Ρωσική Έκδοση 2018, Χρήμα & Τουρισμός

Page 1

SANTO MARIS OIA A

Е Ж Е Г О Д Н Ы Й И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь Т У Р И С Т И Ч Е С К О Й В Ы С ТА В К И M I T T 2 018

ЙОРГОС ХАДЗИМАРКОС

Глава Округа Южного Эгейского Моря

АЛЕКСАНДРОС ВАСИЛИКОС Председатель Гостиничной Палаты Греции

H IT E L PA

IU

E AC

R AT

E AC

TE O EC

L PA

GR

M

Председатель Ассоциации Гостиничных Предприятий Греции

W

ЯНИС РЕЦОС

L

H TE O L

ГРИГОРИС ТАСИОС

Президент Всегреческой Ассоциаци Владельцев Гостиниц

АНТОНИС КАМБУРАКИС

Президент Ассоциации Владельцев Гостиниц Родоса

Элена Кундура

Министр ТуризмаВы не просто путешествуете. Вы создаете историю. Hertz. Первая по популярности в мире компания по аренде автомобилей с многолетней историей. Hertz предлагает широчайшую сеть частных офисов аренды машин, полностью обновленный парк машин, лучшие услуги и полный круглосуточный сервис в течение всего года. Просто доверьтесь нам. Вам стоит лишь подумать о том, какие уникальные воспоминания вы увезете с собой в багаже. Отправьтесь в историю и насладитесь путешествием! Бронирование: +30 210 62 64 444, 801 11 100 100 www.hertz.gr


ЧЕЛОВЕК

ɗɥɟɧɚ Ʉɭɧɞɭɪɚ Министр Туризма

̩͔͚͍͊ͱ Ì͕͐͟ͅҧÌ͈͐͑͒͒​͔͒͆͌͑͟ͅҧÌ͕͖͔͇͒͒͑͒ҧÌ͔͙͍͓͊ͅ͏͈ͅÌ̶͔͉͍͈͊͌͊͐͑͒͒Ì͔͐͒ͱÌ͍Ì̫͇͔͓͒͟ Ì͎͓͗͢͝ͅͅͱ͕ͱÌ͇Ì͕͒͏͑͊͛͑͒͐Ì͕͇͖͊͊ Ì͓͔͉͊͏͈͢͝ͅͅͅͱÌ ͕͇͍͒͐Ì͈͕͖͒ͱ͐Ì͍͎͗͑ͅ͏͑͟͠ҧÌ͖͔͓͔͉͎͖͗͒͗Ì͍Ì͍͖͌͑͐͊͑͒͊ͅÌ͈͔͒ͱ͛͊​͊Ì͈͕͖͓͔͍͒͊​͍͕͖͇͐͒ Ì Ì͕͖͔͑ͅͅ Ì͍͉͊ͅ͏͑͒͠Ì͓͉͙͉͒͒ͱ͝ͅͱÌ͉͏ͱÌ͖͉͙͒͟ͅÌ͈͕͖͒͊ҧÌ͍͌Ì ̵͕͒​͕͍​͍ Į̀Ì͓͕͒͏͉͍͊͑͊Ì͖͔͍Ì͈͉͒ͅÌ͑ͅÌ͔͕͒​͕͍ҧ͕͎͒͐Ì͔͎͑͊͟Ì͐͟Ì͒͛͊͑͠Ì͎͖͍͇͑͒ͅÌ͍͌͑͐ͅͅ͏͍͕͠Ì͓͔͉͇͍͍͒͋͊͑͊͐Ì̩͔͚͍͊​͍Ì͎͎ͅÌ͇͕͍͔͊͐͑͒Ì͍͇͕͖͈͌͊͑͒͒Ì ͓͔͇͑ͅͅ͏͍͊͑ͱÌ͉͏ͱÌ͎͔͈͗͏͈͉͍͈͒͒͛͑͒͒Ì͖͉͙͒͟ͅ Ì̱͟Ì͎͔͓͍͗͊͏͍Ì͇͍͌͐͑͒͊ͅÌ͕͖͔͉͍͕͖͇͒͗͑͛͊͒Ì͉͐͊͋͗Ì͍͍͑͐͜ͅÌ͕͖͔͍͑͐ͅͅÌ͍Ì͓͔͉͓͔͍͊͑ͱ͏͍Ì ͕͖͔͖͈͍͕͎͍͊͛͊͊ͅÌ͈͍͜ͅ Ì͖͛͒Ì͓͔͍͇͊͏͒Ì͎Ì͉͇͎͔͖͗͑͒͐͗ͅÌ͇͗͊͏͍͍͛͊͑͢Ì͖͔͓͖͎͗͒͒ͅ ÌÌ ̨Ì Ì͈͉͒͗Ì͐͟Ì͔͉͍͗͛͊͏͍Ì͍Ì͓͔͇͉͍͒͒͐Ì̩͉͒Ì̷͔͍͗͌͐ͅÌ̩͔͚͍͊​͍Ì͍Ì̵͕͒​͕͍​͍ Ì̴͉͈͖͇͍͇͒͒͒Ì͒͛͊͑͠Ì͕͑͊͑͟͝ͅ​͑͗͢Ì͓͔͈͔͒͐ͅ​͐͗Ì͍͙͒͆͝Ì͔͓͔͍͐͊͒ͱ͖͍ҧ Ì ͐͟Ì͓͔͍͈͏͊͐͜ͅͅÌ͍͙͑͜ͅÌ͉͔͗͌͊ҧÌ͍͌Ì̵͕͒​͕͍​͍Ì͕͑ͅ͏͉͍͖͕͠ͅͱÌ͍͎͗͑ͅ͏͑͐͟͠Ì͖͉͙͒͒͐͟ Ì͎͖͔͒͒͟ҧÌ͐͟Ì͓͔͉͊͏͈͊͐ͅͅÌ͇Ì̩͔͚͍͊​͍ Ì͎͖͔͒͒ͅͱÌ͕͏͇͍͖͕ͅͱÌ ͕͇͒͊ҧÌ͍͕͖͔͍͒͊ҧ Ì͎͗͏͖͔͗͑͐͟͠Ì͕͑ͅ͏͉͕͖͇͊͒͐Ì͇͕͍͔͈͊͐͑͒͒Ì͍͌͑͛͊͑ͅͱ Ì͓͐ͅͱ͖͍͎͍͑͐ͅÌ͓͔͇͕͒ͅ͏͇͑͒ͅҧÌ͇͔͊͟Ì͔͑ͅͱ͉͗Ì͕Ì͓͔͉͊͏͈͍͊͐͐͟ͅͅÌ͕͗͏͈͍͗͐ͅÌ ͇͕͒͛͟ͅҧ͈͊͒͜Ì͎͕͖͇͛͊ͅͅÌ͇Ì͕͔͊͊͘Ì͉͔͇͒͌͒͒͏͍͊͑ͱ Ì͖͉͙͒͟ͅÌ͍Ì͔͕͎͙͒͒͑͜͟Ì͓͖͕͖͇͍͗͊͊͜ҧ Ì ̴͔͉͊͊Ì͖͔͍͕͖͍͗͐ͅÌ͍͌Ì̵͕͒​͕͍​͍Ì͖͎͔͇͖͕͒͟͢ͅͱÌ͕͎͆͊͒͑͊͛͑͊͟Ì͇͕͖͍͒͌͐͒͋͑͒Ì͓͒Ì͇͔͆͒͗͟Ì͎͔͍͇͗͌͒Ì͑ͅÌ͕͉͙͗ͅÌ͍Ìͱ͙͖͙ͅÌ͇͎͔͈͒͗Ì͆͒͏͊​͊Ì͛͊͐Ì Ì ͕͖͔͇͇͒͒͒ Ì͓͒Ì͇͔͆͒͗͟Ì͎͕͎͔͕͍͗͡ҧÌ͍Ì͓͖͕͖͇͍͗͊͊͜ҧ Ì͇͓͖͊͛ͅ͏͍͊͑ҧÌ͖͒Ì͈͔͉͕͎͈͒͒͒͒Ì͖͔͍͗͌͐ͅ Ì͓͒Ì͇͔͆͒͗͟Ì͔͇͌ͅ͏͍͊͛͊͑ҧ Ì͖͉͙͒͟ͅÌ͍Ì͓͍͈͒͑͜ͅ Ì ͅÌ͖͎͋͊ͅÌ͈͕͖͔͍͕͎͈͒͑͒͐͛͊͒͒ͅÌ͔͌͑͒ͅ​͔͍͒͆͌ͅͱ Ì̳͓͖͟Ì͇Ì͔͌ͅ͏͍͙͛͑͟Ì͒͆͏͕͖ͅͱ͙Ì͖͉͙͒͟ͅÌ͇Ì͕͖͍͒͛͊͑ͅ​͍Ì͕Ì͍͍͑͐͜ͅÌ͖͍͒͑͒͊͑͜ͱ͍͐ Ì͎͖͔͒͒͊͟Ì͐͟Ì ͓͕͖͔͒ͅͅ͏͍͕͠Ì͇͕͍͊͐Ì͕͓͕͍͒͒͆͐ͅÌ͎͔͓͍͖͗͊͠ Ì͓͔͉͇͍͍͒͋͊͑͊Ì͑ͅÌ͔͎͑͊͟Ì͇͙͑͒͟Ì͓͔͇͑ͅͅ͏͍͊͑ҧÌ͉͏ͱÌ͖͉͙͒͟ͅÌ͍Ì͎͖͍͇͑͒͊ͅÌ͔͇͍͖͍͌͊ͅÌ͈͑͊͒͜ͅÌ ͖͔͍͗͌͐ͅÌ͑ͅÌ͔͕͒​͕͍ҧ͕͎͒͐Ì͔͎͑͊͟ Ì Ì͇͕͊Ì͖͒͡Ì͉͊͏͖͊ͅÌ̩͔͚͍͊͢Ì͕͇͒͑͒͑͐͟Ì͖͔͍͕͖͍͕͎͍͗͛͊͐Ì͓͔͇͑ͅͅ͏͍͊͑͊͐Ì͉͏ͱÌ͇͈͑͊͌͆͊͐͒͒͟ͅͅÌ͖͉͙͒͟ͅÌ͇Ì͖͍͊͛͊͑͊Ì ͇͕͈͊͒Ì͈͉͒ͅ Ì ̴͔͍͈͏͊͐͜ͅͅÌ͇͕ͅÌ͖͎͔͖͒͟͠Ì͉͏ͱÌ͕͊͆ͱÌ͔͇͍͒͛͒͑͊ͅͅÌ̩͔͚͍͊​͍Ì͇Ì͖͍͊͛͊͑͊Ì͇͕͈͊͒Ì͈͉͒ͅ Ì

4 ̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ


͚͐͛͑͝À\À͈͂͊​͚͊À\À͎͐̀

͉ͮͧͰÀͭͮͧͤ͡ͰͯͰ͡ͱͤͰÀͯͬ͡ͼÀͫͬ͡ͱͼÀ͎ͮͧͫʹͤͯ​ͯͱ ͌ͬ͡͹ΧÀͲͧͮͪͤͫ​ͫ͹ΧÀͬͰͤͩͺÀͨ͟Ͱͤͬͮͧ͢​ͧÀ À¢ͩͼͨͯ¡ÀͬͰͨͮ͹ͤ͟͡ͰÀͯͬͧ͡Àͣͤͮͧ͡Àͫ͟À͉ͮͧͰͤÀͩͤͰͬͪÀ À ͬͣ͢͟ÀͧÀͭͮͤͣͯͰͩ͟͡ͽͤͰÀͯͬͧͪ͡Àͬͯ͢ͰͽͪÀͶͧͮͬͨͧÀ͡͹ͬͮ͠Àͧͩ͡​ͩÀͧÀͯͺͼͰͬ͡ À ͂ͬÀͯͤͩͤͫ͡​ͫͬΧÀͰͤͭͩͬͬ͢Àͬͯ͢Ͱͤͭͮͧ​ͧͪͯͰ͟͡ Àͫ͟Àͤͮ͡ͶͧͫͤÀͮͬͯͨͬͶͧÀͧÀͩͬͭͬͩ͟͢͠ͱ͵ͧͽ

͂ÀͬͰͤͩͤÀ.ANAÀ0RINCESSÀ͡͹Àͭͬ͵ͱͯ͡Ͱ͡ͱͤͰͤÀͯͤ͠ͽÀͨͬͮͬͩͤͪ

.ANAÀ0RINCESS À3UITESÀ\À6ILLASÀ\À3PA À À͔ͤͮͯͬͫͧͯͬͯ À͉ͮͧͰ À̓ͮͤʹͧͽ ͑ͤͩ À À À ÀINFO NANAPRINCESS GR ÀWWW NANAPRINCESS GR


ЧЕЛОВЕК

Ƀɨɪɝɨɫ ɏɚɞɡɢɦɚɪɤɨɫ Глава Округа Южного Эгейского Моря

.͎͔͈͗Ì͈̓͋͑͒͒Ì͈͂͊ҧ͕͎͈͒͒Ì͔͐͒ͱ Ìͱ͇͏ͱ͍͢͝ҧ͕ͱÌ͐͒͑͐͟͝Ì͘͏͈͐͑͒͐ͅͅÌ͈͔͕͎͈͊͛͊͒͒Ì͖͔͍͗͌͐ͅ Ì͕͕͖͍͖͒͒Ì͍͌Ì Ì͕͑͊ͅ͏͊͑​͙͑͟Ì ͕͖͔͇͇͒͒͒ Ì͎͖͔͑͊͒͒͊͟Ì͍͌Ì͎͖͔͙͒͒͟Ìͱ͇͏ͱ͖͕͢ͱÌ͉͍͍͒͑͐Ì͍͌Ì͕͙͐͟ͅÌ͍͇͕͖͙͌͊͑͟Ì͖͔͍͕͖͍͕͎͍͙͗͛͊Ì͓͔͇͑ͅͅ͏͍͊͑ҧÌ͑ͅÌ͇͕͍͔͊͐͑͒ҧÌ ͎͔͖͊ͅÌ͓͖͕͖͇͍͗͊͊͜ҧ Ì͍Ì͈͉͊͋͊͒͑͒Ì͔͈͍͊͒͑Ì͓͕͖͒͊͢͝ͅÌ ·Ì͖͒Ì͇͕͙͊Ì͖͔͍͕͖͇͗͒ Ì͓͔͍͍͙͊͌͋͢͝ͅÌ͑ͅÌ͖͉͙͒͟Ì͇Ì̩͔͚͍͊͢ Ì ̯͓͒͐͏͎͕͊Ì͕͖͔͇͇͒͒͒Ì͓͔͉͊͏͈͖͊ͅͅÌ͕͇͍͒͐Ì͈͕͖͒ͱ͐Ì͖͉͙͖͒͒͑͗͠Ì͑ͅÌ͕͖͔͇͙͒͒ͅÌ͓͔͇͑͊͊͌͒ҧ͉͊͑​͑͒ҧÌ͎͔͕͖͒͟ͅÌ͍Ì͍͎͗͑ͅ͏͕͖͍͑͒͠ Ì ͈͉͊Ì͇͍͍͑͐͑͢ͅÌ͓͖͕͖͇͗͊͊͊͑͜​͍͎͇͑͒Ì͓͔͉͊͏͈͖͕͊ͅͅͱÌ͕͐͟ͅҧÌ͍͔͎͍͒͜ҧÌ͕͓͎͖͔͊Ì͕͗͏͈͗Ì͇͕͒͛͟ͅҧ͈͊͒͜Ì͔͇͗͒͑ͱ Ì ̳͕͖͔͇͒ͅÌ͔͙͍͓͊ͅ͏͈͇͒ͅÌ̯͍͎͏͉͟ͅÌ͍Ì̪͉͎͕͒͊͑͊ͅÌ͕͏͇ͅͱ͖͕ͱÌ͕͇͒͊ҧÌ͇͊͏͍͎͒͏͓͊͑͒ҧÌ͎͔͕͖͒͒ͅҧÌ͍Ì͓͇͖͔͍͕͖͑͊͒͒͐͒͢͠ Ì ̲͕͖͔͊͐͒ͱÌ͑ͅÌ͆͏͍͎͌͒͊Ì͍͙Ì͔͕͓͒ͅ͏͍͒͋͊͑͊Ì͉͔͈͗Ì͎Ì͉͔͈͗͗ Ì͇͕͊Ì͕͖͔͇͒͒ͅÌ͓͇͖͔͍͑͊͒͒͐͟Ì͍Ì͕͈͖͐͒͗Ì͓͔͉͊͏͍͖͒͋͠Ì͇͐ͅÌ ͚͊͏͟ҧÌ͎͓͒͐͏͎͕͊Ì͇͓͖͊͛ͅ͏͍͊͑ҧ Ì͇͕͖͇͛͗Ì͍Ì͍͎͗͑ͅ͏͈͑͒͒͠Ì͓͖͒͟ͅ Ì̳͕͖͔͇͒ͅÌ͎͓͖͕͗͢ͅͱÌ͇Ì͕͒͏͑͊͛͑͒͐Ì͕͇͖͊͊ Ì͍͙Ì͔͈͆͊͊ͅÌ ͇͖͒͐͟͢ͅÌ͇͉͒͟Ì͏͔͈͌͗͑͒͒ͅÌ͔͐͒ͱ Ì͍Ì͍͐͊͑​͑͒Ì͉͕͌͊͠Ì͍͐͘ Ì͍͕͖͔͍͒ͱÌ͍Ì͔͊ͅ͏͕͖͑͒͠͠Ì͕͕͕͖͇͖͒͗͊͗͢͝ Ì͕͕͖͇͒ͅ͏ͱͱÌ͉͍͊͑͗͢Ì ͇͊͏͍͎͒͏͓͊͑͗͢Ì͍͎͐͒͌͗ͅ Ì̳͔͇͍͛͒͑͊ͅͅÌ͉͕͌͊͠Ì͎͌ͅ͏͖͕͛͊͢ͅͱÌ͇Ì͓͙͕͖͍͑͊͒͒͋͊ ÌͅÌ͍͎͗͑ͅ͏͕͖͑͒͠͠Ìͱ͇͏ͱ͖͕͊ͱÌ͕͇͒͑͒͑͒ҧÌ͔͖͛͊͒ҧÌ ͍͙Ì͍͉͖͍͕͖͍͊͑͛͑͒ ̪͏ͱÌ͎͍͎͍͒͑͒͐͡Ì͈̓͋͑͒͒Ì͈͂͊ҧ͕͎͈͒͒Ì͔͐͒ͱÌ͍Ì͕͖͔͑͟ͅÌ͇Ì͚͊͏͒͐Ì͖͔͍͗͌͐Ìͱ͇͏ͱ͖͕͊ͱÌ͕͇͒͑͒͑͒ҧÌ͖͔͕͒ͅ͏͢͠ Ì͍Ì͓͖͒͒͐͗͡Ì͇͏͕͖͍ͅÌ ͎͔͈͒͗ͅÌ͈̓͋͑͒͒Ì͈͂͊ҧ͕͎͈͒͒Ì͔͐͒ͱÌ͓͕͖͒͒ͱ͑​͑͒Ì͍Ì͑͊Ì͓͎͒͏͉ͅͅͱÌ͔͎͗Ì͔͖͖͆͒͢ͅͅÌ͉͏ͱÌ͖͈͒͒ Ì͖͛͒͆͟Ì͓͔͒ͱ͇͍͖͠Ì͍͎͗͑ͅ͏͕͖͑͒͠͠Ì ͕͖͔͇͇͒͒͒Ì͑ͅÌ͉͔͉͐͊͋͗͑͒͑͒ͅҧÌ͖͔͍͕͖͍͕͎͗͛͊͒ҧÌ͔͊͑͊ͅ Ì͗͏͍͖͗͛͜͠Ì͎͕͖͇͛͊͒ͅÌ͓͔͉͕͖͇͊͒ͅ͏ͱ͙͊͐͟Ì͕͗͏͈͗ Ì͕͕͔͉͖͍͇͍͕͒͊͒͒͛͜͠Ì ͑ͅÌ͓͒͏͑͒͐Ì͉͇͗͒͏͖͇͔͍͊͒͊͑​͍Ì͓͔͕͇͌͒͒ͅÌ͍͐͏​͏͍͇͒͑͒Ì͍͙͑͜ͅÌ͈͕͖͒͊ҧ Ì͎͖͔͒͒͊͟Ì͓͒͏͖͗͛ͅÌ͇͑͊͌͆͊͐͟͟ͅͅҧÌ͓͖͒͟Ì͖͉͙͒͟ͅ ÌÌ ̶͖͔͖͈͍͕͎͍͊͛͊ͅҧÌ͓͏͑ͅÌ͖͔͍͕͖͍͕͎͈͗͛͊͒͒Ì͔͇͍͖͍͌ͅͱ Ì͔͔͖͌͆͒͑ͅͅͅ​͑͟ҧÌ͍͑͐ͅ Ì͇͓͒͏͖͕͒͊͝ͅͱÌ͇Ì͍͋͌͑͠ Ì͍Ì͐͟Ì͇͍͉͍͐Ì ͖͒͏͍͛͑͊͟Ì͔͊͌͗͏͖͖͟͠ͅ Ì͖͎ͅÌ͎͎ͅÌ͕͒͒͆͒͊Ì͇͍͍͑͐͑͊ͅÌ͉͗͊͏ͱ͖͕͊ͱÌ͔͇͍͖͍͌͢ͅÌ͕͖͔͖͈͍͕͎͈͊͛͊͒͒ͅÌ͓͔͖͔͕͖͇͑͊ͅͅÌ͇Ì͕͖͍͒͛͊͑ͅ​͍Ì͕Ì ͍͑​͇͚͍͑͒͒͑ͅ​͑͒ҧÌ͚͍͔͇͒͒͘ҧÌ͓͏͖͔͒͐͒͘ͅҧÌ͓͔͉͇͍͍͒͋͊͑ͱÌ͖͔͍͗͌͐ͅ Ì͎͖͔͒͒͗͢Ì͗͋͊Ì͚͍͒͊͑͏͍Ì͉͕͊ͱ͖͎͍Ì͍͐͏​͏͍͇͒͑͒Ì͖͔͍͕͖͇͗͒ Ì ͍Ì͇͕͊Ì͖͒͡ÌdÌ͍͐͊͑​͑͒Ì͖͊Ì͕͔͉͕͖͇͊ͅ Ì͓͔͍Ì͓͍͒͐͒͝Ì͎͖͔͙͒͒͟Ì͇͏͕͖͍ͅÌ͔͈͍͊͒͑ͅÌ͈̓͋͑͒͒Ì͈͂͊ҧ͕͎͈͒͒Ì͔͐͒ͱÌ͕͙͔͒͑ͅͱ͖͢Ì͍Ì ͎͔͓͗͊͏ͱ͖͢Ì͇͕͎͍͒͟ҧÌ͔͇͗͒͊͑͠Ì͔͇͍͖͍͌ͅͱÌ͖͔͍͕͖͍͕͎͈͗͛͊͒͒Ì͕͎͖͔͊͒ͅ ̱͟Ì͇͕ͱ͕͎͍͛͊Ì͓͉͔͎͍͇͒͛͊͊͐ͅÌ͈͈͔͐͑͒͒͑ͅ​͑͟ҧÌ͒͆͏͍͎Ì͈͑͊͒͜ͅÌ ͖͔͓͔͉͎͖͗͒͗ͅ Ì̓͋͑͒͊Ì͈͂͊ҧ͕͎͒͊Ì͔͐͒͊Ì͓͒͏͍͗͛͏͒Ì͕͖͖͕͗ͅÌ c̩͕͖͔͍͕͎͍͒͑͒͐͛͊ͅҧÌ͎͔͈͒͗Ì̫͇͔͓͒͟Ì i Ì͍Ì͖͒͡Ì͊͊͝Ì͉͒͑͒Ì ͉͎͖͒͌͊ͅͅ͏͕͖͇͒͠Ì͍͎͗͑ͅ͏͕͖͍͑͒͠Ì͈͑͊͒͜ͅÌ͔͈͍͊͒͑ͅ Ì͊͊͝Ì͉͒͑͒Ì ͓͔͍͈͏͍͊͑͊͜ͅ Ì͉͔͕͇͊͒͑ͅͅ​͑͒͊Ì͍͑͐͜ͅÌ͈͕͖͒ͱ͐ Ì͎͖͔͙͒͒͟Ì͐͟Ì ͓͔͍͈͏͊͐͜ͅͅÌ͓͖͒͌͑͠ͅÌ͍͑͜ͅÌ͕͖͔͇͒͒ͅÌ͔͛͊͊͌Ì͓͔͎͔͕͊͑͗͢ͅÌ͎͙͗͑͢ Ì ̭͉͕͊͠Ì͉͊ͅÌ͑͊Ì͓͔͕͖͒͒Ì͉͇͗͒͒͏͕͖͇͍͊͠ Į̀Ì͎͉͋͒ͅҧÌ͖͔͊ͅ͏͎͊Ì͕͎͔͖͟ͅÌ ͍͕͖͔͍͒ͱ Ì͖͔͉͍͚͍ͅ​͍ Ì͎͗͏͖͔͗͠ͅ Ì͓͔͔͇͕͖͑͊͊͑͒͟͠Ì͇͔͍͊͐͊͑ Ì ̩͕͖͔͍͒͑͒͐ͅͱÌ͍͙͑͜ͅÌ͕͖͔͇͇͒͒͒ÌdÌ͖͒͡Ì͍͎͗͑ͅ͏͑͟͠ҧÌ͖͔͍͕͖͍͕͎͍͗͛͊ҧÌ ͓͖͒͟ ̱͟Ì͓͕͖͒͒ͱ͑​͑͒Ì͈͒͆͒͊͐͝ͅͅÌ͑͜ͅÌ͒͆͏͍͎Ì͓͔͍Ì͓͍͒͐͒͝Ì͇͕͙͊Ì͖͙͊Ì ͉͖͊ͅ͏͊ҧ Ì͎͖͔͒͒͊͟Ì͕͉͖͒͌͢ͅÌ͔͊ͅ͏͑͟͠ҧÌ͔͒͆͌ͅ Į̀Ì͍͑͜ͅÌ͉͍͌͛ͅͅÌ ͇͙͉͍͖͒Ì͓͎͖͒͌͠ͅͅÌ͔͊ͅ͏͑͒͊͠Ì͏͍͚͒Ì͔͈͍͊͒͑ͅÌ͈̓͋͑͒͒Ì͈͂͊ҧ͕͎͈͒͒Ì ͔͐͒ͱ Ì͛͊͐͗Ì͐͟Ì͕͏͍͗͋͐ Ì͖͉͇͒ͅͅͱ͕͠Ì͚͊͏͍͎͒͐Ì͍Ì͓͒͏͕͖͑͒͢͠Ì͕͇͒͊͐͗Ì ͉͊͏͗ Ì̱͟Ì͕Ì͇͍͗͋͊͑͊͐ͅÌ͖͕͍͕͒͑͒͐ͱÌ͎Ì͍͐͏​͏͍͒͑͐ͅÌ͍͙͑͜ͅÌ͈͕͖͒͊ҧÌ ͍Ì͓͔͉͒͒͏͋͊͐ͅÌ͉͇͍͈͖͕͠ͅͱÌ͇͓͔͉͊͊Ì͎Ì͇͑͒͐͟Ì͎͕͖͇͛͊͊͑ͅ​͑͐͟Ì ͈͔͍͖͒͌͒͑͐ͅ

6 ̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ


EхцкСфчыфКѕ!Ń„ПОКоŃƒĐžŃ• X C E E D I N G E X P E C TAT I O N S

çĔėēēĄ .JUTJT )PUFMT ĔĄĈĄ Ä“Ä”Ä‰ÄˆÄ•Ä–Ä„Ä†ÄŒÄ–Ä Ä†Ä„ÄœÄ‰Ä?Ä— ĆđČÄ?Ä„Ä‘ÄŒĢ đĒĆÄ&#x;ĉ ēĔĒĉĎĖÄ&#x; ēĔĒĈĒÄ?ÄŠÄ„ÄŁ ČĕĖĒĔČĢ ĔĉđĒĆĄĚČČ ćĒĈĄ Mitsis Hotels is proud to present its brand new projects, extending its restoration success story of 2017. çĒĕĖČđČĚĄ .JUTJT /PSJEB #FBDI )PUFM ēĔĒęĒĈČĖ ĎĔėēđėĢ ĔĉđĒĆĄĚČĢ Ć ĔĉċėÄ?Ä Ä–Ä„Ä–Ä‰ ěĉćĒ ĒĖĉÄ?Ä Ä•Ä–Ä„Ä‘Ä‰Ä– Ä‘Ä„Ä•Ä–Ä’ÄŁÄ?ĉÄ? Mitsis Norida Beach Hotel is going through a major renovation that will turn it into a true gem of Kos, with 5 ĊĉÄ?ěėĊđĒÄ? ĒĕĖĔĒĆĄ ĂŽÄ’Ä• ćĈĉ ćĒĕĖĉÄ? ĊĈėĖ đĒĆÄ&#x;Ä™ Ä“Ä?ĄĆĄĖĉÄ?Ä Ä‘Ä&#x;Ä™ ąĄĕĕĉÄ?đĒĆ Ä‘Ä„ ĎėĔĒĔĖĉ ÄŒ đĒĆÄ&#x;Ä™ ćėĔÄ?ĉ ĔĉĕĖĒĔĄđĒĆ brand new swimming pools sprawling throughout the resort and 3 new gourmet Ă la carte restaurants. lÄ„ Ä?Ä„ ĎĄĔĖ| Complementing the amazing pool renovation in 2017, Mitsis Rinela Beach Resort & Spa is fully remodeling its main ĂŤÄ„Ä†Ä‰Ä”ÄœÄ„ÄŁ ĆēĉěĄĖÄ?ģĢÄ?Ä—Ģ ĔĉđĒĆĄĚČĢ ćĒĈĄ ĒĖĉÄ?Ä .JUTJT 3JOFMB #FBDI 3FTPSU 4QB Ä“Ä’Ä?Ä‘Ä’Ä•Ä–Ä Ä˘ ČċÄ?ĉđČÄ? ĕĆĒĢ veranda creating the ideal setting to relax and sip your cocktails whilst enjoying breathtaking views of the Aegean. ĒĕđĒĆđėĢ ĆĉĔĄđĈė ēĔĉĆĔĄĖČĆ ĉĉ Ć ēĔĉĎĔĄĕđĒĉ Ä?ĉĕĖĒ ĈÄ?ÄŁ ĒĖĈÄ&#x;ęĄ ćĈĉ ĆÄ&#x; Ä?ĒĊĉĖĉ Ä‘Ä„Ä•Ä?Ä„ÄˆÄŒÄ–Ä Ä•ÄŁ ĎĒĎĖĉÄ?Ä?ÄŁÄ?ÄŒ Ä‘Ä„ ĘĒđĉ Mitsis Rodos Village Beach Hotel is getting re-introduced this season, with a brand new main lobby, a fully renovated ĆēĉěĄĖÄ?ģĢÄ?Čę ċĄĎĄĖĒĆ Ä Ä‡Ä‰Ä?ĕĎĒćĒ Ä?ĒĔģ main restaurant, 3 bars, a new theater, children’s area and a Wellness Spa for moments of relaxation. òĖĉÄ?Ä .JUTJT 3PEPT 7JMMBHF #FBDI )PUFM ćĒĖĒĆ ÄŽ ēĔČĉÄ?Ä— ćĒĕĖĉÄ? Ć đĒĆĒÄ? ĕĉċĒđĉ Ä?Ä&#x; Ä“Ä’Ä?Ä‘Ä’Ä•Ä–Ä Ä˘ ĒąđĒĆČÄ?ÄŒ Ä‘Ä„Äœ ćÄ?ĄĆđÄ&#x;Ä? Finally, Mitsis Rodos Maris Resort & Spa is offering you a glimpse of luxury in its refurbished rooms. ęĒÄ?Ä? ĒĖĔĉÄ?ĒđĖČĔĒĆĄÄ?ÄŒ ĒĕđĒĆđĒÄ? ĔĉĕĖĒĔĄđ ąĄĔĄ đĒĆÄ&#x;Ä? ĖĉĄĖĔ ĈĉĖĕĎėĢ Ä‹Ä’Ä‘Ä— ÄŒ 8FMMOFTT 4QB ćĈĉ ĆÄ&#x; Ä•Ä?ĒĊĉĖĉ ĔĄĕĕÄ?Ä„Ä…ÄŒÄ–Ä Ä•ÄŁ ĂŹ đĄĎĒđĉĚ ĒĖĉÄ?Ä .JUTJT 3PEPT .BSJT 3FTPSU 4QB ēĔĉĈÄ?ĄćĄĉĖ ĆĄÄ? Ä’Ä–ÄˆÄ’Ä™Ä‘Ä—Ä–Ä Ä† ĔĒĕĎĒĜđÄ&#x;Ä™ Ä‘Ä’Ä?ĉĔĄę ćĈĉ Ä“Ä’Ä?Ä‘Ä’Ä•Ä–Ä Ä˘ Ä‹Ä„Ä?ĉđĉđĄ ĒąĕĖĄđĒĆĎĄ


ЧЕЛОВЕК

Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɫ ȼɚɫɢɥɢɤɨɫ Председатель Гостиничной Палаты Греции

̪͔͈͍͒͒͊Ì͉͔͗͌͠ͱ Ì ̩͔͚͍͊͢Ì͍Ì̵͕͒​͕͍͢Ì͕͇ͱ͇͖͌͟͢ͅÌ͓͔͒͛͑͊͟Ì͍͕͖͔͍͕͎͍͒͛͊͊Ì͖͍͒͑͒͊͑͜ͱ Ì͕͇͒͑͒͑ͅ​͑͊͟Ì͑ͅÌ ͒͆͊͐͝Ì͎͗͏͖͔͗͑͒͐͠Ì͓͖͒͊͟ Ì͖͛͒Ì͓͇͒͌͒͏ͱ͖͊Ì͍͑͐͜ͅÌ͔͉͑͒͐ͅͅÌ͖͒͗͝͝͠ͅÌ͔͍͑͊͗͐͗͜͢Ì͕͇ͱ͌͠ Ì ̨Ì͓͕͒͏͉͍͊͑͊Ì͈͉͒͟Ì͖͍͡Ì͖͍͒͑͒͊͑͜ͱÌ͑͜ͅ͏͍Ì͕͇͒͊Ì͖͔͍͒͋͊͑͊ͅÌ͍Ì͇Ì͖͔͍͗͌͐͊ Ì ̪͏ͱÌ͇͏͉͊ͅ͏͚͇͊͠Ì͈͕͖͍͍͚͒͑Ì̩͔͚͍͊​͍Ì͕͇͒͑͒͑͒ҧÌ͉͌͛͊ͅͅҧÌͱ͇͏ͱ͖͕͊ͱÌ͓͉͔͍͖͒͠ͅÌ ͇͑͊͌͆͊͐͟͟ͅͅҧÌ͓͖͒͟Ì͏͆͒͐͗͢Ì͈͕͖͒͢Ì͍͌Ì̵͕͒​͕͍​͍ Ì͎͖͔͒͒͟ҧÌ͓͔͍͉͖͊͊Ì͇Ì͑͗͜ͅÌ͕͖͔͑͗ͅ Ì̱͟Ì ͓͔͍͏͈͊͐ͅͅÌ͇͕͊Ì͕͍͗͏͍ͱ Ì͖͛͒͆͟Ì͓͔͍Ì͖͉͒͊͌͊͞Ì͗Ì͈͑͊͒Ì͆͟͏͍Ì͕͐͊͟ͅÌ͏͍͗͛͊͜Ì͇͓͖͊͛ͅ͏͍͊͑ͱÌ͖͒Ì ͓͔͇͉͒͊͊͑​͈͑͒͒Ì͖͉͙͒͟ͅ Ì ̯͔͕͖͒͟ͅÌ͓͔͍͔͉͒͟ Ì͏͔͌͗͑͊͟ͅÌ͇͉͒͟Ì͔͐͒ͱ Ì͈͖͆͒͒͊ͅÌ͎͗͏͖͔͗͑͒͊͠Ì͕͑ͅ͏͉͕͖͇͊͒ Ì͕͐͊͟ͅÌ ͕͇͔͒͊͐͊͑​͑͊͟Ì͖͔͍͕͖͍͕͎͍͗͛͊͊Ì͍Ì͈͕͖͍͍͒͑͛͑͊͟Ì͎͓͒͐͏͎͕͊͟Ì͈͔͖͍͔͖͑͗͢ͅͅÌ͎͉͋͒͐͗ͅÌ ͔͕͒​͕͍ҧ͕͎͒͐͗Ì͓͖͕͖͇͗͊͊͊͑͜​͍͎͑͗Ì͓͍͕͖͍͒͑͊Ì͇͑͊͌͆͊͐͟͟ͅͅҧÌ͓͖͒͟ ̳͖͎͔͒ҧ͖͊Ì͉͏ͱÌ͕͊͆ͱÌ̩͔͚͍͊͢Ì͍Ì͓͒͏͍͖͗͛͊Ì͖͍͐͡Ì͏͖͊͒͐Ì͍͎͗͑ͅ͏͑͟͠ҧÌ͓͖͒͟Ì͖͉͙͒͟ͅ Ì

8 ̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ


ɞɨɦɚ

ɨɱɭɜɫɦɜɭɦɟ ɫɟɛɹ


ЧЕЛОВЕК

əɧɢɫ Ɋɟɰɨɫ Председатель Ассоциации Гостиничных Предприятий Греции

̪͏ͱÌ̩͔͚͍͊​͍Ì̵͕͒​͕͍ͱÌ͕͖͖͕͒͊ͅͱÌ͉͍͒͑͐Ì͍͌Ì͇͋͑͊ͅҧ͍͙͜Ì͖͔͍͕͖͍͕͎͍͙͗͛͊Ì͔͎͇͑͒͟ Ì̱͟Ì ͉͒͏͋͑͟Ì͇͕͓͒͒͏͇͖͕͌͒͠͠ͅͱÌ͇͕͍͊͐Ì͓͔͍͕͖͇͍͊͐͗͊͐͝ͅ Ì͉͏ͱÌ͖͈͒͒ Ì͖͛͒͆͟Ì͕͇͒͑͒͑͊͟Ì ͓͎͖͒͌͊ͅͅ͏͍Ì͈͔͕͎͈͊͛͊͒͒Ì͖͔͍͗͌͐ͅÌ͑ͅÌ͔͕͒​͕͍ҧ͕͎͒͐Ì͔͎͑͊͟Ì͕͇͑͒ͅÌ͇͗͊͏͍͍͛͏͍͕͠Ì͍Ì ͓͔͇͊͌͒͜͏͍Ì͉͑ͅ​͑͊͟Ì͓͔͉͉͍͙͊͗͟͝Ì͏͖͊ Ì ̩͔͕͎͍͊͛͊͊Ì͓͔͉͓͔͍͊ͱ͖͍ͱÌ͖͔͍͕͗͆͌͑͊ͅÌ͇Ì͕͇͖͊͊Ì͑͛ͅͅ͏ͅÌ͇͈͑͒͒͒Ì͕͊͌͒͑ͅÌ͈͖͇͒͒ͱ͖͕ͱÌ ͓͔͉͊͏͍͖͒͋͠Ì͕͇͍͒͐Ì͈͕͖͒ͱ͐Ì͕͗͏͈͍͗Ì͇͕͒͛͟ͅҧ͈͊͒͜Ì͎͕͖͇͛͊ͅͅ Ì̧͓͕͕͖͊͌͒͑͒͠ͅÌ͍Ì ͈͕͖͓͔͍͒͊​͍͕͖͇͐͒Ì͍Ì͇Ì͖͒͐͡Ì͈͉͒͗Ì͉͖͆͗͗Ìͱ͇͏ͱ͖͕͠ͱÌ͕͔͇͍͖͑͊ͅ͏͍͑͐͟͠Ì͓͔͍͕͖͇͍͊͐͗͊͐͝ͅÌ͉͏ͱÌ ͖͉͙͒͟ͅÌ͇Ì̩͔͚͍͊​͍Ì͑ͅÌ͒͑͊͘Ì͕͍͗͏͍ҧÌ͓͒Ì͓͔͍͇͏͍͊͛͊͑͢Ì͆͒͏͈͊͒͜͠Ì͓͒Ì͒͆͊͐͗͞Ì͍Ì͏͈͗͛͊͒͜Ì͓͒Ì ͎͕͖͇͛͊͗ͅÌ͖͔͍͕͖͍͕͎͈͗͛͊͒͒Ì͓͖͎͒͒ͅ

10 ̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ


À͈ͮͨͩͧͣͬͫ͟Àͱͩ À͈ͨͯͧͽ À À͏ͬͣͬͯ À̓ͮͤʹͧͽ ͑ͤͩ À À À ÀͲͨͯ͟À À À À !MATHUSÀ%LITEÀ3UITES ÀINFO ELITESUITESRHODES COMÀWWW ELITESUITESRHODES COM !MATHUSÀ"EACHÀ(OTEL ÀINFO AMATHUSRHODES COMÀWWW AMATHUSRHODES COM


ЧЕЛОВЕК

Ƚɪɢɝɨɪɢɫ Ɍɚɫɢɨɫ Президент Всегреческой Ассоциаци Владельцев Гостиниц

̪͔͈͒͒͒ҧÌ͑͜ͅÌ͈͕͖͒͠Ì͍͌Ì̵͕͒​͕͍​͍ Ì ̩͔͕͎͍͊͛͊ҧÌ͍Ì͔͕͗​͕͎͍ҧÌ͔͉͑͒ͅÌ͕͇ͱ͇͖͌͟͢ͅÌ͔͖͕͎͍͆͊ͅÌ͗͌͟ Ì͕͉͒͌͑ͅ​͑͊͟Ì͈͇͎͇͐͑͒͒͊͒͒ҧÌ͍͕͖͔͍͒͊ҧÌ͆͏͈͉͔͒ͅͅͱÌ͒͆͊͝ҧÌ ͓͔͇͕͒ͅ͏͇͑͒ͅҧÌ͇͔͊͊ Ì̱͟Ì͒͛͊͑͠Ì͔͉͟ͅÌ͖͒͐͗ Ì͖͛͒Ì͇Ì͓͕͒͏͉͍͊͑͊Ì͈͉͒͟Ì͍Ì͖͔͍͗͌͐Ì͕͖͇͍͖͕͑͒ͅͱÌ͆͒͏͍͐͜͠Ì͍Ì͓͔͒͛͑͐͟Ìc͕͖͐͒͒͐i Ì ͕͏͍͗͋͐͝ͅÌ͉͏ͱÌ͖͈͒͒ Ì͖͛͒͆͟Ì͍͑͜ͅÌ͔͉͑͒͟ͅÌ͕͖ͅ͏͍Ì͊͊͝Ì͆͏͍͋͊Ì͉͔͈͗Ì͉͔͈͗͗ Ì ̱͟Ì͈͖͇͒͒͟Ì͓͔͍͑ͱ͖͠Ì͗Ì͕͊͆ͱÌ͊͊͝Ì͆͒͏͊͜͠Ì͍͙͑͜ͅÌ͉͔͗͌͊ҧÌ͍͌Ì̵͕͒​͕͍​͍Ì͑ͅÌ͗͋͊Ì͍͇͕͖͙͌͊͑͟Ì͍Ì͓͓͒͗͏ͱ͔͙͑͟Ì͓͔͇͑ͅͅ͏͍͊͑ͱ͙Ì͍Ì͈͖͇͒͒͟Ì ͉͖͠ͅÌ͍͐Ì͇͕͖͒͌͐͒͋͑͒͠Ì͖͎͔͖͒͟͠Ì͉͏ͱÌ͕͊͆ͱÌ͕͖͇͐͑͒͋͊͒Ì͇͙͑͒͟Ì͕͖͐͊Ì͉͏ͱÌ͖͉͙͒͟ͅ Į̀Ì͖͒͐͡Ì͕͇͖͊͊Ì͒͛͊͑͠Ì͇͋͑͗͢ͅÌ͔͒͏͠Ì͍͈͔͖͢ͅÌ͍Ì ͔͕͒​͕͍ҧ͕͎͍͊Ì͍͇͕͖͍͚͍͑͊​͍Ì͇Ì͈͔͕͎͍͊͛͊ҧÌ͖͔͍͗͌͐ Ì͎͖͔͒͒͊͟Ì͓͔͉͕͖͇͊͒ͅ͏ͱ͖͢Ì͎͉͋͒͐͗ͅÌ͈͕͖͒͢Ì͍͌Ì̵͕͒​͕͍​͍Ì͆͒͏͊͜͠Ì͇͕͖͒͌͐͒͋͑͒͊ҧÌ ͉͏ͱÌ͇͔͆͒͟ͅ ÌÌÌ ̨Ì͈͔͕͎͍͙͊͛͊Ì͈͕͖͍͍͚͙͒͑ͅÌ͎͉͋͟ͅҧÌ͔͕͒​͕͍ҧ͕͎͍ҧÌ͖͔͍͕͖͗Ìͱ͇͏ͱ͖͕͊ͱÌ͔͖͆͒͐ͅÌ͍Ì͕͐͐͟ͅÌ͆͏͍͎͍͌͐Ì͉͔͈͗͒͐ Į̀Ì͖͍͊͛͊͑͊Ì͇͕͈͊͒Ì͈͉͒ͅÌ͐͟Ì ͖͔͉͍͕͗͐ͱÌ͉͑ͅÌ͖͊͐ Ì͖͛͒͆͟Ì͓͔͉͊͏͍͖͒͋͠Ì͊͐͗Ì͉͕͖͒͒ҧ͑͒͊Ì͕͖͍͒͛͊͑͊ͅÌ͚͊͑͟Ì͍Ì͎͕͖͇͛͊ͅͅ Ì͍͐͊͑​͑͒Ì͖͒ Ì͒Ì͛͊͐Ì͖͖͐͊͛͊ͅÌ͏͆͒͢ҧÌ͈͕͖͒͠ Ì ͓͔͍͍͊͌͋͢͝ͅҧÌ͇Ì̩͔͚͍͊͢ Ì͍Ì͐͟Ì͕͖͔͍͕͊͐͐ͱÌ͉͇͗͒͏͖͇͔͍͖͊͒͠Ì͇͕͊Ì͈͊͒Ì͍͉͍͒͋͑ͅͱ Ì ̭͇͔͍͇͍͒͋͊͢͝ͅͅͅÌ͎͔͕͖͒͟ͅÌ͈͔͕͎͍͙͊͛͊Ì͓͊ҧ͌͋͊ͅҧ Ì͏͔͌͗͑͊͟ͅÌ͇͉͒͟Ì͔͐͒ͱÌ͍Ì͓͏ͱ͍͋Ì͖͐͊͛͟ Ì͈͖͆͒͊͟ͅÌ͔͊͏͍͈͍͒͌͑͊͟Ì͍Ì ͎͗͏͖͔͗͑͊͟͠Ì͖͔͉͍͚͍ͅ​͍ Ì͇͊͏͍͎͒͏͓͊͑͊͟Ì͈͕͖͍͍͚͒͑͟ Ì͇Ì͆͒͏͍͕͖͇͑͊͜͠Ì͎͖͔͙͒͒͟Ì͔͖͖͆͒͊ͅͅÌ͔͕͗​͕͎͒ͱ͌͛͑͟͟ҧÌ͓͔͕͊͒͑ͅ͏ Ì Ì͇͕͊Ì͖͒͡Ì͍Ì ͈͐͑͒͒͊Ì͉͔͈͗͒͊Ì͖͒͆͊͢͝ͅÌ͇͐ͅÌ͇͑͊͌͆͊͐͟͟ͅͅҧÌ͓͖͒͟Ì͖͉͙͒͟ͅ ̰͖͊͒Ì͗͋͊Ì͆͏͍͎͌͒ Ì̸͉͛͑͊͟ͅÌ͇͕͖͍͒͌͐͒͋͑͒Ì͕͖͊͠Ì͕͊ҧ͕͛ͅ Ì̱͟Ì͉͋͊͐Ì͇͕ͅ Ì

12 ̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ


7+( .5(67(1 52<$/ 9,//$6 63$

.5(67(1 3$/$&( +27(/

6th klm Kallithea Avenue, GR 85100 Rhodes - Greece Tel: +30 22410 03650, Fax: +30 22410 03651 Email: info@thekrestenroyal.gr

6th klm Kallithea Avenue, GR 85100 Rhodes - Greece øHO )D[ Email: info@krestenpalace.gr

ZZZ NUHVWHQKRWHOV JU

ZZZ NUHVWHQKRWHOV JU


ЧЕЛОВЕК

Ⱥɧɬɨɧɢɫ Ʉɚɦɛɭɪɚɤɢɫ Президент Ассоциации Владельцев Гостиниц Родоса

̪͔͈͍͒͒͊Ì͔͕͒​͕͍ҧ͕͎͍͊Ì͉͔͗͌͠ͱ ̱͑͊Ì͒͛͊͑͠Ì͓͔͍ͱ͖͑͒Ì͓͔͍͈͏͕͍͖͠ͅÌ͇͕ͅÌ͇Ì͖͒͐͡Ì͖͔͍͕͖͍͕͎͗͛͊͒͐Ì͕͊͌͒͑͊Ì͑ͅÌ͑͜ͅÌ͕͖͔͇͒͒Ì ̵͉͕͒͒ Ì͘͏͈͐͑ͅͅÌ͈͔͕͎͈͊͛͊͒͒Ì͖͔͍͗͌͐ͅ ÌÌ ̱͟Ì͋͊͏͊͐ͅÌ͇͕͊͐ Ì͎͖͒Ì͓͔͉͒͒͏͖͋͊ͅÌ͉͇͔͒͊ͱ͖͠Ì͑͐ͅ Ì͕͇͑͒ͅÌ͍Ì͕͇͑͒ͅÌ͓͔͍͖͊͊͋͠Ì ͍͎͗͑ͅ͏͑͟͠ҧÌ͖͔͍͕͖͍͕͎͍͗͛͊ҧÌ͓͖͒͟ Ì͎͖͔͒͒͟ҧÌ͓͔͉͊͏͈͖͊ͅͅÌ͇͐ͅÌ͑͜ͅÌ͕͖͔͇͒͒Ì͇Ì͕͔͊͊͘Ì ͖͉͙͒͟ͅÌ͍Ì͔͇͌ͅ͏͍͊͛͊͑ҧ Ì̲͕ͅ͏͉͍͖͕͊͠ͅÌ͓͇͖͔͍͍͑͊͒͒͐͐͟Ì͎͔͕͖͍͒͐ͅͅÌ̵͉͕͒͒ͅ Ì͈͊͒Ì ͇͊͏͍͎͒͏͓͍͊͑͐͟Ì͓͏ͱ͍͋͐ͅ Ì͓͕͖͍͖͒͊͊Ì͓͐ͅͱ͖͍͎͍͑Ì͑͊͜ͅҧÌ͒͆͊͝ҧÌ͓͔͇͕͒ͅ͏͇͑͒ͅҧÌ͇͔͊͟Ì͍Ì ͖͇͉͒͊ͅҧ͖͊Ì͆͏͉͢ͅÌ͓ͅ​͓͖͍͖͊͑͒ҧÌ͎͙͍͗͑ Ì ̲͍͜ͅÌ͆͏͍͕͖͖͊ͅ͏͑͊͟͠Ì͈͕͖͍͍͚͒͑͟ Ì͇͑͒͊͟Ì͍͏͍Ì͓͒͏͕͖͑͒͢͠Ì͔͇͍͔͇͊͑͒͒͑ͅ​͑͊͟ Ì͓͔͉͊͏͈͖͢ͅͅÌ ͇͐ͅÌ͇͕͊Ì͉͕͖͇͗͒͆ͅÌ͕Ì͓͔͍͇͏͎͖͊͊ͅ͏͑͐͟͠Ì͕͖͍͒͛͊͑͊͐ͅÌ͚͊͑͟Ì͍Ì͎͕͖͇͛͊ͅͅ ÌͅÌ͗͏͍͇͆͛͟͟ҧÌ ͓͔͕͊͒͑ͅ͏Ì͍Ì͍͖͋͊͏͍Ì͕͖͔͇͒͒ͅ Ì͖͑͊͒͊͐͞͏͊͐͐͟Ì͎͕͖͇͛͊͒͐ͅÌ͎͖͔͙͒͒͟Ìͱ͇͏ͱ͖͕͊ͱÌ ͖͔͉͍͚͍͒͑ͅ​͑͒͊ Ì͓͔͇͑͊͊͌͒ҧ͉͊͑​͑͒͊Ì͔͉͕͒͒​͕͎͒͊Ì͈͕͖͓͔͍͒͊​͍͕͖͇͐͒ Ì͇͕͊Ì͐͟Ì͕Ì͖͔͓͍͑͊͊͊͑͊͐Ì ͉͋͊͐Ì͇͕ͅÌ͗Ì͕͊͆ͱÌ͇Ì͈͕͖͒ͱ͙Ì͑ͅÌ͑͊͐͜ͅÌ͕͖͔͇͒͒͊ Ì ̴͔͍͊͌͋ͅҧ͖͊Ì͎Ì͑͐ͅ Ì

14 ̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ


лълЪлалЋлћлЋ лЏлЋлЮлўлЋ лалълАлџлълелў

КЕ╚ќ╚ю╚а╚Ї╚ъ╚ќ К»╚ю╚њ╚ю╚Ъ o КА╚ъ╚Њ╚ц╚ќ╚Г JOGP!CPVUJRVF HS XXX CPVUJRVF HS


INDEX

SANTO MARIS OIA A

Е Ж Е Г О Д Н Ы Й И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь Т У Р И С Т И Ч Е С К О Й В Ы С ТА В К И M I T T 2 018

ЙОРГОС ХАДЗИМАРКОС

Глава Округа Южного Эгейского Моря

АЛЕКСАНДРОС ВАСИЛИКОС Председатель Гостиничной Палаты Греции

W

ЯНИС РЕЦОС

H IT E RIU

CE LA

AT

PA CE LA

TE O EC

PA

GR

M

Председатель Ассоциации Гостиничных Предприятий Греции

H

L

TE O L

ГРИГОРИС ТАСИОС

Президент Всегреческой Ассоциаци Владельцев Гостиниц

АНТОНИС КАМБУРАКИС

Президент Ассоциации Владельцев Гостиниц Родоса

Элена Кундура

Министр Туризма

̪͈͍͊͑͠Ì̮Ì̷͔͍͗͌͐ ̫͈͉͋͊͒͑͟ҧÌ ͍͔͚͍͑͒͐͒͑͘ͅ​͑͟ҧÌ ͆͢͏​͏͖͊͊͑͠Ì͖͔͍͕͖͍͕͎͗͛͊͒ҧÌ ͇͕͖͇͎͍͟ͅÌ,(33 ͂ͩͣͤͩͤ͟ʹ ÀKAPA SIGMA DELTA S.A. ͈ͦͣ͟Ͱͤͩͺ ͣͧͮͤͨͰͬͮ À ͉ͬͫͯͰͫ͟ͰͧͫͬͯÀ̈́ͤͮͧͦͺͬͰͧͯ ͍ͰͣͤͩÀͭͮͬͣͥ͟ À͌ͧͨͬͯÀ̈́ͤͮͧͦͺͬͰͧͯ ͏ͤͣͨ͟ͰͬͮÀͰͤͨͯͰͬ͡ À͓ͩͬͮ͟Àͭͧ͝À ͔ͱͣͬͥͤͯͰͤͫ͡​ͫͬͤÀͬͲͬͮͪͩͤͫͧͤ ͜ͲͧÀ͉ͱͰͮͱͪͫͧ͟ ͍ͲͧͯÀ͡À̀Ͳͧͫ͟ͳ À Sitias 8 & Mesologiou, 144 51 Metamorfosi ͑ͤͩ ʹͤͫͰͮ À À À À À À Ͳͨͯ͟ À À À À À

HTTP WWW MONEY TOURISM GR À E MAIL ÀSEC KSD GR ͍ͲͧͯÀ͡À͐ͩͬͫͧͨ͟͟ͳ À !LEXANDROUÀ&LEMINGÀ

À À4HESSSALONIKI À Ͱͤͩ Ͳͨͯ͟ À À À À À ͍Ͱͤ͡ͰͯͰͤͫ͡​ͫͬͤÀͩͧʹͬ ÀͩͤͫͧͅÀ͋ͨͮͧͣ͟ͱ

͂͏͊͑ͅÌ̯͉͔͗͑͗ͅ ͋ͧͫͧͯͰͮÀ͑ͱͮͧͦͪ͟

Ҥ͔͈͕͒͒Ì̺͉͍͔͎͕͌͐͒ͅͅÌ ̓ͩ͟͟͡À͍ͨͮͱ͢͟Àͥͫͬͬ͢͝Àͤ͜͢Χͯͨͬͬ͢À ͋ͬͮͽ

̀ͰͰͧͨ͟ ͐ͤͤͮͫ͟͡ͽÀ̓ͮͤʹͧͽ ͈ͬͫͧ͵ͤͯͨͧͤÀ͍ͯͰͮͬ͟͡ ͎ͤͩͬͭͬͫ​ͫͤͯ +ͮͧͰ

̦͏͎͕͉͔͕͊͑͒ͅĮ͕͍̀ͅ͏͍͎͕͒ ͎ͮͤͣͯͤͣ͟ͰͤͩͺÀ̓ͬͯͰͧͫͧ͵ͫͬΧÀ ͎ͩ͟͟Ͱ͹À̓ͮͤʹͧ​ͧ

͍͕̈́͑Ì̵͚͕͊͒ ͎ͮͤͣͯͤͣ͟ͰͤͩͺÀ̀ͯ​ͯͬʹͧ͟ʹͧ​ͧÀ ̓ͬͯͰͧͫͧ͵ͫ͹ͳÀ͎ͮͤͣͭͮͧͽͰͧΧÀ ̓ͮͤʹͧ​ͧ

̩͔͍͈͔͍͕͒Ì̷͕͍͕͒ͅÌÌ ͎ͮͤͦͧͣͤͫͰÀ͂ͯͤͮͤ͢͵ͤͯͨͬΧÀ ̀ͯ​ͯͬʹͧ͟ʹͧÀ͂ͩͣͤͩ͟ͺʹͤ͡À̓ͬͯͰͧͫͧʹ

̦͖͍͕͑͒͑Ì̯͔͎͍͕͐͆͗ͅͅÌÌ ͎ͮͤͦͧͣͤͫͰÀ̀ͯ​ͯͬʹͧ͟ʹͧ​ͧÀ ͂ͩͣͤͩ͟ͺʹͤ͡À̓ͬͯͰͧͫͧʹÀ͏ͬͣͬͯ͟

16 ̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ

̵͈͍͊͒͑͟Ì̩͔͚͍͊​͍

ͥͫ͝͹ͤÀͤ͜͢Χͯͨͧͤ


-!,)!̬#2%4%̬'2%% -!, ̬'2%%#% GR 700 07, Tel: +30 289700 31268-9, Fax: +30 28970 31341 EEmail: reservations@ikarosvillage.gr ns@ikarosvillage.gr

(%23/.)33/3 ¨#2%4% ¨'2%%#%¨ GR – 70014, Tel: + 30 28970 29050, Fax: + 30 28970 29555 E-mail: info@lyttosbeach.gr

(%23/.)33/3¨̬¨#2%4%¨̬¨'2%%#% Themistokleous 5, GR 70014, Tel: +30 28970 29351, Fax: +30 28970 22981 Email: info@starbeachvillage.gr

SAPOUNAKIS S.A.


ЧЕЛОВЕК

Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɫ Ⱦɟɪɢɡɢɨɬɢɫ Издатель ̪͔͈͍͒͒͊Ì͍͑͜ͅÌ͔͕͒​͕͍ҧ͕͎͍͊Ì͉͔͗͌͠ͱ Ì͕͎͔͒͒Ì͓͔͍͉͖͊Ì͇͔͊͐ͱÌ͖͉͙͒͟ͅÌ͇Ì Ì͈͉͒͗ ̲͐ͅÌ͍͇͕͖͌͊͑͒ Ì͖͛͒Ì͇͟Ì͓͔͉͒͒͏͖͋͊͊ͅÌ͏͍͖͆͢͠Ì̩͔͚͍͊͢Ì͍Ì͇͍͔͖͆͟͠ͅÌ͊​͊Ì͉͏ͱÌ͖͉͙͒͟ͅ ̩͔͚͍͊ͱÌ͇Ì͕͇͒͢Ì͔͉͒͛͊͊͠Ì͓͉͈͖͇͍͒͒͒͏͕͠ͅÌ͕͐͐͟ͅÌ͏͍͗͛͐͜Ì͔͒͆͌͒͐ͅ Ì͗͏͍͇͗͛͜Ì͎͓͒͐͏͎͕͊Ì ͓͔͉͊͏͈͙͊͐͟ͅͅÌ͕͗͏͈͗ Ì͈͕͖͍͍͚͒͑͟Ì͍Ì͓͔͖͖͐͊͑͟ͅͅͅ Į͕̀ͅÌ͉͖͋͗Ì͍͎͗͑ͅ͏͑͊͟͠Ì͎͔͕͖͒͟ͅÌ ͓͔͍͔͉͒͟Ì͍ Ì͎͒͑͊͛͑͒Ì͋͊ Ì̵̶̩̫̼̫̯̳̫Ì̶̷̴̵̩̳̫̮​̶̷̨̮̱̳ Ì͖͛͒Ì͓͇͒͌͒͏͍͖Ì͇͐ͅÌ ͕͑ͅ͏͉͍͖͕͠ͅͱÌ͖͉͙͒͒͐͟Ì͍Ì͓͔͍͔͕͖͍͒͆͊Ì͇͑͊͌͆͊͐͊͟͟ͅͅÌ͇͓͖͊͛ͅ͏͍͊͑ͱ Ì͉͑͊ҧÌ͇Ì͈͉͒͗Ì͇͟Ì͖͐͒͋͊͊Ì͓͔͍͙͖͊͠ͅÌ͇Ì̩͔͚͍͊͢Ì͉͏ͱÌ͖͉͙͒͟ͅ Ì̴͖͕͖͇͍͗͊͊͊͜Ì͇Ì͑͗͜ͅÌ͕͖͔͑͗ͅÌ͉͇͗͒͏͖͇͔͍͖͊͒Ì͏͆͊͢͟Ì͋͊͏͍͑ͅͱÌ͍Ì͕͖͔͊͐͏͍͊͑ͱ Ì͉͕͌͊͠Ì͇͕ͅÌ ͉͖͋͗Ì͇͑͊͌͆͊͐͊͟͟ͅͅÌ͇͓͖͊͛ͅ͏͍͊͑ͱÌ͍Ì͈͐͑͒͒͊Ì͉͔͈͗͒͊ Ì͖͎ͅÌ͎͎ͅÌ͖͉͙͒͟Ì͇Ì̩͔͚͍͊​͍Ìͱ͇͏ͱ͖͕͊ͱÌ ͍͎͗͑ͅ͏͑͐͟͠Ì͕͖͍͒͛͊͑͊͐ͅÌ͚͊͑͟Ì͍Ì͎͕͖͇͛͊ͅͅ Ì̱͟Ì͉͋͊͐Ì͇͕ͅÌ͍Ì͇Ì͖͒͐͡Ì͈͉͒͗ Ì͇Ì͑͊͜ͅҧÌ͓͇͖͔͍͑͊͒͒͐͒ҧÌ̩͔͚͍͊​͍

18 ̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ


ǣǭǟǯǭ ǮǭǥǞǪǭǠǞDZǻ ǬǞ ǞDzDZǤǬDZǧǶǬǺǨ ǧ ǞǠǞǬǡǞǯǣǬǺǨ ǩǯǧDZ ǣǭǟǯǭ ǮǭǥǞǪǭǠǞDZǻ Ǡ %"*04 $07&

ɸɶʈɾ ɶɹɾʄʇ ʃɾʀʄʁɶʄʇ ʀʆɾʈ ɹʆɻʌɾʕ ʈɻʁ ʊɶʀʇ XXX EBJPTDPWF DPN JOGP!EBJPTDPWF HS


ϜϑϏϔϚϙҥ ϏϜϑҠϔϔ

Ⱥɬɬɢɤɚ

Ƚɪɟɱɟɫɤɚɹ Ɋɢɜɶɟɪɚ "ұҽҺҷҸү ҹҸҫүҺүҰӆү ҴҺҲһҼҪҵӆҷҸ ӁҲһҼҸү ҶҸҺү ҰҲҬҸҹҲһҷӅү ҹҵӉҰҲ ҹҺҲҺҸҮҷӅү ҫҽҿҼӅ Ҳ ҺҽӁӆҲ ҵүһҪ Ҳ ҮҸҵҲҷӅ һҬӉӃүҷҷӅү һҴҪҵӅ һ ҲһҼҸҺҲүҳ ҼүҺӉӈӃүҳһӉ Ҭ ҭҵҽҫҲҷү ҬүҴҸҬ ͂ͯͤÀͻͰͬÀͧÀͪͫͬͬͤ͢Àͣͮͱͬͤ͢ÀͯͬͯͰͩ͟͡ͽͤͰÀͪͬͦͧͨ͟ͱÀ

ͬͰÀͨͬͰͬͮͬͬ͢Àͫ͟ͳͬͣͧͰͯͽÀͳͮͪ͟Àͮͤ͜ͳͰͤͬͫ À͵ͺͼÀ

ͮ͟ΧͬͫͤÀ͎ͩͨ͟͟Àͮͭͬͩͬͥͤͫͬ͟ÀͫͤͯͨͬͩͺͨͬÀͭͪ͟ͽͰ-

̀ͰͰͧͨͧ À͏ͦͫͬ͟​ͬͮͦͧͤ͟͠ÀͭͤΧͦͥ͟͟ Àͯͬͮͤͪͤͫ͡​ͫ͟ͽÀ

ͨͮ͹ͶͱÀͭͬͣ​ͣͤͮͥͧ͟͡ͼͰÀͦͫͪͤͫͧ͟Ͱ͹ͤÀ͉ͮͧ͟-

ͫͧͨͬ͡Àͮͫ͟​ͫͤͧͦͫ͟͡ͰͧΧͯͨͬͬ͢Àͭͤͮͧͬͣ͟ À̀ͮͳͤ-

ͧͫͲͮͯ͟ͰͮͱͨͰͱͮ͟ÀͧÀͪͫͬͥͤͯͰͬ͡Àͬͦͪͬͥͫͬͯ͡ͰͤΧÀ

͟Ͱͧͣ͹ À͎ͬͯͤͰͧͰͤÀͰͨͥͤ͟Àͯͨͩ͟ͱÀ͎ͫͧͨ͟ Àͣͤ͢À

ͬͩͬͧ͢͵ͤͯͨͧͤÀͯͬͨͮͬͧ͡ͷ͟À̀ͲͧͫÀ͡͹ͯͰͩͤͫ͟͡͹À

ͣͩͽÀͭͮͬͤͣͤͫͧ͡ͽÀͣͬͯͱ͢͟Àͽͩ͡ͽͼͰͯͽÀͩͫ͢͟͡͹ͪͧÀ

ͦͯͤͣͩͬ͟͟Àͫͮͬͣͫͬͤ͟Àͯͬͮͫͧͤ͟͠Àͣͧͪ͟À ͬͮͬ͢-

͡ÀͪͱͦͤͽͳÀͬͮͬͣ͢͟ ÀͰͨͧ͟ͳÀͨͨ͟ÀͪͱͦͤΧÀ̀ͨͮͬͭͬ-

¢ͨͬͦ͹ͮͽͪͧ¡À̀ͰͰͧͨͧÀͣͩͽÀͭͮͧͩͤ͡͵ͤͫͧͽÀͰͱͮͧ-

ͣ͟ À͡Àͮͪͨ͟͟ͳÀͯͪͬ͟ΧÀͣͤͪͬͨͮ͟Ͱͧ͵ͫͬΧÀͲͬͮͪ͹À

ͩͽ ÀͬͣͧͫÀͧͦÀͩͱ͵ͶͧͳÀ͡Àͪͧͮͤ À͌͟ʹͧͬͫͩ͟ͺͫ͹ΧÀ

ͯͰͬ͡ À́ͩͬͣͮ͟͢͟ͽÀͻͰͧͪÀͥͫ͟͡͹ͪÀͭͮͤͧͪͱͷͤ-

ͭͮͩͤͫͧ͟͡ͽ À̈́ͩͤ͟​ͤÀͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟͟À̈́ͮͤͫ͡ͽͽÀ

̀ͮͳͤͬͩͬͧ͢͵ͤͯͨͧΧÀ͋ͱͦͤΧ À͋ͱͦͤΧÀ͂ͧͦͫ͟ͰͧΧ-

ͯͰͪ͟͡À̀ͰͰͧͨͱÀͭͬÀͭͮ͟͡ͱÀͪͬͥͫͬÀͫͦ͟͟͡ͰͺÀ̓ͮͤ-

̀ͬͮ͢͟ ÀͻͲͲͤͨͰͫ͹ΧÀ͔ͮͪ͟À̓ͤͲͤͯͰ͟ÀͧÀ͎ͬͮͰͧͨÀ

ͯͨͬͬ͢À͈ͯͨͱͯ​ͯͰ͟͡ÀͧÀͣͮ

͵ͤͯͨͬΧÀ͏ͧ͡ͺͤͮͬΧ

̀ͰͰͩ͟͟ À͌͟ÀͯͨͩͬͫͤÀ̀ͨͮͬͭͬͩͽÀͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟À

͌͟ÀʹͤͫͰͮͩ͟ͺͫͬΧÀͭͩͬͷͣͧ͟Àͬͮͬͣ͢͟À͐ͧͫͰͪͤ͟͢À

͐ͰͬͩͧʹͤΧÀͬͨͮͱ͢͟ À͟ÀͰͨͥͤ͟ÀͯͰͬͩͧʹͤΧÀͯͤͬ͢͡À

Ͱͤ͟ͰͮÀ͍ͣͤͬͫÀ͈ͮͬͣ͟À̀ͰͰͧ͵ͤͯͨͬͬ͢ Àͣͤ͢ÀͭͬÀ

ͫͧͪͫͧͤ͟͡Àͬͯ͢ͰͤΧÀͭͮͧͩͤ͡͵ͤͰÀͦͣͫͧͤ͟Àͮͤ͢͵ͤ-

ͮͤ͢͵ͤͯͨͬͬ͢Àͬͯ͢ͱͣͮͯ͟Ͱ͟͡ÀͯÀ Àͬͣ͢͟Àͽͩ͡ͽ-

ͯͤͬͣͫ͢ͽͶͫͧΧÀͣͤͫͺÀͭͮͬͬͣ͡ͽͰͯͽÀͨͱͩͺͰͱͮͫ͹ͤÀ

ͯͨͬͬ͢Àͭͮͩͪͤͫ͟͟Ͱ͟À͂ͱͩͧ Àͣͤ͢À͵ͮͤͦ͡͹͵͟ΧͫͬÀ

ͤͰͯͽÀͪͫͬͬͩͧͨͧ͢ΧÀͬͮͬͣ͢À̀Ͳͧͫ͹

ͪͤͮͬͭͮͧͽͰͧͽ À͒ÀͭͬͣͫͬͥͧͽÀͳͬͩͪ͟Àͫ͟ͳͬͣͧͰͯͽÀ

ͧͫͰͤͮͤͯͫͬÀͭͬͫͩ͟͠ͼͣ͟ͰͺÀͦ͟ÀͯͪͤͫͬΧÀͯͰͮͥ͟ÀͱÀ

͉ͬͩ͹ͤͩ͠ͺÀʹͧͧͩͧͦ͟͡ʹͧ​ͧ À̀Ͳͧͫ͹ Àͭͮͤͣͩ͟͢͟ͼͰÀ

ͣͮͤͫͤ͡​ͤÀͨͩͣͧ͟͠ͷͤÀ͉ͤͮͪͧͨͬ͟À ¢̓ͬͫ͵ͮͫ͟͟ͽÀ

ͭͪ͟ͽͰͫͧͨ͟À͌ͤͧͦͤͯ͡ͰͫͬͪͱÀ͐ͬͩͣ͟Ͱͱ À͂Àʹͤͫ-

ͬͯ͢ͰͽͪÀͯͰͬͩͧʹ͹Àͯͬͤͮ͡ͶͧͰͺÀͭͱͰͤͶͤͯͰͧͤ͡Àͬ͡À

ͭͩͬͷͣ͟ͺ¡ À̀Ͳͧͫ͹À ÀͻͰͬÀͪͱͦͤΧÀͭͬͣÀͬͰͨͮ͹Ͱ͹ͪÀ

ͰͮͤÀ̀ͲͧͫÀͬͯ͢ͰͤΧÀͦͧͫ͟ͰͤͮͤͯͱͤͰÀͭͮͬ͢ͱͩͨ͟ÀͭͬÀ

ͮͤͪͤͫͧ͡ À͂ͬͩͶͤͫ͠͹ΧÀͻͨͯͨͱͮͯÀͬ͡À͡͵ͤͮ͟ͶͫͧΧÀ

ͫͤͬͪ͠ Àͧͬ͠Àͫ͟Àͨͥͣͬͪ͟Àͱͩ͢ͱÀͪͬͥͫͬÀͫͩ͟͠ͼ-

ͧͯͰͬͮͧ͵ͤͯͨͬͪͱÀͰͮͤͱͬͩ͢ͺͫͧͨͱÀͮ͟Χͬͫͬ͡À͎ͩͨ͟͟ À

ͣͤͫͺ Àͨͬͫͤ͵ͫͬÀͥͤ Àͫ͟͵ͧͫͤ͟ͰͯͽÀͯͬÀͯ͡ͽͷͤͫ​ͫͬͬ͢À

ͣ͟ͰͺÀͣͬͯͰͬͭͮͧͪͤ͵͟ͰͤͩͺͫͬͯͰͧ ÀͬͰͫͬͯͽͷͧͤͯͽÀ

͑ͤͯͧͬÀͧÀ͎ͯͧͮ​ͮͧ ÀͭͬͯͤͷͤͫͧͤÀͱͩͧ͵ͫͬͬ͢Àͦͮ͟͟͟͠À

ͳͬͩͪ͟À̀ͨͮͬͭͬͩͺ Àͬͣͫͬͬ͢ÀͧͦÀͯͪ͟͹ͳÀͩͧͯ͠Ͱ͟-

ͨÀͩͼͬͪ͠ͱÀͭͤͮͧͬͣͱÀͧͯͰͬͮͧ​ͧ À͂Àͬͮͬͣͤ͢ÀͧÀͦ͟À

͡À͋ͬͫͯ͟Ͱͧͮͨͧ͟ÀͧÀͬͯͪͬͰͮÀͥͫͤ͟͡ΧͶͧͳÀͮ͟ͳͤ-

Ͱͤͩͺͫ͹ͳÀͭͪ͟ͽͰͫͧͨͬ͡À͡Àͪͧͮͤ À̀ͨͮͬͭͬͩͺÀͤͫ͡-

ͤͬ͢À͵ͤͮͰͬΧÀ͡͹Àͫ͟ΧͣͤͰͤÀͪͫͬͥͤͯͰͬ͡Àͭͪ͟ͽͰ-

ͬͩͬͧ͢͵ͤͯͨͧͳÀͣͬͯͰͬͭͮͧͪͤ͵͟ͰͤͩͺͫͬͯͰͤΧ À͌͟À

͵ͤ͟ͰÀͣͮͤͫͧ͡ΧÀͳͮͪ͟À͎ͮ͟Ͳͤͫͬͫ Àͫͤͭͬͣͩͤͨ͟ͱÀ

ͫͧͨͬ͡Àͧͦͫ͟͡ͰͧΧͯͨͬΧÀͻͭͬͳͧ À͂À͵ͯ͟ͰͫͬͯͰͧ À͡À

͐ͧͫͰͪͤ͟͢ Àͣͤ͢Àͫ͟ͳͬͣͧͰͯͽÀʹͤͫͰͮͩ͟ͺͫ͟ͽÀͯͰͫ͟ʹͧͽÀͪͤͰͮͬ À͠ͺͤͰͯͽÀͯͤͮͣʹͤÀͨͬͪ​ͪͤͮ͵ͤͯͨͬΧÀ ͥͧͦͫͧÀͬͮͬͣ͢͟ À͉ͬͩͬͫͨͧ͟ ÀͬͣͧͫÀͧͦÀͯͪ͟͹ͳÀ ͧͦͤͯ͡Ͱͫ͹ͳÀͮ͟Χͬͫͬ͡À̀Ͳͧͫ Àͽͩ͡ͽͤͰͯͽÀͣͤͩͬ͡͹ͪÀʹͤͫͰͮͬͪ À͟ÀͰͨͥͤ͟ÀʹͤͫͰͮͬͪÀͫͬ͵ͫ͹ͳÀͧÀ ͨͱͩͺͰͱͮͫ͹ͳÀͮͦͩͤ͟͡͵ͤͫͧΧ ͂Àͭͬͩͱ͵ͯͤ͟Àͤͦͣ͹ÀͬͰÀʹͤͫͰͮ͟À̀ͲͧͫÀͫ͟ͳͬͣͧͰͯͽÀ ͎ͧͮͤΧ Àͩͫ͢͟͡͹ΧÀͭͬͮͰÀͯͰͮͫ͟͹ Àͯͬͮͤͪͤͫ͡​ͫ͹ΧÀ ͮ͟ΧͬͫÀͬͮͬͣ͢͟ À͎ͧͮͤΧÀͦͫͪͤͫͧ͟ͰÀͮ͹ͫ͠͹ͪͧÀ ͮͤͯͰͬͮͫͪͧ͟͟À¢ͱÀͬͩͫ͡͹¡À͡Àͮ͟Χͬͫ͟ͳÀ͋ͧͨͮͬͩͧͪͫͬ͟ À͓ͮͤ͟Ͱͧͣ͟ÀͧÀ͎ͧͮͧͨͧ͟ À͌ͤͧͯ͵ͤͮͭͤͪͬ͟À ͮ͟ͳͤͬͩͬͧ͢͵ͤͯͨͬͤÀͬ͢͟͠ͰͯͰͬ͡À͎ͧͮͤͽ À͍ͮͬͪͫ͢͹ΧÀͧͫͰͤͮͤͯÀͭͮͤͣͯͰͩ͟͡ͽͼͰÀͯͩͤͣ͹Àͣͮͤͫͧ͡ͳÀ ͱͨͮͤͭͩͤͫͧΧÀ͡Àͪͮͧͫͤ͟À͇ͤ͟ ÀͬͣͫͬΧÀͧͦÀͯͪ͟͹ͳÀ ͨͮͱͭͫ͹ͳÀͪͮͧͫ͟Àͫ͟À͐ͮͤͣͧͦͤͪͫͬͪͬͮͺͤ ÀͧÀͣͬͩ͡ͺÀ ͤͮͤͬ͢͠͡À͎ͧͮͧͨͧ͟ À͑ͨͥͤ͟ÀͭͬͯͤͰͧͰͤÀͮͦͩͧͫ͟͟͡͹À Ͱͤ͟Ͱͮ͟À ͬ͢Àͤͨ͟͡À͡À͎͟Ͷͩͧͪͫͧ͟͟ÀͧÀͯͬͮͤͪͤͫ͡​ͫ͹ΧÀͪͱͫͧʹͧͭͩ͟ͺͫ͹ΧÀͰͤ͟Ͱͮ Àͮͦͪͤ͟ͷͤͫ​ͫ͹ΧÀ͡À ͦͣͫͧ͟​ͧÀͫͬͬͨͩͯ͟͡​ͯͧ͵ͤͯͨͬͬ͢ÀͯͰͧͩͽÀ͡ÀʹͤͫͰͮͤÀ

̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ


͎ͧͮͤͽ À͎ͮͤͲͤͨͰͱͮ͟À̀ͰͰͧͨͧÀͣͪͧͫͧͯ͟Ͱͮ͟Ͱͧͫͬ͡À

͏͟Χͬͫ͹À͐ͤͤͮͫͬ͡ΧÀ̀ͰͰͧͨͧÀͫ͟ͳͬͣͽͰͯͽÀͱÀͭͬͣ-

ͭͮͬͥͧͫͧ͟͡ͽÀͮͤ͢͵ͤͯͨͬΧÀͻͩͧͰ͹ À͉ͱͮͬͮͰÀ͐ͱͫͧͬÀ

ͭͬͣͮͦͣͤͩ͟ͽͤͰͯͽÀͫ͟À͂ͬͯͰͬ͵ͫͱͼ À͇ͭͣͫ͟͟ͱͼ À

ͫͬͥͧͽÀͬͮ͢À͎ͮͫͧ͟Ͱ͟ÀͧÀ͎ͤͫͣͤͩͧ Àͧͦ ͦ͟À͵ͧͯͰͬͬ͢À

ͦͫͪͤͫͧ͟ͰÀͰͤͪ À͵ͰͬÀͰͪ͟Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟ÀͬͣͧͫÀͧͦÀ

͐ͤͤͮͫ͡ͱͼÀͧÀͥͫ͝ͱͼ

ͬͦͣ͡ͱͳ͟ÀͧͳÀͤͷͤÀͫͦ͟͹͟͡ͼͰÀ¢ͩͤͨͧͪͧ͢¡À̀Ͳͧͫ À

ͭͮͤͨͮͯͫͤ͟ΧͶͧͳÀͳͮͪͬ͟͡Àͫ͟Ͱͧ͵ͫͬͯͰͧ À͔ͮͪ͟À

͂À͂ͬͯͰͬ͵ͫͬΧÀ̀ͰͰͧͨͤÀͬͰͣ͹ͳ͟ͼͷͧͳÀͭͮͧͩͤͨ͡ͱͰÀ

͏͟Χͬͫ͹Àͨͩͧ͜͟ À͉ͧͲͧͯͺͽ À͌ͤ͟ ͮͧ͜ͰͮͤͽÀͧÀ

͎ͬͯͤΧͣͬͫ͟ ÀͬͰͨͱͣ͟ÀͬͰͨͮ͹ͤ͟͡ͰͯͽÀͭͬͰͮͽͯ͟-

ͭͩͽͥͧÀ͂ͮͮͬͫ͟͡͹ÀͧÀ͎ͬͮͰͬ ͏͟ͲͰͧ À͟ÀͰͨͥͤ͟À

̈́ͮͬͯͺͽ À͡À͠ͱͨͩ͟͡ͺͫͬͪÀͯͪ͹ͯͩͤ Àͨͱͭ͟ͼͰͯͽÀ͡À

ͼͷͧΧÀͧͣ͡Àͫ͟Àͦͨ͟͟ͰÀͯͬͩͫʹ͟ÀͧÀͬͩ͢ͱͬͤ͠Àͪͬͮͤ

͏͟Ͳͧͫ͟ À͡ͰͬͮͬΧÀͭͬÀͦͫ͟͵ͧͪͬͯͰͧÀͭͬͮͰÀͬͨͮͱ͢͟ À

ͦͤͩͤͫͧÀͧÀͯ͵ͧͰ͟ͼͰͯͽÀͫͧͬͩͤ͟͠​ͤÀͭͮͤͯͰͧͥͫ͹-

͉À̀ͰͰͧͨͤÀͰͨͥͤ͟ÀͬͰͫͬͯͽͰͯͽÀͬͯͰͮͬ͟͡À̀ͮͬͯ͢͟-

͍ͮͬͭͬͯÀ ÀͰͨͥͤ͟Àͧͦͤͯ͡Ͱͫ͹ΧÀͨͱͭͩ͟ͺͫ͹ΧÀͨͱͮͬͮͰ

ͪͧÀ͡À̀ͰͰͧͨͤ ÀͰͨͥͤ͟Àͨͨ͟ÀͧÀͮ͟Χͬͫ͹À͎ͤͫͣͤͩͧÀ

ͮͬͫͧ͵ͤͯͨͬͬ͢Àͦͩͧ͟͟͡ Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟​ͫ͹ͤÀ͠ͱͨ-

͇ͭͣͫ͟͟͟ͽÀ̀ͰͰͧͨ͟ ÀͭͮͬͰͽͫͱ͡Ͷ͟ͽͯͽÀͬͰÀ͐ͮͬ͟-

ͧÀ͎ͮͫͧ͟Ͱ͟

ͩ͟͡ͺͫͬÀ͡Àͣ͡ͱͳÀͶ͟͢͟ͳÀͬͰÀͪ͟Ͱͤͮͧͨ͟ À͍ͯͰͮͬ-

ͫͧ͵ͤͯͨͬͬ͢ÀͣͬÀ͉ͬͮͧͫͲͯͨͬͬ͢Àͦͩͧ͟͟͡ Àͧͦͤͯ͡Ͱͫ͟À

͂Àͥͫͬ͝ΧÀ̀ͰͰͧͨͤ ÀͯÀͧͦͱͪͧͰͤͩͺͫ͹ͪÀͭͬͤͮͤͥ͠ͺͤͪÀ

͟͡À͐ͭͤͰͯͤͯ À̓ͧͣͮ͟ À͎ͬͮͬͯ À͐ͩͪͧͫ͟͟͟ Àͧ͜͢-

ͥͧͬͭͧͯͫ͡͹ͪͧÀͨͱͮͬͮͰͫ͹ͪͧÀͭͬͯͤͩͨͪͧ͟ ÀͰͨͧ͟-

ͧÀͬ͢͟͠ͰͬΧÀͮͯ͟ͰͧͰͤͩͺͫͬͯͰͺͼ Àͫ͟ͳͬͣͽͰͯͽÀͯͪ͟͹ͤÀ

ͫ͟ À̀ͫͧͯ͢ͰͮͧÀͧÀ͋ͤͰͫ͟͟ÀͪͬͥͫͬÀͭͬͯͤͰͧͰͺÀͫ͟À

ͪͧÀͨͨ͟À̀Χͧ ͑ͤͬͣͬͮͧ À͉ͧͫͤͰ͟ À̀ͩͤͭͬͳͬͮͧÀͧÀ

ͬ͢͟͠Ͱ͹ͤÀͮ͟Χͬͫ͹À À͂ͮͨͧͦ͟͟ À͂ͱͩ͟ À͂ͱͩͺͽͪͤ͢-

ͱͧͨͤͫͣÀͧͩͧÀͭͮͬͯͰͬÀͯͬͤͮ͡ͶͧͰͺÀͨÀͫͧͪÀͬͣͫ͡ͱͼÀ

͎ͬͮͰͬ ̓ͤͮͪͤͫͬ

ͫͧ À͉͟͡ͱͮͧÀͧÀ̓ͩͧͲͣ͟͟Àͯ͵ͧͰ͟ͼͰͯͽÀͪͤͯͰͪͧ͟À

ͭͮͬ͢ͱͩͨͱÀͫ͟Àͨ͟Ͱͤͮͤ

̮͉͍͌͑͊ͅ


ϛϜϑϓϑϙϞόҠϔҩ Dz όҞϔϙҥ

$HJHDQ $LUOLQHV ͉ͬͪͭͫͧ͟ͽÀ!EGEANÀ!IRLINESÀͫ͟͵ͩ͟͟Àͯͬ͡ͼÀͮͬ͟͠ͰͱÀ͡Àͪͤ͟À Àͬͣ͢͟ À ͬͯͱͷͤͯͰͩ͡ͽͽÀͭͬͩͤͰ͹Àͫ͟ÀͰͤͮ​ͮͧͰͬͮͧ​ͧÀ̓ͮͤʹͧ​ͧ À͐ͤͬͣͫ͢ͽ À͠ͱͣͱ͵ͧÀ ͯͪ͟͹ͪÀͨͮͱͭͫ͹ͪÀͮͤ͢͵ͤͯͨͧͪÀͧͭͤͮͤͬͦ͟͟͡͡͵ͧͨͬͪÀͧÀ͵ͩͤͫͬͪÀ3TARÀ!LLIANCE Àͨͬͪͭͫͧ͟ͽÀͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰÀͯͬͧͪ͡Àͬͯ͢ͰͽͪÀͱͯͩͱͧ͢À͡͹ͯͬ͵͟ΧͶͤͬ͢À ͨ͟͵ͤͯͰ͟͡Àͨͨ͟Àͫ͟Àͱͮͬͫͤ͡Àͭͤͮͯͬͫͩ͟͟ ÀͰͨ͟ÀͧÀͫ͟Àͪ͟Ͱͤͮͧͩ͟ͺͫͬͪÀ ͱͮͬͫͤ͡Àͫ͟ÀͮͤΧͯ͟ͳÀͫ͟Àͩͧͦͨͧͤ͠ÀͧÀͣͩͤͨͧͤ͟Àͮͯ͟​ͯͰͬͽͫͧͽ À ͎ͬͯͩͤÀͭͮͧͬͮͤ͠ͰͤͫͧͽÀͨͬͪͭͫͧ͟​ͧÀ/LYMPICÀ!IRÀ͡À Àͬͣ͢ͱ À͵ͰͬÀ ͽͧͩͬͯ͡ͺÀͨͮͱͭͫͤΧͶͤΧÀͯͣͤͩͨͬΧÀ͡Àͬͩͯ͟͠ͰͧÀͧͭͤͮͤͬͦͬͨ͟͟͡͡ Àͨͬͪͭͫͧ͟ͽÀ ͭͬͯͰͬͽͫ​ͫͬÀͭͮͬͣͬͩͥͤ͟ͰÀͧͫͤͯ͡Ͱͧͮͬ͟͡ͰͺÀ͡Àͮͦͧ͟͡ͰͧͤÀͯͤͰͧÀͫ͡ͱͰͮͤͫ​ͫͧͳÀ ͧÀͦͮͫͧ͟͢͟͵ͫ͹ͳÀͭͤͮͤͩͤͰͬ͡ ÀͬͰͨͮ͹͟͡ͽÀͫͬ͡͹ͤÀͫͭͮͩͤͫͧ͟͟͡ͽÀͣͩÀ ͰͱͮͧͯͰͬ͡ Àͱͤͩͧ͡͵ͧ͟͡ͽÀͨͬͩͧ͵ͤͯͰͬ͡ÀͪͤͯͰÀͧÀͬͰͭͮͩ͟͡ͽͽÀͯͬͧ͡Àͯͪͬͩͤ͟Ͱ͹À ͡Àͮͦͫ͟͹ͤÀͮͤͧͬͫ͢͹À̓ͮͤʹͧ​ͧ Àͭͮͧ͵ͤͪÀͬͯͬͬͤ͠Àͫͧͪͫͧͤ͟͡ÀͱͣͤͩͽͤͰͯͽÀ Ͱͨͬͪ͟ͱÀͱͽͦͧͪͬͪ͡ͱÀͱ͵ͯ͟Ͱͨͱ Àͨͨ͟ÀͣͬͰͧͮͱͤͪ͹ͤÀͫͭͮͩͤͫͧ͟͟͡ͽ À ͑ͨͧͪ͟Àͬͮͦͬͪ͟͠ À͡Àͭͮͬͮͪ͢͟​ͪͤÀͫ͟À Àͬͣ͢Àͦͩͬͥͤͫ͟͹À Àͫͭͮͩͤͫͧ͟͟͡Χ À ͧͦÀͨͬͰͬͮ͹ͳÀ ÀÀͬͯͱͷͤͯͰͩ͡ͽͼͰͯͽÀͫ͡ͱͰͮͧÀͯͰͮͫ͟͹ÀͧÀ Àͦ͟Àͮͱͤͥͬͪ͠ À

̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ

ͭͬͩͤͰ͹À͡À ÀͯͰͮͫ͟ À͟Àͨͬͩͧ͵ͤͯͰͬ͡ÀͪͤͯͰÀͫ͟ÀͮͤΧͯ͟ͳÀ͡Àͬ͠ͷͤΧÀͯͩͬͥͫͬͯͰͧÀ ͣͬͯͰͧͤ͢͟ͰÀ À͎ͬͩͤͰ͹ÀͭͮͬͳͬͣͽͰÀͫ͟Àͪ͟Ͷͧͫ͟ͳÀͬͣͫͬͬ͢ÀͧͦÀ ͯͪ͟͹ͳÀͫͬ͡͹ͳÀͧ͟͟͡ʹͧͬͫ​ͫ͹ͳÀͲͩͬͰͬ͡Àͮͬͭ͡ͅ͹ ÀͨͬͰͬͮ͹ΧÀͯͬͯͰͬͧͰÀͧͦÀ Àͬͮ͠Ͱ͟ À͵ͰͬÀͯͰͩͬ͟Àͬͦͪͬͥͫ͡͹ͪÀͩͬͣͮ͟͢͟͠ͽÀͫͤͣͫͬ͟͡Àͭͮͬͤͣͤͫ͡​ͫ͹ͪÀ ͧͫͤͯ͡ͰͧʹͧͽͪÀͧÀͭͬͨͱͭͨͤÀͫͬ͡͹ͳÀ!IRBUSÀ! CEOS ͂ÀͮͤͦͱͩͺͰ͟ͰͤÀͯͤͬ͢͡ÀͻͰͬͬ͢À͡À Àͬͣ͢ͱÀͨͬͪͭͫͧ͟ͽÀ!EGEANÀ!IRLINESÀ ͭͤͮͤͤͦͩ͟͡À Àͪͧͩ​ͩͧͬͫͬ͡Àͭͯ͟​ͯͥͧͮͬ͟͡ À͵ͰͬÀͫ͟À Àͬͩ͠ͺͶͤ À͵ͤͪÀ ʹͧͲͮ͟ÀÀ Àͬͣ͢͟ À͂ÀÀ Àͬͣ͢ͱÀͨͬͪͭͫͧ͟ͽÀͭͬͩͱ͵ͧͩ͟Àͫͮͣ͟͢͟ͱÀͨͨ͟À ¢͊ͱ͵Ͷ͟ͽÀͮͤͧͬͫͩ͢͟ͺͫ͟ͽÀͧͨͬͪͭͫͧ͟͟͟͡ͽÀ͡Àͮͬͭͤ͡ͅ¡À͡ÀͮͤͦͱͩͺͰ͟ͰͤÀ ͬͭͮͬͯ͟ Àͭͮͬͤͣͤͫ͡​ͫͬͬ͢ÀͯͮͤͣͧÀ Àͪͩͫ Àͭͯ͟​ͯͥͧͮͬ͟͡Àͨͬͪͭͫͧͤ͟ΧÀÀ 3KYTRAXÀ7ORLDÀ!IRLINEÀ!WARDS À͜Ͱ͟Àͫͮͣ͟͢͟͟ ÀͨͬͰͬͮͱͼÀͫ͟Ͷ͟Àͨͬͪͭͫͧ͟ͽÀ ͭͬͩͱ͵ͤ͟ͰÀͱͥͤÀ͡ÀͶͤͯͰͬΧÀͮͦ͟Àͭͬͣͮͽͣ ÀͧÀ͡ÀͯͤͣͺͪͬΧÀͮͦ͟ Àͫ͟͵ͧͫ͟ͽÀ ͯÀ Àͬͣ͢͟ Àͽͩ͡ͽͤͰͯͽÀͤͷͤÀͬͣͫͧͪÀͣͬͨͦ͟͟ͰͤͩͺͯͰͬͪ͡ÀͰͬͬ͢ À͵ͰͬÀ ͫ͟ͶͧÀͨͩͧͤͫͰ͹Àͭͬͩͱ͵͟ͼͰÀͱͯͩͱͧ͢À͡͹ͯͬͨͬͬ͢Àͨ͟͵ͤͯͰ͟͡ÀͧÀͣͬͤͮ͡ͽͼͰÀ ͫͪ͟ÀͭͬͯͰͬͽͫ​ͫͬ Àͣͤͩ͟ͽÀͯͬ͡ΧÀ͡͹ͬͮ͠À͡ÀͭͬͩͺͦͱÀͫ͟ͶͤΧÀͨͬͪͭͫͧ͟​ͧ


Ɇɟɫɬɨ ɞɥɹ ɩɨɬɪɹɫɚɸɳɟɝɨ ɭɟɞɢɧɟɧɢɹ ɜ Ƚɪɟɰɢɢ ʓʠʧʠʡʴʝʞʘʣʱʟ ʦʤʧʠʤʮʣʱʟ ʠʩʦʤʦʨ ʦʖʧʥʤʡʤʜʛʣ ʣʖ ʖʠʦʖʫ ʨʛʦʦʞʨʤʦʞʞ ʣʖ ʘʛʡʞʠʤʡʛʥʣʤʢ ʥʤʠʦʱʨʤʢ ʝʛʡʛʣʲʴ ʥʤʡʩʤʧʨʦʤʘʛ ʤʠʦʩʜʛʣʣʤʢ ʘʤʡʮʛʗʣʱʢʞ ʞ ʘʛʡʞʠʤʡʛʥʣʱʢʞ ʥʛʧʭʖʣʱʢʞ ʥʡʵʜʖʢʞ ʤʢʱʘʖʛʢʱʢʞ ʡʖʝʩʦʣʱʢʞ ʘʤʚʖʢʞ ʓʙʛʟʧʠʤʙʤ ʢʤʦʵ ʀʩʦʤʦʨ ʥʤʡʩʭʞʘʮʞʟ ʬʛʡʱʟ ʦʵʚ ʣʖʙʦʖʚ ʧʡʖʘʞʨʧʵ ʧʘʤʛʟ ʥʦʞʦʤʚʣʤʟ ʠʦʖʧʤʨʤʟ ʘ ʧʤʭʛʨʖʣʞʞ ʧ ʖʦʫʞʨʛʠʨʩʦʣʱʢ ʚʞʝʖʟʣʤʢ ʞ ʥʦʛʚʡʖʙʖʛʨ ʧʘʤʞʢ ʙʤʧʨʵʢ ʘʱʧʤʭʖʟʮʞʟ ʩʦʤʘʛʣʲ ʧʛʦʘʞʧʖ ʗʤʙʖʨʱʟ ʘʱʗʤʦ ʩʧʡʩʙ ʞ ʘʛʡʞʠʤʡʛʥʣʱʛ ʧʛʢʲ ʦʛʧʨʤʦʖʣʤʘ ʣʛʤʚʣʤʠʦʖʨʣʤ ʣʖʙʦʖʜʚʛʣʣʱʫ ʦʖʝʡʞʭʣʱʢʞ ʥʦʞʝʖʢʞ ʀʩʦʤʦʨ ʵʘʡʵʛʨʧʵ ʘʛʡʞʠʤʡʛʥʣʤ ʧʥʡʖʣʞʦʤʘʖʣʣʱʢ ʘʱʗʤʦʤʢ ʚʡʵ ʨʛʫ ʠʨʤ ʫʤʭʛʨ ʥʦʤʘʛʧʨʞ ʧʘʤʟ ʤʨʚʱʫ ʘ ʦʤʧʠʤʮʞ ʞ ʩʛʚʞʣʛʣʞʞ

ȗ ȘȚ ȦȜȟȟȓ ǞȢȖțȩ o ǰȡțȖȜț ǪȍȐȜțȖȟȖ ǞȠȠȖȘȍ ǡȞȓȤȖȭ DZȓș ȢȍȘȟ F NBJM HSBOESFTPSU!HSBOESFTPSU HS XXX HSBOESFTPSU HS XXX IFMJPTIPUFMT HS


