Page 1

Διδακτικό ςενάριο για το νηπιαγωγείο με τη χρήςη των ΣΠΕ.

ΣΙΣΛΟ΢ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΢ΕΝΑΡΙΟΤ

<<Γνωρίηω τα υλικά μζςα από τα αγαπθμζνα μου παιχνίδια>>.

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΡΟΔΑΣΟΤ Ειδικότθτα ΠΕ 60 2Ο Νθπιαγωγείο Οβρυάσ


ΣΙΣΛΟ΢ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΢ΕΝΑΡΙΟΤ <<Γνωρίηω τα υλικά μζςα από τα αγαπθμζνα μου παιχνίδια>>.

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕ΢ ΓΝΩ΢ΣΙΚΕ΢ ΠΕΡΙΟΧΕ΢: Σο ςενάριο περιλαμβάνει δραςτθριότθτεσ από τα γνωςτικά αντικείμενα που εμπεριζχονται ςτο Δ.Ε.Π.Π.΢. για το νθπιαγωγείο (2003) όπωσ: «Παιδί και Περιβάλλον (φυςικό και ανκρωπογενζσ περιβάλλον και αλλθλεπίδραςθ)», «Παιδί και Πλθροφορικι», «Παιδί και Δθμιουργία και Ζκφραςθ – εικαςτικά», «Παιδί και Μακθματικά» και με επζκταςι τουσ, ςτο γνωςτικό αντικείμενο «Παιδί και Γλϊςςα» (προφορικι επικοινωνία, γραφι, ανάγνωςθ). Ζχει ωσ κεντρικό άξονά του τθν εξοικείωςθ των παιδιϊν µε απλζσ βαςικζσ λειτουργίεσ του υπολογιςτι και τθν επαφι τουσ µε διάφορεσ χριςεισ του ωσ εργαλείου ανακάλυψθσ, δθμιουργίασ και ζκφραςθσ ςτο πλαίςιο των κακθμερινϊν τουσ δραςτθριοτιτων.

Διδακτικζσ προςεγγίςεισ Σο ςενάριο εντάςςεται ςτθ διδακτικι προςζγγιςθ τθσ κεματικισ προςζγγιςθσ όπωσ αυτι ορίηεται από το ΔΕΠΠ΢ (2003). ΢φμφωνα με το


ΔΕΠΠ΢ (2003) ςτθ κεματικι προςζγγιςθ θ νθπιαγωγόσ ζχει επιλζξει το κζμα και ζχει οργανϊςει τουσ μακθςιακοφσ ςτόχουσ και τθν εκτιμϊμενθ διάρκεια που κρίνεται απαραίτθτθ για τθν υλοποίθςι τουσ. Σο ςενάριο ςτθρίηεται ςτισ αρχζσ του Vygotsky και του Piaget. ΢τόχοσ τθσ μάκθςθσ είναι θ τροποποίθςθ των προυπαρχουςϊν γνϊςεων. ΢τόχοσ τθσ διδαςκαλίασ είναι θ δθμιουργία κατάλλθλου και πλοφςιου περιβάλλοντοσ με το οποίο αλλθλεπιδροφν οι μακθτζσ. Θ μάκθςθ λαμβάνει χϊρα μζςα από δραςτθριότθτεσ διερεφνθςθσ, ανακάλυψθσ, ζρευνασ-πειραματιςμοφ και επίλυςθσ προβλθμάτων. Σα παιδιά ενκαρρφνονται να εκφράηουν, να ανταλλάςςουν και να αντιπαρακζτουν τισ ιδζεσ τουσ, να εντοπίηουν προβλιματα, να κζτουν ερωτιςεισ, να αναηθτοφν απαντιςεισ και να τισ ελζγχουν κακϊσ δουλεφουν ομαδοςυνεργατικά και ςε ζνα υποςτθρικτικό πλαίςιο βαςιηόμενο ςτον εποικοδομθτιςμό, ςτθ διερευνθτικι-ανακαλυπτικι μάκθςθ και εμπειρικι-βιωματικι προςζγγιςθ.

΢ΚΟΠΟ΢ ΣΟΤ ΢ΕΝΑΡΙΟΤ: Να γνωρίςουν τα υλικά και τισ βαςικζσ χαρακτθριςτικζσ ιδιότθτζσ τουσ, μζςα από τα αγαπθμζνα τουσ παιχνίδια με τθν βοικεια κατάλλθλων εκπαιδευτικϊν λογιςμικϊν.

Πρότερεσ γνϊςεισ παιδιϊν Για τα υλικά:  Αναγνωρίηουν κάποια υλικά όπωσ το ξφλο και το χαρτί. Για τισ ιδιότθτεσ των υλικϊν:  Αναγνωρίηουν μζςα από δικζσ τουσ εμπειρίεσ κάποιεσ ιδιότθτεσ των υλικϊν. (το χαρτί ςχίηεται, το ξφλο καίγεται)


Προαπαιτοφμενεσ γνϊςεισ παιδιϊν:  Να ταξινομοφν τα παιχνίδια τουσ με βάςθ το υλικό από το οποίο είναι καταςκευαςμζνο.  Να γνωρίηουν βαςικζσ χαρακτθριςτικζσ ιδιότθτεσ των υλικϊν όπωσ ποιά υλικά ςπάνε και ποιά κόβονται με το ψαλίδι.  Να ζχουν βαςικζσ γνϊςεισ χριςθσ υπολογιςτι (ενεργοποίθςθ/απενεργοποίθςθ υπολογιςτι, εκκίνθςθ λογιςμικϊν, διαδικτυακϊν εφαρμογϊν χριςθ πλθκτρολογίου/ποντικιοφ), βαςικόσ χειριςμόσ.

