͧͰÀͮͬͪ͟͟ͰͬͪÀ ͬͩͧͨͬ͡͡͹ͳÀͮͬͷÀͧÀͧͫͬͮͣͫͧͨͬ͢͟͡͡ ÀͰͤͮͽͤͰͯͽÀ͡Àͬͮͫ͢͹ͳÀͳͮͤ͠Ͱ͟ͳ ÀͱͷͤͩͺͽͳÀͧÀͭͤͷͤͮ͟ͳ À ͬͮͤ͠Ͱͤ͟ͰÀͭͬͨͬΧÀ͡Àͣͬͩͧͫ͟ͳÀ͊ͯͧ͟Ͱͧ À͉͟Ͱͮͬ͟ ÀͧÀͭͮͧͮͬͣͫ͹ͳÀ͠ͱͳͰ͟ͳÀͩ͜ͱͫͣ͟ ÀͪͬͩͧͰͯͽÀ͡Àͥͧͬͭͧͯͫ͡͹ͳÀʹͤͮͨ͡ͱͶͨ͟ͳÀͧÀͬͮͫ͢͹ͳÀ ͪͬͫͯ͟Ͱ͹ͮͽͳÀ͜ͰͬÀͧͦͩͼͩͤͫͫ͠͹ΧÀͮ͟ΧͬͫÀͣͩͽÀ ͩ͟ͺͭͧͫͧͦͪ͟ ÀͭͤͶͧͳÀͭͮͬ͢ͱͩͬͨÀͧÀͧͯͯͩͤͣͬͫͧ͟͡ΧÀ͂ͬͦͣͱͳÀͫͯ͟͹ͷͤͫÀͩͬ͟͢͠ͱͳͫͧͤͪ͟Àͭͤͩ͟ͺͯͧͫͬ͡͹ͳÀͮͬͷ ÀͰͪͧͫ͟ ÀͶ͟Ͳͮͫ͟͟ÀͧÀͭͬͩͤ͡͹ͳÀ ʹͤ͡Ͱͬ͡À͎ͬͯͤͰͧͰͤÀͭͤͷͤͮͱÀ̈́ͧͨͤͬͫÀ̀ͫͰͮͬͫ À ͣͤ͢ Àͯͬͩͯͫͬ͢͟ÀͪͧͲͬͩͬͧͧ͢ ÀͮͬͣͧͩͯͽÀ͇ͤͯ͡ À ͨͬͰͬͮ͹ΧÀͭͬͦͣͫͤͤÀͭͤͮͤͫͤͯÀ ͯÀͤͮͤͬ͢͠͡À̀ͦͧͧÀͭͮͤͨͮͯͫ͟ͱͼÀ ͮͬͭ͡ͅͱÀ ͆ͧͬͭͧͯͫ͡͹ͤÀͬͮͬͣͨͧ͢ Àͫͭͬͩͫͤͫͫ͟͹ͤÀͮ͟ͳͧ͟͵ͫ͹ͪͧÀͨ͡ͱͯͪͧ͟À ͧÀͮͬͪ͟͟Ͱͪͧ͟ ÀͰͮͣͧ͟ʹͧͬͫͫ͹ͤÀͪͬͰͧ͡͹ Àͯͬͩ͟͠ͼͰͫ͹ΧÀ ͭͬͨͬΧÀͧÀͣͧͨͧΧÀͫͤͰͮͬͫͱͰ͹ΧÀ ͭͤΧͦͥ͟ÀͯÀͮͦͫͬͬͮͦͫͬ͟͟͠ΧÀ ͮͯ͟ͰͧͰͤͩͺͫͬͯͰͺͼ Àͬ͢͟͠ͰͬΧÀ ͮͤͣͨͬͯͰͫ͹ͪͧÀͧͣͪͧ͟͡ ÀͧÀ͡À ͰͬÀͥͤÀͮͤͪ͡ͽÀ ÀͨͬͯͪͬͭͬͩͧͰͧ͵ͤͯͨͧΧÀͯͰͧͩͺÀͥͧͦͫͧÀ ͧÀ͠ͱͮͫ͟ͽÀͫͬ͵ͫ͟ͽÀͥͧͦͫͺ ͊ͯͧ͟ͰͧÀ ͯÀ ͤͯͨͮ͟͠ΧͫͧͪͧÀ ͭͩͽͥͪͧ͟ÀͧÀͬͯ͡ͳͧͰͧͰͤͩͺͫ͹ͪͧÀͬͮͬͣͪͧ͢͟Àͨͱͭͤ͟ͰͯͽÀ ͡ÀͨͮͧͯͰͩ͟ͺͫͬÀ͵ͧͯͰ͹ͳÀͬͣ͟͡ͳÀ ͉ͮͧͰͯͨͬͬ͢ÀͧÀ͊ͧͧ͡Χͯͨͬͬ͢À ͪͬͮͤΧÀ͎ͬͤͮͤͥ͠ͺͤ Àͣͤ͢ ͰͬÀ

ͦͬͩͬͰͬͭͤͯ͵ͫͬͤ͟ À͟Àͣͤ͢ ͰͬÀͭͬͨͮ͹ͰͬͤÀͤͩͬͯͫͤͥͫͬ͠ΧÀͩ͢͟ͺͨͬΧ Àͣͤ͢ ͰͬÀͭͱͯͰ͹ͫͫͬͤÀͧÀͣͤ͢ ͰͬÀ͡Àͬͭͮͤ͟͡Àͭͩ͟ͺͪͬ͡͹ͳÀͩͤͯͬ͡ÀͭͩͽͥÀ͂ͧ͟ À ͬͮͫͧͦͬͫͫ͢͟͟͡͹ͤÀͧÀͯͤ͡ͰͯͨͧͤÀͭͩͽͥͧÀ͐Ͱͬͩͧʹ͟À ͬͨͮͱ͢͟À Àͬͮͬͣ͢À̀ΧͬͯÀ͌ͧͨͬͩͬͯ͟ÀͯÀͭͬͰͮͽͯ͟ͼͷͧͪÀͧͣͬͪ͡Àͫ͟Àͦͩͧ͟͡Àͩ͜ͱͫͣ͟ÀͧÀͬͯͰͮͬͬͨ͡À ͐ͭͧͫͩͬͫ͟͢͟À̓ͬͮͬͣÀ͐ͧͰͧͽÀͭͮͬͧͦͤͣͤ͡ͰÀͫͤͦ͟͠͹ͤͪͬͤ͟͡Àͭͤ͡͵͟ͰͩͤͫͧͤÀͧÀͭͬͮͦͧ͟ͰÀͯͬͧͪ͡À ͮͧͰͪͬͪÀͥͧͦͫͧÀ͈ͤͮͭͤ͟Ͱͮ͟À Àͯͪ͟͹ΧÀͼͥͫ͹ΧÀ ͬͮͬͣ͢À͉ͮͧͰ͟ Àͣͤ͢ÀͭͬÀͯͤΧÀͣͤͫͺÀͯͬͳͮͫ͟ͽͤͰͯͽÀ ͟ͰͪͬͯͲͤͮ͟ÀͧÀͬ͵ͮͬͫͧͤ͟͟͡À¢ͯͰͮͬͬ͟͢Àͬͮͬͣ͢͟¡ Àͭͬͩͫͬͬ͢Àͯͼͮͭͮͧͦͬ͡ÀͣͩͽÀͭͬͯͤͰͧͰͤͩͤΧ

͈ͦͣͫͧͤ͟À 61


ПРЕЗЕНТАЦИЯ ◉ КРИТ

(ORXQGD%HDFK+RWHO 9LOODV (ORXQGD%D\3DODFH ͏ͬͯͨͬͶͫ͹ΧÀͬͰͤͩͺͫ͹ΧÀͨͬͪͭͩͤͨͯ ÀͯͬͯͰͬͽͷͧΧÀͧͦÀͣ͡ͱͳÀͬͰͤͩͤΧÀ%LOUNDAÀ

ͦͧͫͬͬ͢͡Àͮͦͪͤ͟ͷͤͫͧͽÀ͡ÀͬͰͤͩͽͳÀͯͰͫͬͧ͟͡ͰͯͽÀͯ͡;Àͬͩ͠ͺͶͤ

"EACHÀ(OTELÀÀ6ILLASÀͧÀ%LOUNDAÀ"AYÀ0ALACEÀͦͫͧͪͤ͟͟ͰÀͬ͠ͷͱͼÀͭͩͬͷͣ͟ͺÀ

͂Àͫͬ͡͹ͳÀ9ACHTINGÀ6ILLASÀͯͬͦͣ͟;ͰͯͽÀͬͷͱͷͤͫͧͤ À͵ͰͬÀ͂͹Àͫ͟ͳͬͣͧͰͤͯͺÀͫ͟À

Àͤͨ͢Ͱͮ͟͟À͍ͫÀͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟À͡Àͯͤͤͮͬ͡ ͬͯ͡Ͱͬ͵ͫͬΧÀ͵ͯ͟ͰͧÀͬͯͰͮͬ͟͡À͉ͮͧͰÀ

ͯͬͯ͠Ͱͤͫͫͬ͡ΧÀͽͳͰͤÀ͎ͬͩ͹ À͡͹ͩͬͥͤͫͫ͹ͤÀͰͧͨͬ͡͹ͪÀͣͤͮͤͬͪ͡ ÀͭͬͰͬͩͬͨÀ

͡ÀͲͤͶͤͫͤͤͩ͠ͺͫͬΧÀͬͩͯ͟͠ͰͧÀͩ͜ͱͫͣ͟ ÀͯÀͧͦͱͪͧͰͤͩͺͫ͹ͪÀͧͣͬͪ͡Àͫ͟Àͦͩͧ͟͡À

ͯÀͬͰͣͤͩͨͬΧÀͯͤ͡ͰͩͬΧÀͨͬͥͤΧ Àͭͩ͟͟͡Ͱͤͩͺͫ͹ΧÀͯͯͤ͟͠ΧͫÀͧÀͯͱͭͤͮͯͬͮͤ͡

͋ͧͮͤͩͩͬ͟͠À͂Àʹͤ͡ͰͱͷͧͳÀͯͣ͟͟ͳÀͬͰͤͩͤΧÀͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟͹Àͫͬͪͤͮ͟Àͩͫ͢͟͡͹ͳÀ

ͪͤͫͫͬͤÀͬͬͮ͠ͱͣͬͫͧͤ͟͡À Àͯͤͫͯͬͮͫ͹ͤÀͭͱͩͺͰ͹Àͱͭͮͩͤͫͧ͟͡ͽÀͶͰͬͮͪͧ͟ À

ͦͣͫͧ͟Χ À͠ͱͫͩͬ͢͟ÀͧÀͯͼͧͰ͹ À͡Àͮͦͫ͟͹ͤÀͯͰͬͮͬͫ͹Àͮͯ͟ͳͬͣͽͰͯͽÀͥͧͬͭͧͯ͡

Ͱͤͩͤͧͦͬͮͪͧ͟͡ Àͯ͡Ͱͮͬͤͫͫ͹ͪͧÀ͡Àͦͤͮͨͩ͟ͺͫͱͼÀͭͬͤͮ͡ͳͫͬͯͰͺÀͯͰͤͫ͹Àͫ͟͡

ͫ͹ͤÀͣͬͮͬͥͨͧ À͟Àͬ͠ͷͧͤÀͧÀ͵ͯ͟Ͱͫ͹ͤÀͯͯͤ͟͠Χͫ͹Àͪͫ͟ͽͰÀͯͬͤ͡ΧÀͩͦ͟ͱͮͺͼ

ͫͬΧÀͧͩͧÀͬͭͱͯͨ͟ͼͷͧͤͯͽÀͯÀͭͬͰͬͩͨ͟Àͫͣ͟Àͨͮͬ͟͡Ͱͺͼ Àͯ͡;ÀͻͰͬÀͨÀ͂͟ͶͧͪÀ ͱͯͩͱͪ͢͟À̈́ͩͽÀͭͬͩͫͬͬ͢Àͱͣͬͯ͠Ͱ͟͡Àͬͦͪͬͥͫͬ͡Àͦͨͦ͟͟͟ͰͺÀͱͯͩͱͧ͢Àͣͬ͡

͏͇͈̀͋͌͘ͅͅͅ

ͮͤʹͨͬͬ͢ÀͧͩͧÀͭͤͮͯͬͫͩ͟ͺͫͬͬ͢Àͭͬͮ͟͟͡À

͍ͰͤͩͧÀͧͦͫ͟͵ͩ͟ͺͫͬÀͯͰͮͬͧͩͧͯͺÀͯÀͧͯͭͬͩͺͦͬͫͧͤͪ͟͡À͡͹ͯͬͨͬͨ͟͵ͤ ͯͰͤͫͫ͡͹ͳÀͧÀͻͨͬͩͬͧ͢͵ͤͯͨͧÀ͵ͧͯͰ͹ͳÀͪ͟Ͱͤͮͧͩͬ͟͡À͂ÀͬͰͤͩͽͳÀ%LOUNDAÀ

͍͎͈͈͐̀͌ͅÀ͍͌͋ͅ͏͍͂

"EACHÀ(OTELÀÀ6ILLASÀͧÀ%LOUNDAÀ"AYÀ0ALACEÀÀͧÀÀͫͬͪͤͮ͟ÀͯͬͬͰ

̀ͮͳͧͰͤͨͰͱͮ͟ÀͧÀͣͧͦ͟ΧͫÀͧͫͰͤͮͺͤͮͬ͡ÀͬͰͤͩͤΧÀ%LOUNDAÀ"EACHÀ(OTELÀÀ

ͤ͡ͰͯͰͤͫͫͬ͡À͋ͫͬͥͤͯͰͬ͡Àͨ͟Ͱͤͬͮͧ͢ΧÀͮͦͪͤ͟ͷͤͫͧͽÀͣ͟;ͰÀͭͮͤͨͮͯͫ͟͹ͤÀ

6ILLASÀͧÀ%LOUNDAÀ"AYÀ0ALACEÀͬͰͮͥ͟͟ͼͰÀͣͱͳÀͮͤ͢͵ͤͯͨͧͳÀͬͯͰͮͬͬ͡͡ÀͧÀ

ͬͦͪͬͥͫͬͯ͡ͰͧÀ͡͹ͬͮ͟͠ À͡Àͦͧͯͧͪͬͯ͟͡ͰͧÀͬͰÀͭͮͤͣͭͬ͵ͰͤͫͧΧÀͬͯ͢ͰͤΧÀ

ͬͣͫͬͮͤͪͤͫͫͬ͡Àͯͬͦͣ͟ͼͰÀ͟ͰͪͬͯͲͤͮͱÀͯͣͤͮͥͫͫͬ͟ΧÀͮͬͯͨͬͶͧÀ͈ͣͤ

͐Ͱͫͣͮ͟͟Ͱͫ͹ͤÀͫͬͪͤͮ͟ Àͣ͡ͱͳͨͬͪͫ͟Ͱͫ͹ͤÀͯͤͪͤΧͫ͹ͤÀͫͬͪͤͮ͟ÀͧÀͯͼͧ

ͩ͟ͺͫ͟ͽÀͬͯ͠Ͱͫͬͨ͟͟͡ÀͣͩͽÀͰͤͳ ÀͨͰͬÀͫͱͥͣͤ͟ͰͯͽÀ͡ÀͯͭͬͨͬΧͯͰͧͧ͡ÀͧÀÀͬͰͣ͹

Ͱ͹À͡Àͩͫ͢͟͡͹ͳÀͦͣͫͧ͟ͽͳ À͠ͱͫͩͬ͢͟ÀͯÀͯͯͤ͟͠Χͫͬͪ ÀͰͮͤͫͥͤͮͫ͟͹ͪÀͦͩͬͪ͟À

ͳͤÀ͂ͬÀͯͤ͡ͳÀͫͬͪͤͮ͟ͳÀͧͪͤͤͰͯͽÀͨͬͫͣͧʹͧͬͫͤͮ ÀͮͬͯͨͬͶͫ͹ͤÀͪͮͪͬͮ͟

ͧͩͧÀ͵ͯ͟Ͱͫ͹ͪÀͯͣͬͪ͟Àͬͤͯͭͤ͠͵͟ͰÀ͡͹ͯͬ͵͟ΧͶͧΧÀͱͮͬͤͫ͡ͺÀͨͬͪͲͬͮͰ͟À̀À

ͫ͹ͤÀͫͫ͟͡͹ͤÀͨͬͪͫ͟Ͱ͹ ÀͯͭͱͰͫͧͨͬͬͤ͡ÀͰͤͩͤͧͣͤͫͧͤ͡ÀͯÀÀͨͫͩͪͧ͟͟͟ÀͧÀ

ͻͨͯͨͩͼͦͧͫ͡͹ͤÀͧͩͩ͡͹ÀͯÀͨͮ͹Ͱ͹ͪÀͧÀͬͰͨͮ͹Ͱ͹ͪÀͯͯͤ͟͠Χͫͪͧ͟ À͵ͯ͟ͰͫͬΧÀ

ͪͱͦ͹ͨͩ͟ͺͫ͹ͪͧÀͭͮͬͮͪͪͪͧ͢͟͟ ÀͰͤͩͤͲͬͫͫ͟ͽÀͩͧͫͧͽÀͯÀͭͮͽͪ͹ͪÀ͡͹ͳͬ

ͭͮͨͬͨͬ͟͡Χ ÀͨͱͳͫͤΧ ÀͯͰͬͩͬͬ͡ΧÀͧÀͪͨͯͧͪͩ͟͟ͺͫͬÀÀͯͭͩ͟ͺͫͽͪͧÀͯͬͦͣ͟

ͣͬͪ Àͦͭͬͩͫͤͫͫ͟͹ΧÀͪͧͫͧ ͮ͟͠ Àͫͫ͟͠͹ͤÀͳͩ͟͟Ͱ͹ÀͧÀͭͮͧͫͣͩͤͥͫͬͯ͟Ͱͧ À

ͣͱͰÀͫͤͭͬ͡ͰͬͮͧͪͱͼÀ͟ͰͪͬͯͲͤͮͱÀͮͬͯͨͬͶͧÀͧÀͭͮͧ͟͡ͰͫͬͯͰͧÀ͒ͫͧͨͩ͟ͺͫ͹ͤÀ

͟ÀͰͨͥͤ͟Àͭͤͮͯͬͫͩ͟ͺͫ͹ΧÀͩͨͬͫ͟͠ ÀͰͤͮͮͯ͟͟ÀͧͩͧÀͯͣ͟

ͯͼͧͰ͹ÀͧÀ͠ͱͫͩͬ͢͟À7ATERFRONTÀ$REAMÀ,INEÀͮͯͭͬͩͬͥͤͫͫ͟͹ͤÀͫ͟Àͭͩ͟Ͱ ͲͬͮͪͤÀͱÀͪͬͮͽ Àͽͩ͡ͽͼͰͯͽÀͧͦͼͪͧͫͨͬΧÀͬͰͤͩͽÀ%LOUNDAÀ"EACHÀ(OTELÀÀ

͏͍͐͑ͅ͏͚̀͌

6ILLASÀ͈ͦÀͻͰͧͳÀͫͬͪͤͮͬ͡ÀͬͰͨͮ͹ͤ͟͡ͰͯͽÀͭͬͰͮͽͯ͟ͼͷͧΧÀͧͣ͡ À͂͹Àͯͩͬͫͬ͡À

͂ÀʹͤͫͰͮͩ͟ͺͫ͹ͳÀͮͤͯͰͬͮͫ͟͟ͳÀ!24%-)3ÀͧÀ!2%4/533!Àͭͬͭͮͬ͠ͱΧͰͤÀ

ͫ͟ͳͬͣͧͰͤͯͺÀͫͤͣͧͫͤ͟ÀͯÀͪͬͮͤͪ ÀͪͬͥͫͬÀͯͭͱͯͰͧͰͺͯͽÀͭͬÀͭͤͮͯͬͫͩ͟ͺͫͬΧÀ

Ͳͧͮͪͤͫͫ͹ͤÀͩ͠ͼͣ͟Àͮͤ͢͵ͤͯͨͬΧÀͧÀͪͤͥͣͱͫͮͬͣͫͬ͟ΧÀͨͱͳͫͧ Àͫͯͩͥͣ͟͟͟

ͩͤͯͤͫͨͤÀ ÀͧÀ͂͹ÀͱͥͤÀͱÀͬͣ͡͹

ͽͯͺÀͫͤͭͬ͡Ͱͬͮͧͪ͹ͪÀͧͣͬͪ͡Àͫ͟ÀͪͬͮͤÀͧÀ͡Àͯͣ͟

͐Àͨͥͣ͟͹ͪÀͬͣͬͪ͢ Àͩͬͣͮ͟͢͟͠ͽÀͮͤͫͬ͟͡ʹͧͽͪÀͧÀͭͬͣͣͤͮͥͫͧ͟ͼÀͦͫͧ͟͡ͽÀ

͏ͤͯͰͬͮͫ͟À$)/.933/3Àͫͦͫ͟͟͡À͡À͵ͤͯͰͺÀͬ͢͟͠Àͧͫ͟͡À̈́ͧͬͫͧͯ͟ÀͧÀͱͣͬ͡

ͭͤͮͬͬ͡Ͱͨͮ͹͟͡ͰͤͩͽÀ͡ÀͯͲͤͮͤÀͩͨ͟ͶͤͮͧÀͮͦͪͤ͟ͷͤͫͧͽ À͡͹ͬͮ͠Àͻͨͯͨͩͼ

ͩͤͰͬͮͧ͡ͰÀͯͪ͟͹ͤÀͦ͡͹ͯͨ͟Ͱͤͩͺͫ͹ͤÀͨ͡ͱͯ͹Àͩͼͬͬ͢͠À͢ͱͮͪͫ͟͟ Àͭͮͤͣͩͬͥͧ͡À

62 ̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ


ͤͩͧͨͬͩͤͭͫ͡͹ͤÀͩ͠ͼͣ͟ÀͯͮͤͣͧͦͤͪͫͬͪͬͮͯͨͬΧÀͨͱͳͫͧÀͯÀͫͬ͡͹ͪͧÀͤ͡ͽͫͧ

ʹͮͧ͟ͰÀ͟ͰͪͬͯͲͤͮ͟ÀͮͬͯͨͬͶͧÀͧÀͯͭͬͨͬΧͯͰͧ͡ͽÀ͇ͩ͟͹ÀͬͰͩͧ͵͟ͼͰͯͽÀͲͱͫͨ

ͽͪͧ ÀͬͰͤ͡͵͟ͼͷͧͪͧÀͯͪ͟͹ͪÀͯͬͮͤͪͤͫͫ͡͹ͪÀͰͤͫͣͤͫʹͧͽͪÀͯ͢͟ͰͮͬͫͬͪͧͧÀ

ʹͧͬͫͩ͟ͺͫͬΧÀͧÀͨͬͫͯͰͮͱͨͰͧͫͬ͡ΧÀͧͨͬͯ͢͠ͰͺͼÀͧÀͪͬ͢ͱͰÀͰͮͫͯ͟Ͳͬͮͪͧͮͬ

͂ͧͫͫ͹ΧÀͮ͟͠À7).%À#%,,!2 Àͭͬͩͱ͵ͧ͡ͶͧΧÀͦͫͧͤ͟͡À"ESTÀOFÀ!WARDÀOFÀ

͟͡ͰͺͯͽÀͭͬÀͥͤͩͫͧ͟ͼÀͦͨͦ͟͟͵ͧͨ͟

%XCELLENCEžÀͭͬÀͤͮͯͧͧ͡Àͥͱͮͫͩ͟͟À7INEÀ3PECTATORÀͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰÀͨͬͩ

͉ͬͫͮͤͯͯ͢ ʹͤͫͰͮÀͯͬͯͰͬͧͰÀͧͦÀͯͩͤͣͱͼͷͧͳÀͨͬͫͮͤͯͯ͢ ͦͩͬ͟͡À͇͂͐ͅÀͪͤ͡

ͩͤͨʹͧͼ Àͫͯ͟͵ͧͰ͹͟͡ͼͷͱͼÀͬͨͬͩͬÀÀͪͮͬͨ͟Àͧͫ͡ÀͯͬÀͯͤͬ͢͡Àͪͧͮ͟À

ͯͰͧͪͬͯͰͺͼÀͣͬÀÀ͵ͤͩͬͤͨ͡ À͉͏͍͍͌͐Àͪͤͯ͡ͰͧͪͬͯͰͺͼÀͣͬÀÀ͵ͤͩͬ

͌ͬ͟͡ͽÀͯ͢͟Ͱͮͬͫͬͪͧ͵ͤͯͨ͟ͽÀͨͬͫʹͤͭʹͧͧÀ͋ͧͯͰͱͮ͟ÀͮͤͯͰͬͮͫ͟͟À",5%À

ͤͨ͡ Àͦͩ͟͟À͎͍͍̀͊͊͌ Àͣͤ͢Àͪͬ͢ͱͰÀͮͦͪͤͯ͟ͰͧͰͺͯͽÀÀ͵ͤͩͬͤͨ͡ À͟ÀͰͨͥͤ͟À

,!'//.Àͬͨͱͫ;ͰÀ͡À͟ͰͪͬͯͲͤͮͱÀ͎ͤͮͱÀ͉ͱͳͫͽÀͻͰͬΧÀͯͰͮͫ͟͹ Àͣͬͭͬͩͫͤͫ͟À

ͦͩ͟͹À͓͈͚̀͌ À̓ͅ͏͋͐ͅ À̀͏͈͐ À͈͍̓͊͐ͅ À͓̀͏͍͈̈́͑̀Àͪͤͯ͡ͰͧͪͬͯͰͺͼÀ

ͽͭͬͫͯͨͧͪͧ Àͧͯͭͫͯͨͧͪͧ͟ ÀͨͧͰ͟ΧͯͨͧͪͧÀͧÀͧͰͩ͟ͺͽͫͯͨͧͪͧÀͩͧ͡ͽͫͧͽͪͧÀ

 ÀÀ͵ͤͩͬͤͨ͡À

ͧÀͯͪͤͶͤͫ͟ÀͯÀͨ͡ͱͯͬ͡͹ͪͧÀͰͮͣͧ͟ʹͧͽͪͧÀͣͬͨͬͩͱͪͬͬ͠͡ΧÀͻͭͬͳͧÀͧͫͨͬ͡À

͍Ͱͨͮ͹Ͱ͹ΧÀͪ͟ͲͧͰͤ͟ͰͮÀ͍͈͍͊͒͌̈́͌ÀͭͬͯͰͮͬͤͫÀͭͬÀͬͮͦ͟͠ʹͱÀͫ͟Ͱͧ͵ͫ͹ͳÀ

ͧÀͧͳÀͯ͢͟Ͱͮͬͫͬͪͧ͵ͤͯͨͧͪÀͫͯͩͤͣͧͤͪ͟À

ͮͤ͢͵ͤͯͨͧͳÀͰͤ͟Ͱͮͬ͡ ÀͬͰͩͧ͵ͤ͟ͰͯͽÀͧͦͱͪͧͰͤͩͺͫͬΧÀͨ͟ͱͯͰͧͨͬΧÀͧÀͪͬͥͤͰÀ

͂Àͣͫͤͫ͡͹ͤÀ͵ͯ͟͹À͡À!2'/.!54À3%!3)$%À2%34!52!.4Àͭͬͣ͟ͼͰͯͽÀ

ͭͮͧͫͽͰͺÀÀ͵ͤͩͬͤͨ͡À͇ͣͤͯͺÀͰͨͥͤ͟ÀͤͯͰͺÀͬͦͪͬͥͫͬͯ͡ͰͧÀͣͩͽÀͭͬͨͦ͟͟À

ͯͮͤͣͧͦͤͪͫͬͪͬͮͯͨͧͤÀͩͤͨͧͤ͢Àͩ͠ͼͣ͟ÀͧÀͦͨ͟ͱͯͨͧÀ͡͹ͯͬ͵͟ΧͶͤͬ͢Àͨ͟͵ͤ

Ͳͧͩͺͪͬ͡À͌͟ͶÀͭͮͤͨͮͯͫͬ͟Àͬ͠ͱ͵ͤͫͫ͹ΧÀͭͤͮͯͬͫͩ͟Àͮͫ͢͟͟ͰͧͮͱͤͰÀͱͯͭͤͶ

ͯͰ͟͡ À͟ÀͭͬÀͤ͡͵ͤͮͪ͟Àͤͬ͢ÀͬͰͨͮ͹Ͱ͟ͽÀͰͤͮͮͯ͟͟ Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫͫ͟͟ͽÀͱÀͯͪͬ͟ΧÀ

ͫͬͤÀͭͮͬͤͣͤͫͧͤ͡Àͩͼͬͬ͢͠ÀͪͤͮͬͭͮͧͽͰͧͽ

ͨͮͬͪͨͧÀͬͣ͡͹ ÀͨͬͰͬͮ͟ͽÀͪͫͧ͟ͰÀͬ͢͟͠Ͱ͹ͪÀͮͦͫͬͬͮͦͧͤͪ͟͟͠Àͧͦ͹ͯͨͫͫ͟͹ͳÀ

"USINESSÀCENTERÀͮͯͭͬͩͤ͟͟͢͟ͰÀͨͬͪͭͺͼͰͤͮͪͧ͟ÀͧÀͣͬͯͰͱͭͬͪÀ͡À͈ͫͰͤͮ

ͧͰͩ͟ͺͽͫͯͨͧͳÀͩ͠ͼͣ Àͯͬͦͣͫͫ͟͹ͳÀͫ͟ͶͧͪÀͶͤͲ ͭͬͮͬͪ͟͡ÀͧͦÀ͈Ͱͩͧͧ͟

ͫͤͰ ÀͧͪͤͤͰÀ͠ͼͮͬÀ͠͹ͯͰͮ͹ͳÀͣͬͯͰͬͨ͟͡ ÀͭͮͤͣͬͯͰͩ͟͡ͽͤͰÀͱͯͩͱͧ͢Àͯͤͨͮͤ

͏ͤͯͰͬͮͫ͟À4(!,!33!ÀͱÀͯͪͬ͟ΧÀͨͮͬͪͨͧÀͬͣ͡͹Àͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰÀ͢ͱͮͪͫͪ͟͟À

Ͱͮͤ͟ΧÀͧÀͭͤͮͤͬͣ͡͵ͧͨͬ͡Àͧ À͡Àʹͤͩͬͪ Àͬͤͯͭͤ͠͵ͧͤ͟͡ͰÀ͂ͪ͟Àͫͤͭͮͤͮ͹ͫͬͤ͡À

ͫͤͦ͟͠͹ͤͪ͟͡͹ͤÀͩ͠ͼͣ͟ÀͪͬͮͯͨͬΧÀͨͱͳͫͧ

ͭͮͬͣͬͩͥͤͫͧͤÀ͂͟ͶͤΧÀͣͤͩͬͬ͡ΧÀͧÀͭͮͬͲͤͯͯͧͬͫͩ͟ͺͫͬΧÀͨ͟Ͱͧͫͬͯ͡ͰͧÀͬ͡À

͂ÀͮͤͯͰͬͮͫͤ͟À+!&%.)/.ÀͪͬͥͫͬÀͬͰͤͣ͟͡ͰͺÀͯͤͪͧͮͫͬ͡Àͧͦͤͯ͡ͰͫͱͼÀͨͮͧͰ

ͮͤͪ͡ͽÀͨͬͫͮͤͯͯ͢͟ÀͧͩͧÀͬͰͭͱͯͨ͟ÀÀÀÀÀÀ

ͯͨͱͼÀͨͱͳͫͼÀ͜ͰͬÀͣͫ͟ͺÀͭͮͬͯͰͬΧÀͣͬͪ͟ͶͫͤΧÀͤͣͤÀ́ͩͼͣ͟Àͭͬͣ͟ͼͰͯͽÀ͡À ͯͭͬͨͬΧͫͬΧÀͧÀͫͤͭͮͧͫͱͥͣͤͫͫͬΧÀ͟ͰͪͬͯͲͤͮͤÀͰͮͣͧ͟ʹͧͬͫͫͬΧÀͮͤ͢͵ͤ

͎͍͐͏͑À͈À͍͍͍͐͂́̈́͌ͅÀ͂͏͋͞ͅÀ

ͯͨͬΧÀͣͤͮͤͫͧ͡ À͡Àͬͯͤͥ͟͡ͼͷͤΧÀͰͤͫͧÀͬͩͧͨͬ͡͡͹ͳÀͣͤͮͤ͡ͺͤ͡ÀͧÀͯͤͬ͢͡À͡À

cÀ͎ͤͯ͵ͫ͟͹ͤÀͭͩͽͥͧÀͯÀͦͬͫͰͧͨͪͧ͟ÀͧÀͶͤͦͩͬͫͪͧ͢͟ÀcÀ͎ͮͤͨͮͯͫͬ͟Àͬͬͮ͠ͱ

ͣ͡ͱͳÀͶ͟͢͟ͳÀͬͰÀͭͩͽͥ͟

ͣͬͫͫ͟͡͹ΧÀʹͤͫͰͮÀͣͩͽÀͦͫ͟ͽͰͧΧÀͪͬͮͯͨͧͪͧÀͧͣͪͧ͟͡ÀͯͭͬͮͰ͟ Àͣ͟Χͧͫ͡

͌ͯ͟ͰͬͽͷͧͤÀͮͤ͢͵ͤͯͨͧͤÀͦͨ͟ͱͯͨͧÀ͡ÀͰͮͣͧ͟ʹͧͬͫͫͬΧÀͬͯ͠Ͱͫͬͨͤ͟͡À͂͹Àͪͬͥͤ

ͬͪ͢ Àͭͮ͟ͱͯͫ͹ͪÀͯͭͬͮͰͬͪ Àͩͬͩͤ͡ΧÀͮ͹͠͹ Àͬͣͫ͡͹ͪͧÀͩ͹ͥͪͧ͟ÀͧÀͦͫ͟ͽͰͧΧÀ

ͰͤÀͰͨͥͤ͟Àͭͬͭͮͬͬ͟͠͡ͰͺÀ͡ÀͭͮͧͪͬͮͯͨͬͪÀͮͤͯͰͬͮͫͤ͟ÀA LA CARTEÀ!2)!$.%

ͭͮ͟ͱͯͫ͹ͪÀͯͭͬͮͰͬͪÀcÀ͍Ͱͨͮ͹Ͱ͹ΧÀͭͬͣͬͮͤͤͪ͢͟͡͹ΧÀͯͯͤ͟͠ΧͫÀͯÀͪͬͮͯͨͬΧÀ

͌ͤͭͬ͡Ͱͬͮͧͪ͹ΧÀ6%'(%2!À*%449À"!2Àͫ͟ͳͬͣͧͰͯͽÀ͡ÀͬͨͮͱͥͤͫͧͧÀͪͬͮͽÀ

ͬͣͬ͡ΧÀ͡Àͨͥͣͬͪ͟ÀͧͦÀͬͰÀͬͰͤͩͤΧ ÀcÀͨͮ͹Ͱ͹ΧÀͭͬͣͬͮͤͤͪ͢͟͡͹ΧÀͯͯͤ͟͠ΧͫÀ

ͧÀͫͤͤ͟͟͡͡ͰÀͬͷͱͷͤͫͧͤÀͭͮͧͯͱͰͯͰͧ͡ͽÀͫ͟Àͪͩͤͫ͟ͺͨͬͪÀͬͯͰͮͬͤ͡À͇ͣͤͯͺÀ

ͯÀͭͮͤͯͫͬΧÀͬͣͬ͡ΧÀcÀ͍Ͱͨͮ͹Ͱ͹ΧÀͯͯͤ͟͠ΧͫÀͯÀͭͮͤͯͫͬΧÀͬͣͬ͡ΧÀͣͩͽÀͣͤͰͤΧÀ

ͪͬͥͫͬÀͫͯͩͣͧ͟͟ͰͺͯͽÀͮͦͫͬͬͮͦͫ͟͟͠͹ͪͧÀͨͬͨͰͤΧͩͽͪͧÀͫ͟Àͦͨ͟͟ͰͤÀͧͩͧÀ

cÀ̈́ͤͰͯͨͧΧÀͨͩͱ͠ ÀͣͤͰͯͨ͟ͽÀͭͩͬͷͣͨ͟͟ÀͧÀͫͯ͟͹ͷͤͫͫ͟ͽÀͭͮͬͮͪͪ͢͟͟ÀͭͬÀ

ͭͬͯͧͣͤͰͺÀͭͬͯͩͤÀͱͥͧͫ͟ÀͣͬÀͭͬͦͣͫͤΧÀͫͬ͵ͧ

ͬͮͫͧͦ͢͟͟ʹͧͧÀͣͬͯͱ͢͟ÀͣͤͰͤΧÀ͡Àͨͥͣͬͪ͟ÀͧͦÀͬͰÀͬͰͤͩͤΧ ÀcÀ͎ͮͬͮͪͪ͢͟͹À

3!), ).À"!2Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟Àͫ͟Àͭͬͤͮͤͥ͠ͺͤÀͧÀͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰÀͣͫ;ͪÀͭͮͬͳͩ͟

ͣͩͽÀͭͬͣͮͬͯͰͨͬ͡À͡À͡͹ͯͬͨͧΧÀͯͤͦͬͫ ÀcÀ͇ͤͩ;ͫ͹ͤÀͯͣ͟͹ÀͯÀͣͬͮͬͥͨͪͧ͟À

ͣͧͰͤͩͺͫ͹ͤÀͫͭͧ͟ͰͨͧÀͧÀͩ;ͨͧͤ͢Àͦͨ͟ͱͯͨͧ À͟Àͩͧͥͤ͠ÀͨÀͤ͡͵ͤͮͱÀÀͦͣͤͯͺÀͪͬͥͫͬÀ

ͣͩͽÀͭͮͬ͢ͱͩͬͨÀcÀ͎ͽͰͺÀͰͤͫͫͧͯͫ͹ͳÀͨͬͮͰͬ͡ÀͯÀͦͤͪͩͽͫ͹ͪÀͭͬͨͮ͹ͰͧͤͪÀ

ͫͯͩͣͧ͟͟ͰͺͯͽÀͭͮͤͨͮͯͫ͟͹ͪͧÀͨͬͨͰͤΧͩͽͪͧÀͧÀͫͤͦ͟͠͹ͤͪ͟͡͹ͪÀͦͨ͟͟Ͱͬͪ

ͧÀͧͯͨͱͯͯͰͤͫͫͬ͡ΧÀͰͮͬ͟͡Χ ÀcÀ͎ͩͬͷͣͨͧ͟ÀͣͩͽÀͦͫ͟ͽͰͧΧÀͯͨͤ͟͠Ͱͬͩͬͪ͠À

,)4/ÀͧÀ%2!4/À,/""9À"!2À À͡ÀͨͬͪͲͬͮͰͫͬΧÀͧÀͯͭͬͨͬΧͫͬΧÀͬͯ͠Ͱͫͬͨͤ͟͡À

ͧÀͬͩͤ͡Χͬͩͬͪ͠ÀcÀ͌ͯ͟Ͱͬͩͺͫ͹ΧÀͰͤͫͫͧͯÀͧÀͧͩ͠ͺͽͮͣÀcÀͫͬ͟͡ͽÀWELLNESSÀ

ʹͤͫͰͮͩ͟ͺͫͬͬ͢Àͦͣͫͧ͟ͽÀͭͬͣÀͪͱͦ͹ͨͱÀͲͬͮͰͤͭͺͽͫͬÀ͂͹ÀͪͬͥͤͰͤÀͫͯͩ͟͟

ͯͰͱͣͧͽÀͯÀͯ͟ͱͫͬΧ Àͳͪͪͪ͟͟ÀͧÀͦͬͫͬΧÀͬͰͣ͹ͳ͟Àͫ͟ÀͬͰͨͮ͹ͰͬͪÀͬͦͣ͡ͱͳͤÀcÀ

ͣͧͰͺͯͽÀͤ͡͵ͤͮͫͧͪÀͭͤͮͧ͟Ͱͧͬͪ͡ÀͧͩͧÀͫͭͧ͟ͰͨͬͪÀͭͬͯͩͤÀͱͥͧͫ͟

Χͬ͢͟ÀͧÀͭͧͩ͟ͰͤͯÀͯͰͱͣͧͽÀcÀ͋ͦͧͫ͟͢͟͹À͠ͱͰͧͨͧÀͯÀͲͧͮͪͤͫͫ͹ͪͧÀͪͮͨ͟͟

.%2!)$!À0//,À"!2ÀͧÀ0/3%)$/.À"!2Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟͹ÀͱÀͯͯͤ͟͠Χͫͬ͡À

ͪͧÀͬͣͤͥͣ͹ Àͼͤͩͧͮͫ͡͹ͤÀͪͦͧͫ͟͢͟͹ Àͪͦͧͫ͟͢͟͹Àͯͱͤͫͧͮͬ͡͡ ÀͨͧͬͯͨͧÀͧÀ

ͧÀͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰÀͶͧͮͬͨͧΧÀ͡͹ͬͮ͠ÀͰͮͬͭͧ͵ͤͯͨͧͳÀͨͬͨͰͤΧͩͤΧ Àͯͬͨͬ͡ÀͧÀ

ͪͧͫͧÀͪͮͨͤ͟Ͱ͹ ÀcÀ͎ͬͤͦͣͨͧÀͭͬÀͣͬͯͰͬͭͮͧͪͤ͵͟ͰͤͩͺͫͬͯͰͽͪÀͬͯͰͮͬͪ͟͡À

ͩ;ͨͧ͢ͳÀͦͨ͟ͱͯͬͨ

ͧÀ́ͼͮͬÀͭͬÀͭͮͤͣͬͯͰͩͤͫͧ͟͡ͼÀͰͱͮͧͯͰͧ͵ͤͯͨͬΧÀͧͫͲͬͮͪ͟ʹͧͧÀcÀ͋ͤͮͬ

"%!#(À"!2Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟Àͫ͟Àͭͩͽͥͤ ÀͮͽͣͬͪÀͯÀͫͬͪͤͮͪͧ͟À3PORTSÀ#LUB À

ͭͮͧͽͰͧͽÀͮͤ͢͵ͤͯͨͧΧÀͤ͡͵ͤͮ Àͮ͹ͫ͠͹ΧÀͤ͡͵ͤͮÀͧͩͧÀͤ͡͵ͤͮÀ""1ÀcÀ͍Ͱͨͮ͹

ͧÀͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰÀͩ;ͨͧͤ͢Àͦͨ͟ͱͯͨͧÀͧÀͬͯͤͥ͟͡ͼͷͧͤÀͫͭͧ͟ͰͨͧÀ͡ÀͰͤ͵ͤͫͧͤÀ

Ͱ͹ΧÀͪ͟ͲͧͰͤ͟ͰͮÀͣͩͽÀͭͬͨͦ͟͟ÀͲͧͩͺͪͬ͡ÀͧÀͭͮͬͤͣͤͫͧ͡ͽÀͪͤͮͬͭͮͧͽͰͧΧ

ͯͤͬ͢͡Àͣͫͽ

͉͍͌̓͏͐͐ͅ ͇͚̀͊

͈͒͐͊͒̓ cÀ͑ͮͫͯ͟Ͳͤͮ ͩͼͨͯÀͧͦÀ͡À͟ͻͮͬͭͬͮͰÀcÀ͎ͤͮͤͬͦͨͧ͡Àͫ͟Àͩͧͪͱͦͧͫͤ Àͤͮ͡

͇ͫͪͤͫͧ͟Ͱ͹ΧÀ͉ͬͫͮͤͯͯ͢ ʹͤͫͰͮÀ%LOUNDAÀ%XECUTIVEÀ#ONFERENCEÀ#ENTERžÀ

Ͱͬͩ;ͰͤÀͧÀ͵ͯ͟ͰͫͬͪÀͯͪͬͩ͟;Ͱͤ À͠ͼͮͬÀͭͬÀͯͣ͟͵ͤÀ͡Àͮͤͫͣ͟ͱÀ͟͡Ͱͬͪͬͧ͠

ͬ͠͸ͤͣͧͫͽͤͰÀͯͬͬͮͱͥͤͫͧͽÀͣ͡ͱͳÀͬͰͤͩͤΧÀ%LOUNDAÀ"EACHÀ(OTELÀÀ6ILLASÀ

ͩͤΧÀͧÀͯͱͣͬ͡ÀcÀ͖ͯ͟Ͱͫ͟ͽÀͭͮͨͬͨ͟͟͡À͟͡Ͱͬͪͬͧͩͤ͠ΧÀcÀ%XPRESSÀ#HECKÀ)N

ͧÀ%LOUNDAÀ"AYÀ0ALACEÀͧÀͧͪͤͤͰÀͬͬͮ͠ͱͣͬͫͧͤ͟͡ ÀͬͰͤ͡͵͟ͼͷͤͤÀͯͪ͟͹ͪÀ

%XPRESSÀ#HECKÀ/UTÀcÀ2OOMÀ3ERVICEÀͨͮͱͩͬͯ͢ͱͰͬ͵ͫͬÀcÀ͕ͤͫͰͮÀͦͣͬͮͬ

͡͹ͯͬͨͧͪÀͯͰͫͣͮ͟͟Ͱͪ͟À͇ͣͤͯͺÀͪͬͥͫͬÀͭͮͬͬͣͧ͡ͰͺÀ͡͹ͯͰͨͧ͟͡ÀͧÀͨͬͫͮͤͯ͢

͡ͺͽÀͧÀͨͮͯͬ͟Ͱ͹ ÀͰͮͤͫͥ͟;ͮͫ͹ΧÀͦͩ͟ÀcÀ͋ͯͯͥ͟͟À͡ÀͫͬͪͤͮͤÀcÀ"ABYSITTINGÀ

ͯ͹Àͫ͟Àͯͪͬͪ͟À͡͹ͯͬͨͬͪÀͱͮͬͫͤ͡À͋͹Àͭͮͤͣͩͤͪ͟͢͟À͂ͪ͟ÀͭͬͯͤͰͧͰͺÀͻͰͬͰÀ

cÀ͒ͯͩͱͧ͢ÀͯͤͨͮͤͰͮ͟ͽÀ

ʹͤͫͰͮÀͧÀͯͬͧͪͧ͡Àͩͦͪͧ͢͟͟Àͱͧͣͤ͡ͰͺÀͯͬͮͤͪͤͫͫ͡͹ͤÀͨͬͫͣͧʹͧͬͫͧͮͱͤͪ͹ͤÀ

͌ͤͨͬͰͬͮ͹ͤÀͧͦÀ͡͹Ͷͤͭͤͮͤ͵ͧͯͩͤͫͫ͹ͳÀͱͯͩͱ͢Àͬͭͩ͟͵ͧ͟͡ͼͰͯͽÀͬͰͣͤͩͺͫͬ

ͦͩ͟͹ Àͬͯͫ͟ͷ;ͫͫ͹ͤÀͯÀͧͯͭͬͩͺͦͬͫͧͤͪ͟͡Àͯͤ͡ͳÀͫͬ͡͹ͳÀͰͤͳͫͬͩͬͧ͢Χ Àͣͤ͢À

WWWELOUNDABEACHGRÀÀWWWELOUNDABAYGR

̮͉͍͌͑͊ͅ 2018 63


( /28 1 ' $ ( ;(& 87,9 ( 

info@eloundabeach.gr ZZZHORXQGDEHDFKJU
& 21) ( 5 ( 1& (&( 1 75(

bay@eloundabay.gr ZZZHORXQGDED\JU
ϛϜϑϓϑϙϞόҠϔҩDzϖϜϔϞ

&\DQ*URXSRI+RWHOV 6LWLD%HDFK&LW\5HVRUW 6SD ͐ͧͰͧͽÀͧ͠͵ÀͨͱͮͬͮͰÀͧÀͯͭ͟ ʹͤͫͰͮ ÀͤͣͧͫͯͰͤͫͫ͡͹ΧÀ ͦͤͦͣͬ͡͵ͫ͹ΧÀ

ͣͤͮͤͤͫ͡ͺÀͧÀͣͬͯͰͬͭͮͧͪͤ͵͟ͰͤͩͺͫͬͯͰͤΧÀͭͬͩͧͦͬͯ͠Ͱͧ

ͬͰͤͩͺÀ͡À͐ͧͰͧͽ Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟Àͫ͟À͵ͯ͟ͰͫͬͪÀͭͤͯ͵ͫͬͪ͟ÀͭͩͽͥͤÀͫ͟À

͍ͰͤͩͺÀͫ͟ͳͬͣͧͰͯͽÀͯͤͬ͢͡À͡À ÀͨͪÀͬͰÀ͟ͻͮͬͭͬͮͰ͟À͐ͧͰͧͧÀͧÀÀͨͪÀͬͰÀ

ͤͮͤ͢͠ͱÀͦͩͧ͟͟͡À͐ͧͰͧͽÀͧÀͯͤͬ͢͡À͡ÀÀͪͤͰͮ͟ͳÀͬͰÀʹͤͫͰͮ͟Àͬͮͬͣ͢͟À

͌ͧͨͬͯÀ͉ͦͫͣͦͨͧͯ͟͟͟žÀ̀ͻͮͬͭͬͮͰÀ͈ͮͨͩͧͬͫ͟͟À͐ͧͰͧͽÀͻͰͬÀͬͮͬͣ͢ À

͂ÀͰͤ͵ͤͫͧͤÀͣͫͽÀ͡͹ÀͪͬͥͤͰͤÀͫͯͩͣͧ͟͟ͰͺͯͽÀͨͱͭ͟ͽͯͺÀͧͩͧÀͦͬͮ͟͢͟ͽÀ͡À

ͮͯͭͬͩͬͥͤͫͫ͟͹ΧÀͫ͟Àͣͩ͟ͺͫͤͪÀͬͯ͡ͰͬͨͤÀ͉ͮͧͰ͟ À͡ÀͭͮͤͲͤͨͰͱͮͤÀ

ͯͯͤ͟͠ΧͫͤÀͧͩͧÀͫ͟ÀͭͩͽͥͤÀ͍Ͱͨͮ͹Ͱ͹ΧÀͨͮͱͩ͢͹ΧÀͬͣ͢ ÀͬͰͤͩͺÀ͠ͱͣͤͰÀ

͊ͯͯͧ͟ͰͧÀ͍ͫÀͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟Àͫ͟Àͬͯ͡ͰͬͨÀͬͰÀͬͮͬͣ͢͟À̀ͧͬͯ͢À͌ͧͨͬͩͬͯ͟À

ͮͣ͟Àͭͮͧͤ͡ͰͯͰͬ͟͡͡ͰͺÀ͂ͯ͟ÀͨͮͧͰͯͨͧͪÀͬͯ͢ͰͤͭͮͧͧͪͯͰͬͪ͡

ͧÀͫ͟Àͯͤͤͮͬ͡ ͬͯ͡ͰͬͨÀͨÀͬͮͬͣ͢ͱÀ͈ͤͮͭͤ͟Ͱͮ͟ À͡Àͮͤͧͬͫͤ͢ ÀͨͬͰͬͮ͹ΧÀ

͎ͬͯͰͮͬͤͫÀ͡ÀÀͬͣ͢ͱÀͧÀͭͬͩͫͬͯͰͺͼÀͮͤͨͬͫͯͰͮͱͧͮͬͫ͟͡À͡ÀÀͬͣ͢ͱ À

ͤͷͤÀͫͤÀͤͯͰͺÀͪͤͯͰͬͪÀͪͯͯͬͬͬ͟͢͡ÀͰͱͮͧͦͪ͟

ͬͰͤͩͺÀͧͪͤͤͰÀÀͫͬͪͤͮ͟À͡À͟ͱͰͤͫͰͧ͵ͫͬΧÀͮ͟ͳͧͰͤͨͰͱͮͤÀ͵ͤͰ͹ͮͤͳͻͰͥͫͬͤ͟À

͂ͬÀͯͤ͡ͳÀͫͬͪͤͮ͟ͳÀͤͯͰͺÀ3MART 46ÀÀÀ ÀͯÀͣͬͯͰͱͭͬͪÀͯÀͧͫͰͤͮͫͤͰ

ͦͣͫͧͤ͟ À͡ÀͬͨͮͱͥͤͫͧͧÀʹͤ͡Ͱͬ͡ÀͧÀͦͤͩͤͫͧÀ͌͟ͶÀͬͯͫͬͫͬ͡ΧÀͮͤͯͰͬͮͫ͟À

͌͟Àͯͤ͡ΧÀͰͤͮͮͧͰͬͮͧͧÀͨͬͪͭͩͤͨͯ͟Àͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰͯͽÀͤͯͭͩ͟͠Ͱͫ͹ΧÀ7I&I

ͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰÀͬͩ͠ͺͶͬΧÀ͡͹ͬͮ͠Àͨͱͩͧͫͮͫ͟͹ͳÀͧͦ͹ͯͨͫͫ͟͹ͳÀͩ͠ͼͣ À͡ÀͰͬͪÀ ͵ͧͯͩͤÀͭͮͧͬ͢Ͱͬͩͤͫͫͬͤ͡Àͩ͠ͼͣͬÀͣͫͽÀͮͤ͢͵ͤͯͨͬΧÀͨͱͳͫͧ ͍ͨͮͤͯͰͫͬͯͰͧÀͨͱͮͬͮͰ͟ÀͭͬͣͳͬͣͧͰÀͣͩͽÀͨͮͯͧ͟͡͹ͳÀͭͮͬ͢ͱͩͬͨ À ͭͩͫͧ͟͟͡ͽ Àͤͦͣ͹Àͫ͟Àͤͩͬͯͧͭͤͣͤ͡ Àͭͬͳͬͣͬ͡ÀͧÀͭͮͬͤͥͤͨ͠ ͂ͯͤͬ͢À͡ÀÀͪͧͫͱͰ͟ͳÀͳͬͣͺ͠͹Àͮͦͪͤ͟ͷͤͫÀʹͤͫͰͮÀͬͮͬͣ͢͟À͐ͧͰͧͽ À ͭͮͧͯͰͫ͟ͺÀͣͩͽÀͽͳͰ ÀͰͨ͟ÀͥͤÀͪͦͧͫ͟͢͟͹ÀͧÀͰͤͮͫ͟͡͹À̓ͩͫ͟͡͹ΧÀ ͟͡Ͱͬͬͨͦͩ͟͡Àͫ͟ͳͬͣͧͰͯͽÀͭͮͧͪͤͮͫͬÀ͡ÀÀͪͤͰͮ͟ͳ ÀͫͬÀͤͯͰͺÀ ͟͡Ͱͬ͠ͱͯͫ͟ͽÀͬͯͰͫͬͨ͟͟͡ÀͭͮͽͪͬÀͫͭͮͬ͟Ͱͧ͡ÀͬͰͤͩͽÀͯÀͮͤ͢ͱͩͽͮͫ͹ͪÀ ͭͮͬͤͦͣͬͪÀÀͨÀͭͩ͟ͺͪͬͬͪ͡ͱÀÀͩͤͯͱÀ͂ͧ͟ Àͣͬͮ͡ʹ͟À͇ͨͮͬͯ͟͟ÀÀͧÀͣͮͱͧ͢ͳÀ

 ̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ


ϛϜϑϓϑϙϞόҠϔҩDzϖϜϔϞ

&\DQ*URXSRI+RWHOV 6DQWD0DULQD%HDFK5HVRUW 3ANTAÀ-ARINAÀ"EACHÀ2ESORTÀͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟ÀͫͤͭͬͯͮͤͣͯͰͤͫͫͬ͡Àͫ͟À

ͮͤ͢ͱͩͽͮͫͬÀͪͬͥͫͬÀͣͬͮ͟͠ͰͺͯͽÀͣͬÀʹͤͫͰͮ͟Àͬͮͬͣ͢͟À͈ͮͨͩͧͬͫ͟ ÀͯͰͬͩͧʹ͹À

ͣͩͧͫͫͬͪÀͭͤͯ͵ͫͬͪ͟ÀͭͩͽͥͤÀ̀ͪͪͱͣͮ͟͹À͡ÀʹͤͫͰͮͤÀ͉ͮͧͰ͟À͂ÀͰͬÀͮͤͪ͡ͽÀ

͉ͮͧͰ͟ À͵ͰͬÀͫ͟ͳͬͣͧͰͯͽÀͯͤͬ͢͡À͡ÀÀͨͪÀͬͰÀͭͬͯͤͩͨ͟

ͨͨ͟À͡Àͫ͟ͶͤͪÀͭͮͬͯͰͬͮͫͬͪÀͯͯͤ͟͠ΧͫͤÀͫ͟ͶͧÀͬͯ͢Ͱͧ ÀͧÀͯͰͮ͟ͶͧͤÀͧÀ

͂ͮͤͪͽÀͰͮͫͯ͟Ͳͤͮ͟ÀͬͰÀ͟ͻͮͬͭͬͮͰ͟À͈ͮͨͩͧͬͫ͟͟ÀÀͯͤͬ͢͡ÀÀͪͧͫͱͰ ÀͰͨ͟À

ͪͩͣ͟Ͷͧͤ Àͪͬ͢ͱͰÀͮ͟͠ͰͺÀͱ͵ͯ͟ͰͧͤÀ͡ÀͰͤ͵ͤͫͧͤÀͯͤͬ͢͡ÀͣͫͽÀ͡ÀÀͯͭͬͮͰͧͫ͡͹ͳÀ

͵ͰͬÀ͡͹À͠͹ͯͰͮͬÀͭͮͧ͠ͱͣͧͰͤÀ͡À3ANTAÀ-ARINAÀ2ESORTÀ

ͪͤͮͬͭͮͧͽͰͧͽͳÀͧÀͮͦͩͤ͟͡͵ͤͫͧͽͳ ÀͰͨͥͤ͟ÀͤͯͰͺÀͬͦͪͬͥͫͬͯ͡ͰͺÀͬͰͣͬͳͫͱͰͺÀ

͋͹Àͫ͟ͳͬͣͧͪͯͽÀÀͪͤͥͣͱÀ͂ͬͯͰͬͨͬͪÀͧÀ͇ͭͣͬͪ͟͟À͉ͮͧͰ͟ ÀͰͨͧͪ͟Àͬͮͦͬͪ͟͠ À

ͧÀͫͯͩͣͧ͟͟ͰͺͯͽÀ͡ÀÀͬͩ͠ͺͶͬͪÀÀͯͣ͟ͱÀͧͩͧÀͫ͟Àͭͬͩͬͬͪ͢Àͭͩͽͥͤ

ͬͰͤͩͺÀͤͯͰͺÀͱͣͬͫͬ͠ΧÀÀͧÀʹͤͫͰͮͩ͟ͺͫͬΧÀͬͰͭͮͫͬ͟͡ΧÀͰͬ͵ͨͬΧÀͣͩͽÀ

͌͟ͶÀͬͰͤͩͺÀͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰÀÀͫͬͪͤͮͬ͡ÀͧÀͯͼͧͰ À͵ͯ͟ͰͺÀ͡ÀͰͮͤͳ ͻͰͥͫͬͪ͟À