ϛϜϑϓϑϙϞόҠϔҩ Dz όҞϔϙҥ

Ɋɚɣɫɤɢɣ ɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜ Ⱥɮɢɧɫɤɨɣ Ɋɢɜɶɟɪɵ NJǮǫǬǜǞǸǮǡǭǸ Ǟ ǬǜǥǭǦǤǥ ǯǟǪǧǪǦ Ǡǧǻ ǪǮǠǷDZǜ Ǥ ǩǜǭǧǜǠǤǮǡǭǸ ǞǡǧǤdzǤǡǨ ǧǜǣǯǬǩǪǟǪ ǨǪǬǻ NjǪǟǬǯǣǤǮǡǭǸ Ǟ ǯǠǪǞǪǧǸǭǮǞǤǡ ǪǮ ǬǪǭǦǪǴǤ Ǥ ǞǪǫǧǪǮǤǮǡ Ǟ ǬǡǜǧǸǩǪǭǮǸ Ǟǭǡ ǭǞǪǤ ǦǜǫǬǤǣǷ ǩǜ ǦǯǬǪǬǮǡ ǞǜǴǡǥ ǨǡdzǮǷ ǩǜ ƼǰǤǩǭǦǪǥ njǤǞǸǡǬǡ njǜǭǦǤǩǯǞǴǤǥǭǻ ǩǜ ǟǡǦǮǜǬǜDZ dzǜǭǮǩǪǟǪ ǫǪǧǯǪǭǮǬǪǞǜ ƼǰǤǩǭǦǪǥ njǤǞǸǡǬǷ ǭ ǣǜǞǪǬǜǢǤǞǜǺǵǤǨǤ ǞǤǠǜǨǤ ǩǜ ǍǜǬǪǩǤdzǡǭǦǤǥ ǣǜǧǤǞ ǮǤ ǣǞǽǣǠǪdzǩǷǥ ǦǯǬǪǬǮ *UDQG 5HVRUW /DJRQLVVL ǫǬǡǞǪǭDZǪǠǤǮ Ǟǭǡ ǪǢǤǠǜǩǤǻ Ǟ ǫǬǡǠǭǮǜǞǧǡǩǤǤ ǬǪǭǦǪǴǩǪǟǪ ǫǬǤǝǬǡǢǩǪǟǪ ǧǡǮǩǡǟǪ ǦǯǬǪǬǮǜ *UDQG 5HVRUW /DJRQLVVL ̰ ǹǮǪ ǫǪǠǪǝǩǷǥ ǪǭǮǬǪǞǯ ǨǡdzǮǡ ǦǯǬǪǬǮ Ǟ ǺǢǩǪǨ ǫǬǤǟǪǬǪǠǡ ƼǰǤǩ ǭ ǩǪǨǡǬǜǨǤ ǭ ǤǭǦǧǺdzǤǮǡǧǸǩǷǨ ǞǤǠǪǨ ǩǜ ǨǪǬǡ ǝǯǩǟǜǧǪ ǩǜ ǝǡǬǡǟǯ ǭ dzǜǭǮǩǷǨǤ ǝǜǭǭǡǥǩǜǨǤ Ǥ dzǜǭǮǩǷǨǤ ǫǧǻǢǜǨǤ ƾǷǭǪǦǪǦǧǜǭǭǩǷǡ ǯǭǧǯǟǤ ǪǮǡǧǻ ǞǪǭDZǤǮǤǮǡǧǸǩǷǡ ǝǧǺǠǜ ǬǡǭǮǪǬǜǩǪǞ ǭǫǜ ǮǡǬǜǫǤǤ ǪǣǠǪǬǪǞǤǮǡǧǸǩǷǡ ǫǬǪDzǡǠǯǬǷ ǜ ǮǜǦǢǡ ǯǭǧǯǟǤ ǦǪǩǭǸǡǬǢǜ Ǟǭǽ ǫǬǡǠǩǜǣǩǜdzǡǩǪ Ǡǧǻ ǯǠǪǞǧǡǮǞǪǬǡǩǤǻ ǢǡǧǜǩǤǥ ǭǜǨǷDZ ǮǬǡǝǪǞǜǮǡǧǸǩǷDZ ǟǪǭǮǡǥ DŽǣǞǡǭǮǩǷǥ ǦǜǦ ǪǠǤǩ Ǥǣ ǧǯdzǴǤDZ ǫǬǤǝǬǡǢǩǷDZ ǦǯǬǪǬǮǪǞ ǞǪǣǧǡ ƼǰǤǩ *UDQG 5HVRUW /DJRQLVVL ǪǝǡǭǫǡdzǤǞǜǡǮ ǧǡǮǩǡǨǯ ǪǮǠǷDZǯ ǩǪǞǷǥ ǯǬǪǞǡǩǸ ǦǪǨǰǪǬǮǜ ǏǠǪǝǩǪ ǬǜǭǫǪǧǪǢǡǩǩǷǥ ǫǬǤǨǡǬǩǪ Ǟ ǨǤǩǯǮǜDZ ǪǮ DzǡǩǮǬǜ ƼǰǤǩ ǦǤǧǪǨǡǮǬǜDZ ǪǮ ƼǰǤǩǭǦǪǟǪ ƼǹǬǪǫǪǬǮǜ (OHIWKHULRV 9HQL]HORV Ǥ ǦǤǧǪǨǡǮǬǜDZ ǪǮ ǑǬǜǨǜ NjǪǭǡǥǠǪǩǜ Ǟ ǍǯǩǤǪ ǦǯǬǪǬǮ ǫǪǣǞǪǧǻǡǮ ǤǣǯdzǤǮǸ Ǟǭǡ dzǯǠǡǭǜ ƼǰǤǩǭǦǪǥ njǤǞǸǡǬǷ NjǯǮǡǴǡǭǮǞǡǩǩǤǦǤ ǫǬǤǟǧǜǴǜǺǮǭǻ ǩǜǭǧǜǠǤǮǸǭǻ ǯǭǧǯǟǜǨǤ ǪǮǡǧǻ ǞǦǯǭǤǮǸ Ǟǭǡ ǫǬǡǧǡǭǮǤ ǤǣǷǭǦǜǩǩǪǥ ǦǯǧǤǩǜǬǤǤ Ǟ ǬǡǭǮǪǬǜǩǜDZ Ǥ ǝǜǬǜDZ ǞǡǧǤǦǪǧǡǫǩǪ ǪǮǠǪDZǩǯǮǸ ǫǪǧǯdzǤǮǸ ǯǠǪǞǪǧǸǭǮǞǤǡ Ǥ ǬǜǣǞǧǡdzǸǭǻ Ǟ ǭǡǬǤǤ ǭǫǪǬǮǤǞǩǷDZ ǨǡǬǪǫǬǤǻǮǤǥ NJǮǡǧǸ ǮǜǦǢǡ ǫǬǡǠǧǜǟǜǡǮ ǪǭǞǡǢǤǮǸ dzǯǞǭǮǞǜ Ǟ 7KDOD6SD &KHQRW Ǥ ǫǪǭǡǮǤǮǸ ǭǜǨǷǡ ǤǩǮǡǬǡǭǩǷǡ ǠǪǭǮǪǫǬǤǨǡdzǜǮǡǧǸǩǪǭǮǤ Ǟ ǺǢǩǪǨ ǫǬǤǟǪǬǪǠǡ ƼǰǤǩ ǓǜǭǮǩǷǡ ǣǡǨǧǤ ǪǮǡǧǻ ǬǜǭǦǤǩǯǧǤǭǸ ǩǜ ǢǤǞǪǫǤǭǩǪǨ ǫǪǝǡǬǡǢǸǡ ǫǪǧǯǪǭǮǬǪǞǜ ǠǧǤǩǪǺ ǦǨ Ǥ ǬǜǭǫǪǧǜǟǜǺǮ ǫǧǻǢǜǨǤ ǩǡǫǬǡǞǣǪǥǠǡǩǩǷǡ ǯǠǪǝǭǮǞǜ Ǥ ǯǭǧǯǟǤ ǦǪǮǪǬǷDZ ǫǪǣǞǪǧǻǺǮ ǞǭǡǨ ǫǪǭǡǮǤǮǡǧǻǨ ǩǜǭǧǜǠǤǮǸǭǻ ǠǧǤǮǡǧǸǩǷǨ ǪǮǠǷDZǪǨ ǤǧǤ ǫǬǪǞǡǭǮǤ ǞǷDZǪǠǩǷǡ ǩǜ ǪǠǩǪǨ Ǥǣ ǧǯdzǴǤDZ ƼǰǤǩǭǦǤDZ ǦǯǬǪǬǮǪǞ ǏǭǧǯǟǤ ǜǬǡǩǠǷ ǻDZǮ Ǥ ǠǢǡǮǪǞ ǫǧǻǢǩǷǥ Ǧǧǯǝ ǤǩǮǡǬǡǭǩǷǡ ǨǡǬǪǫǬǤǻǮǤǻ Ǥ ǣǜǞǪǬǜǢǤǞǜǺǵǜǻ ǦǪǧǧǡǦDzǤǻ dzǜǭǮǩǷDZ ǬǡǣǤǠǡǩDzǤǥ ̰ ǦǯǬǪǬǮ *UDQG 5HVRUW /DJRQLVVL ǟǜǬǜǩǮǤǬǯǡǮ ǭǞǪǤǨ ǟǪǭǮǻǨ ǝǪǧǸǴǡ dzǡǨ ǫǬǪǭǮǪ ǪǮǠǷDZ Ǟ ǧǯdzǴǡǨ ǪǮǡǧǡ Ǟ ƼǰǤǩǜDZ

̈́ͤͫͺͧ͢ÀͧÀ͑ͱͮͧͦͪ͟


ƾǦǯǭ ǬǪǭǦǪǴǤ NJǮ ǭǞǡǢǡǫǪǥǨǜǩǩǪǥ ǬǷǝǷ Ǥ ǨǪǬǡǫǬǪǠǯǦǮǪǞ ǠǪ ǜǯǮǡǩǮǤdzǩǷDZ ǟǬǡdzǡǭǦǤDZ ǬǡDzǡǫǮǪǞ ǭǬǡǠǤǣǡǨǩǪ ǨǪǬǭǦǤDZ ǝǧǺǠ ǫǪǧǤǩǡǣǤǥǭǦǪǥ ǦǯDZǩǤ ǤǮǜǧǸǻǩǭǦǤDZ ǤǣǷǭǦǪǞ Ǥ ǞǦǯǭǩǡǥǴǤDZ ǭǯǴǤ *UDQG 5HVRUW /DJR QLVVL ǩǜǞǡǬǩǻǦǜ ǯǟǪǠǤǮ ǞǦǯǭǜǨ ǞǭǡDZ ǭǞǪǤDZ ǟǪǭǮǡǥ Ǎ ǪǟǬǪǨǩǷǨ ǞǷǝǪǬǪǨ ǬǡǭǮǪǬǜǩǪǞ ǬǜǭǫǪǧǪǢǡǩǩǷDZ ǞǠǪǧǸ ǫǪǝǡǬǡǢǸǻ ǤǧǤ ǫǬǻǨǪ ǯ ǭǜǨǪǟǪ ǨǪǬǻ ǟǪǭǮǤ ǫǬǤǟǧǜǴǜǺǮǭǻ ǩǜǭǧǜǠǤǮǸǭǻ dzǯǠǩǷǨ ǪǝǡǠǪǨ Ǟ ǧǺǝǪǡ ǞǬǡǨǻ Ǡǩǻ ǭǪ ǭǞǪǡǥ ǭǡǨǸǡǥ ǤǧǤ ǠǬǯǣǸǻǨǤ ǤǧǤ ǬǪǨǜǩǮǤdzǡǭǦǤǨ ǯǢǤǩǪǨ ǫǬǤ ǭǞǡdzǜDZ ǫǪǠ ǦǯǫǪǧǪǨ ǣǞǽǣǠǩǪǟǪ ǩǡǝǜ dž ǤǣǷǭǦǜǩǩǷǨ ǝǧǺǠǜǨ ǞǜǨ ǫǬǡǠǧǪǢǜǮ ǞǤǩǩǯǺ ǦǜǬǮǯ ǭ ǩǜǝǪǬǪǨ ǪǮǧǤdzǩǷDZ ǞǤǩ ǦǪǮǪǬǷǡ ǭǫǪǭǪǝǩǷ ǯǠǪǞǧǡǮǞǪǬǤǮǸ ǧǺǝǪǥ ǯǮǪǩdzǡǩǩǷǥ ǞǦǯǭ

ljǡǣDǝǷǞǜǡǨǷǡ ǨǪǨǡǩǮǷ ǭdzǜǭǮǸǻ NJǭǷǫǜǩǩǷǡ ǣǞǡǣǠǩǪǥ ǫǷǧǸǺ ǭǞǜǠǸǝǷ ǨǡǬǪǫǬǤǻǮǤǻ Ǥ ǫǬǜǣǠǩǪǞǜǩǤǻ ǫǬǪDZǪǠǻǵǤǡ *UDQG 5HVRUW /DJRQLVVL ǝǯǠǯǮ ǣǜǫǡdzǜǮǧǡǩǷ Ǟ ǭǡǬǠDzǜDZ ǞǭǡDZ ǯǞǜǢǜǡǨǷDZ ǟǪǭǮǡǥ ǩǜ ǠǪǧǟǤǡ ǟǪǠǷ ǏǠǪǝǩǪ ǬǜǭǫǪǧǪǢǡǩǩǷǥ ǩǜ ǣǪǧǪǮǪǨ ǫǪǝǡǬǡǢǸǡ Ǟ ǺǢǩǪǨ ǫǬǤǟǪǬǪǠǡ ƼǰǤǩ ǦǯǬǪǬǮ ǫǬǤǟǧǜǴǜǡǮ ǨǪǧǪǠǪǢǡǩǪǞ Ǟ ǞǪǭDZǤǮǤǮǡǧǸǩǯǺ ǬǪǨǜǩǮǤdzǡǭǦǯǺ ǪǝǭǮǜǩǪǞǦǯ ǫǬǡǠǧǜǟǜǻ ǫǜǦǡǮǷ ǭǞǜǠǡǝǩǷDZ ǯǭǧǯǟ ǭ ǣǜǞǪǬǜǢǤǞǜǺǵǤǨǤ ǨǪǬǭǦǤǨǤ ǞǤǠǜǨǤ ƾǪǧǴǡǝǩǪ ǪǰǪǬǨǧǡǩǩǷǡ ǫǬǡǠǧǪǢǡǩǤǻ ǤǠǡǜǧǸǩǪ ǫǪǠDZǪǠǻǮ Ǡǧǻ ǬǜǣǩǪǪǝǬǜǣǩǷDZ ǫǬǜǣǠǩǪǞǜǩǤǥ ǭǞǜǠǡǝǩǷDZ DzǡǬǡǨǪǩǤǥ ǦǬǡǭǮǤǩ ǫǬǡǠǭǮǜǞǧǡǩǤǥ Ǡǩǡǥ ǬǪǢǠǡǩǤǻ Ǥ dzǜǭǮǩǷDZ ǨǡǬǪǫǬǤǻǮǤǥ Ǡǧǻ ǟǪǭǮǡǥ

NjǬǪǝǯǢǠǡǩǤǡ dzǯǞǭǮǞ ǍǮǜǞǻ DzǡǧǸǺ ǫǬǪǮǤǞǪǭǮǪǻǮǸ ǞǷǣǪǞǜǨ ǭǪǞǬǡǨǡǩǩǪǥ ǢǤǣǩǤ ǭǮǬǡǭǭǪǞǷǨ ǭǤǮǯǜDzǤǻǨ ǩǡǣǠǪǬǪǞǪǨǯ ǪǝǬǜǣǯ ǢǤǣǩǤ Ǥ ǩǡǠǪǭǮǜǮǦǯ ǰǤǣǤdzǡǭǦǪǥ ǜǦǮǤǞǩǪǭǮǤ 7KDODVSD &KHQRW ǫǬǡǠǧǜǟǜǡǮ DzǡǧǪǭǮǩǯǺ ǫǬǪǟǬǜǨǨǯ ǪǣǠǪǬǪǞǧǡǩǤǻ ǫǬǤ ǫǪǨǪǵǤ ǭǫǜ ǮǡǬǜǫǤǥ ǟǤǠǬǪ ǝǤǪǩǮǪǧǪǟǤdzǡǭǦǤDZ ǫǬǪDzǡǠǯǬ ǹǭǮǡǮǤdzǡǭǦǤDZ ǫǬǪDzǡǠǯǬ Ǡǧǻ ǦǬǜǭǪǮǷ ǜ ǮǜǦǢǡ ǫǤǮǜǩǤǻ ELR OLJKW ǦǪǮǪǬǷǡ ǫǬǤǞǪǠǤǮ ǬǜǣǯǨ ǮǡǧǪ Ǥ ǠǯDZ Ǟ ǫǪǧǩǪǡ ǬǜǞǩǪǞǡǭǤǡ

ƾǜǴǜ ǤǭǮǪǬǤǻ ǯǭǫǡDZǜ NjǪ ǫǬǜǞǯ ǫǬǤǣǩǜǩǩǷǥ ǪǠǩǤǨ Ǥǣ ǧǯdzǴǤDZ ǝǤǣǩǡǭ ǪǮǡǧǡǥ Ǟ ƼǰǤǩǜDZ ǦǯǬǪǬǮ ǫǬǡǠǧǜǟǜǡǮ ǠǡǧǪǞǷǨ ǫǯǮǡǴǡǭǮǞǡǩǩǤǦǜǨ ǣǜǫǧǜǩǤǬǪǞǜǮǸ ǩǜǤǝǪǧǡǡ ǯǭǫǡǴǩǷǡ ǠǡǧǪǞǷǡ ǞǭǮǬǡdzǤ ǦǪǬǫǪǬǜǮǤǞǩǷǡ ǨǡǬǪǫǬǤǻǮǤǻ ǦǪǩǰǡǬǡǩDz ǭǡǭǭǤǤ Ǟ ǪǠǩǪǨ Ǥǣ ǭǜǨǷDZ ǦǬǯǫǩǷDZ ǦǪǩǟǬǡǭǭ DzǡǩǮǬǡ Ǟ ƼǰǤǩǜDZ ͈ͦͣͫͧͤ͟À


ϛϜϑϓϑϙϞόҠϔҩ Dz όҞϔϙҥ

Novotel Athenes Hotel ͍ͰͨͮͬΧͰͤÀͣͩͽÀͯͤ͠ͽÀͣͮͤͫ͡ͼͼÀͯͰͬͩͧʹͱÀ̓ͮͤʹͧ​ͧÀͬ͡Àͮͤͪ͡ͽÀͯͬͤͬ͢͡À

ͱͣͬͩͤ͡Ͱͬͮͧ͡ͰͺÀͯͤ͡À͟͡ͶͧÀͥͤͩͫͧ͟ͽ Àͨͯͨͩ͜ͼͦͧͫ͡͹ΧÀͭͬͣͳͬͣÀ

ͭͮͤ͠͹ͫͧ͟͡ͽÀ͡ÀͬͰͤͩͤÀ.OVOTELÀ!THENS Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟​ͫͬͬ͢À͡Àͯͪͬͪ͟À

ͨÀͬͰͣ͹ͳͱÀ͡ÀͯͰͧͩͤÀ¢,IVEÀ.À$REAM¡Àͯͬͦͣͤ͟ͰÀͬͦͪͬͥͫͬͯ͡ͰͧÀͣͩͽÀ

ͯͤͮͣʹͤÀͯͰͬͩͧʹ͹ À͡ÀͫͤͭͬͯͮͤͣͯͰͤͫ͡​ͫͬΧÀͩͧͦͬͯ͠ͰͧÀͬͰÀͯͰͫ͟ʹͧΧÀͪͤͰͮͬ À

ͫͤͭͬ͡Ͱͬͮͧͪͬͬ͢ÀͬͰͣ͹ͳ͟ À͈ÀͫͤÀͯͰͬͧͰÀͰͨͥͤ͟Àͦ͟͠͹͟͡ͰͺÀͧÀͬÀͰͬͪ À

ͪͱͦͤ​ͤ͡ÀͧÀͭͪ͟ͽͰͫͧͨͬ͡ÀͨͱͩͺͰͱͮ͹ ÀͧÀͭͮͤͣͩ͟͢͟ͼͷͤͬ͢Àͯͬͧͪ͡Àͬͯ͢ͰͽͪÀ

͵ͰͬÀ͡À.OVOTELÀ!THENSÀ͟͡ͶͧÀͣͤͰͧÀͽͩ͡ͽͼͰͯͽÀͫ͟ͶͧͪͧÀͯͪ͟͹ͪͧÀ

ͨͮ͹ͰͱͼÀͭͮͨͬͨ͟͡ͱ À͂͹ÀͯͪͬͥͤͰͤÀͭͬͩͫͬͯͰͺͼÀͭͬͮ͢ͱͦͧͰͺͯͽÀ͡Àͮͤ͢͵ͤͯͨͱͼÀ

ͥͫ͟͡͹ͪͧÀͬͯ͢Ͱͽͪͧ Àͪ͹Àͭͮͤͣͩͤͪ͟͢͟Àͤͯͭͩ͟͠ͰͫͬͤÀͮͦͪͤ͟ͷͤͫͧͤÀͣͩͽÀ À

ͨͱͩͺͰͱͮͱ Àͩͼ͠ͱͽͯͺÀͦ͟ͳ͟͡Ͱ͹͟͡ͼͷͧͪͧÀͧͣͪͧ͟͡Àͫ͟À̀ͨͮͬͭͬͩͺÀͧÀ

ͣͤͰͤΧÀ͡Àͬͦͮͯ͟͡ͰͤÀͣͬÀ ÀͩͤͰ ÀÀ͂ͯͽÀͨͬͪͫͣ͟͟Àͯͭͤʹͧͩͧͯ͟Ͱͬ͡À.OVOTELÀ

ͬͮ͢ͱÀ͊ͧͨͤ͟͠Ͱ ÀͨͬͰͬͮ͹ͤÀͬͰͨͮ͹͟͡ͼͰͯͽÀ͡ÀͩͤͰͫͤ​ͤÀͮͤͪ͡ͽÀͯÀͰͤͮ​ͮͯ͟͹À

!THENS Àͮͬ͟͠Ͱ͟ͼͷ͟ͽÀͨͨ͟À͡ÀͯͭͬͮͰͦͩͤ͟ ÀͰͨ͟ÀͧÀ͡Àͯ͟͠​ͯͤΧͫͤ Àͨͨ͟À͡À

ͫ͟Àͨͮ͹Ͷͤ ÀͧÀͫͯͩͥͣ͟͟͟ͽͯͺÀͮͬͪ͟͟Ͱͪͧ͟À̓ͮͤʹͧ​ͧÀͧͩͧÀͨͬͨͰͤΧͩͤͪÀͱÀ

ͨͬͫͲͤͮͤͫʹ ͦͩ͟͟ͳ ÀͰͨ͟ÀͧÀ͡À͈ͮͬͬͪ͢͡À̈́ͤͰͯͨͬͪÀʹͤͫͰͮͤ Àͯͤͣ͢͟͡Àͬ͢Ͱͬ͟͡À

ͯ͟͠​ͯͤΧͫ͟ÀͭͬͣÀͬͰͨͮ͹Ͱ͹ͪÀͫͤͬͪ͠ À

ͭͬͪͬ͵ͺÀͪ͟͡ÀͭͮͬͯͰͬÀͧÀͯÀͨͬͪͲͬͮͰͬͪÀͫͯͩͣͧ͟͟ͰͺͯͽÀ͟͡ͶͧͪÀͬͰͣ͹ͳͬͪ À

͎ͬͮ͢ͱͦͧͰͤͯͺÀ͡À͟ͰͪͬͯͲͤͮͱÀͨͬͪͲͬͮͰ͟ÀͧÀͮͬͯͨͬͶͧÀ͡ÀͬͣͫͬͪÀͧͦÀ À ͭͬͩͫͬͯͰͺͼÀͬͬͮ͠ͱͣͬͫ͟͡​ͫ͹ͳÀͯͬͮͤͪͤͫ͡​ͫ͹ͳÀͫͬͪͤͮͬ͡ Àͭͮͧͦͫ͟͡​ͫ͹ͳÀ

̈́ͤͫͺͧ͢ÀͧÀ͑ͱͮͧͦͪ͟

͍ͰͨͮͬΧͰͤÀͣͩͽÀͯͤ͠ͽÀͪͧͮÀͬͦͪͬͥͫͬͯ͡ͰͤΧÀ͡À.OVOTEL


Rechtzeitig buchen die besten Preise geniessen* Mit Früstück

VORFREUDE BEI EINEM AUFENTHALT IM NOVOTEL ATHEN

XXX OPWPUFM DPN "UIFOT *Wenn Sie 21 Tage im voraus buchen


ϛϜϑϓϑϙϞόҠϔҩ Dz όҞϔϙҥ

<HV +RWHOV ͐ͣͤͩ͟͡Àͣͧͦ͟ΧͫÀͬͯͫͬͫ͡͹ͪÀͯͬͧͪ͡Àͮͤͫͣͬͪ͠ ÀͨͬͫʹͤͮͫÀ9%3 À(/4%,3À

3EMIRAMIS Àͫͣ͟Àͬͩͧͨͬͪ͠ÀͨͬͰͬͮͬͬ͢Àͮͬ͟͠Ͱͩ͟Àͦͫͪͤͫͧ͟Ͱ͹ΧÀͭͮͬͪ͹Ͷ-

ͫͩͤ͟͟͢͟ͰÀͯͬ͡ΧÀͬͯͬͤͫ͠​ͫ͹ΧÀͬͰͭͤ͵͟ͰͬͨÀͫ͟ÀͬͰͮͯͩ͟ͺÀͬͯ͢Ͱͤͭͮͧ​ͧͪͯͰ͟͡

ͩͤͫ​ͫ͹ΧÀͣͧͦ͟ΧͫͤͮÀ+ARIMÀ2ASHID Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟À͡Àͮ͟ΧͬͫͤÀ͉ͧͲͧͯͺͽÀͧÀ

͉ͬͫʹͤͮͫÀ̈́ͨͧͯ͟͟À͈ͬͫ͟​ͫͱÀͩͣͤ͟͡​ͤͰÀͭͽͰͺͼÀͬͰͤͩͽͪͧ ÀͰͨͧͪͧ͟Àͨͨ͟À

ͧͣͤͩ͟ͺͫͬÀͭͬͣͳͬͣͧͰÀͨͨ͟ÀͣͩͽÀͧͦͫͤͯ͠ ͭͬͤͦͣͬͨ ÀͰͨ͟ÀͧÀͣͩͽÀͬͰͣ͹ͳ͟ À

0ERISCOPE À4WENTYÀ/NE À.%7À(/4%, À3EMIRAMIS À+EFALARIÀ3UITES À

͈ Àͫͨͬͫͤ͟ʹ ÀͬͰͤͩͺÀ+EFALARIÀ3UITESÀͬͰͫͬͯͧͰͯͽÀͨÀͨ͟Ͱͤͬͮͧ͢​ͧÀͬͰͣͤ-

ͤͩͧͨͬͩͤͭͫͬ͡Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟​ͫ͹ͪͧÀͧÀͭͮͤͣͯͰͩ͟͡ͽͼͷͧͪͧÀͯͬͬ͠ΧÀͮ͟ͳͧ-

ͩͤΧ ͠ͱͰͧͨͬ͡ Àͭͮͤͣͩ͟͢͟ͼͷͧͳÀͯͬͧͪ͡Àͬͯ͢ͰͽͪÀͻͨͯͨͩͼͦͧͫ͡͹ΧÀͯͤͮͧͯ͡À

ͰͤͨͰͱͮͫ͹ͤÀͣͬͯͰͬͭͮͧͪͤ͵͟ͰͤͩͺͫͬͯͰͧÀͬͮͬͣͯͨͬͬ͢͢ÀͭͤΧͦͥ͟͟ À͉ͥͣ͟͹ΧÀ

ͧÀͱͫͧͨͩ͟ͺͫͱͼÀ͟ͰͪͬͯͲͤͮͱ À

ͬͰͤͩͺÀͫͭͬͪͧͫͤ͟͟ͰÀͮ͟Ͱ ͩͤͮͤ͢͟ͼ À͟Àͫͣ͟Àͬͯ͢Ͱͧͫͧʹͪͧ͟À3EMIRAMISÀͧÀ .EWÀͭͬͮͬ͟͠Ͱͩͧ͟ÀͰͨͧͤ͟Àͦͫͪͤͫͧ͟Ͱ͹ͤÀͧͫͬͯͰͮͫ͟​ͫ͹ͤÀͣͧͦ͟Χͫͤͮ͹ Àͨͨ͟À ͮ͟͠ͰͺͽÀ#AMPANAÀͧÀ+ARIMÀ2ASHID À ͍ͰͤͩͺÀ0ERISCOPE Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟​ͫ͹ΧÀͫ͟Àͬͥͧͩͤͫ͡​ͫͬΧÀͱͩͧʹͤÀ͔ͮͧ͟ͰͬͯÀ͡À ͮ͟ΧͬͫͤÀ͉ͬͩͬͫͨͧ͟ Àͯͪͬͪ͟ÀͭͮͤͯͰͧͥͫͬͪÀͮ͟ΧͬͫͤÀ͡ÀʹͤͫͰͮͤÀ̀Ͳͧͫ Àͧͣͤͩ͟ͺͫͬÀͭͬͣͳͬͣͧͰÀͣͩͽÀͰͱͮͧͦͪ͟À͡͹ͳͬͣͫͬͬ͢ÀͣͫͽÀͧͩͧÀͣͬͩͧ͢ͳÀ͡͹ͳͬͣͫ͹ͳ À ͍ͰͤͩͺÀ4WENTYÀ/NEÀͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟À͡Àͮ͟ΧͬͫͤÀ͉ͧͲͧͯͺͽ Àͯͪͬͪ͟Àͨͬͪ​ͪͤͮ͵ͤͯͨͬͪÀͧÀͭͬͭͱͩͽͮͫͬͪÀͮ͟ΧͬͫͤÀ͡Àͯͤͤͮͫͬͪ͡Àͭͮͧͬͮͬͣͤ͢ À͐ͮͤͣͧÀ Ͷͤͣͤͮͬ͡͡ÀͬͰͤͩͽÀ Àͨͮ͟Ͱͧͫ͟À̓ͤͬͮͧ͢​ͧÀ͐ͮͧ͟͢ÀͣͩͧͫͬΧÀ͡À ÀͪͤͰͮͬ͡ À ͨͬͰͬͮ͟ͽÀͮͦͣͤͩͤͫ͟͟ÀͪͤͥͣͱÀ ÀͫͬͪͤͮͬͪÀͬͰͤͩͽ ͏ͯͭͬͩͬͥͤͫ͟​ͫ͹ΧÀ͡ÀͧͯͰͬͮͧ͵ͤͯͨͬͪÀʹͤͫͰͮͤÀ̀Ͳͧͫ ÀͬͰͤͩͺÀ.EWÀ(OTELÀ ͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰÀͯͬͧͪ͡Àͬͯ͢ͰͽͪÀ͡͹ͯͬ͵͟ΧͶͧΧÀͯͤͮͧͯ͡ Àͣͧͦ͟ΧͫͬͪÀͦͣͤͯͺÀ ͦͫͧͪͩͧͯ͟͟ͺÀͦͫͪͤͫͧ͟Ͱ͹ͤÀ&ERNANDOÀͧÀlUMBERTOÀ#AMPANA À͟ÀͬͰͤͩͺÀ

̈́ͤͫͺͧ͢ÀͧÀ͑ͱͮͧͦͪ͟


кЅкГкакдки 1(: кфкакекГк░кЏк«кгкХ кБ кгкик╣кГкХ

1HZ+RWHO$WKHQV <HV+RWHOV*URXS

ли!ЛЃЛёлиЛёЛѓ

NEW

ли!лхЛілЙЛЃлхЛІ!

\HVKRWHOV JU к▓кдкаке к░кЕкдкЪкБкекъкЏ >*8 -TYJQX ┼┐кЃкѓ┼╗кёкѕкђкІкїкЁкЃкђ кЅкЇкђкєкЃ


ϛϜϑϓϑϙϞόҠϔҩ Dz όҞϔϙҥ

!54/(%,,!3À! 4 % % À ÀͻͰͬÀͨͮͱͭͫͤΧͶ͟ͽÀÀͨͬͪͭͫͧ͟ͽÀͭͬÀͭͮͬͨ͟ͰͱÀ͟͡Ͱͬͪͬ-

À!54/(%,,!3Àͭͬͩͱ͵ͤ͟ͰÀͫͮͣ͟͢͟ͱÀ%UROPEANÀ(IGHESTÀ/VERALLÀ3TANDARDSÀ

ͧͩͤ͠ΧÀ 2ENTÀAÀ#AR À͡À̓ͮͤʹͧ​ͧ Àͯͬͩͯͫͬ͢͟Àͤ​ͤÀͻͨͬͫͬͪͧ͵ͤͯͨͧͪÀͭͬͨͦ͟͟ͰͤͩͽͪÀͧÀ

#UPÀͬͰÀͤͮͬͭͤ͡ΧͯͨͬΧÀͨͬͮͭͬͮ͟ʹͧ​ͧÀ(ERTZ

ͭͮͨ͟ͱÀ͟͡Ͱͬͪͬͧͩͤ͠Χ À͉ͬͪͭͫͧ͟ͽÀͽͩ͡ͽͤͰͯͽÀͬͲͧʹͧͩ͟ͺͫ͹ͪÀͲͮͫ͟Ͷͧͦͬͣͤͮ-

À͂ͬÀ͡ͰͬͮͬΧÀͮͦ͟Àͭͬͩͱ͵ͤ͟ͰÀͫͮͣ͟͢͟ͱÀ%UROPEANÀ(IGHESTÀ/VERALLÀ3TANDARDSÀ

ͥ͟ͰͤͩͤͪÀ ͬͭͤͮ͟Ͱͬͮͬͪ Àͪͤͥͣͱͫͮͬͣͫͬ͟ΧÀͨͬͮͭͬͮ͟ʹͧ​ͧÀ(ERTZÀ)NTERNATIONAL À

#UPÀͬͰÀͤͮͬͭͤ͡ΧͯͨͬΧÀͨͬͮͭͬͮ͟ʹͧ​ͧÀ(ERTZ À

͉ͬͪͭͫͧ͟ͽÀ!54/(%,,!3À! 4 % % À (%24: Àͮͬ͟͠Ͱͤ͟ͰÀͫ͟Àͮͤ͢͵ͤͯͨͬͪÀͮ͹ͫͨͤÀ

À͂ͭͤͮ͡͹ͤÀ͡À̓ͮͤʹͧ​ͧÀͨͬͪͭͫͧ͟ͽÀ!54/(%,,!3À͡​ͬͣͧ͡ͰÀͱͯͩͱ͢ͱÀ&LEETÀ

ͱͥͤÀͬͩͤ͠​ͤÀ ÀͩͤͰ ÀͯÀ Àͬͣ͢͟ÀͧÀͭͬÀͫͯ͟Ͱͬͽͷͤ​ͤÀͮͤͪ͡ͽÀͯͰͧͩ͟͠ͺͫͬÀͯͬͳͮ͟-

-ANAGEMENTÀ ͣͬͩͬͯͮͬ͢͵ͫ͟ͽÀͮͤͫͣ͟͟À͟͡Ͱͬͭͮͨ͟͟ ÀͬͭͰͧͪͩ͟ͺͫͬÀͭͬͨͮ͹͟͡ͽÀ

ͫͽͽÀͦ͟Àͯͬͬ͠ΧÀͭͤͮͤͫͯ͡Ͱͬ͡À͡Àͬͩͯ͟͠ͰͧÀ͟͡Ͱͬͪͬͧͩ͠ͺͫͬͬ͢Àͭͮͬͨ͟Ͱ͟ À͇͟À͡͹ͯͬ-

ͭͬͰͮͤͫͬͯ͠ͰͧÀͨͬͮͭͬͮ͟Ͱͧͫ͡͹ͳÀͨͩͧͤͫͰͬ͡ À

ͨͬͤÀͨ͟͵ͤͯͰͬ͡Àͬͯͩ͠ͱͥͧͫͧ͟͡ͽÀ͡ÀͰͤ͵ͤͫͧͤÀͣ͡ͱͳÀͩͤͰ À ÀͧÀ À(ERTZÀ À

À͓ͮͫ͟Ͷͧͦͫ͹ΧÀͨͬͫͰͮͨ͟ͰÀͯÀ(ERTZÀ#ORPORATIONÀͭͮͬͣͩͤͤ͟͡ͰͯͽÀͫ͟Àͯͩͤ-

!UTOHELLASÀͭͬͩͱ͵ͩ͟͟Àͫͮͣ͟͢͟ͱÀͬͰÀͰͱͮͧͯͰͧ͵ͤͯͨͬΧÀͬͰͮͯͩͧ͟Àͨͨ͟Àͩͱ͵Ͷ͟ͽÀ

ͣͱͼͷͧͤÀ ÀͩͤͰ ÀͣͬÀ

ͨͬͪͭͫͧ͟ͽÀͭͬÀͭͮͬͨ͟ͰͱÀ͟͡Ͱͬͪͬͧͩͤ͠ΧÀ͡À̓ͮͤʹͧ​ͧÀ ͫͮͣ͟͢͟͟À44' ͂À Àͬͣ͢ͱÀ

À͉ͬͪͭͫͧ͟ͽÀ!54/(%,,!3À͡​ͬͣͧ͡ͰͯͽÀͫ͟À̀ͲͧͫͯͨͱͼÀͲͬͫͣͬ͡ͱͼÀͧͮͥ͠ͱ

͵ͧͯͩͤͫ​ͫͬͯͰͺÀ͟͡Ͱͬͭͮͨ͟͟Àͨͬͪͭͫͧ͟​ͧÀͭͮͤ͡͹ͯͧͩ͟À ÀͤͣͧͫͧʹÀ͡Àͨͥͣͬ͟ΧÀ

À͂ÀͰͤ͵ͤͫͧͤÀͭͽͰͧÀͩͤͰÀ(ERTZÀͤͥͤͬͣͫͬ͢Àͭͬͩͱ͵ͤ͟ͰÀͬͰÀ"USINESSÀ4RAVELERÀ

ͨ͟Ͱͤͬͮͧ͢​ͧ À̈́ͫ͟​ͫ͹ΧÀͭͮͨ͟Àͮͯͭͮͤͣͤͩͤͫ͟ÀͪͤͥͣͱÀ ÀͭͮͤͣͯͰͧ͟͡ͰͤͩͺͯͰ͟͡-

ͫͮͣ͟͢͟ͱÀͨͨ͟Àͩͱ͵Ͷ͟ͽÀ͡ÀͪͧͮͤÀͨͬͪͭͫͧ͟ͽÀͭͬÀͭͮͬͨ͟ͰͱÀ͟͡Ͱͬͪͬͧͩͤ͠Χ À

ͪͧ Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟​ͫ͹ͪͧÀͭͬÀͯͤ͡ΧÀ̓ͮͤʹͧ​ͧ Àͨͩ͡ͼ͵͟ͽÀ ÀͬͲͧͯÀ͡À͟ͻͮͬͭͬͮͰ͟ͳ ÀÀ

À!54/(%,,!3À͡͹ͨͱͭͤ͟ͰÀͨͬͪͭͫͧ͟ͼÀ"EMALÀ!UTOÀ,TD Àͮͬ͟͠Ͱ͟ͼͷͱͼÀ͡À ́ͬͩͮͧ͢͟​ͧ Àͨͨ͟Àͫ͟ʹͧͬͫͩ͟ͺͫ͹ΧÀͲͮͫ͟Ͷͧͦͬͣͤͮͥ͟ͰͤͩͺÀͨͬͮͭͬͮ͟ʹͧ​ͧÀ(ERTZ À

̮͕͖͔͍͒ͱÌ͔͇͍͖͍͌ͅͱÌ

ͧÀͧͪͭͬͮͰͤͮ ͣͧͯͰͮͧ͠ͺͼͰͤͮÀ͟͡Ͱͬͪͬͧͩͤ͠ΧÀͪͮͨͧ͟À3EATÀͧÀ!UDIÀ͡À́ͬͩͮͧ͢͟​ͧ

͎ͮͧͤͣͤͪ͡Àͬͣ͢͟ ÀͨͬͰͬͮ͹ͤÀͯͰͩͧ͟Àͥͫ͟͡͹ͪͧÀͤ͡ͳͪͧ͟À͡ÀͧͯͰͬͮͧ​ͧÀͮͦͧ͟͡ͰͧͽÀ

À!54/(%,,!3À͡͹ͨͱͭͤ͟ͰÀͲͮͫ͟ͶͧͦͱÀ(ERTZÀͫ͟À͉ͧͭͮͤ

ͨͬͪͭͫͧ͟​ͧÀ!54/(%,,!3

À͍ͯͫͬͫͧͤ͟͡Àͫͬͬ͡ΧÀͨͬͪͭͫͧ͟​ͧÀ͡À͏ͱͪ͹ͫͧ​ͧ ÀͨͬͰͬͮ͟ͽÀ͠ͱͣͤͰÀͭͮͤͣͯͰ͟͡-

Àͬͣ͢Àͬͯͫͬͫͧ͟͡ͽÀͨͬͪͭͫͧ͟​ͧÀ(ERTZÀ(ELLASÀͨͬͮͭͬͮ͟ʹͧͤΧÀ(ERTZÀ!MERICANÀ

ͩͽͰͺÀ(ERTZÀ͡Àͬͩͯ͟͠ͰͧÀ&LEETÀ-ANAGEMENT

%XPRESSÀ,TD

À͉ͬͪͭͫͧ͟ͽÀ!54/(%,,!3Àͱ͵ͮͤͥͣͤ͟ͰÀͨͬͪͭͫͧ͟ͼÀ!UTOTECHNICAÀ3ERBIAÀ

À̓ ͫÀ͑ ͂ͯͧͩͨͧͯ͟͟Àͭͬͣͭͧͯ͹ͤ͟͡ͰÀͣͬͬͬͮ͢͡ÀͯÀ(ERTZÀ)NTERNATIONALÀ

$ / / À͉ͬͪͭͫͧ͟ͽÀͧͯͭͬͩͺͦͱͤͰÀͩͧʹͤͫͦͧͼÀͫ͟ÀͲͮͫ͟ͶͧͦͱÀͰͬͮͬͬ͢͡ΧÀͪͮͨͧ͟À

ͬ͠ÀͬͰͨͮ͹Ͱͧ​ͧÀͭͮͤͣͯͰͧ͟͡ͰͤͩͺͯͰ͟͡Àͫ͟À͉ͮͧͰͤ À͐Ͱͮ͟Ͱͬ͡͹ΧÀͭͮͨ͟Àͨͬͪͭ͟-

(ERTZ ÀͭͮͤͣͬͯͰͩͤͫ͟͡​ͫͬΧÀͨͬͪͭͫͧ͟​ͧÀ!UTOHELLASÀ͡Àͬͩͯ͟͠ͰͽͳÀ/PERATINGÀ

ͫͧ​ͧÀͯͬͯͰͬͧͰÀͧͦÀ À6OLKSWAGENÀ"EETLE À͑ͨ͟Àͱ͵ͮͤͥͣͤ͟ͰͯͽÀͨͬͪͭͫͧ͟ͽÀ4( À

,EASINGÀͧÀ2ENTÀAÀ#ARÀ͡À͐ͤͮͧ͠​ͧ

6!33),!+)3À3!

À͉ͬͪͭͫͧ͟ͽÀ!54/(%,,!3Àͱ͵ͮͤͥͣͤ͟ͰÀͨͬͪͭͫͧ͟ͼÀ!UTOTECHNICAÀ

À̈́ͤͽͰͤͩͺͫͬͯͰͺÀͨͬͪͭͫͧ͟​ͧÀͮͯͭͮͬͯ͟Ͱͮͫ͟ͽͤͰͯͽÀͫ͟Àͬ ͡À͏ͬͣͬͯ À̀͡Ͱͬ-

-ONTENEGROÀ$ / / À͉ͬͪͭͫͧ͟ͽÀͧͯͭͬͩͺͦͱͤͰÀͩͧʹͤͫͦͧͼÀͫ͟ÀͲͮͫ͟ͶͧͦͱÀͰͬͮ-

ͭͮͨ͟Àͮͯ͟ͶͧͮͽͤͰͯͽÀͣͬÀ Àͤͣͧͫͧʹ

ͬͬ͢͡ΧÀͪͮͨͧ͟À(ERTZ ÀͭͮͤͣͬͯͰͩͤͫ͟͡​ͫͬΧÀͨͬͪͭͫͧ͟​ͧÀ!UTOHELLASÀ͡Àͬͩͯ͟͠ͰͽͳÀ

À̓ ͫÀ͑ ͂ͯͧͩͨͧͯ͟͟À͡͹ͨͱͭͤ͟ͰÀ(ERTZÀ(ELLAS Àͣͬ͵ͤͮͫͼͼÀͨͬͪͭͫͧ͟ͼÀ

/PERATINGÀ,EASINGÀͧÀ2ENTÀAÀ#ARÀ͡À͖ͤͮͫͬͬͮͧ͢​ͧ

(ERTZÀ)NTERNATIONAL ÀͨͬͰͬͮ͟ͽÀͭͤͮͤͧͪͤͫͬ͡͹ͤ͟͡ͰͯͽÀ͡À!54/(%,,!3Ài»jjÀ

À͉ͬͪͭͫͧ͟ͽÀ!UTOTECHNICAÀ&LEETÀ3ERVICESÀ32,ÀͧͯͭͬͩͺͦͱͤͰÀͩͧʹͤͫͦͧͼÀ

ͧÀͯͰͫͬͧ͟͡ͰͯͽÀͭͮͤͣͯͰͧ͟͡ͰͤͩͤͪÀ(ERTZÀͭͬÀͯͤ͡ΧÀ̓ͮͤʹͧ​ͧ À

ͫ͟ÀͲͮͫ͟ͶͧͦͱÀͰͬͮͬͬ͢͡ΧÀͪͮͨͧ͟À(ERTZÀ͡Àͬͩͯ͟͠ͰͧÀ2ENTÀAÀ#ARÀ͡À͏ͱͪ͹ͫͧ​ͧ À

̈́ͤͫͺͧ͢ÀͧÀ͑ͱͮͧͦͪ͟

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ◉ АФИНЫ

́ͱͣͱ͵ͧÀͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟Àͫ͟Àͭͩͬͷͣͧ͟À͐ͧͫͰͪ͟͢͟À͡ÀͶͬͬ͟͢͡ΧÀͣͬͯͰͱͭͫͬͯͰͧÀ

ͯͪ͟͹ͤÀͯͬͮͤͪͤͫ͡​ͫ͹ͤÀͱͣͬͯ͠Ͱ͟͡ À͟À͡À Àͭͮ͟͟Ͱͪͤͫ͟Ͱͬ͡Àͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰͯͽÀ

ͬͰÀͬͯͫͬͫ͡͹ͳÀͰͬͮͬ͢͡͹ͳÀͱͩͧʹÀͧÀͪͱͦͤ​ͤ͡ ÀͬͰͤͩͺÀ'RANDEÀ"RETAGNEÀ

ͨͬͪͭͩͤͨͯÀͣͬͭͬͩͫͧͰͤͩͺͫ͹ͳÀͱͯͩͱ͢ Àͨͩ͡ͼ͵͟ͽÀͭͤͮͯͬͫͩ͟ͺͫ͹ΧÀ

ͯͩͧ͟͡ͰͯͽÀͯͬͧͪ͡Àͧͣͤͩ͟ͺͫ͹ͪÀͪͤͯͰͬͭͬͩͬͥͤͫͧͤͪÀ͡ÀʹͤͫͰͮͤÀͬͮͬͣ͢͟ À

ͬͯͩ͠ͱͥͧ͟͡ͼͷͧΧÀͭͤͮͯͬͫͩ͟

͂ͬͯͺͪͧͻͰͥͫͬͤ͟Àͦͣͫͧͤ͟À8)8Àͤͨ͟͡ÀͧͯͰͬ͵ͤ͟ͰÀ͟ͱͮͱÀͬ͢͟͠ͰͯͰ͟͡ÀͧÀ

̓ͬͯͰͧÀͪͬ͢ͱͰÀͭͬͩͬ͟͟͠͡ͰͺÀͯͤ͠ͽÀ͡À͎͐̀ ʹͤͫͰͮͤÀ'" Àͫͤͬͣͫͬͨͮ͟ͰͫͬÀ

ͱͰͬͫ͵ͤͫ​ͫͬͯͰͧÀͯÀͯͪͬͬ͟͢Àͭͤͮͬͬ͢͡Àͦͩ͢͡ͽͣ͟ÀͧÀͭͬͩͱ͵ͧͩͬÀʹͤͩ͹ΧÀ

ͬͰͪͤ͵ͤͫ​ͫ͹ͪÀͫͮͣͪͧ͟͢͟͟ À͟ÀͰͨͥͤ͟Àͫͯͩͣͧ͟͟ͰͺͯͽÀͱͫͧͨͩ͟ͺͫͬΧÀͨͱͳͫͤÀ

ͮͽͣÀͥͫ͟͡͹ͳÀͭͮͤͪͧΧÀͬͰÀͯͤͪͧͮͫͬͬ͢͡Àͯͬ​ͬ͠ͷͤͯͰ͟͡ À͈ͦ͹ͯͨͫ͟​ͫ͹ͤÀͧÀ

ͦ͟Àͬͤͣͬͪ͠À͡Àͫ͟ͶͧͳÀͮͤͯͰͬͮͫ͟͟ͳ À4HEÀ'"À2OOFÀ'ARDENÀͧͣͤͩ͟ͺͫͬÀ

ͭͮͬͣͱͪͫ͟​ͫ͹ͤÀͣͬÀͭͬͯͩͤͣͫͤΧÀͪͤͩͬ͵ͧÀ Àͫͬͪͤͮͬ͡ÀͧÀͭͮ͟͟Ͱͪͤͫ͟Ͱͬ͡À

ͭͬͣͳͬͣͧͰÀͣͩͽÀͮͬͪͫ͟Ͱͧ͵ͤͯͨͬͬ͢Àͱͥͧͫ͟Àͫ͟Àͨͮ͹Ͷͤ À͟À͇ͧͪͫͧΧÀͯͣ͟À

ͯͬ͵ͤͰ͟ͼͰÀ͡Àͯͤͤ͠Àͬ͵ͮͬ͟͟͡ͰͤͩͺͫͱͼÀͻͩͤͫ͢͟ͰͫͬͯͰͺÀͯͰͮͬͬ͟͢Àͪͧͮ͟ÀͧÀ

ͯͩͧ͟͡ͰͯͽÀͯͬͤ͡ΧÀ͵͟ΧͫͬΧÀʹͤͮͤͪͬͫͧͤΧÀͭͬͣÀͲͬͮͰͤͭͧͫ͟​ͫͱͼÀͪͱͦ͹ͨͱ À

34 ̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ


With breathtaking views of the famed Acropolis and the Parthenon, the historic Hotel Grande Bretagne and the fascinating boutique hotel King George enjoy an ideal location right in the center of Athens. EXPLORE THE DESTINATION AT GRANDEBRETAGNE.GR & KINGGEORGEATHENS.COM

Grande Bretagne ΜΗ.Τ.Ε.: 0206K015A0021500 King George ΜΗ.Τ.Ε.: 0206K015A0000701

H O T E L S T H AT D E F I N E T H E D E S T I N AT I O N ™


ПРЕЗЕНТАЦИЯ ◉ АФИНЫ

͂Àͮͤ͟͠ÀͱÀͯ͟͠​ͯͤΧͫ͟À'"Àͭͮͤͣͩ͟͢͟ͼͰͯͽÀͨ͡ͱͯͫ͹ͤÀͦͨ͟ͱͯͨͧ À͟À͡Àͮͤ͟͠À

ͫͤͬͩ͠ͺͶͧͤÀͨͬͫͲͤͮͤͫʹ ͦͩ͟͹ À"OARDROOM À#HURCHILL S À#HAIRMAN S À

!LEXANDERÀͬͯ͢ͰͧÀͪͬ͢ͱͰÀͬͰͤͣ͟͡ͰͺÀͨͩͯ͟​ͯͧ͵ͤͯͨͧΧÀͨͬͨͰͤΧͩͺÀͧͩͧÀ

$IPLOMAT S ÀͧÀ%XECUTIVEÀ2OOM

ͧͦ͹ͯͨͫ͟​ͫ͹ΧÀͨͬͫͺͽͨ À͈Àͫͨͬͫͤ͟ʹ À͡ÀͩͬͥͤÀ#IGARÀ,OUNGEÀ!LEXANDERÀͯ͟͡ÀͥͣͤͰÀͫͤͭͮͧͫͱͥͣͤͫ​ͫ͟ͽÀ͟ͰͪͬͯͲͤͮ͟ ÀͨͬͰͬͮ͟ͽÀͭͬͦͬͩͧ͡ͰÀ

̶͏͗͋͆ͅÌ͓͔͕͊͒͑ͅ͏͙͑͟͠Ì͎͕͔͒͑͊͋͊͠ҧ

ͪ͟͡Àͫͯͩͣͧ͟͟ͰͺͯͽÀͧͦ͹ͯͨͫ͟​ͫ͹ͪͧÀͧͫͪͧ͟͡ Àͯͧͮͪͧ͢͟͟Àͨ͟Ͱͤͬͮͧ͢​ͧÀ

̀ͨͮͬͭͬͩͺÀͧÀͤ͡͵ͫ͹ΧÀ͎ͮ͟ͲͤͫͬͫÀͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟͹Àͯͤͬ͢͡ÀͩͧͶͺÀͫ͟À

¢ͭͮͤͪͧͱͪ¡ Àͨͬͫͺͽͨͪͧ͟ÀͧÀͩͧͨͤͮͪͧ͟ À͡À͵ͤͪÀͪ͟͡ÀͭͬͪͬͤͰÀͫ͟ͶÀ

ͮͯ͟​ͯͰͬͽͫͧ​ͧÀ ÀͨͪÀͭͤͶͨͬͪÀͬͰÀͬͰͤͩͽÀ'RANDEÀ"RETAGNE À͎ͩͨ͟͟À ÀͯͰͮ͟͹ΧÀ

͡͹ͯͬͨͬͨͩͯ͟​ͯͫ͹ΧÀͭͤͮͯͬͫͩ͟

͟ͲͧͫͯͨͧΧÀͨͮ͟͡Ͱͩ͟ Àͮͯͨͧͫ͟ͱ͡ͶͧΧͯͽÀͭͬÀͯͤͤͮͫ͡͹ͪÀͧÀͬͯ͡Ͱͬ͵ͫ͹ͪÀͯͨͩͬͫͪ͟À

͍ͰͤͩͺÀ'RANDEÀ"RETAGNEÀͽͩ͡ͽͤͰͯͽÀͧͣͤͩ͟ͺͫ͹ͪÀ͡͹ͬͮͬͪ͠ÀͣͩͽÀ

̀ͨͮͬͭͬͩͽ À¢́ͩͬͶͧͫ͹ΧÀͮ͹ͫͬͨ¡Àͫ͟À͋ͬͫͯ͟Ͱͧͮͨͧ͟Àͭͬͦͬͩͧ͡ͰÀͫ͟ΧͰͧÀ

ͧͦ͹ͯͨͫ͟​ͫ͹ͳÀͣͤͩͬ͡͹ͳÀͯ͡Ͱͮͤ͵ÀͧÀͩͬ͟͢͠Ͱͬͮͧ͡Ͱͤͩͺͫ͹ͳÀͨ͟ʹͧΧ À

ͱͫͧͨͩ͟ͺͫ͹ͤÀͯͰͮͧͫ͟​ͫ͹ͤÀͧÀͫͤͬ͠͹͵ͫ͹ͤÀͭͬͣͮͨͧ͟ À͟ÀͰͨͥͤ͟Àͭͮͧͬͮͤͯ͠ͰͧÀ

͏ͯͭͬͩ͟͟͢͟ͽÀͬͩͤ͠​ͤÀ͵ͤͪÀ Àͨͣͮ͟͟͡Ͱͫ͹ͳÀͪͤͰͮͬ͡Àͧͦ͹ͯͨͫ͟​ͫͬͬ͢ À

ͮͦͩͧ͟͵ͫ͹ͤÀͪͤͯͰͫ͹ͤÀͯͱͤͫͧͮ͡͹Àͮͱ͵ͫͬΧÀͮͬ͟͠Ͱ͹ À͐ͰͬͧͰÀͱͭͬͪͽͫͱͰͺÀͧÀ

ͧÀ͡ÀͰͬÀͥͤÀͮͤͪ͡ͽÀͲͱͫͨʹͧͬͫͩ͟ͺͫͬͬ͢ÀͭͮͬͯͰͮͫͯ͟Ͱ͟͡ ÀͬͰͤͩͺÀͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰÀ

ͬÀͰͬͪ À͵ͰͬÀ͡ÀͶͬͬ͟͢͡ΧÀͣͬͯͰͱͭͫͬͯͰͧÀͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟͹À̈́ͮͤͫ͡ͽͽÀ̀ͬͮ͢͟ À

'RANDÀ"ALLROOM À'OLDENÀ2OOM À2OYALÀ2OOM À!THENIANÀ(ALLÀͧÀ

ͳͬͩͪÀ͊ͧͨͤ͟͠ͰÀͧÀ͟ͱͰͤͫͰͧ͵ͫ͹ΧÀ͍ͩͧͪͭͧΧͯͨͧΧÀͯͰͣͧͬͫ͟

36 ̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅĐ Đ•Đ“Đ˜ĐžĐ?ĐŤ Đ“Đ Đ•ĐŚĐ˜Đ˜

É‹É&#x;ÉœÉ&#x;ɪɧɚɚ ȽɪÉ&#x;ɰɢɚ Nordgriechenland, der Begegnungspunkt verschiedener Kulturen, ein Ort reich an SchĂśnheiten und Gegensätzen mit groĂ&#x;er historischen Erbschaft und unvergesslichen Naturschätzen, bezaubert den Besucher und bietet ihm eine einmalige Chance: sich in der Geschichte und in der Tradition herumzustreuen.

#ÍŹĂ€͎͍ͥͤͪͤĂ€Í&#x;͍Ͱͧ;͍͏ͯͰͧĂ€ͪͤͯͰ͏ͪĂ€ͥͯͰ͎ͤ;ͧÀ͎Í&#x;͍͚͌ͳĂ€ʹͧͥͧ͊ͧ͌Í&#x;ʹͧΧĂ€Í ÍšÍŠÍ&#x;Ă€Í?͎͍ͤͥͤÍ&#x;Í˝Ă€Íƒ͎ͤʹͧͽ Ă€ ͌ͤͪ͊ͽ Ă€Í ÍŹÍ˘Í&#x;Í°Í&#x;ͽÀ͍ͪ͏͢͏ͥͤͨ͏ͥ͏ΧĂ€ͧͯͰ͏͎ͧͤΧĂ€ͧĂ€ ͹͍ͧͨÍ&#x;͊ͺ͍͏ΧĂ€͎͎ͭͧ͏ͣ͏Χ Ă€ÍœÍ°ÍŹÍ°Ă€͎ͤͧ͢͏͍À͏;Í&#x;͎͏͚ͥͥÍ&#x;ͤͰĂ€ͭ͹Ͱͤͤͯ͜Ͱ͍͍ͥͤͧͨÍ&#x; ÀͣÍ&#x;ÍĄÍ&#x;ͽÀͤͪ͹Ă€͹͍ͧͨÍ&#x;͊ͺ͍͚ΧÀ͜Í&#x;͍ͯÀͭ͏͍͌Í&#x;ͨ͏ͪͧͰͺͯͽÀͯÀͧͯͰ͏͎ͧͤΧĂ€ ͧÀͰ͎Í&#x;ͣͧʹͧͤΧ Ă€ÍŽ͹Ͱͤͤͯ͜ͰͥͧͤÀͭ͏ÀÍ?͎͍ͤͥͤ͏ΧĂ€ ͎̓ͤʹͧͧÀ͍Í&#x;;͍ͧÍ&#x;ͤͰͯͽÀͥÀ͋Í&#x;ͨͤͣ͏͍ͧͧĂ€ͧÀ͌Í&#x;͎ͥͤ͜Í&#x;ͤͰͯͽÀͥÀ͎͎ͭͧ͢Í&#x;͍ͧ;͍͏ΧÀ͓͎Í&#x;ͨͧͧ Í‹Í&#x;ͨͤͣ͏͍ͧͽĂ€ͤ͢͏͎͢Í&#x;Ͳͧ;ͤͯͨͧÀ͎Í&#x;͍͌ͣͤ͊ͤÍ&#x;À͍Í&#x;Ă€ Í•͍ͤͰ͎Í&#x;͊ͺ͍͹͟ À͇Í&#x;Í­Í&#x;͍ͣ͹͟Ă€ͧÀ͂͏ͯͰ͏;͍͹͟ À͂À ʹ͍ͤͰ͎Í&#x;͊ͺ͍͏ΧÀ͋Í&#x;ͨͤͣ͏͍ͧͧĂ€͎͚ͭͤͥΧĂ€͏͎ͨ͹͢Ă€ ÍŤÍ&#x;À͍Í&#x;ͤͪ͜Ă€ͭ͹ͰͧĂ€ Ă€ÍˆÍŞÍ&#x;ͰͧͽÀͯÀ͢͏͎͍͏͚͊ͼ͍͚ͪͧĂ€ͨ͹͎͏͎ͰÍ&#x;ͪͧÀͥÀÍ?ͤͰͧĂ€ͧÀ͉͏͊͏ͣʹÍ&#x;ÍłĂ€ÍŒÍ&#x;͹ͯÍ&#x; À̈́͏͍͊ͧÍ&#x;À̀͊ͧÍ&#x;ͨͪ͏͍Í&#x; Ă€͍͚͌ͤ͊ͤͤĂ€͢͏͎͍͚ͤĂ€ ÍŞÍ&#x;͚ͯͯͧͥĂ€ͧĂ€Í&#x;͎ͳͤ͏͊͏ͧ͢;ͤͯͨͧΧÀ͌Í&#x;ͭ͏͍ͥͤͣͧͨĂ€ ͥÀ͎͍͂ͤͧͤ͢Ă€͎ͭͧͥ͊ͤͨ͹ͰĂ€͍ͧͰ͎ͤͤͯĂ€Ͱ͹͎ͧͯͰ͏ͥ Í?Ͱ͏͊ͧʹÍ&#x;Ă€͏͎ͨ͹͢Í&#x;Ă€͢͏͎͏ͣÀ͎͂ͤͧͽĂ€ͭ͏ͯͰ͎͏͍ͤÍ&#x;Ă€ ͹Àͭ͏͍ͣ͏ͼͺͽĂ€͢͏͎͚À͎͂ͤͪͧΧ Ă€Í?Ͱ͏ͧͰĂ€͹ͭ͏ͪͽ-

38 Í„͍ͤͺͧ͢Ă€ͧÀ͑͹͎ͧ͌ͪÍ&#x;

͍͹ͰͺĂ€͢͏͎͏ͣĂ€ÍŒÍ&#x;͹ͯÍ&#x; Ă€ͨ͹ͭÍ&#x;ͧ͟͡ΧͯͽÀͥÀ͍͌ͤ͊ͤͧĂ€ͧÀ͍͌Í&#x;͍ͪͤͧͰ͚ΧĂ€ͯͥ͏ͧͪͧÀͥ͏ͣ͏ͭÍ&#x;ÍŁÍ&#x;ͪͧ Ă€ Í&#x;ÀͰÍ&#x;ͨͼͤÀ͉Í&#x;ÍŻÍ°Í&#x;͍ͺ͟ Ă€ͥ͏ͯͳͧͰͧͰͤ͊ͺ͍͹͟Ă€͢͏͎͍͹͟Ă€͎ͣͤ͹ͥ͹ͨ͜͹À͍Í&#x;Ă€ͯͨ͊͏͍ͤÀ͎͂ͤͪͧͽ Ă€ͧÀ͉Í&#x;Í°ÍŹĂ€ Í‚͎ͤͪͧ͏ Ă€ͭ͏ͭ͹͊ͽ͎͍͏ͤĂ€ͪͤͯͰ͏Àͣ͊ͽÀ͍͌ͧͪͤ͢͏Ă€ ͏Ͱ͚ͣͳÍ&#x; Ă€Í?͍ͣͧĂ€ͧ͌ÀͯÍ&#x;͚ͪͳĂ€ͧ͌ͥͤͯͰ͍͚ͳĂ€͏͎ͨ͹͢͏ͥÀͯͰ͎Í&#x;͍͚À Ă€͏͎ͨ͹͢Ă€Í?Í&#x;͊͏͍ͧͨ Ă€Í?Í&#x;͊͏͍ͧͨͧ Ă€ ͯͰ͏͊ͧʹÍ&#x;Ă€͏͎ͨ͹͢Í&#x; ÀͥͰ͏͎Í&#x;ͽÀͯͰ͏͊ͧʹÍ&#x;Ă€Íƒ͎ͤʹͧͧĂ€ ͧÀͥÍ&#x;ͼ͍ͤΧͧ͜ΧÀͭ͏͎ͰÀͯͰ͎Í&#x;ÍŤÍš ÀͰÍ&#x;ͨͼͤÀ͎ͭ͏ͯ͊Í&#x;ͥͧ͊ͧͯͺĂ€ͨÍ&#x;ͨĂ€¢ÍŒͤͥͤͯͰÍ&#x;À͎͑ͤͪÍ&#x;ͧ;ͤͯͨ͏͢͏Ă€ ÍŚÍ&#x;͊ͧͥÍ&#x;ÂĄ Ă€Í Í¤ÍŠÍšÎ§Ă€Í‡Í&#x;ͪ͏ͨ ÀͯÀ͎͍͚ͥͤͧ͜Ă€ͨ͏Ͱ͏͎͏͢͏Ă€͏Ͱ͎͚ͨͥÍ&#x;ͤͰͯͽĂ€ͧ͌͹ͪͧͰͤ͊ͺ͍͚ΧĂ€ͥͧͣÀ͍Í&#x;Ă€ Í‘͎ͤͪÍ&#x;ͧ;ͤͯͨͧΧÀ͌Í&#x;͊ͧͥ Ă€ͽͥ͊ͽͤͰͯͽĂ€ͯͧͪͥ͏͊͏ͪĂ€͢͏͎͏ͣÍ&#x; À͂ÀÍ?Í&#x;͊͏͍ͧͨÍ&#x;ͳÀͪ͏ͼ͍͏Àͭ͏ͯͤͰͧͰͺĂ€ Í•͎ͤͨ͏ͺĂ€Í?ͥͽͰ͏͢͏À̈́ͪͧͰ͎ͧͽ Ă€ͪ͹͌ͤͧ Ă€Í­ÍŹÍŠÍźÍ ÍŹÍĄÍ&#x;ͰͺͯͽĂ€Í?͏Ͱ͏͍ͣ͏Χ Ă€Í­Í&#x;ͪͽͰ͍ͧͨ͏ͪ Ă€ͨ͏Ͱ͏͎͚ΧÀͣÍ&#x;Ͱ͎ͧ͹ͤͰͯͽĂ€ Ă€͢ ÍŤ Íť Ă€Í&#x;ÀͰÍ&#x;ͨͼͤĂ€Í&#x;͎ͨ͏ΧĂ€ ̓Í&#x;͎͊ͤͧͽ Ă€Í?Í&#x;͚ͪͤĂ€ͭ͏ͭ͹͊ͽ͎͍͚ͤĂ€ͨ͹͎͏͎Ͱ͚ÀͥÀ ͨ͏͎ͤͯͰ͍͏ͯͰͽͳĂ€ Ă€ÍŽ͎ͤͤͽ À̀ͧ͢Í&#x;À͎͑ͧÍ&#x;ÍŁÍ&#x; Ă€ÍŒͤÍ&#x;Ă€

Í‹ͧͳÍ&#x;͍ͺ͏͍Í&#x;Ă€ͧĂ€Í?Í°Í&#x;ÍĄÍŽÍŹÍŻ À͋ͤͯͰͤ;ͨ͏Ă€ÍŒͤÍ&#x;À̀ͭ͏͊͊͏͍ͧͽÀ͍͌Í&#x;͍ͪͤͧͰ͏Ă€ÍŠÍ¤ÍľÍ¤Í ÍŤÍšÍŞÍ§Ă€ͧͯͰ͏;͍ͧͨÍ&#x;ͪͧ Ă€ ÍŒͤͭ͏ͣÍ&#x;͊ͤͨ͹À͏ͰÀÍ?Í&#x;͊͏͍ͧͨÀ͍Í&#x;ͳ͏ͣͽͰͯͽÀ͔Í&#x;͊ͨͧͣͧͨͧ Ă€ÍœÍ°ÍŹĂ€͏͍ͣͧĂ€ͧ͌Ă€͎ͨÍ&#x;ͯͧͥͤΧͧ͜ͳĂ€͹͢͏͊ͨ͏ͥĂ€ ͎̓ͤʹͧͧ À͎͑ͧĂ€Ͱ͏͍ͨͧͳ Ă€ͭ͏͎͏ͯͧ͜ͳĂ€ͯ͏͍ͯ͏͚ͥͪͧĂ€͊ͤͯÍ&#x;ͪͧĂ€ͭ͏͊͹͏ͯͰ͎͏ͥÍ&#x; Ă€ Ă€ͪͤͰ͎͏ͥĂ€ Í­ÍŹÍ Í¤ÍŽÍ¤ÍĽÍşÍ˝ Ă€͎͍ͣͤͥͧͤĂ€͢͏͎͏ͣÍ&#x; Ă€ͣ͏ͧͯͰ͏͎ͧ;ͤͯͨͧͤĂ€͎͚ͭͤͤ͡ Ă€ͥͧ͌Í&#x;͍ͰͧΧͯͨͧͤÀͪ͏͍Í&#x;ͯͰ͚͎ͧĂ€ͧĂ€ͯ͏͎͍͍͚ͥͤͪͤͤĂ€Í­ÍŽÍ§Í ÍŽÍ¤ÍĽÍŤÍšÍ¤Ă€ͭ͏ͯͤ͊ͨͧĂ€ ÍŻÍŹÍŻÍ°Í&#x;ͥ͊ͽ͟ͰÀͭÍ&#x;͌͊À͔Í&#x;͊ͨͧͣͧͨ Í?Ͱ͏͊ͧʹÍ&#x;Ă€͏͎ͨ͹͢Í&#x;Ă€ Ă€͢͏͎͏ͣÀ͎͏͎͊ͧͧ͢͏ͯ Ă€Í&#x;ͪͲͧͰͤÍ&#x;Í°ÍŽÍŹÍŞĂ€ͭ͏ͯͰ͎͏͍͍͚ͤΧÀ͹Àͭ͏͍ͣ͏ͼͧͽĂ€͢͏͎͚Ă€ ͔͏͊͏ͪ͏͍Ͱ Ă€Í?ͽͣ͏ͪÀ͎Í&#x;ͯͭ͏͊͏ͼ͍ͤÍ&#x;À͎͍̀ͤͽ Ă€ ÍŹÍłÍ&#x;ÍŽÍ&#x;ͨͰ͎ͤͧ͌͏ͥÍ&#x;ÍŤÍŤÍ&#x;ͽÀ͍͋ͧͧͯͰ͎ͤͯͰͥ͏ͪÀ͉͹͊ͺͰ͹͎͚Ă€ͨÍ&#x;ͨĂ€¢ͧͯͰ͏͎ͧ;ͤͯͨÍ&#x;ͽÀͪͤͯͰ͍͏ͯͰͺ¥ ÀͰÍ&#x;ͨͼͤĂ€͎ͽͣ͏ͪÀ͎Í&#x;ͯͭ͏͊͏ͼ͍ͤĂ€Í?͍͊ͧͰ Ă€ͧ͌ͥͤͯͰ͍Í&#x;ͽÀ Í&#x;͎ͳͤ͏͊͏ͧ͢;ͤͯͨÍ&#x;ͽÀͣ͏ͯͰ͏͎ͭͧͪͤ;Í&#x;Ͱͤ͊ͺ͍͏ͯͰͺ Ă€ Í?͎ͤͣͧĂ€ͭ͏ͭ͹͊ͽ͎͍͚ͳĂ€Ͱ͹͎ͧͯͰͧ;ͤͯͨͧͳĂ€ͨ͹͎͏͎Ͱ͏ͥĂ€ͯ͊ͤͣ͹ͤͰĂ€͹ͭ͏ͪͽ͍͹ͰͺÀ͉Í&#x;ÍŻÍŻÍ&#x;ÍŤÍŁÍŽÍą À͉Í&#x;͊͊ͧͲͤ͟ Ă€ÍŒͤÍ&#x;À͋͹ͣÍ&#x;͍ͺͽ Ă€ÍŒͤÍ&#x;À͉Í&#x;͎͊͊ͧͨÍ&#x;Ͱͧͽ Ă€ Í’ÍŽÍ&#x;͍͹ͭ͏͊ͺĂ€ͧÀ̀ͪͪ͹͊ͧÍ&#x;͍ͧ Í‚ͯͤͪ͹Ă€͎ͪͧ͹Ă€ͧ͌ͥͤͯͰ͍Í&#x;Ă€Í?ͥͽͰÍ&#x;ͽÀ͢͏͎Í&#x;À̀Ͳ͏͍ Ă€ ¢Í?Í&#x;ÍŁĂ€Í ÍŹÍ˘ÍŹÍŽÍŹÍŁÍ§Í´ÍšÂĄ Ă€͢͏ͯ͹ͣÍ&#x;͎ͯͰͥ͏Àͪ͏͍Í&#x;ͯͰ͚͎ͤΧ Ă€ͨ͹ͣÍ&#x;À͌Í&#x;͎͚ͨͰĂ€ͥͳ͏ͣĂ€ͼ͍͍ͤͧ͡Í&#x;ÍŞ Í?͎͌ͤ͏À̈́͏Χ͎Í&#x;͍ͧ Ă€͎ͤͨÍ&#x;À̀ͨͯͧ͏ͯĂ€ͧĂ€Í ÍŹÍ˘Í&#x;Í°Í&#x;ͽÀ ÍŽÍ&#x;ͯͰͧͰͤ͊ͺ͍͏ͯͰͺĂ€͹͎ͨÍ&#x;ÍśÍ&#x;͟ͰĂ€͏͎ͨ͹͢À͉ͧ͊ͺͨͧͯ Ă€ Í?Ͱ͏͊ͧʹÍ&#x;Ă€͏͎ͨ͹͢Í&#x;Ă€͢͏͎͏ͣÀ͉ͧ͊ͺͨͧͯĂ€ͭ͏ͯͰ͎͏͍ͤÀ͹Àͭ͏͍ͣ͏ͼͧͽĂ€ͳ͏͊ͪÍ&#x;Ă€Í?ͥͽͰ͏͢͏Ă€Íƒͤ͏͎ͧ͢ͽ Ă€ Í‚Ă€͢͏͎͏ͣͤĂ€͍ͪ͏͢͏Ă€ͣ͏ͯͰ͏͎ͭͧͪͤ;Í&#x;Ͱͤ͊ͺ͍͏ͯͰͤΧ Ă€Í&#x;Ă€͎͎ͭͧ͏ͣÍ&#x;Ă€ͥ͏͎ͨ͹͢Ă€͍ͤ͢͏Ă€͎͎ͭͤͨÍ&#x;ÍŻÍŤÍ&#x; Ă€ Í„͎͍ͤͤͥͽÀ͋ͤͰÍ&#x;͊͊ͧͨ͏À͍͌Í&#x;͍ͪͤͧͰÍ&#x;Ă€ͧͯͰ͏;͍ͧͨ͏ͪÀͯÀ͍͎ͪͧͤÍ&#x;͊ͺ͍͏ΧĂ€ͥ͏ͣ͏Χ Ă€ÍĄĂ€ÍŽ͎ͧͨ͏͍͊ͧͪͧĂ€Ͳ͹͍ͨʹͧ͏͍͎ͧ͹ͤͰĂ€͎͚ͭͤͥΧÀ͍Í&#x;Ă€Í Í&#x;͊ͨÍ&#x;ÍŤÍ&#x;ͳÀ ʹ͍ͤͰ͎Ă€͍͊ͧ͢͏Ͱ͎ͤÍ&#x;ͭͧͧ À̀ͨͯͧ͹ͭ͏͊ͺÀͯÀͭ͊͏ͣ͏͎͏͍ͣ͏ΧĂ€ͣ͏͍͊ͧ͏ΧĂ€͎ͤͨͧÀ̀ͨͯͧ͏ͯĂ€ͧĂ€ͼͧͥ͏͍ͭͧͯÍ&#x;Í˝Ă€Íƒ͹͍ͪͤͧͯÍ&#x;À͌Í&#x;͍ͧͰ͎ͤͤͯ͹͟ͰĂ€ͭ͏ͯͤͰͧͰͤ͊ͤΧĂ€ ͏͎ͨ͹͢Í&#x; À͎͎͏ͤ͌ͼÍ&#x;ͽÀͭ͏À͏͎ͨ͹͢͹À͎ͤ͊͊Í&#x; À͚ͪÀ ÍŚÍ&#x;ͪͤ;Í&#x;ͤͪĂ€͍ͤͧͯͯͽͨÍ&#x;ͤͪ͏ͤĂ€Í ÍŹÍ˘Í&#x;Í°ÍŻÍ°ÍĄÍŹĂ€͎͎ͭͧ͏͚ͣĂ€ͧĂ€ͨ͹͊ͺͰ͹͎͍͏͢͏À͍Í&#x;ͯ͊ͤͣͧͽ Ă€Í?Ͱ͏͊ͧʹÍ&#x;Ă€


ͬͨͮͱ͢͟À Àͬͮͬͣ͢Àͣͤͯ͜​ͯ͟ ÀͱÀͫͬ͢ÀͨͬͰͬͮͬΧÀ ͮͯͨͧͫ͟ͱͩͯ͟ͺÀͪͨͤͣͬͫͯͨ͟͟ͽÀͣͬͩͧͫ͟ Àͣͤͯ͜​ͯ͟Àͦͫͪͤͫͧ͟Ͱ͟Àͯͬͧͪͧ͡Àͬͣͬͭͣͪͧ͟͟͡ À͂À À ͨͪÀͬͰÀͣͤͯ͜​ͯ͹Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫͬ͟Àͮ͟ͳͤͬͩͬͧ͢͵ͤͯͨͬͤÀͪͤͯͰͬÀ͎ͤͩ​ͩ͟ À͑ͱͮͧͯͰͬ͡Àͬ͠ͽͦ͟ͰͤͩͺͫͬÀ ͦͧͫ͟ͰͤͮͤͯͱͤͰÀͬͦͪͬͥͫͬͯ͡ͰͺÀͭͮͬ͢ͱͩͽͰͺͯͽÀ ͭͬÀ͖ͤͮͫͬͪͱÀ͊ͤͯͱÀͧÀͭͬͣͫͽͰͺͯͽÀͫ͟Àͬͮ͢ͱÀ ͂ͬͮͯ͟ À͇ͣͤͯͺÀͫ͟ͳͬͣͧͰͯͽÀͬͮͫͬͩ͢͹ͥͫ͹ΧÀ ʹͤͫͰͮÀ͉ͧͨͪ͟͟͵ͩͫ͟͟ÀͧÀͬͦͤͮͬÀ͂ͤͬͮͧ͢Ͱͧͣ͟ À̈́ͩͤ͟​ͤÀͫ͟Àͫ͟ͶͤͪÀͭͱͰͧÀ Àͬͨͮͱ͢À͎ͧͤͮͧͽÀ ͯÀͨͧͩͬͪͤͰͮͪͧ͟Àͭͤͯ͵ͫ͟͹ͳÀͭͩͽͥͤΧ À͡͹ͯͬ͵͟ͶͤΧÀͬͮͫͬ͢ΧÀͤͮ͡ͶͧͫͬΧÀ̓ͮͤʹͧ​ͧÀ͍ͩͧͪͭͬͪ Àͣͤ͢ÀͥͧͩͧÀ Àͬͬ͢͠͡ ÀͧÀͬͮͫͬ͢ΧÀͮ͢ͽͣͬΧÀ ͎ͧͤͮͧͽ Àͣͤ͢Àͬͧ͠Ͱͩͧ͟Àͪͱͦ͹ À͇ͣͤͯͺÀͮͯͭͬͩͬͥͤͫͬ͟Àͮ͟ͳͤͬͩͬͧ͢͵ͤͯͨͬͤÀͪͤͯͰͬÀ̈́ͧͬͫ À͐Ͱͬͩͧʹ͟Àͬͨͮͱ͢͟À͉͟ͰͤͮͧͫͧÀͭͬͯͰͮͬͤͫ͟ÀͪͤͥͣͱÀ ͍ͩͧͪͭͬͪÀͧÀͬͮͪͧ͢͟À͎ͧͤͮͧͽ À͇ͭͬͤͣͫͧͨͧ͟͡À

ͮͤͨÀ̈́ͤͩͺͰ͟ À̀ͩͧͨͪͬͫ͟ÀͧÀ͎ͧͫͺͬͯ Àͭͬͤͮͤͥ͠ͺͤÀ͡À͊ͧͰͬͳͬͮͬ À͊ͤͭͰͬͨͮ͟ͺͽ À͎ͩ͟Ͱͪͬͫͤ͟ À ̓ͮͧͰͯ͟ À͐ͨͬͰͧͫ͟ÀͧÀ͋ͨͮͧ͟ͽͩͬͯ Àͣͮͤͫͬͯ͡ͰͧÀ͡À͎ͧͣͫͤ ÀͰͮͣͧ͟ʹͧͬͫ​ͫ͹ͤÀͣͤͮͤͫͧ͡À͡À ͬͮ͢͟ͳÀ͎ͺͤͮͧͽÀͬͰͨͮ͹͟͡ͼͰÀͭͤͮͤͣÀͰͱͮͧͯͰͪͧ͟ÀͶͧͮͬͨͧͤÀͬͦͪͬͥͫͬͯ͡ͰͧÀͭͮͬͤͣͤͫͧ͡ͽÀ ͣͬͯͱ͢͟ À͂À͇ͭͣͫͬ͟͟ΧÀ͋ͨͤͣͬͫͧ͟​ͧÀͭͤͮ͡͹ͪÀ ͫ͟Àͫ͟ͶͤͪÀͭͱͰͧÀͯ͡Ͱͮͤ͵ͤͪ͟Àͬͨͮͱ͢À̓ͮͤͤͫ͟͡ À ́ͬ͢͟Ͱ͟ͽÀͲ͟ͱͫ͟ Àͣͤͯ͡Ͱͤͫ͡​ͫ͹ͤÀͩͤͯ͟ Àͫ͟ʹͧͬͫͩ͟ͺͫ͹ΧÀͭͮͨ͟À͎ͧͫͣ͟ÀͯͬÀͦͫͪͤͫͧ͟ͰͬΧÀ͂ͩ͟ͽÀ ͉ͩ͟ͺͣ͟ ÀͧͯͰͬ͵ͫͧͨͧÀͧÀͬͣͬͭͣ͟͡͹Àͯͬͦͣ͟ͼͰÀ ͱͫͧͨͩ͟ͺͫ͹ΧÀͫͯͪͩ͟͟͠ͺ À͐Ͱͬͩͧʹ͟Àͬͨͮͱ͢͟ À ͬͮͬͣ͢À̓ͮͤͤͫ͟͡ÀͭͬͯͰͮͬͤͫÀͫ͟ÀͪͤͯͰͤÀͣͮͤͫͤ͡ΧÀͩͧͪͤͧͅ À͂À ÀͨͪÀͬͰÀ̓ͮͤͤͫ͟͡Àͫ͟ͳͬͣͧͰͯͽÀ͎ͤͮͧͬͩͧ͡ Àͣͤ͢Àͯͬͧͮͤ͟͠ͰͯͽÀͪͫͬͥͤͯͰͬ͡À ͰͱͮͧͯͰͬ͡ÀͭͬͯͪͬͰͮͤͰͺÀͫ͟À͂ͩ͟ͽ ͉ͩ͟ͺͣ͟ À͟À Ͱͨͥͤ͟ÀͭͬͯͤͰͧͰͺÀͬͮͫͬͩ͢͹ͥͫ͹ΧÀͨͱͮͬͮͰÀ͡À

͈ͦͣͫͧͤ͟À 39


РЕГИОНЫ ГРЕЦИИ ͂ͯͧ͟ʹͤÀͧͩͧÀ͐ͪͮͧͫ͟͟͟ÀͯÀͣͧͨͬΧÀͮͯ͟ͰͧͰͤͩͺͫͬͯͰͺͼÀͧÀͬͮͬͪ͟͢͡À͂ͩ͟ͽ ͉ͧͮͫ͟ ͍ͨͮͱ͢À͉ͯ͟ͰͬͮͺͽÀͯÀ͡͹ͯͬͨͧͪͧÀͬͮͪͧ͢͟ÀͧÀ ͦͫͪͤͫͧ͟Ͱ͹ͪÀͬͦͤͮͬͪÀͣͮͧ͟ͰÀͫͪ͟Àͨͮ͟Ͱͧͫ͹À ͫͤͯͮͫͧͪͬ͟͡ΧÀͨͮͯͬ͟Ͱ͹ À͐Ͱͬͩͧʹ͟Àͬͨͮͱ͢͟À ͬͮͬͣ͢À͉ͯ͟ͰͬͮͺͽÀͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟͟Àͫ͟Àͤͮͤ͢͠ͱÀͬͣͫͬͧͪͤͫ​ͫͬͬ͢Àͬͦͤͮ͟ Àͯ͵ͧͰ͟ͼͷͤͬͯ͢ͽÀ ¢ͭͪ͟ͽͰͫͧͨͬͪÀͭͮͧͮͬͣͫͬΧÀͨͮͯͬ͟Ͱ͹¡ À͉ͨ͟À ͡Àͬͮͬͣͤ͢ ÀͰͨ͟ÀͧÀ͡ÀͬͨͮͤͯͰͫͬͯͰͽͳÀͫ͟ͳͬͣͽͰͯͽÀͲͮͧͨͧ͟͠Àͬͮͬ͟͠͠ͰͨͧÀͪͤͳͬ͡͹ͳÀͧÀͰͨͫ͟͹ͳÀ ͧͦͣͤͩͧΧ À̈́ͤͮͤͫ͡ͽÀ͌ͬͯͰͧͪͬÀͯÀͮͤͣͨͬͯͰͫ͹ͪͧÀͬͨͪͤͫͤͩ͟͹ͪͧÀͭͩ͟ͺͪͪͧ͟ À͌ͤͯͰͬͮͺͬÀͫ͟À ͤͮͤ͢͟͠ͳÀ̀ͩͧͨͪͬͫͯ͟͟͟Àͤͦ͠ͱͯͩͬͫͬ͡Àͭͮͧͩͤͨ͡ͱͰÀͧͫͰͤͮͤͯÀͭͬͯͤͰͧͰͤͩͤΧÀͬͨͮͱ͢͟ À͍ͨͮͱ͢À ͉ͬͦͫͧ͟À ÀͬͣͧͫÀͧͦÀͬ͢͟͠ͰͤΧͶͧͳÀͬͨͮͱͬ͢͡À ͋ͨͤͣͬͫͧ͟​ͧ À͋ͬͦͧͨ͟͟ÀͮͤͩͺͤͲ͟ÀͯͬͯͰͬͧͰÀ ͧͦÀͬͮͫ͢͹ͳÀͳͮͤ͠Ͱͬ͡ÀͧÀͭͮͧͬͦͤͮͫ͹ͳÀͣͬͩͧͫ À

40 ̈́ͤͫͺͧ͢ÀͧÀ͑ͱͮͧͦͪ͟

͐Ͱͬͩͧʹ͟Àͬͨͮͱ͢͟Àͬͮͬͣ͢À͉ͬͦͫͧ͟ÀͧͫͰͤͮͤͯͫ͟À ͯͬ͵ͤͰͫͧͤͪ͟ÀͯͰͮ͟͹ͳÀͣͬͪͬ͡Àͦͫ͟ͰͧÀͧÀͱͦͨͧͳÀ ͱͩͬ͵ͤͨÀͯÀͯͬͮͤͪͤͫ͡​ͫ͹ͪͧÀͦͣͫͧ͟ͽͪͧÀͧÀͨͧͭͽͷͧͪͧÀͥͧͦͫͺͼÀͭͮͬͯͭͤͨͰͪͧ͟ À͉ͮͬͪͤÀͰͬͬ͢ À ͬͮͬͣ͢Àͯͩͧ͟͡ͰͯͽÀͯͬͧͪ͡Àͨͮͫͩͬͪ͟͟͟͡ À͎ͬͯͤͰͧͰͤÀͰͨͥͤ͟À͂ͤͩͺͤͫͣͬ͡ À͐ͧ͟ͰͧͯͰͱÀͯͬÀͪͫͬͥͤͯͰͬͪ͡ÀͯͰͮ͟͹ͳÀͣͬͪͬ͡Àͦͫ͟Ͱͧ ÀͧÀ͂ͩͯ͟Ͱͧ À ͬͮͫ͢ͱͼÀͣͤͮͤ͡ͱͶͨͱ ÀͱͰͬͭ͟ͼͷͱͼÀ͡Àͦͤͩͤͫͧ À ͂Àͬͨͮͱͤ͢À͓ͩͬͮͧͫ͹ÀͭͤΧͦͥ͟Àͦͬͮͥͧͤ͟͟͟͡͡Ͱ À ͍ͦͤͮ͟À͋ͩ͟͟ͽÀͧÀ́ͬͩͺͶ͟ͽÀ͎ͮͤͯͭ͟ÀͬͰͫͬͯͽͰͯͽÀ ͨÀͥͫͤ͟͡ΧͶͧͪÀͭͮͧͮͬͣͫ͹ͪÀͦͭͬͤͣͫͧͨͪ͟͟͡À ͯͰͮͫ͟͹ ÀͰͮͣͧ͟ʹͧͬͫ​ͫͬͤÀͭͬͯͤͩͤͫͧͤÀ͌ͧͪͲͤͬÀ ͧÀͥͧͬͭͧͯͫ͡͹ΧÀͬͯͰͮͬͬͨ͡À͐͡ͽͰͬͬ͢À̀ͳͧͩ​ͩͧͽÀ ͯͬͦͣ͟ͼͰÀͧͦͱͪͧͰͤͩͺͫͱͼÀͪͬͦͧͨ͟ͱ À ͐Ͱͬͩͧʹ͟Àͬͨͮͱ͢͟Àͬͮͬͣ͢À͓ͩͬͮͧͫ͟ÀͭͬͯͰͮͬͤͫÀ ͱÀͭͬͣͫͬͥͧͽÀͬͮ͢͹À͂ͮͫ͟ͱͫͣͯ͟ À͎ͬͮͰͮͤͰÀͻͰͬΧÀ ͦͤͪͩͧÀͣͬͭͬͩͫͽͤͰÀͰͮͣͧ͟ʹͧͬͫ​ͫͬͤÀͭͬͯͤͩͤ-

ͫͧͤÀ͌ͧͪͲͤͬ À͡À ÀͨͪÀͬͰÀͨͬͰͬͮͬͬ͢Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫͬ͟ÀͪͤͯͰͬÀͬͧ͠Ͱͫͧ͟ͽÀ͠ͱͮͬͬ͢Àͪͤͣͤͣ͡ͽ ÀͧÀ ͥͧͬͭͧͯͫ͡͹ͤÀͭͮͧͬͦͤͮͫ͹ͤÀͣͤͮͤͫͧ͡Àͬͨͮ͡ͱ͢À ͎ͮͤͯͭ À͎ͮͬͣͬͩͥ͟ͽÀͣͧ͢͟͡ͰͺͯͽÀͫ͟Àͬͯ͡Ͱͬͨ À ͪ͹Àͭͬͭͣͤͪ͟͟À͡Àͬͨͮͱ͢À̈́ͮͪ͟͹ À͔ͮͨ͟͟Ͱͤͮͫ͹ͪͧÀ͵ͤͮͰͪͧ͟Àͬͨͮͱ͢͟Àͽͩ͡ͽͼͰͯͽÀ͡͹ͯͬͨͧͤÀ ͬͮ͢͹ ÀͯͮͤͣͧÀͨͬͰͬͮ͹ͳÀ͡͹ͣͤͩͽͤͰͯͽÀ͓ͩͨͮͬ͟͟ À ͣͤ͢ÀͲͱͫͨʹͧͬͫͧͮͱͤͰÀͬͮͫͬͩ͢͹ͥͫ͹ΧÀʹͤͫͰͮ À ͐Ͱͬͩͧʹ͟Àͬͨͮͱ͢͟À̈́ͮͪ͟͟À Àͯͬͮͤͪͤͫ͡​ͫ͹ΧÀ ͬͮͬͣ͢ ÀͥͧͰͤͩͧÀͨͬͰͬͮͬͬ͢ Àͬͣͫͨͬ͟ Àͯͬͳͮͫͧͩͧ͟À ͬ͠͹͵ͧ͟Àͫͤͧͦͪͤͫ​ͫ͹ͪͧ À͋ͤͯͰͤ͵ͨͬÀ͌ͤͮͬͨͬͭͧ͡Àͦͫͪͤͫͧ͟ͰͬÀͫͧͦͨͧͪͧÀͯͱͮͬ͡͹ͪͧÀͳͬͩͬͣͪͧ͟À͡ÀͦͧͪͫͧΧÀͭͤͮͧͬͣ Àͣͤͮͤͫ͡ͽÀ͎ͮͫͤͯ͟͟ͰͧÀ ͩͤ͵ͤͫ͠͹ͪͧÀͧͯͰͬ͵ͫͧͨͪͧ͟ À͟À͎ͮͯͬ͟͟͵ͫͧ͟À ͭͧͷͤͮͬΧÀ͋͟​ͮ͟͟ À͍ͨͮͱ͢À͉ͩ͟͟͡͹Àͤͦ͠ͱͭͮͤ͵ͫͬÀͯͬ͵ͤͰͤ͟ͰÀͨͮͯͬ͟ͰͱÀͬͮ͢ÀͧÀͪͬͮͽ À͐Ͱͬͩͧʹ͟À ͬͨͮͱ͢͟À͉ͩ͟͟͟͡ ÀͭͬͯͰͮͬͤͫ​ͫ͟ͽÀͪ͟ͲͧͰͤ͟ͰͮͬͪÀͱÀͭͬͣͫͬͥͧͽÀͳͬͩͪ͟À͐ͧͪͬͩͬ͡ Àͥͧͤ͡ͰÀ ͡ÀͧͫͰͤͫͯͧͫͬͪ͡ÀͮͧͰͪͤÀͥͧͦͫͧ À͍͠ͽͦ͟ͰͤͩͺͫͬÀ ͭͬͣͫͧͪͧͰͤͯͺÀͨÀͦͪͨ͟ͱ Àͫ͟Àͤͮ͡ͶͧͫͱÀͳͬͩͪ͟ À ͵Ͱͬ͠͹Àͬͯ͡ͳͧͰͧͰͺͯͽÀͭͮͤͬͯ͡ͳͬͣͫ͹ͪÀͧͣͬͪ͡ À ͩͤͅͲͰͤͮͱͭͬͩͺ À͉ͤͮͪͬ͟ͰͧÀͧÀ͌ͤ͟À͎ͤͮͪͬͯ͟À À ͧͦͤͯ͡Ͱͫ͹ͤÀͰͱͮͧͯͰͧ͵ͤͯͨͧͤÀͨͱͮͬͮͰ͹Àͮ͟Χͬͫ͟ À ͯͩ͟͡ͽͷͧͤͯͽÀͭͮͤͨͮͯͫ͟͹ͪͧÀͭͩͽͥͪͧ͟ À͡ÀͰͬÀ ͮͤͪ͡ͽÀͨͨ͟À͓ͧͩͧͭ​ͭ͹ÀͧÀ͔ͮͧͯͱͭͬͩͺÀͭͮͤͣͯͰͩ͟͡ͽͼͰÀͬͮͬͪͫ͢͹ΧÀͮ͟ͳͤͬͩͬͧ͢͵ͤͯͨͧΧÀͧͫͰͤͮͤͯ ͌ͤͣͩͤͨͬ͟ÀͬͰÀ͉ͩ͟͟͡͹Àͫ͟ͳͬͣͧͰͯͽÀͬͯͰͮͬ͡À ͑ͯͬͯ͟ Àͨͥͣͬͤ͟ÀͩͤͰͬÀͦͭͬͩͫ͟ͽͤͪ͹ΧÀͯͬͰͫͽͪͧÀͰͱͮͧͯͰͬ͡ À͐Ͱͬͩͧʹ͟ÀͬͯͰͮͬ͟͡À Àͬͮͬͣ͢À ͊ͧͪͤͫͯ͟ À͍ͨͮͱ͢À͐ͤͮ​ͮͤͯÀͦͫͪͤͫͧ͟ͰÀͭͮͧͮͬͣͫ͹ͪÀͦͭͬͤͣͫͧͨͬͪ͟͡Àͬͦͤͮ͟À͉ͤͮͨͧͫͧ ÀͩͤͯͬͪÀ ͊͟Χͩͽ Àͬͮ͢ͽ͵ͧͪͧÀͧͯͰͬ͵ͫͧͨͪͧ͟À͡À͌ͧͮͧ͢ͰͤÀ ͧÀͣͮͤͫͧͪ͡Àͬͮͬͣͬͪ͢À̀ͪͲͧͭͬͩͤͪ À͐Ͱͬͩͧʹ͟À


ͬͨͮͱ͢͟ À͐ͤͮ​ͮͤͯ Àͽͩ͡ͽͤͰͯͽÀͥͫ͟͡͹ͪÀͰͬͮͬ͢͡͹ͪÀͧÀͭͮͬͪ͹Ͷͩͤͫ​ͫ͹ͪÀʹͤͫͰͮͬͪÀͯÀͯͧͩͺͫ͹ͪͧÀͫͮͬͣͫ͟͹ͪͧÀͰͮͣͧ͟ʹͧͽͪͧ À͋ͤ͵ͤͰͧÀ ͡ÀͰͱͮͤʹͨͧͳÀͨͮ͟͡Ͱͩ͟͟ͳÀͭͮͧͣ͟ͼͰÀͬͯͬ͠͹ΧÀ Ͷͮͪ͟Àͬͮͬͣ͢ͱ À͐ͰͬͧͰÀͰͨͥͤ͟ÀͭͬͯͤͰͧͰͺÀͦͫͪͤͫͧ͟ͰͬͤÀͱͷͤͩͺͤÀ̀ͫͧ͢Ͱͧͯ͟À͡À̀ͩͧͯͰͮ͟Ͱͧ À ̀ͪͲͧͭͬͩͺ Àͩͤ͵ͤͫ͠͹ͤÀͧͯͰͬ͵ͫͧͨͧÀ͡À͌ͧͮͧ͢ͰͤÀ ͧÀ͐ͧͣͤͮͬͨͯ͟Ͱͮͬ Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟​ͫͬͤÀͮͽͣͬͪÀͯÀ ͭͩͬͣͬͮͬͣͫͬΧÀͣͬͩͧͫͬΧÀ͐Ͱͮͧͪͬͫ ͓ͮͨͧ͟ͽÀͽͩ͡ͽͤͰͯͽÀͪͬͯͰͬͪÀ͡Àͮͬͭ͡ͅͱ À͟À Ͱͨͥͤ͟ÀͭͤͮͤͨͮͤͯͰͨͬͪÀ͂ͬͯͰͬͨ͟ÀͧÀ͇ͭͣ͟͟͟ À ͎ͤͮ͡͹ΧÀͬͨͮͱ͢Àͫ͟Àͫ͟ͶͤͪÀͭͱͰͧÀ À͉ͯͫ͟Ͱͧ À ͏ͤͣͨͧͤÀͬͮͦ͟͠ʹ͹Àͭͮͧͮͬͣ͹À͡À̈́ͤͩͺͰͤÀͮͤͨͧÀ ͌ͤͯͰͬͯ À͠ͱͨͬ͡͹ΧÀͩͤͯÀ͡À̀ͮͨͱͣͬͮͤͪ͟ Àͬͦͤ-

ͮͬÀ͂ͧͯͰͬͫͧͣ͟ÀͧÀͮ͹͟͠ʹͨ͟ͽÀͣͤͮͤ͡ͱͶͨ͟À͡À ͎ͬͮͰͬ ͊ͬͯ͟͢À͡͹ͦͬ͡ͱͰÀͬͯ͡ͳͧͷͤͫͧͤÀͱÀͭͬͯͤͰͧͰͤͩͤΧ À͐Ͱͬͩͧʹ͟Àͬͨͮͱ͢͟À Àͬͮͬͣ͢À͉ͯͫ͟Ͱͧ À ͯͬͮͤͪͤͫ͡​ͫ͹ΧÀͬͮͬͣ͢ Àͯͧͪͬͩͬͪ͡ÀͨͬͰͬͮͬͬ͢Àͽͩ͡ͽͼͰͯͽÀ͵ͯ͟͹ À̀ͣͤͮ͡​ͮ͹ Àͬͯͫͬͫ͟͡​ͫ͹ͤÀ ͡À À͢ ͣ ͫ ͻ Àͥͧͬͭͧͯͫ͡͹ΧÀ͐Ͱͮ͟͡ͱͭͬͩͺ À ͎ͬͪͨͬ͟ͳͬͮͺͽ Àͭͬͯͤͩͨͧ Àͮͯ͟​ͯ͹ͭͫ͟​ͫ͹ͤÀͰͱͰÀ ͧÀͯͽͪÀ͡ÀͣͬͩͧͫͤÀͮͤͨͧÀ͜ͳͧͫͬͯ ÀͣͬͭͬͩͫͽͼͰÀ ͭͬͮͰͮͤͰÀͻͰͬͬ͢Àͮͤͧͬͫ͢͟ À͂Àͬͨͮͱͤ͢À͏ͬͣͬͭͧÀ ͰͱͮͧͯͰ͹Àͱͣͧ͡ͽͰͯͽÀͰͬͪͱ Àͨͨ͟Àͮͪͬͫͧ͢͟͵ͫͬÀ ͯͬͯͱͷͤͯͰ͡ͱͼͰÀͦͣͤͯͺÀͭͮͬͯͩͫ͟͟͡͡͹ͤÀͳͮͧͯͰͧͫͤ͟ Àͭͬͪͨͧ͟ÀͧÀͪͱͯͱͩͺͪͫͤ͟ÀͰͱͮͤʹͨͬͬ͢À ͭͮͬͧͯͳͬͥͣͤͫͧͽ À͐Ͱͬͩͧʹ͟Àͬͨͮͱ͢͟Àͬͮͬͣ͢À ͉ͬͪͬͰͧͫͧÀ À¢ͯͤͮͣʹͤ¡Àͮͤ͢͵ͤͯͨͬΧÀ͓ͮͨͧ͟​ͧ À

͎ͬͯͤͩͤͫͧͽÀͮͫͧ͜͢͟ À͋ͮͬͫ͟ͺͽ À͐Ͱͮͧͪͧ À̀ͫͯ͟Ͱͯͧ͟ͱͭͬͩͺ À͋ͨͯͧͪͧͫ͟͟ͱͭͬͩͺÀͧÀ̓ͮ͟Ͱͧͫ͟ͱÀ ͭͮͧͩͤͨ͡ͱͰÀͫͧͪͫͧͤ͟͡ÀͭͱͰͤͶͤͯͰͤͫ͡​ͫͧͨͬ͡ À ̈́ͧ͢͟͡ͽͯͺÀͫ͟Àͬͯ͡Ͱͬͨ Àͪ͹Àͭͬͭͣͤͪ͟͟À͡Àͮ͟ΧͬͫÀͮͬͯ͜͡ À͂ͬͯͳͧͰͧͰͤͩͺͫ͹ΧÀͪ͟ͽͨÀͯͰͩ͟Àͯͧͪͬͩͬͪ͡ÀͯͰͬͩͧʹ͹Àͬͨͮͱ͢͟À̀ͩͤͨͯͫͣͮ͟ͱͭͬͩͽ À ͌͟Àͬͯ͡ͰͬͨÀͬͰÀ̀ͩͤͨͯͫͣͮ͟ͱͭͬͩͽÀͫ͟ͳͬͣͽͰͯͽÀͮͦͩͧͫ͟͟͡͹À͑ͮ͟ͽͫͱͭͬͩͧͯ͟ À͟ÀͰͨͥͤ͟À ͬͮͬͣ͢ ͫͯͩͤͣͫͧͨ͟Àͧͦͫ͟͡ͰͧΧͯͨͬΧÀ͂ͧͮ͹À À ͓ͤͮ​ͮͤͯ À͂À͐ͱͲͩͧÀͭͬͯͤͰͧͰͤÀͪͯ͟ͰͤͮͯͨͧͤÀͭͬÀ ͬͮͬ͟͠͠ͰͨͤÀͶͤͩͨ͟ À͉Àͬͨͮͱ͢ͱÀͮͬͯ͜͡ÀͬͰͫͬͯͧͰͯͽÀͧÀͬͮͣ͢͹ΧÀͬͯͰͮͬ͡À͐ͪͬ͟Ͳͮͨͧ͟ Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟​ͫ͹ΧÀ͡Àͯͤͤͮͬ͡ ͬͯ͡Ͱͬ͵ͫͬΧÀ͵ͯ͟ͰͧÀ ͤ͜͢Χͯͨͬͬ͢Àͪͬͮͽ