Οι αναπαραςτάςεισ των μακθτϊν και οι πικανζσ δυςκολίεσ τθσ ςκζψθσ τουσ:  Δυςκολεφονται ςτθ διάκριςθ των υλικϊν .(ξφλινο με πλαςτικό, μεταλλικό με πλαςτικό)  Δυςκολεφονται να κατανοιςουν κάποιεσ χαρακτθριςτικζσ ιδιότθτεσ των υλικϊν.(για τα παιδιά μόνο το γυαλί ςπάει)

ΟΙ ΢ΣΟΧΟΙ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΢ΕΝΑΡΙΟΤ: ΢χετικά με το γνωςτικό αντικείμενο «Παιδί και Περιβάλλον: Φυςικό/Ανκρωπογενζσ Περιβάλλον και Αλλθλεπίδραςθ>>  Να ανακαλφπτουν βαςικά χαρακτθριςτικά γφρω από τθ δομι των υλικϊν (ξφλινα, υφαςμάτινα, χάρτινα, μεταλλικά, γυάλινα, πλαςτικά).(Δ.Ε.Π.Π.΢ ςελ.4325- Φ.Ε.Κ.τεφχοσ Βϋαρ. φφλλου 304/1303-03)  Να ςυγκρίνουν τα υλικά που χρθςιμοποιοφςουν περιςςότερο οι άνκρωποι τα παλιά χρόνια για τθν καταςκευι των παιχνιδιϊν ,με τα


υλικά που χρθςιμοποιοφνται περιςςότερο ςιμερα και να διακρίνουν αλλαγζσ .(Δ.Ε.Π.Π.΢ ςελ.4322- Φ.Ε.Κ.τεφχοσ Βϋαρ. φφλλου 304/13-03-03)  Να γνωρίςουν βαςικζσ χαρακτθριςτικζσ ιδιότθτεσ των υλικϊν (ποιά υλικά ςπάνε, ποιά κόβονται).(Δ.Ε.Π.Π.΢ ςελ.4325- Φ.Ε.Κ.τεφχοσ Βϋαρ. φφλλου 304/13-03-03)

΢χετικά με το γνωςτικό αντικείμενο <<Παιδί και Μακθματικά>>  Να <<ερμθνεφουν>> γενικά ςτοιχεία του κόςμου που τα περιβάλλει μζςα από διαδικαςίεσ παρατιρθςθσ και περιγραφισ, ταξινόμθςθσ και ςυμβολικισ αναπαράςταςθσ. (Δ.Ε.Π.Π.΢ Φ.Ε.Κ. τεφχοσ Β’ αρ. φφλλου 304/13-03-03)

΢χετικά με το γνωςτικό αντικείμενο <<Παιδί και Δθμιουργία και Ζκφραςθ>>  Να επιλζγουν μια εργαςία τουσ και τθν κάνουν πάηλ μζςα από το λογιςμικό jigsaw

΢χετικά με το γνωςτικό αντικείμενο «Παιδί και Πλθροφορικι»  Να αναπτφξουν δεξιότθτεσ αξιοποίθςθσ των νζων τεχνολογιϊν ωσ εργαλείων για διερευνιςεισ, αναηθτιςεισ, παρουςιάςεισ.  Να γνωρίςουν και να εξοικειωκοφν με το λογιςμικό εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ( kidspiration) και με λογιςμικά ανάπτυξθσ δθμιουργίασ και ζκφραςθσ (TuxPaint & RNA).  Να γνωρίςουν το λογιςμικό παρουςίαςθσ Powerpoint για να παρουςιάςουν τα ζργα τουσ.  Να αναηθτιςουν εικόνεσ ςτο διαδίκτυο με χριςθ φυλλομετρθτϊν και μθχανϊν αναηιτθςθσ.


ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΣΟΤ ΢ΕΝΑΡΙΟΤ: Σα λογιςμικά που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτο ςενάριο είναι: α)Λογιςμικό εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ όπωσ το KIDSPIRATION το οποίο είναι κατάλλθλο για τθ διδακτικι υποςτιριξθ εκπαιδευτικοφ ςεναρίου κακϊσ περιλαμβάνει αρκετά εργαλεία με τα οποία θ διδαςκαλία ξεφεφγει από τον παραδοςιακό λεκτικό τρόπο παρουςίαςθσ. Θα χρθςιμοποιθκεί ωσ εργαλείο ανίχνευςθσ των γνϊςεων των παιδιϊν αλλά και ωσ εργαλείο αξιολόγθςθσ. β) Θα χρθςιμοποιθκοφν λογιςμικά ζκφραςθσ και δθμιουργικότθτασ όπωσ το Tux Paint και το Revelation Natural Art. Είναι λογιςμικά ανοικτοφ τφπου, που ςθμαίνει ότι επιδζχονται μεταβολζσ του περιεχομζνου τουσ από τον χριςτθ. Και τα δφο αποτελοφν εκπαιδευτικά εργαλεία που μποροφν να γίνουν πολφτιμα γνωςτικά εργαλεία ςτα χζρια των παιδιϊν. Μζςα από ζνα χαροφμενο και δθμιουργικό περιβάλλον ωκοφν ςε ενεργθτικι δράςθ το παιδί καλλιεργϊντασ ταυτόχρονα και τθ δθμιουργικι ςκζψθ του. γ) Θ χριςθ του διαδικτφου για τθν επιλογι των κατάλλθλων εικόνων χρθςιμοποιείται ωσ γνωςτικό εργαλείο για τθν αναηιτθςθ και τθν επιλογι τθσ πλθροφορίασ με τθν ενεργθτικι ςυμμετοχι και επικοινωνία μεταξφ των μακθτϊν. Τποςτθρίηει τθν προφορικι επικοινωνία μεταξφ νθπιαγωγοφ και παιδιϊν αναπτφςςοντασ τθν κριτικι τουσ ςκζψθ προκειμζνου να προβοφν ςτισ κατάλλθλεσ επιλογζσ εικόνων. δ) Θ χριςθ του λογιςμικοφ Powerpoint ενιςχφει και αναπτφςςει τισ γνωςτικζσ δομζσ των παιδιϊν .Οι παρουςιάςεισ των εικόνων γίνεται με κίνθςθ, ιχο και βίντεο, ςε αντίκεςθ με τθν με τθν παραδοςιακι διδαςκαλία.