ͪͫͬͥͤͯͰ͟͡ÀͧͫͰͤͮͤͯͫ͹ͳÀͻͨͯͨͱͮͯͧΧÀͭͬÀͦ͟ͳ͟͡Ͱ͹͟͡ͼͷͤͪͱÀͬͯͰͮͬ͡ͱÀ

ͩͫͬͪ͢͟͡Àͦͣͫͧͧ͟ÀͧÀÀͨͬͪͭͩͤͨͯ͟À͠ͱͫͩͬ͌ͬͪͤͮ͢͟͟Àͭͮͤͣͩ͟͢͟ͼͰÀͯͤ͡À

͉ͮͧͰͱ ÀͯÀͤͬ͢Àͭͮͤͬͯ͡ͳͬͣͫͬΧÀͧͯͰͬͮͧͤΧÀͧÀÀͨͱͩͺͰͱͮͬΧ

ͱͣͬͯ͠Ͱ͟͡ Àͫͤͬ͠ͳͬͣͧͪ͹ͤÀͣͩͽÀͫͤͦ͟͠͹ͤͪͬͬ͟͢͡ÀͬͰͣ͹ͳ͟À͌͟ͶÀͮͤͯͰͬͮͫ͟À ͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰÀͬͮͬͪͫ͢͹ΧÀ͡͹ͬͮ͠Àͨͱͩͧͫͮͫ͟͹ͳÀͧͦ͹ͯͨͫ͟͹ͳÀͩ͠ͼͣ À͡ÀͰͬͪÀ ͵ͧͯͩͤÀͮͤ͢͵ͤͯͨͬΧÀͨͱͳͫͧ À͟ÀͰͨͥͤ͟Àͯͭͤʹͧͩ͟ͺͫ͹ͤÀͭͮͤͣͩͬͥͤͫͫ͹ͤÀ ͩ͠ͼͣ͟Àͨͥͣͬͬ͟͢Àͣͫͽ ͌ͭͮͬ͟Ͱͧ͡ÀͬͰͤͩͽÀͫ͟ͳͬͣͧͰͯͽÀͬͥͧͩͤͫͫ͟͡ͽÀͣͤͮͤͫ͡ͽÀ̀ͪͪͱͣͮ͟͟ÀͯÀ ͪͫͬͥͤͯͰͬͪ͡Àͯͱͤͫͧͮͫ͡͹ͳÀͪͦͧͫͬ͟͢͟͡ Àͮͬ͟͠͡ ÀͮͤͯͰͬͮͫͬ͟͡ÀͧÀͰͤͮͫ͟͡ À ͨͬͰͬͮ͹ͤÀͫ͟ͶͧÀͬͯ͢ͰͧÀͪͬ͢ͱͰÀͭͬͯͤͰͧͰÀͬ͡Àͮͤͪ͡ͽÀͤ͡͵ͤͮͫͤΧÀͭͮͬ͢ͱͩͨͧÀ ̀͡Ͱͬ͠ͱͯͫ͟ͽÀͬͯͰͫͬͨ͟͟͡Àͫ͟ͳͬͣͧͰͯͽÀͭͮͽͪͬÀͭͤͮͤͣÀͬͰͤͩͤͪ ÀÀͯÀͨͬͰͬͮͬΧÀ

̮͉͍͌͑͊ͅ 


ϛϜϑϓϑϙϞόҠϔҩDzϖϜϔϞ

&\DQ*URXSRI+RWHOV $SROORQLD%HDFK5HVRUW 6SD ̀ͭͬͩͩͬͫͧͽÀ́ͧ͵Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟ÀͫͤͭͬͯͮͤͣͯͰͤͫͫͬ͡Àͫ͟ÀͣͩͧͫͫͬͪÀ

ͨͮͧͰͯͨͬΧ Àͦͧ͟͟ͰͯͨͬΧÀͧÀͧͰͩ͟ͺͽͫͯͨͬΧÀͨͱͳͫͤΧ

ͭͤͯ͵ͫͬͪ͟ÀͭͩͽͥͤÀ̀ͪͪͱͣͮ͟͹À͂Àͫ͟ͶͧͳÀͭ͹Ͷͫ͹ͳÀͯͣ͟͟ͳÀ͡͹ÀͯͪͬͥͤͰͤÀ

͂ͫͤͶͫͽͽÀͰͤͮͮͧͰͬͮͧͽÀͭͬͤͮͤͥ͠ͺͽÀͨͩ͡ͼ͵ͤͫ͟À͡Àͫ͟ʹͧͬͫͩ͟ͺͫ͹ΧÀ

ͯͭͬͨͬΧͫͬÀͬͰͣͬͳͫͱͰͺÀ

ͭͮͨ͟À̀ͩͩͺͪͧͮͬͯ ÀͨͬͰͬͮ͹ΧÀͭͮͤͣͬͯͰͧ͟͡ͰÀͪ͟͡Àͨͮͯͧ͟͡͹ͤÀͭͮͬ͢ͱͩͨͧÀ

͂ÀͰͬͥͤÀͮͤͪ͡ͽÀ͡Àͫ͟ͶͧͳÀͭͮͬͯͰͬͮͫ͹ͳÀͯͯͤ͟͠Χͫ͟ͳÀͧÀͫ͟ÀͭͩͽͥͤÀͬͯ͢Ͱͧ À

ͧÀͭͬͳͬͣ͹

ͪͬͩͬͣ;ͥͺÀͧÀͩͼͣͧÀͯͰͮ͟Ͷͤͬ͢Àͭͬͨͬͩͤͫͧͽ Àͪͬ͢ͱͰÀͮͦͩͤͨ͟͟͡ͰͺͯͽÀ

͍ͰͤͩͺÀͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟Àͯͤͬ͢͡À͡ÀÀͪͧͫͱͰ͟ͳÀͳͬͣͺ͠͹Àͣͤͮͤͫͧ͡À̀ͪͪͱͣͮ͟͹À

͡ÀͰͤ͵ͤͫͧͤÀͯͤͬ͢͡ÀͣͫͽÀͯͭͬͮͰͧͫ͡͹ͪͧÀͪͤͮͬͭͮͧͽͰͧͽͪͧ

À͡ÀͨͬͰͬͮͬΧÀͤͯͰͺÀͪͫͬͥͤͯͰͬ͡Àͯͱͤͫͧͮͫ͡͹ͳÀͪͦͧͫͬ͟͢͟͡ Àͮͬ͟͠͡ À

͍ͰͤͩͺÀͯͬͯͰͬͧͰÀͧͦÀÀͫͬͪͤͮͬ͡ ÀͨͬͰͬͮ͹ͤÀͯͬͯͰͩ͟͡ͽͼͰÀͩͫͬͤ͢͟͡À

ͮͤͯͰͬͮͫͬ͟͡ÀͧÀͰͤͮͫ͟͡À̀͡Ͱͬ͠ͱͯͫ͟ͽÀͬͯͰͫͬͨ͟͟͡Àͫ͟ͳͬͣͧͰͯͽÀ

ͭͽͰͧͻͰͥͫͬͤ͟À ͦͣͫͧ͟ͽÀ ͧÀ À ͨͬͪͭͩͤͨͯͫ͹ͳÀ ͠ͱͫͩͬ͢͟À ͍ͰͤͩͺÀ

ͫͭͮͬ͟Ͱͧ͡ÀͬͰͤͩͽÀ ÀͭͬͻͰͬͪͱÀ͡͹ÀͪͬͥͤͰͤÀͣͬͮ͟͠ͰͺͯͽÀͣͬÀʹͤͫͰͮ͟À

ͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰÀͯͤ͡Àͱͣͬͯ͠Ͱ͟͡ Àͫͤͬ͠ͳͬͣͧͪ͹ͤÀͣͩͽÀͫͤͦ͟͠͹ͤͪͬͬ͟͢͡À

ͬͮͬͣ͢͟À͈ͮͨͩͧͬͫ͟͟ ÀͯͰͬͩͧʹ͹À͉ͮͧͰ͟ Àͮͤ͢ͱͩͽͮͫ͹ͪÀ͟͡Ͱͬ͠ͱͯͫ͹ͪÀ

ͬͰͣ͹ͳ͟À

ͮͤΧͯͬͪ ÀͨͬͰͬͮ͟ͽÀͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟͟Àͯͤͬ͢͡À͡ÀÀͨͪ

͌͟ͶÀͮͤͯͰͬͮͫ͟Àͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰÀͬͮͬͪͫ͢͹ΧÀ͡͹ͬͮ͠Àͨͱͩͧͫͮͫ͟͹ͳÀͩ͠ͼͣ À͡À

͂ͤͯͺÀͭͱͰͺÀͬͰÀ͟ͻͮͬͭͬͮͰ͟À͈ͮͨͩͧͬͫ͟͟Àͦͫͧͪͤ͟͟ͰÀͯͤͬ͢͡ÀÀͪͧͫͱͰ À

ͰͬͪÀ͵ͧͯͩͤÀͲͧͮͪͤͫͫ͹ͳÀͩ͠ͼͣÀͮͤ͢͵ͤͯͨͬΧÀͨͱͳͫͧÀͧÀͭͮͧͬ͢Ͱͬͩͤͫͫ͡͹ͤÀ

Ͱͨ͟À͵ͰͬÀ͡͹À͠͹ͯͰͮͬÀͯͪͬͥͤͰͤÀͭͮͧ͠͹ͰͺÀ͡À̀ͭͬͩͩͬͫͧͼÀ"EACHÀ

ͭͬÀͦͨͦ͟͟ͱÀͨͥͣͬͣͫͤͫ͟͡͹ͤÀͩ͠ͼͣ͟ ÀͧÀͫ͟ͶͧÀͰͮͧÀͯͭͤʹͧͩ͟ͺͫ͹ͤÀ

2ESORTÀÀ3PAÀ

ͮͤͯͰͬͮͫ͟͹ Àͣͤ͢À͡͹ÀͰͨͥͤ͟ÀͪͬͥͤͰͤÀͫͯͩͣͧ͟͟ͰͺͯͽÀͰͮͣͧ͟ʹͧͬͫͫͬΧÀ

͋͹Àͫ͟ͳͬͣͧͪͯͽÀͭͬͯͤͮͤͣͧͫͤÀͪͤͥͣͱÀ͂ͬͯͰͬ͵ͫ͹ͪÀͧÀ͇ͭͣͫ͟͟͹ͪÀ ͉ͮͧͰͬͪ ÀͰͨͧͪ͟Àͬͮͦͬͪ͟͠ ÀͬͰͤͩͺÀͱͣͬͫͬ͠Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟ÀͧÀͤͯͰͺÀ ʹͤͫͰͮͩ͟ͺͫͬΧÀͬͰͭͮͫͬ͟͡ΧÀͰͬ͵ͨͬΧÀͣͩͽÀͪͫͬͥͤͯͰ͟͡ÀͧͫͰͤͮͤͯͫ͹ͳÀ ͻͨͯͨͱͮͯͧΧÀͭͬÀͭͤ͡͵͟ͰͩͽͼͷͤͪÀͬͯͰͮͬͤ͡À͉ͮͧͰ ÀͯÀͤͬ͢Àͦ͟ͳ͟͡Ͱ͹͟͡ͼͷͤΧÀ ͧͯͰͬͮͧͤΧÀͧÀͨͮͧͰͯͨͬΧÀͨͱͩͺͰͱͮͬΧ ͂ͬÀͯͤ͡ͳÀͫͬͪͤͮ͟ͳÀͤͯͰͺÀ3MART 46ÀÀÀ ÀͯÀͣͬͯͰͱͭͬͪÀͯÀͧͫͰͤͮͫͤͰ ͌͟Àͯͤ͡ΧÀͰͤͮͮͧͰͬͮͧͧÀͨͬͪͭͩͤͨͯ͟Àͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰͯͽÀͤͯͭͩ͟͠Ͱͫ͹ΧÀ7I&I

 ̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ


Apollonia Beach Resort & Spa Amoudara - Heraklion, Crete Greece

Sitia Beach City Resort & Spa Sitia, Crete Greece

Santa Marina Beach Resort Amoudara - Heraklion, Crete Greece

E-mail: reservations@apollonia.gr Tel.: +30 2814 266000 www.apollonia.gr

E-mail: sitiabeach@cyanhotels.com Tel.: +30 28434 40300 www.sitiabeach.com

E-mail: santamarina@apollonia.gr Tel.: +30 2814 261300 www.santamarinahotel.gr


ϛϜϑϓϑϙϞόҠϔҩDzϖϜϔϞ

1DQD%HDFK ̵͕͓͒ͅ͏͍͒͋͊͑͊ÌÌÌ

̭͎͕͗͒͛͑͊͟ͅÌdÌ͎͊͘ͅÌ

ÀͨͪÀͨÀͬͯ͡ͰͬͨͱÀͬͰÀ͋ͤͥͣͱͫͮͬͣͫͬͬ͟͢À̀ͻͮͬͭͬͮͰ͟À͈ͮͨͩͧͬͫ͟͟ÀcÀÀͨͪÀ

0/3%)$/. 6%2!.$! .!54),53 +!,903/ ,!À0%2'/,!

ͬͰÀ͔ͤͮͯͬͫͧͯͬͯ͢ÀcÀÀͨͪÀͬͰÀͪÀ͐Ͱͩͧͯ͟ÀcÀÀͨͪÀͬͰÀͪÀ͋ͩ͟ͺͽÀ

͊ͤͨͧͤ͢Àͩ͠ͼͣ͟ Àͬ͠͵ͨͬͬͤ͡Àͭͧͬ͡ Àͧͫͬ͡ Àͯͩͬͩͨͬͬͩ͟͟͢͠ͺͫ͹ͤÀͫͭͧ͟Ͱͨͧ À ͲͧͩͺͰͮͬ͡͹ΧÀͨͬͲͤÀ

̲͔͒͐͊ͅÌ Àͫͬͪͤͮ͟À͡Àͩͫͬͪ͢͟͡ÀͨͬͮͭͱͯͤÀcÀÀ͠ͱͫͩͬ͢͟ÀͯÀͬͦͪͬͥͫͬͯ͡ͰͺͼÀ͡͹ͬ͠-

̭͑ͅͱ͖͍ͱÌ͕͓͔͖͒͒͐Ì͍Ì͉͕͈͒͗Ì

ͮ͟Àͧͣ͟͡Àͫ͟Àͪͬͮͤ À͡Àͯͯͤ͟͠ΧͫÀͧͩͧÀ͡Àͯͣ͟ÀcÀÀͯͤͪͤΧͫ͹ͳÀͭͭͮ͟͟Ͱͪͤͫ͟Ͱͬ͡ À

ÀͬͰͨͮ͹Ͱ͹ͳÀͯͯͤ͟͠Χͫ͟À ÀÀͣͤͰͯͨͧͳÀͯͯͤ͟͠Χͫ͟ÀÀ ÀͣͤͰͯͨͧΧÀͨͭͮͨ͟͟͟͡ÀÀ

ͯͬͯͰͬͽͷͧͳÀͧͦÀÀͨͬͪͫ͟ͰÀ

͋ͩ͟͹ΧÀͬͬͮͤͤͪ͢͟͠͡͹ΧÀͦͨͮ͟͹Ͱ͹ΧÀͯͯͤ͟͠Χͫ ÀÀͰͤͫͫͧͯͫ͹ͳÀͨͬͮͰ͟ ÀͭͬͩͤÀ ͣͩͽÀͪͧͫͧͲͱͰͬͩ͟͠ Àͪͧͫͧͯͨͤ͟͠Ͱͬͩ͟͠ Àͬͩͩͤ͡Χͬͩ͠ͺͫ͟ͽÀͭͩͬͷͣͨ͟͟ À

̸͉͕͖͇͒͆ͅÌ͇Ì͔͙͑͒͐͊ͅÌ

ͭͩͽͥͫ͹ΧÀͬͩͩͤ͡Χͬͩ͠ ÀͲͮͫ͟ʹͱͦͯͨͧͤÀͨͤͩͧ͢ ÀͯͰͮͤͩͺ͟͠ÀͧͦÀͩͱͨ͟ Àͧͫ͢͢͟Ͱ-

͋ͤͩͧͮͬͫͫ͟͠͡͹ͤÀͩͨͬͫ͟͠͹ÀͧͩͧÀͤͮͫͣ͟͡͹ Àͨͬͫͣͧʹͧͬͫͤͮ ÀͯͭͱͰͫͧͨͬͬͤ͡À

ͯͨͧͤÀͶ͟ͳͪ͟Ͱ͹À

͑͂ Àͪͱͦ͹ͨͩ͟ͺͫ͹ΧÀͮͣͧͬͨͫͩ͟͟͟ ÀͨͬͪͭͺͼͰͤͮͧͦͧͮͬͫͫ͟͟͡ͽÀͰͤͩͤͲͬͫͫ͟ͽÀ

̈́ͤͰͯͨͧΧÀͨͩͱ͠ÀͧÀͭͩͬͷͣͨ͟͟ÀͣͩͽÀͧͮ͢ÀͯÀͤͥͤͣͫͤͫͬ͡ΧÀͮͦͩͤͨ͟͟͡ͰͤͩͺͫͬΧÀ

ͩͧͫͧͽ Àͳͬͩͬͣͧͩͺͫͧͨ ÀͯͤΧͲÀͣͩͽÀͳͮͫͤͫͧ͟ͽÀʹͤͫͫͬͯͰͤΧÀ͂ͫͫ͟͹ͤÀͨͬͪͫ͟-

ͭͮͬͮͪͪͬ͢͟ΧÀ͉ͩͱ͠ÀͣͩͽÀͭͬͣͮͬͯͰͨͬ͡ÀͰͨͥͤ͟ÀͯÀͤͥͤͣͫͤͫͬ͡ΧÀͮͦͩͤͨ͟͟͡-

Ͱ͹ÀͯÀͩͤͥ͟͵ͧͪͧÀͫͫ͟͡͹ͪͧÀͧͩͧÀͣͱͶͤ͡͹ͪͧÀͨͧͫͪͧ͟͟͠ ÀͲͤͫͬͪÀͧÀͫͫ͟͠͹-

ͰͤͩͺͫͬΧÀͭͮͬͮͪͪͬ͢͟ΧÀ́ͧͩͩͧͮͣ͟ Àͫͯ͟Ͱͬͩͺͫ͹ΧÀͰͤͫͫͧͯ Àͣͮ͟Ͱͯ Àͤͩͬ͡-

ͪͧÀͭͮͧͫͣͩͤͥͫͬͯ͟ͰͽͪͧÀ

ͯͧͭͤͣ͹À͇ͫ͟ͽͰͧͽÀͭͬÀͭͬͮ͢ͱͥͤͫͧͼÀͭͬͣÀͬͣ͡ͱÀͯÀͨͩͫͬͪ͟͟͟͢͡ Àͣͧͭͩͬͪ͹À 0!$)ÀͧÀ33)À͂ͬͣͫ͹ͤÀͧͣ͡͹ÀͯͭͬͮͰ͟À

̵͕͖͔͊͒͑͟ͅÌ

͍ͦͣͬͮͬͧ͡Ͱͤͩͺͫ͹ΧÀͨͬͪͭͩͤͨͯÀͲͧͰͫͤͯ Àͯ͟ͱͫ͟ ÀͰͱͮͤʹͨ͟ͽÀͫ͟͠ͽ Àͪͯͯͥ͟͟À

!4().!À Àͪͤͮͧͨͫͯͨͧ͟͟ΧÀͦ͟͡Ͱͮͨ͟ Àͬͤͣ͠ÀͧÀͱͥͧͫÀͭͬÀͰͧͭͱÀͶͤͣͯͨͬͬ͢͡À

ͥͤͣͫͤͫ͟͡ͅͽÀͮͦͩͤͨ͟͟͡Ͱͤͩͺͫ͟ͽÀͭͮͬͮͪͪ͢͟͟ Àͫͬ͵ͫ͹ͤÀͶͬͱ Àͥͧ͟͡ͽÀͪͱͦ͹-

ͯͰͬͩ͟À4(!,!33!À Àͪͤͮͧͨͫͯͨͧ͟͟ΧÀͦ͟͡Ͱͮͨ͟ÀͧÀͱͥͧͫÀͭͬÀͰͧͭͱÀͶͤͣ͡-

ͨ͟ÀͧÀͰͫ͟ʹͤͩ͟͡ͺͫ͹ͤÀͤ͡͵ͤͮ͟À

ͯͨͬͬ͢ÀͯͰͬͩ͟À ,!À0%2'/,! ͬͤͣ͠ÀͭͬÀͰͧͭͱÀͶͤͣͯͨͬͬ͢͡ÀͯͰͬͩ͟

̪͔͈͍͗͊Ì͕͗͏͈͍͗Ì ͉ͬͫͲͤͮͤͫʹÀ Àͦͩ͟Àͪͤͯ͡ͰͧͰͤͩͺͫͬͯͰͺͼÀͣͬÀÀ͵ͤͩͬͤͨ͡ À̈́͟͡ÀͬͰͨͮ͹Ͱ͹ͳÀ

̵͕͖͔͊͒͑͟ͅÌ@ÌK@ÌB@QSDÌ

ͪ͟ͲͧͰͤ͟Ͱͮ͟ÀÀͪͤͯ͡ͰͧͰͤͩͺͫͬͯͰͺͼÀͣͬÀÀͧÀÀͪͤͯͰÀͯͬͬͰͤ͡ͰͯͰͤͫͫͬ͡

:/2"!3À̓ͮͤ͵ͤͯͨ͟ͽÀͫ͟ʹͧͬͫͩ͟ͺͫ͟ͽÀͨͱͳͫͽÀ

͎ͮ͟͵ͤ͵ͫ͟ͽÀͧÀͳͧͪ͵ͧͯͰͨ͟ ÀͭͮͧͯͪͬͰͮÀͦ͟ÀͣͤͰͺͪͧÀͭͬÀͦͨͦ͟͟ͱ Àͤͯͭͩ͟͠ͰͫͬÀ

&)2%.:%À͈Ͱͩ͟ͺͽͫͯͨͧΧÀͮͤͯͰͬͮͫ͟À

ͭͮͤͣͬͯͰͩ͟͡ͽͼͰͯͽÀͣͤͰͯͨͧͤÀͨͮͬ͟͡ͰͨͧÀͧÀ͡͹ͯͬͨͧͤÀͯͰͱͩͺͽ Àͤͯͭͩ͟͠Ͱͫ͹ͤÀͶͤͦ-

0/3%)$/.À́ͩͼͣ͟ÀͧͦÀͮ͹͠͹ÀͧÀͪͬͮͤͭͮͬͣͱͨͰͬ͡À

ͩͬͫͧ͢ÀͧÀͦͬͫͰ͹ÀͬͰÀͯͬͩͫʹ͟ Àͯͭͤʹͧͩ͟ͺͫ͹ͤÀͭͮͤͣͩͬͥͤͫͧͽÀͣͩͽÀͪͬͩͬͣͬͥͤͫͬ͡À

́̀͏͚ÀÀÀ

͉ͮͬͪͤÀͰͬͬ͢ Àͨͬͪͫ͟Ͱ͟ÀͣͩͽÀͧͮ͢͹À͡Àͮͧͣͥ͠ ÀͣͬͯͰͱͭÀ͡À͈ͫͰͤͮͫͤͰ Àͼͤͩͧͮ͡-

0!./2!-!À À$)/.933/3À À$/,0().

ͫ͹ΧÀͪͦͧͫ͟͢͟ Àͪͧͫͧͪͮͨͤ͟ͰÀͨͩ͡ͼ͵͟ͽÀͦͤ͢͟Ͱͫ͹ΧÀͨͧͬͯͨ À͍ͲͧͯÀͭͬÀͭͮͬͨ͟-

̀ͩͨͬͬͩ͢ͺͫ͹ͤÀͧÀͤͦͩͨͬͬͩ͟͢͠ͺͫ͹ͤÀͫͭͧ͟ͰͨͧÀͧÀͨͬͨͰͤΧͩͧÀ

ͰͱÀ͟͡Ͱͬͪͬͧͩͤ͠Χ Àͭͮͬͯͩͫ͟͟͟͡͡ͽÀʹͤͮͨͬ͡ͺ Àͮ͟͡͵ÀͭͬÀ͡͹ͦͬ͡ͱ Àͭͮͨͬͨ͟͟͡

 ̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ


ȾԸԵԳԵԷjȭԶԪԧԯ԰ՃԼԪԲԳx

͒ͫͧͨͩ͟ͺͫͬͤÀͨͮͧͰͯͨͬͤÀͬͯ͢ͰͤͭͮͧͧͪͯͰͬ͡ ͍ͰͤͩͺÀͧÀͨͬͪͭͩͤͨͯÀ͠ͱͫͩͬ͢͟ÀͯÀͦ͟ͳ͟͡Ͱ͹͟͡ͼͷͧͪÀͧͣͬͪ͡Àͫ͟À͉ͮͧͰͯͨͬͤÀͪͬͮͤÀ͈ͣͤͩ͟ͺͫ͹ΧÀ͡͹ͬͮ͠À ͣͩͽÀͰͤͳ ÀͨͰͬÀͯͰͮͤͪͧͰͯͽÀͨÀͨͬͪͲͬͮͰͫͬͪͱÀͬͰͣ͹ͳͱÀͭͬÀͯͧͯͰͤͪͤÀ¢ͯͤ͡Àͨͩ͡ͼ͵ͤͫͬ¡À.ANAÀ"EACHÀ ͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰÀͯͬͧͪ͡Àͬͯ͢ͰͽͪÀͶͧͮͬͨͧΧÀ͡͹ͬͮ͠Àͮͦͩͤ͟͡͵ͤͫͧΧ Àͱͣͬͬͩ͡ͺͯͰͧ͡Χ Àͯ͢͟Ͱͮͬͫͬͪͧ͵ͤͯͨͧͳÀ ͧͦ͹ͯͨͬ͡ÀͧÀͬͤ͠ͷͤ͟ͰÀͫͤͦ͟͠͹ͤͪ͟͡͹ͤÀͭͤ͡͵͟ͰͩͤͫͧͽÀͬͰÀͬͰͣ͹ͳ͟

.ANAÀ"EACHÀ(OTELÀ À͔ͤͮͯͬͫͧͯͬͯ À͉ͮͧͰ À̓ͮͤʹͧͽ ͑ͤͩÀÀÀ ÀINFO NANAPRINCESSGR ÀWWWNANAPRINCESSGR


ϛϜϑϓϑϙϞόҠϔҩDzϖϜϔϞ

36DSRXQDNLV6$ ͉ͬͪͭͫͧ͟ͽÀ0À3APOUNAKISÀ3!Àͩͣͤͤ͟͡ͰÀͰͮͤͪͽÀͲͤͶͤͫͤͤͩ͠ͺͫ͹ͪͧÀ

͓ͩ͟͢ ÀͬͰͤͩͺÀ,YTTOSÀ"EACHÀͫͤÀͭͬͳͬͥÀͫ͟Àͯͬͧ͡ͳÀͯͬͮ͟͠Ͱͺͤ͡ÀͭͬÀ

ͬͰͤͩͽͪͧÀ,YTTOSÀ"EACHÀ(OTELÀ(ERSONISSOS À3TARÀ"EACHÀ6ILLAGEÀ(OTELÀ

ͬͯͰͮͬ͡ͱÀ͇ͣͤͯͺÀͬͯ͢ͰͽͪÀͭͮͤͣͩ͟͢͟ͼͰͯͽÀÀͫͬͪͤͮͬ͡ÀͯÀͧͣͬͪ͡À

ͧÀ)KAROSÀ"EACHÀ,UXURYÀ2ESORTÀÀ3PA ÀͨͬͰͬͮ͹ͤÀͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟͹Àͫ͟À

ͫ͟ÀͪͬͮͤÀͧͩͧÀ͡Àͯͣ͟Àͫͬͪͤͮ͟ÀͯÀͣ͡ͱͳͪͤͯͰͫ͹ͪÀͧÀ͵ͤͰ͹ͮͤͳͪͤͯͰͫ͹ͪÀ

ͤͩͧͨͬͩͤͭͫͬͪ͡ÀͬÀ͉ͮͧͰÀ

ͮͦͪͤ͟ͷͤͫͧͤͪ ÀͤͯͰͺÀͯͤͪͤΧͫ͹ͤÀͫͬͪͤͮ͟ÀͧÀͯͺͼͰ͹ À͵ͤͰ͹ͮͤÀ ͭͩ͟͟͡Ͱͤͩͺͫ͹ͳÀͯͯͤ͟͠Χͫ͟ÀͬͣͧͫÀͧͦÀͫͧͳÀͬͩͧͪͭͧΧͯͨͧͳÀͮͦͪͤͮͬ͟͡ À

Lyttos Beach Hotel Hersonissos

ͣ͟͡ÀͮͤͯͰͬͮͫ͟͟ÀͧÀͣ͟͡Àͮ͟͟͠ ÀÀͰͤͫͫͧͯͫ͹ͳÀͨͬͮͰͬ͡ ÀͭͬͩͤÀͣͩͽÀ

́ͱͣͱ͵ͧÀͮͯͭͬͩͬͥͤͫͫ͟͹ͪÀͫ͟ÀͬÀ͉ͮͧͰ ÀͬͣͫͬͪÀͧͦÀͯͪ͟͹ͳÀͨͮͯͧ͟͡͹ͳÀ

ͪͧͫͧ ͲͱͰͬͩ͟͠ÀͧÀͯͨͤ͟͠Ͱͬͩ͠ͺͫ͟ͽÀͭͩͬͷͣͨ͟͟ Àͭͩͬͷͣͨ͟͟ÀͣͩͽÀ

ͬͯͰͮͬͬ͡͡À̓ͮͤʹͧͧ Àͫ͟Àͮͯͯ͟ͰͬͽͫͧͧÀÀͨͪÀͬͰÀ͟ͻͮͬͭͬͮͰ͟À͢À͈ͮͨͩͧͬͫ͟ À

ͭͩͽͥͫͬͬ͢Àͬͩͤ͡Χͬͩ͟͠ ÀͭͬͩͤÀͣͩͽÀͯͰͮͤͩͺ͠͹ÀͧͦÀͩͱͨ͟ ÀͭͬͩͤÀͣͩͽÀ

ͻͰͬͰÀͬͰͤͩͺ ÀͱͰͬͭ͟ͼͷͧΧÀ͡Àͦͤͩͤͫͧ ÀͥͣͤͰÀͯ͟͡À͡À͔ͤͮͯͬͫͧͯͬͯ À

ͧͮ͢͹À͡Àͬͩ͢ͺͲÀͧÀͤͩͬͯͧͭͤͣͫ͡͹ΧÀʹͤͫͰͮ

ͽͩ͡ͽͼͷͤͪͯͽÀͬͣͫͧͪÀͧÀͯͪ͟͹ͳÀͭͬͭͱͩͽͮͫ͹ͳÀͪͤͯͰÀͣͩͽÀͬͰͣ͹ͳ͟ Àͣͤ͢À

͂ͯͤͬ͢ÀͩͧͶͺÀ͡ÀÀͨͪÀͬͰÀͬͰͤͩͽÀͧͮͬͨͧ͢À͡Àͬͩ͢ͺͲÀͪͬ͢ͱͰÀͫͯͩͣͧ͟͟ͰͺͯͽÀ

ͻͰͬͰÀͬͯ͢Ͱͧͫͧ͵ͫ͹ΧÀͨͬͪͭͩͤͨͯÀͽͩ͡ͽͤͰͯͽÀͭͬͧͯͰͧͫͤÀͫͤͬͥͧ͠Ͱͤͩͤͪ

ͧͮͬ͢ΧÀͫ͟Àͭͮͤͨͮͯͫ͟͹ͳÀͬͩ͢ͺͲ ͭͬͩͽͳÀͫ͟ÀÀͩͱͫͬͨ ÀͬͰͨͱͣ͟À

͌͟Àͮͯͯ͟ͰͬͽͫͧͧÀͯͤͬ͢͡ÀͩͧͶͺÀÀͨͪÀͬͰÀͬͮͬͣ͢͟ Àͮͯͨͧͫ͟ͱ͡ͶͧͯͺÀ

ͬͰͨͮ͹͟͡ͼͰͯͽÀͭͮͤͨͮͯͫ͟͹ͤÀͧͣ͡͹Àͫ͟ÀͨͬͩͬͮͧͰͫ͹ͤÀͨͮͧͰͯͨͧͤÀ

ͫ͟ÀÀͨͮ͟͟ͳÀ͠ͱΧͫͬΧÀͦͤͩͤͫͧ Àʹͤ͡Ͱͬ͡ÀͧÀͭͩ͟ͺͪͬ͡͹ͳÀͣͤͮͤ͡ͺͤ͡ À

ͬͮ͢͹À͍ͰͤͩͺÀ,YTTOSÀ"EACHÀ ÀͻͰͬÀͪͬͦͧͨ͟͟ÀͧͦÀͪͬͮͽ Àͯͬͩͫʹ͟ Àͬͮ͢ À

ͣͬͮͬͥͨͧÀͪͤͥͣͱÀͨͬͰͬͮ͹ͪͧÀͤͣ͡ͱͰÀͨÀͬͮͫͧͦͬͫͫͬͪ͢͟͟͡ͱÀͭͩͽͥͱÀ

ͯͭͬͮͰ͟ Àͮͦͩͤ͟͡͵ͤͫͧΧÀͧÀͧͮ͢ ÀͬͰͣ͹ͳ͟ÀͧÀͭͮͤͨͮͯͫͬ͟ΧÀͮͤ͢͵ͤͯͨͬΧÀ

ͣͩͧͫͬΧÀÀͪͤͰͮͬ͡ Àͫͤͬͣͫͬͨͮ͟ͰͫͬÀͭͬͩͱ͵͟͡ͶͤͪͱÀ̓ͬͩͱͬ͠ΧÀ

ͨͱͳͫͧÀ͡Àͬͮͪͩͤͫͧͧ͟͠ÀͣͮͱͥͤͯͨͬΧÀ͟ͰͪͬͯͲͤͮ͹

 ̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ


Star Beach Village Hotel

Ikaros Beach Luxury Resort & Spa

͍ͰͤͩͺÀ3TARÀ"EACHÀ6ILLAGEÀ(OTEL Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫͫ͟͹ΧÀ͡À͔ͤͮͯͬͫͧͯͬͯ À

͍ͰͤͩͺÀ)KAROSÀ"EACHÀ,UXURYÀ2ESORTÀÀ3PAÀ͡͹ͯͰͮͬͤͫÀͧͦÀͨͪͫ͟ͽÀͫ͟À

ͽͩ͡ͽͤͰͯͽÀͯͰͧͩͺͫ͹ͪÀͯͬͮͤͪͤͫͫ͡͹ͪÀͬͰͤͩͤͪ Àͫ͟ͳͬͣͽͷͧͪͯͽÀ

ͫͤͬͩ͠ͺͶͬͪÀͳͬͩͪͤ ÀͨͬͰͬͮ͹ΧÀͬͪ͹͟͡ͼͰÀͨͮͧͯͰͩ͟ͺͫͬ ͵ͧͯͰ͹ͤÀͬͣ͡͹À

ͯͤͬ͢͡ÀͩͧͶͺÀ͡ÀÀͬͰÀͪͬͮͽÀ͎ͮͬͯͰͬͮͫ͹ͤÀͱͣͬͫ͠͹ͤÀͣ͡ͱͳͪͤͯͰͫ͹ͤÀ

ͤ͜͢Χͯͨͬͬ͢Àͪͬͮͽ ÀͧÀͧͪͤͫͫͬÀͭͬͻͰͬͪͱÀͧͦÀÀͫͬͪͤͮͬ͡ÀͬͰͨͮ͹ͤ͟͡ͰͯͽÀͧͣ͡À

ͫͬͪͤͮ͟ÀͧÀͯͤͪͤΧͫ͹ͤÀͭͮ͟͟Ͱͪͤͫ͟Ͱ͹ÀͥͣͱͰÀͬͯ͢ͰͤΧ ÀͨͬͰͬͮ͹ͤÀ͠ͱͣͱͰÀ

ͫ͟ÀͪͬͮͤÀͯͩͧͅÀ͡͹ÀͯͰͮͤͪͧͰͤͯͺÀͮͯͯͩͧ͟͟͠ͰͺͯͽÀͧÀͬͰͣͬͳͫͱͰͺÀ͡Àͱͤͣͧͫͤͫͧͧ À

ͫͯͩͥͣ͟͟͟ͰͺͯͽÀͦ͟ͳ͟͡Ͱ͹͟͡ͼͷͧͪͧÀͧͣͪͧ͟͡Àͫ͟Àͤͯͨͬͫͤ͠͵ͫͬͤÀ

ͯͰͬͧͰÀ͡͹ͮ͟͠ͰͺÀ͠ͱͫͩͬ͢͟ÀͧͩͧÀͯͺͼͰÀͯÀͭͤͮͯͬͫͩ͟ͺͫ͹ͪÀͯͯͤ͟͠ΧͫͬͪÀͧͩͧÀ

ͩͦ͟ͱͮͫͬͤÀ͉ͮͧͰͯͨͬͤÀͪͬͮͤ

ͣͥͨ͟ͱͦͧÀͭͬͣÀͬͰͨͮ͹Ͱ͹ͪÀͫͤͬͪ͠À͂Àͬͯͫͬͫͬͪ͡Àͬͤͣͤͫͫͬͪ͠Àͦͩͤ͟À͡͹À

͜ͰͬÀͧͣͤͩ͟ͺͫͬͤÀͪͤͯͰͬÀͣͩͽÀͯͤͪͤΧͫͬͬ͢ÀͬͰͣ͹ͳ͟ ÀͣͩͽÀͰͤͳ ÀͨͰͬÀͳͬ͵ͤͰÀ

ͯͪͬͥͤͰͤÀͫͯͩͣͧ͟͟ͰͺͯͽÀͬͩ͠ͺͶͧͪÀͮͦͫͬͬͮͦͧͤͪ͟͟͠Àͩ͠ͼͣÀͪͤͯͰͫͬΧÀ

ͬͰͣͬͳͫͱͰͺÀͧÀͮͯͯͩͧ͟͟͠Ͱͺͯͽ ÀͧÀͣͩͽÀͰͤͳ ÀͨͰͬÀͳͬ͵ͤͰÀͮͦͩͤ͟͡͵ͺͯͽÀͧÀ

ͧÀͧͫͰͤͮͫ͟ʹͧͬͫͩ͟ͺͫͬΧÀͨͱͳͫͧÀ͂Àͫ͟ͶͤΧÀ¢ͱͦͤͮͧ¡Àͪ͟͡Àͭͮͤͣͩͬͥ͟ͰÀ

ͭͬͩͱ͵ͧͰͺÀͭͤ͡͵͟ͰͩͤͫͧͽÀͬͰÀͬͰͣ͹ͳ͟

ͧͦ͹ͯͨͫͫ͟͹ͤÀͦͨ͟ͱͯͨͧ À͟À͡ÀͮͤͯͰͬͮͫͤ͟À!YERIÀͯ͟͡ÀͥͣͤͰÀͬͩ͠ͺͶͬΧÀ

͂ÀͬͰͤͩͤÀ3TARÀ"EACHÀ6ILLAGEÀͬͯ͢ͰͽͪÀͭͮͤͣͩ͟͢͟ͼͰͯͽÀÀͯͰͧͩͺͫ͹ͳÀ

͡͹ͬͮ͠Àͧͦ͹ͯͨͫͫ͟͹ͳÀͩ͠ͼͣÀ͍ͯͩ͠ͱͥͧͫͧͤ͟͡À͡Àͫͬͪͤͮ͟ͳÀͭͬͦͬͩͧ͡ͰÀͪ͟͡À

ͫͬͪͤͮͬ͡ÀͯÀͩͨͬͫͪͧ͟͟͠ÀͧͩͧÀͰͤͮͮͯͪͧ͟͟ ÀͬͰͨͱͣ͟ÀͬͰͨͮ͹ͤ͟͡ͰͯͽÀ

ͱͣͬͩͤ͡Ͱͬͮͧ͡ͰͺÀͯͤ͡À͟͡ͶͧÀͦͭͮͬͯ͟͹ ÀͬͰÀͭͮͬͯͰͬΧÀ͠ͱͰ͹ͩͨͧÀͬͣ͡͹ÀͣͬÀ

ͧͣ͡Àͫ͟Àͪͬͮͤ

ͤ͡͵ͤͮͧͫͨͧÀ͡À͟͡ͶͤͪÀͭͤͮͯͬͫͩ͟ͺͫͬͪÀͯͯͤ͟͠ΧͫͤÀ͂Àͫ͟ͶͧͳÀͮ͟͟͠ͳÀͯ͟͡À

͂Àͫͬͪͤͮ͟ͳÀͤͯͰͺÀͫͤͬͩ͠ͺͶͬΧÀͨͱͳͬͫͫ͹ΧÀͱͬͩͬͨ͢ Àͳͬͩͬͣͧͩͺͫͧͨ À

ͥͣͤͰÀ͟ͰͪͬͯͲͤͮ͟ÀͬͰͣ͹ͳ͟Àͫ͟ÀͲͬͫͤÀͪͬͮͯͨͧͳÀͧͣͬ͡͡

ͯͭͱͰͫͧͨͬͬͤ͡À ͑͂À ͯÀ ͣͧͬͫͩ͟͢͟ͺͼÀ À ͣͼΧͪ À ͣͬͯͰͱͭÀ 7I

͈ͯͭ͹Ͱ͟ΧͰͤÀͫ͟Àͯͤͤ͠Àͬͯ͢ͰͤͭͮͧͧͪͯͰͬ͡À͡ÀͯͰͧͩͤÀ)KAROSÀͧÀͭͮͧͬͮͤ͠ͰͧͰͤÀ

&I À ͪͱͦ͹ͨͩ͟ͺͫ͹ͤÀ ͨͫͩ͟͟͹ À ͧͫͣͧͧͣ͡ͱͩ͟ͺͫ͟ͽÀ ͯͧͯͰͤͪ͟À

ͫͤͦ͟͠͹ͤͪ͟͡͹ͤÀͭͤ͡͵͟ͰͩͤͫͧͽÀͧÀͯͧͩͺͫͬͤÀͥͤͩͫͧͤ͟Àͤͮͫ͡ͱͰͺͯͽÀͨÀͫͪ͟À

ͨͬͫͣͧʹͧͬͫͧͮͬͫͧ͟͡ͽÀͧÀͬͰͬͭͩͤͫͧͽ ÀͯͤΧͲ ÀͲͤͫÀͧÀͣͤͰͯͨ͟ͽÀͨͮͬ͟͡Ͱͨ͟À

ͯͫͬ͟͡À͍ͰͤͩͺÀ)KAROSÀ"EACHÀ,UXURYÀ2ESORTÀÀ3PAÀÀͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟Àͫ͟À

ͭͬÀͦͭͮͬͯ͟ͱ 

ͮͯͯ͟ͰͬͽͫͧͧÀÀͨͪÀͬͰÀͪͤͥͣͱͫͮͬͣͫͬͬ͟͢À͟ͻͮͬͭͬͮͰ͟À͈ͮͨͩͧͬͫ͢͟

̮͉͍͌͑͊ͅ 


ϛϜϑϓϑϙϞόҠϔҩDzϖϜϔϞ

'DLRV&RYH/X[XU\ 5HVRUW 9LOODV ͌ͤͭͬͣͩͤͨ͟ͱÀͬͰÀͬͮͬͣ͢͟À̀ΧͬͯÀ͌ͧͨͬͩͬͯ͟Àͫ͟ÀͱͤͣͧͫͤͫͫͬͪÀͭͩͽͥͤÀ͂͟Ͱͧ Àͨͬͪ-

͡͹ͯͬ͵͟ΧͶͤͬ͢Àͱͮͬͫ͡ͽ

ͭͩͤͨͯÀ$AIOSÀ#OVEÀ2ESORTÀANDÀ,UXURYÀ6ILLASÀͮͯͨͧͫ͟ͱͩͯͽÀ͡Àͻͩͤͫ͢͟Ͱͫ͹ͳÀͧÀ

̓ͬͯͰͧÀͨͬͪͭͩͤͨͯ͟Àͪͬ͢ͱͰÀͯͬ͵ͤͰ͟ͰͺÀͮͬ͟͠ͰͱÀͯÀͬͰͣ͹ͳͬͪÀͧÀͬͯͭͬͩ͡ͺͦͬ͟͡Ͱͺ-

ͫͤ͟͟͡͡ͼͷͧͳÀͭͬͨͬΧÀͭͤΧͦͥ͟͟ͳÀ͌͟ͳͬͣͽͷͧΧͯͽÀͫ͟Àͯͬͯ͠Ͱͤͫͫͬͪ͡Àͭͤͯ͵ͫͬͪ͟À

ͯͽÀͮͽͣͬͪÀͨͬͫͲͤͮͤͫʹ ͱͯͩͱ͢ ÀͨͬͰͬͮ͹ͤÀͭͮͤͣͩ͟͢͟ͼͰÀͣ͟͡Àͦͩ͟͟Àͦͯͤͣͫͧ͟͟ͽ À

ͭͩͽͥͤ Àͬͪ͹ͤͪͬͪ͟͡Àͩͦ͟ͱͮͫ͹ͪͧÀͬͣͪͧ͟͡À͐ͮͤͣͧͦͤͪͫͬͬ͢Àͪͬͮͽ ÀÀͨͬͪͭͩͤͨͯÀ

ͶͤͯͰͺÀͦͩͬ͟͡ÀͣͩͽÀͯ͡Ͱͮͤ͵ À͡͹ͯͰͬ͟͡͵ͫ͹ͤÀͭͬͪͤͷͤͫͧͽÀͧÀͭͮͬͯͰͮͫͯ͟Ͱͬ͡ÀͭͬͣÀ

$AIOSÀ#OVEÀͬͰͪͤ͵ͤͫÀͨͨ͟Àͻͨͯͨͩͼͦͧͫ͡͹ΧÀͭͽͰͧͦͤͦͣͬ͡͵ͫ͹ΧÀͭͩͽͥͫ͹ΧÀͬͰͤͩͺÀ

ͬͰͨͮ͹Ͱ͹ͪÀͫͤͬͪ͠ÀͯÀͧͣͬͪ͡Àͫ͟ÀͪͬͮͤÀ͉ͮͬͪͤÀͰͬͬ͢ Àͬͯ͢ͰͧÀͨͬͪͭͩͤͨͯ͟À$AIOSÀ

ͫ͟ÀͬÀ͉ͮͧͰÀ$AIOSÀ#OVEÀ2ESORTÀANDÀ,UXURYÀ6ILLASÀͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰÀͫͤ͵ͰͬÀͬͩ͠ͺ-

ͪͬ͢ͱͰÀͭͬͯͤͰͧͰͺÀͰͮͧÀͮͤͯͰͬͮͫ͟͟ÀͧÀͮ͟͟͠ Àͧͯͨͱͭ͟ͰͺͯͽÀ͡Àͯͯͤ͟͠ΧͫͤÀͯÀͪͬͮ-

Ͷͤͤ À͵ͤͪÀͭͮͬͯͰͬÀͬ͵ͮͬ͟͟͡Ͱͤͩͺͫ͹ͤÀͭͤΧͦͥͧ͟ÀͧÀͬͭ͹ͰÀͬͰͣ͹ͳ͟À͡ÀͭͽͰͧͦͤͦ͡-

ͯͨͬΧÀͬͣͬ͡Χ ÀͬͰͨͱͣ͟ÀͬͰͨͮ͹͟͡ͼͰͯͽÀͭͮͤͨͮͯͫ͟͹ͤÀͧͣ͡͹Àͫ͟À͵ͯ͟Ͱͫ͹ΧÀͭͩͽͥ À

ͣͬ͵ͫͬͪÀͬͰͤͩͤÀ͇ͣͤͯͺÀͯͬͦͣͤ͟ͰͯͽÀͱͫͧͨͩ͟ͺͫ͟ͽÀ͟ͰͪͬͯͲͤͮ͟ ÀͨͬͰͬͮͱͼÀͯͰͬͧͰÀ

͡Àͣ͡ͱͳÀͨͮ͹Ͱ͹ͳÀͯͯͤ͟͠Χͫ͟ͳÀͯͬÀͯͤͥͤ͡ΧÀͪͬͮͯͨͬΧÀͬͣͬ͡Χ Àͬͯͭͬͩ͡ͺͦͬ͟͡ͰͺͯͽÀ

ͧͯͭ͹Ͱ͟ͰͺÀͧÀͫͯͩͣͧ͟͟ͰͺͯͽÀͤͼÀ͜ͰͬÀͫͯ͟ͰͮͬͤͫͧͤÀ͜ͰͬÀ͵ͱͯ͡Ͱ͟͡À

ͱͯͩͱͪͧ͢͟ÀʹͤͫͰͮ͟ÀͪͬͮͯͨͧͳÀͧͣͬ͡͡ÀͯͭͬͮͰ͟ ÀͭͬͯͤͰͧͰͺÀͲͧͰͫͤͯ ʹͤͫͰͮÀͧÀͰͤͫ-

͜ͰͬͰÀ͵ͮ͟ͱͼͷͧΧÀͻͨͯͨͩͼͦͧͫ͡͹ΧÀͭͩͽͥͫ͹ΧÀͨͬͪͭͩͤͨͯÀͫ͟ÀͬÀ͉ͮͧͰÀͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰÀ

ͫͧͯͫ͹ͤÀͨͬͮͰ͹À͑ͨͥͤ͟ÀͪͬͥͫͬÀͮͯͯͩͧ͟͟͠ͰͺͯͽÀ͡À͎͐̀ Àͭͬͩͱ͵͟ͽÀͱͣͬͬͩ͡ͺ-

ͯͬͧͪ͡Àͬͯ͢ͰͽͪÀÀͫͬͪͤͮͬ͡ ͩͼͨͯÀͧÀͯͺͼͰͬ͡ÀͯÀͧͣͬͪ͡Àͫ͟Àͪͬͮͤ À͡ÀͫͤͨͬͰͬ-

ͯͰͧͤ͡ÀͬͰÀͣ͹ͳͫͧ͟ͽÀͪͬͮͽÀ͡Àͬͮͬͪͫͬͪ͢Àͨͮ͹ͰͬͪÀͯͯͤ͟͠ΧͫͤÀ͈Àͨͬͫͤ͵ͫͬÀͥͤÀ

ͮ͹ͳÀͧͦÀͨͬͰͬͮ͹ͳÀͤͯͰͺÀͭͤͮͯͬͫͩ͟ͺͫ͹ΧÀͯͯͤ͟͠ΧͫÀ͂ͯͤÀͫͬͪͤͮ͟ÀͯͭͮͬͤͨͰͧͮͬ-

ͪͬͥͫͬÀͭͬͩͱ͵ͧͰͺÀͶͧͮͬͨͧΧÀͯͭͤͨͰͮÀͭͤ͡͵͟ͰͩͤͫͧΧÀͬͰÀͭͱͰͤͶͤͯͰͧ͡Χ Àͬͯ͡-

ͫ͟͡͹Àͦͫͪͤͫͧ͟ͰͬΧÀͲͧͮͪͬΧÀ3+À3TYLIANIDISÀ͉ͬͪͭͩͤͨͯÀͰͨͥͤ͟Àͨͩ͡ͼ͵ͤ͟ͰÀ

ͭͬͩͺͦͬ͟͡͡ͶͧͯͺÀͱͯͩͱͪͧ͢͟Àͮͤͫͣ͟͹À͟͡Ͱͬͪͬͧͩͤ͠ΧÀͧÀͩͧͪͱͦͧͫͬ͡ ÀͨͬͰͬͮ͹ͤÀ

ͧͩͩ͡͹ ͩͼͨͯ ÀͨͬͰͬͮ͹ͤÀͭͮͤͣͩ͟͢͟ͼͰÀͯͬͧͪ͡Àͬͯ͢ͰͽͪÀͻͨͯͨͩͼͦͧͫ͡͹ͤÀͱͯͩͱͧ͢À

ͭͮͤͣͩ͟͢͟ͼͰͯͽÀ͡ÀͬͰͤͩͤ

 ̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ


͌i

͑ ͕ ͚ ͈ Ë͏ ͌ ͈ ͑ ͅ Ë͔ ̓ Ë͊ c̲͎͋͞ͅ

̀ͣͤͩͧͫͬͯ͟À͉ͪͬͯ͟͠ Àͭͬ͵Ͱͬ͡͹ΨÀͽͷͧͨÀ À͏ͤͰͧͪͫͬ ÀÀ À͉ͮͧͰ À̓ͮͤʹͧͽÀ ͑ͤͩÀ ÀÀ ÀͲͨͯ͟À ÀÀÀE MAILÀINFO AQUILAHOTELSCOM


ϛϜϑϓϑϙϞόҠϔҩDzϖϜϔϞ

ɉɥɵɜɢɡɚɦɟɱɬɨɣ ɫ$TXLOD+RWHOV 5HVRUWV Atlantis Hotel

%LOUNDAÀ6ILLAGE

͏ͯͭͬͩͬͥͤͫͫ͟͹ΧÀ͡ÀʹͤͫͰͮͤ ÀͬͰͤͩͺÀ!QUILAÀ!TLANTISÀͫ͟ͳͬͣͧͰͯͽÀͯͤͬ͢͡À͡ÀͫͤͯͨͬͩͺͨͧͳÀͪͧͫͱͰ͟ͳÀͳͬͣͺ͠͹ÀͬͰÀͰͬͮͬͬͬ͢͢͡ÀͧÀͣͤͩͬͬͬ͢͡ÀʹͤͫͰͮ͟À ͈ͮͨͩͧͬͫ͟͟ Àͬͮͬͣ͢͟ÀͯÀͬ͢͟͠ͰͬΧÀͣͮͤͫͤ͡ΧÀͧͯͰͬͮͧͤΧÀ̓ͮͫͣͧͬͦͫͬͯ͟ͰͺÀ ͻͰͬͬ͢ÀͮͬͯͨͬͶͫͬͬ͢ÀͬͰͤͩͽÀͯͯͬ͟ʹͧͧͮͱͤͰͯͽÀͯÀͤͬ͢ÀͮͤͭͱͰ͟ʹͧͤΧÀͭͮͤͮ͟͡ͷ͟ͰͺÀͮͤͪ͡ͽÀͭͮͬͤͣ͡;ͫͫͬͤÀ͡ÀͫͤͪÀ͡Àͣͮͬ͟͢ʹͤͫͫ͹ͤÀͬͯͭͬͪͧͫͫͧ͟͡ͽÀͣͩͽÀ ͰͱͮͧͯͰͬ͡ÀͧÀͧͦͫͤͯͪͤͫͬ͠͡À͂Àͬͯ͢ͰͧͫͧʹͤÀ!QUILAÀ!TLANTISÀ͠͹ͩͧÀͬͮͫͧͦͬͫ͢͟͟͡͹ÀͬͣͫͧÀͧͦÀͯͪ͟͹ͳÀͥͫ͟͡͹ͳÀͣͤͩͬ͡͹ͳÀͯ͡Ͱͮͤ͵ÀͧÀͯͬ͠͹ͰͧΧ ÀͯÀͱ͵ͯ͟ͰͧͤͪÀͪͫͬͬ͢͵ͧͯͩͤͫͫ͹ͳÀͪͤͯͰͫ͹ͳÀͧÀͪͤͥͣͱͫͮͬͣͫ͟͹ͳÀͦͫͪͤͫͧ͟ͰͬͯͰͤΧ À͟ Ͱͨͥͤ͟ÀͪͤͮͬͭͮͧͽͰͧͽÀͭͬÀͧͫͣͧͧͣ͡ͱͩ͟ͺͫͬͪͱÀͦͨͦ͟͟ͱÀ͏ͬͯͨͬͶͫ͹ΧÀͬͰͤͩͺÀ ͭͮͤͣͬͯͰͩ͟͡ͽͤͰÀͤͩͧͨͬͩͤͭͫͬͤ͡Àͯͬ͵ͤͰͫͧͤ͟Àͻͩͤͫ͢͟ͰͫͬΧÀ͟ͰͪͬͯͲͤͮ͹ À ͤͦ͠ͱͭͮͤ͵ͫͬͬ͢Àͯͤͮͧͯ͟͡ Àͭͬͩͫͬʹͤͫͫͬͬ͢Àͬͬͮ͠ͱͣͬͫͧ͟͡ͽÀͣͩͽÀͭͮͬͤͣͤͫͧ͡ͽÀͯ͡Ͱͮͤ͵ÀͧÀͯͰͧͩͺͫ͹ͳÀͫͬͪͤͮͬ͡À̓ͬͯͰͧͫͧʹ͟À!TLANTISÀͬͰͨͮ͹Ͱ͟À ͨͮͱͩ͢͹ΧÀͬͣ͢ Àͭͮͤͣͩ͟͢͟ͽÀͯͬͧͪ͡Àͬͯ͢ͰͽͪÀͨͱͩͺͰͱͮͫ͹ͤÀͪͤͮͬͭͮͧͽͰͧͽ À ͮͦͩͤ͟͡͵ͤͫͧͽÀͫ͟À͡͹ͬͮ͠ÀͧÀͶͧͮͬͨͧΧÀͯͭͤͨͰͮÀͣͤͽͰͤͩͺͫͬͯͰͧÀ͡Àͯͬͬͣͫͬͤ͡͠ÀͬͰÀͮͬ͟͠Ͱ͹Àͮͤͪ͡ͽÀ

̓ͬͯͰͧͫͧ͵ͫ͹ΧÀͨͬͪͭͩͤͨͯÀ%LOUNDAÀ6ILLAGEÀ ÀͻͰͬÀͬͭͩͬ͡ͷͤͫͧͤÀͮ͟ͽÀͫ͟À ͤͮͤ͢͠ͱÀͯͨͦͬ͟͵ͫͬͬ͢Àͦͩͧ͟͟͡À͋ͧͮͤͩͩͬ͟͠ ÀͻͰͬÀͮͬͯͨͬͶͫ͹ͤÀͭͮ͟͟Ͱͪͤͫ͟Ͱ͹À ͡ÀͰͮͣͧ͟ʹͧͬͫͫͬͪÀͮͤ͢͵ͤͯͨͬͪÀͯͰͧͩͤÀͣͩͽÀͮͬͪͫ͟Ͱͧ͵ͤͯͨͬͬ͢ÀͱͤͣͧͫͤͫͧͽÀ ͩ͡ͼͩ͠;ͫͫ͹ͳÀͭͮ͟À͂ͬͯͳͧͰͧͰͤͩͺͫ͹ͤÀ͠ͱͫͩͬ͢͟ Àͫͬͪͤͮ͟ÀͩͼͨͯÀͧÀͣ͡ͱͳͱͮͬͫͤ͡͡͹ͤÀͭͮ͟͟Ͱͪͤͫ͟Ͱ͹ÀͯÀͧͣͬͪ͡Àͫ͟Àͯͤͮͨ͟͡ͼͷͱͼÀͬͩ͢ͱ͠ͱͼÀͩͣ͢͟ͺÀ ͦͩͧ͟͟͡À͉ͱͮͬͮͰÀͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟Àͫ͟Àͬͯ͡Ͱͬ͵ͫͬͪÀͭͬͤͮͤͥ͠ͺͤÀͬͯͰͮͬ͟͡À͡À Ͱͮ;ͳÀͨͧͩͬͪͤͰͮ͟ͳÀͬͰÀͮ͹͟͠ʹͨͬΧÀͣͤͮͤ͡ͱͶͨͧÀͩ͜ͱͫͣ͟ À͡ÀÀͨͪÀͬͰÀͦͫͪͤͫͧ͟Ͱͬͬ͢Àͬͮͬͣ͢͟À̀ͧͬͯ͢À͌ͧͨͬͩͬͯ͟͟ÀͧÀ͡ÀÀͨͪÀͬͰÀͬͮͬͣ͢͟À͈ͮͨͩͧͬͫ͟͟

 ̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ


Rithymna Beach

Porto Rethymno

͊ͤͤͫͣͮͫ͢͟͹ΧÀͬͰͤͩͺÀ!QUILAÀ2ITHYMNAÀ"EACHÀͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟ÀͱÀͯͤͤͮͫͬ͡ΧÀͤͮͤͬͬ͢͠͡ΧÀͩͧͫͧͧÀ͉ͮͧͰ͟ Àͣͬͩ͡ͺÀͭͩͽͥ͟ÀͯÀͩͦ͟ͱͮͫ͹ͪͧÀͬͣͪͧ͟͡ À ͣͩͧͫͫ͟ÀͨͬͰͬͮͬͬ͢ÀÀͪÀ͊ͼͧͪͬͤ͠Àͫͭͮͩͤͫͧͤ͟͟͡ÀͣͩͽÀͬͯ͢ͰͤΧ ÀͨͬͰͬͮ͹ͤÀͫͤͬͣͫͬͨͮ͟ͰͫͬÀͭͬ͠͹ͩͧ͟͡À͡ÀͻͰͬͪÀͬͰͤͩͤ ÀͬͰͣ͹ͳ͟ͼͷͧͳÀͯͬÀͯͤͬ͢͡À ͪͧͮ͟ À͡ÀͨͬͰͬͮͬͪÀͪͬͥͫͬÀͱͤͣͧ͠ͰͯͽÀ͡Àͬͯ͡ͳͧͰͧͰͤͩͺͫͬͪÀͬͯ͢ͰͤͭͮͧͧͪͯͰͤ͡ Àͯͬͩͫʹͤ Àͯͬͮͤͪͤͫͫ͡͹ͳÀͱͣͬͯ͠Ͱ͟͡ͳÀͧÀͤͦ͠ͱͭͮͤ͵ͫͬͪÀͯͤͮͧͯͤ͡À́ͬͩͺͶͧͫͯͰͬ͡ÀͮͬͯͨͬͶͫ͹ͳÀͫͬͪͤͮͬ͡ À͠ͱͫͩͬ͢͟ÀͧÀͧͩͩ͡Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟͹À͡Àͨͮͯͬ͟͵ͫ͹ͳÀͯͣ͟͟ͳÀͬͯ͢Ͱͧͫͧʹ͹ÀͧͩͧÀ͡Àͦͣͫͧ͟ͽͳ ÀͬͲͬͮͪͩͤͫͫ͹ͳÀ͡ÀͪͤͯͰͫͬͪÀ ͯͰͧͩͤÀ̓ͬͯͰͧͫͧ͵ͫ͹ΧÀͨͬͪͭͩͤͨͯÀͬͮͧͤͫͰͧͮͱͤͰͯͽÀͫ͟ÀͯͤͪͤΧͫ͹ΧÀͬͰͣ͹ͳÀͯÀ ͣͤͰͺͪͧÀͯͤ͡ͳÀͬͦͮͯ͟͡Ͱͬ͡ Àͬͬͮ͠ͱͣͬͫ͟͡Àͱͣͬͯ͠Ͱͪͧ͟͡ ÀͧÀͭͮͤͣͬͯͰͩ͟͡ͽͤͰÀ ͯͤͬͦͪͬͥͫ͡͡͹ͤÀͮͦͩͤ͟͡͵ͤͫͧͽ

͂ͣͬͳͫͬͩ͡ͽͼͷͧΧÀͯͬͧͪ͡Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫͧͤͪ͟ Àͫ͟Àͫͤͮͤͥͫͬ͟͠ΧÀͭͬͰͮͽͯ͟ͼͷͤͬ͢Àͯͤͤͮͫͬͬ͢͡Àͭͬͤͮͤͥ͠ͺͽÀ͉ͮͧͰ͟ ÀͬͰͤͩͺÀ!QUILAÀ0ORTOÀ2ETHYMNOÀ À ͬͮͬͣͯͨͬ͢ΧÀͨͱͮͬͮͰ Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫͫ͟͹ΧÀͯͤͬ͢͡À͡ÀͪÀͬͰÀͬͮͬͣ͢͟À͏ͤͰͧͪͫͬÀ!QUILAÀ0ORTOÀ2ETHYMNO ͬͯ͢Ͱͧͫͧʹ͟À͡͹ͮͫͫ͟͟͠ͽÀͬͯ͢ͰͽͪͧÀͧͦÀͪͫͬͧ͢ͳÀͯͰͮͫ͟ Àͭͮͬͥͧ͟͡ͽÀ͡ÀͨͬͰͬͮͬΧ À͡͹ÀͪͬͥͤͰͤÀͬͰͣͬͳͫͱͰͺ Àͭͬͱͥͧͫ͟ͰͺÀ ͧÀͭͬͮͬͣͧ͠ͰͺÀͯͮͤͣͧÀͯͪ͟͹ͳÀͨͮͯͧ͟͡͹ͳÀͧÀͧͯͰͬͮͧ͵ͤͯͨͧͳÀͪͤͯͰÀͬͮͬͣ͢͟À ͏ͤͰͧͪͫͬÀ̓ͬͯͰͧͫͧʹ͟À0ORTOÀ2ETHYMNOÀͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰÀͧͣͤͩ͟ͺͫͬͤÀͪͤͯͰͬÀ ͭͮͬͥͧͫͧ͟͡ͽÀͣͩͽÀͣͤͩͬ͡͹ͳÀͩͼͣͤΧÀͧÀͰͱͮͧͯͰͬ͡À͏ͬͯͨͬͶͫͬͤÀͦͣͫͧͤ͟À ͬͯ͢Ͱͧͫͧʹ͹ Àͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰÀͭͮͤͬͯ͡ͳͬͣͫ͹ͤÀͱͣͬͯ͠Ͱ͟͡ÀͧÀͱͯͩͬͧ͡ͽ ÀͣͩͽÀ ͬͰͣ͹ͳ͟ÀͭͱͰͤͶͤͯͰͤͫͫͧͨͬ͡͡À͍ͰͤͩͺÀ͠͹ͩÀͱͣͬͯͰͬͤͫÀͭͮͤͯͰͧͥͫ͹ͳÀͫͮͣ͟͢͟À ͫ͟Àͪͤͥͣͱͫͮͬͣͫͬͪ͟Àͱͮͬͫͤ͡ À͟ÀͰͨͥͤ͟Àͭͬͩͱ͵ͧͩÀͯͤͮͰͧͲͧͨ͟Ͱ͹Àͦ͟Àͯͪͬͬ͟Ͱͣ͟͵ͱ Àͩͱ͵ͶͧΧÀͯͤͮͧͯ͡ÀͧÀͬͯ͢ͰͤͭͮͧͧͪͯͰͬ͡

̮͉͍͌͑͊ͅ 


ϛϜϑϓϑϙϞόҠϔҩDzϖϜϔϞ

Ʉɨɧɰɟɪɧ0HWD[DV6$ ͉ͬͫʹͤͮͫÀ-ETAXASÀ3!Àͦͫͧͪͤ͟͟ͰͯͽÀͧͫͤͯ͡Ͱͧʹͧͽͪͧ Àͨͩͣ͟͡͹͟͡ͽÀͯͮͤͣͯͰ͟͡À

ͨͬͰͬͮ͹ͤÀͥͤͩ͟ͼͰÀͧͦͱ͵ͧͰͺÀͨͨ͟Àͬͯ͡Ͱͬ͵ͫͬͤ ÀͰͨ͟ÀͧÀͦͭͣͫͬͤ͟͟Àͭͬͤͮͤͥ͠ͺͤÀ

͡Àͮͦͧ͟͡ͰͧͤÀͨͬͪͭͩͤͨͯ͟À#RETAÀ-ARISÀ"EACHÀ2ESORT ÀͨͬͰͬͮ͹ΧÀͫ͟ͳͬͣͧͰͯͽÀ

ͬÀ͉ͮͧͰÀ͂Àͬ͠ͷͤΧÀͯͩͬͥͫͬͯͰͧÀ͡ÀͬͰͤͩͤÀͬͯ͢ͰͽͪÀͭͮͤͣͩ͟͢͟ͼͰͯͽÀÀͫͬͪͤ-

͡À͔ͤͮͯͬͫͧͯͯͬͯͤÀͫ͟ÀͬÀ͉ͮͧͰ À͡À#LUBÀ-AGICÀ,IFEÀ#ANDIAÀ-ARISÀ)MPERIAL À

ͮͬ͡ÀͧÀͯͺͼͰͬ͡ ÀͬͰͨͱͣ͟ÀͬͰͨͮ͹ͤ͟͡ͰͯͽÀͧͣ͡Àͫ͟Àͤ͜͢ΧͯͨͬͤÀͪͬͮͤÀ

ͫ͟ͳͬͣͽͷͧΧͯͽÀ͡À͢À͈ͮͨͩͧͬͫ͟ ÀͧÀ͡Àͬ͠͸ͤͨͰ͹Àͯͭͤʹͧͩ͟ͺͫͬͬ͢Àͭͮͤͣͫͦͫ͟͟͵ͤͫͧͽÀͰͱͮͧͯͰͧ͵ͤͯͨͬͬ͢Àͧͦͫͤͯ͟͠ ÀͰͨͧͤ͟Àͨͨ͟À#ONVENTIONÀ#ENTERÀ#RETAÀ

4BOUP.BSJT0JB

-ARIS À!EGEOÀ3PAÀͧÀ4HEÀ#RETANÀ'OLFÀ

͉ͬͪͭͩͤͨͯÀ3ANTOÀ-ARISÀ/IAÀͭͮͤͣͯͰͩ͟͡ͽͤͰÀͯͬͬ͠ΧÀͲͤͶͤͫͤͤͩ͠ͺͫ͹ΧÀ

͑ͨͥͤ͟ÀͨͬͫʹͤͮͫÀͱͭͮͩ͟͡ͽͤͰÀͫͬ͡͹ͪÀͬͰͤͩͤͪÀͫ͟ÀͬÀ͐ͫ͟Ͱͬͮͧͫ ÀTHEÀ3ANTOÀ

ͬͰͤͩͺÀ¢SUITESÀANDÀSPA¡ÀͧÀͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟À͡Àͣͤͮͤ͡ͱͶͨͤÀ͍ͧ͟Àͫ͟ÀͬÀ͐ͫ͟Ͱͬ-

-ARISÀ/IAÀ͌ͬ͡͹ΧÀͬͰͤͩͺÀͫ͟͵ͩ͟Àͯͬ͡ͼÀͮͬ͟͠ͰͱÀ͡Àͭͮͤͩͤ͟ÀÀͬͣ͢͟

ͮͧͫÀ͇ͣͤͯͺÀͬͯ͢ͰͽͪÀͭͮͤͣͩ͟͢͟ͼͰͯͽÀÀͫͬͪͤͮ͟Àͨ͟Ͱͤͬͮͧͧ͢À¢3UITES¡ÀͧÀÀ ͧͩͩ͡͹ Àͯͪ͟ÀͬͰͤͩͺÀͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟Àͫ͟Àͯͤͤͮͬ͡ ͦͭͣͤ͟͟ÀͬͯͰͮͬ͟͡À͡ÀͰͮͣͧ͟-

$SFUB.BSJT#FBDI3FTPSU

ʹͧͬͫͫͬΧÀͥͧͬͭͧͯͫͬ͡ΧÀͣͤͮͤ͡ͱͶͨͤ ÀͨͬͰͬͮ͟ͽÀͫ͟ͳͬͣͧͰͯͽÀ͡Àͫͤͭͬͯͮͤͣ-

͍ͰͤͩͺÀ#RETAÀ-ARISÀ"EACHÀ2ESORTÀͫ͟ÀͬÀ͉ͮͧͰÀͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟Àͯͤͬ͢͡À͡ÀÀ

ͯͰͤͫͫͬ͡ΧÀͩͧͦͬͯ͠ͰͧÀͬͰÀͦͫͪͤͫͧ͟Ͱ͹ͳÀͯͨͩ͟ ÀͬͰͨͱͣ͟ÀͪͬͥͫͬÀͫͯͩͥͣ͟͟͟Ͱͺ-

ͨͪÀͬͰÀ͋ͤͥͣͱͫͮͬͣͫͬͬ͟͢À͟ͻͮͬͭͬͮͰ͟À͢À͈ͮͨͩͧͬͫ͟ ÀͮͽͣͬͪÀͯÀͭͬͯͤͩͨͬͪÀ

ͯͽÀͬͣͫͧͪÀͧͦÀͯͪ͟͹ͳÀͦ͟ͳ͟͡Ͱ͹͟͡ͼͷͧͳÀͦͨ͟͟Ͱͬ͡Àͫͣ͟Àͤ͜͢ΧͯͨͧͪÀͪͬͮͤͪÀ

͔ͤͮͯͬͫͧͯͯͬͯ Àͣͤ͢ÀͤͯͰͺÀͤͩͧͨͬͩͤͭͫ͡͹ΧÀͭͤͯ͵ͫ͟͹ΧÀͭͩͽͥ Àͬͪ͹ͤͪ͟͡͹ΧÀ ͩͦ͟ͱͮͫ͹ͪͧÀͪͬͮͯͨͧͪͧÀͬͣͪͧ͟͡À

$SFUB.BSJT$POWFOUJPO$FOUSF

͉ͬͪͭͩͤͨͯÀ#RETAÀ-ARISÀͭͮͤͣͯͰͩ͟͡ͽͤͰÀͯͬͬ͠ΧÀͫͤͬͩ͠ͺͶͱͼÀͣͤͮͤ͡ͱͶͨͱÀͯÀ

͉ͬͫͲͤͮͤͫʹ ʹͤͫͰͮÀͦͫͧͪͤ͟͟ͰÀͭͩͬͷͣ͟ͺÀͬͩͤͤ͠ÀÀͨͪ͡ Àͫ͟Àͤͬ͢ÀÀ

ͬ͵ͮͬ͟͟͡Ͱͤͩͺͫ͹ͪͧÀͰͮͬͭͧͫͨͪͧ͟ Àͭͩͬͷͣ͟ͽͪͧ Àͮͦͫͬͬͮͦͫͬ͟͟͠ΧÀͮͯ͟Ͱͧ-

ͭͩͬͷͣͨ͟͟ͳÀͪͬ͢ͱͰÀͮͦͪͤͯ͟ͰͧͰͺͯͽÀͧÀͮͬ͟͠Ͱ͟ͰͺÀͣͬÀÀͣͤͩͤ͢͟Ͱͬ͡À

ͰͤͩͺͫͬͯͰͺͼ ÀͦͣͤͯͺÀͮ͟ͳͧͰͤͨͰͱͮ͟Àͤ͜͢Χͯͨͬͬ͢ÀͪͬͮͽÀͯͬ͵ͤͰͤ͟ͰͯͽÀͯÀͨͮͧͰ-

ͯ͸ͤͦͣͬ͡ÀͧÀͨͬͫͲͤͮͤͫʹͧΧ

ͯͨͧͪÀͬͯ͢ͰͤͭͮͧͧͪͯͰͬͪ͡ÀͧÀͯͤͮͧͯͬͪ͡À͡͹ͯͬ͵͟ΧͶͤͬ͢Àͨ͟͵ͤͯͰ͟͡À͍ͰͤͩͺÀ ͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰÀͯͬͧͪ͡Àͬͯ͢ͰͽͪÀÀͫͬͪͤͮͬ͡Àͮͦͩͧ͟͵ͫ͹ͳÀͨ͟Ͱͤͬͮͧ͢ΧÀͧÀͯÀͮͦ͟-

"FHFP4QB$FOUFS

ͩͧ͵ͫ͹ͪÀͧͣͬͪ͡ÀͧͦÀͬͨͫ͟ Àͫͬͪͤͮ͟Àͨ͟Ͱͤͬͮͧͧ͢À¢SUITES¡ÀͧÀ¢BUNGALOWS¡ À͟À

͕ͤͫͰͮÀ!EGEOÀ3PA Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫͫ͟͹ΧÀ͡À#LUBÀ-AGICÀ,IFE Àͽͩ͡ͽͤͰͯͽÀͫͯ͟Ͱͬ-

͡Àͯͪͬͪ͟ÀͬͰͤͩͤÀͭͱͰͤͶͤͯͰͤͫͫͧͨͧ͡Àͫ͟ΧͣͱͰÀͪͫͬͬ͢ÀͧͫͰͤͮͤͯͫͬͬ͢ÀͧÀͯͪͬ-

ͽͷͧͪÀͬͦͧͯͬͪ͟Àͬͦͣͬͮͬͩͤͫͧ͡ͽÀͫ͟ÀͬÀ͉ͮͧͰÀͬ͢ͅÀͭͩͬͷͣ͟ͺÀͬͨͬͩͬÀ À

͢ͱͰÀͦͫ͟ͽͰͺͯͽÀͮͦͩͧ͟͵ͫ͹ͪͧÀͧͣͪͧ͟͡ÀͯͭͬͮͰ͟

ͨͪ͡ ÀͧÀͭͮͬʹͤͣͱͮ͹À͎͐̀Àͨͩ͡ͼ͵͟ͼͰÀ͡Àͯͤ͠ͽÀͧÀͰͩͯͯͬ͟͟Ͱͤͮͭͧ͟ͼ ÀͧÀͭͮͬʹͤͣͱͮ͹ÀͭͬÀͬͪͬͩͬͥͤͫͧͼÀÀÀÀÀÀ

$MVC.BHJD-JGF$BOEJB.BSJT*NQFSJBM ͜ͰͬͰÀͮͬͯͨͬͶͫ͹ΧÀͬͰͤͩͺÀͭͬͯͰͮͬͤͫÀͫ͟Àͤͮͤ͢͠ͱÀͭͩͽͥ͟À!MOUDARAÀ͡À

$SFUF(PMG$MVC

ͫͤͭͬͯͮͤͣͯͰͤͫͫͬ͡ΧÀͩͧͦͬͯ͠ͰͧÀͬͰÀ͢À͈ͮͨͩͧͬͫ͟ÀͧÀͬͰÀ͋ͤͥͣͱͫͮͬͣͫͬ͟-

͉ͩͱ͠À#RETEÀ'OLFÀ#LUBÀͽͩ͡ͽͤͰͯͽÀͬͩ͢ͺͲ ͨͩͱͬͪ͠Àͭͮͤͪͺͤͮ ͨͩͯͯ͟͟ ÀͻͰͬÀ

ͬ͢À͟ͻͮͬͭͬͮͰ͟À

ͤͣͧͫͯͰͤͫͫͬͤ͡Àͫ͟ÀͬÀ͉ͮͧͰÀͭͬͩͤÀͣͩͽÀͬͩ͢ͺͲ͟ÀͯÀÀͩͱͫͨͪͧ͟ÀͧÀͬͣͫͬÀͧͦÀ

ͬ͢ͅÀͮͯͭͬͩͬͥͤͫͧͤ͟Àͧͣͤͩ͟ͺͫͬÀͭͬͣͳͬͣͧͰÀͣͩͽÀͰͤͳÀͭͱͰͤͶͤͯͰͤͫͫͧͨͬ͡͡ À

ͯͪ͟͹ͳÀͭͤ͡͵͟ͰͩͽͼͷͧͳÀͭͬͩͤΧÀͣͩͽÀͬͩ͢ͺͲ͟Àͫ͟Àͯͤͪ͡À͐ͮͤͣͧͦͤͪͫͬͪÀͪͬͮͤ

 ̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ


Chnaris Hotel Management, Development ŚŶĂƌŝƐ,ŽƚĞůDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚΘŽŶƐƵůƟŶŐ &Consulting ΏǧǥǨǛǦǢΓÉc"GM@QHRÉ'NSDKÉ,@M@FDLDMS É#DUDKNOLDMSÉÉ"NMRTKSHMFiÉΓǝǤΓǠǫǪΓÉΒǧǦǪǛǤǫǢǦǞǧǝǧǣÉΒǧǥǨǛǦǢǠǣÉǞǩǠǰǠǪΒǧǞǧÉ ǞǧǪǫǢǦǢǰǦǧǞǧÉǜǢǡǦǠǪǛ ÉΒǧǫǧǩǛΓÉǦǛǰǛǤǛÉǪǝǧǷÉǩǛǜǧǫǬÉÉǭǠǝǩǛǤΓÉÉǞǧǟǛ ÉǀÉǠǠÉǡǛǟǛǰǢÉǝǮǧǟΓǫÉǝǧǨǩǧǪǴÉǛǩǠǦǟǴÉ Šƒ”‹• ‘–‡Žƒƒ‰‡‡–ǡ–™‹…Ž—‰Ƭ‡”ƒ–—‰ǤǤ‹•–‡‹ ‘–‡Žƒƒ‰‡‡–„‡”ƒ–—‰•—–‡”‡Š‡†ƒ•ƒ͕͔Ǥ ‡„”—ƒ”͖͔͔͚ ǢÉǬǨǩǛǝǤǠǦǢΓÉǞǧǪǫǢǦǢǰǦǴǥÉΒǧǥǨǤǠΒǪǛǥǢ ÉǨǧΒǬǨΒǛÉǢÉǨǩǧǟǛΑǛÉǞǧǪǫǢǦǢǰǦǧǞǧÉǜǢǡǦǠǪǛ ÉǛÉǫǛΒΑǠÉǢÉǨǩǠǟǧǪǫǛǝǤǠǦǢǠÉ ‰‡‰”ò†‡–™—”†‡—†ƒŽ•‹‡ŽŠƒ–ǣDz‹‡–‡Ȃƒƒ‰‡‡–˜‘ ‘–‡Ž„‡–”‹‡„‡dzǡDzƒ—ˆ‡—†‡”ƒ—ˆ‡˜‘ ‘–‡Ž„‡–”‹‡„‡dzǡ•‘™‹‡†‡” ǞǧǪǫǢǦǢǰǦǴǥÉǢÉǫǬǩǢǪǫǢǰǠǪΒǢǥÉǨǩǠǟǨǩǢΓǫǢΓǥÉΒǧǥǨǤǠΒǪǦǴǮÉǬǪǤǬǞÉǝÉǪǭǠǩǠÉb'NSDKÉ,@M@FDLDMSh ÉNJǪǧǡǦǛǝǛΓ ÉǰǫǧÉ ‘”–‡‹Ž˜‘˜‘ŽŽ•–¡†‹‰‡‹‡•–Ž‡‹•–—‰‡Dz ‘–‡Žƒƒ‰‡‡–dz‹ ‘–‡ŽǦ—†‘—”‹•—•Ǧ‘œ‡”‡Ǥ–‡”‡”ò…•‹…Šé˜‹‡Ž‡ ‘–‡Ž‹‡”• ǥǦǧǞǢǠÉǝǤǛǟǠǤǵǯǴÉǞǧǪǫǢǦǢǯÉǦǠÉǮǧǫΓǫÉǨǧǤǦǧǪǫǵǷÉǨǠǩǠǟǛǫǵÉǫǩǠǫǵǢǥÉǤǢǯǛǥÉǬǨǩǛǝǤǠǦǢǠÉǪǝǧǢǥÉǧǫǠǤǠǥ ÉΒǧǥǨǛǦǢΓÉ Ú…Š–‡‹…Š–˜ÚŽŽ‹‰‹Š”‡ ‘–‡Ž„‡–”‹‡„ȋ ‘–‡Žƒƒ‰‡‡–Ȍƒ‡‹‡”‹DzŠƒ”‹• ‘–‡Žƒƒ‰‡‡–ǡ–™‹…Ž—‰Ƭ‡”ƒ–—‰ǤǤdzǡ b"GM@QHRÉ'NSDKÉ,@M@FDLDMS É#DUDKNOLDMSÉÉ"NMRTK hÉǩǛǡǩǛǜǛǫǴǝǛǠǫÉǢǦǦǧǝǛǯǢǧǦǦǴǣÉǨǧǟǮǧǟ ÉǨǩǠǟǤǛǞǛΓÉ ˆòŠ”–‡—‡”—‰‡‡‹ǡ„‹‡–‡–‹Š”‡‹‡•–Ž‡‹•–—‰‡—†‹†‹˜‹†—‡ŽŽ‡†ƒ‹–†‹‡„‡•‘†‡”‡‡†ò”ˆ‹••‡Œ‡†‡” ‘–‡Ž‹‡”Ǧƒ”–‡”˜‘ŽŽ•–¡†‹‰ ǢǦǟǢǝǢǟǬǛǤǵǦǴǣÉΒǧǥǨǤǠΒǪÉǬǪǤǬǞÉΒǛΑǟǧǥǬÉǪǝǧǠǥǬÉǨǛǩǫǦǠǩǬ ÉǝǤǛǟǠǷDzǠǥǬÉǞǧǪǫǢǦǢǰǦǴǥÉΒǧǥǨǤǠΒǪǧǥ

„‡†‡…–•‹†Ǥ

DŽǛǮǛǩǢǛǪÉƾ ÉǑǦǛǩǢǪ ÉǁǠǦǠǩǛǤǵǦǴǣÉǟǢǩǠΒǫǧǩÉǢÉǬǰǩǠǟǢǫǠǤǵÉΒǧǥǨǛǦǢǢÉb"GM@QHRÉ'NSDKÉ,@M@FDLDMS É#DUDKNO‡” ‡‡”ƒŽƒƒ‰‡”—† ”ò†‡”†‡”DzŠƒ”‹• ‘–‡Žƒƒ‰‡‡–ǡ–™‹…Ž—‰Ƭ‡”ƒ–—‰ǤǤdzƒ…Šƒ”‹ƒ•ǤŠƒ”‹•ǡ•‘™‹‡†ƒ• LDMSÉ"NMRTKSHMFb ÉÉǢÉǍǧǝǠǫÉǟǢǩǠΒǫǧǩǧǝÉΒǧǥǨǛǦǢǢÉǬΑǠÉǟǛǝǦǧÉǢÉǨǩǧǰǦǧÉǩǛǜǧǫǛǷǫÉǦǛÉǫǬǩǢǪǫǢǰǠǪΒǧǥÉǩǴǦΒǠ É NJǜǤǛǟǛΓÉǥǦǧǞǧǤǠǫǦǢǥÉǧǨǴǫǧǥÉǝÉǧǜǤǛǪǫǢÉǨǩǢǥǠǦǠǦǢΓÉǪǛǥǴǮÉǪǧǝǩǠǥǠǦǦǴǮÉǫǠǮǦǧǤǧǞǢǣÉǝÉǪǭǠǩǠÉǧǩǞǛǦǢǡǛǯǢǢÉǢÉ ƒƒ‰‡‡–Ǧ‡ƒ†‡” ‡•‡ŽŽ•…Šƒˆ–•‹† òŠ”—‰•”¡ˆ–‡‹–ƒ‡”ƒ–‡”‡”‰ƒ‰‡Š‡‹–—† ‡‰‡™ƒ”–‹†‡–‘—”‹•¡Š”‹‰‡”ˆƒŠ”—‰ǡ ǛǟǥǢǦǢǪǫǩǢǩǧǝǛǦǢΓ ÉΒǧǥǨǛǦǢΓÉǞǛǩǛǦǫǢǩǬǠǫÉǟǧǪǫǢΑǠǦǢǠÉǶǭǭǠΒǫǢǝǦǴǮÉǢÉǨǧǤǧΑǢǫǠǤǵǦǴǮÉǩǠǡǬǤǵǫǛǫǧǝ †‹‡•‹‡„‡•‹–œ‡—†‹‡‘†‡”•–‡‡–Š‘†‡†‡””‰ƒ‹•ƒò”’‘•‹ò•…Š‡•™‡”–‡”‰‡„‹••‡Ǥ ƾǂƻƺLJƺǂƸƻnjƽƳ΍©LJƸǀǂƳ©Ʒƻ΍©ƽƳLjƸΔ©ΌƾƼƿƳƽƺƺ©© ÉǨǩǢǦΓǫǢǠÉǧǜΓǡǛǫǠǤǵǪǫǝÉǢÉǞǛǩǛǦǫǢΓÉǨǩǠǟǧǪǫǛǝǤǠǦǢΓÉǬǪǤǬǞÉ ƒ•‡”ƒŽǡ†ƒ•—•‡”–‡”‡Š‡—–‡”•…Š‡‹†‡–‹•–†ƒ••ǡ•‹…Š˜‡”’ƪ‹…Š–‡–—†‰ƒ”ƒ–‹‡”–ƒ—•‰‡œ‡‹…Š‡–‡—ƒŽ‹–¡–ǡ‹–‡‰”‹‡”–‡ ǧǫǤǢǰǦǧǞǧÉΒǛǰǠǪǫǝǛ ÉǨǧǤǦǧǯǠǦǦǧǠÉǬǟǧǝǤǠǫǝǧǩǠǦǢǠÉǡǛǨǩǧǪǧǝÉΒǤǢǠǦǫǛ ÉǨǧǝǴDZǠǦǢǠÉǟǧǮǧǟǦǧǪǫǢÉǢÉǬǝǠǤǢǰǠǦǢǠÉ —†‡œ—ˆ”‹‡†‡Š‡‹–ǡ•ƒ–œ•–‡‹‰‡”—††‡ ‡™‹ˆò” ‘–‡Ž‹‡”•ƒš‹‹‡”‡Ǥ ǨǩǢǜǴǤǢÉǟǤΓÉǝǤǛǟǠǤǵǯǠǝÉǧǫǠǤǠǣ

͞tŝƌƐŝŶĚ͕ǁĂƐǁŝƌǁŝĞĚĞƌŚŽůƚƚƵŶ͘sŽƌnjƵŐůŝĐŚŬĞŝƚŝƐƚŬĞŝŶĞdĂƚ͕ĂďĞƌĞŝŶĞ'ĞǁŽŚŶŚĞŝƚ͘͟ LjǴÉǟǧǤΑǦǴÉǨǧǪǫǧΓǦǦǧÉǪǫǩǠǥǢǫǵǪΓÉΒÉǪǧǝǠǩDZǠǦǪǫǝǬ ÉDžÉǫǧǞǟǛÉǨǩǠΒǩǛǪǦǴǠÉǩǠǡǬǤǵǫǛǫǴÉǜǬǟǬǫÉǦǠÉǨǩǧǪǫǧÉǟǠǤǧǥ ÉǛÉ ǨǩǢǝǴǰΒǧǣÉ ʹƌŝƐƚŽƚůĞ;ŐƌŝĞĐŚŝƐĐŚĞƌWŚŝůŽƐŽƉŚ͕ϯϴϰǀ͘ŚƌʹϯϮϮǀ͘ŚƌͿ ƾǩǢǪǫǧǫǠǤǵÉÉǟǧÉǦ Ƕ É ÉÉǟǧÉǦ Ƕ 

ŚŶĂƌŝƐ,ŽƚĞůDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚΘŽŶƐƵůƟŶŐ ȸŚŶĂƌŝƐ,ŽƚĞůDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚΘŽŶƐƵůƟŶŐɸʀʆɲɿʅɿɲȵʏɲɿʌɸʀɲDĂŶĂŐĞŵĞŶƚʹɇʑʅɴʉʐʄʉʎɂɸʆʉɷʉʖɸɿɲʃʙʆȵʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ͕ ʋʉʐʇɸʃʀʆɻʍɸʏɿʎɸʌɶɲʍʀɸʎʏɻʎʏɻʆϭϬɻɌɸɴʌʉʐɲʌʀʉʐϮϬϬϲʃɲɿɹʖɸɿʍʃʉʋʊʏɻʆ͞ȵʆʉɿʃʀɲʍɻͲȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻɂɸʆʉɷʉʖɸɿɲʃʙʆɀʉʆɳɷʘʆ͟ʏɻʆ͞Ȱɶʉʌɳ ʃɲɿɅʙʄɻʍɻɂɸʆʉɷʉʖɸɿɲʃʙʆɀʉʆɳɷʘʆ͟ʃɲɽʙʎɸʋʀʍɻʎ͕ʏɻʆʋɲʌʉʖɼʉʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆʘʆʐʋɻʌɸʍɿʙʆ͞,ŽƚĞůDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͟ʍɸʇɸʆʉɷʉʖɸɿɲʃɹʎʃɲɿ ʏʉʐʌɿʍʏɿʃɹʎɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ͘ɀɸɶʆʙʅʉʆɲʊʏɿʋʉʄʄʉʀʇɸʆʉɷʊʖʉɿɷɸʆɸʋɿɽʐʅʉʑʆʆɲɲʆɲɽɹʍʉʐʆʏɻʆɸʇΖʉʄʉʃʄɼʌʉʐʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʏʉʐʇɸʆʉɷʉʖɸʀʉʐ ʏʉʐʎ;,ŽƚĞůDĂŶĂŐĞŵĞŶƚͿʍɸʃɳʋʉɿʉʆʏʌʀʏʉ͕ɻ͞ŚŶĂƌŝƐ,ŽƚĞůDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚΘŽŶƐƵů͘͘͟ʃɲɿʆʉʏʉʅɸʀ͕ʋʌʉʍʔɹʌʉʆʏɲʎʏɿʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎʏɻʎʃɲɿʅɸʅʉʆʘʅɹʆɸʎʃɲʄʑʋʏʉʆʏɲʎʋʄɼʌʘʎʏɿʎɿɷɿɲʀʏɸʌɸʎɲʆɳɶʃɸʎʏʉʐʃɳɽɸʇɸʆʉɷʊʖʉʐͲʍʐʆɸʌɶɳʏɻʏɻʎ͘ ɃȳɸʆɿʃʊʎȴɿɸʐɽʐʆʏɼʎʃɲɿȻɷʌʐʏɼʎʏɻʎ͞ŚŶĂƌŝƐ,ŽƚĞůDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚΘŽŶƐƵůƟŶŐ͞ȷɲʖɲʌʀɲʎȰ͘ɍʆɳʌɻʎ͕ʃɲɽʙʎʃɲɿɻȴɿʉɿʃɻʏɿʃɼ ɃʅɳɷɲʏɻʎɸʏɲɿʌʀɲʎɸʀʆɲɿʍʏɸʄɹʖɻʅɸɲʆɲɶʆʘʌɿʍʅɹʆʉʋɲʌɸʄɽʊʆʃɲɿʋɲʌʊʆʍʏɻʆɈʉʐʌɿʍʏɿʃɼȰɶʉʌɳ͘ȸʋʉʄʐɸʏɼɸʅʋɸɿʌʀɲʋʉʐɷɿɲɽɹʏʉʐʆʍʏɻʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼʏʘʆʋʄɹʉʆʍʑɶʖʌʉʆʘʆʅɸɽʊɷʘʆʉʌɶɳʆʘʍɻʎʃɲɿɷɿʉʀʃɻʍɻʎ͕ɲʋʉʏɸʄɸʀɸɶɶʑɻʍɻʅʊʆʉɶɿɲɽɸʏɿʃɳʹɸʋɿɽʐʅɻʏɳɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ͘ ɈɃɍȰɆȰȾɈȸɆȻɇɈȻȾɃɅɃɉȴȻȰȾɆȻɁȵȻɈȸɁȵɈȰȻɆȻȰɀȰɇɸʀʆɲɿʊʏɿɷɸʍʅɸʑɸʏɲɿʃɲɿɸɶɶʐɳʏɲɿɳʌɿʍʏɻʋʉɿʊʏɻʏɲ͕ʉʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆɻɿʃɲʆʉʋʉʀɻʍɻ ʋɸʄɳʏɻ͕ɲʑʇɻʍɻɸʍʊɷʘʆʃɲɿʅɸɶɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʃɹʌɷʉʐʎɶɿɲʏʉʐʎʇɸʆʉɷʊʖʉʐʎ͘ ΗȵʀʅɲʍʏɸɲʐʏʊʋʉʐʃɳʆʉʐʅɸʃɲʏΖɸʋɲʆɳʄɻʗɻ͘ȸɲʌʀʍʏɸʐʍɻʏʊʏɸ͕ɷɸʆɸʀʆɲɿʅɿɲʋʌɳʇɻɲʄʄɳʍʐʆɼɽɸɿɲΗ Ȱʌɿʍʏʉʏɹʄɻʎ;ϯϴϰʋ͘ʖ͘ͲϯϮϮʋ͘ʖ͘Ϳ 

&+&+27(/6 +HUDNOLRQ&UHWH

5HWK\PQR&UHWH

/DVVLWKL&UHWH

 &+&$WKLQD3DODFH5HVRUW 6SD 5LPRQGL*UDQG5HVRUW 6SD &+&$URPD&UHWD 6HD6LGH5HVRUW 6SD 2NHDQLGHV9LOODV &+&&RULYD%HDFK (O\VLXP%RXWLTXH+RWHO ,UHQH/X[XU\9LOOD 5R\DO0DUPLQ%D\%RXWLTXH $UW /DYULV+RWHOV 1LULLGHV%HDFK+RWHO 9LOOD3DQRUDPD 0HPRU\%RXWLTXH+RWHO 0DQRV3DODFH $YUD3DOP 6FDOD+RWHO $SDUWPHQWV 0DULQD+RWHO $JLRV1LNRODRV%HDFK9LOOD &OXE/\GD+RWHO 7UDGLWLRQDO+RPHV 1LFRODV9LOODV 0DULUHQD+RWHO 3LHULD0DFHGRQLD 3RUWR9LOODJH 5KRGHV 'LRQ3DODFH .DLVVD%HDFK 2O\PSLDQ%D\ &RVWD/LQGLD%HDFK5HVRUW 0DULD$SDUWPHQWV 'LRQ\VVRV+RWHO 1LULHGHV'LRQ\VVRV9LOODJH &KDQLD&UHWH (YLD 0RXUW]DQDNLV5HVLGHQFH &+&*DOLQL6HD9LHZ $PDU\QWKRV5HVRUW ,ULQL+RWHO &UHWDQ3HDUO5HVRUW 6SD (OHD9LOODV *DOLQL3DODFH ,EZ/^,Kd>DE'DEd͕s>KWDEdΘKE^h>d/E'^͘ ůĞŌŚĞƌŝŽƵsĞŶŝnjĞůŽƵΘDƉŽƵŵƉŽƵůŝŶĂƐƐƚƌ͘ϭ͕ϳϭϰϭϰ͕'Ănjŝ<ƌĞƚĂ͕'ƌŝĞĐŚĞŶůĂŶĚ dĞů͘нϯϬϮϴϭϬϮϲϯϲϲϰ͕ĞͲŵĂŝů͗ĐŚŶĂƌŝƐnjΛŚŽƚĞůĐŽŶƐƵůƟŶŐ͘Őƌ ZZZFKFKRWHOVFUHWHFRP


ϛϜϑϓϑϙϞόҠϔҩDzϖϜϔϞ

*LDQQRXOLV+RWHOV 5HVRUWV ')!../5,)3À(/4%,3À!.$À2%3/243Àͽͩ͡ͽͼͰͯͽÀͱͫͧͨͩ͟ͺͫ͹ͪÀͫͭͮ͟͟͡-

(SBOE#BZ#FBDI3FTPSU

ͩͤͫͧͤͪÀͣͩͽÀͬͰͣ͹ͳ͟Àͪͤ͵Ͱ͹ÀÀ͐ͰͬͽͷͧͤÀͭͮͨ͟Ͱͧ͵ͤͯͨͧÀ͡ÀͭͬͩͬͯͤÀͭͮͧͬ͠ͽÀͫ͟À

͈ͣͤͩ͟ͺͫͬÀͭͬͣͳͬͣͧͰÀͣͩͽÀͯͤͪͤΧͫͬͬ͢ÀͬͰͣ͹ͳ͟À͍ͰͤͩͺÀͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟À͡À Ͱͮͣͧ͟ʹͧͬͫͫͬΧÀͮ͹͟͠ʹͨͬΧÀͣͤͮͤ͡ͱͶͨͤ ÀͬͰͨͱͣ͟ÀͬͰͨͮ͹ͤ͟͡ͰͯͽÀͦ͟ͳ͟͡Ͱ͹͟͡ͼͷͧΧÀͧͣ͡Àͫ͟Àͦͩͧ͟͡ÀͱÀ͢À͔ͫ͟ͺͽÀͧÀͤͩͧͨͬͩͤͭͫ͡͹ͤÀͦͨ͟͟Ͱ͹ÀͱÀͭͬͩͱͬͯͰͮͬ͟͡À͐ͭ͟Ͱ͟À

ͬͣͫͬͪÀͧͦÀͯͪ͟͹ͳÀͨͮͯͧ͟͡͹ͳÀͭͩͽͥͤΧÀͬÀ͉ͮͧͰ ÀͯͭͮͽͰ͟͡ͶͧͤͯͽÀ͡ÀͰͧͶͧͫͤÀ Ͱͮͣͧ͟ʹͧͬͫͫͬΧÀͮͤ͢͵ͤͯͨͬΧÀͣͤͮͤͫͧ͡ÀͧͩͧÀͫ͟ͳͬͣͽͷͧͤͯͽÀ͡Àͯͪͬͪ͟ÀʹͤͫͰͮͤÀͧͦͤͯ͡ͰͫͤΧͶͧͳÀͪͤͥͣͱͫͮͬͣͫ͟͹ͳÀͨͱͮͬͮͰͬ͡ Àͭͬͩͱ͵ͧ͡ͶͧͤÀͪͫͬͬ͢͵ͧͯͩͤͫͫ͹ͤÀͪͤͥͣͱͫͮͬͣͫ͟͹ͤÀͫͮͣ͟͢͟͹Àͦ͟Àͮ͟ͳͧͰͤͨͰͱͮͫ͹ͤÀͮͤͶͤͫͧͽ À

4BOUB.BSJOB1MB[B

ͮͪͬͫͧ͢͟͵ͫͬÀͯͬ͵ͤͰ͟ͼͷͧͤÀͯͬͮͤͪͤͫͫ͡ͱͼÀͻͯͰͤͰͧͨͱÀͯÀͻͩͤͪͤͫͰͪͧ͟ÀͰͮ͟-

͍Ͱͤͩͺ À͠ͱͰͧͨÀ͂À3ANTAÀ-ARINAÀ0LAZAÀ,UXURYÀ"OUTIQUEÀ(OTELÀͪ͟͡Àͭͮͤͣ-

ͣͧʹͧͬͫͫͬΧÀͨͮͧͰͯͨͬΧÀͮ͟ͳͧͰͤͨͰͱͮ͹ ÀͭͮͧÀͯͬͬͮͱͥͤͫͧͧÀͨͬͰͬͮ͹ͳÀͧͯͭͬͩͺ-

ͩͬͥ͟ͰÀͧͫͣͧͧͣ͡ͱͩ͟ͺͫ͹ͤÀͱͯͩͱͧ͢À͡͹ͯͬ͵͟ΧͶͤͬ͢Àͱͮͬͫ͡ͽÀ

ͦͬͩͧͯ͟͡ͺÀͰͮͣͧ͟ʹͧͬͫͫ͹ͤÀͪ͟Ͱͤͮͧͩ͟͹ ÀͰͨͧͤ͟Àͨͨ͟Àͣͮͤͤͯͧͫ͟͡ Àͨͪͤͫ͟ͺÀ ͧÀͪͮͪͬͮ͟ ÀͣͩͽÀͯͬͦͣͫͧ͟ͽÀͭͮͬͯͰ͹ͳÀͯͬͮͤͪͤͫͫ͡͹ͳÀͲͬͮͪ ÀÀͯͤ͡ÀͬͰͤͩͧÀ

$BWP4QBEB-VYVSZ3FTPSU"OE4QB

ͭͮͤͣͩ͟͢͟ͼͰÀͯͬͧͪ͡Àͬͯ͢ͰͽͪÀͯͤͮͧͯ͡ÀͧÀͨͬͪͲͬͮͰÀ͡͹ͯͬ͵͟ΧͶͤͬ͢Àͱͮͬͫ͡ͽÀ

͂͹ͬͮ͠À͡ÀͭͬͩͺͦͱÀͮͬͯͨͬͶͧÀ͇ͣͤͯͺÀ͡͹Àͫͯͩͣͧ͟͟ͰͤͯͺÀͱͯͩͱͪͧ͢͟Àͪͯͯͥ͟͟͟ À ʹͤͫͰͮ͟Àͨͮͯͬ͟Ͱ͹ÀͧÀ͎͐̀À͡ÀͰͧͳͬΧÀͧÀͮͬͯͨͬͶͫͬΧÀͬͯ͠Ͱͫͬͨͤ͟͡À

4BOUB.BSJOB#FBDI ͌ͤͯͰͮͤ͟ͼͷ͟ͽÀͨͩͯͯͧͨ͟͟À͍ͰͤͩͺÀͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟Àͫ͟Àͯͪͬͪ͟Àͧͦͤͯ͡ͰͫͬͪÀͧÀ

"MNZSB)PUFM"OE7JMMBHF

ͨͬͯͪͬͭͬͩͧͰͧ͵ͫͬͪÀͭͩͽͥͤÀ͡À͢À͔ͫ͟ͺͽ Àͯͩ͟͡ͽͷͤͪͯͽÀͤͩ͠͹ͪÀͭͤͯͨͬͪÀͧÀ

͑͟Χͫ͹À͊ͧͧ͡Χͯͨͬͬ͢ÀͪͬͮͽÀ͍ͰͤͩͺÀͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟Àͭͬͩͧͦͬͯ͠ͰͧÀͬͰÀͯͪͬͬ͟͢À

ͭͮͬͦͮ͟͵ͫ͹ͪͧÀͩͦ͟ͱͮͫ͹ͪͧÀͬͣͪͧ͟͡À

ͼͥͫͬͬ͢Àͬͮͬͣ͢͟Àͮͬͭ͡ͅ͹ Àͫ͟Àͯͪͬͪ͟Àͤͮͤ͢͠ͱÀ͊ͧͧ͡Χͯͨͬͬ͢Àͪͬͮͽ

 ̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ


ϜϑϏϔϚϙҥϏϜϑҠϔϔ

ɘɠɧɵɟɗɝɟɣɫɤɢɟ Ɉɫɬɪɨɜɚ ͉ͧͨͩͣ͟͹ ͉ͧͨͩͣ͟͹ ÀͻͰͧÀͪͩͤͫ͟ͺͨͧͤÀͧÀ͵ͱͰͺÀͬͩͤͤ͠À ͨͮͱͭͫ͹ͤÀͰͬ͵ͤ͵ͨͧÀͫ͟Àͨͮ͟ͰͤÀ̓ͮͤʹͧͧ Àͬ͵ͤͫͺÀ ͥͫ͟͡͹ÀͫͤÀͰͬͩͺͨͬÀͣͩͽÀͧͯͰͬͮͧͧÀͧÀʹͧͧͩͧͦ͟͡ʹͧͧ ÀͫͬÀͧÀͣͩͽÀͮͦͧ͟͡ͰͧͽÀͰͱͮͧͦͪ͟À͡À ͯͰͮͫͤ͟À͍ͫͧÀͫͤÀͬͣͫͬÀͣͤͯͽͰͧͩͤͰͧͤÀͭͮͧͩͤͨ͟͡ͼͰÀͨÀͯͤͤ͠ÀͧͫͰͤͮͤͯÀͧÀͽͩ͡ͽͼͰͯͽÀͪͤͯͰͬͪÀ ͬͰͣ͹ͳ͟ÀͣͩͽÀͪͫͬͧ͢ͳÀͮͤ͢͵ͤͯͨͧͳÀͧÀͧͫͬͯͰͮͫͫ͟͹ͳÀͰͱͮͧͯͰͬ͡À ͉ͧͨͩͣ͟͹À ÀͻͰͬÀͯͬͨͮͬͧ͡ͷͤÀͨͱͩͺͰͱͮ͹ À ͬͣͫ͟ÀͧͦÀͫͧͬͩͤͤ͟͠Àͣͮͤͫͧ͡ͳÀͯͮͤͣͧͦͤͪͫͬͪͬͮͯͨͧͳÀʹͧͧͩͧͦ͟͡ʹͧΧ ÀͻͰͬÀͮ͟ΧͬͫÀͯÀ ͮͤͣͨͧͪÀͤͬͪͬͮ͢Ͳͬͩͬͧ͢͵ͤͯͨͧͪÀͯͰͮͬͤͫͧͤͪ Àͨͩ͡ͼ͵͟ͼͷͧΧÀͯͨͩͧͯ͟Ͱ͹ͤÀͳͬͩͪ͹ ÀͻͰͬÀ ¢ͬͫͥͤͫͫ͟͠͹ͤ¡Àͬͮ͢͹ ÀͦͬͩͬͰ͹ͤÀͭͩͽͥͧÀͧÀ ͵ͱͣͤͯͫͬͤÀͪͬͮͯͨͬͤÀͭͬͤͮͤͥ͠ͺͤÀÀͬͯͰͮͬͬ͡͡À͉ͧͨͩͣ͟͹ À͟ÀͰͨͥͤ͟Àͦͪͤ͟͵͟Ͱͤͩͺͫ͟ͽÀ ͨͱͳͫͽÀ͑ͮͣͧ͟ʹͧͧÀ͡Àͯͬ͵ͤͰͫͧͧ͟ÀͯÀͮͦͧ͟͡ͰͬΧÀ ͫ͟ÀͫͤͨͬͰͬͮ͹ͳÀͬͯͰͮͬ͟͡ͳÀͬͯ͢Ͱͧͫͧ͵ͫͬΧÀͧÀ ͰͱͮͧͯͰͧ͵ͤͯͨͬΧÀͧͫͲͮͯ͟ͰͮͱͨͰͱͮͬΧÀͣͤͩ͟-

ͼͰÀ͉ͧͨͩͣ͟͹ÀͬͣͫͧͪÀͧͦÀͤͣ͡ͱͷͧͳÀͰͱͮͧͯͰͧ͵ͤͯͨͧͳÀͪͮ͟ͶͮͱͰͬ͡À̓ͮͤʹͧͧÀ͐ͫ͟Ͱͬͮͧͫ À ͋ͧͨͬͫͬͯ À͐ͧͮͬͯ À̀ͫͣͮͬͯ À͑ͧͫͬͯ À̈́ͤͩͬͯ À ͎ͮͬͯ͟ À̀ͫͰͧͭͮͬͯ͟ À͌ͨͯͬͯ͟ À͈ͮͨͩͧ͟ͽ À ͗ͧͫͱͯ͟ À͉ͱͲͬͫͧͯͧ À͉ͤͮͬͯ À̀ͫͰͧͨͤͮͬͯ À ̈́ͯͨͩͧͬ͟͟ À̈́ͬͫͱͯ͟ À̀ͪͬͮͬͯ͢ À͓ͬͩͤͫͣͮͬͯ͢͟ À͐ͧͨͧͫͬͯ À͈ͬͯ À̀ͫ͟Ͳͧ À͉ͤͽÀͧͩͧÀ͈ͽ À ͉ͧͲͫͬͯ À͉ͧͪͬͩͬͯ À͋ͧͩͬͯ À͐ͤͮͧͲͬͯ À͐ͧͲͫͬͯÀͧÀͪͫͬͧͤ͢Àͣͮͱͧͤ͢Àͫͤͬͩ͠ͺͶͧͤÀͬͯͰͮͬ͟͡À͡ÀʹͤͫͰͮͤÀͤ͜͢Χͯͨͬͬ͢ÀͪͬͮͽÀͭͮͤͣͩ͟͢͟ͼͰÀ ͱͫͧͨͩ͟ͺͫ͹ͤÀͬͦͪͬͥͫͬͯ͡ͰͧÀͣͩͽÀͬͰͣ͹ͳ͟À ͫ͟Àͩͼͬ͠ΧÀͨ͡ͱͯ ͐ͫ͟ͰͬͮͧͫÀ ÀͬͣͧͫÀͧͦÀͫͧͬͩͤͤ͟͠Àͭͬͭͱͩͽͮͫ͹ͳÀͬͯͰͮͬͬ͡͡ÀͫͤÀͰͬͩͺͨͬÀ͡Àͫ͟ʹͧͬͫͩ͟ͺͫͬͪÀͪͯ͟ͶͰͤ͟͠ ÀͫͬÀͧÀͫ͟Àͱͮͬͫͤ͡Àͮͬͭ͡ͅ͹À ͂ÀÀͬͣ͢ͱÀ͵ͧͰ͟ͰͤͩͧÀͥͱͮͫͩ͟͟À¢4RAVELÀ ANDÀ,EISURE¡ ÀͨͬͰͬͮ͹ΧÀ͡͹ͭͱͯͨͤ͟ͰͯͽÀͭͬÀ ͯͤͪ͡ͱÀͪͧͮͱÀͭͬÀͩͧʹͤͫͦͧͧÀͧͦͣ͟ͰͤͩͺͯͰ͟͡À !MERICANÀ%XPRESS Àͫͦͩͧ͟͟͡À͐ͫ͟ͰͬͮͧͫÀ ͯͪ͟͹ͪÀͭͬͭͱͩͽͮͫ͹ͪÀͬͯͰͮͬͬͪ͡À͡Àͮͬͭͤ͡ͅÀ

͐ͬΧͣͽÀͯÀͰͮͭ͟͟Àͨͬͮͩ͟͠ͽ ÀͭͬͯͤͰͧͰͤͩͺÀ͠ͱͣͤͰÀ ͭͬͮͥͤͫ͟Àͤͩ͠͹ͪͧÀͣͬͪͧͨͪͧ͟ÀͧÀͬͰͤͯͫ͡͹ͪͧÀͯͨͩͪͧ͟͟ ÀͨͬͰͬͮ͹ͤÀ͠ͱͣͰͬÀ͡͹ͳͬͣͽͰÀͧͦÀ ͭͤͫͫ͹ͳÀͬͩͫ͡À͈ͯͰͬͮͧͽÀͻͰͬͬ͢ÀͬͯͰͮͬ͟͡À ͯ͡ͽͦͫ͟͟ÀͯÀ͡ͱͩͨͫͬͪ͟ Àͫͦͫͧͤ͟͟͡ÀͨͬͰͬͮͬͪͱÀ ͠͹ͩͬÀͣͫͬ͟À͡À͵ͤͯͰͺÀʹͤͮͨͧ͡À͐͡ͽͰͬΧÀ͈ͮͧͫ͹À !GIAÀ)RINI Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫͫͬ͟ΧÀͫ͟ÀͯͬͯͤͣͫͤͪÀ ͬͯͰͮͬͤ͡À͑ͧͮͯͧ͟ͽ ͐ͰͬͩͧʹͤΧÀ͐ͫ͟Ͱͬͮͧͫ͟Àͽͩ͡ͽͤͰͯͽÀͬͮͬͣ͢À ͑ͧͮ͟ À͡͹ͯͰͮͬͤͫͫ͹ΧÀ͡Àͯͨͩ͟͟ͳÀͱͫͧͨͩ͟ͺͫ͹ͪÀͯͭͬͯͬͬͪ͠À͂ÀͻͰͬͪÀͬͮͬͣͤ͢Àͫͤͬ͠ͳͬͣͧͪͬÀͭͬͯͤͰͧͰͺÀͮ͟ͳͤͬͩͬͧ͢͵ͤͯͨͧΧÀͪͱͦͤΧ À ͪͱͦͤΧÀͣͮͤͫͤ͡ΧÀͧͯͰͬͮͧͧÀ͑ͧͮ͹ÀͯÀͦͯ͟Ͱ͹͡ͶͧͪͧÀ͡Àͨͪͫͤ͟Àͮͯ͟Ͱͤͫͧͽͪͧ ÀͨͱͩͺͰͱͮͫ͹ΧÀ ʹͤͫͰͮÀ́ͤͩͬͫͧͬÀͯÀͥͫ͟͡͹ͪͧÀͮͱͨͬͭͧͯͽͪͧÀͧÀ ͧͯͰͬͮͧ͵ͤͯͨͧͪͧÀͨͫͧͪͧ͢͟À̈́͹ͳͫͧͤ͟Àͦͪͧͮͤ͟͟ͰÀͬͰÀͧͣ͟͡Àͫ͟À͡ͱͩͨͫ͟ÀͧͦÀͨͩ͟ͺͣͤͮ͹ ÀͫͤÀ ͪͤͫͤͤÀͦͮͤͩͧͷͫͬÀ͡͹ͩ͢ͽͣͧͰÀͭͫͬͮͪ͟͟͟À ͬͯͰͮͬ͟͡ÀͧͦÀͣͤͮͤͫͧ͡À͈ͪͤͮͬͧͩͧ͢͡ ÀͬͰͨͱͣ͟Àͧͣͫ͡͹ÀͰͮͣͧ͟ʹͧͬͫͫ͹ͤÀͣͤͮͤͤͫ͡ͺͨͧÀͯÀ ͮͦͩͧ͟͵ͧͪ͹ͪͧÀͣͬͪͪͧ͟À ͍ͣͧͫÀͧͦÀͬͯͰͮͬͬ͡͡ À͋ͧͨͬͫͬͯ Àͽͩ͡ͽͤͰͯͽÀ ͯͧͪͬͩͬͪ͡Àͪͤͥͣͱͫͮͬͣͫͬͬ͟͢Àͪͬͣͫͬͬ͢À ͨͱͮͬͮͰ͟ Àͤͥͤͬͣͫͬ͢Àͭͮͧͩͤͨ͟͡ͽÀͯͬͰͫͧÀ ͭͬͯͤͰͧͰͤͩͤΧÀ͍ͫÀͧͦͤͯ͡ͰͤͫÀͯͬͤ͡ΧÀͫͬ͵ͫͬΧÀͥͧͦͫͺͼÀͧÀͮͦͩͤ͟͡͵ͤͫͧͽͪͧÀ͍ͣͫͨͬ͟À ʹͤͫͫͬͯͰͺÀ͋ͧͨͬͫͬͯ͟ÀͫͤÀͰͬͩͺͨͬÀ͡ÀͻͰͬͪÀ ͌͟ÀͬͯͰͮͬͤ͡ÀͪͬͥͫͬÀͭͬͯͤͰͧͰͺÀʹͤͮͨͬ͡ͺÀ ͎ͮͭͬͮ͟͟Ͱͧͫͧ͟Àͧ Àͨͬͫͤ͵ͫͬ À¢͋ͩͤͫ͟ͺͨͱͼÀ ͂ͤͫͤʹͧͼ¡À͌͟Àͦͫͪͤͫͧ͟Ͱ͹ͳÀͭͩͽͥ͟ͳÀͭͬͣÀ ͫͦͫͧͤͪ͟͟͡À¢͎ͮͣͧͦ͟͟¡ÀͧÀ¢͐ͱͭͤͮÀ͎ͮͣͧͦ͟͟¡À ͨͮͱͩͬͯ͢ͱͰͬ͵ͫͬÀͭͮͬͬͣ͡ͽͰͯͽÀͯͱͪͯ͟ͶͤͣͶͧͤÀͤ͡͵ͤͮͧͫͨͧÀ́ͬͩͤͤÀͯͭͬͨͬΧͫ͹ͤÀͪͤͯͰ͟À ͪͬͥͫͬÀͫ͟ΧͰͧÀͫ͟Àͭͩͽͥ͟ͳÀ̀ͧͬͯ͢À͐ͰͤͲͫͬͯ͟À ͧÀ̀ͧͬͯ͢À͈ͬͫͫͧͯ͟ Àͫͤͭͬͣͩͤͨ͟ͱÀͬͰÀͩͧͧ͜À ͐ͰͬͩͧʹͤΧÀͧÀͣͪͧͫͧͯ͟Ͱͮ͟Ͱͧͫ͡͹ͪÀʹͤͫͰͮͬͪÀ ͉ͧͨͩͣ͟Àͽͩ͡ͽͤͰͯͽÀͬͯͰͮͬ͡À͐ͧͮͬͯÀͬ͢ͅÀ͠ͱͮͫͬͤÀͮͦͧ͟͡ͰͧͤÀͭͮͧͶͩͬͯͺÀͫ͟ÀͨͬͫͤʹÀ86)))À ͧÀͫ͟͵ͩͬ͟À8)8Àͤͨͬ͡͡À¢̓ͬͯͭͬͥ͟À͉ͧͨͩͣ͟¡ À ͨͨ͟Àͤͬ͢Àͫͦ͟͹͟͡ͼͰ ÀͯÀͳͬͮͬͶͬÀͯͬͳͮͫͧ͟͡-