͈ͦͣͫͧͤ͟À 41


ПРЕЗЕНТАЦИЯ ◉ ХАЛКИДИКИ

6DQL 5HVRUW ͉ͱͮͬͮͰÀ3ANIÀ2ESORTÀ Àͻͨͬͩͬͧ͢͵ͤͯͨͧΧÀͦͭͬͤͣͫͧͨ͟͡ÀͯÀͤ͡͵ͫͬͦͤͩͤͫͬΧÀ ͮͯ͟ͰͧͰͤͩͺͫͬͯͰͺͼ Àͯͬͯͫͬ͡͹ͪÀͬͮͬͪ͠ Àͬͩͧͨͬ͡͡͹ͪͧÀͮͬͷͪͧ͟ Àͧͦͱͪ

cÀÀ3ANIÀ!STERIAS À DLXÀ À͟ͰͪͬͯͲͤͮ͟ÀͮͬͯͨͬͶͧÀͧÀͯͬͩ͟͠ͼͰͫͬΧÀͭͮͧ ͟͡ͰͫͬͯͰͧ

ͮͱͣͫ͹ͪͧÀͬͣͪͧ͟͡Àͤ͜͢Χͯͨͬͬ͢ÀͪͬͮͽÀͧÀͤͩͬͯͫͤͥͫ͠͹ͪͧÀͭͤͯ͵ͫ͟͹ͪͧÀ

Àͤͨ͢Ͱͮͬ͟͡ÀͰͤͮ​ͮͧͰͬͮͧ​ͧ Àͫ͟ͳͬͣͽͷͤΧͯͽÀ͡À͵ͯ͟ͰͫͬΧÀͯͬͯ͠Ͱͤͫ͡​ͫͬͯͰͧÀ

ͭͩͽͥͪͧ͟ À͌͟À Àͤͨ͢Ͱͮͬ͟͡Àͭͤͮͬͦͣͫ͟͡​ͫͬΧÀͭͮͧͮͬͣ͹Àͮͯͭͬͩͬͥͤ͟

cÀͨͬͩͬͧ͜͢͵ͤͯͨͧΧÀͦͭͬͤͣͫͧͨ͟͡À À͐ͬͯͫͬ͡͹ΧÀͬͮ͠À À͇ͭͬͤͣͫͧͨ͟͡ÀͣͩͽÀ

ͫ͹ÀͭͽͰͺÀͭͤͮͬͨͩͯ͟͡​ͯͫ͹ͳÀͭͽͰͧͦͤͦͣͬ͡͵ͫ͹ͳÀͬͰͤͩͤΧ Àͫ͢͟͟͡ͺÀͣͩͽÀͽͳͰÀ

ͭͰͧʹÀcÀ ÀͨͪÀͤͩͬͯͫͤͥͫ͠͹ͳÀͭͤͯ͵ͫ͟͹ͳÀͭͩͽͥͤΧ ÀͬͰͪͤ͵ͤͫ​ͫ͹ͳÀ̓ͬͩͱ

ͯÀͯͬͮͤͪͤͫ͡​ͫ͹ͪÀͰͬͮͬ͢͡͹ͪÀʹͤͫͰͮͬͪ Àͼͤͩͧͮͫ͡͹ͪͧÀͧÀͪͱͩͺͰͧͮͤͫ͠

͠͹ͪÀͲͩͬͪ͟͢À͐ͅÀcÀ͖ͯ͟Ͱͫ͟ͽÀͫ͢͟͟͡ͺÀͣͩͽÀͽͳͰ ÀͯÀͰͬͮͬ͢͡͹ͪÀʹͤͫͰͮͬͪÀcÀ

ͣͬ͡͹ͪͧÀ͠ͱͰͧͨͪͧ͟ Àͩͱ͵ͶͧͪͧÀͮͤͯͰͬͮͫͪͧ͟͟ ÀͶͱͪͫ͹ͪͧÀͮͪͧ͟͟͠ÀͧÀ

͎ͮͬͮͪ͢͟​ͪ͟À $INEÀ!ROUND ÀCÀ ÀͮͤͯͰͬͮͫͪͧ͟͟ÀcÀ ÀͮͤͯͰͬͮͫ͟͟ Àͮ͟͟͠À

ͱͼͰͫ͹ͪͧÀͨ͟Ͳͤ À͌͟ÀͰͤͮ​ͮͧͰͬͮͧ​ͧÀͨͱͮͬͮͰ͟À͡͹ÀͰͨͥͤ͟Àͫ͟ΧͣͤͰͤÀͭͮ͟

ͧÀͨ͟ͲͤÀcÀ ÀͮͬͯͨͬͶͫ͹ͳÀͯͭ͟ ʹͤͫͰͮͬ͡ÀͬͰÀͲͮͫ͟ʹͱͦͯͨͬͬ͢Àͮͤͫͣ͟͠À!NNEÀ

ͬͯͩͫ͟͡͡ͱͼÀʹͤͮͨͬ͡ͺ Àͮͦͩͤͨ͟͟͡Ͱͤͩͺͫ͹ΧÀʹͤͫͰͮÀͧÀͰͤ͟ͰͮÀͭͬͣÀͬͰͨͮ͹

3EMONINÀcÀ͐ͭͬͮͰͧͫ͡͹ΧÀʹͤͫͰͮÀ À ÀʹͤͫͰͮ͟Àͬͣͫ͡͹ͳÀͧͣͬ͡͡ÀͯͭͬͮͰ͟À À

Ͱ͹ͪÀͫͤͬͪ͠ Àͮͦͩͤ͟͡͵ͤͫͧͽÀͣͩͽÀͣͤͰͤΧÀͧÀͦͮͬͯͩ͡͹ͳ Àͯͤ͡Àͱͯͩͬͧ͡ͽÀͣͩͽÀ

͕ͤͫͰͮÀͭͬͣͬͣͫͬͬ͢͡Àͭͩͫͧ͟͟͡ͽÀ0!$)ÀcÀ͑ͤ͟ͰͮÀͭͬͣÀͬͰͨͮ͹Ͱ͹ͪÀͫͤͬͪ͠À

ͦͫ͟ͽͰͧΧÀͯͭͬͮͰͬͪÀͧÀͭͽͰͺÀͮͬͯͨͬͶͫ͹ͳÀ͐ͭ͟ ʹͤͫͰͮͬ͡ÀͬͰÀͲͮͫ͟ʹͱͦͯͨͬ

ͧÀͭͮͬͲͤͯ​ͯͧͬͫͩ͟ͺͫ͟ͽÀͰͮͱͭ​ͭ͟Àͨ͟Ͱͤͮͬ͡ÀcÀͯͩͧ͞ÀͣͩͽÀͣͤͰͤΧÀͧÀͣͤͰ

ͬ͢Àͣͬͪ͟À!NNEÀ3EMONIN

ͯͨͧͤÀͪͧͫͧ ͨͩͱ͠͹ÀcÀ͉ͩͱ͠ÀͣͩͽÀͰͧͫͤΧͣͥͤͮͬ͡À /ZON À͡Àͫͧ͢͟͟͡À3ANIÀ

À͍ͰͤͩͤΧÀ ͬͰͨͮ͹Ͱ͹ÀͯÀ̀ͭͮͤͩͽÀͭͬÀ͍ͨͰͽͮ͠ͺ

-ARINAÀcÀ̈́ͤͰͯͨͧͤÀͨͣͤͪͧ͟͟​ͧ ÀͲͱͰͬͩ͠ͺͫ͟ͽÀ #HELSEA ÀͰͤͫ​ͫͧͯͫ͟ͽ À

cÀÀ3ANIÀ"EACH À À Àͩͤͤͫͣͮͫ͢͟͹ΧÀ̓ͮͫͣ͟ÀͬͰͤͩͺ

Ͱͫ͟ʹͤͩ͟͡ͺͫ͟ͽÀͧÀͽͳͰ Ͷͨͬͩ͟À͡Àͫͧ͢͟͟͡ÀcÀ̓ͯ͟Ͱͮͬͫͬͪͧ͵ͤͯͨͧΧÀͲͤͯͰͧ

cÀÀ3ANIÀ#LUB À À ÀͰͧͳͧΧ Àͱͤͣͧͫͤͫ​ͫ͹ΧÀͬͰͤͩͺÀͣͩͽÀͯͤ͡ΧÀͯͤͪͺͧ

ͩ͟͡ͺÀ 3ANIÀ'OURMET ÀcÀ͋ͱͦ͹ͨͩ͟ͺͫ͹ΧÀͲͤͯͰͧͩ͟͡ͺÀ 3ANIÀ&ESTIVAL ÀcÀ

cÀÀ0ORTOÀ3ANI À DLXÀ Àͧͦ͹ͯͨͫ͟​ͫ͹ΧÀͬͰͤͩͺÀ͡ÀͯͤͮͣʹͤÀͨͱͮͬͮͰ͟

͉ͩͱ͠ÀͭͬͯͰͬͽͫ​ͫ͹ͳÀͬͯ͢ͰͤΧÀcÀ͉ͬͫͯͺͤͮͥ ͯͩͱͥ͟͠À3ANIÀ6IPÀ3ERVICESÀcÀ

cÀÀ3ANIÀ$UNES À DLXÀ ÀͯͰͧͩͺÀͧÀͱͤͣͧͫͤͫͧͤÀͫ͟Àͤͮͤ͢͠ͱÀͤ͜͢Χͯͨͬͬ͢Àͪͬͮͽ

͉ͱͮͬͮͰÀͣͩͽÀͪͤͮͬͭͮͧͽͰͧΧÀ À͉ͬͫͲͤͮͤͫʹ ͦͩ͟À ͬͰÀ ÀͣͬÀ À͵ͤͩͬͤͨ͡

42 ̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ


ГАРМОНИЯ Золотой песок под ногами Утренний бриз с сосновым ароматом Тихий плеск волн Природа и душа становятся единым целым ПОЧУВСТВУЙ SANI

К А С С А Н Д РА , Г Р Е Ц И Я | S A N I R E S O R T . G R


ПРЕЗЕНТАЦИЯ ◉ ТАСОС

0DNU\DPPRV %XQJDORZV Ɉɬɟɥɶ ͉ͱͮͬͮͰͫ͹ΧÀͬͰͤͩͺÀ-!+29!--/3À"5.'!,/73Àͮͬ͟͠Ͱͤ͟ͰÀͤͥͤͬͣͫͬ͢À

ͬͣͪͧ͟͡ ÀͧͩͧÀͭͮͬ͢ͱͩͽͰͺͯͽÀͭͬÀͭͮͤͨͮͯͫ͟͹ͪÀͯͣͪ͟͟À͡Àͯͤ͡ͰͤÀͩͤͰͫͤͬ͢À

ͯÀͨͬͫʹ͟Àͭͮͤͩ͟ͽÀͭͩͬ͡ͰͺÀͣͬÀͯͤͮͤͣͧͫ͹ÀͬͨͰͽͮ͠ͽÀͱͥͤÀͭͬ͵ͰͧÀͯͬͮͬͨÀͩͤͰ

ͭͬͩͫͬͩͱͫͧͽ ÀͬͰͮͥ͟͟ͼͷͤͬͯ͢ͽÀ͡Àͪͬͮͤ

͏ͯͨͧͫ͟ͱ͡ͶͧΧͯͽÀͫ͟ÀͰͤͮ​ͮͧͰͬͮͧ​ͧÀ͡À Àͨͮͬ͟͡ Àͭͮͧͮͤͥͫ͠͹ΧÀͬͰͤͩͺÀ

͂Àͬͯͫͬͫͬͪ͡Àͦͣͫͧ͟​ͧÀͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟͹ÀͮͤͯͤͭͶͫ Àͩͬ͠​ͧ͠ Àͭͮͤͣͩ͟͢͟ͼͷͤ​ͤÀ

ͭͬͯͰͮͬͤͫÀͫ͟Àͭͬͨͮ͹ͰͬͪÀͯͬͯͫͪͧ͟ÀͳͬͩͪͤÀͭͤͮͤͣÀͭͩͽͥͤͪÀ͋ͨͮͧͪ͟͟​ͪͬͯÀ

ͬͯ͢ͰͽͪÀͯͬͬͣͫ͡͠͹ΧÀͣͬͯͰͱͭÀͨÀ7I &IÀͧÀͯͭͱͰͫͧͨͬͬͤ͡ÀͰͤͩͤͧͣͤͫͧͤ͡ À

ͯÀͤͩͬͯͫͤͥͫ͠͹ͪÀͭͤͯͨͬͪÀͫ͟Àͮͯ͟​ͯͰͬͽͫͧ​ͧÀͯͤͬ͢͡ÀͩͧͶͺÀ͡À ÀͨͪÀ

ͬͯͫͬͫͬ͡ΧÀͮͤͯͰͬͮͫ͟À¢̈́ͧͬͨͯͨͱͮ͹¡ÀͧÀͮ͟͠À¢͌ͧͪͲ͹¡

ͣͤͮͤ͡ͱͶͨͧÀ͑ͯͬͯ͟

͏ͯͭͬͩͬͥͧ͟͡ͶͧͯͺÀͫ͟Àͯͬͤͪ͡Àͭͤͮͯͬͫͩ͟ͺͫͬͪÀͩͤͥͨͤ͟ÀͭͬͣÀͦͬͫͰͧͨͬͪÀ

͍ͰͤͩͺÀ ͯͬͯͰͬͧͰÀ ͧͦÀ ͬͯͫͬͫͬͬ͢͡À ͨͬͮͭͱͯ͟À ͧÀ À ͫͬͪͤͮͬ͡ À

ͫ͟ÀͭͩͽͥͤÀ͡͹ÀͪͬͥͤͰͤÀͭͩ͟͟͡ͰͺÀ͡ÀͪͬͮͤÀͧͩͧÀͬͯͭͬͩ͡ͺͦͬ͟͡ͰͺͯͽÀͫ͟ͶͧͪÀ

ͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟​ͫ͹ͳÀ͡ÀͬͣͫͬͻͰͥͫ͟͹ͳÀ͠ͱͫͩͬ͢͟ ÀͭͬͯͰͮͬͤͫ​ͫ͹ͳÀ͡ÀͣͱͳͤÀ

ͯ͟͠​ͯͤΧͫͬͪÀͯÀͭͮͤͯͫͬΧÀͬͣͬ͡Χ ÀͪͬͥͤͰͤÀͦͨͦ͟͟͟ͰͺÀͨͬͨͰͤΧͩͺÀ͡ÀͬͣͫͬͪÀͧͦÀ

Ͱͮͣͧ͟ʹͧͬͫ​ͫͬͬ͢ÀͣͩͽÀͬͯͰͮͬ͟͡Àͮ͟ͳͧͰͤͨͰͱͮͫͬͬ͢ÀͯͰͧͩͽ ÀͯÀͩͨͬͫͬ͟͠͡À

͵ͤͰ͹ͮͤͳÀͫ͟ͶͧͳÀͮͬ͟͠͡ÀͧͩͧÀͥͤÀͬͰͤͣ͟͡ͰͺÀͩ͠ͼͣÀͯͮͤͣͧͦͤͪͫͬͪͬͮͯͨͬΧÀ

ͨͬͰͬͮ͹ͳÀͬͰͨͮ͹ͤ͟͡ͰͯͽÀͧͣ͡Àͫ͟Àͤ͜͢ΧͯͨͬͤÀͪͬͮͤ

ͨͱͳͫͧÀ͡ÀͰͤͮͫͤ͟͡Àͫ͟Àͤͮͤ͢͠ͱÀͪͬͮͽ À͑ͨͥͤ͟ÀͱÀͯ͟͡ÀͤͯͰͺÀͬͦͪͬͥͫͬͯ͡ͰͺÀ

-AKRYAMMOSÀ"UNGALOWSÀͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰÀͯͬͧͪ͡Àͬͯ͢ͰͽͪÀͱͯͩͱͧ͢À

ͭͬͧͮ͢͟ͰͺÀ͡ÀͰͤͫ​ͫͧͯ À͡Àͭͩͽͥͫ͹ΧÀͬͩͤ͡Χͬͩ͠ÀͧͩͧÀ͡Àͯͨͤ͟͠Ͱͬͩ͠

͡͹ͯͬ͵͟ΧͶͤͬ͢Àͨ͟͵ͤͯͰ͟͡ Àͬ͢͟͠Ͱ͹ΧÀ͡͹ͬͮ͠Àͩ͠ͼͣÀͮͤ͢͵ͤͯͨͬΧÀͨͱͳͫͧÀͧÀ

͂ÀͬͰͣͤͩͤÀͬͯ͢ͰͽͪÀͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰͯͽÀͭͮͨͬͨ͟͟͡ ÀͰͨͥͤ͟ÀͦͣͤͯͺÀͪͬͥͫͬÀ

ͭͮͤͣͬͯͰͩ͟͡ͽͤͰÀͬͦͪͬͥͫͬͯ͡ͰͺÀͮͯ͟​ͯͩͧ͟͠ͰͺͯͽÀͫ͟Àͯͤͪͧͮͫͬ͡Àͧͦͤͯ͡ͰͫͬͪÀ

ͭͮͧͭͮͨͬ͟͟͡ͰͺÀͤͩͬͯͧͭͤͣ͡Àͫ͟ÀͬͣͫͬΧÀͧͦÀͯͭͤʹͧͩ͟ͺͫͬÀͬͬͮ͠ͱͣͬͫ͟͡​ͫ͹ͳÀ

ͭͩͽͥͤÀͯÀͤͩͬͯͫͤͥͫ͠͹ͪÀͭͤͯͨͬͪ Àͬͪ͹ͤͪͬͪ͟͡Àͩͦ͟ͱͮͫ͹ͪͧÀͪͬͮͯͨͧͪͧÀ

ͯͰͬͽͫͬͨ Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟​ͫ͹ͳÀͮͽͣͬͪÀͯÀ͟͡ͶͧͪÀ͠ͱͫͩͬ͢͟

44 ̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ


Τhassos 64004 Greece, 5FM 'BY & NBJM JOGP!NBLSZBNNPT IPUFM HS XXX NBLSZBNNPT IPUFM HS


ПРЕЗЕНТАЦИЯ ◉

ɏɨɥɞɢɧɝ 0RX]HQLGLV *URXS -/5:%.)$)3À'2/50À Àͨͮͱͭͫ͹ΧÀͮͤ͢͵ͤͯͨͧΧÀͳͬͩͣͧͫ͢ Àͬͯͫͬͫ͟͡​ͫ͹ΧÀ

͐ͧͰͬͫͧͽ

͡À Àͬͣ͢ͱÀ́ͬͮͧͯͬͪÀ͋ͱͦͤͫͧͣͧͯͬͪ À͂ÀͯͬͯͰ͟͡Àͳͬͩͣͧͫ͢͟À͡ͳͬͣͽͰÀ

• 0ALMARIVAÀ"EACHÀ"OMOÀ#LUBÀ À ÀͬͰͤͩͺÀͫ͟Àͬ Àͧ͜͡ͽÀ ͤ͜͡͠ͽ

ͯͩͤͣͱͼͷͧͤÀͨͬͪͭͫͧ͟​ͧ À

• 3OLUNÀ Àͮͤ͢͵ͤͯͨͧΧÀͭͮͬͯͩͫ͟͟͡͡͹ΧÀͭͩͬͪͫͧ͟͵ͤͯͨͧΧÀʹͤͫͰͮ

• -OUZENIDISÀ4RAVELÀ ÀͰͱͮͧͯͰͧ͵ͤͯͨͧΧÀͬͭͤͮ͟ͰͬͮÀͯÀͯͬͯ͠Ͱͤͫ͡​ͫ͹ͪÀ

• !CTIVEÀ-)#%À Àͨͬͪͭͫͧ͟ͽÀͭͬÀͬͮͫͧͦ͢͟͟ʹͧ​ͧÀͨͬͮͭͬͮ͟Ͱͧͫͬͬ͢͡À

͟͡ͰͬͰͮͫͯͭͬͮ͟Ͱͫ͹ͪÀͭͮͤͣͭͮͧͽͰͧͤͪ

ͬͰͣ͹ͳ͟À͡À̓ͮͤʹͧ​ͧ

• %LLINAIRÀ Àͧͨͬͪͭͫͧ͟͟͟͡ͽ

• -OUZENIDISÀ)NTOURÀ Àͨͬͪͭͫͧ͟ͽÀͭͬÀ͡͸ͤͦͣͫͬͪͱÀͰͱͮͧͦͪͱÀ͡À͏ͬͯ​ͯͧͼ

• #32À3ERVICEÀ Àͨͬͪͭͫͧ͟ͽÀͬͯͱͷͤͯͰͩ͡ͽͼͷ͟ͽÀͮ͢ͱͦͬͭͤͮͤͬͦͨͧ͡

• !LFA -EGAÀ À ͨͬͪͭͫͧ͟ͽÀ ͬͨͦ͟͹͟͡ͼͷ͟ͽÀ ͱͯͩͱͧ͢À ͡À ͯͲͤͮͤÀ

• 'REKODOMÀ$EVELOPMENTÀ Àͣͤͤͩͬͭͤͮͯͨ͟͡ͽÀͨͬͪͭͫͧ͟ͽ

ͬͮͦͬͫͧ͟͟͠͡ͽÀ͡À̓ͮͤʹͧ​ͧ

-OUZENIDISÀ4RAVEL ÀͰͱͮͧͯͰͧ͵ͤͯͨͧΧÀͬͭͤͮ͟ͰͬͮÀͯÀͯͬͯ͠Ͱͤͫ͡​ͫ͹ͪÀ

• 'REKOMEDÀ Àͨͬͪͭͫͧ͟ͽÀͭͬÀͪͤͣͧʹͧͫͯͨͬͪͱÀͰͱͮͧͦͪͱ

͟͡ͰͬͰͮͫͯͭͬͮ͟Ͱͫ͹ͪÀ ͭͮͤͣͭͮͧͽͰͧͤͪÀ ͧÀ ͯͭͤʹͧͩ͟ͺͫ͹ͪͧÀ

• 'REKOMANIAÀ ÀͧͫͲͬͮͪ͟ʹͧͬͫ​ͫ͹ΧÀͭͬͮͰͩ͟ÀͬÀ̓ͮͤʹͧ​ͧ

ͭͬͣͮͦͣͤͩͤͫͧ͟ͽͪͧ

• 0ERSEASÀ3ECURITYÀ À͵ͯ͟ͰͫͬͤÀͬͳͮͫ͟​ͫͬͤÀͭͮͤͣͭͮͧͽͰͧͤ

'REEKFURSÀ ÀͬͰͮͯͩͤͬ͟͡ΧÀͭͬͮͰͩ͟ÀͬÀͪͤͳ͟ͳÀ͉ͯ͟Ͱͬͮͺͧ

• -OUZENIDISÀ7INEÀ Àͨͬͪͭͫͧ͟ͽÀͭͬÀͭͮͬͧͦͬͣͯ͡Ͱ͡ͱÀͧͫ͡

• "O-OÀ#LUBÀ Àͨͬͪͭͫͧ͟ͽÀͭͬÀͱͭͮͩͤͫͧ͟͡ͼÀͬͰͤͩͽͪͧ À

• -OUZENIDISÀ/LIVEÀ/ILÀ Àͨͬͪͭͫͧ͟ͽÀͭͬÀͭͮͬͧͦͬͣͯ͡Ͱ͡ͱÀͬͩͧͨͬͬͬ͢͡͡À

• !SSAÀ-ARISÀ"OMOÀ#LUBÀ À ÀͬͰͤͩͺÀͫ͟Àͭ ͬͤ͡À͔ͩͨͧͣͧͨͧ͟À

ͪͯͩ͟͟ • %LLINCAMPÀ ÀͣͤͰͯͨͧΧÀͩͤͮ͟͢ͺÀ͡À̓ͮͤʹͧ​ͧ À͍ͯͫͬͫ͟͡ͽÀͣͤͽͰͤͩͺͫͬͯͰͺÀ-/5:%.)$)3À'2/50ÀͯͨͬͫʹͤͫͰͮͧͮͬͫ͟͟͡À ͡ÀͫͤͯͨͬͩͺͨͧͳÀͬͯͫͬͫ͡͹ͳÀͫͭͮͩͤͫͧ͟͟͡ͽͳÀͧͦͫͤͯ͟͠ Àͫ͟ʹͤͩͤͫ​ͫ͹ͳÀ ͫ͟ÀͬͭͰͧͪͧͦ͟ʹͧͼÀͭͮͤͣͩͤͪ͟͢͟͹ͳÀͱͯͩͱ͢ÀͧÀͱͩͱ͵ͶͤͫͧͤÀͨ͟͵ͤͯͰ͟͡À ͬͯͩ͠ͱͥͧͫͧ͟͡ͽ À ͮͦͧ͟͡ͰͧͤÀ ͰͱͮͧͯͰͧ͵ͤͯͨͬͬ͢À ͯͤͪͤͫ͢Ͱ͟ À ͧͭͤͮͤͬͦͨ͟͟͟͡͡ÀͧÀͨͬͫͯͬͩͧͣ͟ʹͧͽÀͮͤΧͯͬ͡ Àͬͯ͢Ͱͧͫͧ͵ͫ͹ΧÀͧͦͫͤͯ͠ À ͭͩͬͪͫͧ͟͵ͤͯͰͬ͡ Àͬͮͦͬͫͧͤ͟͟͠͡À͡À̓ͮͤʹͧ​ͧ ÀͪͤͣͧʹͧͫͯͨͧΧÀͰͱͮͧͦͪ ÀÀ ͨͬͮͭͬͮ͟Ͱͧͫ͡͹ΧÀ Ͱͱͮͧͦͪ À ͨͱͭͩͽ ͭͮͬͣͥ͟͟ À ͯͰͮͬͧͰͤͩͺͯͰͬ͡À ͧÀ ͻͨͯͭͩͱ͟Ͱ͟ʹͧͽÀ ͮͦͩͧ͟͵ͫ͹ͳÀ ͬ͠͸ͤͨͰͬ͡À ͫͤͣͧͥͧͪͬͯ͡Ͱͧ À ͭͮͤͣͬͯͰͩͤͫͧͤ͟͡Àͬͳͮͫ͟​ͫ͹ͳÀͱͯͩͱ͢ Àͭͮͬͧͦͬͣͯ͡Ͱͬ͡ÀͧÀͭͮͬͣͥ͟͟À ͧͫ͟͡ Àͬͩͧͨͬͬͬ͢͡͡Àͪͯͩ͟͟ Àͭͮ

46 ̈́ͤͫͺͧ͢ÀͧÀ͑ͱͮͧͦͪ͟


͇͂͆͂͐̿͊̓͂̿Ì͇͉͇̼̺͊͋

ɧȪȿȼ̛ʪȪ ́ȼɁȰȮɣ

ʀʤʦʪʩ ] ʅʖʠʧʞ ] ʁʛʪʠʖʚʖ ] ʂʛʙʖʣʞʧʞ ] ʀʛʪʖʡʤʣʞʵ ] ɾʨʖʠʖ ] ɽʖʠʞʣʪ


РЕГИОНЫ ГРЕЦИИ

ɂɨɧɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɫɬɪɨɜɚ Nонические острова славятся несравненной красотой природы, своеобразной культурой и музыкальной традицией.

̯͊͘ͅ͏͒͑͠ͱÌdÌ͎͔͓͗͑͊ҧ͍͜ҧÌ͓͒Ì͓͏͉͍͒͝ͅÌ͕͖͔͇͒͒Ì ̮͍͕͎͈͒͑͛͊͒͒Ì͔͐͒ͱ Ì̴͊ҧ͌͋ͅÌ͕͖͔͇͒͒ͅÌ͍͎͗͑ͅ͏͊͑ Ì͖ ͎ Ì͕͖͖͒͛͊͊ͅ Ì͕Ì͉͒͑͒ҧÌ͕͖͔͒͒͑͟ Ìcͅ͏͓͍͠ҧ͕͎͍ҧÌ͓͊ҧ͌͋ͅiÌ͕͂͑͒ͅ Ì͈͉͊Ì͓͔͍͔͕͖͖͒͌͊ͅͅÌ ͔͉͎͕͖͊͒͑͟ҧÌ͇͍͉Ì͔͛͊͑͒ҧÌ͊͏͍Ì͍Ì͍͇͖͋͗Ì͉͍͎͍͊Ì ͏͉͍͒͜ͅ Ìͅ Ì͕Ì͉͔͈͗͒ҧÌ͕͖͔͒͒͑͟ Ì͍͕͖͛͊ҧ͊͜​͊Ì ͖͓͊͏͒͊Ì͔͐͒͊ Į̀Ì͎͔͕͖͕͖͒͊͑͒ͱ͙Ì͕͂͑͒ͅÌ͙͉͍͖͕͑͒ͅͱÌ͕͖ͅ͏͎͖͍͖͇͒ͅͅͱÌ͓͔͊͊͝ͅÌ̪͔͈͔͖͍͕͒ͅͅ ÌͅÌ ͖͎͋͊ͅÌ͔͒͌͊͒Ì̱͊͏͍͕͍͑ͅ Ì̳͕͖͔͇͒Ì͔͒͆͐ͅ͏ͱ͖͢Ì ͍͇͓͍͕͋͒͑͊͟Ì͌ͅ͏͍͇͟Ì͍Ì͎͔͇͗͋͊͑͊͟Ì͔͈͆͊͊ͅ Ì ̶͖͒͏͍͚͊ҧÌ͎͔͈͒͗ͅÌ͉͇͙͗Ì͕͖͔͇͇͒͒͒Ì̯͊͘ͅ͏͒͑͠ͱÌ͍Ì̮͖͎͍ͅÌ͕Ì Ì͈͉͒ͅÌͱ͇͏ͱ͖͕͊ͱÌ͈͔͉͒͒Ì ̦͔͈͕͖͒͒͏͍ Ì͍͖͖͔͐͊͒͐͘ͅͅÌ͕͓͕͎͍͗͢͝ͅҧ͕ͱÌ͎Ì ͏͍͐͑͗ͅÌ̯͖͇͕͗͒ͅ Ì͖͂͒Ì͖͔͈͇͒͒͟ҧÌ͍Ì͉͍͍͕͖͔͖͍͇͐͑͑͟ͅͅҧÌ͚͖͔͊͑Ì͕͖͔͇͒͒ͅ Ì͕͇͔͒͊͐͊͑​͑͟ҧÌ ͈͔͉͒͒ Ì͓͕͖͔͒͒͊͑​͑͟ҧÌ͇Ì͎͑͊͒͏͕ͅ​͕͍͕͎͛͊͒͐Ì ͕͖͍͏͊Ì͍Ì͍͍͐͊͢͝ҧÌ͇͋͑͗͢ͅÌ͍͕͖͔͍͕͎͒͛͊͗͢Ì͍Ì ͉͙͇͗͒͑͗͢Ì͖͔͉͍͚͍͢ͅ Ì̲͇͔͊͑͒ͅ Ì͕͐ͅͅͱÌ͍͇͓͍͕͋͒͑ͅͱÌ͉͔͇͊͊͑ͱÌ͑ͅÌ̯͊͘ͅ͏͒͑͊͠ÌdÌ̹͍͕͎͔͉͒ͅ Ì ͖͂͒Ì͑͊͆͒͏͒͜͠ҧÌ͔͚͎͍͆͟ͅҧÌ͓͕͒͊͏͎͒Ì͕Ì͎͍͍͗͌͐Ì ͗͏͎͍͒͛͐ͅÌ͍Ì͕͖͇͐͑͒͋͊͒͐Ì͉͇͒͐͒Ì͇Ì͖͔͉͍͚͍͒͑ͅ​͑͒͐Ì͕͖͍͏͊ Ì͙͔͒͑ͅͱ͙͊͐͟Ì͈͕͉͔͕͖͇͒͗͒͐ͅ ̫͊͝Ì͉͍͒͑Ì͇͋͑͟ͅҧÌ͈͔͉͒͒Ì͕͖͔͇͒͒ͅÌdḬ͍͎͕͔͍̀͗ Ì ̩͔͉͒͒Ì͍͖͌͑͐͊͑ͅÌ͍͆͆͏͍͖͎͍͒͊͐ͅÌ̮͎͇͖͍͒ͅͅͱÌ ͍Ì̴͖͔͍͚͍͊ Ì͙͔͑ͅͱ͍͙͝Ì͎͒͏​͏͎͚͍͊​͍Ì͚͔͎͇͊͒-

48 ̈́ͤͫͺͧ͢ÀͧÀ͑ͱͮͧͦͪ͟

͙͑͟Ì͔͍͌Ì͍Ì͔͉͎͍͙͊Ì͎͍͈͑ ÌͅÌ͖͎͋͊ͅÌ̹͍͏͔͍͕͎͐͒͑͛͊͒ͅҧÌ͎̽͒͏͒ҧ Ì̬͍͇͓͍͕͒͑͟ҧÌ͓͔͍͔͆͊͋͑͟ҧÌ͈͔͉͒͒Ì̶͍͐ͅÌ͍͍͌͒͆͏͖͗͊Ì͓͔͕͊͑͒ҧÌ͇͉͒͒ҧ Ì ͈͖͆͒͒ͅҧÌ͔͕͖͍͖͊ͅ͏͕͖͑͒͢͠͠ Ì͓͉͍͒͌͊͐͑͐͟Ì͔͍͒͌͊͐ͅÌ͍Ì͓͔͍͊͊͐͝ͅ Ì̴͔͕͒͒ Ì͉͍͒͑Ì͍͌Ì͈͏͇͙͑͟ͅÌ ͓͔͖͇͒͒Ì͕͖͔͇͒͒ͅÌ Ì͓͔͍͔͆͊͋͑͟ҧÌ͈͐͑͒͒͏͉͑͢͟ҧÌ͈͔͉͒͒ Ì͕͖͍͒͛͊͢͝ͅҧÌ͈͔͒͑͊͟Ì͍Ì͔͕͎͍͐͒͊Ì ͓͊ҧ͍͌͋ͅ Ì̲͎͚͒͑͊ͅ Ì͖͔͍͕͖͍͕͎͍͗͛͊ҧÌ͎͔͔͖͗͒Ì ̶͎ͅ͏ͅÌ͕Ì͉͇͑͊͑͒ͅÌ͓͕͖͔͒͒͊͑​͍͑͐͟Ì͖͒͊͏ͱ͍͐Ì͍Ì ͔͆͗͑͒ҧÌ͑͒͛͑͒ҧÌ͍͋͌͑͢͠ ̼͖͒Ì͎͕͖͕͊ͅͅͱÌ͓͏ͱ͋͊ҧÌ̯͊͘ͅ͏͍͒͑͠ Ì͖͒Ì͍͒͑Ì ͓͔͇͕͙͉͊͒͒͑͟Ì͍Ì͈͐͑͒͒​͔͒͆͌͑͟ͅ Ì̲͍͆͒ͅ͏͊​͊Ì ͍͇͕͖͌͊͑͟Ì͓͏ͱ͍͋Ì̱͍͔͖͕͒ Ì̱͎͔͍͕ͅÌ͍Ì̴͏͖͍͕ͅÌ ̈́͏͕͒ Ì̶͓͔͖͠ͅͱ Ḭ͔͉͕̀͗ͅ Ì̶͎ͅ͏ͅ Ì̴͔͕͒͒ Ì̦͉͍͕͕͑͐͒ͅ Ì̯͕͍Ì͍Ì̴͖͍͊͑ͅ ̯͔͒͗͘Ìͱ͇͏ͱ͖͕͊ͱÌ͉͍͍͕͖͔͖͍͇͐͑͑͐͟ͅͅÌ͚͖͔͊͑͒͐Ì ̴͔͎͖͔͊͊͗͘͟Ì̮͍͕͎͍͙͒͑͛͊Ì͕͖͔͇͇͒͒͒ Ì̮͇͕͖͌͊͑͟ҧÌ͎͎ͅÌc͕͖͔͇͒͒Ì̹͎͇͒͡ͅi Ì̯͔͒͗͘Ì͍͖͌͑͐͊͑ͅ Ì ͇Ì͓͔͇͊͗͢Ì͔͉͒͛͊͊͠ Ì͕͇͒͊ҧÌ͎͗͏͖͔͗͒͠ҧ Ì̳͕͖͔͇͒Ì ͔͕͓͒ͅ͏͒͋͊͑Ì͇Ì͕͖͗͊͠Ì̦͉͔͍͖͍͕͎͈͛͊͒͒ͅÌ͔͐͒ͱ Ì ͓͔͖͍͇͑͒ͅÌ͖͔͍͎͐͊ͅͅ Ì͎͖͔͒͒͟ҧÌ͖͉͒͊͏͊͑Ì͖͒Ì ͕͇͔͊͊͑͒ҧÌ͕͖͍͛ͅÌ͕͖͔͇͒͒ͅÌ͓͔͊͊͊͜ҧ͎͒͐Ì͍͔͍͑͒͜ҧÌ Ì͎͐ Ì̲ͅÌ̯͔͒͗͘Ì͐͒͋͑͒Ì͔͍͖͒͆͑͗͋͠ͅÌ ͕͖͇͐͑͒͋͊͒Ì͍͇͓͍͕͙͋͒͑͟Ì͙͖͎͆͗͒͛͊Ì͍Ì͓͕͙͊͛͑͟ͅÌ͏͍͆͒Ì͈ͅ͏͙͊͛͑͟Ì͓͏ͱ͋͊ҧ

̶͖͒͏͍͚ͅÌ͕͖͔͇͒͒ͅÌdÌ͍͍͖͌͗͐͊͏͑͟͠ҧÌ͈͔͉͒͒Ì̯͔͒͗͘ Ì͉͍͒͑Ì͍͌Ì͎͔͕͍͇͊ͅҧ͍͙͜Ì͈͔͕͎͍͙͊͛͊Ì͈͔͉͇͒͒͒ Ì ͓͕͖͔͒͒͊͑​͑͟ҧÌ͑ͅÌ͎͗͌͒ҧÌ͓͒͏͕͎͒͊Ì͌͊͐͏͍ Į̀Ì͖͒͐͡Ì ͈͔͉͒͒͊Ì͎͖͔͕͖͇͒͑͒ͅ Ì͈͉͊Ì͕͖͇͍͒ͅ͏͍Ì͕͇͒ҧÌ͕͏͉͊Ì ͔͌͑͊͟ͅÌ͚͍͇͍͏͍͚͍͌ͅ​͍ Ì͇͟Ì͑ͅҧ͉͖͊͊Ì͆͒͏͍͊͜͠Ì ͓͏͉͍͒͝ͅ Ì͖͎͍͊ͅÌ͎͎ͅÌ͓͓͒͗͏ͱ͔͑ͅͱÌ̶͓͍͉͑ͅͅͅ Ì ͍Ì͎͍͗͌͊Ì͐͒͊͑͊͟͝Ì͗͏͎͍͒͛Ì Ì͍͖͌͑͐͊͑͊͟ͅÌ͎͖͑͗͑͟ͅ Ì͔͖͛͊͟Ì͍͖ͅ͏͠ͱ͕͎͈͑͒͒Ì͇͏͍ͱ͍͑ͱ Ì̯Ì͓͉͌͗ͅͅÌ͖͒Ì͈͔͉͒͒ͅÌ͔͕͓͒ͅ͏͒͋͊͑ͅÌ̴ͅ͏͎͕͖͔͍͚͊͒ͅͅ Ì ͐ͅ͏͎͍͊͑͠ҧÌ͌͊͐͑͒ҧÌ͔ͅҧ ÌͅÌ͖͎͋͊ͅÌ̦͈͑͊͏͎͕͖͔͒͒ͅ Ì͇͍͖͍͌͑ͅҧ͕͎ͅͱÌ͎͔͓͕͖͊͒͠Ì d͈͒Ì͇͎͊ͅ Ì ͑ͅÌ͈͊͢Ì͙͉͍͖͕͑͒ͅͱÌ̯͍͑͒͑ͅ Ì͉͒͑͒Ì͍͌Ì͓͓͒͗͏ͱ͔͑͊ҧ͍͙͜Ì͕͖͐͊Ì͑ͅÌ͕͖͔͇͒͒͊ Ì̸͎͌ͅͱÌ͓͒͏͕͎͒ͅÌ ͕͍͗͜Ì͇͉͖͊͊Ì͇Ì͕͖͔͐͒͑͟͠ͅĮ̀͏͙͔͊͑ͅͅ Ì͖͎͉͒͗ͅÌ ͑ͅÌ͔͚͎͆͒͟ͅҧÌ͏͉͎͒͊Ì͐͒͋͑͒Ì͉͔͖͕͒͆͠ͅͱÌ͉͒Ì ̱͍͈͑͒͒͟͜Ì͕͖͔͇͒͒ͅ Ì̲͓͔͖͍͇͒ͅ Ì͑ͅÌ͇͔͍͊͑͊͜Ì ͙͒͏͐ͅÌ̩͕͖͔͍͕͗͒ͅ Ì͔͕͓͒ͅ͏͒͋͊͑Ì͍͎͗͑ͅ͏͑͟͠ҧÌ ̦͙͍͏​͏͊͒͑ Ì͏͖͍͊͑ҧÌ͉͇͔͚͒͊Ì͍͓͔͖͔͍͚͐͊͟ͅÌ̫͏͍͇͖͌͊͟ͅÌ̦͇͕͖͔͍ҧ͕͎͒ҧÌ͍͏͍Ìc̶͍͕​͕͍i ̳͕͖͔͇͒Ì̭͎͍͑͘ͅ Ì͍͇͕͖͌͊͑͟ҧÌ͇Ì͍͕͖͔͍͒​͍Ì͕Ì͓͙͍͒͡Ì͇͚͍͚͇͊͑͊͑͊ͅÌ͎͎ͅÌc̰͇͉͇͑͒͟ͅͅҧÌ͚͇͖͎͊͒i Ì ͍͎͗͑ͅ͏͊͑Ì͖͊͐ Ì͖͛͒Ì͔͉͎͊ͅͱÌ͎͔͕͖͒ͅͅÌ͓͊ҧ͌͋ͅͅÌ͍Ì ͎͕͍͕͖͒͊͐͡ͅÌ͇͕͖͔͖͕͊͛͢ͅͱÌ͕Ì͍͕͖͔͍͒͊ҧÌ͍Ì͈͖͆͒͒ͅҧÌ ͎͗͏͖͔͗͑͒͠ҧÌ͍Ì͔͖͍͕͖͍͕͎͛͊͒ͅҧÌ͖͔͉͍͚͍ͅͱ͍͐ ̴͊ҧ͌͋ͅÌ͕͖͔͇͒͒ͅÌ̭͎͍͑͘ͅÌ͓͒͏͒͑Ì͎͖͔͕͖͇͒͑͒ͅ Ì ̧͒͏͗͜͢͠Ì͕͖͛͠ͅÌ͕͖͔͇͒͒ͅÌ͍͖͌͑͐͢ͅͅÌ͈͔͒͟ Ì͍͛͠Ì ͓͔͕͍͒͒͊͜Ì͗Ì͓͉͒͑͒͋͠ͱÌ͕͕͍͒͑͐ͅÌ͕͎͏͒͑͟Ì͔͉͖͕͛͊͊͗͢ͱÌ͕Ì͓͏͉͔͉͍͒͒͒͑͐͟Ì͉͒͏͍͍͑͐ͅ Ì̧͕͊͌͗͏͇͒͑͒ Ì̭͎͍͑͘ͅ Ì͇Ì͓͔͇͊͗͢Ì͔͉͒͛͊͊͠ Ì͍͔͎͒͒͜Ì ͍͇͕͖͌͊͊͑Ì͇͕͊͐͗Ì͍͔͐͗Ì͍͕͖͛͊ҧ͍͐͜Ì͍͔͉͌͗͐͗͑͐͟Ì͔͐͒͊͐ ÌͅÌ͖͎͋͊ͅÌ͔͉͎͊͒ҧÌ͎͕͍͕͖͒͊͐͒͡ҧ Ì ̓͋͑͒͊Ì͓͔͒͆͊͊͋͊͠Ì͕͖͔͇͒͒ͅÌͱ͇͏ͱ͖͕͊ͱÌ͕͔͉͊͒ҧÌ ͍͖͍͒͆͑ͅͱÌ͔͕͎͐͒͒ҧÌ͔͓͙͍͛͊͊ͅÌ̯͔͖͊ͅͅ ̯͔͖͊ͅͅ Ì ̯͔͒͐͊Ì̯͔͖͊ͅͅ ͎͔͖͊ͅͅ Ì͑ͅÌ̭͎͍͑͊͘ͅÌ͍͖͖͒͆͊ͅÌ ͖͢͏͊͑͠Ì̱͙͕͒͑͗ͅ ͙͕͐͒͑͗ͅ Ì͎͖͔͈͒͒͒͒Ì͐͒͋͑͒Ì͇͕͖͔͖͍͖͊͠ Ì͇ ͕͇͒͑͒͑͒͐ Ì͗Ì͈͒͢ ͓͉͙͌͑͟ͅͅÌ ͔͈͇͆͊͊͒Ì͕͖͔͇͒͒ͅ ̶͖͒͏͍͚ͅÌ͕͖͔͇͒͒ͅ Ì͈͔͉͒͒Ì̭͎͍͑͘ͅ Ì͔͕͓͒ͅ͏͒͋͊͑Ì͇Ì͈͒͢ ͇͕͖͒͒͛͑͒ҧÌ͕͖͍͛ͅÌ͕͖͔͇͒͒ͅ Ì͒͑ͅÌ ͍͖͌͑͐͊͑ͅÌ͇͍͖͑͗͊͜͏͍͑͐͟͠Ì͉͍͒͐͐ͅÌ͖͍͌͑ͅ Ì͚͔͎͇͊ͱ͍͐Ì͍Ì͓͏͉͒͝ͅͱ͍͐ Ì͖͎͍͍͐ͅÌ͎͎ͅÌ ͍͇͕͖͌͊͑ͅͱÌ̵͈͗ͅ ÌͅÌ͖͎͋͊ͅÌ͚͖͔͊͑ͅ͏͑͒͠ҧÌ͓͏͒-


͉͢͝͠ͅÌ̶͇ Ì̱͔͎ͅͅ Ì͕͍͔͒͆͊͢͝ͅҧÌ͑ͅÌ͓͔͈͒͗͏͎͗Ì͍͖͋͊͏͊ҧÌ͍Ì͈͕͖͒͊ҧÌ͈͔͉͒͒ͅ Ì̵ͅҧ͒͑Ì̧͙͒ͅ͏͍ Ì ͉͑͊ͅ͏͎͊͒Ì͖͒Ì̭͎͐ͅͅ Ì͔͇͇͖͒͛͒͊͟ͅͅÌ͕͇͍͍͒͐Ì ͐ͅ͏͎͍͍͊͑͐͠Ì͖͍͙͍͍͐Ì͗͏͎͍͒͛͐ͅÌ͍Ì͕͖͔͍͐͟ͅÌ ͉͍͒͐͐ͅ Ì͇Ì͕͉͙ͅͅÌ͎͖͔͙͒͒͟Ì͐͒͋͑͒Ì͇͕͖͔͖͍͖͊͠Ì ͔͕͎͍͆ͅͅҧÌ͕͍͋͐͑ͅ ̯͔͒͐͊Ì͈͔͉͒͒ͅÌ̭͎͍͑͘ͅ Ì͓͔͉͕͖͇͊ͅ͏ͱ͖͢Ì͍͖͔͕͑͊͊Ì͖͎͋͊ͅÌ͍͇͓͍͕͋͒͑͊͟Ì͓͕͒͊͏͎͍Ì͕͖͔͇͒͒ͅÌ͕Ì͍͐͒͊͑͐͟͝Ì͗͏͎͍͒͛͐ͅÌ͍Ì͖͇͔͍͊͑͐ͅͅ Ì ͈͉͊Ì͈͕͖͒ͱ͐Ì͓͔͉͊͏͖͒͋ͅÌ͆͏͉͢ͅÌ͕͖͐͊͑͒ҧÌ ͎͍͕͎͌͑͒͘ͅҧÌ͎͙͍͗͑ Ì̶͖͍͖͒Ì͓͗͒͐ͱ͖͑͗͠Ì͔͇͛͊͌͛͟ͅҧ͑͒Ì͍͇͓͍͕͋͒͑͗͢Ì͉͔͇͊͊͑͢Ì̯͖͕͖͔͍ͅͅͅ Ì ̨͖͑͒ͅͅ Ì͕͖͒͏͍͚͗Ì̱͍͚͍͓͗͑ͅ͏͍͖͖͊ͅÌ̦͔͎͉͍͒͑ͅ ÌͅÌ͖͎͋͊ͅÌ̶͔͎͍͉͑͒ͅͅͅ Ì͇͕͊͐͠ͅÌ͓͓͒͗͏ͱ͔͑͗͢Ì͕͔͉͍͊Ì͈͔͕͎͍͙͊͛͊Ì͍Ì͍͕͖͔͑͒͑ͅ​͙͑͟Ì͖͔͍͕͖͇͗͒ Ì̳͉͑ͅÌ͍͌Ì͉͕͖͓͔͍͖͒͒͐͊͛͊ͅ͏͕͖͑͒͊͠ҧÌ ͇Ì͓͉͌͑͒ͅͅҧÌ͕͖͍͛ͅÌ͕͖͔͇͒͒ͅÌdÌ͖͇͍͌͒͑͗͜ͅҧÌ ͎͔͆ͅͅ͏͠ Ì͇͔͆͒͊͑͟͜​͑͟ҧÌ͔͐͒͊͐Ì͑ͅÌ͔͈͆͊͊Ì͍Ì ͎͔͒͗͋͊͑​͑͟ҧÌ͖͇͕͍͒͊͑͐͟Ì͕͎ͅ͏͍͐ͅ Ì̮͇͕͖͌͊͑͊͟Ì͖͔͍͕͖͍͕͎͍͗͛͊͊Ì͎͔͔͖͗͒͟Ì͕͖͔͇͒͒ͅ Ì͔͕͓͒ͅ͏͒͋͊͑​͑͊͟Ì͇͉͒͏͠Ì͓͔͒͆͊͊͋͠ͱÌdḬ͈̀͑ͅͅͅ Ì ̦͔͈͕͍ͅ Ì̩͔͎͕͊ͅͅ Ì̴͔͖͒͒ ̭͔͒͒ Į͕͍̀ͅ͏͍͎͕͒ Ì ̷͕͍͏͍͇͍͕ Ì̦͏͍͎͕͊Ì͍Ì̦͏͍͎͕͑ͅͅ ̸͉͍͊͑͊͑​͑͊͟Ì͍͏͍Ì͈͐͑͒͒͏͉͑͊͢͟Ì͌͒͏͖͓͕͒͒͊͛͑͊͟ͅÌ͓͏ͱ͍͋ Ì͓͔͒͆͊͊͋͊͠Ì͇Ì͖͍͊͑Ì͔͇͍͕͖͙͒͆͟͟Ì ͕͎ͅ͏ Ì͇͖͔͆͊͌͊͊͑͊͟Ì͙͖͆͗͟ Ì͈͕͖͓͔͍͒͊​͍͐͑͊͟Ì ͓͔͍͛ͅ͏͟Ì͉͏ͱÌͱ͙͖ Ì͖͎͔͖͒͊͟͟Ì͍Ì͕͓͎͒͒ҧ͑͊͟Ì ͌ͅ͏͍͇͟ Ì͍͕͖͛͊ҧ͊͜​͊Ì͔͐͒͊ÌdÌ͖͍͡Ì͍Ì͉͔͈͍͗͊Ì ͓͔͎͔͕͊͑͊͟ͅÌ͔͒͆͌͟ͅÌ͇͍͎͖͒͌͑͢ͅÌ͇Ì͍͑͐͜ͅÌ ͇͒​͔͍͒͆͋͊͑ͅ​͍ Ì͎͈͉͒ͅÌ͐͟Ì͈͇͔͍͒͒͐Ì͒Ḭ͎̀͊͘ͅ-

͉͊ Ì̳͕͖͔͇͒Ì͔͒͆͐ͅ͏ͱ͖͢Ì͍͔͉͌͗͐͗͑͊͟Ì͓͔͒͆͊͊͋͠ͱ Ì͓͎͔͖͒͊͟͟Ì͓͕͎͊͒͐ Ì͎͖͔͒͒͟ҧÌ͍͖͌͑͐͊͑͟ͅҧÌ͓͖͒͡Ì̦͈͑͊͏͕͒Ì̶͍͎͊͏͠ͱ͕͑͒ Ì͇͙͉͚͒͊͟Ì͕Ì ̰͎͉͊͘͟ͅ ÌÌ͕͔͇͍͑ͅ͏Ì͕Ìc͈͒͏͍͍͗͆͑͐͟Ìͱҧ͚͍͐ͅi Ì ̵͕͖͍͖͊ͅ͏͕͖͑͒͠͠Ì͕͖͔͇͒͒ͅÌ͕͕͖͇͒ͅ͏ͱ͖͢Ì͒͏͍͇͎͇͒͊͟Ì͉͔͇͊͊͠ͱ Ì͇͍͈͔͉͍͎͍͑͒͑ͅ Ì͎͍͓͔͍͕͟ͅ Ì ͉͗͆͟ Ì͕͕͒͑͟ Ì͓͏͖͑͟ͅͅÌ͍Ì͉͔͈͍͗͊Ì͉͔͇͊͊͠ͱ Ì ̰͎͉͊͘ͅͅ Ì͍͇͕͖͌͊͑ͅͱÌ͍Ì͓͉͒Ì͇͍͑͌͑͊͐ͅͅÌ2@MS@Ì ,@TQ@ ̦͈͍ͅÌ̱͇͔ͅͅÌ Ì͕͐͟ͅҧÌ͆͏͍͎͍͌ҧÌ͎Ì͖͔͍͎͇͐͊͒͒ͅҧÌ̩͔͚͍͊​͍Ì͕͖͔͇͒͒ Ì͕͉͍͒͊͑͊͑​͑͟ҧÌ͕Ì ͕͗͊͜ҧÌ͓͏͇͍͗͛͐ͅÌ͕͖͐͒͒͐ Ì͖͛͒Ì͉͖͊ͅÌ͕͖͔͇͒͒͗Ì͓͔͍͕͖͇͊͐͗͊͒͝Ì͏͈͎͈͊͒͒Ì͉͕͖͓͒͗ͅ Ì̩͔͉͒͒Ì ̰͎͉͊͘ͅͅÌ͍͐͊​͖͊Ì͉͒͑͗Ì͍͌Ì͕͙͐͟ͅÌ͕͇͔͒͊͐͊͑​͙͑͟Ì

͇Ì̫͇͔͓͒͊Ì͔͍͐͑ͅ Ì̵ͱ͉͒͐Ì͙͉͍͖͕͑͒ͅͱÌ͏͍͐͑ͅÌ dÌ͓͔͍͕͖͍͑͊͝ͅÌ͔͉͎͍͙͊Ì͇͍͉͇͒Ì͓͖͍͚ Ì̯͔͒͐͊Ì ͈͔͉͒͒ͅḬ͎͉̀͊͘ͅͅ Ì͉͔͈͍͗͊Ì͍͇͕͖͌͊͑͊͟Ì͎͔͔͖͗͒͟Ì͕͖͔͇͒͒ͅÌdÌ͈͐͑͒͒͏͉͑͢͟ҧÌ͓͕͒͊͏͎͒Ḭ͍̀ҧͱ Ì ͔͚͎͆͟ͅͅͱÌ͉͔͇͊͊͑ͱÌ̦ҧ͕͒Ì̲͍͎͍͖͕ͅ Ì͍͉͊ͅ͏͑͠ͅͱÌ ͉͏ͱÌ͕͔͍͈͊͑͘ͅÌ̲͍͎͠ͱ͑ͅ ÌÌ̴͔͍͊ͱ͏͍ Ì͈͐͑͒͒͏͉͑͢ͅͱÌ͉͔͇͎͊͊͗͜ͅÌ͕Ì͍͍͖͌͗͐͊͏͍͑͐͟͠Ì͓͏ͱ͍͋͐ͅ Ì͑ͅÌ͋͑͒͢ҧḬ͎͉̀͊͊͘ͅÌ͍͖͌͑͐͊͑ͅͅÌ͕͇͍͍͒͐Ì͓͕͍͊͛͑͐͟ͅÌ͓͏ͱ͍͋͐ͅĮ͕͍̀ͅ͏͍͎͍ Ì̶͏͉͖͊͗͊Ì ͖͖͍͖͒͐͊͠ Ì͖͛͒Ì͇͎͔͈͒͗Ḭ͎͉̀͊͘͟ͅÌ͈͐͑͒͒Ì͐ͅ͏͙͟Ì ͍Ì͆͒͏͍͙͜͠Ì͕͖͔͇͇͒͒͒ Ì͍͌Ì͎͖͔͙͒͒͟Ì͍͑͆͒ͅ͏͊​͊Ì ͍͖͌͑͐͊͑ͅÌ̶͎͔͓͍͕͒͒ Ì͕͖͔͇͒͒ Ì͓͔͍͉͑ͅ͏͍͊͋͝ͅҧÌ͕͊͐͊͠Ì̳͕͍͕͇͑͒ͅ ÌÌ

͈ͦͣͫͧͤ͟À 49


ПРЕЗЕНТАЦИЯ ◉ ЗАКИНФ

=DQWH +RVSLWDOLW\ *URXS :ANTEÀ(OSPITALITYÀ'ROUP Àͨͬͪͭͫͧ͟ͽÀͯÀͪͫͬͬͩͤ͢ͰͫͧͪÀͧͪͤͫͤͪÀ͡Àͬͩͯ͟͠ͰͧÀ

ͨÀͬͯ͢Ͱͤͭͮͧ​ͧͪͯͰ͡ͱ Àͭͮͤͣͩ͟͢͟ͼͰÀͯͬͧͪ͡Àͬͯ͢ͰͽͪÀ͡͹ͯͬ͵͟ΧͶͧΧÀͭͤͮͯͬͫ͟-

ͧͫͣͱͯͰͮͧ​ͧÀͬͯ͢Ͱͤͭͮͧ​ͧͪͯͰ͟͡Àͩͣͤ͟͡​ͤͰÀͧÀͮͯͭͬͮ͟ͽͥͤ͟ͰͯͽÀͨͬͪͭͩͤͨͯͬͪÀ

ͩͧͦͧͮͬͫ͟͡​ͫ͹ΧÀͯͤͮͧͯ͡ Àͧͦ͹ͯͨͫ͟​ͫͱͼÀͨͱͳͫͼÀͧÀͶͧͮͬͨͧΧÀͯͭͤͨͰͮÀͬͦ͡-

"7À:ANTEÀ0ARKÀANDÀ'ALAXYÀ(OTELS ÀͯͬͯͰͬͽͷͧͪÀͧͦÀͣ͡ͱͳÀͭͮͤͯͰͧͥͫ͹ͳÀ

ͪͬͥͫͬͯͰͤΧÀͣͩͽÀͬͰͣ͹ͳ͟ ÀÀ

ͬͰͤͩͤΧ Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟​ͫ͹ͳÀͫ͟Àͬ À͇ͨͧͫ͟Ͳ À͟ÀͰͨͥͤ͟ÀÀͽͩ͡ͽͤͰͯͽÀͩͣͤͩ͟͡ͺ-

͉ͬͪͭͩͤͨͯÀ"7À:ANTEÀ0ARKÀANDÀ'ALAXYÀ(OTELSÀͧͦͤͯ͡ͰͤͫÀͯͬͧͪͧ͡À

ʹͤͪÀͤͣ͡ͱͷͤͬ͢ÀͰͱͮͧͯͰͧ͵ͤͯͨͬͬ͢Àͤͫ͟͢ͰͯͰ͟͡À84À4RAVELÀ3ERVICES Àͫ͟ͳͬ-

͡͹ͯͬͨͧͪͧÀͯͰͫͣͮ͟͟Ͱͪͧ͟À͡ÀͯͲͤͮͤÀͬͯ͢Ͱͤͭͮͧ​ͧͪͯͰ͟͡ Àͬͩ͠ͺͶͧͪÀ͡͹ͬ͠-

ͣͽͷͤͬͯ͢ͽÀ͡À̀Ͳͧͫ͟ͳ ÀÀ

ͮͬͪÀͬͦͪͬͥͫͬͯ͡ͰͤΧÀͣͩͽÀͮͦͪͤ͟ͷͤͫͧͽÀͬͯ͢ͰͤΧ Àͫͧͪͫͧ͟͡ͼÀͨͬͰͬͮ͹ͳÀ

͉ͬͪͭͩͤͨͯÀ"7À:ANTEÀ0ARKÀANDÀ'ALAXY À͡ͳͬͣͽͷͧΧÀ͡ÀͨͬͫʹͤͮͫÀ"ESTÀ

ͭͮͤͣͩ͟͢͟ͼͰͯͽÀͭͮͤͨͮͯͫͬ͟Àͪͤͩͧͮͬͫ͟͠͡​ͫ͹ͤÀ$ELUXEÀ2OOMSÀͧÀ3UITES À

7ESTERNÀ0REMIEREÀ#OLLECTIONÀ(OTELS Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟Àͫ͟ÀͭͩͽͥͤÀ͊ͫͯ͟͢͟͟ À

͡ÀͫͤͨͬͰͬͮ͹ͳÀͧͦÀͨͬͰͬͮ͹ͳÀͤͯͰͺÀͧͫͣͧͧͣ͡ͱͩ͟ͺͫ͹ͤÀͯ͟͠​ͯͤΧͫ͹ À͟À͡À

ͬͣͫͬͪÀͧͦÀͯͪ͟͹ͳÀͭͮͧͩͤͨ͟͡Ͱͤͩͺͫ͹ͳÀͭͩͽͥͤΧÀͬ À͇ͨͧͫ͟Ͳ ÀͬͰͪͤ͵ͤͫ​ͫͬͪÀ

ͯͪͧ͟ͳÀͬͰͤͩͽͳÀͭͬͯͤͰͧͰͤͩͧÀͪͬ͢ͱͰÀͬͰͣͬͳͫͱͰͺÀ͡Àͭͮͤͨͮͯͫ͟͹ͳÀͭͬͪͤ-

ͬͩ͢ͱ͠͹ͪÀͲͩͬͪ͟͢ ÀͬͰͨͱͣ͟ÀͬͰͨͮ͹͟͡ͼͰͯͽÀͦ͟ͳ͟͡Ͱ͹͟͡ͼͷͧͤÀͧͣ͡͹Àͫ͟À

ͷͤͫͧͽͳÀͧÀͫ͟ÀͭͮͬͯͰͬͮͫ͹ͳÀͤͮͫͣ͟͟͡ͳ Àͬͯͭͬͩ͡ͺͦͬ͟͡ͰͺͯͽÀͱͯͩͱͪͧ͢͟À

ͤͦͮͤͥͫ͠͠ͱͼÀͯͧͫͤ͡ͱÀ͈ͬͫͧ͵ͤͯͨͬͬ͢Àͪͬͮͽ ÀÀ

ͨͬͫͲͤͮͤͫʹ ͦͩͬ͟͡ÀͧÀͫͨͤ͟͠Ͱͫ͹ͳÀͦͩͬ͟͡ ÀͭͬͯͤͰͧͰͺÀͲͧͰͫͤͯ ʹͤͫͰͮÀͧÀ

͍Ͱͤͩͧ Àͯͩ͟͡ͽͷͧͤͯͽÀͯͬͤ͡ΧÀͮͬͯͨͬͶͺͼÀͧÀͫͤͭͮͤͦͬ͡Χͣͤͫ​ͫ͹ͪÀͭͬͣͳͬͣͬͪÀ

ʹͤͫͰͮÀ7ELLNESSÀ À3PA

50 ̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ


̽͌͊ͪÍžͧͨͥͥͤ͊ͪÍ›ÍŚĂŒ͍ͨ͌Í›ÍĽÎ…ĂŒ Hospitality meets 5* experience

͉͒Í?Í?͖͉ͅÀ Í?͇͈̀Í?Í€

͉͒Í?Í?͖͉ͅÀ Í?̀͞

XTTRAVE A L SERVICES: Omirou St 1, Nea Smirni – Athens, Greece | www.xttravelservices.gr | email: xttravel@xttravelservices.gr | tel.: +30 210 9343468 8442!6%,Ă€3%26)#%3 ÀÀÍ?͎ͪͧ͹Ă€͹͊ Ă€ Ă€ÍŒͤͯĂ€Í?͎͍ͪͧͧĂ€ Ă€Í€Ͳ͍͚ͧ Ă€Íƒ͎ͤʹͧͽĂ€WWW XTTRAVELSERVICES GRĂ€EMAIL Ă€XTTRAVEL XTTRAVELSEVICES GRĂ€Ͱͤ͊ Ă€ Ă€ Ă€ ZANTE PARK P RESORT & SPA: Laganas – Zakynthos, Greece | www.zanteparkhotels.gr | email: zantepark@zanteparkhotels.gr | tel. : +30 26950 52310 :!.4%Ă€0!2+Ă€2%3/24Ă€ Ă€30! À͊Í&#x;͢Í&#x;ÍŤÍ&#x;ÍŻĂ€ Ă€Í‡Í&#x;͍ͨͧͲ Ă€Íƒ͎ͤʹͧͽĂ€WWW ZANTEPARKHOTELS GRĂ€EMAIL Ă€ZANTEPARK ZANTEPARKHOTELS GRÀÀͰͤ͊ Ă€ Ă€ Ă€ GALAXY BEACH RESORT: Laganas – Zakynthos, Greece | www.galaxybeachresort.gr | email: galaxyhotel@zhg.gr | tel. : +30 26950 51171 '!,!89Ă€"%!#(Ă€2%3/24 À͊Í&#x;͢Í&#x;ÍŤÍ&#x;ÍŻĂ€ Ă€Í‡Í&#x;͍ͨͧͲ Ă€Íƒ͎ͤʹͧͽĂ€WWW GALAXYBEACHRESORT GRĂ€EMAIL Ă€GALAXYHOTEL ZHG GRĂ€Ͱͤ͊ Ă€ Ă€ Ă€ $XVJDEH


ϛϜϑϓϑϙϞόҠϔҩ Dz ϖϚϜҞҝ

0D\RU +RWHOV 5HVRUWV ̳͖͊͏͍Ì͍Ì͎͔͔͖͗͒͟Ì,@XNQÌ͕Ì͖͒͏͍͛͑͐͟Ì͔͕͓͒ͅ͏͍͒͋͊͑͊͐Ì͑ͅÌ͕͖͔͇͒͒͊Ì̯͔͒͗͘Ì

͓͔͎͔͕͊͑͊͟ͅÌ ͖͐͒͐͊͑͟Ì ͖͉͙͒͟ͅ Ì ̨Ì ͑͗͜ͅÌ ͈͔͓͗​͓͗Ì ͇͙͉͒ͱ͖Ì ͉͇ͅÌ ͖͒͊͏ͱÌ

͓͔͍͈͏͖͜͢ͅͅĮ͕̀ͅÌ͎͖͕͒͗͑͗͠ͱÌ͇Ì͍͔͐Ì͍͕͎͌͑͟ͅ​͈͑͒͒Ì͕͖͍͏ͱ Ì͎͕͎͡͏͍͇͈͌͑͒͒͢Ì

͖͒͏͎͒͠Ì ͉͏ͱÌ ͇͔͕͌͒͏͙͟ Ì ͈͉͊Ì ͚͔ͅͱ͖Ì ͔͖͍͎͒͐͑ͅͅÌ ͍Ì ͡͏͈͖͕͖͊͑͑͒͠ͅ Ì ,@X

͉͍͌ͅҧ͑ͅÌ͍Ì͍͉͍͇͍͉͑͗ͅ͏͈͑͒͒͠Ì͕͒͆͏͍͇͍͗͋͑ͅͱ Ì͉͆͗͠Ì͖͒Ì͕͊͐͊ҧ͑͟ҧÌ͖͉͙͒͟Ì

NQÌ+@Ì&QNSS@Ì5DQCDÌ1DRNQSÌ ͕Ì Ì͏͖͊ Ì͍Ì,@XNQÌ,NMÌ1DONRÌ/@K@BDÌb QSÌ

͍͏͍Ì͖͉͙͒͟Ì͆͊͌Ì͉͖͊͊ҧ ÌͅÌ͖͎͋͊ͅÌ͕͇͔͒͊͐͊͑​͙͑͟Ì͔͇͌ͅ͏͍͊͛͊͑ҧÌ͍Ì͇͊͏͕͑͊ͅ Ì

'NSDKhÌ ͕Ì Ì ͏͖͊ Ì ͓͈͖͒͐͒͗Ì ͕͉͊͏͖͠ͅÌ ͇͑͊͌͆͊͐͒͟ͅͅҧÌ ͎͉͋͗͢ͅÌ ͍͖͐͑͗͗Ì

̭͉͕͊͠Į̀͟Ì͕͖͐͒͋͊͊Ì͓͒ ͕͖͑͒ͅͱ͊͐͗͝Ì͖͎͔͖͕͒͟͠ͱÌ͇͕͖͇͛͗͐ͅ

̨͈͊͒͜ͅÌ ͖͉͙͒͟ͅÌ ͕Ì ͏͍͆͐͐͢͟Ì ͛͊͏͇͎͒͊͒͐Ì ͍Ì ͉͔͗͌͠ͱ͍͐ Ì ̸͖͒͑͛͊͑​͑͒͊Ì

̶͊͐͊ҧ͑͟ҧÌ ͖͉͙͒͟Ì ͇͙͉͍͖͒͟Ì ͑ͅÌ ͎͕͖͇͛͊͊͑ͅ​͑͒Ì ͇͑͒͟ҧÌ ͔͇͗͒͊͑͠Ì ͇Ì ,@XNQÌ

͈͕͖͓͔͍͒͊​͍͕͖͇͐͒ Ì ͓͔͇͎͊͒͏͕ͅ​͕͑͒͊Ì ͕͒͆͏͍͇͍͗͋͑͊ͅÌ ͍Ì ͔͇͌ͅ͏͍͊͛͊͑ͱ Ì ͅÌ

/DKDJ@RÌ,NM@RSDQXÌ͍Ì,@XNQÌ"@ONÌ#HÌ"NQET Ì̯͉͋͟ͅҧÌ͖͒͊͏͠Ì͓͒ ͕͇͒͊͐͗Ì

͖͎͋͊ͅÌ ͎͗͏͍͔͑͑͊͟ͅÌ ͍͕͎͍͌͟Ì ͕͉͉͖͒͌͗ͅÌ ͓͔͆͊͌͗͊͛͑͗͢Ì ͕͖͇͎͒͆͑͒͗ͅÌ ͉͏ͱÌ

͍͎͗͑ͅ͏͊͑ Ì ̭͉͕͊͠Ì ̨͟Ì ͕͖͐͒͋͊͊Ì ͔͉͌͊ͅ͏͍͖͠Ì ͕Ì ͆͏͍͎͍͍͌͐Ì ͏͉͍͐͢͠Ì ͇͕͊Ì

̨͈͊͒͜ͅÌ͖͓͕͎͒͗ͅ

̈́ͤͫͺͧ͢ÀͧÀ͑ͱͮͧͦͪ͟


0$< 25 021 5(3 26 Ę$5 3$/$ 7 +2 &( 7(/ę

0$<

25

0$<

25

&$3

2 '

3(/

(.$

6 0

, &2

5)8

0$<

25

/$ *

527

É£Ô¾Ô¸Ô·Ô­ Ô¶Ô§Ô³Ô¦Ô³Ô©Ô¸ Ô³Ô¾Ô¸Ô¾ÔªÔ²Ô­Ô® Ê•ʧʤʣʤʧ Êž ʇʤʧʞʥʖʨʦʩ Ê€ʤʦʪʩ ɹʦÊ›ʬÊžʵ ʈʛʡ ʪÊ–Ê Ê§ FNBJM JOGP!NBZPSIPUFMT DPN

XXX NBZPSIPUFMT DPN

7$ 9

(5'

( *5

$1'

5(6

257

21$

67(

5<


ϜϑϏϔϚϙҥ ϏϜϑҠϔϔ

ɉɟɥɨɩɨɧɧɟɫ 5ҪҶ ҭҮү ұүҵүҷӆ ҵүһҸҬ ҹүҺүһүҴҪүҼһӉ һ ҭҸҵҽҫҲұҷҸҳ ҶҸҺӉ ҷҪұҷҪӁҪӉ һҬҲҮҪҷҲү ҲһҼҸҺҲҲ ҺҪһҹҸҵҸҰүҷ ϛүҵҸҹҸҷҷүһ

¢͍ͯͰͮͬ͡À͎ͤͩͬͭ͟¡ Àͱͫͧͨͩ͟ͺͫͬΧÀͭͮͧͮͬͣͫͬΧÀͨͮͯͬ͟Ͱ͹ À͎ͤͩͬͭͬͫ​ͫͤͯÀͫ͟ͳͬͣͧͰͯͽÀ͡À ͼͬ͢ ͬͯ͡Ͱͬ͵ͫͬΧÀ͵ͯ͟ͰͧÀͩͨͫͯͨͬͬ͟͟͢͠ÀͭͬͩͱͬͯͰͮͬ͟͡ÀͧÀͯͬͤͣͧͫͽͤͰͯͽÀͯÀͪ͟Ͱͤͮͧͨͬͬ͡ΧÀ̓ͮͤʹͧͤΧÀͱͦͨͬΧÀͭͬͩͬͯͨͬΧÀͦͤͪͩͧ À͉ͬͮͧͫͲͯͨͧͪÀ ͭͤͮͤͶͤΧͨͬͪ ÀͶͧͮͧͫͬΧÀͯͤͬ͢͡ÀͩͧͶͺÀ Àͨͪ ̓ͤͬͮ͢͟Ͳͧ͵ͤͯͨͧÀͧÀͣͪͧͫͧͯ͟Ͱͮ͟Ͱͧͫͬ͡À͎ͤͩͬͭͬͫ​ͫͤͯÀͯͬͯͰͬͧͰÀͧͦÀͬͨͮͱͬ͢͡À͉ͬͮͧͫͲͧͽ À ̀ͮͬͩͧͣ͢͟ À̀ͮͨͣͧ͟ͽ À͊ͨͬͫͧ͟ͽ À͋ͤͯ​ͯͧͫͧͽ À͈ͩͧͽÀͧÀ̀ͳ͟Χͽ ͍ͨͮͱ͢À͉ͬͮͧͫͲͧͽ Àͬͪ͹ͤͪ͟͡͹ΧÀ͉ͬͮͧͫͲͯͨͧͪÀ ͧÀ͐ͮͬͫͧ͟͵ͤͯͨͧͪÀͦͩͧͪͧ͟͟͡ Àͦͫͧͪͤ͟͟ͰÀͬͯͬͬͤ͠ÀͪͤͯͰͬ Àͩͬͣͮ͟͢͟͠ͽÀͱͫͧͨͩ͟ͺͫ͹ͪÀͮ͟ͳͤͬͩͬͧ͢͵ͤͯͨͧͪÀͦͭͬͤͣͫͧͨͪ͟͟͡ ÀÀ͟ÀͰͨͥͤ͟À ͨͮͯͬ͟ͰͤÀͭͮͧͮͬͣ͹ Àͯͬ͵ͤͰ͟ͼͷͤΧÀͦͤͩͤͫ͹ΧÀ ͭͤΧͦͥ͟ÀͯÀͬͩ͢ͱ͠͹ͪÀͪͬͮͤͪ À ͎ͬͩͧͦͬͯ͠ͰͧÀͬͰÀͯͬͮͤͪͤͫ͡​ͫͬͬ͢ÀͰͬͮͬͬͬ͢͢͡ÀʹͤͫͰͮ͟Àͬͮͬͣ͢͟À͉ͬͮͧͫͲ͟ Àͣͤ͢ÀͪͬͥͫͬÀ ͭͬͯͤͰͧͰͺÀͪͱͦͤΧÀͱͫͧͨͩ͟ͺͫ͹ͳÀͮ͟ͳͤͬͩͬͧ͢͵ͤͯͨͧͳÀͫ͟ͳͬͣͬͨ Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟Àͭͮͧ-

̈́ͤͫͺͧ͢ÀͧÀ͑ͱͮͧͦͪ͟

ͪͬͮͯͨͧΧÀͨͱͮͬͮͰÀ͊ͱͰͮͨͧ͟ÀͯÀͯͤͪͧͮͫͬ͡À ͧͦͤͯ͡Ͱͫ͹ͪÀͨͦͧͫͬ͟ À͑ͨͥͤ͟Àͬͯ͢ͰͧÀͬͨͮͱ͢͟À ͪͬ͢ͱͰÀͫͯͩͣͧ͟͟ͰͺͯͽÀͦͫͪͤͫͧ͟Ͱ͹ͪͧÀͧͫͪͧ͟͡ Àͭͬͩͼͬ͟͠͡ͰͺͯͽÀͮ͟ͳͤͬͩͬͧ͢͵ͤͯͨͧͪͧÀ ͮͦͩͧͫͪͧ͟͟͟͡À͌ͤͪͤͧ ÀͭͬͯͤͰͧͰͺÀͧͯͰͬ͵ͫͧͨͧÀ͎ͮͤͨͮͯͫͬ͟ΧÀͩͤͫͅ͹ Àͧͦͤͯ͡ͰͫͬͤÀͧͦÀ ͫ͟Ͱͧ͵ͫͬΧÀͪͧͲͬͩͬͧ͢​ͧÀͬͦͤͮͬÀ͐ͰͧͪͲͩͧ͟ͽ À ͬͮͫ͢͹ΧÀͬͮͬͣ͢À͑ͮͧͨͩ͟͟ÀͧÀͩͧͦͩͤͥ͟͠ͷͧΧÀ ͬͮͫͬͩ͢͹ͥͫ͹ΧÀͨͱͮͬͮͰ À͟ÀͰͨͥͤ͟Àͫ͟ʹͧͬͫͩ͟ͺͫ͹ΧÀͭͮͨ͟À͡À͐ͮͫͣͭͧ͟͟͟ͳͬͯ ͎ͬÀͭͱͰͧÀ͡À̀ͮͬͩͧͣ͢ͱÀ͟͡ͶͧͪÀͫͧͪͫͧͤͪ͟͡À ͦͩͣͤ͟͟͡​ͤͰÀͣͮͤͫͧ͡ΧÀͰͤ͟ͰͮÀ͡Àͭͧͣͮͤ͜͟͡ Àͣͤ͢Àͤͥͤͬͣͫͬ͢ÀͭͮͬͳͬͣͧͰÀͯͤͪͧͮͫͬ͡À ͧͦͤͯ͡Ͱͫ͹ΧÀͲͤͯͰͧͩ͟͡ͺ À͟ÀͰͨͥͤ͟ÀͩͤͰͫͧͤÀ ͨͱͮͬͮͰ͹Àͣͫ͟​ͫͬͬ͢Àͮͤͧͬͫ͢͟ Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟​ͫ͹ͤÀͭͬÀͤͮͤͬͬ͢͠͡ΧÀͩͧͫͧ​ͧ​ͧÀͬͰÀ͑ͬͩͬͯ͟ÀͧÀ̈́ͮͤͭͫͬ͟ÀͣͬÀ͎ͬͮͰͬ ͔ͤͩͧ À͉ͬͯͰ͟ÀͧÀ ͮͪͧͬͫͧͅ À̀ͮͬͩͧͣ͢͟ Àͣͤ͢Àͭͤͮͬͤ͡ÀͭͬͯͤͩͤͫͧͤÀ͠͹ͩͬÀͬͯͫͬͫͬ͟͡À͡À ͬͪÀͰ͹ͯͽ͵ͧͩͤͰͧ​ͧÀͣ ͫ ͻ Àͬͩͤ͠​ͤÀͧͦͤͯ͡Ͱͫ͟Àͨͨ͟ÀʹͤͫͰͮÀ

ͪͧͨͤͫͯͨͬΧÀʹͧͧͩͧͦ͟͡ʹͧ​ͧ À ̓ͬͮͬͣÀ͋ͧͨͤͫ͹ÀͯͬÀͦͫͪͤͫͧ͟Ͱ͹ͪͧÀ͊ͺͧͫ͡͹ͪͧÀ͂ͮ͟Ͱͪͧ͟Àͭͮͧͩͤͨ͡ͱͰÀͧͫͰͤͮͤͯÀͰͱͮͧͯͰͬ͡ À͑ͨͥͤ͟ÀͫͤÀͭͮͬͭͱͯͰͧͰͤÀͧͦͱͪͧͰͤͩͺͫ͹ΧÀ͌͟Ͳͭͩͧͬ Àͯ͹ͮ͢͟͡ͶͧΧÀͮͬͩͺÀͭͤͮͬ͡ΧÀ ͯͰͬͩͧʹ͹Àͫͬͬͬ͢͡Àͮͤ͢͵ͤͯͨͬͬ͢Àͬͯ͢ͱͣͮͯ͟Ͱ͟͡À ͯÀ ÀͭͬÀ Àͬͣ͢͟ ͂ÀʹͤͫͰͮͤÀ͎ͤͩͬͭͬͫ​ͫͤͯ͟Àͫ͟ͳͬͣͧͰͯͽÀͬͨͮͱ͢À ̀ͮͨͣͧ͟ͽ Àͧͣͤͩ͟ͺͫͬͤÀͪͤͯͰͬÀͣͩͽÀͰͤͳ ÀͨͰͬÀ ͥͤͩͤ͟ͰÀͭͬͩͼͬ͟͠͡ͰͺͯͽÀͥͧͬͭͧͯͫ͡͹ͪͧÀ ͭͤΧͦͥͪͧ͟͟ÀͯÀͰͮͣͧ͟ʹͧͬͫ​ͫ͹ͪͧÀͮͤ͢͵ͤͯͨͧͪͧÀͣͤͮͤͫ͡ͽͪͧ Àͤͯͨͮ͟͠ΧͫͧͪͧÀͦͤͩͤͫ͹ͪͧÀͣͬͩͧͫͪͧ͟ÀͧÀͨͮͧͯͰͩ͟ͺͫͬÀ͵ͧͯͰ͹ͪÀ ͪͬͮͤͪ À͐Ͱͬͩͧʹ͟Àͬͨͮͱ͢͟ Àͬͮͬͣ͢À͑ͮͧͭͬͩͧͯ À ͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟͟À͡ÀʹͤͫͰͮͤÀͭͩͬͣͬͮͬͣͫͬͬ͢À ͮͨͣͧ͟͟Χͯͨͬͬ͢Àͬͮͫͬͬ͢͢Àͭͩ͟Ͱͬ Àͫͤͭͬͣͩͤͨ͟ͱÀͫ͟ͳͬͣͧͰͯͽÀ͎ͮͫͬͫͯ͟͟ÀͯÀͪͫͬͥͤͯͰͬͪ͡À ͪͬͫͯ͟Ͱ͹ͮͤΧ Àͥͧͬͭͧͯͫ͟͡ͽÀ̈́ͧͪͧͰͯͫ͟͟ À ͧͫͣͱͯͰͮͧͩ͟ͺͫ͹ΧÀʹͤͫͰͮÀ͋ͤͩͬͭͬͩͧͯ͢͟ À ͭͮͧͮͤͥͫ͠͹ΧÀͧͯͰͬͮͧ͵ͤͯͨͧΧÀͬͮͬͣ͢À̀ͯͰͮͬͯ À ͎ͬͨͩͬͫ​ͫͧͨͬ͡Àͫ͟Ͱͧ͵ͫͬΧÀͧͯͰͬͮͧ​ͧÀͦͧͫ͟ͰͤͮͤͯͱͼͰÀͮͦͩͧͫ͟͟͡͹À͡À͑ͤͤ͢͟ À͋ͫ͟ͰͧͫͧͽÀ ͧÀ͍ͮͳͬͪͤͫͬͯ À͟ÀͰͨͥͤ͟À͉ͮͧ͟Ͱͤͫ͟ÀͯÀͭͮͬͯͩͩͤͫ͟͡​ͫ͹ͪÀͦͪͨͬͪ͟Àͤͫͤ͡ʹͧͫͯͨͬ͟ΧÀͻͭͬͳͧ ÀͪͬͮͯͨͬΧÀͬͮͬͣͬͨ͢À͊ͤͬͫͧͣͧͬ À͟ÀͰͨͥͤ͟À ͨͱͮͬͮͰ͹À͡À͂ͧͰͧͫͤÀͧÀ͐Ͱͤͪͫͧʹͤ ͌ͤͪͫͬͬ͢Àͣͩ͟ͺͶͤ À͡À͊ͨͬͫͧ͟​ͧ ÀͭͬͯͤͰͧͰͤÀ ͫͤͭͮͤͨͩͬͫ​ͫͱͼÀ͐ͭͮ͟Ͱͱ Àͣͤ͢À͡À À͡ ͣ ͫ ͻ À ͭͬͯͤͩͧͩͧͯͺÀͣͬͮͧΧʹ͹ ÀͭͬͯͰͤͭͤͫ​ͫͬÀͭͮͤͮ͟͡Ͱͧ͡ͶͧͤÀͻͰͬͰÀͬͮͬͣ͢À͡ÀͪͬͷͫͱͼÀͣͤͮͥ͟͡ͱ ÀͨͬͰͬͮ͟ͽÀͭͬͯͩͤÀ͎ͤͩͬͭͬͫ​ͫͤͯ​ͯͨͬΧÀ ͬ͡Χͫ͹Àͯ͡Ͱͩ͟͟Àͬ͡Àͩͤ͢͟͡Àͮͤ͢͵ͤͯͨͧͳÀͬͮͬͣͬ͢͡ ͬͯ͢ͱͣͮͯ͟Ͱ͡ À ͂Àͬͨͮͱͤ͢ÀͪͬͥͫͬÀͬͫͮ͟͠ͱͥͧͰͺÀͪͫͬͥͤͯͰͬ͡À ͭͪ͟ͽͰͫͧͨͬ͡Àͧͦͫ͟͡ͰͧΧͯͨͬΧÀͻͭͬͳͧÀͧÀͭͤͮͧͬͣ͟ÀͲͮͫͨͯͨͬͬ͟͢Àͩͣ͟͡͹͵ͤͯͰ͟͡ À͉ͥͤ͟Ͱͯͽ À͵ͰͬÀͧͯͰͬͮͧͽÀͫͤÀͦ͟Ͱͮͬͫͱͩ͟À¢ͪͤͮͰ͡͹Χ¡Àͬͮͬͣ͢À͋ͧͯͰͮ͟ Àͯͩ͟͟͡ÀͬÀͨͬͰͬͮͬͪÀ ͮͯͭͮͬͯ͟Ͱͮͫͧͩͯ͟͟ͺÀͣͩͤͨͬ͟Àͦ͟Àͭͮͤͣͤͩ͹À ͬͨͮͤͯͰͫͬͯͰͤΧ À͇ͣͤͯͺÀͰͨͥͤ͟Àͮͯͭͬͩͬ͟-


ͥͤͫÀͦͫͪͤͫͧ͟Ͱ͹ΧÀͬͮͬͣ͢À͋ͬͫͤͪͯ͟͡ͺͽÀͧÀ ͩͤͤͫͣͮͫ͢͟͟ͽÀ͋ͫͧ͟ÀͯÀͰͮͣͧ͟ʹͧͬͫ​ͫ͹ͪͧÀ ͨͪͤͫ͟​ͫ͹ͪͧÀ͟͠Ͷͫͽͪͧ À ̈́ͮͪͧ͟͟Àͭͮͧͮͬͣ͹Àͩͨͬͫͧ͟ΧͯͨͬΧÀͦͤͪͩͤÀ ͪͬͥͫͬÀͫͦ͟͟͡ͰͺÀͭͤͷͤͮͱÀ̈́ͧͮͬͯÀͧÀͬͮͣ͢͹ΧÀ ͑͟ΧͤͰͬͯ À͋ͫͬͧ͢ͳÀͰͱͮͧͯͰͬ͡Àͦͧͫ͟ͰͤͮͤͯͱͼͰÀ ͬͮͬͣ͢͟À͌ͤͭͬͩ͟ͺÀͧÀͩ͜͟Ͳͬͫͧͯͬͯ ͎ͱͰͤͶͤͯͰ͡ͱͽÀͣͩͤ͟​ͤÀͭͬÀͧͯͰͬͮͧ͵ͤͯͨͬΧÀ ͋ͤͯ​ͯͧͫͧ​ͧ ÀͰͱͮͧͯͰÀͭͬͦͫͨͬͪͧ͟ͰͯͽÀͯÀͮͤͧͬͫͬͪ͢ ÀͬͯͰͧ͟͡͡ͶͧͪÀͯͩͤͣÀ͡ÀͧͯͰͬͮͧ​ͧ Àͨͨ͟À ͫ͟Ͱͧ͵ͫͬΧ ÀͰͨ͟ÀͧÀ͡Àͬͩͤ͠​ͤÀͭͬͦͣͫͧͤÀͮͤͪͤͫ͟͡À͡Àͯ͡ͽͦͧÀͯÀͫͮͬͣͫ͟͹ͪÀͬͯ͡​ͯͰͫͧͤͪ͟À À ͬͣ͢͟ ÀͭͬͯͨͬͩͺͨͱÀͧͪͤͫ​ͫͬÀͦͣͤͯͺÀͫ͟ͳͬͣͧͩͯͽÀ ʹͤͫͰͮÀͭͬͯ͡Ͱͫ͟͵ͤͯͨͬͬ͢Àͣͧͥͤͫͧ͡ͽ À͐Ͱͬͩͧʹ͟Àͬͨͮͱ͢͟ Àͧͦͤͯ͡Ͱͫ͟ͽÀͭͮͬͰͽͥͤͫ​ͫ͹ͪͧÀͭͩͽͥͪͧ͟ÀͧÀͬ͢͟͠ͰͬΧÀͮͯ͟ͰͧͰͤͩͺͫͬͯͰͺͼ Àͽͩ͡ͽͤͰͯͽÀͯͩͫ͟͟͡ͽÀ͉ͩͪ͟͟͟Ͱ͟ À̓ͬͮͬͣ͟À͋ͤͰͬͫͧÀͧÀ͉ͬͮͬͫͧÀͬͰͩͧ͵͟ͼͰͯͽÀ ͳͮͨ͟͟Ͱͤͮͫ͹ͪÀͨͧͨͩͣͯͨͧͪ͟À ͯͰͧͩͤͪÀ͡Àͮ͟ͳͧͰͤͨͰͱͮͤ À͂À Ͱͨͧͤ͟ÀͥͤÀͬͯͰͮͬͫ͡͹ͤÀʹͤ͡Ͱ͟Àͬͨͮ͟ͶͤͫÀͧͦͤͯ͡Ͱͫ͹ΧÀͯÀ ͫ͟Ͱͧ͵ͫͬͯͰͧÀͬͮͬͣ͢À͎ͧͩͬͯ À ͟ÀͰͨͥͤ͟Àͦͫͪͤͫͧ͟Ͱ͹ΧÀͪͬͮͯͨͬΧÀͨͱͮͬͮͰÀ͉ͧͭͮͧͯ͟​ͯͧͽ ͌͟Àͦͭͣͤ͟͟À͎ͤͩͬͭͬͫ​ͫͤͯ͟À ͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟Àͬͨͮͱ͢À͈ͩͧͽ À ͣͤ͢Àͫ͟ͳͬͣͧͰͯͽÀ͍ͩͧͪͭͧͽ À ͮͬͣͧͫ͟Àͣͮͤͫͧ͡ͳÀ͍ͩͧͪͭͧΧͯͨͧͳÀ͈ͮ͢ À ͈ͫͰͤͮͤͯͱͼͷͧͪͯͽÀͮ͟ͳͤͬͩͬͧͤ͢ΧÀͯͰͬͧͰÀͰͨͥͤ͟ÀͭͬͯͤͰͧͰͺÀͳͮͪ͟À̀ͭͬͩ​ͩͬͫ͟Àͭͧ͜-

ͨͱͮͤΧͯͨͬͬ͢À͡ÀͪͤͯͰͤ͵ͨͤÀ͂ͯ͟​ͯͤͯ À͟Àͥͧͬͭͧͯͫ͟͡ͽÀͣͤͮͤ͡ͱͶͨ͟À̀ͫͣͮͧͰͯͤͫ͟ ÀͭͮͧͼͰͧ͡Ͷ͟ͽͯͽÀͫ͟ÀͦͤͩͤͫͬͪÀͬͮͫͬͪ͢Àͯͨͩͬͫͤ À ͤͦ͠ͱͯͩͬͫͬ͡Àͬ͵ͮ͟ͱͤͰÀͩͼͬͬ͢͠ÀͰͱͮͧͯͰ͟ À ͏ͤͨ͟À͌ͤͣͯ͟ÀͭͬͰͮͽͯͤͰÀͯ͟͡Àͯͬͧͪͧ͡Àͬͣͬͭͣͪͧ͟͟͡ À͟À͵ͱͰͺÀͫͧͥͤ À͡Àͣͬͩͧͫͤ Àͧͣͫͤ͡​ͤͰͯͽÀͪͬͮͯͨͬΧÀͨͱͮͬͮͰÀ͇͟ͳͮͬ͟ Àͨͱͭ͟ͼͷͧΧͯͽÀ͡Àͯͬͯͫͬ͡͹ͳÀͧÀͬͩͧͨͬ͡͡͹ͳÀͣͤͮͤ͡ͺͽͳ À ͎ͮͧͮͤͥͫ͠͹ΧÀͬͮͬͣͬͨ͢À͉͟ΧͽͲ͟ Àͧͦͤͯ͡Ͱͫ͟ͽÀͯÀͮͤͪͤͫ͡Àͫ͟Ͱͧ͵ͫͬͯͰͧÀͮͤͨ͟À̀ͩͲͤΧ À ͯͮͤͣͫͤͤͨͬ͡͡͹ͤÀͮͦͩͧͫ͟͟͡͹À͉͟Ͱͨͬͩͬ͟ÀͧÀ ͧͯͰͬ͵ͫͧͨͧÀ͡À͉ͧͩ​ͩͧͫͧÀͰͨͥͤ͟ÀͬͰͫͬͯͽͰͯͽÀͨÀͣͬͯͰͬͭͮͧͪͤ͵͟ͰͤͩͺͫͬͯͰͽͪÀͬͨͮͱ͢͟ ͌ͨͬͫͤ͟ʹ Àͬͨͮͱ͢À̀ͳ͟Χͽ ÀͯͰͬͩͧʹ͟ÀͨͬͰͬͮͬͬ͢ Àͬͮͬͣ͢À͎͟Ͱͮ͹ Àͽͩ͡ͽͤͰͯͽÀͥͫ͟͡͹ͪÀ Ͱͮͫͯͭͬͮ͟Ͱͫ͹ͪÀͱͦͩͬͪ Àͯ͡ͽͦ͹͟͡ͼͷͧͪÀͨͬͫͰͧͫͤͫͰͩ͟ͺͫͱͼÀ̓ͮͤʹͧͼÀͯÀ͈ͬͫͧ͵ͤͯͨͧ-

ͪͧÀͬͯͰͮͬͪͧ͟͡ÀͧÀ͈Ͱͩͧͤ͟Χ À͉ͮͧͯͰͩ͟ͺͫͬÀ ͵ͧͯͰͬͤ ÀͦͤͩͤͫͬͤÀͭͬͤͮͤͥ͠ͺͤÀͦͬͤ͟͡͡͹ͤ͟͡ͰÀ ͯͤͮͣʹͤÀͭͬͯͤͰͧͰͤͩͤΧÀͯÀͭͤͮͬͬ͢͡Àͦͩ͢͡ͽͣ͟ À ͐ͩͤͣͱͤͰÀͱͭͬͪͽͫͱͰͺÀͬÀͥͧͬͭͧͯͫͬ͡ΧÀͰͮͣͧ͟ʹͧͬͫ​ͫͬΧÀͣͤͮͤ͡ͱͶͨͤÀ̀ͨͮ͟Ͱ͟ÀͧÀ̈́ͧͨͬ͟ͲͰͬ ÀͬͰͨͱͣ͟ÀͪͬͥͫͬÀͣͬͮ͟͠ͰͺͯͽÀͣͬÀͬͮͬͣ͢͟À ͉ͩͮͧ͟͟͡Ͱ͟ÀͭͬÀͯͰͮͬ͟ΧÀͥͤͩͤͦͫͬΧÀͣͬͮͬͤ͢ À ͪͤͯͰͤ͵ͨͬÀ͜Χͬ Àͣͤ͢Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟Àͦͫͪͤͫͧ͟Ͱ͹ΧÀͭͩ͟Ͱͫ͟ ÀͬÀͨͬͰͬͮͬͪÀ͎ͯͫͧ͟͟͡ΧÀͭͧͯͩ͟À ͡Àͯͬͧ͡ͳÀͭͱͰͤ͡͹ͳÀͦͪͤ͟Ͱͨ͟ͳ À͇ͣͤͯͺÀͥͤÀ ͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟Àͫͤͬͩ͠ͺͶͬΧÀͬͮͬͣͬͨ͢À͏ͧͬ À Ͱͮͫͯͭͬͮ͟Ͱͫ͹ΧÀͱͦͤͩ ÀͯͬͤͣͧͫͽͼͷͧΧÀ͎ͤͩͬͭͬͫ​ͫͤͯÀͯÀͪ͟Ͱͤͮͧͨͬͬ͡ΧÀ̓ͮͤʹͧͤΧÀͧÀͭͧͮͬͪ͜ Àͯͩͫ͟͡͹ΧÀͬͮͬͣ͢À͉ͩͮͧ͟͟͡Ͱ͟ À́ͬͩͺͶ͟ͽÀ͎ͤͷͤͮ͟ Àͩͤͤͫͣͮͫ͢͟͹ΧÀͪͬͫͯ͟Ͱ͹ͮͺÀ ̀ͧ͢͟À͊ͮ͟͟͡ÀͧÀͦͫͪͤͫͧ͟Ͱ͹ΧÀͬͮͫͬͩ͢͹ͥͫ͹ΧÀ ʹͤͫͰͮÀ͔ͤͩͺͪͬͯ ÀÀÀÀÀ

͈ͦͣͫͧͤ͟À


ϛϜϑϓϑϙϞόҠϔҩ Dz ϖϜϔϞ ϚϗϔϘϛϔҩ ϜϚϐϚϝ

$OGHPDU 5HVRUWV KCDL@QÌ1DRNQSRÌ͖͖͒͐͊͛͊ͅÌ ͏͖͊͑͢​͢Ì ͈͉͇͍͒͒͑͗͝

ͪͧ͵ͫͬÀͮͦͧ͟͟͡͡ͼͷͧͳͯͽÀͯͤͰͤΧÀ͡ÀͯͲͤͮͤÀͮͤ͢͵ͤͯͨͬͬ͢Àͬͯ͢Ͱͤͭͮͧ​ͧͪͯͰ͟͡ ͂ÀͻͰͬͪÀͬͣ͢ͱÀ

͈ͯͰͬͮͧͽÀͮͦͧ͟͡ͰͧͽÀͯͤͰͧÀ!LDEMARÀ2ESORTSÀͫ͟͵ͩͯ͟͟ͺÀ ÀͩͤͰÀͫͦͣ͟͟ Àͨͬͣ͢͟Àͫ͟À͉ͮͧͰͤÀͬͰͨͮ͹ͩͧͯͺÀͭͤͮ͡͹ͤÀͬͯ͢Ͱͧͫͧʹ͹ À͐ÀͰͤͳÀͭͬͮÀͯͤͰͺÀ!LDEMARÀ

͐ͤͰͺÀ!LDEMARÀ2ESORTSÀͦͭ͟ͱͯͨͤ͟ͰÀͫͬ͡͹ΧÀͮͤͫͣ͠ Àͣͤ͢Àͫ͟Àͫͯ͟͟͡ʹͤͫͱÀ

2ESORTSÀͨ͟Ͱͧͫͬ͡Àͮͬ͟͠Ͱͤ͟ͰÀ͡ÀͯͲͤͮͤÀͬͯ͢Ͱͤͭͮͧ​ͧͪͯͰ͟͡ À͡͹ͧͮ͟͠ͽÀͣͩͽÀ

͡͹ͳͬͣͽͰÀͯͭͤʹͧͩ͟ͺͫ͹ͤÀͱͯͩͱͧ͢À͡͹ͯͬ͵͟ΧͶͤͬ͢Àͨ͟͵ͤͯͰ͟͡

ͯͬͧ͡ͳÀͬͰͤͩͤΧÀͯͰͮ͟Ͱͤͧ͢͵ͤͯͨͧÀͦͫ͟͵ͧͪ͹ͤÀͮͤͧͬͫ͢͹ÀͧÀͭͬͯͰͬͽͫ​ͫͬÀͧͫͤͯ͡ͰͧͮͱͽÀ͡Àͮͪͬ͢͟ͰͫͬͤÀͭͮͬͤͨͰͧͮͬͫͧͤ͟͡ÀͧÀͯͰͮͬͧͰͤͩͺͯͰͬ͡Àͫͬ͡͹ͳÀͬͯ͢Ͱͧ-

͂ÀͯͤͰͧÀ!LDEMARÀ2ESORTÀͤͯͰͺÀͬͯͤͪ͡ͺÀͬͰͤͩͤΧÀͨ͟Ͱͤͬͮͧ͢​ͧÀ¢ͣͤͩͼͨͯ¡ÀͧÀ

ͫͧ͵ͫ͹ͳÀͨͬͪͭͩͤͨͯͬ͡ ÀͪͤͫͽͽÀͫ͡ͱͰͮͤͫ​ͫͼͼÀͬͯ͠Ͱͫͬͨ͟͡ͱ Àͭͮͬͬͣ͡ͽÀͮͤͫͬ-

ͭͤͮͬͬ͢͡Àͨͩͯ͟​ͯ͟ ÀͧͦÀͨͬͰͬͮ͹ͳÀ͵ͤͰ͹ͮͤÀͬͰͤͩͽÀͫ͟ͳͬͣͽͰͯͽÀͫ͟À͉ͮͧͰͤ Àͣ͟͡À

͟͡ʹͧͼÀͧÀͭͮͤͣͬͯͰͩ͟͡ͽͽÀͱͯͩͱͧ͢À͡͹ͯͬ͵͟ΧͶͤͬ͢Àͨ͟͵ͤͯͰ͟͡Àͯͬͧͪ͡Àͬͯ͢Ͱͽͪ À

ͫ͟À͏ͬͣͬͯͤÀͧÀͣ͟͡À͡Àͮͤͧͬͫͤ͢À͂ͬͯͰͬ͵ͫͬͬ͢À͎ͤͩͬͭͬͫ​ͫͤͯ​ͯ͟ À͟ÀͰͨͥͤ͟Àͣ͟͡À

͐ͤͬͣͫ͢ͽÀͯͤͰͺÀ!LDEMARÀͽͩ͡ͽͤͰͯͽÀͬͣͫͬΧÀͧͦÀͩͱ͵ͶͧͳÀͬͯ͢Ͱͧͫͧ͵ͫ͹ͳÀ

ʹͤͫͰͮ͟À͎͐̀ÀͧÀ͑ͩͯ͟͟​ͯͬͰͤͮͭͧ͟​ͧÀͪͤͥͣͱͫͮͬͣͫͬͬ͟͢Àͨͩͯ͟​ͯ͟ ÀͬͣͧͫÀͧͦÀ

ͯͤͰͤΧÀ̓ͮͤʹͧ​ͧ ÀͭͮͤͣͬͯͰͩ͟͡ͽͽÀͯͬͧͪ͡ÀͭͬͯͤͰͧͰͤͩͽͪÀ͡Àͬ͠ͷͤΧÀͯͩͬͥͫͬ-

ͨͬͰͬͮ͹ͳÀͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟À͡ÀͬͰͤͩͤÀ2OYALÀ-AREÀͫ͟À͉ͮͧͰͤ À͟À͡ͰͬͮͬΧÀ À͡À

ͯͰͧÀ ÀͪͤͯͰÀ͡Àͬͯ͢Ͱͧͫͧʹ͟ͳ Àͣͤ͢Àͨͬͩͧ͵ͤͯͰͬ͡Àͭͤͮͯͬͫͩ͟͟ÀͯͬͯͰͩ͟͡ͽ-

ͬͰͤͩͤÀ2OYALÀ/LYMPIANÀͫ͟À͎ͤͩͬͭͬͫ​ͫͤͯ​ͯͤ À

ͤͰÀ À͵ͤͩͬͤͨ͡ À͟Àͯͪ͟͟ÀͯͤͰͺÀͯͩͧ͟͡ͰͯͽÀͨͨ͟Àͬͣͫ͟ÀͧͦÀͯͪ͟͹ͳÀͣͧͫ͟-

͂ÀͻͰͬͪÀͬͣ͢ͱÀͯͤͰͺÀ!LDEMARÀ2ESORTSÀͭͮͬͤͩ͟͡Àͬͫͬͩͤͫͧͤ͠͡Àͮͤͫͣͬ͠͡À

̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ


ɸʇʕ ʆʄʇʀʄʎʒ ɸ ʄɺʃʄɿ ʉʅɶʀʄɸʀɻ

ʄʨʥʦʖʘʲʨʛʧʲ ʘ ʥʩʨʛʮʛʧʨʘʞʛ ʧʖʢʤʥʤʝʣʖʣʞʵ ʤʨʚʱʫʖ ʞ ʤʝʚʤʦʤʘʡʛʣʞʵ ʞʧʥʤʡʲʝʩʵ ʩʣʞʠʖʡʲʣʩʴ ʳʠʧʠʡʴʝʞʘʣʩʴ ʥʦʤʙʦʖʢʢʩ i&MFNFOUT "MM *Ow ʓʨʖ ʧʖʢʖʵ ʧʤʘʛʦʮʛʣʣʖʵ ʥʦʤʙʦʖʢʢʖ ʤʨʚʱʫʖ ʥʦʛʚʡʖʙʖʛʨʧʵ ʘ ʤʨʛʡʵʫ 30:"- ."3& ʣʖ ʀʦʞʨʛ ʞ 30:"- 0-:.1*"/ ʣʖ ʅʛʡʤʥʤʣʣʛʧʛ

ɹʁɶɸʃʑɿ ʄʊɾʇ ʀʞʪʞʧʞʖʧ ʥʦʤʧʥ ʀʞʪʞʧʲʵ ɶʪʞʣʱ ɹʦʛʬʞʵ ʨʛʡ ʪʖʠʧ FNBJM TBMFT!BMEFNBS HS "-%&."3 3&40354 (3


ϛϜϑϓϑϙϞόҠϔҩ Dz ϖϜϔϞ ϚϗϔϘϛϔҩ ϜϚϐϚϝ

ͧÀͨͩͯ͟​ͯͧͲͧͨ͟ʹͧ​ͧÀͯͬͧ͡ͳÀͨͱͮͬͮͰͫ͹ͳÀͬͰͤͩͤΧ Àͮͦͣͤͩͧ͟͡ÀͧͳÀͫ͟Àͣͤ͡À

ͱͯͭͤͶͫͬÀ͠ͱͣͤͰÀͮͬ͟͠Ͱ͟ͰͺÀͩͤͰͬͪÀ Àͬͣ͢͟À͡ÀͬͰͤͩͤÀ À2OYALÀ/LYMPIANÀ

ͨ͟Ͱͤͬͮͧ͢​ͧ À

ͫ͟À͎ͤͩͬͭͬͫ​ͫͤͯ​ͯͤ ͎ͨͤ͟ͰÀͱͯͩͱ͢À¢%LEMENTS¡ÀͬͭͮͤͣͤͩͽͤͰÀͫͬ͡͹ͤÀͯͰͫͣͮ͟͟Ͱ͹À͡Àͬͩͯ͟͠ͰͧÀ

̷̳̫̰̮Ì̷̵̯̦̫̩̳̮​̮Ì+47418Ì Ì!$ "'

ͭͽͰͧͦͤͣͬ͡͵ͫͬͬ͢ÀͬͰͣ͹ͳ͟Àͧͯͨͩͼ͵ͧͰͤͩͺͫͬÀ͡͹ͯͬͨͬͬ͢Àͨ͟͵ͤͯͰ͟͡ Àͭͬͣ-

͉͟Ͱͤͬͮͧ͢ͽÀ,UXURY

ͫͧͪ͟ͽÀͫ͟Àͫͬ͡͹ΧÀͱͮͬͤͫ͡ͺÀͯͤͮͧͯ͡Àͭͮͤͪͧͱͪ ͨͩͯ͟​ͯ͟ ÀͭͮͤͣͬͯͰͩ͟͡ͽͤ-

͑ͮͧÀͬͰͤͩͽÀͨ͟Ͱͤͬͮͧ͢​ͧÀ¢ Àͦͤͦͣ͡¡Àͬ͠ͷͤΧÀͪͤͯ͡ͰͧͪͬͯͰͺͼÀ Àͫͬͪͤ-

ͪ͹ΧÀͫ͟ͶͧͪÀͬͯ͢Ͱͽͪ À

ͮͬ͡Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟͹Àͫ͟Àͣ͡ͱͳÀͨͱͮͬͮͰ͟ͳÀͧÀͭͮͤͣͩ͟͢͟ͼͰÀͬͯ͢ͰͽͪÀͱͯͩͱͧ͢À

͜Ͱ͟Àͯͤͬ͡͠͸ͤͪͩͼͷ͟ͽÀͭͮͬͮͪ͢͟​ͪ͟ÀͬͰͣ͹ͳ͟Àͨͩ͡ͼ͵ͤ͟ͰÀͭͮͬͥͧͫͧͤ͟͡À

͕ͤͫͰͮͬ͡À͑ͩͯ͟͟​ͯͬͰͤͮͭͧ͟​ͧ

ͭͬÀͭͮͬͮͪ͢͟​ͪͤÀFULL BOARD ÀͧÀͬͯ͢ͰͽͪÀͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰͯͽÀͶͧͮͬͨͧΧÀ͡͹ͬͮ͠À

͇ͣͤͯͺÀͬͯ͢ͰͽͪÀͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰͯͽÀͨͬͪͭͩͤͨͯÀͧͫͣͧͧͣ͡ͱͩ͟ͺͫ͹ͳÀͱͯͩͱ͢ Àͮ͟͡ͺͧ-

ͭͮͤͣͭͮͧͽͰͧΧÀͭͧͰͫͧ͟ͽ Àͨͱͣ͟À͡ͳͬͣͽͰÀͶͤͯͰͺÀͮͤͯͰͬͮͫͬ͟͡ÀͣͩͽÀͱͥͧͫ͟ À

ͮͱͼͷͧͳͯͽÀ͡Àͦͧͯͧͪͬͯ͟͡ͰͧÀͬͰÀͪͤͯͰͬͭͬͩͬͥͤͫͧͽÀͬͰͤͩͽ À͋͹Àͯͬͦͣͩͧ͟À

͎ͮͬͮͪ͢͟​ͪ͟Àͨͩ͡ͼ͵ͤ͟ͰÀͫͤͬͮͫͧ͢͟͵ͤͫ​ͫͬͤÀͨͬͩͧ͵ͤͯͰͬ͡Àͩ͠ͼͣÀͧÀͫͭͧ͟Ͱ-

ͫͬ͡ͱͼÀͭͮͬͮͪ͢͟​ͪͱÀ %LEMENTSÀALL INCLUSIVE Àͮͦͮͬ͟͟͠Ͱͫ͟​ͫͱͼÀͯÀͱ͵ͤ-

ͨͬ͡À ͡ÀͰͬͪÀ͵ͧͯͩͤÀͧÀͧͦͤͯ͡Ͱͫ͹ͤÀͩͨͬͬͩ͟͢ͺͫ͹ͤÀͫͭͧ͟Ͱͨͧ À͑ͨͥͤ͟Àͭͮͬ-

ͰͬͪÀͬͮͦ͟͟͠ÀͥͧͦͫͧÀͧÀͩͬͭͬͩ͟͢͠ͱ͵ͧͽÀͫ͟ͶͧͳÀͬͯ͢ͰͤΧ

ͮͪ͢͟​ͪ͟À¢%LEMENTSÀALL INCLUSIVE¡Àͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰÀͯͭͤʹͧͩ͟ͺͫ͹ΧÀͬͣͫͬ-

͍Ͱͤͩͧ À!LDEMARÀ2OYALÀ-ARE À!LDEMARÀ2OYALÀ/LYMPIANÀͧÀ!LDEMARÀ

ͣͫͤͫ͡͹ΧÀͭͨͤ͟ͰÀͧͦÀͰͮͤͳÀͱͯͩͱ͢À͡À͕ͤͫͰͮͤÀ͎͐̀À ͪͯ͟​ͯͥ͟ À!QUAÀ2OYALÀ

+NOSSOSÀ6ILLAS

ͧÀͧͣͮͬ͢Ͱͤͮͭͧ͟ͼ ÀͧÀͤͯͭͩ͟͠Ͱͫ͹ͤÀͦͫ͟ͽͰͧͽÀΧͬͬ͢ΧÀͧÀͭͧͩ͟Ͱͤͯͬͪ Àͯͬ͡-

À

ͬͣͫ͠͹ΧÀͣͬͯͰͱͭÀ͡Àͯ͟ͱͫͱ Àͳͪͪ͟͟ÀͧÀͰͮͤͫͥͤͮͫ͟͹ΧÀͦͩ͟ À

͉͟Ͱͤͬͮͧ͢ͽÀ"EACH ͎ͽͰͺÀͬͰͤͩͤΧÀͬ͠ͷͤΧÀͪͤͯ͡ͰͧͪͬͯͰͺͼÀ Àͫͬͪͤͮͬ͡Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟͹À ͫ͟ÀͰͮͤͳÀͨͱͮͬͮͰ͟ͳÀ ͜ͰͧÀͬͰͤͩͧÀͭͮͤͣͫͦͫ͟͟͵ͤͫ͹ÀͣͩͽÀͩͼͬͬ͢͠Àͧͣ͟͡ÀͰͱͮͧͦͪ͟ Àͨͩ͡ͼ͵͟ͽÀ ͯͤͪͤΧͫ͹ΧÀͧÀͨͬͫͲͤͮͤͫͯ Ͱͱͮͧͦͪ ÀͧÀͭͮͤͣͩ͟͢͟ͼͰÀͭͮͬͣͱͨͰÀͨ͟Ͱͤͬͮͧ͢​ͧÀ ¢ͯͤ͡Àͨͩ͡ͼ͵ͤͫͬ¡ ͍Ͱͤͩͧ À!LDEMARÀ+NOSSOSÀ2OYAL À!LDEMARÀ#RETANÀ6ILLAGE À!LDEMARÀ !MILIAÀ-ARE À!LDEMARÀ0ARADISEÀ6ILLAGE À!LDEMARÀ/LYMPIANÀ6ILLAGE

̴͔͈͔͒͐ͅ​͐ͅÌc$KDLDMSRÌ@KK HMBKTRHUDi ͐ͤͰͺÀ!LDEMARÀ2ESORTSÀͭͮͤͣͯͰͩ͟͡ͽͤͰÀ͟͡ͶͤͪͱÀͫͧͪͫͧ͟͡ͼÀͭͬͭͱͩͽͮͫͱͼÀͭͮͬͮͪ͢͟​ͪͱÀ¢%LEMENTSÀALL INCLUSIVE¡ ÀͨͬͰͬͮ͟ͽÀ͠͹ͩ͟Àͦͭ͟ͱͷͤͫ͟À ͡ÀͭͧͩͬͰͫͬͪÀͮͧͫ͟͟͡ͰͤÀ͡À Àͬͣ͢ͱÀ͡ÀͬͰͤͩͤÀ2OYALÀ-AREÀͫ͟À͉ͮͧͰͤÀͧÀ

̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ


ARCADIA

www.mythicalpeloponnese.gr


РЕГИОНЫ ГРЕЦИИ

.ɪɢɬ Перекресток многовековых морских путей Средиземноморья, родина Зевса, отца Олимпийских богов, колыбель минойской цивилизации, одной из древнейших в Европе, с городами-дворцами в Кноссе, Фесте, Малье и Закросе.