΢το «Τποςτθρικτικό διδακτικό υλικό» περιζχονται τα μζρθ τθσ δραςτθριότθτασ που ζχει προετοιμάςει θ νθπιαγωγόσ, οι προφορικζσ οδθγίεσ που δίνονται από τθ νθπιαγωγό και τα αρχεία των λογιςμικϊν/εφαρμογϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν.


΢τθν υλικοτεχνικι υποδομι περιλαμβάνονται τρείσ θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ (κεντρικι μονάδα, οκόνθ, πλθκτρολόγιο, ποντίκι, εκτυπωτισ) με ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο. Θ δυνατότθτα χριςθσ προβολικοφ ςυςτιματοσ ευνοεί τθν ενεργθτικι ςυμμετοχι και επικοινωνία μεταξφ των μακθτϊν. Αρικμόσ νθπίων:

24

Οι ομάδεσ που κα εργάηονται ςτον Θ/Τ κα απαρτίηονται από 2-3 νιπια.

Εκτιμϊμενθ διάρκεια του ςεναρίου: Θ κζςθ των δραςτθριοτιτων ςτο ωρολόγιο πρόγραμμα εντάςςεται ςτθν ανάπτυξθ διακεματικϊν δραςτθριοτιτων με διάρκεια είκοςι λεπτϊν για τθν κάκε μία. Θ διάρκεια αυξομειϊνεται ανάλογα με το ενδιαφζρον των παιδιϊν.

ΟΙ ΔΡΑ΢ΣΗΡΙΟΣΗΣΕ΢ ΤΛΟΠΟΙΗ΢Η΢ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΢ΕΝΑΡΙΟΤ: 1οσ΢ΣΟΧΟ΢: Να ανακαλφπτουν βαςικά χαρακτθριςτικά γφρω από τθ δομι των υλικϊν.

Σα νιπια ενκαρρφνονται: α)Να προςεγγίςουν και να ερμθνεφςουν τα υλικά των παιχνιδιϊν τουσ μζςα από εικαςτικζσ δραςτθριότθτεσ. β) Να εξοικειωκοφν με το εκπαιδευτικό λογιςμικό TuxPaint και kidspiration. γ)Nα γνωρίςουν ζνα διαφορετικό τρόπο παρουςίαςθσ των ζργων τουσ με το λογιςμικό παρουςίαςθσ PowerPoint.

Δραςτθριότθτα: 1θ <<Ηωγραφίηω το αγαπθμζνο μου παιχνίδι ςτο λογιςμικό TuxPaint>>


Οργάνωςθ τάξθσ: Προετοιμαςία τθσ τάξθσ για το αντικείμενο του ςεναρίου μζςα από κατάλλθλεσ απλζσ δραςτθριότθτεσ όπωσ ςυγκζντρωςθ παιχνιδιϊν ςτθν τάξθ, πίνακεσ αναφοράσ, παραμφκια. Σα παιδιά ςτο ςφνολο τθσ τάξθσ διατυπϊνουν προφορικά απόψεισ τουσ για το αγαπθμζνο τουσ παιχνίδι.

Διδακτικι ςτρατθγικι: α) ομαδικι( με όλα τα παιδιά τθσ τάξθσ) Β)ομαδικι δραςτθριότθτα με επιμζρουσ ομάδεσ (2-3 παιδιϊν ) ςτον Θ/Τ.

Αξιοποίθςθ ΣΠΕ – Ανάπτυξθ ικανοτιτων: Σο λογιςμικό TuxPaint χρθςιμοποιείται ωσ εργαλείο ανίχνευςθσ των πρότερων γνϊςεων των παιδιϊν ανά ομάδεσ. Παρζχει φιλικό περιβάλλον ςτα παιδιά προςχολικισ θλικίασ για τθν ανάπτυξθ τθσ ζκφραςθσ και δθμιουργικότθτασ τουσ. Παρζχει επίςθσ τθν δυνατότθτα αποκικευςθσ κάκε ηωγραφιάσ ϊςτε να υπάρχει πρόςβαςθ ςτα παιδιά και ςτθν νθπιαγωγό για ανατροφοδότθςθ και ςφγκριςθ. Χϊροσ υλοποίθςθσ: γωνιά ςυηιτθςθσ και γωνιά υπολογιςτι.

Περιγραφι: Σα παιδιά αποδίδουν τθν αναπαράςταςθ που ζχουν για το παιχνίδι τουσ μζςω τθσ ηωγραφικισ ςτο λογιςμικό TuxPaint (φφλλο εργαςίασ 1). Οι αναπαραςτάςεισ των παιδιϊν αποκθκεφονται ςε προςωπικό φάκελο που υπάρχει για το κάκε παιδί. φφλλο εργαςίασ 1


Δραςτθριότθτα: 2θ <<Παρουςιάηω τθν ηωγραφιά μου ςτουσ φίλουσ μου με το λογιςμικό Powerpoint.

Διδακτικι ςτρατθγικι: Ομαδικι (με το ςφνολο τθσ τάξθσ) δραςτθριότθτα με χριςθ εκκετικισ διδαςκαλίασ (παρουςίαςθ). Ενεργθτικι ςυμμετοχι και επικοινωνία των παιδιϊν . Αξιοποίθςθ ΣΠΕ – Ανάπτυξθ ικανοτιτων: : Σο λογιςμικό παρουςίαςθσ ςτθν παροφςα δραςτθριότθτα ειςάγεται ωσ εποπτικό μζςο από τθ νθπιαγωγό αλλά και ωσ γνωςτικό εργαλείο από τα παιδιά. Παρζχει τθ δυνατότθτα να μάκουν τθν διαδικαςία αντιγραφισ και επικόλλθςθσ μιασ εικόνασ κακϊσ και τθν χαρά να παρουςιάςουν και να μοιραςτοφν τθν προςωπικι τουσ δθμιουργία με τουσ φίλουσ τουσ. Τποςτθρικτικό υλικό: χριςθ προβολικοφ ςυςτιματοσ από τθν νθπιαγωγό.


