Kaitse Kodu! nr 5 2018. a

Page 31

„Kui puhkeb kriis, pea meeles, et nelikümmend valitud meest suudavad raputada tervet maailma.“ Mongoli sõjapealik Yasotay

Erioperatsioonid – mis teeb need eriliseks?

HARITUD SÕDUR

Neid peetakse mõnikord ebaproportsionaalselt kulukateks. Käputäieks kinolinakangelasteks, tavavägede rivaalideks. Neid põlatakse, neid imetletakse, nad on erilised – nad on erioperatsioonide väed. Aga mis teeb nad eriliseks? Tekst: kolonelleitnant MARGUS KUUL, tavatu sõjapidamise ekspert

PIXABAY

Sellele küsimusele vastamiseks võib hädaabina tsiteerida erioperatsioonide (SOF, Special Operations Forces) definitsiooni, kuigi sageli on sellest vähe kasu. Määratlus edastab vaid üldise arusaama, pealegi on erioperatsioonide määratlusi mitmeid. Siinkirjutaja kasutab erioperatsioonide olemuse selgitamiseks järgmist definitsiooni: erioperatsioonid on militaarsed tegevused, mida teostavad spetsiaalselt määratud, organiseeritud, treenitud ja varustatud jõud, kasutades operatsioonitehnikaid ja -mooduseid, mis ei ole omased konventsionaalsetele üksustele. Järgnevalt vaatleme selle mõiste osiseid ning toome selgitavate näidete varal välja SOF-i iseloomulikke tunnusjooni, kasutamise põhitõdesid ja ka ainuomaseid unikaalseid piiranguid. Selline selgitustöö on vajalik, sest erioperatsioonide kasutamine tänapäeva ja tuleviku sõjapidamises on tõusuteel. Koostöö erioperatsioonide vägede ja tavavägede vahel on nüüdseks saanud lahutamatuks osaks sõjapidamises domineerivast irregulaarsest lahinguväljast, kus erioperatsioonide üksused võivad tegutseda ka iseseisvalt, kuid enamik erioperatsioone nõuab siiski tavaüksuste toetust. 5 | 2018

31


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.