͎ͬͤͦͣͨ͟ÀͭͬÀͬͯͰͮͬ͡ͱÀͭͬͩͫ͟Àͯͼͮͭͮͧͦͬ͡ÀͧÀ ͫͯ͟͹ͷͤͫ͟Àͫͤͦ͟͠͹ͤͪ͟͡͹ͪͧÀͭͤ͡͵͟Ͱͩͤͫͧͽͪͧ À ͌͟͵ͧͫ͟ͽÀͯÀͬͨͮͱ͢͟À͔ͫ͟ͺͽ Àͦͭͣͫͬͬ͟͟͢Àͮ͟Χͬͫ͟À ͬͯͰͮͬ͟͡ ÀͭͬͯͤͰͧͰͤͩͺÀͫͤÀͱͯͰͤ͟ͰÀͬͯ͡ͳͧͷ͟ͰͺͯͽÀͥͧͬͭͧͯͫ͡͹ͪͧÀͨͮ͟Ͱͧͫͪͧ͟ ÀͬͰͨͮ͹͟͡ͼͷͧͪͧͯͽÀͩͦ͢͟ͱÀ Àͤͯͨͬͫͤ͠͵ͫ͹ͤÀͭͤͯ͵ͫ͟͹ͤÀͭͩͽͥͧ ÀͣͧͨͧͤÀͱͷͤͩͺͽ Àͭͤͷͤͮ͹ Àͬ͢͟͠Ͱ͹ΧÀͮͯ͟ͰͧͰͤͩͺͫ͹ΧÀͧÀͥͧͬ͡Ͱͫ͹ΧÀͪͧͮ Àͤͯͨͮ͟͠ΧͫͧͤÀ ͬͩͧͨͬ͡͡͹ͤÀͧÀͭͤͩ͟ͺͯͧͫͬ͡͹ͤÀͮͬͷͧ Àͦ͟͠͹Ͱ͹ͤÀ ͮͤͪͤͫͤͪ͡Àͣͤͮͤͫͧ͡ Àͮͯ͟​ͯ͹ͭͫ͟​ͫ͹ͤÀͰͱͰÀͧÀͰͪ͟À ʹͤͮͨ͡ͱͶͨͧÀͧÀͪͬͫͯ͟Ͱ͹ͮͧ À͟͠ͶͫͧÀͧÀͦͪͨͧ͟ ͂À͔ͫ͟ͺͽÀ͟͡ͶͤÀͫͧͪͫͧͤ͟͡Àͭͮͧͩͤ͡͵ͤͰÀͯͰͮ͟͹ΧÀͬͮͬͣ͢ Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟​ͫ͹ΧÀͬͨͮ͡ͱ͢Àͨͮͬͭͬͩ͟ͽÀͨͮͤͭͬͯͰͧÀ͉ͯ͟Ͱͤͩ​ͩͧ ÀͭͬͯͰͮͬͤͫ​ͫͬΧÀͫ͟À ͮͦͩͧͫ͟͟͟͡ͳÀͪͧͫͬΧͯͨͬͬ͢Àͬͮͬͣ͢͟À͉ͧͣͬͫͧͽÀ ͧÀͬͨͮͱͥͤͫ​ͫͬΧÀͤͫͤ͡ʹͧͫͯͨͧͪͧ͟ÀͯͰͤͫͪͧ͟ÀͧÀ ͪͬͮͤͪ À́ͱͣͱ͵ͧÀͨͱͩͺͰͱͮͫ͹ͪÀʹͤͫͰͮͬͪ Àͬͮͬͣ͢À ͣͩ͟ÀͭͮͧͼͰÀͧͦͤͯ͡Ͱͫ͹ͪÀͱ͵ͤͫ͹ͪ ÀͲͧͩͬͯͬͲͪ͟ À ͭͬͻͰͪ͟ÀͧÀͳͱͣͬͥͫͧͨͪ͟ À͂Àͭͤͮͧͬͣ͹Àͩͯ͟͡Ͱͬͫͧ͟͡͡ͽÀͤͫͤ͡ʹͧͫ͟ʹͤ͡ÀͧÀͰͱͮͬͨÀͯͬͯͱͷͤͯͰͬͫͧͤ͟͡͡ÀͩͼͣͤΧÀͮͦͫ͟͹ͳÀͫ͟ʹͧͬͫͩ͟ͺͫͬͯͰͤΧ Àͨͱͩͺ-

60 ̈́ͤͫͺͧ͢ÀͧÀ͑ͱͮͧͦͪ͟

ͰͱͮÀͧÀͮͤͩͧͧ͢ΧÀ ͭͮͬͯͩͫ͟͟͡͡͹ͤÀͳͮͧͯͰͧͫͤ͟ÀͧÀ ͨ͟Ͱͬͩͧͨͧ Àͤͮͤͧ͡ÀͧÀͪͱͯͱͩͺͪͫͤ͟ ÀͬͯͰͧͩͬ͟͡À ͩ͢ͱͬͨͧ͠ΧÀͯͩͤͣÀ͡Àͧͣͤ͡À͵ͮͤͦ͡͹͵͟ΧͫͬÀͧͫͰͤͮͤͯͫ͹ͳÀͭͮͬͧͦͤͣͤͫͧ͡ΧÀͧͯͨͱͯ​ͯͰ͟͡ À͌͟Àͮͫͧ͢͟ʹͤÀͬͮͬͣ͢͟ÀͯÀͪ͹ͯͬͪÀ̀ͨͮͬͰͧͮͧÀͫ͟ͳͬͣͽͰͯͽÀ ͪͬͧͩ͢͹ÀͩͤͅͲͰͤͮͧͬͯ͟ÀͧÀ͐ͬͲͬͨͩͧͯ͟À͂ͤͫͧͦͤͩͬͯͬ͡ À̈́ͤͮͤͫͧ͡ Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟​ͫ͹ͤÀ͡Àͪͩͬͫͯͤͩͤͫ͟͟​ͫͬΧÀͬͩͯ͟͠ͰͧÀͬͨͮͱ͢͟ ÀͰͨͧͤ͟Àͨͨ͟À͂ͪͬͯ͟ À ͉ͯ͟Ͱͤͩͧ À͋ͧͩͺͽÀͧÀ͉ͤͮͪ͟ͺͽ Àͯͧͣͤ͡ͰͤͩͺͯͰ͡ͱͼͰÀ ͬÀͭͮͬͯͰͬͰͤÀͧÀͯͬͤͬͮͦͧ͟͡͠​ͧÀͨͮͧͰͯͨͬΧÀͭͮͧͮͬͣ͹ÀͧÀͥͧͦͫͧ Àͮͫ͢͟͟ͰͧͮͱͽÀͫͤͦ͟͠͹ͤͪ͟͡͹ͤÀ ͭͤ͡͵͟Ͱͩͤͫͧͽ À͟Àͫ͟Àͼͤ͢Àͬͨͮͱ͢͟ À͡ÀͪͤͯͰͤ͵ͨͤÀ ͓ͮͫͬͨͯ͟͢͟Ͱͤͩ​ͩͬ ÀͨͬͰͬͮͬͤÀͦͫͪͤͫͧ͟ͰͬÀͬͣͫͧͪÀ ͧͦÀͬͯ͡ͳͧͰͧͰͤͩͺͫͤΧͶͧͳÀͭͩͽͥͤΧÀ͐ͮͤͣͧͦͤͪͫͬͪͬͮͺͽ Àͯ͟͡Àͬ͵ͮ͟ͱͤͰÀͤͫͤ͡ʹͧͫͯͨͧ͟ΧÀͦͪͬͨ͟ À ͦͨͬͩͣͬͫ͟͟͡​ͫ͹ΧÀͪͧͲͬͪÀͬÀͰͧͫͯ͟Ͱͤͫ͡​ͫ͹ͳÀ ͰͤͫͽͳÀ ͣͮͬͯͱͩͧͰ͹ À͊ͤͯ͟ Àͦͭͬͤͣͫͧͨͧ͟͡Àͮͯ͟ͰͧͰͤͩͺͫͬͬ͢ÀͧÀͥͧͬ͡Ͱͫͬͬ͢Àͪͧͮ͟À ͬͦͤͮͬÀ̀Χͯ͟ À ͬͦͤͮͬÀ͉ͱͮͫ͟ ÀͬͯͰͮͬͨͧ͡À̓ͣͬͯ͟͡ÀͧÀ̓ͣͬͭ͟͡ͱͩ͟ À ͩ͜͟Ͳͬͫͧͯͧ Àͤͩͧͨͬͩͤͭͫͤ͡ΧͶͤ​ͤÀ͡Àͮͬͭͤ͡ͅÀ ͱͷͤͩͺͤÀ͐ͪͮ͟͟ͺͽ Àͬͩͤ͠​ͤÀ ÀͪͬͮͯͨͧͳÀͧÀ

ͬͮͫ͢͹ͳÀͭͤͷͤͮÀͭͮͧͩͤͨ͟͡ͼͰÀͧͫͰͤͮͤͯÀͭͱͰͤͶͤͯͰͤͫ͡​ͫͧͨͬ͡ ÀͨͬͰͬͮ͹ͤÀͬͰͨͮ͹͟͡ͼͰÀͣͩͽÀͯͤ͠ͽÀ ͯͨͮ͹Ͱ͹ͤÀͱͬͩͨͧ͢Àͭͮͧͮͬͣ͹ Àͫͯͩͥͣ͟͟͟ͽͯͺÀͤͼÀ ͬ͡Àͯͤͪ͡Àͤͩͧ͡͵ͧ​ͧÀͧÀͦͫͨͬͪ͟ͽͯͺÀͯÀͫͮͪͧ͟͟͡ÀͧÀ ͬ͠͹͵͟ͽͪͧÀͭͮͬͯͰ͹ͳÀͥͧͰͤͩͤΧ ͐ͩͤͣͱͼͷͧΧÀͬͨͮͱ͢Àͫ͟ÀͭͱͰͧÀ À͏ͤͰͧͪͫͬ Àͬͩ͠ͺͶͱͼÀͭͩͬͷͣ͟ͺÀͨͬͰͬͮͬͬ͢Àͦͫͧͪ͟͟ͼͰÀͬͮ͢͹ À ͍ͨͮͱ͢ÀͨͬͫͰͮͯ͟Ͱͬ͡ ÀͯÀͤͩͧͨͬ͡ΧÀͧͯͰͬͮͧͤΧÀ ͧÀͫͯͩͤͣͧͤͪ͟ Àͣͤͯ͡Ͱͤͫ͡​ͫ͹ͪͧÀͣͮͤͫͧͪͧ͡À ͧÀͥͧ͡͹ͪͧÀͰͮͣͧ͟ʹͧͽͪͧ À͂ÀʹͤͫͰͮͩ͟ͺͫͬΧÀ ͵ͯ͟ͰͧÀͬͯͰͮͬ͟͡ ÀͪͤͥͣͱÀͬͮͬ͢ΧÀ͎ͯͧͩͬͮͧͰͧͯÀͧÀͬͮͫͬ͢ΧÀͮ͢ͽͣͬΧÀ́ͤͩ͹ͤÀͬͮ͢͹À ͊ͤͲͨ͟À ͍ͮͧ Àͣͤ͢À͡͵ͤͮ͟ͶͫͧΧÀͣͤͫͺÀͭͮͤͮ͟͡ͷͤ͟ͰͯͽÀ ͡Àͯͤͬͣͫ͢ͽͶͫͧΧ Àͣͬ͡ͳͫͬͩ͡ͽͽÀͦ͟͡Ͱͮ͟ À͠͹ͩͧÀ ͬͫͮ͟͠ͱͥͤͫ͹Àͥͫ͟͡͹ͤÀͮ͟ͳͤͬͩͬͧ͢͵ͤͯͨͧͤÀ ͫ͟ͳͬͣͨͧ Àͯͧͣͤ͡ͰͤͩͺͯͰ͟͡Àͮͫ͟​ͫͧͳÀͧÀͭͬͦͣͫͧͳÀʹͧͧͩͧͦ͟͡ʹͧΧ À ͈ͦÀͯͰͬͩͧʹ͹Àͬͨͮͱ͢͟ Àͬͮͬͣ͢͟À͏ͤͰͧͪͫͬÀͯÀͨͮͤͭͬͯͰͺͼÀ͓ͬͮͰͤͰʹ͟ Àͨ͟Ͱͬͩͧ͵ͤͯͨͧͪÀͪͬͫͯ͟Ͱ͹ͮͤͪÀ͐͡ À͓ͮͫ͟ʹͧͯͨ͟ÀͧÀͭͽͰͺͼÀͪͤ͵ͤͰͽͪͧÀ ͪͤ͵ͤͰͺÀ͈ͮͧͪ͟͢͠À À͔ͫ͟͟ À͌ͤͮ͟Ͱͥͤͯ À͉ͮ͟͟À ͋ͱͯ͟À͎͟Ͷ͟ À͋ͤͩͧ͢͟À͎ͬͮͰ͟ÀͧÀ͑ͥͪͧ͟À͂ͤͩͧÀ ͎͟Ͷ͟ ÀͰͱͮͧͯͰ͹Àͪͬ͢ͱͰÀͬͰͭͮͧ͟͡ͰͺͯͽÀͭͤͶͨͬͪÀ ͣͩͽÀͬͯͪͬͰͮ͟Àͩͧͦͩͤͥ͟͠ͷͧͳÀͣͬͯͰͬͭͮͧͪͤ͵͟ͰͤͩͺͫͬͯͰͤΧ À͐ͮͤͣͧÀͫͧͳÀ Àͪͬͫͯ͟Ͱ͹ͮͺÀ̀ͮͨͣͧ͟ͽ ÀʹͤͫͰͮÀͭͬͯ͡Ͱͫ͟͵ͤͯͨͬͬ͢Àͣͧͥͤͫͧ͡ͽÀͬ͡À ͮͤͪ͡ͽÀͰͱͮͤʹͨͬͬ͢Àͧ͢͟ ÀͧÀͪͬͫͯ͟Ͱ͹ͮͺÀ͎ͮͤͤͩͧ͡ Àͦͫͪͤͫͧ͟Ͱ͹ΧÀͰͨͥͤ͟Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟​ͫ͹ͪÀ ͭͬͩͧͦͬͯ͠ͰͧÀͮ͟ΧͯͨͧͪÀͭͩͽͥͤͪ À͂ÀͪͤͯͰͤ͵ͨͤÀ̀ͫͬΧͽÀͫ͟ÀͯͨͩͬͫͤÀ͎ͯͧͩͬͮͧͰͧͯ͟ÀͪͬͥͫͬÀ ͯͭͱͯͰͧͰͺͯͽÀ͡Àͭͤͷͤͮͱ Àͣͤ͢ ÀͭͬÀͭͮͤͣͫͧ͟ͼ À ͮͬͣͧͩͯͽÀ͇ͤͯ͡À͍ͩͧͪͭͧΧͯͨͧΧ À͎ͬͯͤͩͨͧÀ́ͩͧ͟À ͧÀ̀ͧ͢͟À̓ͩͧͫͧ͟Àͭͮͧͩͯ͢͟ͽͰÀͯ͟͡Àͧͯͨͱͭ͟ͰͺͯͽÀ ͡ÀͨͮͧͯͰͩ͟ͺͫͬÀ͵ͧͯͰͬͪÀͪͬͮͤ ͂Àͬͨͮͱͤ͢À͈ͮͨͩͧͬͫ͟ Àͯͬ͵ͤͰ͟ͼͷͤͪÀͫͤͭͬ͡Ͱͬͮͧͪ͹ͤÀͨͬͫͰͮͯ͟Ͱ͹ÀͧÀͱͫͧͨͩ͟ͺͫͱͼÀͨͮͯͬ͟Ͱͱ À ͯͼͮͭͮͧͦ͹ÀͥͣͱͰÀͯ͟͡Àͫ͟Àͨͥͣͬͪ͟ÀͶ͟͢ͱ À͋ͤͯͰͪͧ͟Àͣͧͨ͟ͽÀͧÀͬͩ͢͟ͽÀͦͤͪͩͽ ÀͪͤͯͰͪͧ͟ÀͩͤͯͧͯͰ͟ͽÀ ͭͮͧͮͬͣ͟ ÀͪͫͬͥͤͯͰͬ͡Àͭͬͯͤͩͨͬ͡ Àͪͬͫͯ͟Ͱ͹ͮͤΧ Àͯͨͩ͟ Àͦͪͨͬ͟͡ À͵ͯͬͤͫ͟͡ͺÀͫ͟Àͯͨͩͬͫ͟ͳÀ


ͬͮ͢ÀͧÀͣͮͤͫͬͯ͡Ͱͧ À͇ͣͤͯͺÀͰͤ͵ͤͰÀͥͧͦͫͺ ÀͫͤÀ ͦ͟ͰͮͬͫͱͰ͟ͽÀͯͬͮͤͪͤͫ͡​ͫͬͯͰͺͼ Àͳͮͨ͟͟Ͱͤͮͫ͟ͽÀ ͤͦ͠ͱͭͮͤ͵ͫ͹ͪÀͨͮͧͰͯͨͧͪÀͬͯ͢Ͱͤͭͮͧ​ͧͪͯͰͬͪ͡ À ͭͬͣͰͤͮͥͣ͟͡ͼͷͧͪ À͵ͰͬÀͧͯͰͧͫ​ͫ͹ͤÀͭͬͰͬͪͨͧÀ ͇ͤͯ͟͡À̓ͬͯͰͤͭͮͧ​ͧͪͫͬͬ͢ÀͭͬÀͯͤΧÀͣͤͫͺÀͫͯͤͩ͟ͽͼͰÀͻͰͬÀͪͤͯͰͬ À̓ͬͮͬͣÀ͈ͮͨͩͧͬͫ͟Àͽ͡ͱͩͽͤͰͯͽÀ ͨͮͱͭͫͤΧͶͧͪÀͭͬÀͫͯͤͩͤͫ͟​ͫͬͯͰͧÀͧÀͥͫͤ͟͡ΧͶͧͪÀͻͨͬͫͬͪͧ͵ͤͯͨͧͪÀʹͤͫͰͮͬͪÀͬͯͰͮͬ͟͡À͉ͮͧͰ À ͭͮͩͤͩ͟͟​ͩͺͫͬÀ͡͹ͭͬͩͫͽͽÀͲͱͫͨʹͧ​ͧÀͣͪͧͫͧͯ͟Ͱͮ͟Ͱͧͫͬ͡ΧÀͯͰͬͩͧʹ͹ÀͭͮͤͲͤͨͰͱͮ͹À͉ͮͧͰ͟ À ͏ͬͣͧͫ͟À̈́ͬͪͧͫͧͨ͟À͓ͤͬͰͬͨͬͭͱͩͬͯ͟À ͩ͜ͺÀ ̓ͮͤͨͬ ÀͧÀͤͩͧͨͬͬ͢͡Àͪ͹ͯͩͧͰͤͩͽÀͧÀͭͮͬͣͬͩͥ͟ͰͤͩͽÀͩͧͰͤͮ͟ͰͱͮͫͬΧÀͰͮͣͧ͟ʹͧ​ͧÀ͉ͮͧͰ͟À͌ͧͨͬͯ͟À͉ͦͫ͟͟Ͱͦͨͧͯ͟͟ À͌͟Àͱͩͧʹ͟ͳÀͧÀͭͩͬͷͣ͟ͽͳÀ ͈ͮͨͩͧͬͫ͟͟ Àͫ͟Àͦͮͤ͟͟͠ÀͧÀ͡Àͤͫͤ͡ʹͧͫͯͨͬͪ͟À ͭͬͮͰͱ À͡ÀͪͱͦͤͽͳÀͧÀʹͤͮͨ͡ͽͳÀͬͯ͢ͰͧÀͬͰͨͮͬͼͰÀ ͣͩͽÀͯͤ͠ͽÀͬͮͬͣ͢ ÀͨͬͰͬͮ͹ΧÀ͵ͤͮͤͦÀͭͮͧͦͪͱÀͣͮͬ͟͢ʹͤͫ​ͫͬͬ͢ÀͭͮͬͶͩͬͬ͢ÀͧͷͤͰÀͫͬͬͤ͡ ͂Àͬͨͮͱͤ͢À͈ͮͨͩͧͬͫ͟Àͯͧͩ͹ÀͧÀͬͮͦ͟͠͹Àͭͮͧͮͬͣ͹Àͬͮͤ͠Ͱ͟ͼͰÀ͵ͤͩͬͤ͡͵ͤͯͨͧΧÀͬͩͧͨ͠À͡Àͧͣͤ͡À ͪͧͲͧ͵ͤͯͨͧͳÀͤͮͬͤ͢͡ À͌͟Àͯ͡ͽͷͤͫ​ͫͬΧÀͬͮ͢͟À ͈ͣ͟Àͨͥͣ͟ͱͼÀͤͯͫ͡ͱÀͬͦͮͬͥͣͤ͟͡ͰͯͽÀ͇ͤͯ͡ À ͬͰͤʹÀ͍ͩͧͪͭͧΧͯͨͧͳÀͬͬ͢͠͡ À͵ͮͤͦ͡͹͵͟Χͫ͹ΧÀ ͧͫͰͤͮͤͯÀͭͮͤͣͯͰͩ͟͡ͽͼͰÀͻͨͬͯͧͯͰͤͪ͹Àͨͮͱͭͫ͹ͳÀ ͬͮͫ͢͹ͳÀͪͯ͟​ͯͧͬ͡͡ Àͬ͢͟͠Ͱ͹ͤÀͲͩͬͮͬΧÀͧÀͲ͟ͱͫͬΧ ͈ͯͰͬͮͧͽÀͬͨͮͱ͢͟À͊ͯͧ͟Ͱͧ Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟​ͫͬͬ͢À͡À ͬͯ͡Ͱͬ͵ͫͬΧÀ͵ͯ͟ͰͧÀ͉ͮͧͰ͟ Àͬͣͫͬͮͤͪͤͫ͡​ͫͬÀͽͩ͡ͽͼͷͤͬͯ͢ͽÀͼͬ͢ ͬͯ͡Ͱͬ͵ͫͬΧÀͬͨͮͧͫͬ͟ΧÀͮͬͭ͡ͅ͹ À ͫͯ͟͵ͧͰ͹ͤ͟͡ͰÀͭͽͰͺÀͰ͹ͯͽ͵ͤͩͤͰͧΧ À͍ͮͪͩͤͫ͟͠​ͫ͹ΧÀͤͯͨͮ͟͠ΧͫͧͪͧÀͭͩͽͥͪͧ͟ÀͧÀͪͩͤͫ͟ͺͨͧͪͧÀͭͱͯͰ͹ͫ​ͫ͹ͪͧÀͬͯͰͮͬͨͪͧ͟͡ÀͯÀͨͤͣͮͬ͡͹ͪͧÀ ͮͬͷͪͧ͟À ͔ͮͧͯͧ ÀͧÀͧͯͰͬͮͧ͵ͤͯͨͧͪͧÀͭͪ͟ͽͰͫͧ-

ͨͪͧ͟À ͉ͱͲͬͫͧͯͧ À͊ͯͧ͟ͰͧÀͣ͹ͶͧͰÀͮͬͪ͟͟ͰͬͪÀ ͬͩͧͨͬ͡͡͹ͳÀͮͬͷÀͧÀͧͫͬͮͣͫͧͨͬ͢͟͡͡ ÀͰͤͮͽͤͰͯͽÀ͡Àͬͮͫ͢͹ͳÀͳͮͤ͠Ͱ͟ͳ ÀͱͷͤͩͺͽͳÀͧÀͭͤͷͤͮ͟ͳ À ͬͮͤ͠Ͱͤ͟ͰÀͭͬͨͬΧÀ͡Àͣͬͩͧͫ͟ͳÀ ͊ͯͧ͟Ͱͧ À͉͟Ͱͮͬ͟ ÀͧÀͭͮͧͮͬͣͫ͹ͳÀ͠ͱͳͰ͟ͳÀ ͩ͜ͱͫͣ͟ ÀͪͬͩͧͰͯͽÀ͡Àͥͧͬͭͧͯͫ͡͹ͳÀʹͤͮͨ͡ͱͶͨ͟ͳÀͧÀͬͮͫ͢͹ͳÀ ͪͬͫͯ͟Ͱ͹ͮͽͳ À͜ͰͬÀͧͦͩͼͩͤͫ͠​ͫ͹ΧÀͮ͟ΧͬͫÀͣͩͽÀ ͩ͟ͺͭͧͫͧͦͪ͟ ÀͭͤͶͧͳÀͭͮͬ͢ͱͩͬͨÀͧÀͧͯ​ͯͩͤͣͬͫͧ͟͡Χ À͂ͬͦͣͱͳÀͫͯ͟͹ͷͤͫÀͩͬ͟͢͠ͱͳͫͧͤͪ͟Àͭͤͩ͟ͺͯͧͫͬ͡͹ͳÀͮͬͷ ÀͰͪͧͫ͟ ÀͶ͟Ͳͮͫ͟͟ÀͧÀͭͬͩͤ͡͹ͳÀ ʹͤ͡Ͱͬ͡ À͎ͬͯͤͰͧͰͤÀͭͤͷͤͮͱÀ̈́ͧͨͤͬͫÀ̀ͫͰͮͬͫ À ͣͤ͢ Àͯͬͩͯͫͬ͢͟ÀͪͧͲͬͩͬͧ͢​ͧ ÀͮͬͣͧͩͯͽÀ͇ͤͯ͡ À ͨͬͰͬͮ͹ΧÀͭͬͦͣͫͤ​ͤÀͭͤͮͤͫͤͯÀ ͯÀͤͮͤͬ͢͠͡À̀ͦͧ​ͧÀͭͮͤͨͮͯͫ͟ͱͼÀ ͮͬͭ͡ͅͱ À ͆ͧͬͭͧͯͫ͡͹ͤÀͬͮͬͣͨͧ͢ Àͫͭͬͩͫͤͫ͟​ͫ͹ͤÀͮ͟ͳͧ͟͵ͫ͹ͪͧÀͨ͡ͱͯͪͧ͟À ͧÀͮͬͪ͟͟Ͱͪͧ͟ ÀͰͮͣͧ͟ʹͧͬͫ​ͫ͹ͤÀͪͬͰͧ͡͹ Àͯͬͩ͟͠ͼͰͫ͹ΧÀ ͭͬͨͬΧÀͧÀͣͧͨͧΧÀͫͤͰͮͬͫͱͰ͹ΧÀ ͭͤΧͦͥ͟ÀͯÀͮͦͫͬ͟​ͬͮͦͫͬ͟͠ΧÀ ͮͯ͟ͰͧͰͤͩͺͫͬͯͰͺͼ Àͬ͢͟͠ͰͬΧÀ ͮͤͣͨͬͯͰͫ͹ͪͧÀͧͣͪͧ͟͡ ÀͧÀ͡À ͰͬÀͥͤÀͮͤͪ͡ͽÀ ÀͨͬͯͪͬͭͬͩͧͰͧ͵ͤͯͨͧΧÀͯͰͧͩͺÀͥͧͦͫͧÀ ͧÀ͠ͱͮͫ͟ͽÀͫͬ͵ͫ͟ͽÀͥͧͦͫͺ ͊ͯͧ͟ͰͧÀ ͯÀ ͤͯͨͮ͟͠ΧͫͧͪͧÀ ͭͩͽͥͪͧ͟ÀͧÀͬͯ͡ͳͧͰͧͰͤͩͺͫ͹ͪͧÀͬͮͬͣͪͧ͢͟Àͨͱͭͤ͟ͰͯͽÀ ͡ÀͨͮͧͯͰͩ͟ͺͫͬÀ͵ͧͯͰ͹ͳÀͬͣ͟͡ͳÀ ͉ͮͧͰͯͨͬͬ͢ÀͧÀ͊ͧͧ͡Χͯͨͬͬ͢À ͪͬͮͤΧ À͎ͬͤͮͤͥ͠ͺͤ Àͣͤ͢ ͰͬÀ

ͦͬͩͬͰͬͭͤͯ͵ͫͬͤ͟ À͟Àͣͤ͢ ͰͬÀͭͬͨͮ͹ͰͬͤÀͤͩͬͯͫͤͥͫͬ͠ΧÀͩ͢͟ͺͨͬΧ Àͣͤ͢ ͰͬÀͭͱͯͰ͹ͫ​ͫͬͤÀͧÀͣͤ͢ ͰͬÀ͡Àͬͭͮͤ͟͡Àͭͩ͟ͺͪͬ͡͹ͳÀͩͤͯͬ͡À ͭͩͽͥÀ͂ͧ͟ À ͬͮͫͧͦͬͫ͢͟͟͡​ͫ͹ͤÀͧÀͯͤ͡ͰͯͨͧͤÀͭͩͽͥͧ À͐Ͱͬͩͧʹ͟À ͬͨͮͱ͢͟À Àͬͮͬͣ͢À̀ΧͬͯÀ͌ͧͨͬͩͬͯ͟ÀͯÀͭͬͰͮͽͯ͟ͼͷͧͪÀͧͣͬͪ͡Àͫ͟Àͦͩͧ͟͡Àͩ͜ͱͫͣ͟ÀͧÀͬͯͰͮͬͬͨ͡À ͐ͭͧͫͩͬͫ͟͢͟ À̓ͬͮͬͣÀ͐ͧͰͧͽÀͭͮͬͧͦͤͣͤ͡ͰÀͫͤͦ͟͠͹ͤͪͬͤ͟͡Àͭͤ͡͵͟ͰͩͤͫͧͤÀͧÀͭͬͮͦͧ͟ͰÀͯͬͧͪ͡À ͮͧͰͪͬͪÀͥͧͦͫͧ À͈ͤͮͭͤ͟Ͱͮ͟À Àͯͪ͟͹ΧÀͼͥͫ͹ΧÀ ͬͮͬͣ͢À͉ͮͧͰ͟ Àͣͤ͢ÀͭͬÀͯͤΧÀͣͤͫͺÀͯͬͳͮͫ͟ͽͤͰͯͽÀ ͟ͰͪͬͯͲͤͮ͟ÀͧÀͬ͵ͮͬͫͧͤ͟͟͡À¢ͯͰͮͬͬ͟͢Àͬͮͬͣ͢͟¡ Àͭͬͩͫͬͬ͢Àͯͼͮͭͮͧͦͬ͡ÀͣͩͽÀͭͬͯͤͰͧͰͤͩͤΧ

͈ͦͣͫͧͤ͟À 61


ПРЕЗЕНТАЦИЯ ◉ КРИТ

(ORXQGD %HDFK +RWHO 9LOODV (ORXQGD %D\ 3DODFH ͏ͬͯͨͬͶͫ͹ΧÀͬͰͤͩͺͫ͹ΧÀͨͬͪͭͩͤͨͯ ÀͯͬͯͰͬͽͷͧΧÀͧͦÀͣ͡ͱͳÀͬͰͤͩͤΧÀ%LOUNDAÀ

ͦͧͫͬͬ͢͡Àͮͦͪͤ͟ͷͤͫͧͽÀ͡ÀͬͰͤͩͽͳÀͯͰͫͬͧ͟͡ͰͯͽÀͯ͡;Àͬͩ͠ͺͶͤ

"EACHÀ(OTELÀ À6ILLASÀͧÀ%LOUNDAÀ"AYÀ0ALACEÀͦͫͧͪͤ͟͟ͰÀͬ͠ͷͱͼÀͭͩͬͷͣ͟ͺÀ

͂Àͫͬ͡͹ͳÀ9ACHTINGÀ6ILLASÀͯͬͦͣ͟;ͰͯͽÀͬͷͱͷͤͫͧͤ À͵ͰͬÀ͂͹Àͫ͟ͳͬͣͧͰͤͯͺÀͫ͟À

Àͤͨ͢Ͱͮ͟͟ À͍ͫÀͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟À͡Àͯͤͤͮͬ͡ ͬͯ͡Ͱͬ͵ͫͬΧÀ͵ͯ͟ͰͧÀͬͯͰͮͬ͟͡À͉ͮͧͰÀ

ͯͬͯ͠Ͱͤͫ͡​ͫͬΧÀͽͳͰͤ À͎ͬͩ͹ À͡͹ͩͬͥͤͫ​ͫ͹ͤÀͰͧͨͬ͡͹ͪÀͣͤͮͤͬͪ͡ ÀͭͬͰͬͩͬͨÀ

͡ÀͲͤͶͤͫͤͤͩ͠ͺͫͬΧÀͬͩͯ͟͠ͰͧÀͩ͜ͱͫͣ͟ ÀͯÀͧͦͱͪͧͰͤͩͺͫ͹ͪÀͧͣͬͪ͡Àͫ͟Àͦͩͧ͟͡À

ͯÀͬͰͣͤͩͨͬΧÀͯͤ͡ͰͩͬΧÀͨͬͥͤΧ Àͭͩ͟͟͡Ͱͤͩͺͫ͹ΧÀͯ͟͠​ͯͤΧͫÀͧÀͯͱͭͤͮͯͬͮͤ͡

͋ͧͮͤͩ͟͠​ͩͬ À͂Àʹͤ͡ͰͱͷͧͳÀͯͣ͟͟ͳÀͬͰͤͩͤΧÀͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟͹Àͫͬͪͤͮ͟Àͩͫ͢͟͡͹ͳÀ

ͪͤͫ​ͫͬͤÀͬͬͮ͠ͱͣͬͫͧͤ͟͡À Àͯͤͫͯͬͮͫ͹ͤÀͭͱͩͺͰ͹Àͱͭͮͩͤͫͧ͟͡ͽÀͶͰͬͮͪͧ͟ À

ͦͣͫͧ͟Χ À͠ͱͫͩͬ͢͟ÀͧÀͯͼͧͰ͹ À͡Àͮͦͫ͟͹ͤÀͯͰͬͮͬͫ͹Àͮͯ͟ͳͬͣͽͰͯͽÀͥͧͬͭͧͯ͡

Ͱͤͩͤͧͦͬͮͪͧ͟͡ Àͯ͡Ͱͮͬͤͫ​ͫ͹ͪͧÀ͡Àͦͤͮͨͩ͟ͺͫͱͼÀͭͬͤͮ͡ͳͫͬͯͰͺÀͯͰͤͫ͹Àͫ͟͡

ͫ͹ͤÀͣͬͮͬͥͨͧ À͟Àͬ͠ͷͧͤÀͧÀ͵ͯ͟Ͱͫ͹ͤÀͯ͟͠​ͯͤΧͫ͹Àͪͫ͟ͽͰÀͯͬͤ͡ΧÀͩͦ͟ͱͮͺͼ

ͫͬΧÀͧͩͧÀͬͭͱͯͨ͟ͼͷͧͤͯͽÀͯÀͭͬͰͬͩͨ͟Àͫͣ͟Àͨͮͬ͟͡Ͱͺͼ Àͯ͡;ÀͻͰͬÀͨÀ͂͟ͶͧͪÀ ͱͯͩͱͪ͢͟ À̈́ͩͽÀͭͬͩͫͬͬ͢Àͱͣͬͯ͠Ͱ͟͡Àͬͦͪͬͥͫͬ͡Àͦͨͦ͟͟͟ͰͺÀͱͯͩͱͧ͢Àͣͬ͡

͏͇͈̀͋͌͘ͅͅͅ

ͮͤʹͨͬͬ͢ÀͧͩͧÀͭͤͮͯͬͫͩ͟ͺͫͬͬ͢Àͭͬͮ͟͟͡ À

͍ͰͤͩͧÀͧͦͫ͟͵ͩ͟ͺͫͬÀͯͰͮͬͧͩͧͯͺÀͯÀͧͯͭͬͩͺͦͬͫͧͤͪ͟͡À͡͹ͯͬͨͬͨ͟͵ͤ ͯͰͤͫ͡​ͫ͹ͳÀͧÀͻͨͬͩͬͧ͢͵ͤͯͨͧÀ͵ͧͯͰ͹ͳÀͪ͟Ͱͤͮͧͩͬ͟͡ À͂ÀͬͰͤͩͽͳÀ%LOUNDAÀ

͍͎͈͈͐̀͌ͅÀ͍͌͋ͅ͏͍͂

"EACHÀ(OTELÀ À6ILLASÀͧÀ%LOUNDAÀ"AYÀ0ALACEÀ ÀͧÀ Àͫͬͪͤͮ͟Àͯͬ​ͬͰ

̀ͮͳͧͰͤͨͰͱͮ͟ÀͧÀͣͧͦ͟ΧͫÀͧͫͰͤͮͺͤͮͬ͡ÀͬͰͤͩͤΧÀ%LOUNDAÀ"EACHÀ(OTELÀ À

ͤ͡ͰͯͰͤͫ͡​ͫͬ À͋ͫͬͥͤͯͰͬ͡Àͨ͟Ͱͤͬͮͧ͢ΧÀͮͦͪͤ͟ͷͤͫͧͽÀͣ͟;ͰÀͭͮͤͨͮͯͫ͟͹ͤÀ

6ILLASÀͧÀ%LOUNDAÀ"AYÀ0ALACEÀͬͰͮͥ͟͟ͼͰÀͣͱͳÀͮͤ͢͵ͤͯͨͧͳÀͬͯͰͮͬͬ͡͡ÀͧÀ

ͬͦͪͬͥͫͬͯ͡ͰͧÀ͡͹ͬͮ͟͠ À͡Àͦͧͯͧͪͬͯ͟͡ͰͧÀͬͰÀͭͮͤͣͭͬ͵ͰͤͫͧΧÀͬͯ͢ͰͤΧ À

ͬͣͫͬͮͤͪͤͫ͡​ͫͬÀͯͬͦͣ͟ͼͰÀ͟ͰͪͬͯͲͤͮͱÀͯͣͤͮͥͫ͟​ͫͬΧÀͮͬͯͨͬͶͧ À͈ͣͤ

͐Ͱͫͣͮ͟͟Ͱͫ͹ͤÀͫͬͪͤͮ͟ Àͣ͡ͱͳͨͬͪͫ͟Ͱͫ͹ͤÀͯͤͪͤΧͫ͹ͤÀͫͬͪͤͮ͟ÀͧÀͯͼͧ

ͩ͟ͺͫ͟ͽÀͬͯ͠Ͱͫͬͨ͟͟͡ÀͣͩͽÀͰͤͳ ÀͨͰͬÀͫͱͥͣͤ͟ͰͯͽÀ͡ÀͯͭͬͨͬΧͯͰͧ͡​ͧÀͧÀÀͬͰͣ͹

Ͱ͹À͡Àͩͫ͢͟͡͹ͳÀͦͣͫͧ͟ͽͳ À͠ͱͫͩͬ͢͟ÀͯÀͯ͟͠​ͯͤΧͫͬͪ ÀͰͮͤͫͥͤͮͫ͟͹ͪÀͦͩͬͪ͟À

ͳͤ À͂ͬÀͯͤ͡ͳÀͫͬͪͤͮ͟ͳÀͧͪͤ​ͤͰͯͽÀͨͬͫͣͧʹͧͬͫͤͮ ÀͮͬͯͨͬͶͫ͹ͤÀͪͮͪͬͮ͟

ͧͩͧÀ͵ͯ͟Ͱͫ͹ͪÀͯͣͬͪ͟Àͬͤͯͭͤ͠͵͟ͰÀ͡͹ͯͬ͵͟ΧͶͧΧÀͱͮͬͤͫ͡ͺÀͨͬͪͲͬͮͰ͟ À̀À

ͫ͹ͤÀͫ͟͡​ͫ͹ͤÀͨͬͪͫ͟Ͱ͹ ÀͯͭͱͰͫͧͨͬͬͤ͡ÀͰͤͩͤͧͣͤͫͧͤ͡ÀͯÀ Àͨͫͩͪͧ͟͟͟ÀͧÀ

ͻͨͯͨͩͼͦͧͫ͡͹ͤÀͧͩ͡​ͩ͹ÀͯÀͨͮ͹Ͱ͹ͪÀͧÀͬͰͨͮ͹Ͱ͹ͪÀͯ͟͠​ͯͤΧͫͪͧ͟ À͵ͯ͟ͰͫͬΧÀ

ͪͱͦ͹ͨͩ͟ͺͫ͹ͪͧÀͭͮͬͮͪ͢͟​ͪͪͧ͟ ÀͰͤͩͤͲͬͫ​ͫ͟ͽÀͩͧͫͧͽÀͯÀͭͮͽͪ͹ͪÀ͡͹ͳͬ

ͭͮͨͬͨͬ͟͡Χ ÀͨͱͳͫͤΧ ÀͯͰͬͩͬͬ͡ΧÀͧÀͪͨͯͧͪͩ͟͟ͺͫͬÀ Àͯͭͩ͟ͺͫͽͪͧÀͯͬͦͣ͟

ͣͬͪ Àͦͭͬͩͫͤͫ͟​ͫ͹ΧÀͪͧͫͧ ͮ͟͠ Àͫ͟͠​ͫ͹ͤÀͳͩ͟͟Ͱ͹ÀͧÀͭͮͧͫͣͩͤͥͫͬͯ͟Ͱͧ À

ͣͱͰÀͫͤͭͬ͡ͰͬͮͧͪͱͼÀ͟ͰͪͬͯͲͤͮͱÀͮͬͯͨͬͶͧÀͧÀͭͮͧ͟͡ͰͫͬͯͰͧ À͒ͫͧͨͩ͟ͺͫ͹ͤÀ

͟ÀͰͨͥͤ͟Àͭͤͮͯͬͫͩ͟ͺͫ͹ΧÀͩͨͬͫ͟͠ ÀͰͤͮ​ͮͯ͟͟ÀͧͩͧÀͯͣ͟

ͯͼͧͰ͹ÀͧÀ͠ͱͫͩͬ͢͟À7ATERFRONTÀ$REAMÀ,INEÀͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟​ͫ͹ͤÀͫ͟Àͭͩ͟Ͱ ͲͬͮͪͤÀͱÀͪͬͮͽ Àͽͩ͡ͽͼͰͯͽÀͧͦͼͪͧͫͨͬΧÀͬͰͤͩͽÀ%LOUNDAÀ"EACHÀ(OTELÀ À

͏͍͐͑ͅ͏͚̀͌

6ILLAS À͈ͦÀͻͰͧͳÀͫͬͪͤͮͬ͡ÀͬͰͨͮ͹ͤ͟͡ͰͯͽÀͭͬͰͮͽͯ͟ͼͷͧΧÀͧͣ͡ À͂͹Àͯͩͬͫͬ͡À

͂ÀʹͤͫͰͮͩ͟ͺͫ͹ͳÀͮͤͯͰͬͮͫ͟͟ͳÀ!24%-)3ÀͧÀ!2%4/533!Àͭͬͭͮͬ͠ͱΧͰͤÀ

ͫ͟ͳͬͣͧͰͤͯͺÀͫͤͣͧͫͤ͟ÀͯÀͪͬͮͤͪ ÀͪͬͥͫͬÀͯͭͱͯͰͧͰͺͯͽÀͭͬÀͭͤͮͯͬͫͩ͟ͺͫͬΧÀ

Ͳͧͮͪͤͫ​ͫ͹ͤÀͩ͠ͼͣ͟Àͮͤ͢͵ͤͯͨͬΧÀͧÀͪͤͥͣͱͫͮͬͣͫͬ͟ΧÀͨͱͳͫͧ Àͫͯͩͥͣ͟͟͟

ͩͤͯͤͫͨͤÀ ÀͧÀ͂͹ÀͱͥͤÀͱÀͬͣ͡͹

ͽͯͺÀͫͤͭͬ͡Ͱͬͮͧͪ͹ͪÀͧͣͬͪ͡Àͫ͟ÀͪͬͮͤÀͧÀ͡Àͯͣ͟

͐Àͨͥͣ͟͹ͪÀͬͣͬͪ͢ Àͩͬͣͮ͟͢͟͠ͽÀͮͤͫͬ͟͡ʹͧͽͪÀͧÀͭͬͣ​ͣͤͮͥͫͧ͟ͼÀͦͫͧ͟͡ͽÀ

͏ͤͯͰͬͮͫ͟À$)/.933/3Àͫͦͫ͟͟͡À͡À͵ͤͯͰͺÀͬ͢͟͠Àͧͫ͟͡À̈́ͧͬͫͧͯ͟ÀͧÀͱͣͬ͡

ͭͤͮͬ͡​ͬͰͨͮ͹͟͡ͰͤͩͽÀ͡ÀͯͲͤͮͤÀͩͨ͟ͶͤͮͧÀͮͦͪͤ͟ͷͤͫͧͽ À͡͹ͬͮ͠Àͻͨͯͨͩͼ

ͩͤͰͬͮͧ͡ͰÀͯͪ͟͹ͤÀͦ͡͹ͯͨ͟Ͱͤͩͺͫ͹ͤÀͨ͡ͱͯ͹Àͩͼͬͬ͢͠À͢ͱͮͪͫ͟͟ Àͭͮͤͣͩͬͥͧ͡À

62 ̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ


ͤͩͧͨͬͩͤͭͫ͡͹ͤÀͩ͠ͼͣ͟ÀͯͮͤͣͧͦͤͪͫͬͪͬͮͯͨͬΧÀͨͱͳͫͧÀͯÀͫͬ͡͹ͪͧÀͤ͡ͽͫͧ

ʹͮͧ͟ͰÀ͟ͰͪͬͯͲͤͮ͟ÀͮͬͯͨͬͶͧÀͧÀͯͭͬͨͬΧͯͰͧ͡ͽ À͇ͩ͟͹ÀͬͰͩͧ͵͟ͼͰͯͽÀͲͱͫͨ

ͽͪͧ ÀͬͰͤ͡͵͟ͼͷͧͪͧÀͯͪ͟͹ͪÀͯͬͮͤͪͤͫ͡​ͫ͹ͪÀͰͤͫͣͤͫʹͧͽͪÀͯ͢͟Ͱͮͬͫͬͪͧ​ͧ À

ʹͧͬͫͩ͟ͺͫͬΧÀͧÀͨͬͫͯͰͮͱͨͰͧͫͬ͡ΧÀͧͨͬͯ͢͠ͰͺͼÀͧÀͪͬ͢ͱͰÀͰͮͫͯ͟Ͳͬͮͪͧͮͬ

͂ͧͫ​ͫ͹ΧÀͮ͟͠À7).%À#%,,!2 Àͭͬͩͱ͵ͧ͡ͶͧΧÀͦͫͧͤ͟͡À "ESTÀOFÀ!WARDÀOFÀ

͟͡ͰͺͯͽÀͭͬÀͥͤͩͫͧ͟ͼÀͦͨͦ͟͟͵ͧͨ͟

%XCELLENCE ÀͭͬÀͤͮͯͧ͡​ͧÀͥͱͮͫͩ͟͟À7INEÀ3PECTATORÀͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰÀͨͬͩ

͉ͬͫͮͤͯ͢​ͯ ʹͤͫͰͮÀͯͬͯͰͬͧͰÀͧͦÀͯͩͤͣͱͼͷͧͳÀͨͬͫͮͤͯ͢​ͯ ͦͩͬ͟͡ À͇͂͐ͅÀͪͤ͡

ͩͤͨʹͧͼ Àͫͯ͟͵ͧͰ͹͟͡ͼͷͱͼÀͬͨͬͩͬÀ Àͪͮͬͨ͟Àͧͫ͡ÀͯͬÀͯͤͬ͢͡Àͪͧͮ͟ À

ͯͰͧͪͬͯͰͺͼÀͣͬÀ À͵ͤͩͬͤͨ͡ À͉͏͍͍͌͐Àͪͤͯ͡ͰͧͪͬͯͰͺͼÀͣͬÀ À͵ͤͩͬ

͌ͬ͟͡ͽÀͯ͢͟Ͱͮͬͫͬͪͧ͵ͤͯͨ͟ͽÀͨͬͫʹͤͭʹͧ​ͧÀ͋ͧͯͰͱͮ͟ÀͮͤͯͰͬͮͫ͟͟À",5%À

ͤͨ͡ Àͦͩ͟͟À͎͍̀͊​͍͊͌ Àͣͤ͢Àͪͬ͢ͱͰÀͮͦͪͤͯ͟ͰͧͰͺͯͽÀ À͵ͤͩͬͤͨ͡ À͟ÀͰͨͥͤ͟À

,!'//.Àͬͨͱͫ;ͰÀ͡À͟ͰͪͬͯͲͤͮͱÀ͎ͤͮͱ À͉ͱͳͫͽÀͻͰͬΧÀͯͰͮͫ͟͹ Àͣͬͭͬͩͫͤͫ͟À

ͦͩ͟͹À͓͈͚̀͌ À̓ͅ͏͋͐ͅ À̀͏͈͐ À͈͍̓͊͐ͅ À͓̀͏͍͈̈́͑̀Àͪͤͯ͡ͰͧͪͬͯͰͺͼÀ

ͽͭͬͫͯͨͧͪͧ Àͧͯͭͫͯͨͧͪͧ͟ ÀͨͧͰ͟ΧͯͨͧͪͧÀͧÀͧͰͩ͟ͺͽͫͯͨͧͪͧÀͩͧ͡ͽͫͧͽͪͧÀ

À À͵ͤͩͬͤͨ͡ À

ͧÀͯͪͤͶͤͫ͟ÀͯÀͨ͡ͱͯͬ͡͹ͪͧÀͰͮͣͧ͟ʹͧͽͪͧÀͣͬͨͬͩͱͪͬͬ͠͡ΧÀͻͭͬͳͧÀͧͫͨͬ͡À

͍Ͱͨͮ͹Ͱ͹ΧÀͪ͟ͲͧͰͤ͟ͰͮÀ͍͈͍͊͒͌̈́͌ÀͭͬͯͰͮͬͤͫÀͭͬÀͬͮͦ͟͠ʹͱÀͫ͟Ͱͧ͵ͫ͹ͳÀ

ͧÀͧͳÀͯ͢͟Ͱͮͬͫͬͪͧ͵ͤͯͨͧͪÀͫͯͩͤͣͧͤͪ͟ À

ͮͤ͢͵ͤͯͨͧͳÀͰͤ͟Ͱͮͬ͡ ÀͬͰͩͧ͵ͤ͟ͰͯͽÀͧͦͱͪͧͰͤͩͺͫͬΧÀͨ͟ͱͯͰͧͨͬΧÀͧÀͪͬͥͤͰÀ

͂Àͣͫͤͫ͡͹ͤÀ͵ͯ͟͹À͡À!2'/.!54À3%!3)$%À2%34!52!.4Àͭͬͣ͟ͼͰͯͽÀ

ͭͮͧͫͽͰͺÀ À͵ͤͩͬͤͨ͡ À͇ͣͤͯͺÀͰͨͥͤ͟ÀͤͯͰͺÀͬͦͪͬͥͫͬͯ͡ͰͧÀͣͩͽÀͭͬͨͦ͟͟À

ͯͮͤͣͧͦͤͪͫͬͪͬͮͯͨͧͤÀͩͤͨͧͤ͢Àͩ͠ͼͣ͟ÀͧÀͦͨ͟ͱͯͨͧÀ͡͹ͯͬ͵͟ΧͶͤͬ͢Àͨ͟͵ͤ

Ͳͧͩͺͪͬ͡ À͌͟ͶÀͭͮͤͨͮͯͫͬ͟Àͬ͠ͱ͵ͤͫ​ͫ͹ΧÀͭͤͮͯͬͫͩ͟Àͮͫ͢͟͟ͰͧͮͱͤͰÀͱͯͭͤͶ

ͯͰ͟͡ À͟ÀͭͬÀͤ͡͵ͤͮͪ͟Àͤͬ͢ÀͬͰͨͮ͹Ͱ͟ͽÀͰͤͮ​ͮͯ͟͟ Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟​ͫ͟ͽÀͱÀͯͪͬ͟ΧÀ

ͫͬͤÀͭͮͬͤͣͤͫͧͤ͡Àͩͼͬͬ͢͠ÀͪͤͮͬͭͮͧͽͰͧͽ

ͨͮͬͪͨͧÀͬͣ͡͹ ÀͨͬͰͬͮ͟ͽÀͪͫͧ͟ͰÀͬ͢͟͠Ͱ͹ͪÀͮͦͫͬ͟​ͬͮͦͧͤͪ͟͠Àͧͦ͹ͯͨͫ͟​ͫ͹ͳÀ

"USINESSÀCENTERÀͮͯͭͬͩͤ͟͟͢͟ͰÀͨͬͪͭͺͼͰͤͮͪͧ͟ÀͧÀͣͬͯͰͱͭͬͪÀ͡À͈ͫͰͤͮ

ͧͰͩ͟ͺͽͫͯͨͧͳÀͩ͠ͼͣ Àͯͬͦͣͫ͟​ͫ͹ͳÀͫ͟ͶͧͪÀͶͤͲ ͭͬͮͬͪ͟͡ÀͧͦÀ͈Ͱͩͧ͟​ͧ

ͫͤͰ Àͧͪͤ​ͤͰÀ͠ͼͮͬÀ͠͹ͯͰͮ͹ͳÀͣͬͯͰͬͨ͟͡ ÀͭͮͤͣͬͯͰͩ͟͡ͽͤͰÀͱͯͩͱͧ͢Àͯͤͨͮͤ

͏ͤͯͰͬͮͫ͟À4(!,!33!ÀͱÀͯͪͬ͟ΧÀͨͮͬͪͨͧÀͬͣ͡͹Àͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰÀ͢ͱͮͪͫͪ͟͟À

Ͱͮͤ͟ΧÀͧÀͭͤͮͤͬͣ͡͵ͧͨͬ͡Àͧ À͡Àʹͤͩͬͪ Àͬͤͯͭͤ͠͵ͧͤ͟͡ͰÀ͂ͪ͟Àͫͤͭͮͤͮ͹ͫͬͤ͡À

ͫͤͦ͟͠͹ͤͪ͟͡͹ͤÀͩ͠ͼͣ͟ÀͪͬͮͯͨͬΧÀͨͱͳͫͧ

ͭͮͬͣͬͩͥͤͫͧͤÀ͂͟ͶͤΧÀͣͤͩͬͬ͡ΧÀͧÀͭͮͬͲͤͯ​ͯͧͬͫͩ͟ͺͫͬΧÀͨ͟Ͱͧͫͬͯ͡ͰͧÀͬ͡À

͂ÀͮͤͯͰͬͮͫͤ͟À+!&%.)/.ÀͪͬͥͫͬÀͬͰͤͣ͟͡ͰͺÀͯͤͪͧͮͫͬ͡Àͧͦͤͯ͡ͰͫͱͼÀͨͮͧͰ

ͮͤͪ͡ͽÀͨͬͫͮͤͯ͢​ͯ͟ÀͧͩͧÀͬͰͭͱͯͨ͟ ÀÀÀÀÀÀ

ͯͨͱͼÀͨͱͳͫͼ À͜ͰͬÀͣͫ͟ͺÀͭͮͬͯͰͬΧÀͣͬͪ͟ͶͫͤΧÀͤͣͤ À́ͩͼͣ͟Àͭͬͣ͟ͼͰͯͽÀ͡À ͯͭͬͨͬΧͫͬΧÀͧÀͫͤͭͮͧͫͱͥͣͤͫ​ͫͬΧÀ͟ͰͪͬͯͲͤͮͤÀͰͮͣͧ͟ʹͧͬͫ​ͫͬΧÀͮͤ͢͵ͤ

͎͍͐͏͑À͈À͍͍͍͐͂́̈́͌ͅÀ͂͏͋͞ͅÀ

ͯͨͬΧÀͣͤͮͤͫͧ͡ À͡Àͬͯͤͥ͟͡ͼͷͤΧÀͰͤͫͧÀͬͩͧͨͬ͡͡͹ͳÀͣͤͮͤ͡ͺͤ͡ÀͧÀͯͤͬ͢͡À͡À

cÀ͎ͤͯ͵ͫ͟͹ͤÀͭͩͽͥͧÀͯÀͦͬͫͰͧͨͪͧ͟ÀͧÀͶͤͦͩͬͫͪͧ͢͟ÀcÀ͎ͮͤͨͮͯͫͬ͟Àͬͬͮ͠ͱ

ͣ͡ͱͳÀͶ͟͢͟ͳÀͬͰÀͭͩͽͥ͟

ͣͬͫ͟͡​ͫ͹ΧÀʹͤͫͰͮÀͣͩͽÀͦͫ͟ͽͰͧΧÀͪͬͮͯͨͧͪͧÀͧͣͪͧ͟͡ÀͯͭͬͮͰ͟ Àͣ͟Χͧͫ͡

͌ͯ͟ͰͬͽͷͧͤÀͮͤ͢͵ͤͯͨͧͤÀͦͨ͟ͱͯͨͧÀ͡ÀͰͮͣͧ͟ʹͧͬͫ​ͫͬΧÀͬͯ͠Ͱͫͬͨͤ͟͡À͂͹Àͪͬͥͤ

ͬͪ͢ Àͭͮ͟ͱͯͫ͹ͪÀͯͭͬͮͰͬͪ Àͩͬͩͤ͡ΧÀͮ͹͠͹ Àͬͣͫ͡͹ͪͧÀͩ͹ͥͪͧ͟ÀͧÀͦͫ͟ͽͰͧΧÀ

ͰͤÀͰͨͥͤ͟Àͭͬͭͮͬͬ͟͠͡ͰͺÀ͡ÀͭͮͧͪͬͮͯͨͬͪÀͮͤͯͰͬͮͫͤ͟ÀA LA CARTEÀ!2)!$.%

ͭͮ͟ͱͯͫ͹ͪÀͯͭͬͮͰͬͪÀcÀ͍Ͱͨͮ͹Ͱ͹ΧÀͭͬͣͬͮͤͤͪ͢͟͡͹ΧÀͯ͟͠​ͯͤΧͫÀͯÀͪͬͮͯͨͬΧÀ

͌ͤͭͬ͡Ͱͬͮͧͪ͹ΧÀ6%'(%2!À*%449À"!2Àͫ͟ͳͬͣͧͰͯͽÀ͡Àͬͨͮͱͥͤͫͧ​ͧÀͪͬͮͽÀ

ͬͣͬ͡ΧÀ ͡Àͨͥͣͬͪ͟ÀͧͦÀͬͰÀͬͰͤͩͤΧ ÀcÀͨͮ͹Ͱ͹ΧÀͭͬͣͬͮͤͤͪ͢͟͡͹ΧÀͯ͟͠​ͯͤΧͫÀ

ͧÀͫͤͤ͟͟͡͡ͰÀͬͷͱͷͤͫͧͤÀͭͮͧͯͱͰͯͰͧ͡ͽÀͫ͟Àͪͩͤͫ͟ͺͨͬͪÀͬͯͰͮͬͤ͡ À͇ͣͤͯͺÀ

ͯÀͭͮͤͯͫͬΧÀͬͣͬ͡ΧÀcÀ͍Ͱͨͮ͹Ͱ͹ΧÀͯ͟͠​ͯͤΧͫÀͯÀͭͮͤͯͫͬΧÀͬͣͬ͡ΧÀͣͩͽÀͣͤͰͤΧÀ

ͪͬͥͫͬÀͫͯͩͣͧ͟͟ͰͺͯͽÀͮͦͫͬ͟​ͬͮͦͫ͟͠͹ͪͧÀͨͬͨͰͤΧͩͽͪͧÀͫ͟Àͦͨ͟͟ͰͤÀͧͩͧÀ

cÀ̈́ͤͰͯͨͧΧÀͨͩͱ͠ ÀͣͤͰͯͨ͟ͽÀͭͩͬͷͣͨ͟͟ÀͧÀͫͯ͟͹ͷͤͫ​ͫ͟ͽÀͭͮͬͮͪ͢͟​ͪ͟ÀͭͬÀ

ͭͬͯͧͣͤͰͺÀͭͬͯͩͤÀͱͥͧͫ͟ÀͣͬÀͭͬͦͣͫͤΧÀͫͬ͵ͧ

ͬͮͫͧͦ͢͟͟ʹͧ​ͧÀͣͬͯͱ͢͟ÀͣͤͰͤΧÀ ͡Àͨͥͣͬͪ͟ÀͧͦÀͬͰÀͬͰͤͩͤΧ ÀcÀ͎ͮͬͮͪ͢͟​ͪ͹À

3!), ).À"!2Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟Àͫ͟Àͭͬͤͮͤͥ͠ͺͤÀͧÀͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰÀͣͫ;ͪÀͭͮͬͳͩ͟

ͣͩͽÀͭͬͣͮͬͯͰͨͬ͡À ͡À͡͹ͯͬͨͧΧÀͯͤͦͬͫ ÀcÀ͇ͤͩ;ͫ͹ͤÀͯͣ͟͹ÀͯÀͣͬͮͬͥͨͪͧ͟À

ͣͧͰͤͩͺͫ͹ͤÀͫͭͧ͟ͰͨͧÀͧÀͩ;ͨͧͤ͢Àͦͨ͟ͱͯͨͧ À͟Àͩͧͥͤ͠ÀͨÀͤ͡͵ͤͮͱÀÀͦͣͤͯͺÀͪͬͥͫͬÀ

ͣͩͽÀͭͮͬ͢ͱͩͬͨÀcÀ͎ͽͰͺÀͰͤͫ​ͫͧͯͫ͹ͳÀͨͬͮͰͬ͡À ͯÀͦͤͪͩͽͫ͹ͪÀͭͬͨͮ͹ͰͧͤͪÀ

ͫͯͩͣͧ͟͟ͰͺͯͽÀͭͮͤͨͮͯͫ͟͹ͪͧÀͨͬͨͰͤΧͩͽͪͧÀͧÀͫͤͦ͟͠͹ͤͪ͟͡͹ͪÀͦͨ͟͟Ͱͬͪ

ͧÀͧͯͨͱͯ​ͯͰͤͫ͡​ͫͬΧÀͰͮͬ͟͡Χ ÀcÀ͎ͩͬͷͣͨͧ͟ÀͣͩͽÀͦͫ͟ͽͰͧΧÀͯͨͤ͟͠Ͱͬͩͬͪ͠À

,)4/ÀͧÀ%2!4/À,/""9À"!2À À͡ÀͨͬͪͲͬͮͰͫͬΧÀͧÀͯͭͬͨͬΧͫͬΧÀͬͯ͠Ͱͫͬͨͤ͟͡À

ͧÀͬͩͤ͡Χͬͩͬͪ͠ÀcÀ͌ͯ͟Ͱͬͩͺͫ͹ΧÀͰͤͫ​ͫͧͯÀͧÀͧͩ͠ͺͽͮͣÀcÀͫͬ͟͡ͽÀWELLNESSÀ

ʹͤͫͰͮͩ͟ͺͫͬͬ͢Àͦͣͫͧ͟ͽÀͭͬͣÀͪͱͦ͹ͨͱÀͲͬͮͰͤͭͺͽͫͬÀ͂͹ÀͪͬͥͤͰͤÀͫͯͩ͟͟

ͯͰͱͣͧͽÀͯÀͯ͟ͱͫͬΧ Àͳͪ͟​ͪͪ͟ÀͧÀͦͬͫͬΧÀͬͰͣ͹ͳ͟Àͫ͟ÀͬͰͨͮ͹ͰͬͪÀͬͦͣ͡ͱͳͤÀcÀ

ͣͧͰͺͯͽÀͤ͡͵ͤͮͫͧͪÀͭͤͮͧ͟Ͱͧͬͪ͡ÀͧͩͧÀͫͭͧ͟ͰͨͬͪÀͭͬͯͩͤÀͱͥͧͫ͟

Χͬ͢͟ÀͧÀͭͧͩ͟ͰͤͯÀͯͰͱͣͧͽÀcÀ͋ͦͧͫ͟͢͟͹À ͠ͱͰͧͨͧÀͯÀͲͧͮͪͤͫ​ͫ͹ͪͧÀͪͮͨ͟͟

.%2!)$!À0//,À"!2ÀͧÀ0/3%)$/.À"!2Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟͹ÀͱÀͯ͟͠​ͯͤΧͫͬ͡À

ͪͧÀͬͣͤͥͣ͹ Àͼͤͩͧͮͫ͡͹ͤÀͪͦͧͫ͟͢͟͹ Àͪͦͧͫ͟͢͟͹Àͯͱͤͫͧͮͬ͡͡ ÀͨͧͬͯͨͧÀͧÀ

ͧÀͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰÀͶͧͮͬͨͧΧÀ͡͹ͬͮ͠ÀͰͮͬͭͧ͵ͤͯͨͧͳÀͨͬͨͰͤΧͩͤΧ Àͯͬͨͬ͡ÀͧÀ

ͪͧͫͧÀͪͮͨͤ͟Ͱ͹ ÀcÀ͎ͬͤͦͣͨͧÀͭͬÀͣͬͯͰͬͭͮͧͪͤ͵͟ͰͤͩͺͫͬͯͰͽͪÀͬͯͰͮͬͪ͟͡À

ͩ;ͨͧ͢ͳÀͦͨ͟ͱͯͬͨ

ͧÀ́ͼͮͬÀͭͬÀͭͮͤͣͬͯͰͩͤͫͧ͟͡ͼÀͰͱͮͧͯͰͧ͵ͤͯͨͬΧÀͧͫͲͬͮͪ͟ʹͧ​ͧÀcÀ͋ͤͮͬ

"%!#(À"!2Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟Àͫ͟Àͭͩͽͥͤ ÀͮͽͣͬͪÀͯÀͫͬͪͤͮͪͧ͟À3PORTSÀ#LUB À

ͭͮͧͽͰͧͽ Àͮͤ͢͵ͤͯͨͧΧÀͤ͡͵ͤͮ Àͮ͹ͫ͠͹ΧÀͤ͡͵ͤͮÀͧͩͧÀͤ͡͵ͤͮÀ""1ÀcÀ͍Ͱͨͮ͹

ͧÀͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰÀͩ;ͨͧͤ͢Àͦͨ͟ͱͯͨͧÀͧÀͬͯͤͥ͟͡ͼͷͧͤÀͫͭͧ͟ͰͨͧÀ͡ÀͰͤ͵ͤͫͧͤÀ

Ͱ͹ΧÀͪ͟ͲͧͰͤ͟ͰͮÀͣͩͽÀͭͬͨͦ͟͟ÀͲͧͩͺͪͬ͡ÀͧÀͭͮͬͤͣͤͫͧ͡ͽÀͪͤͮͬͭͮͧͽͰͧΧ

ͯͤͬ͢͡Àͣͫͽ

͉͍͌̓͏͐ͅ​͐ ͇͚̀͊

͈͒͐͊͒̓ cÀ͑ͮͫͯ͟Ͳͤͮ ͩͼͨͯÀͧͦ À͡À͟ͻͮͬͭͬͮͰÀcÀ͎ͤͮͤͬͦͨͧ͡Àͫ͟Àͩͧͪͱͦͧͫͤ Àͤͮ͡

͇ͫͪͤͫͧ͟Ͱ͹ΧÀ͉ͬͫͮͤͯ͢​ͯ ʹͤͫͰͮÀ %LOUNDAÀ%XECUTIVEÀ#ONFERENCEÀ#ENTER À

Ͱͬͩ;ͰͤÀͧÀ͵ͯ͟ͰͫͬͪÀͯͪͬͩ͟;Ͱͤ À͠ͼͮͬÀͭͬÀͯͣ͟͵ͤÀ͡Àͮͤͫͣ͟ͱÀ͟͡Ͱͬͪͬͧ͠

ͬ͠͸ͤͣͧͫͽͤͰÀͯͬ​ͬͮͱͥͤͫͧͽÀͣ͡ͱͳÀͬͰͤͩͤΧÀ%LOUNDAÀ"EACHÀ(OTELÀ À6ILLASÀ

ͩͤΧÀͧÀͯͱͣͬ͡ÀcÀ͖ͯ͟Ͱͫ͟ͽÀͭͮͨͬͨ͟͟͡À͟͡Ͱͬͪͬͧͩͤ͠ΧÀcÀ%XPRESSÀ#HECKÀ)N

ͧÀ%LOUNDAÀ"AYÀ0ALACEÀͧÀͧͪͤ​ͤͰÀͬͬͮ͠ͱͣͬͫͧͤ͟͡ ÀͬͰͤ͡͵͟ͼͷͤ​ͤÀͯͪ͟͹ͪÀ

%XPRESSÀ#HECKÀ/UTÀcÀ2OOMÀ3ERVICEÀͨͮͱͩͬͯ͢ͱͰͬ͵ͫͬÀcÀ͕ͤͫͰͮÀͦͣͬͮͬ

͡͹ͯͬͨͧͪÀͯͰͫͣͮ͟͟Ͱͪ͟ À͇ͣͤͯͺÀͪͬͥͫͬÀͭͮͬͬͣͧ͡ͰͺÀ͡͹ͯͰͨͧ͟͡ÀͧÀͨͬͫͮͤͯ͢

͡ͺͽÀͧÀͨͮͯͬ͟Ͱ͹ ÀͰͮͤͫͥ͟;ͮͫ͹ΧÀͦͩ͟ÀcÀ͋ͯ͟​ͯͥ͟À͡ÀͫͬͪͤͮͤÀcÀ"ABYSITTINGÀ

ͯ͹Àͫ͟Àͯͪͬͪ͟À͡͹ͯͬͨͬͪÀͱͮͬͫͤ͡ À͋͹Àͭͮͤͣͩͤͪ͟͢͟À͂ͪ͟ÀͭͬͯͤͰͧͰͺÀͻͰͬͰÀ

cÀ͒ͯͩͱͧ͢ÀͯͤͨͮͤͰͮ͟ͽÀ

ʹͤͫͰͮÀͧÀͯͬͧͪͧ͡Àͩͦͪͧ͢͟͟Àͱͧͣͤ͡ͰͺÀͯͬͮͤͪͤͫ͡​ͫ͹ͤÀͨͬͫͣͧʹͧͬͫͧͮͱͤͪ͹ͤÀ

͌ͤͨͬͰͬͮ͹ͤÀͧͦÀ͡͹Ͷͤͭͤͮͤ͵ͧͯͩͤͫ​ͫ͹ͳÀͱͯͩͱ͢Àͬͭͩ͟͵ͧ͟͡ͼͰͯͽÀͬͰͣͤͩͺͫͬ

ͦͩ͟͹ Àͬͯͫ͟ͷ;ͫ​ͫ͹ͤÀͯÀͧͯͭͬͩͺͦͬͫͧͤͪ͟͡Àͯͤ͡ͳÀͫͬ͡͹ͳÀͰͤͳͫͬͩͬͧ͢Χ Àͣͤ͢À

WWW ELOUNDABEACH GRÀ ÀWWW ELOUNDABAY GR

̮͉͍͌͑͊ͅ 2018 63


( /28 1 ' $ ( ;(& 87,9 (

info@eloundabeach.gr ZZZ HORXQGDEHDFK JU


& 21) ( 5 ( 1& ( &( 1 75(

bay@eloundabay.gr ZZZ HORXQGDED\ JU


ϛϜϑϓϑϙϞόҠϔҩ Dz ϖϜϔϞ

&\DQ *URXS RI +RWHOV 6LWLD %HDFK &LW\ 5HVRUW 6SD ͐ͧͰͧͽÀͧ͠͵ÀͨͱͮͬͮͰÀͧÀͯͭ͟ ʹͤͫͰͮ ÀͤͣͧͫͯͰͤͫ͡​ͫ͹ΧÀ ͦͤͦͣͬ͡͵ͫ͹ΧÀ

ͣͤͮͤͤͫ͡ͺÀͧÀͣͬͯͰͬͭͮͧͪͤ͵͟ͰͤͩͺͫͬͯͰͤΧÀͭͬͩͧͦͬͯ͠Ͱͧ

ͬͰͤͩͺÀ͡À͐ͧͰͧͽ Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟Àͫ͟À͵ͯ͟ͰͫͬͪÀͭͤͯ͵ͫͬͪ͟ÀͭͩͽͥͤÀͫ͟À

͍ͰͤͩͺÀͫ͟ͳͬͣͧͰͯͽÀͯͤͬ͢͡À͡À ÀͨͪÀͬͰÀ͟ͻͮͬͭͬͮͰ͟À͐ͧͰͧ​ͧÀͧÀ ÀͨͪÀͬͰÀ

ͤͮͤ͢͠ͱÀͦͩͧ͟͟͡À͐ͧͰͧͽÀͧÀͯͤͬ͢͡À͡À ÀͪͤͰͮ͟ͳÀͬͰÀʹͤͫͰͮ͟Àͬͮͬͣ͢͟ À

͌ͧͨͬͯÀ͉ͦͫͣͦͨͧͯ͟͟͟ À̀ͻͮͬͭͬͮͰÀ͈ͮͨͩͧͬͫ͟͟ À͐ͧͰͧͽÀͻͰͬÀͬͮͬͣ͢ À

͂ÀͰͤ͵ͤͫͧͤÀͣͫͽÀ͡͹ÀͪͬͥͤͰͤÀͫͯͩͣͧ͟͟ͰͺͯͽÀͨͱͭ͟ͽͯͺÀͧͩͧÀͦͬͮ͟͢͟ͽÀ͡À

ͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟​ͫ͹ΧÀͫ͟Àͣͩ͟ͺͫͤͪÀͬͯ͡ͰͬͨͤÀ͉ͮͧͰ͟ À͡ÀͭͮͤͲͤͨͰͱͮͤÀ

ͯ͟͠​ͯͤΧͫͤÀͧͩͧÀͫ͟Àͭͩͽͥͤ À͍Ͱͨͮ͹Ͱ͹ΧÀͨͮͱͩ͢͹ΧÀͬͣ͢ ÀͬͰͤͩͺÀ͠ͱͣͤͰÀ

͊ͯ͟​ͯͧͰͧ À͍ͫÀͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟Àͫ͟Àͬͯ͡ͰͬͨÀͬͰÀͬͮͬͣ͢͟À̀ͧͬͯ͢À͌ͧͨͬͩͬͯ͟À

ͮͣ͟Àͭͮͧͤ͡ͰͯͰͬ͟͡͡ͰͺÀ͂ͯ͟ÀͨͮͧͰͯͨͧͪÀͬͯ͢Ͱͤͭͮͧ​ͧͪͯͰͬͪ͡

ͧÀͫ͟Àͯͤͤͮͬ͡ ͬͯ͡ͰͬͨÀͨÀͬͮͬͣ͢ͱÀ͈ͤͮͭͤ͟Ͱͮ͟ À͡Àͮͤͧͬͫͤ͢ ÀͨͬͰͬͮ͹ΧÀ

͎ͬͯͰͮͬͤͫÀ͡À Àͬͣ͢ͱÀͧÀͭͬͩͫͬͯͰͺͼÀͮͤͨͬͫͯͰͮͱͧͮͬͫ͟͡À͡À Àͬͣ͢ͱ À

ͤͷͤÀͫͤÀͤͯͰͺÀͪͤͯͰͬͪÀͪͯ͟​ͯͬͬͬ͢͡ÀͰͱͮͧͦͪ͟

ͬͰͤͩͺÀͧͪͤ​ͤͰÀ Àͫͬͪͤͮ͟À͡À͟ͱͰͤͫͰͧ͵ͫͬΧÀͮ͟ͳͧͰͤͨͰͱͮͤÀ͵ͤͰ͹ͮͤͳͻͰͥͫͬͤ͟À

͂ͬÀͯͤ͡ͳÀͫͬͪͤͮ͟ͳÀͤͯͰͺÀ3MART 46À À À ÀͯÀͣͬͯͰͱͭͬͪÀͯÀͧͫͰͤͮͫͤͰ

ͦͣͫͧͤ͟ À͡Àͬͨͮͱͥͤͫͧ​ͧÀʹͤ͡Ͱͬ͡ÀͧÀͦͤͩͤͫͧ À͌͟ͶÀͬͯͫͬͫͬ͡ΧÀͮͤͯͰͬͮͫ͟À

͌͟Àͯͤ͡ΧÀͰͤͮ​ͮͧͰͬͮͧ​ͧÀͨͬͪͭͩͤͨͯ͟Àͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰͯͽÀͤͯͭͩ͟͠Ͱͫ͹ΧÀ7I&I

ͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰÀͬͩ͠ͺͶͬΧÀ͡͹ͬͮ͠Àͨͱͩͧͫͮͫ͟͹ͳÀͧͦ͹ͯͨͫ͟​ͫ͹ͳÀͩ͠ͼͣ À͡ÀͰͬͪÀ ͵ͧͯͩͤÀͭͮͧͬ͢Ͱͬͩͤͫ͡​ͫͬͤÀͩ͠ͼͣͬÀͣͫͽÀͮͤ͢͵ͤͯͨͬΧÀͨͱͳͫͧ ͍ͨͮͤͯͰͫͬͯͰͧÀͨͱͮͬͮͰ͟ÀͭͬͣͳͬͣͧͰÀͣͩͽÀͨͮͯͧ͟͡͹ͳÀͭͮͬ͢ͱͩͬͨ À ͭͩͫͧ͟͟͡ͽ Àͤͦͣ͹Àͫ͟Àͤͩͬͯͧͭͤͣͤ͡ Àͭͬͳͬͣͬ͡ÀͧÀͭͮͬͤͥͤͨ͠ ͂ͯͤͬ͢À͡À ÀͪͧͫͱͰ͟ͳÀͳͬͣͺ͠͹Àͮͦͪͤ͟ͷͤͫÀʹͤͫͰͮÀͬͮͬͣ͢͟À͐ͧͰͧͽ À ͭͮͧͯͰͫ͟ͺÀͣͩͽÀͽͳͰ ÀͰͨ͟ÀͥͤÀͪͦͧͫ͟͢͟͹ÀͧÀͰͤͮͫ͟͡͹ À̓ͩͫ͟͡͹ΧÀ ͟͡Ͱͬͬͨͦͩ͟͡Àͫ͟ͳͬͣͧͰͯͽÀͭͮͧͪͤͮͫͬÀ͡À ÀͪͤͰͮ͟ͳ ÀͫͬÀͤͯͰͺÀ ͟͡Ͱͬ͠ͱͯͫ͟ͽÀͬͯͰͫͬͨ͟͟͡ÀͭͮͽͪͬÀͫͭͮͬ͟Ͱͧ͡ÀͬͰͤͩͽÀͯÀͮͤ͢ͱͩͽͮͫ͹ͪÀ ͭͮͬͤͦͣͬͪÀÀͨÀͭͩ͟ͺͪͬͬͪ͡ͱÀÀͩͤͯͱÀ͂ͧ͟ Àͣͬͮ͡ʹ͟À͇ͨͮͬͯ͟͟ÀÀͧÀͣͮͱͧ͢ͳÀ

̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ


ϛϜϑϓϑϙϞόҠϔҩ Dz ϖϜϔϞ

&\DQ *URXS RI +RWHOV 6DQWD 0DULQD %HDFK 5HVRUW 3ANTAÀ-ARINAÀ"EACHÀ2ESORTÀͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟ÀͫͤͭͬͯͮͤͣͯͰͤͫ͡​ͫͬÀͫ͟À

ͮͤ͢ͱͩͽͮͫͬÀͪͬͥͫͬÀͣͬͮ͟͠ͰͺͯͽÀͣͬÀʹͤͫͰͮ͟Àͬͮͬͣ͢͟À͈ͮͨͩͧͬͫ͟ ÀͯͰͬͩͧʹ͹À

ͣͩͧͫ​ͫͬͪÀͭͤͯ͵ͫͬͪ͟ÀͭͩͽͥͤÀ̀ͪ​ͪͱͣͮ͟͹À͡ÀʹͤͫͰͮͤÀ͉ͮͧͰ͟ À͂ÀͰͬÀͮͤͪ͡ͽÀ

͉ͮͧͰ͟ À͵ͰͬÀͫ͟ͳͬͣͧͰͯͽÀͯͤͬ͢͡À͡À ÀͨͪÀͬͰÀͭͬͯͤͩͨ͟

ͨͨ͟À͡Àͫ͟ͶͤͪÀͭͮͬͯͰͬͮͫͬͪÀͯ͟͠​ͯͤΧͫͤÀͫ͟ͶͧÀͬͯ͢Ͱͧ ÀͧÀͯͰͮ͟ͶͧͤÀͧÀ

͂ͮͤͪͽÀͰͮͫͯ͟Ͳͤͮ͟ÀͬͰÀ͟ͻͮͬͭͬͮͰ͟À͈ͮͨͩͧͬͫ͟͟ÀÀͯͤͬ͢͡À ÀͪͧͫͱͰ ÀͰͨ͟À

ͪͩͣ͟Ͷͧͤ Àͪͬ͢ͱͰÀͮ͟͠ͰͺÀͱ͵ͯ͟ͰͧͤÀ͡ÀͰͤ͵ͤͫͧͤÀͯͤͬ͢͡ÀͣͫͽÀ͡ÀÀͯͭͬͮͰͧͫ͡͹ͳÀ

͵ͰͬÀ͡͹À͠͹ͯͰͮͬÀͭͮͧ͠ͱͣͧͰͤÀ͡À3ANTAÀ-ARINAÀ2ESORT À

ͪͤͮͬͭͮͧͽͰͧͽͳÀͧÀͮͦͩͤ͟͡͵ͤͫͧͽͳ ÀͰͨͥͤ͟ÀͤͯͰͺÀͬͦͪͬͥͫͬͯ͡ͰͺÀͬͰͣͬͳͫͱͰͺÀ

͋͹Àͫ͟ͳͬͣͧͪͯͽÀÀͪͤͥͣͱÀ͂ͬͯͰͬͨͬͪÀͧÀ͇ͭͣͬͪ͟͟À͉ͮͧͰ͟ ÀͰͨͧͪ͟Àͬͮͦͬͪ͟͠ À

ͧÀͫͯͩͣͧ͟͟ͰͺͯͽÀ͡ÀÀͬͩ͠ͺͶͬͪÀÀͯͣ͟ͱÀͧͩͧÀͫ͟Àͭͬͩͬͬͪ͢Àͭͩͽͥͤ

ͬͰͤͩͺÀͤͯͰͺÀͱͣͬͫͬ͠ΧÀÀͧÀʹͤͫͰͮͩ͟ͺͫͬΧÀͬͰͭͮͫͬ͟͡ΧÀͰͬ͵ͨͬΧÀͣͩͽÀ

͌͟ͶÀͬͰͤͩͺÀͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰÀ Àͫͬͪͤͮͬ͡ÀͧÀͯͼͧͰ À͵ͯ͟ͰͺÀ͡ÀͰͮͤͳ ͻͰͥͫͬͪ͟À

ͪͫͬͥͤͯͰ͟͡ÀͧͫͰͤͮͤͯͫ͹ͳÀͻͨͯͨͱͮͯͧΧÀͭͬÀͦ͟ͳ͟͡Ͱ͹͟͡ͼͷͤͪͱÀͬͯͰͮͬ͡ͱÀ

ͩͫͬͪ͢͟͡Àͦͣͫͧ͟​ͧÀͧÀ Àͨͬͪͭͩͤͨͯ͟À͠ͱͫͩͬ͢͟ ͌ͬͪͤͮ͟Àͭͮͤͣͩ͟͢͟ͼͰÀͯͤ͡À

͉ͮͧͰͱ ÀͯÀͤͬ͢Àͭͮͤͬͯ͡ͳͬͣͫͬΧÀͧͯͰͬͮͧͤΧÀͧÀÀͨͱͩͺͰͱͮͬΧ

ͱͣͬͯ͠Ͱ͟͡ Àͫͤͬ͠ͳͬͣͧͪ͹ͤÀͣͩͽÀͫͤͦ͟͠͹ͤͪͬͬ͟͢͡ÀͬͰͣ͹ͳ͟ À͌͟ͶÀͮͤͯͰͬͮͫ͟À ͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰÀͬͮͬͪͫ͢͹ΧÀ͡͹ͬͮ͠Àͨͱͩͧͫͮͫ͟͹ͳÀͧͦ͹ͯͨͫ͟͹ͳÀͩ͠ͼͣ À͡ÀͰͬͪÀ ͵ͧͯͩͤÀͮͤ͢͵ͤͯͨͬΧÀͨͱͳͫͧ À͟ÀͰͨͥͤ͟Àͯͭͤʹͧͩ͟ͺͫ͹ͤÀͭͮͤͣͩͬͥͤͫ​ͫ͹ͤÀ ͩ͠ͼͣ͟Àͨͥͣͬͬ͟͢Àͣͫͽ ͌ͭͮͬ͟Ͱͧ͡ÀͬͰͤͩͽÀͫ͟ͳͬͣͧͰͯͽÀͬͥͧͩͤͫ͡​ͫ͟ͽÀͣͤͮͤͫ͡ͽÀ̀ͪ​ͪͱͣͮ͟͟ÀͯÀ ͪͫͬͥͤͯͰͬͪ͡Àͯͱͤͫͧͮͫ͡͹ͳÀͪͦͧͫͬ͟͢͟͡ Àͮͬ͟͠͡ ÀͮͤͯͰͬͮͫͬ͟͡ÀͧÀͰͤͮͫ͟͡ À ͨͬͰͬͮ͹ͤÀͫ͟ͶͧÀͬͯ͢ͰͧÀͪͬ͢ͱͰÀͭͬͯͤͰͧͰÀͬ͡Àͮͤͪ͡ͽÀͤ͡͵ͤͮͫͤΧÀͭͮͬ͢ͱͩͨͧ À ̀͡Ͱͬ͠ͱͯͫ͟ͽÀͬͯͰͫͬͨ͟͟͡Àͫ͟ͳͬͣͧͰͯͽÀͭͮͽͪͬÀͭͤͮͤͣÀͬͰͤͩͤͪ ÀÀͯÀͨͬͰͬͮͬΧÀ

̮͉͍͌͑͊ͅ


ϛϜϑϓϑϙϞόҠϔҩ Dz ϖϜϔϞ

&\DQ *URXS RI +RWHOV $SROORQLD %HDFK 5HVRUW 6SD ̀ͭͬͩ​ͩͬͫͧͽÀ́ͧ͵Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟ÀͫͤͭͬͯͮͤͣͯͰͤͫ͡​ͫͬÀͫ͟Àͣͩͧͫ​ͫͬͪÀ

ͨͮͧͰͯͨͬΧ Àͦͧ͟͟ͰͯͨͬΧÀͧÀͧͰͩ͟ͺͽͫͯͨͬΧÀͨͱͳͫͤΧ

ͭͤͯ͵ͫͬͪ͟ÀͭͩͽͥͤÀ̀ͪ​ͪͱͣͮ͟͹ À͂Àͫ͟ͶͧͳÀͭ͹Ͷͫ͹ͳÀͯͣ͟͟ͳÀ͡͹ÀͯͪͬͥͤͰͤÀ

͂ͫͤͶͫͽͽÀͰͤͮ​ͮͧͰͬͮͧͽÀͭͬͤͮͤͥ͠ͺͽÀͨͩ͡ͼ͵ͤͫ͟À͡Àͫ͟ʹͧͬͫͩ͟ͺͫ͹ΧÀ

ͯͭͬͨͬΧͫͬÀͬͰͣͬͳͫͱͰͺ À

ͭͮͨ͟À̀ͩ​ͩͺͪͧͮͬͯ ÀͨͬͰͬͮ͹ΧÀͭͮͤͣͬͯͰͧ͟͡ͰÀͪ͟͡Àͨͮͯͧ͟͡͹ͤÀͭͮͬ͢ͱͩͨͧÀ

͂ÀͰͬͥͤÀͮͤͪ͡ͽÀ͡Àͫ͟ͶͧͳÀͭͮͬͯͰͬͮͫ͹ͳÀͯ͟͠​ͯͤΧͫ͟ͳÀͧÀͫ͟ÀͭͩͽͥͤÀͬͯ͢Ͱͧ À

ͧÀͭͬͳͬͣ͹

ͪͬͩͬͣ;ͥͺÀͧÀͩͼͣͧÀͯͰͮ͟Ͷͤͬ͢Àͭͬͨͬͩͤͫͧͽ Àͪͬ͢ͱͰÀͮͦͩͤͨ͟͟͡ͰͺͯͽÀ

͍ͰͤͩͺÀͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟Àͯͤͬ͢͡À͡À ÀͪͧͫͱͰ͟ͳÀͳͬͣͺ͠͹Àͣͤͮͤͫͧ͡À̀ͪ​ͪͱͣͮ͟͹À

͡ÀͰͤ͵ͤͫͧͤÀͯͤͬ͢͡ÀͣͫͽÀͯͭͬͮͰͧͫ͡͹ͪͧÀͪͤͮͬͭͮͧͽͰͧͽͪͧ

À͡ÀͨͬͰͬͮͬΧÀͤͯͰͺÀͪͫͬͥͤͯͰͬ͡Àͯͱͤͫͧͮͫ͡͹ͳÀͪͦͧͫͬ͟͢͟͡ Àͮͬ͟͠͡ À

͍ͰͤͩͺÀͯͬͯͰͬͧͰÀͧͦÀ Àͫͬͪͤͮͬ͡ ÀͨͬͰͬͮ͹ͤÀͯͬͯͰͩ͟͡ͽͼͰÀͩͫͬͤ͢͟͡À

ͮͤͯͰͬͮͫͬ͟͡ÀͧÀͰͤͮͫ͟͡ À̀͡Ͱͬ͠ͱͯͫ͟ͽÀͬͯͰͫͬͨ͟͟͡Àͫ͟ͳͬͣͧͰͯͽÀ

ͭͽͰͧͻͰͥͫͬͤ͟À ͦͣͫͧ͟ͽÀ ͧÀ À ͨͬͪͭͩͤͨͯͫ͹ͳÀ ͠ͱͫͩͬ͢͟ À ͍ͰͤͩͺÀ

ͫͭͮͬ͟Ͱͧ͡ÀͬͰͤͩͽÀ ÀͭͬͻͰͬͪͱÀ͡͹ÀͪͬͥͤͰͤÀͣͬͮ͟͠ͰͺͯͽÀͣͬÀʹͤͫͰͮ͟À

ͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰÀͯͤ͡Àͱͣͬͯ͠Ͱ͟͡ Àͫͤͬ͠ͳͬͣͧͪ͹ͤÀͣͩͽÀͫͤͦ͟͠͹ͤͪͬͬ͟͢͡À

ͬͮͬͣ͢͟À͈ͮͨͩͧͬͫ͟͟ ÀͯͰͬͩͧʹ͹À͉ͮͧͰ͟ Àͮͤ͢ͱͩͽͮͫ͹ͪÀ͟͡Ͱͬ͠ͱͯͫ͹ͪÀ

ͬͰͣ͹ͳ͟ À

ͮͤΧͯͬͪ ÀͨͬͰͬͮ͟ͽÀͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟͟Àͯͤͬ͢͡À͡À Àͨͪ

͌͟ͶÀͮͤͯͰͬͮͫ͟Àͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰÀͬͮͬͪͫ͢͹ΧÀ͡͹ͬͮ͠Àͨͱͩͧͫͮͫ͟͹ͳÀͩ͠ͼͣ À͡À

͂ͤͯͺÀͭͱͰͺÀͬͰÀ͟ͻͮͬͭͬͮͰ͟À͈ͮͨͩͧͬͫ͟͟Àͦͫͧͪͤ͟͟ͰÀͯͤͬ͢͡À ÀͪͧͫͱͰ À

ͰͬͪÀ͵ͧͯͩͤÀͲͧͮͪͤͫ​ͫ͹ͳÀͩ͠ͼͣÀͮͤ͢͵ͤͯͨͬΧÀͨͱͳͫͧÀͧÀͭͮͧͬ͢Ͱͬͩͤͫ͡​ͫ͹ͤÀ

Ͱͨ͟À͵ͰͬÀ͡͹À͠͹ͯͰͮͬÀͯͪͬͥͤͰͤÀͭͮͧ͠͹ͰͺÀ͡À̀ͭͬͩ​ͩͬͫͧͼÀ"EACHÀ

ͭͬÀͦͨͦ͟͟ͱÀͨͥͣͬͣͫͤͫ͟͡͹ͤÀͩ͠ͼͣ͟ ÀͧÀͫ͟ͶͧÀͰͮͧÀͯͭͤʹͧͩ͟ͺͫ͹ͤÀ

2ESORTÀ À3PA À

ͮͤͯͰͬͮͫ͟͹ Àͣͤ͢À͡͹ÀͰͨͥͤ͟ÀͪͬͥͤͰͤÀͫͯͩͣͧ͟͟ͰͺͯͽÀͰͮͣͧ͟ʹͧͬͫ​ͫͬΧÀ

͋͹Àͫ͟ͳͬͣͧͪͯͽÀͭͬͯͤͮͤͣͧͫͤÀͪͤͥͣͱÀ͂ͬͯͰͬ͵ͫ͹ͪÀͧÀ͇ͭͣͫ͟͟͹ͪÀ ͉ͮͧͰͬͪ ÀͰͨͧͪ͟Àͬͮͦͬͪ͟͠ ÀͬͰͤͩͺÀͱͣͬͫͬ͠Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟ÀͧÀͤͯͰͺÀ ʹͤͫͰͮͩ͟ͺͫͬΧÀͬͰͭͮͫͬ͟͡ΧÀͰͬ͵ͨͬΧÀͣͩͽÀͪͫͬͥͤͯͰ͟͡ÀͧͫͰͤͮͤͯͫ͹ͳÀ ͻͨͯͨͱͮͯͧΧÀͭͬÀͭͤ͡͵͟ͰͩͽͼͷͤͪÀͬͯͰͮͬͤ͡À͉ͮͧͰ ÀͯÀͤͬ͢Àͦ͟ͳ͟͡Ͱ͹͟͡ͼͷͤΧÀ ͧͯͰͬͮͧͤΧÀͧÀͨͮͧͰͯͨͬΧÀͨͱͩͺͰͱͮͬΧ ͂ͬÀͯͤ͡ͳÀͫͬͪͤͮ͟ͳÀͤͯͰͺÀ3MART 46À À À ÀͯÀͣͬͯͰͱͭͬͪÀͯÀͧͫͰͤͮͫͤͰ ͌͟Àͯͤ͡ΧÀͰͤͮ​ͮͧͰͬͮͧ​ͧÀͨͬͪͭͩͤͨͯ͟Àͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰͯͽÀͤͯͭͩ͟͠Ͱͫ͹ΧÀ7I&I

̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ


Apollonia Beach Resort & Spa Amoudara - Heraklion, Crete Greece

Sitia Beach City Resort & Spa Sitia, Crete Greece

Santa Marina Beach Resort Amoudara - Heraklion, Crete Greece

E-mail: reservations@apollonia.gr Tel.: +30 2814 266000 www.apollonia.gr

E-mail: sitiabeach@cyanhotels.com Tel.: +30 28434 40300 www.sitiabeach.com

E-mail: santamarina@apollonia.gr Tel.: +30 2814 261300 www.santamarinahotel.gr


ϛϜϑϓϑϙϞόҠϔҩ Dz ϖϜϔϞ

1DQD %HDFK ̵͕͓͒ͅ͏͍͒͋͊͑͊ÌÌÌ

̭͎͕͗͒͛͑͊͟ͅÌdÌ͎͊͘ͅÌ

ÀͨͪÀͨÀͬͯ͡ͰͬͨͱÀͬͰÀ͋ͤͥͣͱͫͮͬͣͫͬͬ͟͢À̀ͻͮͬͭͬͮͰ͟À͈ͮͨͩͧͬͫ͟͟ÀcÀ ÀͨͪÀ

0/3%)$/. 6%2!.$! .!54),53 +!,903/ ,!À0%2'/,!