Χϊροσ υλοποίθςθσ: Γωνιά υπολογιςτι. Θ παρουςίαςθ κα γίνει μζςα ςτθ τάξθ. Περιγραφι: ςε ζνα φάκελο ςτθν επιφάνεια εργαςίασ είναι ςυγκεντρωμζνεσ οι αποκθκευμζνεσ ηωγραφιζσ των ομάδων (προθγοφμενθ δραςτθριότθτα) από τθν νθπιαγωγό. Ζνα παιδί από κάκε ομάδα κάνει αντιγραφι και επικόλλθςθ τθσ ηωγραφιάσ του ςτθ διαφάνεια του λογιςμικοφ παρουςίαςθσ ενϊ τα άλλα δφο παιδιά ςυνεργάηονται μαηί του. Θ νθπιαγωγόσ προβάλλει το αρχείο του λογιςμικοφ παρουςίαςθσ μζςω προβολικοφ ςυςτιματοσ ςτο ςφνολο τθσ τάξθσ. Κάκε παιδί παρουςιάηει ςτουσ άλλουσ τθ ηωγραφιά του, που αναπαριςτά το αγαπθμζνο του παιχνίδι και λζει προφορικά τθν άποψι του για το υλικό που πιςτεφει ότι είναι καταςκευαςμζνο το παιχνίδι του. (φφλλο εργαςίασ 2) Φφλλο εργαςίασ 2

Δραςτθριότθτα 3θ<< Καταγραφι των απόψεων με τθ χριςθ του λογιςμικοφ Kidspiration>>


Διδακτικι ςτρατθγικι: Ομαδικι (με επιμζρουσ ομάδεσ 2-3 παιδιϊν ςτον Θ/Τ) και ςυνεργατικι δραςτθριότθτα με διερευνθτικι προςζγγιςθ. Αξιοποίθςθ ΣΠΕ – Ανάπτυξθ ικανοτιτων: Σο λογιςμικό εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ Kidspiration παρζχει τθ δυνατότθτα ανάπτυξθσ τθσ οργάνωςθσ και αναπαράςταςθ τθσ γνϊςθσ με ςφμβολα και εικόνεσ.

Χϊροσ υλοποίθςθσ: γωνιά υπολογιςτι.

Περιγραφι: Όλεσ μαηί οι απόψεισ των παιδιϊν (από τθν προθγοφμενθ δραςτθριότθτα) για τα υλικά (χάρτινα, πλαςτικά, ξφλινα, γυάλινα, υφαςμάτινα) μποροφν να δθμιουργιςουν ζναν νοθτικό χάρτθ χρθςιμοποιϊντασ το λογιςμικό εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ Kidspiration. Θ νθπιαγωγόσ ζχει υποςτθρικτικό ρόλο για τθ διαμόρφωςθ και ειςαγωγι ενδεικτικϊν εικόνων. Σα νιπια ςζρνουν και τοποκετοφν ςτθν επιφάνεια εργαςίασ του kidspiration τισ εικόνεσ των υλικϊν. Από πίνακα αναφοράσ που είναι αναρτθμζνοσ ςτθ τάξθ τα παιδιά αντιγράφουν τθ λζξθ <<ΤΛΙΚΑ>> και τθν ςυνδζουν με βζλθ με τα είδθ υλικϊν. (Φφλλο εργαςίασ 3) Φφλλο εργαςίασ 3


2Οσ ΢ΣΟΧΟ΢: Να <<ερμθνεφουν>> γενικά ςτοιχεία του κόςμου που τα περιβάλλει μζςα από διαδικαςίεσ παρατιρθςθσ και περιγραφισ, ταξινόμθςθσ και ςυμβολικισ αναπαράςταςθσ. Δραςτθριότθτα 4θ: << Μια φορά κι ζνα καιρό……….ιταν ζνα μολυβζνιο ςτρατιωτάκι>>

Σα παιδιά καλοφνται:  Να ταξινομιςουν τα παιχνίδια του ιρωα του παραμυκιοφ με κριτιριο το είδοσ του υλικοφ που είναι καταςκευαςμζνα.

Διδακτικι ςτρατθγικι:α) Oμαδικι (με το ςφνολο τθσ τάξθσ-αφιγθςθ παραμυκιοφ) δραςτθριότθτα με ενεργθτικι ςυμμετοχι και επικοινωνία μεταξφ των παιδιϊν και τθσ νθπιαγωγοφ. Β)ομαδικι (με επιμζρουσ ομάδεσ) και ςυνεργατικι ςτον υπολογιςτι.

Αξιοποίθςθ ΣΠΕ – Ανάπτυξθ ικανοτιτων: Χριςθ του εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ kidspiration, όπου τα παιδιά αναπτφςςουν τθν ικανότθτα διερεφνθςθσ και αναηιτθςθσ πλθροφοριϊν ςτθ βιβλιοκικθ του λογιςμικοφ.

Τποςτθρικτικό διδακτικό υλικό: Ειςαγωγι εικόνων από τθν νθπιαγωγό ςτθ κεματικι βιβλιοκικθ του kidspiration .Ειςαγωγι ζτοιμων πινάκων που μασ παρζχει το λογιςμικό kidspiration για τθν ταξινόμθςθ.

Χϊροσ υλοποίθςθσ: Γωνιά ςυηιτθςθσ και γωνιά υπολογιςτι.


Περιγραφι: α)΢τθ γωνιά τθσ ςυηιτθςθσ γίνεται θ αφιγθςθ του παραμυκιοφ <<Ο μολυβζνιοσ ςτρατιϊτθσ>> του Χάνσ Κρίςτιαν Άντερςεν. Μζςα από τθν αφιγθςθ του παραμυκιοφ τα παιδιά ακοφν, παρατθροφν τισ εικόνεσ από το παραμφκι και περιγράφουν τα υλικά από τα οποία είναι καταςκευαςμζνα τα παιχνίδια που ζχει ο ιρωασ τθσ ιςτορίασ. Β)Σα παιδιά εργάηονται ςτο περιβάλλον του λογιςμικοφ kidspiration . Καλοφνται να ταξινομιςουν τα παιχνίδια με βάςθ το υλικό από το οποίο είναι καταςκευαςμζνα. ΢τουσ επιλεγμζνουσ πίνακεσ θ νθπιαγωγόσ τοποκετεί μια ενδεικτικι εικόνα υλικοφ ςε κακζνα από αυτοφσ. Σα παιδιά κα ςφρουν και κα τοποκετιςουν τισ εικόνεσ με τα παιχνίδια που άκουςαν ςτο παραμφκι, ςτο κατάλλθλο πίνακα ανάλογα με το είδοσ του υλικοφ που είναι καταςκευαςμζνο.(φφλλο εργαςίασ 4) Θ χριςθ του λογιςμικοφ kidspiration προςφζρει τθ δυνατότθτα αποκικευςθσ των ατομικϊν ι ομαδικϊν εργαςιϊν για ςφγκριςθ και αντιπαραβολι. Χϊροσ υλοποίθςθσ: Γωνιά ςυηιτθςθσ και γωνιά υπολογιςτι. Φφλλο εργαςίασ 4


