Queres xogar comigo? G duro - Eric Carle

Page 1

Era unha vez un ratiño que un día saíu da súa casa e buscou alguén con quen xogar.
«Ola, amigo, queres xogar comigo?»

«Agora non, que estou a comer herba no prado», rinchou o cabalo.

E o ratiño seguiu andando.
«Ola, amigo, queres xogar comigo?»

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.