ͬͰÀ͢ ͔ͤͮͯͬͫͧͯͬͯÀcÀ ÀͨͪÀͬͰÀͪ À͐Ͱͩͧͯ͟ÀcÀ ÀͨͪÀͬͰÀͪ À͋ͩ͟ͺͽÀ

͊ͤͨͧͤ͢Àͩ͠ͼͣ͟ Àͬ͠͵ͨͬͬͤ͡Àͭͧͬ͡ Àͧͫͬ͡ Àͯͩͬͩͨͬͬͩ͟͟͢͠ͺͫ͹ͤÀͫͭͧ͟Ͱͨͧ À ͲͧͩͺͰͮͬ͡͹ΧÀͨͬͲͤ À

̲͔͒͐͊ͅÌ Àͫͬͪͤͮ͟À͡Àͩͫͬͪ͢͟͡ÀͨͬͮͭͱͯͤÀcÀ À͠ͱͫͩͬ͢͟ÀͯÀͬͦͪͬͥͫͬͯ͡ͰͺͼÀ͡͹ͬ͠-

̭͑ͅͱ͖͍ͱÌ͕͓͔͖͒͒͐Ì͍Ì͉͕͈͒͗Ì

ͮ͟Àͧͣ͟͡Àͫ͟Àͪͬͮͤ À͡Àͯ͟͠​ͯͤΧͫÀͧͩͧÀ͡Àͯͣ͟ ÀcÀ ÀͯͤͪͤΧͫ͹ͳÀͭ͟​ͭͮ͟Ͱͪͤͫ͟Ͱͬ͡ À

ÀͬͰͨͮ͹Ͱ͹ͳÀͯ͟͠​ͯͤΧͫ͟À À ÀͣͤͰͯͨͧͳÀͯ͟͠​ͯͤΧͫ͟ÀÀ ÀͣͤͰͯͨͧΧÀͨͭͮͨ͟͟͟͡ ÀÀ

ͯͬͯͰͬͽͷͧͳÀͧͦÀ Àͨͬͪͫ͟Ͱ À

͋ͩ͟͹ΧÀͬͬͮͤͤͪ͢͟͠͡͹ΧÀͦͨͮ͟͹Ͱ͹ΧÀͯ͟͠​ͯͤΧͫ À ÀͰͤͫ​ͫͧͯͫ͹ͳÀͨͬͮͰ͟ ÀͭͬͩͤÀ ͣͩͽÀͪͧͫͧͲͱͰͬͩ͟͠ Àͪͧͫͧͯͨͤ͟͠Ͱͬͩ͟͠ Àͬͩ͡​ͩͤΧͬͩ͠ͺͫ͟ͽÀͭͩͬͷͣͨ͟͟ À

̸͉͕͖͇͒͆ͅÌ͇Ì͔͙͑͒͐͊ͅÌ

ͭͩͽͥͫ͹ΧÀͬͩ͡​ͩͤΧͬͩ͠ ÀͲͮͫ͟ʹͱͦͯͨͧͤÀͨͤͩͧ͢ ÀͯͰͮͤͩͺ͟͠ÀͧͦÀͩͱͨ͟ Àͧͫ͢͢͟Ͱ-

͋ͤͩͧͮͬͫ͟͠͡​ͫ͹ͤÀͩͨͬͫ͟͠͹ÀͧͩͧÀͤͮͫͣ͟͡͹ Àͨͬͫͣͧʹͧͬͫͤͮ ÀͯͭͱͰͫͧͨͬͬͤ͡À

ͯͨͧͤÀͶ͟ͳͪ͟Ͱ͹ À

͑͂ Àͪͱͦ͹ͨͩ͟ͺͫ͹ΧÀͮͣͧͬͨͫͩ͟͟͟ ÀͨͬͪͭͺͼͰͤͮͧͦͧͮͬͫ͟͡​ͫ͟ͽÀͰͤͩͤͲͬͫ​ͫ͟ͽÀ

̈́ͤͰͯͨͧΧÀͨͩͱ͠ÀͧÀͭͩͬͷͣͨ͟͟ÀͣͩͽÀͧͮ͢ÀͯÀͤͥͤͣͫͤͫͬ͡ΧÀͮͦͩͤͨ͟͟͡ͰͤͩͺͫͬΧÀ

ͩͧͫͧͽ Àͳͬͩͬͣͧͩͺͫͧͨ ÀͯͤΧͲÀͣͩͽÀͳͮͫͤͫͧ͟ͽÀʹͤͫ​ͫͬͯͰͤΧ À͂ͫ͟​ͫ͹ͤÀͨͬͪͫ͟-

ͭͮͬͮͪ͢͟​ͪͬΧ À͉ͩͱ͠ÀͣͩͽÀͭͬͣͮͬͯͰͨͬ͡ÀͰͨͥͤ͟ÀͯÀͤͥͤͣͫͤͫͬ͡ΧÀͮͦͩͤͨ͟͟͡-

Ͱ͹ÀͯÀͩͤͥ͟͵ͧͪͧÀͫ͟͡​ͫ͹ͪͧÀͧͩͧÀͣͱͶͤ͡͹ͪͧÀͨͧͫͪͧ͟͟͠ ÀͲͤͫͬͪÀͧÀͫ͟͠​ͫ͹-

ͰͤͩͺͫͬΧÀͭͮͬͮͪ͢͟​ͪͬΧ À́ͧͩ​ͩͧͮͣ͟ Àͫͯ͟Ͱͬͩͺͫ͹ΧÀͰͤͫ​ͫͧͯ Àͣͮ͟Ͱͯ Àͤͩͬ͡-

ͪͧÀͭͮͧͫͣͩͤͥͫͬͯ͟Ͱͽͪͧ À

ͯͧͭͤͣ͹ À͇ͫ͟ͽͰͧͽÀͭͬÀͭͬͮ͢ͱͥͤͫͧͼÀͭͬͣÀͬͣ͡ͱÀͯÀͨͩͫͬͪ͟͟͟͢͡ Àͣͧͭͩͬͪ͹À 0!$)ÀͧÀ33) À͂ͬͣͫ͹ͤÀͧͣ͡͹ÀͯͭͬͮͰ͟ À

̵͕͖͔͊͒͑͟ͅÌ

͍ͦͣͬͮͬͧ͡Ͱͤͩͺͫ͹ΧÀͨͬͪͭͩͤͨͯ ÀͲͧͰͫͤͯ Àͯ͟ͱͫ͟ ÀͰͱͮͤʹͨ͟ͽÀͫ͟͠ͽ Àͪͯ͟​ͯͥ͟ À

!4().!À Àͪͤͮͧͨͫͯͨͧ͟͟ΧÀͦ͟͡Ͱͮͨ͟ Àͬͤͣ͠ÀͧÀͱͥͧͫÀͭͬÀͰͧͭͱÀͶͤͣͯͨͬͬ͢͡À

ͥͤͣͫͤͫ͟͡ͅͽÀͮͦͩͤͨ͟͟͡Ͱͤͩͺͫ͟ͽÀͭͮͬͮͪ͢͟​ͪ͟ Àͫͬ͵ͫ͹ͤÀͶͬͱ Àͥͧ͟͡ͽÀͪͱͦ͹-

ͯͰͬͩ͟ À4(!,!33!À Àͪͤͮͧͨͫͯͨͧ͟͟ΧÀͦ͟͡Ͱͮͨ͟ÀͧÀͱͥͧͫÀͭͬÀͰͧͭͱÀͶͤͣ͡-

ͨ͟ÀͧÀͰͫ͟ʹͤͩ͟͡ͺͫ͹ͤÀͤ͡͵ͤͮ͟ À

ͯͨͬͬ͢ÀͯͰͬͩ͟ À ,!À0%2'/,! ͬͤͣ͠ÀͭͬÀͰͧͭͱÀͶͤͣͯͨͬͬ͢͡ÀͯͰͬͩ͟

̪͔͈͍͗͊Ì͕͗͏͈͍͗Ì ͉ͬͫͲͤͮͤͫʹÀ Àͦͩ͟À ͪͤͯ͡ͰͧͰͤͩͺͫͬͯͰͺͼÀͣͬÀ À͵ͤͩͬͤͨ͡ À̈́͟͡ÀͬͰͨͮ͹Ͱ͹ͳÀ

̵͕͖͔͊͒͑͟ͅÌ@ÌK@ÌB@QSDÌ

ͪ͟ͲͧͰͤ͟Ͱͮ͟À Àͪͤͯ͡ͰͧͰͤͩͺͫͬͯͰͺͼÀͣͬÀ ÀͧÀ ÀͪͤͯͰÀͯͬ​ͬͰͤ͡ͰͯͰͤͫ͡​ͫͬ

:/2"!3À̓ͮͤ͵ͤͯͨ͟ͽÀͫ͟ʹͧͬͫͩ͟ͺͫ͟ͽÀͨͱͳͫͽÀ

͎ͮ͟͵ͤ͵ͫ͟ͽÀͧÀͳͧͪ͵ͧͯͰͨ͟ ÀͭͮͧͯͪͬͰͮÀͦ͟ÀͣͤͰͺͪͧÀ ͭͬÀͦͨͦ͟͟ͱ Àͤͯͭͩ͟͠ͰͫͬÀ

&)2%.:%À͈Ͱͩ͟ͺͽͫͯͨͧΧÀͮͤͯͰͬͮͫ͟À

ͭͮͤͣͬͯͰͩ͟͡ͽͼͰͯͽÀͣͤͰͯͨͧͤÀͨͮͬ͟͡ͰͨͧÀͧÀ͡͹ͯͬͨͧͤÀͯͰͱͩͺͽ Àͤͯͭͩ͟͠Ͱͫ͹ͤÀͶͤͦ-

0/3%)$/.À́ͩͼͣ͟ÀͧͦÀͮ͹͠͹ÀͧÀͪͬͮͤͭͮͬͣͱͨͰͬ͡À

ͩͬͫͧ͢ÀͧÀͦͬͫͰ͹ÀͬͰÀͯͬͩͫʹ͟ Àͯͭͤʹͧͩ͟ͺͫ͹ͤÀͭͮͤͣͩͬͥͤͫͧͽÀͣͩͽÀͪͬͩͬͣͬͥͤͫͬ͡ À

́̀͏͚ÀÀÀ

͉ͮͬͪͤÀͰͬͬ͢ Àͨͬͪͫ͟Ͱ͟ÀͣͩͽÀͧͮ͢͹À͡Àͮͧͣͥ͠ ÀͣͬͯͰͱͭÀ͡À͈ͫͰͤͮͫͤͰ Àͼͤͩͧͮ͡-

0!./2!-!À À$)/.933/3À À$/,0().

ͫ͹ΧÀͪͦͧͫ͟͢͟ Àͪͧͫͧͪͮͨͤ͟ͰÀ ͨͩ͡ͼ͵͟ͽÀͦͤ͢͟Ͱͫ͹ΧÀͨͧͬͯͨ À͍ͲͧͯÀͭͬÀͭͮͬͨ͟-

̀ͩͨͬͬͩ͢ͺͫ͹ͤÀͧÀͤͦͩͨͬͬͩ͟͢͠ͺͫ͹ͤÀͫͭͧ͟ͰͨͧÀͧÀͨͬͨͰͤΧͩͧ À

ͰͱÀ͟͡Ͱͬͪͬͧͩͤ͠Χ Àͭͮͬͯͩͫ͟͟͟͡͡ͽÀʹͤͮͨͬ͡ͺ Àͮ͟͡͵ÀͭͬÀ͡͹ͦͬ͡ͱ Àͭͮͨͬͨ͟͟͡

̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ


ȾԸԵԳԵԷ jȭԶԪ ԧԯ԰ՃԼԪԲԳx

͒ͫͧͨͩ͟ͺͫͬͤÀͨͮͧͰͯͨͬͤÀͬͯ͢Ͱͤͭͮͧ​ͧͪͯͰͬ͡ ͍ͰͤͩͺÀͧÀͨͬͪͭͩͤͨͯÀ͠ͱͫͩͬ͢͟ÀͯÀͦ͟ͳ͟͡Ͱ͹͟͡ͼͷͧͪÀͧͣͬͪ͡Àͫ͟À͉ͮͧͰͯͨͬͤÀͪͬͮͤ À͈ͣͤͩ͟ͺͫ͹ΧÀ͡͹ͬͮ͠À ͣͩͽÀͰͤͳ ÀͨͰͬÀͯͰͮͤͪͧͰͯͽÀͨÀͨͬͪͲͬͮͰͫͬͪͱÀͬͰͣ͹ͳͱÀͭͬÀͯͧͯͰͤͪͤÀ¢ͯͤ͡Àͨͩ͡ͼ͵ͤͫͬ¡ À.ANAÀ"EACHÀ ͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰÀͯͬͧͪ͡Àͬͯ͢ͰͽͪÀͶͧͮͬͨͧΧÀ͡͹ͬͮ͠Àͮͦͩͤ͟͡͵ͤͫͧΧ Àͱͣͬͬͩ͡ͺͯͰͧ͡Χ Àͯ͢͟Ͱͮͬͫͬͪͧ͵ͤͯͨͧͳÀ ͧͦ͹ͯͨͬ͡ÀͧÀͬͤ͠ͷͤ͟ͰÀͫͤͦ͟͠͹ͤͪ͟͡͹ͤÀͭͤ͡͵͟ͰͩͤͫͧͽÀͬͰÀͬͰͣ͹ͳ͟

.ANAÀ"EACHÀ(OTELÀ À͔ͤͮͯͬͫͧͯͬͯ À͉ͮͧͰ À̓ͮͤʹͧͽ ͑ͤͩ À À À ÀINFO NANAPRINCESS GR ÀWWW NANAPRINCESS GR


ϛϜϑϓϑϙϞόҠϔҩ Dz ϖϜϔϞ

3 6DSRXQDNLV 6$ ͉ͬͪͭͫͧ͟ͽÀ0 À3APOUNAKISÀ3!Àͩͣͤ͟͡​ͤͰÀͰͮͤͪͽÀͲͤͶͤͫͤͤͩ͠ͺͫ͹ͪͧÀ

͓ͩ͟͢ ÀͬͰͤͩͺÀ,YTTOSÀ"EACHÀͫͤÀͭͬͳͬͥÀͫ͟Àͯͬͧ͡ͳÀͯͬͮ͟͠Ͱͺͤ͡ÀͭͬÀ

ͬͰͤͩͽͪͧ À,YTTOSÀ"EACHÀ(OTELÀ(ERSONISSOS À3TARÀ"EACHÀ6ILLAGEÀ(OTELÀ

ͬͯͰͮͬ͡ͱ À͇ͣͤͯͺÀͬͯ͢ͰͽͪÀͭͮͤͣͩ͟͢͟ͼͰͯͽÀ Àͫͬͪͤͮͬ͡ÀͯÀͧͣͬͪ͡À

ͧÀ)KAROSÀ"EACHÀ,UXURYÀ2ESORTÀ À3PA ÀͨͬͰͬͮ͹ͤÀͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟͹Àͫ͟À

ͫ͟ÀͪͬͮͤÀͧͩͧÀ͡Àͯͣ͟À ͫͬͪͤͮ͟ÀͯÀͣ͡ͱͳͪͤͯͰͫ͹ͪÀͧÀ͵ͤͰ͹ͮͤͳͪͤͯͰͫ͹ͪÀ

ͤͩͧͨͬͩͤͭͫͬͪ͡Àͬ À͉ͮͧͰ À

ͮͦͪͤ͟ͷͤͫͧͤͪ ÀͤͯͰͺÀͯͤͪͤΧͫ͹ͤÀͫͬͪͤͮ͟ÀͧÀͯͺͼͰ͹ À͵ͤͰ͹ͮͤÀ ͭͩ͟͟͡Ͱͤͩͺͫ͹ͳÀͯ͟͠​ͯͤΧͫ͟À ͬͣͧͫÀͧͦÀͫͧͳÀͬͩͧͪͭͧΧͯͨͧͳÀͮͦͪͤͮͬ͟͡ À

Lyttos Beach Hotel Hersonissos

ͣ͟͡ÀͮͤͯͰͬͮͫ͟͟ÀͧÀͣ͟͡Àͮ͟͟͠ À ÀͰͤͫ​ͫͧͯͫ͹ͳÀͨͬͮͰͬ͡ ÀͭͬͩͤÀͣͩͽÀ

́ͱͣͱ͵ͧÀͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟​ͫ͹ͪÀͫ͟Àͬ À͉ͮͧͰ ÀͬͣͫͬͪÀͧͦÀͯͪ͟͹ͳÀͨͮͯͧ͟͡͹ͳÀ

ͪͧͫͧ ͲͱͰͬͩ͟͠ÀͧÀͯͨͤ͟͠Ͱͬͩ͠ͺͫ͟ͽÀͭͩͬͷͣͨ͟͟ Àͭͩͬͷͣͨ͟͟ÀͣͩͽÀ

ͬͯͰͮͬͬ͡͡À̓ͮͤʹͧ​ͧ Àͫ͟Àͮͯ͟​ͯͰͬͽͫͧ​ͧÀ ÀͨͪÀͬͰÀ͟ͻͮͬͭͬͮͰ͟À͢ À͈ͮͨͩͧͬͫ͟ À

ͭͩͽͥͫͬͬ͢Àͬͩͤ͡Χͬͩ͟͠ ÀͭͬͩͤÀͣͩͽÀͯͰͮͤͩͺ͠͹ÀͧͦÀͩͱͨ͟ ÀͭͬͩͤÀͣͩͽÀ

ͻͰͬͰÀͬͰͤͩͺ ÀͱͰͬͭ͟ͼͷͧΧÀ͡Àͦͤͩͤͫͧ ÀͥͣͤͰÀͯ͟͡À͡À͔ͤͮͯͬͫͧͯͬͯ À

ͧͮ͢͹À͡Àͬͩ͢ͺͲÀͧÀͤͩͬͯͧͭͤͣͫ͡͹ΧÀʹͤͫͰͮ

ͽͩ͡ͽͼͷͤͪͯͽÀͬͣͫͧͪÀͧÀͯͪ͟͹ͳÀͭͬͭͱͩͽͮͫ͹ͳÀͪͤͯͰÀͣͩͽÀͬͰͣ͹ͳ͟ Àͣͤ͢À

͂ͯͤͬ͢ÀͩͧͶͺÀ͡À ÀͨͪÀͬͰÀͬͰͤͩͽÀͧͮͬͨͧ͢À͡Àͬͩ͢ͺͲÀͪͬ͢ͱͰÀͫͯͩͣͧ͟͟ͰͺͯͽÀ

ͻͰͬͰÀͬͯ͢Ͱͧͫͧ͵ͫ͹ΧÀͨͬͪͭͩͤͨͯÀͽͩ͡ͽͤͰͯͽÀͭͬͧͯͰͧͫͤÀͫͤͬͥͧ͠Ͱͤͩͤͪ

ͧͮͬ͢ΧÀͫ͟Àͭͮͤͨͮͯͫ͟͹ͳÀͬͩ͢ͺͲ ͭͬͩͽͳÀͫ͟À Àͩͱͫͬͨ ÀͬͰͨͱͣ͟À

͌͟Àͮͯ͟​ͯͰͬͽͫͧ​ͧÀͯͤͬ͢͡ÀͩͧͶͺÀ ÀͨͪÀͬͰÀͬͮͬͣ͢͟ Àͮͯͨͧͫ͟ͱ͡ͶͧͯͺÀ

ͬͰͨͮ͹͟͡ͼͰͯͽÀͭͮͤͨͮͯͫ͟͹ͤÀͧͣ͡͹Àͫ͟ÀͨͬͩͬͮͧͰͫ͹ͤÀͨͮͧͰͯͨͧͤÀ

ͫ͟À Àͨͮ͟͟ͳÀ͠ͱΧͫͬΧÀͦͤͩͤͫͧ Àʹͤ͡Ͱͬ͡ÀͧÀͭͩ͟ͺͪͬ͡͹ͳÀͣͤͮͤ͡ͺͤ͡ À

ͬͮ͢͹ À͍ͰͤͩͺÀ,YTTOSÀ"EACHÀ ÀͻͰͬÀͪͬͦͧͨ͟͟ÀͧͦÀͪͬͮͽ Àͯͬͩͫʹ͟ Àͬͮ͢ À

ͣͬͮͬͥͨͧÀͪͤͥͣͱÀͨͬͰͬͮ͹ͪͧÀͤͣ͡ͱͰÀͨÀͬͮͫͧͦͬͫ͢͟͟͡​ͫͬͪͱÀͭͩͽͥͱÀ

ͯͭͬͮͰ͟ Àͮͦͩͤ͟͡͵ͤͫͧΧÀͧÀͧͮ͢ ÀͬͰͣ͹ͳ͟ÀͧÀͭͮͤͨͮͯͫͬ͟ΧÀͮͤ͢͵ͤͯͨͬΧÀ

ͣͩͧͫͬΧÀ ÀͪͤͰͮͬ͡ Àͫͤͬͣͫͬͨͮ͟ͰͫͬÀͭͬͩͱ͵͟͡ͶͤͪͱÀ̓ͬͩͱͬ͠ΧÀ

ͨͱͳͫͧÀ͡Àͬͮͪͩͤͫͧ͟͠​ͧÀͣͮͱͥͤͯͨͬΧÀ͟ͰͪͬͯͲͤͮ͹

̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ


Star Beach Village Hotel

Ikaros Beach Luxury Resort & Spa

͍ͰͤͩͺÀ3TARÀ"EACHÀ6ILLAGEÀ(OTEL Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟​ͫ͹ΧÀ͡À͔ͤͮͯͬͫͧͯͬͯ À

͍ͰͤͩͺÀ)KAROSÀ"EACHÀ,UXURYÀ2ESORTÀ À3PAÀ͡͹ͯͰͮͬͤͫÀͧͦÀͨͪͫ͟ͽÀͫ͟À

ͽͩ͡ͽͤͰͯͽÀͯͰͧͩͺͫ͹ͪÀͯͬͮͤͪͤͫ͡​ͫ͹ͪÀͬͰͤͩͤͪ Àͫ͟ͳͬͣͽͷͧͪͯͽÀ

ͫͤͬͩ͠ͺͶͬͪÀͳͬͩͪͤ ÀͨͬͰͬͮ͹ΧÀͬͪ͹͟͡ͼͰÀͨͮͧͯͰͩ͟ͺͫͬ ͵ͧͯͰ͹ͤÀͬͣ͡͹À

ͯͤͬ͢͡ÀͩͧͶͺÀ͡À ÀͬͰÀͪͬͮͽ À͎ͮͬͯͰͬͮͫ͹ͤÀͱͣͬͫ͠͹ͤÀͣ͡ͱͳͪͤͯͰͫ͹ͤÀ

ͤ͜͢Χͯͨͬͬ͢Àͪͬͮͽ ÀͧÀͧͪͤͫ​ͫͬÀͭͬͻͰͬͪͱÀͧͦÀ Àͫͬͪͤͮͬ͡ÀͬͰͨͮ͹ͤ͟͡ͰͯͽÀͧͣ͡À

ͫͬͪͤͮ͟ÀͧÀͯͤͪͤΧͫ͹ͤÀͭͮ͟͟Ͱͪͤͫ͟Ͱ͹ÀͥͣͱͰÀͬͯ͢ͰͤΧ ÀͨͬͰͬͮ͹ͤÀ͠ͱͣͱͰÀ

ͫ͟Àͪͬͮͤ ÀͯͩͧͅÀ͡͹ÀͯͰͮͤͪͧͰͤͯͺÀͮͯ͟​ͯͩͧ͟͠ͰͺͯͽÀͧÀͬͰͣͬͳͫͱͰͺÀ͡Àͱͤͣͧͫͤͫͧ​ͧ À

ͫͯͩͥͣ͟͟͟ͰͺͯͽÀͦ͟ͳ͟͡Ͱ͹͟͡ͼͷͧͪͧÀͧͣͪͧ͟͡Àͫ͟Àͤͯͨͬͫͤ͠͵ͫͬͤÀ

ͯͰͬͧͰÀ͡͹ͮ͟͠ͰͺÀ͠ͱͫͩͬ͢͟ÀͧͩͧÀͯͺͼͰÀͯÀͭͤͮͯͬͫͩ͟ͺͫ͹ͪÀͯ͟͠​ͯͤΧͫͬͪÀͧͩͧÀ

ͩͦ͟ͱͮͫͬͤÀ͉ͮͧͰͯͨͬͤÀͪͬͮͤ

ͣͥͨ͟ͱͦͧÀͭͬͣÀͬͰͨͮ͹Ͱ͹ͪÀͫͤͬͪ͠ À͂Àͬͯͫͬͫͬͪ͡Àͬͤͣͤͫ͠​ͫͬͪÀͦͩͤ͟À͡͹À

͜ͰͬÀͧͣͤͩ͟ͺͫͬͤÀͪͤͯͰͬÀͣͩͽÀͯͤͪͤΧͫͬͬ͢ÀͬͰͣ͹ͳ͟ ÀͣͩͽÀͰͤͳ ÀͨͰͬÀͳͬ͵ͤͰÀ

ͯͪͬͥͤͰͤÀͫͯͩͣͧ͟͟ͰͺͯͽÀͬͩ͠ͺͶͧͪÀͮͦͫͬ͟​ͬͮͦͧͤͪ͟͠Àͩ͠ͼͣÀͪͤͯͰͫͬΧÀ

ͬͰͣͬͳͫͱͰͺÀͧÀͮͯ͟​ͯͩͧ͟͠Ͱͺͯͽ ÀͧÀͣͩͽÀͰͤͳ ÀͨͰͬÀͳͬ͵ͤͰÀͮͦͩͤ͟͡͵ͺͯͽÀͧÀ

ͧÀͧͫͰͤͮͫ͟ʹͧͬͫͩ͟ͺͫͬΧÀͨͱͳͫͧ À͂Àͫ͟ͶͤΧÀ¢ͱͦͤͮͧ¡Àͪ͟͡Àͭͮͤͣͩͬͥ͟ͰÀ

ͭͬͩͱ͵ͧͰͺÀͭͤ͡͵͟ͰͩͤͫͧͽÀͬͰÀͬͰͣ͹ͳ͟

ͧͦ͹ͯͨͫ͟​ͫ͹ͤÀͦͨ͟ͱͯͨͧ À͟À͡ÀͮͤͯͰͬͮͫͤ͟À!YERIÀͯ͟͡ÀͥͣͤͰÀͬͩ͠ͺͶͬΧÀ

͂ÀͬͰͤͩͤÀ3TARÀ"EACHÀ6ILLAGEÀͬͯ͢ͰͽͪÀͭͮͤͣͩ͟͢͟ͼͰͯͽÀ ÀͯͰͧͩͺͫ͹ͳÀ

͡͹ͬͮ͠Àͧͦ͹ͯͨͫ͟​ͫ͹ͳÀͩ͠ͼͣ À͍ͯͩ͠ͱͥͧͫͧͤ͟͡À͡Àͫͬͪͤͮ͟ͳÀͭͬͦͬͩͧ͡ͰÀͪ͟͡À

ͫͬͪͤͮͬ͡ÀͯÀͩͨͬͫͪͧ͟͟͠ÀͧͩͧÀͰͤͮ​ͮͯͪͧ͟͟ ÀͬͰͨͱͣ͟ÀͬͰͨͮ͹ͤ͟͡ͰͯͽÀ

ͱͣͬͩͤ͡Ͱͬͮͧ͡ͰͺÀͯͤ͡À͟͡ͶͧÀͦͭͮͬͯ͟͹ ÀͬͰÀͭͮͬͯͰͬΧÀ͠ͱͰ͹ͩͨͧÀͬͣ͡͹ÀͣͬÀ

ͧͣ͡Àͫ͟Àͪͬͮͤ

ͤ͡͵ͤͮͧͫͨͧÀ͡À͟͡ͶͤͪÀͭͤͮͯͬͫͩ͟ͺͫͬͪÀͯ͟͠​ͯͤΧͫͤ À͂Àͫ͟ͶͧͳÀͮ͟͟͠ͳÀͯ͟͡À

͂Àͫͬͪͤͮ͟ͳÀͤͯͰͺÀͫͤͬͩ͠ͺͶͬΧÀͨͱͳͬͫ​ͫ͹ΧÀͱͬͩͬͨ͢ Àͳͬͩͬͣͧͩͺͫͧͨ À

ͥͣͤͰÀ͟ͰͪͬͯͲͤͮ͟ÀͬͰͣ͹ͳ͟Àͫ͟ÀͲͬͫͤÀͪͬͮͯͨͧͳÀͧͣͬ͡͡

ͯͭͱͰͫͧͨͬͬͤ͡À ͑͂À ͯÀ ͣͧͬͫͩ͟͢͟ͺͼÀ À ͣͼΧͪ À ͣͬͯͰͱͭÀ 7I

͈ͯͭ͹Ͱ͟ΧͰͤÀͫ͟Àͯͤͤ͠Àͬͯ͢Ͱͤͭͮͧ​ͧͪͯͰͬ͡À͡ÀͯͰͧͩͤÀ)KAROSÀͧÀͭͮͧͬͮͤ͠ͰͧͰͤÀ

&I À ͪͱͦ͹ͨͩ͟ͺͫ͹ͤÀ ͨͫͩ͟͟͹ À ͧͫͣͧͧͣ͡ͱͩ͟ͺͫ͟ͽÀ ͯͧͯͰͤͪ͟À

ͫͤͦ͟͠͹ͤͪ͟͡͹ͤÀͭͤ͡͵͟ͰͩͤͫͧͽÀͧÀͯͧͩͺͫͬͤÀͥͤͩͫͧͤ͟Àͤͮͫ͡ͱͰͺͯͽÀͨÀͫͪ͟À

ͨͬͫͣͧʹͧͬͫͧͮͬͫͧ͟͡ͽÀͧÀͬͰͬͭͩͤͫͧͽ ÀͯͤΧͲ ÀͲͤͫÀͧÀͣͤͰͯͨ͟ͽÀͨͮͬ͟͡Ͱͨ͟À

ͯͫͬ͟͡ À͍ͰͤͩͺÀ)KAROSÀ"EACHÀ,UXURYÀ2ESORTÀ À3PAÀÀͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟Àͫ͟À

ͭͬÀͦͭͮͬͯ͟ͱ

ͮͯ͟​ͯͰͬͽͫͧ​ͧÀ ÀͨͪÀͬͰÀͪͤͥͣͱͫͮͬͣͫͬͬ͟͢À͟ͻͮͬͭͬͮͰ͟À͢ ͈ͮͨͩͧͬͫ͟

̮͉͍͌͑͊ͅ


ϛϜϑϓϑϙϞόҠϔҩ Dz ϖϜϔϞ

'DLRV &RYH /X[XU\ 5HVRUW 9LOODV ͌ͤͭͬͣͩͤͨ͟ͱÀͬͰÀͬͮͬͣ͢͟À̀ΧͬͯÀ͌ͧͨͬͩͬͯ͟Àͫ͟Àͱͤͣͧͫͤͫ​ͫͬͪÀͭͩͽͥͤÀ͂͟Ͱͧ Àͨͬͪ-

͡͹ͯͬ͵͟ΧͶͤͬ͢Àͱͮͬͫ͡ͽ

ͭͩͤͨͯÀ$AIOSÀ#OVEÀ2ESORTÀANDÀ,UXURYÀ6ILLASÀͮͯͨͧͫ͟ͱͩͯͽÀ͡Àͻͩͤͫ͢͟Ͱͫ͹ͳÀͧÀ

̓ͬͯͰͧÀͨͬͪͭͩͤͨͯ͟Àͪͬ͢ͱͰÀͯͬ͵ͤͰ͟ͰͺÀͮͬ͟͠ͰͱÀͯÀͬͰͣ͹ͳͬͪÀͧÀͬͯͭͬͩ͡ͺͦͬ͟͡Ͱͺ-

ͫͤ͟͟͡͡ͼͷͧͳÀͭͬͨͬΧÀͭͤΧͦͥ͟͟ͳ À͌͟ͳͬͣͽͷͧΧͯͽÀͫ͟Àͯͬͯ͠Ͱͤͫ͡​ͫͬͪÀͭͤͯ͵ͫͬͪ͟À

ͯͽÀͮͽͣͬͪÀͨͬͫͲͤͮͤͫʹ ͱͯͩͱ͢ ÀͨͬͰͬͮ͹ͤÀͭͮͤͣͩ͟͢͟ͼͰÀͣ͟͡Àͦͩ͟͟Àͦͯͤͣͫͧ͟͟ͽ À

ͭͩͽͥͤ Àͬͪ͹ͤͪͬͪ͟͡Àͩͦ͟ͱͮͫ͹ͪͧÀͬͣͪͧ͟͡À͐ͮͤͣͧͦͤͪͫͬͬ͢Àͪͬͮͽ ÀÀͨͬͪͭͩͤͨͯÀ

ͶͤͯͰͺÀͦͩͬ͟͡ÀͣͩͽÀͯ͡Ͱͮͤ͵ À͡͹ͯͰͬ͟͡͵ͫ͹ͤÀͭͬͪͤͷͤͫͧͽÀͧÀͭͮͬͯͰͮͫͯ͟Ͱͬ͡ÀͭͬͣÀ

$AIOSÀ#OVEÀͬͰͪͤ͵ͤͫÀͨͨ͟Àͻͨͯͨͩͼͦͧͫ͡͹ΧÀͭͽͰͧͦͤͦͣͬ͡͵ͫ͹ΧÀͭͩͽͥͫ͹ΧÀͬͰͤͩͺÀ

ͬͰͨͮ͹Ͱ͹ͪÀͫͤͬͪ͠ÀͯÀͧͣͬͪ͡Àͫ͟Àͪͬͮͤ À͉ͮͬͪͤÀͰͬͬ͢ Àͬͯ͢ͰͧÀͨͬͪͭͩͤͨͯ͟À$AIOSÀ

ͫ͟Àͬ À͉ͮͧͰ À$AIOSÀ#OVEÀ2ESORTÀANDÀ,UXURYÀ6ILLASÀͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰÀͫͤ͵ͰͬÀͬͩ͠ͺ-

ͪͬ͢ͱͰÀͭͬͯͤͰͧͰͺÀͰͮͧÀͮͤͯͰͬͮͫ͟͟ÀͧÀͮ͟͟͠ Àͧͯͨͱͭ͟ͰͺͯͽÀ͡Àͯ͟͠​ͯͤΧͫͤÀͯÀͪͬͮ-

Ͷͤ​ͤ À͵ͤͪÀͭͮͬͯͰͬÀͬ͵ͮͬ͟͟͡Ͱͤͩͺͫ͹ͤÀͭͤΧͦͥͧ͟ÀͧÀͬͭ͹ͰÀͬͰͣ͹ͳ͟À͡ÀͭͽͰͧͦͤͦ͡-

ͯͨͬΧÀͬͣͬ͡Χ ÀͬͰͨͱͣ͟ÀͬͰͨͮ͹͟͡ͼͰͯͽÀͭͮͤͨͮͯͫ͟͹ͤÀͧͣ͡͹Àͫ͟À͵ͯ͟Ͱͫ͹ΧÀͭͩͽͥ À

ͣͬ͵ͫͬͪÀͬͰͤͩͤ À͇ͣͤͯͺÀͯͬͦͣͤ͟ͰͯͽÀͱͫͧͨͩ͟ͺͫ͟ͽÀ͟ͰͪͬͯͲͤͮ͟ ÀͨͬͰͬͮͱͼÀͯͰͬͧͰÀ

͡Àͣ͡ͱͳÀͨͮ͹Ͱ͹ͳÀͯ͟͠​ͯͤΧͫ͟ͳÀͯͬÀͯͤͥͤ͡ΧÀͪͬͮͯͨͬΧÀͬͣͬ͡Χ Àͬͯͭͬͩ͡ͺͦͬ͟͡ͰͺͯͽÀ

ͧͯͭ͹Ͱ͟ͰͺÀͧÀͫͯͩͣͧ͟͟ͰͺͯͽÀͤͼ À͜ͰͬÀͫͯ͟Ͱͮͬͤͫͧͤ À͜ͰͬÀ͵ͱͯ͡Ͱ͟͡ À

ͱͯͩͱͪͧ͢͟ÀʹͤͫͰͮ͟ÀͪͬͮͯͨͧͳÀͧͣͬ͡͡ÀͯͭͬͮͰ͟ ÀͭͬͯͤͰͧͰͺÀͲͧͰͫͤͯ ʹͤͫͰͮÀͧÀͰͤͫ-

͜ͰͬͰÀ͵ͮ͟ͱͼͷͧΧÀͻͨͯͨͩͼͦͧͫ͡͹ΧÀͭͩͽͥͫ͹ΧÀͨͬͪͭͩͤͨͯÀͫ͟Àͬ À͉ͮͧͰÀͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰÀ

ͫͧͯͫ͹ͤÀͨͬͮͰ͹ À͑ͨͥͤ͟ÀͪͬͥͫͬÀͮͯ͟​ͯͩͧ͟͠ͰͺͯͽÀ͡À͎͐̀ Àͭͬͩͱ͵͟ͽÀͱͣͬͬͩ͡ͺ-

ͯͬͧͪ͡Àͬͯ͢ͰͽͪÀ Àͫͬͪͤͮͬ͡ ͩͼͨͯÀͧÀͯͺͼͰͬ͡ÀͯÀͧͣͬͪ͡Àͫ͟Àͪͬͮͤ À͡ÀͫͤͨͬͰͬ-

ͯͰͧͤ͡ÀͬͰÀͣ͹ͳͫͧ͟ͽÀͪͬͮͽÀ͡Àͬͮͬͪͫͬͪ͢Àͨͮ͹ͰͬͪÀͯ͟͠​ͯͤΧͫͤ À͈Àͨͬͫͤ͵ͫͬÀͥͤÀ

ͮ͹ͳÀͧͦÀͨͬͰͬͮ͹ͳÀͤͯͰͺÀͭͤͮͯͬͫͩ͟ͺͫ͹ΧÀͯ͟͠​ͯͤΧͫ À͂ͯͤÀͫͬͪͤͮ͟ÀͯͭͮͬͤͨͰͧͮͬ-

ͪͬͥͫͬÀͭͬͩͱ͵ͧͰͺÀͶͧͮͬͨͧΧÀͯͭͤͨͰͮÀͭͤ͡͵͟ͰͩͤͫͧΧÀͬͰÀͭͱͰͤͶͤͯͰͧ͡Χ Àͬͯ͡-

ͫ͟͡͹Àͦͫͪͤͫͧ͟ͰͬΧÀͲͧͮͪͬΧÀ 3+À3TYLIANIDIS À͉ͬͪͭͩͤͨͯÀͰͨͥͤ͟Àͨͩ͡ͼ͵ͤ͟ͰÀ

ͭͬͩͺͦͬ͟͡͡ͶͧͯͺÀͱͯͩͱͪͧ͢͟Àͮͤͫͣ͟͹À͟͡Ͱͬͪͬͧͩͤ͠ΧÀͧÀͩͧͪͱͦͧͫͬ͡ ÀͨͬͰͬͮ͹ͤÀ

ͧͩ͡​ͩ͹ ͩͼͨͯ ÀͨͬͰͬͮ͹ͤÀͭͮͤͣͩ͟͢͟ͼͰÀͯͬͧͪ͡Àͬͯ͢ͰͽͪÀͻͨͯͨͩͼͦͧͫ͡͹ͤÀͱͯͩͱͧ͢À

ͭͮͤͣͩ͟͢͟ͼͰͯͽÀ͡ÀͬͰͤͩͤ

̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ


͌i

͑ ͕ ͚ ͈ Ë͏ ͌ ͈ ͑ ͅ Ë͔ ̓ Ë͊ c̲͎͋͞ͅ

̀ͣͤͩͧͫͬͯ͟À͉ͪͬͯ͟͠ Àͭͬ͵Ͱͬ͡͹ΨÀͽͷͧͨÀ À͏ͤͰͧͪͫͬ À À À͉ͮͧͰ À̓ͮͤʹͧͽÀ ͑ͤͩ À À À ÀͲͨͯ͟ À À À ÀE MAIL ÀINFO AQUILAHOTELS COM


ϛϜϑϓϑϙϞόҠϔҩ Dz ϖϜϔϞ

ɉɥɵɜɢ ɡɚ ɦɟɱɬɨɣ ɫ $TXLOD +RWHOV 5HVRUWV Atlantis Hotel

%LOUNDAÀ6ILLAGE

͏ͯͭͬͩͬͥͤͫ͟​ͫ͹ΧÀ͡ÀʹͤͫͰͮͤ ÀͬͰͤͩͺÀ!QUILAÀ!TLANTISÀͫ͟ͳͬͣͧͰͯͽÀͯͤͬ͢͡À͡ÀͫͤͯͨͬͩͺͨͧͳÀͪͧͫͱͰ͟ͳÀͳͬͣͺ͠͹ÀͬͰÀͰͬͮͬͬͬ͢͢͡ÀͧÀͣͤͩͬͬͬ͢͡ÀʹͤͫͰͮ͟À ͈ͮͨͩͧͬͫ͟͟ Àͬͮͬͣ͢͟ÀͯÀͬ͢͟͠ͰͬΧÀͣͮͤͫͤ͡ΧÀͧͯͰͬͮͧͤΧ À̓ͮͫͣͧͬͦͫͬͯ͟ͰͺÀ ͻͰͬͬ͢ÀͮͬͯͨͬͶͫͬͬ͢ÀͬͰͤͩͽÀͯ͟​ͯͬʹͧ​ͧͮͱͤͰͯͽÀͯÀͤͬ͢ÀͮͤͭͱͰ͟ʹͧͤΧÀͭͮͤͮ͟͡ͷ͟ͰͺÀͮͤͪ͡ͽÀͭͮͬͤͣ͡;ͫ​ͫͬͤÀ͡ÀͫͤͪÀ͡Àͣͮͬ͟͢ʹͤͫ​ͫ͹ͤÀͬͯͭͬͪͧͫͫͧ͟͡ͽÀͣͩͽÀ ͰͱͮͧͯͰͬ͡ÀͧÀͧͦͫͤͯͪͤͫͬ͠͡ À͂Àͬͯ͢ͰͧͫͧʹͤÀ!QUILAÀ!TLANTISÀ͠͹ͩͧÀͬͮͫͧͦͬͫ͢͟͟͡͹ÀͬͣͫͧÀͧͦÀͯͪ͟͹ͳÀͥͫ͟͡͹ͳÀͣͤͩͬ͡͹ͳÀͯ͡Ͱͮͤ͵ÀͧÀͯͬ͠͹ͰͧΧ ÀͯÀͱ͵ͯ͟ͰͧͤͪÀͪͫͬͬ͢͵ͧͯͩͤͫ​ͫ͹ͳÀͪͤͯͰͫ͹ͳÀͧÀͪͤͥͣͱͫͮͬͣͫ͟͹ͳÀͦͫͪͤͫͧ͟ͰͬͯͰͤΧ À͟ Ͱͨͥͤ͟ÀͪͤͮͬͭͮͧͽͰͧͽÀͭͬÀͧͫͣͧͧͣ͡ͱͩ͟ͺͫͬͪͱÀͦͨͦ͟͟ͱ À͏ͬͯͨͬͶͫ͹ΧÀͬͰͤͩͺÀ ͭͮͤͣͬͯͰͩ͟͡ͽͤͰÀͤͩͧͨͬͩͤͭͫͬͤ͡Àͯͬ͵ͤͰͫͧͤ͟Àͻͩͤͫ͢͟ͰͫͬΧÀ͟ͰͪͬͯͲͤͮ͹ À ͤͦ͠ͱͭͮͤ͵ͫͬͬ͢Àͯͤͮͧͯ͟͡ Àͭͬͩͫͬʹͤͫ​ͫͬͬ͢Àͬͬͮ͠ͱͣͬͫͧ͟͡ͽÀͣͩͽÀͭͮͬͤͣͤͫͧ͡ͽÀͯ͡Ͱͮͤ͵ÀͧÀͯͰͧͩͺͫ͹ͳÀͫͬͪͤͮͬ͡ À̓ͬͯͰͧͫͧʹ͟À!TLANTISÀͬͰͨͮ͹Ͱ͟À ͨͮͱͩ͢͹ΧÀͬͣ͢ Àͭͮͤͣͩ͟͢͟ͽÀͯͬͧͪ͡Àͬͯ͢ͰͽͪÀͨͱͩͺͰͱͮͫ͹ͤÀͪͤͮͬͭͮͧͽͰͧͽ À ͮͦͩͤ͟͡͵ͤͫͧͽÀͫ͟À͡͹ͬͮ͠ÀͧÀͶͧͮͬͨͧΧÀͯͭͤͨͰͮÀͣͤͽͰͤͩͺͫͬͯͰͧÀ͡Àͯͬͬͣͫͬͤ͡͠ÀͬͰÀͮͬ͟͠Ͱ͹Àͮͤͪ͡ͽ À

̓ͬͯͰͧͫͧ͵ͫ͹ΧÀͨͬͪͭͩͤͨͯÀ%LOUNDAÀ6ILLAGEÀ ÀͻͰͬÀͬͭͩͬ͡ͷͤͫͧͤÀͮ͟ͽÀͫ͟À ͤͮͤ͢͠ͱÀͯͨͦͬ͟͵ͫͬͬ͢Àͦͩͧ͟͟͡À͋ͧͮͤͩ͟͠​ͩͬ ÀͻͰͬÀͮͬͯͨͬͶͫ͹ͤÀͭͮ͟͟Ͱͪͤͫ͟Ͱ͹À ͡ÀͰͮͣͧ͟ʹͧͬͫ​ͫͬͪÀͮͤ͢͵ͤͯͨͬͪÀͯͰͧͩͤÀͣͩͽÀͮͬͪͫ͟Ͱͧ͵ͤͯͨͬͬ͢ÀͱͤͣͧͫͤͫͧͽÀ ͩ͡ͼͩ͠;ͫ​ͫ͹ͳÀͭͮ͟ À͂ͬͯͳͧͰͧͰͤͩͺͫ͹ͤÀ͠ͱͫͩͬ͢͟ Àͫͬͪͤͮ͟ÀͩͼͨͯÀͧÀͣ͡ͱͳͱͮͬͫͤ͡͡͹ͤÀͭͮ͟͟Ͱͪͤͫ͟Ͱ͹ÀͯÀͧͣͬͪ͡Àͫ͟Àͯͤͮͨ͟͡ͼͷͱͼÀͬͩ͢ͱ͠ͱͼÀͩͣ͢͟ͺÀ ͦͩͧ͟͟͡ À͉ͱͮͬͮͰÀͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟Àͫ͟Àͬͯ͡Ͱͬ͵ͫͬͪÀͭͬͤͮͤͥ͠ͺͤÀͬͯͰͮͬ͟͡À͡À Ͱͮ;ͳÀͨͧͩͬͪͤͰͮ͟ͳÀͬͰÀͮ͹͟͠ʹͨͬΧÀͣͤͮͤ͡ͱͶͨͧÀͩ͜ͱͫͣ͟ À͡À ÀͨͪÀͬͰÀͦͫͪͤͫͧ͟Ͱͬͬ͢Àͬͮͬͣ͢͟À̀ͧͬͯ͢À͌ͧͨͬͩͬͯ͟͟ÀͧÀ͡À ÀͨͪÀͬͰÀͬͮͬͣ͢͟À͈ͮͨͩͧͬͫ͟͟

̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ


Rithymna Beach

Porto Rethymno

͊ͤͤͫͣͮͫ͢͟͹ΧÀͬͰͤͩͺÀ!QUILAÀ2ITHYMNAÀ"EACHÀͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟ÀͱÀͯͤͤͮͫͬ͡ΧÀͤͮͤͬͬ͢͠͡ΧÀͩͧͫͧ​ͧÀ͉ͮͧͰ͟ Àͣͬͩ͡ͺÀͭͩͽͥ͟ÀͯÀͩͦ͟ͱͮͫ͹ͪͧÀͬͣͪͧ͟͡ À ͣͩͧͫ​ͫ͟ÀͨͬͰͬͮͬͬ͢À Àͪ À͊ͼͧͪͬͤ͠Àͫͭͮͩͤͫͧͤ͟͟͡ÀͣͩͽÀͬͯ͢ͰͤΧ ÀͨͬͰͬͮ͹ͤÀͫͤͬͣͫͬͨͮ͟ͰͫͬÀͭͬ͠͹ͩͧ͟͡À͡ÀͻͰͬͪÀͬͰͤͩͤ ÀͬͰͣ͹ͳ͟ͼͷͧͳÀͯͬÀͯͤͬ͢͡À ͪͧͮ͟ À͡ÀͨͬͰͬͮͬͪÀͪͬͥͫͬÀͱͤͣͧ͠ͰͯͽÀ͡Àͬͯ͡ͳͧͰͧͰͤͩͺͫͬͪÀͬͯ͢Ͱͤͭͮͧ​ͧͪͯͰͤ͡ Àͯͬͩͫʹͤ Àͯͬͮͤͪͤͫ͡​ͫ͹ͳÀͱͣͬͯ͠Ͱ͟͡ͳÀͧÀͤͦ͠ͱͭͮͤ͵ͫͬͪÀͯͤͮͧͯͤ͡ À́ͬͩͺͶͧͫͯͰͬ͡ÀͮͬͯͨͬͶͫ͹ͳÀͫͬͪͤͮͬ͡ À͠ͱͫͩͬ͢͟ÀͧÀͧͩ͡​ͩÀͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟͹À͡Àͨͮͯͬ͟͵ͫ͹ͳÀͯͣ͟͟ͳÀͬͯ͢Ͱͧͫͧʹ͹ÀͧͩͧÀ͡Àͦͣͫͧ͟ͽͳ ÀͬͲͬͮͪͩͤͫ​ͫ͹ͳÀ͡ÀͪͤͯͰͫͬͪÀ ͯͰͧͩͤ À̓ͬͯͰͧͫͧ͵ͫ͹ΧÀͨͬͪͭͩͤͨͯÀͬͮͧͤͫͰͧͮͱͤͰͯͽÀͫ͟ÀͯͤͪͤΧͫ͹ΧÀͬͰͣ͹ͳÀͯÀ ͣͤͰͺͪͧÀͯͤ͡ͳÀͬͦͮͯ͟͡Ͱͬ͡ Àͬͬͮ͠ͱͣͬͫ͟͡Àͱͣͬͯ͠Ͱͪͧ͟͡ ÀͧÀͭͮͤͣͬͯͰͩ͟͡ͽͤͰÀ ͯͤͬͦͪͬͥͫ͡͡͹ͤÀͮͦͩͤ͟͡͵ͤͫͧͽ

͂ͣͬͳͫͬͩ͡ͽͼͷͧΧÀͯͬͧͪ͡Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫͧͤͪ͟ Àͫ͟Àͫͤͮͤͥͫͬ͟͠ΧÀͭͬͰͮͽͯ͟ͼͷͤͬ͢Àͯͤͤͮͫͬͬ͢͡Àͭͬͤͮͤͥ͠ͺͽÀ͉ͮͧͰ͟ ÀͬͰͤͩͺÀ!QUILAÀ0ORTOÀ2ETHYMNOÀ À ͬͮͬͣͯͨͬ͢ΧÀͨͱͮͬͮͰ Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟​ͫ͹ΧÀͯͤͬ͢͡À͡À ͪÀͬͰÀͬͮͬͣ͢͟À͏ͤͰͧͪͫͬ À!QUILAÀ0ORTOÀ2ETHYMNO ͬͯ͢Ͱͧͫͧʹ͟À͡͹ͮͫ͟͠​ͫ͟ͽÀͬͯ͢ͰͽͪͧÀͧͦÀͪͫͬͧ͢ͳÀͯͰͮͫ͟ Àͭͮͬͥͧ͟͡ͽÀ͡ÀͨͬͰͬͮͬΧ À͡͹ÀͪͬͥͤͰͤÀͬͰͣͬͳͫͱͰͺ Àͭͬͱͥͧͫ͟ͰͺÀ ͧÀͭͬͮͬͣͧ͠ͰͺÀͯͮͤͣͧÀͯͪ͟͹ͳÀͨͮͯͧ͟͡͹ͳÀͧÀͧͯͰͬͮͧ͵ͤͯͨͧͳÀͪͤͯͰÀͬͮͬͣ͢͟À ͏ͤͰͧͪͫͬ À̓ͬͯͰͧͫͧʹ͟À0ORTOÀ2ETHYMNOÀͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰÀͧͣͤͩ͟ͺͫͬͤÀͪͤͯͰͬÀ ͭͮͬͥͧͫͧ͟͡ͽÀͣͩͽÀͣͤͩͬ͡͹ͳÀͩͼͣͤΧÀͧÀͰͱͮͧͯͰͬ͡ À͏ͬͯͨͬͶͫͬͤÀͦͣͫͧͤ͟À ͬͯ͢Ͱͧͫͧʹ͹ Àͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰÀͭͮͤͬͯ͡ͳͬͣͫ͹ͤÀͱͣͬͯ͠Ͱ͟͡ÀͧÀͱͯͩͬͧ͡ͽ ÀͣͩͽÀ ͬͰͣ͹ͳ͟ÀͭͱͰͤͶͤͯͰͤͫ͡​ͫͧͨͬ͡ À͍ͰͤͩͺÀ͠͹ͩÀͱͣͬͯͰͬͤͫÀͭͮͤͯͰͧͥͫ͹ͳÀͫͮͣ͟͢͟À ͫ͟Àͪͤͥͣͱͫͮͬͣͫͬͪ͟Àͱͮͬͫͤ͡ À͟ÀͰͨͥͤ͟Àͭͬͩͱ͵ͧͩÀͯͤͮͰͧͲͧͨ͟Ͱ͹Àͦ͟Àͯͪͬ͟​ͬͰͣ͟͵ͱ Àͩͱ͵ͶͧΧÀͯͤͮͧͯ͡ÀͧÀͬͯ͢Ͱͤͭͮͧ​ͧͪͯͰͬ͡

̮͉͍͌͑͊ͅ


ϛϜϑϓϑϙϞόҠϔҩ Dz ϖϜϔϞ

Ʉɨɧɰɟɪɧ 0HWD[DV 6 $ ͉ͬͫʹͤͮͫÀ-ETAXASÀ3 ! Àͦͫͧͪͤ͟͟ͰͯͽÀͧͫͤͯ͡Ͱͧʹͧͽͪͧ Àͨͩͣ͟͡͹͟͡ͽÀͯͮͤͣͯͰ͟͡À

ͨͬͰͬͮ͹ͤÀͥͤͩ͟ͼͰÀͧͦͱ͵ͧͰͺÀͨͨ͟Àͬͯ͡Ͱͬ͵ͫͬͤ ÀͰͨ͟ÀͧÀͦͭͣͫͬͤ͟͟Àͭͬͤͮͤͥ͠ͺͤÀ

͡Àͮͦͧ͟͡ͰͧͤÀͨͬͪͭͩͤͨͯ͟À#RETAÀ-ARISÀ"EACHÀ2ESORT ÀͨͬͰͬͮ͹ΧÀͫ͟ͳͬͣͧͰͯͽÀ

ͬ À͉ͮͧͰ À͂Àͬ͠ͷͤΧÀͯͩͬͥͫͬͯͰͧÀ͡ÀͬͰͤͩͤÀͬͯ͢ͰͽͪÀͭͮͤͣͩ͟͢͟ͼͰͯͽÀ Àͫͬͪͤ-

͡À͔ͤͮͯͬͫͧͯ​ͯͬͯͤÀͫ͟Àͬ À͉ͮͧͰ À͡À#LUBÀ-AGICÀ,IFEÀ#ANDIAÀ-ARISÀ)MPERIAL À

ͮͬ͡ÀͧÀͯͺͼͰͬ͡ ÀͬͰͨͱͣ͟ÀͬͰͨͮ͹ͤ͟͡ͰͯͽÀͧͣ͡Àͫ͟Àͤ͜͢ΧͯͨͬͤÀͪͬͮͤ À

ͫ͟ͳͬͣͽͷͧΧͯͽÀ͡À͢À͈ͮͨͩͧͬͫ͟ ÀͧÀ͡Àͬ͠͸ͤͨͰ͹Àͯͭͤʹͧͩ͟ͺͫͬͬ͢Àͭͮͤͣͫͦͫ͟͟͵ͤͫͧͽÀͰͱͮͧͯͰͧ͵ͤͯͨͬͬ͢Àͧͦͫͤͯ͟͠ ÀͰͨͧͤ͟Àͨͨ͟À#ONVENTIONÀ#ENTERÀ#RETAÀ

4BOUP .BSJT 0JB

-ARIS À!EGEOÀ3PAÀͧÀ4HEÀ#RETANÀ'OLF À

͉ͬͪͭͩͤͨͯÀ3ANTOÀ-ARISÀ/IAÀͭͮͤͣͯͰͩ͟͡ͽͤͰÀͯͬͬ͠ΧÀͲͤͶͤͫͤͤͩ͠ͺͫ͹ΧÀ

͑ͨͥͤ͟ÀͨͬͫʹͤͮͫÀͱͭͮͩ͟͡ͽͤͰÀͫͬ͡͹ͪÀͬͰͤͩͤͪÀͫ͟Àͬ À͐ͫ͟Ͱͬͮͧͫ ÀTHEÀ3ANTOÀ

ͬͰͤͩͺÀ¢SUITESÀANDÀSPA¡ÀͧÀͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟À͡Àͣͤͮͤ͡ͱͶͨͤÀ͍ͧ͟Àͫ͟Àͬ À͐ͫ͟Ͱͬ-

-ARISÀ/IA À͌ͬ͡͹ΧÀͬͰͤͩͺÀͫ͟͵ͩ͟Àͯͬ͡ͼÀͮͬ͟͠ͰͱÀ͡Àͭͮͤͩͤ͟À Àͬͣ͢͟

ͮͧͫ À͇ͣͤͯͺÀͬͯ͢ͰͽͪÀͭͮͤͣͩ͟͢͟ͼͰͯͽÀ Àͫͬͪͤͮ͟Àͨ͟Ͱͤͬͮͧ͢​ͧÀ¢3UITES¡ÀͧÀ À ͧͩ͡​ͩ͹ Àͯͪ͟ÀͬͰͤͩͺÀͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟Àͫ͟Àͯͤͤͮͬ͡ ͦͭͣͤ͟͟ÀͬͯͰͮͬ͟͡À͡ÀͰͮͣͧ͟-

$SFUB .BSJT #FBDI 3FTPSU

ʹͧͬͫ​ͫͬΧÀͥͧͬͭͧͯͫͬ͡ΧÀͣͤͮͤ͡ͱͶͨͤ ÀͨͬͰͬͮ͟ͽÀͫ͟ͳͬͣͧͰͯͽÀ͡Àͫͤͭͬͯͮͤͣ-

͍ͰͤͩͺÀ#RETAÀ-ARISÀ"EACHÀ2ESORTÀͫ͟Àͬ À͉ͮͧͰÀͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟Àͯͤͬ͢͡À͡À À

ͯͰͤͫ͡​ͫͬΧÀͩͧͦͬͯ͠ͰͧÀͬͰÀͦͫͪͤͫͧ͟Ͱ͹ͳÀͯͨͩ͟ ÀͬͰͨͱͣ͟ÀͪͬͥͫͬÀͫͯͩͥͣ͟͟͟Ͱͺ-

ͨͪÀͬͰÀ͋ͤͥͣͱͫͮͬͣͫͬͬ͟͢À͟ͻͮͬͭͬͮͰ͟À͢ À͈ͮͨͩͧͬͫ͟ ÀͮͽͣͬͪÀͯÀͭͬͯͤͩͨͬͪÀ

ͯͽÀͬͣͫͧͪÀͧͦÀͯͪ͟͹ͳÀͦ͟ͳ͟͡Ͱ͹͟͡ͼͷͧͳÀͦͨ͟͟Ͱͬ͡Àͫͣ͟Àͤ͜͢ΧͯͨͧͪÀͪͬͮͤͪ À

͔ͤͮͯͬͫͧͯ​ͯͬͯ Àͣͤ͢ÀͤͯͰͺÀͤͩͧͨͬͩͤͭͫ͡͹ΧÀͭͤͯ͵ͫ͟͹ΧÀͭͩͽͥ Àͬͪ͹ͤͪ͟͡͹ΧÀ ͩͦ͟ͱͮͫ͹ͪͧÀͪͬͮͯͨͧͪͧÀͬͣͪͧ͟͡ À

$SFUB .BSJT $POWFOUJPO $FOUSF

͉ͬͪͭͩͤͨͯÀ#RETAÀ-ARISÀͭͮͤͣͯͰͩ͟͡ͽͤͰÀͯͬͬ͠ΧÀͫͤͬͩ͠ͺͶͱͼÀͣͤͮͤ͡ͱͶͨͱÀͯÀ

͉ͬͫͲͤͮͤͫʹ ʹͤͫͰͮÀͦͫͧͪͤ͟͟ͰÀͭͩͬͷͣ͟ͺÀͬͩͤ͠​ͤÀ Àͨ͡ ͪ Àͫ͟Àͤͬ͢À À

ͬ͵ͮͬ͟͟͡Ͱͤͩͺͫ͹ͪͧÀͰͮͬͭͧͫͨͪͧ͟ Àͭͩͬͷͣ͟ͽͪͧ Àͮͦͫͬ͟​ͬͮͦͫͬ͟͠ΧÀͮͯ͟Ͱͧ-

ͭͩͬͷͣͨ͟͟ͳÀͪͬ͢ͱͰÀͮͦͪͤͯ͟ͰͧͰͺͯͽÀͧÀͮͬ͟͠Ͱ͟ͰͺÀͣͬÀ Àͣͤͩͤ͢͟Ͱͬ͡À

ͰͤͩͺͫͬͯͰͺͼ ÀͦͣͤͯͺÀͮ͟ͳͧͰͤͨͰͱͮ͟Àͤ͜͢Χͯͨͬͬ͢ÀͪͬͮͽÀͯͬ͵ͤͰͤ͟ͰͯͽÀͯÀͨͮͧͰ-

ͯ͸ͤͦͣͬ͡ÀͧÀͨͬͫͲͤͮͤͫʹͧΧ

ͯͨͧͪÀͬͯ͢Ͱͤͭͮͧ​ͧͪͯͰͬͪ͡ÀͧÀͯͤͮͧͯͬͪ͡À͡͹ͯͬ͵͟ΧͶͤͬ͢Àͨ͟͵ͤͯͰ͟͡ À͍ͰͤͩͺÀ ͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰÀͯͬͧͪ͡Àͬͯ͢ͰͽͪÀ Àͫͬͪͤͮͬ͡Àͮͦͩͧ͟͵ͫ͹ͳÀͨ͟Ͱͤͬͮͧ͢ΧÀͧÀͯÀͮͦ͟-

"FHFP 4QB $FOUFS

ͩͧ͵ͫ͹ͪÀͧͣͬͪ͡ÀͧͦÀͬͨͫ͟ Àͫͬͪͤͮ͟Àͨ͟Ͱͤͬͮͧ͢​ͧÀ¢SUITES¡ÀͧÀ¢BUNGALOWS¡ À͟À

͕ͤͫͰͮÀ!EGEOÀ3PA Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟​ͫ͹ΧÀ͡À#LUBÀ-AGICÀ,IFE Àͽͩ͡ͽͤͰͯͽÀͫͯ͟Ͱͬ-

͡Àͯͪͬͪ͟ÀͬͰͤͩͤÀͭͱͰͤͶͤͯͰͤͫ͡​ͫͧͨͧÀͫ͟ΧͣͱͰÀͪͫͬͬ͢ÀͧͫͰͤͮͤͯͫͬͬ͢ÀͧÀͯͪͬ-

ͽͷͧͪÀͬͦͧͯͬͪ͟Àͬͦͣͬͮͬͩͤͫͧ͡ͽÀͫ͟Àͬ À͉ͮͧͰ Àͬ͢ͅÀͭͩͬͷͣ͟ͺÀͬͨͬͩͬÀ À

͢ͱͰÀͦͫ͟ͽͰͺͯͽÀͮͦͩͧ͟͵ͫ͹ͪͧÀͧͣͪͧ͟͡ÀͯͭͬͮͰ͟

ͨ͡ ͪ ÀͧÀͭͮͬʹͤͣͱͮ͹À͎͐̀Àͨͩ͡ͼ͵͟ͼͰÀ͡Àͯͤ͠ͽÀͧÀͰͩͯ͟͟​ͯͬͰͤͮͭͧ͟ͼ ÀͧÀͭͮͬʹͤͣͱͮ͹ÀͭͬÀͬͪͬͩͬͥͤͫͧͼ ÀÀÀÀÀÀ

$MVC .BHJD -JGF $BOEJB .BSJT *NQFSJBM ͜ͰͬͰÀͮͬͯͨͬͶͫ͹ΧÀͬͰͤͩͺÀͭͬͯͰͮͬͤͫÀͫ͟Àͤͮͤ͢͠ͱÀͭͩͽͥ͟À!MOUDARAÀ͡À

$SFUF (PMG $MVC

ͫͤͭͬͯͮͤͣͯͰͤͫ͡​ͫͬΧÀͩͧͦͬͯ͠ͰͧÀͬͰÀ͢ À͈ͮͨͩͧͬͫ͟ÀͧÀͬͰÀ͋ͤͥͣͱͫͮͬͣͫͬ͟-

͉ͩͱ͠À#RETEÀ'OLFÀ#LUBÀͽͩ͡ͽͤͰͯͽÀͬͩ͢ͺͲ ͨͩͱͬͪ͠Àͭͮͤͪͺͤͮ ͨͩͯ͟​ͯ͟ ÀͻͰͬÀ

ͬ͢À͟ͻͮͬͭͬͮͰ͟ À

ͤͣͧͫͯͰͤͫ͡​ͫͬͤÀͫ͟Àͬ À͉ͮͧͰÀͭͬͩͤÀͣͩͽÀͬͩ͢ͺͲ͟ÀͯÀ Àͩͱͫͨͪͧ͟ÀͧÀͬͣͫͬÀͧͦÀ

ͬ͢ͅÀͮͯͭͬͩͬͥͤͫͧͤ͟Àͧͣͤͩ͟ͺͫͬÀͭͬͣͳͬͣͧͰÀͣͩͽÀͰͤͳÀͭͱͰͤͶͤͯͰͤͫ͡​ͫͧͨͬ͡ À

ͯͪ͟͹ͳÀͭͤ͡͵͟ͰͩͽͼͷͧͳÀͭͬͩͤΧÀͣͩͽÀͬͩ͢ͺͲ͟Àͫ͟Àͯͤͪ͡À͐ͮͤͣͧͦͤͪͫͬͪÀͪͬͮͤ

̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ


Chnaris Hotel Management, Development ŚŶĂƌŝƐ ,ŽƚĞů DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ Θ ŽŶƐƵůƟŶŐ &Consulting ΏǧǥǨǛǦǢΓÉc"GM@QHRÉ'NSDKÉ,@M@FDLDMS É#DUDKNOLDMSÉ É"NMRTKSHMFiÉΓǝǤΓǠǫǪΓÉΒǧǦǪǛǤǫǢǦǞǧǝǧǣÉΒǧǥǨǛǦǢǠǣÉǞǩǠǰǠǪΒǧǞǧÉ ǞǧǪǫǢǦǢǰǦǧǞǧÉǜǢǡǦǠǪǛ ÉΒǧǫǧǩǛΓÉǦǛǰǛǤǛÉǪǝǧǷÉǩǛǜǧǫǬÉ ÉǭǠǝǩǛǤΓÉ ÉǞǧǟǛ ÉǀÉǠǠÉǡǛǟǛǰǢÉǝǮǧǟΓǫÉǝǧǨǩǧǪǴÉǛǩǠǦǟǴÉ ǡ Ƭ Ǥ Ǥ ͕͔Ǥ ͖͔​͔͚ ǢÉǬǨǩǛǝǤǠǦǢΓÉǞǧǪǫǢǦǢǰǦǴǥÉΒǧǥǨǤǠΒǪǛǥǢ ÉǨǧΒǬǨΒǛÉǢÉǨǩǧǟǛΑǛÉǞǧǪǫǢǦǢǰǦǧǞǧÉǜǢǡǦǠǪǛ ÉǛÉǫǛΒΑǠÉǢÉǨǩǠǟǧǪǫǛǝǤǠǦǢǠÉ ò ǣ Dz Ȃ dzǡ Dz dzǡ ǞǧǪǫǢǦǢǰǦǴǥÉǢÉǫǬǩǢǪǫǢǰǠǪΒǢǥÉǨǩǠǟǨǩǢΓǫǢΓǥÉΒǧǥǨǤǠΒǪǦǴǮÉǬǪǤǬǞÉǝÉǪǭǠǩǠÉb'NSDKÉ,@M@FDLDMSh ÉNJǪǧǡǦǛǝǛΓ ÉǰǫǧÉ ¡ Dz dz Ǧ Ǧ Ǥ ò é ǥǦǧǞǢǠÉǝǤǛǟǠǤǵǯǴÉǞǧǪǫǢǦǢǯÉǦǠÉǮǧǫΓǫÉǨǧǤǦǧǪǫǵǷÉǨǠǩǠǟǛǫǵÉǫǩǠǫǵǢǥÉǤǢǯǛǥÉǬǨǩǛǝǤǠǦǢǠÉǪǝǧǢǥÉǧǫǠǤǠǥ ÉΒǧǥǨǛǦǢΓÉ Ú Ú ȋ Ȍ Dz ǡ Ƭ Ǥ Ǥdzǡ b"GM@QHRÉ'NSDKÉ,@M@FDLDMS É#DUDKNOLDMSÉ É"NMRTK hÉǩǛǡǩǛǜǛǫǴǝǛǠǫÉǢǦǦǧǝǛǯǢǧǦǦǴǣÉǨǧǟǮǧǟ ÉǨǩǠǟǤǛǞǛΓÉ ò ǡ ò Ǧ ¡ ǢǦǟǢǝǢǟǬǛǤǵǦǴǣÉΒǧǥǨǤǠΒǪÉǬǪǤǬǞÉΒǛΑǟǧǥǬÉǪǝǧǠǥǬÉǨǛǩǫǦǠǩǬ ÉǝǤǛǟǠǷDzǠǥǬÉǞǧǪǫǢǦǢǰǦǴǥÉΒǧǥǨǤǠΒǪǧǥ

Ǥ

DŽǛǮǛǩǢǛǪÉƾ ÉǑǦǛǩǢǪ ÉǁǠǦǠǩǛǤǵǦǴǣÉǟǢǩǠΒǫǧǩÉǢÉǬǰǩǠǟǢǫǠǤǵÉΒǧǥǨǛǦǢǢÉb"GM@QHRÉ'NSDKÉ,@M@FDLDMS É#DUDKNO ò Dz ǡ Ƭ Ǥ Ǥdz Ǥ ǡ LDMSÉ "NMRTKSHMFb ÉÉǢÉǍǧǝǠǫÉǟǢǩǠΒǫǧǩǧǝÉΒǧǥǨǛǦǢǢÉǬΑǠÉǟǛǝǦǧÉǢÉǨǩǧǰǦǧÉǩǛǜǧǫǛǷǫÉǦǛÉǫǬǩǢǪǫǢǰǠǪΒǧǥÉǩǴǦΒǠ É NJǜǤǛǟǛΓÉǥǦǧǞǧǤǠǫǦǢǥÉǧǨǴǫǧǥÉǝÉǧǜǤǛǪǫǢÉǨǩǢǥǠǦǠǦǢΓÉǪǛǥǴǮÉǪǧǝǩǠǥǠǦǦǴǮÉǫǠǮǦǧǤǧǞǢǣÉǝÉǪǭǠǩǠÉǧǩǞǛǦǢǡǛǯǢǢÉǢÉ Ǧ ò ¡ ¡ ǡ ǛǟǥǢǦǢǪǫǩǢǩǧǝǛǦǢΓ ÉΒǧǥǨǛǦǢΓÉǞǛǩǛǦǫǢǩǬǠǫÉǟǧǪǫǢΑǠǦǢǠÉǶǭǭǠΒǫǢǝǦǴǮÉǢÉǨǧǤǧΑǢǫǠǤǵǦǴǮÉǩǠǡǬǤǵǫǛǫǧǝ ò ò Ǥ ƾǂƻƺLJƺǂƸƻnjƽƳ΍©LJƸǀǂƳ©Ʒƻ΍©ƽƳLjƸΔ©ΌƾƼƿƳƽƺƺ©© ÉǨǩǢǦΓǫǢǠÉǧǜΓǡǛǫǠǤǵǪǫǝÉǢÉǞǛǩǛǦǫǢΓÉǨǩǠǟǧǪǫǛǝǤǠǦǢΓÉǬǪǤǬǞÉ ǡ ǡ ƪ ¡ ǡ ǧǫǤǢǰǦǧǞǧÉΒǛǰǠǪǫǝǛ ÉǨǧǤǦǧǯǠǦǦǧǠÉǬǟǧǝǤǠǫǝǧǩǠǦǢǠÉǡǛǨǩǧǪǧǝÉΒǤǢǠǦǫǛ ÉǨǧǝǴDZǠǦǢǠÉǟǧǮǧǟǦǧǪǫǢÉǢÉǬǝǠǤǢǰǠǦǢǠÉ ǡ ò Ǥ ǨǩǢǜǴǤǢÉǟǤΓÉǝǤǛǟǠǤǵǯǠǝÉǧǫǠǤǠǣ

͞tŝƌ ƐŝŶĚ͕ ǁĂƐ ǁŝƌ ǁŝĞĚĞƌŚŽůƚ ƚƵŶ͘ sŽƌnjƵŐůŝĐŚŬĞŝƚ ŝƐƚ ŬĞŝŶĞ dĂƚ͕ ĂďĞƌ ĞŝŶĞ 'ĞǁŽŚŶŚĞŝƚ͘͟ LjǴÉǟǧǤΑǦǴÉǨǧǪǫǧΓǦǦǧÉǪǫǩǠǥǢǫǵǪΓÉΒÉǪǧǝǠǩDZǠǦǪǫǝǬ ÉDžÉǫǧǞǟǛÉǨǩǠΒǩǛǪǦǴǠÉǩǠǡǬǤǵǫǛǫǴÉǜǬǟǬǫÉǦǠÉǨǩǧǪǫǧÉǟǠǤǧǥ ÉǛÉ ǨǩǢǝǴǰΒǧǣÉ ʹ ƌŝƐƚŽƚůĞ ;ŐƌŝĞĐŚŝƐĐŚĞƌ WŚŝůŽƐŽƉŚ͕ ϯϴϰ ǀ͘ Śƌ ʹ ϯϮϮ ǀ͘ Śƌ Ϳ ƾǩǢǪǫǧǫǠǤǵÉ ÉǟǧÉǦ Ƕ É É ÉǟǧÉǦ Ƕ

ŚŶĂƌŝƐ ,ŽƚĞů DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ Θ ŽŶƐƵůƟŶŐ ȸ ŚŶĂƌŝƐ ,ŽƚĞů DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ Θ ŽŶƐƵůƟŶŐ ɸʀʆɲɿ ʅɿɲ ȵʏɲɿʌɸʀɲ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ʹ ɇʑʅɴʉʐʄʉʎ ɂɸʆʉɷʉʖɸɿɲʃʙʆ ȵʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ͕ ʋʉʐ ʇɸʃʀʆɻʍɸ ʏɿʎ ɸʌɶɲʍʀɸʎ ʏɻʎ ʏɻʆ ϭϬɻ Ɍɸɴʌʉʐɲʌʀʉʐ ϮϬϬϲ ʃɲɿ ɹʖɸɿ ʍʃʉʋʊ ʏɻʆ ͞ȵʆʉɿʃʀɲʍɻͲȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ɂɸʆʉɷʉʖɸɿɲʃʙʆ ɀʉʆɳɷʘʆ͟ ʏɻʆ ͞Ȱɶʉʌɳ ʃɲɿ Ʌʙʄɻʍɻ ɂɸʆʉɷʉʖɸɿɲʃʙʆ ɀʉʆɳɷʘʆ͟ ʃɲɽʙʎ ɸʋʀʍɻʎ͕ ʏɻʆ ʋɲʌʉʖɼ ʉʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆʘʆ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ͞,ŽƚĞů DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͟ ʍɸ ʇɸʆʉɷʉʖɸɿɲʃɹʎ ʃɲɿ ʏʉʐʌɿʍʏɿʃɹʎ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ͘ ɀɸ ɶʆʙʅʉʆɲ ʊʏɿ ʋʉʄʄʉʀ ʇɸʆʉɷʊʖʉɿ ɷɸʆ ɸʋɿɽʐʅʉʑʆ ʆɲ ɲʆɲɽɹʍʉʐʆ ʏɻʆ ɸʇΖ ʉʄʉʃʄɼʌʉʐ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʉʐ ʇɸʆʉɷʉʖɸʀʉʐ ʏʉʐʎ ;,ŽƚĞů DĂŶĂŐĞŵĞŶƚͿ ʍɸ ʃɳʋʉɿʉʆ ʏʌʀʏʉ͕ ɻ ͞ ŚŶĂƌŝƐ ,ŽƚĞů DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ Θ ŽŶƐƵů͘ ͘͟ ʃɲɿʆʉʏʉʅɸʀ͕ ʋʌʉʍʔɹʌʉʆʏɲʎ ʏɿʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʏɻʎ ʃɲɿ ʅɸʅʉʆʘʅɹʆɸʎ ʃɲʄʑʋʏʉʆʏɲʎ ʋʄɼʌʘʎ ʏɿʎ ɿɷɿɲʀʏɸʌɸʎ ɲʆɳɶʃɸʎ ʏʉʐ ʃɳɽɸ ʇɸʆʉɷʊʖʉʐͲʍʐʆɸʌɶɳʏɻ ʏɻʎ͘ Ƀ ȳɸʆɿʃʊʎ ȴɿɸʐɽʐʆʏɼʎ ʃɲɿ Ȼɷʌʐʏɼʎ ʏɻʎ ͞ ŚŶĂƌŝƐ ,ŽƚĞů DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ Θ ŽŶƐƵůƟŶŐ͞ ȷɲʖɲʌʀɲʎ Ȱ͘ ɍʆɳʌɻʎ͕ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɻ ȴɿʉɿʃɻʏɿʃɼ Ƀʅɳɷɲ ʏɻʎ ɸʏɲɿʌʀɲʎ ɸʀʆɲɿ ʍʏɸʄɹʖɻ ʅɸ ɲʆɲɶʆʘʌɿʍʅɹʆʉ ʋɲʌɸʄɽʊʆ ʃɲɿ ʋɲʌʊʆ ʍʏɻʆ Ɉʉʐʌɿʍʏɿʃɼ Ȱɶʉʌɳ͘ ȸ ʋʉʄʐɸʏɼ ɸʅʋɸɿʌʀɲ ʋʉʐ ɷɿɲɽɹʏʉʐʆ ʍʏɻʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏʘʆ ʋʄɹʉʆ ʍʑɶʖʌʉʆʘʆ ʅɸɽʊɷʘʆ ʉʌɶɳʆʘʍɻʎ ʃɲɿ ɷɿʉʀʃɻʍɻʎ͕ ɲʋʉʏɸʄɸʀ ɸɶɶʑɻʍɻ ʅʊʆʉ ɶɿɲ ɽɸʏɿʃɳ ʹ ɸʋɿɽʐʅɻʏɳ ɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ͘ ɈɃ ɍȰɆȰȾɈȸɆȻɇɈȻȾɃ ɅɃɉ ȴȻȰȾɆȻɁȵȻ ɈȸɁ ȵɈȰȻɆȻȰ ɀȰɇ ɸʀʆɲɿ ʊʏɿ ɷɸʍʅɸʑɸʏɲɿ ʃɲɿ ɸɶɶʐɳʏɲɿ ɳʌɿʍʏɻ ʋʉɿʊʏɻʏɲ͕ ʉʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆɻ ɿʃɲʆʉʋʉʀɻʍɻ ʋɸʄɳʏɻ͕ ɲʑʇɻʍɻ ɸʍʊɷʘʆ ʃɲɿ ʅɸɶɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻ ʃɹʌɷʉʐʎ ɶɿɲ ʏʉʐʎ ʇɸʆʉɷʊʖʉʐʎ͘ Ηȵʀʅɲʍʏɸ ɲʐʏʊ ʋʉʐ ʃɳʆʉʐʅɸ ʃɲʏΖ ɸʋɲʆɳʄɻʗɻ͘ ȸ ɲʌʀʍʏɸʐʍɻ ʏʊʏɸ͕ ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ʅɿɲ ʋʌɳʇɻ ɲʄʄɳ ʍʐʆɼɽɸɿɲΗ Ȱʌɿʍʏʉʏɹʄɻʎ ;ϯϴϰ ʋ͘ʖ͘ Ͳ ϯϮϮ ʋ͘ʖ͘Ϳ

&+& +27(/6 +HUDNOLRQ &UHWH

5HWK\PQR &UHWH

/DVVLWKL &UHWH

&+& $WKLQD 3DODFH 5HVRUW 6SD 5LPRQGL *UDQG 5HVRUW 6SD &+& $URPD &UHWD 6HD 6LGH 5HVRUW 6SD 2NHDQLGHV 9LOODV &+& &RULYD %HDFK (O\VLXP %RXWLTXH +RWHO ,UHQH /X[XU\ 9LOOD 5R\DO 0DUPLQ %D\ %RXWLTXH $UW /DYULV +RWHOV 1LULLGHV %HDFK +RWHO 9LOOD 3DQRUDPD 0HPRU\ %RXWLTXH +RWHO 0DQRV 3DODFH $YUD 3DOP 6FDOD +RWHO $SDUWPHQWV 0DULQD +RWHO $JLRV 1LNRODRV %HDFK 9LOOD &OXE /\GD +RWHO 7UDGLWLRQDO +RPHV 1LFRODV 9LOODV 0DULUHQD +RWHO 3LHULD 0DFHGRQLD 3RUWR 9LOODJH 5KRGHV 'LRQ 3DODFH .DLVVD %HDFK 2O\PSLDQ %D\ &RVWD /LQGLD %HDFK 5HVRUW 0DULD $SDUWPHQWV 'LRQ\VVRV +RWHO 1LULHGHV 'LRQ\VVRV 9LOODJH &KDQLD &UHWH (YLD 0RXUW]DQDNLV 5HVLGHQFH &+& *DOLQL 6HD 9LHZ $PDU\QWKRV 5HVRUW ,ULQL +RWHO &UHWDQ 3HDUO 5HVRUW 6SD (OHD 9LOODV *DOLQL 3DODFH ,E Z/^ ,Kd > D E ' D Ed͕ s >KWD Ed Θ KE^h>d/E' ^͘ ůĞŌŚĞƌŝŽƵ sĞŶŝnjĞůŽƵ Θ DƉŽƵŵƉŽƵůŝŶĂƐ Ɛƚƌ͘ ϭ͕ ϳϭ ϰϭϰ͕ 'Ănjŝ <ƌĞƚĂ͕ 'ƌŝĞĐŚĞŶůĂŶĚ dĞů͘ нϯϬ ϮϴϭϬ Ϯϲϯϲϲϰ͕ ĞͲŵĂŝů͗ ĐŚŶĂƌŝƐnjΛŚŽƚĞůĐŽŶƐƵůƟŶŐ͘Őƌ ZZZ FKFKRWHOV FUHWH FRP


ϛϜϑϓϑϙϞόҠϔҩ Dz ϖϜϔϞ

*LDQQRXOLV +RWHOV 5HVRUWV ')!../5,)3À(/4%,3À!.$À2%3/243Àͽͩ͡ͽͼͰͯͽÀͱͫͧͨͩ͟ͺͫ͹ͪÀͫͭͮ͟͟͡-

(SBOE #BZ #FBDI 3FTPSU

ͩͤͫͧͤͪÀͣͩͽÀͬͰͣ͹ͳ͟Àͪͤ͵Ͱ͹ ÀÀ͐ͰͬͽͷͧͤÀͭͮͨ͟Ͱͧ͵ͤͯͨͧÀ͡ÀͭͬͩͬͯͤÀͭͮͧͬ͠ͽÀͫ͟À

͈ͣͤͩ͟ͺͫͬÀͭͬͣͳͬͣͧͰÀͣͩͽÀͯͤͪͤΧͫͬͬ͢ÀͬͰͣ͹ͳ͟ À͍ͰͤͩͺÀͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟À͡À Ͱͮͣͧ͟ʹͧͬͫ​ͫͬΧÀͮ͹͟͠ʹͨͬΧÀͣͤͮͤ͡ͱͶͨͤ ÀͬͰͨͱͣ͟ÀͬͰͨͮ͹ͤ͟͡ͰͯͽÀͦ͟ͳ͟͡Ͱ͹͟͡ͼͷͧΧÀͧͣ͡Àͫ͟Àͦͩͧ͟͡ÀͱÀ͢ À͔ͫ͟ͺͽÀͧÀͤͩͧͨͬͩͤͭͫ͡͹ͤÀͦͨ͟͟Ͱ͹ÀͱÀͭͬͩͱͬͯͰͮͬ͟͡À͐ͭ͟Ͱ͟ À

ͬͣͫͬͪÀͧͦÀͯͪ͟͹ͳÀͨͮͯͧ͟͡͹ͳÀͭͩͽͥͤΧÀͬ À͉ͮͧͰ ÀͯͭͮͽͰ͟͡ͶͧͤͯͽÀ͡ÀͰͧͶͧͫͤÀ Ͱͮͣͧ͟ʹͧͬͫ​ͫͬΧÀͮͤ͢͵ͤͯͨͬΧÀͣͤͮͤͫͧ͡ÀͧͩͧÀͫ͟ͳͬͣͽͷͧͤͯͽÀ͡Àͯͪͬͪ͟ÀʹͤͫͰͮͤÀͧͦͤͯ͡ͰͫͤΧͶͧͳÀͪͤͥͣͱͫͮͬͣͫ͟͹ͳÀͨͱͮͬͮͰͬ͡ Àͭͬͩͱ͵ͧ͡ͶͧͤÀͪͫͬͬ͢͵ͧͯͩͤͫ​ͫ͹ͤÀͪͤͥͣͱͫͮͬͣͫ͟͹ͤÀͫͮͣ͟͢͟͹Àͦ͟Àͮ͟ͳͧͰͤͨͰͱͮͫ͹ͤÀͮͤͶͤͫͧͽ À

4BOUB .BSJOB 1MB[B

ͮͪͬͫͧ͢͟͵ͫͬÀͯͬ͵ͤͰ͟ͼͷͧͤÀͯͬͮͤͪͤͫ͡​ͫͱͼÀͻͯͰͤͰͧͨͱÀͯÀͻͩͤͪͤͫͰͪͧ͟ÀͰͮ͟-

͍Ͱͤͩͺ À͠ͱͰͧͨ À͂À3ANTAÀ-ARINAÀ0LAZAÀ,UXURYÀ"OUTIQUEÀ(OTELÀͪ͟͡Àͭͮͤͣ-

ͣͧʹͧͬͫ​ͫͬΧÀͨͮͧͰͯͨͬΧÀͮ͟ͳͧͰͤͨͰͱͮ͹ ÀͭͮͧÀͯͬ​ͬͮͱͥͤͫͧ​ͧÀͨͬͰͬͮ͹ͳÀͧͯͭͬͩͺ-

ͩͬͥ͟ͰÀͧͫͣͧͧͣ͡ͱͩ͟ͺͫ͹ͤÀͱͯͩͱͧ͢À͡͹ͯͬ͵͟ΧͶͤͬ͢Àͱͮͬͫ͡ͽ À

ͦͬͩͧͯ͟͡ͺÀͰͮͣͧ͟ʹͧͬͫ​ͫ͹ͤÀͪ͟Ͱͤͮͧͩ͟͹ ÀͰͨͧͤ͟Àͨͨ͟Àͣͮͤͤͯͧͫ͟͡ Àͨͪͤͫ͟ͺÀ ͧÀͪͮͪͬͮ͟ ÀͣͩͽÀͯͬͦͣͫͧ͟ͽÀͭͮͬͯͰ͹ͳÀͯͬͮͤͪͤͫ͡​ͫ͹ͳÀͲͬͮͪ ÀÀͯͤ͡ÀͬͰͤͩͧÀ

$BWP 4QBEB -VYVSZ 3FTPSU "OE 4QB

ͭͮͤͣͩ͟͢͟ͼͰÀͯͬͧͪ͡Àͬͯ͢ͰͽͪÀͯͤͮͧͯ͡ÀͧÀͨͬͪͲͬͮͰÀ͡͹ͯͬ͵͟ΧͶͤͬ͢Àͱͮͬͫ͡ͽ À

͂͹ͬͮ͠À͡ÀͭͬͩͺͦͱÀͮͬͯͨͬͶͧ À͇ͣͤͯͺÀ͡͹Àͫͯͩͣͧ͟͟ͰͤͯͺÀͱͯͩͱͪͧ͢͟Àͪͯ͟​ͯͥ͟͟ À ʹͤͫͰͮ͟Àͨͮͯͬ͟Ͱ͹ÀͧÀ͎͐̀À͡ÀͰͧͳͬΧÀͧÀͮͬͯͨͬͶͫͬΧÀͬͯ͠Ͱͫͬͨͤ͟͡ À

4BOUB .BSJOB #FBDI ͌ͤͯͰͮͤ͟ͼͷ͟ͽÀͨͩͯ͟​ͯͧͨ͟ À͍ͰͤͩͺÀͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟Àͫ͟Àͯͪͬͪ͟Àͧͦͤͯ͡ͰͫͬͪÀͧÀ

"MNZSB )PUFM "OE 7JMMBHF

ͨͬͯͪͬͭͬͩͧͰͧ͵ͫͬͪÀͭͩͽͥͤÀ͡À͢ À͔ͫ͟ͺͽ Àͯͩ͟͡ͽͷͤͪͯͽÀͤͩ͠͹ͪÀͭͤͯͨͬͪÀͧÀ

͑͟Χͫ͹À͊ͧͧ͡Χͯͨͬͬ͢Àͪͬͮͽ À͍ͰͤͩͺÀͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟Àͭͬͩͧͦͬͯ͠ͰͧÀͬͰÀͯͪͬͬ͟͢À

ͭͮͬͦͮ͟͵ͫ͹ͪͧÀͩͦ͟ͱͮͫ͹ͪͧÀͬͣͪͧ͟͡ À

ͼͥͫͬͬ͢Àͬͮͬͣ͢͟Àͮͬͭ͡ͅ͹ Àͫ͟Àͯͪͬͪ͟Àͤͮͤ͢͠ͱÀ͊ͧͧ͡Χͯͨͬͬ͢Àͪͬͮͽ

̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ


ϜϑϏϔϚϙҥ ϏϜϑҠϔϔ

ɘɠɧɵɟ ɗɝɟɣɫɤɢɟ Ɉɫɬɪɨɜɚ ͉ͧͨͩͣ͟͹ ͉ͧͨͩͣ͟͹ ÀͻͰͧÀͪͩͤͫ͟ͺͨͧͤÀͧÀ͵ͱͰͺÀͬͩͤ͠​ͤÀ ͨͮͱͭͫ͹ͤÀͰͬ͵ͤ͵ͨͧÀͫ͟Àͨͮ͟ͰͤÀ̓ͮͤʹͧ​ͧ Àͬ͵ͤͫͺÀ ͥͫ͟͡͹ÀͫͤÀͰͬͩͺͨͬÀͣͩͽÀͧͯͰͬͮͧ​ͧÀͧÀʹͧͧͩͧͦ͟͡ʹͧ​ͧ ÀͫͬÀͧÀͣͩͽÀͮͦͧ͟͡ͰͧͽÀͰͱͮͧͦͪ͟À͡À ͯͰͮͫͤ͟ À͍ͫͧÀͫͤÀͬͣͫͬÀͣͤͯͽͰͧͩͤͰͧͤÀͭͮͧͩͤͨ͟͡ͼͰÀͨÀͯͤͤ͠ÀͧͫͰͤͮͤͯÀͧÀͽͩ͡ͽͼͰͯͽÀͪͤͯͰͬͪÀ ͬͰͣ͹ͳ͟ÀͣͩͽÀͪͫͬͧ͢ͳÀͮͤ͢͵ͤͯͨͧͳÀͧÀͧͫͬͯͰͮͫ͟​ͫ͹ͳÀͰͱͮͧͯͰͬ͡ À ͉ͧͨͩͣ͟͹À ÀͻͰͬÀͯͬͨͮͬͧ͡ͷͤÀͨͱͩͺͰͱͮ͹ À ͬͣͫ͟ÀͧͦÀͫͧͬͩͤ͟͠​ͤÀͣͮͤͫͧ͡ͳÀͯͮͤͣͧͦͤͪͫͬͪͬͮͯͨͧͳÀʹͧͧͩͧͦ͟͡ʹͧΧ ÀͻͰͬÀͮ͟ΧͬͫÀͯÀ ͮͤͣͨͧͪÀͤͬͪͬͮ͢Ͳͬͩͬͧ͢͵ͤͯͨͧͪÀͯͰͮͬͤͫͧͤͪ Àͨͩ͡ͼ͵͟ͼͷͧΧÀͯͨͩͧͯ͟Ͱ͹ͤÀͳͬͩͪ͹ ÀͻͰͬÀ ¢ͬͫͥͤͫ͟͠​ͫ͹ͤ¡Àͬͮ͢͹ ÀͦͬͩͬͰ͹ͤÀͭͩͽͥͧÀͧÀ ͵ͱͣͤͯͫͬͤÀͪͬͮͯͨͬͤÀͭͬͤͮͤͥ͠ͺͤÀ ÀͬͯͰͮͬͬ͡͡À ͉ͧͨͩͣ͟͹ À͟ÀͰͨͥͤ͟Àͦͪͤ͟͵͟Ͱͤͩͺͫ͟ͽÀ ͨͱͳͫͽ À͑ͮͣͧ͟ʹͧ​ͧÀ͡Àͯͬ͵ͤͰͫͧ͟​ͧÀͯÀͮͦͧ͟͡ͰͬΧÀ ͫ͟ÀͫͤͨͬͰͬͮ͹ͳÀͬͯͰͮͬ͟͡ͳÀͬͯ͢Ͱͧͫͧ͵ͫͬΧÀͧÀ ͰͱͮͧͯͰͧ͵ͤͯͨͬΧÀͧͫͲͮͯ͟ͰͮͱͨͰͱͮͬΧÀͣͤͩ͟-