3Οσ ΢ΣΟΧΟ΢: Να ςυγκρίνουν τα υλικά που χρθςιμοποιoφςουν περιςςότερο οι άνκρωποι τα παλιά χρόνια για τθν καταςκευι των παιχνιδιϊν ,με τα υλικά που χρθςιμοποιοφνται περιςςότερο ςιμερα και να διακρίνουν αλλαγζσ.

Σα νιπια ενκαρρφνονται:  Να παρατθριςουν, να περιγράψουν και να αναγνωρίςουν τα υλικά από τα οποία καταςκευάςτθκαν τα παιχνίδια που είναι ηωγραφιςμζνα ςε πίνακεσ ηωγραφικισ.( Μθχανι αναηιτθςθσ google)

Δραςτθριότθτα 5θ<<Κοιτάηοντασ ζνα πίνακα ηωγραφικισ του χτεσ και ζνα του ςιμερα……>>-Αναηιτθςθ ςτο διαδίκτυο πίνακεσ ηωγραφικισ

Διδακτικι ςτρατθγικι: Ομαδικι (με δφο επιμζρουσ ομάδεσ των 12 παιδιϊν) και ςυνεργατικι δραςτθριότθτα με ενεργθτικι ςυμμετοχι και επικοινωνία μεταξφ των παιδιϊν και τθσ νθπιαγωγοφ.

Αξιοποίθςθ ΣΠΕ – Ανάπτυξθ ικανοτιτων: Ο υπολογιςτισ και ςυγκεκριμζνα θ χριςθ του διαδικτφου για τθν επιλογι των κατάλλθλων εικόνων χρθςιμοποιείται ωσ γνωςτικό εργαλείο για τθν αναηιτθςθ και τθν επιλογι τθσ πλθροφορίασ με τθν ενεργθτικι ςυμμετοχι και επικοινωνία μεταξφ των μακθτϊν. Τποςτθρίηει τθν προφορικι επικοινωνία μεταξφ νθπιαγωγοφ και παιδιϊν αναπτφςςοντασ τθν κριτικι τουσ ςκζψθ προκειμζνου να προβοφν ςτισ κατάλλθλεσ επιλογζσ εικόνων.

Τποςτθρικτικό υλικό: χριςθ προβολικοφ ςυςτιματοσ από τθν νθπιαγωγό.


Χϊροσ υλοποίθςθσ: γωνιά υπολογιςτι και γωνιά ςυηιτθςθσ Περιγραφι: Θ νθπιαγωγόσ μαηί με τα παιδιά αναηθτοφν πίνακεσ ηωγραφικισ ςτο διαδίκτυο. ΢τθν μθχανι αναηιτθςθσ google οι δφο ομάδεσ κζτουν λζξεισ κλειδιά, όπωσ <<πίνακεσ ηωγραφικισ-παιχνίδια >> θ πρϊτθ ομάδα και <<μοντζρνα ηωγραφικι-παιχνίδια>> θ δεφτερθ ομάδα. Σα παιδιά παρατθροφν και επιλζγουν εκείνουσ μόνο τουσ πίνακεσ που δείχνουν παιχνίδια. Σζλοσ γίνετε θ αποκικευςι τουσ ςε ζνα καινοφργιο φάκελο ςτθν επιφάνεια εργαςίασ. Θ παρουςίαςθ των πινάκων γίνεται με χριςθ projector για να υπάρχει καλφτερθ παρατιρθςθ των αντικειμζνων από τα παιδιά. Σα παιδιά παρατθροφν, περιγράφουν και αναγνωρίηουν ςτουσ πίνακεσ ηωγραφικισ τα αντικείμενα και το υλικό από το οποία είναι φτιαγμζνα.(Φφλλο εργαςίασ 5 και 6) Φφλλο εργαςίασ 5

Φφλλο εργαςίασ 6


Δραςτθριότθτα 6θ : Εμπζδωςθ-αξιολόγθςθ <<΢φγκριςθ των υλικϊν του χτεσ και του ςιμερα>> Διδακτικι ςτρατθγικι: Ομαδικι (με επιμζρουσ ομάδεσ) και ςυνεργατικι δραςτθριότθτα με ενεργθτικι ςυμμετοχι και επικοινωνία μεταξφ των παιδιϊν.

Αξιοποίθςθ ΣΠΕ – Ανάπτυξθ ικανοτιτων: Σο λογιςμικό Kidspiration ςε αυτι τθν δραςτθριότθτα χρθςιμοποιείται ωσ εργαλείο αξιολόγθςθσ. Tα παιδιά καταγράφουν τα υλικά που παρατιρθςαν ςτουσ δυο πίνακεσ δθμιουργϊντασ ζνα νοθτικό χάρτθ ςτθν επιφάνεια του Kidspiration, βάςθ του οποίου κα γίνει και θ ςφγκριςθ των υλικϊν του χτεσ και του ςιμερα.