͈ͦͣͫͧͤ͟À 


ϜϑϏϔϚϙҥϏϜϑҠϔϔ

ͶͧͪͧͯͽÀͥͧͩ͹ͪͧÀͣͬͪͪͧ͟ À͡͹ͪͬͷͤͫͫ͹ͪͧÀ ͭͩͧͰͨͬΧÀͣͬͮͬͪͧ͢͟ Àͥͧͬͭͧͯͫ͡͹ͪͧÀͣͤͮͤͤͫ͡ͺͨͪͧ͟ÀͧÀͨͮͧͯͰͩ͟ͺͫͬÀ͵ͧͯͰͬΧÀͬͣͬ͡Χ À ͭͮͬͧͦͬͣͧ͡ͰÀͫ͟ÀͭͬͯͤͰͧͰͤͩͤΧÀͫͤͧͦͩͣͧͪͬͤ͢͟Àͭͤ͡͵͟ͰͩͤͫͧͤÀ ͐ͰͬͩͧʹͤΧÀͻͰͬͬ͢ÀͬͯͰͮͬ͟͡ÀͧÀͭͤͮ͡͹ͪÀͰͬͮͬ͢͡͹ͪÀͭͬͮͰͬͪÀͯͰͮͫ͟͹À͡ÀͰͤ͵ͤͫͧͤÀͭͬͯͩͤͣͫͤͬ͢ÀͯͰͬͩͤͰͧͽÀͽͩ͡ͽͤͰͯͽÀͬͮͬͣ͢Àͮͪ͜ͱͭͬͩͧͯÀͮͬͭͤ͡ͅΧͯͨͧΧÀͳͮͨ͟͟ͰͤͮÀͻͰͬͬ͢Àͬͮͬͣ͢͟À ͬͷͱͷͤ͟ͰͯͽÀͭͬͯ͡ͼͣͱ À͡Àͫͤͬͨͩͯͯͧ͟͵ͤͯͨͬͪÀ ͯͰͧͩͤÀͦͣͫͧ͟ΧÀͧÀͮͤͯͰͮͧͮͬͫͫ͟͟͡͡͹ͳÀͬͯͬͫ͠ͽͨͬ͡ ÀͨͬͰͬͮ͹ͤÀͮͪͬͫͧ͢͟͵ͫͬÀͯͬ͵ͤͰ͟ͼͰͯͽÀ ͯÀͤͩ͠͹ͪͧÀͣͬͪͧͨͪͧ͟ÀͯÀ͡͹ͨͮ͟Ͷͤͫͫ͹ͪͧÀ͡À ͯͧͫͧΧÀʹͤ͡ͰÀͣͤͮ͡ͽͪͧÀͧÀͬͨͫͪͧ͟À ͂Àͮͪ͜ͱͭͬͩͧͯͤÀͪͬͥͫͬÀͭͬͯͤͰͧͰͺÀͬ͠ͷͤͯͰͤͫͫ͡͹ΧÀͰͤ͟ͰͮÀ̀ͭͬͩͩͬͫ͟ ÀͱͪͤͫͺͶͤͫͫͱͼÀͨͬͭͧͼÀͬͭͤͮͫͬͬ͢ÀͰͤ͟Ͱͮ͟ÀÀ͋ͧͩͫ͟͟ÀͧÀ ʹͤͮͨͬ͡ͺÀ͐͡ͽͰͬͬ͢À͌ͧͨͬͩ͟ͽ Àͱͤͫ͡͵ͫͫ͟ͱͼÀ ͣ͡ͱͪͽÀ͟͠ͶͫͽͪͧÀ̓ͬͯͰͤΧÀͮͪ͜ͱͭͬͩͧͯ͟Àͬͥͧͣͤ͟ͰÀͪͫͬͥͤͯͰͬ͡Àͮͦͩͤ͟͡͵ͤͫͧΧÀͧÀͯͭͬͯͬͬ͠͡Àͭͮͬͤͣͤͫͧ͡ͽÀͣͬͯͱ͢͟À͎ͬͪͧͪͬÀͨͦͧͫͬ͟ÀͧÀͫͬ͵ͫ͹ͳÀͨͩͱͬ͠͡ ÀͰͪ͟Àͫ͟ÀͭͮͬͰͽͥͤͫͧͧÀ ͯͤͬ͢͡Àͬͣ͢͟ÀͭͮͬͳͬͣͽͰÀͰͤ͟Ͱͮͩ͟ͺͫ͹ͤÀͭͮͤͣͯͰͩͤͫͧ͟͡ͽÀͧÀͨͧͫͬͭͬͨͦ͟͹ ÀͨͱͩͺͰͱͮͫ͹ͤÀ ͪͤͮͬͭͮͧͽͰͧͽÀͧÀͪͫͬͬͤ͢Àͣͮͱͬͤ͢À

̈́ͬͣͤͨͫͤͯ͟ ͜ͰͧÀͯͭͬͨͬΧͫ͹ͤÀͬͯͰͮͬ͟͡ Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫͫ͟͹ͤÀ ͣͩͧ͟͡ÀͬͰÀͰͱͮͧͯͰͧ͵ͤͯͨͬΧÀͭͬͯͤͣͫͤͫͬͯ͡͡Ͱͧ À ͭͬ ͭͮͤͥͫͤͪͱÀͯͬͳͮͫ͟ͽͼͰÀͪͤͯͰͫ͹ͤÀͰͮͣͧ͟ʹͧͧÀͧÀͬ͠͹͵ͧ͟ÀͧÀ͡ÀͰͬÀͥͤÀͮͤͪ͡ͽÀͭͮͬͫͧͦͫ͟͹À ͨͬͯͪͬͭͬͩͧͰͧ͵ͤͯͨͧͪÀͤͮͬͭͤ͡ΧͯͨͧͪÀͣͱͳͬͪÀ ͂Àͮ͢ͱͭͭͱÀͬͯͰͮͬͬ͡͡À̈́ͬͣͤͨͫͤͯ͟À͡ͳͬͣͽͰÀ

 ̈́ͤͫͺͧ͢ÀͧÀ͑ͱͮͧͦͪ͟

͏ͬͣͬͯ À͉ͬͯ À̀ͯͰͧͭͩͤ͟ͽ À͉ͮͭ͟͟Ͱͬͯ À͉ͩͧͪͫͬͯ͟ À͉ͯͬͯ͟ À͉ͯ͟Ͱͤͩͬͮͧͦͬ À͊ͧͭͯͧ À͊ͤͮͬͯ À ͌ͧͯͧͮͬͯ À͎͟Ͱͪͬͯ À͐ͧͪͧ À͑ͧͩͬͯ À͔ͩͨͧ͟À ͍ͫͧÀ͡͹ͩ͢ͽͣͽͰÀͭͮͬͯͰͬÀͫͤͬͩ͠ͺͶͧͪͧÀͰͬ͵ͨͪͧ͟Àͫ͟Àͨͮ͟ͰͤÀ̓ͮͤʹͧͧÀ͂ͳͬͣͽͷͧͤÀ͡ÀͻͰͱÀ ͮ͢ͱͭͭͱÀͬͯͰͮͬ͟͡ÀͰͨ͟ÀͭͬͳͬͥͧÀͣͮͱ͢Àͫ͟Àͣͮͱ͢͟ ÀͫͬÀ͡ÀͰͬÀͥͤÀͮͤͪ͡ͽÀͬͫͧÀͰͨͧͤ͟Àͮͦͫ͟͹ͤ À ͯͩͬͫͬ͡ÀͧͦÀͮͦͫ͟͹ͳÀͪͧͮͬ͡À Àͭͤͮͬͦͣͫͫͬ͟͡ΧÀ ͭͮͧͮͬͣ͹ÀͧÀͫͬ͵ͫͬΧÀͥͧͦͫͧÀ ͍ͯͰͮͬ͟͡À̈́ͬͣͤͨͫͤͯ͟Àͭͮͤͣͩ͟͢͟ͼͰÀͯͬͧͪ͡Àͬͯ͢ͰͽͪÀͤͯͨͬͫͤ͠͵ͫ͹ͤÀͮͦͩͤ͟͡͵ͤͫͧͽÀ ͧÀͫͤͮͫ͟͡ͽͨ͟ÀͫͤÀͭͬͦͬͩ͡ͽͰÀͯͨͱ͵͟ͰͺÀͫͧÀ ͪͧͫͱͰ͹À͎ͤΧͦͥ͟Àͯͱͮͬ͡ÀͧÀͮ͢ͱ͠À͡ÀͬͣͫͧͳÀ ͪͤͯͰ͟ͳ À͡Àͣͮͱͧ͢ͳÀͥͤÀͬͫÀͯͪͤͫͽͤͰͯͽÀͭͬͩͫͤ͡Àͪͧͮͫ͹ͪͧÀͧͣͪͧ͟͡À͎ͤͯ͵ͫ͟͹ͤÀͭͩͽͥͧÀ ͵ͤͮͤͣͱͼͰͯͽÀͯÀͨͪͤͫͧͯ͟Ͱ͹ͪͧÀͭͩͽͥͪͧ͟ÀͧÀ ͭͱͯͰ͹ͫͫ͹ͪͧÀ͠ͱͳͰͪͧ͟ À͟Àͬͮ͠͹ͧͯ͡Ͱ͹ͤÀͬͮ͢͹À ͽͩ͡ͽͼͰͯͽÀͯͪ͟͹ͪÀͭͬͣͳͬͣͽͷͧͪÀͪͤͯͰͬͪÀ ͣͩͽÀͭͤͶͤͬ͢ÀͰͱͮͧͦͪ͟À͈ͦÀͯͤ͡ͳÀ ͬͯͰͮͬͬ͡͡À̈́ͬͣͤͨͫͤͯ͟Àͫͧͬͩͤͤ͟͠À ͧͦͤͯ͡ͰͤͫÀ͏ͬͣͬͯÀ͍ͣͫͧͪÀͧͦÀͫͧͬͩͤͤ͟͠Àͭͬͭͱͩͽͮͫ͹ͳÀͬͯͰͮͬͬ͡͡À ͽͩ͡ͽͤͰͯͽÀ͉ͬͯ Àͧͩͧ Àͣͮͱͧͪͧ͢À ͯͩͬͪͧ͟͡ ÀͬͯͰͮͬ͡À̓ͧͭͭͬͨͮ͟Ͱ͟À ͜ͰͬÀͰͮͤͰͧΧÀͭͬÀͤͩͧ͡͵ͧͫͤÀͬͯͰͮͬ͡À ͮ͢ͱͭͭ͹À̈́ͬͣͤͨͫͤͯ͟ ÀͬͰͩͧ͵͟ͼͷͧΧͯͽÀͭͮͬͰͽͥͤͫͫ͹ͪͧÀͭͩͽͥͪͧ͟ ÀͨͮͧͯͰͩ͟ͺͫͬÀ͵ͧͯͰͬΧÀͪͬͮͯͨͬΧÀͬͣͬ͡ΧÀͧÀͭ͹ͶͫͬΧÀͮͯ͟ͰͧͰͤͩͺͫͬͯͰͺͼÀ͐ͰͬͩͧʹͤΧÀͧÀͩͫ͢͟͡͹ͪÀͭͬͮͰͬͪÀͬͯͰͮͬ͟͡Àͽͩ͡ͽͤͰͯͽÀ ͬͮͬͣ͢À͉ͬͯ ÀͨͬͰͬͮ͹ΧÀ͠͹ͩÀͬͯͯ͡Ͱͫͬͩͤͫ͟͡ÀͧͰͩ͟ͺͽͫͯͨͧͪͧÀͦͬ͟͡-

ͤ͟͡ͰͤͩͽͪͧÀͭͬͯͩͤÀͨ͟Ͱͯ͟ͰͮͬͲͧ͵ͤͯͨͬͬ͢À ͦͤͪͩͤͰͮͽͯͤͫͧͽÀÀͬͣ͢͟À͏ͦͮͬͯͫͫ͟͟͠͹ͤÀͭͬÀͯͤͪ͡ͱÀͬͮͬͣ͢ͱÀͮ͟ͳͤͬͩͬͧ͢͵ͤͯͨͧͤÀ ͭͪ͟ͽͰͫͧͨͧÀͫͭͬͩͫ͟ͽͼͰÀͭͬͯͤͰͧͰͤͩͽÀͩͬͬͤͫͧͤͪ͟͢͢͠͡À͉ͬͣ͢͟Àͨͬͮͩ͟͠ͺÀͭͮͧͩͧͥͤ͟͠ͰͯͽÀͨÀͭͬͮͰͱ Àͱͣͧͩͤͫͧͤ͡Àͬͯ͢ͰͤΧ ÀͭͬͪͧͪͬÀ ͯͪͬͬ͟͢ÀͭͬͮͰ͟ À͡͹ͦ͹͟͡ͼͰÀͮͱͧͫ͹Àͮ͹ͫͨ͟ÀͧÀ ͤͫͤ͡ʹͧͫͯͨͧ͟ΧÀͦͪͬͨ͟À ͉ͮͬͪͤÀͰͬͬ͢ À͡À͵ͧͯͩͬÀͬͮͬͣͯͨͧ͢ͳÀͣͬͯͰͬͭͮͧͪͤ͵͟ͰͤͩͺͫͬͯͰͤΧÀ͡ͳͬͣͽͰÀͭͩ͟Ͱͫ͟À̓ͧͭͭͬͨͮ͟Ͱ͟ÀͧÀͰͱͮͤʹͨͧͤÀͪͤ͵ͤͰͧÀ͉ͬͯÀ Àͭͬͩͫͤ͡Àͯͬͮͤͪͤͫͫ͡͹ΧÀͬͮͬͣ͢ÀͯÀͽͮͨͬΧÀͫͬ͵ͫͬΧÀ ͥͧͦͫͺͼ ÀͨͬͰͬͮ͟ͽÀͣͬͯͰͧͤ͢͟ͰÀͭͧͨ͟À͡ÀͩͤͰͫͧΧÀͯͤͦͬͫÀ͌͟ÀͬͯͰͮͬͤ͡Àͪͫͬͬ͢Àͤͩͧͨͬͩͤͭͫ͡͹ͳÀͭͩͽͥͤΧÀ͊ͼͧ͠ͰͤͩͧÀͪͬͮͯͨͧͳÀͨͱͭͫͧ͟ΧÀ ͯͪͬ͢ͱͰÀͫͯͩͣͧ͟͟ͰͺͯͽÀͯͬͩͫʹͤͪÀͧÀͪͬͮͤͪÀ͡À ͉ͮͣͪͤͫͤ͟͟ À͟ÀͰͨͥͤ͟À͡À͋ͯ͟Ͱͧͳͮͧ͟ À͑ͧͨͧ͢͟ À͋ͮͪͮͧ͟͟ÀͧÀͣͮͱͧ͢ͳÀͪͤͯͰ͟ͳ


̳͓͖͟Ì ̴͔͇͊͊͟͜Ì͇͕ͱ͕͎͍͙͛͊Ì͍͉͍͒͋͑ͅҧ

0RINCESS¨!NDRIANA¨2ESORT¨¨3PA©ΌǡǑǥǏǓǡ ©ǀǑǠǑǔ ©ƶǓǐǧǡΐ©l T.(+30) 22440 39000 Email: info@princessandriana.gr l www.princessandriana.com


ϛϜϑϓϑϙϞόҠϔҩDzϜϚϐϚϝ

"USJVN1SFTUJHF

$WULXP+RWHOV &ROOHFWLRQ ̯͒͏͏͎͚͍͊ͱÌ ͓ͱ͖͍͇͉͙͌͊͌͒͛͑͟Ì ͖͒͊͏͊ҧÌ SQHTLÌ ͓͔͉͕͖͇͊ͅ͏͊͑ͅÌ ͖͔͊͐ͱÌ

͉͍͕͖͇͊͑͊͑͑͒Ì ͓͔͇͍ͅ͏͑͐͟͠Ì ͇͔͆͒͒͐͟Ì ͉͏ͱÌ ͇͈͑͊͌͆͊͐͒͒͟ͅͅÌ ͖͉͙͒͟ͅÌ

͏͍͍͗͛͐͜Ì ͖͒͊͏ͱ͍͐Ì ͕͖͔͇͒͒ͅÌ ̵͉͕͒͒ Ì ̨͕͍͊͐Ì ͖͒͊͏ͱ͍͐Ì ͓͔͇͗ͅ͏ͱ͖͢Ì ͍͙Ì

͑ͅÌ ͕͖͔͇͒͒͊Ì ̵͉͕͒͒ Ì ̸Ì ͕͖͍͊Ì ͖͒͊͏͊ҧÌ SQHTLÌ ͓͔͎͔͕͊͑ͅͅͱÌ ͔͓͖͚͍͊͗ͅͱ Ì

͇͏͉͊ͅ͏͚͟͠ Ì͖͛͒Ì͇͇͉͍͖͒͟Ì͎͕͖͇͛͊͒ͅÌ͖͉͙͒͟ͅÌ͑ͅÌ͕͇͔͒͊͊͑͑͒͜Ì͇͑͒͟ҧÌ

͇͉͊͠Ì͗Ì͕͑ͅÌ͎Ì͎͉͋͒͐͗ͅÌ͈͕͖͒͢Ì͍͉͍͇͍͉͑͗ͅ͏͑͟͠ҧÌ͓͉͙͉͒͒

͔͇͗͒͊͑͠ Ì ̳͖͊͏͍Ì ͓͔͉͊͏͈͖͢ͅͅÌ ͍͔͎͍͒͜ҧÌ ͕͓͎͖͔͊Ì ͓͔͇͎͊͒͏͕͕͈͑͒͒ͅÌ ͔͍͌͐͊͊͑͝ͅͱ Ì͍͎͗͑ͅ͏͑͒͊͠Ì͕͒͆͏͍͇͍͗͋͑͊ͅÌ͍Ì͎͕͎͡͏͍͇͌͑͊͢͟Ì͕͗͏͈͍͗ Ì

̨͊͛͑ͅͱÌ͎͏͕͕͍͕͎͍͛͊ͅҧÌ SQHTLÌ/@K@BDÌ[ÌVVV @SQHTLO@K@BD FQ

̴͔͇͕͙͉͊͒͒͑͒͊Ì͔͕͓͒ͅ͏͍͒͋͊͑͊Ì͉͑͊ͅ͏͎͊͒Ì͖͒Ì͈͔͉͒͒ͅÌ̵͉͕͒͒ Ḭ͍͉͕̀͑͒Ì

̦͕͆͒͏͖͑͒͊͢Ì͉͍͍͗͊͑͊͑ҧÌ͇Ì SQHTLÌ/QDRSHFDÌÌ[ÌVVV @SQHTLOQDRSHFD FQ

͍Ì ̴͔͕͍͕͍͒͑ͅÌ ͇Ì ͕͖͍͍͒͛͊͑ͅÌ ͕Ì ͍͇͚͍͑͑͒͒͑͑͒ͅҧÌ ͔͙͍͖͎͖͔͊͗͒ͅҧÌ ͍Ì

̩͔͉͕͎͒͒͒ҧÌ͖͒͊͏͠Ì͕͒Ì͇͕͍͊͐Ì͓͔͊͏͕͖͊ͱ͍͐Ì͎͔͔͖͈͗͒͑͒͒Ì͖͉͙͒͟ͅÌ SQHTLÌ

͉͍͌ͅҧ͑͒͐ Ì ͔͕͎͍͒͒͑͐͜͟Ì ̶̴̦ ͚͖͔͍͊͑͐ͅÌ ͍Ì ͕͖͑͒ͅͱ͍͐͝Ì ͈͔͕͎͍͊͛͊͐Ì

/K@SHMTLÌ[ÌVVV @SQHTLOK@SHMTL FQÌ

͈͕͖͓͔͍͍͕͖͇͒͊͐͒͐Ì ͍Ì ͎͙͗͑͊ҧÌ Ì ͇͕͊Ì ͖͒͡Ì ͉͊͏͖͊ͅÌ ͖͒͊͏͍Ì

̳͉͍͑Ì͕͖͔͇͒͒ Ì͖͔͍Ì͎͔͔͖͗͒ͅÌ[ÌVVV @SQHTLGNSDKR FQ

"USJVN1MBUJOVN

 ̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ

SQHTLÌ

"USJVN1BMBDF


ϛϜϑϓϑϙϞόҠϔҩDzϜϚϐϚϝ

/LQGLDQ9LOODJH ͐ͮͤͣͧͦͤͪͫͬͪͬͮͯͨͧΧÀͬͯͰͮͬ͡À͏ͬͣͬͯÀͬͯ͢ͰͤͭͮͧͧͪͫͬÀͭͮͧͩ͢͟Ͷͤ͟ͰÀͯ͟͡À

ͣͩͽÀͭͮͧͫͽͰͧͽÀͯͬͩͫͤ͵ͫ͹ͳÀͫͫ͟͡ Àͩͼͨͯ͹Àͮͫ͢͟͟ͰͧͮͱͼͰÀͱͤͣͧͫͤͫͧͤÀͧÀ

ͬͨͱͫͱͰͺͯͽÀ͡Àͱͫͧͨͩ͟ͺͫͱͼÀ͟ͰͪͬͯͲͤͮͱÀ͎ͬͮ͢ͱͦͧͰͤͯͺÀ͡Àʹͤ͡Ͱ͟ÀͧÀͮͬͪ͟͟Ͱ͹À

ͮͬͯͨͬͶͺÀͫ͟ÀͲͬͫͤÀͭͮͧͮͬͣ͹

ͯͣ͟͟ÀͯÀͰͮͬͭͧ͵ͤͯͨͧͪͧÀʹͤ͡Ͱͪͧ͟ÀͧÀͣͤͮͤ͡ͺͽͪͧ Àͭͮͬ͢ͱͩͽΧͰͤͯͺÀͣͬͩ͡ͺÀ

͊ͼͨͯ͹ À͡ÀͨͬͰͬͮ͹ͳÀͪͬ͢ͱͰÀͭͬͯͤͩͧͰͺͯͽÀͰͮͬͤÀ͵ͤͩͬͤͨ͡ Àͮͯͭͬͩ͟͟͢͟ͼͰÀ

ͮͤͨͧ Àͮͯͭͬͩͬͥͧ͟ͰͤͯͺÀͫ͟Àͤͮͤ͢͟͠ͳÀͤͯͰͤͯͰͤͫͫͬͬ͢͡Àͬͦͤͮ͟ Àͣͬ͡ͳͫͧͰͤÀ

ͣ͡ͱͳͯͭͩ͟ͺͫͬΧÀͨͮͬ͟͡ͰͺͼÀͯÀͫͤͯͬͪ͟͡ÀͧÀͫͫ͟͡͹ͪͧÀͨͬͪͫ͟Ͱͪͧ͟ÀͯÀ

ͩͬ͟͢͠ͱͳͫͧͤ͟Àʹͤ͡ͰͱͷͤΧÀ͡ͱͫͧͩͧͧ͢͟͡ÀͧÀͫͯͩͣͧ͟͟ͰͤͯͺÀͯͧͽͼͷͧͪͧÀͬͣͪͧ͟͡À

͟͡Ͱͬͫͬͪͫ͹ͪͧÀͭͬͪͤͷͤͫͧͽͪͧÀͨͨ͟ÀͣͩͽÀ͌ͤͬ͢ ÀͰͨ͟ÀͧÀͣͩͽÀ͌ͤͤ

ͤ͜͢Χͯͨͬͬ͢ÀͪͬͮͽÀͯͤ͡ÀͻͰͬÀͫ͟ÀͲͬͫͤÀͮͬͯͨͬͶͫͬͬ͢ÀͬͰͤͩͽ ÀͭͬͯͰͮͬͤͫͫͬͬ͢À

͎ͮͤͣͬͯͰͩ͟͡ͽͤͪ͹ͤÀͱͯͩͱͧ͢ÀͣͬͯͰͱͭÀ͡À͈ͫͰͤͮͫͤͰ Àͮͣͧͬ͟ Àͨͤͩ͟͠ͺͫͬͤ

ͭͬÀͮ͟ͳͧͰͤͨͰͱͮͫ͹ͪÀͬͮͦ͟͠ʹͪ͟ÀͰͮͣͧ͟ʹͧͬͫͫͬΧÀͬͯͰͮͬͫͬ͡ΧÀͣͤͮͤͫͧ͡

ͯͭͱͰͫͧͨͬͬͤ͡ÀͰͤͩͤͧͣͤͫͧͤ͡ ÀͯͤΧͲ Àͨͬͫͣͧʹͧͬͫͤͮ ÀͲͤͫ Àͫͫ͟͠͹ͤÀͳͩ͟͟Ͱ͹ À ͫͫ͟͠͹ͤÀͭͮͧͫͣͩͤͥͫͬͯ͟Ͱͧ ÀͭͬͩͬͰͤͫʹ͟ÀͣͩͽÀͭͮͧͫͽͰͧͽÀͯͬͩͫͤ͵ͫ͹ͳÀ

̸͉͕͖͇͒͆ͅÌ

ͧÀͪͬͮͯͨͧͳÀͫͫ͟͡Àͤͥͤͣͫͤͫͬ͡ÀͪͤͫͽͼͰͯͽ Àͪͧͫͧͮ͟͠ À ͵ͯͬͬͤ͟͡À

̈́͡ͱͳͪͤͯͰͫ͹ͤÀͫͬͪͤͮ͟À͡ÀͯͮͤͣͧͦͤͪͫͬͪͬͮͯͨͬͪÀͯͰͧͩͤÀͯÀͭͮͤͬͯ͡ͳͬͣͫ͹ͪͧÀ

ͬͯͩ͠ͱͥͧͫͧͤ͟͡Àͫͬͪͤͮͬ͡ À$6$ÀͭͩͤΧͤͮÀͧÀͨͬͮͦͧͫ͟ÀͯÀͲͮͱͨͰͪͧ͟ÀͧÀ

ͤͮͫͣͪͧ͟͟͡À͡ÀͦͤͩͤͫͬͪÀͯͣ͟ͱÀ͎ͮͤͣͬͯͰͩ͟͡ͽͤͪ͹ͤÀͱͯͩͱͧ͢ÀͣͬͯͰͱͭÀ͡À

ͧͫͬͪ͡ÀͭͬÀͭͮͧ͠͹ͰͧͼÀ͡ÀͬͰͤͩͺ

͈ͫͰͤͮͫͤͰ Àͮͣͧͬ͟ Àͨͤͩ͟͠ͺͫͬͤͯͭͱͰͫͧͨͬͬͤ͡ÀͰͤͩͤͧͣͤͫͧͤ͡ ÀͯͤΧͲ À ͨͬͫͣͧʹͧͬͫͤͮ ÀͲͤͫ Àͫͫ͟͠͹ͤÀͳͩ͟͟Ͱ͹ Àͫͫ͟͠͹ͤÀͭͮͧͫͣͩͤͥͫͬͯ͟Ͱͧ À

̵͕͖͔͊͒͑͟ͅ

ͭͬͩͬͰͤͫʹ͟ÀͣͩͽÀͭͮͧͫͽͰͧͽÀͯͬͩͫͤ͵ͫ͹ͳÀͧÀͪͬͮͯͨͧͳÀͫͫ͟͡Àͤͥͤͣͫͤͫͬ͡À

͏ͤͯͰͬͮͫ͟Àͪͤͥͣͱͫͮͬͣͫͬ͟ΨÀͨͱͳͫͧ

ͪͤͫͽͼͰͯͽ Àͪͧͫͧͮ͟͠ÀͧÀ ͵ͯͬͬͤ͟͡Àͬͯͩ͠ͱͥͧͫͧͤ͟͡Àͫͬͪͤͮͬ͡À͌͟ͶͧÀ

͏ͤͯͰͬͮͫ͟À͋ͤͥͣͱͫͮͬͣͫͬ͟ΧÀ͉ͱͳͫͧÀͬͰͤͩͽÀ,INDIANÀ6ILLAGEÀͭͬͦͫͨͬͪͧ͟ͰÀ

ͪͩ͟͹ͤÀͩͼͨͯ͹ÀͯͭͮͽͰͫ͟͹À͡ÀͻͨͦͬͰͧ͵ͤͯͨͧͳÀͦͮͬͯͩ͟ͽͳÀͧͧͯͨ͢͠ͱͯ͟ÀͧÀ

ͯ͟͡ÀͯÀͨͩͯͯͧ͟͵ͤͯͨͧͪͧÀͧÀͯͬͮͤͪͤͫͫ͡͹ͪͧÀͩ͠ͼͣͪͧ͟ Àͯͬ͵ͤͰ͟ͽÀͨͱͩͧͫͮͫ͟͹ͤÀ

ͧͪͤͼͰÀͭͮͬͯͰͬͮͫ͹ͤÀ͟͡Ͱͬͫͬͪͫ͹ͤÀͤͮͫͣ͟͡͹ÀͯÀͯͯͤ͟͠Χͫͬͪ ͣͥͨ͟ͱͦͧÀ

Ͷͨͬͩ͹ÀͧÀͧͫͮͧͣͧͤͫ͢Ͱ͹ Àͭͬͭͱͩͽͮͫ͹ͤÀͬ͡Àͯͤͪ͡ÀͪͧͮͤÀ͏ͤͯͰͬͮͫ͟ÀͧͣͤͰÀͭͬÀ

ͭͬͣÀͬͰͨͮ͹Ͱ͹ͪÀͫͤͬͪ͠À̈́ͩͽÀͱͣͬͯ͠Ͱ͟͡Àͬͯ͢ͰͤΧÀͬͰͤͩͽÀͫ͟Àͤͮͫͣ͟͟͡ͳÀ

ͯͰͬͭͪ͟Àͪͤͥͣͱͫͮͬͣͫ͟͹ͳÀͯ͢͟Ͱͮͬͫͬͪͧ͵ͤͯͨͧͳÀͰͤͫͣͤͫʹͧΧ ÀͭͮͧͪͤͫͽͽÀ

ͤͯͰͺÀͨͬͪͲͬͮͰͫ͹ͤÀͣͧͫ͟͡͹ Àͧͣͤͩ͟ͺͫ͹ͤÀͣͩͽÀͮͤͩͨͯ͟͟ʹͧͧ Àͣͤ͢Àͪͬ͢ͱͰÀ

ͭͮͬͯͰ͹ͤ ÀͫͬÀ͡ÀͰͬͥͤÀͮͤͪ͡ͽÀͱͰͬͫ͵ͤͫͫ͹ͤÀͯͭͬͯͬ͠͹Àͭͮͧͬ͢Ͱͬͨͧ͡Àͩ͠ͼͣ À

ͮͯͭͬͩͬͥͧ͟ͰͺͯͽÀͰͮͬͤÀ͵ͤͩͬͤͨ͡À͎ͮͤͣͬͯͰͩ͟͡ͽͤͪ͹ͤÀͱͯͩͱͧ͢ÀͣͬͯͰͱͭÀ

ͯͤͮͧͮ͡ͱͤͪ͹ͳÀͯÀͬͯͬ͠͹ͪÀͨ͡ͱͯͬͪÀ͂ͯ͟Àͬͯ͡ͳͧͰͽͰÀͫ͟ͶͧÀͯ͢͟Ͱͮͬͫͬͪͧ͵ͤͯͨͧͤÀ

͡À͈ͫͰͤͮͫͤͰ Àͮͣͧͬ͟ Àͨͤͩ͟͠ͺͫͬͤͯͭͱͰͫͧͨͬͬͤ͡ÀͰͤͩͤͧͣͤͫͧͤ͡ ÀͯͤΧͲ À

ͭͮͤͣͩͬͥͤͫͧͽ À͟ÀͯͭͬͨͬΧͫ͟ͽÀ͟ͰͪͬͯͲͤͮ͟ÀͮͤͯͰͬͮͫ͟͟À͡͹ͮͥͤ͟͟ͰͯͽÀ͡À

ͨͬͫͣͧʹͧͬͫͤͮ ÀͲͤͫ Àͫͫ͟͠͹ͤÀͳͩ͟͟Ͱ͹ Àͫͫ͟͠͹ͤÀͭͮͧͫͣͩͤͥͫͬͯ͟Ͱͧ À

ͯͩͫͯͧͮͬͫͫͬͪ͟͟͟͠͡Àͯͬ͵ͤͰͫͧͧ͟ÀͨͬͯͪͬͭͬͩͧͰͧ͵ͤͯͨͬΧÀͻͩͤ͢͟ͰͫͬͯͰͧÀͯÀ

ͭͬͩͬͰͤͫʹ͟ÀͣͩͽÀͭͮͧͫͽͰͧͽÀͯͬͩͫͤ͵ͫ͹ͳÀͧÀͪͬͮͯͨͧͳÀͫͫ͟͡Àͤͥͤͣͫͤͫͬ͡À

ͫͤͫ͟͡ͽͦ͵ͧ͡͹ͪÀͬͯ͢ͰͤͭͮͧͧͪͯͰͬͪ͡À͋ͤͫͼÀͨͩ͡ͼ͵ͤ͟ͰÀͪͤͥͣͱͫͮͬͣͫ͟͹ͤÀ

ͪͤͫͽͼͰͯͽ Àͪͧͫͧͮ͟͠ÀͧÀ ͵ͯͬͬͤ͟͡Àͬͯͩ͠ͱͥͧͫͧͤ͟͡Àͫͬͪͤͮͬ͡À͑ͤͪͫͬ

ͩ͠ͼͣ͟ ÀͭͬͪͧͪͬÀͨͬͰͬͮ͹ͳÀͩ͟ͺͰͤͮͫ͟Ͱͧͫͬ͡Àͭͮͤͣͩ͟͢͟ͼͰͯͽÀͣͧͤͰͧ͵ͤͯͨͧÀ

ͯͧͫͧΧÀͧÀͬͯͩͤͭͧͰͤͩͺͫͬÀͤͩ͠͹ΧÀʹͤ͡Ͱ͟Àͬ͠͸ͤͣͧͫͽͼͰͯͽ À͵Ͱͬ͠͹Àͯͣͤͩ͟ͰͺÀ

ͯͩͫͯͧͮͬͫͫ͟͟͟͠͡͹ͤÀͬͤͣ͠͹À͐ͬͯͰ͟͡ͺͰͤÀͯͬ͡ΧÀͦ͟͡Ͱͮͨ͟ÀͧͩͧÀͱͥͧͫÀͧͦÀ

ͩͼͨͯ͹ÀͬͰͤͩͽÀ,INDIANÀ6ILLAGEÀͧͣͤͩ͟ͺͫ͹ͪÀͭͮͧͤͥͧ͠ͷͤͪÀͣͩͽÀͰͤͳ ÀͨͰͬÀ

ͩ͠ͼͣÀͧͯͨͩͼ͵ͧͰͤͩͺͫͬÀͬ͢͟͠Ͱͬͬ͢ÀͪͤͫͼÀ͐Ͱͮͬͬ͢ÀͬͰͬͮͫͫ͟͟͠ͽÀͨͬͩͩͤͨʹͧͽÀ

ͪͤ͵Ͱͤ͟ͰÀͬͰͣͬͳͫͱͰͺÀ͡À͟ͰͪͬͯͲͤͮͤÀͰͬͫͨͬΧÀͻͯͰͤͰͧͨͧÀ͏ͯͭͬͩͬͥͤͫͫ͟͹ͤÀ

ͧͫ͡ÀͧͦÀͭͬͮͤ͢͟͠ÀͬͰͤͩͽÀͯͰͫͤ͟ͰÀͫͯ͟ͰͬͽͷͧͪÀͭͱͰͤͶͤͯͰͧͤͪ͡ÀͯÀʹͤͩͺͼÀ

ͭͬͯͮͤͣͧÀ͠ͱΧͫͬΧÀͦͤͩͤͫͧÀͯͣͬ͟͡ ÀͯÀͬͰͣͤͩͺͫ͹ͪÀͯͯͤ͟͠ΧͫͬͪÀͧÀÀͪͤͯͰͬͪÀ

ͩ͢ͱͬ͠͵͟ΧͶͤͬ͢Àͧͦͱ͵ͤͫͧͽÀͳͮͨ͟͟Ͱͤͮ͟Àͧͫ͟͡ Àͧͣͤͩ͟ͺͫͬÀͯͬͭͮͬͬͥͣ͟͡ͼͷͧͳÀ

 ̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ


ϛϜϑϓϑϙϞόҠϔҩDzϜϚϐϚϝ ͩͼͬͤ͠À͡͹ͮͫͫͬͤ͟͠Àͪͧ͟͡Àͩ͠ͼͣͬ

ͭͮͤͬͯ͡ͳͬͣͫͬÀͯͭͮͬͤͨͰͧͮͬͫͫͬͬ͟͢͡Àͯͯͤ͟͠Χͫ͟ÀͬͰͤͩͽÀ,INDIANÀ6ILLAGE À

̓ͮͤ͵ͤͯͨͧΨÀ͏ͤͯͰͬͮͫ͟À

ͫͤÀͪͬͥͤͰÀͫͤÀͮͦ͟͠ͱͣͧͰͺÀ͟͡ͶÀͭͭͤ͟ͰͧͰÀ͍Ͱͤͣ͟͡ΧͰͤÀͧͦ͹ͯͨͫͫ͟͹ͤÀ

͎ͬ͵ͱͯ͡Ͱ͡ͱΧͰͤÀ̓ͮͤʹͧͼÀÀͣ͟ΧͰͤÀͬͰͣͬͳͫͱͰͺÀ͟͡ͶͤͪͱÀͦͩ͢͡ͽͣͱÀͫ͟Àͯͤ͡Ͱͩ͹ͳÀ

ͦͨ͟ͱͯͨͧÀͧÀ͡͹ͭͤΧͰͤÀͭͮͬͳͩͣͫ͟͹ΧÀͯͬͨ ÀͨͬͨͰͤΧͩͺÀͧͩͧÀͩͨͬͬͩ͟͢ͺͫ͹ΧÀ

ͬͰͰͤͫͨ͟ͳÀͩͦ͟ͱͮͧÀͤ͜͢Χͯͨͬͬ͢ÀͪͬͮͽÀͧÀͨ͡ͱͯͧͰͤÀͩ͠ͼͣ͟ÀͰͮͣͧ͟ʹͧͬͫͫͬΧÀ

ͫͭͧ͟ͰͬͨÀ͡ÀͮͤͯͰͬͮͫͤ͟ ÀͬͰͨͮ͹ͰͬͪÀͯÀͮͫͫͤͬ͟͢ÀͱͰͮ͟ÀͧÀͣͬÀͦͨ͟͟Ͱ͟À

ͮͤ͢͵ͤͯͨͬΧÀͨͱͳͫͧÀ͑ͨͧͤ͟Àͧͫͮͧͣͧͤͫ͢Ͱ͹ Àͨͨ͟Àͬͩͧͨͬͬͤ͡͡Àͪͯͩͬ͟ À

ͯͬͩͫʹ͟À͏ͽͣͬͪÀͯÀͯͯͤ͟͠Χͫͬͪ ÀͭͬͣÀͩͯͨͬ͟͡͹ͪÀͯͮͤͣͧͦͤͪͫͬͪͬͮͯͨͧͪÀ

ͬͬ͡ͷͧ ÀͦͤͩͤͫͺÀͮͬͪ͟͟Ͱͫ͟ͽÀͦͤͩͤͫͺÀͧÀͰͮ͟͡͹ Àͬͬ͠͠͡͹ͤÀͭͩͬͣ͹ÀͧÀ

ͯͬͩͫʹͤͪ Àͧͦ͹ͯͨͫͫ͟͹ͤÀͩ͠ͼͣ͟ÀͯͰͫ͟ͱͰÀͭͮͧͽͰͫ͹ͪÀͧÀͯ͹Ͱͫ͹ͪÀͯͼͮͭͮͧͦͬͪÀ

ͲͮͱͨͰ͹Àͮͪͬͫͧ͢͟͵ͫͬÀͭͮͧͯͱͰͯͰ͡ͱͼͰÀ͡Àͭͤͮͤͣͤͪ͟͟͡͹ͳÀͧͦÀͭͬͨͬͩͤͫͧͽÀ

͌ͯͩͣͧ͟͟ͰͤͯͺÀ͟͡ͶͧͪÀͩͼͧͪ͠͹ͪÀͫͭͧ͟Ͱͨͬͪ Àͪͱͦ͹ͨͬΧ Àͭͬͣͬͮͫͫͬ͟͠ΧÀ

͡ÀͭͬͨͬͩͤͫͧͤÀͮͤʹͤͭͰ͟ͳ Àͩͬͣͮ͟͢͟͠ͽÀͨͬͰͬͮ͹ͪÀͮͤ͢͵ͤͯͨ͟ͽÀͨͱͳͫͽÀ

ͫ͟ͶͧͪÀͬͭ͹Ͱͫ͹ͪÀͣͧͣͥͤͤͪ ÀͧÀͬͯͭͬͩ͡ͺͦͱΧͰͤͯͺÀͯͯͤ͟͠ΧͫͬͪÀͣͩͽÀ

ͭͮͬͯͩͧͩͯ͟͟͡ͺÀͫ͟Àͤͯ͡ͺÀͪͧͮÀÀ

ͥͧͧ͡Ͱͤͩͺͫͬͬ͢ÀͧÀͬͯͤͥ͟͡ͼͷͤͬ͢Àͨͱͭͫͧ͟ͽÀ

͂À̓ͮͤ͵ͤͯͨͬͪÀ͏ͤͯͰͬͮͫͤ͟ÀͬͰͤͩͽÀ,INDIANÀ6ILLAGEÀ͡͹Àͫͯͩͣͧ͟͟ͰͤͯͺÀ ͶͧͮͬͨͧͪÀ͡͹ͬͮͬͪ͠ÀͰͮͣͧ͟ʹͧͬͫͫ͹ͳÀͩ͠ͼͣ À͟À͢ͱͮͪͫ͟͹Àͬͮͤ͠ͰͱͰÀͦͣͤͯͺÀ

̯͔͚͍͒͑͊͊͑͒͑͑͊͘͟Ì͌ͅ͏͟Ì

ͫͯ͟ͰͬͽͷͧΧÀͮ͟ΧÀͨ͡ͱͯͬ͡À͂Àͧͣͧͩͩͧ͵ͤͯͨͬͪÀͪͤͯͰͤÀͯÀͧͣͬͪ͡Àͫ͟À͉ͬͪͭͩͤͨͯ

͍ͬͮ͠ͱͣͬͫͫ͟͡͹ΧÀͭͬÀͯͬͮͤͪͤͫͫ͡͹ͪÀͰͤͳͫͬͩͬͧ͢ͽͪÀͨͬͫͲͤͮͤͫʹͧͬͫͫ͹ΧÀ

̈́ͤͮͤͫ͡ͼÀͤͩ͠͹ͤÀͧÀͬͩ͢ͱ͠͹ͤÀͥͧͬͭͧͯͫ͡͹ͤÀͣͤͰͩͧ͟ÀͯͪͤͶͧ͟͡ͼͰͯͽÀ

ͦͩ͟ ÀͭͬͣͳͬͣͽͷͧΧÀͣͩͽÀͭͮͬͤͣͤͫͧ͡ͽÀͯͬͤ͡ͷͫͧ͟ΧÀͧÀͯ͡Ͱͮͤ͵Àͫ͟À͡͹ͯͶͤͪÀ

ͯÀͨͮͯͫͬ͟ ͦͬͩͬͰ͹ͪͧÀͬͰͩͤͯͨͪͧ͟͠Àͯͬͩͫͤ͵ͫͬͬ͢Àͦͨ͟͟Ͱ͟À͇ͣͤͯͺÀ͡͹À

ͱͮͬͫͤ͡ À ͧͪͤͤͰÀ ͪͤͯ͡ͰͧͰͤͩͺͫͬͯͰͺÀ À ͭͤͮͯͬͫÀ ͇ͩ͟À ͬͯͫ͟ͷͤͫÀ

ͭͬͦͫͨͬͪͧ͟ͰͤͯͺÀͯÀͰͷ͟ͰͤͩͺͫͬÀͬͰͬͮͫͫ͟͠͹ͪͧÀͮͤʹͤͭͰͪͧ͟ Àͤͣ͡ͱͷͧͪͧÀ

ͱͭͮͩ͟͡ͽͤͪ͹ͪÀͨͬͫͣͧʹͧͬͫͤͮͬͪÀͧÀͬͬͮ͠ͱͣͬͫͧͤͪ͟͡ÀͭͬͯͩͤͣͫͤΧÀ

ͯͬͤ͡ÀͭͮͬͧͯͳͬͥͣͤͫͧͤÀͧͦÀͮͤ͢͵ͤͯͨͬͬ͢Àͮ͟Χͬͫ͟À͈ͭͧͮͬͯÀͧÀͯÀͬͯͰͮͬͬ͡͡À

Ͱͤͳͫͬͩͬͧͧ͢ÀͰͤͩͤͧͣͤͫͧͤ͡ Àͧͣͤͬ͡ Àͻͨͮͫ͟ ÀͭͮͬͤͨͰͬͮÀͧÀͣͬͯͨ͟À͂ͬÀ

ͤ͜͢Χͯͨͬͬ͢ÀͪͬͮͽÀ́ͤͦͱͯͩͬͫͬ͡ Àͧͣͤͩ͟ͺͫͬÀͯͬͭͮͬͬͣͧ͡ͰÀͩ͠ͼͣ͟Àͮͤ͢͵ͤͯͨͬΧÀ

ͮͤͪ͡ͽÀͨͬͫͲͤͮͤͫʹͧΧÀͧÀͯͬͤ͡ͷͫͧ͟ΧÀͬͦͪͬͥͫ͟͡Àͯͤͮͧͮͬͨ͟͡ÀͨͬͲͤ À

ͨͱͳͫͧÀͭͮͤͬͯ͡ͳͬͣͫͬͤÀͮͤ͢͵ͤͯͨͬͤÀͧͫͬ͡À͌͟ͶÀͬͭ͹Ͱͫ͹ΧÀͯͬͪͤͩͺͤÀͯͰͫͤ͟ͰÀ

ͬͲͧʹͧͩ͟ͺͫ͹ͳÀͬͤͣͬ͠͡ÀͧͩͧÀͬͮͫͧͦ͢͟͟ʹͧͽÀͨͬͨͰͤΧͩͺͫ͹ͳÀͤ͡͵ͤͮͧͫͬͨÀ

͟͡ͶͧͪÀͧͣͬͪ͢À͡ÀͰ͟Χͫ͟ͳÀͮͤ͢͵ͤͯͨͧͳÀͧͫ͡ ÀͨͬͰͬͮ͹ͤÀͭͮͬͧͦͬͣ͡ͽͰͯͽÀ

͌͟Ͷ͟À ʹͤͩͺÀ À ͬͭͰͧͪͩ͟ͺͫ͹ͪÀ ͬͮͦͬͪ͟͠À ͭͬͦͬ͟͠ͰͧͰͺͯͽÀ ͬÀ ͯͤ͡ͳÀ

͡ ͬͯͫͬͫͬͪ͡Àͫ͟Àͫͤͬͩ͠ͺͶͧͳÀͩͧͦͩͤͥ͟͠ͷͧͳÀͲͤͮͪͤͮͯͨͧͳÀͳͬͦͽΧͯͰ͟͡ͳÀ

ͬͮͫͧͦ͢͟͟ʹͧͬͫͫ͹ͳÀͣͤͰͩ͟ͽͳ Àͣ͟͟͡ͽÀͬͦͪͬͥͫͬͯ͡ͰͺÀͪ͟͡Àͫͯͩͣͧ͟͟ͰͺͯͽÀ

͏ͤͯͰͬͮͫ͟À͑͟Ψͩͫͣͯͨͬ͟ΨÀ͉ͱͳͫͧÀͬ͢͝ ͬͯ͡Ͱͬ͵ͫͬΨÀ̀ͦͧͧ

ͱͯͭͤͶͫͬÀͭͮͬͤͣͤͫͫ͡͹ͪÀͪͤͮͬͭͮͧͽͰͧͤͪ

͑͟Χͩͫͣͯͨ͟͟ͽÀ ͨͱͳͫͽÀ ͼͬ͢ ͬͯ͡Ͱͬ͵ͫͬΧÀ ̀ͦͧͧ À ͫͬͰ͟À ͻͨͦͬͰͧͨͧÀ ͡À ͯͬͮͤͪͤͫͫͬͧ͡Àͪͧͮͤ ÀͭͬͯͰͤͭͤͫͫͬÀͦͬͤ͟͡͡͹ͤ͟͡ͰÀͪͤͯͰͬÀ͡Àͨͮͱͭͫ͹ͳÀ

̸͕͏͈͍͗

ͬͮͬͣ͢͟ͳÀͭͩͫͤ͟Ͱ͹À͎ͬÀͯͱͰͧ ÀͰ͟Χͩͫͣͯͨ͟͟ͽÀͨͱͳͫͽÀͭͮͤͣͯͰͩ͟͡ͽͤͰÀͯͬͬ͠ΧÀ

͑ͬͮͬ͢͡͹ΧÀ͕ͤͫͰͮÀͬͰͤͩͽÀ,INDIANÀ6ILLAGEÀͯͬͯͰͬͧͰÀͧͦÀͬͩ͠ͺͶͬͬ͢À͵ͧͯͩ͟À

ͯͬ͵ͤͰͫͧͤ͟ÀͯͰͮ͟͹ͳÀͬͯ͡Ͱͬ͵ͫ͹ͳÀͧÀͦͭͣͫ͟͟͹ͳÀͩͧ͡ͽͫͧΧ Àͮͪͬͫͧ͢͟͵ͫͬÀ

ͪͦͧͫͬ͟͢͟͡ Àͭͮͤͣͩ͟͢͟ͼͷͧͳÀͶͧͮͬͨͱͼÀͪͪ͢͟ͱÀͭͮͬͣͱͨʹͧͧ ÀͬͰͤ͡͵͟ͼͷͤΧÀ

ͭͮͤͮ͟͡Ͱͧ͡ͶͧͳͯͽÀ͡Àͫͤ͵ͰͬÀͫͬͬͤ͡ÀͧÀͱͫͧͨͩ͟ͺͫͬͤÀ͌͟ÀͲͬͫͤ Àͭͮͬͫͧͦͫͫͬͪ͟À

ͦͭͮͬͯͪ͟͟Àͯͪ͟͹ͳÀͰͮͤͬ͟͠͡Ͱͤͩͺͫ͹ͳÀͬͯ͢ͰͤΧÀ͇ͣͤͯͺÀ͡͹ÀͯͪͬͥͤͰͤÀͫ͟ΧͰͧÀ

ͬͰͰͤͫͨͪͧ͟Àͨͮͯͫͬͬ͟͢ Àͪ͹Àͬͷͱͷͤͪ͟ÀͰͬͫͨͬͤÀͮͫͬͤͯͧͤ͟͡͡Àͨ͡ͱͯ͟ÀͧÀ

ͣͮͬ͟͢ʹͤͫͫͬͯͰͧ Àͭͮͬͧͦͤͣͤͫͧ͡ͽÀͧͯͨͱͯͯͰ͟͡ Àͯͱͤͫͧͮ͡͹ Àͬͣͤͥͣͱ ÀͰͬͮ͟͡͹À

ͨ͟͵ͤͯͰ͟͡ Àͧͬ͠Àͣͮ͟͹À͂ͬͯͰͬͨ͟Àͫ͟ͳͬͣͽͰÀͯͬͤ͡Àͬͭͩͬ͡ͷͤͫͧͤÀ͡Àͩ͠ͼͣ͟ͳ À

͠ͱͰͧͨ͟ Àͧͮ͢ͱͶͨͧ Àͭͬͣͮͨͧ͟ÀͧÀͣͮͱͧͤ͢ÀͰͬͮ͟͡͹ ÀͯͬͬͰͤ͡ͰͯͰ͡ͱͼͷͧͤÀ

Ͱ͟ͽͷͧͳÀͪͫͬͬͤͨͬ͢͡͡ͱͼÀͯ͢͟Ͱͮͬͫͬͪͧ͵ͤͯͨͱͼÀͧͫͣͧͧͣ͡ͱͩ͟ͺͫͬͯͰͺÀ

͟͡ͶͤͪͱÀͭͬͨͱͭ͟ͰͤͩͺͯͨͬͪͱÀͭͭͤ͟ͰͧͰͱÀͬ͡Àͮͤͪ͡ͽÀͬͰͣ͹ͳ͟À͎ͮͩͩͤͩ͟͟ͺͫͬ À

͑ͬͮ͡͵ͤͯͨͧΧÀͰͩͫ͟͟ͰÀͶͤͲ͟ÀͧÀ͡͹ͯͬͨ͟ͽÀͨͩͧ͟͡Ͳͧͨ͟ʹͧͽÀͫ͟Ͷͤͬ͢Àͭͤͮͯͬͫͩ͟͟À

ͬͰͤͩͺÀͮͯͭͬͩͤ͟͟͢͟ͰÀͯͩͤͣͱͼͷͧͪͧÀͧͣͪͧ͟͡Àͱͯͩͱ͢

ͮͫ͢͟͟ͰͧͮͱͼͰÀͫ͟ͶͧͪÀͬͯ͢ͰͽͪÀͯͬͩ͟͠ͼͰͫͬÀͭͮͬͲͤͯͯͧͬͫͩ͟ͺͫ͹ΧÀͱͮͬͤͫ͡ͺÀ

,INDOMÀ3PA

ͯͤͮͧͯ͟͡À͋ͤͫͼÀͨͩ͡ͼ͵ͤ͟ͰÀͰͮͣͧ͟ʹͧͬͫͫ͹ͤÀͧÀͯͬͮͤͪͤͫͫ͡͹ͤÀͯͭͤͯͧͩͧ͟Ͱͤ À

cÀ͎ͬͩͫͬͯͰͺͼÀͬͬͮ͠ͱͣͬͫͫ͟͡͹ΧÀͯͭͬͮͰͧͫ͡͹ΧÀͦͩ͟ÀcÀ͑ͱͮͤʹͨ͟ͽÀÀͫ͟͠ͽÀcÀ

͟Àͬ͢͟͠Ͱ͟ͽÀͨͬͩͤͨʹͧͽÀͧͫ͡ÀͧÀͫͭͧ͟Ͱͨͬ͡Àͱͣͬͩͤ͡Ͱͬͮͧ͡ͰÀ͟͡ͶͤÀͥͤͩͫͧͤ͟À

͑ͤͫͫͧͯͫ͹ΧÀͨͬͮͰÀcÀ́ͯͯͤ͟ΧͫÀcÀ̈́ͤͰͯͨ͟ͽÀͭͩͬͷͣͨ͟͟ÀcÀ͋ͬͮͯͨͧͤÀͧͣ͡͹À

ͯͬͭͮͬͬͣͧ͡ͰͺÀͩͼͬͤ͠Àͩ͠ͼͣͬÀͭͮͤͬͯ͡ͳͬͣͫ͹ͪÀͧͫͬͪ͡

ͯͭͬͮͰ͟ÀcÀ̓ͬͩͺͲÀcÀ́ͮ͟À͊ͬͧ͠͠ÀcÀ́ͮ͟À̈́ͤͩͧÀcÀ̈́ͧͯͨͬͮ͟͠ÀcÀ́ͮ͟Àͫ͟ÀͭͩͽͥͤÀ cÀ͋ͩͤͫ͟ͺͨ͟ͽÀʹͤͮͨͬ͡ͺÀcÀ͍ͮͫͧͦ͢͟͟ʹͧͽÀͯͣͤͫ͟͡͠͹ͳÀͰͬͮͥͤͯͰ͡

̵͆͟ͅÌ͍Ì͔͓͔͉͎͖͐͒͊͒͗͟ ͂ͧͣ Àͦ͟ͳ͟͡Ͱ͹͟͡ͼͷͧΨÀͣͱͳ ͏ͤͯͰͬͮͫ͟ÀͭͬͣÀͬͰͨͮ͹Ͱ͹ͪÀͫͤͬͪ͠À͏͹͟͠ÀͧÀͪͬͮͤͭͮͬͣͱͨͰ͹Àͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰÀ ͧͦͱͪͧͰͤͩͺͫ͹ΧÀͧͣ͡Àͫ͟Àͪͬͮͤ Àͽͩ͡ͽͽͯͺÀͧͣͤͩ͟ͺͫ͹ͪÀͲͬͫͬͪÀͣͩͽÀ ͮͬͪͫ͟Ͱͧ͵ͤͯͨͬͬ͢Àͱͥͧͫ͟Àͩͧͬ͠Àͣͮͱͬͬ͢͢Àͬͯͬͬͬ͢͠Àͯͩͱ͵͟ͽÀ́ͬ͢͟Ͱ͹ΧÀ ͡͹ͬͮ͠Àͮ͹͠͹ÀͧÀͪͬͮͤͭͮͬͣͱͨͰͬ͡ÀͧÀͮ͟͠ÀͶͪͭͫͯͨͬͬ͟͟͢Àͦͨͩ͟ͼ͵͟ͼͰÀ ͪͤͥͣͱÀͯͬͬ͠ΧÀͯͬͼͦÀͨ͡ͱͯͬ͡ Àͱͣͬͩͤ͡Ͱͬͮ͡ͽͽÀͦͭͮͬͯ͟͹Àͣͥͤ͟Àͯͪ͟͹ͳÀ Ͱͮͤͬ͟͠͡Ͱͤͩͺͫ͹ͳÀ͢ͱͮͪͫͬ͟͡À͒ͥͧͫÀͧͦÀͪͬͮͤͭͮͬͣͱͨͰͬ͡À͡ÀͮͤͯͰͬͮͫͤ͟À ͏͹͟͠ÀͧÀ͋ͬͮͤͭͮͬͣͱͨͰ͹ÀͯͰͫͤ͟ͰÀͭͮͦͣͫͧͨͬͪ͟Àͨ͡ͱͯ͟ Àͬͯͽͦͫͧ͟ͽÀͧÀ ͮͦͩͧ͟͵ͫ͹ͳÀͨͱͩͧͫͮͫ͟͹ͳÀͪͤͰͬͣͬ͡À͈ͯͨͩͼ͵ͧͰͤͩͺͫ͹ΧÀͯͤͮͧͯ͡ÀͧÀ ͫͧͪͫͧͤ͟͡ÀͨÀͣͤͰͩ͟ͽͪÀͯͬͦͣͣ͟ͱͰÀͭͮͤͨͮͯͫ͟͹ΧÀͲͬͫÀͣͩͽÀͫͤͦ͟͠͹ͤͪ͟͡͹ͳÀ ͯ͢͟Ͱͮͬͫͬͪͧ͵ͤͯͨͧͳÀͬͷͱͷͤͫͧΧ ̈́ͫͤͫͬ͡ΨÀ͏ͤͯͰͬͮͫ͟ÀͱÀ́ͯͯͤ͟Ψͫ͟ ͏ͯͯͩͩ͟͟͠ͽͼͷ͟ͽÀ͟ͰͪͬͯͲͤͮ͟ÀͻͰͬͬ͢ÀͮͤͯͰͬͮͫ͟͟ Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫͫͬͬ͟͢ÀͱÀ

 ̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ


лќлИл▓лИЛѓлх л▓ ЛђлЙЛЂл║лЙЛѕлйЛІЛЁ лйлЙл╝лхЛђл░ЛЁ л╝лхлХл┤ЛЃ лйлхл▒лЙл╝ лИ лилхл╝л╗лхл╣ RODOS PALACE лЪлалълАлблълблљ лалълАлџлълелЮлълЊлъ лџлБлалълалблљ лџлљлблЋлЊлълалўлў ┬ФлћлЋлЏл«лџлА┬╗ лЮлљ лълАлблалълњлЋ лалълћлълА лњлАлЋлЊлъ лЏлўлелг лњ 3 лџлю лълб лАлблълЏлўлдлФ лълАлблалълњлљ лў лАлалЋлћлЮлЋлњлЋлџлълњлълЊлъ лЊлълалълћлљ, лњ 50 люлЋлблалљлЦ лълб лЪлЏл»лќлљ RODOS PALACE лЪлалўлЊлЏлљлелљлЋлб лњлљлА лўлАлЪлФлблљлблг лГлџлАлЏл«лЌлўлњлЮлълЋ лълЕлБлЕлЋлЮлўлЋ лџлБлалълалблЮлълЎ лќлўлЌлЮлў

Rodos Palace Resort, лўЛђл░л║л╗лИл┤лИлЙлй ЛЃл╗. лўл║ЛЂлИЛЈ, лалЙл┤лЙЛЂ лблхл╗. +30 22410 97222, Лёл░л║ЛЂ +30 22410 25350, email: info@rodos-palace.gr Facebook/rodospalace, Instagram/rodospalace

XXXSPEPTQBMBDFHS

лџлЙлйЛєлхЛђлй лЙЛѓлхл╗лхл╣ лА 1964 л│лЙл┤л░


ϛϜϑϓϑϙϞόҠϔҩDzϜϚϐϚϝ

3ULQFHVV$QGULDQD 5HVRUW 6SD /ͰͤͩͺÀ 0RINCESSÀ !NDRIANAÀ 2ESORTÀ À 3PAÀ À ͭͽͰͧͦͤͦͣͬ͡͵ͫ͹ΧÀ

ͧͯͰͬ͵ͫͧͨͬͪÀͣͬ͡ͳͫͬͩͤͫͧ͡ͽÀͧÀͱͣͬͯ͠Ͱ͟͡Àͩͬͣͮ͟͢͟͠ͽÀͣ͡ͱͪ͵ͧͬͪ͡ͱÀ

ͯͬͮͤͪͤͫͫ͡͹ΧÀͨͱͮͬͮͰÀALL INCLUSIVEÀͫ͟ÀͬͯͰͮͬͤ͡À͏ͬͣͬͯÀ

ͬͰͫͬͶͤͫͧͼÀͨÀͣͤͰͩ͟ͽͪÀÀͫͬͪͤͮͬ͡ÀͧÀͯͺͼͰͬ͡ÀͫͤÀͽͩ͡ͽͼͰͯͽÀ

͏ͯͭͬͩͬͥͤͫͫ͟͹ΧÀͮͽͣͬͪÀͯÀͭͩͽͥͤͪÀ͉ͧͬͰͮͧ͟À͡ÀͼͥͫͬΧÀ͵ͯ͟ͰͧÀͬÀ

ͧͯͨͩͼ͵ͤͫͧͤͪÀ

͏ͬͣͬͯ ÀͭͽͰͧͦͤͦͣͬ͡͵ͫ͹ΧÀͬͰͤͩͺÀ0RINCESSÀ!NDRIANAÀ2ESORTÀÀ3PAÀ

̀Àͬͩ͠ͺͶͬͤÀͨͬͩͧ͵ͤͯͰͬ͡ÀͮͤͯͰͬͮͫͬ͟͡ÀͧÀͮͬ͟͠͡ÀͭͮͤͣͬͯͰͩ͟͡ͽͼͰÀ

ͭͬͣͫͧͪͤ͟ͰÀͭͬͫͧͪͫͧͤ͟ÀͬͰͣ͹ͳ͟ÀALL INCLUSIVEÀͫ͟Àͫͬ͡͹ΧÀͱͮͬͤͫ͡ͺ À

ͫͧͪͫͧ͟͡ͼÀͬͯ͢ͰͤΧÀͤͩͧͨͬͩͤͭͫ͡͹ΧÀͯ͢͟Ͱͮͬͫͬͪͧ͵ͤͯͨͧΧÀͬͭ͹Ͱ͉ͬͪͭͩͤͨͯÀ

ͭͮͤͣͬͯͰͩ͟͡ͽͽÀͯͬͧͪ͡Àͬͯ͢ͰͽͪÀͬͦͪͬͥͫͬͯ͡ͰͺÀͭͮͧͬͮͤͯ͠ͰͧÀͱͫͧͨͩ͟ͺͫ͹ΧÀ

3PA Àͱͫͧͨͩ͟ͺͫ͹ΧÀͭͬÀͯͬͤ͡ΧÀͻͯͰͤͰͧͨͤ À͡Àͯͬ͡ͼÀͬ͵ͤͮͤͣͺÀͬͦͮͬͥͣͤ͟͡ͰÀ

ͬͭ͹ͰÀͬͰͣ͹ͳ͟ÀALL INCLUSIVEÀÀ

ͣͱͳÀͧÀͰͤͩͬ À͟Àͨͬͪͫͣ͟͟Àͫͧͪ͟͟Ͱͬͮͬ͡ÀͧÀͪͧͫͧ ͨͩͱ͠Àͬͮͫͧͦ͢͟ͱͼͰÀ

͉ͥͣ͟͟ͽÀ͵ͤͮͰ͟ÀͻͰͬͬ͢ÀͲͤͶͤͫͤͤͩ͠ͺͫͬͬ͢Àͨͬͪͭͩͤͨͯ͟ÀͯͰͫͬͧ͟͡ͰͯͽÀ

ͪͤͮͬͭͮͧͽͰͧͽÀͣͩͽÀͦͮͬͯͩ͡͹ͳÀͧÀͣͤͰͤΧ

 ̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ


%RXWLTXH +RWHO 6SD #ͬͮͤͪͤͫͫ͡͹ΧÀͭͽͰͧͦͤͦͣͬ͡͵ͫ͹ΧÀͬͰͤͩͺÀ"OUTIQUEÀÀ(OTELÀÀ3PA À

ͧÀͧͫͣͧͧͣ͡ͱͩ͟ͺͫ͹ΧÀͯͯͤ͟͠ΧͫÀ

͵ͩͤͫÀͮ͢ͱͭͭ͹À(À(OTELSÀ#OLLECTION Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟À͡ÀͪͤͯͰͤ͵ͨͤÀ͉ͧͬͰͮͧ͟À

͍ͰͤͩͺÀ"OUTIQUEÀÀ(OTELÀÀ3PAÀͬͮ͟͠ͷͤ͟ͰÀͬͯͬͬͤ͠Àͫͧͪͫͧͤ͟͡Àͫ͟À

͡ÀͼͥͫͬΧÀ͵ͯ͟ͰͧÀͬͯͰͮͬ͟͡À͏ͬͣͬͯ

ʹͤͩͬͬ͢Àͮͽͣ͟Àͫͼͫͯ͟͹ Àͩͬͣͮ͟͢͟͠ͽÀ͵ͤͪͱÀ͟͡ͶÀͬͰͣ͹ͳÀͭͮͤͮ͟͡ͷͤ͟ͰͯͽÀ

͒ͫͧͨͩ͟ͺͫ͹ΧÀͭͤΧͦͥ͟ÀͪͤͯͰͫͬͯͰͧ Àͯͬͮͤͪͤͫͫ͟͡ͽÀͮ͟ͳͧͰͤͨͰͱͮ͟ÀͧÀ

͡Àͤͩͧͨͬͩͤͭͫ͡͹ΧÀͬͭ͹Ͱ

ͫͤͮͤͪͤͫͫ͟͡͡ͽÀͻͩͤͫ͢͟ͰͫͬͯͰͺ À͟ͰͪͬͯͲͤͮ͟Àͫͤͧ͢ÀͧÀͱͯͩͱͧ͢À͡͹ͯͬͨͬͬ͢À

͊ͼ͟͠ͽÀͭͮͤͣͩͤͪ͟͢͟͟ͽÀͱͯͩͱ͢͟Àͱͫͧͨͩ͟ͺͫ͟À

ͨ͟͵ͤͯͰ͟͡ À Àͯͤ͡ÀͻͰͬÀͣͤͩͤ͟ͰÀͮͬͯͨͬͶͫ͹ΧÀͬͰͤͩͺ ͠ͱͰͧͨÀͧͣͤͩ͟ͺͫ͹ͪÀ

͊ͼͬ͠ΧÀͭͮͧͤͪÀͭͧͷͧÀ Àͭͮͦͣͫͧͨ͟À

ͪͤͯͰͬͪÀͣͩͽÀͫͤͦ͟͠͹ͤͪͬͬ͟͢͡ÀͬͰͣ͹ͳ͟À

͊ͼͬͤ͠ÀͪͤͮͬͭͮͧͽͰͧͤÀ Àͣͬ͡ͳͫͬͩͤͫͧͤ͡À

͐ͬͧͪ͡Àͬͯ͢ͰͽͪÀͬͰͤͩͺÀ"OUTIQUEÀÀ(OTELÀÀ3PAÀͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰÀÀ

͒ͯͩͱͧ͢À3PAÀ Àͥͧͦͫͤͫͫ͹ΧÀͬͭ͹Ͱ

ͫͬͪͤͮͬ͡ÀSTATEÀOFÀTHEÀART À͡Àͬͩ͠ͺͶͧͫͯͰͤ͡ÀͧͦÀͨͬͰͬͮ͹ͳÀͤͯͰͺÀͣͥͨ͟ͱͦͧÀ

͉ͥͣ͟͹ΧÀͣͤͫͺÀ͡ÀͬͰͤͩͤÀ"OUTIQUEÀÀ(OTELÀÀ3PAÀͫͤͭͬ͡Ͱͬͮͧͪ

̮͉͍͌͑͊ͅ 


ϛϜϑϓϑϙϞόҠϔҩDzϜϚϐϚϝ

/LQGRV3ULQFHVV %HDFK+RWHO (Àͤͣͫͬ͟͡ÀͭͬͯͰͮͬͤͫͫ͹ΧÀͩͤͰͬͪÀÀͬͣ͢͟ À,INDOSÀ0RINCESSÀ"EACHÀ

́ͩͨͬͫ͟ÀͧͩͧÀͰͤͮͮͯ͟͟À͓ͤͫÀͣͩͽÀͯͱͶͨͧÀͬͩͬͯ͡À͂ͫͫ͟͟ͽÀͨͬͪͫ͟Ͱ͟ÀͯÀ

(OTELÀͽͩ͡ͽͤͰͯͽÀͱͫͧͨͩ͟ͺͫ͹ͪÀ͵ͤͰ͹ͮͤͳ ͦͤͦͣͬ͡͵ͫ͹ͪÀͨͱͮͬͮͰͬͪ

ͯͬ͵ͤͰͫͧͤͪ͟Àͫͫ͟͟͡ ͣͱͶÀ͎ͮͽͪͬΧÀͰͤͩͤͲͬͫÀ͋ͧͫͧ ͮ͟͠À͐ͭͱͰͫͧͨͬͬͤ͡À

ͬͰͤͩͤͪ Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫͫ͟͹ͪÀͫ͟Àͼͬ͢ ͬͯ͡Ͱͬ͵ͫͬͪÀͤͮͤ͢͠ͱÀͬͯͰͮͬ͟͡À

͑͂ÀͯÀͪͤͥͣͱͫͮͬͣͫ͟͹ͪͧÀͨͫͩͪͧ͟͟͟ÀͧÀͫ͡ͱͰͮͤͫͫͧͪÀͪͱͦ͹ͨͩ͟ͺͫ͹ͪÀ

͏ͬͣͬͯÀͭͮͧͪͤͮͫͬÀ͡ÀͭͽͰͧÀͨͧͩͬͪͤͰͮ͟ͳÀͬͰÀͭͬͯͤͩͨ͟À͊ͧͫͣͬͯÀͯÀͤͬ͢À

ͨͫͩͬͪ͟͟

ͦͫͪͤͫͧ͟Ͱ͹ͪÀ̀ͨͮͬͭͬͩͤͪÀ ͬ͢ͅÀͧͦͽͷͫ͹ͤÀͭͮ͟͟Ͱͪͤͫ͟Ͱ͹Àͮ͟͡ͺͧͮͱͼͰͯͽÀͬͰÀͩͼͨͯͬ͡ÀͧÀͨͬͪͫ͟ͰÀ

̴͍͖͍͑͊ͅÌ̮Ì̲͓͍͖͎͍ͅ

ͣͩͽÀͯͤͪͤΧÀͣͬÀͣ͡ͱͳͪͤͯͰͫ͹ͳÀͫͬͪͤͮͬ͡ÀͧÀͽͩ͡ͽͼͰͯͽÀͧͣͤͩ͟ͺͫ͹ͪÀ

͍ͯͫͬͫͬ͡ΧÀͮͤͯͰͬͮͫ͟À¢30/.$)¡ Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫͫ͟͹ΧÀͫ͟ÀͬͰͨͮ͹ͰͬΧÀ

͡͹ͬͮͬͪ͠ÀͣͩͽÀͧͷͱͷͧͳÀ͡͹ͯͬͨͬͤÀͨ͟͵ͤͯͰͬ͡Àͯͤͮͧͯ͟͡À͡ÀͯͭͬͨͬΧͫͬͪÀ

Ͱͤͮͮͯͤ͟ Àͯͭͤʹͧͩͧͦͧͮ͟ͱͤͰͯͽÀͫ͟Àͮͤ͢͵ͤͯͨͬΧÀͧÀͧͫͰͤͮͫ͟ʹͧͬͫͩ͟ͺͫͬΧÀ

ͭͤͮͬͦͣͫͫͬͪ͟͡Àͮ͟ΧͬͫͤÀ͐ÀͪͬͪͤͫͰ͟ÀͬͰͨͮ͹ͰͧͽÀ,INDOSÀ0RINCESSÀ"EACHÀ

ͨͱͳͫͤÀ͑ͮͧÀAÀLAÀCARTEÀͮͤͯͰͬͮͫ͟͟Àͮͤ͢͵ͤͯͨͧΧ ÀͧͰͩ͟ͺͽͫͯͨͧΧÀͧÀͮ͹ͫ͠͹ΧÀ

(OTELÀͣͤΧͯͰ͡ͱͤͰÀͨͨ͟À3UPERIORÀALL INCLUSIVEÀ(OTELÀͨͱͮͬͮͰÀ͡͹ͯͶͤͬ͢À

ͬͰͨͮ͹Ͱ͹ÀͰͬͩͺͨͬÀ͡Àͬͤͣͤͫͫͬͤ͠Àͮͤͪ͡ͽ À͎ͮͧͮͤͥͫ͠͹ΧÀͮͤͯͰͬͮͫ͟À

ͮͦͮ͟ͽͣ͟ÀCÀͭͧͰͫͧͤͪ͟À¢ͯͤ͡Àͨͩ͡ͼ͵ͤͫͬ¡ 

¢!%/,/3¡ÀͯÀͳͬͩͬͣͫ͹ͪͧÀͦͨ͟ͱͯͨͪͧ͟ Àͯͩ͟͟Ͱͪͧ͟ Àͧͮͬͯ͢ Àͯͱͩͨͧ͟͡À Ͷ͟Ͷͩ͹ͨͪͧ͟ Àͪ͢͟͠ͱͮͤͮͪͧ͢͟ Àͯͻͫͣͧ͡͵ͪͧ͟ Àͫͭͧ͟Ͱͨͪͧ͟ÀͧÀͰͣ

̸͉͕͖͇͒͆ͅĮ̀Ì̲͔͒͐͊͊

cÀ́ͮ͟ÀͭͮͧÀͯͯͤ͟͠ΧͫͤÀ¢!%'%!.¡ÀcÀ͎ͮͧͮͤͥͫ͠͹ΧÀͮ͟͠À¢0/3%)$/.¡À

͍Ͱͣͤͩͺͫ͹ΧÀͨͬͫͣͧʹͧͬͫͤͮÀͯÀͨͬͫͰͮͬͩͤͪÀͬͳͩͥͣͤͫͧ͟ͽͫͮͤ͟͢͟͡À

cÀ͍ͯͫͬͫͬ͡ΧÀͮ͟͠À¢$)/.93/3¡ÀcÀ͂ͤͤ͢Ͱͮͧͫͯͨ͟͟͟ͽÀͤͣ͟ÀͧÀͣͮͱͧͤ͢À

 ̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ


ͬͯͬͤͫͫ͠͹ͤÀͩ͠ͼͣ͟ÀͣͬͯͰͱͭͫ͹ÀͭͬÀͦͨͦ͟͟ͱÀcÀ͎ͧͰͫͧͤ͟ÀͣͩͽÀͣͤͰͤΧÀcÀ

̪͏ͱÌ̲͍͙͜ͅÌ̱ͅ͏͎͍͙͊͑͠Ì̪͔͗͌͊ҧ

͂ͬͦͪͬͥͫͬͯͰͧÀͣͩͽÀͫͨͤ͟͠Ͱ͟

͋ͧͫͧ ͨͩͱ͠ÀͯÀͬ͠ͱ͵ͤͫͫ͹ͪÀͭͤͮͯͬͫͩͬͪ͟ Àʹͤͩ͹ͪÀͮͽͣͬͪÀͭͮͬͮͪͪ͢͟À ͧÀͯͭͤʹͧͩ͟ͺͫ͹ͳÀͬͦͪͬͥͫͬͯ͡ͰͤΧÀͱͯͰͮͬͤͫÀͣͩͽÀͣͤͰͤΧÀͰͨ͟ À͵Ͱͬ͠͹À

̪͕͖͓͒͗͑͊͟Į͍͉̀͟Ì̶͓͔͖͒ͅĮ̀Ì̯͓͒͐͏͎͕͊͊Ì c̨͕͊Į͎̀͏͛͊͑͒͢i

ͧͳÀͮͬͣͧͰͤͩͧÀͪͬͩͧ͢ÀͬͰͣͬͳͫͱͰͺÀ

cÀ ͑ͤͫͫͧͯͫ͹ΧÀ ͨͬͮͰÀ ͬͯͤ͡ͷͤͫͧͤÀ ͦ͟À ͬͰͣͤͩͺͫͱͼÀ ͭͩ͟Ͱͱ ÀÀ

ͩͤͰÀ͖ͯ͟͹Àͮͬ͟͠Ͱ͹ÀͯÀÀͣͬÀÀͧÀͯÀÀͣͬÀÀ̈́ͤͰͽͪÀ

cÀ͍ͦͣͬͮͬͧ͡Ͱͤͩͺͫ͹ΧÀʹͤͫͰͮÀ¢(%2/¡ÀͧÀͯ͟ͱͫ͟À ÀÀ

͡͹ͣͤͩͤͫ͹ÀͬͰͣͤͩͺͫ͹ΧÀͯͯͤ͟͠ΧͫÀͧÀͭͩͬͷͣͨ͟͟ Àͯͣͧͨ͟ÀͣͩͽÀͧͮ͢͹ À

cÀ́ͯͨͤ͟Ͱͬͩ͠ÀcÀ͓ͧͰͫͤͯͯÀͲͨ͟ͰͬͮͧÀ¢,%!.$%2¡ÀcÀͭͬͩͤÀͳÀͣͩͽÀ

͑͂ ͨͬͪͫ͟Ͱ͟ Àͨͧͫͣͤͮ ͣͧͯͨͬÀͭͮͨ͟Àͮͦͩͤ͟͡͵ͤͫͧΧÀͦ͟ÀͬͰͣͤͩͺͫͱͼÀ

ͪͧͫͧ ͲͱͰͬͩ͟͠ÀcÀ̈́ͥͨ͟ͱͦͧÀcÀ̈́ͮ͟ͰͯÀcÀ̀ͻͮͬͧͨ͟͠ÀcÀ͌ͯ͟Ͱͬͩͺͫ͹ΧÀ

ͭͩ͟Ͱͱ À

ͰͤͫͫͧͯÀcÀ͂ͬͣͫͬͤÀͭͬͩͬÀcÀ"OCCIAÀcÀ͎ͩͽͥͫ͹ΧÀͬͩͤ͡Χͬͩ͠ÀcÀ͋ͧͫͧ

͐ͭͤʹͧͩ͟ͺͫ͹ͤÀͮͦͩͤͨ͟͟͡Ͱͤͩͺͫ͹ͤÀͭͮͬͮͪͪ͢͟͹ÀͣͩͽÀͣͤͰͤΧÀ͡À

ͬͩ͢ͺͲÀcÀ͐Ͱͮͤͩͺ͟͠ÀͧͦÀͩͱͨ͟

ͪ͟ͲͧͰͤ͟Ͱͮͤ

͋ͧͫͧ ͨͩͱ͠Àͭͮͤͣͫͦͫ͟͟͵ͤͫÀͣͩͽÀͣͤͰͤΧÀͬͦͮͯ͟͡Ͱ͟ÀͬͰÀÀͣͬÀÀ

͈Àͪͫͬͬͤ͢Àͣͮͱͬͤ͢ÀͣͩͽÀͰͬͬ͢ À͵Ͱͬ͠͹Àͫ͟ͶͧÀͬͯ͢ͰͧÀͯͪͬͩͧ͢Àͫͯͩͣͧ͟͟ͰͺͯͽÀ ͩͼ͠͹ͪÀͯͭͬͮͰͬͪÀͫ͟Àͯͬ͡ΧÀͨ͡ͱͯ

̶͇͉͒͆͒͑͒Į͔̀͊͐ͱ͓͔͇͉͍͒͒͋͊͑͊Ì̮Ì̳͖͉͙͟ cÀ͂Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫͧͧ͟Àͫ͟ͶͧͳÀͬͯ͢ͰͤΧÀͣͬͯͰ͟Ͱͬ͵ͫͬͤÀͨͬͩͧ͵ͤͯͰͬ͡À

̵͇͌ͅ͏͍͊͛͊͑ͱ

ͦͬͫͰͬ͡ÀͧÀͩͤͥͨͬ͟͡Àͬͨͮ͡ͱ͢Àͭͩ͟͟͡Ͱͤͩͺͫͬͬ͢Àͯͯͤ͟͠Χͫ͟ÀͧÀͫ͟ÀͭͩͽͥͤÀ

̓ͮͱͭͭ͟Àͣͬͯͱ͢͟ÀͣͫͤͪÀͧÀͫͬ͵ͺͼÀͱͯͰͮͧͤ͟͟͡ͰÀͮͦͩͧ͟͵ͫ͹ͤÀͧͮ͢͹ À

cÀ͍ͣͧͫÀͫ͡ͱͰͮͤͫͫͧΧÀͧÀͣ͟͡Àͫͤ͡ͶͫͧͳÀͯͯͤ͟͠Χͫ͟ÀͯÀͭͮͤͯͫͬΧÀͬͣͬ͡ΧÀ

ͯͬͮͤͫͬͫͧ͟͡͡ͽ ÀͣͤͪͬͫͯͰͮ͟ʹͧͧ Àͨͮͤ͟͟͠ ÀͭͮͤͣͯͰͩͤͫͧ͟͡ͽÀͧÀͣͮÀ

͵ͯ͟͹Àͮͬ͟͠Ͱ͹Àͯͯͤ͟͠Χͫ͟ÀͯÀÀͣͬÀ À

̀ͪͲͧͰͤ͟ͰͮÀͪͤ͡ͷͤ͟ͰÀͬͩͤͤ͠ÀÀͦͮͧͰͤͩͤΧÀ

cÀ͉ͬͪͫ͟Ͱ͟À͑͂À¢/2&%!3¡À

͏ͦ͟À͡ÀͫͤͣͤͩͼÀͭͮͬͬͣ͡ͽͰͯͽÀͤ͡͵ͤͮ͟Àͮͤ͢͵ͤͯͨͬΧÀͨͱͩͺͰͱͮ͹ÀͯÀͥͧͬ͡ΧÀ

cÀ̓ͬͯͰͧÀͪͬ͢ͱͰÀͫͯͩͣͧ͟͟ͰͺͯͽÀͫͭͧ͟Ͱͨͪͧ͟À͡ÀͬͣͫͬͪÀͧͦÀͮͬ͟͠͡Àͫ͟Ͷͤͬ͢À

ͪͱͦ͹ͨͬΧÀͧÀͪͤͯͰͫ͹ͪͧÀͰͫ͟ʹͬͮͪͧ͟

ͨͮͯͧͤ͟͡ΧͶͤͬ͢ÀͬͰͤͩͽ

̮͉͍͌͑͊ͅ 


ϛϜϑϓϑϙϞόҠϔҩDzϜϚϐϚϝ

5RGRV3ULQFHVV %HDFK+RWHO 5LTRAÀ ALL INCLUSIVEÀ HOTELÀ ͬͰͤͩͺÀ ͡͹ͯͶͤͬ͢À ͮͦͮ͟ͽͣ͟À CÀ ͭͧͰ͟

̸͉͕͖͇͒͆ͅĮ̀Ì̲͔͒͐͊͊

ͫͧͤͪÀ ¢ͯͤ͡À ͨͩ͡ͼ͵ͤͫͬ¡ À ͎͏͍̓͏̀͋͋̀À ͌̀À ͍͊͑ͅÀ À 2ODOSÀ

͉ͬͫͣͧʹͧͬͫͤͮÀ ͯÀ À ͧͼͫͽÀ ͭͬÀ À ͯͤͫͰͽͮ͠ͽÀ ͍ͰͬͭͩͤͫͧͤÀ ͡À ͫ͟͵͟

0RINCESSÀ"EACHÀ(OTELÀͭͮͧͮͤͥͫ͠͹ΧÀͬͰͤͩͺÀ¢͎ͮͧͫʹͤͯͯ͟À͏ͬͣͬ

ͩͤÀͭͮͤͩ͟ͽÀ͡Àͦͧͯͧͪͬͯ͟͡ͰͧÀͬͰÀͭͬͬͣͫ͢͹ͳÀͱͯͩͬͧ͡ΧÀ́ͩͨͬͫ͟ÀͧͩͧÀ

ͯ͟¡ Àͫ͟ͳͬͣͧͰͯͽÀ͡ÀͼͥͫͬΧÀͣͤͯ͡Ͱͤͫͫͬ͡ΧÀ͵ͯ͟ͰͧÀͬͯͰͮͬ͟͡À͏ͬͣͬͯ À

Ͱͤͮͮͯ͟͟À͓ͤͫÀͣͩͽÀͯͱͶͨͧÀͬͩͬͯ͡À͂ͫͫ͟͟ͽÀͨͬͪͫ͟Ͱ͟ÀͯÀͯͬ͵ͤͰͫͧ͟

͡À ͉ͧͬͰͮͧ͟ À ͡À ͥͧͬͭͧͯͫͬͪ͡À ͰͧͳͬͪÀ ͱͬͩͨͤ͢À ͮͽͣͬͪÀ ͯÀ ͭͬͤͮͤ͠

ͤͪÀͫͫ͟͟͡ ͣͱͶÀ͎ͮͽͪͬΧÀͰͤͩͤͲͬͫÀ͋ͧͫͧ ͮ͟͠À͐ͭͱͰͫͧͨͬͬͤ͡À͑͂À

ͥͺͤͪÀ

ͯÀ ͪͤͥͣͱͫͮͬͣͫ͟͹ͪͧÀ ͨͫͩͪͧ͟͟͟À ͧÀ ͫ͡ͱͰͮͤͫͫͧͪÀ ͪͱͦ͹ͨͩ͟ͺͫ͹ͪÀ

͎ͮͧͫʹͤͯͯ͟À͏ͬͣͬͯ͟À ÀͻͰͬÀͯͬͮͤͪͤͫͫ͡͹ΧÀ͵ͤͰ͹ͮͤͳ ͦͤͦͣͬ͡͵ͫ͹ΧÀ

ͨͫͩͬͪ͟͟

ͬͰͤͩͺ Àͧͣͤͩ͟ÀͣͩͽÀͧͷͱͷͧͳÀͯͭͬͯͬ͠Àͤͦͪ͠ͽͰͤͥͫͬÀͭͮͬͤͯ͡ͰͧÀͬͰ ͭͱͯͨÀ͜ͰͬÀͧͣͤͩ͟ͺͫ͹ΧÀͮͧͫ͟͟͡ͰÀͣͩͽÀͰͤͳÀͭͮ͟ÀͧÀͯͤͪͤΧ ÀͨͬͰͬͮ͹ͤÀ

̴͍͖͍͑͊ͅÌ̮Ì̲͓͍͖͎͍ͅ

ͧͷͱͰÀͣͮͱͥͤͯͰͤͫͫ͡ͱͼÀ͟ͰͪͬͯͲͤͮͱÀͧÀͳͬͰͽͰÀͭͮͬͤͯ͡ͰͧÀͬͰͭͱͯͨÀ͡À

cÀ͍ͯͫͬͫͬ͡ΧÀͮͤͯͰͬͮͫ͟À¢$)/.93/3¡ Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫͫ͟͹ΧÀͫ͟ÀͬͰͨͮ͹

Ͱͧͳͬͪ ÀͯͭͬͨͬΧͫͬͪÀͪͤͯͰͤÀÀ

ͰͬΧÀ Ͱͤͮͮͯͤ͟ À ͯͭͤʹͧͩͧͦͧͮ͟ͱͤͰͯͽÀ ͫ͟À ͮͤ͢͵ͤͯͨͬΧÀ ͧÀ ͧͫͰͤͮͫ͟ʹͧͬ

͊ͧͫͣͬͯÀͯÀͤͬ͢Àͦͫͪͤͫͧ͟Ͱ͹ͪÀ̀ͨͮͬͭͬͩͤͪÀͫ͟ͳͬͣͧͰͯͽÀͫ͟Àͮͯͯ͟Ͱͬ

ͫͩ͟ͺͫͬΧÀͨͱͳͫͤÀ

ͽͫͧͧÀÀͨͪÀͬͰÀͬͰͤͩͽ ÀͰͮͣͧ͟ʹͧͬͫͫ͹ΧÀͭͬͯͤͩͬͨÀ̀ͯͨͩͧͭͧͬͫÀ ÀÀ

͌ͤͯͨͬͩͺͨͬÀͣͫͤΧÀ͡ÀͫͤͣͤͩͼÀͫ͟ͶͧÀͬͯ͢ͰͧÀͪͬ͢ͱͰÀͫͤͭͬͯͮͤͣͯͰͤͫͫͬ͡À

ͨͪ ÀͧÀͬͮͬͣ͢À͏ͬͣͬͯÀ ÀÀͨͪ

ͫͩ͟͠ͼͣ͟ͰͺÀ ͦ͟À ͭͮͬʹͤͯͯͬͪÀ ͭͮͧͬ͢Ͱͬͩͤͫͧ͡ͽÀ ͭͧͷͧÀ cÀ ͇ͨ͟ͱͯͬ͵ͫ͟

 ̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ


ɀՀԫԩԪԱԧԥԶ

Гармония семейных традиций и персонального подхода к клиенту В сочетании с услугами высочайшего качества – секрет родосского гостеприимства

Родос, Греция, www.hhotels.gr


ϛϜϑϓϑϙϞόҠϔҩDzϜϚϐϚϝ

ͽ ͮ͟͠À 6ENUSÀ cÀ ͉͟ͲͤͰͤͮͧͽÀ #AFġÀ 6IENNAÀ cÀ ͍ͯͫͬͫͬ͡ΧÀ ͮ͟͠À !POLLOÀ

͏ͦ͟À ͡À ͫͤͣͤͩͼÀ ͡͹ͯͰͱͭͤ͟ͰÀ ͮͤ͢͵ͤͯͨͧΧÀ ͬͮͨͤͯͰͮÀ ͪͤͯ͡ͰͤÀ ͯÀ ͪͤͯͰ

cÀ ́ͮ͟À ͫ͟À ͭͩͽͥͤÀ $IOGENISÀ ́ͮ͟À ͭͮͧÀ ͯͯͤ͟͠ΧͫͤÀ .EPTUNEÀ cÀ ͈ͫͰͤͮ

ͫ͹ͪͧÀͰͫ͟ʹͬͮͪͧ͟

ͫͤͰ ͨ͟ͲͤÀ cÀ ͵ͯͬͬ͟͡ΧÀ ͮͱͪÀ ͯͤͮͧͯ͡À cÀ ͂ͬͦͪͬͥͫͬͯͰͧÀ ͣͩͽÀ ͫ͟͠ ͨͤͰ͟À ̈́ͬͯͰͱͭͫ͹ͤÀ ͂ͧͣ͹À ͐ͭͬͮͰ͟À ͂À ͉ͬͪͭͩͤͨͯͤÀ ¢͂ͯͤÀ ͂ͨͩͼ͵ͤͫͬ¡À

̪͏ͱÌ̲͍͙͜ͅÌ̱ͅ͏͎͍͙͊͑͠Ì̪͔͗͌͊ҧ

͈ͯͭͬͩͺͦͬͫͧͤ͟͡Àͣ͡ͱͳÀͰͤͫͫͧͯͫ͹ͳÀͨͬͮͰͬ͡ÀͯÀͰͤͮͣ͡͹ͪÀͭͬͨͮ͹ͰͧͤͪÀ

ͪͧͫͧ ͨͩͱ͠ÀͯÀͬ͠ͱ͵ͤͫͫ͹ͪÀͭͤͮͯͬͫͩͬͪ͟ Àʹͤͩ͹ͪÀͮͽͣͬͪÀͭͮͬͮͪͪ͢͟À

ͬͯͤ͡ͷͤͫͧͤÀͧÀͬ͠ͱ͵ͤͫͧͤÀͦ͟ÀͬͰͣͤͩͺͫͱͼÀͭͩ͟Ͱͱ À

ͧÀͯͭͤʹͧͩ͟ͺͫ͹ͳÀͬͦͪͬͥͫͬͯ͡ͰͤΧÀͱͯͰͮͬͤͫÀͣͩͽÀͣͤͰͤΧÀͰͨ͟ À͵Ͱͬ͠͹ÀͧͳÀ

&ITNESSÀ ͨͬͪͫ͟Ͱ͟À ͧÀ ͯ͟ͱͫ͟À ͯÀ À ͣͬÀ À ͧÀ ͪͫͬͧͤ͢À ͣͮͱͧͤ͢À

ͮͬͣͧͰͤͩͧÀͪͬͩͧ͢ÀͬͰͣͬͳͫͱͰͺÀ

ͬͦͪͬͥͫͬͯ͡Ͱͧ À ͨͨ͟ À ͫͭͮͧͪͤͮ͟ À ͫͯ͟Ͱͬͩͺͫ͹ΧÀ Ͱͤͫͫͧͯ À ͭͩͽͥͫ͹ΧÀ

͈ͪÀ͡͹ͣͤͩͤͫ͹Àͯͬ͡ΧÀͯͬͯ͠Ͱͤͫͫ͡͹ΧÀͯͯͤ͟͠ΧͫÀͧÀͭͩͬͷͣͨ͟͟ÀͣͩͽÀͧͮ͢À

ͬͩͤ͡Χͬͩ͠ À Ͳͮͫ͟ʹͱͦͯͨͧΧÀ ͭͤͰͫͨ͟À ͧÀ ͰͭÀ À ͣͩͽÀ Ͱͬͬ͢ À ͵Ͱͬ͠͹À ͫ͟ͶͧÀ

͋ͧͫͧ ͨͩͱ͠Àͭͮͤͣͫͦͫ͟͟͵ͤͫÀͣͩͽÀͣͤͰͤΧÀͬͦͮͯ͟͡Ͱ͟ÀͬͰÀÀͣͬÀÀͩͤͰ À

ͬͯ͢ͰͧÀͯͪͬͩͧ͢Àͫͯͩͣͧ͟͟ͰͺͯͽÀͩͼ͠͹ͪÀͯͭͬͮͰͬͪÀͫ͟Àͯͬ͡ΧÀͨ͡ͱͯ

ͨͩͱ͠Àͫͧͬͮ͝ÀͣͩͽÀͬͦͮͯ͟͡Ͱ͟ÀͬͰÀÀͣͬÀÀͩͤͰÀ͖ͯ͟͹Àͮͬ͟͠Ͱ͹Àͨͩͱͬ͠͡À À ÀÀͧÀÀ À À

̪͕͖͓͒͗͑͊͟Į͉̀͒͑͊͟Į͍͉̀͟Ì̶͓͔͖͒ͅ

͎ͬͥͩ͟ͱΧͯͰ͟ ÀͭͮͧͪͧͰͤÀͬ͡Àͫͧͪͫͧͤ͟͡ À͵ͰͬÀͦͬ͟͠ͰͱÀͬÀͣͤͰͽͳÀͤͮͤ͠ͰÀ

͉ͫͬ͟ͻÀͧÀͧͫͣͯͤͮ͡Ͳͧͫ͢ÀͣͩͽÀͧͫͣͯͤͮ͡Ͳͧͫ͢͟Àͫͤͬ͠ͳͬͣͧͪͬÀͫͩͧ͟͵ͧͤÀ

ͫ͟Àͯͤ͠ͽÀͯͭͤʹͧͩͧͦͧͮͬͫͫ͟͟͡͹ΧÀͭͤͣͬͧ͟͢͢͵ͤͯͨͧΧÀͭͤͮͯͬͫͩ͟

ͣͤΧͯͰ͡ͱͼͷͤͬ͢Àͮͦͮͤ͟Ͷͤͫͧͽ 

̵͇͌ͅ͏͍͊͛͊͑ͱ

̶͇͉͒͆͒͑͒͊Į͔̀͊͐ͱ͓͔͇͉͍͒͒͋͊͑͊Ì̮Ì̳͖͉͙͟ cÀ͂Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫͧͧ͟Àͫ͟ͶͧͳÀͬͯ͢ͰͤΧÀͣͬͯͰ͟Ͱͬ͵ͫͬͤÀͨͬͩͧ͵ͤͯͰͬ͡ÀͦͬͫͰͬ͡ÀͧÀ

̓ͮͱͭͭ͟Àͣͬͯͱ͢͟ÀͣͫͤͪÀͧÀͫͬ͵ͺͼÀͱͯͰͮͧͤ͟͟͡ͰÀͮͦͩͧ͟͵ͫ͹ͤÀͧͮ͢͹ Àͪͱ

ͩͤͥͨͬ͟͡ÀcÀ͂ͫͤͶͫͧΧÀͯͯͤ͟͠ΧͫÀ͵ͯ͟͹Àͮͬ͟͠Ͱ͹Àͯͯͤ͟͠Χͫ͟ÀͯÀÀͣͬÀ À

ͦ͹ͨͩ͟ͺͫ͹ͤÀ ͯͬͮͤͫͬͫͧ͟͡͡ͽ À ͨͬͫͨͱͮͯ͹ À ͯͨͤͰ͵ͧ À ͣͤͪͬͫͯͰͮ͟ʹͧͧ À

cÀ̓ͬͯͰͧÀͪͬ͢ͱͰÀͫͯͩͣͧ͟͟ͰͺͯͽÀͫͭͧ͟Ͱͨͪͧ͟À͡ÀͬͣͫͬͪÀͧͦÀͮͬ͟͠͡Àͫ͟Ͷͤͬ͢Àͨͮ͟

ͨͮͤ͟͟͠ÀͧÀͣͮÀ͡Àͪ͟ͲͧͰͤ͟ͰͮͤÀͬͰͤͩͽÀͣͩͽÀͮͦͩͤ͟͡͵ͤͫͧͽÀͫ͟ͶͧͳÀͬ͢

ͯͧͤ͡ΧͶͤͬ͢ÀͬͰͤͩͽÀcÀ͉ͬͪͫ͟Ͱ͟À͑͂ÀcÀ͈ͮͬ͢͟͡ͽÀͨͬͪͫ͟Ͱ͟À Àͨͬͪͫ͟Ͱ͟ÀͣͩͽÀ

ͯͰͤΧÀ

ͮͧͣͥ͟͠

 ̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ


3ULQFHVV6XQ+RWHO /ͰͤͩͺÀ0RINCESSÀ3UNÀͫ͟ͳͬͣͧͰͯͽÀ͡À͉ͧͬͰͮͧ͟ Àͫ͟Àͼͬ͢ ͬͯ͡Ͱͬ͵ͫͬͪÀͤͮͤ͢͠ͱÀ

ͭͩͤͨͯͤÀ ¢͂ͯͤÀ ͂ͨͩͼ͵ͤͫͬ¡À ͟ À ͈ͯͭͬͩͺͦͬͫͧͤ͟͡À Ͱͤͫͫͧͯͫͬͬ͢À ͨͬͮͰ͟À ͬͯ

ͬͯͰͮͬ͟͡À ͏ͬͣͬͯÀ ͍ͫÀ ͮͯͭͬͩͤ͟͟͢͟ͰͯͽÀ ͫ͟À ͫͤͬͩ͠ͺͶͬͪÀ ͦͤͩͤͫͬͪÀ ͳͬͩͪͤ À

ͤ͡ͷͤͫͧͤ Àͮͨͤ͟ͰͨͧÀͧÀͶͮ͟͹Àͦ͟ÀͬͰͣͤͩͺͫͱͼÀͭͩ͟Ͱͱ À͠ À&ITNESSÀͨͬͪͫ͟Ͱ͟À

ͬͰͨͱͣ͟ÀͬͰͨͮ͹ͤ͟͡ͰͯͽÀͤͩͧͨͬͩͤͭͫ͡͹ΧÀͧͣ͡Àͫ͟Àͪͬͮͤ Àͮͫͬ͟͡Àͨͨ͟ÀͧÀͥͧ

͡ À͌ͯ͟Ͱͬͩͺͫ͹ΧÀͰͤͫͫͧͯ Àͭͩͽͥͫ͹ΧÀͬͩͤ͡Χͬͩ͠ Àͯͨͤ͟͠Ͱͬͩ͠ ÀͯͰͮͤͩͺ͟͠ÀͧͦÀ

ͬͭͧͯͫ͡͹ΧÀͧͣ͡Àͫ͟Àͬͮ͢͹ÀͧÀͣͬͩͧͫ͹ Àͭͬͨͮ͹Ͱ͹ͤÀͯͬͯͫͬ͡͹ͪÀͩͤͯͬͪÀ͋ͧ

ͩͱͨ͟À͢ À͈Àͪͫͬͧͤ͢Àͣͮͱͧͤ͢Àͬͦͪͬͥͫͬͯ͡Ͱͧ Àͨͨ͟ Àͫͭͮͧͪͤͮ͟ Àͣͮ͟ͰͯÀ À͟ͻ

ͫͧ ͟͡Ͱͬ͠ͱͯÀ ͭͤͮͤͬͦͧ͡ͰÀ ͤͯͭͩ͟͠Ͱͫͬ À ͫ͟ͶͧͳÀ ͬͯ͢ͰͤΧÀ ͡À Ͳͧͩͧͩ͟À 2ODOSÀ

ͮͬͧͨ͟͠À Àͬͣͫͬͤ͡ÀͭͬͩͬÀ ÀͲͮͫ͟ʹͱͦͯͨͧΧÀͭͤͰͫͨ͟ ÀͧÀͰͭÀ ÀͣͩͽÀͰͬͬ͢ À͵Ͱͬ͠͹À

0RINCESSÀ"EACHÀ(OTELÀͧÀͫ͟ÀͭͩͽͥÀͫ͟ͳͬͣͽͷͧΧͯͽÀͫ͟Àͮͯͯ͟ͰͬͽͫͧͧÀÀ

ͫ͟ͶͧÀͬͯ͢ͰͧÀͯͪͬͩͧ͢Àͫͯͩͣͧ͟͟ͰͺͯͽÀͩͼ͠͹ͪÀͯͭͬͮͰͬͪÀͫ͟Àͯͬ͡ΧÀͨ͡ͱͯ

ͪͤͰͮͬ͡ ÀͯÀÀͣͬÀÀͤͥͤͣͫͤͫͬ͡ Àͭͮͧͩͧͦͧ͠ͰͤͩͺͫͬÀ͵ͤͮͤͦÀͨͥ͟ ͣ͹ͤÀͭͬͩ͵ͯ͟͟͜ͰͬÀͧͣͤͩ͟ͺͫ͹ΧÀͮͧͫ͟͟͡ͰÀͣͩͽÀͰͤͳÀͭͮ͟ÀͧÀͯͤͪͤΧ ÀͨͬͰͬͮ͹ͤÀ

̵͇͌ͅ͏͍͊͛͊͑ͱ

ͧͷͱͰÀͣͮͱͥͤͯͰͤͫͫ͡ͱͼÀ͟ͰͪͬͯͲͤͮͱÀͧÀͳͬͰͽͰÀͭͮͬͤͯ͡ͰͧÀͬͰͭͱͯͨÀ͡ÀͰͧͳͬͪ À

̓ͮͱͭͭ͟Àͣͬͯͱ͢͟ Àͬͮͫͧͦͬͫͫ͢͟͟͟͡ͽÀͯÀʹͤͩͺͼÀͮͦͩͤͨ͟͟͡ͰͺÀͫ͟ͶͧͳÀͬͯ͢ͰͤΧ À

ͯͭͬͨͬΧͫͬͪÀͱͬͩͨͤ͢À͌͟͵ͧͫ͟ͽÀͯÀÀͬͣ͢͟Àͪ͹Àͮͬ͟͠Ͱͤͪ͟ÀͭͬÀͭͮͧͫʹͧͭͱÀ

ͣͫͤͪÀͧÀͫͬ͵ͺͼÀͱͯͰͮͧͤ͟͟͡ͰÀͮͦͩͧ͟͵ͫ͹ͤÀͧͮ͢͹ Àͪͱͦ͹ͨͩ͟ͺͫ͹ͤÀͯͬͮͤͫͬ͡

¢ͯͤ͡Àͨͩ͡ͼ͵ͤͫͬ¡ Àͧ ÀͧͯͳͬͣͽÀͧͦÀͫ͟Ͷͤͬ͢Àͬͭ͹Ͱ͟ Àͪ͹Àͭͮͧͩ͢͟Ͷͤͪ͟À͂ͯ͟À

ͫͧ͟͡ͽ Àͨͬͫͨͱͮͯ͹ ÀͣͤͪͬͫͯͰͮ͟ʹͧͧ Àͨͮͤ͟͟͠ ÀͯͨͤͰ͵ͧÀͧÀͣͮÀ͏ͦ͟À͡ÀͫͤͣͤͩͼÀ

ͬͦͫͨͬͪͧ͟ͰͺͯͽÀͯÀͱͣͬͯ͠Ͱͪͧ͟͡ ÀͣͬͯͰͱͭͫ͹ͪͧÀ͡À0RINCESSÀ3UNÀ(OTEL

͡͹ͯͰͱͭͤ͟ͰÀͮͤ͢͵ͤͯͨͧΧÀͬͮͨͤͯͰͮÀͪͤͯ͡ͰͤÀͯÀͪͤͯͰͫ͹ͪͧÀͰͫ͟ʹͬͮͪͧ͟

̸͉͕͖͇͒͆ͅĮ̀Ì̲͔͒͐͊͊

̪͏ͱÌ̲͍͙͜ͅÌ̱ͅ͏͎͍͙͊͑͠Ì̪͔͗͌͊ҧ

͎ͬͩͫͬͯͰͺͼÀ ͨͬͫͣͧʹͧͬͫͧͮͬͫͫ͟͡͹ΧÀ ͬͦͣ͡ͱͳÀ ͯÀ À ͧͼͫͽÀ ͭͬÀ À ͯͤͫͰͽ

͋ͧͫͧ ͨͩͱ͠À¢+)$3À#,5"¡À¢͉͈̈́͑͐ͅҪÀ͉͊͒́¡ ÀͯÀͬ͠ͱ͵ͤͫͫ͹ͪÀͭͤͮͯͬͫ͟

ͮ͠ͽÀ́ͩͨͬͫ͟ÀͧͩͧÀͰͤͮͮͯ͟͟À͓ͤͫÀͣͩͽÀͯͱͶͨͧÀͬͩͬͯ͡À͂ͫͫ͟͟ͽÀͨͬͪͫ͟Ͱ͟À

ͩͬͪ Àʹͤͩ͹ͪÀͮͽͣͬͪÀͭͮͬͮͪͪ͢͟ÀͧÀͯͭͤʹͧͩ͟ͺͫ͹ͳÀͬͦͪͬͥͫͬͯ͡ͰͤΧÀͱͯͰͮͬͤͫÀ

ͯÀ ͯͬ͵ͤͰͫͧͤͪ͟À ͫͫ͟͟͡ ͣͱͶÀ ͎ͮͽͪͬΧÀ ͰͤͩͤͲͬͫÀ ͋ͧͫͧ ͳͬͩͬͣͧͩͺͫͧͨÀ

ͣͩͽÀͣͤͰͤΧÀͰͨ͟ À͵Ͱͬ͠͹ÀͧͳÀͮͬͣͧͰͤͩͧÀͪͬͩͧ͢ÀͬͰͣͬͳͫͱͰͺÀ͈ͪÀ͡͹ͣͤͩͤͫ͹À

͐ͭͱͰͫͧͨͬͬͤ͡À͑͂ÀͯÀͪͤͥͣͱͫͮͬͣͫ͟͹ͪͧÀͨͫͩͪͧ͟͟͟ÀͧÀͫ͡ͱͰͮͤͫͫͧͪÀͪͱ

ͯͬ͡ΧÀͯͬͯ͠Ͱͤͫͫ͡͹ΧÀͯͯͤ͟͠ΧͫÀͧÀͭͩͬͷͣͨ͟͟ÀͣͩͽÀͧͮ͢À͋ͧͫͧ ͨͩͱ͠Àͭͮͤͣ

ͦ͹ͨͩ͟ͺͫ͹ͪÀͨͫͩͬͪ͟͟

ͫͦͫ͟͟͵ͤͫÀͣͩͽÀͣͤͰͤΧÀͬͦͮͯ͟͡Ͱ͟ÀͬͰÀÀͣͬÀÀͩͤͰÀ͖ͯ͟͹Àͮͬ͟͠Ͱ͹Àͨͩͱͬ͠͡À À ÀÀͧÀÀ ÀÀͭͮͧͪͤͮͫͬ À͎ͬͥͩ͟ͱΧͯͰ͟ ÀͭͮͧͪͧͰͤÀͬ͡À

̴͍͖͍͑͊ͅÌ̮Ì̲͓͍͖͎͍ͅ

ͫͧͪͫͧͤ͟͡ À͵ͰͬÀͦͬ͟͠ͰͱÀͬÀͣͤͰͽͳÀͤͮͤ͠ͰÀͫ͟Àͯͤ͠ͽÀͯͭͤʹͧͩͧͦͧͮͬͫͫ͟͟͡͹ΧÀ

cÀ͍ͯͫͬͫͬ͡ΧÀͮͤͯͰͬͮͫ͟À¢35.3%4¡À¢͇͔͍̀̈́À͍͕͐͊͌̀¡ Àͯͭͤʹͧͩͧͦͧ͟

ͭͤͣͬͧ͟͢͢͵ͤͯͨͧΧÀͭͤͮͯͬͫͩ͟

ͮͱͤͰͯͽÀͫ͟Àͮͤ͢͵ͤͯͨͬΧÀͧÀͧͫͰͤͮͫ͟ʹͧͬͫͩ͟ͺͫͬΧÀͨͱͳͫͤÀcÀ͇ͨ͟ͱͯͬ͵ͫ͟ͽ ͮ͟͠À ¢35.2)3%¡À¢͍͔͍͂͐̈́À͍͕͐͊͌̀¡ ÀͭͮͤͣͬͯͰͩ͟͡ͽͤͰÀͦͨ͟ͱͯͨͧ Àͫͭͧ͟ͰͨͧÀ

̶͇͉͒͆͒͑͒͊Į͔̀͊͐ͱ͓͔͇͉͍͒͒͋͊͑͊Ì̮Ì̳͖͉͙͟

ͧÀͬͦͪͬͥͫͬͯ͡ͰͺÀͭͤͮͤͨͱͯͧͰͺÀcÀ͍ͯͫͬͫͬ͡ΧÀͮ͟͠À¢35."%!-¡À¢͍͖͐͊͌ͅ

͟ À͂Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫͧͧ͟Àͫ͟ͶͧͳÀͬͯ͢ͰͤΧÀͣͬͯͰ͟Ͱͬ͵ͫͬͤÀͨͬͩͧ͵ͤͯͰͬ͡ÀͦͬͫͰͬ͡À

͚͌ҪÀ͖͊͒¡ ÀcÀ͎ͮͧͮͤͥͫ͠͹ΧÀͮ͟͠ ͦͨ͟ͱͯͬ͵ͫ͟ͽÀ¢$)/'%.)3¡À͡ÀͲͧͩͧͩͤ͟À

ͧÀͩͤͥͨͬ͟͡À͠ À͌ͮ͟ͱͥͫ͹ΧÀͯͯͤ͟͠ΧͫÀ͵ͯ͟͹Àͮͬ͟͠Ͱ͹Àͯͯͤ͟͠Χͫ͟ÀͯÀÀͣͬÀ

2ODOSÀ0RINCESSÀ"EACHÀ(OTELÀ͂ͤͤ͢Ͱͮͧͫͯͨ͟͟͟ͽÀͤͣ͟ÀͧÀͣͮͱͧͤ͢Àͬͯͬͤͫ͠

 À͡ À͋ͬͥͫͬÀͫͯͩͣͧ͟͟ͰͺͯͽÀͫͭͧ͟Ͱͨͪͧ͟À͡ÀͬͣͫͬͪÀͧͦÀͮͬ͟͠͡Àͫ͟Ͷͤͬ͢À

ͫ͹ͤÀ ͩ͠ͼͣ͟À ͣͬͯͰͱͭͫ͹À ͭͬÀ ͦͨͦ͟͟ͱÀ ̈́ͬͯͰͱͭͫ͹ͤÀ ͂ͧͣ͹À ͐ͭͬͮͰ͟À ͂À ͉ͬͪ

ͨͮͯͧͤ͟͡ΧͶͤͬ͢ÀͬͰͤͩͽÀ͢ À͉ͬͪͫ͟Ͱ͟À͑͂

̮͉͍͌͑͊ͅ 


ϛϜϑϓϑϙϞόҠϔҩDzϜϚϐϚϝ

5RGRV3DODFH "ͬͣͫͬͪÀ ͧͦÀ ͧͫͰͤͮͤͯͫͤΧͶͧͳÀ ͪͤͯͰÀ ͐ͮͤͣͧͦͤͪͫͬͪͬͮͺͽ À ͫ͟À

ͪͧͲͬ͡ Àͭͪ͟ͽͰͫͧͨͬ͡ÀͧÀͭͮͧͮͬͣͫͬΧÀͨͮͯͬ͟Ͱ͹Àͩͤͤͫͣͮͫͬͬ͢͟͢ÀͬͯͰͮͬ͟͡À

ͧͦͱͪͧͰͤͩͺͫͬͪÀͬͯͰͮͬͤ͡À͏ͬͣͬͯ Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟ÀͬͰͤͩͺÀ2ODOSÀ0AL-

͏͹ʹͮͤ͟ΧÀ

ACE Àͭͮͤͣͩ͟͢͟ͼͷͧΧÀͬͰͣ͹ͳÀͨͩͯͯ͟͟ÀͩͼͨͯÀ͒ͫͧͨͩ͟ͺͫ͹ͪÀͬͮͦͬͪ͟͠À

̓ͩͫ͟͡͹ΧÀ ͻͩͤͪͤͫͰÀ À ͭͮͧͤ͡Ͱͩͧͬͯ͡ͰͺÀ ͬͭ͹ͰͫͬΧ À ͯͭͤʹͧͩ͟ͺͫͬÀ

ͭͬͯͰͮͬͤͫͫ͹ΧÀͫ͟Àͭͬͤͮͤͥ͠ͺͤÀͦͩͧ͟͟͡Àͩͧͯͬͯ͞ ÀͻͰͬͰÀͬͯ͢Ͱͧͫͧ͵ͫ͹ΧÀ

ͬ͠ͱ͵ͤͫͫͬΧÀͨͬͪͫͣ͟͹ÀͩͼͣͤΧ Àͭͮͤͣͩ͟͢͟ͼͷͧͳÀͯͬͧ͡Àͱͯͩͱͧ͢À͡À

ͨͬͪͭͩͤͨͯÀͦͫͧͪͤ͟͟ͰÀͰͤͮͮͧͰͬͮͧͼÀͭͩͬͷͣ͟ͺͼÀ͡ÀÀͤͨ͢Ͱͮ͟ÀͬͰÀ

ͩͱ͵ͶͧͳÀͰͮͣͧ͟ʹͧͽͳÀͣͬͪ͟Ͷͫͤͬ͢Àͬͯ͢ͰͤͭͮͧͧͪͯͰ͟͡À

ͭͬͣͫͬͥͺͽÀͭͬͨͮ͹Ͱͬͬ͢ÀͦͤͩͤͫͺͼÀͳͬͩͪ͟ÀͣͬÀͭͬͤͮͤͥ͠ͺͽÀ

ͯͩͧͅÀ͟͡ͶͤÀͭͮͤͣͯͰͩͤͫͧͤ͟͡Àͬ͠ÀͬͰͣ͹ͳͤÀͭͬͣͮͦ͟ͱͪͤͤ͟͡ͰÀͮͯͯͩͩͤͫͧͤ͟͟͠À

͍ͰͤͩͺÀͱͰͬͭͤ͟ͰÀ͡Àͪͫͬͬ͢ʹͤ͡Ͱͫ͹ͳÀͯͣ͟͟ͳÀͧÀͧͪͤͤͰÀͭͮͤͬͯ͡ͳͬͣͫ͹ΧÀ

ͧÀͫͯͩͥͣͤͫͧͤ͟͟ÀͨͬͪͲͬͮͰͬͪ Àͮͣͬͯ͟Ͱͫ͹ͤÀͧÀͨ͟Ͱͧͫ͡͹ͤÀͪͬͪͤͫͰ͹À

ͧͣ͡Àͫ͟Àͤ͜͢ΧͯͨͬͤÀͪͬͮͤÀ

ͬ͠ͷͤͫͧͽÀͯÀͯͤͪͺͤΧÀͧͩͧÀͭͮͧͨͩͼ͵ͤͫͧͽ Àͭͬͩͫ͹ͤÀͯͼͮͭͮͧͦͬ͡ ÀͰͬͣ͢͟À

͍ͫÀͫ͟ͳͬͣͧͰͯͽÀͯͤͬ͢͡ÀͩͧͶͺÀ͡ÀͭͽͰͧÀͪͧͫͱͰ͟ͳÀͬͰÀʹͤͫͰͮ͟À͏ͬͣͬͯ͟ÀͧÀ

ͨͬͪͭͩͤͨͯÀͱͯͩͱ͢ÀͬͰͤͩͽÀ2ODOSÀ0ALACEÀͭͮͤͮ͟͡ͰͧͰÀ͟͡ͶͧÀͥͤͩͫͧ͟ͽÀ

ͱͫͧͨͩ͟ͺͫͬͬ͢À͐ͮͤͣͫͤͤͨͬͬͬ͢͡͡Àͬͮͬͣ͢͟ À͵ͰͬÀͣͤ͟ͰÀͬͦͪͬͥͫͬͯ͡ͰͺÀ

͡ÀͣͤΧͯͰͧ͡ͰͤͩͺͫͬͯͰͺ

ͩͤͨͬ͢ÀͭͤͮͤͫͬͯͧͰͺͯͽÀ͡À͠ͱͮͫͱͼÀͫͬ͵ͫͱͼÀͥͧͦͫͺÀͯͤ͡Ͱͯͨͬͬ͢Àͬͮͬͣ͢͟ ͜ͲͲͤͨͰͫ͹ͤÀͮ͟ͳͧͰͤͨͰͱͮͫ͹ͤÀͩͧͫͧͧÀͧÀͰͷ͟Ͱͤͩͺͫ͟ͽÀͭͩͫͧͮͬͨ͟͟͡ À