ͼͰÀ͉ͧͨͩͣ͟͹ÀͬͣͫͧͪÀͧͦÀͤͣ͡ͱͷͧͳÀͰͱͮͧͯͰͧ͵ͤͯͨͧͳÀͪͮ͟ͶͮͱͰͬ͡À̓ͮͤʹͧ​ͧ À͐ͫ͟Ͱͬͮͧͫ À ͋ͧͨͬͫͬͯ À͐ͧͮͬͯ À̀ͫͣͮͬͯ À͑ͧͫͬͯ À̈́ͤͩͬͯ À ͎ͮͬͯ͟ À̀ͫͰͧͭͮͬͯ͟ À͌ͨͯͬͯ͟ À͈ͮͨͩͧ͟ͽ À ͗ͧͫͱͯ͟ À͉ͱͲͬͫͧͯͧ À͉ͤͮͬͯ À̀ͫͰͧͨͤͮͬͯ À ̈́ͯͨͩͧͬ͟͟ À̈́ͬͫͱͯ͟ À̀ͪͬͮͬͯ͢ À͓ͬͩͤͫͣͮͬͯ͢͟ À͐ͧͨͧͫͬͯ À͈ͬͯ À̀ͫ͟Ͳͧ À͉ͤͽÀ ͧͩͧÀ͈ͽ À ͉ͧͲͫͬͯ À͉ͧͪͬͩͬͯ À͋ͧͩͬͯ À͐ͤͮͧͲͬͯ À͐ͧͲͫͬͯÀͧÀͪͫͬͧͤ͢Àͣͮͱͧͤ͢Àͫͤͬͩ͠ͺͶͧͤÀͬͯͰͮͬ͟͡À͡ÀʹͤͫͰͮͤÀͤ͜͢Χͯͨͬͬ͢ÀͪͬͮͽÀͭͮͤͣͩ͟͢͟ͼͰÀ ͱͫͧͨͩ͟ͺͫ͹ͤÀͬͦͪͬͥͫͬͯ͡ͰͧÀͣͩͽÀͬͰͣ͹ͳ͟À ͫ͟Àͩͼͬ͠ΧÀͨ͡ͱͯ ͐ͫ͟ͰͬͮͧͫÀ ÀͬͣͧͫÀͧͦÀͫͧͬͩͤ͟͠​ͤÀͭͬͭͱͩͽͮͫ͹ͳÀͬͯͰͮͬͬ͡͡ÀͫͤÀͰͬͩͺͨͬÀ͡Àͫ͟ʹͧͬͫͩ͟ͺͫͬͪÀͪͯ͟ͶͰͤ͟͠ ÀͫͬÀͧÀͫ͟Àͱͮͬͫͤ͡Àͮͬͭ͡ͅ͹ À ͂À Àͬͣ͢ͱÀ͵ͧͰ͟ͰͤͩͧÀͥͱͮͫͩ͟͟À¢4RAVELÀ ANDÀ,EISURE¡ ÀͨͬͰͬͮ͹ΧÀ͡͹ͭͱͯͨͤ͟ͰͯͽÀͭͬÀ ͯͤͪ͡ͱÀͪͧͮͱÀͭͬÀͩͧʹͤͫͦͧ​ͧÀͧͦͣ͟ͰͤͩͺͯͰ͟͡À !MERICANÀ%XPRESS Àͫͦͩͧ͟͟͡À͐ͫ͟ͰͬͮͧͫÀ ͯͪ͟͹ͪÀͭͬͭͱͩͽͮͫ͹ͪÀͬͯͰͮͬͬͪ͡À͡Àͮͬͭͤ͡ͅ À

͐ͬΧͣͽÀͯÀͰͮͭ͟͟Àͨͬͮͩ͟͠ͽ ÀͭͬͯͤͰͧͰͤͩͺÀ͠ͱͣͤͰÀ ͭͬͮͥͤͫ͟Àͤͩ͠͹ͪͧÀͣͬͪͧͨͪͧ͟ÀͧÀͬͰͤͯͫ͡͹ͪͧÀͯͨͩͪͧ͟͟ ÀͨͬͰͬͮ͹ͤÀ͠ͱͣͰͬÀ͡͹ͳͬͣͽͰÀͧͦÀ ͭͤͫ​ͫ͹ͳÀͬͩͫ͡ À͈ͯͰͬͮͧͽÀͻͰͬͬ͢ÀͬͯͰͮͬ͟͡À ͯ͡ͽͦͫ͟͟ÀͯÀ͡ͱͩͨͫͬͪ͟ Àͫͦͫͧͤ͟͟͡ÀͨͬͰͬͮͬͪͱÀ ͠͹ͩͬÀͣͫͬ͟À͡À͵ͤͯͰͺÀʹͤͮͨͧ͡À͐͡ͽͰͬΧÀ͈ͮͧͫ͹À !GIAÀ)RINI Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟​ͫͬΧÀͫ͟ÀͯͬͯͤͣͫͤͪÀ ͬͯͰͮͬͤ͡À͑ͧͮͯͧ͟ͽ ͐ͰͬͩͧʹͤΧÀ͐ͫ͟Ͱͬͮͧͫ͟Àͽͩ͡ͽͤͰͯͽÀͬͮͬͣ͢À ͑ͧͮ͟ À͡͹ͯͰͮͬͤͫ​ͫ͹ΧÀ͡Àͯͨͩ͟͟ͳÀͱͫͧͨͩ͟ͺͫ͹ͪÀͯͭͬͯͬͬͪ͠ À͂ÀͻͰͬͪÀͬͮͬͣͤ͢Àͫͤͬ͠ͳͬͣͧͪͬÀͭͬͯͤͰͧͰͺÀͮ͟ͳͤͬͩͬͧ͢͵ͤͯͨͧΧÀͪͱͦͤΧ À ͪͱͦͤΧÀͣͮͤͫͤ͡ΧÀͧͯͰͬͮͧ​ͧÀ͑ͧͮ͹ÀͯÀͦͯ͟Ͱ͹͡ͶͧͪͧÀ͡Àͨͪͫͤ͟Àͮͯ͟Ͱͤͫͧͽͪͧ ÀͨͱͩͺͰͱͮͫ͹ΧÀ ʹͤͫͰͮÀ́ͤͩͬͫͧͬÀͯÀͥͫ͟͡͹ͪͧÀͮͱͨͬͭͧͯͽͪͧÀͧÀ ͧͯͰͬͮͧ͵ͤͯͨͧͪͧÀͨͫͧͪͧ͢͟ À̈́͹ͳͫͧͤ͟Àͦͪͧͮͤ͟͟ͰÀͬͰÀͧͣ͟͡Àͫ͟À͡ͱͩͨͫ͟ÀͧͦÀͨͩ͟ͺͣͤͮ͹ ÀͫͤÀ ͪͤͫͤ​ͤÀͦͮͤͩͧͷͫͬÀ͡͹ͩ͢ͽͣͧͰÀͭͫͬͮͪ͟͟͟À ͬͯͰͮͬ͟͡ÀͧͦÀͣͤͮͤͫͧ͡À͈ͪͤͮͬͧͩͧ͢͡ ÀͬͰͨͱͣ͟Àͧͣͫ͡͹ÀͰͮͣͧ͟ʹͧͬͫ​ͫ͹ͤÀͣͤͮͤͤͫ͡ͺͨͧÀͯÀ ͮͦͩͧ͟͵ͧͪ͹ͪͧÀͣͬͪͪͧ͟ À ͍ͣͧͫÀͧͦÀͬͯͰͮͬͬ͡͡ À͋ͧͨͬͫͬͯ Àͽͩ͡ͽͤͰͯͽÀ ͯͧͪͬͩͬͪ͡Àͪͤͥͣͱͫͮͬͣͫͬͬ͟͢Àͪͬͣͫͬͬ͢À ͨͱͮͬͮͰ͟ Àͤͥͤͬͣͫͬ͢Àͭͮͧͩͤͨ͟͡ͽÀͯͬͰͫͧÀ ͭͬͯͤͰͧͰͤͩͤΧ À͍ͫÀͧͦͤͯ͡ͰͤͫÀͯͬͤ͡ΧÀͫͬ͵ͫͬΧÀͥͧͦͫͺͼÀͧÀͮͦͩͤ͟͡͵ͤͫͧͽͪͧ À͍ͣͫͨͬ͟À ʹͤͫ​ͫͬͯͰͺÀ͋ͧͨͬͫͬͯ͟ÀͫͤÀͰͬͩͺͨͬÀ͡ÀͻͰͬͪ À ͌͟ÀͬͯͰͮͬͤ͡ÀͪͬͥͫͬÀͭͬͯͤͰͧͰͺÀʹͤͮͨͬ͡ͺÀ ͎ͮͭͬͮ͟͟Ͱͧͫͧ͟Àͧ Àͨͬͫͤ͵ͫͬ À¢͋ͩͤͫ͟ͺͨͱͼÀ ͂ͤͫͤʹͧͼ¡ À͌͟Àͦͫͪͤͫͧ͟Ͱ͹ͳÀͭͩͽͥ͟ͳÀͭͬͣÀ ͫͦͫͧͤͪ͟͟͡À¢͎ͮͣͧͦ͟͟¡ÀͧÀ¢͐ͱͭͤͮÀ͎ͮͣͧͦ͟͟¡À ͨͮͱͩͬͯ͢ͱͰͬ͵ͫͬÀͭͮͬͬͣ͡ͽͰͯͽÀͯͱͪͯ͟ͶͤͣͶͧͤÀͤ͡͵ͤͮͧͫͨͧ À́ͬͩͤ​ͤÀͯͭͬͨͬΧͫ͹ͤÀͪͤͯͰ͟À ͪͬͥͫͬÀͫ͟ΧͰͧÀͫ͟Àͭͩͽͥ͟ͳÀ̀ͧͬͯ͢À͐ͰͤͲͫͬͯ͟À ͧÀ̀ͧͬͯ͢À͈ͬͫ͟​ͫͧͯ Àͫͤͭͬͣͩͤͨ͟ͱÀͬͰÀͩͧ͜​ͧ À ͐ͰͬͩͧʹͤΧÀͧÀͣͪͧͫͧͯ͟Ͱͮ͟Ͱͧͫ͡͹ͪÀʹͤͫͰͮͬͪÀ ͉ͧͨͩͣ͟Àͽͩ͡ͽͤͰͯͽÀͬͯͰͮͬ͡À͐ͧͮͬͯ Àͬ͢ͅÀ͠ͱͮͫͬͤÀͮͦͧ͟͡ͰͧͤÀͭͮͧͶͩͬͯͺÀͫ͟ÀͨͬͫͤʹÀ86)))À ͧÀͫ͟͵ͩͬ͟À8)8Àͤͨͬ͡͡ À¢̓ͬͯͭͬͥ͟À͉ͧͨͩͣ͟¡ À ͨͨ͟Àͤͬ͢Àͫͦ͟͹͟͡ͼͰ ÀͯÀͳͬͮͬͶͬÀͯͬͳͮͫͧ͟͡-

͈ͦͣͫͧͤ͟À


ϜϑϏϔϚϙҥ ϏϜϑҠϔϔ

ͶͧͪͧͯͽÀͥͧͩ͹ͪͧÀͣͬͪͪͧ͟ À͡͹ͪͬͷͤͫ​ͫ͹ͪͧÀ ͭͩͧͰͨͬΧÀͣͬͮͬͪͧ͢͟ Àͥͧͬͭͧͯͫ͡͹ͪͧÀͣͤͮͤͤͫ͡ͺͨͪͧ͟ÀͧÀͨͮͧͯͰͩ͟ͺͫͬÀ͵ͧͯͰͬΧÀͬͣͬ͡Χ À ͭͮͬͧͦͬͣͧ͡ͰÀͫ͟ÀͭͬͯͤͰͧͰͤͩͤΧÀͫͤͧͦͩͣͧͪͬͤ͢͟Àͭͤ͡͵͟Ͱͩͤͫͧͤ À ͐ͰͬͩͧʹͤΧÀͻͰͬͬ͢ÀͬͯͰͮͬ͟͡ÀͧÀͭͤͮ͡͹ͪÀͰͬͮͬ͢͡͹ͪÀͭͬͮͰͬͪÀͯͰͮͫ͟͹À͡ÀͰͤ͵ͤͫͧͤÀͭͬͯͩͤͣͫͤͬ͢ÀͯͰͬͩͤͰͧͽÀͽͩ͡ͽͤͰͯͽÀͬͮͬͣ͢Àͮͪ͜ͱͭͬͩͧͯ Àͮͬͭͤ͡ͅΧͯͨͧΧÀͳͮͨ͟͟ͰͤͮÀͻͰͬͬ͢Àͬͮͬͣ͢͟À ͬͷͱͷͤ͟ͰͯͽÀͭͬͯ͡ͼͣͱ À͡Àͫͤͬͨͩͯ͟​ͯͧ͵ͤͯͨͬͪÀ ͯͰͧͩͤÀͦͣͫͧ͟ΧÀͧÀͮͤͯͰͮͧͮͬͫ͟͟͡͡​ͫ͹ͳÀͬͯͬͫ͠ͽͨͬ͡ ÀͨͬͰͬͮ͹ͤÀͮͪͬͫͧ͢͟͵ͫͬÀͯͬ͵ͤͰ͟ͼͰͯͽÀ ͯÀͤͩ͠͹ͪͧÀͣͬͪͧͨͪͧ͟ÀͯÀ͡͹ͨͮ͟Ͷͤͫ​ͫ͹ͪͧÀ͡À ͯͧͫͧΧÀʹͤ͡ͰÀͣͤͮ͡ͽͪͧÀͧÀͬͨͫͪͧ͟ À ͂Àͮͪ͜ͱͭͬͩͧͯͤÀͪͬͥͫͬÀͭͬͯͤͰͧͰͺÀͬ͠ͷͤͯͰͤͫ͡​ͫ͹ΧÀͰͤ͟ͰͮÀ̀ͭͬͩ​ͩͬͫ͟ ÀͱͪͤͫͺͶͤͫ​ͫͱͼÀͨͬͭͧͼÀͬͭͤͮͫͬͬ͢ÀͰͤ͟Ͱͮ͟ÀÀ͋ͧͩͫ͟͟ÀͧÀ ʹͤͮͨͬ͡ͺÀ͐͡ͽͰͬͬ͢À͌ͧͨͬͩ͟ͽ Àͱͤͫ͡͵ͫ͟​ͫͱͼÀ ͣ͡ͱͪͽÀ͟͠Ͷͫͽͪͧ À̓ͬͯͰͤΧÀͮͪ͜ͱͭͬͩͧͯ͟Àͬͥͧͣͤ͟ͰÀͪͫͬͥͤͯͰͬ͡Àͮͦͩͤ͟͡͵ͤͫͧΧÀͧÀͯͭͬͯͬͬ͠͡Àͭͮͬͤͣͤͫͧ͡ͽÀͣͬͯͱ͢͟ À͎ͬͪͧͪͬÀͨͦͧͫͬ͟ÀͧÀͫͬ͵ͫ͹ͳÀͨͩͱͬ͠͡ ÀͰͪ͟Àͫ͟ÀͭͮͬͰͽͥͤͫͧ​ͧÀ ͯͤͬ͢͡Àͬͣ͢͟ÀͭͮͬͳͬͣͽͰÀͰͤ͟Ͱͮͩ͟ͺͫ͹ͤÀͭͮͤͣͯͰͩͤͫͧ͟͡ͽÀͧÀͨͧͫͬͭͬͨͦ͟͹ ÀͨͱͩͺͰͱͮͫ͹ͤÀ ͪͤͮͬͭͮͧͽͰͧͽÀͧÀͪͫͬͬͤ͢Àͣͮͱͬͤ͢ À

̈́ͬͣͤͨͫͤͯ͟ ͜ͰͧÀͯͭͬͨͬΧͫ͹ͤÀͬͯͰͮͬ͟͡ Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟​ͫ͹ͤÀ ͣͩͧ͟͡ÀͬͰÀͰͱͮͧͯͰͧ͵ͤͯͨͬΧÀͭͬͯͤͣͫͤͫͬͯ͡͡Ͱͧ À ͭͬ ͭͮͤͥͫͤͪͱÀͯͬͳͮͫ͟ͽͼͰÀͪͤͯͰͫ͹ͤÀͰͮͣͧ͟ʹͧ​ͧÀͧÀͬ͠͹͵ͧ͟ÀͧÀ͡ÀͰͬÀͥͤÀͮͤͪ͡ͽÀͭͮͬͫͧͦͫ͟͹À ͨͬͯͪͬͭͬͩͧͰͧ͵ͤͯͨͧͪÀͤͮͬͭͤ͡ΧͯͨͧͪÀͣͱͳͬͪ À ͂Àͮ͢ͱͭ​ͭͱÀͬͯͰͮͬͬ͡͡À̈́ͬͣͤͨͫͤͯ͟À͡ͳͬͣͽͰÀ

̈́ͤͫͺͧ͢ÀͧÀ͑ͱͮͧͦͪ͟

͏ͬͣͬͯ À͉ͬͯ À̀ͯͰͧͭͩͤ͟ͽ À͉ͮͭ͟͟Ͱͬͯ À͉ͩͧͪͫͬͯ͟ À͉ͯͬͯ͟ À͉ͯ͟Ͱͤͩͬͮͧͦͬ À͊ͧͭͯͧ À͊ͤͮͬͯ À ͌ͧͯͧͮͬͯ À͎͟Ͱͪͬͯ À͐ͧͪͧ À͑ͧͩͬͯ À͔ͩͨͧ͟ À ͍ͫͧÀ͡͹ͩ͢ͽͣͽͰÀͭͮͬͯͰͬÀͫͤͬͩ͠ͺͶͧͪͧÀͰͬ͵ͨͪͧ͟Àͫ͟Àͨͮ͟ͰͤÀ̓ͮͤʹͧ​ͧ À͂ͳͬͣͽͷͧͤÀ͡ÀͻͰͱÀ ͮ͢ͱͭ​ͭͱÀͬͯͰͮͬ͟͡ÀͰͨ͟ÀͭͬͳͬͥͧÀͣͮͱ͢Àͫ͟Àͣͮͱ͢͟ ÀͫͬÀ͡ÀͰͬÀͥͤÀͮͤͪ͡ͽÀͬͫͧÀͰͨͧͤ͟Àͮͦͫ͟͹ͤ À ͯͩͬͫͬ͡ÀͧͦÀͮͦͫ͟͹ͳÀͪͧͮͬ͡À Àͭͤͮͬͦͣͫ͟͡​ͫͬΧÀ ͭͮͧͮͬͣ͹ÀͧÀͫͬ͵ͫͬΧÀͥͧͦͫͧ À ͍ͯͰͮͬ͟͡À̈́ͬͣͤͨͫͤͯ͟Àͭͮͤͣͩ͟͢͟ͼͰÀͯͬͧͪ͡Àͬͯ͢ͰͽͪÀͤͯͨͬͫͤ͠͵ͫ͹ͤÀͮͦͩͤ͟͡͵ͤͫͧͽÀ ͧÀͫͤͮͫ͟͡ͽͨ͟ÀͫͤÀͭͬͦͬͩ͡ͽͰÀͯͨͱ͵͟ͰͺÀͫͧÀ ͪͧͫͱͰ͹ À͎ͤΧͦͥ͟Àͯͱͮͬ͡ÀͧÀͮ͢ͱ͠À͡ÀͬͣͫͧͳÀ ͪͤͯͰ͟ͳ À͡Àͣͮͱͧ͢ͳÀͥͤÀͬͫÀͯͪͤͫͽͤͰͯͽÀͭͬͩͫͤ͡Àͪͧͮͫ͹ͪͧÀͧͣͪͧ͟͡ À͎ͤͯ͵ͫ͟͹ͤÀͭͩͽͥͧÀ ͵ͤͮͤͣͱͼͰͯͽÀͯÀͨͪͤͫͧͯ͟Ͱ͹ͪͧÀͭͩͽͥͪͧ͟ÀͧÀ ͭͱͯͰ͹ͫ​ͫ͹ͪͧÀ͠ͱͳͰͪͧ͟ À͟Àͬͮ͠͹ͧͯ͡Ͱ͹ͤÀͬͮ͢͹À ͽͩ͡ͽͼͰͯͽÀͯͪ͟͹ͪÀͭͬͣͳͬͣͽͷͧͪÀͪͤͯͰͬͪÀ ͣͩͽÀͭͤͶͤͬ͢ÀͰͱͮͧͦͪ͟ À͈ͦÀͯͤ͡ͳÀ ͬͯͰͮͬͬ͡͡À̈́ͬͣͤͨͫͤͯ͟Àͫͧͬͩͤ͟͠​ͤÀ ͧͦͤͯ͡ͰͤͫÀ͏ͬͣͬͯ À͍ͣͫͧͪÀͧͦÀͫͧͬͩͤ͟͠​ͤÀͭͬͭͱͩͽͮͫ͹ͳÀͬͯͰͮͬͬ͡͡À ͽͩ͡ͽͤͰͯͽÀ͉ͬͯ Àͧͩͧ Àͣͮͱͧͪͧ͢À ͯͩͬͪͧ͟͡ ÀͬͯͰͮͬ͡À̓ͧͭ​ͭͬͨͮ͟Ͱ͟ À ͜ͰͬÀͰͮͤͰͧΧÀͭͬÀͤͩͧ͡͵ͧͫͤÀͬͯͰͮͬ͡À ͮ͢ͱͭ​ͭ͹À̈́ͬͣͤͨͫͤͯ͟ ÀͬͰͩͧ͵͟ͼͷͧΧͯͽÀͭͮͬͰͽͥͤͫ​ͫ͹ͪͧÀͭͩͽͥͪͧ͟ ÀͨͮͧͯͰͩ͟ͺͫͬÀ͵ͧͯͰͬΧÀͪͬͮͯͨͬΧÀͬͣͬ͡ΧÀͧÀͭ͹ͶͫͬΧÀͮͯ͟ͰͧͰͤͩͺͫͬͯͰͺͼ À͐ͰͬͩͧʹͤΧÀͧÀͩͫ͢͟͡͹ͪÀͭͬͮͰͬͪÀͬͯͰͮͬ͟͡Àͽͩ͡ͽͤͰͯͽÀ ͬͮͬͣ͢À͉ͬͯ ÀͨͬͰͬͮ͹ΧÀ͠͹ͩÀͬͯ͡​ͯͰͫͬͩͤͫ͟͡ÀͧͰͩ͟ͺͽͫͯͨͧͪͧÀͦͬ͟͡-

ͤ͟͡ͰͤͩͽͪͧÀͭͬͯͩͤÀͨ͟Ͱͯ͟ͰͮͬͲͧ͵ͤͯͨͬͬ͢À ͦͤͪͩͤͰͮͽͯͤͫͧͽÀ Àͬͣ͢͟ À͏ͦͮͬͯͫ͟͟͠​ͫ͹ͤÀͭͬÀͯͤͪ͡ͱÀͬͮͬͣ͢ͱÀͮ͟ͳͤͬͩͬͧ͢͵ͤͯͨͧͤÀ ͭͪ͟ͽͰͫͧͨͧÀͫͭͬͩͫ͟ͽͼͰÀͭͬͯͤͰͧͰͤͩͽÀͩͬͬͤͫͧͤͪ͟͢͢͠͡ À͉ͬͣ͢͟Àͨͬͮͩ͟͠ͺÀͭͮͧͩͧͥͤ͟͠ͰͯͽÀͨÀͭͬͮͰͱ Àͱͣͧͩͤͫͧͤ͡Àͬͯ͢ͰͤΧ ÀͭͬͪͧͪͬÀ ͯͪͬͬ͟͢ÀͭͬͮͰ͟ À͡͹ͦ͹͟͡ͼͰÀͮͱͧͫ͹Àͮ͹ͫͨ͟ÀͧÀ ͤͫͤ͡ʹͧͫͯͨͧ͟ΧÀͦͪͬͨ͟ À ͉ͮͬͪͤÀͰͬͬ͢ À͡À͵ͧͯͩͬÀͬͮͬͣͯͨͧ͢ͳÀͣͬͯͰͬͭͮͧͪͤ͵͟ͰͤͩͺͫͬͯͰͤΧÀ͡ͳͬͣͽͰÀͭͩ͟Ͱͫ͟À̓ͧͭ​ͭͬͨͮ͟Ͱ͟ÀͧÀͰͱͮͤʹͨͧͤÀͪͤ͵ͤͰͧ À͉ͬͯÀ Àͭͬͩͫͤ͡Àͯͬͮͤͪͤͫ͡​ͫ͹ΧÀͬͮͬͣ͢ÀͯÀͽͮͨͬΧÀͫͬ͵ͫͬΧÀ ͥͧͦͫͺͼ ÀͨͬͰͬͮ͟ͽÀͣͬͯͰͧͤ͢͟ͰÀͭͧͨ͟À͡ÀͩͤͰͫͧΧÀͯͤͦͬͫ À͌͟ÀͬͯͰͮͬͤ͡Àͪͫͬͬ͢Àͤͩͧͨͬͩͤͭͫ͡͹ͳÀͭͩͽͥͤΧ À͊ͼͧ͠ͰͤͩͧÀͪͬͮͯͨͧͳÀͨͱͭͫͧ͟ΧÀ ͯͪͬ͢ͱͰÀͫͯͩͣͧ͟͟ͰͺͯͽÀͯͬͩͫʹͤͪÀͧÀͪͬͮͤͪÀ͡À ͉ͮͣͪͤͫͤ͟͟ À͟ÀͰͨͥͤ͟À͡À͋ͯ͟Ͱͧͳͮͧ͟ À͑ͧͨͧ͢͟ À͋ͮͪͮͧ͟͟ÀͧÀͣͮͱͧ͢ͳÀͪͤͯͰ͟ͳ


̳͓͖͟Ì ̴͔͇͊͊͟͜Ì͇͕ͱ͕͎͍͙͛͊Ì͍͉͍͒͋͑ͅҧ

0RINCESS¨!NDRIANA¨2ESORT¨ ¨3PA ©ΌǡǑǥǏǓǡ ©ǀǑǠǑǔ ©ƶǓǐǧǡΐ©l T.(+30) 22440 39000 Email: info@princessandriana.gr l www.princessandriana.com


ϛϜϑϓϑϙϞόҠϔҩ Dz ϜϚϐϚϝ

"USJVN 1SFTUJHF

$WULXP +RWHOV &ROOHFWLRQ ̯͒͏​͏͎͚͍͊ͱÌ ͓ͱ͖͍͇͉͙͌͊͌͒͛͑͟Ì ͖͒͊͏͊ҧÌ SQHTLÌ ͓͔͉͕͖͇͊ͅ͏͊͑ͅÌ ͖͔͊͐ͱÌ

͉͍͕͖͇͊͑͊͑​͑͒Ì ͓͔͇͍ͅ͏͑͐͟͠Ì ͇͔͆͒͒͐͟Ì ͉͏ͱÌ ͇͈͑͊͌͆͊͐͒͒͟ͅͅÌ ͖͉͙͒͟ͅÌ

͏͍͍͗͛͐͜Ì ͖͒͊͏ͱ͍͐Ì ͕͖͔͇͒͒ͅÌ ̵͉͕͒͒ Ì ̨͕͍͊͐Ì ͖͒͊͏ͱ͍͐Ì ͓͔͇͗ͅ͏ͱ͖͢Ì ͍͙Ì

͑ͅÌ ͕͖͔͇͒͒͊Ì ̵͉͕͒͒ Ì ̸Ì ͕͖͍͊Ì ͖͒͊͏͊ҧÌ SQHTLÌ ͓͔͎͔͕͊͑ͅͅͱÌ ͔͓͖͚͍͊͗ͅͱ Ì

͇͏͉͊ͅ͏͚͟͠ Ì͖͛͒Ì͇͇͉͍͖͒͟Ì͎͕͖͇͛͊͒ͅÌ͖͉͙͒͟ͅÌ͑ͅÌ͕͇͔͒͊͊͑͜​͑͒Ì͇͑͒͟ҧÌ

͇͉͊͠Ì͗Ì͕͑ͅÌ͎Ì͎͉͋͒͐͗ͅÌ͈͕͖͒͢Ì͍͉͍͇͍͉͑͗ͅ͏͑͟͠ҧÌ͓͉͙͉͒͒

͔͇͗͒͊͑͠ Ì ̳͖͊͏͍Ì ͓͔͉͊͏͈͖͢ͅͅÌ ͍͔͎͍͒͜ҧÌ ͕͓͎͖͔͊Ì ͓͔͇͎͊͒͏͕ͅ​͕͈͑͒͒Ì ͔͍͌͐͊͊͑͝ͅͱ Ì͍͎͗͑ͅ͏͑͒͊͠Ì͕͒͆͏͍͇͍͗͋͑͊ͅÌ͍Ì͎͕͎͡͏͍͇͌͑͊͢͟Ì͕͗͏͈͍͗ Ì

̨͊͛͑ͅͱÌ͎͏͕ͅ​͕͍͕͎͍͛͊ҧÌ SQHTLÌ/@K@BDÌ[ÌVVV @SQHTLO@K@BD FQ

̴͔͇͕͙͉͊͒͒͑͒͊Ì͔͕͓͒ͅ͏͍͒͋͊͑͊Ì͉͑͊ͅ͏͎͊͒Ì͖͒Ì͈͔͉͒͒ͅÌ̵͉͕͒͒ Ḭ͍͉͕̀͑͒Ì

̦͕͆͒͏͖͑͒͊͢Ì͉͍͍͗͊͑͊͑ҧÌ͇Ì SQHTLÌ/QDRSHFDÌÌ[ÌVVV @SQHTLOQDRSHFD FQ

͍Ì ̴͔͕͍͕͍͒͑ͅÌ ͇Ì ͕͖͍͒͛͊͑ͅ​͍Ì ͕Ì ͍͑​͇͚͍͑͒͒͑ͅ​͑͒ҧÌ ͔͙͍͖͎͖͔͊͗͒ͅҧÌ ͍Ì

̩͔͉͕͎͒͒͒ҧÌ͖͒͊͏͠Ì͕͒Ì͇͕͍͊͐Ì͓͔͊͏͕͖͊ͱ͍͐Ì͎͔͔͖͈͗͒͑͒͒Ì͖͉͙͒͟ͅÌ SQHTLÌ

͉͍͌ͅҧ͑͒͐ Ì ͔͕͎͍͒͒͑͐͜͟Ì ̶̴̦ ͚͖͔͍͊͑͐ͅÌ ͍Ì ͕͖͑͒ͅͱ͍͐͝Ì ͈͔͕͎͍͊͛͊͐Ì

/K@SHMTLÌ[ÌVVV @SQHTLOK@SHMTL FQÌ

͈͕͖͓͔͍͒͊​͍͕͖͇͐͒͐Ì ͍Ì ͎͙͗͑͊ҧÌ Ì ͇͕͊Ì ͖͒͡Ì ͉͊͏͖͊ͅÌ ͖͒͊͏͍Ì

̳͉͍͑Ì͕͖͔͇͒͒ Ì͖͔͍Ì͎͔͔͖͗͒ͅÌ[ÌVVV @SQHTLGNSDKR FQ

"USJVN 1MBUJOVN

̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ

SQHTLÌ

"USJVN 1BMBDFϛϜϑϓϑϙϞόҠϔҩ Dz ϜϚϐϚϝ

/LQGLDQ 9LOODJH ͐ͮͤͣͧͦͤͪͫͬͪͬͮͯͨͧΧÀͬͯͰͮͬ͡À͏ͬͣͬͯÀͬͯ͢Ͱͤͭͮͧ​ͧͪͫͬÀͭͮͧͩ͢͟Ͷͤ͟ͰÀͯ͟͡À

ͣͩͽÀͭͮͧͫͽͰͧͽÀͯͬͩͫͤ͵ͫ͹ͳÀͫ͟͡​ͫ Àͩͼͨͯ͹Àͮͫ͢͟͟ͰͧͮͱͼͰÀͱͤͣͧͫͤͫͧͤÀͧÀ

ͬͨͱͫͱͰͺͯͽÀ͡Àͱͫͧͨͩ͟ͺͫͱͼÀ͟ͰͪͬͯͲͤͮͱ À͎ͬͮ͢ͱͦͧͰͤͯͺÀ͡Àʹͤ͡Ͱ͟ÀͧÀͮͬͪ͟͟Ͱ͹À

ͮͬͯͨͬͶͺÀͫ͟ÀͲͬͫͤÀͭͮͧͮͬͣ͹

ͯͣ͟͟ÀͯÀͰͮͬͭͧ͵ͤͯͨͧͪͧÀʹͤ͡Ͱͪͧ͟ÀͧÀͣͤͮͤ͡ͺͽͪͧ Àͭͮͬ͢ͱͩͽΧͰͤͯͺÀͣͬͩ͡ͺÀ

͊ͼͨͯ͹ À͡ÀͨͬͰͬͮ͹ͳÀͪͬ͢ͱͰÀͭͬͯͤͩͧͰͺͯͽÀͰͮͬͤÀ͵ͤͩͬͤͨ͡ Àͮͯͭͬͩ͟͟͢͟ͼͰÀ

ͮͤͨͧ Àͮͯͭͬͩͬͥͧ͟ͰͤͯͺÀͫ͟Àͤͮͤ͢͟͠ͳÀͤͯͰͤͯͰͤͫ͡​ͫͬͬ͢Àͬͦͤͮ͟ Àͣͬ͡ͳͫͧͰͤÀ

ͣ͡ͱͳͯͭͩ͟ͺͫͬΧÀͨͮͬ͟͡ͰͺͼÀͯÀͫͤͯͬͪ͟͡ÀͧÀͫ͟͡​ͫ͹ͪͧÀͨͬͪͫ͟Ͱͪͧ͟ÀͯÀ

ͩͬ͟͢͠ͱͳͫͧͤ͟Àʹͤ͡ͰͱͷͤΧÀ͡ͱͫͧͩͧ͢͟͡​ͧÀͧÀͫͯͩͣͧ͟͟ͰͤͯͺÀͯͧͽͼͷͧͪͧÀͬͣͪͧ͟͡À

͟͡Ͱͬͫͬͪͫ͹ͪͧÀͭͬͪͤͷͤͫͧͽͪͧÀͨͨ͟ÀͣͩͽÀ͌ͤͬ͢ ÀͰͨ͟ÀͧÀͣͩͽÀ͌ͤ​ͤ

ͤ͜͢Χͯͨͬͬ͢Àͪͬͮͽ Àͯͤ͡ÀͻͰͬÀͫ͟ÀͲͬͫͤÀͮͬͯͨͬͶͫͬͬ͢ÀͬͰͤͩͽ ÀͭͬͯͰͮͬͤͫ​ͫͬͬ͢À

͎ͮͤͣͬͯͰͩ͟͡ͽͤͪ͹ͤÀͱͯͩͱͧ͢ ÀͣͬͯͰͱͭÀ͡À͈ͫͰͤͮͫͤͰ Àͮͣͧͬ͟ Àͨͤͩ͟͠ͺͫͬͤ

ͭͬÀͮ͟ͳͧͰͤͨͰͱͮͫ͹ͪÀͬͮͦ͟͠ʹͪ͟ÀͰͮͣͧ͟ʹͧͬͫ​ͫͬΧÀͬͯͰͮͬͫͬ͡ΧÀͣͤͮͤͫͧ͡

ͯͭͱͰͫͧͨͬͬͤ͡ÀͰͤͩͤͧͣͤͫͧͤ͡ ÀͯͤΧͲ Àͨͬͫͣͧʹͧͬͫͤͮ ÀͲͤͫ Àͫ͟͠​ͫ͹ͤÀͳͩ͟͟Ͱ͹ À ͫ͟͠​ͫ͹ͤÀͭͮͧͫͣͩͤͥͫͬͯ͟Ͱͧ ÀͭͬͩͬͰͤͫʹ͟ÀͣͩͽÀͭͮͧͫͽͰͧͽÀͯͬͩͫͤ͵ͫ͹ͳÀ

̸͉͕͖͇͒͆ͅÌ

ͧÀͪͬͮͯͨͧͳÀͫ͟͡​ͫÀ ͤͥͤͣͫͤͫͬ͡ÀͪͤͫͽͼͰͯͽ Àͪͧͫͧͮ͟͠ À ͵ͯͬͬͤ͟͡À

̈́͡ͱͳͪͤͯͰͫ͹ͤÀͫͬͪͤͮ͟À͡ÀͯͮͤͣͧͦͤͪͫͬͪͬͮͯͨͬͪÀͯͰͧͩͤÀͯÀͭͮͤͬͯ͡ͳͬͣͫ͹ͪͧÀ

ͬͯͩ͠ͱͥͧͫͧͤ͟͡Àͫͬͪͤͮͬ͡ À$6$ÀͭͩͤΧͤͮÀͧÀͨͬͮͦͧͫ͟ÀͯÀͲͮͱͨͰͪͧ͟ÀͧÀ

ͤͮͫͣͪͧ͟͟͡À͡ÀͦͤͩͤͫͬͪÀͯͣ͟ͱ À͎ͮͤͣͬͯͰͩ͟͡ͽͤͪ͹ͤÀͱͯͩͱͧ͢ ÀͣͬͯͰͱͭÀ͡À

ͧͫͬͪ͡ÀͭͬÀͭͮͧ͠͹ͰͧͼÀ͡ÀͬͰͤͩͺ

͈ͫͰͤͮͫͤͰ Àͮͣͧͬ͟ Àͨͤͩ͟͠ͺͫͬͤ ͯͭͱͰͫͧͨͬͬͤ͡ÀͰͤͩͤͧͣͤͫͧͤ͡ ÀͯͤΧͲ À ͨͬͫͣͧʹͧͬͫͤͮ ÀͲͤͫ Àͫ͟͠​ͫ͹ͤÀͳͩ͟͟Ͱ͹ Àͫ͟͠​ͫ͹ͤÀͭͮͧͫͣͩͤͥͫͬͯ͟Ͱͧ À

̵͕͖͔͊͒͑͟ͅ

ͭͬͩͬͰͤͫʹ͟ÀͣͩͽÀͭͮͧͫͽͰͧͽÀͯͬͩͫͤ͵ͫ͹ͳÀͧÀͪͬͮͯͨͧͳÀͫ͟͡​ͫÀ ͤͥͤͣͫͤͫͬ͡À

͏ͤͯͰͬͮͫ͟Àͪͤͥͣͱͫͮͬͣͫͬ͟ΨÀͨͱͳͫͧ

ͪͤͫͽͼͰͯͽ Àͪͧͫͧͮ͟͠ÀͧÀ ͵ͯͬͬͤ͟͡Àͬͯͩ͠ͱͥͧͫͧͤ͟͡Àͫͬͪͤͮͬ͡ À͌͟ͶͧÀ

͏ͤͯͰͬͮͫ͟À͋ͤͥͣͱͫͮͬͣͫͬ͟ΧÀ͉ͱͳͫͧÀͬͰͤͩͽÀ,INDIANÀ6ILLAGEÀͭͬͦͫͨͬͪͧ͟ͰÀ

ͪͩ͟͹ͤÀͩͼͨͯ͹ÀͯͭͮͽͰͫ͟͹À͡ÀͻͨͦͬͰͧ͵ͤͯͨͧͳÀͦͮͬͯͩ͟ͽͳÀͧͧͯͨ͢͠ͱͯ͟ÀͧÀ

ͯ͟͡ÀͯÀͨͩͯ͟​ͯͧ͵ͤͯͨͧͪͧÀͧÀͯͬͮͤͪͤͫ͡​ͫ͹ͪͧÀͩ͠ͼͣͪͧ͟ Àͯͬ͵ͤͰ͟ͽÀͨͱͩͧͫͮͫ͟͹ͤÀ

ͧͪͤͼͰÀͭͮͬͯͰͬͮͫ͹ͤÀ͟͡Ͱͬͫͬͪͫ͹ͤÀͤͮͫͣ͟͡͹ÀͯÀͯ͟͠​ͯͤΧͫͬͪ ͣͥͨ͟ͱͦͧÀ

Ͷͨͬͩ͹ÀͧÀͧͫͮͧͣͧͤͫ͢Ͱ͹ Àͭͬͭͱͩͽͮͫ͹ͤÀͬ͡Àͯͤͪ͡Àͪͧͮͤ À͏ͤͯͰͬͮͫ͟ÀͧͣͤͰÀͭͬÀ

ͭͬͣÀͬͰͨͮ͹Ͱ͹ͪÀͫͤͬͪ͠ À̈́ͩͽÀͱͣͬͯ͠Ͱ͟͡Àͬͯ͢ͰͤΧÀͬͰͤͩͽÀͫ͟Àͤͮͫͣ͟͟͡ͳÀ

ͯͰͬͭͪ͟Àͪͤͥͣͱͫͮͬͣͫ͟͹ͳÀͯ͢͟Ͱͮͬͫͬͪͧ͵ͤͯͨͧͳÀͰͤͫͣͤͫʹͧΧ ÀͭͮͧͪͤͫͽͽÀ

ͤͯͰͺÀͨͬͪͲͬͮͰͫ͹ͤÀͣͧͫ͟͡͹ Àͧͣͤͩ͟ͺͫ͹ͤÀͣͩͽÀͮͤͩͨͯ͟͟ʹͧ​ͧ Àͣͤ͢Àͪͬ͢ͱͰÀ

ͭͮͬͯͰ͹ͤ ÀͫͬÀ͡ÀͰͬͥͤÀͮͤͪ͡ͽÀͱͰͬͫ͵ͤͫ​ͫ͹ͤÀͯͭͬͯͬ͠͹Àͭͮͧͬ͢Ͱͬͨͧ͡Àͩ͠ͼͣ À

ͮͯͭͬͩͬͥͧ͟ͰͺͯͽÀͰͮͬͤÀ͵ͤͩͬͤͨ͡ À͎ͮͤͣͬͯͰͩ͟͡ͽͤͪ͹ͤÀͱͯͩͱͧ͢ ÀͣͬͯͰͱͭÀ

ͯͤͮͧͮ͡ͱͤͪ͹ͳÀͯÀͬͯͬ͠͹ͪÀͨ͡ͱͯͬͪ À͂ͯ͟Àͬͯ͡ͳͧͰͽͰÀͫ͟ͶͧÀͯ͢͟Ͱͮͬͫͬͪͧ͵ͤͯͨͧͤÀ

͡À͈ͫͰͤͮͫͤͰ Àͮͣͧͬ͟ Àͨͤͩ͟͠ͺͫͬͤ ͯͭͱͰͫͧͨͬͬͤ͡ÀͰͤͩͤͧͣͤͫͧͤ͡ ÀͯͤΧͲ À

ͭͮͤͣͩͬͥͤͫͧͽ À͟ÀͯͭͬͨͬΧͫ͟ͽÀ͟ͰͪͬͯͲͤͮ͟ÀͮͤͯͰͬͮͫ͟͟À͡͹ͮͥͤ͟͟ͰͯͽÀ͡À

ͨͬͫͣͧʹͧͬͫͤͮ ÀͲͤͫ Àͫ͟͠​ͫ͹ͤÀͳͩ͟͟Ͱ͹ Àͫ͟͠​ͫ͹ͤÀͭͮͧͫͣͩͤͥͫͬͯ͟Ͱͧ À

ͯͩͫͯͧͮͬͫ͟͟͟͠͡​ͫͬͪÀͯͬ͵ͤͰͫͧ͟​ͧÀͨͬͯͪͬͭͬͩͧͰͧ͵ͤͯͨͬΧÀͻͩͤ͢͟ͰͫͬͯͰͧÀͯÀ

ͭͬͩͬͰͤͫʹ͟ÀͣͩͽÀͭͮͧͫͽͰͧͽÀͯͬͩͫͤ͵ͫ͹ͳÀͧÀͪͬͮͯͨͧͳÀͫ͟͡​ͫÀ ͤͥͤͣͫͤͫͬ͡À

ͫͤͫ͟͡ͽͦ͵ͧ͡͹ͪÀͬͯ͢Ͱͤͭͮͧ​ͧͪͯͰͬͪ͡ À͋ͤͫͼÀͨͩ͡ͼ͵ͤ͟ͰÀͪͤͥͣͱͫͮͬͣͫ͟͹ͤÀ

ͪͤͫͽͼͰͯͽ Àͪͧͫͧͮ͟͠ÀͧÀ ͵ͯͬͬͤ͟͡Àͬͯͩ͠ͱͥͧͫͧͤ͟͡Àͫͬͪͤͮͬ͡ À͑ͤͪͫͬ

ͩ͠ͼͣ͟ ÀͭͬͪͧͪͬÀͨͬͰͬͮ͹ͳÀͩ͟ͺͰͤͮͫ͟Ͱͧͫͬ͡Àͭͮͤͣͩ͟͢͟ͼͰͯͽÀͣͧͤͰͧ͵ͤͯͨͧÀ

ͯͧͫͧΧÀͧÀͬͯͩͤͭͧͰͤͩͺͫͬÀͤͩ͠͹ΧÀʹͤ͡Ͱ͟Àͬ͠͸ͤͣͧͫͽͼͰͯͽ À͵Ͱͬ͠͹Àͯͣͤͩ͟ͰͺÀ

ͯͩͫͯͧͮͬͫ͟͟͟͠͡​ͫ͹ͤÀͬͤͣ͠͹ À͐ͬͯͰ͟͡ͺͰͤÀͯͬ͡ΧÀͦ͟͡Ͱͮͨ͟ÀͧͩͧÀͱͥͧͫÀͧͦÀ

ͩͼͨͯ͹ÀͬͰͤͩͽÀ,INDIANÀ6ILLAGEÀͧͣͤͩ͟ͺͫ͹ͪÀͭͮͧͤͥͧ͠ͷͤͪÀͣͩͽÀͰͤͳ ÀͨͰͬÀ

ͩ͠ͼͣÀͧͯͨͩͼ͵ͧͰͤͩͺͫͬÀͬ͢͟͠Ͱͬͬ͢Àͪͤͫͼ À͐Ͱͮͬͬ͢ÀͬͰͬͮͫ͟͠​ͫ͟ͽÀͨͬͩ​ͩͤͨʹͧͽÀ

ͪͤ͵Ͱͤ͟ͰÀͬͰͣͬͳͫͱͰͺÀ͡À͟ͰͪͬͯͲͤͮͤÀͰͬͫͨͬΧÀͻͯͰͤͰͧͨͧ À͏ͯͭͬͩͬͥͤͫ͟​ͫ͹ͤÀ

ͧͫ͡ÀͧͦÀͭͬͮͤ͢͟͠ÀͬͰͤͩͽÀͯͰͫͤ͟ͰÀͫͯ͟ͰͬͽͷͧͪÀͭͱͰͤͶͤͯͰͧͤͪ͡ÀͯÀʹͤͩͺͼÀ

ͭͬͯͮͤͣͧÀ͠ͱΧͫͬΧÀͦͤͩͤͫͧÀͯͣͬ͟͡ ÀͯÀͬͰͣͤͩͺͫ͹ͪÀͯ͟͠​ͯͤΧͫͬͪÀͧÀÀͪͤͯͰͬͪÀ

ͩ͢ͱͬ͠͵͟ΧͶͤͬ͢Àͧͦͱ͵ͤͫͧͽÀͳͮͨ͟͟Ͱͤͮ͟Àͧͫ͟͡ Àͧͣͤͩ͟ͺͫͬÀͯͬͭͮͬͬͥͣ͟͡ͼͷͧͳÀ

̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅϛϜϑϓϑϙϞόҠϔҩ Dz ϜϚϐϚϝ ͩͼͬͤ͠À͡͹ͮͫ͟͠​ͫͬͤÀͪͧ͟͡Àͩ͠ͼͣͬ

ͭͮͤͬͯ͡ͳͬͣͫͬÀͯͭͮͬͤͨͰͧͮͬͫ͟͡​ͫͬͬ͢Àͯ͟͠​ͯͤΧͫ͟ÀͬͰͤͩͽÀ,INDIANÀ6ILLAGE À

̓ͮͤ͵ͤͯͨͧΨÀ͏ͤͯͰͬͮͫ͟À

ͫͤÀͪͬͥͤͰÀͫͤÀͮͦ͟͠ͱͣͧͰͺÀ͟͡ͶÀͭ͟​ͭͤͰͧͰ À͍Ͱͤͣ͟͡ΧͰͤÀͧͦ͹ͯͨͫ͟​ͫ͹ͤÀ

͎ͬ͵ͱͯ͡Ͱ͡ͱΧͰͤÀ̓ͮͤʹͧͼÀ Àͣ͟ΧͰͤÀͬͰͣͬͳͫͱͰͺÀ͟͡ͶͤͪͱÀͦͩ͢͡ͽͣͱÀͫ͟Àͯͤ͡Ͱͩ͹ͳÀ

ͦͨ͟ͱͯͨͧÀͧÀ͡͹ͭͤΧͰͤÀͭͮͬͳͩͣͫ͟͹ΧÀͯͬͨ ÀͨͬͨͰͤΧͩͺÀͧͩͧÀͩͨͬͬͩ͟͢ͺͫ͹ΧÀ

ͬͰͰͤͫͨ͟ͳÀͩͦ͟ͱͮͧÀͤ͜͢Χͯͨͬͬ͢ÀͪͬͮͽÀͧÀͨ͡ͱͯͧͰͤÀͩ͠ͼͣ͟ÀͰͮͣͧ͟ʹͧͬͫ​ͫͬΧÀ

ͫͭͧ͟ͰͬͨÀ͡ÀͮͤͯͰͬͮͫͤ͟ ÀͬͰͨͮ͹ͰͬͪÀͯÀͮͫ͟​ͫͤͬ͢ÀͱͰͮ͟ÀͧÀͣͬÀͦͨ͟͟Ͱ͟À

ͮͤ͢͵ͤͯͨͬΧÀͨͱͳͫͧ À͑ͨͧͤ͟Àͧͫͮͧͣͧͤͫ͢Ͱ͹ Àͨͨ͟Àͬͩͧͨͬͬͤ͡͡Àͪͯͩͬ͟ À

ͯͬͩͫʹ͟ À͏ͽͣͬͪÀͯÀͯ͟͠​ͯͤΧͫͬͪ ÀͭͬͣÀͩͯͨͬ͟͡͹ͪÀͯͮͤͣͧͦͤͪͫͬͪͬͮͯͨͧͪÀ

ͬͬ͡ͷͧ ÀͦͤͩͤͫͺÀ ͮͬͪ͟͟Ͱͫ͟ͽÀͦͤͩͤͫͺÀͧÀͰͮ͟͡͹ Àͬͬ͠͠͡͹ͤÀͭͩͬͣ͹ÀͧÀ

ͯͬͩͫʹͤͪ Àͧͦ͹ͯͨͫ͟​ͫ͹ͤÀͩ͠ͼͣ͟ÀͯͰͫ͟ͱͰÀͭͮͧͽͰͫ͹ͪÀͧÀͯ͹Ͱͫ͹ͪÀͯͼͮͭͮͧͦͬͪ À

ͲͮͱͨͰ͹Àͮͪͬͫͧ͢͟͵ͫͬÀͭͮͧͯͱͰͯͰ͡ͱͼͰÀ͡Àͭͤͮͤͣͤͪ͟͟͡͹ͳÀͧͦÀͭͬͨͬͩͤͫͧͽÀ

͌ͯͩͣͧ͟͟ͰͤͯͺÀ͟͡ͶͧͪÀͩͼͧͪ͠͹ͪÀͫͭͧ͟Ͱͨͬͪ Àͪͱͦ͹ͨͬΧ Àͭͬͣͬͮͫ͟͠​ͫͬΧÀ

͡ÀͭͬͨͬͩͤͫͧͤÀͮͤʹͤͭͰ͟ͳ Àͩͬͣͮ͟͢͟͠ͽÀͨͬͰͬͮ͹ͪÀͮͤ͢͵ͤͯͨ͟ͽÀͨͱͳͫͽÀ

ͫ͟ͶͧͪÀͬͭ͹Ͱͫ͹ͪÀͣͧͣͥͤ​ͤͪ ÀͧÀͬͯͭͬͩ͡ͺͦͱΧͰͤͯͺÀͯ͟͠​ͯͤΧͫͬͪÀͣͩͽÀ

ͭͮͬͯͩͧͩͯ͟͟͡ͺÀͫ͟Àͤͯ͡ͺÀͪͧͮ ÀÀ

ͥͧͧ͡Ͱͤͩͺͫͬͬ͢ÀͧÀͬͯͤͥ͟͡ͼͷͤͬ͢Àͨͱͭͫͧ͟ͽ À

͂À̓ͮͤ͵ͤͯͨͬͪÀ͏ͤͯͰͬͮͫͤ͟ÀͬͰͤͩͽÀ,INDIANÀ6ILLAGEÀ͡͹Àͫͯͩͣͧ͟͟ͰͤͯͺÀ ͶͧͮͬͨͧͪÀ͡͹ͬͮͬͪ͠ÀͰͮͣͧ͟ʹͧͬͫ​ͫ͹ͳÀͩ͠ͼͣ À͟À͢ͱͮͪͫ͟͹Àͬͮͤ͠ͰͱͰÀͦͣͤͯͺÀ

̯͔͚͍͒͑͊͊͑͒͑͘​͑͊͟Ì͌ͅ͏͟Ì

ͫͯ͟ͰͬͽͷͧΧÀͮ͟ΧÀͨ͡ͱͯͬ͡ À͂Àͧͣͧͩ​ͩͧ͵ͤͯͨͬͪÀͪͤͯͰͤÀͯÀͧͣͬͪ͡Àͫ͟À͉ͬͪͭͩͤͨͯ

͍ͬͮ͠ͱͣͬͫ͟͡​ͫ͹ΧÀͭͬÀͯͬͮͤͪͤͫ͡​ͫ͹ͪÀͰͤͳͫͬͩͬͧ͢ͽͪÀͨͬͫͲͤͮͤͫʹͧͬͫ​ͫ͹ΧÀ

̈́ͤͮͤͫ͡ͼÀͤͩ͠͹ͤÀͧÀͬͩ͢ͱ͠͹ͤÀͥͧͬͭͧͯͫ͡͹ͤÀͣͤͰͩͧ͟ÀͯͪͤͶͧ͟͡ͼͰͯͽÀ

ͦͩ͟ ÀͭͬͣͳͬͣͽͷͧΧÀͣͩͽÀͭͮͬͤͣͤͫͧ͡ͽÀͯͬͤ͡ͷͫͧ͟ΧÀͧÀͯ͡Ͱͮͤ͵Àͫ͟À͡͹ͯͶͤͪÀ

ͯÀͨͮͯͫͬ͟ ͦͬͩͬͰ͹ͪͧÀͬͰͩͤͯͨͪͧ͟͠Àͯͬͩͫͤ͵ͫͬͬ͢Àͦͨ͟͟Ͱ͟ À͇ͣͤͯͺÀ͡͹À

ͱͮͬͫͤ͡ À ͧͪͤ​ͤͰÀ ͪͤͯ͡ͰͧͰͤͩͺͫͬͯͰͺÀ À ͭͤͮͯͬͫ À ͇ͩ͟À ͬͯͫ͟ͷͤͫÀ

ͭͬͦͫͨͬͪͧ͟ͰͤͯͺÀͯÀͰͷ͟ͰͤͩͺͫͬÀͬͰͬͮͫ͟͠​ͫ͹ͪͧÀͮͤʹͤͭͰͪͧ͟ Àͤͣ͡ͱͷͧͪͧÀ

ͱͭͮͩ͟͡ͽͤͪ͹ͪÀͨͬͫͣͧʹͧͬͫͤͮͬͪÀͧÀͬͬͮ͠ͱͣͬͫͧͤͪ͟͡ÀͭͬͯͩͤͣͫͤΧÀ

ͯͬͤ͡ÀͭͮͬͧͯͳͬͥͣͤͫͧͤÀͧͦÀͮͤ͢͵ͤͯͨͬͬ͢Àͮ͟Χͬͫ͟À͈ͭͧͮͬͯÀͧÀͯÀͬͯͰͮͬͬ͡͡À

Ͱͤͳͫͬͩͬͧ͢​ͧ ÀͰͤͩͤͧͣͤͫͧͤ͡ Àͧͣͤͬ͡ Àͻͨͮͫ͟ ÀͭͮͬͤͨͰͬͮÀͧÀͣͬͯͨ͟ À͂ͬÀ

ͤ͜͢Χͯͨͬͬ͢Àͪͬͮͽ À́ͤͦͱͯͩͬͫͬ͡ Àͧͣͤͩ͟ͺͫͬÀͯͬͭͮͬͬͣͧ͡ͰÀͩ͠ͼͣ͟Àͮͤ͢͵ͤͯͨͬΧÀ

ͮͤͪ͡ͽÀͨͬͫͲͤͮͤͫʹͧΧÀͧÀͯͬͤ͡ͷͫͧ͟ΧÀͬͦͪͬͥͫ͟͡Àͯͤͮͧͮͬͨ͟͡ÀͨͬͲͤ À

ͨͱͳͫͧÀͭͮͤͬͯ͡ͳͬͣͫͬͤÀͮͤ͢͵ͤͯͨͬͤÀͧͫͬ͡ À͌͟ͶÀͬͭ͹Ͱͫ͹ΧÀͯͬͪͤͩͺͤÀͯͰͫͤ͟ͰÀ

ͬͲͧʹͧͩ͟ͺͫ͹ͳÀͬͤͣͬ͠͡ÀͧͩͧÀͬͮͫͧͦ͢͟͟ʹͧͽÀͨͬͨͰͤΧͩͺͫ͹ͳÀͤ͡͵ͤͮͧͫͬͨ À

͟͡ͶͧͪÀͧͣͬͪ͢À͡ÀͰ͟Χͫ͟ͳÀͮͤ͢͵ͤͯͨͧͳÀͧͫ͡ ÀͨͬͰͬͮ͹ͤÀͭͮͬͧͦͬͣ͡ͽͰͯͽÀ

͌͟Ͷ͟À ʹͤͩͺÀ À ͬͭͰͧͪͩ͟ͺͫ͹ͪÀ ͬͮͦͬͪ͟͠À ͭͬͦͬ͟͠ͰͧͰͺͯͽÀ ͬÀ ͯͤ͡ͳÀ

͡ ͬͯͫͬͫͬͪ͡Àͫ͟Àͫͤͬͩ͠ͺͶͧͳÀͩͧͦͩͤͥ͟͠ͷͧͳÀͲͤͮͪͤͮͯͨͧͳÀͳͬͦͽΧͯͰ͟͡ͳ À

ͬͮͫͧͦ͢͟͟ʹͧͬͫ​ͫ͹ͳÀͣͤͰͩ͟ͽͳ Àͣ͟͟͡ͽÀͬͦͪͬͥͫͬͯ͡ͰͺÀͪ͟͡Àͫͯͩͣͧ͟͟ͰͺͯͽÀ

͏ͤͯͰͬͮͫ͟À͑͟Ψͩͫͣͯͨͬ͟ΨÀ͉ͱͳͫͧÀͬ͢͝ ͬͯ͡Ͱͬ͵ͫͬΨÀ̀ͦͧ​ͧ

ͱͯͭͤͶͫͬÀͭͮͬͤͣͤͫ͡​ͫ͹ͪÀͪͤͮͬͭͮͧͽͰͧͤͪ

͑͟Χͩͫͣͯͨ͟͟ͽÀ ͨͱͳͫͽÀ ͼͬ͢ ͬͯ͡Ͱͬ͵ͫͬΧÀ ̀ͦͧ​ͧ À ͫͬͰ͟À ͻͨͦͬͰͧͨͧÀ ͡À ͯͬͮͤͪͤͫ͡​ͫͬͧÀͪͧͮͤ ÀͭͬͯͰͤͭͤͫ​ͫͬÀͦͬͤ͟͡͡͹ͤ͟͡ͰÀͪͤͯͰͬÀ͡Àͨͮͱͭͫ͹ͳÀ

̸͕͏͈͍͗

ͬͮͬͣ͢͟ͳÀͭͩͫͤ͟Ͱ͹ À͎ͬÀͯͱͰͧ ÀͰ͟Χͩͫͣͯͨ͟͟ͽÀͨͱͳͫͽÀͭͮͤͣͯͰͩ͟͡ͽͤͰÀͯͬͬ͠ΧÀ

͑ͬͮͬ͢͡͹ΧÀ͕ͤͫͰͮÀͬͰͤͩͽÀ,INDIANÀ6ILLAGEÀͯͬͯͰͬͧͰÀͧͦÀͬͩ͠ͺͶͬͬ͢À͵ͧͯͩ͟À

ͯͬ͵ͤͰͫͧͤ͟ÀͯͰͮ͟͹ͳÀͬͯ͡Ͱͬ͵ͫ͹ͳÀͧÀͦͭͣͫ͟͟͹ͳÀͩͧ͡ͽͫͧΧ Àͮͪͬͫͧ͢͟͵ͫͬÀ

ͪͦͧͫͬ͟͢͟͡ Àͭͮͤͣͩ͟͢͟ͼͷͧͳÀͶͧͮͬͨͱͼÀͪ͢͟​ͪͱÀͭͮͬͣͱͨʹͧ​ͧ ÀͬͰͤ͡͵͟ͼͷͤΧÀ

ͭͮͤͮ͟͡Ͱͧ͡ͶͧͳͯͽÀ͡Àͫͤ͵ͰͬÀͫͬͬͤ͡ÀͧÀͱͫͧͨͩ͟ͺͫͬͤ À͌͟ÀͲͬͫͤ Àͭͮͬͫͧͦͫ͟​ͫͬͪÀ

ͦͭͮͬͯͪ͟͟Àͯͪ͟͹ͳÀͰͮͤͬ͟͠͡Ͱͤͩͺͫ͹ͳÀͬͯ͢ͰͤΧ À͇ͣͤͯͺÀ͡͹ÀͯͪͬͥͤͰͤÀͫ͟ΧͰͧÀ

ͬͰͰͤͫͨͪͧ͟Àͨͮͯͫͬͬ͟͢ Àͪ͹Àͬͷͱͷͤͪ͟ÀͰͬͫͨͬͤÀͮͫͬͤͯͧͤ͟͡͡Àͨ͡ͱͯ͟ÀͧÀ

ͣͮͬ͟͢ʹͤͫ​ͫͬͯͰͧ Àͭͮͬͧͦͤͣͤͫͧ͡ͽÀͧͯͨͱͯ​ͯͰ͟͡ Àͯͱͤͫͧͮ͡͹ Àͬͣͤͥͣͱ ÀͰͬͮ͟͡͹À

ͨ͟͵ͤͯͰ͟͡ Àͧͬ͠Àͣͮ͟͹À͂ͬͯͰͬͨ͟Àͫ͟ͳͬͣͽͰÀͯͬͤ͡Àͬͭͩͬ͡ͷͤͫͧͤÀ͡Àͩ͠ͼͣ͟ͳ À

͠ͱͰͧͨ͟ Àͧͮ͢ͱͶͨͧ Àͭͬͣͮͨͧ͟ÀͧÀͣͮͱͧͤ͢ÀͰͬͮ͟͡͹ Àͯͬ​ͬͰͤ͡ͰͯͰ͡ͱͼͷͧͤÀ

Ͱ͟ͽͷͧͳÀͪͫͬͬͤͨͬ͢͡͡ͱͼÀͯ͢͟Ͱͮͬͫͬͪͧ͵ͤͯͨͱͼÀͧͫͣͧͧͣ͡ͱͩ͟ͺͫͬͯͰͺ À

͟͡ͶͤͪͱÀͭͬͨͱͭ͟ͰͤͩͺͯͨͬͪͱÀͭ͟​ͭͤͰͧͰͱÀͬ͡Àͮͤͪ͡ͽÀͬͰͣ͹ͳ͟ À͎ͮͩ͟͟​ͩͤͩͺͫͬ À

͑ͬͮ͡͵ͤͯͨͧΧÀͰͩͫ͟͟ͰÀͶͤͲ͟ÀͧÀ͡͹ͯͬͨ͟ͽÀͨͩͧ͟͡Ͳͧͨ͟ʹͧͽÀͫ͟Ͷͤͬ͢Àͭͤͮͯͬͫͩ͟͟À

ͬͰͤͩͺÀͮͯͭͬͩͤ͟͟͢͟ͰÀͯͩͤͣͱͼͷͧͪͧÀͧͣͪͧ͟͡Àͱͯͩͱ͢

ͮͫ͢͟͟ͰͧͮͱͼͰÀͫ͟ͶͧͪÀͬͯ͢ͰͽͪÀͯͬͩ͟͠ͼͰͫͬÀͭͮͬͲͤͯ​ͯͧͬͫͩ͟ͺͫ͹ΧÀͱͮͬͤͫ͡ͺÀ

,INDOMÀ3PA

ͯͤͮͧͯ͟͡ À͋ͤͫͼÀͨͩ͡ͼ͵ͤ͟ͰÀͰͮͣͧ͟ʹͧͬͫ​ͫ͹ͤÀͧÀͯͬͮͤͪͤͫ͡​ͫ͹ͤÀͯͭͤͯͧͩͧ͟Ͱͤ À

cÀ͎ͬͩͫͬͯͰͺͼÀͬͬͮ͠ͱͣͬͫ͟͡​ͫ͹ΧÀͯͭͬͮͰͧͫ͡͹ΧÀͦͩ͟ÀcÀ͑ͱͮͤʹͨ͟ͽÀÀͫ͟͠ͽÀcÀ

͟Àͬ͢͟͠Ͱ͟ͽÀͨͬͩͤͨʹͧͽÀͧͫ͡ÀͧÀͫͭͧ͟Ͱͨͬ͡Àͱͣͬͩͤ͡Ͱͬͮͧ͡ͰÀ͟͡ͶͤÀͥͤͩͫͧͤ͟À

͑ͤͫ​ͫͧͯͫ͹ΧÀͨͬͮͰÀcÀ́ͯ͟​ͯͤΧͫÀcÀ̈́ͤͰͯͨ͟ͽÀͭͩͬͷͣͨ͟͟ÀcÀ͋ͬͮͯͨͧͤÀͧͣ͡͹À

ͯͬͭͮͬͬͣͧ͡ͰͺÀͩͼͬͤ͠Àͩ͠ͼͣͬÀͭͮͤͬͯ͡ͳͬͣͫ͹ͪÀͧͫͬͪ͡

ͯͭͬͮͰ͟ÀcÀ̓ͬͩͺͲÀcÀ́ͮ͟À͊ͬ͠​ͧ͠ÀcÀ́ͮ͟À̈́ͤͩͧÀcÀ̈́ͧͯͨͬͮ͟͠ÀcÀ́ͮ͟Àͫ͟ÀͭͩͽͥͤÀ cÀ͋ͩͤͫ͟ͺͨ͟ͽÀʹͤͮͨͬ͡ͺÀcÀ͍ͮͫͧͦ͢͟͟ʹͧͽÀͯͣͤͫ͟͡͠͹ͳÀͰͬͮͥͤͯͰ͡

̵͆͟ͅÌ͍Ì͔͓͔͉͎͖͐͒͊͒͗͟ ͂ͧͣ Àͦ͟ͳ͟͡Ͱ͹͟͡ͼͷͧΨÀͣͱͳ ͏ͤͯͰͬͮͫ͟ÀͭͬͣÀͬͰͨͮ͹Ͱ͹ͪÀͫͤͬͪ͠À͏͹͟͠ÀͧÀͪͬͮͤͭͮͬͣͱͨͰ͹Àͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰÀ ͧͦͱͪͧͰͤͩͺͫ͹ΧÀͧͣ͡Àͫ͟Àͪͬͮͤ Àͽͩ͡ͽͽͯͺÀͧͣͤͩ͟ͺͫ͹ͪÀͲͬͫͬͪÀͣͩͽÀ ͮͬͪͫ͟Ͱͧ͵ͤͯͨͬͬ͢Àͱͥͧͫ͟Àͩͧͬ͠Àͣͮͱͬͬ͢͢Àͬͯͬͬͬ͢͠Àͯͩͱ͵͟ͽ À́ͬ͢͟Ͱ͹ΧÀ ͡͹ͬͮ͠Àͮ͹͠͹ÀͧÀͪͬͮͤͭͮͬͣͱͨͰͬ͡ÀͧÀͮ͟͠ÀͶͪͭͫͯͨͬͬ͟͟͢Àͦͨͩ͟ͼ͵͟ͼͰÀ ͪͤͥͣͱÀͯͬͬ͠ΧÀͯͬͼͦÀͨ͡ͱͯͬ͡ Àͱͣͬͩͤ͡Ͱͬͮ͡ͽͽÀͦͭͮͬͯ͟͹Àͣͥͤ͟Àͯͪ͟͹ͳÀ Ͱͮͤͬ͟͠͡Ͱͤͩͺͫ͹ͳÀ͢ͱͮͪͫͬ͟͡ À͒ͥͧͫÀͧͦÀͪͬͮͤͭͮͬͣͱͨͰͬ͡À͡ÀͮͤͯͰͬͮͫͤ͟À ͏͹͟͠ÀͧÀ͋ͬͮͤͭͮͬͣͱͨͰ͹ÀͯͰͫͤ͟ͰÀͭͮͦͣͫͧͨͬͪ͟Àͨ͡ͱͯ͟ Àͬͯͽͦͫͧ͟ͽÀͧÀ ͮͦͩͧ͟͵ͫ͹ͳÀͨͱͩͧͫͮͫ͟͹ͳÀͪͤͰͬͣͬ͡ À͈ͯͨͩͼ͵ͧͰͤͩͺͫ͹ΧÀͯͤͮͧͯ͡ÀͧÀ ͫͧͪͫͧͤ͟͡ÀͨÀͣͤͰͩ͟ͽͪÀͯͬͦͣͣ͟ͱͰÀͭͮͤͨͮͯͫ͟͹ΧÀͲͬͫÀͣͩͽÀͫͤͦ͟͠͹ͤͪ͟͡͹ͳÀ ͯ͢͟Ͱͮͬͫͬͪͧ͵ͤͯͨͧͳÀͬͷͱͷͤͫͧΧ ̈́ͫͤͫͬ͡ΨÀ͏ͤͯͰͬͮͫ͟ÀͱÀ́ͯ͟​ͯͤΨͫ͟ ͏ͯ͟​ͯͩͩ͟͠ͽͼͷ͟ͽÀ͟ͰͪͬͯͲͤͮ͟ÀͻͰͬͬ͢ÀͮͤͯͰͬͮͫ͟͟ Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟​ͫͬͬ͢ÀͱÀ

̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ


лќлИл▓лИЛѓлх л▓ ЛђлЙЛЂл║лЙЛѕлйЛІЛЁ лйлЙл╝лхЛђл░ЛЁ л╝лхлХл┤ЛЃ лйлхл▒лЙл╝ лИ лилхл╝л╗лхл╣ RODOS PALACE лЪлалълАлблълблљ лалълАлџлълелЮлълЊлъ лџлБлалълалблљ лџлљлблЋлЊлълалўлў ┬ФлћлЋлЏл«лџлА┬╗ лЮлљ лълАлблалълњлЋ лалълћлълА лњлАлЋлЊлъ лЏлўлелг лњ 3 лџлю лълб лАлблълЏлўлдлФ лълАлблалълњлљ лў лАлалЋлћлЮлЋлњлЋлџлълњлълЊлъ лЊлълалълћлљ, лњ 50 люлЋлблалљлЦ лълб лЪлЏл»лќлљ RODOS PALACE лЪлалўлЊлЏлљлелљлЋлб лњлљлА лўлАлЪлФлблљлблг лГлџлАлЏл«лЌлўлњлЮлълЋ лълЕлБлЕлЋлЮлўлЋ лџлБлалълалблЮлълЎ лќлўлЌлЮлў

Rodos Palace Resort, лўЛђл░л║л╗лИл┤лИлЙлй ЛЃл╗. лўл║ЛЂлИЛЈ, лалЙл┤лЙЛЂ лблхл╗. +30 22410 97222, Лёл░л║ЛЂ +30 22410 25350, email: info@rodos-palace.gr Facebook/rodospalace, Instagram/rodospalace

XXX SPEPT QBMBDF HS

лџлЙлйЛєлхЛђлй лЙЛѓлхл╗лхл╣ лА 1964 л│лЙл┤л░


ϛϜϑϓϑϙϞόҠϔҩ Dz ϜϚϐϚϝ

3ULQFHVV $QGULDQD 5HVRUW 6SD /ͰͤͩͺÀ 0RINCESSÀ !NDRIANAÀ 2ESORTÀ À 3PAÀ À ͭͽͰͧͦͤͦͣͬ͡͵ͫ͹ΧÀ

ͧͯͰͬ͵ͫͧͨͬͪÀͣͬ͡ͳͫͬͩͤͫͧ͡ͽÀͧÀͱͣͬͯ͠Ͱ͟͡Àͩͬͣͮ͟͢͟͠ͽÀͣ͡ͱͪ͵ͧͬͪ͡ͱÀ

ͯͬͮͤͪͤͫ͡​ͫ͹ΧÀͨͱͮͬͮͰÀALL INCLUSIVEÀͫ͟ÀͬͯͰͮͬͤ͡À͏ͬͣͬͯ À

ͬͰͫͬͶͤͫͧͼÀͨÀͣͤͰͩ͟ͽͪ À Àͫͬͪͤͮͬ͡ÀͧÀͯͺͼͰͬ͡ÀͫͤÀͽͩ͡ͽͼͰͯͽÀ

͏ͯͭͬͩͬͥͤͫ͟​ͫ͹ΧÀͮͽͣͬͪÀͯÀͭͩͽͥͤͪÀ͉ͧͬͰͮͧ͟À͡ÀͼͥͫͬΧÀ͵ͯ͟ͰͧÀͬ À

ͧͯͨͩͼ͵ͤͫͧͤͪ À

͏ͬͣͬͯ ÀͭͽͰͧͦͤͦͣͬ͡͵ͫ͹ΧÀͬͰͤͩͺÀ0RINCESSÀ!NDRIANAÀ2ESORTÀ À3PAÀ

̀Àͬͩ͠ͺͶͬͤÀͨͬͩͧ͵ͤͯͰͬ͡ÀͮͤͯͰͬͮͫͬ͟͡ÀͧÀͮͬ͟͠͡ÀͭͮͤͣͬͯͰͩ͟͡ͽͼͰÀ

ͭͬͣͫͧͪͤ͟ͰÀͭͬͫͧͪͫͧͤ͟ÀͬͰͣ͹ͳ͟ÀALL INCLUSIVEÀͫ͟Àͫͬ͡͹ΧÀͱͮͬͤͫ͡ͺ À

ͫͧͪͫͧ͟͡ͼÀͬͯ͢ͰͤΧÀͤͩͧͨͬͩͤͭͫ͡͹ΧÀͯ͢͟Ͱͮͬͫͬͪͧ͵ͤͯͨͧΧÀͬͭ͹Ͱ ͉ͬͪͭͩͤͨͯÀ

ͭͮͤͣͬͯͰͩ͟͡ͽͽÀͯͬͧͪ͡Àͬͯ͢ͰͽͪÀͬͦͪͬͥͫͬͯ͡ͰͺÀͭͮͧͬͮͤͯ͠ͰͧÀͱͫͧͨͩ͟ͺͫ͹ΧÀ

3PA Àͱͫͧͨͩ͟ͺͫ͹ΧÀͭͬÀͯͬͤ͡ΧÀͻͯͰͤͰͧͨͤ À͡Àͯͬ͡ͼÀͬ͵ͤͮͤͣͺÀͬͦͮͬͥͣͤ͟͡ͰÀ

ͬͭ͹ͰÀͬͰͣ͹ͳ͟ÀALL INCLUSIVE ÀÀ

ͣͱͳÀͧÀͰͤͩͬ À͟Àͨͬͪͫͣ͟͟Àͫͧͪ͟͟Ͱͬͮͬ͡ÀͧÀͪͧͫͧ ͨͩͱ͠Àͬͮͫͧͦ͢͟ͱͼͰÀ

͉ͥͣ͟͟ͽÀ͵ͤͮͰ͟ÀͻͰͬͬ͢ÀͲͤͶͤͫͤͤͩ͠ͺͫͬͬ͢Àͨͬͪͭͩͤͨͯ͟ÀͯͰͫͬͧ͟͡ͰͯͽÀ

ͪͤͮͬͭͮͧͽͰͧͽÀͣͩͽÀͦͮͬͯͩ͡͹ͳÀͧÀͣͤͰͤΧ

̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ


%RXWLTXH +RWHO 6SD #ͬͮͤͪͤͫ͡​ͫ͹ΧÀͭͽͰͧͦͤͦͣͬ͡͵ͫ͹ΧÀͬͰͤͩͺÀ"OUTIQUEÀ À(OTELÀ À3PA À

ͧÀͧͫͣͧͧͣ͡ͱͩ͟ͺͫ͹ΧÀͯ͟͠​ͯͤΧͫ À

͵ͩͤͫÀͮ͢ͱͭ​ͭ͹À(À(OTELSÀ#OLLECTION Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟À͡ÀͪͤͯͰͤ͵ͨͤÀ͉ͧͬͰͮͧ͟À

͍ͰͤͩͺÀ"OUTIQUEÀ À(OTELÀ À3PAÀͬͮ͟͠ͷͤ͟ͰÀͬͯͬͬͤ͠Àͫͧͪͫͧͤ͟͡Àͫ͟À

͡ÀͼͥͫͬΧÀ͵ͯ͟ͰͧÀͬͯͰͮͬ͟͡À͏ͬͣͬͯ

ʹͤͩͬͬ͢Àͮͽͣ͟Àͫͼͫͯ͟͹ Àͩͬͣͮ͟͢͟͠ͽÀ͵ͤͪͱÀ͟͡ͶÀͬͰͣ͹ͳÀͭͮͤͮ͟͡ͷͤ͟ͰͯͽÀ

͒ͫͧͨͩ͟ͺͫ͹ΧÀͭͤΧͦͥ͟ÀͪͤͯͰͫͬͯͰͧ Àͯͬͮͤͪͤͫ͡​ͫ͟ͽÀͮ͟ͳͧͰͤͨͰͱͮ͟ÀͧÀ

͡Àͤͩͧͨͬͩͤͭͫ͡͹ΧÀͬͭ͹Ͱ

ͫͤͮͤͪͤͫ͡͡​ͫ͟ͽÀͻͩͤͫ͢͟ͰͫͬͯͰͺ À͟ͰͪͬͯͲͤͮ͟Àͫͤͧ͢ÀͧÀͱͯͩͱͧ͢À͡͹ͯͬͨͬͬ͢À

͊ͼ͟͠ͽÀͭͮͤͣͩͤͪ͟͢͟͟ͽÀͱͯͩͱ͢͟Àͱͫͧͨͩ͟ͺͫ͟ À

ͨ͟͵ͤͯͰ͟͡ À Àͯͤ͡ÀͻͰͬÀͣͤͩͤ͟ͰÀͮͬͯͨͬͶͫ͹ΧÀͬͰͤͩͺ ͠ͱͰͧͨÀͧͣͤͩ͟ͺͫ͹ͪÀ

͊ͼͬ͠ΧÀͭͮͧͤͪÀͭͧͷͧÀ Àͭͮͦͣͫͧͨ͟ À

ͪͤͯͰͬͪÀͣͩͽÀͫͤͦ͟͠͹ͤͪͬͬ͟͢͡ÀͬͰͣ͹ͳ͟ À

͊ͼͬͤ͠ÀͪͤͮͬͭͮͧͽͰͧͤÀ Àͣͬ͡ͳͫͬͩͤͫͧͤ͡ À

͐ͬͧͪ͡Àͬͯ͢ͰͽͪÀͬͰͤͩͺÀ"OUTIQUEÀ À(OTELÀ À3PAÀͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰÀ À

͒ͯͩͱͧ͢À3PAÀ Àͥͧͦͫͤͫ​ͫ͹ΧÀͬͭ͹Ͱ

ͫͬͪͤͮͬ͡ÀSTATEÀOFÀTHEÀART À͡Àͬͩ͠ͺͶͧͫͯͰͤ͡ÀͧͦÀͨͬͰͬͮ͹ͳÀͤͯͰͺÀͣͥͨ͟ͱͦͧÀ

͉ͥͣ͟͹ΧÀͣͤͫͺÀ͡ÀͬͰͤͩͤÀ"OUTIQUEÀ À(OTELÀ À3PAÀͫͤͭͬ͡Ͱͬͮͧͪ

̮͉͍͌͑͊ͅ


ϛϜϑϓϑϙϞόҠϔҩ Dz ϜϚϐϚϝ

/LQGRV 3ULQFHVV %HDFK +RWHO (Àͤͣͫͬ͟͡ÀͭͬͯͰͮͬͤͫ​ͫ͹ΧÀ ͩͤͰͬͪÀ Àͬͣ͢͟ À,INDOSÀ0RINCESSÀ"EACHÀ

́ͩͨͬͫ͟ÀͧͩͧÀͰͤͮ​ͮͯ͟͟ À͓ͤͫÀͣͩͽÀͯͱͶͨͧÀͬͩͬͯ͡ À͂ͫ͟​ͫ͟ͽÀͨͬͪͫ͟Ͱ͟ÀͯÀ

(OTELÀͽͩ͡ͽͤͰͯͽÀͱͫͧͨͩ͟ͺͫ͹ͪÀ͵ͤͰ͹ͮͤͳ ͦͤͦͣͬ͡͵ͫ͹ͪÀͨͱͮͬͮͰͬͪ

ͯͬ͵ͤͰͫͧͤͪ͟Àͫ͟͡​ͫ͟ ͣͱͶ À͎ͮͽͪͬΧÀͰͤͩͤͲͬͫÀ͋ͧͫͧ ͮ͟͠ À͐ͭͱͰͫͧͨͬͬͤ͡À

ͬͰͤͩͤͪ Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟​ͫ͹ͪÀͫ͟Àͼͬ͢ ͬͯ͡Ͱͬ͵ͫͬͪÀͤͮͤ͢͠ͱÀͬͯͰͮͬ͟͡À

͑͂ÀͯÀͪͤͥͣͱͫͮͬͣͫ͟͹ͪͧÀͨͫͩͪͧ͟͟͟ÀͧÀͫ͡ͱͰͮͤͫ​ͫͧͪÀͪͱͦ͹ͨͩ͟ͺͫ͹ͪÀ

͏ͬͣͬͯÀͭͮͧͪͤͮͫͬÀ͡ÀͭͽͰͧÀͨͧͩͬͪͤͰͮ͟ͳÀͬͰÀͭͬͯͤͩͨ͟À͊ͧͫͣͬͯÀͯÀͤͬ͢À

ͨͫͩͬͪ͟͟

ͦͫͪͤͫͧ͟Ͱ͹ͪÀ̀ͨͮͬͭͬͩͤͪ À ͬ͢ͅÀͧͦͽͷͫ͹ͤÀͭͮ͟͟Ͱͪͤͫ͟Ͱ͹Àͮ͟͡ͺͧͮͱͼͰͯͽÀͬͰÀͩͼͨͯͬ͡ÀͧÀͨͬͪͫ͟ͰÀ

̴͍͖͍͑͊ͅÌ̮Ì̲͓͍͖͎͍ͅ

ͣͩͽÀͯͤͪͤΧÀͣͬÀͣ͡ͱͳͪͤͯͰͫ͹ͳÀͫͬͪͤͮͬ͡ÀͧÀͽͩ͡ͽͼͰͯͽÀͧͣͤͩ͟ͺͫ͹ͪÀ

͍ͯͫͬͫͬ͡ΧÀͮͤͯͰͬͮͫ͟À¢30/.$)¡ Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟​ͫ͹ΧÀͫ͟ÀͬͰͨͮ͹ͰͬΧÀ

͡͹ͬͮͬͪ͠ÀͣͩͽÀͧͷͱͷͧͳÀ͡͹ͯͬͨͬͤÀͨ͟͵ͤͯͰͬ͡Àͯͤͮͧͯ͟͡À͡ÀͯͭͬͨͬΧͫͬͪÀ

Ͱͤͮ​ͮͯͤ͟ Àͯͭͤʹͧͩͧͦͧͮ͟ͱͤͰͯͽÀͫ͟Àͮͤ͢͵ͤͯͨͬΧÀͧÀͧͫͰͤͮͫ͟ʹͧͬͫͩ͟ͺͫͬΧÀ

ͭͤͮͬͦͣͫ͟͡​ͫͬͪÀͮ͟Χͬͫͤ À͐ÀͪͬͪͤͫͰ͟ÀͬͰͨͮ͹ͰͧͽÀ,INDOSÀ0RINCESSÀ"EACHÀ

ͨͱͳͫͤ À͑ͮͧÀAÀLAÀCARTEÀͮͤͯͰͬͮͫ͟͟ Àͮͤ͢͵ͤͯͨͧΧ ÀͧͰͩ͟ͺͽͫͯͨͧΧÀͧÀͮ͹ͫ͠͹ΧÀ

(OTELÀͣͤΧͯͰ͡ͱͤͰÀͨͨ͟À3UPERIORÀALL INCLUSIVEÀ(OTELÀ ͨͱͮͬͮͰÀ͡͹ͯͶͤͬ͢À

ͬͰͨͮ͹Ͱ͹ÀͰͬͩͺͨͬÀ͡Àͬͤͣͤͫ͠​ͫͬͤÀͮͤͪ͡ͽ À͎ͮͧͮͤͥͫ͠͹ΧÀͮͤͯͰͬͮͫ͟À

ͮͦͮ͟ͽͣ͟ÀCÀͭͧͰͫͧͤͪ͟À¢ͯͤ͡Àͨͩ͡ͼ͵ͤͫͬ¡

¢!%/,/3¡ÀͯÀͳͬͩͬͣͫ͹ͪͧÀͦͨ͟ͱͯͨͪͧ͟ Àͯͩ͟͟Ͱͪͧ͟ Àͧͮͬͯ͢ Àͯͱͩͨͧ͟͡À Ͷ͟Ͷͩ͹ͨͪͧ͟ Àͪ͢͟͠ͱͮͤͮͪͧ͢͟ Àͯͻͫͣͧ͡͵ͪͧ͟ Àͫͭͧ͟Ͱͨͪͧ͟ÀͧÀͰ ͣ

̸͉͕͖͇͒͆ͅĮ̀Ì̲͔͒͐͊͊

cÀ́ͮ͟ÀͭͮͧÀͯ͟͠​ͯͤΧͫͤÀ¢!%'%!.¡ÀcÀ͎ͮͧͮͤͥͫ͠͹ΧÀͮ͟͠À¢0/3%)$/.¡À

͍Ͱͣͤͩͺͫ͹ΧÀͨͬͫͣͧʹͧͬͫͤͮÀͯÀͨͬͫͰͮͬͩͤͪÀͬͳͩͥͣͤͫͧ͟ͽ ͫͮͤ͟͢͟͡ À

cÀ͍ͯͫͬͫͬ͡ΧÀͮ͟͠À¢$)/.93/3¡ÀcÀ͂ͤͤ͢Ͱͮͧͫͯͨ͟͟͟ͽÀͤͣ͟ÀͧÀͣͮͱͧͤ͢À

̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ


ͬͯͬͤͫ͠​ͫ͹ͤÀͩ͠ͼͣ͟ÀͣͬͯͰͱͭͫ͹ÀͭͬÀͦͨͦ͟͟ͱÀcÀ͎ͧͰͫͧͤ͟ÀͣͩͽÀͣͤͰͤΧÀcÀ

̪͏ͱÌ̲͍͙͜ͅÌ̱ͅ͏͎͍͙͊͑͠Ì̪͔͗͌͊ҧ

͂ͬͦͪͬͥͫͬͯͰͧÀͣͩͽÀͫͨͤ͟͠Ͱ͟

͋ͧͫͧ ͨͩͱ͠ÀͯÀͬ͠ͱ͵ͤͫ​ͫ͹ͪÀͭͤͮͯͬͫͩͬͪ͟ Àʹͤͩ͹ͪÀͮͽͣͬͪÀͭͮͬͮͪ͢͟​ͪÀ ͧÀͯͭͤʹͧͩ͟ͺͫ͹ͳÀͬͦͪͬͥͫͬͯ͡ͰͤΧÀͱͯͰͮͬͤͫÀͣͩͽÀͣͤͰͤΧÀͰͨ͟ À͵Ͱͬ͠͹À

̪͕͖͓͒͗͑͊͟Į͍͉̀͟Ì̶͓͔͖͒ͅĮ̀Ì̯͓͒͐͏͎͕͊͊Ì c̨͕͊Į͎̀͏͛͊͑͒͢i

ͧͳÀͮͬͣͧͰͤͩͧÀͪͬͩͧ͢ÀͬͰͣͬͳͫͱͰͺ À

cÀ ͑ͤͫ​ͫͧͯͫ͹ΧÀ ͨͬͮͰÀ ͬͯͤ͡ͷͤͫͧͤÀ ͦ͟À ͬͰͣͤͩͺͫͱͼÀ ͭͩ͟Ͱͱ ÀÀ

ͩͤͰ À͖ͯ͟͹Àͮͬ͟͠Ͱ͹ ÀͯÀ ÀͣͬÀ ÀͧÀͯÀ ÀͣͬÀ À̈́ͤͰͽͪÀ

cÀ͍ͦͣͬͮͬͧ͡Ͱͤͩͺͫ͹ΧÀʹͤͫͰͮÀ¢(%2/¡ÀͧÀͯ͟ͱͫ͟À ÀÀ

͡͹ͣͤͩͤͫ͹ÀͬͰͣͤͩͺͫ͹ΧÀͯ͟͠​ͯͤΧͫÀͧÀͭͩͬͷͣͨ͟͟ Àͯͣͧͨ͟ÀͣͩͽÀͧͮ͢͹ À

cÀ́ͯͨͤ͟Ͱͬͩ͠ÀcÀ͓ͧͰͫͤͯ​ͯÀͲͨ͟ͰͬͮͧÀ¢,%!.$%2¡ÀcÀͭͬͩͤÀ ͳ ÀͣͩͽÀ

͑͂ ͨͬͪͫ͟Ͱ͟ Àͨͧͫͣͤͮ ͣͧͯͨͬÀ ͭͮͨ͟Àͮͦͩͤ͟͡͵ͤͫͧΧÀͦ͟ÀͬͰͣͤͩͺͫͱͼÀ

ͪͧͫͧ ͲͱͰͬͩ͟͠ÀcÀ̈́ͥͨ͟ͱͦͧÀcÀ̈́ͮ͟ͰͯÀcÀ̀ͻͮͬͧͨ͟͠ÀcÀ͌ͯ͟Ͱͬͩͺͫ͹ΧÀ

ͭͩ͟Ͱͱ À

Ͱͤͫ​ͫͧͯÀcÀ͂ͬͣͫͬͤÀͭͬͩͬÀcÀ"OCCIAÀcÀ͎ͩͽͥͫ͹ΧÀͬͩͤ͡Χͬͩ͠ÀcÀ͋ͧͫͧ

͐ͭͤʹͧͩ͟ͺͫ͹ͤÀͮͦͩͤͨ͟͟͡Ͱͤͩͺͫ͹ͤÀͭͮͬͮͪ͢͟​ͪ͹ÀͣͩͽÀͣͤͰͤΧÀ͡À

ͬͩ͢ͺͲÀcÀ͐Ͱͮͤͩͺ͟͠ÀͧͦÀͩͱͨ͟

ͪ͟ͲͧͰͤ͟Ͱͮͤ

͋ͧͫͧ ͨͩͱ͠Àͭͮͤͣͫͦͫ͟͟͵ͤͫÀͣͩͽÀͣͤͰͤΧÀͬͦͮͯ͟͡Ͱ͟ÀͬͰÀ ÀͣͬÀ À

͈Àͪͫͬͬͤ͢Àͣͮͱͬͤ͢ÀͣͩͽÀͰͬͬ͢ À͵Ͱͬ͠͹Àͫ͟ͶͧÀͬͯ͢ͰͧÀͯͪͬͩͧ͢Àͫͯͩͣͧ͟͟ͰͺͯͽÀ ͩͼ͠͹ͪÀͯͭͬͮͰͬͪÀͫ͟Àͯͬ͡ΧÀͨ͡ͱͯ

̶͇͉͒͆͒͑͒Į͔̀͊͐ͱ͓͔͇͉͍͒͒͋͊͑͊Ì̮Ì̳͖͉͙͟ cÀ͂Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫͧ͟​ͧÀͫ͟ͶͧͳÀͬͯ͢ͰͤΧÀͣͬͯͰ͟Ͱͬ͵ͫͬͤÀͨͬͩͧ͵ͤͯͰͬ͡À

̵͇͌ͅ͏͍͊͛͊͑ͱ

ͦͬͫͰͬ͡ÀͧÀͩͤͥͨͬ͟͡Àͬͨͮ͡ͱ͢Àͭͩ͟͟͡Ͱͤͩͺͫͬͬ͢Àͯ͟͠​ͯͤΧͫ͟ÀͧÀͫ͟ÀͭͩͽͥͤÀ

̓ͮͱͭ​ͭ͟Àͣͬͯͱ͢͟ÀͣͫͤͪÀͧÀͫͬ͵ͺͼÀͱͯͰͮͧͤ͟͟͡ͰÀͮͦͩͧ͟͵ͫ͹ͤÀͧͮ͢͹ À

cÀ͍ͣͧͫÀͫ͡ͱͰͮͤͫ​ͫͧΧÀͧÀͣ͟͡Àͫͤ͡ͶͫͧͳÀͯ͟͠​ͯͤΧͫ͟ÀͯÀͭͮͤͯͫͬΧÀͬͣͬ͡ΧÀ

ͯͬͮͤͫͬͫͧ͟͡͡ͽ ÀͣͤͪͬͫͯͰͮ͟ʹͧ​ͧ Àͨͮͤ͟͟͠ ÀͭͮͤͣͯͰͩͤͫͧ͟͡ͽÀͧÀͣͮ À

͵ͯ͟͹Àͮͬ͟͠Ͱ͹Àͯ͟͠​ͯͤΧͫ͟ÀͯÀ ÀͣͬÀ À

̀ͪͲͧͰͤ͟ͰͮÀͪͤ͡ͷͤ͟ͰÀͬͩͤ͠​ͤÀ ÀͦͮͧͰͤͩͤΧ À

cÀ͉ͬͪͫ͟Ͱ͟À͑͂À¢/2&%!3¡À

͏ͦ͟À͡ÀͫͤͣͤͩͼÀͭͮͬͬͣ͡ͽͰͯͽÀͤ͡͵ͤͮ͟Àͮͤ͢͵ͤͯͨͬΧÀͨͱͩͺͰͱͮ͹ÀͯÀͥͧͬ͡ΧÀ

cÀ̓ͬͯͰͧÀͪͬ͢ͱͰÀͫͯͩͣͧ͟͟ͰͺͯͽÀͫͭͧ͟Ͱͨͪͧ͟À͡ÀͬͣͫͬͪÀͧͦÀͮͬ͟͠͡Àͫ͟Ͷͤͬ͢À

ͪͱͦ͹ͨͬΧÀͧÀͪͤͯͰͫ͹ͪͧÀͰͫ͟ʹͬͮͪͧ͟

ͨͮͯͧͤ͟͡ΧͶͤͬ͢ÀͬͰͤͩͽ

̮͉͍͌͑͊ͅ


ϛϜϑϓϑϙϞόҠϔҩ Dz ϜϚϐϚϝ

5RGRV 3ULQFHVV %HDFK +RWHO 5LTRAÀ ALL INCLUSIVEÀ HOTELÀ ͬͰͤͩͺÀ ͡͹ͯͶͤͬ͢À ͮͦͮ͟ͽͣ͟À CÀ ͭͧͰ͟

̸͉͕͖͇͒͆ͅĮ̀Ì̲͔͒͐͊͊

ͫͧͤͪÀ ¢ͯͤ͡À ͨͩ͡ͼ͵ͤͫͬ¡ À ͎͏͍̓͏̀͋​͋̀À ͌̀À ͍͊͑ͅÀ À 2ODOSÀ

͉ͬͫͣͧʹͧͬͫͤͮÀ ͯÀ À ͧͼͫͽÀ ͭͬÀ À ͯͤͫͰͽͮ͠ͽ À ͍ͰͬͭͩͤͫͧͤÀ ͡À ͫ͟͵͟

0RINCESSÀ"EACHÀ(OTELÀ ͭͮͧͮͤͥͫ͠͹ΧÀͬͰͤͩͺÀ¢͎ͮͧͫʹͤͯ​ͯ͟À͏ͬͣͬ

ͩͤÀͭͮͤͩ͟ͽÀ͡Àͦͧͯͧͪͬͯ͟͡ͰͧÀͬͰÀͭͬͬͣͫ͢͹ͳÀͱͯͩͬͧ͡Χ À́ͩͨͬͫ͟ÀͧͩͧÀ

ͯ͟¡ Àͫ͟ͳͬͣͧͰͯͽÀ͡ÀͼͥͫͬΧÀͣͤͯ͡Ͱͤͫ͡​ͫͬΧÀ͵ͯ͟ͰͧÀͬͯͰͮͬ͟͡À͏ͬͣͬͯ À

Ͱͤͮ​ͮͯ͟͟ À͓ͤͫÀͣͩͽÀͯͱͶͨͧÀͬͩͬͯ͡ À͂ͫ͟​ͫ͟ͽÀͨͬͪͫ͟Ͱ͟ÀͯÀͯͬ͵ͤͰͫͧ͟

͡À ͉ͧͬͰͮͧ͟ À ͡À ͥͧͬͭͧͯͫͬͪ͡À ͰͧͳͬͪÀ ͱͬͩͨͤ͢À ͮͽͣͬͪÀ ͯÀ ͭͬͤͮͤ͠

ͤͪÀͫ͟͡​ͫ͟ ͣͱͶ À͎ͮͽͪͬΧÀͰͤͩͤͲͬͫ À͋ͧͫͧ ͮ͟͠ À͐ͭͱͰͫͧͨͬͬͤ͡À͑͂À

ͥͺͤͪ À

ͯÀ ͪͤͥͣͱͫͮͬͣͫ͟͹ͪͧÀ ͨͫͩͪͧ͟͟͟À ͧÀ ͫ͡ͱͰͮͤͫ​ͫͧͪÀ ͪͱͦ͹ͨͩ͟ͺͫ͹ͪÀ

͎ͮͧͫʹͤͯ​ͯ͟À͏ͬͣͬͯ͟À ÀͻͰͬÀͯͬͮͤͪͤͫ͡​ͫ͹ΧÀ͵ͤͰ͹ͮͤͳ ͦͤͦͣͬ͡͵ͫ͹ΧÀ

ͨͫͩͬͪ͟͟

ͬͰͤͩͺ Àͧͣͤͩ͟ÀͣͩͽÀͧͷͱͷͧͳÀͯͭͬͯͬ͠Àͤͦͪ͠ͽͰͤͥͫͬÀͭͮͬͤͯ͡ͰͧÀͬͰ ͭͱͯͨ À͜ͰͬÀͧͣͤͩ͟ͺͫ͹ΧÀͮͧͫ͟͟͡ͰÀͣͩͽÀͰͤͳÀͭͮ͟ÀͧÀͯͤͪͤΧ ÀͨͬͰͬͮ͹ͤÀ

̴͍͖͍͑͊ͅÌ̮Ì̲͓͍͖͎͍ͅ

ͧͷͱͰÀͣͮͱͥͤͯͰͤͫ͡​ͫͱͼÀ͟ͰͪͬͯͲͤͮͱÀͧÀͳͬͰͽͰÀͭͮͬͤͯ͡ͰͧÀͬͰͭͱͯͨÀ͡À

cÀ͍ͯͫͬͫͬ͡ΧÀͮͤͯͰͬͮͫ͟À¢$)/.93/3¡ Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟​ͫ͹ΧÀͫ͟ÀͬͰͨͮ͹

Ͱͧͳͬͪ ÀͯͭͬͨͬΧͫͬͪÀͪͤͯͰͤ ÀÀ

ͰͬΧÀ Ͱͤͮ​ͮͯͤ͟ À ͯͭͤʹͧͩͧͦͧͮ͟ͱͤͰͯͽÀ ͫ͟À ͮͤ͢͵ͤͯͨͬΧÀ ͧÀ ͧͫͰͤͮͫ͟ʹͧͬ

͊ͧͫͣͬͯÀͯÀͤͬ͢Àͦͫͪͤͫͧ͟Ͱ͹ͪÀ̀ͨͮͬͭͬͩͤͪÀͫ͟ͳͬͣͧͰͯͽÀͫ͟Àͮͯ͟​ͯͰͬ

ͫͩ͟ͺͫͬΧÀͨͱͳͫͤ À

ͽͫͧ​ͧÀ ÀͨͪÀͬͰÀͬͰͤͩͽ ÀͰͮͣͧ͟ʹͧͬͫ​ͫ͹ΧÀͭͬͯͤͩͬͨÀ̀ͯͨͩͧͭͧͬͫÀ À À

͌ͤͯͨͬͩͺͨͬÀͣͫͤΧÀ͡ÀͫͤͣͤͩͼÀͫ͟ͶͧÀͬͯ͢ͰͧÀͪͬ͢ͱͰÀͫͤͭͬͯͮͤͣͯͰͤͫ͡​ͫͬÀ

ͨͪ ÀͧÀͬͮͬͣ͢À͏ͬͣͬͯÀ À Àͨͪ

ͫͩ͟͠ͼͣ͟ͰͺÀ ͦ͟À ͭͮͬʹͤͯ​ͯͬͪÀ ͭͮͧͬ͢Ͱͬͩͤͫͧ͡ͽÀ ͭͧͷͧ À cÀ ͇ͨ͟ͱͯͬ͵ͫ͟

̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ


ɀՀ ԫԩԪԱ ԧԥԶ

Гармония семейных традиций и персонального подхода к клиенту В сочетании с услугами высочайшего качества – секрет родосского гостеприимства

Родос, Греция, www.hhotels.gr


ϛϜϑϓϑϙϞόҠϔҩ Dz ϜϚϐϚϝ

ͽ ͮ͟͠À 6ENUSÀ cÀ ͉͟ͲͤͰͤͮͧͽÀ #AFġÀ 6IENNAÀ cÀ ͍ͯͫͬͫͬ͡ΧÀ ͮ͟͠À !POLLOÀ

͏ͦ͟À ͡À ͫͤͣͤͩͼÀ ͡͹ͯͰͱͭͤ͟ͰÀ ͮͤ͢͵ͤͯͨͧΧÀ ͬͮͨͤͯͰͮÀ ͪͤͯ͡ͰͤÀ ͯÀ ͪͤͯͰ

cÀ ́ͮ͟À ͫ͟À ͭͩͽͥͤÀ $IOGENISÀ ́ͮ͟À ͭͮͧÀ ͯ͟͠​ͯͤΧͫͤÀ .EPTUNEÀ cÀ ͈ͫͰͤͮ

ͫ͹ͪͧÀͰͫ͟ʹͬͮͪͧ͟

ͫͤͰ ͨ͟ͲͤÀ cÀ ͵ͯͬͬ͟͡ΧÀ ͮͱͪÀ ͯͤͮͧͯ͡À cÀ ͂ͬͦͪͬͥͫͬͯͰͧÀ ͣͩͽÀ ͫ͟͠ ͨͤͰ͟ À ̈́ͬͯͰͱͭͫ͹ͤÀ ͂ͧͣ͹À ͐ͭͬͮͰ͟À ͂À ͉ͬͪͭͩͤͨͯͤÀ ¢͂ͯͤÀ ͂ͨͩͼ͵ͤͫͬ¡ À