Περιγραφι: Θ νθπιαγωγόσ ειςάγει τουσ επιλεγμζνουσ πίνακεσ ςτθ κεματικι βιβλιοκικθ του kidspiration . ΢το χϊρο εργαςίασ του εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ kidspiration τα παιδιά γράφουν τθ λζξθ


<<ΤΛΙΚΑ>>, <<ΧΣΕ΢>> και <<΢ΘΜΕΡΑ>> . Όςα παιδιά δεν κυμοφνται να τισ γράψουν υποβοθκοφνται από πίνακεσ αναφοράσ που είναι αναρτθμζνοι ςτθ τάξθ. ΢φρουν και εναποκζτουν τουσ <<πίνακεσ ηωγραφικισ>> από τθν κεματικι βιβλιοκικθ του λογιςμικοφ ςτθν επιφάνεια εργαςίασ του. Σα παιδιά αναγνωρίηουν τα υλικά των παιχνιδιϊν που βλζπουν ςτουσ πίνακεσ ηωγραφικισ και πθγαίνοντασ ςτθ βιβλιοκικθ του λογιςμικοφ kidspiration με τθ διαδικαςία ςφρω και τοποκετϊ βρίςκουν τθν χαρακτθριςτικι εικόνα που δείχνει το υλικό και τθν τοποκετοφν κάτω από το πίνακα ηωγραφικισ που ταιριάηει. Σα παιδιά ςυγκρίνουν τα υλικά των παιχνιδιϊν του χτεσ με τα υλικά των παιχνιδιϊν ςιμερα και βλζπουν ότι το ξφλο και το φφαςμα ιταν τα υλικά που χρθςιμοποιοφςαν περιςςότερο παλιά ςε ςχζςθ με το πλαςτικό που χρθςιμοποιείται περιςςότερο ςιμερα. (Φφλλο εργαςίασ 7) Φφλλο εργαςίασ 7

. 4Οσ ΢ΣΟΧΟ΢ :Να γνωρίςουν βαςικζσ χαρακτθριςτικζσ ιδιότθτεσ των υλικϊν (ποιά κόβονται με το ψαλίδι και ποιά ςπάνε). Δραςτθριότθτα 7θ <<Θα γίνουμε Επιςτιμονεσ των Τλικϊν>>


Σα νιπια ενκαρρφνονται:  Να αναςφρουν από τισ εμπειρίεσ τουσ γνϊςεισ για τισ χαρακτθριςτικζσ ιδιότθτεσ των υλικϊν, να τισ ςυηθτιςουν και να πειραματιςτοφν με μερικζσ από αυτζσ.

Οργάνωςθ τθσ τάξθσ: Ζχουμε τοποκετιςει επάνω ςτα τραπζηια διάφορα παιχνίδια από διαφορετικά υλικά: ξφλινα, χάρτινα, μεταλλικά, υφαςμάτινα, γυάλινα, κεραμικά. Αφινουμε τα παιδιά να μασ πουν τισ εμπειρίεσ τουσ ι να κάνουν υποκζςεισ για το ποια παιχνίδια ςπάνε εφκολα και για το ποια μποροφν να κοποφν με το ψαλίδι . Τποςτθρικτικό διδακτικό υλικό: Ειςαγωγι ενδεικτικϊν εικόνων ςτο λογιςμικό Kidspiration από τθν νθπιαγωγό. Διδακτικι ςτρατθγικι:α) Ομαδικι( με το ςφνολο τθσ τάξθσ) δραςτθριότθτα με ενεργθτικι ςυμμετοχι και επικοινωνία των παιδιϊν με τθ νθπιαγωγό. Β)ομαδικι (2-3 ατόμων) και ςυνεργατικι δραςτθριότθτα ςτον υπολογιςτι.

Αξιοποίθςθ ΣΠΕ – Ανάπτυξθ ικανοτιτων: Σα παιδιά μζςα από κατάλλθλθ ςυηιτθςθ και προβλθματιςμό και ςφμφωνα με τισ προαπαιτοφμενεσ γνϊςεισ τουσ ςχετικά με τισ ιδιότθτεσ των υλικϊν, αναπτφςςουν ικανότθτεσ διερεφνθςθσ και κριτικισ ςκζψθσ για το ποια υλικά ςπάνε και για το ποια υλικά κόβονται με το ψαλίδι. Σο λογιςμικό Kidspiration παρζχει τθ δυνατότθτα ανάπτυξθσ τθσ οργάνωςθσ και αναπαράςταςθ τθσ γνϊςθσ με ςφμβολα και εικόνεσ. Χϊροσ υλοποίθςθσ: γωνιά υπολογιςτι και τραπζηια.

Περιγραφι: Σα παιδιά εργάηονται ςτο περιβάλλον του λογιςμικοφ kidspiration . Καλοφνται να ομαδοποιιςουν τα παιχνίδια με βάςθ τισ ιδιότθτεσ των υλικϊν τουσ. Θ νθπιαγωγόσ ζχει δθμιουργιςει δυο


μεγάλουσ κφκλουσ τοποκετϊντασ μζςα ςτον κακζνα μια ενδεικτικι εικόνα που θ μεν πρϊτθ δείχνει ζνα ςπαςμζνο μπουκάλι θ δε δεφτερθ ζνα ψαλίδι που κόβει κορδζλεσ. Σα παιδιά κα επιλζξουν ανάμεςα ςτισ εικόνεσ εκείνεσ που τα αντικείμενα τουσ μποροφν να ςπάςουν εφκολα ι να κοποφν με το ψαλίδι και κα τισ ςφρουν και κα τισ τοποκετιςουν ςτουσ δφο κφκλουσ. Φφλλο εργαςίασ 6

 5 Οσ ΢ΣΟΧΟ΢:Να επιλζξουν μια εργαςία τουσ και τθν κάνουν πάηλ μζςα από το λογιςμικό jigsaw.

Δραςτθριότθτα 8θ <<Δθμιουργϊ ζνα δικό μου πάηλ>> Σα νιπια ενκαρρφνονται:  Να χρθςιμοποιοφν τθν τεχνολογία με αςφάλεια και με τρόπο που εξυπθρετεί τουσ ςκοποφσ και τισ ανάγκεσ τουσ.(επικοινωνία-ςυνεργαςία-παιχνίδι)


Διδακτικι ςτρατθγικι: Ομαδικι (με επιμζρουσ ομάδεσ) και ςυνεργατικι δραςτθριότθτα με ενεργθτικι ςυμμετοχι και επικοινωνία μεταξφ των παιδιϊν.

