Cousiña Linda G - Anthony Browne

Page 1

Anthony Browne

C OUSIÑA L INDA

Eraunha vez un gorila moi especial a quen aprenderon a utilizar a lingua de signos. Cando quería algo, pedíallelo aos seus coidadores facendo xestos coas mans.

Parecía que tiña todo o que precisaba…

mais sentíase triste.

Un día, díxolles con signos aos seus coidadores. –Eu… quero…

amigo.

un

No zoo

non había máis gorilas

e os coidadores

non sabían que facer.

Entón, un deles tivo unha idea.

ISBN 978-84-1343-308-0 9 7 8 8 4 1 3 4 3 3 0 8 0

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.