̪͏ͱÌ̲͍͙͜ͅÌ̱ͅ͏͎͍͙͊͑͠Ì̪͔͗͌͊ҧ

͈ͯͭͬͩͺͦͬͫͧͤ͟͡Àͣ͡ͱͳÀͰͤͫ​ͫͧͯͫ͹ͳÀͨͬͮͰͬ͡ÀͯÀͰͤͮͣ͡͹ͪÀͭͬͨͮ͹ͰͧͤͪÀ

ͪͧͫͧ ͨͩͱ͠ÀͯÀͬ͠ͱ͵ͤͫ​ͫ͹ͪÀͭͤͮͯͬͫͩͬͪ͟ Àʹͤͩ͹ͪÀͮͽͣͬͪÀͭͮͬͮͪ͢͟​ͪÀ

ͬͯͤ͡ͷͤͫͧͤÀͧÀͬ͠ͱ͵ͤͫͧͤÀͦ͟ÀͬͰͣͤͩͺͫͱͼÀͭͩ͟Ͱͱ À

ͧÀͯͭͤʹͧͩ͟ͺͫ͹ͳÀͬͦͪͬͥͫͬͯ͡ͰͤΧÀͱͯͰͮͬͤͫÀͣͩͽÀͣͤͰͤΧÀͰͨ͟ À͵Ͱͬ͠͹ÀͧͳÀ

&ITNESSÀ ͨͬͪͫ͟Ͱ͟À ͧÀ ͯ͟ͱͫ͟À ͯÀ À ͣͬÀ À ͧÀ ͪͫͬͧͤ͢À ͣͮͱͧͤ͢À

ͮͬͣͧͰͤͩͧÀͪͬͩͧ͢ÀͬͰͣͬͳͫͱͰͺ À

ͬͦͪͬͥͫͬͯ͡Ͱͧ À ͨͨ͟ À ͫͭͮͧͪͤͮ͟ À ͫͯ͟Ͱͬͩͺͫ͹ΧÀ Ͱͤͫ​ͫͧͯ À ͭͩͽͥͫ͹ΧÀ

͈ͪÀ͡͹ͣͤͩͤͫ͹Àͯͬ͡ΧÀͯͬͯ͠Ͱͤͫ͡​ͫ͹ΧÀͯ͟͠​ͯͤΧͫÀͧÀͭͩͬͷͣͨ͟͟ÀͣͩͽÀͧͮ͢ À

ͬͩͤ͡Χͬͩ͠ À Ͳͮͫ͟ʹͱͦͯͨͧΧÀ ͭͤͰͫͨ͟À ͧÀ Ͱ ͭ À À ͣͩͽÀ Ͱͬͬ͢ À ͵Ͱͬ͠͹À ͫ͟ͶͧÀ

͋ͧͫͧ ͨͩͱ͠Àͭͮͤͣͫͦͫ͟͟͵ͤͫÀͣͩͽÀͣͤͰͤΧÀͬͦͮͯ͟͡Ͱ͟ÀͬͰÀ ÀͣͬÀ ÀͩͤͰ À

ͬͯ͢ͰͧÀͯͪͬͩͧ͢Àͫͯͩͣͧ͟͟ͰͺͯͽÀͩͼ͠͹ͪÀͯͭͬͮͰͬͪÀͫ͟Àͯͬ͡ΧÀͨ͡ͱͯ

ͨͩͱ͠Àͫͧͬͮ͝ÀͣͩͽÀͬͦͮͯ͟͡Ͱ͟ÀͬͰÀ ÀͣͬÀ ÀͩͤͰ À ͖ͯ͟͹Àͮͬ͟͠Ͱ͹Àͨͩͱͬ͠͡ À À À ÀͧÀ À À À

̪͕͖͓͒͗͑͊͟Į͉̀͒͑͊͟Į͍͉̀͟Ì̶͓͔͖͒ͅ

͎ͬͥͩ͟ͱΧͯͰ͟ ÀͭͮͧͪͧͰͤÀͬ͡Àͫͧͪͫͧͤ͟͡ À͵ͰͬÀͦͬ͟͠ͰͱÀͬÀͣͤͰͽͳÀͤͮͤ͠ͰÀ

͉ͫͬ͟ͻÀͧÀͧͫͣͯͤͮ͡Ͳͧͫ͢À ͣͩͽÀͧͫͣͯͤͮ͡Ͳͧͫ͢͟Àͫͤͬ͠ͳͬͣͧͪͬÀͫͩͧ͟͵ͧͤÀ

ͫ͟Àͯͤ͠ͽÀͯͭͤʹͧͩͧͦͧͮͬͫ͟͟͡​ͫ͹ΧÀͭͤͣͬͧ͟͢͢͵ͤͯͨͧΧÀͭͤͮͯͬͫͩ͟

ͣͤΧͯͰ͡ͱͼͷͤͬ͢Àͮͦͮͤ͟Ͷͤͫͧͽ

̵͇͌ͅ͏͍͊͛͊͑ͱ

̶͇͉͒͆͒͑͒͊Į͔̀͊͐ͱ͓͔͇͉͍͒͒͋͊͑͊Ì̮Ì̳͖͉͙͟ cÀ͂Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫͧ͟​ͧÀͫ͟ͶͧͳÀͬͯ͢ͰͤΧÀͣͬͯͰ͟Ͱͬ͵ͫͬͤÀͨͬͩͧ͵ͤͯͰͬ͡ÀͦͬͫͰͬ͡ÀͧÀ

̓ͮͱͭ​ͭ͟Àͣͬͯͱ͢͟ÀͣͫͤͪÀͧÀͫͬ͵ͺͼÀͱͯͰͮͧͤ͟͟͡ͰÀͮͦͩͧ͟͵ͫ͹ͤÀͧͮ͢͹ Àͪͱ

ͩͤͥͨͬ͟͡ÀcÀ͂ͫͤͶͫͧΧÀͯ͟͠​ͯͤΧͫÀ ͵ͯ͟͹Àͮͬ͟͠Ͱ͹Àͯ͟͠​ͯͤΧͫ͟ÀͯÀ ÀͣͬÀ À

ͦ͹ͨͩ͟ͺͫ͹ͤÀ ͯͬͮͤͫͬͫͧ͟͡͡ͽ À ͨͬͫͨͱͮͯ͹ À ͯͨͤͰ͵ͧ À ͣͤͪͬͫͯͰͮ͟ʹͧ​ͧ À

cÀ̓ͬͯͰͧÀͪͬ͢ͱͰÀͫͯͩͣͧ͟͟ͰͺͯͽÀͫͭͧ͟Ͱͨͪͧ͟À͡ÀͬͣͫͬͪÀͧͦÀͮͬ͟͠͡Àͫ͟Ͷͤͬ͢Àͨͮ͟

ͨͮͤ͟͟͠ÀͧÀͣͮ À͡Àͪ͟ͲͧͰͤ͟ͰͮͤÀͬͰͤͩͽÀͣͩͽÀͮͦͩͤ͟͡͵ͤͫͧͽÀͫ͟ͶͧͳÀͬ͢

ͯͧͤ͡ΧͶͤͬ͢ÀͬͰͤͩͽ ÀcÀ͉ͬͪͫ͟Ͱ͟À͑͂ÀcÀ͈ͮͬ͢͟͡ͽÀͨͬͪͫ͟Ͱ͟À Àͨͬͪͫ͟Ͱ͟ÀͣͩͽÀ

ͯͰͤΧ À

ͮͧͣͥ͟͠

̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ


3ULQFHVV 6XQ +RWHO /ͰͤͩͺÀ0RINCESSÀ3UNÀͫ͟ͳͬͣͧͰͯͽÀ͡À͉ͧͬͰͮͧ͟ Àͫ͟Àͼͬ͢ ͬͯ͡Ͱͬ͵ͫͬͪÀͤͮͤ͢͠ͱÀ

ͭͩͤͨͯͤÀ ¢͂ͯͤÀ ͂ͨͩͼ͵ͤͫͬ¡À ͟ À ͈ͯͭͬͩͺͦͬͫͧͤ͟͡À Ͱͤͫ​ͫͧͯͫͬͬ͢À ͨͬͮͰ͟À ͬͯ

ͬͯͰͮͬ͟͡À ͏ͬͣͬͯ À ͍ͫÀ ͮͯͭͬͩͤ͟͟͢͟ͰͯͽÀ ͫ͟À ͫͤͬͩ͠ͺͶͬͪÀ ͦͤͩͤͫͬͪÀ ͳͬͩͪͤ À

ͤ͡ͷͤͫͧͤ Àͮͨͤ͟ͰͨͧÀͧÀͶͮ͟͹Àͦ͟ÀͬͰͣͤͩͺͫͱͼÀͭͩ͟Ͱͱ À͠ À&ITNESSÀͨͬͪͫ͟Ͱ͟À

ͬͰͨͱͣ͟ÀͬͰͨͮ͹ͤ͟͡ͰͯͽÀͤͩͧͨͬͩͤͭͫ͡͹ΧÀͧͣ͡Àͫ͟Àͪͬͮͤ Àͮͫͬ͟͡Àͨͨ͟ÀͧÀͥͧ

͡ À͌ͯ͟Ͱͬͩͺͫ͹ΧÀͰͤͫ​ͫͧͯ Àͭͩͽͥͫ͹ΧÀͬͩͤ͡Χͬͩ͠ Àͯͨͤ͟͠Ͱͬͩ͠ ÀͯͰͮͤͩͺ͟͠ÀͧͦÀ

ͬͭͧͯͫ͡͹ΧÀͧͣ͡Àͫ͟Àͬͮ͢͹ÀͧÀͣͬͩͧͫ͹ Àͭͬͨͮ͹Ͱ͹ͤÀͯͬͯͫͬ͡͹ͪÀͩͤͯͬͪ À͋ͧ

ͩͱͨ͟À͢ À͈Àͪͫͬͧͤ͢Àͣͮͱͧͤ͢Àͬͦͪͬͥͫͬͯ͡Ͱͧ Àͨͨ͟ Àͫͭͮͧͪͤͮ͟ Àͣͮ͟ͰͯÀ À͟ͻ

ͫͧ ͟͡Ͱͬ͠ͱͯÀ ͭͤͮͤͬͦͧ͡ͰÀ ͤͯͭͩ͟͠Ͱͫͬ À ͫ͟ͶͧͳÀ ͬͯ͢ͰͤΧÀ ͡À Ͳͧͩͧͩ͟À 2ODOSÀ

ͮͬͧͨ͟͠À Àͬͣͫͬͤ͡ÀͭͬͩͬÀ ÀͲͮͫ͟ʹͱͦͯͨͧΧÀͭͤͰͫͨ͟ ÀͧÀͰ ͭ À ÀͣͩͽÀͰͬͬ͢ À͵Ͱͬ͠͹À

0RINCESSÀ"EACHÀ(OTELÀͧÀͫ͟ÀͭͩͽͥÀ ͫ͟ͳͬͣͽͷͧΧͯͽÀͫ͟Àͮͯ͟​ͯͰͬͽͫͧ​ͧÀ À

ͫ͟ͶͧÀͬͯ͢ͰͧÀͯͪͬͩͧ͢Àͫͯͩͣͧ͟͟ͰͺͯͽÀͩͼ͠͹ͪÀͯͭͬͮͰͬͪÀͫ͟Àͯͬ͡ΧÀͨ͡ͱͯ

ͪͤͰͮͬ͡ ÀͯÀ ÀͣͬÀ Àͤͥͤͣͫͤͫͬ͡ Àͭͮͧͩͧͦͧ͠ͰͤͩͺͫͬÀ͵ͤͮͤͦÀͨͥ͟ ͣ͹ͤÀͭͬͩ͵ͯ͟͟ ͜ͰͬÀͧͣͤͩ͟ͺͫ͹ΧÀͮͧͫ͟͟͡ͰÀͣͩͽÀͰͤͳÀͭͮ͟ÀͧÀͯͤͪͤΧ ÀͨͬͰͬͮ͹ͤÀ

̵͇͌ͅ͏͍͊͛͊͑ͱ

ͧͷͱͰÀͣͮͱͥͤͯͰͤͫ͡​ͫͱͼÀ͟ͰͪͬͯͲͤͮͱÀͧÀͳͬͰͽͰÀͭͮͬͤͯ͡ͰͧÀͬͰͭͱͯͨÀ͡ÀͰͧͳͬͪ À

̓ͮͱͭ​ͭ͟Àͣͬͯͱ͢͟ Àͬͮͫͧͦͬͫ͢͟͟͡​ͫ͟ͽÀͯÀʹͤͩͺͼÀͮͦͩͤͨ͟͟͡ͰͺÀͫ͟ͶͧͳÀͬͯ͢ͰͤΧ À

ͯͭͬͨͬΧͫͬͪÀͱͬͩͨͤ͢ À͌͟͵ͧͫ͟ͽÀͯÀ Àͬͣ͢͟Àͪ͹Àͮͬ͟͠Ͱͤͪ͟ÀͭͬÀͭͮͧͫʹͧͭͱÀ

ͣͫͤͪÀͧÀͫͬ͵ͺͼÀͱͯͰͮͧͤ͟͟͡ͰÀͮͦͩͧ͟͵ͫ͹ͤÀͧͮ͢͹ Àͪͱͦ͹ͨͩ͟ͺͫ͹ͤÀͯͬͮͤͫͬ͡

¢ͯͤ͡Àͨͩ͡ͼ͵ͤͫͬ¡ Àͧ ÀͧͯͳͬͣͽÀͧͦÀͫ͟Ͷͤͬ͢Àͬͭ͹Ͱ͟ Àͪ͹Àͭͮͧͩ͢͟Ͷͤͪ͟À͂ͯ͟À

ͫͧ͟͡ͽ Àͨͬͫͨͱͮͯ͹ ÀͣͤͪͬͫͯͰͮ͟ʹͧ​ͧ Àͨͮͤ͟͟͠ ÀͯͨͤͰ͵ͧÀͧÀͣͮ À͏ͦ͟À͡ÀͫͤͣͤͩͼÀ

ͬͦͫͨͬͪͧ͟ͰͺͯͽÀͯÀͱͣͬͯ͠Ͱͪͧ͟͡ ÀͣͬͯͰͱͭͫ͹ͪͧÀ͡À0RINCESSÀ3UNÀ(OTEL

͡͹ͯͰͱͭͤ͟ͰÀͮͤ͢͵ͤͯͨͧΧÀͬͮͨͤͯͰͮÀͪͤͯ͡ͰͤÀͯÀͪͤͯͰͫ͹ͪͧÀͰͫ͟ʹͬͮͪͧ͟

̸͉͕͖͇͒͆ͅĮ̀Ì̲͔͒͐͊͊

̪͏ͱÌ̲͍͙͜ͅÌ̱ͅ͏͎͍͙͊͑͠Ì̪͔͗͌͊ҧ

͎ͬͩͫͬͯͰͺͼÀ ͨͬͫͣͧʹͧͬͫͧͮͬͫ͟͡​ͫ͹ΧÀ ͬͦͣ͡ͱͳÀ ͯÀ À ͧͼͫͽÀ ͭͬÀ À ͯͤͫͰͽ

͋ͧͫͧ ͨͩͱ͠À¢+)$3À#,5"¡À ¢͉͈̈́͑͐ͅҪÀ͉͊͒́¡ ÀͯÀͬ͠ͱ͵ͤͫ​ͫ͹ͪÀͭͤͮͯͬͫ͟

ͮ͠ͽ À́ͩͨͬͫ͟ÀͧͩͧÀͰͤͮ​ͮͯ͟͟ À͓ͤͫÀͣͩͽÀͯͱͶͨͧÀͬͩͬͯ͡ À͂ͫ͟​ͫ͟ͽÀͨͬͪͫ͟Ͱ͟À

ͩͬͪ Àʹͤͩ͹ͪÀͮͽͣͬͪÀͭͮͬͮͪ͢͟​ͪÀͧÀͯͭͤʹͧͩ͟ͺͫ͹ͳÀͬͦͪͬͥͫͬͯ͡ͰͤΧÀͱͯͰͮͬͤͫÀ

ͯÀ ͯͬ͵ͤͰͫͧͤͪ͟À ͫ͟͡​ͫ͟ ͣͱͶ À ͎ͮͽͪͬΧÀ ͰͤͩͤͲͬͫ À ͋ͧͫͧ ͳͬͩͬͣͧͩͺͫͧͨ À

ͣͩͽÀͣͤͰͤΧÀͰͨ͟ À͵Ͱͬ͠͹ÀͧͳÀͮͬͣͧͰͤͩͧÀͪͬͩͧ͢ÀͬͰͣͬͳͫͱͰͺ À͈ͪÀ͡͹ͣͤͩͤͫ͹À

͐ͭͱͰͫͧͨͬͬͤ͡À͑͂ÀͯÀͪͤͥͣͱͫͮͬͣͫ͟͹ͪͧÀͨͫͩͪͧ͟͟͟ÀͧÀͫ͡ͱͰͮͤͫ​ͫͧͪÀͪͱ

ͯͬ͡ΧÀͯͬͯ͠Ͱͤͫ͡​ͫ͹ΧÀͯ͟͠​ͯͤΧͫÀͧÀͭͩͬͷͣͨ͟͟ÀͣͩͽÀͧͮ͢ À͋ͧͫͧ ͨͩͱ͠Àͭͮͤͣ

ͦ͹ͨͩ͟ͺͫ͹ͪÀͨͫͩͬͪ͟͟

ͫͦͫ͟͟͵ͤͫÀͣͩͽÀͣͤͰͤΧÀͬͦͮͯ͟͡Ͱ͟ÀͬͰÀ ÀͣͬÀ ÀͩͤͰ À ͖ͯ͟͹Àͮͬ͟͠Ͱ͹Àͨͩͱͬ͠͡ À À À ÀͧÀ À À Àͭͮͧͪͤͮͫͬ À͎ͬͥͩ͟ͱΧͯͰ͟ ÀͭͮͧͪͧͰͤÀͬ͡À

̴͍͖͍͑͊ͅÌ̮Ì̲͓͍͖͎͍ͅ

ͫͧͪͫͧͤ͟͡ À͵ͰͬÀͦͬ͟͠ͰͱÀͬÀͣͤͰͽͳÀͤͮͤ͠ͰÀͫ͟Àͯͤ͠ͽÀͯͭͤʹͧͩͧͦͧͮͬͫ͟͟͡​ͫ͹ΧÀ

cÀ͍ͯͫͬͫͬ͡ΧÀͮͤͯͰͬͮͫ͟À¢35.3%4¡À ¢͇͔͍̀̈́À͍͕͐͊͌̀¡ Àͯͭͤʹͧͩͧͦͧ͟

ͭͤͣͬͧ͟͢͢͵ͤͯͨͧΧÀͭͤͮͯͬͫͩ͟

ͮͱͤͰͯͽÀͫ͟Àͮͤ͢͵ͤͯͨͬΧÀͧÀͧͫͰͤͮͫ͟ʹͧͬͫͩ͟ͺͫͬΧÀͨͱͳͫͤÀcÀ͇ͨ͟ͱͯͬ͵ͫ͟ͽ ͮ͟͠À ¢35.2)3%¡À ¢͍͔͍͂͐̈́À͍͕͐͊͌̀¡ ÀͭͮͤͣͬͯͰͩ͟͡ͽͤͰÀͦͨ͟ͱͯͨͧ Àͫͭͧ͟ͰͨͧÀ

̶͇͉͒͆͒͑͒͊Į͔̀͊͐ͱ͓͔͇͉͍͒͒͋͊͑͊Ì̮Ì̳͖͉͙͟

ͧÀͬͦͪͬͥͫͬͯ͡ͰͺÀͭͤͮͤͨͱͯͧͰͺÀcÀ͍ͯͫͬͫͬ͡ΧÀͮ͟͠À¢35."%!-¡À ¢͍͖͐͊͌ͅ

͟ À͂Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫͧ͟​ͧÀͫ͟ͶͧͳÀͬͯ͢ͰͤΧÀͣͬͯͰ͟Ͱͬ͵ͫͬͤÀͨͬͩͧ͵ͤͯͰͬ͡ÀͦͬͫͰͬ͡À

͚͌ҪÀ͖͊͒¡ ÀcÀ͎ͮͧͮͤͥͫ͠͹ΧÀͮ͟͠ ͦͨ͟ͱͯͬ͵ͫ͟ͽÀ¢$)/'%.)3¡À͡ÀͲͧͩͧͩͤ͟À

ͧÀͩͤͥͨͬ͟͡À͠ À͌ͮ͟ͱͥͫ͹ΧÀͯ͟͠​ͯͤΧͫÀ ͵ͯ͟͹Àͮͬ͟͠Ͱ͹Àͯ͟͠​ͯͤΧͫ͟ÀͯÀ ÀͣͬÀ

2ODOSÀ0RINCESSÀ"EACHÀ(OTELÀ͂ͤͤ͢Ͱͮͧͫͯͨ͟͟͟ͽÀͤͣ͟ÀͧÀͣͮͱͧͤ͢Àͬͯͬͤͫ͠

À͡ À͋ͬͥͫͬÀͫͯͩͣͧ͟͟ͰͺͯͽÀͫͭͧ͟Ͱͨͪͧ͟À͡ÀͬͣͫͬͪÀͧͦÀͮͬ͟͠͡Àͫ͟Ͷͤͬ͢À

ͫ͹ͤÀ ͩ͠ͼͣ͟À ͣͬͯͰͱͭͫ͹À ͭͬÀ ͦͨͦ͟͟ͱÀ ̈́ͬͯͰͱͭͫ͹ͤÀ ͂ͧͣ͹À ͐ͭͬͮͰ͟À ͂À ͉ͬͪ

ͨͮͯͧͤ͟͡ΧͶͤͬ͢ÀͬͰͤͩͽ À͢ À͉ͬͪͫ͟Ͱ͟À͑͂

̮͉͍͌͑͊ͅ


ϛϜϑϓϑϙϞόҠϔҩ Dz ϜϚϐϚϝ

5RGRV 3DODFH "ͬͣͫͬͪÀ ͧͦÀ ͧͫͰͤͮͤͯͫͤΧͶͧͳÀ ͪͤͯͰÀ ͐ͮͤͣͧͦͤͪͫͬͪͬͮͺͽ À ͫ͟À

ͪͧͲͬ͡ Àͭͪ͟ͽͰͫͧͨͬ͡ÀͧÀͭͮͧͮͬͣͫͬΧÀͨͮͯͬ͟Ͱ͹Àͩͤͤͫͣͮͫͬͬ͢͟͢ÀͬͯͰͮͬ͟͡À

ͧͦͱͪͧͰͤͩͺͫͬͪÀͬͯͰͮͬͤ͡À͏ͬͣͬͯ Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟ÀͬͰͤͩͺÀ2ODOSÀ0AL-

͏͹ʹͮͤ͟Χ À

ACE Àͭͮͤͣͩ͟͢͟ͼͷͧΧÀͬͰͣ͹ͳÀͨͩͯ͟​ͯ͟Àͩͼͨͯ À͒ͫͧͨͩ͟ͺͫ͹ͪÀͬͮͦͬͪ͟͠À

̓ͩͫ͟͡͹ΧÀ ͻͩͤͪͤͫͰÀ À ͭͮͧͤ͡Ͱͩͧͬͯ͡ͰͺÀ ͬͭ͹ͰͫͬΧ À ͯͭͤʹͧͩ͟ͺͫͬÀ

ͭͬͯͰͮͬͤͫ​ͫ͹ΧÀͫ͟Àͭͬͤͮͤͥ͠ͺͤÀͦͩͧ͟͟͡Àͩͧͯͬͯ͞ ÀͻͰͬͰÀͬͯ͢Ͱͧͫͧ͵ͫ͹ΧÀ

ͬ͠ͱ͵ͤͫ​ͫͬΧÀͨͬͪͫͣ͟͹ÀͩͼͣͤΧ Àͭͮͤͣͩ͟͢͟ͼͷͧͳÀͯͬͧ͡Àͱͯͩͱͧ͢À͡À

ͨͬͪͭͩͤͨͯÀͦͫͧͪͤ͟͟ͰÀͰͤͮ​ͮͧͰͬͮͧͼÀͭͩͬͷͣ͟ͺͼÀ͡À Àͤͨ͢Ͱͮ͟ÀͬͰÀ

ͩͱ͵ͶͧͳÀͰͮͣͧ͟ʹͧͽͳÀͣͬͪ͟Ͷͫͤͬ͢Àͬͯ͢Ͱͤͭͮͧ​ͧͪͯͰ͟͡ À

ͭͬͣͫͬͥͺͽÀͭͬͨͮ͹Ͱͬͬ͢ÀͦͤͩͤͫͺͼÀͳͬͩͪ͟ÀͣͬÀͭͬͤͮͤͥ͠ͺͽ À

ͯͩͧͅÀ͟͡ͶͤÀͭͮͤͣͯͰͩͤͫͧͤ͟͡Àͬ͠ÀͬͰͣ͹ͳͤÀͭͬͣͮͦ͟ͱͪͤͤ͟͡ͰÀͮͯ͟​ͯͩͩͤͫͧͤ͟͠À

͍ͰͤͩͺÀͱͰͬͭͤ͟ͰÀ͡Àͪͫͬͬ͢ʹͤ͡Ͱͫ͹ͳÀͯͣ͟͟ͳÀͧÀͧͪͤ​ͤͰÀͭͮͤͬͯ͡ͳͬͣͫ͹ΧÀ

ͧÀͫͯͩͥͣͤͫͧͤ͟͟ÀͨͬͪͲͬͮͰͬͪ Àͮͣͬͯ͟Ͱͫ͹ͤÀͧÀͨ͟Ͱͧͫ͡͹ͤÀͪͬͪͤͫͰ͹À

ͧͣ͡Àͫ͟Àͤ͜͢ΧͯͨͬͤÀͪͬͮͤ À

ͬ͠ͷͤͫͧͽÀͯÀͯͤͪͺͤΧÀͧͩͧÀͭͮͧͨͩͼ͵ͤͫͧͽ Àͭͬͩͫ͹ͤÀͯͼͮͭͮͧͦͬ͡ ÀͰͬͣ͢͟À

͍ͫÀͫ͟ͳͬͣͧͰͯͽÀͯͤͬ͢͡ÀͩͧͶͺÀ͡ÀͭͽͰͧÀͪͧͫͱͰ͟ͳÀͬͰÀʹͤͫͰͮ͟À͏ͬͣͬͯ͟ÀͧÀ

ͨͬͪͭͩͤͨͯÀͱͯͩͱ͢ÀͬͰͤͩͽÀ2ODOSÀ0ALACEÀͭͮͤͮ͟͡ͰͧͰÀ͟͡ͶͧÀͥͤͩͫͧ͟ͽÀ

ͱͫͧͨͩ͟ͺͫͬͬ͢À͐ͮͤͣͫͤͤͨͬͬͬ͢͡͡Àͬͮͬͣ͢͟ À͵ͰͬÀͣͤ͟ͰÀͬͦͪͬͥͫͬͯ͡ͰͺÀ

͡ÀͣͤΧͯͰͧ͡ͰͤͩͺͫͬͯͰͺ

ͩͤͨͬ͢ÀͭͤͮͤͫͬͯͧͰͺͯͽÀ͡À͠ͱͮͫͱͼÀͫͬ͵ͫͱͼÀͥͧͦͫͺÀͯͤ͡Ͱͯͨͬͬ͢Àͬͮͬͣ͢͟ ͜ͲͲͤͨͰͫ͹ͤÀͮ͟ͳͧͰͤͨͰͱͮͫ͹ͤÀͩͧͫͧ​ͧÀͧÀͰͷ͟Ͱͤͩͺͫ͟ͽÀͭͩͫͧͮͬͨ͟͟͡ À

̵͍͌͐͊͊͑͊͝ͅ

ͭͮͬͯͰͬͮͫͬͯͰͺÀͧÀͨͬͪͲͬͮͰÀͭͬͪͤͷͤͫͧΧÀͭͬͣ͵ͤͮͨͧ͟͡ͼͰÀͻͯͰͤͰͧͨͱÀ

͂À ʹͤͫͰͮͤÀ ͨͬͪͭͩͤͨͯ͟À ͬͰͤͩͽÀ ͬͦ͡͡͹Ͷͤ͟ͰͯͽÀ ͫ͡ͱͶͧͰͤͩͺͫ͟ͽÀ

ͬͯ͢Ͱͧͫͧʹ͹ Àͯͬ͵ͤͰ͟ͼͷͤΧÀͬ͢͟͠ͰͱͼÀͪ͢͟​ͪͱÀͰͧͭͬ͡Àͮͦͪͤ͟ͷͤͫͧͽÀ

ͻͰͥͫ͟͟ͽÀ͟͠ͶͫͽÀͯÀͫͬͪͤͮͪͧ͟ÀͧÀͩͼͨͯͪͧ͟ ÀÀ͡͹ͳͬͣͽͷͧͪͧÀͫ͟À

ͯÀͭͬͩͫ͹ͪÀͨͬͪͭͩͤͨͯͬͪÀͯͮͤͣͯͰ͡ÀͣͩͽÀͬͰͣ͹ͳ͟ÀͧÀͮͦͩͤ͟͡͵ͤͫͧΧ À

ͩͦ͟ͱͮͫͬͤÀͤ͜͢ΧͯͨͬͤÀͪͬͮͤÀͧͩͧÀͯͣ͟͹ÀͯÀͬ͢͟͠ͰͬΧÀͮͯ͟ͰͧͰͤͩͺͫͬͯͰͺͼ À

͌ͬ͡͹ΧÀͦͩ͟ÀͮͤͯͤͭͶͫÀͧÀͬͯ͢Ͱͧͫ͹ͤ Àͣͤ͢Àͪͮͪͬͮͫ͟͹ͤÀͭͬͤͮ͡ͳͫͬͯͰͧÀ

͂ͬͨͮͱ͢Àͳͬͩͪ͟Àͮͯͨͧͫ͟ͱͩͧͯͺÀ À͟͡Ͱͬͫͬͪͫ͹ͳÀͨͬͮͭͱͯͬ͡Àͭ͟​ͭͮ͟Ͱͪͤͫ͟Ͱͬ͡À

͵ͤͮͤͣͱͼͰͯͽÀͯÀͪͬͦͧͨͬ͟ΧÀͮͱ͵ͫͬΧÀͮͬ͟͠Ͱ͹ Àͣͤͮͤ͡ͽͫ​ͫ͟ͽÀͨͮͬͩ͡ͽÀͧÀ

ͧÀ͠ͱͫͩͬ͢͟ Àͬͩ͠ͺͶͧͫͯͰͬ͡ÀͧͦÀͨͬͰͬͮ͹ͳÀͧͪͤͼͰÀͧͣ͡Àͫ͟Àͪͬͮͤ À À

ͬͧ͠Ͱ͟ͽÀͨͬͥͤΧÀͪͤͤͩ͠ͺÀͨ͟ʹͤͫͰͧͮͱͼͰͯͽÀͭͬͯͮͤͣͯͰͬͪ͡Àͬͧͩ͠ͺͫͬͬ͢À

ͫͬͪͤͮͬ͡ À ͩͼͨͯͬ͡ À ͭ͟​ͭͮ͟Ͱͪͤͫ͟Ͱͬ͡À ͧÀ ͠ͱͫͩͬ͢͟À ͬͰͤͩͽÀ ͧͪͤͼͰÀ

ͬͯͤ͡ͷͤͫͧͽ Àͯͬͦͣ͟͟͡ͽÀͱͫͧͨͩ͟ͺͫͬͤÀͬͷͱͷͤͫͧͤÀͮͬͯͨͬͶͧÀͧÀͱͼͰ͟ À

ͨͬͫͣͧʹͧͬͫͤͮÀͧͩͧÀʹͤͫͰͮͩ͟ͺͫͬͤÀͬͰͬͭͩͤͫͧͤ Àͫ͟͡​ͫͱͼÀͨͬͪͫ͟Ͱͱ ÀͭͮͽͪͬΧÀ

ͰͤͭͩͬÀͭͮͧͤ͡ͰͯͰ͡ͱͽÀͬͯ͢ͰͽÀͯÀͭͤͮͬͬ͢͡ÀͪͬͪͤͫͰ͟ À

ͰͤͩͤͲͬͫÀͯÀ͟͡Ͱͬ​ͬͰͤ͡Ͱ͵ͧͨͬͪ ÀͣͬͯͰͱͭÀ͡À͈ͫͰͤͮͫͤͰ Àͪͧͫͧͮ͟͠ÀͧͩͧÀ

͂ͬͯͳͧͰͧͰͤͩͺͫ͹ͤÀͩ͠ͼͣ͟Àͪͧͮͬͬ͡ΧÀͧÀͮͤ͢͵ͤͯͨͬΧÀͨͱͳͫͧÀͬ͢Ͱͬ͡ͽͰͯͽÀ

ͳͬͩͬͣͧͩͺͫͧͨ Àͪͱͦ͹ͨͩ͟ͺͫ͹ͤÀͮͣͧͬͨͫͩ͟͟͟͹ÀͧÀʹͤ͡ͰͫͬͤÀͯͭͱͰͫͧͨͬͬͤ͡À

͡À Àͮͦͩͧ͟͵ͫ͹ͳÀͮͤͯͰͬͮͫ͟͟ͳ À͟À Àͮͬ͟͠͡ÀͣͬͭͬͩͫͽͼͰÀͭͮͬͮͪ͢͟​ͪͱÀ

Ͱͤͩͤͧͣͤͫͧͤ͡ÀͯÀͨͤͩ͟͠ͺͫ͹ͪͧÀͨͫͩͪͧ͟͟͟ÀͧÀͱͯͩͱͪͧ͢͟ÀͰͤͩͤͰͤͨͯͰ͟

ͮͦͩͤ͟͡͵ͤͫͧΧ À͌͟Àͬͫͬͩͤͫ͠͡​ͫ͹ͳÀͬͰͨͮ͹Ͱ͹ͳÀͭͩͬͷͣ͟ͽͳÀͨͬͪͭͩͤͨͯ͟ À ͣͤ͢Àͬͯͭͬͣͯ͢Ͱ͡ͱͤͰÀͣͤͮͤͬ͡ Àͨͪͤͫ͟ͺ ÀͤͯͰͤͯͰͤͫ͡​ͫ͹ͤÀͯͨͩ͟͹ÀͧÀͭͩ͟ͺͪ͹ À

Executive VIP Class

ͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟͹À ÀͬͰͨͮ͹Ͱ͹ͳÀͯ͟͠​ͯͤΧͫ͟ À

͉ͮ͹ͩͬÀ%XECUTIVEÀ6)0À#LASSÀͬͰͤͩͽÀ2ODOSÀ0ALACEÀͬͰͮͥͤ͟͟ͰÀ

ͯͅͰͺÀͧÀͬͣͧͫÀͫ͡ͱͰͮͤͫ​ͫͧΧÀͯ͟͠​ͯͤΧͫÀͣͩͽÀͮͯ͟​ͯͩͩͤͫͧ͟͠ͽÀͧÀͬͰͣ͹ͳ͟ À

Ͱͬͮ͡͵ͤͯͨͧΧÀͭͬͣͳͬͣÀͨÀͮͦͪͤ͟ͷͤͫͧͼÀ͡͹ͯͬͨͬͬ͢Àͨͩͯ͟​ͯ͟ Àͨͬͣ͢͟À

͊ͼͧ͠ͰͤͩͧÀͶͬͭ​ͭͧͫ͢͟Àͪͬ͢ͱͰÀͭͬͯͤͰͧͰͺÀͪͦͧͫ͟͢͟͹ÀͬͰͤͩͽ À͈ͦÀͬͰͤͩͽÀ

ͬ͢͟͠Ͱ͟ͽÀͪ͢͟​ͪ͟Àͧͯͩͼ͵ͧͰͤͩͺͫͬͬ͢Àͱͮͬͫ͡ͽÀͱͯͩͱ͢ÀͧÀͩͺͬ͢ͰÀͣͤ͟ͰÀ

ͪͬͥͫͬÀͯͬͤͮ͡ͶͧͰͺÀͭͮͬ͢ͱͩͨͧÀͧÀͻͨͯͨͱͮͯͧ​ͧÀͣͩͽÀͧͯ​ͯͩͤͣͬͫͧ͟͡ͽÀ

Ͱͮͤͬ͟͠͡Ͱͤͩͺͫ͹ͪÀͬͯ͢ͰͽͪÀͭͮͤͬͯ͡ͳͬͣͯͰͬ͡Àͭͬ͵ͱͯͰͬ͟͡͡ͰͺÀͮͦͫͧ͟ʹͱ À

̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ


͉ͮ͹ͩͬÀ%XECUTIVEÀ6)0Àͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰÀͫͬͪͤͮ͟ÀͧÀͩͼͨͯ͹À͡͹ͯͬͨͬͬ͢À

ͯͰͤͨͩͽͫ​ͫ͹ΧÀ ͨͱͭͬͩ À ͤͣͧͫͯͰͤͫ͡​ͫ͹ΧÀ ͬ͡À ͯͤ͡ΧÀ ͮͬͭͤ͡ͅ À ͂À

ͨͩͯ͟​ͯ͟ÀͧÀͮͽͣÀͩͺͬ͢Ͱͫ͹ͳÀͱͯͩͱ͢ À

ͯͱͭͤͮͯͬͮͤͪͤͫ͡​ͫͬͪÀʹͤͫͰͮͤÀͲͧͰͫͤͯ ÀͨͮͬͪͤÀͰͮͤͫͥͤͮͬ͟͡À.AUTI

ͰͬÀ͟͡ͰͬͫͬͪͫͬͤÀͨͮ͹ͩͬÀͯͬͯͰͬͧͰÀͧͦÀ Àͫͬͪͤͮͬ͡ À͡ÀͨͬͰͬͮ͹ͳÀ

LUS ÀͣͩͽÀͭͬͩͫͬͬ͢Àͬͫͬͩͤͫͧ͠͡ͽÀͬͮͫͧͦͪ͢͟͟Àͬͯ͢ͰͽͪÀͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰͯͽÀ

ͧͦͱͪͧͰͤͩͺͫ͹ΧÀͣͤͨͬͮÀͯͬ͵ͤͰͤ͟ͰͯͽÀͯÀͬͬͮ͠ͱͣͬͫͧͤͪ͟͡ÀͭͬͯͩͤͣͫͤΧÀ

ͯ͟ͱͫ͟ ÀͰͱͮͤʹͨ͟ͽÀͫ͟͠ͽ Àͣͥͨ͟ͱͦͧÀͧÀÀͯͤͫͯ͟͹Àͪͯ͟​ͯͥ͟͟ À

Ͱͤͳͫͬͩͬͧ͢​ͧ À ÀͭͮͬͯͰͬͮͫ͹ͳÀͪͩ͟͹ͳÀͩͼͨͯͬ͡ À Àͨͩͯ͟​ͯͧ͵ͤͯͨͧͳÀ

͉ͮͬͪͤÀͰͬͬ͢ ÀͧͪͤͼͰͯͽÀ ÀͰͤͫ​ͫͧͯͫ͹ͳÀͨͬͮͰ͟ À͟Àͫ͟ÀͭͩͽͥͤÀͬͯ͢Ͱͧͫͧʹ͹À

ͮͬͯͨͬͶͫ͹ͳÀͭͮͤͦͧͣͤͫͰͯͨͧͳÀͧÀ Àͤͩͧ͡͵ͤͯͰͤͫ͡​ͫͬͬ͢Àͨͬͮͬͩͤͯͨͬͬ͢͡À

ͪͬͥͫͬÀͭͬͧͮ͢͟ͰͺÀ͡Àͬͣͫͬͤ͡ÀͭͬͩͬÀͧͩͧÀͦͫ͟ͽͰͺͯͽÀÀͧͫͣͯͤͮ͡Ͳͧͫͬͪ͢À

ͩͼͨͯ͟ Àͯͬͦͣ͟͟͡ͽÀ͟ͰͪͬͯͲͤͮͱÀͱͰͬͫ͵ͤͫ​ͫͬͬ͢Àͬͭ͹Ͱ͟À͡ÀͪͧͮͤÀͥͮͨͬͬ͟͢À

ͧÀͣͮͱͧͪͧ͢ÀͪͬͮͯͨͧͪͧÀͧͣͪͧ͟͡ÀͯͭͬͮͰ͟

ͬͯ͢Ͱͤͭͮͧ​ͧͪͯͰ͟͡

̵͕͖͔͊͒͑͟ͅ

%TMK@MCÌ Ì̵͇͌ͅ͏͍͊͛͊͑ͱÌ̪͏ͱÌ̪͖͊͊ҧÌ ̈́ͤͰͧÀͫ͟ΧͣͱͰÀͯͤͤ͠Àͱͬͩͬͨ͢ÀͣͩͽÀͧͮ͢À͡Àͯͭͤʹͧͩ͟ͺͫͬÀͬͰͤͣͤͫ͡​ͫͬͪÀ

͂Àͫ͟͵ͩͤ͟ÀͣͫͽÀͨ͟ͲͤͰͤͮͧΧÀ'ALLERYÀ#AFġÀͭͮͤͣͩͬͥͧͰÀͬͯ͢ͰͽͪÀ

ͣͩͽÀͻͰͬͬ͢ÀͨͬͪͭͩͤͨͯͤÀ&UNLAND Àͣͤ͢Àͧͪͤ​ͤͰͯͽÀͣͤͰͯͨͧΧÀͯ͟͠​ͯͤΧͫ À

ͤͮͬͭͤ͡ΧͯͨͧΧÀͦ͟͡Ͱͮͨ͟ À͡ÀͰͬͥͤÀͮͤͪ͡ͽÀ͡Àͨ͟ͲͤÀ,AÀ4ERASSEÀͫͨͮ͟͹͟͡ͼͰÀ

ͪͧͫͧͨͩͱ͠ Àͭͩͬͷͣͨ͟͟ÀͣͩͽÀͧͮ͢ÀͣͩͽÀͣͤͰͤΧÀͩͼͬͬ͢͠Àͬͦͮͯ͟͡Ͱ͟ À

ͦ͟͡Ͱͮͨ͟À͡Àͪͤͮͧͨͫͯͨͬͪ͟͟ÀͯͰͧͩͤ À

ͻͩͤͨͰͮͬͫ​ͫ͹ͤÀͧͮ͢͹ Àͧͣͤͬͧͮ͢͡͹ Àͧͩ͠​ͩͧͮͣ͟ÀͧÀͣͬͯͰͱͭÀ͡À͈ͫͰͤͮͫͤͰ

͌ͬͤ͡ΧͶͧΧÀ0OOLÀ2ESTAURANTÀͽͩ͡ͽͤͰͯͽÀͧͣͤͩ͟ͺͫ͹ͪÀ͡͹ͬͮͬͪ͠ÀͣͩͽÀ ͩͤͨͬͬ͢͢Àͬͤͣ͟͠Àͫ͟ÀͬͰͨͮ͹ͰͬͪÀͬͦͣ͡ͱͳͤÀͧͩͧÀͫ͡ͱͰͮͧ À͟À͡À!MBROSIAÀ

̱͉͔͉͊͋͗͑͒͑͟ͅҧÌ̯͔͚͒͑͊͊͑͘ ͚͖͔͊͑

ͬͯ͢ͰͽͪÀͬͰͤͩͽÀͤͥͤͣͫͤͫͬ͡Àͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰͯͽÀTABLEÀD HOTEÀ ͭͬͩͫͬͤÀ

͋ͤͥͣͱͫͮͬͣͫ͟͹ΧÀ͉ͬͫͲͤͮͤͫʹ ͕ͤͫͰͮÀͬͰͤͩͽÀ2ODOSÀ0ALACEÀͬ͠ͷͤΧÀ

ͪͤͫͼ À

ͪͤͯ͡ͰͧͰͤͩͺͫͬͯͰͺͼÀͣͬÀ À͵ͤͩͬͤͨ͡Àͧͪͤ​ͤͰÀͬͭ͹ͰÀͭͮͬͤͣͤͫͧ͡ͽÀ

͒ͥͧͫÀ ͡À ͦͫͪͤͫͧ͟ͰͬͪÀ ͢ͱͮͪͤ ͮͤͯͰͬͮͫͤ͟À ,AÀ 2OTISSERIEÀ ͭͬͣÀ

ÀͨͬͫͲͤͮͤͫʹͧΧÀͧÀ͡͹ͯͰͬ͟͡͵ͫ͹ͳÀͪͤͮͬͭͮͧͽͰͧΧÀͪͤͥͣͱͫͮͬͣͫͬͬ͟͢À

ͨ͟​ͨͬͪͭͫͤͪͤͫ͟ͰÀͭͧͫͧͫͬ͟ÀͭͬͩͬͫÀͬͩ͡Ͷͤͫ͠͹ͳÀͯ͢͟Ͱͮͬͫͬͪͧ͵ͤͯͨͧͳÀ

ͪͯ͟ͶͰ͟͟͠ÀͧÀͫͤͬͣͫͬͨͮ͟ͰͫͬÀͱͣͬͯͰͧͩͯ͟͟͡ͽÀ͵ͤͯͰͧÀͬͮͫͧͦ͢͟͟ʹͧ​ͧÀ

ͧͦ͹ͯͨͫͧ͟Χ

ͯ͡Ͱͮͤ͵Àͫ͟À͡͹ͯͬͨͬͪÀͱͮͬͫͤ͡ À͕ͤͫͰͮÀͮͯͭͬͩͤ͟͟͢͟ͰÀͭͬͪͤͷͤͫͧͽͪͧÀ ͣͩͽÀͭͮͬͤͣͤͫͧ͡ͽÀͨͬͫͲͤͮͤͫʹͧΧÀͧÀ͡͹ͯͰͬͨ͟͡Àͭͩͬͷͣ͟ͺͼÀ Àͨ͡ ͪ À

̧͔͟ͅÌ̮Ì̵͇͌ͅ͏͍͊͛͊͑ͱ

ͨͬͰͬͮ͹ͤÀͪͬ͢ͱͰÀͲͬͮͪͧͮͬ͟͡ͰͺͯͽÀ͡Àͦͧͯͧͪͬͯ͟͡ͰͧÀͬͰÀͫͣͬͫͬͯ͟͠ͰͤΧÀ

́ͤͦ​ͦͬ͟͠ͰͫͬͯͰͺÀ ͬͰͣ͹ͳ͟À ͫ͟͵ͧͫͤ͟ͰͯͽÀ ͯÀ ͯͬͩͫͤ͵ͫ͹ͳÀ ͫ͟͡​ͫÀ ͧÀ

ͨͥͣͬͬ͟͢ÀͪͤͮͬͭͮͧͽͰͧͽ À ÀͭͬͩͫͬͯͰͺͼÀͬͬͮ͠ͱͣͬͫ͟͡​ͫ͹ͳÀ͟ͱͣͧͰͬͮͧΧ À

ͮͯ͟​ͯͩͩͤͫͧ͟͠ͽÀͭͬͣÀͣͤͮͤ͡ͽͫ​ͫ͹ͪÀͨͬͦ͹ͮͺͨͬͪÀͫͬͬͬ͢͡Àͮ͟͟͠À9ACHTÀ

ͯͭͮͬͤͨͰͧͮͬͫ͟͡​ͫ͹ͳÀͭͬÀ͡͹ͯͬ͵͟ΧͶͧͪÀͤͮͬͭͤ͡ΧͯͨͧͪÀͯͰͫͣͮ͟͟Ͱͪ͟ À

"AR Àͬͨͮͱͥͤͫ​ͫͬͬ͢ÀͬͰͨͮ͹Ͱ͹ͪͧÀͯ͟͠​ͯͤΧͫͪͧ͟ À

ͧͪͤͼͰÀͪͤͯ͡ͰͧͰͤͩͺͫͬͯͰͺÀͬͰÀ ÀͣͬÀ À͵ͤͩͬͤͨ͡

͑ͤͭͩ͹ͤÀʹͤ͡Ͱ͟ÀͧÀͮͬͯͨͬͶͫ͟ͽ Àͬͧ͠Ͱ͟ͽÀͨͬͥͤΧÀͪͤͩͧͮͬͨ͟͠͡Àͮ͟͟͠À !MPHITRIONÀ0IANOÀ"ARÀͣͤ͟ͰÀͱͫͧͨͩ͟ͺͫͬͤÀͬͷͱͷͤͫͧͤÀͬͩ͡Ͷͤͫͬͬ͢͠À ͪͤͯͰ͟ Àͣͤ͢ÀͭͮͧͽͰͫͬÀͭͮͬͤͯ͡ͰͧÀͮͤͪ͡ͽÀ͡Àͩͼͬ͠ΧÀ͵ͯ͟Àͣͫͽ À͟Àͬͯͬͤͫ͠​ͫͬÀ ͤ͡͵ͤͮͬͪÀ͡Àͯͬͭͮͬͬͥͣͤͫͧ͡​ͧÀͭͤͯͤͫÀͧÀͦ͡ͱͨͬ͡Àͮͬͽͩͽ À͂Àͮͤ͟͠À$OMEÀ 0OOLÀ"ARÀͭͬͣÀͯͰͤͨͩͽͫ​ͫ͹ͪÀͨͱͭͬͩͬͪÀͫͣ͟Àͦͨͮ͟͹Ͱ͹ͪÀͯ͟͠​ͯͤΧͫͬͪÀ ͤͥͤͣͫͤͫͬ͡Àͬͮͫͧͦ͢͟ͱͼͰͯͽÀͰͫ͟ʹ͹ÀͧÀͮͦͩͤͨ͟͟͡Ͱͤͩͺͫ͹ͤÀͤ͡͵ͤͮ͟

̭͑ͅͱ͖͍ͱÌ̶͓͔͖͒͒͐Ì̮Ì̳͖͉͙͟ ͑ͤͳ ÀͨͰͬÀͭͬͩͬͫÀͥͧͦͤͫ​ͫͬΧÀͻͫͤͮͧ͢​ͧ Àͭͮͧͩͤͨ͡ͱͰÀͰͮͧÀͬͰͨͮ͹Ͱ͹ͳÀ ͯ͟͠​ͯͤΧͫ͟ À͟ÀͰͨͥͤ͟Àͯͪ͟͹ΧÀͦͫͪͤͫͧ͟Ͱ͹ΧÀ͡À̓ͮͤʹͧ​ͧÀͨͮ͹Ͱ͹ΧÀͯ͟͠​ͯͤΧͫÀ ͬͩͧͪͭͧΧͯͨͧͳÀͮͦͪͤͮͬ͟͡ Àͫͣ͟ÀͨͬͰͬͮ͹ͪÀͫͧͯ͟͡ÀͲͫ͟Ͱͯ͟Ͱͧ͵ͤͯͨͧΧÀ

̶͉͇͒͊͟ͅÌ͏͎͕͢͟Ì͍Ì͏͎͕͢͟Ì͕Ì ͍͉͍͇͍͉͑͗ͅ͏͍͑͐͟͠Ì͕͆ͅ​͕͊ҧ͍͑͐ͅÌ͖͒͊͏ͱÌ 1NCNRÌ/@K@BD ͌ͬ͡͹ͤÀͯͣͬ͟͡͹ͤÀͩͼͨͯ͹ÀͧÀͩͼͨͯ͹ÀͯÀͧͫͣͧͧͣ͡ͱͩ͟ͺͫ͹ͪͧÀͯ͟͠​ͯͤΧ ͫͪͧ͟Àͽͩ͡ͽͼͰͯͽÀͫͬ͡͹ͪÀ͡͹ͮͥͤͫͧͤͪ͟Àͬͯ͢Ͱͤͭͮͧ​ͧͪͯͰ͟͡ÀͬͰͤͩͽÀ 2ODOSÀ0ALACE À͇ͣͤͯͺÀͨͬͪͲͬͮͰͫ͟ͽÀͬͯ͠Ͱͫͬͨ͟͟͡ÀͧÀͮͬͯͨͬͶͺÀͯͬͤ ͣͧͫͽͼͰͯͽÀͯÀͰͧͶͧͫͬΧÀͧÀͱͤͣͧͫͤͫͧͤͪÀͯͤͬ͢͡ÀͩͧͶͺÀ͡ÀͫͤͯͨͬͩͺͨͧͳÀ ͪͧͫͱͰ͟ͳÀͤͦͣ͹ÀͬͰÀͨͬͯͪͬͭͬͩͧͰͧ͵ͫͬΧÀͯͰͬͩͧʹ͹ÀͬͯͰͮͬ͟͡À͏ͬͣͬͯÀͧÀ ͤ​ͤÀͮͧͰͪͬ͡ À͌ͧͦͨͧͤÀͣͬͪͧͨͧ Àͤͬͪͤ͢Ͱͮͧ͵ͤͯͨͱͼÀͮͪͬͫͧ͢͟ͼÀͨͬͰͬ ͮ͹ͳÀͯͬͦͣ͟ͼͰÀͭͬ͵ͤͫ͡​ͫ͹ͤÀͰͬͫ͟ÀͧÀͭͯ͟Ͱͤͩͺͫ͹ͤÀͬͰͰͤͫͨͧÀͫ͟Àͦͤͩͤ ͫͬͪÀͭͮͬͯͰͮͫͯ͟Ͱͤ͡ ÀͯͰͫ͟ͱͰÀͫͯ͟ͰͬͽͷͧͪͧÀͬͦͧͯͪͧ͟͟Àͭͮͬͳͩͣ͟͹À ͩͬͣͮ͟͢͟͠ͽÀͮͱ͵ͺͼ ÀͦͪͤͽͷͤͪͱͯͽÀͭͬͯͮͤͣͧÀͦͤͩͤͫ͹ͳÀͭͩ͟ͺͪͬ͡͹ͳÀ ͯͣͬ͟͡ÀͭͬͣÀͣͤͮͤ͡ͽͫ​ͫ͹ͪͧÀͪͬͯͰͧͨͪͧ͟ÀͧÀͭͮͤͮ͟͡ͷ͟ͼͷͤͪͱͯͽÀ͡À ͫͤͬͩ͠ͺͶͬͤÀͧͯͨͱͯ​ͯͰͤͫ͡​ͫͬͤÀͬͦͤͮʹͬ À͐ͤ͡Ͱͩ͹ͤÀͧÀͭͮͬͯͰͬͮͫ͹ͤ À ͯͣͬ͟͡͹ͤÀͩͼͨͯ͹ÀͧͪͤͼͰÀͬͰͩͧ͵͟ͼͷͧͤͯͽÀͭͩͫͧͮͬͨͧ͟͡ÀͯÀͰͤͪ À ͵Ͱͬ͠͹Àͯͬ​ͬͰͤ͡ͰͯͰͬ͟͡͡ͰͺÀͮͦͩͧ͟͵ͫ͹ͪÀͦͭͮͬͯͪ͟͟ ÀͭͬͩͫͬͯͰͺͼÀ ͮͪͬͫͧͮ͢͟ͱͽÀͯÀͯͬͮͤͪͤͫ͡​ͫ͹ͪͧÀͰͤͫͣͤͫʹͧͽͪͧÀͣͧͦ͟ΧͫͤͮͯͨͬΧÀ ͻͯͰͤͰͧͨͧÀͧÀͭͮͨ͟Ͱͧͨͧ À͂ͫͱͰͮͧÀͭͬͪͤͷͤͫͧΧÀͮͬͯͨͬͶͺÀͯͬ͵ͤͰ͟ ͤͰͯͽÀͯÀͪͧͫͧͪͩͧͯ͟Ͱͧ͵ͤͯͨͧͪͧÀͰͬͫͪͧ͟Àͭͮͧͮͬͣͫ͹ͳÀͪ͟Ͱͤͮͧͩͬ͟͡À Àͣͤͮͤ͟͡ÀͧÀͪͽͨͧ͢ͳÀʹͤ͡Ͱͬ͡ À͟ÀͰͨͥͤ͟Àͧͮͬ͢ΧÀͯͤ͡Ͱ͟ Àͯͬͦͣ͟͟͡ͽÀ ͱͫͧͨͩ͟ͺͫͱͼÀͬͯ͠Ͱͫͬͨ͟͡ͱ À͇ͣͤͯͺÀͭͮͤͨͮͯͫͬ͟Àͭͮͬͤͣ͡ͱͰÀͮͤͪ͡ͽÀ ͭͮ͟͹ÀͧͩͧÀͯͤͪͺͧ ÀͧͷͱͷͧͤÀͱͤͣͧͫͤͫͧͤ ÀͱͰͬͫ͵ͤͫ​ͫ͹ΧÀͯͰͧͩͺÀͧÀ ͻͨͯͰͮͬͮͣͧͫͮͫ͟͟͹ͤÀͱͯͩͬͧ͡ͽÀͬͰͣ͹ͳ͟

̮͉͍͌͑͊ͅ


ϛϜϑϓϑϙϞόҠϔҩ Dz ϜϚϐϚϝ

/LQGRV +RWHOV *URXS ,INDOSÀ(OTELSÀ'ROUPÀͽͩ͡ͽͤͰͯͽÀʹͤͭͬ͵ͨͬΧÀͮͤ͢͵ͤͯͨͧͳÀͬͰͤͩͤΧÀͨ͟Ͱͤͬͮͧ͢​ͧÀ

́ͬͩͺͶͧͤÀ ͬͰͨͮ͹Ͱ͹ͤÀ ͭͮͬͯͰͮͫͯ͟Ͱ͟͡ À ͭͮͤͣͫͦͫ͟͟͵ͤͫ​ͫ͹ͤÀ ͣͩͽÀ

ͩͼͨͯ Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟​ͫ͹ͳÀͫ͟Àͬ À͏ͬͣͬͯ À͑ͮͧÀͭͮͤͨͮͯͫͬ͟Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟​ͫ͹ͳÀ

ͬͰͣ͹ͳ͟ÀͧÀͮͯ͟​ͯͩͩͤͫͧ͟͠ͽ Àͭͮͤͮ͟͡ͷ͟ͼͰÀͬͰͣ͹ͳÀ͡Àͭͤͮͯͬͫͩ͟ͺͫͬͤÀ

ͫ͟Àͤͮͤͬͬ͢͠͡ΧÀͩͧͫͧ​ͧÀͬͰͤͩͽÀͯÀͫͬͪͤͮͫ͹ͪÀͲͬͫͣͬͪÀͬͩͤ͠​ͤÀ͵ͤͪÀ͡À À

ͫͯͩͥͣͤͫͧͤ͟͟Àͦͬͮͥͧ͟͟͟͡͡ͼͷͧͪͧÀͧͣͪͧ͟͡Àͤ͜͢Χͯͨͬͬ͢Àͪͬͮͽ À

ͨͬͪͫ͟ͰÀͫ͟ͳͬͣͽͰͯͽÀͬ͡Àͩͣͤͫͧ͟͡​ͧÀͧÀͭͬͣÀͱͭͮͩͤͫͧͤͪ͟͡ÀͯͤͪͺͧÀ͋ͧͫͤͰͰͬͯ

͎ͤΧͦͥͫ͟͹ͤÀͯͣ͟͹ÀͧÀͤͩͧͨͬͩͤͭͫ͡͹ͤÀͯ͟͠​ͯͤΧͫ͹Àͨͬͪͭͩͤͨͯ͟ÀͧͯͰͬ͵͟ͼͰÀ

͂ÀͬͰͤͩͽͳÀͬͯ͢ͰͽͪÀͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰͯͽÀͯͤͮͧͯ͡Àͱͮͬͫ͡ͽÀ ÀͧÀ À͡Àͯͬ͵ͤͰͫͧ͟​ͧÀͯÀ

ͻͩͤͫ͢͟ͰͫͬͯͰͺÀͧÀͨͬͪͲͬͮͰÀ͡Àͯͬ͵ͤͰͫͧ͟​ͧÀͯÀͭͤͮͬͨͩͯ͟͡​ͯͫ͹ͪÀͯͤͮͧͯͬͪ͡ À

ͻͩͤͫ͢͟Ͱͫ͹ͪÀͶͧͨͬͪÀͧͦͤͯ͡ͰͫͬΧÀͯͤͪͺͧ À͑ͮͧÀͬͯ͢Ͱͧͫͧ͵ͫ͹ͳÀͨͬͪͭͩͤͨͯ͟À

ͱͣͬͩͤ͡Ͱͬͮ͡ͽͼͷͧͪÀͯͤ͡À͟͡ͶͧÀͥͤͩͫͧ͟ͽ

ͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟​ͫ͹ͤÀ͡Àͮ͟Χͬͫ͟ͳÀ͉ͧͬͰͮͧ͟ÀͧÀ͂ͩͧͳ͟Àͭͬͩͧͦͬͯ͠ͰͧÀͬͰÀ

͉ͬͪͭͩͤͨͯÀ ͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰÀ ͱͯͩͱͧ͢À ͻͨͯͨͩͼͦͧͫͬͬ͢͡À ͨͩͯ͟​ͯ͟À ͧÀ

ͧͯͰͬͮͧ͵ͤͯͨͬͬ͢Àͦͭͬͤͣͫͧͨ͟͟͡À͊ͧͫͣͬͯ Àͭͬͩͺͦͱͼͷͤͬͯ͢ͽÀͫͧͬͩ͟͠ͺͶͤΧÀ

ͭͤͮͬͨͩͯ͟͡​ͯͫͬͤÀͮͦͪͤ͟ͷͤͫͧͤ

ͭͬͭͱͩͽͮͫͬͯͰͺͼÀͯͮͤͣͧÀͣͬͯͰͬͭͮͧͪͤ͵͟ͰͤͩͺͫͬͯͰͤΧÀͬ À͏ͬͣͬͯ

,INDOSÀ)MPERIALÀ͡Àͯͬͤͪ͡Àͩͤͯͨͤ͠

,INDOSÀ)MPERIALÀ2ESORTÀ À3PA À,INDOSÀ2OYALÀ(OTELSÀ À,INDOSÀ6IL-

Àͫͬͪͤͮͬ͡ÀͧÀͯͤͪͤΧͫ͹ͳÀͫͬͪͤͮͬ͡ À͐ͮͤͣͧÀͱͯͩͱ͢À͡ÀͫͬͪͤͮͤÀ

LAGEÀ(OTELÀͯͬͯͰͩ͟͡ͽͼͰÀʹͤͭͬ͵ͨͱÀ,INDOSÀ(OTELSÀ'ROUP

ͨͬͫͣͧʹͧͬͫͤͮ ÀͭͮͽͪͬΧÀͬͮͬͣͯͨͬ͢ΧÀͫͬͪͤͮ ÀͯͤΧͲͬ͟͡ͽÀͽ͵ͤΧͨ͟ Àͪͧͫͧ ͳͬͩͬͣͧͩͺͫͧͨ Àͮͣͧͬ͟ ÀͲͤͫ Àͩͨͬͫ͟͠ÀͧͩͧÀͰͤͮ​ͮͯ͟͟ÀͧÀͰ ͭ

Lindos Imperial Resort

ÀͬͰͨͮ͹Ͱ͹ͳÀͧÀ Àͨͮ͹Ͱ͹ΧÀͯ͟͠​ͯͤΧͫÀͯͬÀͯͤͥͤ͡ΧÀͬͣͬ͡Χ

͎ͮͤͨͮͯͫ͟͹ΧÀͬͰͤͩͺÀ,INDOSÀ)MPERIALÀ2ESORTÀͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟Àͫͤͭͬͣͩͤͨ͟ͱÀ

ÀͣͤͰͯͨͧͳÀͯ͟͠​ͯͤΧͫ͟ÀͧÀͣͤͰͯͨ͟ͽÀͭͩͬͷͣͨ͟͟

ͬͰÀͭͩͽͥ͟À̓ͩͧͯͰͮ͟ÀͧÀͬͰÀͯͰͮͧͫ͟​ͫͬΧÀͮ͹͟͠ʹͨͬΧÀͣͤͮͤ͡ͱͶͨͧÀ͉ͧͬͰͮͧ͟ À

̀ͨ͟͡ ͭͮͨ͟

ͮͽͣͬͪÀͯÀͤͩͧͨͬͩͤͭͫ͡͹ͪÀͩͤ͢͟͵ͫ͹ͪÀͭͩͽͥͤͪÀ͉ͧͬͰͮͧ͟ ÀͧÀͫ͟Àͮͯ͟​ͯͰͬͽͫͧ​ͧÀ

ÀͮͤͯͰͬͮͫ͟͟ À Àͮ͟͟͠ Àͫͬ͵ͫͬΧÀͨͩͱ͠ ͣͧͯͨͬͰͤͨ͟

ÀͨͪÀͬͰÀͬͯͫͬͫͬͬ͢͡À͟ͻͮͬͭͬͮͰ͟Àͬ À͏ͬͣͬͯÀ¢̈́ͧͬͮͯ͟͢͟¡

͎͐̀À ÀͲͧͰͫͤͯ​ͯ ʹͤͫͰͮÀ Àͧͣͮͬͪͯ͢͟​ͯͥ͟ ÀͰͤͫ​ͫͧͯͫ͹ͳÀͨͬͮͰ͟ Àͯͨͤ͟͠Ͱͬͩ͠ͺͫ͹ͤÀͭͩͬͷͣͨͧ͟ ÀͭͬͩͤÀͣͩͽÀͪͧͫͧ ͲͱͰͬͩ͟͠ Àͭͩͽͥͫ͹ΧÀͬͩͤ͡Χͬͩ͠ ͪ͟ͲͧͰͤ͟ͰͮÀ ͫ͟À ÀͪͤͯͰ ͨͬͫͲͤͮͤͫʹ ͦͩ͟͹ ͧͮͬ͢͡͹ͤÀͨͬͪͫ͟Ͱ͹ ͪͧͫͧͪͮͨͤ͟Ͱ

Lindos Village Hotel ͎ͬͰͮͽͯ͟ͼͷͧΧÀ,INDOSÀ6ILLAGEÀ(OTELÀͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟Àͫͤͭͬͣͩͤͨ͟ͱÀͬͰÀ ͊ͧͫͣͬͯ͟ÀͧÀͭͮͧͩͧͦͧ͠ͰͤͩͺͫͬÀ͡À ÀͨͪÀͬͰÀͬͯͫͬͫͬͬ͢͡À͟ͻͮͬͭͬͮͰ͟Àͬ À ͏ͬͣͬͯÀ¢̈́ͧͬͮͯ͟͢͟¡ ÀÀ͍ͰͤͩͺÀ6ILLAGEÀ͡͹ͯͰͮͬͤͫÀͣͬͩ͡ͺÀͫͤͬͩ͠ͺͶͬΧÀ

̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ


Lindos IImperial Lindos mperial R Resort esort & SSpa pa

LLindos indos V illage Ho ote el Village Hotel

Lindos Imperial Suites Lindos Royal Lindos Royal Hotel Hotel LINDOS HOTELS GROUP

LUXURIOUS BEACH HOTELS & RESORTS

Lindos Imperial Resort & Spa imperial@lindoshotels.com 22440 29200

Lindos Village Hotel village@lindoshotels.com 22440 32000 www.lindoshotels.com

Lindos Royal Hotel royal@lindoshotels.com 22440 32000


ϛϜϑϓϑϙϞόҠϔҩ Dz ϜϚϐϚϝ

ͪͤͩͨͬͬͣͫͬ͡ΧÀ͠ͱͳͰ͹ ÀͬͰͨͱͣ͟ÀͬͰͨͮ͹ͤ͟͡ͰͯͽÀͧͣ͡Àͫ͟Àͥͧͬͭͧͯͫ͡͹ΧÀ

Lindos Royal Hotel

ͭͩͽͥÀ͂ͩͧͳ͟

͉ͬͪͭͩͤͨͯÀ,INDOSÀ2OYALÀHOTELÀͽͩ͡ͽͤͰͯͽÀͬͮͦ͟͠ʹͬͪÀͨͩͯ͟​ͯͧ͵ͤͯͨͬͬ͢À

͉ͬͪͭͩͤͨͯÀ,INDOSÀ6ILLAGEÀHOTELÀͭͮͤͣͯͰͩ͟͡ͽͤͰÀͯͬͬ͠ΧÀͻͨͯͰͮͫ͟͟͢͟͡Ͱͫ͹ΧÀ

ͮͬͣͬͯ​ͯͨͬͬ͢Àͨͬͩͬͫͧͩ͟ͺͫͬͬ͢ÀͯͰͧͩͽÀ͡Àͮ͟ͳͧͰͤͨͰͱͮͤ Àͮͽͣ͹Àͨͬͩͬͫ​ͫÀͧÀ

ͭͬͮͰͮͤͰÀͮͤ͢͵ͤͯͨͬΧÀͣͤͮͤͫͧ͡ÀͧÀͯͰͬͧͰÀͧͦÀͽͮͨͬ ͤͩ͠͹ͳÀͦͣͫͧ͟Χ À

ͤͩͧͨͬͩͤͭͫ͡͹ͤÀͮͨͧ͟Àͭͮͧͣ͟ͼͰÀͬͰͤͩͼÀͻͨͯͰͮͫ͟͟͢͟͡Ͱͫ͹ΧÀͬͩͧͨ͠ À͉ͬͪͭͩͤͨͯÀ

ͨͬͰͬͮ͹ͤÀͮͪͬͫͧ͢͟͵ͫͬÀͭͬͩͬ͢ͷ͟ͼͰÀͮͤ͢͵ͤͯͨͬͤÀͯͬͩͫʹͤÀͧÀͧͦͩͱ͵͟ͼͰÀ

͡͹ͯͰͮͬͤͫÀͭͬÀͤͮͤ͢͠ͱÀͫͤͬͩ͠ͺͶͬͬ͢Àͭͩͽͥ͟À͂ͩͧͳ͟ ÀͬͰͨͱͣ͟ÀͬͰͨͮ͹ͤ͟͡ͰͯͽÀ

ͰͤͭͩͬͤÀͯͮͤͣͧͦͤͪͫͬͪͬͮͯͨͬͤÀͯͧͽͫͧͤ

ͦͬͮͥͧ͟͟͟͡͡ͼͷͧΧÀͤͦͮͫͧ͢͟͠͵ͫ͹ΧÀͧͣ͡Àͫ͟Àͧͦͱͪͮͱͣͫ͹ͤÀͪͬͮͯͨͧͤÀͬͣ͡͹

͈ͦÀ ͩͼͬͬ͢͠À ͱͬͩͨ͢͟À ͨͬͪͭͩͤͨͯ͟À THEÀ 6ILLAGEÀ ͬͰͨͮ͹͟͡ͼͰͯͽÀ

͏ͬͯͨͬͶͫ͹ΧÀͬͰͤͩͺÀ ÀͯͲͬͨͱͯͧͮͬͫ͟͡Àͫ͟ÀͯͰͧͩͤÀͧÀͩ͟͡ͺͽͥͫͬͯͰͧ À̓ͬͯͰͤ͡͹ͤÀ

ͤͩͧͨͬͩͤͭͫ͡͹ͤÀͧͣ͡͹Àͫ͟ÀͰͤͪͫͬ ͯͧͫͧͤÀͬͣ͡͹Àͤ͜͢Χͯͨͬͬ͢ÀͪͬͮͽÀͧÀͫ͟À

ͨͬͪͫ͟Ͱ͹À͡À,INDOSÀ2OYALÀͱͣͬͩͤ͡Ͱͬͮ͡ͽͰÀͩͼ͠͹ͤÀ͟͡ͶͧÀͦͭͮͬͯ͟͹ À

ͪͩͤͫ͟ͺͨͧΧÀͥͧͬͭͧͯͫ͡͹ΧÀͭͩͽͥÀ͂ͩͧͳ͟

ͭͮͤͣͭͬ͵ͰͤͫͧͽÀͧÀ͠ͱͣͱͰÀͪ͟͡ÀͭͬÀͨͮͪͫ͟͟ͱ À͊ͼͬ͠ΧÀͯͰͫͣͮ͟͟Ͱͫ͹ΧÀͫͬͪͤͮÀ

,INDOSÀ6ILLAGEÀ(OTELÀ͡Àͯͬͤͪ͡Àͩͤͯͨͤ͠

ͧͩͧÀͥͤÀͮͬͯͨͬͶͫ͹ΧÀͫͬͪͤͮ ͩͼͨͯÀͬͩ͠ͺͶͧͤÀͭͬÀͮͦͪͤͮ͟ͱ ÀͰͧͳͧͤÀͧÀ

cÀͬͣ͡ͽͫ͹ͤÀͬͮͨͧ͢ÀcÀ ÀͣͤͰͯͨͧΧÀͯ͟͠​ͯͤΧͫÀcÀ ÀͬͰͨͮ͹Ͱ͹ΧÀͯ͟͠​ͯͤΧͫÀ

ͭͮͤͨͮͯͫͬ͟Àͪͤͩͧͮͬͫ͟͠͡͹

cÀͲͱͰͬͩ͠ͺͫͬͤÀͭͬͩͤÀ X ÀÀcÀͰͤͫ​ͫͧͯͫ͹ͤÀͨͬͮͰ͹ Àͯͨͤ͟͠Ͱͬͩ͠ͺͫ͹ͤÀ

,INDOSÀ2OYALÀ(OTELÀ͡Àͯͬͤͪ͡Àͩͤͯͨͤ͠

ͭͩͬͷͣͨͧ͟ Àͬͩͤ͡Χͬͩ͠ͺͫ͟ͽÀͭͩͬͷͣͨ͟͟ÀcÀͯͱͤͫͧͮͫ͡͹ΧÀͧÀͼͤͩͧͮͫ͡͹ΧÀ

cÀͬͣ͡ͽͫ͹ͤÀͬͮͨͧ͢ÀcÀ ÀͣͤͰͯͨͧΧÀͯ͟͠​ͯͤΧͫÀcÀ ÀͬͰͨͮ͹Ͱ͹ͳÀͯ͟͠​ͯͤΧͫ͟ÀcÀ

ͪͦͧͫ͟͢͟

ͲͱͰͬͩ͠ͺͫͬͤÀͭͬͩͤÀ X ÀÀcÀͰͤͫ​ͫͧͯͫ͹ΧÀͨͬͮͰ Àͯͨͤ͟͠Ͱͬͩ͠ͺͫ͟ͽÀͭͩͬͷͣͨ͟͟ À

cÀͪͧͫͧ ͨͩͱ͠À ͣͩͽÀͣͤͰͤΧÀͬͰÀ ÀͣͬÀ ÀͩͤͰ ÀcÀͨͮͱͩͬͯ͢ͱͰͬ͵ͫ͹ΧÀͮͤͯͤͭͶͫ

ͬͩͤ͡Χͬͩ͠ͺͫ͟ͽÀͭͩͬͷͣͨ͟͟ÀcÀͯͱͤͫͧͮͫ͡͹ΧÀͧÀͼͤͩͧͮͫ͡͹ΧÀͪͦͧͫ͟͢͟

cÀ ÀͮͤͯͰͬͮͫ͟͟ÀcÀ Àͮ͟͟͠ÀcÀͰͤͪ͟Ͱͧ͵ͤͯͨͧΧÀͮͤͯͰͬͮͫ͟À͟ ͩ͟Àͨͮ͟ͰÀcÀ

cÀͪͧͫͧͨͩͱ͠À ͣͩͽÀͣͤͰͤΧÀͬͰÀ ÀͣͬÀ ÀͩͤͰ ÀcÀͨͮͱͩͬͯ͢ͱͰͬ͵ͫ͹ΧÀͮͤͯͤͭͶͫ

ͪ͟ͲͧͰͤ͟ͰͮÀ ͫ͟À ÀͪͤͯͰ ÀcÀͬͪͤͫ͠Àͩ͟͡ͼͰ͹ÀcÀͣͤͰͯͨ͟ͽÀͭͩͬͷͣͨ͟͟À

cÀ ÀͮͤͯͰͬͮͫ͟͟ÀcÀ Àͮ͟͟͠ÀcÀͰͤͪ͟Ͱͧ͵ͤͯͨͧΧÀͮͤͯͰͬͮͫ͟À͟ ͩ͟Àͨͮ͟ͰÀcÀͪ͟ͲͧͰͤ͟ͰͮÀ

ͯÀͦͬͫͬͪ͢͟

ͫ͟À ÀͪͤͯͰ ÀcÀͬͪͤͫ͠Àͩ͟͡ͼͰ͹ÀcÀͣͤͰͯͨ͟ͽÀͭͩͬͷͣͨ͟͟ÀͯÀͦͬͫͬͪ͢͟ÀcÀ

cÀͫͬ͵ͫͬΧÀͨͩͱ͠ÀcÀͪͱͩͺͰͧͽͦ͹͵ͫ͹ͤÀͨͬͪͫͣ͟͹Àͫͧͪ͟͟Ͱͬͮͬ͡ÀcÀͯͩͱͥ͟͠À

ͫͬ͵ͫͬΧÀͨͩͱ͠À 6ILLAGEÀ(OTEL ÀcÀͪͱͩͺͰͧͽͦ͹͵ͫ͹ͤÀͨͬͪͫͣ͟͹Àͫͧͪ͟͟Ͱͬͮͬ͡À

ͭͮͧͤͪ͟Àͬͯ͢ͰͤΧÀcÀͪͧͫͧͪͮͨͤ͟Ͱ

cÀͯͩͱͥ͟͠Àͭͮͧͤͪ͟Àͬͯ͢ͰͤΧÀcÀͪͧͫͧͪͮͨͤ͟Ͱ

̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ


ПРЕЗЕНТАЦИЯ ◉ РОДОС

.UHVWHQ 5R\DO 9LOODV 6SD ɢ .UHVWHQ 3DODFH +RWHO (͟Àͭͮͤͨͮͯͫͬͪ͟ Àͦͩͧ͟ͰͬͪÀͯͬͩͫʹͤͪÀͬͯͰͮͬͤ͡À͏ͬͣͬͯÀͨͬͪͭͩͤͨͯÀ4HEÀ

ͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰÀͯͬͧͪ͡Àͬͯ͢Ͱͽͪ

+RESTENÀ2OYALÀ6ILLASÀ À3PAÀͧÀ+RESTENÀ0ALACEÀ(OTELÀͭͮͤͣͩ͟͢͟ ͰÀ͟͡ͶͤͪͱÀ

cÀͨͬͫͮͤͯ͢​ͯ ʹͤͫͰͮÀ'OLDENÀ(ALLÀcÀͬͯͫͬͫͬ͡ΧÀͮͤͯͰͬͮͫ͟À¢̀Ͳͧͫ͟¡ÀcÀͮͤͯͰͬͮͫ͟À

ͫͧͪͫͧ͟͡ͼÀͱͯͩͱͧ͢À͡͹ͯͬͨͬͬ͢Àͨ͟͵ͤͯͰ͟͡

ͱÀͯ͟͠​ͯͤΧͫ͟À0ORTAÀDIÀ-AREÀcÀͰͤͪ͟Ͱͧ͵ͤͯͨͧΧÀͮͤͯͰͬͮͫ͟À4EATROÀcÀͮ͟͠͹À (ORIZONÀͧÀ"ELLAÀ6ISTAÀcÀͬͰͨͮ͹Ͱ͹ΧÀͯ͟͠​ͯͤΧͫÀͯÀͪͬͮͯͨͬΧÀͬͣͬ͡ΧÀcÀͣ͟͡À

Kresten Royal Villas & Spa

ͬͰͨͮ͹Ͱ͹ͳÀͯ͟͠​ͯͤΧͫ͟ÀͯÀͭͮͤͯͫͬΧÀͬͣͬ͡ΧÀ

͓ͤͶͤͫͤͤͩ͠ͺͫ͹Χ Àͫͤͣͫͬ͟͡ÀͭͬͯͰͮͬͤͫ​ͫ͹ΧÀͨͬͪͭͩͤͨͯÀ+RESTENÀ2OYALÀ6IL-

cÀͣͤͰͯͨͧΧÀͯ͟͠​ͯͤΧͫÀcÀͨͮ͹Ͱ͹ΧÀͯ͟͠​ͯͤΧͫÀ ͯÀͭͬͣͬͮͤͬͪ͢͡ ÀcÀͰͤͫ​ͫͧͯͫ͹ΧÀͨͬͮͰÀ

LASÀ À3PAÀͬͦ͡͡͹Ͷͤ͟ͰͯͽÀͫ͟ÀͦͤͩͤͫͬͪÀͳͬͩͪͤÀͫͣ͟ÀͪͬͮͤͪÀ͡Àͭͮͤͨͮͯͫͬͪ͟À

cÀͲͱͰͬͩ͠ͺͫͬͤÀͭͬͩͤÀ X ÀcÀͯͨͤ͟͠Ͱͬͩ͠ͺͫ͟ͽÀ Àͬͩͤ͡Χͬͩ͠ͺͫ͟ͽÀͭͩͬͷͣͨ͟͟À

ͮ͟ΧͬͫͤÀ͉ͩͧ͟Ͳͤ͟Àͬ À͏ͬͣͬͯ ÀͬͰͨͱͣ͟ÀͬͰͨͮ͹ͤ͟͡ͰͯͽÀͤͩͧͨͬͩͤͭͫ͡͹ΧÀͧͣ͡À

cÀͯͭͬͮͰͧͫ͡͹ΧÀͦͩ͟ÀcÀ3PAÀcÀ3UPERÀ-ARKET

ͫ͟Àͤ͜͢ΧͯͨͬͤÀͪͬͮͤ ÀͧÀͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰÀ͟͡ͶͤͪͱÀͫͧͪͫͧ͟͡ͼÀͱͯͩͱͧ͢À͡͹ͯͬͨͬͬ͢À ͨ͟͵ͤͯͰ͟͡ À

Kresten Palace Hotel

͉ͬͪͭͩͤͨͯÀ+RESTENÀ2OYALÀ6ILLASÀ À3PAÀͯͬͯͰͬͧͰÀͧͦÀ Àͣ͡ͱͳͪͤͯͰͫ͹ͳÀ

͖ͤͰ͹ͮͤͳͦͤͦͣͬ͡͵ͫ͟ͽÀͬͯ͢Ͱͧͫͧʹ͟À+RESTENÀ0ALACEÀ(OTELÀͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟͟À

ͫͬͪͤͮͬ͡ À ÀJUNIORÀͯͺͼͰͬ͡ À ÀͯͺͼͰͬ͡ À ÀJUNIORÀͯͺͼͰͬ͡ Àͧͩ͡​ͩÀͯÀͯ͟͠​ͯͤΧͫͬͪÀ

ͫ͟ÀͳͬͩͪͤÀͫͣ͟ÀͪͬͮͤͪÀͫ͟Àͮͯ͟​ͯͰͬͽͫͧ​ͧÀ ÀͨͪÀͬͰÀͯͰͬͩͧʹ͹ÀͬͯͰͮͬ͟͡À͏ͬͣͬͯ À

ͧÀ ÀROYALÀͯͺͼͰͬ͡ÀͯÀͯ͟͠​ͯͤΧͫͬͪ

͡À ÀͨͪÀͬͰÀͦͫͪͤͫͧ͟Ͱͬͬ͢À͓ͩͧͮͨͧ͟͟ÀͧÀ͡À ÀͨͪÀͬͰÀͥͧͬͭͧͯͫͬ͡ΧÀͣͤͮͤ͡ͱͶͨͧÀ

͂ͯͤÀͫͬͪͤͮ͟Àͬͬͮ͠ͱͣͬͫ͟͡͹ÀͯͭͱͰͫͧͨͬ͡͹ͪÀͰͤͩͤͧͣͤͫͧͤͪ͡ ÀͰͤͩͤͲͬͫͬͪ À

͉ͬͯͨͧͫͱ À

͡Àͫͬͪͤͮ͟ͳÀͱͯͰͫͬͩͤͫ͟͡Àͳͬͩͬͣͧͩͺͫͧͨ ÀͯͤΧͲ À͟ÀͰͨͥͤ͟ÀͭͮͤͣͬͯͰͩ͟͡ͽͤͰͯͽÀ

͍ͰͤͩͺÀ+RESTENÀ0ALACEÀͯͬͯͰͬͧͰÀͧͦÀ Àͫͬͪͤͮͬ͡ ÀͭͮͧÀͻͰͬͪÀ͡ÀͭͬͯͩͤͣͫͧΧÀ

ͧͫͰͤͮͫͤͰÀ͵ͤͮͤͦÀͯͤͰͺÀ%THERNET À͑ͨͥͤ͟ÀͧͫͲͮͯ͟ͰͮͱͨͰͱͮ͟Àͨͬͪͭͩͤͨͯ͟À

ͮͦ͟ÀͬͰͤͩͺÀ͠͹ͩÀͬͰͮͤͪͬͫͰͧͮͬͫ͟͡ÀͦͧͪͬΧÀ Àͬͣͬ͢͡ À͂ͯͤÀͫͬͪͤͮ͟À ͬͬͮ͠ͱͣͬͫ͟͡͹Àͬͯͬ͠͹ͪÀͬͮͦͬͪ͟͠ ÀͤͯͰͺÀͩͨͬͫ͟͠ÀͧͩͧÀͤͮͫͣ͟͟͡ ÀͬͰͨͱͣ͟À ͬͰͨͮ͹ͤ͟͡ͰͯͽÀͤͩͧͨͬͩͤͭͫ͡͹ΧÀͧͣ͡ ÀͯͭͱͰͫͧͨͬͬͤ͡ÀͰͤͩͤͧͣͤͫͧͤ͡À ͯÀͪͱͦ͹ͨͩ͟ͺͫ͹ͪͧÀͨͫͩͪͧ͟͟͟ Àͪͧͫͧ ͳͬͩͬͣͧͩͺͫͧͨ ÀͯͤΧͲ ÀͲͤͫÀͧÀ ͨͬͫͣͧʹͧͬͫͤͮ À͂ͫͧͪͫͧ͟ͼÀͨͩͧͤͫͰͬ͡Àͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰͯͽÀʹͤͩ͹ΧÀͮͽͣÀͱͯͩͱ͢ ÀcÀ ͨͬͪͭͩͤͨͯÀͯ͟͠​ͯͤΧͫͬ͡ Àͨͩ͡ͼ͵͟ͼͷͧΧÀͧÀͣͤͰͯͨͧΧÀͯ͟͠​ͯͤΧͫÀͯÀͪͬͯͰͧͨͪͧ͟À ͧÀͭͩ͟ͺͪͪͧ͟ Àͯͬͦͣ͟ͼͷͧͪͧÀͻͨͦͬͰͧ͵ͤͯͨͱͼÀ͟ͰͪͬͯͲͤͮͱÀcÀͰͱͮͧͯͰͧ͵ͤͯͨͧΧÀ ͬͲͧͯÀcÀ͠ͱͰͧͨÀcÀͮͤͯͰͬͮͫ͟ÀcÀͮ͟͠ÀͱÀͯ͟͠​ͯͤΧͫ͟ÀcÀͰͤͮͫ͟͟͡À!ÀLAÀCARTEÀcÀ ͨͬͨͰͤΧͩͺ ͮ͟͠ÀcÀͭͩͽͥͫ͹ΧÀͬͩͤ͡Χͬͩ͠ÀcÀͣͤͰͯͨ͟ͽÀͭͩͬͷͣͨ͟͟ÀcÀͰͤͫ​ͫͧͯͫ͹ΧÀ ͨͬͮͰÀcÀͭͬͩͤÀͣͩͽÀͪͧͫͧͬͩ͢ͺͲ͟ÀcÀͨͬͫͮͤͯ͢​ͯ ʹͤͫͰͮÀcÀͬͪͤͫ͠Àͩ͟͡ͼͰ͹ÀcÀ ͣͬͯͰͱͭÀ͡ÀͧͫͰͤͮͫͤͰÀcÀͬͲͧͯÀͮͤͫͣ͟͹À͟͡Ͱͬͪͬͧͩͤ͠ΧÀcÀͭͮͨͬͨ͟͟͡

̮͉͍͌͑͊ͅ 103


ПРЕЗЕНТАЦИЯ ◉ РОДОС

$PDWKXV %HDFK +RWHO (OLWH 6XLWHV ͇͉͌͊͌͒͛͑͟ҧÌ͖͒͊͏͠Ì͕͊͐͊ҧ͈͑͒͒ÌÌ ͖͍͓ͅÌ͑ͅÌ͕͖͔͇͒͒͊Ì͔͉͕͒͒

͇͉͌͊͌͒͛͑͟ҧÌ͖͍͎͆͗ ͖͒͊͏͠ÌÌ ͑ͅÌ͕͖͔͇͒͒͊Ì͔͉͕͒͒Ì ͖͒͏͎͒͠Ì͕͖͢͟͠

͍͵ͮͬ͟͟͡Ͱͤͩͺͫ͹ΧÀͭͩͽͥͫ͹ΧÀͬͰͤͩͺÀ!MATHUSÀ ÀͻͰͬÀͮ͟ΧͯͨͬͤÀͪͤͯͰͬÀͣͩͽÀ

ͦͤͦͣͬ͡͵ͫ͹ΧÀ%LITEÀ3UITESÀͯÀͧͣͬͪ͡Àͫ͟Àͪͬͮͤ Àͫ͟Àͬ À͏ͬͣͬͯÀ ÀͻͰͬÀ

ͬͰͣ͹ͳ͟ ÀͯÀͭͫͬͮͪͫ͟͟͹ͪÀͧͣͬͪ͡Àͫ͟Àͤ͜͢ΧͯͨͬͤÀͪͬͮͤ À͌͟ͶÀ ͦͤͦͣͬ͡͵ͫ͹ΧÀ

͟͡Ͱͬͫͬͪͫ͹ΧÀÀͮͬͪͫ͟Ͱͧ͵ͤͯͨͧΧÀ͠ͱͰͧͨ ͬͰͤͩͺÀͭͮͧÀͬͰͤͩͤÀ!MATHUSÀ

ͨͱͮͬͮͰÀͫ͟Àͬ ͏ͬͣͬͯ ͯ͵ͧͰͤ͟ͰͯͽÀ͡͹ͣ͟ͼͷͧͪͯͽÀͯͤͪͤΧͫ͹ͪÀͬͰͤͩͤͪÀͯÀ

͏ͬͣͬͯ ͐ͬͩͦͫͧ͟͠Ͱͤͩͺͫ͹ͤÀͯͺͼͰ͹ÀͯÀͧͣͬͪ͡Àͫ͟Àͦͩͧ͟͡À͈ͨͯͧͽÀͭͮͤͨͮͯͫͬ͟À

ͭͤͮͬͨͩͯ͟͡​ͯͫ͹ͪͧÀͱͣͬͯ͠Ͱͪͧ͟͡

ͭͬͣͳͬͣͽͰÀͣͩͽÀͪͤͣͬͬͬ͢͡Àͪͤͯͽʹ͟

/͖͍͕͎͍͒͐͑͛͊ͅҧÌ͖͒͊͏͠Ì͉͏ͱÌÌ ͓͔͇͉͍͒͊͊͑ͱÌ͕͇͉͙͊͆͑͟ͅÌ͖͔͕͖͇͒͋͊

̧͖͍͎͗ ͖͒͊͏͠Ì͉͏ͱÌ͐͒͏͉͇͒͒͋͊͑͒Ì͕Ì͇͍͉͒͐Ì͑ͅÌ ͔͐͒͊Ì͇Ì͌ͅ͏͍͇͊Ì͍͎͕͍ͱÌ͑ͅÌ͔͉͕͒͒͊

͎ͬͰͮͽͯ͟ͼͷͤ​ͤÀͮͯͭͬͩͬͥͤͫͧͤ͟Àͦͩͧ͟͟͡À͈ͨͯͧͽÀͧÀͭ͹Ͷͫ͟ͽÀͦͤͩͤͫͺÀͽͩ͡ͽͼͰͯͽÀ

́ͱͰͧͨ ͬͰͤͩͺÀ %LITEÀ 3UITESÀ ͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰÀ ͩͱ͵ͶͧͤÀ ͫͬͪͤͮ͟À ͣͩͽÀ

ͧͣͤͩ͟ͺͫ͹ͪÀͪͤͯͰͬͪÀͣͩͽÀͪͤͣͬͬͬ͢͡Àͪͤͯͽʹ͟ÀͧÀͭͮͬͤͣͤͫͧ͡ͽÀͯͣͤͫͬ͟͡͠ΧÀ

ͫͤͦ͟͠͹ͤͪͬͬ͟͢͡Àͪͤͣͬͬͬ͢͡Àͪͤͯͽʹ͟ ͫͶÀͬͰͤͩͺÀͭͬͪͬͥͤͰÀͬͭͩ͟͡ͰͧͰͪÀ

ʹͤͮͤͪͬͫͧ​ͧÀͫ͟Àͬ ͏ͬͣͬͯ ͎ͬͩ͟͠ͱΧͰͤÀͯͤ͠ͽÀͮͬͯͨͬͶͫ͹ͪͧÀͭͮͬʹͤͣͱͮͪͧ͟À

ͬͭͩͬ͡ͰͧͰͺÀ͟͡ͶͧÀͪͤ͵Ͱ͹À͡Àͮͤͩ͟ͺͫͬͯͰͺ

ͪͧͮͬͬͬ͢͡Àͨͩͯ͟​ͯ͟ ÀͧÀͮͯ͟​ͯͩ͟͠ͰͤͯͺÀ͡Àͩͱ͵ͶͤͪÀͯͭ͟ ͬͰͤͩͤ

̴͏ͱ͋͑͟ҧÌ͖͒͊͏͠Ì͇Ì͙͖͆͗͊Ì͍͎͕͍ͱÌÌ ͑ͅÌ͔͉͕͒͒͊Ì͕Ì͎͔͚͒͑͊͊͑͘ ͚͖͔͊͑͒͐

̵͖͍͕͎͍͒͐͑͛͊ͅҧÌ͖͉͙͒͟Ì͑ͅÌ͕͖͔͇͒͒͊Ì͔͉͕͒͒ ͂ͤͩͧͨͬͩͤͭͫ͹ΧÀ͠ͱͰͧͨ ͬͰͤͩͺÀ%LITEÀ3UITESÀͻͰͬÀͩͱ͵ͶͧΧÀ͡͹ͬͮ͠ÀͣͩͽÀ ͬͰͣ͹ͳ͟ÀͧÀͪͤͣͬͬͬ͢͡Àͪͤͯͽʹ͟Àͫ͟Àͬ ͏ͬͣͬͯ

͍ͰͤͩͺÀͨͩͯ͟​ͯ͟ÀͩͼͨͯÀ!MATHUSÀ ÀͻͰͬÀ͡Àͩͱ͵Ͷͤ​ͤÀͪͤͯͰͬÀͣͩͽÀͬͰͣ͹ͳ͟Àͨͨ͟À

͂ͩͼͩͤͫ͠​ͫ͹ͤÀͭͮ͟͹Àͪͬ͢ͱͰÀͭͬͮ͢ͱͦͧͰͺͯͽÀ͡ÀͯͭͬͨͬΧͫ͹ΧÀͪͧͮÀ͎͐̀ÀͧÀ

ͭͮͤͣͭͮͧͫͧͪ͟ͰͤͩͤΧ ÀͰͨ͟ÀͧÀͰͱͮͧͯͰͬ͡ ͌͟ͶÀͬ͵ͮͬ͟͟͡Ͱͤͩͺͫ͹ΧÀͬͰͤͩͺÀ

ͭͮͬ͢ͱͩͽͰͺͯͽÀͣͬͩ͡ͺÀͭͩͽͥ͟À͈ͨͯͧͽÀͧͩͧÀͭͬͱͥͧͫ͟ͰͺÀͭͮͧÀͯͤ͡͵͟ͳÀͭͬͣÀ

ͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰÀͬͭ͹ͰÀ͡͹ͯͬͨͬͬ͢Àͨͩͯ͟​ͯ͟ÀͣͩͽÀͭͤͮͯͬͫÀͪͧͮͬͬͬ͢͡Àͱͮͬͫ͡ͽ

ͭͬͨͮͬͬͪ͡Àͦͤͦͣ͡

104 ̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ


̨̀Į̀Ì̴̶̳̮̯̦̺Ì̮̪̫̦̰̲̳̩̳́Ì̷̳̪̺̦̀

̷̵̳̯̳Ҥ̷̫Ì̪̰̈́Ì̶̧̫̈́Ì̵̱̮Į̴̸̷̶̷̫̫̮̀̽Ҥ ̨Ì /.++.Ì'.3$+2 APOLLO HOTELS ͎͉͋͟ͅҧÌ͉͊͑͠Ì͐͟Ì͖͖͊͝ͅ͏͑͒͠Ì͖͍͕͌͆͒͐ͅͱÌ͒Ì͎͕͖͇͛͊͊ͅÌ͍Ì͕͖͔͍͕͊͐͐ͱÌ͉͇͗͒͏͖͇͔͍͖͊͒͠Ì͇͕͊Ì͓͔͕͌͒͟ͅÌ͍͙͑͜ͅÌ͈͕͖͒͊ҧ ͐͟Ì͓͔͉͊͏͈͊͐ͅͅÌ͇͐ͅÌ͓͍͕͖͍͒͑͊Ì͇͑͊͌͆͊͐͒͊͟ͅͅÌ͓͖͕͖͇͍͗͊͊͊͜

SENTIDO APOLLO BLUE ͓ͩͧͮͨͧ͟͟ À À͏ͬͣͬͯ À̓ͮͤʹͧͽ ͑ͤͩ À À À EMAIL ÀINFO APOLLOBLUE SENTIDOHOTELS COM

APOLLO BEACH ͓ͩͧͮͨͧ͟͟ À À͏ͬͣͬͯ À̓ͮͤʹͧͽ ͑ͤͩ À À À À EMAIL ÀAPOLLORH OTENET GR


ϛϜϑϓϑϙϞόҠϔҩ Dz ϜϚϐϚϝ

̩͕͖͍͍͒͑͛͑͟ҧÌ͎͓͒͐͏͎͕͊Ì2$-3(#.Ì ONKKNÌ!KTDÌ͍Ì ONKKNÌ!D@BGÌ'NSDKÌ ͔͕͓͒ͅ͏͒͋͊͑͟Ì͑ͅÌ͇͊͏͍͎͒͏͓͊͑͒͐Ì͓͏ͱ͋͊Ì̹ͅ͏͍͔͎͍ͅÌ͑ͅÌ͒ Ì̵͉͕͒͒ Ì

4FOUJEP "QPMMP #MVF ̲͓͍͒͐͑ͅͅͱÌ ͓͒Ì ͕͖͍͏͢Ì ͉͔͇͈͔͕͎͍͊͑͊͊͛͊͊Ì ͓͕͖͔͒͒ҧ͎͍ Ì ͖͖͒͡Ì ͈͕͖͍͍͒͑͛͑͟ҧÌ ͎͓͒͐͏͎͕͊Ì ͈͔͍͐͒͑͛͑͒ͅÌ ͇͓͍͕͑ͅÌ ͇Ì ͎͔͍͒͗͋͢͝ͅҧÌ ͏͉͖͑͘͜ͅͅ Ì ̴͔͈͒͗͏ͱҧ͖͕͊͠Ì ͓͒Ì ͕͉͇͒͐͟ͅÌ ͉͔͎͒͒͋͐ͅÌ ͍Ì ͓͇͕͖͇͒͛͗͗ҧ͖͊Ì ͉͊͏͍͎͖͑͟ͅҧÌ ͔͖͒͐ͅͅÌ ͕͍͋͐͑ͅͅÌ ͕Ì ͖͎͍͑͒͐ͅÌ ͖͍͐͠ͱ͑ͅÌ ͍Ì ͕͖͈͐͊͑͒͒Ì ͔͖͔͇͌͑͒͠ͅͅͱ Ì ̶͓͕͖͍͖͕͗͊͠Ì ͑ͅÌ ͓͏ͱ͋Ì ͍Ì ͖͍͖͒͗͊͝Ì ͊͜͏͎͇͍͕͖͕͖͒͒͠Ì ͖͓͊͏͈͒͒Ì͓͕͎͊ͅ Ì̳͖͇͉͊ͅҧ͖͊Ì͈͖͆͒͗͢ͅÌ͓ͅ͏͍͖͔͗Ì͖͔͉͍͚͍͒͑ͅ​͙͑͟Ì͇͎͕͇͗͒Ì ͇Ì ͔͕͖͔͊͒͑͊ͅÌ ͖͒͊͏ͱ Ì ͈͉͊Ì ͇͕͊Ì ͆͏͉͢ͅÌ ͕͉͒͌͑͟ͅÌ ͓͔͍Ì ͍͕͓͒͏͇͍͌͒͑͠ͅ​͍Ì ͕͙͐͟ͅÌ ͏͍͙͗͛͜Ì ͍͈͔͉͍͖͇͑͊͊͑͒ Ì ̲͆ͅ͏͉͢ͅҧ͖͊Ì ͌ͅÌ ͕͒͏͍͑͊͛͑͐͟Ì ͎͖͍͌͐ͅͅͅÌ͑ͅÌ͒͑͊͘Ì͙͔͐ͅͅÌ̦͓͒͏​͏͒͑ͅÌ͍Ì͓͕͒͏͗͜ͅҧ͖͊Ì͓͏͕͎͊Ì͇͒͏͑Ì͑ͅÌ ͓͏ͱ͋͊ Ì ̳͕͖͔͍͖͆͒͊Ì ͇͕͊Ì ͕͇͍͒Ì ͓ͱ͖͠Ì ͇͕͖͇͛͗Ì ͍Ì ͇͟Ì ͖͎͔͖͒͒͊͊Ì ͉͏ͱÌ ͕͊͆ͱÌ ͖͒͊͏͠Ì2DMSHCNÌ ONKKNÌ!KTD

̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ


$SROOR %HDFK +RWHO ̳͖͊͏͠Ì

ONKKNÌ !D@BGÌ 'NSDKÌ dÌ ͖͒͡Ì ͓͔͕͖͔͒͒͑͟ҧÌ ͕͇͔͒͊͐͊͑​͑͟ҧÌ

͎͓͒͐͏͎͕͊ Ì ͔͕͓͒ͅ͏͒͋͊͑​͑͟ҧÌ ͑ͅÌ ͓͏ͱ͋ͅÌ ̹ͅ͏͍͔͎͍ͅÌ ͑ͅÌ ͕͇͔͊͊͒

͇͕͖͒͒͛͑͒ҧÌ ͎͕͖͍͒͒͑͊͛͑͒Ì ͒ Ì ̵͉͕͒͒ Ì ̳͑Ì ͔͕͓͒ͅ͏͒͋͊͑Ì ͑ͅÌ ͔͕ͅ​͕͖͒ͱ͍͑​͍Ì Ì͎͐Ì͖͒Ì͕͖͒͏͍͚͟Ì͕͖͔͇͒͒ͅÌ͍Ì͇Ì Ì͎͐Ì͖͒Ì͓͒͏ͱÌ͉͏ͱÌ͈͒͏͘͠ͅÌ̦͉͑͗͘ͅ Ì ̧͉͍͗͗͛Ì͔͕͓͒ͅ͏͒͋͊͑​͑͐͟Ì͑ͅÌ͓͕͊͛͑͒͐ͅÌ͓͏ͱ͋͊Ì͍Ì͖͓͗͒ͅͱÌ͇Ì͔͕͎͒͒͑͒͜ҧÌ ͍Ì ͓͑͒͟͜ҧÌ ͌͊͏͍͊͑ Ì ͖͖͒͡Ì ͖͔͙͇͉͛͊͊͌͊͌͒͛͑͟͟ҧÌ ͖͒͊͏͠Ì ͕͉͊͏͖͊ͅÌ ͇͜ͅÌ ͖͉͙͒͟Ì͇͑͊͌͆͊͐͐͟͟ͅͅ