Τποςτθρικτικό διδακτικό υλικό: Θ νθπιαγωγόσ ζχει μετατρζψει τισ ηωγραφιζσ τουσ ςε jpg και τισ ζχει τοποκετιςει ςε ζνα φάκελο ςτθν επιφάνεια εργαςίασ.

Αξιοποίθςθ ΣΠΕ – Ανάπτυξθ ικανοτιτων: Σα παιδιά για να δθμιουργιςουν ζνα δικό τουσ πάηλ χρθςιμοποιοφν το λογιςμικό Jigsaw Platinum. Θ χριςθ του λογιςμικοφ προςφζρει τθ δυνατότθτα αποκικευςθσ των πάηλ ςτθν επιφάνεια εργαςίασ του, με αποτζλεςμα όλα τα παιδιά να ζχουν πρόςβαςθ ςτθ ςφνκεςθ των πάηλ.

Χϊροσ υλοποίθςθσ: Γωνιά υπολογιςτι.

Περιγραφι: Κάκε ομάδα εργάηεται ςτθν επιφάνεια του λογιςμικοφ Jigsaw. Ειςάγουν τισ ηωγραφιζσ τουσ μία-μία κάκε φορά ςτο λογιςμικό. ΢υνεργάηονται και αποφαςίηουν όλοι μαηί για το μζγεκοσ και το ςχιμα των κομματιϊν του πάηλ που κζλουν. Αφοφ τελειϊςουν τισ ρυκμίςεισ γίνετε θ αποκικευςθ του κάκε πάηλ με το όνομα κάκε παιδιοφ. Σζλοσ, ςτθν επιφάνεια εργαςίασ του λογιςμικοφ είναι αποκθκευμζνα όλα τα πάηλ των παιδιϊν και ζχουν τθν δυνατότθτα να επιλζξουν όποιο πάηλ κζλουν για να το ςυνκζςουν.(Φφλλο εργαςίασ 7 ) Φφλλο εργαςίασ 7


Δραςτθριότθτεσ αξιολόγθςθσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου Δραςτθριότθτα 9θ <<Δθμιουργία παραμυκιοφ>>

Περιγραφι: Θ νθπιαγωγόσ με τα παιδιά βρίςκονται ςτθν γωνιά του υπολογιςτι. Σα παιδιά ενκαρρφνονται να φτιάξουν μια δικι τουσ ιςτορία, που να αφορά τα υλικά αλλά και κάποιεσ βαςικζσ ιδιότθτζσ τουσ που αςχολικθκαν κατά τθ διάρκεια του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου. Επιλζγουν για πρωταγωνιςτι ζνα <<ςιδερζνιο κουβαδάκι>>. Ο τίτλοσ που δόκθκε ςτθν ιςτορία είναι << Ζνα κουβαδάκι ….γίνεται παραμυκάκι>> . Κάκε ομάδα (2-3 ατόμων) χρθςιμοποιϊντασ τθ φανταςία τθσ διατυπϊνει ςτθν αρχι προφορικά τθν ιςτορία που ςκζφτθκε και ςτθ ςυνζχεια τθν αποτυπϊνει με ηωγραφικι ςτο RNA. Θ ιςτορία που ςκζφτθκαν τα παιδιά αναφζρεται ςε ζνα ςιδερζνιο κουβαδάκι που νιϊκει λυπθμζνο γιατί είναι παρατθμζνο ςε μια γωνιά του δωματίου του μικροφ Νικόλα, αλλά θ καλι του φίλθ νεραΐδα το μεταμορφϊνει από ςιδερζνιο ςε ξφλινο, γυάλινο, πλαςτικό για να γίνει το αγαπθμζνο παιχνίδι του μικροφ Νικόλα και να παίηει ςυνζχεια μαηί του. Κάκε ομάδα αφοφ τελειϊςει τθ ηωγραφικι τθσ γράφει και το


υλικό που μεταμορφϊκθκε το κουβαδάκι . Σζλοσ γίνετε θ αποκικευςθ τθσ ηωγραφιάσ γράφοντασ τα ονόματά τουσ. Διδακτικι ςτρατθγικι : Ομαδικι (με επιμζρουσ ομάδεσ) και ςυνεργατικι δραςτθριότθτα με ενεργθτικι ςυμμετοχι και επικοινωνία μεταξφ των παιδιϊν και τθσ νθπιαγωγοφ.

Αξιοποίθςθ ΣΠΕ – Ανάπτυξθ ικανοτιτων: το λογιςμικό Revelation Natural Art παρζχει φιλικό περιβάλλον ςτα παιδιά για τθν ανάπτυξθ τθσ ζκφραςθσ και δθμιουργικότθτασ τουσ. Παρζχει επίςθσ τθν δυνατότθτα αποκικευςθσ κάκε ηωγραφιάσ ϊςτε να υπάρχει πρόςβαςθ ςτα παιδιά και ςτθν νθπιαγωγό για χριςθ τουσ ςε άλλθ δραςτθριότθτα.

Χϊροσ υλοποίθςθσ: Γωνιά υπολογιςτι.

Δραςτθριότθτα 10θ <<Παρουςίαςθ παραμυκιοφ>> Περιγραφι: τα παιδιά αποφάςιςαν να παρουςιάςουν το παραμφκι τουσ ςτα άλλα δυο τμιματα του νθπιαγωγείου. Θ νθπιαγωγόσ ςυγκεντρϊνει ςε ζνα φάκελο ςτθν επιφάνεια εργαςίασ τισ αποκθκευμζνεσ ηωγραφιζσ των παιδιϊν που αποτυπϊνουν τθν ιςτορία του παραμυκιοφ (προθγοφμενθ δραςτθριότθτα ςτο RNA). Κάκε ομάδα με ζνα εκπρόςωπό τθσ κάνει αντιγραφι και επικόλλθςθ τθσ ηωγραφιάσ τουσ ςε μια διαφάνεια του λογιςμικοφ παρουςίαςθσ. Θ νθπιαγωγόσ προβάλλει το αρχείο του λογιςμικοφ παρουςίαςθσ μζςω προβολικοφ ςυςτιματοσ. Κάκε ομάδα διθγείται εκείνο το μζροσ του παραμυκιοφ που φαντάςτθκε και αποτφπωςε με τθ ηωγραφικι, ςτα παιδιά των άλλων τμθμάτων ςτο νθπιαγωγείο. Διδακτικι ςτρατθγικι: : Ομαδικι (με επιμζρουσ ομάδεσ) και ςυνεργατικι δραςτθριότθτα με ενεργθτικι ςυμμετοχι και επικοινωνία μεταξφ των παιδιϊν και τθσ νθπιαγωγοφ.