̵͍͌͐͊͊͑͊͝ͅ

ͭͮͬͯͰͬͮͫͬͯͰͺÀͧÀͨͬͪͲͬͮͰÀͭͬͪͤͷͤͫͧΧÀͭͬͣ͵ͤͮͨͧ͟͡ͼͰÀͻͯͰͤͰͧͨͱÀ

͂À ʹͤͫͰͮͤÀ ͨͬͪͭͩͤͨͯ͟À ͬͰͤͩͽÀ ͬͦ͡͡͹Ͷͤ͟ͰͯͽÀ ͫ͡ͱͶͧͰͤͩͺͫ͟ͽÀ

ͬͯ͢Ͱͧͫͧʹ͹ Àͯͬ͵ͤͰ͟ͼͷͤΧÀͬ͢͟͠ͰͱͼÀͪͪ͢͟ͱÀͰͧͭͬ͡Àͮͦͪͤ͟ͷͤͫͧͽÀ

 ͻͰͥͫ͟͟ͽÀ͟͠ͶͫͽÀͯÀͫͬͪͤͮͪͧ͟ÀͧÀͩͼͨͯͪͧ͟ ÀÀ͡͹ͳͬͣͽͷͧͪͧÀͫ͟À

ͯÀͭͬͩͫ͹ͪÀͨͬͪͭͩͤͨͯͬͪÀͯͮͤͣͯͰ͡ÀͣͩͽÀͬͰͣ͹ͳ͟ÀͧÀͮͦͩͤ͟͡͵ͤͫͧΧÀ

ͩͦ͟ͱͮͫͬͤÀͤ͜͢ΧͯͨͬͤÀͪͬͮͤÀͧͩͧÀͯͣ͟͹ÀͯÀͬ͢͟͠ͰͬΧÀͮͯ͟ͰͧͰͤͩͺͫͬͯͰͺͼÀ

͌ͬ͡͹ΧÀͦͩ͟ÀͮͤͯͤͭͶͫÀͧÀͬͯ͢Ͱͧͫ͹ͤ Àͣͤ͢Àͪͮͪͬͮͫ͟͹ͤÀͭͬͤͮ͡ͳͫͬͯͰͧÀ

͂ͬͨͮͱ͢Àͳͬͩͪ͟Àͮͯͨͧͫ͟ͱͩͧͯͺÀÀ͟͡Ͱͬͫͬͪͫ͹ͳÀͨͬͮͭͱͯͬ͡Àͭͭͮ͟͟Ͱͪͤͫ͟Ͱͬ͡À

͵ͤͮͤͣͱͼͰͯͽÀͯÀͪͬͦͧͨͬ͟ΧÀͮͱ͵ͫͬΧÀͮͬ͟͠Ͱ͹ Àͣͤͮͤ͡ͽͫͫ͟ͽÀͨͮͬͩ͡ͽÀͧÀ

ͧÀ͠ͱͫͩͬ͢͟ Àͬͩ͠ͺͶͧͫͯͰͬ͡ÀͧͦÀͨͬͰͬͮ͹ͳÀͧͪͤͼͰÀͧͣ͡Àͫ͟ÀͪͬͮͤÀÀ

ͬͧ͠Ͱ͟ͽÀͨͬͥͤΧÀͪͤͤͩ͠ͺÀͨ͟ʹͤͫͰͧͮͱͼͰͯͽÀͭͬͯͮͤͣͯͰͬͪ͡Àͬͧͩ͠ͺͫͬͬ͢À

ͫͬͪͤͮͬ͡ À ͩͼͨͯͬ͡ À ͭͭͮ͟͟Ͱͪͤͫ͟Ͱͬ͡À ͧÀ ͠ͱͫͩͬ͢͟À ͬͰͤͩͽÀ ͧͪͤͼͰÀ

ͬͯͤ͡ͷͤͫͧͽ Àͯͬͦͣ͟͟͡ͽÀͱͫͧͨͩ͟ͺͫͬͤÀͬͷͱͷͤͫͧͤÀͮͬͯͨͬͶͧÀͧÀͱͼͰ͟ À

ͨͬͫͣͧʹͧͬͫͤͮÀͧͩͧÀʹͤͫͰͮͩ͟ͺͫͬͤÀͬͰͬͭͩͤͫͧͤ Àͫͫ͟͡ͱͼÀͨͬͪͫ͟Ͱͱ ÀͭͮͽͪͬΧÀ

ͰͤͭͩͬÀͭͮͧͤ͡ͰͯͰ͡ͱͽÀͬͯ͢ͰͽÀͯÀͭͤͮͬͬ͢͡ÀͪͬͪͤͫͰ͟À

ͰͤͩͤͲͬͫÀͯÀ͟͡ͰͬͬͰͤ͡Ͱ͵ͧͨͬͪ ÀͣͬͯͰͱͭÀ͡À͈ͫͰͤͮͫͤͰ Àͪͧͫͧͮ͟͠ÀͧͩͧÀ

͂ͬͯͳͧͰͧͰͤͩͺͫ͹ͤÀͩ͠ͼͣ͟Àͪͧͮͬͬ͡ΧÀͧÀͮͤ͢͵ͤͯͨͬΧÀͨͱͳͫͧÀͬ͢Ͱͬ͡ͽͰͯͽÀ

ͳͬͩͬͣͧͩͺͫͧͨ Àͪͱͦ͹ͨͩ͟ͺͫ͹ͤÀͮͣͧͬͨͫͩ͟͟͟͹ÀͧÀʹͤ͡ͰͫͬͤÀͯͭͱͰͫͧͨͬͬͤ͡À

͡ÀÀͮͦͩͧ͟͵ͫ͹ͳÀͮͤͯͰͬͮͫ͟͟ͳ À͟ÀÀͮͬ͟͠͡ÀͣͬͭͬͩͫͽͼͰÀͭͮͬͮͪͪ͢͟ͱÀ

Ͱͤͩͤͧͣͤͫͧͤ͡ÀͯÀͨͤͩ͟͠ͺͫ͹ͪͧÀͨͫͩͪͧ͟͟͟ÀͧÀͱͯͩͱͪͧ͢͟ÀͰͤͩͤͰͤͨͯͰ͟

ͮͦͩͤ͟͡͵ͤͫͧΧÀ͌͟Àͬͫͬͩͤͫͫ͠͡͹ͳÀͬͰͨͮ͹Ͱ͹ͳÀͭͩͬͷͣ͟ͽͳÀͨͬͪͭͩͤͨͯ͟ À ͣͤ͢Àͬͯͭͬͣͯ͢Ͱ͡ͱͤͰÀͣͤͮͤͬ͡ Àͨͪͤͫ͟ͺ ÀͤͯͰͤͯͰͤͫͫ͡͹ͤÀͯͨͩ͟͹ÀͧÀͭͩ͟ͺͪ͹ À

Executive VIP Class

ͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟͹ÀÀͬͰͨͮ͹Ͱ͹ͳÀͯͯͤ͟͠Χͫ͟À

͉ͮ͹ͩͬÀ%XECUTIVEÀ6)0À#LASSÀͬͰͤͩͽÀ2ODOSÀ0ALACEÀͬͰͮͥͤ͟͟ͰÀ

ͯͅͰͺÀͧÀͬͣͧͫÀͫ͡ͱͰͮͤͫͫͧΧÀͯͯͤ͟͠ΧͫÀͣͩͽÀͮͯͯͩͩͤͫͧ͟͟͠ͽÀͧÀͬͰͣ͹ͳ͟À

Ͱͬͮ͡͵ͤͯͨͧΧÀͭͬͣͳͬͣÀͨÀͮͦͪͤ͟ͷͤͫͧͼÀ͡͹ͯͬͨͬͬ͢Àͨͩͯͯ͟͟ Àͨͬͣ͢͟À

͊ͼͧ͠ͰͤͩͧÀͶͬͭͭͧͫ͢͟Àͪͬ͢ͱͰÀͭͬͯͤͰͧͰͺÀͪͦͧͫ͟͢͟͹ÀͬͰͤͩͽÀ͈ͦÀͬͰͤͩͽÀ

ͬ͢͟͠Ͱ͟ͽÀͪͪ͢͟͟Àͧͯͩͼ͵ͧͰͤͩͺͫͬͬ͢Àͱͮͬͫ͡ͽÀͱͯͩͱ͢ÀͧÀͩͺͬ͢ͰÀͣͤ͟ͰÀ

ͪͬͥͫͬÀͯͬͤͮ͡ͶͧͰͺÀͭͮͬ͢ͱͩͨͧÀͧÀͻͨͯͨͱͮͯͧͧÀͣͩͽÀͧͯͯͩͤͣͬͫͧ͟͡ͽÀ

Ͱͮͤͬ͟͠͡Ͱͤͩͺͫ͹ͪÀͬͯ͢ͰͽͪÀͭͮͤͬͯ͡ͳͬͣͯͰͬ͡Àͭͬ͵ͱͯͰͬ͟͡͡ͰͺÀͮͦͫͧ͟ʹͱÀ

 ̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ


͉ͮ͹ͩͬÀ%XECUTIVEÀ6)0Àͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰÀͫͬͪͤͮ͟ÀͧÀͩͼͨͯ͹À͡͹ͯͬͨͬͬ͢À

ͯͰͤͨͩͽͫͫ͹ΧÀ ͨͱͭͬͩ À ͤͣͧͫͯͰͤͫͫ͡͹ΧÀ ͬ͡À ͯͤ͡ΧÀ ͮͬͭͤ͡ͅÀ ͂À

ͨͩͯͯ͟͟ÀͧÀͮͽͣÀͩͺͬ͢Ͱͫ͹ͳÀͱͯͩͱ͢À

ͯͱͭͤͮͯͬͮͤͪͤͫͫͬͪ͡ÀʹͤͫͰͮͤÀͲͧͰͫͤͯ ÀͨͮͬͪͤÀͰͮͤͫͥͤͮͬ͟͡À.AUTI

ͰͬÀ͟͡ͰͬͫͬͪͫͬͤÀͨͮ͹ͩͬÀͯͬͯͰͬͧͰÀͧͦÀÀͫͬͪͤͮͬ͡ À͡ÀͨͬͰͬͮ͹ͳÀ

LUS ÀͣͩͽÀͭͬͩͫͬͬ͢Àͬͫͬͩͤͫͧ͠͡ͽÀͬͮͫͧͦͪ͢͟͟Àͬͯ͢ͰͽͪÀͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰͯͽÀ

ͧͦͱͪͧͰͤͩͺͫ͹ΧÀͣͤͨͬͮÀͯͬ͵ͤͰͤ͟ͰͯͽÀͯÀͬͬͮ͠ͱͣͬͫͧͤͪ͟͡ÀͭͬͯͩͤͣͫͤΧÀ

ͯ͟ͱͫ͟ ÀͰͱͮͤʹͨ͟ͽÀͫ͟͠ͽ Àͣͥͨ͟ͱͦͧÀͧÀÀͯͤͫͯ͟͹Àͪͯͯͥ͟͟͟À

Ͱͤͳͫͬͩͬͧͧ͢ ÀÀͭͮͬͯͰͬͮͫ͹ͳÀͪͩ͟͹ͳÀͩͼͨͯͬ͡ ÀÀͨͩͯͯͧ͟͵ͤͯͨͧͳÀ

͉ͮͬͪͤÀͰͬͬ͢ ÀͧͪͤͼͰͯͽÀÀͰͤͫͫͧͯͫ͹ͳÀͨͬͮͰ͟ À͟Àͫ͟ÀͭͩͽͥͤÀͬͯ͢Ͱͧͫͧʹ͹À

ͮͬͯͨͬͶͫ͹ͳÀͭͮͤͦͧͣͤͫͰͯͨͧͳÀͧÀÀͤͩͧ͡͵ͤͯͰͤͫͫͬͬ͢͡Àͨͬͮͬͩͤͯͨͬͬ͢͡À

ͪͬͥͫͬÀͭͬͧͮ͢͟ͰͺÀ͡Àͬͣͫͬͤ͡ÀͭͬͩͬÀͧͩͧÀͦͫ͟ͽͰͺͯͽÀÀͧͫͣͯͤͮ͡Ͳͧͫͬͪ͢À

ͩͼͨͯ͟ Àͯͬͦͣ͟͟͡ͽÀ͟ͰͪͬͯͲͤͮͱÀͱͰͬͫ͵ͤͫͫͬͬ͢Àͬͭ͹Ͱ͟À͡ÀͪͧͮͤÀͥͮͨͬͬ͟͢À

ͧÀͣͮͱͧͪͧ͢ÀͪͬͮͯͨͧͪͧÀͧͣͪͧ͟͡ÀͯͭͬͮͰ͟

ͬͯ͢ͰͤͭͮͧͧͪͯͰ͟͡

̵͕͖͔͊͒͑͟ͅ

%TMK@MCÌ Ì̵͇͌ͅ͏͍͊͛͊͑ͱÌ̪͏ͱÌ̪͖͊͊ҧÌ ̈́ͤͰͧÀͫ͟ΧͣͱͰÀͯͤͤ͠Àͱͬͩͬͨ͢ÀͣͩͽÀͧͮ͢À͡Àͯͭͤʹͧͩ͟ͺͫͬÀͬͰͤͣͤͫͫͬͪ͡À

͂Àͫ͟͵ͩͤ͟ÀͣͫͽÀͨ͟ͲͤͰͤͮͧΧÀ'ALLERYÀ#AFġÀͭͮͤͣͩͬͥͧͰÀͬͯ͢ͰͽͪÀ

ͣͩͽÀͻͰͬͬ͢ÀͨͬͪͭͩͤͨͯͤÀ&UNLAND Àͣͤ͢ÀͧͪͤͤͰͯͽÀͣͤͰͯͨͧΧÀͯͯͤ͟͠Χͫ À

ͤͮͬͭͤ͡ΧͯͨͧΧÀͦ͟͡Ͱͮͨ͟ À͡ÀͰͬͥͤÀͮͤͪ͡ͽÀ͡Àͨ͟ͲͤÀ,AÀ4ERASSEÀͫͨͮ͟͹͟͡ͼͰÀ

ͪͧͫͧͨͩͱ͠ Àͭͩͬͷͣͨ͟͟ÀͣͩͽÀͧͮ͢ÀͣͩͽÀͣͤͰͤΧÀͩͼͬͬ͢͠Àͬͦͮͯ͟͡Ͱ͟ À

ͦ͟͡Ͱͮͨ͟À͡Àͪͤͮͧͨͫͯͨͬͪ͟͟ÀͯͰͧͩͤÀ

ͻͩͤͨͰͮͬͫͫ͹ͤÀͧͮ͢͹ Àͧͣͤͬͧͮ͢͡͹ Àͧͩͩͧͮͣ͟͠ÀͧÀͣͬͯͰͱͭÀ͡À͈ͫͰͤͮͫͤͰ

͌ͬͤ͡ΧͶͧΧÀ0OOLÀ2ESTAURANTÀͽͩ͡ͽͤͰͯͽÀͧͣͤͩ͟ͺͫ͹ͪÀ͡͹ͬͮͬͪ͠ÀͣͩͽÀ ͩͤͨͬͬ͢͢Àͬͤͣ͟͠Àͫ͟ÀͬͰͨͮ͹ͰͬͪÀͬͦͣ͡ͱͳͤÀͧͩͧÀͫ͡ͱͰͮͧ À͟À͡À!MBROSIAÀ

̱͉͔͉͊͋͗͑͒͑͟ͅҧÌ̯͔͚͒͑͊͊͑͘ ͚͖͔͊͑

ͬͯ͢ͰͽͪÀͬͰͤͩͽÀͤͥͤͣͫͤͫͬ͡Àͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰͯͽÀTABLEÀDœHOTEÀͭͬͩͫͬͤÀ

͋ͤͥͣͱͫͮͬͣͫ͟͹ΧÀ͉ͬͫͲͤͮͤͫʹ ͕ͤͫͰͮÀͬͰͤͩͽÀ2ODOSÀ0ALACEÀͬ͠ͷͤΧÀ

ͪͤͫͼ À

ͪͤͯ͡ͰͧͰͤͩͺͫͬͯͰͺͼÀͣͬÀÀ͵ͤͩͬͤͨ͡ÀͧͪͤͤͰÀͬͭ͹ͰÀͭͮͬͤͣͤͫͧ͡ͽÀ

͒ͥͧͫÀ ͡À ͦͫͪͤͫͧ͟ͰͬͪÀ ͢ͱͮͪͤ ͮͤͯͰͬͮͫͤ͟À ,AÀ 2OTISSERIEÀ ͭͬͣÀ

ÀͨͬͫͲͤͮͤͫʹͧΧÀͧÀ͡͹ͯͰͬ͟͡͵ͫ͹ͳÀͪͤͮͬͭͮͧͽͰͧΧÀͪͤͥͣͱͫͮͬͣͫͬͬ͟͢À

ͨͨͬͪͭͫͤͪͤͫ͟͟ͰÀͭͧͫͧͫͬ͟ÀͭͬͩͬͫÀͬͩ͡Ͷͤͫ͠͹ͳÀͯ͢͟Ͱͮͬͫͬͪͧ͵ͤͯͨͧͳÀ

ͪͯ͟ͶͰ͟͟͠ÀͧÀͫͤͬͣͫͬͨͮ͟ͰͫͬÀͱͣͬͯͰͧͩͯ͟͟͡ͽÀ͵ͤͯͰͧÀͬͮͫͧͦ͢͟͟ʹͧͧÀ

ͧͦ͹ͯͨͫͧ͟Χ

ͯ͡Ͱͮͤ͵Àͫ͟À͡͹ͯͬͨͬͪÀͱͮͬͫͤ͡À͕ͤͫͰͮÀͮͯͭͬͩͤ͟͟͢͟ͰÀͭͬͪͤͷͤͫͧͽͪͧÀ ͣͩͽÀͭͮͬͤͣͤͫͧ͡ͽÀͨͬͫͲͤͮͤͫʹͧΧÀͧÀ͡͹ͯͰͬͨ͟͡Àͭͩͬͷͣ͟ͺͼÀÀͨͪ͡ À

̧͔͟ͅÌ̮Ì̵͇͌ͅ͏͍͊͛͊͑ͱ

ͨͬͰͬͮ͹ͤÀͪͬ͢ͱͰÀͲͬͮͪͧͮͬ͟͡ͰͺͯͽÀ͡Àͦͧͯͧͪͬͯ͟͡ͰͧÀͬͰÀͫͣͬͫͬͯ͟͠ͰͤΧÀ

́ͤͦͦͬ͟͠ͰͫͬͯͰͺÀ ͬͰͣ͹ͳ͟À ͫ͟͵ͧͫͤ͟ͰͯͽÀ ͯÀ ͯͬͩͫͤ͵ͫ͹ͳÀ ͫͫ͟͡À ͧÀ

ͨͥͣͬͬ͟͢ÀͪͤͮͬͭͮͧͽͰͧͽÀÀͭͬͩͫͬͯͰͺͼÀͬͬͮ͠ͱͣͬͫͫ͟͡͹ͳÀ͟ͱͣͧͰͬͮͧΧ À

ͮͯͯͩͩͤͫͧ͟͟͠ͽÀͭͬͣÀͣͤͮͤ͡ͽͫͫ͹ͪÀͨͬͦ͹ͮͺͨͬͪÀͫͬͬͬ͢͡Àͮ͟͟͠À9ACHTÀ

ͯͭͮͬͤͨͰͧͮͬͫͫ͟͡͹ͳÀͭͬÀ͡͹ͯͬ͵͟ΧͶͧͪÀͤͮͬͭͤ͡ΧͯͨͧͪÀͯͰͫͣͮ͟͟Ͱͪ͟ À

"AR Àͬͨͮͱͥͤͫͫͬͬ͢ÀͬͰͨͮ͹Ͱ͹ͪͧÀͯͯͤ͟͠Χͫͪͧ͟À

ͧͪͤͼͰÀͪͤͯ͡ͰͧͰͤͩͺͫͬͯͰͺÀͬͰÀÀͣͬÀÀ͵ͤͩͬͤͨ͡

͑ͤͭͩ͹ͤÀʹͤ͡Ͱ͟ÀͧÀͮͬͯͨͬͶͫ͟ͽ Àͬͧ͠Ͱ͟ͽÀͨͬͥͤΧÀͪͤͩͧͮͬͨ͟͠͡Àͮ͟͟͠À !MPHITRIONÀ0IANOÀ"ARÀͣͤ͟ͰÀͱͫͧͨͩ͟ͺͫͬͤÀͬͷͱͷͤͫͧͤÀͬͩ͡Ͷͤͫͬͬ͢͠À ͪͤͯͰ͟ Àͣͤ͢ÀͭͮͧͽͰͫͬÀͭͮͬͤͯ͡ͰͧÀͮͤͪ͡ͽÀ͡Àͩͼͬ͠ΧÀ͵ͯ͟Àͣͫͽ À͟Àͬͯͬͤͫͫͬ͠À ͤ͡͵ͤͮͬͪÀ͡Àͯͬͭͮͬͬͥͣͤͫͧͧ͡ÀͭͤͯͤͫÀͧÀͦ͡ͱͨͬ͡ÀͮͬͽͩͽÀ͂Àͮͤ͟͠À$OMEÀ 0OOLÀ"ARÀͭͬͣÀͯͰͤͨͩͽͫͫ͹ͪÀͨͱͭͬͩͬͪÀͫͣ͟Àͦͨͮ͟͹Ͱ͹ͪÀͯͯͤ͟͠ΧͫͬͪÀ ͤͥͤͣͫͤͫͬ͡Àͬͮͫͧͦ͢͟ͱͼͰͯͽÀͰͫ͟ʹ͹ÀͧÀͮͦͩͤͨ͟͟͡Ͱͤͩͺͫ͹ͤÀͤ͡͵ͤͮ͟

̭͑ͅͱ͖͍ͱÌ̶͓͔͖͒͒͐Ì̮Ì̳͖͉͙͟ ͑ͤͳ ÀͨͰͬÀͭͬͩͬͫÀͥͧͦͤͫͫͬΧÀͻͫͤͮͧͧ͢ Àͭͮͧͩͤͨ͡ͱͰÀͰͮͧÀͬͰͨͮ͹Ͱ͹ͳÀ ͯͯͤ͟͠Χͫ͟ À͟ÀͰͨͥͤ͟Àͯͪ͟͹ΧÀͦͫͪͤͫͧ͟Ͱ͹ΧÀ͡À̓ͮͤʹͧͧÀͨͮ͹Ͱ͹ΧÀͯͯͤ͟͠ΧͫÀ ͬͩͧͪͭͧΧͯͨͧͳÀͮͦͪͤͮͬ͟͡ Àͫͣ͟ÀͨͬͰͬͮ͹ͪÀͫͧͯ͟͡ÀͲͫ͟Ͱͯ͟Ͱͧ͵ͤͯͨͧΧÀ

̶͉͇͒͊͟ͅÌ͏͎͕͢͟Ì͍Ì͏͎͕͢͟Ì͕Ì ͍͉͍͇͍͉͑͗ͅ͏͍͑͐͟͠Ì͕͕͆͊ͅҧ͍͑͐ͅÌ͖͒͊͏ͱÌ 1NCNRÌ/@K@BD ͌ͬ͡͹ͤÀͯͣͬ͟͡͹ͤÀͩͼͨͯ͹ÀͧÀͩͼͨͯ͹ÀͯÀͧͫͣͧͧͣ͡ͱͩ͟ͺͫ͹ͪͧÀͯͯͤ͟͠Χ ͫͪͧ͟Àͽͩ͡ͽͼͰͯͽÀͫͬ͡͹ͪÀ͡͹ͮͥͤͫͧͤͪ͟Àͬͯ͢ͰͤͭͮͧͧͪͯͰ͟͡ÀͬͰͤͩͽÀ 2ODOSÀ0ALACEÀ͇ͣͤͯͺÀͨͬͪͲͬͮͰͫ͟ͽÀͬͯ͠Ͱͫͬͨ͟͟͡ÀͧÀͮͬͯͨͬͶͺÀͯͬͤ ͣͧͫͽͼͰͯͽÀͯÀͰͧͶͧͫͬΧÀͧÀͱͤͣͧͫͤͫͧͤͪÀͯͤͬ͢͡ÀͩͧͶͺÀ͡ÀͫͤͯͨͬͩͺͨͧͳÀ ͪͧͫͱͰ͟ͳÀͤͦͣ͹ÀͬͰÀͨͬͯͪͬͭͬͩͧͰͧ͵ͫͬΧÀͯͰͬͩͧʹ͹ÀͬͯͰͮͬ͟͡À͏ͬͣͬͯÀͧÀ ͤͤÀͮͧͰͪͬ͡À͌ͧͦͨͧͤÀͣͬͪͧͨͧ Àͤͬͪͤ͢Ͱͮͧ͵ͤͯͨͱͼÀͮͪͬͫͧ͢͟ͼÀͨͬͰͬ ͮ͹ͳÀͯͬͦͣ͟ͼͰÀͭͬ͵ͤͫͫ͡͹ͤÀͰͬͫ͟ÀͧÀͭͯ͟Ͱͤͩͺͫ͹ͤÀͬͰͰͤͫͨͧÀͫ͟Àͦͤͩͤ ͫͬͪÀͭͮͬͯͰͮͫͯ͟Ͱͤ͡ ÀͯͰͫ͟ͱͰÀͫͯ͟ͰͬͽͷͧͪͧÀͬͦͧͯͪͧ͟͟Àͭͮͬͳͩͣ͟͹À ͩͬͣͮ͟͢͟͠ͽÀͮͱ͵ͺͼ ÀͦͪͤͽͷͤͪͱͯͽÀͭͬͯͮͤͣͧÀͦͤͩͤͫ͹ͳÀͭͩ͟ͺͪͬ͡͹ͳÀ ͯͣͬ͟͡ÀͭͬͣÀͣͤͮͤ͡ͽͫͫ͹ͪͧÀͪͬͯͰͧͨͪͧ͟ÀͧÀͭͮͤͮ͟͡ͷ͟ͼͷͤͪͱͯͽÀ͡À ͫͤͬͩ͠ͺͶͬͤÀͧͯͨͱͯͯͰͤͫͫͬͤ͡ÀͬͦͤͮʹͬÀ͐ͤ͡Ͱͩ͹ͤÀͧÀͭͮͬͯͰͬͮͫ͹ͤ À ͯͣͬ͟͡͹ͤÀͩͼͨͯ͹ÀͧͪͤͼͰÀͬͰͩͧ͵͟ͼͷͧͤͯͽÀͭͩͫͧͮͬͨͧ͟͡ÀͯÀͰͤͪ À ͵Ͱͬ͠͹ÀͯͬͬͰͤ͡ͰͯͰͬ͟͡͡ͰͺÀͮͦͩͧ͟͵ͫ͹ͪÀͦͭͮͬͯͪ͟͟ ÀͭͬͩͫͬͯͰͺͼÀ ͮͪͬͫͧͮ͢͟ͱͽÀͯÀͯͬͮͤͪͤͫͫ͡͹ͪͧÀͰͤͫͣͤͫʹͧͽͪͧÀͣͧͦ͟ΧͫͤͮͯͨͬΧÀ ͻͯͰͤͰͧͨͧÀͧÀͭͮͨ͟ͰͧͨͧÀ͂ͫͱͰͮͧÀͭͬͪͤͷͤͫͧΧÀͮͬͯͨͬͶͺÀͯͬ͵ͤͰ͟ ͤͰͯͽÀͯÀͪͧͫͧͪͩͧͯ͟Ͱͧ͵ͤͯͨͧͪͧÀͰͬͫͪͧ͟Àͭͮͧͮͬͣͫ͹ͳÀͪ͟Ͱͤͮͧͩͬ͟͡À Àͣͤͮͤ͟͡ÀͧÀͪͽͨͧ͢ͳÀʹͤ͡Ͱͬ͡ À͟ÀͰͨͥͤ͟Àͧͮͬ͢ΧÀͯͤ͡Ͱ͟ Àͯͬͦͣ͟͟͡ͽÀ ͱͫͧͨͩ͟ͺͫͱͼÀͬͯ͠Ͱͫͬͨ͟͡ͱÀ͇ͣͤͯͺÀͭͮͤͨͮͯͫͬ͟Àͭͮͬͤͣ͡ͱͰÀͮͤͪ͡ͽÀ ͭͮ͟͹ÀͧͩͧÀͯͤͪͺͧ ÀͧͷͱͷͧͤÀͱͤͣͧͫͤͫͧͤ ÀͱͰͬͫ͵ͤͫͫ͹ΧÀͯͰͧͩͺÀͧÀ ͻͨͯͰͮͬͮͣͧͫͮͫ͟͟͹ͤÀͱͯͩͬͧ͡ͽÀͬͰͣ͹ͳ͟

̮͉͍͌͑͊ͅ 


ϛϜϑϓϑϙϞόҠϔҩDzϜϚϐϚϝ

/LQGRV+RWHOV*URXS ,INDOSÀ(OTELSÀ'ROUPÀͽͩ͡ͽͤͰͯͽÀʹͤͭͬ͵ͨͬΧÀͮͤ͢͵ͤͯͨͧͳÀͬͰͤͩͤΧÀͨ͟Ͱͤͬͮͧͧ͢À

́ͬͩͺͶͧͤÀ ͬͰͨͮ͹Ͱ͹ͤÀ ͭͮͬͯͰͮͫͯ͟Ͱ͟͡ À ͭͮͤͣͫͦͫ͟͟͵ͤͫͫ͹ͤÀ ͣͩͽÀ

ͩͼͨͯ Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫͫ͟͹ͳÀͫ͟ÀͬÀ͏ͬͣͬͯÀ͑ͮͧÀͭͮͤͨͮͯͫͬ͟Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫͫ͟͹ͳÀ

ͬͰͣ͹ͳ͟ÀͧÀͮͯͯͩͩͤͫͧ͟͟͠ͽ Àͭͮͤͮ͟͡ͷ͟ͼͰÀͬͰͣ͹ͳÀ͡Àͭͤͮͯͬͫͩ͟ͺͫͬͤÀ

ͫ͟Àͤͮͤͬͬ͢͠͡ΧÀͩͧͫͧͧÀͬͰͤͩͽÀͯÀͫͬͪͤͮͫ͹ͪÀͲͬͫͣͬͪÀͬͩͤͤ͠À͵ͤͪÀ͡ÀÀ

ͫͯͩͥͣͤͫͧͤ͟͟Àͦͬͮͥͧ͟͟͟͡͡ͼͷͧͪͧÀͧͣͪͧ͟͡Àͤ͜͢Χͯͨͬͬ͢ÀͪͬͮͽÀ

ͨͬͪͫ͟ͰÀͫ͟ͳͬͣͽͰͯͽÀͬ͡Àͩͣͤͫͧͧ͟͡ÀͧÀͭͬͣÀͱͭͮͩͤͫͧͤͪ͟͡ÀͯͤͪͺͧÀ͋ͧͫͤͰͰͬͯ

͎ͤΧͦͥͫ͟͹ͤÀͯͣ͟͹ÀͧÀͤͩͧͨͬͩͤͭͫ͡͹ͤÀͯͯͤ͟͠Χͫ͹Àͨͬͪͭͩͤͨͯ͟ÀͧͯͰͬ͵͟ͼͰÀ

͂ÀͬͰͤͩͽͳÀͬͯ͢ͰͽͪÀͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰͯͽÀͯͤͮͧͯ͡Àͱͮͬͫ͡ͽÀ ÀͧÀ À͡Àͯͬ͵ͤͰͫͧͧ͟ÀͯÀ

ͻͩͤͫ͢͟ͰͫͬͯͰͺÀͧÀͨͬͪͲͬͮͰÀ͡Àͯͬ͵ͤͰͫͧͧ͟ÀͯÀͭͤͮͬͨͩͯͯͫ͟͡͹ͪÀͯͤͮͧͯͬͪ͡ À

ͻͩͤͫ͢͟Ͱͫ͹ͪÀͶͧͨͬͪÀͧͦͤͯ͡ͰͫͬΧÀͯͤͪͺͧÀ͑ͮͧÀͬͯ͢Ͱͧͫͧ͵ͫ͹ͳÀͨͬͪͭͩͤͨͯ͟À

ͱͣͬͩͤ͡Ͱͬͮ͡ͽͼͷͧͪÀͯͤ͡À͟͡ͶͧÀͥͤͩͫͧ͟ͽ

ͮͯͭͬͩͬͥͤͫͫ͟͹ͤÀ͡Àͮ͟Χͬͫ͟ͳÀ͉ͧͬͰͮͧ͟ÀͧÀ͂ͩͧͳ͟Àͭͬͩͧͦͬͯ͠ͰͧÀͬͰÀ

͉ͬͪͭͩͤͨͯÀ ͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰÀ ͱͯͩͱͧ͢À ͻͨͯͨͩͼͦͧͫͬͬ͢͡À ͨͩͯͯ͟͟À ͧÀ

ͧͯͰͬͮͧ͵ͤͯͨͬͬ͢Àͦͭͬͤͣͫͧͨ͟͟͡À͊ͧͫͣͬͯ Àͭͬͩͺͦͱͼͷͤͬͯ͢ͽÀͫͧͬͩ͟͠ͺͶͤΧÀ

ͭͤͮͬͨͩͯͯͫͬͤ͟͡Àͮͦͪͤ͟ͷͤͫͧͤ

ͭͬͭͱͩͽͮͫͬͯͰͺͼÀͯͮͤͣͧÀͣͬͯͰͬͭͮͧͪͤ͵͟ͰͤͩͺͫͬͯͰͤΧÀͬÀ͏ͬͣͬͯ

,INDOSÀ)MPERIALÀ͡Àͯͬͤͪ͡Àͩͤͯͨͤ͠

,INDOSÀ)MPERIALÀ2ESORTÀÀ3PA À,INDOSÀ2OYALÀ(OTELSÀÀ,INDOSÀ6IL-

Àͫͬͪͤͮͬ͡ÀͧÀͯͤͪͤΧͫ͹ͳÀͫͬͪͤͮͬ͡À͐ͮͤͣͧÀͱͯͩͱ͢À͡ÀͫͬͪͤͮͤÀ

LAGEÀ(OTELÀͯͬͯͰͩ͟͡ͽͼͰÀʹͤͭͬ͵ͨͱÀ,INDOSÀ(OTELSÀ'ROUP

ͨͬͫͣͧʹͧͬͫͤͮ ÀͭͮͽͪͬΧÀͬͮͬͣͯͨͬ͢ΧÀͫͬͪͤͮ ÀͯͤΧͲͬ͟͡ͽÀͽ͵ͤΧͨ͟ Àͪͧͫͧ ͳͬͩͬͣͧͩͺͫͧͨ Àͮͣͧͬ͟ ÀͲͤͫ Àͩͨͬͫ͟͠ÀͧͩͧÀͰͤͮͮͯ͟͟ÀͧÀͰͭ

Lindos Imperial Resort

ÀͬͰͨͮ͹Ͱ͹ͳÀͧÀÀͨͮ͹Ͱ͹ΧÀͯͯͤ͟͠ΧͫÀͯͬÀͯͤͥͤ͡ΧÀͬͣͬ͡Χ

͎ͮͤͨͮͯͫ͟͹ΧÀͬͰͤͩͺÀ,INDOSÀ)MPERIALÀ2ESORTÀͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟Àͫͤͭͬͣͩͤͨ͟ͱÀ

ÀͣͤͰͯͨͧͳÀͯͯͤ͟͠Χͫ͟ÀͧÀͣͤͰͯͨ͟ͽÀͭͩͬͷͣͨ͟͟

ͬͰÀͭͩͽͥ͟À̓ͩͧͯͰͮ͟ÀͧÀͬͰÀͯͰͮͧͫͫͬ͟ΧÀͮ͹͟͠ʹͨͬΧÀͣͤͮͤ͡ͱͶͨͧÀ͉ͧͬͰͮͧ͟ À

̀ͨ͟͡ ͭͮͨ͟

ͮͽͣͬͪÀͯÀͤͩͧͨͬͩͤͭͫ͡͹ͪÀͩͤ͢͟͵ͫ͹ͪÀͭͩͽͥͤͪÀ͉ͧͬͰͮͧ͟ ÀͧÀͫ͟Àͮͯͯ͟ͰͬͽͫͧͧÀ

ÀͮͤͯͰͬͮͫ͟͟ ÀÀͮ͟͟͠ Àͫͬ͵ͫͬΧÀͨͩͱͣͧͯͨͬ͠Ͱͤͨ͟

ÀͨͪÀͬͰÀͬͯͫͬͫͬͬ͢͡À͟ͻͮͬͭͬͮͰ͟ÀͬÀ͏ͬͣͬͯÀ¢̈́ͧͬͮͯ͟͢͟¡

͎͐̀À ÀͲͧͰͫͤͯͯ ʹͤͫͰͮÀ Àͧͣͮͬͪͯͯͥ͢͟͟ ÀͰͤͫͫͧͯͫ͹ͳÀͨͬͮͰ͟ Àͯͨͤ͟͠Ͱͬͩ͠ͺͫ͹ͤÀͭͩͬͷͣͨͧ͟ ÀͭͬͩͤÀͣͩͽÀͪͧͫͧ ͲͱͰͬͩ͟͠ Àͭͩͽͥͫ͹ΧÀͬͩͤ͡Χͬͩ͠ ͪ͟ͲͧͰͤ͟ͰͮÀͫ͟ÀÀͪͤͯͰ ͨͬͫͲͤͮͤͫʹ ͦͩ͟͹ ͧͮͬ͢͡͹ͤÀͨͬͪͫ͟Ͱ͹ ͪͧͫͧͪͮͨͤ͟Ͱ

Lindos Village Hotel ͎ͬͰͮͽͯ͟ͼͷͧΧÀ,INDOSÀ6ILLAGEÀ(OTELÀͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟Àͫͤͭͬͣͩͤͨ͟ͱÀͬͰÀ ͊ͧͫͣͬͯ͟ÀͧÀͭͮͧͩͧͦͧ͠ͰͤͩͺͫͬÀ͡ÀÀͨͪÀͬͰÀͬͯͫͬͫͬͬ͢͡À͟ͻͮͬͭͬͮͰ͟ÀͬÀ ͏ͬͣͬͯÀ¢̈́ͧͬͮͯ͟͢͟¡ÀÀ͍ͰͤͩͺÀ6ILLAGEÀ͡͹ͯͰͮͬͤͫÀͣͬͩ͡ͺÀͫͤͬͩ͠ͺͶͬΧÀ

 ̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ


Lindos IImperial Lindos mperial R Resort esort & SSpa pa

LLindos indos V illage Ho ote el Village Hotel

Lindos Imperial Suites Lindos Royal Lindos Royal Hotel Hotel LINDOS HOTELS GROUP

LUXURIOUS BEACH HOTELS & RESORTS

Lindos Imperial Resort & Spa imperial@lindoshotels.com 22440 29200

Lindos Village Hotel village@lindoshotels.com 22440 32000 www.lindoshotels.com

Lindos Royal Hotel royal@lindoshotels.com 22440 32000


ϛϜϑϓϑϙϞόҠϔҩDzϜϚϐϚϝ

ͪͤͩͨͬͬͣͫͬ͡ΧÀ͠ͱͳͰ͹ ÀͬͰͨͱͣ͟ÀͬͰͨͮ͹ͤ͟͡ͰͯͽÀͧͣ͡Àͫ͟Àͥͧͬͭͧͯͫ͡͹ΧÀ

Lindos Royal Hotel

ͭͩͽͥÀ͂ͩͧͳ͟

͉ͬͪͭͩͤͨͯÀ,INDOSÀ2OYALÀHOTELÀͽͩ͡ͽͤͰͯͽÀͬͮͦ͟͠ʹͬͪÀͨͩͯͯͧ͟͵ͤͯͨͬͬ͢À

͉ͬͪͭͩͤͨͯÀ,INDOSÀ6ILLAGEÀHOTELÀͭͮͤͣͯͰͩ͟͡ͽͤͰÀͯͬͬ͠ΧÀͻͨͯͰͮͫ͟͟͢͟͡Ͱͫ͹ΧÀ

ͮͬͣͬͯͯͨͬͬ͢Àͨͬͩͬͫͧͩ͟ͺͫͬͬ͢ÀͯͰͧͩͽÀ͡Àͮ͟ͳͧͰͤͨͰͱͮͤ Àͮͽͣ͹ÀͨͬͩͬͫͫÀͧÀ

ͭͬͮͰͮͤͰÀͮͤ͢͵ͤͯͨͬΧÀͣͤͮͤͫͧ͡ÀͧÀͯͰͬͧͰÀͧͦÀͽͮͨͬ ͤͩ͠͹ͳÀͦͣͫͧ͟Χ À

ͤͩͧͨͬͩͤͭͫ͡͹ͤÀͮͨͧ͟Àͭͮͧͣ͟ͼͰÀͬͰͤͩͼÀͻͨͯͰͮͫ͟͟͢͟͡Ͱͫ͹ΧÀͬͩͧͨ͠À͉ͬͪͭͩͤͨͯÀ

ͨͬͰͬͮ͹ͤÀͮͪͬͫͧ͢͟͵ͫͬÀͭͬͩͬ͢ͷ͟ͼͰÀͮͤ͢͵ͤͯͨͬͤÀͯͬͩͫʹͤÀͧÀͧͦͩͱ͵͟ͼͰÀ

͡͹ͯͰͮͬͤͫÀͭͬÀͤͮͤ͢͠ͱÀͫͤͬͩ͠ͺͶͬͬ͢Àͭͩͽͥ͟À͂ͩͧͳ͟ ÀͬͰͨͱͣ͟ÀͬͰͨͮ͹ͤ͟͡ͰͯͽÀ

ͰͤͭͩͬͤÀͯͮͤͣͧͦͤͪͫͬͪͬͮͯͨͬͤÀͯͧͽͫͧͤ

ͦͬͮͥͧ͟͟͟͡͡ͼͷͧΧÀͤͦͮͫͧ͢͟͠͵ͫ͹ΧÀͧͣ͡Àͫ͟Àͧͦͱͪͮͱͣͫ͹ͤÀͪͬͮͯͨͧͤÀͬͣ͡͹

͈ͦÀ ͩͼͬͬ͢͠À ͱͬͩͨ͢͟À ͨͬͪͭͩͤͨͯ͟À THEÀ 6ILLAGEÀ ͬͰͨͮ͹͟͡ͼͰͯͽÀ

͏ͬͯͨͬͶͫ͹ΧÀͬͰͤͩͺÀ ÀͯͲͬͨͱͯͧͮͬͫ͟͡Àͫ͟ÀͯͰͧͩͤÀͧÀͩ͟͡ͺͽͥͫͬͯͰͧÀ̓ͬͯͰͤ͡͹ͤÀ

ͤͩͧͨͬͩͤͭͫ͡͹ͤÀͧͣ͡͹Àͫ͟ÀͰͤͪͫͬ ͯͧͫͧͤÀͬͣ͡͹Àͤ͜͢Χͯͨͬͬ͢ÀͪͬͮͽÀͧÀͫ͟À

ͨͬͪͫ͟Ͱ͹À͡À,INDOSÀ2OYALÀͱͣͬͩͤ͡Ͱͬͮ͡ͽͰÀͩͼ͠͹ͤÀ͟͡ͶͧÀͦͭͮͬͯ͟͹ À

ͪͩͤͫ͟ͺͨͧΧÀͥͧͬͭͧͯͫ͡͹ΧÀͭͩͽͥÀ͂ͩͧͳ͟

ͭͮͤͣͭͬ͵ͰͤͫͧͽÀͧÀ͠ͱͣͱͰÀͪ͟͡ÀͭͬÀͨͮͪͫ͟͟ͱÀ͊ͼͬ͠ΧÀͯͰͫͣͮ͟͟Ͱͫ͹ΧÀͫͬͪͤͮÀ

,INDOSÀ6ILLAGEÀ(OTELÀ͡Àͯͬͤͪ͡Àͩͤͯͨͤ͠

ͧͩͧÀͥͤÀͮͬͯͨͬͶͫ͹ΧÀͫͬͪͤͮ ͩͼͨͯÀͬͩ͠ͺͶͧͤÀͭͬÀͮͦͪͤͮ͟ͱ ÀͰͧͳͧͤÀͧÀ

cÀͬͣ͡ͽͫ͹ͤÀͬͮͨͧ͢ÀcÀÀͣͤͰͯͨͧΧÀͯͯͤ͟͠ΧͫÀcÀÀͬͰͨͮ͹Ͱ͹ΧÀͯͯͤ͟͠ΧͫÀ

ͭͮͤͨͮͯͫͬ͟Àͪͤͩͧͮͬͫ͟͠͡͹

cÀͲͱͰͬͩ͠ͺͫͬͤÀͭͬͩͤÀXÀÀcÀͰͤͫͫͧͯͫ͹ͤÀͨͬͮͰ͹ Àͯͨͤ͟͠Ͱͬͩ͠ͺͫ͹ͤÀ

,INDOSÀ2OYALÀ(OTELÀ͡Àͯͬͤͪ͡Àͩͤͯͨͤ͠

ͭͩͬͷͣͨͧ͟ Àͬͩͤ͡Χͬͩ͠ͺͫ͟ͽÀͭͩͬͷͣͨ͟͟ÀcÀͯͱͤͫͧͮͫ͡͹ΧÀͧÀͼͤͩͧͮͫ͡͹ΧÀ

cÀͬͣ͡ͽͫ͹ͤÀͬͮͨͧ͢ÀcÀÀͣͤͰͯͨͧΧÀͯͯͤ͟͠ΧͫÀcÀÀͬͰͨͮ͹Ͱ͹ͳÀͯͯͤ͟͠Χͫ͟ÀcÀ

ͪͦͧͫ͟͢͟

ͲͱͰͬͩ͠ͺͫͬͤÀͭͬͩͤÀXÀÀcÀͰͤͫͫͧͯͫ͹ΧÀͨͬͮͰ Àͯͨͤ͟͠Ͱͬͩ͠ͺͫ͟ͽÀͭͩͬͷͣͨ͟͟ À

cÀͪͧͫͧ ͨͩͱ͠ÀͣͩͽÀͣͤͰͤΧÀͬͰÀÀͣͬÀÀͩͤͰ ÀcÀͨͮͱͩͬͯ͢ͱͰͬ͵ͫ͹ΧÀͮͤͯͤͭͶͫ

ͬͩͤ͡Χͬͩ͠ͺͫ͟ͽÀͭͩͬͷͣͨ͟͟ÀcÀͯͱͤͫͧͮͫ͡͹ΧÀͧÀͼͤͩͧͮͫ͡͹ΧÀͪͦͧͫ͟͢͟

cÀÀͮͤͯͰͬͮͫ͟͟ÀcÀÀͮ͟͟͠ÀcÀͰͤͪ͟Ͱͧ͵ͤͯͨͧΧÀͮͤͯͰͬͮͫ͟À͟ ͩ͟Àͨͮ͟ͰÀcÀ

cÀͪͧͫͧͨͩͱ͠ÀͣͩͽÀͣͤͰͤΧÀͬͰÀÀͣͬÀÀͩͤͰ ÀcÀͨͮͱͩͬͯ͢ͱͰͬ͵ͫ͹ΧÀͮͤͯͤͭͶͫ

ͪ͟ͲͧͰͤ͟ͰͮÀͫ͟ÀÀͪͤͯͰ ÀcÀͬͪͤͫ͠Àͩ͟͡ͼͰ͹ÀcÀͣͤͰͯͨ͟ͽÀͭͩͬͷͣͨ͟͟À

cÀÀͮͤͯͰͬͮͫ͟͟ÀcÀÀͮ͟͟͠ÀcÀͰͤͪ͟Ͱͧ͵ͤͯͨͧΧÀͮͤͯͰͬͮͫ͟À͟ ͩ͟Àͨͮ͟ͰÀcÀͪ͟ͲͧͰͤ͟ͰͮÀ

ͯÀͦͬͫͬͪ͢͟

ͫ͟ÀÀͪͤͯͰ ÀcÀͬͪͤͫ͠Àͩ͟͡ͼͰ͹ÀcÀͣͤͰͯͨ͟ͽÀͭͩͬͷͣͨ͟͟ÀͯÀͦͬͫͬͪ͢͟ÀcÀ

cÀͫͬ͵ͫͬΧÀͨͩͱ͠ÀcÀͪͱͩͺͰͧͽͦ͹͵ͫ͹ͤÀͨͬͪͫͣ͟͹Àͫͧͪ͟͟Ͱͬͮͬ͡ÀcÀͯͩͱͥ͟͠À

ͫͬ͵ͫͬΧÀͨͩͱ͠À6ILLAGEÀ(OTEL ÀcÀͪͱͩͺͰͧͽͦ͹͵ͫ͹ͤÀͨͬͪͫͣ͟͹Àͫͧͪ͟͟Ͱͬͮͬ͡À

ͭͮͧͤͪ͟Àͬͯ͢ͰͤΧÀcÀͪͧͫͧͪͮͨͤ͟Ͱ

cÀͯͩͱͥ͟͠Àͭͮͧͤͪ͟Àͬͯ͢ͰͤΧÀcÀͪͧͫͧͪͮͨͤ͟Ͱ

 ̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ


ПРЕЗЕНТАЦИЯ ◉ РОДОС

.UHVWHQ5R\DO9LOODV 6SD ɢ.UHVWHQ3DODFH+RWHO (͟Àͭͮͤͨͮͯͫͬͪ͟ Àͦͩͧ͟ͰͬͪÀͯͬͩͫʹͤͪÀͬͯͰͮͬͤ͡À͏ͬͣͬͯÀͨͬͪͭͩͤͨͯÀ4HEÀ

ͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰÀͯͬͧͪ͡Àͬͯ͢Ͱͽͪ

+RESTENÀ2OYALÀ6ILLASÀÀ3PAÀͧÀ+RESTENÀ0ALACEÀ(OTELÀͭͮͤͣͩ͟͢͟ͰÀ͟͡ͶͤͪͱÀ

cÀͨͬͫͮͤͯͯ͢ ʹͤͫͰͮÀ'OLDENÀ(ALLÀcÀͬͯͫͬͫͬ͡ΧÀͮͤͯͰͬͮͫ͟À¢̀Ͳͧͫ͟¡ÀcÀͮͤͯͰͬͮͫ͟À

ͫͧͪͫͧ͟͡ͼÀͱͯͩͱͧ͢À͡͹ͯͬͨͬͬ͢Àͨ͟͵ͤͯͰ͟͡

ͱÀͯͯͤ͟͠Χͫ͟À0ORTAÀDIÀ-AREÀcÀͰͤͪ͟Ͱͧ͵ͤͯͨͧΧÀͮͤͯͰͬͮͫ͟À4EATROÀcÀͮ͟͠͹À (ORIZONÀͧÀ"ELLAÀ6ISTAÀcÀͬͰͨͮ͹Ͱ͹ΧÀͯͯͤ͟͠ΧͫÀͯÀͪͬͮͯͨͬΧÀͬͣͬ͡ΧÀcÀͣ͟͡À

Kresten Royal Villas & Spa

ͬͰͨͮ͹Ͱ͹ͳÀͯͯͤ͟͠Χͫ͟ÀͯÀͭͮͤͯͫͬΧÀͬͣͬ͡ΧÀ

͓ͤͶͤͫͤͤͩ͠ͺͫ͹Χ Àͫͤͣͫͬ͟͡ÀͭͬͯͰͮͬͤͫͫ͹ΧÀͨͬͪͭͩͤͨͯÀ+RESTENÀ2OYALÀ6IL-

cÀͣͤͰͯͨͧΧÀͯͯͤ͟͠ΧͫÀcÀͨͮ͹Ͱ͹ΧÀͯͯͤ͟͠ΧͫÀͯÀͭͬͣͬͮͤͬͪ͢͡ ÀcÀͰͤͫͫͧͯͫ͹ΧÀͨͬͮͰÀ

LASÀÀ3PAÀͬͦ͡͡͹Ͷͤ͟ͰͯͽÀͫ͟ÀͦͤͩͤͫͬͪÀͳͬͩͪͤÀͫͣ͟ÀͪͬͮͤͪÀ͡Àͭͮͤͨͮͯͫͬͪ͟À

cÀͲͱͰͬͩ͠ͺͫͬͤÀͭͬͩͤÀXÀcÀͯͨͤ͟͠Ͱͬͩ͠ͺͫ͟ͽÀÀͬͩͤ͡Χͬͩ͠ͺͫ͟ͽÀͭͩͬͷͣͨ͟͟À

ͮ͟ΧͬͫͤÀ͉ͩͧ͟Ͳͤ͟ÀͬÀ͏ͬͣͬͯ ÀͬͰͨͱͣ͟ÀͬͰͨͮ͹ͤ͟͡ͰͯͽÀͤͩͧͨͬͩͤͭͫ͡͹ΧÀͧͣ͡À

cÀͯͭͬͮͰͧͫ͡͹ΧÀͦͩ͟ÀcÀ3PAÀcÀ3UPERÀ-ARKET

ͫ͟Àͤ͜͢ΧͯͨͬͤÀͪͬͮͤ ÀͧÀͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰÀ͟͡ͶͤͪͱÀͫͧͪͫͧ͟͡ͼÀͱͯͩͱͧ͢À͡͹ͯͬͨͬͬ͢À ͨ͟͵ͤͯͰ͟͡À

Kresten Palace Hotel

͉ͬͪͭͩͤͨͯÀ+RESTENÀ2OYALÀ6ILLASÀÀ3PAÀͯͬͯͰͬͧͰÀͧͦÀÀͣ͡ͱͳͪͤͯͰͫ͹ͳÀ

͖ͤͰ͹ͮͤͳͦͤͦͣͬ͡͵ͫ͟ͽÀͬͯ͢Ͱͧͫͧʹ͟À+RESTENÀ0ALACEÀ(OTELÀͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟͟À

ͫͬͪͤͮͬ͡ ÀÀJUNIORÀͯͺͼͰͬ͡ ÀÀͯͺͼͰͬ͡ ÀÀJUNIORÀͯͺͼͰͬ͡ Àͧͩͩ͡ÀͯÀͯͯͤ͟͠ΧͫͬͪÀ

ͫ͟ÀͳͬͩͪͤÀͫͣ͟ÀͪͬͮͤͪÀͫ͟Àͮͯͯ͟ͰͬͽͫͧͧÀÀͨͪÀͬͰÀͯͰͬͩͧʹ͹ÀͬͯͰͮͬ͟͡À͏ͬͣͬͯ À

ͧÀÀROYALÀͯͺͼͰͬ͡ÀͯÀͯͯͤ͟͠Χͫͬͪ

͡ÀÀͨͪÀͬͰÀͦͫͪͤͫͧ͟Ͱͬͬ͢À͓ͩͧͮͨͧ͟͟ÀͧÀ͡ÀÀͨͪÀͬͰÀͥͧͬͭͧͯͫͬ͡ΧÀͣͤͮͤ͡ͱͶͨͧÀ

͂ͯͤÀͫͬͪͤͮ͟Àͬͬͮ͠ͱͣͬͫ͟͡͹ÀͯͭͱͰͫͧͨͬ͡͹ͪÀͰͤͩͤͧͣͤͫͧͤͪ͡ ÀͰͤͩͤͲͬͫͬͪ À

͉ͬͯͨͧͫͱÀ

͡Àͫͬͪͤͮ͟ͳÀͱͯͰͫͬͩͤͫ͟͡Àͳͬͩͬͣͧͩͺͫͧͨ ÀͯͤΧͲ À͟ÀͰͨͥͤ͟ÀͭͮͤͣͬͯͰͩ͟͡ͽͤͰͯͽÀ

͍ͰͤͩͺÀ+RESTENÀ0ALACEÀͯͬͯͰͬͧͰÀͧͦÀÀͫͬͪͤͮͬ͡ ÀͭͮͧÀͻͰͬͪÀ͡ÀͭͬͯͩͤͣͫͧΧÀ

ͧͫͰͤͮͫͤͰÀ͵ͤͮͤͦÀͯͤͰͺÀ%THERNETÀ͑ͨͥͤ͟ÀͧͫͲͮͯ͟ͰͮͱͨͰͱͮ͟Àͨͬͪͭͩͤͨͯ͟À

ͮͦ͟ÀͬͰͤͩͺÀ͠͹ͩÀͬͰͮͤͪͬͫͰͧͮͬͫ͟͡ÀͦͧͪͬΧÀ Àͬͣͬ͢͡À͂ͯͤÀͫͬͪͤͮ͟À ͬͬͮ͠ͱͣͬͫ͟͡͹Àͬͯͬ͠͹ͪÀͬͮͦͬͪ͟͠ ÀͤͯͰͺÀͩͨͬͫ͟͠ÀͧͩͧÀͤͮͫͣ͟͟͡ ÀͬͰͨͱͣ͟À ͬͰͨͮ͹ͤ͟͡ͰͯͽÀͤͩͧͨͬͩͤͭͫ͡͹ΧÀͧͣ͡ ÀͯͭͱͰͫͧͨͬͬͤ͡ÀͰͤͩͤͧͣͤͫͧͤ͡À ͯÀͪͱͦ͹ͨͩ͟ͺͫ͹ͪͧÀͨͫͩͪͧ͟͟͟ Àͪͧͫͧ ͳͬͩͬͣͧͩͺͫͧͨ ÀͯͤΧͲ ÀͲͤͫÀͧÀ ͨͬͫͣͧʹͧͬͫͤͮÀ͂ͫͧͪͫͧ͟ͼÀͨͩͧͤͫͰͬ͡Àͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰͯͽÀʹͤͩ͹ΧÀͮͽͣÀͱͯͩͱ͢ÀcÀ ͨͬͪͭͩͤͨͯÀͯͯͤ͟͠Χͫͬ͡ Àͨͩ͡ͼ͵͟ͼͷͧΧÀͧÀͣͤͰͯͨͧΧÀͯͯͤ͟͠ΧͫÀͯÀͪͬͯͰͧͨͪͧ͟À ͧÀͭͩ͟ͺͪͪͧ͟ Àͯͬͦͣ͟ͼͷͧͪͧÀͻͨͦͬͰͧ͵ͤͯͨͱͼÀ͟ͰͪͬͯͲͤͮͱÀcÀͰͱͮͧͯͰͧ͵ͤͯͨͧΧÀ ͬͲͧͯÀcÀ͠ͱͰͧͨÀcÀͮͤͯͰͬͮͫ͟ÀcÀͮ͟͠ÀͱÀͯͯͤ͟͠Χͫ͟ÀcÀͰͤͮͫ͟͟͡À!ÀLAÀCARTEÀcÀ ͨͬͨͰͤΧͩͺ ͮ͟͠ÀcÀͭͩͽͥͫ͹ΧÀͬͩͤ͡Χͬͩ͠ÀcÀͣͤͰͯͨ͟ͽÀͭͩͬͷͣͨ͟͟ÀcÀͰͤͫͫͧͯͫ͹ΧÀ ͨͬͮͰÀcÀͭͬͩͤÀͣͩͽÀͪͧͫͧͬͩ͢ͺͲ͟ÀcÀͨͬͫͮͤͯͯ͢ ʹͤͫͰͮÀcÀͬͪͤͫ͠Àͩ͟͡ͼͰ͹ÀcÀ ͣͬͯͰͱͭÀ͡ÀͧͫͰͤͮͫͤͰÀcÀͬͲͧͯÀͮͤͫͣ͟͹À͟͡Ͱͬͪͬͧͩͤ͠ΧÀcÀͭͮͨͬͨ͟͟͡

