Kaitse Kodu! nr 5 2018. a

Page 30

ÜKSUS

Erioperatsioonide väejuhatus kui teenäitaja

Kui nüüd rääkida selles valguses Eesti kaitseväe erioperatsioonidest, võib tulevikku vaadates teha järgmisi oletusi. Käimasoleva sõja olemust silmas pidades on erioperatsioonide väejuhatus (EOVJ) oma arengusuundadega väga õigel kohal nii ajas kui ruumis. EOVJ-i relvastuse ja varustuse taset pole meil põhjust häbeneda ka ennast maailma parimate SOF-riikidega võrreldes. Meie allüksuste taktikalist võimet on partnerid võrrelnud Poola tipperiüksusega Grom. Me kasutame nüüdisaegseid luure- ja jälgimisvahendeid, sealhulgas mehitamata lennuvahendeid ja sõidukeid. Me oleme suutelised kiiresti ja suurema vaevata oma üksusi saatma mistahes mandrile ja mistahes keskkonda, sest oleme harjutanud, aga ka tegutsenud kõrbes, džunglis, mägedes ja polaarjoone taga, kõige enam aga kodusel metsasel ja soisel maastikul. Kuid mitte see ei tee meid partnerite silmis eriliseks. Veel enne, kui kogu maailm hakkas kasutama uut sõjapidamise terminit hübriidsõda, tegeles EOVJ juba sellises keskkon-

nas sõdimisvõimaluste väljatöötamisega. Me loome sellist võimet ja harjutame selleks, mille üle paljudes maades alles arutatakse. Seetõttu võib öelda, et me juba elame tulevikus. NATO kontekstis, aga ka rahvusvahelisel tasandil laiemalt, on meie olevik, silmas pidades just hübriidsõja keskkonnas tegutsemist ning tavatus sõjapidamises osalemist, teiste NATO SOF-riikide jaoks suurema tõenäosusega alles tulevik. Juba täna käiakse meie juures õppimas ja kogemusi omandamas ning seda ei tee ainult „noored“ NATO riigid, vaid ka nii mõnedki vanad. Nii mõnedki tunnevad meie tegevusprintsiipides ära selle „vana“, milleks erioperatsioonide vägi kunagi loodud saigi.

5 | 2018

Viited: 1

John Arquilla, Naval Postgraduate School, loeng „Sõda informatsiooniajastul“, 2013.

2

Käimasolevad irregulaarsed sõjad on näiteks Sudaan–Lõuna-Sudaan, Palestiina–Iisrael, Süüria, Iraak, Afghanistan, Liibüa.

3

http://termin.eki.ee/militerm/ Autori vabatõlge ingliskeelsest mõistest.

Kaitseliit – parim partner

Erioperatsioonide väejuhatuse unikaalsust võimendab ka tihe koostöö Kaitseliiduga, sest Kaitseliit ise on juba unikaalne organisatsioon, millist teist maailmas ei ole. Jah, on olemas sarnaseid organisatsioone, kuid üksüheselt Kaitseliiduga võrreldavat ei ole. Kaitseliit on oma olemuselt kõige sobivam partner ka erioperatsioonidele. Eelmainitud võimekordistamist on kõige tõhusam teha just nimelt vabatahtliku riigikaitseorganisatsiooni kaudu ja abil. Sellest tulenevalt võib öelda, et EOVJ-i side Kaitseliiduga muutub tulevikus veelgi tihedamaks, erioperatsioonide roll on siin teostada sõjalist toetust. Kindlasti tugevneb veelgi ka EOVJ-i side siseriiklike partneritega, seda just hübriidsõja konteksti silmas pidades. Väikeses riigis nagu Eesti peavad teenistused ja riigi julgeoleku eest vastutavad organisatsioonid kokku hoidma ja lõimuma. Samuti jätkab SOF sõjalise toetuse ja spetsiifi liste teadmiste jagamist tavavägedele ning arenduskeskustele, sest erioperatsioonide vägi on olnud alati sobi-

Seega muutuvad erioperatsioonide väed, tulenevalt vastase olemusest, kes samuti kasutab laiatarbekaubana saadaolevat tehnoloogiat, järjest kõrgtehnoloogilisemaks ja lõimub rohkem kübermaailmaga. 30

lik uute tehnoloogiate, varustuse ja relvade testimiseks, enne kui need tavavägedes kasutusele võetakse. Ehk siis, erioperatsioonid kui strateegiline võime omab kindlat kohta tuleviku sõjapidamises, seda nii laiemas mõistes kui ka Eesti konteksti arvestades. SOF on ajas muutunud ja kindlasti muutub veelgi ning käib kaasas tehnoloogia arenguga enne kõiki teisi, teostades erioperatsioone selles ajas ja ruumis, mida teised veel ei suuda.

ARDI HALLISMAA

kuigi pole selleks väljaõpetatud nii nagu eriväed. Tervikuna võib öelda, et erioperatsioonide valdkonnas on üha enam näha üksuste jagunemist kaheks – üks suund keskendub rohkem kineetilistele operatsioonidele, osaledes otseselt kõrge väärtusega sihtmärkide ründamises ning terrorismivastases tegevuses, teine aga sõjalisele toetusele ja tavatule sõjapidamisele, mida nimetatakse ka võime kordistamiseks. Viimase tegevuse raames luuakse keskkonda sobituvaid kohalikke üksusi, kes võitlevad kas mässuliste vastu (sel juhul on tegu sõjalise toetusega) või siis hoopis valitsusvägede vastu (sel juhul on tegu tavatu sõjapidamisega).


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.