Page 1


© © © ©

del text: Xosé Ballesteros, 1998 de les il·lustracions: Óscar Villán, 1998 de la traducció al català: Maria Viu, 2000 d´aquesta edició: Kalandraka Editora, 2008

Italia 37 - 36162 Pontevedra editora@kalandraka.com www. kalandraka.com Impreso en C/A Gráfica, Vigo Primera edició: març, 2000 Tercera edició: setembre, 2008 ISBN: 978-84-8464-562-7 Dipòsit Legal: PO 547-2008 Reservats tots els drets


eİĭļŀĭįĵƵϧİıϧ|ĻĿơϧfĭĸĸıĿŀıľĻĿ ĭϧļĭľŀĵľϧİıĸϧįĻĺŀıϧļĻļŁĸĭľϧļĻľŀŁijŁơĿ

mĸɛĸŁĿŀľĭįĵĻĺĿϧİ˲ϧîĿįĭľϧzĵĸĸƒĺ

iĸϧϧįĻĺĵĸĸıŀϧϧĮĸĭĺįϧ


eĵńƶϧİĵŁϧĽıϧıľĭϧŁĺϧįĻĺĵĸĸıŀϧĮĸĭĺįə yĺϧİĵĭϧĿıʎĺϧłĭϧĭĺĭľϧĭϧĸɻĴĻľŀϧĭϧĮŁĿįĭľϧįĻĸĵIJĸĻľĿϧļıľϧIJıľɯĺıϧŁĺϧĮľĻŁə


uŁĭĺϧıĸϧįĻĺĵĸĸıŀϧłĭϧŀĻľĺĭľϧĭϧįĭĿĭɟϧ ĿɻĴĵϧłĭϧŀľĻĮĭľϧĸĭϧļĻľŀĭϧŀĭĺįĭİĭɟϧĵϧłĭϧŀľŁįĭľə ʁuŁĵϧơĿɨϧʁłĭϧļľıijŁĺŀĭľϧŁĺĭϧłıŁĭĿĿĭϧİıĿϧİıϧİĵĺĿə ʁwƵįϧĶĻɟϧıĸϧįĻĺĵĸĸıŀϧĮĸĭĺįɟϧĽıϧłĵĺįϧİıϧįĻĸĸĵľϧįĻĸĵIJĸĻľĿϧ ĵϧłĭĵijϧĭϧIJıľɯĺıϧŁĺϧĮľĻŁə


El conillet blanc  

Llibres per a somniar. Contes tradicionals

El conillet blanc  

Llibres per a somniar. Contes tradicionals