̮͉͍͌͑͊ͅ 103


ПРЕЗЕНТАЦИЯ ◉ РОДОС

$PDWKXV%HDFK+RWHO (OLWH6XLWHV ͇͉͌͊͌͒͛͑͟ҧÌ͖͒͊͏͠Ì͕͊͐͊ҧ͈͑͒͒ÌÌ ͖͍͓ͅÌ͑ͅÌ͕͖͔͇͒͒͊Ì͔͉͕͒͒

 ͇͉͌͊͌͒͛͑͟ҧÌ͖͍͎͆͗ ͖͒͊͏͠ÌÌ ͑ͅÌ͕͖͔͇͒͒͊Ì͔͉͕͒͒Ì͖͒͏͎͒͠Ì͕͖͢͟͠

͍͵ͮͬ͟͟͡Ͱͤͩͺͫ͹ΧÀͭͩͽͥͫ͹ΧÀͬͰͤͩͺÀ!MATHUSÀ ÀͻͰͬÀͮ͟ΧͯͨͬͤÀͪͤͯͰͬÀͣͩͽÀ

 ͦͤͦͣͬ͡͵ͫ͹ΧÀ%LITEÀ3UITESÀͯÀͧͣͬͪ͡Àͫ͟Àͪͬͮͤ Àͫ͟ÀͬÀ͏ͬͣͬͯÀ ÀͻͰͬÀ

ͬͰͣ͹ͳ͟ ÀͯÀͭͫͬͮͪͫ͟͟͹ͪÀͧͣͬͪ͡Àͫ͟Àͤ͜͢ΧͯͨͬͤÀͪͬͮͤÀ͌͟ͶÀ ͦͤͦͣͬ͡͵ͫ͹ΧÀ

͟͡Ͱͬͫͬͪͫ͹ΧÀÀͮͬͪͫ͟Ͱͧ͵ͤͯͨͧΧÀ͠ͱͰͧͨ ͬͰͤͩͺÀͭͮͧÀͬͰͤͩͤÀ!MATHUSÀ

ͨͱͮͬͮͰÀͫ͟Àͬ͏ͬͣͬͯ ͯ͵ͧͰͤ͟ͰͯͽÀ͡͹ͣ͟ͼͷͧͪͯͽÀͯͤͪͤΧͫ͹ͪÀͬͰͤͩͤͪÀͯÀ

͏ͬͣͬͯ͐ͬͩͦͫͧ͟͠Ͱͤͩͺͫ͹ͤÀͯͺͼͰ͹ÀͯÀͧͣͬͪ͡Àͫ͟Àͦͩͧ͟͡À͈ͨͯͧͽÀͭͮͤͨͮͯͫͬ͟À

ͭͤͮͬͨͩͯͯͫ͟͡͹ͪͧÀͱͣͬͯ͠Ͱͪͧ͟͡

ͭͬͣͳͬͣͽͰÀͣͩͽÀͪͤͣͬͬͬ͢͡Àͪͤͯͽʹ͟

/͖͍͕͎͍͒͐͑͛͊ͅҧÌ͖͒͊͏͠Ì͉͏ͱÌÌ ͓͔͇͉͍͒͊͊͑ͱÌ͕͇͉͙͊͆͑͟ͅÌ͖͔͕͖͇͒͋͊

̧͖͍͎͗ ͖͒͊͏͠Ì͉͏ͱÌ͐͒͏͉͇͒͒͋͊͑͒Ì͕Ì͇͍͉͒͐Ì͑ͅÌ ͔͐͒͊Ì͇Ì͌ͅ͏͍͇͊Ì͍͎͕͍ͱÌ͑ͅÌ͔͉͕͒͒͊

͎ͬͰͮͽͯ͟ͼͷͤͤÀͮͯͭͬͩͬͥͤͫͧͤ͟Àͦͩͧ͟͟͡À͈ͨͯͧͽÀͧÀͭ͹Ͷͫ͟ͽÀͦͤͩͤͫͺÀͽͩ͡ͽͼͰͯͽÀ

́ͱͰͧͨ ͬͰͤͩͺÀ %LITEÀ 3UITESÀ ͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰÀ ͩͱ͵ͶͧͤÀ ͫͬͪͤͮ͟À ͣͩͽÀ

ͧͣͤͩ͟ͺͫ͹ͪÀͪͤͯͰͬͪÀͣͩͽÀͪͤͣͬͬͬ͢͡Àͪͤͯͽʹ͟ÀͧÀͭͮͬͤͣͤͫͧ͡ͽÀͯͣͤͫͬ͟͡͠ΧÀ

ͫͤͦ͟͠͹ͤͪͬͬ͟͢͡Àͪͤͣͬͬͬ͢͡Àͪͤͯͽʹͫ͟ͶÀͬͰͤͩͺÀͭͬͪͬͥͤͰÀͬͭͩ͟͡ͰͧͰͪÀ

ʹͤͮͤͪͬͫͧͧÀͫ͟Àͬ͏͎ͬͣͬͯͬͩ͟͠ͱΧͰͤÀͯͤ͠ͽÀͮͬͯͨͬͶͫ͹ͪͧÀͭͮͬʹͤͣͱͮͪͧ͟À

ͬͭͩͬ͡ͰͧͰͺÀ͟͡ͶͧÀͪͤ͵Ͱ͹À͡Àͮͤͩ͟ͺͫͬͯͰͺ

ͪͧͮͬͬͬ͢͡Àͨͩͯͯ͟͟ ÀͧÀͮͯͯͩ͟͟͠ͰͤͯͺÀ͡Àͩͱ͵ͶͤͪÀͯͭ͟ ͬͰͤͩͤ

̴͏ͱ͋͑͟ҧÌ͖͒͊͏͠Ì͇Ì͙͖͆͗͊Ì͍͎͕͍ͱÌÌ ͑ͅÌ͔͉͕͒͒͊Ì͕Ì͎͔͚͒͑͊͊͑͘ ͚͖͔͊͑͒͐

̵͖͍͕͎͍͒͐͑͛͊ͅҧÌ͖͉͙͒͟Ì͑ͅÌ͕͖͔͇͒͒͊Ì͔͉͕͒͒ ͂ͤͩͧͨͬͩͤͭͫ͹ΧÀ͠ͱͰͧͨ ͬͰͤͩͺÀ%LITEÀ3UITESÀͻͰͬÀͩͱ͵ͶͧΧÀ͡͹ͬͮ͠ÀͣͩͽÀ ͬͰͣ͹ͳ͟ÀͧÀͪͤͣͬͬͬ͢͡Àͪͤͯͽʹ͟Àͫ͟Àͬ͏ͬͣͬͯ

͍ͰͤͩͺÀͨͩͯͯ͟͟ÀͩͼͨͯÀ!MATHUSÀ ÀͻͰͬÀ͡Àͩͱ͵ͶͤͤÀͪͤͯͰͬÀͣͩͽÀͬͰͣ͹ͳ͟Àͨͨ͟À

͂ͩͼͩͤͫͫ͠͹ͤÀͭͮ͟͹Àͪͬ͢ͱͰÀͭͬͮ͢ͱͦͧͰͺͯͽÀ͡ÀͯͭͬͨͬΧͫ͹ΧÀͪͧͮÀ͎͐̀ÀͧÀ

ͭͮͤͣͭͮͧͫͧͪ͟ͰͤͩͤΧ ÀͰͨ͟ÀͧÀͰͱͮͧͯͰͬ͌͟͡ͶÀͬ͵ͮͬ͟͟͡Ͱͤͩͺͫ͹ΧÀͬͰͤͩͺÀ

ͭͮͬ͢ͱͩͽͰͺͯͽÀͣͬͩ͡ͺÀͭͩͽͥ͟À͈ͨͯͧͽÀͧͩͧÀͭͬͱͥͧͫ͟ͰͺÀͭͮͧÀͯͤ͡͵͟ͳÀͭͬͣÀ

ͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰÀͬͭ͹ͰÀ͡͹ͯͬͨͬͬ͢Àͨͩͯͯ͟͟ÀͣͩͽÀͭͤͮͯͬͫÀͪͧͮͬͬͬ͢͡Àͱͮͬͫ͡ͽ

ͭͬͨͮͬͬͪ͡Àͦͤͦͣ͡

104 ̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ


̨̀Į̀Ì̴̶̳̮̯̦̺Ì̮̪̫̦̰̲̳̩̳́Ì̷̳̪̺̦̀

̷̵̳̯̳Ҥ̷̫Ì̪̰̈́Ì̶̧̫̈́Ì̵̱̮Į̴̸̷̶̷̫̫̮̀̽Ҥ ̨Ì /.++.Ì'.3$+2 APOLLO HOTELS ͎͉͋͟ͅҧÌ͉͊͑͠Ì͐͟Ì͖͖͊͝ͅ͏͑͒͠Ì͖͍͕͌͆͒͐ͅͱÌ͒Ì͎͕͖͇͛͊͊ͅÌ͍Ì͕͖͔͍͕͊͐͐ͱÌ͉͇͗͒͏͖͇͔͍͖͊͒͠Ì͇͕͊Ì͓͔͕͌͒͟ͅÌ͍͙͑͜ͅÌ͈͕͖͒͊ҧ ͐͟Ì͓͔͉͊͏͈͊͐ͅͅÌ͇͐ͅÌ͓͍͕͖͍͒͑͊Ì͇͑͊͌͆͊͐͒͊͟ͅͅÌ͓͖͕͖͇͍͗͊͊͊͜

SENTIDO APOLLO BLUE ͓ͩͧͮͨͧ͟͟ À À͏ͬͣͬͯ À̓ͮͤʹͧͽ ͑ͤͩÀ ÀÀ EMAILÀINFOAPOLLOBLUE SENTIDOHOTELSCOM

APOLLO BEACH ͓ͩͧͮͨͧ͟͟ À À͏ͬͣͬͯ À̓ͮͤʹͧͽ ͑ͤͩÀ ÀÀ À EMAILÀAPOLLORH OTENETGR


ϛϜϑϓϑϙϞόҠϔҩDzϜϚϐϚϝ

̩͕͖͍͍͒͑͛͑͟ҧÌ͎͓͒͐͏͎͕͊Ì2$-3(#.Ì ONKKNÌ!KTDÌ͍Ì ONKKNÌ!D@BGÌ'NSDKÌ ͔͕͓͒ͅ͏͒͋͊͑͟Ì͑ͅÌ͇͊͏͍͎͒͏͓͊͑͒͐Ì͓͏ͱ͋͊Ì̹ͅ͏͍͔͎͍ͅÌ͑ͅÌ͒ Ì̵͉͕͒͒ Ì

4FOUJEP"QPMMP#MVF ̲͓͍͒͐͑ͅͅͱÌ ͓͒Ì ͕͖͍͏͢Ì ͉͔͇͈͔͕͎͍͊͑͊͊͛͊͊Ì ͓͕͖͔͒͒ҧ͎͍ Ì ͖͖͒͡Ì ͈͕͖͍͍͒͑͛͑͟ҧÌ ͎͓͒͐͏͎͕͊Ì ͈͔͍͐͒͑͛͑͒ͅÌ ͇͓͍͕͑ͅÌ ͇Ì ͎͔͍͒͗͋͢͝ͅҧÌ ͏͉͖͑͘͜ͅͅ Ì ̴͔͈͒͗͏ͱҧ͖͕͊͠Ì ͓͒Ì ͕͉͇͒͐͟ͅÌ ͉͔͎͒͒͋͐ͅÌ ͍Ì ͓͇͕͖͇͒͛͗͗ҧ͖͊Ì ͉͊͏͍͎͖͑͟ͅҧÌ ͔͖͒͐ͅͅÌ ͕͍͋͐͑ͅͅÌ ͕Ì ͖͎͍͑͒͐ͅÌ ͖͍͐͠ͱ͑ͅÌ ͍Ì ͕͖͈͐͊͑͒͒Ì ͔͖͔͇͌͑͒͠ͅͅͱ Ì ̶͓͕͖͍͖͕͗͊͠Ì ͑ͅÌ ͓͏ͱ͋Ì ͍Ì ͖͍͖͒͗͊͝Ì ͊͜͏͎͇͍͕͖͕͖͒͒͠Ì ͖͓͊͏͈͒͒Ì͓͕͎͊ͅ Ì̳͖͇͉͊ͅҧ͖͊Ì͈͖͆͒͗͢ͅÌ͓ͅ͏͍͖͔͗Ì͖͔͉͍͚͍͙͒͑͑͟ͅÌ͇͎͕͇͗͒Ì ͇Ì ͔͕͖͔͊͒͑͊ͅÌ ͖͒͊͏ͱ Ì ͈͉͊Ì ͇͕͊Ì ͆͏͉͢ͅÌ ͕͉͒͌͑͟ͅÌ ͓͔͍Ì ͍͕͓͒͏͇͍͍͌͒͑͠ͅÌ ͕͙͐͟ͅÌ ͏͍͙͗͛͜Ì ͍͈͔͉͍͖͇͑͊͊͑͒ Ì ̲͆ͅ͏͉͢ͅҧ͖͊Ì ͌ͅÌ ͕͒͏͍͑͊͛͑͐͟Ì ͎͖͍͌͐ͅͅͅÌ͑ͅÌ͒͑͊͘Ì͙͔͐ͅͅÌ̦͓͒͏͏͒͑ͅÌ͍Ì͓͕͒͏͗͜ͅҧ͖͊Ì͓͏͕͎͊Ì͇͒͏͑Ì͑ͅÌ ͓͏ͱ͋͊ Ì ̳͕͖͔͍͖͆͒͊Ì ͇͕͊Ì ͕͇͍͒Ì ͓ͱ͖͠Ì ͇͕͖͇͛͗Ì ͍Ì ͇͟Ì ͖͎͔͖͒͒͊͊Ì ͉͏ͱÌ ͕͊͆ͱÌ ͖͒͊͏͠Ì2DMSHCNÌ ONKKNÌ!KTD

 ̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ


$SROOR %HDFK+RWHO ̳͖͊͏͠Ì

ONKKNÌ !D@BGÌ 'NSDKÌ dÌ ͖͒͡Ì ͓͔͕͖͔͒͒͑͟ҧÌ ͕͇͔͒͊͐͊͑͑͟ҧÌ

͎͓͒͐͏͎͕͊ Ì ͔͕͓͒ͅ͏͒͋͊͑͑͟ҧÌ ͑ͅÌ ͓͏ͱ͋ͅÌ ̹ͅ͏͍͔͎͍ͅÌ ͑ͅÌ ͕͇͔͊͊͒

͇͕͖͒͒͛͑͒ҧÌ ͎͕͖͍͒͒͑͊͛͑͒Ì ͒ Ì ̵͉͕͒͒ Ì ̳͑Ì ͔͕͓͒ͅ͏͒͋͊͑Ì ͑ͅÌ ͔͕͕͖͒ͅͱ͍͍͑Ì Ì͎͐Ì͖͒Ì͕͖͒͏͍͚͟Ì͕͖͔͇͒͒ͅÌ͍Ì͇ÌÌ͎͐Ì͖͒Ì͓͒͏ͱÌ͉͏ͱÌ͈͒͏͘͠ͅÌ̦͉͑͗͘ͅ Ì ̧͉͍͗͗͛Ì͔͕͓͒ͅ͏͒͋͊͑͑͐͟Ì͑ͅÌ͓͕͊͛͑͒͐ͅÌ͓͏ͱ͋͊Ì͍Ì͖͓͗͒ͅͱÌ͇Ì͔͕͎͒͒͑͒͜ҧÌ ͍Ì ͓͑͒͟͜ҧÌ ͌͊͏͍͊͑ Ì ͖͖͒͡Ì ͖͔͙͇͉͛͊͊͌͊͌͒͛͑͟͟ҧÌ ͖͒͊͏͠Ì ͕͉͊͏͖͊ͅÌ ͇͜ͅÌ ͖͉͙͒͟Ì͇͑͊͌͆͊͐͐͟͟ͅͅ

̮͉͍͌͑͊ͅ 


ϛϜϑϓϑϙϞόҠϔҩ

0LWVLV+RWHOV ̵̰̫̩̫̲̪̦̲̳̫Į̶̷̴̵̶̷̩̳̫̮̮̱̳̀

͕͔͇͍͕͊͗Ì ͇Ì ͎͉͋͒͐ͅÌ ͍͌Ì ͖͒͊͏͊ҧÌ ͚͓͎͍͊͒͛ Ì ͇Ì ͖͒Ì ͇͔͊͐ͱÌ ͎͎ͅÌ ͈͕͖͒ͱ͐Ì

̧͉͍͗͗͛Ì ͕͐͒ͅҧÌ ͎͔͓͗͑͒ҧÌ ͖͒͊͏͑͒͠ҧÌ ͚͓͎͊͒͛͒ҧ Ì ,HSRHRÌ 'NSDKRÌ ͗͋͊Ì ͇Ì

͓͔͉͊͏͈͖͕͊ͅͅͱÌ ͈͖͆͒͟ͅҧÌ ͇͔͆͒͟Ì ͈͕͖͓͔͍͍͙͒͊͐͑͟Ì ͎͔͔͖͇͗͒͒Ì ͎͏͕͕ͅͅÌ

͖͍͊͛͊͑͊Ì Ì ͏͖͊Ì ͱ͇͏ͱ͖͕͊ͱÌ ͏͍͉͔͊͒͐Ì ͇Ì ͖͔͍͕͗͆͌͑͊͊ Ì ͑ͅ͏͍͇͒͋Ì ͕͇͒ҧÌ

c͓͔͍͊͐͗͐i Ì c͏͎͕͢i Ì BHSXÌ Ì QDRNQS Ì ANTSHPTDÌ Ì @KK HMBKTRHUDÌ GN

͕͕͖͇͒͆͊͑͑͟ҧÌ͖͓͖͎͒͊͛͒ͅÌ͑ͅÌ͍͘͏͕͍͒͒͘͢Ì͈͕͖͓͔͍͍͕͖͇͒͊͐ͅ Ì͇Ì͎͕͒͗͊͘Ì

SDKR Ì ̨͊͏͍͎͒͏͓͊͑ͅͱÌ ͍͔͕͖͔͎͖͔͑͗͗͘ͅͅ Ì ͇͕͖͍͒͌͐͒͋͑͒Ì ͉͏ͱÌ ͖͉͙͒͟ͅ Ì

͎͖͔͒͒͒ҧÌ ͙͉͍͖͕͑͒ͅͱÌ ͈͕͖͒͠ Ì ͎͏͍͖͊͑ Ì ͓͕͖͍͖͒͊͊͏͠ Ì ͍Ì ͍͐͊͑͑͒Ì ͖͎͒ͅҧÌ

͍͕͎͌͑͑͟ͅͅͱÌ ͎͙͗͑ͱ Ì ͓͔͎͔͕͊͑͒ͅÌ ͔͉͇͒͆͒͗͒͑͑͊͟ͅÌ ͎͔͚͒͑͊͊͑͘ ͌ͅ͏͟ Ì

͓͉͙͉͒͒Ì͕͓͍͇͖͒͆͊͊͛͊ͅÌ͍͑Ì͕Ì͛͊͐Ì͑͊Ì͕͔͇͍͑͐͟ͅҧÌ͎͕͖͇͛͊͊͑͑͟ͅҧÌ͖͉͙͒͟

͕͗͏͈͍͗Ì ͓͒Ì ͉͔͇͒͌͒͒͏͍͊͑͢Ì ͍Ì ͚͖͔͊͑͟Ì ͎͔͕͖͒͟ͅ Ì Ì ͇͕͊Ì ͖͒͡Ì ͓͇͒͌͒͏ͱ͖͊Ì

̺͒͏͉͍͈͑Ì ͕͕͖͍͖͒͒Ì ͍͌Ì Ì ͖͒͊͏͊ҧ Ì ͎͖͔͒͒͊͟Ì ͇͕͊͒͆͊͐͞͏͊͢͝Ì

͑͐ͅÌ͉͇͗͒͏͖͇͔͍͖͊͒͠Ì͇͕͊Ì͇͍͜ͅÌ͓͔͕͌͒͟ͅ Ì͇͑͊Ì͇͍͕͍͕͖͍͌͐͒ͅÌ͖͒Ì͚͊͏͍Ì

͇͓͒͏͖͒͢͝ͅÌ ͏͈͒͌͗͑Ì b̸͍͎͑ͅ͏͑͒͊͠Ì ͓͔͇͑ͅͅ͏͍͊͑͊h Ì ͍Ì ͇͏͉͊ͅ͏͚͟͠Ì

͇͈͊͒͜ͅÌ ͓͖͕͖͇͍͗͊͊͜ͱÌ dÌ ͉͏ͱÌ ͖͉͙͒͟ͅ Ì ͓͒Ì ͉͊͏͐ͅÌ ͍͏͍Ì ͇͒Ì ͇͔͊͐ͱÌ

,HSRHRÌ 'NSDKRÌ ͓͔͍͈͏͖͜͢ͅͅÌ ͕͇͍͙͒Ì ͈͕͖͒͊ҧÌ ͓͈͔͍͖͕͒͗͌͠ͱÌ ͇Ì ͈͔͕͎͊͛͊͗͢Ì

͉͇͈͐͊͒͒͒Ì ͕͐͊ͱ͚ͅ Ì ̯͔͒͐͊Ì ͖͈͒͒ Ì ͓͔͕͊͒͑ͅ͏Ì ͖͒͊͏͙͑͟͠Ì ͎͓͒͐͏͎͕͇͊͒Ì

͖͐͊͛͗ Ì ͎͇͍͕͒͗͑͗͜͠Ì ͇Ì ͕͇͖͊Ì ͈͔͕͎͈͊͛͊͒͒Ì ͕͒͏͚͑ͅÌ ͑ͅÌ ͕͖͔͇͙͒͒ͅ Ì ͍Ì

͈͖͇͒͒Ì͓͔͉͕͖͇͍͖͊͒͠ͅÌ͈͕͖͒ͱ͐Ì͎͚͔͒͑͊͑ͅÌ,HSRHRÌ͕͗͏͈͍͗Ì͇͕͒͛͟ͅҧ͈͊͒͜Ì

͓͎͍͖͕͒͌͑͒͐͠ͅͱÌ͕Ì͈͔͕͎͊͛͊͒ҧÌ͍͕͖͔͍͒͊ҧÌ͍Ì͎͗͏͖͔͗͒͠ҧÌ͇Ì͏͈͉͔͙͊͊͑͑͟ͅÌ

͎͏͕͕ͅͅÌ͍Ì͔͈͍͇͖͒͑͌͒͠ͅͅÌ͇͑͊͌͆͊͐͟͟ͅͅҧÌ͖͉͙͒͟ Ì

͈͔͉͙͒͒ͅÌdÌ͇Ì̦͍͙͑͘ͅ Ì͑ͅÌ͒ Ì̯͔͍͖ Ì͇Ì̯͐͊͑ͅͅĮ͔̀͗͏ͅ Ì͑ͅÌ͒ Ì̯͕͒Ì͍Ì͒ Ì̵͉͕͒͒ Ì ̨͕͊Ì͖͒͊͏͍Ì͇͓͍͕͑͟ͅÌ͇Ì͎͔͍͒͗͋͢͝ͅҧÌ͓͊ҧ͌͋ͅ Ì͖͖͒͊͑ͱͱÌ͍Ì͓͔͎͔͕͊͑͒ͅÌ

̩͔͓͓͗ͅÌ,HSRHRÌGNSDKRÌ͉͎͔͖͑͊͒͑͒͑͒ͅÌ͓͒͏͗͛ͅ͏ͅÌ͈͔͉͑͟ͅͅÌ͖͒Ì͕͖͙͐͊͑͟Ì

͉͓͒͒͏͑ͱͱÌ͕͖͕͖͇͊͊͊͑͑͗͢Ì͎͔͕͖͒͗ͅÌ͓͔͍͔͉͒͟ Ì͍Ì͍͎͗͑ͅ͏͑͐͟͠Ì͔͒͆͌͒͐ͅÌ

͍Ì͉͔͉͙͐͊͋͗͑͒͑͟ͅÌ͖͔͓͔͖͔͇͗͒͊͒͒ͅÌ͌ͅÌ͓͔͍͌͑͑͑͒ͅÌ͇͕͎͍͒͟ҧÌ͔͇͗͒͊͑͠Ì

͕͖͖͒͛͊͢ͅÌ ͕͕͖͇͒͆͊͑͑͟ҧÌ ͕͖͍͏͠Ì ͕Ì ͡͏͖͍͊͐͊͑͐ͅÌ ͕͖͈͐͊͑͒͒Ì ͎͒͏͔͍͖͒ͅÌ ͍Ì

͓͔͉͕͖͇͊͒ͅ͏ͱ͙͊͐͟Ì͕͗͏͈͗ Ì͍Ì͊͊Ì͇͎͏͉ͅÌ͇Ì͓͇͍͒͊͑͊͟͜Ì͔͇͗͒͑ͱÌ͕͖͈͐͊͑͒͒Ì

͔͙͍͖͎͖͔͍͊͗͑͐͟ͅÌ͉͖͊ͅ͏ͱ͍͐

͖͔͍͗͌͐ͅÌ͍Ì͔͆͊͊͋͑͒͊Ì͖͍͒͑͒͊͑͊͜Ì͎Ì͎͔͒͗͋͊͢͝ͅҧÌ͕͔͉͊͊Ì͆͟͏Ì͇͕͎͒͒͟Ì

̯͚͔͒͑͊͑Ì͓͔͍͉͖͊ͅÌ͕͒͒͆͒͊Ì͍͌͑͛͊͑͊ͅÌ͎͕͖͇͛͊͊͑͑͒͐͗ͅÌ͇͊͏͍͎͒͏͓͊͑͒͐͗Ì

͚͒͊͑͊͑Ì͑ͅÌ͔͙͌͑͟ͅÌ͔͇͗͒͑ͱ͙

 ̈́ͤͫͺͧ͢ÀͧÀ͑ͱͮͧͦͪ͟


ПРЕЗЕНТАЦИЯ ◉ КОС

1HSWXQH+RWHOV5HVRUW &RQYHQWLRQ&HQWUH 6SD "ÀÀͨͪÀͬͰÀͪͤͥͣͱͫͮͬͣͫͬͬ͟͢À͟ͻͮͬͭͬͮͰ͟ÀͬͯͰͮͬ͟͡À͉ͬͯ À͡ÀÀͨͪÀͬͰÀ

Àͨͪ͡ÀͮͽͣͬͪÀͯÀͬͩ͠ͺͶͧͪÀͭͤͯ͵ͫ͟͹ͪÀͭͩͽͥͤͪÀͧÀͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰÀͯͬͧͪ͡À

ͯͰͬͩͧʹ͹ÀͬͯͰͮͬ͟͡ÀͧÀ͡ÀÀͨͪÀͬͰÀͥͧͬͭͧͯͫͬ͡ΧÀͣͤͮͤ͡ͱͶͨͧÀ͋ͯ͟Ͱͧͳͮͧ͟À

ͬͯ͢ͰͽͪÀͭͮͤͨͮͯͫ͟ͱͼÀͧͫͲͮͯ͟ͰͮͱͨͰͱͮͱÀͣͩͽÀͭͮͬͤͣͤͫͧ͡ͽÀͬͰͣ͹ͳ͟Àͨͨ͟À

ͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟Àͬͯ͢Ͱͧͫͧ͵ͫ͹ΧÀͨͬͪͭͩͤͨͯÀ.EPTUNEÀ(OTELSÀ À2ESORT À#ON

͡ÀʹͤͫͰͮͩ͟ͺͫͬͪÀͨͬͮͭͱͯͤ ÀͰͨ͟ÀͧÀ͡Àͬͨͮͱͥ͟ͼͷͧͳÀͦͣͫͧ͟ͽͳÀ͠ͱͫͩͬ͢͟

VENTIONÀ#ENTREÀÀ3PA Àͭͮͤͣͩ͟͢͟ͼͷͧΧÀͯͬͧͪ͡Àͬͯ͢ͰͽͪÀ͡͹ͯͬ͵͟ΧͶͤͬ͢À

͍ͰͤͩͺÀͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰÀÀͮͤͯͰͬͮͫ͟͟ Àͣͤ͢ÀͪͬͥͫͬÀͬͰͤͣ͟͡ͰͺÀͩ͠ͼͣ͟Àͨͱͳͫͧ

ͨͩͯͯ͟͟Àͱͯͩͱͧ͢ À͌ͤͭͬ͡ͰͬͮͧͪͬΧÀͨͮͯͬ͟Ͱ͹Àͬͨͮͱͥ͟ͼͷ͟ͽÀͭͮͧͮͬͣ͟À

͢ͱͮͪͤ Àͮͤ͢͵ͤͯͨͱͼÀͧÀͪͤͥͣͱͫͮͬͣͫ͟ͱͼÀͨͱͳͫͼ ÀÀͮͬ͟͠͡ ÀÀͬͰͨͮ͹Ͱ͹ͳÀ

ͣͤͩͤ͟ͰÀͻͰͬͰÀͨͬͪͭͩͤͨͯÀͧͣͤͩ͟ͺͫ͹ͪÀͪͤͯͰͬͪÀͣͩͽÀͫͤͦ͟͠͹ͤͪͬͬ͟͢͡À

ͯͯͤ͟͠Χͫ͟ÀͬͣͧͫÀͯÀͭͬͣͬͮͤͬͪ͢͡ Àͯͬͮͤͪͤͫͫ͡͹ΧÀͨͬͫͮͤͯͯ͢ ʹͤͫͰͮ À

ͬͰͣ͹ͳ͟À͉ͮͬͪͤÀͰͬͬ͢ ÀͨͬͪͭͩͤͨͯÀͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰÀͱͯͩͱͧ͢Àͨͬͫͮͤͯͯ͢

ͮͦͫͬͬͮͦͫ͟͟͠͹ͤÀͯͭͬͮͰͧͫ͡͹ͤÀͯͬͬͮͱͥͤͫͧͽ Àͫͧͪ͟͟ʹͧͽ ÀͱͳͬͣÀͦ͟À

Ͱͱͮͧͦͪ͟À͡͹ͯͬͨͬͬ͢Àͨͩͯͯ͟͟ À͵ͰͬÀͣͤͩͤ͟ͰÀͤͬ͢Àͤͯ͡ͺͪ͟Àͭͮͧͩͤͨ͟͡Ͱͤͩͺͫ͹ͪÀ

ͣͤͰͺͪͧ À͎͐̀ÀͧÀͮͽͣÀͣͮͱͧ͢ͳÀͱͯͩͱ͢ ÀͯͬͬͰͤ͡ͰͯͰ͡ͱͼͷͧͳÀ͡͹ͯͬͨͬͪͱÀ

ͫͭͮͩͤͫͧͤͪ͟͟͡ÀͣͩͽÀͨͬͫͮͤͯͯ͢ Ͱͱͮͧͦͪ͟

ͨ͟͵ͤͯͰ͡ͱÀͬͯ͢Ͱͧͫͧ͵ͫͬͬ͢Àͨͬͪͭͩͤͨͯ͟À.EPTUNE

͉ͬͪͭͩͤͨͯÀ.EPTUNE ÀͭͬͯͰͮͬͤͫͫ͹ΧÀͯÀͯͬͩ͠ͼͣͤͫͧͤͪÀͰͮͣͧ͟ʹͧΧÀ

͂ÀÀͬͣ͢ͱÀͮͤͫͬͧͮͬͫ͟͡͡͹ÀÀͫͬͪͤͮͬ͡ÀͧÀͬ͢Ͱͬ͡͹Àͱͣͬͩͤ͡Ͱͬͮͧ͡ͰͺÀ

ͮͤ͢͵ͤͯͨͬΧÀͮ͟ͳͧͰͤͨͰͱͮ͹ÀͬͯͰͮͬ͟͡ Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟Àͫ͟Àͭͩͬͷͣͧ͟ÀÀ

ͯͤ͡Àͯͪ͟͹ͤÀͯͬͮͤͪͤͫͫ͡͹ͤÀͦͭͮͬͯ͟͹Àͫ͟ͶͧͳÀͬͯ͢ͰͤΧ

̮͉͍͌͑͊ͅ 109


ϛϜϑϓϑϙϞόҠϔҩDz,Ϛϝ

Ʉɨɧɰɟɪɧ%OXH/DJRRQ ͉ͬͫʹͤͮͫÀ"LUEÀ,AGOONÀ'ROUPÀͽͩ͡ͽͤͰͯͽÀͬͣͫͧͪÀͧͦÀͩͧͣͤͮͬ͡À͡À

ͨ͡ͱͯÀͻͰͬÀͫͬͪͤͮ͟ÀͯÀͧͣͬͪ͡Àͫ͟Àͪͬͮͤ ÀͭͮͬͯͰͬͮͫ͹ͤÀͯͤͪͤΧͫ͹ͤÀͫͬͪͤͮ͟À

ͳͬͩͣͧͫͤ͢À(OSPITALITYÀ'ROUP Àͱͭͮͩ͟͡ͽͼͷͧͪÀÀͬͰͤͩͽͪͧÀͨ͟Ͱͤͬͮͧͧ͢À

ͯÀͬͰͣͤͩͺͫͬΧÀͯͭͩ͟ͺͫͤΧÀͣͩͽÀͣͤͰͤΧ Àͫͬͪͤͮ͟ÀͯÀͯͯͤ͟͠ΧͫͬͪÀͧÀͫͬͪͤͮ͟À

¢ͩͼͨͯ¡ÀÀ͖ͤͰ͹ͮͤÀͬͰͤͩͽÀͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟͹Àͫ͟Àͭͮͤͨͮͯͫͬͪ͟ÀͬͯͰͮͬͤ͡À͉ͬͯ À

ͰͬͩͺͨͬÀͣͩͽÀͦͮͬͯͩ͡͹ͳ Àͫͬͪͤͮ͟Àͨ͟Ͱͤͬͮͧͧ͢À¢JUNIORÀSUITES¡ÀͯÀͣͥͨ͟ͱͦͧÀ

͟Àͣ͟͡À Àͫ͟Àͤͩͧͨͬͩͤͭͫͬͪ͡ÀͭͬͩͱͬͯͰͮͬͤ͡À͔ͩͨͧͣͧͨͧ͟ÀÀ͂À͵ͤͮͤͣͤÀ

ͧͩͧÀͭͤͮͯͬͫͩ͟ͺͫ͹ͪÀͯͯͤ͟͠ΧͫͬͪÀͧͩͧÀͤͦ͠Àͫͧͳ ÀͧÀͫͬͪͤͮ͟Àͨ͟Ͱͤͬͮͧͧ͢À

ͫ͟ͶͧͳÀͭͬͯͩͤͣͫͧͳÀͣͬͯͰͧͥͤͫͧΧÀͤͯͰͺÀͫͬ͡͹ΧÀͲͧͮͪͤͫͫ͹ΧÀͬͰͤͩͺÀͫ͟À

¢EXECUTIVEÀSUITES¡ÀͯÀͧͫͣͧͧͣ͡ͱͩ͟ͺͫ͹ͪÀͯͯͤ͟͠Χͫͬͪ

ͭͬͩͱͬͯͰͮͬͤ͡À͔ͩͨͧͣͧͨͧ͟ Àͭͮͤͣͫͦͫ͟͟͵ͤͫͫ͹ΧÀͰͬͩͺͨͬÀͣͩͽÀͦͮͬͯͩ͡͹ͳ ÀͧÀ

͌͟ͶͧÀͬͰͤͩͧÀͱͣͬͩͤ͡Ͱͬͮ͡ͽͰÀͩͼ͠͹ͤÀͦͭͮͬͯ͟͹ÀͧÀͥͤͩͫͧ͟ͽÀͫ͟ͶͧͳÀͬͯ͢ͰͤΧÀ

ͭͤͮ͡͹ΧÀͬͰͤͩͺ ÀͨͬͰͬͮ͹ΧÀ͠ͱͣͤͰÀͮͬ͟͠Ͱ͟ͰͺÀͫ͟Àͨͮͱͩͬͬͣͧ͢͢͵ͫͬΧÀͬͯͫͬͤ͡À

͋͹Àͭͮͧͩ͢͟Ͷͤͪ͟Àͯͤͪͺͧ ÀͯͤͪͤΧͫ͹ͤÀͭͮ͟͹Àͫ͟ÀͬͰͣ͹ͳÀͧͩͧÀͣͩͽÀͭͮͬͤͣͤͫͧ͡ͽÀ

͡ÀʹͤͫͰͮͤÀͯͰͬͩͧʹ͹À͉ͬͬͯ

ͣͤͩͬ͡͹ͳÀͯ͡Ͱͮͤ͵ ÀͣͩͽÀͬͮͫͧͦ͢͟͟ʹͧͧÀͯͣͤͫ͟͡͠͹ͳÀʹͤͮͤͪͬͫͧΧÀͧͩͧÀͣͩͽÀ

͎ͬͩͺͦͱͽͯͺÀͱͯͩͱͪͧ͢͟Àͨͬͫʹͤͮͫ͟À"LUEÀ,AGOONÀ'ROUP À͡͹ÀͪͬͥͤͰͤÀ

ͬͦͬͫͬͩͤͫͧ͡͠͡ͽÀ͟͡ͶͧͳÀͮ͟͠͵ͫ͹ͳÀͬͤ͠Ͱͬ͡ÀͯͩͧͅÀ͡͹À Àͭͮ͟͟ Àͪͤ͵Ͱ͟ͼͷ͟ͽÀ

ͯͪͤͩͬÀͬͥͧͣ͟Ͱͺ À͵ͰͬÀͭͬͩͱ͵ͧͰͤÀͯͪ͟͹ͤÀͩͱ͵ͶͧͤÀͱͯͩͱͧ͢À͡ÀͯͲͤͮͤÀ

ͬÀͭͮͬͤͣͤͫͧͧ͡Àͯͣͤͫͬ͟͡͠ΧÀʹͤͮͤͪͬͫͧͧ ÀͬͰͩͧ͵͟ͼͷͤΧͯͽÀͬͰÀͭͮͧ͡͹͵ͫͬΧ À

ͬͯ͢ͰͤͭͮͧͧͪͯͰ͟͡ÀͧÀͬͰͣ͹ͳ͟Àͫ͟Àͯͪ͟͹ͳÀͧͦ͹ͯͨͫͫ͟͹ͳÀͫͭͮͩͤͫͧ͟͟͡ͽͳÀ

ͰͬÀͫ͟ͶͧÀͬͰͤͩͧÀͧͣͤͩ͟ͺͫͬÀͭͬͣͳͬͣͽͰÀͣͩͽÀͻͰͬͬ͢Àͩͤͫ͜͢͟Ͱͫ͹ͤÀͮͤͯͰͬͮͫ͟͹À

ͣͩͽÀͬͰͣ͹ͳ͟À͡À̓ͮͤʹͧͧÀ͋͹Àͭͮͤͣͩͤͪ͟͢͟Àͯͬͧͪ͡Àͬͯ͢ͰͽͪÀͮͦͪͤ͟ͷͤͫͧͤÀ

ͱͣͧ͡ͽͰÀͯ͟͡Àͯͬͧͪͧ͡Àͯ͢͟Ͱͮͬͫͬͪͧ͵ͤͯͨͧͪͧÀͧͦ͹ͯͨͪͧ͟ À͟À͡ÀͮͤͯͰͬͮͫ͟͟ͳ

ͭͬÀͨͩͯͯ͟ͱÀ¢ͩͼͨͯ¡À͡Àͯͬ͵ͤͰͫͧͧ͟ÀͯÀͶͧͮͬͨͧͪÀ͡͹ͬͮͬͪ͠Àͱͯͩͱ͢ Àͫ͟͵ͧͫ͟ͽÀ

͢ͱͮͪͤÀͪ͟͡Àͭͮͤͣͩͬͥ͟ͰÀͩ͠ͼͣ͟ÀͧͫͰͤͮͫ͟ʹͧͬͫͩ͟ͺͫͬΧÀͨͱͳͫͧÀ

ͬͰÀͨͭͮͨ͟͟͟͟͡ÀͧÀͯͭͬͮͰͧͫ͡͹ͳÀͪͤͮͬͭͮͧͽͰͧΧÀͭͬͣÀͬͰͨͮ͹Ͱ͹ͪÀͫͤͬͪ͠ÀͧÀ

͉ͬͫʹͤͮͫÀ"LUEÀ,AGOONÀ'ROUPÀͯͬͩ͠ͼͣͤ͟ͰÀ͡͹ͯͬ͵͟ΧͶͧͤÀͯͰͫͣͮ͟͟Ͱ͹À

ͦͨͫ͟͟͵ͧ͟͡ͽÀͱͳͬͣͬͪÀ͡À͎͐̀ ͯͩͬͫ͟͟ͳÀͧÀͱͯͩͱͪͧ͢͟ÀͭͮͬͲͤͯͯͧͬͫͩ͟ͺͫ͹ͳÀ

ͨ͟͵ͤͯͰ͟͡ Àͦͬ͟͠ͰͽͯͺÀͭͮͧÀͻͰͬͪÀͬÀͯͬͳͮͫͤͫͧͧ͟Àͬͨͮͱͥ͟ͼͷͤΧÀͯͮͤͣ͹À

ͫͧͪ͟͟Ͱͬͮͬ͡ÀͣͩͽÀͣͤͰͤΧÀͧÀͦͮͬͯͩ͡͹ͳ

͋͹Àͭͮͤͣͩͤͪ͟͢͟Àͯͬͧͪ͡Àͬͯ͢ͰͽͪÀͭͤͮͬͨͩͯͯͫ͟͡͹ͤÀͱͯͩͱͧ͢À͡ÀͯͲͤͮͤÀ

͋͹Àͭͮͤͣͩͤͪ͟͢͟ÀͶͧͮͬͨͧΧÀ͡͹ͬͮ͠Àͤͩͧͨͬͩͤͭͫ͡͹ͳÀͫͬͪͤͮͬ͡Àͫ͟Àͩͼͬ͠ΧÀ

ͬͯ͢ͰͤͭͮͧͧͪͯͰ͟͡ÀͧÀͬͤ͠ͷͤͪ͟ À͵ͰͬÀ͟͡ͶÀͬͰͣ͹ͳÀ͠ͱͣͤͰÀͫͤͦ͟͠͹ͤͪ͟͡͹ͪÀ

 ̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ


ϛϜϑϓϑϙϞόҠϔҩDzϖϚϝ

Ɉɬɟɥɢ.LSULRWLV /ͰͤͩͧÀ+IPRIOTISÀ ÀͻͰͬÀͯͤͪͤΧͫ͟ͽÀͨͬͪͭͫͧ͟ͽ Àͬͯͫͬͫͫ͟͟͡ͽÀ͡ÀÀ

ͨͮͱͭͫ͹ΧÀͧͦÀ͟͡Ͱͬͫͬͪͫ͹ͳÀͨͬͫͲͤͮͤͫʹÀ ÀʹͤͫͰͮͬ͡À͐ͮͤͣͧͦͤͪͫͬͪͬͮͺͽÀ

ͬͣ͢ͱÀ̓ͤͬͮͬͯͬͪ͢À͉ͧͭͮͧͬͰͧͯͬͪÀ͐Ͳͤͮ͟ÀͣͤͽͰͤͩͺͫͬͯͰͧÀͨͬͪͭͫͧͧ͟À

ͅͷͤÀͫͤÀͰͨ͟Àͣͫͬ͟͡ ÀͧͣͤͽÀͯͬͯͱͷͤͯͰͬͫͧ͟͡͡ͽÀͬͯ͢Ͱͧͫͧʹ͹ÀͧÀͨͬͫͲͤͮͤͫʹ

ͮͯͭͮͬͯ͟Ͱͮͫ͟ͽͤͰͯͽÀͫ͟ÀͭͽͰͺÀͬͯ͢Ͱͧͫͧ͵ͫ͹ͳÀͨͬͪͭͩͤͨͯͬ͡Àͫ͟ÀͬͯͰͮͬͤ͡À͉ͬͯ À

ʹͤͫͰͮ͟ ÀͬͰͤ͡͵͟ͼͷͧͳÀͤͮͬͭͤ͡ΧͯͨͧͪÀͯͰͫͣͮ͟͟Ͱͪ͟ÀͧÀͬͤͯͭͤ͠͵ͧ͟͡ͼͷͧͳÀ

ͬͣͧͫÀ Àͫ͟ÀͬͯͰͮͬͤ͡À͏ͬͣͬͯ À͟ÀͰͨͥͤ͟ Àͫ͟À͋ͤͥͣͱͫͮͬͣͫ͟͹ΧÀ͉ͬͫͮͤͯͯ͢ ʹͤͫͰͮÀ

ͭͮͧͽͰͫ͹ΧÀͬͰͣ͹ͳ Àͫͮ͟ͽͣͱÀͯÀͭͮͤͣͬͯͰͩͤͫͧͤͪ͟͡À͡͹ͯͬͨͬͰͤͳͫͬͩͬͧ͢͵ͫ͹ͳÀ

͉ͬͯ͟À̓ͤͬͮͬͯ͢À͉ͧͭͮͧͬͰͧͯÀͽͩ͡ͽͩͯͽÀͦ͟͵ͧͫ͟ͰͤͩͤͪÀͮͦͧ͟͡ͰͧͽÀͬͯ͢Ͱͧͫͧ͵ͫͬͬ͢À

ͨͬͫͲͤͮͤͫʹÀ Àͱͯͩͱ͢ ÀͰͬͩͺͨͬÀͬͯ͠ͱͥͣͩͯ͟͟ͺÀ

ͧͦͫͤͯ͟͠ÀͧÀͧͫͣͱͯͰͮͧͧÀͰͱͮͧͦͪ͟Àͫ͟ÀͬͯͰͮͬ͟͡ͳÀ̈́ͬͣͤͨͫͤͯ͟͟À͡À̓ͮͤʹͧͧ

͉ͬͪͭͫͧ͟ͽÀ+IPRIOTISÀͯͲͬͨͱͯͧͮͬͩ͟͟͡Àͯͬ͡ͼÀͣͤͽͰͤͩͺͫͬͯͰͺÀͫ͟ÀͭͮͤͣͩͬͥͤͫͧͧÀ

͉ͬͪͭͫͧ͟ͽÀ+IPRIOTISÀͫ͟ÀͬͯͰͮͬͤ͡À͉ͬͯÀͩͣͤͤ͟͡ͰÀͣ͡ͱͪͽÀͭͽͰͧͦͤͦͣͬ͡͵ͫ͹ͪͧÀͧÀ

ͬͭͰͧͪͩ͟ͺͫͬͬ͢Àͯͬ͵ͤͰͫͧ͟ͽÀͬͰͣ͹ͳ͟ÀͧÀͧͦͫͤͯͯ͠ ÀͪͤͮͬͭͮͧͽͰͧͽÀ͑ͨ͟ À͡ÀÀ

ͰͮͤͪͽÀ͵ͤͰ͹ͮͤͳͦͤͦͣͬ͡͵ͫ͹ͪͧÀͬͰͤͩͽͪͧ Àͬ͠ͷͤΧÀͪͤͯ͡ͰͧͪͬͯͰͺͼÀͣͬÀÀ

ͬͣ͢ͱ À͠͹ͩÀͭͬͯͰͮͬͤͫÀ͋ͤͥͣͱͫͮͬͣͫ͟͹ΧÀ͉ͬͫͮͤͯͯ͢ ʹͤͫͰͮÀ͉ͬͯ͟ Àͬ͠ͷͤΧÀ

ͯͭͩ͟ͺͫ͹ͳÀͪͤͯͰ Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫͫ͟͹ͪͧÀ͡ÀͨͱͮͬͮͰͫͬͪÀͮ͟ΧͬͫͤÀ͎ͯͩͧͣͧ͟ À

ͪͤͯ͡ͰͧͪͬͯͰͺͼÀͣͬÀÀͱ͵ͯ͟Ͱͫͧͨͬ͡

͡Àͮͣͧ͟ͱͯͤÀÀͪͤͰͮͬ͡ÀͬͣͧͫÀͬͰÀͣͮͱͬͬ͢͢À͎ͬͯͰͮͬͤͫͫ͹ͤÀͮͽͣͬͪÀͯÀ ͭͩͽͥͤͪ Àͯͤ͡ÀͻͰͧÀͬͰͤͩͧÀͭͮͤͣͩ͟͢͟ͼͰÀͣͩͽÀͮͦͪͤ͟ͷͤͫͧͽÀͯͬͮͤͪͤͫͫ͡͹ͤ À

*HBBÌ Ì͉͔͉͐͊͋͗͑͒͑͟ͅҧÌ͎͈͔͕͕͒͑͊ ͚͖͔͊͑Ì͎͕͒ͅÌ

Ͳͱͫͨʹͧͬͫͩ͟ͺͫ͹ͤ ÀͭͮͬͯͰͬͮͫ͹ͤÀͫͬͪͤͮ͟ Àͬͩͣ͟͟͠ͼͷͧͤÀͭͮͤͧͪͱͷͤͯͰͬͪ͡À

͈ͦͤͯ͡Ͱͫ͹ΧÀͬ͡Àͯͤͪ͡ÀͪͧͮͤÀ͋ͤͥͣͱͫͮͬͣͫ͟͹ΧÀ͉ͬͫͮͤͯͯ͢À À͕ͤͫͰͮÀ͉ͬͯ͟ À

ͧͦͱͪͧͰͤͩͺͫͬͬ͢Àͧͣ͟͡Àͫ͟Àͤ͜͢ΧͯͨͬͤÀͪͬͮͤ Àͬͨͮͱͥͤͫͫ͹ͤÀͨͮͯͧ͟͡͹ͪͧ À

ͭͮͤͣͯͰͩ͟͡ͽͤͰÀͯͬͬ͠ΧÀͫ͡ͱͶͧͰͤͩͺͫͬͤÀͰͮ;ͳͻͰͥͫͬͤ͟Àͯͬͮͤͪͤͫͫͬͤ͡Àͦͣͫͧͤ͟ À

ͱͳͬͥͤͫͫ͹ͪͧÀͯͣͪͧ͟͟À͍ͰͤͩͧÀͭͮͤͣͬͯͰͩ͟͡ͽͼͰÀͶͧͮͬͨͧΧÀ͡͹ͬͮ͠À

ͯͪͤͥͫͬͤÀͯÀͬͰͤͩͤͪÀ+IPRIOTISÀ6ILLAGE Àͯͪ͟͹ͪÀͨͮͱͭͫ͹ͪÀ͡Àͮ͢ͱͭͭͤÀ+IPRIOTIS À

ͯͭͬͮͰͧͫ͡͹ͳÀͦͫ͟ͽͰͧΧÀͧÀͮͦͩͤ͟͡͵ͤͫͧΧÀ

ͮͯͭͬͩͬͥͤͫͫͬͤ͟Àͫ͟Àͩͧͦͨͬͪ͠Àͮͯͯ͟ͰͬͽͫͧͧÀͬͰÀͬͯͰͩ͟ͺͫ͹ͳÀÀͬͰͤͩͤΧÀͰͬΧÀ

͉ͮͬͪͤÀÀͮͬͯͨͬͶͫ͹ͳÀͬͰͤͩͤΧÀͫ͟ÀͬͯͰͮͬͤ͡À͉ͬͯ Àͨͬͪͭͫͧͧ͟À+IPRIOTISÀ

ͥͤÀͮ͢ͱͭͭ͹À+)##À ÀͻͰͬÀͭͤͮͬͨͩͯͯͫ͟͡͹ΧÀͨͬͫͮͤͯͯ͢ ʹͤͫͰͮ Àͬͩͣ͟͟͠ͼͷͧΧÀ

ͭͮͧͫͣͩͤͥͧ͟ͰÀ͋ͤͥͣͱͫͮͬͣͫ͟͹ΧÀ͉ͬͫͮͤͯͯ͢À À͕ͤͫͰͮÀ͉ͬͯ͟À+)## À Àͯͪ͟͹ΧÀ

ͯͪ͟͹ͪÀͭͤͮͤͣͬ͡͹ͪÀͰͤͳͫͧ͵ͤͯͨͧͪÀͬͯͫ͟ͷͤͫͧͤͪÀ

 ̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ


͂͹ͯͬͨͬͤÀͨ͟͵ͤͯͰͬ͡ÀͯͰͮͬͧͰͤͩͺͫ͹ͳÀͧÀͬͰͣͤͩͬ͵ͫ͹ͳÀͪ͟Ͱͤͮͧͩͬ͟͡ À

ͨͬͫͲͤͮͤͫʹͧΧÀͧÀͣͤͩͬ͡͹ͳÀͪͤͮͬͭͮͧͽͰͧΧÀ͡͹ͯͬͨͬͬ͢Àͱͮͬͫ͡ͽ Àͪ͹ÀͫͤÀͰͬͩͺͨͬÀ

ͯͬͮͤͪͤͫͫ͡͹ΧÀͨͬͫʹͤͭͰÀͦͣͫͧ͟ͽÀͧÀͭͮͤͬͯ͡ͳͬͣͫ͹ΧÀͭͮͬͯͰͮͫͯ͟Ͱͤͫͫ͡͹ΧÀ

ͬͤ͠ͷͤͪ͟ ÀͫͬÀͧÀͮͫ͢͟͟ͰͧͮͱͤͪÀͱͯͭͤͳÀͩͼͬͬ͢͠ÀͪͤͮͬͭͮͧͽͰͧͽ ÀͨͬͰͬͮͬͤ À

ͣͧͦ͟Χͫ Àͯͭͬͯͬͯ͠Ͱ͡ͱͼͰÀͣͬͯͰͧͥͤͫͧͼÀͪͨͯͧͪͩ͟͟ͺͫͬͬ͢ÀͨͬͪͲͬͮͰ͟ À

ͤͦ͠ͱͯͩͬͫͬ͡ ÀͯͰͫͤ͟ͰÀͦͫ͟͵ͧͰͤͩͺͫ͹ͪÀͯͬ͠͹ͰͧͤͪÀ

ͭͮͤͯͰͧͥͫͬͯͰͧÀͧÀͤͩͧͨͬͩͤͭͧ͡ͽÀͯÀͰͤͪ À͵Ͱͬ͠͹Àͯͣͤͩ͟ͰͺÀ͟͡ͶͤÀͣͤͩͬͬͤ͡À ͪͤͮͬͭͮͧͽͰͧͤ Àͨͬͫͮͤͯͯ͢ ÀͧͩͧÀͯͤͪͧͫͮ͟Àͬͯͬ͠͹ͪÀ͍Ͱͩͧ͵͟ͼͷͧΧͯͽÀ

̯͔͚͒͑͊͊͑͘ ͚͖͔͊͑ÌJHOQHNSHRÌO@MNQ@L@

ͭͮͤͬͯ͡ͳͬͣͫͬΧÀͧͫͲͮͯ͟ͰͮͱͨͰͱͮͬΧ ÀͯͭͮͬͤͨͰͧͮͬͫͫ͟͡͹ΧÀͧÀͭͬͯͰͮͬͤͫͫ͹ΧÀ

͉ͬͫͲͤͮͤͫʹ ʹͤͫͰͮÀ +IPRIOTISÀ 0ANORAMA À ͯͭͮͬͤͨͰͧͮͬͫ͟͡À ͣͩͽÀ

ͯÀͱ͵;ͰͬͪÀͯͤ͡ͳÀͰͮͤͬͫͧ͟͠͡ΧÀͮ͹ͫͨ͟Àͨͬͫͮͤͯͯ͢ ͱͯͩͱ͢ À͋ͤͥͣͱͫͮͬͣͫ͟͹ΧÀ

ͭͮͤͣͬͯͰͩͤͫͧ͟͡ͽÀͱͫͧͨͩ͟ͺͫ͹ͳÀͨͬͫͲͤͮͤͫʹ ͱͯͩͱ͢À͡ÀͮͬͯͨͬͶͫͬͪÀ

͉ͬͫͮͤͯͯ͢À À͕ͤͫͰͮÀ͉ͬͯ͟À+)## Àͭͮͤͣͩ͟͢͟ͼͷͧΧÀ͡͹ͯͬͨͬͰͤͳͫͬͩͬͧ͢͵ͤͯͨͧͤÀ

ͭͽͰͧͦ͡;ͦͣͬ͵ͫͬͪÀͬͰͤͩͤÀ+IPRIOTISÀ0ANORAMAÀ(OTELÀÀ3UITESÀͯÀ

ͬͦͪͬͥͫͬͯ͡ͰͧÀͭͮͬͤͣͤͫͧ͡ͽÀͨͬͫͲͤͮͤͫʹͧΧ Àͯͭͮͤͣͩͧͬ͟͡͡Àͬͦͩͩ͢͟͡͡ͽͤͰÀ

ͭͤͮͬͨͩͯͯͫ͟͡͹ͪͧÀͱͣͬͯ͠Ͱͪͧ͟͡À͍ͫÀͭͮͤͣͯͰͩ͟͡ͽͤͰÀͯͬͬ͠ΧÀͫͤͦͧͯͧͪ͟͡͹ΧÀ

ͯͭͧͯͬͨÀͯͪ͟͹ͳÀͩͱ͵ͶͧͳÀ͉ͬͫͮͤͯͯ͢À ÀʹͤͫͰͮͬ͡À͐ͮͤͣͧͦͤͪͫͬͪͬͮͺͽÀ

ͨͬͫͲͤͮͤͫʹ ʹͤͫͰͮ ÀͯͬͯͰͬͽͷͧΧÀͧͦÀÀͦͩͬ͟͡ Àͮͦͩͧ͟͵ͫ͹ͳÀͮͦͪͤͮͬ͟͡ À

͋ͤͥͣͱͫͮͬͣͫ͟͹ΧÀ͉ͬͫͮͤͯͯ͢À À͕ͤͫͰͮÀ͉ͬͯ͟À+)## ÀͻͰͬÀ

ͬ͠ͷͤΧÀͪͤͯ͡ͰͧͪͬͯͰͺͼÀͣͬÀÀ͵ͤͩͬͤͨ͡À͍ͯͫͬͫͬ͡ΧÀͨͬͫͲͤͮͤͫʹ ͦͩ͟À

cÀͣͧͫͯͅͰͤͫͫ͡͹ΧÀ͉ͬͫͮͤͯͯ͢ ʹͤͫͰͮ ÀͨͬͰͬͮ͹ΧÀͪͬͥͤͰÀͦͣͤ͟ΧͯͰͬ͟͡͡ͰͺÀ

ͯͫͥͤͫ͟͠Àͭͤͮͤͣͬ͡͹ͪÀͰͤͳͫͬͩͬͧ͢͵ͤͯͨͧͪÀͬͬͮ͠ͱͣͬͫͧͤͪ͟͡Àͨͩ͡ͼ͵͟ͽÀ

ͬͣͫͬͮͤͪͤͫͫͬ͡ÀÀͨͬͫͲͤͮͤͫʹ ͦͩͬ͟͡À͡ÀͬͣͫͬͪÀͦͣͫͧͧ͟À

ͨͧͫ͟͠͹ÀͣͩͽÀͭͤͮͤͬͣ͟͡ À͜ͰͬͰÀͦͩ͟Àͪͤ͡ͷͤ͟ͰÀͣͬÀÀ͵ͤͩͬͤͨ͡À͉ͬͫͲͤͮͤͫʹ

cÀͣͧͫͯͅͰͤͫͫ͡͹ΧÀ͉ͬͫͮͤͯͯ͢À ÀʹͤͫͰͮ ÀͨͬͰͬͮ͹ΧÀͪͬͥͤͰÀͬͤͯͭͤ͠͵ͧͰͺÀ

ʹͤͫͰͮÀͬͬͮ͠ͱͣͬͫ͟͡ÀͭͮͬͯͰͬͮͫ͹ͪÀͩͬͧ͠͠ Àͧͣͤͩ͟ͺͫͬÀͭͬͣͳͬͣͽͷͧͪÀͣͩͽÀ

͟͡Ͱͬͫͬͪͫ͹ͪÀͭͧͰͫͧͤͪ͟ÀÀ͵ͤͩͬͤͨ͡À

ͨͬͲͤΧͫ͹ͳÀͭ͟ͱͦÀͧͩͧÀͨͬͨͰͤΧͩͺ ͭͮͧͤͪͬ͡À

cÀͣͧͫͯͅͰͤͫͫ͡͹ΧÀ͉ͬͫͮͤͯͯ͢À ÀʹͤͫͰͮÀͯÀͬͦͪͬͥͫͬͯ͡ͰͺͼÀͮͦͪͤ͟ͷͤͫͧͽÀ

͂Àͯͩͱ͵ͤ͟Àͪͯ͟ͶͰͫ͟͠͹ͳÀͪͤͮͬͭͮͧͽͰͧΧÀͪͬͥͤͰÀ͠͹ͰͺÀͦͣͤ͟ΧͯͰͬͫ͟͡͡ÀͰͨͥͤ͟À

ͱ͵ͯ͟Ͱͫͧͨͬ͡À͡ÀÀͩͧͦͩͤͥ͟͠ͷͧͳÀͬͯ͢Ͱͧͫͧ͵ͫ͹ͳÀͫͬͪͤͮ͟ͳÀ

͋ͤͥͣͱͫͮͬͣͫ͟͹ΧÀ͉ͬͫͮͤͯͯ͢ ʹͤͫͰͮÀ͉ͬͯ͟À+)## Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫͫ͟͹ΧÀ

