Page 1


© do texto: Mon Daporta, 2008 © das ilustracións: Óscar Villán, 2009 © desta edición: Faktoría K de libros, 2009 Urzaiz, 125 baixo - 36205 Vigo Telf.: 986 127 334 faktoria@faktoriakdelibros.com www.faktoriakdelibros.com Impreso en Italia Primeira edición: xuño, 2009 ISBN: 978-84-96957-66-4 DL: PO 172-2009 Reservados todos os dereitos

Un becho extraño  

FAKTORÍA K DE LIBROS. Infantil