̮͉͍͌͑͊ͅ


ϛϜϑϓϑϙϞόҠϔҩ

0LWVLV +RWHOV ̵̰̫̩̫̲̪̦̲̳̫Ì̶̷̴̵̩̳̫̮​̶̷̨̮̱̳

͕͔͇͍͕͊͗Ì ͇Ì ͎͉͋͒͐ͅÌ ͍͌Ì ͖͒͊͏͊ҧÌ ͚͓͎͍͊͒͛ Ì ͇Ì ͖͒Ì ͇͔͊͐ͱÌ ͎͎ͅÌ ͈͕͖͒ͱ͐Ì

̧͉͍͗͗͛Ì ͕͐͒ͅҧÌ ͎͔͓͗͑͒ҧÌ ͖͒͊͏͑͒͠ҧÌ ͚͓͎͊͒͛͒ҧ Ì ,HSRHRÌ 'NSDKRÌ ͗͋͊Ì ͇Ì

͓͔͉͊͏͈͖͕͊ͅͅͱÌ ͈͖͆͒͟ͅҧÌ ͇͔͆͒͟Ì ͈͕͖͓͔͍͒͊​͍͙͐͑͟Ì ͎͔͔͖͇͗͒͒Ì ͎͏͕ͅ​͕ͅÌ

͖͍͊͛͊͑͊Ì Ì ͏͖͊Ì ͱ͇͏ͱ͖͕͊ͱÌ ͏͍͉͔͊͒͐Ì ͇Ì ͖͔͍͕͗͆͌͑͊͊ Ì ͑ͅ͏͍͇͒͋Ì ͕͇͒ҧÌ

c͓͔͍͊͐͗͐i Ì c͏͎͕͢i Ì BHSXÌ Ì QDRNQS Ì ANTSHPTDÌ Ì @KK HMBKTRHUDÌ GN

͕͕͖͇͒͆͊͑​͑͟ҧÌ͖͓͖͎͒͊͛͒ͅÌ͑ͅÌ͍͘͏͕͍͒͒͘͢Ì͈͕͖͓͔͍͒͊​͍͕͖͇͐ͅ Ì͇Ì͎͕͒͗͊͘Ì

SDKR Ì ̨͊͏͍͎͒͏͓͊͑ͅͱÌ ͍͔͕͖͔͎͖͔͑͗͗͘ͅͅ Ì ͇͕͖͍͒͌͐͒͋͑͒Ì ͉͏ͱÌ ͖͉͙͒͟ͅ Ì

͎͖͔͒͒͒ҧÌ ͙͉͍͖͕͑͒ͅͱÌ ͈͕͖͒͠ Ì ͎͏͍͖͊͑ Ì ͓͕͖͍͖͒͊͊͏͠ Ì ͍Ì ͍͐͊͑​͑͒Ì ͖͎͒ͅҧÌ

͍͕͎͌͑͟ͅ​͑ͅͱÌ ͎͙͗͑ͱ Ì ͓͔͎͔͕͊͑͒ͅÌ ͔͉͇͒͆͒͗͒͑ͅ​͑͊͟Ì ͎͔͚͒͑͊͊͑͘ ͌ͅ͏͟ Ì

͓͉͙͉͒͒Ì͕͓͍͇͖͒͆͊͊͛͊ͅÌ͍͑Ì͕Ì͛͊͐Ì͑͊Ì͕͔͇͍͑͐͟ͅҧÌ͎͕͖͇͛͊͊͑ͅ​͑͟ҧÌ͖͉͙͒͟

͕͗͏͈͍͗Ì ͓͒Ì ͉͔͇͒͌͒͒͏͍͊͑͢Ì ͍Ì ͚͖͔͊͑͟Ì ͎͔͕͖͒͟ͅ Ì Ì ͇͕͊Ì ͖͒͡Ì ͓͇͒͌͒͏ͱ͖͊Ì

̺͒͏͉͍͈͑Ì ͕͕͖͍͖͒͒Ì ͍͌Ì Ì ͖͒͊͏͊ҧ Ì ͎͖͔͒͒͊͟Ì ͇͕͊͒͆͊͐͞͏͊͢͝Ì

͑͐ͅÌ͉͇͗͒͏͖͇͔͍͖͊͒͠Ì͇͕͊Ì͇͍͜ͅÌ͓͔͕͌͒͟ͅ Ì͇͑͊Ì͇͍͕͍͕͖͍͌͐͒ͅÌ͖͒Ì͚͊͏͍Ì

͇͓͒͏͖͒͢͝ͅÌ ͏͈͒͌͗͑Ì b̸͍͎͑ͅ͏͑͒͊͠Ì ͓͔͇͑ͅͅ͏͍͊͑͊h Ì ͍Ì ͇͏͉͊ͅ͏͚͟͠Ì

͇͈͊͒͜ͅÌ ͓͖͕͖͇͍͗͊͊͜ͱÌ dÌ ͉͏ͱÌ ͖͉͙͒͟ͅ Ì ͓͒Ì ͉͊͏͐ͅÌ ͍͏͍Ì ͇͒Ì ͇͔͊͐ͱÌ

,HSRHRÌ 'NSDKRÌ ͓͔͍͈͏͖͜͢ͅͅÌ ͕͇͍͙͒Ì ͈͕͖͒͊ҧÌ ͓͈͔͍͖͕͒͗͌͠ͱÌ ͇Ì ͈͔͕͎͊͛͊͗͢Ì

͉͇͈͐͊͒͒͒Ì ͕͐͊ͱ͚ͅ Ì ̯͔͒͐͊Ì ͖͈͒͒ Ì ͓͔͕͊͒͑ͅ͏Ì ͖͒͊͏͙͑͟͠Ì ͎͓͒͐͏͎͕͇͊͒Ì

͖͐͊͛͗ Ì ͎͇͍͕͒͗͑͗͜͠Ì ͇Ì ͕͇͖͊Ì ͈͔͕͎͈͊͛͊͒͒Ì ͕͒͏͚͑ͅÌ ͑ͅÌ ͕͖͔͇͙͒͒ͅ Ì ͍Ì

͈͖͇͒͒Ì͓͔͉͕͖͇͍͖͊͒͠ͅÌ͈͕͖͒ͱ͐Ì͎͚͔͒͑͊͑ͅÌ,HSRHR Ì͕͗͏͈͍͗Ì͇͕͒͛͟ͅҧ͈͊͒͜Ì

͓͎͍͖͕͒͌͑͒͐͠ͅͱÌ͕Ì͈͔͕͎͊͛͊͒ҧÌ͍͕͖͔͍͒͊ҧÌ͍Ì͎͗͏͖͔͗͒͠ҧÌ͇Ì͏͈͉͔͙͊͊͑͑͟ͅÌ

͎͏͕ͅ​͕ͅÌ͍Ì͔͈͍͇͖͒͑͌͒͠ͅͅÌ͇͑͊͌͆͊͐͟͟ͅͅҧÌ͖͉͙͒͟ Ì

͈͔͉͙͒͒ͅÌdÌ͇Ì̦͍͙͑͘ͅ Ì͑ͅÌ͒ Ì̯͔͍͖ Ì͇Ì̯͐͊͑ͅͅĮ͔̀͗͏ͅ Ì͑ͅÌ͒ Ì̯͕͒Ì͍Ì͒ Ì̵͉͕͒͒ Ì ̨͕͊Ì͖͒͊͏͍Ì͇͓͍͕͑͟ͅÌ͇Ì͎͔͍͒͗͋͢͝ͅҧÌ͓͊ҧ͌͋ͅ Ì͖͒​͖͊͑ͱͱÌ͍Ì͓͔͎͔͕͊͑͒ͅÌ

̩͔͓͗​͓ͅÌ,HSRHRÌGNSDKRÌ͉͎͔͖͑͊͒͑͒͑͒ͅÌ͓͒͏͗͛ͅ͏ͅÌ͈͔͉͑͟ͅͅÌ͖͒Ì͕͖͙͐͊͑͟Ì

͉͓͒͒͏͑ͱͱÌ͕͖͕͖͇͊͊͊͑​͑͗͢Ì͎͔͕͖͒͗ͅÌ͓͔͍͔͉͒͟ Ì͍Ì͍͎͗͑ͅ͏͑͐͟͠Ì͔͒͆͌͒͐ͅÌ

͍Ì͉͔͉͙͐͊͋͗͑͒͑͟ͅÌ͖͔͓͔͖͔͇͗͒͊͒͒ͅÌ͌ͅÌ͓͔͍͌͑͑ͅ​͑͒Ì͇͕͎͍͒͟ҧÌ͔͇͗͒͊͑͠Ì

͕͖͖͒͛͊͢ͅÌ ͕͕͖͇͒͆͊͑​͑͟ҧÌ ͕͖͍͏͠Ì ͕Ì ͡͏͖͍͊͐͊͑͐ͅÌ ͕͖͈͐͊͑͒͒Ì ͎͒͏͔͍͖͒ͅÌ ͍Ì

͓͔͉͕͖͇͊͒ͅ͏ͱ͙͊͐͟Ì͕͗͏͈͗ Ì͍Ì͊​͊Ì͇͎͏͉ͅÌ͇Ì͓͇͍͒͊͑͊͟͜Ì͔͇͗͒͑ͱÌ͕͖͈͐͊͑͒͒Ì

͔͙͍͖͎͖͔͍͊͗͑͐͟ͅÌ͉͖͊ͅ͏ͱ͍͐

͖͔͍͗͌͐ͅÌ͍Ì͔͆͊͊͋͑͒͊Ì͖͍͒͑͒͊͑͊͜Ì͎Ì͎͔͒͗͋͊͢͝ͅҧÌ͕͔͉͊͊Ì͆͟͏Ì͇͕͎͒͒͟Ì

̯͚͔͒͑͊͑Ì͓͔͍͉͖͊ͅÌ͕͒͒͆͒͊Ì͍͌͑͛͊͑͊ͅÌ͎͕͖͇͛͊͊͑ͅ​͑͒͐͗Ì͇͊͏͍͎͒͏͓͊͑͒͐͗Ì

͚͒͊͑͊͑Ì͑ͅÌ͔͙͌͑͟ͅÌ͔͇͗͒͑ͱ͙

̈́ͤͫͺͧ͢ÀͧÀ͑ͱͮͧͦͪ͟


ПРЕЗЕНТАЦИЯ ◉ КОС

1HSWXQH +RWHOV 5HVRUW &RQYHQWLRQ &HQWUH 6SD "À Àͨͪ ÀͬͰÀͪͤͥͣͱͫͮͬͣͫͬͬ͟͢À͟ͻͮͬͭͬͮͰ͟ÀͬͯͰͮͬ͟͡À͉ͬͯ À͡À Àͨͪ ÀͬͰÀ

Àͨ͡ ͪ ÀͮͽͣͬͪÀͯÀͬͩ͠ͺͶͧͪÀͭͤͯ͵ͫ͟͹ͪÀͭͩͽͥͤͪÀͧÀͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰÀͯͬͧͪ͡À

ͯͰͬͩͧʹ͹ÀͬͯͰͮͬ͟͡ÀͧÀ͡À Àͨͪ ÀͬͰÀͥͧͬͭͧͯͫͬ͡ΧÀͣͤͮͤ͡ͱͶͨͧÀ͋ͯ͟Ͱͧͳͮͧ͟À

ͬͯ͢ͰͽͪÀͭͮͤͨͮͯͫ͟ͱͼÀͧͫͲͮͯ͟ͰͮͱͨͰͱͮͱÀͣͩͽÀͭͮͬͤͣͤͫͧ͡ͽÀͬͰͣ͹ͳ͟Àͨͨ͟À

ͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟Àͬͯ͢Ͱͧͫͧ͵ͫ͹ΧÀͨͬͪͭͩͤͨͯÀ.EPTUNEÀ(OTELSÀ À2ESORT À#ON

͡ÀʹͤͫͰͮͩ͟ͺͫͬͪÀͨͬͮͭͱͯͤ ÀͰͨ͟ÀͧÀ͡Àͬͨͮͱͥ͟ͼͷͧͳÀͦͣͫͧ͟ͽͳÀ͠ͱͫͩͬ͢͟

VENTIONÀ#ENTREÀ À3PA Àͭͮͤͣͩ͟͢͟ͼͷͧΧÀͯͬͧͪ͡Àͬͯ͢ͰͽͪÀ͡͹ͯͬ͵͟ΧͶͤͬ͢À

͍ͰͤͩͺÀͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰÀ ÀͮͤͯͰͬͮͫ͟͟ Àͣͤ͢ÀͪͬͥͫͬÀͬͰͤͣ͟͡ͰͺÀͩ͠ͼͣ͟Àͨͱͳͫͧ

ͨͩͯ͟​ͯ͟Àͱͯͩͱͧ͢ À͌ͤͭͬ͡ͰͬͮͧͪͬΧÀͨͮͯͬ͟Ͱ͹Àͬͨͮͱͥ͟ͼͷ͟ͽÀͭͮͧͮͬͣ͟À

͢ͱͮͪͤ Àͮͤ͢͵ͤͯͨͱͼÀͧÀͪͤͥͣͱͫͮͬͣͫ͟ͱͼÀͨͱͳͫͼ À Àͮͬ͟͠͡ À ÀͬͰͨͮ͹Ͱ͹ͳÀ

ͣͤͩͤ͟ͰÀͻͰͬͰÀͨͬͪͭͩͤͨͯÀͧͣͤͩ͟ͺͫ͹ͪÀͪͤͯͰͬͪÀͣͩͽÀͫͤͦ͟͠͹ͤͪͬͬ͟͢͡À

ͯ͟͠​ͯͤΧͫ͟À ͬͣͧͫÀͯÀͭͬͣͬͮͤͬͪ͢͡ Àͯͬͮͤͪͤͫ͡​ͫ͹ΧÀͨͬͫͮͤͯ͢​ͯ ʹͤͫͰͮ À

ͬͰͣ͹ͳ͟ À͉ͮͬͪͤÀͰͬͬ͢ ÀͨͬͪͭͩͤͨͯÀͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰÀͱͯͩͱͧ͢Àͨͬͫͮͤͯ͢​ͯ

ͮͦͫͬ͟​ͬͮͦͫ͟͠͹ͤÀͯͭͬͮͰͧͫ͡͹ͤÀͯͬ​ͬͮͱͥͤͫͧͽ Àͫͧͪ͟͟ʹͧͽ ÀͱͳͬͣÀͦ͟À

Ͱͱͮͧͦͪ͟À͡͹ͯͬͨͬͬ͢Àͨͩͯ͟​ͯ͟ À͵ͰͬÀͣͤͩͤ͟ͰÀͤͬ͢Àͤͯ͡ͺͪ͟Àͭͮͧͩͤͨ͟͡Ͱͤͩͺͫ͹ͪÀ

ͣͤͰͺͪͧ À͎͐̀ÀͧÀͮͽͣÀͣͮͱͧ͢ͳÀͱͯͩͱ͢ Àͯͬ​ͬͰͤ͡ͰͯͰ͡ͱͼͷͧͳÀ͡͹ͯͬͨͬͪͱÀ

ͫͭͮͩͤͫͧͤͪ͟͟͡ÀͣͩͽÀͨͬͫͮͤͯ͢​ͯ Ͱͱͮͧͦͪ͟

ͨ͟͵ͤͯͰ͡ͱÀͬͯ͢Ͱͧͫͧ͵ͫͬͬ͢Àͨͬͪͭͩͤͨͯ͟À.EPTUNE

͉ͬͪͭͩͤͨͯÀ.EPTUNE ÀͭͬͯͰͮͬͤͫ​ͫ͹ΧÀͯÀͯͬͩ͠ͼͣͤͫͧͤͪÀͰͮͣͧ͟ʹͧΧÀ

͂À Àͬͣ͢ͱÀͮͤͫͬͧͮͬͫ͟͡͡͹À Àͫͬͪͤͮͬ͡ÀͧÀͬ͢Ͱͬ͡͹Àͱͣͬͩͤ͡Ͱͬͮͧ͡ͰͺÀ

ͮͤ͢͵ͤͯͨͬΧÀͮ͟ͳͧͰͤͨͰͱͮ͹ÀͬͯͰͮͬ͟͡ Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟Àͫ͟Àͭͩͬͷͣͧ͟À À

ͯͤ͡Àͯͪ͟͹ͤÀͯͬͮͤͪͤͫ͡​ͫ͹ͤÀͦͭͮͬͯ͟͹Àͫ͟ͶͧͳÀͬͯ͢ͰͤΧ

̮͉͍͌͑͊ͅ 109
ϛϜϑϓϑϙϞόҠϔҩ Dz ,Ϛϝ

Ʉɨɧɰɟɪɧ %OXH /DJRRQ ͉ͬͫʹͤͮͫÀ"LUEÀ,AGOONÀ'ROUPÀͽͩ͡ͽͤͰͯͽÀͬͣͫͧͪÀͧͦÀͩͧͣͤͮͬ͡À͡À

ͨ͡ͱͯ ÀͻͰͬÀͫͬͪͤͮ͟ÀͯÀͧͣͬͪ͡Àͫ͟Àͪͬͮͤ ÀͭͮͬͯͰͬͮͫ͹ͤÀͯͤͪͤΧͫ͹ͤÀͫͬͪͤͮ͟À

ͳͬͩͣͧͫͤ͢À(OSPITALITYÀ'ROUP Àͱͭͮͩ͟͡ͽͼͷͧͪÀ ÀͬͰͤͩͽͪͧÀͨ͟Ͱͤͬͮͧ͢​ͧÀ

ͯÀͬͰͣͤͩͺͫͬΧÀͯͭͩ͟ͺͫͤΧÀͣͩͽÀͣͤͰͤΧ Àͫͬͪͤͮ͟ÀͯÀͯ͟͠​ͯͤΧͫͬͪÀͧÀͫͬͪͤͮ͟À

¢ͩͼͨͯ¡ ÀÀ͖ͤͰ͹ͮͤÀͬͰͤͩͽÀͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟͹Àͫ͟Àͭͮͤͨͮͯͫͬͪ͟ÀͬͯͰͮͬͤ͡À͉ͬͯ À

ͰͬͩͺͨͬÀͣͩͽÀͦͮͬͯͩ͡͹ͳ Àͫͬͪͤͮ͟Àͨ͟Ͱͤͬͮͧ͢​ͧÀ¢JUNIORÀSUITES¡ÀͯÀͣͥͨ͟ͱͦͧÀ

͟Àͣ͟͡À Àͫ͟Àͤͩͧͨͬͩͤͭͫͬͪ͡ÀͭͬͩͱͬͯͰͮͬͤ͡À͔ͩͨͧͣͧͨͧ͟ ÀÀ͂À͵ͤͮͤͣͤÀ

ͧͩͧÀͭͤͮͯͬͫͩ͟ͺͫ͹ͪÀͯ͟͠​ͯͤΧͫͬͪÀͧͩͧÀͤͦ͠Àͫͧͳ ÀͧÀͫͬͪͤͮ͟Àͨ͟Ͱͤͬͮͧ͢​ͧÀ

ͫ͟ͶͧͳÀͭͬͯͩͤͣͫͧͳÀͣͬͯͰͧͥͤͫͧΧÀͤͯͰͺÀͫͬ͡͹ΧÀͲͧͮͪͤͫ​ͫ͹ΧÀͬͰͤͩͺÀͫ͟À

¢EXECUTIVEÀSUITES¡ÀͯÀͧͫͣͧͧͣ͡ͱͩ͟ͺͫ͹ͪÀͯ͟͠​ͯͤΧͫͬͪ

ͭͬͩͱͬͯͰͮͬͤ͡À͔ͩͨͧͣͧͨͧ͟ Àͭͮͤͣͫͦͫ͟͟͵ͤͫ​ͫ͹ΧÀͰͬͩͺͨͬÀͣͩͽÀͦͮͬͯͩ͡͹ͳ ÀͧÀ

͌͟ͶͧÀͬͰͤͩͧÀͱͣͬͩͤ͡Ͱͬͮ͡ͽͰÀͩͼ͠͹ͤÀͦͭͮͬͯ͟͹ÀͧÀͥͤͩͫͧ͟ͽÀͫ͟ͶͧͳÀͬͯ͢ͰͤΧ À

ͭͤͮ͡͹ΧÀͬͰͤͩͺ ÀͨͬͰͬͮ͹ΧÀ͠ͱͣͤͰÀͮͬ͟͠Ͱ͟ͰͺÀͫ͟Àͨͮͱͩͬͬͣͧ͢͢͵ͫͬΧÀͬͯͫͬͤ͡À

͋͹Àͭͮͧͩ͢͟Ͷͤͪ͟Àͯͤͪͺͧ ÀͯͤͪͤΧͫ͹ͤÀͭͮ͟͹Àͫ͟ÀͬͰͣ͹ͳÀͧͩͧÀͣͩͽÀͭͮͬͤͣͤͫͧ͡ͽÀ

͡ÀʹͤͫͰͮͤÀͯͰͬͩͧʹ͹Àͬ ͉ͬͯ

ͣͤͩͬ͡͹ͳÀͯ͡Ͱͮͤ͵ ÀͣͩͽÀͬͮͫͧͦ͢͟͟ʹͧ​ͧÀͯͣͤͫ͟͡͠͹ͳÀʹͤͮͤͪͬͫͧΧÀͧͩͧÀͣͩͽÀ

͎ͬͩͺͦͱͽͯͺÀͱͯͩͱͪͧ͢͟Àͨͬͫʹͤͮͫ͟À"LUEÀ,AGOONÀ'ROUP À͡͹ÀͪͬͥͤͰͤÀ

ͬͦͬͫͬͩͤͫͧ͡͠͡ͽÀ͟͡ͶͧͳÀͮ͟͠͵ͫ͹ͳÀͬͤ͠Ͱͬ͡ ÀͯͩͧͅÀ͡͹À Àͭͮ͟͟ Àͪͤ͵Ͱ͟ͼͷ͟ͽÀ

ͯͪͤͩͬÀͬͥͧͣ͟Ͱͺ À͵ͰͬÀͭͬͩͱ͵ͧͰͤÀͯͪ͟͹ͤÀͩͱ͵ͶͧͤÀͱͯͩͱͧ͢À͡ÀͯͲͤͮͤÀ

ͬÀͭͮͬͤͣͤͫͧ͡​ͧÀͯͣͤͫͬ͟͡͠ΧÀʹͤͮͤͪͬͫͧ​ͧ ÀͬͰͩͧ͵͟ͼͷͤΧͯͽÀͬͰÀͭͮͧ͡͹͵ͫͬΧ À

ͬͯ͢Ͱͤͭͮͧ​ͧͪͯͰ͟͡ÀͧÀͬͰͣ͹ͳ͟Àͫ͟Àͯͪ͟͹ͳÀͧͦ͹ͯͨͫ͟​ͫ͹ͳÀͫͭͮͩͤͫͧ͟͟͡ͽͳÀ

ͰͬÀͫ͟ͶͧÀͬͰͤͩͧÀͧͣͤͩ͟ͺͫͬÀͭͬͣͳͬͣͽͰÀͣͩͽÀͻͰͬͬ͢ Àͩͤͫ͜͢͟Ͱͫ͹ͤÀͮͤͯͰͬͮͫ͟͹À

ͣͩͽÀͬͰͣ͹ͳ͟À͡À̓ͮͤʹͧ​ͧ À͋͹Àͭͮͤͣͩͤͪ͟͢͟Àͯͬͧͪ͡Àͬͯ͢ͰͽͪÀͮͦͪͤ͟ͷͤͫͧͤÀ

ͱͣͧ͡ͽͰÀͯ͟͡Àͯͬͧͪͧ͡Àͯ͢͟Ͱͮͬͫͬͪͧ͵ͤͯͨͧͪͧÀͧͦ͹ͯͨͪͧ͟ À͟À͡ÀͮͤͯͰͬͮͫ͟͟ͳ

ͭͬÀͨͩͯ͟​ͯͱÀ¢ͩͼͨͯ¡À͡Àͯͬ͵ͤͰͫͧ͟​ͧÀͯÀͶͧͮͬͨͧͪÀ͡͹ͬͮͬͪ͠Àͱͯͩͱ͢ Àͫ͟͵ͧͫ͟ͽÀ

͢ͱͮͪͤÀͪ͟͡Àͭͮͤͣͩͬͥ͟ͰÀͩ͠ͼͣ͟ÀͧͫͰͤͮͫ͟ʹͧͬͫͩ͟ͺͫͬΧÀͨͱͳͫͧ À

ͬͰÀͨͭͮͨ͟͟͟͟͡ÀͧÀͯͭͬͮͰͧͫ͡͹ͳÀͪͤͮͬͭͮͧͽͰͧΧÀͭͬͣÀͬͰͨͮ͹Ͱ͹ͪÀͫͤͬͪ͠ÀͧÀ

͉ͬͫʹͤͮͫÀ"LUEÀ,AGOONÀ'ROUPÀͯͬͩ͠ͼͣͤ͟ͰÀ͡͹ͯͬ͵͟ΧͶͧͤÀͯͰͫͣͮ͟͟Ͱ͹À

ͦͨͫ͟͟͵ͧ͟͡ͽÀͱͳͬͣͬͪÀ͡À͎͐̀ ͯͩͬͫ͟͟ͳÀͧÀͱͯͩͱͪͧ͢͟ÀͭͮͬͲͤͯ​ͯͧͬͫͩ͟ͺͫ͹ͳÀ

ͨ͟͵ͤͯͰ͟͡ Àͦͬ͟͠ͰͽͯͺÀͭͮͧÀͻͰͬͪÀͬÀͯͬͳͮͫͤͫͧ͟​ͧÀͬͨͮͱͥ͟ͼͷͤΧÀͯͮͤͣ͹ À

ͫͧͪ͟͟Ͱͬͮͬ͡ÀͣͩͽÀͣͤͰͤΧÀͧÀͦͮͬͯͩ͡͹ͳ

͋͹Àͭͮͤͣͩͤͪ͟͢͟Àͯͬͧͪ͡Àͬͯ͢ͰͽͪÀͭͤͮͬͨͩͯ͟͡​ͯͫ͹ͤÀͱͯͩͱͧ͢À͡ÀͯͲͤͮͤÀ

͋͹Àͭͮͤͣͩͤͪ͟͢͟ÀͶͧͮͬͨͧΧÀ͡͹ͬͮ͠Àͤͩͧͨͬͩͤͭͫ͡͹ͳÀͫͬͪͤͮͬ͡Àͫ͟Àͩͼͬ͠ΧÀ

ͬͯ͢Ͱͤͭͮͧ​ͧͪͯͰ͟͡ÀͧÀͬͤ͠ͷͤͪ͟ À͵ͰͬÀ͟͡ͶÀͬͰͣ͹ͳÀ͠ͱͣͤͰÀͫͤͦ͟͠͹ͤͪ͟͡͹ͪ À

̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅϛϜϑϓϑϙϞόҠϔҩ Dz ϖϚϝ

Ɉɬɟɥɢ .LSULRWLV /ͰͤͩͧÀ+IPRIOTISÀ ÀͻͰͬÀͯͤͪͤΧͫ͟ͽÀͨͬͪͭͫͧ͟ͽ Àͬͯͫͬͫ͟͡​ͫ͟ͽÀ͡À À

ͨͮͱͭͫ͹ΧÀͧͦÀ͟͡Ͱͬͫͬͪͫ͹ͳÀͨͬͫͲͤͮͤͫʹÀ ÀʹͤͫͰͮͬ͡À͐ͮͤͣͧͦͤͪͫͬͪͬͮͺͽ À

ͬͣ͢ͱÀ̓ͤͬͮͬͯͬͪ͢À͉ͧͭͮͧͬͰͧͯͬͪ À͐Ͳͤͮ͟ÀͣͤͽͰͤͩͺͫͬͯͰͧÀͨͬͪͭͫͧ͟​ͧÀ

ͅͷͤÀͫͤÀͰͨ͟Àͣͫͬ͟͡ ÀͧͣͤͽÀͯͬͯͱͷͤͯͰͬͫͧ͟͡͡ͽÀͬͯ͢Ͱͧͫͧʹ͹ÀͧÀͨͬͫͲͤͮͤͫʹ

ͮͯͭͮͬͯ͟Ͱͮͫ͟ͽͤͰͯͽÀͫ͟ÀͭͽͰͺÀͬͯ͢Ͱͧͫͧ͵ͫ͹ͳÀͨͬͪͭͩͤͨͯͬ͡Àͫ͟ÀͬͯͰͮͬͤ͡À͉ͬͯ À

ʹͤͫͰͮ͟ ÀͬͰͤ͡͵͟ͼͷͧͳÀͤͮͬͭͤ͡ΧͯͨͧͪÀͯͰͫͣͮ͟͟Ͱͪ͟ÀͧÀͬͤͯͭͤ͠͵ͧ͟͡ͼͷͧͳÀ

ͬͣͧͫÀ Àͫ͟ÀͬͯͰͮͬͤ͡À͏ͬͣͬͯ À͟ÀͰͨͥͤ͟ Àͫ͟À͋ͤͥͣͱͫͮͬͣͫ͟͹ΧÀ͉ͬͫͮͤͯ͢​ͯ ʹͤͫͰͮÀ

ͭͮͧͽͰͫ͹ΧÀͬͰͣ͹ͳ Àͫͮ͟ͽͣͱÀͯÀͭͮͤͣͬͯͰͩͤͫͧͤͪ͟͡À͡͹ͯͬͨͬͰͤͳͫͬͩͬͧ͢͵ͫ͹ͳÀ

͉ͬͯ͟ À̓ͤͬͮͬͯ͢À͉ͧͭͮͧͬͰͧͯÀͽͩ͡ͽͩͯͽÀͦ͟͵ͧͫ͟ͰͤͩͤͪÀͮͦͧ͟͡ͰͧͽÀͬͯ͢Ͱͧͫͧ͵ͫͬͬ͢À

ͨͬͫͲͤͮͤͫʹÀ Àͱͯͩͱ͢ ÀͰͬͩͺͨͬÀͬͯ͠ͱͥͣͩͯ͟͟ͺ À

ͧͦͫͤͯ͟͠ÀͧÀͧͫͣͱͯͰͮͧ​ͧÀͰͱͮͧͦͪ͟Àͫ͟ÀͬͯͰͮͬ͟͡ͳÀ̈́ͬͣͤͨͫͤͯ͟͟À͡À̓ͮͤʹͧ​ͧ

͉ͬͪͭͫͧ͟ͽÀ+IPRIOTISÀͯͲͬͨͱͯͧͮͬͩ͟͟͡Àͯͬ͡ͼÀͣͤͽͰͤͩͺͫͬͯͰͺÀͫ͟Àͭͮͤͣͩͬͥͤͫͧ​ͧÀ

͉ͬͪͭͫͧ͟ͽÀ+IPRIOTISÀͫ͟ÀͬͯͰͮͬͤ͡À͉ͬͯÀͩͣͤ͟͡​ͤͰÀͣ͡ͱͪͽÀͭͽͰͧͦͤͦͣͬ͡͵ͫ͹ͪͧÀͧÀ

ͬͭͰͧͪͩ͟ͺͫͬͬ͢Àͯͬ͵ͤͰͫͧ͟ͽÀͬͰͣ͹ͳ͟ÀͧÀͧͦͫͤͯ͠​ͯ ÀͪͤͮͬͭͮͧͽͰͧͽ À͑ͨ͟ À͡À À

ͰͮͤͪͽÀ͵ͤͰ͹ͮͤͳͦͤͦͣͬ͡͵ͫ͹ͪͧÀͬͰͤͩͽͪͧ Àͬ͠ͷͤΧÀͪͤͯ͡ͰͧͪͬͯͰͺͼÀͣͬÀ À

ͬͣ͢ͱ À͠͹ͩÀͭͬͯͰͮͬͤͫÀ͋ͤͥͣͱͫͮͬͣͫ͟͹ΧÀ͉ͬͫͮͤͯ͢​ͯ ʹͤͫͰͮÀ͉ͬͯ͟ Àͬ͠ͷͤΧÀ

ͯͭͩ͟ͺͫ͹ͳÀͪͤͯͰ Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟​ͫ͹ͪͧÀ͡ÀͨͱͮͬͮͰͫͬͪÀͮ͟ΧͬͫͤÀ͎ͯͩͧͣͧ͟ À

ͪͤͯ͡ͰͧͪͬͯͰͺͼÀͣͬÀ Àͱ͵ͯ͟Ͱͫͧͨͬ͡

͡Àͮͣͧ͟ͱͯͤÀ ÀͪͤͰͮͬ͡ÀͬͣͧͫÀͬͰÀͣͮͱͬͬ͢͢ À͎ͬͯͰͮͬͤͫ​ͫ͹ͤÀͮͽͣͬͪÀͯÀ ͭͩͽͥͤͪ Àͯͤ͡ÀͻͰͧÀͬͰͤͩͧÀͭͮͤͣͩ͟͢͟ͼͰÀͣͩͽÀͮͦͪͤ͟ͷͤͫͧͽÀͯͬͮͤͪͤͫ͡​ͫ͹ͤ À

*HBBÌ Ì͉͔͉͐͊͋͗͑͒͑͟ͅҧÌ͎͈͔͕͒͑͊​͕ ͚͖͔͊͑Ì͎͕͒ͅÌ

Ͳͱͫͨʹͧͬͫͩ͟ͺͫ͹ͤ ÀͭͮͬͯͰͬͮͫ͹ͤÀͫͬͪͤͮ͟ Àͬͩͣ͟͟͠ͼͷͧͤÀͭͮͤͧͪͱͷͤͯͰͬͪ͡À

͈ͦͤͯ͡Ͱͫ͹ΧÀͬ͡Àͯͤͪ͡ÀͪͧͮͤÀ͋ͤͥͣͱͫͮͬͣͫ͟͹ΧÀ͉ͬͫͮͤͯ͢​ͯÀ À͕ͤͫͰͮÀ͉ͬͯ͟ À

ͧͦͱͪͧͰͤͩͺͫͬͬ͢Àͧͣ͟͡Àͫ͟Àͤ͜͢ΧͯͨͬͤÀͪͬͮͤ Àͬͨͮͱͥͤͫ​ͫ͹ͤÀͨͮͯͧ͟͡͹ͪͧ À

ͭͮͤͣͯͰͩ͟͡ͽͤͰÀͯͬͬ͠ΧÀͫ͡ͱͶͧͰͤͩͺͫͬͤÀͰͮ;ͳͻͰͥͫͬͤ͟Àͯͬͮͤͪͤͫ͡​ͫͬͤÀͦͣͫͧͤ͟ À

ͱͳͬͥͤͫ​ͫ͹ͪͧÀͯͣͪͧ͟͟ À͍ͰͤͩͧÀͭͮͤͣͬͯͰͩ͟͡ͽͼͰÀͶͧͮͬͨͧΧÀ͡͹ͬͮ͠À

ͯͪͤͥͫͬͤÀͯÀͬͰͤͩͤͪÀ+IPRIOTISÀ6ILLAGE Àͯͪ͟͹ͪÀͨͮͱͭͫ͹ͪÀ͡Àͮ͢ͱͭ​ͭͤÀ+IPRIOTIS À

ͯͭͬͮͰͧͫ͡͹ͳÀͦͫ͟ͽͰͧΧÀͧÀͮͦͩͤ͟͡͵ͤͫͧΧ À

ͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟​ͫͬͤÀͫ͟Àͩͧͦͨͬͪ͠Àͮͯ͟​ͯͰͬͽͫͧ​ͧÀͬͰÀͬͯͰͩ͟ͺͫ͹ͳÀ ÀͬͰͤͩͤΧÀͰͬΧÀ

͉ͮͬͪͤÀ ÀͮͬͯͨͬͶͫ͹ͳÀͬͰͤͩͤΧÀͫ͟ÀͬͯͰͮͬͤ͡À͉ͬͯ Àͨͬͪͭͫͧ͟​ͧÀ+IPRIOTISÀ

ͥͤÀͮ͢ͱͭ​ͭ͹ À+)##À ÀͻͰͬÀͭͤͮͬͨͩͯ͟͡​ͯͫ͹ΧÀͨͬͫͮͤͯ͢​ͯ ʹͤͫͰͮ Àͬͩͣ͟͟͠ͼͷͧΧÀ

ͭͮͧͫͣͩͤͥͧ͟ͰÀ͋ͤͥͣͱͫͮͬͣͫ͟͹ΧÀ͉ͬͫͮͤͯ͢​ͯÀ À͕ͤͫͰͮÀ͉ͬͯ͟À +)## À Àͯͪ͟͹ΧÀ

ͯͪ͟͹ͪÀͭͤͮͤͣͬ͡͹ͪÀͰͤͳͫͧ͵ͤͯͨͧͪÀͬͯͫ͟ͷͤͫͧͤͪ À

̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ


͂͹ͯͬͨͬͤÀͨ͟͵ͤͯͰͬ͡ÀͯͰͮͬͧͰͤͩͺͫ͹ͳÀͧÀͬͰͣͤͩͬ͵ͫ͹ͳÀͪ͟Ͱͤͮͧͩͬ͟͡ À

ͨͬͫͲͤͮͤͫʹͧΧÀͧÀͣͤͩͬ͡͹ͳÀͪͤͮͬͭͮͧͽͰͧΧÀ͡͹ͯͬͨͬͬ͢Àͱͮͬͫ͡ͽ Àͪ͹ÀͫͤÀͰͬͩͺͨͬÀ

ͯͬͮͤͪͤͫ͡​ͫ͹ΧÀͨͬͫʹͤͭͰÀͦͣͫͧ͟ͽÀͧÀͭͮͤͬͯ͡ͳͬͣͫ͹ΧÀͭͮͬͯͰͮͫͯ͟Ͱͤͫ͡​ͫ͹ΧÀ

ͬͤ͠ͷͤͪ͟ ÀͫͬÀͧÀͮͫ͢͟͟ͰͧͮͱͤͪÀͱͯͭͤͳÀͩͼͬͬ͢͠ÀͪͤͮͬͭͮͧͽͰͧͽ ÀͨͬͰͬͮͬͤ À

ͣͧͦ͟Χͫ Àͯͭͬͯͬͯ͠Ͱ͡ͱͼͰÀͣͬͯͰͧͥͤͫͧͼÀͪͨͯͧͪͩ͟͟ͺͫͬͬ͢ÀͨͬͪͲͬͮͰ͟ À

ͤͦ͠ͱͯͩͬͫͬ͡ ÀͯͰͫͤ͟ͰÀͦͫ͟͵ͧͰͤͩͺͫ͹ͪÀͯͬ͠͹Ͱͧͤͪ À

ͭͮͤͯͰͧͥͫͬͯͰͧÀͧÀͤͩͧͨͬͩͤͭͧ͡ͽÀͯÀͰͤͪ À͵Ͱͬ͠͹Àͯͣͤͩ͟ͰͺÀ͟͡ͶͤÀͣͤͩͬͬͤ͡À ͪͤͮͬͭͮͧͽͰͧͤ Àͨͬͫͮͤͯ͢​ͯ ÀͧͩͧÀͯͤͪͧͫͮ͟Àͬͯͬ͠͹ͪ À͍Ͱͩͧ͵͟ͼͷͧΧͯͽÀ

̯͔͚͒͑͊͊͑͘ ͚͖͔͊͑ÌJHOQHNSHRÌO@MNQ@L@

ͭͮͤͬͯ͡ͳͬͣͫͬΧÀͧͫͲͮͯ͟ͰͮͱͨͰͱͮͬΧ ÀͯͭͮͬͤͨͰͧͮͬͫ͟͡​ͫ͹ΧÀͧÀͭͬͯͰͮͬͤͫ​ͫ͹ΧÀ

͉ͬͫͲͤͮͤͫʹ ʹͤͫͰͮÀ +IPRIOTISÀ 0ANORAMA À ͯͭͮͬͤͨͰͧͮͬͫ͟͡À ͣͩͽÀ

ͯÀͱ͵;ͰͬͪÀͯͤ͡ͳÀͰͮͤͬͫͧ͟͠͡ΧÀͮ͹ͫͨ͟Àͨͬͫͮͤͯ͢​ͯ ͱͯͩͱ͢ À͋ͤͥͣͱͫͮͬͣͫ͟͹ΧÀ

ͭͮͤͣͬͯͰͩͤͫͧ͟͡ͽÀͱͫͧͨͩ͟ͺͫ͹ͳÀͨͬͫͲͤͮͤͫʹ ͱͯͩͱ͢À͡ÀͮͬͯͨͬͶͫͬͪÀ

͉ͬͫͮͤͯ͢​ͯÀ À͕ͤͫͰͮÀ͉ͬͯ͟À +)## Àͭͮͤͣͩ͟͢͟ͼͷͧΧÀ͡͹ͯͬͨͬͰͤͳͫͬͩͬͧ͢͵ͤͯͨͧͤÀ

ͭͽͰͧͦ͡;ͦͣͬ͵ͫͬͪÀͬͰͤͩͤÀ+IPRIOTISÀ0ANORAMAÀ(OTELÀ À3UITESÀͯÀ

ͬͦͪͬͥͫͬͯ͡ͰͧÀͭͮͬͤͣͤͫͧ͡ͽÀͨͬͫͲͤͮͤͫʹͧΧ Àͯͭͮͤͣͩͧͬ͟͡͡Àͬͦͩͩ͢͟͡͡ͽͤͰÀ

ͭͤͮͬͨͩͯ͟͡​ͯͫ͹ͪͧÀͱͣͬͯ͠Ͱͪͧ͟͡ À͍ͫÀͭͮͤͣͯͰͩ͟͡ͽͤͰÀͯͬͬ͠ΧÀͫͤͦͧͯͧͪ͟͡͹ΧÀ

ͯͭͧͯͬͨÀͯͪ͟͹ͳÀͩͱ͵ͶͧͳÀ͉ͬͫͮͤͯ͢​ͯÀ ÀʹͤͫͰͮͬ͡À͐ͮͤͣͧͦͤͪͫͬͪͬͮͺͽ À

ͨͬͫͲͤͮͤͫʹ ʹͤͫͰͮ ÀͯͬͯͰͬͽͷͧΧÀͧͦÀ Àͦͩͬ͟͡ Àͮͦͩͧ͟͵ͫ͹ͳÀͮͦͪͤͮͬ͟͡ À

͋ͤͥͣͱͫͮͬͣͫ͟͹ΧÀ͉ͬͫͮͤͯ͢​ͯÀ À͕ͤͫͰͮÀ͉ͬͯ͟À +)## ÀͻͰͬ À

ͬ͠ͷͤΧÀͪͤͯ͡ͰͧͪͬͯͰͺͼÀͣͬÀ À͵ͤͩͬͤͨ͡ À͍ͯͫͬͫͬ͡ΧÀͨͬͫͲͤͮͤͫʹ ͦͩ͟À

cÀͣͧͫͯͅͰͤͫ͡​ͫ͹ΧÀ͉ͬͫͮͤͯ͢​ͯ ʹͤͫͰͮ ÀͨͬͰͬͮ͹ΧÀͪͬͥͤͰÀͦͣͤ͟ΧͯͰͬ͟͡͡ͰͺÀ

ͯͫͥͤͫ͟͠Àͭͤͮͤͣͬ͡͹ͪÀͰͤͳͫͬͩͬͧ͢͵ͤͯͨͧͪÀͬͬͮ͠ͱͣͬͫͧͤͪ͟͡À ͨͩ͡ͼ͵͟ͽÀ

ͬͣͫͬͮͤͪͤͫ͡​ͫͬÀ ÀͨͬͫͲͤͮͤͫʹ ͦͩͬ͟͡À͡ÀͬͣͫͬͪÀͦͣͫͧ͟​ͧ À

ͨͧͫ͟͠͹ÀͣͩͽÀͭͤͮͤͬͣ͟͡ À͜ͰͬͰÀͦͩ͟Àͪͤ͡ͷͤ͟ͰÀͣͬÀ À͵ͤͩͬͤͨ͡ À͉ͬͫͲͤͮͤͫʹ

cÀͣͧͫͯͅͰͤͫ͡​ͫ͹ΧÀ͉ͬͫͮͤͯ͢​ͯÀ ÀʹͤͫͰͮ ÀͨͬͰͬͮ͹ΧÀͪͬͥͤͰÀͬͤͯͭͤ͠͵ͧͰͺÀ

ʹͤͫͰͮÀͬͬͮ͠ͱͣͬͫ͟͡ÀͭͮͬͯͰͬͮͫ͹ͪÀͩͬ͠​ͧ͠ Àͧͣͤͩ͟ͺͫͬÀͭͬͣͳͬͣͽͷͧͪÀͣͩͽÀ

͟͡Ͱͬͫͬͪͫ͹ͪÀͭͧͰͫͧͤͪ͟À À͵ͤͩͬͤͨ͡ À

ͨͬͲͤΧͫ͹ͳÀͭ͟ͱͦÀͧͩͧÀͨͬͨͰͤΧͩͺ ͭͮͧͤͪͬ͡ À

cÀͣͧͫͯͅͰͤͫ͡​ͫ͹ΧÀ͉ͬͫͮͤͯ͢​ͯÀ ÀʹͤͫͰͮÀͯÀͬͦͪͬͥͫͬͯ͡ͰͺͼÀͮͦͪͤ͟ͷͤͫͧͽÀ

͂Àͯͩͱ͵ͤ͟Àͪͯ͟ͶͰͫ͟͠͹ͳÀͪͤͮͬͭͮͧͽͰͧΧÀͪͬͥͤͰÀ͠͹ͰͺÀͦͣͤ͟ΧͯͰͬͫ͟͡͡ÀͰͨͥͤ͟À

ͱ͵ͯ͟Ͱͫͧͨͬ͡À͡À Àͩͧͦͩͤͥ͟͠ͷͧͳÀͬͯ͢Ͱͧͫͧ͵ͫ͹ͳÀͫͬͪͤͮ͟ͳ À

͋ͤͥͣͱͫͮͬͣͫ͟͹ΧÀ͉ͬͫͮͤͯ͢​ͯ ʹͤͫͰͮÀ͉ͬͯ͟À +)## Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟​ͫ͹ΧÀ

́ͱͣͱ͵ͧÀͬͣͫͧͪÀͧͦÀͯͪ͟͹ͳÀͨͮͱͭͫ͹ͳÀ͉ͬͫͮͤͯ͢​ͯÀ ÀʹͤͫͰͮͬ͡À͡À̓ͮͤʹͧ​ͧÀͧÀͦ͟À

ͫͤͣͩͤͨͬ͟ÀͬͰÀ͉ͬͫͲͤͮͤͫʹÀ ʹͤͫͰͮ͟À0ANORAMAÀ Àͪ À͂Àͯͱͪ​ͪͤÀͬ͟͠À

ͤ;Àͭͮͤͣͤͩͪͧ͟ Àͬͩͣ͟͟͠ͽÀͭͤͮͤͣͬͬ͡ΧÀͧͫͲͮͯ͟ͰͮͱͨͰͱͮͬΧÀͧÀͬͩͤ͠​ͤÀ͵ͤͪÀ

ʹͤͫͰͮ͟Àͪͬ͢ͱͰÀͭͮͤͣͬͯͰͧ͟͡ͰͺÀ ÀͨͬͫͲͤͮͤͫʹ ͦͩͬ͟͡À ÀͭͬͪͤͷͤͫͧΧ À

ͣͤͯͽͰͧͩͤͰͫͧͪÀͬͭ͹ͰͬͪÀͬͮͫͧͦ͢͟͟ʹͧ​ͧÀͧÀͭͮͬͤͣͤͫͧ͡ͽÀͪͫͬͬ͢͵ͧͯͩͤͫ​ͫ͹ͳÀ

ͬ͠ͷ͟ͽÀͪͤͯ͡ͰͧͪͬͯͰͺÀͨͬͰͬͮ͹ͳÀͣͬͯͰͧͤ͢͟ͰÀ À͵ͤͩͬͤͨ͡

̮͉͍͌͑͊ͅ 115


ϛϜϑϓϑϙϞόҠϔҩ Dz ϖϚϝ

$VWLU 2G\VVHXV .RV 5HVRUW 6SD ͎ͽͰͧͦͤͦͣͬ͡͵ͫ͹ΧÀͨͬͪͭͩͤͨͯÀ!STIRÀ/DYSSEUSÀ+OSÀ2ESORTÀ À3PAÀ

ͭͬͮ͟͟͡ Àͱͫͧͨͩ͟ͺͫ͹ͤÀͩ͠ͼͣ͟ÀͪͤͯͰͫͬΧÀͧÀͧͫͰͤͮͫ͟ʹͧͬͫͩ͟ͺͫͬΧÀ

ͫ͟ͳͬͣͧͰͯͽÀͫ͟ÀͬͯͰͮͬͤ͡À̓ͧͭ​ͭͬͨͮ͟Ͱ͟ À͡Àͭͮͤͨͮͯͫͬͪ͟ÀͭͮͧͪͬͮͯͨͬͪÀ

ͨͱͳͫͧ À́ͬͩͺͶͬΧÀ͡͹ͬͮ͠Àͬͦͪͬͥͫͬͯ͡ͰͤΧÀͣͩͽÀͯͭͬͮͰ͟ ÀͯͰͤͫ͟ÀͣͩͽÀ

ͮ͟ΧͬͫͤÀͯͤͬ͢͡ÀͩͧͶͺÀ͡À ÀͨͪÀͬͰÀͯͰͬͩͧʹ͹ÀͬͯͰͮͬ͟͡À͉ͬͯ

ͯͨͩͬͩͦͫͧ͟͟͟ͽ ÀͰͤͫ​ͫͧͯͫ͹ΧÀͨͬͮͰ Àͬͣͫ͡͹ͤÀͧͣ͡͹ÀͯͭͬͮͰ͟ Àͦͫ͟ͽͰͧͽÀ

͍ͯ͠Ͱͩͤͫ͟͡​ͫ͹ͤÀͯͬÀͯͤͪ͡ÀͨͬͪͲͬͮͰͬͪÀ Àͫͬͪͤͮͬ͡ÀͧÀͯͺͼͰͬ͡À

ͣͩͽÀͣͤͰͤΧ À Àͯͤ͡ÀͻͰͬÀͭͬͣͳͬͣͧͰÀͣͩͽÀͮͦͩͤ͟͡͵ͤͫͧΧÀͧÀͯͤͪͤΧͫͬͬ͢À

ͯͬ͵ͤͰ͟ͼͰÀͮͬͯͨͬͶͺÀͯÀͣͱͳͬͪÀͮͤ͢͵ͤͯͨͬͬ͢Àͬͯ͢Ͱͤͭͮͧ​ͧͪͯͰ͟͡ À͟À

ͬͰͣ͹ͳ͟ À͎ͬͮ͢ͱͦͧͰͤͯͺÀ͡ÀͪͧͮÀͬͰͣͬͳͫͬͤͫͧ͡ͽÀͧÀͮͤͩͨͯ͟͟ʹͧ​ͧÀͣͱͶͧÀ

ͬͯ͢ͰͧÀͪͬ͢ͱͰÀͫͯͩͣͧ͟͟ͰͺͯͽÀͭͮͤͨͮͯͫ͟͹ͪͧÀͧͣͪͧ͟͡Àͫ͟Àͤ͜͢ΧͯͨͬͤÀ

ͧÀͰͤͩ͟ÀͭͮͧÀͭͬͪͬͷͧÀͭͮͬͲͤͯ​ͯͧͬͫͩ͟ͺͫͬͬ͢Àͨͬͪͭͩͤͨͯ͟Àͱͯͩͱ͢ À

ͪͬͮͤ Àͫ͟Àʹͤ͡ͰͱͷͧͤÀͯͣ͟͹ÀͧÀͫ͟Àͩͣ͢͟ͺÀͯ͟͠​ͯͤΧͫͬ͡ À͂ÀͫͤͨͬͰͬͮ͹ͳÀ

ͭͮͤͣͩͤͪ͟͢͟͹ͳÀ͡Àͫ͟ͶͤͪÀ͎͐̀ ʹͤͫͰͮͤ

ͫͬͪͤͮ͟ͳÀͧÀͯͺͼͰͬ͡Àͬͯ͢ͰͽͪÀͭͮͤͣͩ͟͢͟ͼͰͯͽÀ͵ͯ͟Ͱͫ͹ͤÀͯ͟͠​ͯͤΧͫ͹ À

͂ͯͤÀͻͰͬÀ͡Àͯͬ͵ͤͰͫͧ͟​ͧÀͯÀͯͬͮͤͪͤͫ͡​ͫ͹ͪÀͭͬͣͳͬͣͬͪÀͨÀͭͮͤͣͩͤͪ͟͢͟͹ͪÀ

Ͱͨͥͤ͟ÀͤͯͰͺÀͬ͠ͷͧͤÀͯ͟͠​ͯͤΧͫ͹ ÀͧÀͯͤ͡ÀͻͰͬÀͬͤ͠ͷͤ͟ͰÀͫͤͦ͟͠͹ͤͪ͟͡͹ͤÀ

ͱͯͩͱͪ͢͟Àͯͬͦͣͫͬ͟ÀͯÀͱ͵ͤͰͬͪÀ͟͡ͶͧͳÀͦͭͮͬͯͬ͟͡ÀͧÀͭͬͰͮͤͫͬͯ͠ͰͤΧÀ

ͭͤ͡͵͟ͰͩͤͫͧͤÀͬͰÀͬͰͣ͹ͳ͟

ͧÀͮͫ͢͟͟ͰͧͮͱͤͰÀͭͮͬͲͤͯ​ͯͧͬͫͩ͟ͺͫ͹ΧÀͧÀͯͬͤͮ͡Ͷͤͫ​ͫ͹ΧÀͭͬͣͳͬͣÀͨÀ

͎ͱͰͤͶͤͯͰͧͤ͡À͡ÀͪͧͮÀͯ͢͟Ͱͮͬͫͬͪͧ​ͧÀͫ͟͵ͧͫͤ͟ͰͯͽÀ͡ÀͮͤͯͰͬͮͫ͟͟ͳÀ

ͩͼͬͪ͠ͱÀͩͧ͵ͫͬͪͱÀͧͩͧÀͨͬͮͭͬͮ͟Ͱͧͫͬͪ͡ͱÀͪͤͮͬͭͮͧͽͰͧͼ

!STIRÀ/DYSSEUSÀ+OSÀ2ESORTÀ À3PA À͍ͰͨͮͬΧͰͤÀͣͩͽÀͯͤ͠ͽÀͮͤ͢͵ͤͯͨͧΧÀ

͎ͮͧͤͦͥ͟ΧͰͤÀͧÀͭͬͩͱ͵ͧͰͤÀͱͫͧͨͩ͟ͺͫ͹ͤÀͭͤ͡͵͟ͰͩͤͫͧͽÀͬͰÀͭͮͤ͠͹ͫͧ͟͡ͽÀ

ͦ͟͡Ͱͮͨ͟ ÀͬͰͤͣ͟͡ΧͰͤÀͨͱͩͧͫͮͫ͟͹ͤÀͶͤͣͤͮ͡͹Àͫ͟Ͷͤͬ͢ÀͶͤͲ

͡ÀͨͬͪͭͩͤͨͯͤÀ!STIRÀ/DYSSEUSÀ+OSÀ2ESORTÀ À3PA

̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ


ϛҺҲүұҰҪҳҼү Ҳ ҸҼҴҺҸҳҼү ҮҵӉ һүҫӉ

ϔһҼҲҷҽ ώ ҶҲҾү

ɹʦÊ›ʬÊžʵ ÊˆÊžÊ™Ê–Ê Êž ʤʧʨʦʤʘ Ê€ʤʧ ɹʦÊ›ʬÊžʵ ʨʛʡ ʪÊ–Ê Ê§ FNBJM JOGP!BTUJSPEZTTFVTLPT HS XXX BTUJSPEZTTFVTLPT DPN


ϛϜϑϓϑϙϞόҠϔҩ Dz .:,0/04

Ȼɭɬɢɤ ɨɬɟɥɶ ɢ ɚɩɚɪɬɚɦɟɧɬɵ .HQVKǀ ̱͍͎͕͒͑͒ Ì̩͔͚͍͊ͱÌÌ ̲͓͔͇͊͊͌͒ҧ͉͊͑​͑͒͊Ì͕͖͍͒͛͊͑͊ͅÌ ͖͔͉͍͚͍͒͑ͅ​͈͑͒͒Ì͉͍͌ͅҧ͑ͅÌ͍Ì͕͇͔͒͊͐͊͑​͑͒ҧÌ ͔͕͎͍͒͒͜Ì

ͫͤͦ͟͠͹ͤͪ͟͡͹ͤÀͭͤ͡͵͟ͰͩͤͫͧͽÀͱÀͭͬͯͤͰͧͰͤͩͤΧ

͒ͫͧͨͩ͟ͺͫ͹ΧÀͣͧͦ͟ΧͫͤͮͯͨͧΧÀ͠ͱͰͧͨ ͬͰͤͩͺÀͧÀͭͮ͟͟Ͱͪͤͫ͟Ͱ͹À+ENSHƄÀ

ͳͮͨ͟͟Ͱͤͮͫ͹ͪÀͽͩ͡ͽͤͰͯͽÀͬͯͬͬͤ͠Àͫͧͪͫͧͤ͟͡ÀͨÀͣͤͰͩ͟ͽͪ ÀͯͰ͟͡ͶͧͪÀ

ͫͤͣͫͬ͟͡ÀͬͰͨͮ͹ͩͧÀͯͬͧ͡Àͣͤͮͧ͡ÀͭͬͯͤͰͧͰͤͩͽͪÀͫ͟Àͱͣͧͧ͡ͰͤͩͺͫͬͪÀͬͯͰͮͬͤ͡

ͱͥͤÀͰͬͮͬͬ͢͡ΧÀͪͮͨͬ͟Χ À͍͠͸ͤͣͧͫͤͫ​ͫ͹ͤÀͤͣͧͫͬΧÀͮ͟ͳͧͰͤͨͰͱͮͫͬΧÀ

ͨͬͯͪͬͭͬͩͧͰͤÀ͋ͧͨͬͫͬͯ À́ͩͬͣͮ͟͢͟ͽÀͭͬͯͩͤͣͫͧͪÀͧͫ​ͫͬ͟͡ʹͧͬͫ​ͫ͹ͪÀ

ͲͧͩͬͯͬͲͧͤΧÀͧÀͮͦͫͬ͟​ͬͮͦͫͬ͟͠ΧÀͮͤͩͧͦ͟͟ʹͧͤΧÀͣͤͨͬͮ͟Ͱͧͫͬ͡ΧÀ

Ͱͤͳͫͬͩͬͧ͢ͽͪÀͬͰͤͩͺÀ+ENSHƄÀͯͬ͵ͤͰͤ͟ͰÀ͡Àͯͤͤ͠Àͪͧͨͬͫͬͯ​ͯͨͧͤÀͰͮͣͧ͟ʹͧ​ͧ À

ͨͬͫʹͤͭʹͧ​ͧ Àͯͤ͡À À¢Ͱͬͮ͡͵ͤͯͨͧͳÀͭͩͬͷͣͬͨ͟¡Àͮͯ͟​ͯͨͦ͟͹͟͡ͼͰÀͯͬ͡ͼÀ

ͳͮͨ͟͟ͰͤͮͧͦͱͼͷͧͤͯͽÀ ͭͮͧͮͬͣͫ͹ͪͧÀ ͬ͢͟͠ͰͯͰͪͧ͟͡À ͬͯͰͮͬ͟͡ À ͯÀ

ͯͬͯ͠Ͱͤͫ͡​ͫͱͼÀͧͯͰͬͮͧͼ

ͪͧͫͧͪͩͧͯ͟Ͱͧ͵ͫ͹ͪÀͧÀͻͩͤͫ͢͟Ͱͫ͹ͪÀͭͬͣͳͬͣͬͪÀ͡ÀͬͲͬͮͪͩͤͫͧ​ͧÀͯͰͧͩͽ À

͂ͬÀͯͤ͡ͳÀͭͮ͟͟Ͱͪͤͫ͟Ͱ͟ͳÀ+ENSHƄÀͱͯͰͫͬͩͤͫ͟͟͡Àͯͬͮͤͪͤͫ͡​ͫ͟ͽÀͯͧͯͰͤͪ͟À

͌͟Ͷ͟À¢ͱͫͧͨͩ͟ͺͫ͟ͽÀͥͤͪ͵ͱͥͧͫ͟¡ ÀͬͲͬͮͪͩͤͫ​ͫ͟ͽÀͤͣͧͫͯͰͤͫ͡​ͫ͹ͪͧÀ͡À

ͨͬͫͣͧʹͧͬͫͧͮͬͫͧ͟͡ͽ À7)&) ÀͯͭͱͰͫͧͨͬͬͤ͡ÀͰͤͩͤͧͣͤͫͧͤ͡ ÀI0ADÀͯÀ

ͯͬͤͪ͡ÀͮͬͣͤÀͭͮͬͧͦͤͣͤͫͧ͡ͽͪͧÀÀͧͯͨͱͯ​ͯͰ͟͡ÀͰͨͧ͟ͳÀͯͤͪͧͮͫͬ͡Àͧͦͤͯ͡Ͱͫ͹ͳÀ

ͫͤͬͮͫͧ͢͟͵ͤͫ​ͫ͹ͪÀͣͬͯͰͱͭͬͪÀͨÀͪͱͦ͹ͨͩ͟ͺͫͬΧÀͧͩͧͬ͠͠Ͱͤͨͤ ÀͨͬͲͤ

ͣͧͦ͟Χͫͤͮͬ͡ Àͨͨ͟À͉ͤͫ​ͫͤͰÀ͉ͬͬͫͭ͠ͺͼ À͎ͬͩ͟͟À͌ͬͫͤ͟͡ À͎͟ͰͮͧͯͧͽÀ

ͪ͟Ͷͧͫ͟À.ESPRESSO Àͭͬͩͫ͹ΧÀͪͧͫͧͮ͟͠ Àͬͯ͢ͰͽͪÀͭͮͤͣͬͯͰͩ͟͡ͽͤͰͯͽÀ

͒ͮͨͧͬͩ͟ÀͧÀͭͮ Àͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰÀͭͤͮͬͨͩͯ͟͡​ͯͫͬͤÀͬͯͩ͠ͱͥͧͫͧͤ͟͡ÀͧÀͬͯͰͩ͟͡ͽͤͰÀ

ͳͩͬͭͨͬͬͤ͡ÀͭͬͯͰͤͩͺͫͬͤÀͤͩ͠ͺͤ ÀͮͬͯͨͬͶͫͬͤÀͬͬͮ͠ͱͣͬͫͧͤ͟͡ÀͣͩͽÀͫ͟͡​ͫÀ

À ̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ

͌͟Ͱͱͮͩ͟ͺͫ͹ΧÀͨͪͤͫ͟ͺÀͯͬÀͯͰͮ͟͹ͪÀͣͤͮͤͬͪ͡Àͮͪͬͫͧ͢͟͵ͫͬÀͭͧͯ͡͹͟͡ͼͰͯͽÀ ͡Àͻͤ͢ΧͯͨͧΧÀͯͰͧͩͺÀͮ͟ͳͧͰͤͨͰͱͮ͹ Àͭͬͣ͵ͤͮͨͧ͟͡ͽÀͨͮͯͬ͟ͰͱÀͪͤͯͰͫ͹ͳÀ Ͱͮͣͧ͟ʹͧΧ À̈́ͩͽÀͯͤ͡ͳÀ ÀͮͬͯͨͬͶͫ͹ͳ À Àͭͮ͟͟Ͱͪͤͫ͟Ͱͬ͡ÀͧÀ Àͧͩ͡​ͩÀПРЕЗЕНТАЦИЯ ◉ MYKONOS

ͪͮͨͧ͟À(ERMES Àͭͮͤͨͮͯͫ͟͹ͤÀͱͼͰͫ͹ͤÀͳͩ͟͟Ͱ͹ÀͧÀͨͬͪͫ͟Ͱͫ͹ͤÀͰͭͬ͟͵ͨͧ À

͎ͬͩ͟͠ͱΧͰͤÀͯͬͧ͡Àͨ͡ͱͯͬ͡͹ͤÀͮͤʹͤͭͰͬͮ͹Àͣͤͩͧͨ͟Ͱͤͯͪͧ͟À͡ÀͯͰͧͩͺͫͬͪÀ

͟ÀͰͨͥͤ͟Àͪͫͬͬͤ͢Àͣͮͱͬͤ͢ Àͮͨͧ͞ΧÀͬͮͬͣ͢À͋ͧͨͬͫͬͯÀͭͮͧͩ͢͟Ͷͤ͟ͰÀͯ͟͡À

ͮͤͯͰͬͮͫͤ͟ÀͧͩͧÀͬ͠͸ͤͣͧͫͧͰͤÀͨͬͨͰͤΧͩͧÀͯÀͫͤͭͮͤͦͬ͡Χͣͤͫ​ͫ͹ͪͧÀ

ͬͰͨͮ͹ͰͺÀͣͩͽÀͯͤ͠ͽÀͤͬ͢Àͮͬͪͫ͟Ͱͧ͵ͤͯͨͧͤÀͱͦͤͫͺͨͧͤÀͱͩͬ͵ͨͧÀͧÀͱͨͮͬͪͫ͹ͤÀ

ͦͨ͟ͱͯͨͪͧ͟ÀͧÀͭͬͰͮͽͯ͟ͼͷͧͪͧÀͧͣͪͧ͟͡ ÀͨͬͰͬͮ͹ͤÀͬͰͨͮ͹͟͡ͼͰͯͽÀͧͦÀ

ͱͬͩͨͧ͢ À͟À+ENSHƄÀͯÀͮͣͬͯ͟ͰͺͼÀͭͬͪͬͥͤͰÀͪ͟͡Àͯͣͤͩ͟ͰͺÀͻͰͬÀͯÀͨͬͪͲͬͮͰͬͪ À

ͯ͟͠​ͯͤΧͫ͟ Àͮ͟͟͠ÀͧÀͨͬͨͰͤΧͩͺ ͮ͟͟͠ÀͯÀͧͣͬͪ͡Àͫ͟Àͦͨ͟͟Ͱ À͂Àͩͼͬͪ͠Àͯͩͱ͵ͤ͟ À

ͭͮͤͣͬͯͰͧ͟͡͡Àͤͯͭͩ͟͠Ͱͫ͹ΧÀͰͮͫͯ͟ͲͤͮÀ͡Àͬͮͬͣ͢ÀͧÀͬͮ͟͠ͰͫͬÀͫ͟ÀͶͧͨͮͫ͟͹ͳÀ

ͯ͟͡ÀͥͣͤͰÀͧͯͨͩͼ͵ͧͰͤͩͺͫͬͤÀͬͯͩ͠ͱͥͧͫͧͤ͟͡ÀͧÀͰͤͭͩͬͤÀͮͤ͢͵ͤͯͨͬͤÀ

͟͡Ͱͬͪͬͧͩ͠ͽͳÀͬͯ͢Ͱͧͫͧʹ͹ À͂ͬÀͪͫͬͧ͢ͳÀͫͬͪͤͮ͟ͳÀͧÀͭͮ͟͟Ͱͪͤͫ͟Ͱ͟ͳÀ+ENSHƄÀ

ͬͯ͢Ͱͤͭͮͧ​ͧͪͯͰͬ͡À͡Àͣͬͤͮ͡ͶͤͫͧͤÀͨÀͱͫͧͨͩ͟ͺͫͬͪͱÀͯ͢͟Ͱͮͬͫͬͪͧ͵ͤͯͨͬͪͱÀ

ͤͯͰͺÀͯͬͯ͠Ͱͤͫ͡​ͫ͹ΧÀͫͤͬͩ͠ͺͶͬΧÀͯ͟͠​ͯͤΧͫÀͧÀͣͥͨ͟ͱͦͧ À͌ͤͥͫͬ͟͡ Àͨͨͬ͟ΧÀ

ͬͭ͹ͰͱÀ͡À+ENSHƄ

͡͹ͬͮ͠À͡͹Àͯͣͤͩͤ͟Ͱͤ À͡À+ENSHƄÀͯ͟͡ÀͥͣͱͰÀͧͯͨͩͼ͵ͧͰͤͩͺͫͬÀͧͦ͹ͯͨͫ͟​ͫ͹ͤÀ

͂À 3PA ͦͬͫͤÀ +ENSHƄÀ ͫ͟ͶͧÀ ͭͬͯͤͰͧͰͤͩͧÀ ͬͪͬͩͥͧ͟͟͡ͼͰͯͽÀ ͧÀ

ͱͣͬͯ͠Ͱ͟͡Àͫ͟Àͤͦͪ͠ͽͰͤͥͫͬͪÀͩͬͫͤÀͭͮͧͮͬͣ͹Àͬͯ͡ͳͧͰͧͰͤͩͺͫͬͬ͢ÀÀͦͩͧ͟͟͡À

ͬͦͣͬͮͬͩ͡ͽͼͰͯͽÀ͡Àͮͯ͟​ͯͩͩ͟͠ͽͼͷͤΧÀͨͬͪͲͬͮͰͫͬΧÀ͟ͰͪͬͯͲͤͮͤ À̈́ͩͽÀ

͍ͮͫͬͯÀͭͮͽͪͬÀͱÀ͟͡ͶͧͳÀͣͤͮͤ͡Χ À

ͭͬͩͫͬΧÀͮͤͩͨͯ͟͟ʹͧ​ͧÀ3PA ͦͬͫ͟Àͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰÀͣͥͨ͟ͱͦͧÀͭͩͬͷͣ͟ͺͼÀ Àͨ͡ À

+ENSHƄÀ ͭͤͮͤͭͬͩͫͧͰÀ ͯͤ͡À ͟͡ͶͧÀ ͻͪͬʹͧ​ͧÀ ͫͤͦ͟͠͹ͤͪ͟͡͹ͪͧÀ

ͪ Àͳͪ͟​ͪͪ͟ À͟ÀͰͨͥͤ͟Àͮͦͫͬ͟​ͬͮͦͫ͟͠͹ͤÀͧͣ͡͹Àͪͯ͟​ͯͥ͟͟ÀͧÀ3PA ͮͧͰͱͩͬ͟͡ À

ͭͤ͡͵͟Ͱͩͤͫͧͽͪͧ Àͨͨ͟ÀͰͬͩͺͨͬÀ͡͹Àͭͮͧ͠ͱͣͤͰͤÀͫ͟ÀͬͯͰͮͬ͡ À͎ͬͯͤͰͧͰͤͩͧÀ

͑ͤͪ ÀͣͩͽÀͨͬͬ͢ÀͰͮͤͫͧͮͬͨͧ͡Àͽͩ͡ͽͼͰͯͽÀͯͰͧͩͤͪÀͥͧͦͫͧÀͬ͡Àͮͤͪ͡ͽÀͬͰͭͱͯͨ͟ À

ͪͬ͢ͱͰÀͭͮͧͬͮͤͯ͠ͰͧÀͫͤͯͮͫͤͫ͟͡​ͫ͹ΧÀͯ͢͟Ͱͮͬͫͬͪͧ͵ͤͯͨͧΧÀͬͭ͹Ͱ ÀͭͬͯͤͰͧ͡À

+ENSHƄÀͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰÀͲͧͰͫͤͯ ͦͬͫͱ ÀͬͰͨͮ͹ͰͱͼÀͣͩͽÀͭͬͯͤͷͤͫͧΧÀ À

ͱͣͬͯͰͬͤͫ​ͫ͹ΧÀͮͦͩͧ͟͵ͫ͹ͳÀͫͮͣ͟͢͟ÀͮͤͯͰͬͮͫ͟Àͧͦ͹ͯͨͫ͟​ͫͬΧÀͨͱͳͫͧÀ+ENSHƄ À

ͣͤ͢ÀͭͮͤͣͯͰͩͤͫ͟͡͹Àͯͪ͟͹ͤÀͯͬͮͤͪͤͫ͡​ͫ͹ͤÀͰͮͤͫͥͤͮ͟͹

ͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟​ͫ͹ΧÀͫ͟Àͨͮ͹Ͷͤ ÀͬͰͨͱͣ͟ÀͬͰͨͮ͹͟͡ͼͰͯͽÀͤͩͧͨͬͩͤͭͫ͡͹ͤÀ

͂ͬÀͮͤͪ͡ͽÀͦͨ͟͟Ͱ͟Àͫ͟ÀͱͩͧʹͤÀͬͦͩͤ͡Àͬͯ͢Ͱͧͫͧʹ͹Àͭͮͬͬͣ͡ͽͰͯͽÀͦͫ͟ͽͰͧͽÀ

ͧͣ͡͹Àͫ͟Àͦͩͧ͟͡À͍ͮͫͬͯ À͗ͤͲ ͭͬͮ͟͡À̈́ͥͬͮͣͥÀ͐Ͱͧͩͧͫ͟ͱͣͨͧͯ͟À

Χͬͬ͢ΧÀͣͩͽÀͯͤͯ͡Ͱͬͮͬͫ​ͫͤͬ͢ÀͱͨͮͤͭͩͤͫͧͽÀͰͤͩ͟ Àͮͦ͟ͱͪ͟ÀͧÀͣͱͶͧ

ͯͭͬͯͬͤͫ͠Àͱͣͧͧ͡ͰͺÀͣͥͤ͟Àͯͪ͟͹ͳÀͰͮͤͬ͟͠͡Ͱͤͩͺͫ͹ͳÀͭͬͯͤͰͧͰͤͩͤΧÀ

͑ͬͩͺͨͬÀ ͡À ͬͯ͢ͰͧͫͧʹͤÀ +ENSHƄÀ ͡͹À ͭͬͮ͢ͱͦͧͰͤͯͺÀ ͡À ͟ͰͪͬͯͲͤͮͱÀ

ͨͱͩͧͫͮͫ͟͹ͪͧÀͧͦ͹ͯͨͪͧ͟ Àͯͬ͵ͤͰ͟ͼͷͧͪͧÀ͡Àͯͤͤ͠ÀͪͤͯͰͫ͹ͤÀͭͮͬͣͱͨͰ͹À

ͱͪͧͮͬͰͬͮͤͫ͡​ͫͬͯͰͧÀͧÀͱͫͧͨͩ͟ͺͫͬͯͰͧÀͫ͟Àͯͪͬͪ͟À͡͹ͯͬͨͬͪÀͱͮͬͫͤ͡À

ͯÀͧͫ​ͫͬ͟͡ʹͧͬͫ​ͫ͹ͪͧÀͨͱͩͧͫͮͫ͟͹ͪͧÀͮͤʹͤͭͰͪͧ͟ÀͣͩͽÀͣͬͯͰͧͥͤͫͧͽÀ

ͩͬͣͮ͟͢͟͠ͽÀͫͤͭͬ͡ͰͬͮͧͪͬͪͱÀͭͮͬͲͤͯ​ͯͧͬͫͩ͟ͺͫͬͪͱÀͬͯͩ͠ͱͥͧͫͧ͟͡ͼÀ

ͱͫͧͨͩ͟ͺͫͬͬ͢Àͨ͡ͱͯ͟Àͮͤ͢͵ͤͯͨͬΧÀͧÀͯͮͤͣͧͦͤͪͫͬͪͬͮͯͨͬΧÀͨͱͳͫͧ À

ͭͤͮͯͬͫͩ͟͟À+ENSHƄ À

120À ̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ


ϛϜϑϓϑϙϞόҠϔҩ

*UHFRWHO ɇɨɜɢɧɤɢ LUX ME

̀ͼͮͤͣ͡͹ À͐ͩͬͫ͟À͉ͮͯͬ͟Ͱ͹ÀcÀ À Àͨ͡ ͪÀ/LYMPIAÀ̀ͨͭͮͨ͟͟͡ÀcÀ͐ͭͬͮͰͧͫ͡͹ΧÀ

'RECOTELÀͭͮͤͣͯͰͩ͟͡ͽͤͰÀ,UXURYÀ!LL )NCLUSIVEÀ,IVING

ʹͤͫͰͮ À͑ͤͫ​ͫͧͯ À͉ͬͫ​ͫ͹ͤÀͭͮͬ͢ͱͩͨͧ À͂ͤͩͬͯͧͭͤͣ͹ À͓ͱͰͬͩ͠ À́ͯͨͤ͟Ͱͬͩ͠ÀcÀ

͖ͰͬÀͨͩ͡ͼ͵ͤͫͬ À ÀͮͤͯͰͬͮͫͬ͟͡ À/.%À ÀͨͬͫͣͧͰͤͮͯͨ͟ͽ À͡͹ͭͤ͵ͨ͟ÀͧÀ

͂ͬͣͫ͹ΧÀͯͭͬͮͰÀcÀ̓ͩͤͮͤ͟ͽÀͪͦͧͫͬ͟͢͟͡ÀÀcÀ ÀͮͤͯͰͬͮͫͬ͟͡ÀͧÀͮͬ͟͠͡

Ͷͬͨͬͩͣ͟ ÀͭͮͤͪͧͱͪÀͫͭͧ͟Ͱͨͧ Àͦͨ͟ͱͯͬ͵ͫ͟ͽÀͧÀͨ͟Ͳͤ ͪͬͮͬͥͤͫͬͤ Àͯͤͮͧͯ͡Àͫ͟À ͱͯͩͱͧ͢Àͨͬͫͯͺͤͮͥ͟À7HATS!PP Àͤͥͤͣͫͤͫͬ͡ÀͭͬͭͬͩͫͽͼͷͧΧͯͽÀͪͧͫͧ ͮ͟͠ À

̨̲̳̮̲̯̦Ì" 2 Ì, 11.-Ì ̨Ì+ *./$31 Ì!$ "'

ͮͬͯͨͬͶͫ͹ͤÀͰͱͩͤ͟Ͱͫ͹ͤÀͭͮͧͫͣͩͤͥͫͬͯ͟Ͱͧ Àͤͦͮͫͧ͢͟͠͵ͫ͹ͤÀͬͦͪͬͥͫͬͯ͡ͰͧÀ

͎ͮͤͣͯͰͩ͟͡ͽͤͪÀͫͬ͡͹ΨÀͬͰͤͩͺÀ#ASAÀ-ARRONÀ

ͣͩͽÀͦͫ͟ͽͰͧΧÀͨ͟Ͱͧͫ͡͹ͪÀͬͰͣ͹ͳͬͪ Àͤ͡͵ͤͮͧͫͨͧÀͧÀͮͦͩͤ͟͡͵ͤͫͧͽÀͣͩͽÀͯͤ͡ͳÀ

#ASAÀ-ARRONÀ Àͫͬ͡͹ΧÀͯͤͪͤΧͫ͹ΧÀͬͰͤͩͺÀͧÀͨͬͪͭͩͤͨͯÀÀ͠ͱͫͩͬ͢͟ÀͯͬÀͯͤͪͧ͡À

ͬͦͮͯ͟͡Ͱͬ͡ Àͧͮ͢͹ÀͧÀ͐ͭ͟

ͱͣͬͯ͠Ͱͪͧ͟͡ Àͧͣͤͩ͟ͺͫͬͤÀͪͤͯͰͬÀͣͩͽÀͰͬͬ͢ À͵Ͱͬ͠͹ÀͭͬͩͫͬͯͰͺͼÀͮͯ͟​ͯͩͧ͟͠ͰͺͯͽÀ

͍ͰͤͩͧÀͭͮͤͣͩ͟͢͟ͼͷͧͤÀ,58À-%À͡À À

ͧÀÀͦͮ͟ͽͣͧͰͺͯͽÀͻͫͤͮͧͤ͢Χ À͊ͼͧ͠ͰͤͩͧÀͨ͟Ͱͧͫͬͬ͢͡ÀͬͰͣ͹ͳ͟Àͫ͟ΧͣͱͰÀͫ͟À

,58À-%£À7()4%À0!,!#%À À͉ͮͧͰ

ͨͱͮͬͮͰͤÀͪͫͬͥͤͯͰͬ͡Àͬͦͪͬͥͫͬͯ͡ͰͤΧÀͣͩͽÀͦͫ͟ͽͰͧΧÀͯͭͬͮͰͬͪÀͧÀͫͯͩͣ͟͟ͽͰͯͽÀ

,58À-%£À$!0(.),!À"!9À$!33)!À À͉ͬͮͲͱ

͈ͬͫͧ͵ͤͯͨͧͪÀͪͬͮͤͪ À͜ͰͬÀͱͫͧͨͩ͟ͺͫͬͤÀͪͤͯͰͬÀͯͬ͵ͤͰͤ͟ͰͯͽÀͯÀͫͤͰͮͬͫͱͰ͹ͪÀ

ͭͩͽͥͤÀͧÀͱÀͯ͟͠​ͯͤΧͫ͟ÀͧÀͮͬͯͨͬͶͫ͹ͤÀͱͣͬͯ͠Ͱ͟͡À'RECOTEL Àͨͮͱͩͬͯ͢ͱͰͬ͵ͫ͹ͤÀ

ͭͮͧͮͬͣͫ͹ͪÀͩͫͣ͟Ͷ͟ͲͰͬͪÀͧÀͧͯͨͮͧͰͯͽÀͰͤͭͩͬͪÀͯͮͤͣͧͦͤͪͫͬͪͬͮͯͨͬΧÀ

̨̲̳̮̲̯̦Ì+47,$tÌ# /'-(+ Ì! 8Ì# 22( Ì ̵̸̯̳̹

͟ͰͪͬͯͲͤͮ͹ÀͧÀͰͮͣͧ͟ʹͧΧ

͒ͼͰͫ͟ͽÀͬͯ͠Ͱͫͬͨ͟͟͡Àͬͫͬͩͤͫ͠͡​ͫͬͬ͢ÀͬͰͤͩͽÀ$APHNILAÀ"AYÀ$ASSIAÀͭͬͣͮͧ͟ͰÀ

/$++ Ì!$ "'

ͤͦ͠​ͦͬ͟͠Ͱͫ͹ΧÀͬͮͦ͟͠ÀͥͧͦͫͧÀͯÀͫͬͬ͡ΧÀͨͬͫʹͤͭʹͧͤΧÀͬͰͣ͹ͳ͟À,UXÀ!LLÀ)NCLU

͎ͮͤͪͧͱͪÀͮͤͫͬ͟͡ʹͧͽÀͯͤͪͤΨͫͬͬ͢ÀͬͰͤͩͽÀ0ELLAÀ"EACH À

SIVEÀLIVING

͉ͥͣ͟͹Χ ÀͨͰͬÀͭͮͬͤͩ͡ÀͬͰͭͱͯͨÀͫ͟ÀͻͰͬͪÀͯͤͪͤΧͫͬͪÀͨͱͮͬͮͰͤ Àͮ͡ͽͣÀͩͧÀ ͱͣͧͧ͡Ͱͯͽ Àͱͦͫ͟͡ À͵ͰͬÀ0ELLAÀ"EACHÀͦͯͩ͟ͱͥͤͫ​ͫͬÀͧͪͤ​ͤͰÀ͡͹ͯͬͨͱͼÀͮͤͭͱͰ͟ʹͧͼÀ

1(5($1 Ì.+8,/( Ì Ì 04 Ì/ 1*

ͯͮͤͣͧÀͨͱͮͬͮͰͬ͡À'RECOTEL À͉ͬͪͲͬͮͰͫ͹ͤÀͬͫͬͩͤͫ͠͡​ͫ͹ͤÀͫͬͪͤͮ͟ ÀͱͼͰͫ͟ͽÀ

͎͍͎͍͊͌ͅ​͌͐ͅ À͉͈͊​͈͈͊͌

͟ͰͪͬͯͲͤͮ͟ ÀÀͨͮͧͯͰͩ͟ͺͫͬÀ͵ͧͯͰͬͤÀͪͬͮͤ ÀͭͮͬͰͽͥͤͫ​ͫ͹ΧÀͭͤͯ͵ͫ͟͹ΧÀͭͩͽͥÀ

-!.$/,!À2/3!À À!15!À0!2+ À'RECOTELÀ%XCLUSIVEÀ2ESORT

Àͯͤ͡ À͵ͰͬÀͫͱͥͫͬÀͣͩͽÀͯͤͪͤΧͫͬͬ͢ÀͬͰͣ͹ͳ͟

/,9À-0)!À2)6)%2!À À!15!À0!2+ À'RECOTELÀ,UXURYÀ2ESORT /,9À-0)!À/!3)3À À!15!À0!2+ À'RECOTELÀ,UXURYÀ2ESORT

̲͇͍͎͍͒͑Ì

/,9À-0)!À/!3)3À6),,!'%À À!15!À0!2+ À'RECOTELÀ!LLÀ)NCLUSIVEÀ2ESORT

cÀ͂ÀͻͰͬͪÀͬͣ͢ͱÀͬͰͤͩͺÀͭͮͤͣͯͰͩ͟͡ͽͤͰÀͱͩͱ͵Ͷͤͫ​ͫ͹ΧÀͩͫͣ͟Ͷ͟ͲͰͫ͹ΧÀͣͧͦ͟ΧͫÀ

2IVIERAÀ/LYMPIAÀÀ À!QUAÀ0ARKÀ2ESORTÀÀ Àͱͫͧͨͩ͟ͺͫ͹ΧÀͪͤ͢͟ ͨͱͮͬͮͰÀ

ͯͣͬ͟͡ÀͧÀͯ͟͠​ͯͤΧͫ͟

ͮͯͨͧͫ͟ͱͩͯͽÀͫ͟À Àͨͮ͟͟ͳÀͩͤͯͫͬͬ͢Àͩͣͤͫͧ͟͡ͽÀͧÀͭͮͬͰͽͥͤͫ​ͫͬͪÀ ͳÀͨͪÀ

cÀ͍ͫͬͩͤͫ͠͡͹ÀͧÀͬͲͬͮͪͩͤͫ͹À͡Àͧͦ͹ͯͨͫ͟​ͫͬͪÀͧÀͻͩͤͫ͢͟ͰͫͬͪÀͯͰͧͩͤÀͫͬͪͤͮ͟À

ͭͤͯ͵ͫͬͪ͟ÀͭͩͽͥͤÀͯÀͧͣͬͪ͡Àͫ͟À͈ͬͫͧ͵ͤͯͨͬͤÀͪͬͮͤÀͧÀͤͬ͢ÀͬͯͰͮͬ͟͡

ͯͤ͡ͳÀͨ͟Ͱͤͬͮͧ͢Χ Àͨͩ͡ͼ͵͟ͽÀ͠ͱͫͩͬ͢͟

Àͨ͡ ͪÀ͉ͬͫͮͤͯ͢​ͯ ʹͤͫͰͮÀcÀ Àͨ͡ ͪÀ͕ͤͫͰͮÀ͑ͩͯ͟͟​ͯͬ͐ͭ͟ÀcÀ͕ͤͫͰͮÀ

cÀ͍ͫͬͩͤͫ͠͡Àͬͯͫͬͫͬ͡ΧÀͮͤͯͰͬͮͫ͟ÀͧÀͭͮͧͮͤͥͫ͠͹ͤÀͮ͟͠͹

̮͉͍͌͑͊ͅ 2018


ϛϜϑϓϑϙϞόҠϔҩ cÀ͉Àͱͯͩͱͪ͢͟Àͬͯ͢ͰͤΧÀͮͦͫͬ͟​ͬͮͦͧͤ͟͠Àͮͦͩͤ͟͡͵ͤͫͧΧÀͣͩͽÀͨ͟Ͱͧͫͬͬ͢͡ÀͧÀ

ͫͬ͡͹ΧÀ̀ͨͭͮͨ͟͟͡Àͭͩͬͷͣ͟ͺͼÀ À Àͨ͡ ͪ ÀͯÀͬͣͫ͡͹ͪͧÀͭͮͧͨͩͼ͵ͤͫͧͽͪͧ À

ͮͯ͟​ͯͩͩͤͫ͟͠​ͫͬͬ͢ÀͯͤͪͤΧͫͬͬ͢ÀÀͬͰͣ͹ͳ͟

ͧÀͮͦͫͬ͟​ͬͮͦͧͤ͟͠Àͤ͡͵ͤͮͫͧͳÀͭͮͬͮͪ͢͟​ͪÀͣͩͽÀͣͤͰͤΧÀͧÀͦͮͬͯͩ͡͹ͳ À

1'.#.2Ì1.8 +Ì

̲͇͍͎͍͒͑Ì

́ͤͦ​ͦͬ͟͠Ͱͫ͹ͤÀͨͫͧͨ͟ͱͩ͹À!LLÀ)NCLUSIVE

cÀ Àͫͬ͡͹ͳÀͭͮͬͯͰͬͮͫ͹ͳÀͫͬͪͤͮ͟ÀͧÀͯͤͪͤΧͫ͹ͳÀͯͺͼͰͬ͡ ÀÀͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟͹ͳÀ͡À

2HODOSÀ2OYALÀ ÀͨͱͮͬͮͰÀͫ͟Àͭͬͤͮͤͥ͠ͺͤ Àͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟À͡Àͩͧͦͧ͠Àͬͮͬͣ͢͟À

ͦͣͫͧ͟​ͧÀ#ASAÀ-ARINAÀͮͽͣͬͪÀͯÀ̀ͨͭͮͨͬͪ͟͟͡ÀͬͰͤͩͽ ÀͬͰͨͱͣ͟ÀͬͰͨͮ͹ͤ͟͡ͰͯͽÀ

͏ͬͣͬͯ Àͬͣͫͬͬ͢ÀͧͦÀͯͪ͟͹ͳÀͳͬͮͬͶͬÀͯͬͳͮͫͧ͟͡ͶͧͳͯͽÀͯͮͤͣͫͤͤͨͬ͡͡͹ͳÀͬͮͬͣͬ͢͡À

ͧͣ͡Àͫ͟À͉ͮͧͰͯͨͧΧÀͭͤΧͦͥ͟ À

ͮͬͭ͡ͅ͹ À͎ͩ͟ͺͪ͹ÀͧÀͽͮͨͧͤÀͭͽͰͫ͟Àͧͧͯͨ͢͠ͱͯ͟Àͱͨͮ͟Ͷ͟ͼͰÀͰͤͮ​ͮͧͰͬͮͧͼ À

cÀ͌ͬ͡͹ΧÀͣͧͦ͟ΧͫÀͯͤ͡ͳÀͫͬͪͤͮͬ͡ÀͧÀͯͺͼͰͬ͡

ͯͬͩͤͫ͹ΧÀͦͭ͟͟ͳÀͪͬͮͽÀͧÀͮͬͪ͟͟ͰÀʹͤ͡Ͱͬ͡Àͫͭͬͩͫ͟ͽͼͰÀͬͦͣ͡ͱͳ À͂ͤͩͧͨͬͩͤͭͫ͹ΧÀ

c͌ͬͧͫͨ͟͡ À͎ͮͧͮͤͥͫ͠͹ͤÀͮͤͯͰͬͮͫ͟͹ÀͧÀͮ͟͠͹ÀͯÀÀͯ͢͟Ͱͮͬͫͬͪͧ͵ͤͯͨͧͪͧÀ

͡͹ͬͮ͠Àͬͦͪͬͥͫͬͯ͡ͰͤΧÀͣͩͽÀͣͬͯͱ͢͟ÀͣͬͭͬͩͫͽͼͰÀ͡͹ͯͬͨͧΧÀͱͮͬͤͫ͡ͺÀͯͤͮͧͯ͟͡ À

ͧͦ͹ͯͨͪͧ͟

ͯͧͯͰͤͪͱÀͬͯͩ͠ͱͥͧͫͧ͟͡ͽÀ¢͂ͯͤÀͨͩ͡ͼ͵ͤͫͬ¡ÀͧÀͬͯ͢Ͱͤͭͮͧ​ͧͪͫ͹ΧÀͭͤͮͯͬͫͩ͟ À ͍ͣͫͬÀͧͦÀͭͮͤͧͪͱͷͤͯͰ͡ÀͬͰͤͩͽÀ Àͬͩ͠ͺͶͬΧÀ͡͹ͬͮ͠Àͭͩ͟͟͡Ͱͤͩͺͫ͹ͳÀͯ͟͠​ͯͤΧͫͬ͡À ͧÀͬͯ͡ͳͧͰͧͰͤͩͺͫ͹ΧÀͭͩͽͥÀͯÀͨͮͧͯͰͩ͟ͺͫͬÀ͵ͧͯͰͬΧÀͬͣͬ͡Χ À

".1%4Ì(,/$1( + Ì &1$".3$+Ì$7"+42(5$Ì1$2.13 ͉ͬͮͬͩͤͯͨͬͤ͡Àͭͮͤͬͮͥͤͫͧͤ͟͠

̲͇͍͎͍͒͑Ì

ͨͯͨͩ͜ͼͦͧͫ͡͹ΧÀͨͱͮͬͮͰÀͯÀͱͤͣͧͫͤͫ​ͫ͹ͪÀͪͤͯͰͬͭͬͩͬͥͤͫͧͤͪÀͫ͟À͵ͯ͟ͰͫͬͪÀ

͂À Àͬͣ͢ͱÀͯͤͪͤΧͫ͹ΧÀͨͱͮͬͮͰÀ'RECOTELÀ2HODOSÀ2OYALÀͫ͟ÀͬͯͰͮͬͤ͡À

ͭͬͩͱͬͯͰͮͬͤ͡À͉ͬͪ​ͪͤͫͬÀͧÀͭͮͤͬͯ͡ͳͬͣͫ͹ͪÀͯͤͮͧͯͬͪ͡Àͬͦͬͣͧ͡͡ͰÀͣͬÀ͡͹ͯͬͰÀ

͏ͬͣͬͯÀͬͥͧͣͤ͟ͰÀͭͮͤͪͧͱͪÀͮͤͫͬ͟͡ʹͧͽ Àͫͬ͡͹ΧÀͩͫͣ͟Ͷ͟ͲͰÀͰͤͮ​ͮͧͰͬͮͧ​ͧ À

ͧͯͨͱͯ​ͯͰͬ͡ÀͮͬͯͨͬͶͫͬͬ͢ÀÀͬͰͣ͹ͳ͟ Àͩͤͫ͜͢͟Ͱͫ͹ͤÀͯͩͬͫ͟͹ÀͧÀͨͩͯ͟​ͯͧ͵ͤͯͨͧΧÀ

ͯ͟͠​ͯͤΧͫͬ͡ÀͧÀͬͫͬͩͤͫͧͤ͠͡Àͨͬͪͭͩͤͨͯ͟À͠ͱͫͩͬ͢͟ À

ͣͧͦ͟ΧͫÀͭͬͣ͵ͤͮͨͧ͟͡ͼͰÀͬͯͬ͠͹ΧÀͯͰͧͩͺÀͧÀͯͬͦͣ͟ͼͰÀͬͰͤ͡͵͟ͼͷͱͼÀͰͬͫͨͬͪͱÀ

cÀ͌ͬ͡͹ΧÀͩͫͣ͟Ͷ͟ͲͰÀͰͤͮ​ͮͧͰͬͮͧ​ͧÀͧÀͯͣͬ͟͡ÀͬͰͤͩͽ

ͨ͡ͱͯͱÀͬͯ͠Ͱͫͬͨ͟͡ͱ

cÀ͌ͯ͟ͰͬͽͷͧΧÀͬͣͫ͡͹ΧÀͮ͟ΧÀͯÀͬͣͫ͡͹ͪͧÀͩ͟͢ͱͫͪͧ͟ÀͧÀͯ͟͠​ͯͤΧͫͪͧ͟Àͭͩͬͷͣ͟ͺͼÀ Àͨ͡ ͪÀͯÀͭͮͤͯͫͬΧÀͬͣͬ͡ΧÀͧÀͯͤͨʹͧͽͪͧÀͣͩͽÀͣͤͰͤΧ À

̲͇͍͎͍͒͑Ì

cÀ͎ͬͩͫ͟ͽÀͮͤͫͬ͟͡ʹͧͽÀÀͨͬͪͭͩͤͨͯ͟À͠ͱͫͩͬ͢͟ÀͯÀͬͮͧͧͫͩ͢͟ͺͫ͹ͪÀͣͧͦ͟ΧͫͤͮͯͨͧͪÀ

͎ͮͬͪͤͫͣ͟Àͣͬͩ͡ͺÀͫͤͮͤͥͫͬ͟͠ΧÀͧÀͥͧͬͭͧͯͫ͟͡ͽÀͭͩͬͷͣ͟ͺÀ͎ͺͽʹʹ͟ÀͯÀ

ͬͲͬͮͪͩͤͫͧͤͪ

ͪͫͬͥͤͯͰͬͪ͡ÀͮͤͯͰͬͮͫͬ͟͡À À

cÀ͌ͬ͡͹ΧÀͣͧͦ͟ΧͫÀͬͯͫͬͫͬͬ͢͡ÀͮͤͯͰͬͮͫ͟͟

cÀ+UMQUATÀ̀ͦͧ͟ͰͯͨͧΧÀÀAÀLAÀCARTEÀͮͤͯͰͬͮͫ͟ÀcÀ͑ͮ͟ͰͰͬͮͧͽÀ À͂ͧͫ​ͫ͹ΧÀͮ͟͠À

cÀ!LLÀ)NCLUSIVEÀͧÀͣͬͭͬͩͫͧͰͤͩͺͫ͹ͤÀAÀLAÀCARTEÀͬͦͪͬͥͫͬͯ͡Ͱͧ À ÀͮͤͯͰͬͮͫͬ͟͡À

cÀ#AFġÀ À$ELIÀͨͬͲͤÀͧÀͨͬͫͣͧͰͤͮͯͨ͟ͽÀcÀ'ELATOÀÀͪͬͮͬͥͤͫ​ͫͬͤÀ

Àͮͬ͟͠͡

cÀ͈Ͱͩ͟ͺͽͫͯͨͧΧÀͮ͟͠ ͮͤͯͰͬͮͫ͟À

cÀ͎ͬͯͤͷͤͫͧͤÀͯͤͪͺͤΧÀͨͭͮͨ͟͟͟͟͡À ͮͯͭͬͩͬͥͤͫ͟À͡À ÀͪͤͰͮ͟ͳÀͬͰÀͬͰͤͩͽ

cÀ͏ͤͫͬ͟͡ʹͧͽÀͬͯͫͬͫͬͬ͢͡ÀͮͤͯͰͬͮͫ͟͟À-ONÀ2EPOS cÀ$INEÀ!ROUNDÀ À ÀͮͤͯͰͬͮͫͬ͟͡ÀͨͱͮͬͮͰ͟ÀÀ͉ͬͪ​ͪͤͫͬÀ À$ANILIAÀ

"+4!Ì, 1(-$Ì/ + "$ Ì ++Ì(-"+42(5$Ì 1$2.13

cÀ͌ͬ͡͹ΧÀͩͫͣ͟Ͷ͟ͲͰÀͯ͟͠​ͯͤΧͫ͟

͌ͯ͟ͰͬͽͷͧΧÀͭͮͣͧͦ͟͟ÀͣͩͽÀͯͤͪͤΧͫͬͬ͢ÀͬͰͣ͹ͳ͟ÀͭͬÀͯͧͯͰͤͪͤÀ¢͂ͯͤÀͨͩ͡ͼ͵ͤͫͬ¡À

cÀ͌ͬ͡͹ΧÀͣͤͰͯͨͧΧÀͨͩͱ͠ÀÀ'RECOLAND

ͫ͟À͉ͮͧͰͤ

cÀ͋ͬͮͯͨͬΧÀͰͮͫͯ͟ͲͤͮÀÀͪͤͥͣͱÀͬͰͤͩͽͪͧÀͨͱͮͬͮͰ͟À#ORFUÀ2ESORTSÀ À

͉ͮͧͰͯͨͬͤÀͧͦͬͧͩͧͤ͠ À͉ͱͮͬͮͰÀͯͬ͵ͤͰͤ͟ͰÀͮͤ͢͵ͤͯͨͬͤÀͬͯ͢Ͱͤͭͮͧ​ͧͪͯͰͬ͡ À

ͤͯͭͩ͟͠Ͱͫͬ

ͫͧͪ͟͡Ͱͤͩͺͫ͹ΧÀͯͤͮͧͯ͡ÀͧÀͰͮͣͧ͟ʹͧͬͫ​ͫ͹ΧÀͨͮͧͰͯͨͧΧÀͯͰͧͩͺÀͥͧͦͫͧ À͍ͰͤͩͺÀ

́ͬ͢͟Ͱ͟ͽÀͨͬͩ​ͩͤͨʹͧͽÀͫͬͪͤͮͬ͡ À͠ͱͫͩͬ͢͟ ÀͮͬͯͨͬͶͫ͹ͳÀͯͺͼͰͬ͡ÀͧÀ

ͯͬͦͣͫ͟Àͯͭͤʹͧͩ͟ͺͫͬÀͣͩͽÀͯͤͪͤΧͫͬͬ͢ÀͬͰͣ͹ͳ͟ÀͭͬÀͯͧͯͰͤͪͤÀ¢͂ͯͤÀͨͩ͡ͼ͵ͤͫͬ¡À

ͨͩͯ͟​ͯͧ͵ͤͯͨͧͳÀͧͩ͡​ͩ À͌ͬͧͫͨ͟͡ À͐ͤͪͤΧͫ͹ͤÀ͠ͱͫͩͬ͢͟ÀÀ À͐ͤͪͤΧͫ͹ͤÀ

ͧÀͭͮͤͣͩͤ͟͢͟ͰÀͪͫͬͥͤͯͰͬ͡Àͮͦͩͤ͟͡͵ͤͫͧΧÀ͡ÀͰͤ͵ͤͫͧͤÀͣͫͽ Àͨͩ͡ͼ͵͟ͽÀ

ͧͩ͡​ͩ͹ÀͯÀͯ͟͠​ͯͤΧͫͪͧ͟À À͌ͬ͡͹ΧÀͨͬͮͭͱͯÀͯÀͯͤͪͤΧͫ͹ͪͧÀͯͺͼͰͪͧ͟

̪͈͍͊͑͠Ì͍Ì̷͔͍͗͌͐ͅ

cÀ͌ͬ͡͹ΧÀͩͧͨͯͧͮ͜À͐ͭ͟À ͣ͡ͱͳͱͮͬͫͤ͡͡͹ΧFLY WITH US! www.ellinair.com

www.bomoclub.com

Leader of Greek tourism since 1995 Le www.mouzenidis.com