Bat eta zazpi Eusk - Gianni Rodari / Beatrice Alemagna

Page 1

Gianni Rodari

Bat eta zazpi

Beatrice Alemagnaren irudiak

Ume bat ezagutu dut, baina aldi berean ume ziren.

Erroman bizi zen, Paolo zuen izena, eta aita tranbiako gidari aritzen zen.

ISBN 978-84-9172-386-8 9 7 8 8 4 9 1 7 2 3 8 6 8 pamiela

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.