́ͱͣͱ͵ͧÀͬͣͫͧͪÀͧͦÀͯͪ͟͹ͳÀͨͮͱͭͫ͹ͳÀ͉ͬͫͮͤͯͯ͢À ÀʹͤͫͰͮͬ͡À͡À̓ͮͤʹͧͧÀͧÀͦ͟À

ͫͤͣͩͤͨͬ͟ÀͬͰÀ͉ͬͫͲͤͮͤͫʹÀ ʹͤͫͰͮ͟À0ANORAMAÀÀͪ À͂ÀͯͱͪͪͤÀͬ͟͠À

ͤ;Àͭͮͤͣͤͩͪͧ͟ Àͬͩͣ͟͟͠ͽÀͭͤͮͤͣͬͬ͡ΧÀͧͫͲͮͯ͟ͰͮͱͨͰͱͮͬΧÀͧÀͬͩͤͤ͠À͵ͤͪÀ

ʹͤͫͰͮ͟Àͪͬ͢ͱͰÀͭͮͤͣͬͯͰͧ͟͡ͰͺÀÀͨͬͫͲͤͮͤͫʹ ͦͩͬ͟͡ÀÀͭͬͪͤͷͤͫͧΧ À

ͣͤͯͽͰͧͩͤͰͫͧͪÀͬͭ͹ͰͬͪÀͬͮͫͧͦ͢͟͟ʹͧͧÀͧÀͭͮͬͤͣͤͫͧ͡ͽÀͪͫͬͬ͢͵ͧͯͩͤͫͫ͹ͳÀ

ͬ͠ͷ͟ͽÀͪͤͯ͡ͰͧͪͬͯͰͺÀͨͬͰͬͮ͹ͳÀͣͬͯͰͧͤ͢͟ͰÀÀ͵ͤͩͬͤͨ͡

̮͉͍͌͑͊ͅ 115


ϛϜϑϓϑϙϞόҠϔҩDzϖϚϝ

$VWLU2G\VVHXV.RV 5HVRUW 6SD ͎ͽͰͧͦͤͦͣͬ͡͵ͫ͹ΧÀͨͬͪͭͩͤͨͯÀ!STIRÀ/DYSSEUSÀ+OSÀ2ESORTÀÀ3PAÀ

ͭͬͮ͟͟͡ Àͱͫͧͨͩ͟ͺͫ͹ͤÀͩ͠ͼͣ͟ÀͪͤͯͰͫͬΧÀͧÀͧͫͰͤͮͫ͟ʹͧͬͫͩ͟ͺͫͬΧÀ

ͫ͟ͳͬͣͧͰͯͽÀͫ͟ÀͬͯͰͮͬͤ͡À̓ͧͭͭͬͨͮ͟Ͱ͟ À͡Àͭͮͤͨͮͯͫͬͪ͟ÀͭͮͧͪͬͮͯͨͬͪÀ

ͨͱͳͫͧÀ́ͬͩͺͶͬΧÀ͡͹ͬͮ͠Àͬͦͪͬͥͫͬͯ͡ͰͤΧÀͣͩͽÀͯͭͬͮͰ͟ ÀͯͰͤͫ͟ÀͣͩͽÀ

ͮ͟ΧͬͫͤÀͯͤͬ͢͡ÀͩͧͶͺÀ͡ÀÀͨͪÀͬͰÀͯͰͬͩͧʹ͹ÀͬͯͰͮͬ͟͡À͉ͬͯ

ͯͨͩͬͩͦͫͧ͟͟͟ͽ ÀͰͤͫͫͧͯͫ͹ΧÀͨͬͮͰ Àͬͣͫ͡͹ͤÀͧͣ͡͹ÀͯͭͬͮͰ͟ Àͦͫ͟ͽͰͧͽÀ

͍ͯ͠Ͱͩͤͫͫ͟͡͹ͤÀͯͬÀͯͤͪ͡ÀͨͬͪͲͬͮͰͬͪÀÀͫͬͪͤͮͬ͡ÀͧÀͯͺͼͰͬ͡À

ͣͩͽÀͣͤͰͤΧ À Àͯͤ͡ÀͻͰͬÀͭͬͣͳͬͣͧͰÀͣͩͽÀͮͦͩͤ͟͡͵ͤͫͧΧÀͧÀͯͤͪͤΧͫͬͬ͢À

ͯͬ͵ͤͰ͟ͼͰÀͮͬͯͨͬͶͺÀͯÀͣͱͳͬͪÀͮͤ͢͵ͤͯͨͬͬ͢Àͬͯ͢ͰͤͭͮͧͧͪͯͰ͟͡ À͟À

ͬͰͣ͹ͳ͟À͎ͬͮ͢ͱͦͧͰͤͯͺÀ͡ÀͪͧͮÀͬͰͣͬͳͫͬͤͫͧ͡ͽÀͧÀͮͤͩͨͯ͟͟ʹͧͧÀͣͱͶͧÀ

ͬͯ͢ͰͧÀͪͬ͢ͱͰÀͫͯͩͣͧ͟͟ͰͺͯͽÀͭͮͤͨͮͯͫ͟͹ͪͧÀͧͣͪͧ͟͡Àͫ͟Àͤ͜͢ΧͯͨͬͤÀ

ͧÀͰͤͩ͟ÀͭͮͧÀͭͬͪͬͷͧÀͭͮͬͲͤͯͯͧͬͫͩ͟ͺͫͬͬ͢Àͨͬͪͭͩͤͨͯ͟Àͱͯͩͱ͢ À

ͪͬͮͤ Àͫ͟Àʹͤ͡ͰͱͷͧͤÀͯͣ͟͹ÀͧÀͫ͟Àͩͣ͢͟ͺÀͯͯͤ͟͠Χͫͬ͡À͂ÀͫͤͨͬͰͬͮ͹ͳÀ

ͭͮͤͣͩͤͪ͟͢͟͹ͳÀ͡Àͫ͟ͶͤͪÀ͎͐̀ ʹͤͫͰͮͤ

ͫͬͪͤͮ͟ͳÀͧÀͯͺͼͰͬ͡Àͬͯ͢ͰͽͪÀͭͮͤͣͩ͟͢͟ͼͰͯͽÀ͵ͯ͟Ͱͫ͹ͤÀͯͯͤ͟͠Χͫ͹ À

͂ͯͤÀͻͰͬÀ͡Àͯͬ͵ͤͰͫͧͧ͟ÀͯÀͯͬͮͤͪͤͫͫ͡͹ͪÀͭͬͣͳͬͣͬͪÀͨÀͭͮͤͣͩͤͪ͟͢͟͹ͪÀ

Ͱͨͥͤ͟ÀͤͯͰͺÀͬ͠ͷͧͤÀͯͯͤ͟͠Χͫ͹ ÀͧÀͯͤ͡ÀͻͰͬÀͬͤ͠ͷͤ͟ͰÀͫͤͦ͟͠͹ͤͪ͟͡͹ͤÀ

ͱͯͩͱͪ͢͟Àͯͬͦͣͫͬ͟ÀͯÀͱ͵ͤͰͬͪÀ͟͡ͶͧͳÀͦͭͮͬͯͬ͟͡ÀͧÀͭͬͰͮͤͫͬͯ͠ͰͤΧÀ

ͭͤ͡͵͟ͰͩͤͫͧͤÀͬͰÀͬͰͣ͹ͳ͟

ͧÀͮͫ͢͟͟ͰͧͮͱͤͰÀͭͮͬͲͤͯͯͧͬͫͩ͟ͺͫ͹ΧÀͧÀͯͬͤͮ͡Ͷͤͫͫ͹ΧÀͭͬͣͳͬͣÀͨÀ

͎ͱͰͤͶͤͯͰͧͤ͡À͡ÀͪͧͮÀͯ͢͟ͰͮͬͫͬͪͧͧÀͫ͟͵ͧͫͤ͟ͰͯͽÀ͡ÀͮͤͯͰͬͮͫ͟͟ͳÀ

ͩͼͬͪ͠ͱÀͩͧ͵ͫͬͪͱÀͧͩͧÀͨͬͮͭͬͮ͟Ͱͧͫͬͪ͡ͱÀͪͤͮͬͭͮͧͽͰͧͼ

!STIRÀ/DYSSEUSÀ+OSÀ2ESORTÀÀ3PAÀ͍ͰͨͮͬΧͰͤÀͣͩͽÀͯͤ͠ͽÀͮͤ͢͵ͤͯͨͧΧÀ

͎ͮͧͤͦͥ͟ΧͰͤÀͧÀͭͬͩͱ͵ͧͰͤÀͱͫͧͨͩ͟ͺͫ͹ͤÀͭͤ͡͵͟ͰͩͤͫͧͽÀͬͰÀͭͮͤ͠͹ͫͧ͟͡ͽÀ

ͦ͟͡Ͱͮͨ͟ ÀͬͰͤͣ͟͡ΧͰͤÀͨͱͩͧͫͮͫ͟͹ͤÀͶͤͣͤͮ͡͹Àͫ͟Ͷͤͬ͢ÀͶͤͲ

͡ÀͨͬͪͭͩͤͨͯͤÀ!STIRÀ/DYSSEUSÀ+OSÀ2ESORTÀÀ3PA

 ̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ


Ï&#x203A;ÒºÒ²Ò¯Ò±Ò°ÒªÒ³Ò¼Ò¯ Ò²Ò¸Ò¼Ò´ÒºÒ¸Ò³Ò¼Ò¯Ò®ÒµÓ&#x2030;Ò»Ò¯Ò«Ó&#x2030;

Ï&#x201D;Ò»Ò¼Ò²Ò·Ò½ Ï&#x17D;Ò¶Ò²Ò¾Ò¯

ɹʦÊ&#x203A;ʬÊ&#x17E;ʵ Ê&#x2C6;Ê&#x17E;Ê&#x2122;Ê&#x2013;Ê Ê&#x17E; ʤʧʨʦʤÊ&#x2DC;Ê&#x20AC;ʤʧ ɹʦÊ&#x203A;ʬÊ&#x17E;ʵ ʨÊ&#x203A;Ê¡ ʪÊ&#x2013;ʠʧ FNBJMJOGP!BTUJSPEZTTFVTLPTHS XXXBTUJSPEZTTFVTLPTDPN


ϛϜϑϓϑϙϞόҠϔҩDz.:,0/04

Ȼɭɬɢɤɨɬɟɥɶ ɢɚɩɚɪɬɚɦɟɧɬɵ.HQVKǀ ̱͍͎͕͒͑͒ Ì̩͔͚͍͊ͱÌÌ ̲͓͔͇͊͊͌͒ҧ͉͊͑͑͒͊Ì͕͖͍͒͛͊͑͊ͅÌ ͖͔͉͍͚͍͈͒͑͑͒͒ͅÌ͉͍͌ͅҧ͑ͅÌ͍Ì͕͇͔͒͊͐͊͑͑͒ҧÌ ͔͕͎͍͒͒͜Ì

ͫͤͦ͟͠͹ͤͪ͟͡͹ͤÀͭͤ͡͵͟ͰͩͤͫͧͽÀͱÀͭͬͯͤͰͧͰͤͩͤΧ

͒ͫͧͨͩ͟ͺͫ͹ΧÀͣͧͦ͟ΧͫͤͮͯͨͧΧÀ͠ͱͰͧͨ ͬͰͤͩͺÀͧÀͭͮ͟͟Ͱͪͤͫ͟Ͱ͹À+ENSHƄÀ

ͳͮͨ͟͟Ͱͤͮͫ͹ͪÀͽͩ͡ͽͤͰͯͽÀͬͯͬͬͤ͠Àͫͧͪͫͧͤ͟͡ÀͨÀͣͤͰͩ͟ͽͪ ÀͯͰ͟͡ͶͧͪÀ

ͫͤͣͫͬ͟͡ÀͬͰͨͮ͹ͩͧÀͯͬͧ͡Àͣͤͮͧ͡ÀͭͬͯͤͰͧͰͤͩͽͪÀͫ͟Àͱͣͧͧ͡ͰͤͩͺͫͬͪÀͬͯͰͮͬͤ͡

ͱͥͤÀͰͬͮͬͬ͢͡ΧÀͪͮͨͬ͟ΧÀ͍͠͸ͤͣͧͫͤͫͫ͹ͤÀͤͣͧͫͬΧÀͮ͟ͳͧͰͤͨͰͱͮͫͬΧÀ

ͨͬͯͪͬͭͬͩͧͰͤÀ͋ͧͨͬͫͬͯÀ́ͩͬͣͮ͟͢͟ͽÀͭͬͯͩͤͣͫͧͪÀͧͫͫͬ͟͡ʹͧͬͫͫ͹ͪÀ

ͲͧͩͬͯͬͲͧͤΧÀͧÀͮͦͫͬͬͮͦͫͬ͟͟͠ΧÀͮͤͩͧͦ͟͟ʹͧͤΧÀͣͤͨͬͮ͟Ͱͧͫͬ͡ΧÀ

Ͱͤͳͫͬͩͬͧ͢ͽͪÀͬͰͤͩͺÀ+ENSHƄÀͯͬ͵ͤͰͤ͟ͰÀ͡Àͯͤͤ͠ÀͪͧͨͬͫͬͯͯͨͧͤÀͰͮͣͧ͟ʹͧͧ À

ͨͬͫʹͤͭʹͧͧ Àͯͤ͡ÀÀ¢Ͱͬͮ͡͵ͤͯͨͧͳÀͭͩͬͷͣͬͨ͟¡Àͮͯͯͨͦ͟͟͹͟͡ͼͰÀͯͬ͡ͼÀ

ͳͮͨ͟͟ͰͤͮͧͦͱͼͷͧͤͯͽÀ ͭͮͧͮͬͣͫ͹ͪͧÀ ͬ͢͟͠ͰͯͰͪͧ͟͡À ͬͯͰͮͬ͟͡ À ͯÀ

ͯͬͯ͠Ͱͤͫͫ͡ͱͼÀͧͯͰͬͮͧͼ

ͪͧͫͧͪͩͧͯ͟Ͱͧ͵ͫ͹ͪÀͧÀͻͩͤͫ͢͟Ͱͫ͹ͪÀͭͬͣͳͬͣͬͪÀ͡ÀͬͲͬͮͪͩͤͫͧͧÀͯͰͧͩͽÀ

͂ͬÀͯͤ͡ͳÀͭͮ͟͟Ͱͪͤͫ͟Ͱ͟ͳÀ+ENSHƄÀͱͯͰͫͬͩͤͫ͟͟͡Àͯͬͮͤͪͤͫͫ͟͡ͽÀͯͧͯͰͤͪ͟À

͌͟Ͷ͟À¢ͱͫͧͨͩ͟ͺͫ͟ͽÀͥͤͪ͵ͱͥͧͫ͟¡ ÀͬͲͬͮͪͩͤͫͫ͟ͽÀͤͣͧͫͯͰͤͫͫ͡͹ͪͧÀ͡À

ͨͬͫͣͧʹͧͬͫͧͮͬͫͧ͟͡ͽ À7)&) ÀͯͭͱͰͫͧͨͬͬͤ͡ÀͰͤͩͤͧͣͤͫͧͤ͡ ÀI0ADÀͯÀ

ͯͬͤͪ͡ÀͮͬͣͤÀͭͮͬͧͦͤͣͤͫͧ͡ͽͪͧÀÀͧͯͨͱͯͯͰ͟͡ÀͰͨͧ͟ͳÀͯͤͪͧͮͫͬ͡Àͧͦͤͯ͡Ͱͫ͹ͳÀ

ͫͤͬͮͫͧ͢͟͵ͤͫͫ͹ͪÀͣͬͯͰͱͭͬͪÀͨÀͪͱͦ͹ͨͩ͟ͺͫͬΧÀͧͩͧͬ͠͠Ͱͤͨͤ ÀͨͬͲͤ

ͣͧͦ͟Χͫͤͮͬ͡ Àͨͨ͟À͉ͤͫͫͤͰÀ͉ͬͬͫͭ͠ͺͼ À͎ͬͩ͟͟À͌ͬͫͤ͟͡ À͎͟ͰͮͧͯͧͽÀ

ͪ͟Ͷͧͫ͟À.ESPRESSO Àͭͬͩͫ͹ΧÀͪͧͫͧͮ͟͠ Àͬͯ͢ͰͽͪÀͭͮͤͣͬͯͰͩ͟͡ͽͤͰͯͽÀ

͒ͮͨͧͬͩ͟ÀͧÀͭͮ Àͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰÀͭͤͮͬͨͩͯͯͫͬͤ͟͡Àͬͯͩ͠ͱͥͧͫͧͤ͟͡ÀͧÀͬͯͰͩ͟͡ͽͤͰÀ

ͳͩͬͭͨͬͬͤ͡ÀͭͬͯͰͤͩͺͫͬͤÀͤͩ͠ͺͤ ÀͮͬͯͨͬͶͫͬͤÀͬͬͮ͠ͱͣͬͫͧͤ͟͡ÀͣͩͽÀͫͫ͟͡À

À ̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ

͌͟Ͱͱͮͩ͟ͺͫ͹ΧÀͨͪͤͫ͟ͺÀͯͬÀͯͰͮ͟͹ͪÀͣͤͮͤͬͪ͡Àͮͪͬͫͧ͢͟͵ͫͬÀͭͧͯ͡͹͟͡ͼͰͯͽÀ ͡Àͻͤ͢ΧͯͨͧΧÀͯͰͧͩͺÀͮ͟ͳͧͰͤͨͰͱͮ͹ Àͭͬͣ͵ͤͮͨͧ͟͡ͽÀͨͮͯͬ͟ͰͱÀͪͤͯͰͫ͹ͳÀ Ͱͮͣͧ͟ʹͧΧÀ̈́ͩͽÀͯͤ͡ͳÀÀͮͬͯͨͬͶͫ͹ͳ ÀÀͭͮ͟͟Ͱͪͤͫ͟Ͱͬ͡ÀͧÀÀͧͩͩ͡À


ПРЕЗЕНТАЦИЯ ◉ MYKONOS

ͪͮͨͧ͟À(ERMES Àͭͮͤͨͮͯͫ͟͹ͤÀͱͼͰͫ͹ͤÀͳͩ͟͟Ͱ͹ÀͧÀͨͬͪͫ͟Ͱͫ͹ͤÀͰͭͬ͟͵ͨͧ À

͎ͬͩ͟͠ͱΧͰͤÀͯͬͧ͡Àͨ͡ͱͯͬ͡͹ͤÀͮͤʹͤͭͰͬͮ͹Àͣͤͩͧͨ͟Ͱͤͯͪͧ͟À͡ÀͯͰͧͩͺͫͬͪÀ

͟ÀͰͨͥͤ͟Àͪͫͬͬͤ͢Àͣͮͱͬͤ͢Àͮͨͧ͞ΧÀͬͮͬͣ͢À͋ͧͨͬͫͬͯÀͭͮͧͩ͢͟Ͷͤ͟ͰÀͯ͟͡À

ͮͤͯͰͬͮͫͤ͟ÀͧͩͧÀͬ͠͸ͤͣͧͫͧͰͤÀͨͬͨͰͤΧͩͧÀͯÀͫͤͭͮͤͦͬ͡Χͣͤͫͫ͹ͪͧÀ

ͬͰͨͮ͹ͰͺÀͣͩͽÀͯͤ͠ͽÀͤͬ͢Àͮͬͪͫ͟Ͱͧ͵ͤͯͨͧͤÀͱͦͤͫͺͨͧͤÀͱͩͬ͵ͨͧÀͧÀͱͨͮͬͪͫ͹ͤÀ

ͦͨ͟ͱͯͨͪͧ͟ÀͧÀͭͬͰͮͽͯ͟ͼͷͧͪͧÀͧͣͪͧ͟͡ ÀͨͬͰͬͮ͹ͤÀͬͰͨͮ͹͟͡ͼͰͯͽÀͧͦÀ

ͱͬͩͨͧ͢ À͟À+ENSHƄÀͯÀͮͣͬͯ͟ͰͺͼÀͭͬͪͬͥͤͰÀͪ͟͡Àͯͣͤͩ͟ͰͺÀͻͰͬÀͯÀͨͬͪͲͬͮͰͬͪ À

ͯͯͤ͟͠Χͫ͟ Àͮ͟͟͠ÀͧÀͨͬͨͰͤΧͩͺ ͮ͟͟͠ÀͯÀͧͣͬͪ͡Àͫ͟Àͦͨ͟͟ͰÀ͂Àͩͼͬͪ͠Àͯͩͱ͵ͤ͟ À

ͭͮͤͣͬͯͰͧ͟͡͡Àͤͯͭͩ͟͠Ͱͫ͹ΧÀͰͮͫͯ͟ͲͤͮÀ͡Àͬͮͬͣ͢ÀͧÀͬͮ͟͠ͰͫͬÀͫ͟ÀͶͧͨͮͫ͟͹ͳÀ

ͯ͟͡ÀͥͣͤͰÀͧͯͨͩͼ͵ͧͰͤͩͺͫͬͤÀͬͯͩ͠ͱͥͧͫͧͤ͟͡ÀͧÀͰͤͭͩͬͤÀͮͤ͢͵ͤͯͨͬͤÀ

͟͡Ͱͬͪͬͧͩ͠ͽͳÀͬͯ͢Ͱͧͫͧʹ͹À͂ͬÀͪͫͬͧ͢ͳÀͫͬͪͤͮ͟ͳÀͧÀͭͮ͟͟Ͱͪͤͫ͟Ͱ͟ͳÀ+ENSHƄÀ

ͬͯ͢ͰͤͭͮͧͧͪͯͰͬ͡À͡Àͣͬͤͮ͡ͶͤͫͧͤÀͨÀͱͫͧͨͩ͟ͺͫͬͪͱÀͯ͢͟Ͱͮͬͫͬͪͧ͵ͤͯͨͬͪͱÀ

ͤͯͰͺÀͯͬͯ͠Ͱͤͫͫ͡͹ΧÀͫͤͬͩ͠ͺͶͬΧÀͯͯͤ͟͠ΧͫÀͧÀͣͥͨ͟ͱͦͧÀ͌ͤͥͫͬ͟͡ Àͨͨͬ͟ΧÀ

ͬͭ͹ͰͱÀ͡À+ENSHƄ

͡͹ͬͮ͠À͡͹Àͯͣͤͩͤ͟Ͱͤ À͡À+ENSHƄÀͯ͟͡ÀͥͣͱͰÀͧͯͨͩͼ͵ͧͰͤͩͺͫͬÀͧͦ͹ͯͨͫͫ͟͹ͤÀ

͂À 3PA ͦͬͫͤÀ +ENSHƄÀ ͫ͟ͶͧÀ ͭͬͯͤͰͧͰͤͩͧÀ ͬͪͬͩͥͧ͟͟͡ͼͰͯͽÀ ͧÀ

ͱͣͬͯ͠Ͱ͟͡Àͫ͟Àͤͦͪ͠ͽͰͤͥͫͬͪÀͩͬͫͤÀͭͮͧͮͬͣ͹Àͬͯ͡ͳͧͰͧͰͤͩͺͫͬͬ͢ÀÀͦͩͧ͟͟͡À

ͬͦͣͬͮͬͩ͡ͽͼͰͯͽÀ͡Àͮͯͯͩͩ͟͟͠ͽͼͷͤΧÀͨͬͪͲͬͮͰͫͬΧÀ͟ͰͪͬͯͲͤͮͤÀ̈́ͩͽÀ

͍ͮͫͬͯÀͭͮͽͪͬÀͱÀ͟͡ͶͧͳÀͣͤͮͤ͡ΧÀ

ͭͬͩͫͬΧÀͮͤͩͨͯ͟͟ʹͧͧÀ3PA ͦͬͫ͟Àͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰÀͣͥͨ͟ͱͦͧÀͭͩͬͷͣ͟ͺͼÀÀͨ͡À

+ENSHƄÀ ͭͤͮͤͭͬͩͫͧͰÀ ͯͤ͡À ͟͡ͶͧÀ ͻͪͬʹͧͧÀ ͫͤͦ͟͠͹ͤͪ͟͡͹ͪͧÀ

ͪ Àͳͪͪͪ͟͟ À͟ÀͰͨͥͤ͟Àͮͦͫͬͬͮͦͫ͟͟͠͹ͤÀͧͣ͡͹Àͪͯͯͥ͟͟͟ÀͧÀ3PA ͮͧͰͱͩͬ͟͡À

ͭͤ͡͵͟Ͱͩͤͫͧͽͪͧ Àͨͨ͟ÀͰͬͩͺͨͬÀ͡͹Àͭͮͧ͠ͱͣͤͰͤÀͫ͟ÀͬͯͰͮͬ͡À͎ͬͯͤͰͧͰͤͩͧÀ

͑ͤͪ ÀͣͩͽÀͨͬͬ͢ÀͰͮͤͫͧͮͬͨͧ͡Àͽͩ͡ͽͼͰͯͽÀͯͰͧͩͤͪÀͥͧͦͫͧÀͬ͡Àͮͤͪ͡ͽÀͬͰͭͱͯͨ͟ À

ͪͬ͢ͱͰÀͭͮͧͬͮͤͯ͠ͰͧÀͫͤͯͮͫͤͫͫ͟͡͹ΧÀͯ͢͟Ͱͮͬͫͬͪͧ͵ͤͯͨͧΧÀͬͭ͹Ͱ ÀͭͬͯͤͰͧ͡À

+ENSHƄÀͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰÀͲͧͰͫͤͯ ͦͬͫͱ ÀͬͰͨͮ͹ͰͱͼÀͣͩͽÀͭͬͯͤͷͤͫͧΧÀ À

ͱͣͬͯͰͬͤͫͫ͹ΧÀͮͦͩͧ͟͵ͫ͹ͳÀͫͮͣ͟͢͟ÀͮͤͯͰͬͮͫ͟Àͧͦ͹ͯͨͫͫͬ͟ΧÀͨͱͳͫͧÀ+ENSHƄ À

ͣͤ͢ÀͭͮͤͣͯͰͩͤͫ͟͡͹Àͯͪ͟͹ͤÀͯͬͮͤͪͤͫͫ͡͹ͤÀͰͮͤͫͥͤͮ͟͹

ͮͯͭͬͩͬͥͤͫͫ͟͹ΧÀͫ͟Àͨͮ͹Ͷͤ ÀͬͰͨͱͣ͟ÀͬͰͨͮ͹͟͡ͼͰͯͽÀͤͩͧͨͬͩͤͭͫ͡͹ͤÀ

͂ͬÀͮͤͪ͡ͽÀͦͨ͟͟Ͱ͟Àͫ͟ÀͱͩͧʹͤÀͬͦͩͤ͡Àͬͯ͢Ͱͧͫͧʹ͹Àͭͮͬͬͣ͡ͽͰͯͽÀͦͫ͟ͽͰͧͽÀ

ͧͣ͡͹Àͫ͟Àͦͩͧ͟͡À͍ͮͫͬͯÀ͗ͤͲ ͭͬͮ͟͡À̈́ͥͬͮͣͥÀ͐Ͱͧͩͧͫ͟ͱͣͨͧͯ͟À

Χͬͬ͢ΧÀͣͩͽÀͯͤͯ͡Ͱͬͮͬͫͫͤͬ͢ÀͱͨͮͤͭͩͤͫͧͽÀͰͤͩ͟ Àͮͦ͟ͱͪ͟ÀͧÀͣͱͶͧ

ͯͭͬͯͬͤͫ͠Àͱͣͧͧ͡ͰͺÀͣͥͤ͟Àͯͪ͟͹ͳÀͰͮͤͬ͟͠͡Ͱͤͩͺͫ͹ͳÀͭͬͯͤͰͧͰͤͩͤΧÀ

͑ͬͩͺͨͬÀ ͡À ͬͯ͢ͰͧͫͧʹͤÀ +ENSHƄÀ ͡͹À ͭͬͮ͢ͱͦͧͰͤͯͺÀ ͡À ͟ͰͪͬͯͲͤͮͱÀ

ͨͱͩͧͫͮͫ͟͹ͪͧÀͧͦ͹ͯͨͪͧ͟ Àͯͬ͵ͤͰ͟ͼͷͧͪͧÀ͡Àͯͤͤ͠ÀͪͤͯͰͫ͹ͤÀͭͮͬͣͱͨͰ͹À

ͱͪͧͮͬͰͬͮͤͫͫͬͯ͡ͰͧÀͧÀͱͫͧͨͩ͟ͺͫͬͯͰͧÀͫ͟Àͯͪͬͪ͟À͡͹ͯͬͨͬͪÀͱͮͬͫͤ͡À

ͯÀͧͫͫͬ͟͡ʹͧͬͫͫ͹ͪͧÀͨͱͩͧͫͮͫ͟͹ͪͧÀͮͤʹͤͭͰͪͧ͟ÀͣͩͽÀͣͬͯͰͧͥͤͫͧͽÀ

ͩͬͣͮ͟͢͟͠ͽÀͫͤͭͬ͡ͰͬͮͧͪͬͪͱÀͭͮͬͲͤͯͯͧͬͫͩ͟ͺͫͬͪͱÀͬͯͩ͠ͱͥͧͫͧ͟͡ͼÀ

ͱͫͧͨͩ͟ͺͫͬͬ͢Àͨ͡ͱͯ͟Àͮͤ͢͵ͤͯͨͬΧÀͧÀͯͮͤͣͧͦͤͪͫͬͪͬͮͯͨͬΧÀͨͱͳͫͧÀ

ͭͤͮͯͬͫͩ͟͟À+ENSHƄÀ

120À ̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ


ϛϜϑϓϑϙϞόҠϔҩ

*UHFRWHOɇɨɜɢɧɤɢ LUX ME

̀ͼͮͤͣ͡͹ À͐ͩͬͫ͟À͉ͮͯͬ͟Ͱ͹ÀcÀÀÀͨͪ͡À/LYMPIAÀ̀ͨͭͮͨ͟͟͡ÀcÀ͐ͭͬͮͰͧͫ͡͹ΧÀ

'RECOTELÀͭͮͤͣͯͰͩ͟͡ͽͤͰÀ,UXURYÀ!LL )NCLUSIVEÀ,IVING

ʹͤͫͰͮÀ͑ͤͫͫͧͯ À͉ͬͫͫ͹ͤÀͭͮͬ͢ͱͩͨͧ À͂ͤͩͬͯͧͭͤͣ͹ À͓ͱͰͬͩ͠ À́ͯͨͤ͟Ͱͬͩ͠ÀcÀ

͖ͰͬÀͨͩ͡ͼ͵ͤͫͬÀÀͮͤͯͰͬͮͫͬ͟͡ À/.%À ÀͨͬͫͣͧͰͤͮͯͨ͟ͽÀ͡͹ͭͤ͵ͨ͟ÀͧÀ

͂ͬͣͫ͹ΧÀͯͭͬͮͰÀcÀ̓ͩͤͮͤ͟ͽÀͪͦͧͫͬ͟͢͟͡ÀÀcÀÀͮͤͯͰͬͮͫͬ͟͡ÀͧÀͮͬ͟͠͡

Ͷͬͨͬͩͣ͟ ÀͭͮͤͪͧͱͪÀͫͭͧ͟Ͱͨͧ Àͦͨ͟ͱͯͬ͵ͫ͟ͽÀͧÀͨ͟Ͳͤ ͪͬͮͬͥͤͫͬͤ Àͯͤͮͧͯ͡Àͫ͟À ͱͯͩͱͧ͢Àͨͬͫͯͺͤͮͥ͟À7HATS!PP Àͤͥͤͣͫͤͫͬ͡ÀͭͬͭͬͩͫͽͼͷͧΧͯͽÀͪͧͫͧ ͮ͟͠ À

̨̲̳̮̲̯̦Ì" 2 Ì, 11.-Ì ̨Ì+ *./$31 Ì!$ "'

ͮͬͯͨͬͶͫ͹ͤÀͰͱͩͤ͟Ͱͫ͹ͤÀͭͮͧͫͣͩͤͥͫͬͯ͟Ͱͧ Àͤͦͮͫͧ͢͟͠͵ͫ͹ͤÀͬͦͪͬͥͫͬͯ͡ͰͧÀ

͎ͮͤͣͯͰͩ͟͡ͽͤͪÀͫͬ͡͹ΨÀͬͰͤͩͺÀ#ASAÀ-ARRONÀ

ͣͩͽÀͦͫ͟ͽͰͧΧÀͨ͟Ͱͧͫ͡͹ͪÀͬͰͣ͹ͳͬͪ Àͤ͡͵ͤͮͧͫͨͧÀͧÀͮͦͩͤ͟͡͵ͤͫͧͽÀͣͩͽÀͯͤ͡ͳÀ

#ASAÀ-ARRONÀ Àͫͬ͡͹ΧÀͯͤͪͤΧͫ͹ΧÀͬͰͤͩͺÀͧÀͨͬͪͭͩͤͨͯÀÀ͠ͱͫͩͬ͢͟ÀͯͬÀͯͤͪͧ͡À

ͬͦͮͯ͟͡Ͱͬ͡ Àͧͮ͢͹ÀͧÀ͐ͭ͟

ͱͣͬͯ͠Ͱͪͧ͟͡ Àͧͣͤͩ͟ͺͫͬͤÀͪͤͯͰͬÀͣͩͽÀͰͬͬ͢ À͵Ͱͬ͠͹ÀͭͬͩͫͬͯͰͺͼÀͮͯͯͩͧ͟͟͠ͰͺͯͽÀ

͍ͰͤͩͧÀͭͮͤͣͩ͟͢͟ͼͷͧͤÀ,58À-%À͡ÀÀ

ͧÀÀͦͮ͟ͽͣͧͰͺͯͽÀͻͫͤͮͧͤ͢ΧÀ͊ͼͧ͠ͰͤͩͧÀͨ͟Ͱͧͫͬͬ͢͡ÀͬͰͣ͹ͳ͟Àͫ͟ΧͣͱͰÀͫ͟À

,58À-%£À7()4%À0!,!#%À À͉ͮͧͰ

ͨͱͮͬͮͰͤÀͪͫͬͥͤͯͰͬ͡Àͬͦͪͬͥͫͬͯ͡ͰͤΧÀͣͩͽÀͦͫ͟ͽͰͧΧÀͯͭͬͮͰͬͪÀͧÀͫͯͩͣ͟͟ͽͰͯͽÀ

,58À-%£À$!0(.),!À"!9À$!33)!À À͉ͬͮͲͱ

͈ͬͫͧ͵ͤͯͨͧͪÀͪͬͮͤͪÀ͜ͰͬÀͱͫͧͨͩ͟ͺͫͬͤÀͪͤͯͰͬÀͯͬ͵ͤͰͤ͟ͰͯͽÀͯÀͫͤͰͮͬͫͱͰ͹ͪÀ

ͭͩͽͥͤÀͧÀͱÀͯͯͤ͟͠Χͫ͟ÀͧÀͮͬͯͨͬͶͫ͹ͤÀͱͣͬͯ͠Ͱ͟͡À'RECOTEL Àͨͮͱͩͬͯ͢ͱͰͬ͵ͫ͹ͤÀ

ͭͮͧͮͬͣͫ͹ͪÀͩͫͣ͟Ͷ͟ͲͰͬͪÀͧÀͧͯͨͮͧͰͯͽÀͰͤͭͩͬͪÀͯͮͤͣͧͦͤͪͫͬͪͬͮͯͨͬΧÀ

̨̲̳̮̲̯̦Ì+47,$tÌ# /'-(+ Ì! 8Ì# 22( Ì ̵̸̯̳̹

͟ͰͪͬͯͲͤͮ͹ÀͧÀͰͮͣͧ͟ʹͧΧ

͒ͼͰͫ͟ͽÀͬͯ͠Ͱͫͬͨ͟͟͡Àͬͫͬͩͤͫͫͬͬ͢͠͡ÀͬͰͤͩͽÀ$APHNILAÀ"AYÀ$ASSIAÀͭͬͣͮͧ͟ͰÀ

/$++ Ì!$ "'

ͤͦͦͬ͟͠͠Ͱͫ͹ΧÀͬͮͦ͟͠ÀͥͧͦͫͧÀͯÀͫͬͬ͡ΧÀͨͬͫʹͤͭʹͧͤΧÀͬͰͣ͹ͳ͟À,UXÀ!LLÀ)NCLU

͎ͮͤͪͧͱͪÀͮͤͫͬ͟͡ʹͧͽÀͯͤͪͤΨͫͬͬ͢ÀͬͰͤͩͽÀ0ELLAÀ"EACHÀ

SIVEÀLIVING

͉ͥͣ͟͹Χ ÀͨͰͬÀͭͮͬͤͩ͡ÀͬͰͭͱͯͨÀͫ͟ÀͻͰͬͪÀͯͤͪͤΧͫͬͪÀͨͱͮͬͮͰͤ Àͮ͡ͽͣÀͩͧÀ ͱͣͧͧ͡Ͱͯͽ Àͱͦͫ͟͡ À͵ͰͬÀ0ELLAÀ"EACHÀͦͯͩ͟ͱͥͤͫͫͬÀͧͪͤͤͰÀ͡͹ͯͬͨͱͼÀͮͤͭͱͰ͟ʹͧͼÀ

1(5($1 Ì.+8,/( ÌÌ 04 Ì/ 1*

ͯͮͤͣͧÀͨͱͮͬͮͰͬ͡À'RECOTELÀ͉ͬͪͲͬͮͰͫ͹ͤÀͬͫͬͩͤͫͫ͠͡͹ͤÀͫͬͪͤͮ͟ ÀͱͼͰͫ͟ͽÀ

͎͍͎͍͊͌͌͐ͅͅ À͉͈͈͈͊͊͌

͟ͰͪͬͯͲͤͮ͟ ÀÀͨͮͧͯͰͩ͟ͺͫͬÀ͵ͧͯͰͬͤÀͪͬͮͤ ÀͭͮͬͰͽͥͤͫͫ͹ΧÀͭͤͯ͵ͫ͟͹ΧÀͭͩͽͥÀ

-!.$/,!À2/3!ÀÀ!15!À0!2+ À'RECOTELÀ%XCLUSIVEÀ2ESORT

Àͯͤ͡ À͵ͰͬÀͫͱͥͫͬÀͣͩͽÀͯͤͪͤΧͫͬͬ͢ÀͬͰͣ͹ͳ͟

/,9À-0)!À2)6)%2!ÀÀ!15!À0!2+ À'RECOTELÀ,UXURYÀ2ESORT /,9À-0)!À/!3)3ÀÀ!15!À0!2+ À'RECOTELÀ,UXURYÀ2ESORT

̲͇͍͎͍͒͑Ì

/,9À-0)!À/!3)3À6),,!'%ÀÀ!15!À0!2+ À'RECOTELÀ!LLÀ)NCLUSIVEÀ2ESORT

cÀ͂ÀͻͰͬͪÀͬͣ͢ͱÀͬͰͤͩͺÀͭͮͤͣͯͰͩ͟͡ͽͤͰÀͱͩͱ͵Ͷͤͫͫ͹ΧÀͩͫͣ͟Ͷ͟ͲͰͫ͹ΧÀͣͧͦ͟ΧͫÀ

2IVIERAÀ/LYMPIAÀÀÀ!QUAÀ0ARKÀ2ESORTÀÀ Àͱͫͧͨͩ͟ͺͫ͹ΧÀͪͤ͢͟ ͨͱͮͬͮͰÀ

ͯͣͬ͟͡ÀͧÀͯͯͤ͟͠Χͫ͟

ͮͯͨͧͫ͟ͱͩͯͽÀͫ͟ÀÀͨͮ͟͟ͳÀͩͤͯͫͬͬ͢Àͩͣͤͫͧ͟͡ͽÀͧÀͭͮͬͰͽͥͤͫͫͬͪÀ ͳÀͨͪÀ

cÀ͍ͫͬͩͤͫ͠͡͹ÀͧÀͬͲͬͮͪͩͤͫ͹À͡Àͧͦ͹ͯͨͫͫͬͪ͟ÀͧÀͻͩͤͫ͢͟ͰͫͬͪÀͯͰͧͩͤÀͫͬͪͤͮ͟À

ͭͤͯ͵ͫͬͪ͟ÀͭͩͽͥͤÀͯÀͧͣͬͪ͡Àͫ͟À͈ͬͫͧ͵ͤͯͨͬͤÀͪͬͮͤÀͧÀͤͬ͢ÀͬͯͰͮͬ͟͡

ͯͤ͡ͳÀͨ͟Ͱͤͬͮͧ͢Χ Àͨͩ͡ͼ͵͟ͽÀ͠ͱͫͩͬ͢͟

 Àͨͪ͡À͉ͬͫͮͤͯͯ͢ ʹͤͫͰͮÀcÀ Àͨͪ͡À͕ͤͫͰͮÀ͑ͩͯͯͬ͐ͭ͟͟͟ÀcÀ͕ͤͫͰͮÀ

cÀ͍ͫͬͩͤͫ͠͡Àͬͯͫͬͫͬ͡ΧÀͮͤͯͰͬͮͫ͟ÀͧÀͭͮͧͮͤͥͫ͠͹ͤÀͮ͟͠͹

̮͉͍͌͑͊ͅ 2018 


ϛϜϑϓϑϙϞόҠϔҩ cÀ͉Àͱͯͩͱͪ͢͟Àͬͯ͢ͰͤΧÀͮͦͫͬͬͮͦͧͤ͟͟͠Àͮͦͩͤ͟͡͵ͤͫͧΧÀͣͩͽÀͨ͟Ͱͧͫͬͬ͢͡ÀͧÀ

ͫͬ͡͹ΧÀ̀ͨͭͮͨ͟͟͡Àͭͩͬͷͣ͟ͺͼÀÀÀͨͪ͡ÀͯÀͬͣͫ͡͹ͪͧÀͭͮͧͨͩͼ͵ͤͫͧͽͪͧ À

ͮͯͯͩͩͤͫͫͬͬ͟͟͢͠ÀͯͤͪͤΧͫͬͬ͢ÀÀͬͰͣ͹ͳ͟

ͧÀͮͦͫͬͬͮͦͧͤ͟͟͠Àͤ͡͵ͤͮͫͧͳÀͭͮͬͮͪͪ͢͟ÀͣͩͽÀͣͤͰͤΧÀͧÀͦͮͬͯͩ͡͹ͳÀ

1'.#.2Ì1.8 +Ì

̲͇͍͎͍͒͑Ì

́ͤͦͦͬ͟͠Ͱͫ͹ͤÀͨͫͧͨ͟ͱͩ͹À!LLÀ)NCLUSIVE

cÀÀͫͬ͡͹ͳÀͭͮͬͯͰͬͮͫ͹ͳÀͫͬͪͤͮ͟ÀͧÀͯͤͪͤΧͫ͹ͳÀͯͺͼͰͬ͡ ÀÀͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟͹ͳÀ͡À

2HODOSÀ2OYALÀ ÀͨͱͮͬͮͰÀͫ͟Àͭͬͤͮͤͥ͠ͺͤ Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟À͡Àͩͧͦͧ͠Àͬͮͬͣ͢͟À

ͦͣͫͧͧ͟À#ASAÀ-ARINAÀͮͽͣͬͪÀͯÀ̀ͨͭͮͨͬͪ͟͟͡ÀͬͰͤͩͽ ÀͬͰͨͱͣ͟ÀͬͰͨͮ͹ͤ͟͡ͰͯͽÀ

͏ͬͣͬͯ Àͬͣͫͬͬ͢ÀͧͦÀͯͪ͟͹ͳÀͳͬͮͬͶͬÀͯͬͳͮͫͧ͟͡ͶͧͳͯͽÀͯͮͤͣͫͤͤͨͬ͡͡͹ͳÀͬͮͬͣͬ͢͡À

ͧͣ͡Àͫ͟À͉ͮͧͰͯͨͧΧÀͭͤΧͦͥ͟À

ͮͬͭ͡ͅ͹À͎ͩ͟ͺͪ͹ÀͧÀͽͮͨͧͤÀͭͽͰͫ͟Àͧͧͯͨ͢͠ͱͯ͟Àͱͨͮ͟Ͷ͟ͼͰÀͰͤͮͮͧͰͬͮͧͼ À

cÀ͌ͬ͡͹ΧÀͣͧͦ͟ΧͫÀͯͤ͡ͳÀͫͬͪͤͮͬ͡ÀͧÀͯͺͼͰͬ͡

ͯͬͩͤͫ͹ΧÀͦͭ͟͟ͳÀͪͬͮͽÀͧÀͮͬͪ͟͟ͰÀʹͤ͡Ͱͬ͡Àͫͭͬͩͫ͟ͽͼͰÀͬͦͣ͡ͱͳÀ͂ͤͩͧͨͬͩͤͭͫ͹ΧÀ

c͌ͬͧͫͨ͟͡À͎ͮͧͮͤͥͫ͠͹ͤÀͮͤͯͰͬͮͫ͟͹ÀͧÀͮ͟͠͹ÀͯÀÀͯ͢͟Ͱͮͬͫͬͪͧ͵ͤͯͨͧͪͧÀ

͡͹ͬͮ͠Àͬͦͪͬͥͫͬͯ͡ͰͤΧÀͣͩͽÀͣͬͯͱ͢͟ÀͣͬͭͬͩͫͽͼͰÀ͡͹ͯͬͨͧΧÀͱͮͬͤͫ͡ͺÀͯͤͮͧͯ͟͡ À

ͧͦ͹ͯͨͪͧ͟

ͯͧͯͰͤͪͱÀͬͯͩ͠ͱͥͧͫͧ͟͡ͽÀ¢͂ͯͤÀͨͩ͡ͼ͵ͤͫͬ¡ÀͧÀͬͯ͢Ͱͤͭͮͧͧͪͫ͹ΧÀͭͤͮͯͬͫͩ͟À ͍ͣͫͬÀͧͦÀͭͮͤͧͪͱͷͤͯͰ͡ÀͬͰͤͩͽÀ Àͬͩ͠ͺͶͬΧÀ͡͹ͬͮ͠Àͭͩ͟͟͡Ͱͤͩͺͫ͹ͳÀͯͯͤ͟͠Χͫͬ͡À ͧÀͬͯ͡ͳͧͰͧͰͤͩͺͫ͹ΧÀͭͩͽͥÀͯÀͨͮͧͯͰͩ͟ͺͫͬÀ͵ͧͯͰͬΧÀͬͣͬ͡ΧÀ

".1%4Ì(,/$1( + Ì &1$".3$+Ì$7"+42(5$Ì1$2.13 ͉ͬͮͬͩͤͯͨͬͤ͡Àͭͮͤͬͮͥͤͫͧͤ͟͠

̲͇͍͎͍͒͑Ì

ͨͯͨͩ͜ͼͦͧͫ͡͹ΧÀͨͱͮͬͮͰÀͯÀͱͤͣͧͫͤͫͫ͹ͪÀͪͤͯͰͬͭͬͩͬͥͤͫͧͤͪÀͫ͟À͵ͯ͟ͰͫͬͪÀ

͂ÀÀͬͣ͢ͱÀͯͤͪͤΧͫ͹ΧÀͨͱͮͬͮͰÀ'RECOTELÀ2HODOSÀ2OYALÀͫ͟ÀͬͯͰͮͬͤ͡À

ͭͬͩͱͬͯͰͮͬͤ͡À͉ͬͪͪͤͫͬÀͧÀͭͮͤͬͯ͡ͳͬͣͫ͹ͪÀͯͤͮͧͯͬͪ͡Àͬͦͬͣͧ͡͡ͰÀͣͬÀ͡͹ͯͬͰÀ

͏ͬͣͬͯÀͬͥͧͣͤ͟ͰÀͭͮͤͪͧͱͪÀͮͤͫͬ͟͡ʹͧͽÀͫͬ͡͹ΧÀͩͫͣ͟Ͷ͟ͲͰÀͰͤͮͮͧͰͬͮͧͧ À

ͧͯͨͱͯͯͰͬ͡ÀͮͬͯͨͬͶͫͬͬ͢ÀÀͬͰͣ͹ͳ͟Àͩͤͫ͜͢͟Ͱͫ͹ͤÀͯͩͬͫ͟͹ÀͧÀͨͩͯͯͧ͟͵ͤͯͨͧΧÀ

ͯͯͤ͟͠Χͫͬ͡ÀͧÀͬͫͬͩͤͫͧͤ͠͡Àͨͬͪͭͩͤͨͯ͟À͠ͱͫͩͬ͢͟À

ͣͧͦ͟ΧͫÀͭͬͣ͵ͤͮͨͧ͟͡ͼͰÀͬͯͬ͠͹ΧÀͯͰͧͩͺÀͧÀͯͬͦͣ͟ͼͰÀͬͰͤ͡͵͟ͼͷͱͼÀͰͬͫͨͬͪͱÀ

cÀ͌ͬ͡͹ΧÀͩͫͣ͟Ͷ͟ͲͰÀͰͤͮͮͧͰͬͮͧͧÀͧÀͯͣͬ͟͡ÀͬͰͤͩͽ

ͨ͡ͱͯͱÀͬͯ͠Ͱͫͬͨ͟͡ͱ

cÀ͌ͯ͟ͰͬͽͷͧΧÀͬͣͫ͡͹ΧÀͮ͟ΧÀͯÀͬͣͫ͡͹ͪͧÀͩ͟͢ͱͫͪͧ͟ÀͧÀͯͯͤ͟͠Χͫͪͧ͟Àͭͩͬͷͣ͟ͺͼÀ Àͨͪ͡ÀͯÀͭͮͤͯͫͬΧÀͬͣͬ͡ΧÀͧÀͯͤͨʹͧͽͪͧÀͣͩͽÀͣͤͰͤΧÀ

̲͇͍͎͍͒͑Ì

cÀ͎ͬͩͫ͟ͽÀͮͤͫͬ͟͡ʹͧͽÀÀͨͬͪͭͩͤͨͯ͟À͠ͱͫͩͬ͢͟ÀͯÀͬͮͧͧͫͩ͢͟ͺͫ͹ͪÀͣͧͦ͟ΧͫͤͮͯͨͧͪÀ

͎ͮͬͪͤͫͣ͟Àͣͬͩ͡ͺÀͫͤͮͤͥͫͬ͟͠ΧÀͧÀͥͧͬͭͧͯͫ͟͡ͽÀͭͩͬͷͣ͟ͺÀ͎ͺͽʹʹ͟ÀͯÀ

ͬͲͬͮͪͩͤͫͧͤͪ

ͪͫͬͥͤͯͰͬͪ͡ÀͮͤͯͰͬͮͫͬ͟͡ÀÀ

cÀ͌ͬ͡͹ΧÀͣͧͦ͟ΧͫÀͬͯͫͬͫͬͬ͢͡ÀͮͤͯͰͬͮͫ͟͟

cÀ+UMQUATÀ̀ͦͧ͟ͰͯͨͧΧÀÀAÀLAÀCARTEÀͮͤͯͰͬͮͫ͟ÀcÀ͑ͮ͟ͰͰͬͮͧͽÀ À͂ͧͫͫ͹ΧÀͮ͟͠À

cÀ!LLÀ)NCLUSIVEÀͧÀͣͬͭͬͩͫͧͰͤͩͺͫ͹ͤÀAÀLAÀCARTEÀͬͦͪͬͥͫͬͯ͡ͰͧÀÀͮͤͯͰͬͮͫͬ͟͡À

cÀ#AFġÀÀ$ELIÀͨͬͲͤÀͧÀͨͬͫͣͧͰͤͮͯͨ͟ͽÀcÀ'ELATOÀÀͪͬͮͬͥͤͫͫͬͤÀ

Àͮͬ͟͠͡

cÀ͈Ͱͩ͟ͺͽͫͯͨͧΧÀͮ͟͠ ͮͤͯͰͬͮͫ͟À

cÀ͎ͬͯͤͷͤͫͧͤÀͯͤͪͺͤΧÀͨͭͮͨ͟͟͟͟͡Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟À͡ÀÀͪͤͰͮ͟ͳÀͬͰÀͬͰͤͩͽ

cÀ͏ͤͫͬ͟͡ʹͧͽÀͬͯͫͬͫͬͬ͢͡ÀͮͤͯͰͬͮͫ͟͟À-ONÀ2EPOS cÀ$INEÀ!ROUNDÀ ÀÀͮͤͯͰͬͮͫͬ͟͡ÀͨͱͮͬͮͰ͟ÀÀ͉ͬͪͪͤͫͬÀÀ$ANILIAÀ

"+4!Ì, 1(-$Ì/ + "$ Ì ++Ì(-"+42(5$Ì 1$2.13

cÀ͌ͬ͡͹ΧÀͩͫͣ͟Ͷ͟ͲͰÀͯͯͤ͟͠Χͫ͟

͌ͯ͟ͰͬͽͷͧΧÀͭͮͣͧͦ͟͟ÀͣͩͽÀͯͤͪͤΧͫͬͬ͢ÀͬͰͣ͹ͳ͟ÀͭͬÀͯͧͯͰͤͪͤÀ¢͂ͯͤÀͨͩ͡ͼ͵ͤͫͬ¡À

cÀ͌ͬ͡͹ΧÀͣͤͰͯͨͧΧÀͨͩͱ͠ÀÀ'RECOLAND

ͫ͟À͉ͮͧͰͤ

cÀ͋ͬͮͯͨͬΧÀͰͮͫͯ͟ͲͤͮÀÀͪͤͥͣͱÀͬͰͤͩͽͪͧÀͨͱͮͬͮͰ͟À#ORFUÀ2ESORTSÀ À

͉ͮͧͰͯͨͬͤÀͧͦͬͧͩͧͤ͠À͉ͱͮͬͮͰÀͯͬ͵ͤͰͤ͟ͰÀͮͤ͢͵ͤͯͨͬͤÀͬͯ͢ͰͤͭͮͧͧͪͯͰͬ͡ À

ͤͯͭͩ͟͠Ͱͫͬ

ͫͧͪ͟͡Ͱͤͩͺͫ͹ΧÀͯͤͮͧͯ͡ÀͧÀͰͮͣͧ͟ʹͧͬͫͫ͹ΧÀͨͮͧͰͯͨͧΧÀͯͰͧͩͺÀͥͧͦͫͧÀ͍ͰͤͩͺÀ

́ͬ͢͟Ͱ͟ͽÀͨͬͩͩͤͨʹͧͽÀͫͬͪͤͮͬ͡ À͠ͱͫͩͬ͢͟ ÀͮͬͯͨͬͶͫ͹ͳÀͯͺͼͰͬ͡ÀͧÀ

ͯͬͦͣͫ͟Àͯͭͤʹͧͩ͟ͺͫͬÀͣͩͽÀͯͤͪͤΧͫͬͬ͢ÀͬͰͣ͹ͳ͟ÀͭͬÀͯͧͯͰͤͪͤÀ¢͂ͯͤÀͨͩ͡ͼ͵ͤͫͬ¡À

ͨͩͯͯͧ͟͵ͤͯͨͧͳÀͧͩͩ͡À͌ͬͧͫͨ͟͡À͐ͤͪͤΧͫ͹ͤÀ͠ͱͫͩͬ͢͟ÀÀÀ͐ͤͪͤΧͫ͹ͤÀ

ͧÀͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰÀͪͫͬͥͤͯͰͬ͡Àͮͦͩͤ͟͡͵ͤͫͧΧÀ͡ÀͰͤ͵ͤͫͧͤÀͣͫͽ Àͨͩ͡ͼ͵͟ͽÀ

ͧͩͩ͡͹ÀͯÀͯͯͤ͟͠Χͫͪͧ͟ÀÀ͌ͬ͡͹ΧÀͨͬͮͭͱͯÀͯÀͯͤͪͤΧͫ͹ͪͧÀͯͺͼͰͪͧ͟

 ̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ

cÀ͌ͬ͡͹ΧÀͩͧͨͯͧͮ͜À͐ͭ͟Àͣ͡ͱͳͱͮͬͫͤ͡͡͹Χ


FLY WITH US! www.ellinair.com

www.bomoclub.com

Leader of Greek tourism since 1995 Le www.mouzenidis.com

Profile for KSD S.A

Ρωσική Έκδοση 2018, Χρήμα & Τουρισμός  

Ρωσική Έκδοση 2018, Χρήμα & Τουρισμός  

Advertisement