Αξιοποίθςθ ΣΠΕ – Ανάπτυξθ ικανοτιτων: : Χρθςιμοποιϊντασ το λογιςμικό παρουςίαςθσ αναπτφςςεται ςτα παιδιά θ αυτενζργεια και θ δθμιουργικότθτα. ΢υγχρόνωσ γνωρίηουν να λειτουργοφν ςυλλογικά αφοφ ανικουν ςε μια ομάδα και μεταξφ τουσ αλλθλεπιδροφν και αλλθλοχποςτθρίηονται. Επίςθσ δίνει τθ χαρά να παρουςιάςουν και να μοιραςτοφν τθν προςωπικι τουσ δθμιουργία με τα άλλα παιδιά του ςχολείου.

Τποςτθρικτικό υλικό: χριςθ προβολικοφ ςυςτιματοσ από τθν νθπιαγωγό.

Χϊροσ υλοποίθςθσ: Γωνιά υπολογιςτι. Θ παρουςίαςθ κα γίνει μζςα ςτθ τάξθ .

Η αξιολόγθςθ Οι ςτόχοι του διδακτικοφ ςεναρίου υλοποιικθκαν ςχεδόν ςτθν κακολικότθτά τουσ. Τπιρχε ζνα μικρό πρόβλθμα με τισ ιδιότθτεσ των υλικϊν που τα εκπαιδευτικά λογιςμικά δεν βοικθςαν το παιδί να τισ κατανοιςει καλφτερα. Σα παιδιά ζδειξαν ενκουςιαςμζνα, ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ του διδακτικοφ ςεναρίου. Θ εξοικείωςι τουσ με τα εκπαιδευτικά λογιςμικά εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ( kidspiration) και με τα λογιςμικά ανάπτυξθσ δθμιουργίασ και ζκφραςθσ (TuxPaint & RNA) ιταν ςχετικά εφκολθ για τα παιδιά που γνϊριηαν το βαςικό χειριςμό του υπολογιςτι. Για τα παιδιά που δεν είχαν καμία γνϊςθ ςτθ χριςθ του υπολογιςτι τουσ δόκθκε ο χρόνοσ πριν αρχίςει το διδακτικό ςενάριο να εξοικειωκοφν περιςςότερο με το ποντίκι. Θ χριςθ των εκπαιδευτικϊν λογιςμικϊν πρόςφερε ςτα παιδιά ευκαιρίεσ για αλλθλεπίδραςθ, ενεργό ςυμμετοχι και δθμιουργικι ζκφραςθ. Ο ρόλοσ τθσ νθπιαγωγοφ, ιταν υποςτθρικτικόσ και ς’ ζνα βακμό κακοδθγθτικόσ. Οργάνωςε τουσ ςτόχουσ, με τζτοιο τρόπο, ϊςτε τα παιδιά να τουσ κατακτιςουν και να προςεγγίςουν τθ γνϊςθ, μζςα από


τθ ςυηιτθςθ, τθν αναηιτθςθ, τθν ανταλλαγι απόψεων, τθ διερεφνθςθ και τθν αξιοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν εφαρμογϊν. Ζλαβε υπ’ όψιν τθσ, τουσ προςωπικοφσ ρυκμοφσ του κάκε παιδιοφ και τθν αβίαςτθ ςυμμετοχι του ςτισ δραςτθριότθτεσ του διδακτικοφ ςεναρίου.

Διδακτικζσ ςτρατθγικζσ Οι διδακτικζσ ςτρατθγικζσ που χρθςιμοποιοφνται ςτο εκπαιδευτικό ςενάριο ςυνάδουν με τισ ςφγχρονεσ παιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ από τισ οποίεσ προκφπτει ότι υπάρχει ανάγκθ για ομαδικι και ςυνεργατικι δράςθ των παιδιϊν. Ζχει υποςτθριχκεί από διάφορεσ ζρευνεσ παγκοςμίωσ ότι θ δράςθ των παιδιϊν ςε ομάδεσ ευνοεί τθ μάκθςθ και προωκεί τθν οικοδόμθςθ τθσ γνϊςθσ μζςα από τθν αλλθλεπίδραςθ μεταξφ τουσ, με τθ νθπιαγωγό και με το περιβάλλον τουσ, που ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ διαμορφϊνεται από τισ ΣΠΕ (Οδθγόσ Νθπιαγωγοφ, 2006). Παρατθρείται ότι θ ειςαγωγι των ΣΠΕ ςτθ μακθςιακι διαδικαςία ευνοεί και υποςτθρίηει τθν ομαδικότθτα και επικοινωνία μεταξφ των ομάδων και παροτρφνεται θ νθπιαγωγόσ για τθ χριςθ τουσ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


Διακεματικό Ενιαίο Πλαίςιο Προγραμμάτων ΢πουδϊν για το Νθπιαγωγείο (ΔΕΠΠ΢), (2003). Φ.Ε.Κ. τεφχοσ Β’ αρ. φφλλου 304/13-0303. ΤΠΕΠΘ, Παιδαγωγικό Ινςτιτοφτο, (2006). Οδηγόσ Νηπιαγωγοφ: Εκπαιδευτικοί ςχεδιαςμοί- Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθηςησ, Ακινα: ΟΕΔΒ.

<<Γνωρίζω τα υλικά μέσα από τα αγαπημένα μου παιχνίδια>>.  

Διδακτικό σενάριο για το νηπιαγωγείο με τη χρήση των ΤΠΕ.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you